Wprowadzenie

Ta samojezdna kosiarka z obrotowymi ostrzami jest przeznaczona do użytku profesjonalnego. Przeznaczona jest przede wszystkim do koszenia trawy na dobrze utrzymanych trawnikach prywatnych lub komercyjnych. Używanie produktu w celach niezgodnych z jego przeznaczeniem może okazać się niebezpieczne dla operatora i osób postronnych.

Przeczytaj uważnie poniższe informacje, aby poznać zasady właściwej obsługi i konserwacji urządzenia, nie uszkodzić go i uniknąć obrażeń ciała. Odpowiedzialność za prawidłowe i bezpieczne użytkowanie produktu spoczywa na Tobie.

Odwiedź www.Toro.com w kwestiach dotyczących materiałów szkoleniowych z zakresu bezpieczeństwa oraz eksploatacji produktu, informacji na temat akcesoriów, pomocy w znalezieniu autoryzowanego sprzedawcy lub rejestracji urządzenia.

Aby skorzystać z serwisu, zakupić oryginalne części Toro lub uzyskać dodatkowe informacje, skontaktuj się z przedstawicielem autoryzowanego serwisu lub biurem obsługi klienta firmy Toro, a także przygotuj numer modelu i numer seryjny urządzenia. Rysunek 1 przedstawia położenie numeru modelu i numeru seryjnego na produkcie. Zapisz je w przewidzianym na to miejscu.

Important: Urządzeniem mobilnym zeskanuj kod QR (jeśli występuje) na tabliczce z numerem seryjnym, aby uzyskać informacje o gwarancji, częściach zamiennych i innych kwestiach związanych z produktem.

g235670

W niniejszej instrukcji występują 2 słowa podkreślające wagę informacji. Ważne zwraca uwagę na szczególne informacje techniczne, a Uwaga podkreśla informacje ogólne, wymagające szczególnej uwagi.

Ten symbol ostrzegawczy (Rysunek 2) występuje zarówno w instrukcji, jak i na maszynie, i oznacza ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa, których należy przestrzegać, aby uniknąć wypadków. Ten symbol występuje ze słowem Niebezpieczeństwo, Ostrzeżenie lub Uwaga.

 • Niebezpieczeństwo: Wskazuje na sytuację bezpośredniego zagrożenia, która, jeśli się jej nie zapobiegnie, doprowadzi do śmierci lub poważnych obrażeń ciała.

 • Ostrzeżenie: Wskazuje na sytuację potencjalnego zagrożenia, która, jeśli się jej nie zapobiegnie, może doprowadzić do śmierci lub poważnych obrażeń ciała.

 • Uwaga: Wskazuje na sytuację potencjalnego zagrożenia, która, jeśli się jej nie zapobiegnie, może doprowadzić do niewielkich lub umiarkowanych obrażeń ciała.

sa-black

Stosowanie lub eksploatowanie w obszarach zalesionych, zakrzewionych lub trawiastych silnika bez działającego tłumika z iskrochronem według punktu 4442 kodeksu dotyczącego ochrony dóbr publicznych stanu Kalifornia lub silnika zaprojektowanego z myślą o ochronie przeciwpożarowej i odpowiednio wyposażonego oraz utrzymywanego jest naruszeniem punktu 4442 lub 4443 tegoż kodeksu.

Dołączona instrukcja obsługi silnika zawiera informacje dotyczące wymagań amerykańskiej Agencji Ochrony Środowiska (EPA) oraz prawa stanu Kalifornia w zakresie kontroli emisji w systemach emisji, konserwacji i gwarancji. Części zamienne można zamówić u producenta silnika.

Moment obrotowy na wale lub moment użyteczny: Moment obrotowy na wale silnika lub moment użyteczny silnika został wyznaczony laboratoryjnie przez producenta silnika, zgodnie z wytycznymi Stowarzyszenia Inżynierów Motoryzacji (SAE) J1940 lub J2723. Rzeczywisty moment obrotowy silnika w kosiarce tej klasy może być znacznie niższy z powodu jej dostosowania do wymagań dotyczących bezpieczeństwa, emisji oraz eksploatacji. Można je znaleźć w dołączonej do maszyny dokumentacji producenta silnika.

Ostrzeżenie

KALIFORNIA

Propozycja 65 ostrzeżenie

Układ wydechowy silnika wysokoprężnego i niektóre jego elementy mogą być przyczyną powstawania raka, chorób układu oddechowego i innych schorzeń.

Bieguny akumulatora, listwy zaciskowe i podobne elementy zawierają ołów i związki ołowiu, substancje chemiczne uznane przez stan Kalifornia za rakotwórcze i powodujące zaburzenia rozrodu. Myj ręce po kontakcie z nimi.

Użycie tego produktu może skutkować narażeniem się na działanie związków chemicznych uznanych w Stanie Kalifornia za wywołujące raka, uszkodzenia płodu lub działające szkodliwie dla rozrodczości.

Bezpieczeństwo

Maszyna została zaprojektowana zgodnie z normą EN ISO 5395.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

Niniejszy produkt może obciąć dłonie lub stopy oraz wyrzucać przedmioty. Aby uniknąć poważnych obrażeń ciała lub śmierci, zawsze przestrzegaj wszystkich instrukcji dotyczących bezpieczeństwa.

 • Przed pierwszym uruchomieniem silnika należy zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi.

 • Osoby postronne i dzieci powinny znajdować się w bezpiecznej odległości.

 • Zabronione jest użytkowanie lub serwisowanie maszyny przez dzieci lub osoby nieprzeszkolone. Maszynę mogą obsługiwać lub serwisować jedynie osoby odpowiedzialne, przeszkolone, znające instrukcję i fizycznie do tego zdolne.

 • Pałąk musi zawsze znajdować się w uniesionym, zablokowanym położeniu, a pas bezpieczeństwa musi być zapięty.

 • Nie używaj maszyny w pobliżu stromych zboczy, rowów, nasypów, wody i innych miejsc niebezpiecznych oraz na zboczach o nachyleniu przekraczającym 15°.

 • Nie zbliżać dłoni ani stóp do ruchomych części maszyny.

 • Zabronione jest używanie maszyny bez założonych i poprawnie działających wszystkich osłon, wyłączników bezpieczeństwa oraz innych urządzeń ochronnych.

 • Przed opuszczeniem stanowiska operatora wyłącz silnik, wyjmij kluczyk zapłonu i odczekaj, aż wszystkie części ruchome zatrzymają się. Przed przystąpieniem do obsługi technicznej, regulacji, tankowania, czyszczenia lub przed przechowywaniem maszyny odczekaj aż ostygnie.

Wskaźnik nachylenia terenu

g011841

Naklejki informacyjne i ostrzegawcze

Graphic

Etykiety dotyczące bezpieczeństwa oraz instrukcje są wyraźnie widoczne dla operatora i znajdują się w pobliżu wszystkich miejsc potencjalnego zagrożenia. Uszkodzone i brakujące etykiety należy wymienić.

decalbatterysymbols
decaloemmarkt
decal58-6520
decal93-6687
decal99-8936
decal106-5517
decal107-3069
decal109-6036
decal112-9028
decal116-5988
decal116-8283
decal117-3276
decal126-8383
decal126-9275
decal126-9278
decal126-9279
decal126-9280
decal126-9351
decal127-0326
decal135-0328
decal135-0664
decal135-0679
decal135-1432
decal135-2837
decal133-8062

Przegląd produktu

g227303

Zanim uruchomisz silnik i rozpoczniesz pracę z maszyną, zapoznaj się ze wszystkimi elementami sterowania.

Panel sterowania

g225792

Monitor Horizon Display

Szczegółowe informacje na temat interfejsu operatora, który umożliwia dostęp do informacji, resetowanie liczników, modyfikowanie ustawień systemowych oraz rozwiązywanie problemów z urządzeniem, znajdują się w Instrukcji oprogramowania.

g228164

Ekran informacyjny

Ekran informacyjny wyświetla informacje związane z obsługą maszyny; więcej informacji można znaleźć w Instrukcji oprogramowania.

Przyciski

Przyciski wielofunkcyjne znajdują się w dolnej części panelu. Ikony wyświetlane na ekranie informacyjnym nad przyciskami oznaczają ich aktualną funkcję. Przyciski umożliwiają wybór prędkości obrotowej silnika i poruszanie się po menu systemu.

Więcej informacji znajduje się w Instrukcji oprogramowania.

Status diody LED

Wielokolorowa dioda LED wskazuje na status systemu i znajduje się po prawej stronie panelu. Podczas uruchamiania urządzenia dioda LED zmienia kolor z czerwonego na pomarańczowy i zielony celem sprawdzenia funkcjonalności.

 • Ciągłe światło zielone: oznacza normalną pracę urządzenia

 • Migające światło czerwone – wskazuje aktywny błąd

 • Migające światło zielone i pomarańczowe: oznacza, że konieczne jest zresetowanie sprzęgła

Więcej informacji znajduje się w Instrukcji oprogramowania.

Alarm

W przypadku wystąpienia błędu wyświetlany jest komunikat o błędzie, dioda LED zmienia kolor na czerwony, a alarm jest sygnalizowany dźwiękowo w następujący sposób:

 • Szybki dźwięk ćwierkania wskazuje na błędy krytyczne.

 • Powolny dźwięk ćwierkania wskazuje na mniej krytyczne błędy takie jak konieczność przeprowadzenia konserwacji lub przeglądów serwisowych.

  Note: Podczas uruchamiania alarm wydaje krótki dźwięk w celu sprawdzenia funkcjonalności.

Więcej informacji znajduje się w Instrukcji oprogramowania.

Licznik godzin

Licznik godzin rejestruje liczbę godzin pracy silnika. Licznik pracuje podczas pracy silnika. Korzystaj ze wskazań licznika do planowania regularnej konserwacji (Rysunek 5).

Godziny są wyświetlane na ekranie wyłączenia silnika lub w menu licznika godzin pracy silnika.

Więcej informacji znajduje się w Instrukcji oprogramowania.

Przełącznik kluczykowy

Służy on do uruchamiania silnika. Można go ustawić w jednej z trzech pozycji: ROZRUCH, PRACA i WYłąCZENIE.

Note: Wskaźniki LCD są wyświetlane, gdy każdy element sterujący znajduje się w trybie "bezpieczny do uruchomienia" (np. wskaźnik włącza się, gdy siedzisz w fotelu).

Note: Układ ECU silnika steruje świecami żarowymi podczas rozruchu na zimno. Jeśli temperatura płynu chłodzącego jest zbyt niska, na monitorze wyświetlany jest symbol żarzenia, a rozrusznik nie obraca się po ustawieniu silnika w pozycji START. Świece żarowe włączają się w pozycji ON lub START. Gdy żarzenie trwa wystarczająco długo w danej temperaturze, symbol żarzenia na monitorze znika, a silnik uruchamia się po ustawieniu go w pozycji START.

