Introduktion

Läs den här informationen noga så att du lär dig att använda och underhålla produkten på rätt sätt, och för att undvika person- och produktskador. Du är ansvarig för att produkten används på ett korrekt och säkert sätt.

Kontakta gärna Toro direkt på www.Toro.com för att få information om produkter och tillbehör, hjälp att hitta en återförsäljare eller för att registrera din produkt.

Kontakta en auktoriserad återförsäljare eller Toros kundservice och ha produktens modell- och serienummer till hands om du har behov av service, Toro originaldelar eller ytterligare information. Figur 1 visar var du finner produktens modell- och serienummer. Skriv in numren i det tomma utrymmet.

g033194

I den här bruksanvisningen anges potentiella risker och alla säkerhetsmeddelanden har markerats med en varningssymbol (Figur 2), som anger fara som kan leda till allvarliga personskador eller dödsfall om föreskrifterna inte följs.

g000502

Två ord används också i den här bruksanvisningen för att markera information. Viktigt anger speciell teknisk information och Observera anger allmän information värd att notera.

Produkten uppfyller alla relevanta europeiska direktiv. Mer information finns i produktens separata försäkran om överensstämmelse.

Det är ett brott mot avsnitt 4442 eller 4443 i Kaliforniens Public Resource Code att använda eller köra motorn på skogs-, busk- eller grästäckt mark om motorn inte är utrustad med en gnistsläckare som är i fullgott skick, vilket anges i avsnitt 4442, eller utan att motorn är konstruerad, utrustad och underhållen för att förhindra brand.

Detta tändningssystem överensstämmer med bestämmelserna i kanadensiska ICES-002

Den bifogade bruksanvisningen till motorn tillhandahålls för information om den amerikanska miljömyndigheten EPA:s (US Environmental Protection Agency) och Kaliforniens lagstiftning om utsläppskontroll för emissionssystem, underhåll och garanti. Extra bruksanvisningar kan beställas från motortillverkaren.

Varning

KALIFORNIEN

Proposition 65 Varning

Motoravgaserna från denna produkt innehåller kemikalier som av den amerikanska delstaten Kalifornien anses orsaka cancer, fosterskador eller andra fortplantningsskador.

Batteripoler och kabelanslutningar med tillbehör innehåller bly och blyföreningar, kemikalier som den amerikanska delstaten Kalifornien anser kan orsaka cancer och fortplantningsskador. Tvätta händerna efter hantering.

Säkerhet

Felaktig användning eller felaktigt underhåll från förarens eller ägarens sida kan leda till personskador. För att minska risken för skador ska du alltid följa dessa säkerhetsanvisningar och uppmärksamma varningssymbolen. Symbolen betyder Var försiktig, Varning, eller Fara – anvisning för personsäkerhet. Om anvisningarna inte följs kan det leda till personskador eller dödsfall.

Maskinen uppfyller kraven i standarden SAE J2258.

Important: Uppgifter om överensstämmelse med tillämpliga CE-direktiv finns i den försäkran som medföljer maskinen.

Säker användning

Important: Denna maskin är främst utformad som ett terrängfordon och är inte avsedd för frekvent bruk på allmän väg.Vid användning av maskinen på allmän väg ska alla trafikbestämmelser följas och extrautrustning som kan vara obligatorisk enligt lag, t.ex. lampor, blinkers och skylt för att indikera långsamt gående fordon (LGF), krävs.

Denna maskin har konstruerats och testats för att vara säker när den används och underhålls på rätt sätt. Riskkontroll och förebyggande av olyckor är beroende av maskinens konstruktion och inställningar, men även på förarens uppmärksamhet, ansvarskänsla och utbildning samt underhåll och förvaring av maskinen. Felaktig användning eller felaktigt underhåll av maskinen kan leda till personskador eller dödsfall.

Denna maskin är annorlunda att hantera än en personbil eller lastbil. Ta därför god tid på dig att bekanta dig med maskinen.

Alla redskap som kan användas med maskinen tas inte upp i den här bruksanvisningen. Se den specifika bruksanvisningen som medföljer varje redskap för ytterligare säkerhetsanvisningar.

Följ nedanstående säkerhetsföreskrifter för att minska denna risk för skador eller dödsfall:

Arbetsledarens ansvar

Se till att förarna får grundlig utbildning och bekantar sig med bruksanvisningen och alla dekaler på maskinen.

Före körning

 • Maskinen är endast konstruerad för en förare och en passagerare i det säte som tillhandahållits av tillverkaren. Transportera aldrig någon annan passagerare på maskinen.

 • Bekanta dig ordentligt med reglagen och lär dig att stänga av motorn snabbt.

 • Kör aldrig maskinen om du är trött, sjuk eller påverkad av alkohol, läkemedel eller droger.

 • Ha alltid på dig rejäla, halkfria skor. Bär inte löst sittande plagg, sätt upp långt hår och använd inte smycken.

 • Låt aldrig barn använda maskinen. Låt aldrig vuxna använda maskinen utan ordentliga anvisningar. Endast utbildade och auktoriserade personer får köra denna maskin.

 • Var alltid uppmärksam på var kringstående befinner sig.

 • Håll alla skydd, skyddsanordningar och dekaler på plats. Om ett skydd eller en säkerhetsanordning inte fungerar eller om en dekal är oläslig ska detta åtgärdas innan maskinen får köras.

 • Undvik att köra maskinen när det är mörkt, i synnerhet i okända områden. Kör försiktigt och använd strålkastarna om du måste köra i mörker.

 • Kontrollera alltid alla komponenter på maskinen och samtliga redskap innan du använder maskinen. Sluta använda maskinen om något är fel. Kontrollera att problemet har åtgärdats innan maskinen eller redskapet används igen.

 • Använd endast maskinen utomhus eller i ett välventilerat utrymme.

Säker bränslehantering

 • Var mycket försiktig när du hanterar bränsle så att du undviker personskador och materiella skador. Bränsle är mycket brandfarligt och ångorna är explosiva.

 • Rök inte i närheten av maskinen.

 • Använd en godkänd bränsledunk som inte är tillverkad av metall.

 • Statisk elektricitet kan antända bensinångor i ojordade bränsledunkar. Fyll aldrig på dunkar inuti ett fordon eller på lastbilsflak eller släp med plastklädsel. Ta bort bränsledunken från maskinflaket och placera den på marken på behörigt avstånd från maskinen före påfyllning.

 • Munstycket ska hållas i kontakt med dunken under påfyllning. Ta bort eventuell utrustning från maskinflaket före bränslepåfyllningen. Använd inte ett munstyckes låsöppningsenhet.

 • Ta aldrig bort tanklocket eller fyll på olja när motorn är igång.

 • Låt motorn svalna före bränslepåfyllning.

 • Fyll aldrig på bränsle i maskinen inomhus.

 • Förvara aldrig maskinen eller bränslebehållaren i närheten av en öppen låga, gnista eller tändlåga, t.ex. på en varmvattenberedare eller någon annan anordning.

 • Lasta av maskinen från lastbilen eller släpet och fyll på bensin när den står på marken. Fyll hellre på maskinen från en dunk än med munstycket på en bensinpump om det inte är möjligt att lasta av maskinen från släpet.

 • Om du spiller bränsle på kläderna måste du byta dem omedelbart.

 • Fyll inte på bränsletanken för mycket. Sätt tillbaka tanklocket och dra åt det ordentligt.

Körning

 • Föraren och passageraren ska förbli sittande så länge maskinen är i rörelse. Föraren ska om möjligt hålla bägge händerna på ratten, och passageraren ska använda de avsedda handtagen. Håll alltid armar och ben innanför maskinens stomme.

 • Kör långsammare och gör mindre tvära svängar när du har en passagerare. Tänk på att din passagerare kanske inte kan förutse när du ska bromsa eller svänga och kan vara oförberedd på det. Låt aldrig passagerare åka i lådan eller på redskapen.

 • Lasta aldrig för mycket på maskinen. Namnplåten (under instrumentbrädans mitt) visar maskinens lastbegränsningar. Överfyll aldrig redskapen och överskrid aldrig maskinens maximala bruttovikt (GVW).

 • Om maskinen inte körs på ett säkert sätt kan följden bli olyckor, vältning och allvarliga personskador som i värsta fall kan vara livshotande. Kör försiktigt. Observera följande för att minska risken för vältolyckor eller förlorad kontroll:

  • Kör mycket försiktigt, sänk hastigheten och håll ordentligt avstånd runt sandbunkrar, diken, bäckar, ramper, okända områden eller andra riskfyllda platser.

  • Se upp för hål och andra dolda faror.

  • Kör inte maskinen i sluttningar vars lutning överstiger 18˚ eller 32,5 %. Var försiktig när du använder maskinen i sluttningar. Kör i normala fall rakt uppför och nedför sluttningar. Sänk farten när du gör tvära svängar eller när du svänger i sluttningar. Undvik att svänga på sluttande underlag där detta är möjligt.

  • Var extra försiktig när du kör maskinen på våta underlag, vid högre hastigheter eller med full last. Bromstiden ökar med full last.

  • Undvik att stanna och starta plötsligt. Växla inte från backläge till framåtläge eller vice versa utan att först stanna helt och hållet.

  • Försök inte att svänga tvärt eller göra plötsliga manövrar eller andra farliga åtgärder som kan leda till att du förlorar kontrollen över maskinen.

  • Se till att ingen står bakom maskinen vid tippning och inte tippa lasten på någons fötter. Frigör flakskyddets spärrhakar på sidan av lådan, ej baktill.

  • Håll kringstående på behörigt avstånd. Titta bakåt och kontrollera att ingen befinner sig bakom maskinen innan du börjar backa. Backa långsamt.

  • Se upp för trafik när du kör nära eller korsar vägar. Lämna alltid företräde för fotgängare och andra maskiner. Ge alltid tecken när du ska svänga eller stanna tillräckligt tidigt så att andra vet vad du tänker göra. Följ alla trafikregler och bestämmelser.

  • Kör aldrig maskinen i eller i närheten av områden där det finns damm eller ångor i luften som är explosiva. Maskinens el- och avgassystem kan frambringa gnistor som kan antända explosiva material.

  • Se alltid upp för och undvik lågt överhängande delar som trädgrenar, dörrkarmar, gångbroar osv. Kontrollera att det alltid finns tillräckligt med utrymme över dig så att både maskinen och ditt huvud går fria.

  • Om du skulle vara osäker på vad som gäller för säker körning ska du avbryta arbetet och fråga din arbetsledare.

 • Innan du kliver ner från sätet:

  • Ställ maskinen på en plan yta.

  • Sänk flaket.

  • Stanna motorn och vänta tills alla rörliga delar har stannat.

  • Lägg i parkeringsbromsen.

  • Ta ut nyckeln ur tändningslåset.

 • Rör inte motorn, växellådan, kylaren, ljuddämparen eller ljuddämparens grenrör när motorn är igång eller strax efter att den har stängts av, eftersom dessa delar kan vara så varma att du bränner dig.

 • Om maskinen vibrerar onormalt ska du omedelbart stanna den, stänga av motorn, vänta tills alla rörliga delar har stannat och sedan undersöka om det finns skador. Reparera alla skador innan du återupptar arbetet.

 • Blixtnedslag kan leda till allvarliga personskador eller dödsfall. Använd inte maskinen om det blixtrar i området. Sök skydd.

Bromsa

 • Sakta ned maskinen innan du närmar dig ett hinder. Detta ger dig extra tid att stanna eller vända. Om du kör på ett hinder kan du och din passagerare skadas. Dessutom kan maskinen och dess innehåll skadas.

 • Fordonets bruttovikt (GVW) påverkar din förmåga att stanna och/eller svänga. Tunga laster och redskap gör det svårare att stanna eller svänga med maskinen. Ju tyngre last, desto längre tid tar det att stanna.

 • Sänk maskinens hastighet om lastlådan har avlägsnats och maskinen inte har utrustats med något redskap. Bromsegenskaperna ändras och snabba stopp kan få bakhjulen att låsa sig, vilket påverkar din kontroll över maskinen.

 • Gräs och trottoarer blir mycket halare när de är våta. Det kan ta två till fyra gånger så lång tid att stanna på vått underlag som på torrt underlag. Om du kör genom djupt vatten som gör bromsarna våta kommer bromsarna inte fungera ordentligt förrän de är torra. Om du har kört genom vatten ska du testa bromsarna för att kontrollera att de fungerar som de ska. Om de inte gör det ska du köra långsamt på plant underlag samtidigt som du trampar lätt på bromspedalen. Detta torkar ut bromsarna.

Köra i sluttningar

Varning

Körning i sluttning kan göra att maskinen välter eller rullar bakåt, eller att du får motorstopp och förlorar fart i sluttningen. Detta kan leda till personskador.