Note: System pozwala na uruchomienie maszyny z włączonym WOM, ale nie włącza ostrzy. Aby włączyć WOM, należy zresetować WOM.

Element sterujący przepustnicą

Przepustnica steruje prędkością obrotową silnika, przy czym dostępne są 3 prędkości: maksymalna, efektywna i niska.

Więcej informacji znajduje się w Instrukcji oprogramowania.

Przełącznik sterowania ostrzem (wał odbioru mocy)

Przełącznik sterowania ostrzem (WOM) służy do załączania i odłączania napędu ostrza kosiarki (Rysunek 5).

Po wyłączeniu przełącznika WOM na ekranie informacyjnym pojawi się wskaźnik LCD.

Note: Maszyny wyposażone w monitor Horizon Display posiadają funkcję oszczędzania sprzęgła, dzięki której przepustnica automatycznie redukuje prędkość obrotową silnika po wyłączeniu przełącznika WOM. Włączanie i wyłączanie przełącznika WOM powoduje zmianę przepustnicy silnika pomiędzy trybem KOSZENIA a trybem TRANSPORTOWYM.

Note: System pozwala na uruchomienie maszyny z włączonym WOM, ale nie włącza ostrzy. Włączenie WOM wymaga zresetowania przełącznika WOM poprzez jego wyłączenie, a następnie załączenie.

Przełącznik podnoszenia jednostki tnącej

Naciśnij przełącznik ku tyłowi, aby podnieść jednostkę tnącą.

Naciśnij przełącznik ku przodowi, aby opuścić jednostkę tnącą.

Dźwignie sterowania

Dźwignie kierowania służą do kierowania ruchem maszyny do przodu, do tyłu oraz do skręcania w dowolnym kierunku (Rysunek 4).

Położenie neutralne-zablokowane

Schodząc z maszyny, ustaw dźwignie sterowania na zewnątrz względem położenia środkowego, w położeniu NEUTRALNYM ZABLOKOWANYM (zob. Rysunek 22). Ustawiaj dźwignie sterowania w położeniu NEUTRALNYM-ZABLOKOWANYM zawsze, gdy zatrzymasz maszynę lub gdy pozostawiasz ją bez nadzoru.

Dźwignia hamulca postojowego

Aby zapobiec niekontrolowanemu ruchowi kosiarki, po każdym wyłączeniu jej silnika zaciągnij hamulec postojowy.

Szerokość całkowita

Jednostka tnąca o szerokości 60 caliJednostka tnąca o szerokości 72 cali
168,2 cm198,7 cm

Długość całkowita

Pałąk bezpieczeństwa w pozycji górnej lub dolnej255,5 cm

Wysokość całkowita

Pałąk bezpieczeństwa w górnej pozycji182,4 cm
Pałąk bezpieczeństwa w dolnej pozycji129,5 cm

Wysokość całkowita

Pałąk bezpieczeństwa w górnej pozycji182,4 cm
Pałąk bezpieczeństwa w dolnej pozycji129,5 cm

Szerokość bieżnika kół napędowych

112 cm

Szerokość bieżnika kół (od środka do środka opony)

Jednostka tnąca o szerokości 60 caliJednostka tnąca o szerokości 72 cali
84 cm84 cm

Rozstaw osi (od środka opony kółkowej do środka opony napędowej)

Jednostka tnąca o szerokości 60 caliJednostka tnąca o szerokości 72 cali
157,2 cm157,2 cm

Osprzęt/akcesoria

Dostępna jest gama zatwierdzonego przez firmę Toro sprzętu i akcesoriów przeznaczonych do stosowania z maszyną, zwiększających jej możliwości. Skontaktuj się z autoryzowanym przedstawicielem serwisowym lub dystrybutorem lub odwiedź stronę www.Toro.com, aby uzyskać listę wszystkich zatwierdzonych akcesoriów i osprzętu.

Aby zapewnić maksymalną wydajność i zachować certyfikat bezpieczeństwa maszyny, używaj wyłącznie oryginalnych części zamiennych i akcesoriów firmy Toro. Części zamienne i akcesoria pochodzące od innych producentów mogą stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa. Korzystanie z nich może spowodować utratę gwarancji maszyny.

Działanie

Note: Określaj lewą i prawą stronę maszyny ze standardowego stanowiska operatora.

Przed rozpoczęciem pracy

Bezpieczeństwo przed rozpoczęciem pracy

Ogólne zasady bezpieczeństwa

 • Zabronione jest użytkowanie lub serwisowanie maszyny przez dzieci lub osoby nieprzeszkolone. Przepisy lokalne mogą ograniczać wiek operatora. Za szkolenie operatorów i mechaników odpowiada właściciel.

 • Sprawdź obszar, w którym zamierzasz używać maszyny, i usuń wszelkie obiekty, które mogłyby wpłynąć na pracę maszyny lub zostać podrzucone przez maszynę.

 • Należy zapoznać się z zasadami bezpiecznego użytkowania sprzętu, elementami sterującymi oraz symbolami bezpieczeństwa.

 • Sprawdź czujniki obecności operatora i właściwe działanie wyłączników bezpieczeństwa, a także osłony pod kątem prawidłowego zamocowania i działania. Nie używać maszyny, jeśli nie działa ona prawidłowo.

 • Przed opuszczeniem stanowiska operatora wyłącz silnik, wyjmij kluczyk zapłonu i odczekaj, aż wszystkie części ruchome zatrzymają się. Przed przystąpieniem do obsługi technicznej, regulacji, tankowania, czyszczenia lub przed przechowywaniem maszyny odczekaj aż ostygnie.

 • Przed rozpoczęciem koszenia sprawdź maszynę oraz czy jednostki tnące działają prawidłowo.

 • Oceń teren pod kątem konieczności zastosowania odpowiedniego wyposażenia oraz sprzętu i akcesoriów w celu właściwego i bezpiecznego operowania maszyną.

 • Noś odpowiednią odzież, w tym ochronę oczu, długie spodnie, pełne obuwie robocze z podeszwą antypoślizgową i ochronniki słuchu. Zwiąż włosy, jeśli są długie, i nie noś luźnej odzieży ani zwisającej biżuterii.

 • W maszynie nie wolno przewozić pasażerów.

 • Nie pozwalaj osobom postronnym i zwierzętom przebywać w pobliżu maszyny podczas pracy. Jeśli ktokolwiek wejdzie w obszar pracy, wyłącz maszynę i jej osprzęt.

 • Zabronione jest używanie maszyny bez założonych i poprawnie działających wszystkich osłon oraz innych urządzeń ochronnych takich jak deflektory. Zużyte lub zniszczone części należy wymieniać wedle potrzeby.

Bezpieczeństwo związane z paliwem

 • Paliwo jest niezwykle łatwopalne i wybuchowe. Pożar lub wybuch paliwa może skutkować poważnymi oparzeniami ciała oraz zniszczeniem mienia.

  • Aby zapobiec zapaleniu paliwa przez ładunek elektrostatyczny, przed napełnianiem ustaw kanister i/lub urządzenie bezpośrednio na podłożu, a nie w pojeździe ani na innym przedmiocie.

  • Napełniaj zbiornik paliwa na zewnątrz, na płaskim terenie, na otwartej przestrzeni, gdy silnik jest zimny. Wycieraj rozlane paliwo.

  • Nie zbliżaj się do paliwa, kiedy palisz. Paliwo nie może znajdować się w pobliżu otwartego płomienia ani iskier.

  • Nigdy nie zdejmuj korka zbiornika paliwa ani nie uzupełniaj paliwa w trakcie pracy silnika lub gdy jest on rozgrzany.

  • W przypadku rozlania paliwa nie próbuj włączać silnika. Unikaj możliwości spowodowania zapłonu do czasu rozproszenia oparów paliwa.

  • Przechowuj paliwo w atestowanym kanistrze, poza zasięgiem dzieci.

 • Połknięcie paliwa prowadzi do poważnych obrażeń lub śmierci. Długotrwałe wystawienie na działanie oparów może wywołać poważne obrażenia i choroby.

  • Unikaj długotrwałego wdychania oparów.

  • Nie zbliżaj rąk ani twarzy do pistoletu dystrybutora paliwa i otworu zbiornika paliwa.

  • Unikaj kontaktu paliwa z oczami i ze skórą.

 • Nie przechowuj maszyny ani kanistra na paliwo w miejscach występowania otwartego ognia, tam gdzie występuje iskrzenie lub stosowany jest płomień pilotowy, na przykład przy piecykach gazowych lub innych urządzeniach tego typu.

 • Zabrania się napełniania kanistrów we wnętrzu pojazdu, na skrzyni ładunkowej czy na przyczepie ciężarówki wyłożonej tworzywem sztucznym. Kanistry przed napełnieniem umieszczaj zawsze na ziemi, z dala od pojazdu.

 • Zdejmij urządzenie z ciężarówki lub przyczepy i zatankuj je, gdy stoi na ziemi. Jeśli nie jest to możliwe, zatankuj to urządzenie za pomocą przenośnego kanistra, a nie z pistoletu dystrybutora paliwa.

 • Nigdy nie używaj maszyny, gdy układ wydechowy jest niekompletny lub nie jest w dobrym stanie technicznym.

 • Utrzymuj dyszę dystrybutora tak, aby stykała się z obręczą zbiornika lub otworu pojemnika przez cały czas, aż do zakończenia tankowania. Nie stosować blokady zaworu pistoletu.

 • Ubranie oblane paliwem należy natychmiast zmienić.

 • Nie wlewaj nadmiernej ilości paliwa do zbiornika. Założyć korek paliwa i mocno go dokręcić.

 • Usuń trawę i pozostałości z zespołu tnącego, tłumika, napędów i komory silnika, aby zmniejszyć ryzyko powstania pożaru. Pamiętaj, aby usunąć rozlany olej lub rozlane paliwo.

Uzupełnianie paliwa

Zalecane paliwo

Silnik pracuje na czystym, świeżym oleju napędowym, z minimalną liczbą cetanową równą 40. Olej napędowy należy kupować w ilościach, które można zużyć w ciągu 30 dni, co zagwarantuje jego świeżość.

Należy używać letniego oleju napędowego (nr 2-D) przy temperaturze powyżej -7ºC oraz zimowego (nr 1-D lub mieszanka nr 1-D/2-D) poniżej tej temperatury. Stosowanie zimowego oleju napędowego w niższych temperaturach zapewnia niższe charakterystyki temperatury zapłonu i krzepnięcia, co ułatwia uruchamianie i zmniejsza możliwość chemicznej separacji paliwa z powodu niskich temperatur (pojawienie się parafiny, która może zatkać filtry).

Stosowanie letniego oleju napędowego w temperaturach powyżej -7ºC sprzyja wydłużeniu okresu eksploatacji komponentów pompy.

Important: Nie używaj nafty ani benzyny zamiast oleju napędowego. Nieprzestrzeganie tej wskazówki spowoduje uszkodzenie silnika.

Silnik dostosowany do oleju napędowego bio

Do napędu maszyny można używać mieszanki oleju napędowego zawierającej do 20% oleju napędowego bio (i 80% konwencjonalnego oleju napędowego). Zawartość siarki w konwencjonalnym oleju napędowym powinna być bardzo niska.

Należy pamiętać o następujących zastrzeżeniach:

 • Komponent bio musi spełniać normę ASTM D6751 lub EN14214.

 • Zmieszane paliwo musi spełniać normę ASTM D975 lub EN590.

 • Mieszanka paliwowa z dodatkiem olejów roślinnych może uszkadzać powłoki malarskie.

 • Przy niskiej temperaturze należy używać paliwa B5 (o 5% lub mniejszej zawartości biooleju).

 • Należy sprawdzać uszczelki i przewody mające styczność z paliwem, bowiem ich stan może ulec pogorszeniu.

 • Po przejściu na mieszaniny z olejem napędowym bio istnieje po pewnym czasie ryzyko zablokowania się filtra paliwa.

 • Aby uzyskać więcej informacji o oleju napędowym typu biodiesel, skontaktuj się z jego dystrybutorem.

Uzupełnianie paliwa

 1. Zaparkuj maszynę na równym podłożu.

 2. Załącz hamulec postojowy.

 3. Wyłącz silnik i wyjmij kluczyk ze stacyjki.

 4. Oczyść okolice korka zbiornika paliwa.

 5. Napełniaj zbiornik paliwa do dolnego poziomu szyjki wlewu (Rysunek 7).

  Note: Nie napełniaj całego zbiornika. Wolna przestrzeń pozostawiona w zbiorniku umożliwia rozszerzanie się paliwa.

  g027726

Wykonywanie codziennych czynności konserwacyjnych

Każdego dnia przed uruchomieniem maszyny wykonuj wymienione w rozdziale czynności kontrolne wykonywane codzienne lub przy każdym użyciu.

Docieranie nowej maszyny

Osiągnięcie przez silnik pełnej mocy wymaga nieco czasu. Nowe jednostki tnące oraz układy napędowe kosiarek generują większe opory i powodują większe obciążenie silnika. Nowa maszyna wymaga około 40 do 50 godzin dotarcia, aby rozwinąć pełną moc i uzyskać najlepsze osiągi.

Używanie układu zabezpieczającego przed przewróceniem (ROPS)

Ostrzeżenie

Aby uniknąć obrażeń lub śmierci spowodowanej przewróceniem, utrzymuj pałąk w całkowicie uniesionym i zablokowanym położeniu oraz zapnij pas bezpieczeństwa.

Sprawdź, czy fotel jest zamocowany do maszyny.

Ostrzeżenie

Kiedy pałąk jest opuszczony, ochrona przed przewróceniem nie jest zapewniona.

 • Pałąk można obniżyć, wyłącznie jeżeli jest to absolutnie niezbędne.

 • Nie należy zapinać pasa bezpieczeństwa, jeżeli pałąk jest opuszczony.

 • Jedź powoli i ostrożnie.

 • Gdy przestrzeń jest wystarczająca, podnieś pałąk.

 • Przed przejechaniem pod jakimikolwiek obiektami (np. konarami lub przewodami elektrycznymi) albo przez drzwi sprawdź dokładnie wolną przestrzeń nad maszyną, aby uniknąć zderzenia.

Opuszczanie pałąka bezpieczeństwa

Important: Pałąk można obniżyć, wyłącznie jeżeli jest to absolutnie niezbędne.

 1. Aby opuścić pałąk bezpieczeństwa, pchnij do przodu górną część pałąka.

 2. Pociągnij oba pokrętła i obróć je o 90 stopni, aby je zwolnić (Rysunek 8).

 3. Opuść pałąk (Rysunek 8).

  g225804

Podnoszenie pałąka bezpieczeństwa

Important: Zapnij pas bezpieczeństwa, jeżeli pałąk jest podniesiony.

 1. Unieś pałąk bezpieczeństwa do pozycji roboczej i obróć pokrętła, aby wsunęły się częściowo w rowki (Rysunek 9).

 2. Unieś pałąk bezpieczeństwa całkowicie do góry, jednocześnie popychając górną część pałąka, aż po zrównaniu się z odpowiednimi otworami trzpienie blokujące wskoczą w nie (Rysunek 9).

 3. Pchnij pałąk bezpieczeństwa i sprawdź, czy obydwa sworznie wsunęły się w odpowiednie otwory (Rysunek 9).

  g008619

Używanie układu blokad bezpieczeństwa

Ostrzeżenie

Jeśli wyłączniki blokad bezpieczeństwa są odłączone lub uszkodzone, pojazd może zostać nieoczekiwanie uruchomiony, powodując obrażenia ciała.

 • Nie manipuluj przy przełącznikach blokad.

 • Codziennie, przed przystąpieniem do obsługi maszyny, sprawdzaj działanie przełączników blokad i wymieniaj wszystkie uszkodzone przełączniki.

Działanie układu blokad bezpieczeństwa

Układ blokad bezpieczeństwa został opracowany, aby zapobiegać uruchomieniu silnika, chyba że:

 • hamulec postojowy jest załączony;

 • Przełącznik sterowania ostrzami (napęd PTO) jest odłączony.

 • Dźwignie sterowania są w położeniu NEUTRALNYM ZABLOKOWANYM.

Układ blokad bezpieczeństwa powoduje zatrzymanie silnika również wtedy, gdy dźwignie sterowania jazdą zostaną przestawione z położenia NEUTRALNEGO ZABLOKOWANEGO przy załączonym hamulcu postojowym lub jeśli wstaniesz z fotela, gdy załączony jest napęd PTO.

Na monitorze Horizon Display znajdują się wskaźniki informujące użytkownika o prawidłowym położeniu danego komponentu blokady. Gdy komponent znajduje się w prawidłowym położeniu, wskaźnik zaświeci się.

g230650

Sprawdzanie układu blokad bezpieczeństwa

Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
Przed każdym użyciem lub codziennie
 • Sprawdź układ blokad bezpieczeństwa.
 • Układ blokad bezpieczeństwa sprawdzaj przed każdym skorzystaniem z maszyny. Jeżeli układ bezpieczeństwa nie działa w sposób opisany poniżej, skontaktuj się z autoryzowanym przedstawicielem serwisowym w celu przeprowadzenia niezwłocznej naprawy.

  1. Usiądź na fotelu, załącz hamulec postojowy i ustaw przełącznik sterowania ostrzami (napęd WOM) w położeniu WłąCZONYM. Spróbuj uruchomić silnik (nie powinien się uruchomić).

  2. Usiądź na fotelu, załącz hamulec postojowy i ustaw przełącznik sterowania ostrzami (napęd WOM) w położeniu WYłąCZONYM. Przesuń jedną z dźwigni sterowania z położenia NEUTRALNEGO ZABLOKOWANEGO. Spróbuj uruchomić silnik (nie powinien się uruchomić). Powtórz czynność dla drugiej dźwigni kierowania.

  3. Usiądź na fotelu, załącz hamulec postojowy, ustaw przełącznik sterowania ostrzami (napęd WOM) w położeniu WYłąCZONYM i ustaw dźwignie sterowania jazdą w położeniu NEUTRALNYM ZABLOKOWANYM. Teraz uruchom silnik. Gdy silnik pracuje, zwolnij hamulec postojowy, załącz przełącznik sterowania ostrzem (PTO) i lekko unieś się z fotela – silnik powinien się zatrzymać.

  4. Usiądź na fotelu, załącz hamulec postojowy, ustaw przełącznik sterowania ostrzami (napęd WOM) w położeniu WYłąCZONYM i ustaw dźwignie sterowania jazdą w położeniu NEUTRALNYM ZABLOKOWANYM. Teraz uruchom silnik. Gdy silnik pracuje, ustaw dowolną dźwignię kierowania w środkowej pozycji i przesuń ją do przodu lub do tyłu – silnik powinien się zatrzymać. Powtórz czynność dla drugiej dźwigni kierowania.

  5. Siedząc na fotelu, zwolnij hamulec postojowy, ustaw przełącznik sterowania ostrzami (napędu PTO) w położeniu WYłąCZONYM i ustaw dźwignie sterowania jazdą w położeniu NEUTRALNYM ZABLOKOWANYM. Spróbuj uruchomić silnik (nie powinien się uruchomić).

  Ustawianie fotela

  Fotel można przesuwać do przodu i do tyłu. Położenie fotela ustaw w miejscu, w którym masz najlepszą kontrolę nad maszyną i w którym czujesz się najwygodniej (Rysunek 11).

  g019754

  Odblokowanie fotela

  Popchnij zaczep fotela do przodu, aby odblokować fotel (Rysunek 12).

  g008956

  Zmiana zawieszenia fotela

  Fotel można regulować w celu zapewnienia płynnej i wygodnej jazdy. Ustaw fotel w najwygodniejszym dla siebie położeniu.

  Aby wyregulować fotel, obracaj pokrętło z przodu w dowolnym kierunku i znajdź położenie zapewniające najwięcej komfortu (Rysunek 13).

  g019768

  W czasie pracy

  Bezpieczeństwo w czasie pracy

  Ogólne zasady bezpieczeństwa

  • Właściciel/operator może zapobiegać wypadkom i jest odpowiedzialny za obrażenia ciała innych osób i uszkodzenia mienia wynikłe wskutek wypadków.

  • Podczas obsługi maszyny zachowaj pełne skupienie. Nie podejmuj żadnych rozpraszających czynności, w przeciwnym razie możesz spowodować obrażenia lub wyrządzić szkody w mieniu.

  • Nie używaj maszyny będąc chorym, zmęczonym lub pod wpływem alkoholu lub narkotyków.

  • Kontakt z ostrzem może doprowadzić do poważnych obrażeń ciała. Przed opuszczeniem stanowiska operatora wyłącz silnik, wyjmij kluczyk zapłonu i odczekaj, aż wszystkie części ruchome się zatrzymają. Po przekręceniu kluczyka do pozycji WYłąCZENIA silnik powinien się wyłączyć, a ostrze powinno się zatrzymać. Jeżeli tak się nie stanie, natychmiast przestań korzystać z maszyny i skontaktuj się z przedstawicielem autoryzowanego serwisu.

  • Korzystaj z urządzenia tylko przy dobrej widoczności i odpowiednich warunkach pogodowych. Nie używaj maszyny, jeżeli występuje ryzyko wystąpienia wyładowań atmosferycznych.