 • Kör inte maskinen i väldigt branta sluttningar.

 • Öka inte farten snabbt och tvärbromsa inte när du backar nedför en sluttning, i synnerhet inte med last.

 • Om motorn stannar eller om du tappar framfart i en sluttning ska du backa långsamt rakt nedför sluttningen. Försök aldrig att vända maskinen.

 • Kör sakta och försiktigt i sluttningar.

 • Undvik att svänga i sluttningar.

 • Minska maskinens last och sänk hastigheten.

 • Undvik att stanna i sluttningar, i synnerhet med last.

Följ dessa säkerhetsåtgärder när du kör maskinen i en sluttning:

 • Sakta ner innan du börjar köra uppför eller nedför en sluttning.

 • Om du får motorstopp eller börjar förlora fart när du kör uppför en sluttning ska du gradvis ansätta bromsarna och långsamt backa rakt nedför sluttningen.

 • Det kan vara farligt att svänga när du kör uppför eller nedför en sluttning. Om du måste svänga när du kör i en sluttning ska detta göras långsamt och försiktigt. Gör aldrig skarpa eller snabba svängar.

 • Tunga laster påverkar stabiliteten. Minska lastens vikt och sänk färdhastigheten när du kör i sluttningar eller om lasten har en hög tyngdpunkt. Surra fast lasten i maskinens lastlåda så att den inte glider. Var extra försiktig när du transporterar laster som glider lätt (t.ex. vätska, sten och sand).

 • Undvik att stanna i sluttningar, i synnerhet med last. Det tar längre tid att stanna i nedförsbacke än att stanna på ett jämnt underlag. Om du måste stanna maskinen bör du undvika plötsliga hastighetsförändringar, vilka kan leda till att maskinen tippar eller rullar bakåt. Tvärbromsa inte om du rullar bakåt eftersom detta kan få maskinen att välta.

 • Vi rekommenderar starkt att du monterar den vältskyddssats som finns som tillval innan du kör i kuperad terräng.

Köra i ojämn terräng

Sänk maskinens hastighet och minska maskinens last när du kör i ojämn terräng, på kuperad mark samt nära trottoarkanter, hål och andra plötsliga terrängförändringar. Lasten kan glida och göra maskinen ostadig.

Varning

Plötsliga förändringar i terräng kan orsaka hastig rörelse av ratten, vilket kan resultera i hand- och armskador.

 • Sänk hastigheten när du kör i ojämn terräng och nära trottoarkanter.

 • Fatta tag löst i ratten med tummarna vända uppåt. Håll på rattens ytterkanter och inte på dess ”ekrar”.

Lastning och tippning

 • Överskrid inte maskinens märkkapacitet när du kör med en last i lastlådan, vid bogsering av en släpvagn eller bägge, se Specifikationer.

 • Var försiktig när du använder maskinen i sluttningar eller i ojämn terräng, i synnerhet när du kör med en last i lastlådan, vid bogsering av en släpvagn eller bägge.

 • Tänk på att maskinens stabilitet och manövrering reduceras när lasten i lastlådan är bristfälligt fördelad.

 • Om du transporterar överdimensionerade laster i lastlådan ändras maskinens stabilitet.

 • Maskinens styrning, bromsning och stabilitet påverkas när du transporterar en last och materialets vikt inte kan bindas fast vid maskinen, som t.ex. vätska i en stor tank.

  Varning

  Lådans vikt kan vara tung. Händer eller andra kroppsdelar kan krossas.

  • Håll undan händer och andra kroppsdelar när du sänker ned lådan.

  • Material får inte tippas på kringstående.

 • Tippa aldrig en lastad lastlåda när maskinen står i sidled i en sluttning. Ändringen av viktfördelningen kan få maskinen att välta.

 • Vid körning med tung last i lastlådan ska du sänka hastigheten och beräkna tillräcklig bromssträcka. Tvärbromsa inte. Var extra försiktig i sluttningar.

 • Tänk på att tunga laster ökar din bromssträcka och minskar din förmåga att svänga snabbt utan att välta med fordonet.

 • Det bakre lastutrymmet är endast avsett för laster, inte för passagerare.

 • Lasta aldrig för mycket på maskinen. Namnplåten (under instrumentbrädans mitt) visar maskinens lastbegränsningar. Överfyll aldrig redskapen och överskrid aldrig maskinens maximala bruttovikt (GVW).

Underhåll

 • Parkera maskinen på ett plant underlag, lägg i parkeringsbromsen, stäng av motorn och ta ut nyckeln ur tändningslåset innan du servar eller justerar maskinen för att förhindra oavsiktlig start av motorn.

 • Arbeta aldrig under ett upphöjt flak utan att sätta flakstödet under den helt utdragna cylinderstaven.

 • Se till att alla hydraulledningskopplingar är åtdragna och att alla hydraulslangar och -ledningar är i gott skick innan du trycksätter systemet.

 • Innan du kopplar ur eller utför något arbete på hydraulsystemet ska du eliminera allt tryck i systemet genom att stänga av motorn, slå om tömningsventilen från höjning till sänkning och/eller sänka lådan och redskapen. Sätt reglaget för fjärrstyrd hydraulik i flytläget. Om lådan måste vara i upphöjt läge ska den säkras med stöttor.

 • Håll samtliga muttrar, bultar och skruvar ordentligt åtdragna för att se till att hela maskinen är i gott skick.

 • Minska brandrisken genom att hålla området runt motorn fritt från fett, gräs, löv och smutsansamlingar.

 • Om motorn måste vara igång för att ett visst underhåll ska kunna utföras ska klädesplagg, händer, fötter och andra kroppsdelar hållas borta från motorn och alla rörliga delar. Håll kringstående på avstånd.

 • Övervarva inte motorn genom att ändra varvtalsregulatorns inställningar. Högsta tillåtna motorvarvtal är 3 650 varv/minut. Be en auktoriserad Toro-återförsäljare att kontrollera motorns maxhastighet med en varvräknare för att garantera dess säkerhet och noggrannhet.

 • Vid eventuellt behov av större reparationer eller assistans kontaktar du en auktoriserad Toro-återförsäljare.

 • Köp alltid Toros originalreservdelar och tillbehör för att försäkra optimal prestanda och säkerhet. Det kan medföra fara att använda reservdelar och tillbehör från andra tillverkare. Ändringar av maskinen kan påverka dess funktion, prestanda, hållbarhet och användning, och kan leda till personskador och innebära livsfara. Sådan användning kan göra att garantin från Toro® upphör att gälla.

Säkerhets- och instruktionsdekaler

Graphic

Säkerhetsdekalerna och säkerhetsinstruktionerna är fullt synliga för föraren och finns nära alla potentiella farozoner. Ersätt dekaler som har skadats eller saknas.

decal117-5001
decal121-9775
decal99-7345
decal115-2412
decal136-1164
decal99-7952
decal112-3325
decal115-7739

Montering

Note: Vänster och höger sida på maskinen är lika med förarens vänstra respektive högra sida vid normal körning.

Montera ratten (endast modell 07235TC)

Delar som behövs till detta steg:

Ratt1
Rattskydd1
Låsmutter (½ tum)1
Bricka (½ tum)1
Dammskydd1
 1. Ta i förekommande fall bort kåpan från rattnavet (Figur 3).

 2. Ta bort låsmuttern (½ tum) från styraxeln (Figur 3).

 3. Skjut på ratten, dammskyddet och brickan (½ tum) på styraxeln (Figur 3).

 4. Fäst ratten på axeln med låsmuttern (½ tum) och dra åt den till 27–34 N·m.

 5. Montera kåpan på ratten (Figur 3).

  g198932

Ansluta batteriet (endast modell 07235TC)

Varning

Felaktig dragning av batterikablarna kan skada maskinen och kablarna samt orsaka gnistor. Gnistorna kan få batterigaserna att explodera, vilket kan leda till personskador.

 • Lossa alltid batteriets minuskabel (svart) innan du lossar pluskabeln (röd).

 • Anslut alltid pluskabeln (röd) först.

 1. Kläm batterikåpan för att frigöra flikarna från batterilådan (Figur 4).

  g033851
 2. Ta bort batterikåpan från batterilådan (Figur 4).

 3. Anslut batteriets röda pluskabel till plusanslutningen (+) på batteriet och fäst kabeln med skruvarna och muttrarna (Figur 5).

  g033852
 4. Trä isoleringskåpan över pluspolen.

  Note: Isoleringskåpan används för att förhindra en eventuell kortslutning mot jord.

 5. Anslut batteriets svarta minuskabel till minusanslutningen (–) på batteriet och fäst kabeln med skruvar och muttrar.

 6. Rikta in batterikåpan mot batterilådan (Figur 4).

 7. Kläm ihop batterikåpan, rikta in flikarna mot batterilådan och släpp batterikåpan (Figur 4).

Kontrollera vätskenivåerna och däckens lufttryck

 1. Kontrollera motoroljenivån både före och efter motorn körs för första gången. Se Kontrollera oljenivån i motorn.

 2. Kontrollera bromsvätskenivån innan motorn körs för första gången. Se Kontrollera bromsvätskenivån.

 3. Kontrollera vätskenivån i växellådan innan motorn körs för första gången. Se Kontrollera växellådsvätskans nivå.

 4. Kontrollera lufttrycket i däcken. Se Kontrollera däcktrycket.

Läs bruksanvisningen och titta på materialet för säkerhetsutbildning

Delar som behövs till detta steg:

Bruksanvisning1
Bruksanvisning till motorn1
Material för säkerhetsutbildning1
Registreringskort1
Kontrollblankett före leverans1
Kvalitetscertifikat1
Nyckel2
 • Läs bruksanvisningen och motorbruksanvisningen.

 • Titta på materialet för säkerhetsutbildning.

 • Fyll i registreringskortet.

 • Fyll i Kontrollblankett före leverans.

 • Kontrollera kvalitetscertifikatet.

Polera bromsarna

Polera (kör in) bromsarna innan du använder maskinen, för att garantera bästa prestanda för bromssystemet.

 1. Kör maskinen i högsta hastighet och ansätt bromsarna så att den stannar snabbt, men utan att bromsarna låser sig.

 2. Upprepa detta tio gånger, men vänta i en minut mellan stoppen så att du inte överhettar bromsarna.

  Important: Detta är mest effektivt om maskinen har 227 kg last.

Produktöversikt

g033215
g033216

Gaspedal

Med hjälp av gaspedalen (Figur 7) kan du variera maskinens körhastighet. Tryck ned gaspedalen för att starta motorn. Om du trycker ned pedalen längre ökar hastigheten. Om du släpper pedalen saktar maskinen ned och motorn stängs av.

Note: Maxhastigheten framåt är 26 km/h.

Bromspedal

Använd bromspedalen för att stanna eller sakta farten på maskinen (Figur 7).

Var försiktig

Användning av en maskin med slitna eller felinställda bromsar kan leda till personskador.

Om bromspedalen förflyttar sig till inom 2,5 cm från maskinens golvplatta ska bromsarna justeras eller repareras.

Parkeringsbromsspak

Parkeringsbromsspaken sitter mellan sätena (Figur 6 och Figur 7). När du stänger av motorn ska du koppla in parkeringsbromsen för att undvika oavsiktlig maskinrörelse. Koppla in parkeringsbromsen genom att dra spaken uppåt. Du kopplar ur parkeringsbromsen genom att föra spaken nedåt.

Choke

Choken sitter under och till höger om förarsätet. Dra ut choken för att starta en kall motor (Figur 8). Reglera choken så att motorn går jämnt när den har startats. Flytta choken till det AVSTäNGDA läget när motorn har värmts upp.

g027617

Växelväljare

Växelväljaren är placerad mellan sätena, nedanför parkeringsbromsspaken. Växelväljaren har tre lägen: FRAMåT, BAKåT och NEUTRALLäGE (Figur 8).

Note: Motorn startas och körs i samtliga tre lägen.

Important: Stanna alltid maskinen innan du växlar.

Signalhornsknapp

Endast modell 07235TC

Signalhornsknappen sitter i det nedre vänstra hörnet på instrumentbrädan (Figur 9). Tryck på signalhornsknappen när du vill använda signalhornet.

g027614

Ljusomkopplare

Ljusomkopplaren sitter till vänster om rattstången (Figur 9). Använd denna omkopplare för att slå på strålkastarna. För omkopplaren uppåt för att slå på ljuset och nedåt för att slå av det.

Timmätare

Timmätaren sitter till vänster om ljusomkopplaren (Figur 9). Timmätaren visar det sammanlagda antalet timmar som motorn har gått. Den startar när tändningsnyckeln vrids till På-läget eller när motorn går.