  • Nie zbliżaj dłoni ani stóp do zespołów tnących. Nie zbliżaj się do wylotu wyrzutnika.

  • Nie koś na biegu wstecznym, chyba że jest to absolutnie konieczne. Przed i podczas wykonywania maszyną ruchu do tyłu patrz zawsze w dół i za siebie.

  • Zachowaj szczególną ostrożność, zbliżając się do zakrętów z ograniczoną widocznością, krzewów, drzew lub innych obiektów, które mogą ograniczać widoczność.

  • Zatrzymaj ostrza zawsze, gdy nie wykonujesz koszenia.

  • Jeśli maszyna uderzy w jakiś przedmiot lub wpadnie w wibracje, natychmiast wyłącz silnik, wyjmij kluczyk (jeżeli występuje) i odczekaj, aż wszystkie części ruchome zatrzymają się przed sprawdzeniem, czy maszyna nie jest uszkodzona. Przed kontynuowaniem pracy przeprowadź wszystkie niezbędne naprawy.

  • Zwolnij i zachowaj ostrożność podczas skręcania i przejeżdżania przez jezdnie i chodniki. Zawsze ustępujemy drogi takim pojazdom.

  • Przed opuszczeniem stanowiska operatora:

   • Zatrzymaj maszynę na równym podłożu.

   • Odłącz wał odbioru mocy i opuść osprzęt.

   • Załącz hamulec postojowy.

   • Wyłącz silnik i wyjmij kluczyk ze stacyjki.

   • Zaczekaj, aż wszystkie ruchome części zatrzymają się.

  • Uruchamiaj silnik jedynie w dobrze wentylowanych miejscach. Spaliny zawierają tlenek węgla (czad), którego wdychanie prowadzi do śmierci.

  • Nie wolno pozostawiać uruchomionej maszyny bez nadzoru.

  • Holowany osprzęt zaczepiaj wyłącznie do punktu zaczepienia.

  • Zabronione jest używanie maszyny bez założonych i poprawnie działających wszystkich osłon oraz innych urządzeń ochronnych takich jak deflektory. Zużyte lub zniszczone części należy wymieniać wedle potrzeby.

  • Używaj jedynie akcesoriów i osprzętu zatwierdzonych przez firmę Toro.

  • Poziom hałasu wytwarzany przez maszynę przekracza 85 dBA przy uchu operatora. Przy długotrwałym użytkowaniu może to doprowadzić do utraty słuchu.

   g229846
  • Oczyść zespół tnący, napędy, tłumiki i silnik z trawy i innych pozostałości, aby zapobiec ewentualnym pożarom.

  • Uruchamiaj silnik ze stopami odsuniętymi od ostrzy.

  • Zwracaj uwagę na kierunek wyrzutu trawy i nie kieruj wyrzutu kosiarki w stronę innych osób. Nie wyrzucaj materiału na ściany lub przeszkody, gdyż może on odbić się od nich i uderzyć w operatora.

  • Zatrzymaj ostrza, zmniejsz prędkość maszyny i zachowaj ostrożność podczas przejeżdżania przez powierzchnie inne niż trawa lub podczas transportu maszyny do i z obszaru pracy.

  • Nie zmieniaj ustawień regulatora silnika ani nie ustawiaj nadmiernej prędkości obrotowej.

  • Operacje koszenia często przyciągają dzieci do maszyny. Nie wolno zakładać, że dzieci pozostaną tam, gdzie było je widać ostatnio.

  • Nie zezwalaj dzieciom na podchodzenie w pobliże odśnieżanego obszaru i zapewnij im opiekę osoby dorosłej innej niż operator.

  • Jeżeli dzieci wejdą w obszar pracy, zachowaj czujność i wyłącz maszynę.

  • Przed cofaniem lub zawracaniem maszyną rozejrzyj się w dół i dookoła za małymi dziećmi.

  • Nie wolno przewozić dzieci maszyną, nawet przy wyłączonych ostrzach. Dzieci mogą spaść z maszyny i doznać poważnych obrażeń lub przeszkadzać w bezpiecznej obsłudze maszyny. Dzieci, które wcześniej jeździły maszyną, mogą pojawić się w obszarze pracy bez ostrzeżenia i zostać przez nią potrącone lub przewrócone.

  Układ zabezpieczający przed przewróceniem (ROPS)

  • Pałąk ROPS stanowi integralne urządzenie zabezpieczające. Zabrania się demontażu z maszyny elementów układu ROPS.

  • Upewnij się, że pas bezpieczeństwa jest pewnie zamontowany i sprawdź, czy możesz go szybko odpiąć w sytuacji awaryjnej.

  • Pałąk bezpieczeństwa musi zawsze w znajdować się w pozycji całkowicie podniesionej i zablokowanej, a pas bezpieczeństwa należy zapinać zawsze, gdy pałąk jest podniesiony.

  • Zachowaj szczególną ostrożność, zanim przejedziesz pod obiektem, aby go nie dotknąć.

  • Uszkodzone części układu zabezpieczającego przed przewróceniem należy wymienić. Zabrania się naprawiania lub modyfikowania ich.

  • Kiedy pałąk jest opuszczony, ochrona przed przewróceniem nie jest zapewniona.

  • Wypadnięcie kół poza krawędzie, przejechanie po pochyłych brzegach lub wjechanie w wodę mogą spowodować przewrócenie się maszyny, co może prowadzić do poważnych obrażeń lub śmierci.

  • Nie zapinaj pasa bezpieczeństwa, jeżeli pałąk jest opuszczony.

  • Opuszczaj pałąk jedynie, gdy sytuacja bezwzględnie tego wymaga. Podnieś go, jak tylko będzie to możliwe.

  • W razie przewrócenia zabierz maszynę do autoryzowanego przedstawiciela serwisowego w celu sprawdzenia układu ROPS.

  • Należy stosować wyłącznie akcesoria i osprzęt pałąka ROPS dopuszczone przez firmę Toro.

  Bezpieczeństwo pracy na zboczu

  • Zbocza są głównym czynnikiem powodującym utratę kontroli i przewracanie się maszyny, co może skutkować poważnymi obrażeniami ciała lub śmiercią. Operator odpowiada za bezpieczną pracę na zboczach. Użytkowanie maszyny na terenach pochyłych i zboczach wymaga dodatkowej uwagi. Przed rozpoczęciem pracy z maszyną na zboczu należy:

   • Zapoznać się z zaleceniami dotyczącymi pracy na zboczach zawartymi w instrukcji i na maszynie oraz zrozumieć je.

   • Przy pomocy wskaźnika nachylenia określić w przybliżeniu nachylenie zbocza na danym obszarze.

   • Nie wolno używać maszyny na terenach o nachyleniu większym niż 15°.

   • Ocenić warunki miejscowe w danym dniu, aby ocenić, czy praca maszyny na zboczu jest bezpieczna. Kierować się zdrowym rozsądkiem i umiejętnością oceny sytuacji podczas dokonywania oceny. Zmiany terenowe, takie jak zawilgocenie mogą szybko wpłynąć na pracę maszyny na zboczu.

  • Zidentyfikować zagrożenia przy podstawie zbocza. Nie używaj maszyny w pobliżu stromych zboczy, rowów, nasypów, wody i innych miejsc niebezpiecznych. Nagłe przejechanie kołem przez obrzeże lub osunięcie się obrzeża mogłoby spowodować wywrócenie się maszyny. Pomiędzy maszyną a potencjalnym niebezpieczeństwem zachowuj bezpieczną odległość (dwukrotność szerokości maszyny). Do koszenia trawy w tych miejscach użyj kosiarkę pchaną lub trymer ręczny.

  • Unikaj ruszania, zatrzymywania i skręcania na zboczach. Nie dokonuj nagłych zmian prędkości i kierunku jazdy; skręcaj powoli i stopniowo.

  • Nie używaj maszyny w warunkach, w których przyczepność, sterowanie lub stabilność są niepewne. Pamiętaj, że używanie maszyny na mokrej trawie, w poprzek lub w dół zbocza może skutkować utratą przyczepności przez maszynę. Utrata przyczepności przez koła napędowe może skutkować poślizgiem i utratą możliwości hamowania lub sterowania. Maszyna może ślizgać się nawet z zatrzymanymi kołami.

  • Usuń lub oznacz przeszkody takie jak rowy, dziury, koleiny, garby, kamienie lub inne ukryte zagrożenia. Wysoka trawa może zakrywać przeszkody. Na nierównym terenie istnieje ryzyko przewrócenia się maszyny.

  • Podczas pracy z akcesoriami lub osprzętem zachowuj szczególną ostrożność. Mogą one spowodować zmianę stabilności maszyny i utratę kontroli. Przestrzegaj zaleceń dotyczących przeciwwagi.

  • W miarę możliwości podczas pracy na zboczach podwozie tnące powinno być obniżone. Podniesienie podwozia tnącego podczas pracy na zboczu może powodować niestabilność maszyny.

  g221745

  Obsługa hamulca postojowego

  Załączaj hamulec postojowy, zawsze po zatrzymaniu maszyny lub gdy pozostawiasz ją bez nadzoru.

  Załączanie hamulca postojowego

  Zaparkuj maszynę na równym podłożu.

  g227611

  Zwalnianie hamulca postojowego

  g227610

  Używanie przełącznika sterowania ostrzem kosiarki (PTO)

  Przełącznik sterowania ostrzem (PTO) służy do uruchamiania i zatrzymywania ostrza kosiarki i wszelkiego napędzanego osprzętu.

  Załączanie napędu ostrzy za pomocą przełącznika sterowania ostrzami (WOM).

  Note: Załączenie przełącznika sterowania ostrzem (PTO) przy przepustnicy w położeniu otwarcia do połowy lub mniej spowoduje nadmierne zużywanie się pasków napędowych.

  g008945

  Odłączanie napędu ostrzy za pomocą przełącznika sterowania ostrzami (WOM).

  g009174

  Uruchamianie silnika

  Important: Podczas rozruchu silnika nie kręć rozrusznikiem dłużej niż przez 5 sekund. Jeśli silnik nie daje się uruchomić, odczekaj 15 sekund pomiędzy kolejnymi próbami. Niezastosowanie się do powyższych zaleceń może spowodować spalenie rozrusznika.

  Note: Po dodaniu paliwa do pustego układu paliwowego może być potrzebnych kilka prób uruchomienia silnika za pierwszym razem.

  g230704

  Zatrzymywanie silnika

  Ostrożnie

  Dzieci lub osoby postronne mogą odnieść obrażenia w przypadku przemieszczenia lub próby uruchomienia maszyny pozostawionej bez nadzoru.

  Podczas pozostawienia maszyny bez nadzoru należy zawsze wyjmować kluczyk i załączać hamulec postojowy.

  g360597

  Używanie dźwigni sterowania jazdą

  g004532

  Kierowanie maszyną

  Koła napędowe są napędzane przez oddzielne silniki hydrauliczne i obracają się niezależnie. Jedna strona może kręcić się do tyłu podczas gdy druga może kręcić się do przodu, co spowoduje obrót maszyny w miejscu zamiast jazdy po łuku. Poprawia to znacząco zwrotność maszyny, ale może wymagać czasu do przystosowania się do jej sposobu poruszania się.

  Przepustnica kontroluje prędkość obrotową silnika, wyrażoną w obr./min (obrotach na minutę). Aby osiągnąć najwyższą moc, ustaw moduł sterowania przepustnicą w pozycji SZYBKIEJ. Podczas koszenia przepustnica musi być całkowicie otwarta.

  Ostrzeżenie

  Maszyna może obracać się bardzo szybko. Operator może utracić kontrolę nad maszyną i doprowadzić do obrażeń ciała lub uszkodzenia maszyny.

  • Podczas skrętów należy zachować ostrożność.

  • Zwolnij przed ostrymi zakrętami.

  Jazda do przodu

  Note: W przypadku przesunięcia dźwigni sterowania jazdą przy załączonym hamulcu postojowym silnik zgaśnie.

  Aby zatrzymać maszynę, przesuń dźwignie sterowania do położenia NEUTRALNEGO.

  1. Zwolnij hamulec postojowy.

  2. Ustaw dźwignie sterowania jazdą w środkowym położeniu odblokowanym.

  3. Aby jechać do przodu, powoli przesuń do przodu dźwignie kierowania (Rysunek 23).

   g008952

  Jazda do tyłu

  1. Ustaw dźwignie sterowania jazdą w środkowym położeniu odblokowanym.

  2. Aby jechać do tyłu, powoli przesuń dźwignie kierowania do tyłu (Rysunek 24).

   g008953

  Regulacja wysokości cięcia.

  Wysokość koszenia można regulować w zakresie od 25 do 140 mm (1 do 5 1/2 cala), co 6 mm (1/4 cala), przekładając sworzeń z zawleczką w jeden z pozostałych otworów.

  1. Przy pracującym silniku pociągnij przełącznik podnoszenia jednostki tnącej do tyłu i zaczekaj na jej pełne podniesienie, a następnie natychmiast zwolnij przełącznik.

  2. Obracaj sworzeń blokady, aż znajdujący się w nim sworzeń obrotu zrówna się ze szczelinami w otworach we wsporniku wysokości koszenia, a następnie go wyjmij (Rysunek 25).

  3. Włóż sworzeń o wysokości cięcia do otworu odpowiadającej żądanej wysokości cięcia (Rysunek 25).

   Wysokość cięcia podano na tabliczce z boku podnośnika jednostki tnącej (Rysunek 25).

  4. Za pomocą przełącznika podnoszenia jednostki tnącej przesuń wysokość jednostki tnącej z pozycji transportowej (lub wysokości cięcia 5-1/2 cala [140 mm]) i w dół do wybranej wysokości.

   g227689

  Ustawianie rolek zapobiegających zdzieraniu darni

  Aby uzyskać maksymalną płynność jednostki tnącej, zamontuj rolki o 1 otwór niżej. Rolki powinny posiadać odstęp od podłoża wynoszący 6 mm (1/4 cala). Nie reguluj rolek w celu podparcia jednostki tnącej.

  1. Zaparkuj maszynę na równym podłożu.

  2. Ustaw przełącznik sterowania ostrzami (napęd PTO) w położeniu odłączonym, ustaw dźwignie sterowania jazdą w położeniu NEUTRALNYM ZABLOKOWANYM i załącz hamulec postojowy.

  3. Przed opuszczeniem stanowiska operatora wyłącz silnik, wyjmij kluczyk zapłonu i odczekaj, aż wszystkie części ruchome się zatrzymają.

  4. Wyreguluj rolki zapobiegające zdzieraniu darni w sposób pokazany na Rysunek 26 oraz Rysunek 27.

   g227785
   g227783
  5. Dokręć nakrętkę kołnierzową momentem 41 do 47 N∙m.

  Regulacja płóz

  Płozy zamontuj w dolnym położeniu, gdy wysokość cięcia jest wyższa niż 51 mm oraz w górnym położeniu, gdy wysokość cięcia jest niższa niż 51 mm.

  Płozy wyreguluj tak, jak pokazano na Rysunek 28.

  g035646

  Praca z czujnikiem przegrzania

  WOM zostanie wyłączony, wygenerowany zostanie alarm, a na wykresie słupkowym zostanie wyświetlona temperatura silnika po osiągnięciu przez silnik stanu przegrzania. WOM nie włączy się dopóki silnik nie ostygnie, a użytkownik ręcznie nie wyłączy WOM i nie załączy go.

  Note: Jeśli przy zimnym silniku poziom płynu chłodzącego znajduje się poniżej linii kontrolnej na zbiorniku przelewowym, wskaźnik temperatury płynu chłodzącego może nie rejestrować prawidłowo temperatury podczas pracy i/lub alarm dźwiękowy może nie włączać się w przypadku przegrzania silnika.

  Rady związane z posługiwaniem się urządzeniem

  Korzystanie z przepustnicy w położeniu szybkim

  Aby zapewnić najlepsze koszenie i maksymalną cyrkulację powietrza, używaj silnika z przepustnicą ustawioną w położeniu SZYBKIM. Powietrze jest potrzebne do dokładnego rozdrobnienia ścinków trawy, nie należy więc ustawiać wysokości koszenia tak nisko, że podwozie tnące jest całkowicie otoczone nieściętą trawą. Należy jeden z boków podwozia tnącego trzymać na obszarze wolnym od nieściętej trawy, co pozwoli na zapewnienie dopływu powietrza do wnętrza podwozia tnącego.

  Koszenie trawnika po raz pierwszy

  Aby upewnić się, że wysokość koszenia podwozia tnącego nie powoduje zdzierania darni na nierównym terenie, koś trawę na nieco większą długość źdźbeł niż normalnie. Najlepsza jest jednak wcześniej używana wysokość cięcia. Podczas koszenia trawy dłuższej niż 15 cm konieczne może okazać się dwukrotne skoszenie trawnika w celu zapewnienia właściwej jakości cięcia.

  Ścinanie jednej trzeciej długości źdźbła trawy

  Najlepiej ścinać jedynie około 1/3 długości źdźbła trawy. Ścinanie większej części źdźbła nie jest zalecane, chyba że trawa jest rzadka lub koszenie następuje późną jesienią, gdy trawa rośnie wolniej.

  Zmiana kierunku koszenia

  Aby trawa była prosta, należy zmieniać kierunek koszenia. Pomaga to również w rozrzuceniu ściętej trawy, co poprawia rozkład oraz nawożenie.

  Koszenie w odpowiednich odstępach czasu

  Trawa rośnie z różną szybkością, w zależności od pory roku. Aby zachować tę samą wysokość koszenia, wczesną wiosną należy kosić częściej. Ponieważ prędkość wzrostu trawy zmniejsza się w środku lata, należy wtedy kosić rzadziej. Jeśli nie możesz kosić trawy przez dłuższy czas, najpierw skoś ją z większą wysokością koszenia, a następnie skoś ponownie dwa dni później z mniejszą wysokością koszenia.

  Korzystanie z niższej szybkości koszenia

  Aby poprawić jakość koszenia, jedź wolniej w pewnych warunkach.

  Unikaj koszenia zbyt nisko

  Podczas koszenia nierównego trawnika należy, w celu uniknięcia zdzierania murawy, zwiększyć wysokość koszenia.

  Zatrzymywanie maszyny

  Jeśli konieczne jest zatrzymanie ruchu maszyny do przodu, na trawnik może spaść bryła sklejonych ścinków trawy. Aby tego uniknąć, po włączeniu ostrzy przejedź wcześniej skoszony obszar lub wyłącz napęd podwozia tnącego podczas jazdy do przodu.

  Utrzymywanie spodu podwozia tnącego kosiarki w czystości

  Po każdym zastosowaniu należy usunąć skoszoną trawę i zabrudzenia ze spodu podwozia tnącego. Jeżeli wewnątrz podwozia tnącego nagromadzi się trawa i zabrudzenia, jakość koszenia stanie się niezadowalająca.

  Konserwacja ostrza/ostrzy

  Ostrze przez cały sezon koszenia musi być ostre, ponieważ wtedy tnie czysto bez ciągnięcia ani urywania źdźbeł. Ciągnięcie i urywanie sprawia, że trawa staje się brązowa na krawędziach, co spowalnia jej wzrost i zwiększa ryzyko chorób. Po każdym użyciu sprawdzaj ostrza pod kątem ostrości oraz jakichkolwiek oznak zużycia lub uszkodzeń. Spiłuj wszelkie zadziory. W razie potrzeby naostrz ostrza. Jeśli ostrze jest uszkodzone lub zużyte, wymień je na oryginalne ostrze zamienne firmy Toro.

  Po pracy

  Bezpieczeństwo po skończonej pracy

  Ogólne zasady bezpieczeństwa

  • Przed opuszczeniem stanowiska operatora wyłącz silnik, wyjmij kluczyk zapłonu i odczekaj, aż wszystkie części ruchome zatrzymają się. Przed przystąpieniem do obsługi technicznej, regulacji, tankowania, czyszczenia lub przed przechowywaniem maszyny odczekaj aż ostygnie.

  • Usuń trawę i pozostałości z zespołu tnącego, tłumika, napędów i komory silnika, aby zmniejszyć ryzyko powstania pożaru. Pamiętaj, aby usunąć rozlany olej lub rozlane paliwo.

  • Przed rozpoczęciem magazynowania lub transportowania urządzenia odetnij dopływ paliwa i wyjmij kluczyk.

  Używanie zaworów zwalniających napęd kół

  Zawory zwalniające koła napędowe służą do odblokowania hydrostatycznego układu napędowego, który umożliwia pchanie maszyny bez uruchamiania silnika.

  Obróć każdy zawór obejścia w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara o 1 obrót, aby zwolnić; obróć każdy zawór obejścia w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, aby zresetować system (Rysunek 29).

  Important: Nie dokręcać zbyt mocno. Nie holować urządzenia.

  g004644

  Transportowanie maszyny

  Do transportu maszyny należy użyć przyczepy lub ciężarówki o dużej nośności. Stosuj najazd o pełnej szerokości. Upewnij się, że przyczepa lub ciężarówka wyposażone są w niezbędne hamulce, oświetlenie i oznaczenia wymagane przez prawo. Prosimy o uważne przeczytanie wszystkich instrukcji bezpieczeństwa. Pomoże to uniknąć obrażeń operatora lub osób postronnych. Przestrzegaj lokalnych rozporządzeń określających wymagania dotyczące przyczep i mocowań.