Oljetryckslampa

Oljetryckslampan sitter till höger om rattstången (Figur 9). Oljetryckslampan varnar föraren om oljetrycket i motorn sjunker så lågt att det blir farligt att använda maskinen. Om lampan tänds och förblir tänd ska du stänga av motorn och kontrollera oljenivån i motorn. Fyll på olja i motorn vid behov. Se Serva motoroljan.

Note: Oljetryckslampan kan blinka – detta är normalt och kräver ingen åtgärd.

Tändningslås

Tändningslåset (Figur 9) används för att köra och stänga av maskinen och har två lägen: På och AV. Vrid nyckeln medsols till det PåSLAGNA läget när du vill starta och använda maskinen. Stäng av motorn genom att vrida nyckeln motsols till det AVSTäNGDA läget när maskinen har stannat. Ta ut nyckeln ur tändningslåset varje gång du lämnar maskinen.

Kraftuttag

Kraftuttaget sitter till höger om tändningslåset (Figur 9). Använd det för att driva extra elutrustning på 12 V.

Bränslemätare

Bränslemätaren (Figur 10) sitter bredvid påfyllningslocket på bränsletanken, på maskinens vänstra sida. Mätaren visar mängden bränsle i tanken.

g008398

Passagerarhandtag

Passagerarhandtagen sitter till höger om instrumentbrädan och på utsidan av varje säte (Figur 11).

g009193

Note: Delarnas mått och utseende kan ändras utan föregående meddelande.

GrundviktTorr 544 kg
Märkkapacitet (på jämnt underlag)749 kg totalt, inklusive en förare på 90,7 kg och en passagerare på 90,7 kg, last, bogseröglans vikt, släpets bruttovikt, tillbehör och redskap
Fordonets maximala bruttovikt (på plant underlag)1 292 kg totalt, inklusive alla vikter som räknas upp ovan
Maximal lastkapacitet (på plant underlag)567 kg totalt, inklusive bogseröglans vikt och släpets bruttovikt
Bogserkapacitet: 
StandardkrokBogseröglans vikt är 45 kg, släpets maxvikt är 363 kg
Dragkrok för tung driftBogseröglans vikt är 45 kg, släpets maxvikt är 544 kg
Total bredd150 cm
Total längd303 cm
Markfrigång25 cm fram utan last eller förare, 18 cm bak utan last eller förare
Hjulbas206 cm
Spårvidd (centrumlinje till centrumlinje)125 cm fram, 120 cm bak
Lastlådans längd117 cm på insidan, 133 cm på utsidan
Lastlådans bredd125 cm på insidan, 150 cm på utsidan av de formpressade stänkskärmarna
Lastlådans höjd25 cm på insidan

Redskap/tillbehör

Det finns ett urval av godkända Toro-redskap och -tillbehör som du kan använda för att förbättra och utöka maskinens kapacitet. Kontakta en auktoriserad serviceverkstad eller återförsäljare eller gå till www.Toro.com för att se en lista över alla godkända redskap och tillbehör.

Körning

Note: Vänster och höger sida på maskinen är lika med förarens vänstra respektive högra sida vid normal körning.

Säkerheten främst

Läs alla säkerhetsanvisningar och symboler i avsnittet om säkerhet noga. Att känna till denna information kan hjälpa dig och kringstående att undvika skada.

Fara

Körning på vått gräs eller i branta sluttningar kan orsaka slirning eller förlust av kontrollen.

Hjul som glider över en kant kan orsaka vältolyckor, vilket kan resultera i allvarliga skador, dödsfall eller drunkning.

Följ dessa anvisningar för att undvika att förlora kontrollen och välta maskinen:

 • Använd inte maskinen nära stup eller vattendrag.

 • Minska hastigheten och var ytterst försiktig på sluttningar.

 • Undvik att svänga plötsligt eller snabbt ändra hastighet.

Var försiktig

Denna maskin ger ljudnivåer som kan orsaka hörselskador vid längre arbetspass.

Använd hörselskydd när du kör maskinen.

g009027

Använda lastlådan

Höja lastlådan

Varning

En upplyft låda kan falla och skada personer som arbetar under den.

 • Sätt alltid upp lådan med stöttan innan du påbörjar arbetet under den.

 • Ta bort eventuellt lastmaterial från lådan innan du lyfter den.

Varning

Om maskinen körs med lastlådan i upphöjt läge kan maskinet lättare tippa eller välta. Lådans konstruktion kan skadas om lådan är upphöjd medan maskinen används.

 • Kör maskinen med lastlådan nedfälld.

 • Sänk ned lastlådan när du har tömt den.

Var försiktig

Om lasten ligger i den bakre delen av lastlådan när du lossar spärrarna kan lådan tippa och oväntat öppnas, vilket kan medföra att du eller andra skadas.

 • Placera om möjligt lasten mitt i lastlådan.

 • Håll ned lastlådan och kontrollera att ingen lutar sig över lådan eller står bakom den när du lossar spärrarna.

 • Ta bort all last från lådan innan du lyfter upp lådan för underhåll av maskinen.

 1. Lyft upp spaken på lådans båda sidor och lyft upp boxen (Figur 13).

  g014860
 2. Säkra lådan genom att skjuta in stöttan i skåran (Figur 14).

  g029622

Sänka ned lastlådan

Varning

Lådans vikt kan vara tung. Händer eller andra kroppsdelar kan krossas.

Håll undan händer och andra kroppsdelar när du sänker ned lådan.

 1. Höj upp lastlådan något genom att lyfta upp låsspärren (Figur 13).

 2. Dra ut stöttan ur skåran (Figur 14).

 3. Sänk ned lådan tills den låses säkert på plats (Figur 14).

Öppna flakskyddet

 1. Kontrollera att lastlådan är nedfälld och spärrad.

 2. Lyft upp med hjälp av handtaget på flakskyddets bakpanel (Figur 15).

  g024490
 3. Rikta in flakskyddets låsflänsar efter öppningarna mellan lastlådans flakskyddsflänsar (Figur 15).

 4. Fäll flakskyddet bakåt och nedåt (Figur 15).

Stänga flakskyddet

Om du har lastat av löst material som sand, sten eller träflis från maskinens lastlåda så kan en del av materialet ha fastnat i området kring flakskyddets gångjärn. Utför följande innan du stänger flakskyddet.

 1. Använd dina händer för att ta bort så mycket av materialet som möjligt från området kring gångjärnen.

 2. Fäll flakskyddet till cirka 45 graders läge (Figur 16).

  g024491
 3. Skaka flakskyddet med korta rörelser för att vrida det framåt och bakåt flera gånger (Figur 16).

  Note: Detta hjälper dig att få bort material från området kring gångjärnen.

 4. Sänk ned flakskyddet och kontrollera om det finns material kvar runt gångjärnen.

 5. Upprepa steg 1 till 4 tills allt material är borta från området runt gångjärnen.

 6. Fäll flakskyddet uppåt och framåt tills flakskyddets låsflänsar är i linje med flakskyddsfördjupningen i lastlådan (Figur 15).

  Note: Fäll flakskyddet framåt eller bakåt för att rikta in flakskyddets låsflänsar efter de vertikala öppningarna mellan lastlådans flakskyddsflänsar.

 7. Fäll flakskyddet bakåt tills det sitter på plats bak på lastlådan (Figur 15).

  Note: Flakskyddets låsflänsar hakas fast ordentligt i lastlådans flakskyddsflänsar.

Utföra kontroller före start

UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
Varje användning eller dagligen
 • Utför kontrollerna före start.Kontrollera följande varje dag innan du börjar använda maskinen:
  • Kontrollera bromsvätskenivån och fyll på med specificerad bromsvätska vid behov. Se Kontrollera bromsvätskenivån.

  • Kontrollera motoroljan och fyll på med specificerad olja vid behov. Se Kontrollera oljenivån i motorn.

  • Kontrollera lufttrycket i däcken. Se Kontrollera däcktrycket.

  • Kontrollera bromsen.

  • Kontrollera att lamporna fungerar.

  • Vrid ratten åt höger och vänster för att kontrollera styrreaktionen.

  • Undersök maskinen och kontrollera att det inte finns oljeläckor, lösa delar eller andra synliga brister.

   Note: Stäng av motorn och vänta tills samtliga rörliga delar har stannat innan du kontrollerar om det finns oljeläckor, lösa delar, annat slitage eller övriga skador.

  Om något av ovanstående inte fungerar korrekt meddelar du en mekaniker eller kontrollerar med din arbetsledare innan du börjar använda maskinen för dagen. Din arbetsledare kanske vill att du dagligen ska kontrollera andra saker. Ta reda på vilka ansvarsområden du har.

  Kontrollera bromsvätskenivån

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Varje användning eller dagligen
 • Kontrollera bromsvätskenivån.Kontrollera bromsvätskenivån innan motorn startas första gången.
 • Typ av bromsvätska: DOT 3

  1. Parkera maskinen på ett plant underlag, lägg i parkeringsbromsen, stäng av motorn och ta ut nyckeln ur tändningslåset.

  2. Lyft upp motorhuven så att du kommer åt huvudbromscylindern och behållaren (Figur 17).

   g033037
  3. Titta på markeringen på sidan av vätskebehållaren (Figur 18).

   Note: Nivån bör ligga ovanför miniminivålinjen.

   g002136
  4. Utför följande om vätskenivån är låg:

   1. Rengör området kring tanklocket och ta av locket (Figur 17).

   2. Tillsätt DOT 3-bromsvätska i behållaren tills vätskenivån är ovanför miniminivålinjen (Figur 18).

    Note: Fyll inte på för mycket i bromsvätska i behållaren.

   3. Sätt tillbaka behållarens lock (Figur 17).

  5. Stäng motorhuven på maskinen.

  Kontrollera oljenivån i motorn

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Varje användning eller dagligen
 • Kontrollera oljenivån i motorn.Kontrollera oljenivån i motorn innan du startar motorn.
 • Kontrollera oljenivån i motorn

  Note: Maskinen levereras med olja i vevhuset. Oljenivån måste dock kontrolleras innan motorn startas första gången och även efteråt.

  Oljetyp: Renad olja (API-service SF, SG, SH, SJ eller högre)

  Viskositet: Se tabellen nedan

  g002134
  1. Parkera maskinen på ett plant underlag, lägg i parkeringsbromsen, stäng av motorn och ta ut nyckeln ur tändningslåset.

  2. Höj upp lastlådan, se Höja lastlådan.

  3. Använd en trasa och gör rent runt oljestickan och dess lock (Figur 20) så att smuts inte kan ramla ner i påfyllningsröret och skada motorn.

   g002132
  4. Ta bort oljestickan och torka av änden (Figur 20).

  5. Stick ner oljestickan helt i påfyllningsröret och se till att den sitter fast ordentligt (Figur 20).

  6. Dra ut oljestickan och titta på änden.

  7. Om oljenivån är låg tar du ur oljestickan och fyller på specificerad olja i påfyllningsröret för att höja nivån till markeringen Full på oljestickan.

   Note: Fyll sakta på oljan och kontrollera oljenivån med jämna mellanrum under tiden. Fyll inte på för mycket olja i motorn.

  8. Sätt tillbaka påfyllningslocket (Figur 20).

  9. Sätt ned oljestickan så att den sitter ordentligt (Figur 20).

   Important: Kontrollera att oljestickans ögla pekar nedåt.

  10. Sänk ned lastlådan. Se Sänka ned lastlådan.

  Kontrollera däcktrycket

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Varje användning eller dagligen
 • Kontrollera däcktrycket.
 • Lufttrycket i fram- och bakdäcken ska vara 0,55–1,03 bar.

  Important: Överskrid inte det maximala lufttrycket som anges på däckets sida.

  Note: Vilket lufttryck som krävs i däcken bestäms av hur mycket last som du ska transportera.

  1. Kontrollera lufttrycket i däcken.

   Note: Lufttrycket i fram- och bakdäcken ska vara 0,55–103 bar.

   • Använd ett lägre lufttryck i däcken för lättare laster, för att minska markkompakteringen, för en jämnare körning och för att minimera däckavtrycken på marken.

   • Använd ett högre lufttryck i däcken för transport av tyngre laster i högre hastigheter.

  2. Justera vid behov lufttrycket i däcken genom att fylla på eller tappa ur luft.

  Fylla på bränsle

  • Använd endast ren och färsk (ej äldre än 30 dagar) blyfri bensin med oktantal 87 eller högre för bästa resultat (klassificeringsmetod (R+M)/2).

  • Etanol: Bensin som innehåller upp till 10 % etanol (gasohol) eller 15 % MTBE (metyl-tertiär-butyleter) baserat på volym är godkänd. Etanol och MTBE är inte samma sak. Bensin med 15 % etanol (E15) baserat på volym får inte användas. Använd aldrig bensin som innehåller mer än 10 % etanol baserat på volym, t.ex. E15 (innehåller 15 % etanol), E20 (innehåller 20 % etanol) eller E85 (innehåller upp till 85 % etanol). Användning av ej godkänd bensin kan leda till prestandaproblem och/eller skador på motorn som eventuellt inte omfattas av garantin.

  • Använd inte bensin som innehåller metanol.

  • Förvara inte bränsle i bränsletanken eller i en bränsledunk under vintern om inte en stabiliserare används.

  • Tillför inte olja i bensinen.

  Fara

  Under vissa förhållanden är bränsle extremt brandfarligt och mycket explosivt. Brand eller explosion i bränsle kan orsaka brännskador och materiella skador.

  • Fyll på tanken på en öppen plats utomhus, när motorn är kall. Torka upp utspillt bränsle.

  • Fyll aldrig på bränsletanken i en sluten släpvagn.

  • Fyll inte tanken helt full. Fyll bränsletanken med bränsle tills nivån ligger 25 mm under påfyllningsrörets nedersta del. Det tomma utrymmet behövs för bränslets expansion.

  • Rök aldrig när du handskas med bensin och håll dig borta från öppen eld eller platser där bensinångor kan antändas av gnistor.

  • Förvara bränslet i en godkänd dunk och håll den utom räckhåll från barn. Köp aldrig mer bränsle än vad som går åt inom en månad.

  • Kör inte utan att ha hela avgassystemet på plats och i väl fungerande skick.

  Fara

  Under vissa förhållanden kan statisk elektricitet frigöras vid tankning och orsaka gnistor som kan antända bensinångorna. Brand eller explosion i bränsle kan orsaka brännskador och materiella skador.

  • Ställ alltid bränsledunkar på marken en bit bort från maskinen före påfyllning.

  • Fyll inte på bränsledunkar inuti ett fordon eller på lastbilsflak eller släp, eftersom plastmattor och liknande kan isolera dunken och förlänga urladdningstiden för statisk elektricitet.

  • Lasta om möjligt av bränsledrivna maskiner från lastbilen eller släpet och tanka när hjulen står på marken.

  • Fyll hellre på maskinen från en dunk än med munstycket på en bränslepump om det inte är möjligt att lasta av maskinen från lastbilen eller släpet.

  • Om tankning måste ske från en bensinpump ska pumpmunstycket hela tiden ha kontakt med kanten på bränsletankens eller dunkens öppning tills tankningen är klar.

  Fylla på bränsletanken

  Bränsletanken rymmer cirka 26,5 liter.

  1. Stäng av motorn och lägg i parkeringsbromsen.

  2. Rengör området runt tanklocket (Figur 21).

   g008398
  3. Ta av tanklocket.

  4. Fyll tanken till ungefär 25 mm från tankens överkant (nedanför påfyllningsrörets smalare del).

   Note: Det tomma utrymmet behövs för bensinens expansion. Fyll inte på bränsletanken för mycket.

  5. Skruva på locket ordentligt.

  6. Torka upp eventuellt utspillt bränsle.

  Starta motorn

  Important: Försök inte att putta på eller bogsera maskinen för att få igång den.

  1. Sätt dig i förarsätet, sätt i nyckeln i tändningslåset och vrid den medsols till det PåSLAGNA läget.

   Note: Om maskinen är utrustad med säkerhetslarm som tillval och växelväljaren flyttas till BACKLäGET när tändningslåset är i det PåSLAGNA läget, ljuder en summersignal för att varna föraren om att maskinen befinner sig i backläge.

  2. Flytta växelväljaren till önskad färdriktning för maskinen.

  3. Koppla ur parkeringsbromsen genom att trycka ned parkeringsbromsspaken.

  4. Trampa långsamt ned gaspedalen.

   Note: Om motorn är kall trycker du ned gaspedalen halvvägs, håller den där och drar ut chokehandtaget till det PåSLAGNA läget. När motorn har värmts upp för du tillbaka chokehandtaget till det AVSTäNGDA läget.

  Stanna maskinen

  Important: Använd fotbromsarna för att stanna maskinen i en sluttning och lägg i parkeringsbromsen för att hålla kvar den på plats. Om gaspedalen används för att orsaka motorstopp i sluttningen kan maskinen skadas.

  1. Ta bort foten från gaspedalen.

  2. Ansätt bromsarna genom att långsamt trampa ned bromspedalen tills maskinen har stannat helt.

   Note: Bromssträckan kan variera beroende på maskinens last och hastighet.

  Parkera maskinen

  1. Stanna maskinen på ett plant underlag genom att trycka ned fotbromspedalen.

  2. Koppla in parkeringsbromsen genom att dra upp spaken.

  3. Vrid tändningsnyckeln motsols till det AVSTäNGDA läget.

  4. Ta ut nyckeln ur tändningslåset.

  Köra in en ny maskin

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Efter de första 100 timmarna
 • Utför riktlinjerna i Köra in en ny maskin.
 • Utför riktlinjerna i Köra in en ny maskin för tillbörlig maskinprestanda och lång maskinlivslängd.

  • Se till att bromsarna har körts in. Se Polera bromsarna.

  • Kontrollera vätske- och motoroljenivåerna regelbundet. Var uppmärksam vid tecken på att maskinen eller dess delar håller på att överhettas.

  • Låt motorn värma upp i ca 15 sekunder om den är kall när du startar den innan du använder maskinen.

  • Variera maskinens hastighet under arbetets gång. Undvik snabba starter och stopp.

  • Det behövs ingen särskild inkörningsolja för motorn. Originaloljan är samma typ som ska användas vid vanliga oljebyten.

  • Se för eventuella specialkontroller vid låganvändning.

  • Kontrollera inställningen av den främre fjädringen och justera vid behov. Se Justera framhjulens skränkning och lutning utåt.

  Lasta lastlådan

  Tillämpa följande riktlinjer vid lastning av lastlådan och användning av maskinen:

  • Notera maskinens viktkapacitet och begränsa vikten på den last du transporterar i lastlådan enligt Specifikationer och enligt dekalen med maskinens bruttovikt.

   Note: Tillåten last gäller endast när maskinen används på plant underlag.

  • Minska vikten på den last du transporterar i lastlådan när du kör i sluttningar och ojämn terräng.

  • Minska vikten på den last du transporterar när materialet har en hög tyngdpunkt, t.ex. staplar med tegelstenar, timmer eller säckar med gödningsmedel. Fördela lasten så lågt som möjligt och säkerställ att lasten inte försämrar sikten bakåt vid användning av maskinen.

  • Centrera lasten genom att lasta lastlådan så här:

   Fördela vikten i lastlådan jämnt mellan sidorna.

   Important: Lastlådan tippar lättare om den bara lastas på en sida.

   Important: Fördela vikten i lastlådan jämnt mellan fram- och bakkanten. Om du placerar lasten bakom bakaxeln reduceras framhjulens dragkraft, vilket kan göra att du förlorar kontrollen över manövreringen eller att maskinen välter.

  • Var extra försiktig när du transporterar överdimensionerade laster i lastlådan, i synnerhet om du inte kan centrera den överdimensionerade lastens vikt i lastlådan.

  • Stuva om möjligt lasten genom att binda fast den i lastlådan så att den inte glider.

  • Vid transport av vätska i en stor tank (t.ex. en spruttank) ska du vara försiktig i upp- och nedförsbackar, vid plötsliga hastighetsförändringar och stopp samt vid körning på ojämnt underlag.

  Lastlådan rymmer 0,37 m3. Mängden (volymen) material som kan placeras i lådan utan att maskinens lastskala överstigs kan variera stort beroende på materialets densitet. En fylld (struken) låda med våt sand väger till exempel cirka 680 kg, vilket överstiger den tillåtna lasten med 113 kg. En fylld (struken) låda med trä väger däremot 295 kg, vilket är inom tillåtet lastvärde.

  Se tabellen nedan för lastvolymbegränsningar i fråga om olika material:

  MaterialDensitetMaximal lastkapacitet(på plant underlag)
  Torrt grus1 522 kg/m3Full
  Vått grus1 922 kg/m3Trekvartsfull
  Torr sand 1 442 kg/m3Full
  Våt sand1 922 kg/m3Trekvartsfull
  Trä721 kg/m3Full
  Bark< 721 kg/m3Full
  Packad jord1 602 kg/m3Trekvartsfull (cirka)

  Transportera maskinen

  Använd en släpvagn med ramper i fullbredd om du ska flytta maskinen långt. Bind fast maskinen ordentligt på släpet. Se Figur 22 och Figur 23 för fästpunkternas placering på maskinen.

  Var försiktig

  Lösa säten kan falla av maskinen och släpet under transport och landa på en annan maskin eller bli ett hinder på vägen.

  Flytta sätena eller se till att de är ordentligt säkrade i spärrhakarna.

  g008401
  g008400

  Bogsera maskinen

  I nödfall kan du bogsera maskinen en kortare sträcka. Detta bör dock inte vara standardprocedur.

  Varning

  Bogsering i höga hastigheter kan bidra till förlorad styrkontroll och leda till personskador.

  Bogsera aldrig maskinen snabbare än i 8 km/h.

  Bogsering av maskinen är ett jobb som kräver två personer. Om maskinen måste flyttas en längre sträcka bör den transporteras på en lastbil eller ett släp, se Dra ett släp.

  1. Ta bort drivremmen från maskinen, se Byta ut drivremmen.

  2. Fäst en bogserlina i bogseröglan framtill på maskinens ram (Figur 22).

  3. Lägg fordonets växel iNEUTRALLäGE och koppla ur parkeringsbromsen.

  Dra ett släp

  Maskinen kan dra släp efter sig. Det finns två slags bogserkrokar för maskinen, beroende på hur den ska användas. Kontakta en auktoriserad Toro-återförsäljare för mer information.

  Lasta inte maskinen eller släpet för tungt när du drar en last eller bogserar ett släp. Överbelastning av maskinen eller släpet kan bidra till försämrad prestanda eller skador på bromsar, axel, motor, växellåda, styrning, fjädring, karosseri eller däck. Lasta alltid ett släp med 60 % av lastvikten på släpets främre del. Detta placerar ca 10 % av släpets bruttovikt på maskinens bogserkrok.

  Lastens maxvikt får inte överstiga 749 kg, inklusive släpets bruttovikt. Om släpets bruttovikt exempelvis är 182 kg är lastens maxvikt 5 678 kg.

  För att ge korrekt bromsning och drivning ska lastlådan alltid lastas vid körning med släp. Överstig inte bruttoviktsgränserna för fordon eller släp.

  Undvik att parkera en maskin med släp i en sluttning. Om du måste parkera i en sluttning lägger du i parkeringsbromsen och blockerar släpets hjul.

  Underhåll

  Note: Hämta ett exemplar av elschemat genom att gå till www.Toro.com och söka efter din maskin via länken Manuals.

  Note: Vänster och höger sida på maskinen är lika med förarens vänstra respektive högra sida vid normal körning.

  Important: Ytterligare information om underhållsrutiner finns i bruksanvisningen till motorn.

  Rekommenderat underhåll

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Efter de första 8 timmarna
 • Kontrollera drivremmens skick.
 • Kontrollera startgeneratorremmens spänning.
 • Efter de första 25 timmarna
 • Byt motoroljan.
 • Byt oljefiltret.
 • Efter de första 100 timmarna
 • Utför riktlinjerna i Köra in en ny maskin.
 • Varje användning eller dagligen
 • Utför kontrollerna före start.Kontrollera följande varje dag innan du börjar använda maskinen:
 • Kontrollera bromsvätskenivån.Kontrollera bromsvätskenivån innan motorn startas första gången.
 • Kontrollera oljenivån i motorn.Kontrollera oljenivån i motorn innan du startar motorn.
 • Kontrollera däcktrycket.
 • Kontrollera växelväljarfunktionen.
 • Var 100:e timme
 • Smörj lager och bussningar.Smörj maskinen oftare när den används för tunga arbeten.
 • Byt ut luftfiltret.Byt ut luftfiltret tidigare om det är smutsigt eller skadat.
 • Byt ut motoroljan.(Byt oljan dubbelt så ofta under speciella arbetsförhållanden. Se .)
 • Byt oljefiltret.Byt oljan dubbelt så ofta under speciella arbetsförhållanden. Se .
 • Kontrollera tändstiften. Byt vid behov ut tändstiftet.
 • Kontrollera luftfiltret för kolkanistern.
 • Kontrollera däckens och fälgarnas skick.
 • Dra åt hjulmuttrarna.
 • Inspektera styrningen och upphängningen, och kontrollera att det inte finns några lösa eller skadade komponenter.
 • Kontrollera framhjulens skränkning och lutning utåt.
 • Kontrollera växellådsvätskans nivå.
 • Kontrollera växelväljarens funktion i neutralläget.
 • Rengör motorns kylarområden.Rengör kylarområdena dubbelt så ofta under speciella arbetsförhållanden. Se .
 • Undersök bromsarna
 • Var 200:e timme
 • Byt ut kolkanisterfiltret.
 • Justera vid behov parkeringsbromsen.
 • Kontrollera drivremmens skick och spänning.
 • Kontrollera startgeneratorremmens spänning.
 • Var 300:e timme
 • Smörj de främre hjullagren.
 • Var 400:e timme
 • Kontrollera bränsleledningar och anslutningar.
 • Rengör primärdrivkopplingen
 • Var 800:e timme
 • Byt ut bränslefiltret.
 • Byt växellådsvätskan.
 • Var 1000:e timme
 • Byt bromsvätskan.
 • Årligen
 • Utför allt årligt underhåll som anges i bruksanvisningen till motorn.
 • Kontrollista för dagligt underhåll

  Kopiera sidan och använd den regelbundet.