  Ostrzeżenie

  Jazda po ulicy lub drodze bez kierunkowskazów, oświetlenia, oznaczeń odblaskowych lub symbolu pojazdu wolnobieżnego jest niebezpieczna i może prowadzić do wypadków powodujących obrażenia ciała.

  Maszyną nie wolno jechać po drogach publicznych.

  Dobór przyczepy

  Ostrzeżenie

  Ładowanie maszyny na przyczepę lub ciężarówkę zwiększa prawdopodobieństwo przewrócenia maszyny, co może prowadzić do poważnych obrażeń lub śmierci (Rysunek 30).

  • Używaj tylko pochylni o pełnej szerokości. Nie używaj oddzielnych pochylni z każdej strony maszyny.

  • Nie przekraczaj kąta 15 stopni między pochylnią a podłożem lub między pochylnią a przyczepą lub ciężarówką.

  • Upewnij się, że pochylnia jest co najmniej 4 dłuższa niż wysokość skrzyni przyczepy lub ciężarówki nad podłożem. Dzięki temu kąt pochylni względem podłoża nie przekroczy 15 stopni.

  g027996

  Załadunek urządzenia

  Ostrzeżenie

  Ładowanie maszyny na przyczepę lub ciężarówkę zwiększa prawdopodobieństwo przewrócenia maszyny, co może prowadzić do poważnych obrażeń lub śmierci.

  • Podczas obsługi maszyny na pochylni należy zachować szczególną ostrożność.

  • Wjeżdżaj maszyną na pochylnię tyłem i zjeżdżaj z pochylni przodem.

  • Podczas jazdy maszyną po pochylni unikaj nagłego przyspieszania lub hamowania, gdyż mogłoby to spowodować utratę kontroli lub przewrócenie się maszyny.

  1. Przy używaniu przyczepy zamocuj ją do pojazdu holującego i podłącz łańcuchy zabezpieczające.

  2. Podłącz przewody hamulców i oświetlenia przyczepy, jeśli są stosowane.

  3. Obniż pochylnię i upewnij się, że kąt pomiędzy pochylnią, a podłożem nie przekracza 15 stopni (Rysunek 30).

  4. Wjazd na pochylnię tyłem (Rysunek 31).

   g028043
  5. Zatrzymaj silnik, wyjmij kluczyk zapłonu i załącz hamulec postojowy.

  6. Unieruchom maszynę w pobliżu przednich kółek samonastawnych oraz tylnej ramy, stosując pasy, łańcuchy, przewody lub liny (Rysunek 32). Przestrzegaj lokalnych wymagań dotyczących mocowań.

   g225819

  Rozładunek maszyny

  1. Obniż pochylnię i upewnij się, że kąt pomiędzy pochylnią, a podłożem nie przekracza 15 stopni (Rysunek 30).

  2. Zjazd z pochylni przodem (Rysunek 31).

  Konserwacja

  Zasady bezpieczeństwa podczas konserwacji

  • Jeśli pozostawisz kluczyk w stacyjce, silnik może zostać przypadkowo uruchomiony przez osobę postronną, co może grozić poważnymi obrażeniami ciała operatora lub innych osób. Przez przystąpieniem do wykonywania jakichkolwiek czynności konserwacyjnych wyciągnij kluczyk ze stacyjki.

  • Przed opuszczeniem stanowiska operatora:

   • Zatrzymaj maszynę na równym podłożu.

   • Odłącz wszystkie napędy.

   • Załącz hamulec postojowy.

   • Wyłącz silnik i wyjmij kluczyk ze stacyjki.

   • Przed wykonaniem czynności konserwacyjnych poczekaj, aż maszyna ostygnie.

  • Nie pozwalać nieprzeszkolonym osobom serwisować maszyny.

  • Ręce i nogi operatora muszą znajdować się w bezpiecznej odległości od części ruchomych lub gorących powierzchni. Jeśli to możliwe, nie przeprowadzaj żadnych regulacji, gdy silnik jest włączony.

  • Ostrożnie uwalniaj ciśnienie z podzespołów magazynujących energię.

  • Regularnie sprawdzaj działanie hamulca postojowego. Reguluj i serwisuj zgodnie z wymaganiami.

  • Nie manipuluj przy urządzeniach zabezpieczających. Regularnie sprawdzaj prawidłowość ich działania.

  • Usuń trawę i pozostałości z zespołu tnącego, tłumika, napędów i komory silnika, aby zmniejszyć ryzyko powstania pożaru.

  • Usuwaj rozlany olej lub paliwo i nasączone paliwem odpady.

  • Nie polegaj na podparciu maszyny przez podnośniki hydrauliczne lub mechaniczne. Zawsze przy podnoszeniu maszyny opieraj ją na podporach.

  • Utrzymuj wszystkie części w nienagannym stanie, a wszystkie elementy montażowe dobrze dokręcone, w szczególności elementy mocujące ostrza. Wymień wszystkie zużyte lub uszkodzone etykiety.

  • Przed przystąpieniem do naprawy maszyny odłącz akumulator. W pierwszej kolejności odłącz zacisk ujemny, a następnie dodatni. W pierwszej kolejności podłącz zacisk dodatni, a następnie ujemny.

  • Dla zagwarantowania optymalnej wydajności, stosuj wyłącznie części zamienne oraz akcesoria zalecane przez firmę Toro. Części zamienne i akcesoria pochodzące od innych producentów mogą stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa. Korzystanie z nich może spowodować utratę gwarancji maszyny.

  Zalecany harmonogram konserwacji

  Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
  Po pierwszych 100 godzinach
 • Sprawdź nakrętki mocujące kół.
 • Wyreguluj hamulec postojowy.
 • Po pierwszych 200 godzinach
 • Wymień olej i filtr silnikowy.
 • Wymień olej w przekładni jednostki tnącej.
 • Wymień płyn hydrauliczny i filtr.
 • Przed każdym użyciem lub codziennie
 • Sprawdź układ blokad bezpieczeństwa.
 • Sprawdź poziom oleju w silniku.
 • Sprawdź pas bezpieczeństwa.
 • Sprawdź poziom cieczy chłodzącej silnik.
 • Sprawdź poziom płynu hydraulicznego.
 • Sprawdź ostrza.
 • Oczyść obszar silnika i układu wydechowego.
 • Oczyść maszynę i jednostkę tnącą kosiarki z nagromadzonej trawy i zanieczyszczeń.
 • Co 50 godzin
 • Nasmaruj napędowe złącza w kształcie litery U i wielowypustowy przegub ślizgowy.
 • Opróżnij filtr paliwa/separator wody.
 • Sprawdź ciśnienie w oponach
 • Sprawdź poziom oleju w przekładni.
 • Wyczyść układ chłodzenia silnika (czyszczenie wykonuj częściej, jeżeli maszyna pracuje w otoczeniu zanieczyszczonym/zapylonym).
 • Sprawdź paski pod kątem pęknięć i zużycia.
 • Co 100 godzin
 • Sprawdź naciąg paska alternatora.
 • Co 200 godzin
 • Wymień olej silnikowy i filtr, jeśli nie używasz oleju silnikowego Toro Premium, tylko dowolnego oleju spełniającego wymagania klasyfikacji API CJ-4 lub wyższej albo zgodnie ze specyfikacją oleju silnikowego.
 • Co 400 godzin
 • Nasmaruj sworznie koła pasowego jednostki tnącej.
 • Nasmaruj osie przegubów kół samonastawnych (częściej w warunkach o znacznym zanieczyszczeniu lub zapyleniu).
 • Serwisuj oczyszczacz powietrza (częściej w warunkach silnego zapylenia lub zanieczyszczenia).
 • Wymień olej silnikowy i filtr, jeśli używasz oleju silnikowego Toro Premium (klasyfikacja API CK-4 lub wyższa).(częściej w warunkach o znacznym zanieczyszczeniu lub zapyleniu).
 • Wymień pojemnik filtra paliwa na separator wody (częściej w warunkach dużego zanieczyszczenia i zapylenia).
 • Sprawdź przewody i połączenia paliwowe.
 • Wymień olej w przekładni jednostki tnącej.
 • Wyreguluj hamulec postojowy.
 • W przypadku stosowania oleju hydraulicznego Mobil® 424 wymień olej hydrauliczny i filtr.
 • Co 500 godzin
 • Wyreguluj łożyska samonastawne.
 • Co 800 godzin
 • Sprawdź luzy zaworów silnika.
 • Wymień płyn hydrauliczny i filtr, jeśli używasz oleju przekładniowo-hydraulicznego Toro Premium do ciągników.
 • Co 2000 godzin
 • Wymień płynu chłodzący silnika.
 • Co miesiąc
 • Sprawdź stan naładowania akumulatora.
 • Co rok
 • Nasmaruj WOM napędu jednostki tnącej.
 • Napełnij smarem łożyska kół samonastawnych(częściej w warunkach o znacznym zanieczyszczeniu lub zapyleniu).
 • Nasmaruj piasty kół samonastawnych.
 • Jeżeli maszyna pracuje krócej niż 200 godzin, wymień olej silnikowy i filtr.
 • Important: Dodatkowe procedury konserwacyjne zostały podane w instrukcji obsługi silnika.

  Ostrożnie

  Jeśli pozostawisz kluczyk w stacyjce, silnik może zostać przypadkowo uruchomiony przez osobę postronną, co może grozić poważnymi obrażeniami ciała operatora lub innych osób.

  Przez przystąpieniem do wykonywania jakichkolwiek czynności konserwacyjnych wyłącz silnik i wyciągnij kluczyk z włącznika.

  Smarowanie

  Smarowanie maszyny

  Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
  Co 400 godzin
 • Nasmaruj sworznie koła pasowego jednostki tnącej.
 • Co rok
 • Nasmaruj WOM napędu jednostki tnącej.
 • Smaruj częściej, jeśli praca odbywa się w warunkach bardzo silnego zapylenia lub zapiaszczenia.

  Rodzaj smaru: litowy lub molibdenowy smar ogólnego zastosowania nr 2

  1. Ustaw maszynę na poziomej nawierzchni, odłącz napęd ostrzy za pomocą przełącznika sterującego ostrzami i załącz hamulec postojowy.

  2. Przed opuszczeniem stanowiska operatora wyłącz silnik, wyjmij kluczyk zapłonu i odczekaj, aż wszystkie części ruchome się zatrzymają.

  3. Oczyść smarowniczki za pomocą szmatki.

   Note: Pamiętaj o zeskrobaniu farby z przodu smarowniczki(-ek).

  4. Podłączyć smarownicę do smarowniczki.

  5. Następnie pompuj smar do smarowniczek, aż zacznie wyciekać z łożysk.

  6. Wytrzyj nadmiar smaru.

  Miejsca mocowania i harmonogram smarowania znajdują się w poniższej tabeli.