  KontrollpunktVecka:
  MåndagTisdagOnsdagTorsdagFredagLördagSöndag
  Kontrollera bromsen och parkeringsbromsen.       
  Kontrollera växelväljaren/neutralläget.       
  Kontrollera bränslenivån.       
  Kontrollera oljenivån i motorn.       
  Kontrollera växellådsvätskans nivå.       
  Kontrollera luftfiltret.       
  Kontrollera motorns kylflänsar.       
  Undersök ovanliga motorljud.       
  Kontrollera om det förekommer missljud vid användningen.       
  Kontrollera däcktrycket.       
  Undersök om systemet har oljeläckor.       
  Kontrollera instrumentfunktionen.       
  Kontrollera gaspedaldriften.       
  Smörj alla smörjnipplar.       
  Måla i skadad lack.       

  Varning

  Du måste höja lastlådan för att utföra rutinunderhåll. En upphöjd lastlåda kan falla och skada någon som befinner sig under den.

  • Stötta alltid upp lastlådan med stöttan innan du påbörjar arbetet under den.

  • Ta bort allt lastmaterial från lastlådan innan du påbörjar arbetet under den.

  Var försiktig

  Om du lämnar nyckeln i tändningslåset kan någon starta motorn av misstag och skada dig eller någon kringstående allvarligt.

  Ta ut nyckeln ur tändningslåset och koppla bort kabeln från tändstiftet innan du utför något underhåll. För kabeln åt sidan så att den inte oavsiktligt kommer i kontakt med tändstiftet.

  Förberedelser för underhåll

  Underhålla maskinen under speciella arbetsförhållanden

  Om maskinen utsätts för något av nedanstående förhållanden ska underhåll utföras dubbelt så ofta:

  • Arbete i öken

  • Arbete i kallt klimat – under 10 °C

  • Bogsering av släp

  • Körtiden är vanligtvis kortare än 5 minuter

  • Regelbundet arbete i dammiga förhållanden

  • Byggarbete

  • Låt kontrollera bromsarna och rengör dem så snart som möjligt efter längre drift i lera, sand, vatten eller liknande smutsiga områden. Detta förhindrar att slipande material orsakar onödigt slitage på bromsarna.

  • Vid regelbunden tungdrift ska samtliga smörjnipplar smörjas och luftrenaren kontrolleras dagligen för att förhindra överdrivet slitage.

  Förberedelse för maskinunderhåll

  1. Parkera maskinen på en plan yta.

  2. Lägg i parkeringsbromsen.

  3. Stäng av motorn och ta ut nyckeln ur tändningslåset.

  4. Låt motorn och avgassystemet svalna.

  Lyfta maskinen

  Fara

  Maskinen kan vara ostadig vid användning av domkraft. Den kan halka av domkraften och skada den som står under.

  • Starta inte motorn när maskinen stöttas upp med en domkraft.

  • Ta alltid ut nyckeln ur tändningslåset innan du kliver ut ur maskinen.

  • Blockera hjulen när maskinen stöttas upp med en lyftutrustning.

  • Använd domkrafter för att stötta upp maskinen när den är upplyft.

  Important: När motorn genomgår rutinunderhåll och/eller motordiagnostik ska maskinens bakhjul vara 25 mm ovanför marken och bakaxeln ska stöttas upp med domkrafter.

  • Lyftpunkten framtill på maskinen sitter på ramens framsida under dragöglan (Figur 24).

   g033043
  • Lyftpunkten baktill på maskinen sitter under axelrören (Figur 25).

  g008657

  Öppna huven

  Lyfta motorhuven

  1. Lyft upp handtaget på gummispärrarna på vardera sidan av motorhuven (Figur 26).

   g008402
  2. Lyft upp motorhuven.

  Stänga motorhuven

  1. Sänk försiktigt ned motorhuven på chassit.

  2. Säkra motorhuven genom att rikta in gummispärrarna på spärrankarna vardera sidan av motorhuven (Figur 26).

  Smörjning

  Smörja maskinen

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Var 100:e timme
 • Smörj lager och bussningar.Smörj maskinen oftare när den används för tunga arbeten.
 • Typ av fett: Nr 2 på litiumbas

  1. Torka av smörjnippeln med en trasa så att främmande partiklar inte kan leta sig in i lagren eller bussningarna.

  2. Använd en fettspruta och applicera ett eller två pumpslag smörjmedel i maskinens smörjnipplar.

  3. Torka av överflödigt fett från maskinen.

  Smörjnipplarna finns på reglagearmarnas inre ändar (Figur 27), kulleden på dragstången och reglagearmarnas yttre ändar (Figur 28).

  g033044
  g033217

  Smörja de främre hjullagren

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Var 300:e timme
 • Smörj de främre hjullagren.
 • Fett som ska användas: Mobilgrease XHP™-222

  Ta bort navet och rotorn

  1. Höj upp maskinens främre del och stötta upp den med domkrafter.

  2. Ta bort de fyra hjulmuttrar som håller fast hjulet vid navet (Figur 29).

   g033046
  3. Ta bort de flänsskruvar (⅜ x ¾ tum) som håller fast fästet för bromsenheten vid spindeln, och separera bromsen från spindeln (Figur 30).

   Note: Stötta upp bromsenheten innan du fortsätter med nästa steg.

   g033047
  4. Ta av dammkåpan från navet (Figur 31).

   g033048
  5. Ta bort saxpinnen och mutterhållaren från spindeln och spindelmuttern (Figur 31).

  6. Avlägsna spindelmuttern från spindeln och skilj sedan navet och rotorn från spindeln (Figur 31 och Figur 32).

   g033049
  7. Torka av spindeln med en trasa.

  8. Upprepa steg 1–7 för navet och rotorn på maskinens andra sida.

  Smörja hjullagren

  1. Avlägsna det yttre lagret och lagerbanan från navet (Figur 33)

   g033050
  2. Ta bort tätningen och det inre lagret från navet (Figur 33)

  3. Torka av tätningen och kontrollera om den är sliten eller skadad.

   Note: Rengör inte tätningen med rengöringsvätska. Byt ut tätningen om den är sliten eller skadad.

  4. Torka av lagren och banorna, och kontrollera om de är slitna eller skadade.

   Note: Byt ut alla slitna eller skadade delar. Se till att lagren och banorna är torra och rena.

  5. Avlägsna allt fett, smuts och skräp från håligheten i navet (Figur 33).

  6. Fyll lagren med det angivna fettet.

  7. Fyll navets hålighet till 50–80 % med angivet fett (Figur 33).

  8. Montera det inre lagret på banan på navets insida, och montera tätningen (Figur 33).

  9. Upprepa steg 1–8 för lagren på det andra navet.

  Montera navet och rotorn

  1. Stryk på ett tunt lager av det angivna fettet på spindeln (Figur 34).

   g033051
  2. Montera navet och rotorn på spindeln med rotorn inåt (Figur 34).

  3. Montera det yttre lagret på spindeln och placera lagret på den yttre banan (Figur 34).

  4. Montera säkringsbrickan på spindeln (Figur 34).

  5. Gänga på spindelmuttern på spindeln och dra åt muttern till 15 Nm samtidigt som du roterar navet för att ställa in lagren (Figur 34).

  6. Lossa spindelmuttern så att navet roterar fritt.

  7. Dra åt spindelmuttern till 1,70–2,26 Nm.

  8. Montera hållaren över muttern och kontrollera inriktningen mellan skåran i hållaren och hålet i spindeln för saxpinnen (Figur 35).

   Note: Om skåran på hållaren och hålet i spindeln inte är korrekt inriktade mot varandra riktar du in dem genom att dra åt spindelmuttern till högst 2,26 Nm.

   g033054
  9. Montera saxpinnen och böj benen runt hållaren (Figur 35).

  10. Montera dammkåpan på navet (Figur 35).

  11. Upprepa steg 1–10 för navet och rotorn på maskinens andra sida.

  Montera bromsarna och hjulen

  1. Rengör de två flänsskruvarna (⅜ x ¾ tum) och stryk på medelstark gängtätningsmassa på skruvgängorna.

  2. Rikta in bromsklossarna på vardera sidan om rotorn (Figur 30) och hålen i bromsokets fäste med hålen i bromsfästet på spindelramen (Figur 34).

  3. Fäst bromsokets fäste på spindelramen (Figur 30) med de två flänsskruvarna (⅜ x ¾ tum).

   Dra åt de två flänsskruvarna till 47–54 Nm.

  4. Rikta in hålen i hjulet med tapparna i navet, och montera hjulet på navet med ventilskaftet utåt (Figur 29).

   Note: Se till att hjulets fästyta ligger rakt mot navet.

  5. Fäst hjulet vid navet med hjulmuttrarna (Figur 29).

   Dra åt hjulmuttrarna till 108–122 Nm.

  6. Upprepa steg 1–5 för bromsen och hjulet på maskinens andra sida.

  Motorunderhåll

  Serva luftfiltret

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Var 100:e timme
 • Byt ut luftfiltret.Byt ut luftfiltret tidigare om det är smutsigt eller skadat.
 • Note: Utför service på luftrenaren oftare (med några timmars mellanrum) vid mycket dammiga eller sandiga arbetsförhållanden.

  Kontrollera luftfiltret

  1. Lyft upp lastlådan och säkra den med stöttan.

  2. Undersök om luftrenarhuset har skador som skulle kunna orsaka en luftläcka (Figur 36 och Figur 37).

   Note: Se till att kåpan sluter tätt runt luftrenarhuset.

   Note: En kåpa eller ett hus till luftrenaren som har skadats måste bytas ut.

   g037010
   g027733
  3. Lossa spärrhakarna som fäster luftfilterkåpan på luftfilterhuset (Figur 37).

  4. Separera kåpan från huset och gör rent insidan av kåpan (Figur 37).

  5. Dra försiktigt ut filterelementet ur filterhuset.

   Note: Undvik att slå filtret mot luftrenarhuset för att minska den mängd damm som drivs ut.

  6. Inspektera luftfilterelementet.

  Byta luftfiltret

  1. Ta bort luftfilterelementet.

  2. Undersök om det nya filtret har transportskador.

   Note: Kontrollera filtrets förseglade ände.

   Important: Montera inte ett skadat filter.

  3. Montera det nya luftfiltret, se Montera luftfiltret.

  Montera luftfiltret

  Important: Kör alltid motorn med den kompletta luftrenaren monterad för att undvika motorskador.

  Important: Använd inte ett skadat filter.

  Note: Vi rekommenderar inte att du rengör det använda luftfiltret eftersom det då finns risk för att filtret skadas.

  1. Rengör öppningen till smutsutblåsningen i luftfilterkåpan.

  2. Ta bort gummiutloppsventilen från kåpan, rengör håligheten och sätt tillbaka utloppsventilen.

  3. Sätt tillbaka luftfilterelementet i luftfilterhuset (Figur 37).

   Note: Se till att filtret är ordentligt tätat genom att tillföra tryck till dess yttre kant vid montering. Tryck inte mitt på filtret där det är böjligt.

  4. Passa in luftrenarkåpan med luftrenarhuset (Figur 37).

  5. Fäst kåpan på huset med spärrhakarna (Figur 37).

  6. Sänk lastlådan.

  Serva motoroljan

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Efter de första 25 timmarna
 • Byt motoroljan.
 • Var 100:e timme
 • Byt ut motoroljan.(Byt oljan dubbelt så ofta under speciella arbetsförhållanden. Se .)
 • Note: Byt olja oftare vid mycket dammiga eller sandiga arbetsförhållanden.

  Note: Kassera använd olja och använda oljefilter på en godkänd återvinningsstation.

  Byta ut motoroljan

  Oljetyp: Renande olja (API-service SL eller högre)

  Vevhusvolym: 1,4 liter när filtret har bytts ut

  Viskositet: Se tabellen nedan

  g002134
  1. Starta maskinen och låt motorn gå under några minuter.

  2. Parkera maskinen på ett plant underlag, lägg i parkeringsbromsen, stäng av motorn och ta ut nyckeln ur tändningslåset.

  3. Lyft upp lastlådan och säkra den med stöttan. Se Höja lastlådan.

  4. Koppla loss batteriets pluskabel. Se Koppla loss batteriet.

  5. Sätt ett kärl som rymmer 1,8 liter eller mer under avtappningspluggen (Figur 39).

   g009200
  6. Ta bort avtappningspluggen och förslutningen (Figur 39).

   Note: Låt all olja tömmas ut ur motorn.

  7. Sätt tillbaka avtappningspluggen och förslutningen och dra åt avtappningspluggen till 17,6 N·m.

  8. Gör rent runt oljestickan och dess lock samt påfyllningsröret och ta bort oljestickan (Figur 40).

   g002132
  9. Ta bort oljestickan och fyll på med specificerad olja i påfyllningsröret tills nivån når upp till markeringen Full på oljestickan (Figur 40).

   Note: Fyll sakta på oljan i motorn och kontrollera oljenivån med jämna mellanrum under tiden. Fyll inte på för mycket olja i motorn.

  10. För in oljestickan helt i oljesticksröret, dra ur den och kontrollera oljenivån (Figur 40).

   Note: Fyll vid behov på med specificerad olja i motorn tills nivån når upp till markeringen Full på oljestickan.

  11. Sätt tillbaka oljestickan i oljesticksröret och säkra locket i röröppningen så att de sitter ordentligt (Figur 40).

  12. Anslut batteriet och sänk ned lastlådan, se Ansluta batteriet och Sänka ned lastlådan.

  Byta ut motoroljefiltret

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Efter de första 25 timmarna
 • Byt oljefiltret.
 • Var 100:e timme
 • Byt oljefiltret.Byt oljan dubbelt så ofta under speciella arbetsförhållanden. Se .
  1. Töm motorn på olja, se steg 1 till 7 i Byta ut motoroljan.

  2. Avlägsna det befintliga oljefiltret (Figur 39).

  3. Stryk på ett tunt lager ren olja på den nya oljefiltrets packning.

  4. Skruva fast det nya filtret på filteradaptern tills packningen vidrör fästplattan och dra sedan åt filtret ytterligare ett halvt till tre fjärdedels varv (Figur 39).

   Note: Dra inte åt oljefiltret för hårt.

  5. Fyll på angiven olja i vevhuset (Figur 38).

  6. Starta motorn och kör den för att undersöka om det finns oljeläckor.

  7. Stäng av motorn och kontrollera oljenivån.

   Note: Fyll vid behov på med specificerad olja i motorn tills nivån når upp till markeringen Full på oljestickan.

  Serva tändstiften

  Kontrollera och byta ut tändstiften

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Var 100:e timme
 • Kontrollera tändstiften. Byt vid behov ut tändstiftet.
 • Typ: Champion RN14YC eller motsvarande

  Luftgap: 0,762 mm

  Important: Ett sprucket, skadat, smutsigt eller icke fungerande tändstift måste bytas ut. Du får inte sandblästra, skrapa eller rengöra elektroderna med en stålborste eftersom partiklar kan lossna från tändstiftet och falla ned i cylindern. Följden är oftast en skadad motor.

  Note: Tändstiftet håller vanligtvis länge, men det bör tas ut och kontrolleras när motorn inte fungerar.

  1. Rengör området runt tändstiftet så att främmande partiklar inte kan falla ner i cylindern när du tar bort tändstiftet.

  2. Dra av kabeln från tändstiftets anslutning.

  3. Ta bort stiftet från cylinderhuvudet.

  4. Kontrollera att inte sidoelektroden, mittelektroden och mittelektrodsisolatorn är skadade (Figur 41).

   Note: Använd inte ett skadat eller utslitet tändstift. Byt ut det mot ett nytt tändstift av angiven typ.

   g001470
  5. Kontrollera att luftgapet mellan mitt- och sidoelektroderna är 0,762 mm. Se Figur 41.

  6. Montera tändstiftet i cylinderhuvudet och dra åt tändstiftet till 20 Nm.

  7. Montera tändkabeln.

  8. Upprepa steg 1 till 7 för det andra tändstiftet.

  Underhålla bränslesystemet

  Kontrollera bränsleledningar och anslutningar

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Var 400:e timme
 • Kontrollera bränsleledningar och anslutningar.
 • Kontrollera att inte bränsleledningarna, kopplingarna och klämmorna läcker, har försämrats eller skadats eller om det finns lösa anslutningar.

  Note: Byt ut skadade eller läckande bränslesystemkomponenter innan du använder maskinen.

  Byta ut bränslefiltret

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Var 800:e timme
 • Byt ut bränslefiltret.
  1. Lyft upp lådan och säkra den med stöttan, se Höja lastlådan.

  2. Parkera maskinen på ett plant underlag, lägg i parkeringsbromsen, stäng av motorn och ta ut nyckeln ur tändningslåset.

  3. Koppla loss batteriet, se Koppla loss batteriet.

  4. Sätt en ren behållare under bränslefiltret.

  5. Ta bort klämmorna som håller fast bränslefiltret på bränsleledningarna (Figur 42).

   g002108
  6. Ta bort det gamla bränslefiltret från bränsleslangarna.

   Note: Töm det gamla filtret och kassera det på en godkänd återvinningsstation.

  7. Montera det nya filtret vid bränsleslangarna så att pilen pekar mot förgasaren.

  8. Fäst filtret vid slangarna med de klämmor som du tog bort i steg 5.

  9. Anslut batteriet och sänk ned lastlådan, se Ansluta batteriet och Sänka ned lastlådan.

  Serva kolkanistern

  Kontrollera luftfiltret för kolkanistern

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Var 100:e timme
 • Kontrollera luftfiltret för kolkanistern.
 • Kontrollera öppningen längst ned på kolkanisterns luftfilter och se till att den är ren och fri från skräp och blockeringar (Figur 43).

  g014998

  Byta ut kolkanisterfiltret

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Var 200:e timme
 • Byt ut kolkanisterfiltret.
  1. Ta bort kolkanisterfiltrets koppling med hullingar från slangen längst ned i kolkanistern och ta bort filtret.

   Note: Släng det gamla filtret.

   g024478
  2. För in i det nya kolkanisterfiltrets koppling med hullingar så långt som möjligt i slangen längst ned i kolkanistern.

  Byta ut kolkanistern

  Note: Byt ut kolkanistern om den är skadad, igensatt eller om maskinen körs utan ett kolkanisterfilter.

  Note: Byt ut kolkanisterfiltret i samband med att kolkanistern byts.

  Koppla loss sätessockelns reglage

  1. Ta bort knoppen från växelspaken (Figur 45).

   g026304
  2. Ta bort de fyra skruvarna som håller fast växelspaksplattan på växelspaksfästet (Figur 45).

  3. Ta bort de fyra skruvarna som håller fast växelspaksplattan vid sätessockeln och ta bort växelspaksplattan (Figur 45).

  Koppla loss parkeringsbromskabeln

  1. Ta bort det kabelband längst ner på maskinen som håller fast parkeringsbromskabeln vid fotbromskabeln (Figur 46).

  2. Märk ut en rotationslinje på den främre kontramuttern för parkeringsbromskabeln (Figur 46).

   Note: Se till att den främre kontramuttern inte roterar.

   g029670
  3. Lossa den bakre kontramuttern och ta bort kabeln från bromskabelfästet (Figur 46).

  4. Ta bort saxpinnen och sprintbulten som håller fast klykan för parkeringsbromskabeln vid bromsreglagespaken, och skilj kabeln från spaken (Figur 46).

  5. Upprepa steg 1–4 för parkeringsbromskabeln på maskinens andra sida.

  Ta bort sätena och sätessocklarna

  1. Ta bort de åtta flänsskruvar och åtta brickor längst ner på maskinen som håller fast sätessockeln på golvplattan och den bakre hyttkanalen (Figur 47).

   g029658
  2. Lyft försiktigt av sätena, sätessockeln och parkeringsbromskablarna från maskinen (Figur 47).

   Important: Observera hur parkeringsbromskablarna är dragna längs med chassit när du lyfter av sätena och sätessockeln från maskinen.

   g029659

  Byta ut kolkanistern

  1. Koppla bort vakuumslangen från kopplingen på kolkanistern som är märkt ”Purge” (Figur 49).

   g029627
  2. Koppla bort bränsletanksslangen från kopplingen på kolkanistern som är märkt ”Fuel Tank” (Figur 49).

  3. Lyft av kolkanistern från dess fäste i bränsletanken (Figur 50).

   g029628
  4. Ta bort kolkanisterfiltret och den korta slangsektionen från den nedre kopplingen på den gamla kolkanistern (Figur 51).

   g029660
  5. Anslut slangen till den nedre kopplingen på den nya kolkanistern (Figur 51).

  6. För in det nya kolkanisterfiltrets koppling i slangen (Figur 51).

  7. Placera den nya kolkanistern på bränsletankens kolkanisterfäste med Purge- och Fuel Tank-kopplingarna riktade bakåt (Figur 50).

  8. Anslut vakuumslangen till kolkanisterns koppling som är märkt ”Purge” och bränsletanksslangen till kopplingen som är märkt ”Fuel Tank” (Figur 49).

  Montera sätena och sätessockeln

  1. Lyft på sätena och sätessockeln på maskinen och rikta in bromskablarna med chassit (Figur 47 och Figur 48).

  2. Rikta in hålen i sätessockeln med hålen i golvplattan och den bakre hyttkanalen (Figur 47 och Figur 48).

  3. Montera sätessockeln på golvplattan och den bakre hyttkanalen med de åtta flänsskruvar och åtta brickor som du tog bort i steg 1 i avsnittet Ta bort sätena och sätessocklarna. Dra åt skruvarna till 19,78–25,42 Nm.

  Montera parkeringsbromskablarna

  1. För parkeringsbromskabelns gängade justerare till bromskabelns fäste och klykan till bromsreglagespaken (Figur 46).

  2. Fäst klykan vid bromsreglagespaken med den sprintbult och saxpinne som du tog bort i steg 4 i avsnittet Koppla loss parkeringsbromskabeln.

  3. Rikta in parkeringsbromskabelns gängade justerare med bromskabelns fäste och dra åt den bakre kontramuttern (Figur 46).

   Note: Var försiktig så att du inte vrider på den främre kontramuttern.

  4. Upprepa steg 1–3 för parkeringsbromskabeln på maskinens andra sida.

  Koppla in sätessockelns reglage

  1. Koppla in den elektriska anslutningen från backkontakten som sitter inuti växelspaksfästet.

  2. Rikta in hålen i växelspaksfästet med hålen i sätessockeln och säkra plattan vid sockeln med de fyra skruvar som du tog bort i steg 3 i avsnittet Koppla loss sätessockelns reglage.

  3. Rikta in hålen i växelspaksplattan med hålen i växelspaksfästet och säkra plattan vid fästet med de fyra skruvar som du tog bort i steg 2 i avsnittet Koppla loss sätessockelns reglage.

  4. Gänga på växelspakens knopp och dra åt den för hand (Figur 45).

  Underhålla elsystemet

  Serva batteriet

  Batterispänning:12 V med 300 A vid kallstart vid –18 °C.

  Varning

  Batteripoler, kabelanslutningar och tillbehör till dessa innehåller bly och blykomponenter, kemikalier som staten Kalifornien anser orsaka cancer och fortplantningsskador. Tvätta händerna när du har hanterat batteriet.

  Fara

  Batterielektrolyt innehåller svavelsyra som är dödligt vid förtäring och orsakar allvarliga brännskador.

  • Drick inte elektrolyten och låt den inte komma i kontakt med hud, ögon eller kläder. Använd skyddsglasögon för att skydda ögonen och gummihandskar för att skydda händerna.

  • Fyll på batteriet på en plats där du har tillgång till rent vatten och kan skölja av huden.

  • Håll alltid batteriet rent och fulladdat.

  • Håll alltid batteriet rent och fulladdat.

  • Tvätta batteripolerna med en lösning bestående av fyra delar vatten och en del bikarbonat om de har korroderat.

  • Stryk på ett tunt lager fett på batteripolerna som skydd mot korrosion.

  Koppla loss batteriet

  Varning

  Felaktig dragning av batterikablarna kan skada maskinen och kablarna samt orsaka gnistor. Gnistorna kan få batterigaserna att explodera, vilket kan leda till personskador.

  • Lossa alltid batteriets minuskabel (svart) innan du lossar pluskabeln (röd).

  • Anslut alltid pluskabeln (röd) innan du ansluter minuskabeln (svart).