  Harmonogram smarowania
  Miejsca mocowaniaPompy wstępne Liczba miejsc Częstość konserwacji
  1. WOM napędu jednostki tnącej13Co 50 godzin
  2. Sworznie koła pasowego jednostki tnącej11Co 400 godzin lub co roku
  3. Łożyska kółek jezdnych02Co roku
  4. Sworznie kółek02Co 400 godzin lub co roku
  Graphic

  Smarowanie napędowych złączy w kształcie litery U i wielowypustowego przegubu ślizgowego

  Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
  Co 50 godzin
 • Nasmaruj napędowe złącza w kształcie litery U i wielowypustowy przegub ślizgowy.
 • Note: Aby ułatwić dostęp do napędowych złączy w kształcie litery U i wielowypustowego przegubu ślizgowego, należy zdjąć płytę podłogową i całkowicie opuścić jednostkę tnącą kosiarki.

  1. Ustaw maszynę na poziomej nawierzchni, odłącz napęd ostrzy za pomocą przełącznika sterującego ostrzami i załącz hamulec postojowy.

  2. Przed opuszczeniem stanowiska operatora wyłącz silnik, wyjmij kluczyk zapłonu i odczekaj, aż wszystkie części ruchome się zatrzymają.

  3. Oczyść smarowniczki za pomocą szmatki.

  4. Podłączyć smarownicę do smarowniczki.

  5. Następnie pompuj smar do smarowniczek, aż zacznie wyciekać z łożysk.

  6. Wytrzyj nadmiar smaru.

   g250852

  Smarowanie osi przegubów kół samonastawnych

  Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
  Co 400 godzin
 • Nasmaruj osie przegubów kół samonastawnych (częściej w warunkach o znacznym zanieczyszczeniu lub zapyleniu).
 • Co rok
 • Napełnij smarem łożyska kół samonastawnych(częściej w warunkach o znacznym zanieczyszczeniu lub zapyleniu).
  1. Ustaw maszynę na poziomej nawierzchni, odłącz napęd ostrzy za pomocą przełącznika sterującego ostrzami i załącz hamulec postojowy.

  2. Przed opuszczeniem stanowiska operatora wyłącz silnik, wyjmij kluczyk zapłonu i odczekaj, aż wszystkie części ruchome się zatrzymają.

  3. Zdejmij nakładkę przeciwpyłową i wyreguluj osie obrotu kółek samonastawnych, nie zakładaj nakładki przeciwpyłowej, dopóki nie zakończysz smarowania, patrz Regulacja łożysk samonastawnych.

  4. Usuń korek sześciokątny.

  5. Wkręć smarowniczkę w otwór.

  6. Pompuj smar do smarowniczki, aż zacznie on wypływać wokół łożyska górnego.

  7. Wykręć smarowniczkę z otworu. Zamontuj korek sześciokątny i pokrywę.

  Smarowanie piast kół samonastawnych

  Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
  Co rok
 • Nasmaruj piasty kół samonastawnych.
  1. Ustaw maszynę na poziomej nawierzchni, odłącz napęd ostrzy za pomocą przełącznika sterującego ostrzami i załącz hamulec postojowy.

  2. Przed opuszczeniem stanowiska operatora wyłącz silnik, wyjmij kluczyk zapłonu i odczekaj, aż wszystkie części ruchome się zatrzymają.

  3. Unieś kosiarkę, aby uzyskać dostęp.

  4. Zdejmij koło samonastawne z widełek koła samonastawnego.

  5. Zdejmij osłony uszczelek z piasty koła.

   g006115
  6. Usuń nakrętkę dystansową z zespołu osi koła samonastawnego.

   Note: Pamiętaj, że zastosowany został środek do zabezpieczania gwintów, który blokuje nakrętki dystansowe na osi.

  7. Usuń oś (z zamocowaną do niej drugą nakrętką dystansową) z zespołu koła.

  8. Wypchnij uszczelki i sprawdź łożyska pod kątem zużycia lub uszkodzenia i wymień w razie potrzeby.

  9. Nasmaruj łożyska smarem ogólnego przeznaczenia.

  10. Wsuń do koła jedno łożysko i jedną nową uszczelkę.

  11. Jeśli z zespołu osi zdjęte zostały obie nakrętki dystansowe, nałóż środek blokujący gwint na 1 nakrętkę dystansową i wkręć ją na oś ścięciami pod klucz skierowanymi na zewnątrz.

   Note: Nie wkręcaj nakrętki dystansowej do końca osi. Pozostaw około 3 mm od zewnętrznej powierzchni nakrętki dystansowej do końca osi wewnątrz nakrętki.

  12. Włóż zespół nakrętki z osią do koła z boku z nową uszczelką i nowym łożyskiem.

  13. Mając otwarty koniec koła skierowany do góry, wypełnij obszar wewnątrz koła wokół osi smarem ogólnego przeznaczenia.

  14. Załóż drugie łożysko i nową uszczelkę na koło.

  15. Nałóż środek do zabezpieczania gwintów na drugą nakrętkę dystansową i wkręć ją na oś ścięciami pod klucz skierowanymi na zewnątrz.

  16. Dokręć nakrętkę momentem od 8 do 9 N∙m, poluzuj ją, a następnie dokręć momentem od 2 do 3 N∙m.

   Note: Upewnij się, że oś nie wystaje poza żadną nakrętkę.

  17. Zamontuj osłony uszczelnień na piaście koła i załóż koło w widełki koła samonastawnego.

  18. Włóż śrubę koła samonastawnego i dokręć nakrętkę do oporu.

  Important: Aby zapobiec uszkodzeniu uszczelki i łożyska, często sprawdzaj regulację łożyska. Obróć oponę koła samonastawnego. Opona powinna się swobodnie obracać (więcej niż jeden lub dwa obroty) i nie powinna mieć luzu bocznego. Jeśli koło obraca się swobodnie, reguluj moment dokręcenia nakrętki dystansowej do chwili uzyskania niewielkiego oporu. Nałóż jeszcze jedną warstwę środka do zabezpieczania gwintów.

  Konserwacja silnika

  Bezpieczeństwo obsługi silnika

  • Trzymaj ręce, stopy, twarz, inne części ciała i odzież w bezpiecznej odległości od tłumika i innych gorących powierzchni. Przed wykonaniem czynności konserwacyjnych poczekaj, aż silnik ostygnie.

  • Nie zmieniaj ustawień regulatora silnika ani nie ustawiaj nadmiernej prędkości obrotowej.

  Konserwacja oczyszczacza powietrza

  Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
  Co 400 godzin
 • Serwisuj oczyszczacz powietrza (częściej w warunkach silnego zapylenia lub zanieczyszczenia).
 • Sprawdzanie filtra powietrza.

  1. Ustaw maszynę na poziomej nawierzchni, odłącz napęd ostrzy za pomocą przełącznika sterującego ostrzami (WOM) i załącz hamulec postojowy.

  2. Przed opuszczeniem stanowiska operatora wyłącz silnik, wyjmij kluczyk zapłonu i odczekaj, aż wszystkie części ruchome się zatrzymają.

  3. Sprawdź obudowę filtra powietrza pod kątem uszkodzeń, które mogą być przyczyną nieszczelności i uchodzenia powietrza.

   Wymień uszkodzony korpus filtra powietrza.

  4. Przejrzyj cały układ zasysania powietrza pod kątem przecieków, uszkodzeń, obluzowanych obejm.

  5. W razie potrzeby serwisuj filtr oczyszczacza powietrza i element zabezpieczający (Rysunek 35).

   Important: Nie wydłużaj okresów między wymianami wkładu filtra powietrza.

   g332364
  6. Upewnij się, że pokrywa jest prawidłowo osadzona i szczelnie przylega do obudowy filtra powietrza.

  Konserwacja oczyszczacza powietrza

  Note: Uszkodzoną uszczelkę piankową należy wymienić.

  Important: Należy unikać stosowania wysokiego ciśnienia powietrza, które może wepchnąć zanieczyszczenia przez filtr do przewodu dolotowego.

  Important: Nie czyść używanego filtra, aby nie uszkodzić elementu filtrującego.

  Important: Nie używaj uszkodzonych filtrów.

  Important: Nie naciskaj na elastyczny środek filtra.

  g031807

  Wymiana oleju silnikowego

  Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
  Po pierwszych 200 godzinach
 • Wymień olej i filtr silnikowy.
 • Przed każdym użyciem lub codziennie
 • Sprawdź poziom oleju w silniku.
 • Co 200 godzin
 • Wymień olej silnikowy i filtr, jeśli nie używasz oleju silnikowego Toro Premium, tylko dowolnego oleju spełniającego wymagania klasyfikacji API CJ-4 lub wyższej albo zgodnie ze specyfikacją oleju silnikowego.
 • Co 400 godzin
 • Wymień olej silnikowy i filtr, jeśli używasz oleju silnikowego Toro Premium (klasyfikacja API CK-4 lub wyższa).(częściej w warunkach o znacznym zanieczyszczeniu lub zapyleniu).
 • Co rok
 • Jeżeli maszyna pracuje krócej niż 200 godzin, wymień olej silnikowy i filtr.
 • Specyfikacja oleju silnikowego

  Silnik jest dostarczany ze skrzynią korbową napełnioną olejem. Przed pierwszym uruchomieniem silnika i po nim należy jednak sprawdzić poziom oleju. Sprawdzaj poziom oleju codziennie przed rozpoczęciem pracy lub przed każdym użyciem maszyny.

  Pojemność skrzyni korbowej dla silników wysokoprężnych Yanmar 25 HP: 4,7 l (5 kw. amer.) z filtrem

  Pojemność skrzyni korbowej dla silników wysokoprężnych Yanmar 37 HP: 6,6 l (7 kw. amer.) z filtrem

  Preferowany olej silnikowy: olej silnikowy Toro Premium

  W przypadku stosowania oleju zamiennego należy używać wysokiej jakości, niskopopiołowego oleju silnikowego, który spełnia lub przewyższa poniższe specyfikacje:

  • Klasa API CJ-4 lub wyższa

  • Klasa ACEA E6

  • Klasa JASO DH-2

  Important: Stosowanie innego oleju niż API CJ-4 lub lepszy, ACEA E6 lub JASO DH-2 może spowodować zatkanie filtra cząstek stałych lub uszkodzenie silnika.

  Należy stosować olej o następujących klasach lepkości:

  • SAE 10W-30 lub 5W-30 (wszystkie temperatury)

  • SAE 15W-40 (powyżej 0° F)

  Note: Olej silnikowy Toro Premium dostępny jest u dystrybutora. Numery katalogowe: patrz katalog części lub skontaktuj się z dystrybutorem firmy Toro.

  Sprawdzanie poziomu oleju silnikowego

  1. Ustaw maszynę na poziomej nawierzchni, odłącz napęd ostrzy za pomocą przełącznika sterującego ostrzami (WOM) i załącz hamulec postojowy.