  • Håll alltid batteriremmen på plats för att skydda batteriet och se till att det sitter säkert.

  Varning

  Batteripolerna eller verktyg av metall kan kortslutas mot maskinkomponenter i metall och orsaka gnistor. Gnistorna kan få batterigaserna att explodera, vilket kan leda till personskador.

  • Låt inte batterianslutningarna komma i kontakt med några av maskinens metalldelar när du monterar eller tar bort batteriet.

  • Låt inte metalldelar kortsluta mellan batterianslutningarna och maskinens metalldelar.

  1. Kläm på batterikåpans sidor och ta bort kåpan ovanpå batteriet (Figur 52).

   g024429
  2. Ta bort batteriets minuskabel från batteriuttaget (Figur 52).

  3. Koppla bort batteriets pluskabel från batteriet (Figur 52).

  Avlägsna batteriet

  1. Lossa batterikablarna, se Koppla loss batteriet.

  2. Ta bort låsmuttern, vagnskruven och batteriklämman som fäster batteriet vid batterilådan (Figur 52).

  3. Ta ut batteriet ur batterilådan (Figur 52).

  Montera batteriet

  1. Rikta in batteriet efter maskinens batterilåda (Figur 52).

   Note: Kontrollera att batteriets plus- och minuspoler har riktats in enligt Figur 52.

  2. Fäst batteriet vid batterilådan med batteriklämman, vagnskruven och låsmuttern (Figur 52).

  3. Anslut batterikablarna, se Ansluta batteriet.

  Ansluta batteriet

  1. Anslut den positiva batterikabeln till batteriet (Figur 52).

  2. Anslut den negativa batterikabeln till batteriet (Figur 52).

  3. Montera batterikåpan på batteriet (Figur 52).

  Ladda batteriet

  Varning

  När batteriet laddas bildas explosiva gaser.

  Rök aldrig nära batteriet och håll det borta från gnistor och lågor.

  Important: Håll alltid batteriet fulladdat (specifik vikt på 1,260). Detta är särskilt viktigt för att batteriet inte ska skadas när temperaturen understiger 0 °C.

  1. Ta bort batteriet från maskinen. Se Avlägsna batteriet.

  2. Anslut en batteriladdare på 3–4 A till batteriposterna. Ladda batteriet med 3–4 A under 4–8 timmar (12 V).

   Note: Överladda inte batteriet.

  3. Montera batteriet i chassit, se Montera batteriet.

  Förvara batteriet

  Om maskinen ska förvaras i mer än 30 dagar ska batteriet demonteras och laddas helt. Förvara det antingen på en hylla eller på maskinen. Låt kablarna vara urkopplade om det förvaras på maskinen. Förvara batteriet svalt för att undvika att det laddas ur snabbt. Se till att batteriet är fulladdat för att förhindra att det fryser.

  Byta säkringar

  Det finns tre säkringar i elsystemet. Dessa är belägna under huven (Figur 53).

  Extra (öppen)30 A
  Tändningssystem/signalhorn10 A
  Strålkastare15 A
  kraftuttag20 A
  g036881

  Underhåll av strålkastarna

  Byta ut lamporna

  Var försiktig

  Om du monterar en lampa med högre wattal än systemet är utformat för kan det skada strömförsörjningen (12 V) eller, åtminstone, lösa ut säkringen.

  Undvik problemet genom att alltid använda angivna Toro-lysdiodlampor.

  Var försiktig

  Lamporna blir väldigt varma när de lyser. Om du tar i en varm lampa kan du få allvarliga brännskador och andra personskador.

  Låt alltid lamporna svalna ordentligt innan du tar i dem vid byte. Var försiktig när du tar i lamporna.

  Specifikation: Se reservdelskatalogen.

  1. Koppla loss batteriet. Se Koppla loss batteriet.

  2. Öppna motorhuven.

  3. Koppla loss kablagets elektriska anslutning från lampans kontakt på baksidan av lamphuset (Figur 54).

   g036872
  4. Vrid lampenheten en kvarts varv motsols och dra den bakåt, ut ur lamphuset (Figur 54).

  5. Sätt i den nya lampenheten och lamphuset och passa in flikarna på lampenheten efter skårorna i lamphuset (Figur 54).

  6. Fäst lampenheten genom att vrida den ett kvarts varv medsols (Figur 54).

  7. Anslut kablagets elektriska anslutning till den nya lampenhetens kontakt (Figur 54).

  8. Anslut batteriet och stäng motorhuven. Se Ansluta batteriet.

  Byta ut strålkastaren

  1. Koppla loss batteriet. Se Koppla loss batteriet.

  2. Öppna motorhuven. Se Stänga motorhuven.

  3. Koppla loss kablagets elektriska anslutning från lampenhetens kontakt (Figur 55).

   g036873
  4. Ta bort snabbklämmorna som fäster strålkastaren vid strålkastarfästet (Figur 55).

   Note: Spara alla delar för montering av den nya strålkastaren.

  5. Demontera strålkastarenheten genom att flytta den framåt genom öppningen i den främre stötdämparen (Figur 55).

  6. För in den nya strålkastaren genom öppningen i stötdämparen (Figur 55).

   Note: Kontrollera att justerstolparna är inriktade efter hålen i monteringsfästet bakom stötdämparen.

  7. Fäst strålkastarenheten med de snabbklämmor som du tog bort i steg 4.

  8. Anslut kablagets elektriska anslutning till lampenhetens kontakt (Figur 55).

  9. Justera strålkastarna så att ljuset riktas dit du vill, se Justera strålkastarna.

  Justera strålkastarna

  Justera strålkastarljusets riktning på följande vis när du byter ut eller demonterar en strålkastarenhet.

  1. Vrid tändningslåset till det PåSLAGNA läget och slå på strålkastarna.

  2. Gå till baksidan av strålkastarenheten och vrid på justerskruvarna (Figur 55) för att svänga på enheten och rikta in ljuskäglan.

  Underhålla drivsystemet

  Underhåll av däcken

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Var 100:e timme
 • Kontrollera däckens och fälgarnas skick.
 • Dra åt hjulmuttrarna.
  1. Kontrollera om det finns tecken på slitage på däck och fälgar.

   Note: Olyckor under drift, som att köra in i trottoarer, kan skada ett däck eller en fälg samt störa inställningen av hjulen. Kontrollera därför däckens skick efter en olycka.

  2. Dra åt hjulmuttrarna till 108–122 N·m.

  Inspektera styr- och upphängningskomponenterna

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Var 100:e timme
 • Inspektera styrningen och upphängningen, och kontrollera att det inte finns några lösa eller skadade komponenter.
 • Centrera ratten (Figur 56) och sväng den åt vänster eller höger. Om du vrider ratten mer än 13 mm åt vänster eller höger och däcken inte svänger ska du kontrollera följande styrnings- och fjädringskomponenter och se till att de inte är lösa eller skadade:

  • Styraxeln till kulleden för styrkuggstången

   Important: Kontrollera att drevets axeltätning fungerar säkert och är i gott skick (Figur 57).

  • Styrkuggstångens dragstänger

  g313199
  g313201

  Justera framhjulens skränkning och lutning utåt

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Var 100:e timme
 • Kontrollera framhjulens skränkning och lutning utåt.
 • Important: För att kunna göra detta behöver du införskaffa ett verktyg med Toro-artikelnr 132-5069 från en Toro-återförsäljare.

  Skränkningen bör vara 0–6 mm.

  • Kontrollera däcktrycket och se till att det ligger på 0,83 bar i framhjulen.

  • Låt antingen en förare sitta på sätet eller lägg dit en tyngd som väger ungefär lika mycket som en genomsnittlig förare. Tyngden/föraren måste stanna kvar på sätet under hela proceduren.

  • Rulla maskinen 2 till 3 meter rakt bakåt på ett plant underlag, och rulla sedan tillbaka den till ursprungsläget. Detta gör att upphängningen stabiliserar sig i driftsläget.

  • Mät skränkningen med hjulen riktade rakt framåt.

  1. Ändra fjäderns längd genom att rotera kragen på stötdämparen med verktyget (Toro-artikelnr 132-5069) (Figur 58).

   Note: Justera lutningen utåt endast om du använder ett främre redskap eller vid ojämnt däckslitage.

   g033218
  2. Rulla maskinen 2 till 3 meter rakt bakåt på ett plant underlag, och rulla sedan tillbaka den till ursprungsläget.

  3. Mät avståndet mellan de båda framhjulen vid axelhöjd, både framtill och baktill på framhjulen (Figur 59).

   g009235
  4. Om måttet inte hamnar inom 0–6 mm ska du lossa kontramuttrarna i den yttre änden av dragstängerna (Figur 60).

   g033219
  5. Vrid bägge dragstängerna för att flytta framdelen på hjulet inåt eller utåt.

  6. Dra åt dragstängernas kontramuttrar när justeringen är korrekt.

  7. Se till att ratten kan svängas helt i bägge riktningar.

  Kontrollera växellådsvätskans nivå

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Var 100:e timme
 • Kontrollera växellådsvätskans nivå.
 • Vätsketyp: SAE 10W30 (API-service SJ eller högre)

  1. Parkera maskinen på ett plant underlag, lägg i parkeringsbromsen, stäng av motorn och ta ut nyckeln ur tändningslåset.

  2. Ta bort bulten från nivåindikeringshålet (Figur 61).

   Note: Växellådsvätskans nivå bör ligga i botten av nivåindikatorhålet.

   g002082
  3. Om växellådsvätskan inte når upp till botten av nivåindikeringshålet ska du fylla på behållaren med specificerad vätska. Se Byta ut växellådsvätskan.

  Byta ut växellådsvätskan

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Var 800:e timme
 • Byt växellådsvätskan.
 • Vätsketyp: SAE 10W30 (API-service SJ eller högre)

  Vätskekapacitet: 1,4 liter

  1. Parkera maskinen på ett plant underlag, lägg i parkeringsbromsen, stäng av motorn och ta ut nyckeln ur tändningslåset.

  2. Rengör området kring påfyllnings- och avtappningspluggarna med hjälp av en trasa (Figur 62).

   g002109
  3. Sätt ett kärl på 2 liter eller mer under avtappningspluggen.

  4. Ta bort påfyllningspluggen genom att vrida den motsols (Figur 62).

   Note: Spara påfyllningspluggen och packningen för installation i steg 8.

  5. Ta bort avtappningspluggen genom att vrida den motsols (Figur 62).

   Note: Spara avtappningspluggen och packningen för installation i steg 6.

   Note: Låt all vätska tömmas ut ur växellådan.

  6. Sätt i och dra åt avtappningspluggen och packningen i transmissionens avtappningsplugghål (Figur 62).

   Note: Kassera spillvätskan på en godkänd återvinningsstation.

  7. Fyll på behållaren (Figur 63) genom påfyllningshålet med cirka 1,4 liter angiven vätska eller tills vätskenivån i transmissionen är i nivå med gängornas nederkant (Figur 62).

   g004048
  8. Sätt i och dra åt påfyllningspluggen och packningen i transmissionens påfyllningsplugghål (Figur 62).

  9. Starta motorn och kör maskinen.

  10. Kontrollera vätskenivån och fyll på vätska om nivån inte är i nivå med påfyllningspluggens gängor (Figur 62).

  Kontroll och justering av friläget

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Varje användning eller dagligen
 • Kontrollera växelväljarfunktionen.
 • Var 100:e timme
 • Kontrollera växelväljarens funktion i neutralläget.
 • Vid rutinunderhåll och/eller motordiagnostik måste växeln läggas i NEUTRALLäGET (Figur 64). Maskinens växelväljare har ett NEUTRALLäGE som styr neutralläget i växellådan. Följande åtgärder bör vidtas för att försäkra att neutrallägesspaken driver växellådans neutralläge korrekt:

  1. Sätt växelspaken i NEUTRALLäGE.

  2. Kontrollera att neutrallägesfästet är i NEUTRALLäGET (i höjd med kabelfästet som sitter under växelfästet) genom att vrida på drivkopplingen (Figur 64).

   Note: Maskinen ska inte rulla framåt eller bakåt. Om den gör det flyttar du neutrallägesfästet till NEUTRALLäGET för hand.

   g002093
  3. Vrid en av låsmuttrarna (Figur 64) för att få ett avstånd på 0,762 till 1,524 mm mellan nederkanten av muttern/brickan och neutrallägets fäste.

   Note: Du måste hålla det gängade skaftet under fästet för att justera låsmutterns läge upptill.

  4. Vrid den andra låsmutter för att få ett avstånd på 0,76 till 1,52 mm mellan nederkanten av muttern/brickan och neutrallägets fäste.

  5. Dra alla växelkablar uppåt för att säkerställa ett avstånd på 0,76–1,52 mm mellan muttern/brickan och neutrallägesfästet (Figur 65).

   Note: Om det inte finns något mellanrum justerar du muttrarna för att erhålla angivet avstånd.

   g002094
  6. Starta motorn och lägg växeln i FRAMåT-, BAKåT- och NEUTRALLäGET flera gånger för att säkerställa att neutrallägesfästet fungerar korrekt.

  Underhåll av primärdrivkopplingen

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Var 400:e timme
 • Rengör primärdrivkopplingen
 • Var försiktig

  Dammet i kopplingen kan spridas i luften och skada dina ögon, eller inandas och ge dig andningssvårigheter.

  Använd säkerhetsglasögon och dammask eller andra typer av ögon- och andningsskydd när du utför den här proceduren.

  1. Höj upp och spärra lastlådan, se Höja lastlådan.

  2. Lossa de tre skruvarna som fäster kåpan på kopplingen och ta bort kåpan (Figur 66).

   Note: Spara kåpan och skruvarna för senare montering.

   g011947
  3. Rengör noggrant kåpans insida samt de invändiga delarna av kopplingen med tryckluft.

  4. Montera kopplingskåpan och fäst den med de tre skruvarna (Figur 66) som avlägsnades i 2.

  5. Sänk ned lastlådan, se Sänka ned lastlådan.

  Underhålla kylsystemet

  Rengöra motorns kylarområden

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Var 100:e timme
 • Rengör motorns kylarområden.Rengör kylarområdena dubbelt så ofta under speciella arbetsförhållanden. Se .
 • Important: Om motorn körs med en igensatt centrifugalsil, smutsiga eller blockerade kylflänsar eller utan kylarhöljen skadas motorn på grund av överhettning.

  Important: Rengör aldrig motorn med vatten under tryck eftersom vatten kan förorena bränslesystemet.

  Rengör centrifugalsilen, kylflänsarna och motorns utvändiga ytor.

  Note: Rengör motorns kylarområden oftare vid mycket dammiga och smutsiga förhållanden.

  Underhålla bromsarna

  Kontrollera bromsarna

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Var 100:e timme
 • Undersök bromsarna
 • Important: Bromsar är en mycket viktig säkerhetsdel av maskinen. Kontrollera dem noggrant vid det rekommenderade serviceintervallet för att försäkra optimal prestanda och säkerhet.

  • Undersök bromsbeläggen för att kontrollera att de inte är sliten eller skadad. Om bromsbeläggets (bromsklossens) tjocklek är mindre än 1,6 mm ska bromsbelägget bytas ut.

  • Undersök bromslamellen och andra delar för tecken på överdrivet slitage eller deformering. Byt ut skadade komponenter.

  • Kontrollera bromsvätskenivån. Se Kontrollera bromsvätskenivån.

  Justera parkeringsbromshandtaget

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Var 200:e timme
 • Justera vid behov parkeringsbromsen.
  1. Ta bort handtagsgreppet från parkeringsbromsspaken (Figur 67).

   g029671
  2. Lossa ställskruven som håller fast bromsjusteringsvredet på parkeringsbromsspaken (Figur 67).

  3. Vrid bromsjusteringsvredet tills det når en kraft på 133–156 N för att koppla in parkeringsbromsspaken (Figur 67).

   Note: Om du har vridit bromsjusteringsvredet så långt justeraren tillåter utan att uppnå kraften på 133–156 N som krävs för att koppla in parkeringsbromsspaken ska du utföra proceduren för justering av bromskablarna. Se Justera bromskablarna.

  4. Dra åt ställskruven och montera handtagsgreppet (Figur 67).

  Justera bromskablarna

  1. Ta bort handtagsgreppet från parkeringsbromsspaken (Figur 67).

  2. Lossa ställskruven (Figur 67) som håller fast bromsjusteringsvredet på parkeringsbromsspaken, koppla ur parkeringsbromsen och lossa bromsjusteringsvredet.

  3. Lossa den bakre kontramuttern för den gängade justeraren till parkeringsbromskabeln som sitter längst ner på maskinen genom att vrida på den fyra varv (Figur 68).

   g029672
  4. Dra åt den främre kontramuttern (Figur 68).

  5. Vrid bromsjusteringsvredet (Figur 67) tills en kraft på 133–156 N krävs för att koppla in parkeringsbromsspaken.

   • Om det inte går att justera bromsjusteringsvredet genom att lossa på det och koppla in parkeringsbromsspaken med en kraft på 133–156 N ska du göra följande:

    1. Lossa den främre kontramuttern (Figur 68) för den gängade justeraren till parkeringsbromskabeln genom att vrida på den ett varv.

    2. Dra åt den bakre kontramuttern (Figur 68).

    3. Vrid bromsjusteringsvredet (Figur 67) så att det behövs en kraft på 133–156 N för att koppla in parkeringsbromsspaken.

    4. Upprepa steg 1 till 3 upp till två gånger till för att uppnå en kraft på 133–156 N för att dra åt parkeringsbromsen.

   • Om det inte går att justera bromsjusteringsvredet genom att dra åt det och koppla in parkeringsbromsspaken med en kraft på 133–156 N ska du göra följande:

    1. Lossa den bakre kontramuttern (Figur 68) för den gängade justeraren till parkeringsbromskabeln genom att vrida på den ett varv.

    2. Dra åt den främre kontramuttern (Figur 68).

    3. Vrid bromsjusteringsvredet (Figur 67) så att det behövs en kraft på 133–156 N för att koppla in parkeringsbromsspaken.

    4. Upprepa steg 1 till 3 upp till tre gånger till för att uppnå en kraft på 133–156 N för att dra åt parkeringsbromsen.

    Note: Om det inte går att justera parkeringsbromskabeln tillräckligt mycket för att bromsjusteringsvredet ska befinna sig inom justeringsintervallet, ska du kontrollerar om bromsklossarna är kraftigt slitna.

   • Dra åt ställskruven och montera handtagsgreppet (Figur 67).

  Byta bromsvätska

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Var 1000:e timme
 • Byt bromsvätskan.
 • Kontakta en auktoriserad Toro-återförsäljare.

  Underhålla remmarna

  Serva drivremmen

  Kontrollera drivremmen

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Efter de första 8 timmarna
 • Kontrollera drivremmens skick.
 • Var 200:e timme
 • Kontrollera drivremmens skick och spänning.
  1. Parkera maskinen på ett plant underlag, lägg i parkeringsbromsen, stäng av motorn och ta ut nyckeln ur tändningslåset.

  2. Lyft upp lastlådan och säkra den med stöttan. Se Höja lastlådan.

  3. Lägg växellådan i NEUTRALLäGE.

  4. Vrid på remmen (Figur 69) och kontrollera om den är sliten eller skadad.

   Note: Byt ut remmen om den är mycket sliten eller skadad, se Byta ut drivremmen.

   g011948
  5. Sänk ned lastlådan. Se Sänka ned lastlådan.

  Byta ut drivremmen

  1. Höj upp lastlådan, se Höja lastlådan.

  2. För växeln till NEUTRALLäGET, koppla in parkeringsbromsen, vrid tändningslåset till det AVSTäNGDA läget och ta ut nyckeln.

  3. Vrid remmen och dra den över sekundärkopplingen (Figur 69).

  4. Ta bort remmen från primärkopplingen (Figur 69).

   Note: Släng den gamla remmen.

  5. Placera den nya remmen över primärkopplingen (Figur 69).

  6. Vrid remmen och dra den över sekundärkopplingen (Figur 69).

  7. Sänk ned lastlådan, se Sänka ned lastlådan.

  Reglera startgeneratorremmen

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Efter de första 8 timmarna
 • Kontrollera startgeneratorremmens spänning.
 • Var 200:e timme
 • Kontrollera startgeneratorremmens spänning.
  1. Höj upp lastlådan, se Höja lastlådan.

  2. Lossa startgeneratorns svängmutter (Figur 70).

   g197818
  3. Kila in en bändstång mellan motorfästet och startgeneratorn.

  4. Tryck bändstången nedåt för att vrida startgeneratorn nedåt i skåran tills remmen är så spänd att den endast böjs 6 mm då en kraft på 44 Nm appliceras (Figur 70).

  5. Dra åt svängmuttern för hand och ta bort bändstången (Figur 70).

  6. Dra åt svängmuttern till 88–115 N·m.

  7. Sänk ned lastlådan, se Sänka ned lastlådan.

  Underhåll av chassit

  Justera lastlådans spärrhakar

  Om lastlådans spärrhakar inte är korrekt inställda så vibrerar lastlådan under körning. Du kan justera spärrstiften så att spärrhakarna håller lastlådan ordentligt fast vid chassit.

  1. Lossa muttern i änden av spärrstiftet (Figur 71).

   g002181
  2. Vrid spärrstiftet medsols tills det sitter tätt mot haken på spärrhaken (Figur 71).

  3. Dra åt låsmuttern till 19,7–25,4 Nm.

  4. Upprepa steg 1 till 3 för spärrhaken på maskinens andra sida.

  Rengöring

  Tvätta maskinen

  Tvätta maskinen vid behov. Använd enbart vatten eller vatten och ett milt tvättmedel. Du kan använda en trasa.

  Important: Trycksatt vatten (högtryckstvätt) rekommenderas inte för tvätt av maskinen. Det kan skada elsystemet, lossa viktiga dekaler eller tvätta bort fett som behövs vid friktionspunkter. Undvik att använda alltför mycket vatten, särskilt nära kontrollpanelen, motorn och batteriet.

  Förvaring

  1. Parkera maskinen på ett plant underlag, lägg i parkeringsbromsen, stäng av motorn och ta ut nyckeln ur tändningslåset.

  2. Rengör hela maskinen från smuts och lort, inklusive utsidan av motorns cylinderhuvudflänsar och blåsarhuset.

   Important: Tvätta maskinen med ett milt rengöringsmedel och vatten. Använd inte en högtryckstvätt för att tvätta maskinen. Högtryckstvätt av maskinen kan skada elsystemet och tvätta bort fett som behövs vid friktionspunkterna. Undvik att använda alltför mycket vatten nära kontrollpanelen, lampor, motor och batteri.

  3. Kontrollera bromsarna, se Kontrollera bromsarna.

  4. Serva luftrenaren, se Serva luftfiltret.

  5. Smörj maskinen. Se Smörjning.

  6. Byt motoroljan. Se Serva motoroljan.

  7. Kontrollera lufttrycket i däcken, se Kontrollera däcktrycket.

  8. Förbered bränslesystemet på följande vis om fordonet ska ställas i förvaring längre än en månad:

   1. Fyll på med en oljebaserad bränslestabiliserare/-konditionerare i bränsletanken.

    Important: Förvara inte stabiliserat/konditionerat bränsle i mer än 90 dagar.

    Följ blandningsanvisningarna från bränslestabiliserarens tillverkare (8 ml per liter).

    Important: Använd inte en alkoholbaserad bränslestabiliserare (etanol eller metanol).

    Note: Användning av stabiliserare/konditionerare fungerar som mest effektivt när den blandas med färskt bränsle och alltid används.

   2. Kör motorn så att det stabiliserade bränslet fördelas i bränslesystemet (5 minuter).

   3. Stanna motorn, låt den svalna och töm bränsletanken.

    Note: Kassera bränslet på lämpligt sätt. Återvinn enligt lokala föreskrifter.

   4. Starta motorn igen och kör den tills den stängs av.

   5. Choka motorn.

   6. Starta och kör den tills den inte längre startar.

  9. Ta bort tändstiften och kontrollera deras skick. Se Serva tändstiften.

  10. Häll i två matskedar motorolja i varje tändstiftshål när stiften är borttagna från motorn.

  11. Använd elstarten för att dra runt motorn och fördela oljan i cylindern.

  12. Montera tändstiften och dra åt till rekommenderat moment, se Serva tändstiften.

   Note: Sätt inte fast tändkabeln på tändstiften.

  13. Ta ut batteriet ur chassit och ladda det helt. Se Avlägsna batteriet.

   Note: Ha inte kablarna anslutna till batteriet under förvaringen.

   Important: Batteriet måste vara fulladdat så att det inte fryser och skadas vid temperaturer under 0 °C. Ett fulladdat batteri behåller sin laddning i ungefär 50 dagar vid temperaturer under 4 °C.

  14. Kontrollera och dra åt alla bultar, muttrar och skruvar. Reparera eller byt ut skadade delar.

  15. Måla i lackskador och bara metallytor.

   Note: Färg finns att köpa hos din närmaste auktoriserade återförsäljare.

  16. Förvara maskinen i ett rent och torrt garage eller lagerutrymme.

  17. Ta ut nyckeln ur tändningslåset och lägg den på en säker plats utom räckhåll för barn.

  18. Täck över maskinen för att skydda den och hålla den ren.