  2. Przed opuszczeniem stanowiska operatora wyłącz silnik, wyjmij kluczyk zapłonu i odczekaj, aż wszystkie części ruchome się zatrzymają.

  3. Otwórz osłonę.

  4. Sprawdź poziom oleju w silniku w sposób pokazany na Rysunek 37.

   g029301

  Wymiana oleju i filtra silnikowego

  Jeśli to możliwe, uruchom silnik przed wymianą oleju, ponieważ ciepły olej lepiej spływa i zawiera więcej zanieczyszczeń niż zimny olej.

  1. Ustaw maszynę na poziomej nawierzchni, odłącz napęd ostrzy za pomocą przełącznika sterującego ostrzami (WOM) i załącz hamulec postojowy.

  2. Przed opuszczeniem stanowiska operatora wyłącz silnik, wyjmij kluczyk zapłonu i odczekaj, aż wszystkie części ruchome się zatrzymają.

  3. Otwórz osłonę.

  4. Wymień olej silnikowy w sposób opisany w Rysunek 38.

   g031623
  5. Wymień filtr oleju silnikowego w sposób opisany na Rysunek 39.

   g027477
  6. Wlej olej do skrzyni korbowej; patrz Specyfikacja oleju silnikowego.

  Sprawdzanie luzów zaworów silnika

  Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
  Co 800 godzin
 • Sprawdź luzy zaworów silnika.
 • Sprawdź szczeliny zaworów silnika. Patrz instrukcja obsługi silnika.

  Konserwacja układu paliwowego

  Niebezpieczeństwo

  W określonych warunkach paliwo jest łatwopalne i silnie wybuchowe. Pożar lub wybuch paliwa może skutkować poważnymi oparzeniami ciała oraz zniszczeniem mienia.

  Pełną listę ostrzeżeń dotyczących paliwa można znaleźć w Bezpieczeństwo związane z paliwem.

  Usuwanie wody z filtra paliwa/separatora wody

  Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
  Co 50 godzin
 • Opróżnij filtr paliwa/separator wody.
  1. Ustaw maszynę na poziomej nawierzchni, odłącz napęd ostrzy za pomocą przełącznika sterującego ostrzami i załącz hamulec postojowy.

  2. Przed opuszczeniem stanowiska operatora wyłącz silnik, wyjmij kluczyk zapłonu i odczekaj, aż wszystkie części ruchome się zatrzymają.

  3. Umieść miskę drenażową pod filtrem paliwa/separatorem wody.

  4. Aby spuścić wodę i inne zanieczyszczenia, odkręć zawór spustowy separatora wody o około 1 obrót (Rysunek 40).

   g231880
  5. Zakręć korek spustowy dopiero, gdy zacznie wypływać sam olej napędowy.

   Important: Woda lub inne zanieczyszczenia znajdujące się w paliwie mogą uszkodzić pompę paliwową i/lub inne podzespoły silnika.

  Wymiana separatora wody

  Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
  Co 400 godzin
 • Wymień pojemnik filtra paliwa na separator wody (częściej w warunkach dużego zanieczyszczenia i zapylenia).
 • g031412

  Sprawdzanie przewodów i połączeń paliwowych

  Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
  Co 400 godzin
 • Sprawdź przewody i połączenia paliwowe.
 • Sprawdź przewody paliwowe pod kątem ich zużycia, uszkodzenia, przecięcia lub obluzowanych połączeń.

  Konserwacja instalacji elektrycznej

  Bezpieczeństwo obsługi układu elektrycznego

  • Przed przystąpieniem do naprawy maszyny odłącz akumulator. W pierwszej kolejności odłącz zacisk ujemny, a następnie dodatni. W pierwszej kolejności podłącz zacisk dodatni, a następnie ujemny.

  • Ładuj akumulator na otwartym, dobrze wentylowanym obszarze, z dala od źródeł iskier i ognia. Przed podłączeniem lub odłączeniem od akumulatora odłącz ładowarkę od źródła zasilania. Używaj odzieży ochronnej oraz narzędzi z izolacją.

  Konserwacja akumulatora

  Niebezpieczeństwo

  Elektrolit akumulatora zawiera kwas siarkowy, którego spożycie może być śmiertelne i który powoduje poważne poparzenia.

  Nie pij elektrolitu i unikaj jego kontaktu ze skórą, oczami i odzieżą. Noś okulary ochronne i gumowe rękawice.

  Wyjmowanie akumulatora

  Ostrzeżenie

  Zaciski akumulatora i metalowe narzędzia mogą powodować zwarcie z komponentami metalowymi, wywołując iskrzenie. Iskrzenie może spowodować wybuch gazów akumulatora, co grozi obrażeniami.

  • Podczas demontażu lub montażu akumulatora nie dopuść, aby doszło do zetknięcia się zacisków akumulatora z metalowymi częściami maszyny.

  • Nie dopuść, aby metalowe narzędzia spowodowały zwarcie między zaciskami akumulatora a metalowymi częściami maszyny.

  Ostrzeżenie

  Nieprawidłowe poprowadzenie przewód akumulatora może spowodować uszkodzenie maszyny i przewodów, powodując iskrzenie. Iskrzenie może spowodować wybuch gazów akumulatora, co będzie skutkowało obrażeniami ciała.

  • Przed odłączeniem dodatniego (czerwonego) przewodu należy zawsze odłączać ujemny (czarny) przewód akumulatora.

  • Przed podłączeniem ujemnego (czarnego) przewodu należy zawsze podłączyć dodatni (czerwony) przewód akumulatora.

  1. Ustaw przełącznik sterowania ostrzami (napęd PTO) w położeniu odłączonym, ustaw dźwignie sterowania jazdą w położeniu NEUTRALNYM ZABLOKOWANYM i załącz hamulec postojowy.

  2. Przed opuszczeniem stanowiska operatora wyłącz silnik, wyjmij kluczyk zapłonu i odczekaj, aż wszystkie części ruchome się zatrzymają.

  3. Odblokuj fotel i przechyl go do góry.

  4. Wymontuj akumulator zgodnie z Rysunek 42.

   g032750

  Montaż akumulatora

  Note: Ustaw akumulator na podstawce z biegunami zacisków znajdującymi się po przeciwnej stronie niż zbiornik hydrauliczny.

  g032751

  Ładowanie akumulatora

  Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
  Co miesiąc
 • Sprawdź stan naładowania akumulatora.
 • Ostrzeżenie

  Podczas ładowania akumulatora wytwarzają się gazy mogące tworzyć mieszaninę wybuchową.

  W pobliżu akumulatora zabrania się palenia tytoniu, powodowania iskrzenia czy też wzniecania płomienia.

  Important: Akumulator zawsze musi być w pełni naładowany (ciężar właściwy elektrolitu 1,265 kg/l). Jest to szczególnie istotne, aby zapobiec uszkodzeniu akumulatora, gdy temperatura spadnie poniżej 0°C.

  1. Upewnij się, że korki wlewu w akumulatorze są zamocowane. Ładuj akumulator przez 10 do 15 minut prądem o natężeniu od 25 do 30 amperów lub przez 30 minut prądem 10 amperów.

  2. Gdy akumulator będzie w pełni naładowany, należy odłączyć ładowarkę od gniazdka elektrycznego, a następnie odłączyć przewody ładowarki od biegunów akumulatora (Rysunek 44).

  3. Zamontuj akumulator w maszynie i podłącz przewody akumulatora; patrz Montaż akumulatora.

   Note: Nie uruchamiaj maszyny z odłączonym akumulatorem, gdyż może dojść do uszkodzeń elektrycznych.

   g000960

  Konserwacja bezpieczników

  Układ elektryczny chroniony jest przez bezpieczniki. Nie wymaga on konserwacji, jeśli jednak przepali się bezpiecznik, sprawdź, czy komponent/obwód nie jest uszkodzony ani zwarty.

  1. Odblokuj pokrywę silnika i podnieś ją, aby uzyskać dostęp do zespołu bezpieczników.

  2. Aby wymienić bezpiecznik, wyciągnij go.

  3. Włóż nowy bezpiecznik (Rysunek 45).

   g235614

  Konserwacja układu napędowego

  Sprawdzanie pasa bezpieczeństwa

  Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
  Przed każdym użyciem lub codziennie
 • Sprawdź pas bezpieczeństwa.
 • Sprawdź, czy pas bezpieczeństwa nie jest zużyty, ponacinany ani popękany oraz czy zwijacz oraz klamra pasa działają poprawnie. Uszkodzony pasek należy wymienić.

  Regulacja układu jezdnego

  1. Odłącz napęd ostrzy (WOM) za pomocą przełącznika służącego do sterowania nimi.

  2. Przejedź na otwarty, płaski obszar i przesuń dźwignie sterowania jazdą w położenie NEUTRALNE ZABLOKOWANE.

  3. Ustaw dźwignię przepustnicy w połowie zakresu pomiędzy położeniami SZYBKO i WOLNO.

  4. Przesuń obie dźwignie kierowania do przodu do samego końca, aż dotkną ograniczników w szczelinie w kształcie T.

  5. Sprawdź, w którą stronę skręca maszyna.

  6. Zaciągnij hamulec postojowy, wyłącz silnik i wyjmij kluczyk.

  7. W razie potrzeby wyreguluj płyty ogranicznika.

   • Jeśli maszyna skręca w prawo, poluzuj śruby i ustaw lewą płytę ogranicznika ku tyłowi w lewej szczelinie, aby maszyna jechała prosto (Rysunek 46).

   • Jeśli maszyna skręca w lewo, poluzuj śruby i ustaw prawą płytę ogranicznika ku tyłowi w prawej szczelinie, aby maszyna jechała prosto (Rysunek 46).

  8. Dokręć płytę ogranicznika (Rysunek 46).

   g254284
  9. Wyrównaj położenie dźwigni przód-tył poprzez ustawienie ich w pozycji NEUTRALNEJ i przesunięcie na tę samą wysokość, a następnie dokręć śruby (Rysunek 47).

   g009195
  10. Jeśli konieczne jest wyrównanie, należy poluzować 2 śruby mocujące dźwigni sterowania ruchem po niewłaściwie ustawionej stronie (Rysunek 48).

   g254283
  11. Przesuń dźwignię sterowania ruchem tak, aby znalazła się po przeciwnej stronie.

  12. Dokręć 2 śruby mocujące dźwignię sterowania ruchem (Rysunek 48).

  Sprawdzanie ciśnienia w oponach

  Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
  Co 50 godzin
 • Sprawdź ciśnienie w oponach
 • Specyfikacja ciśnienia powietrza w tylnej oponie: 1,24 bara.

  Note: Opony kółek są oponami półpneumatycznymi i nie wymagają utrzymywania ciśnienia powietrza.

  Niebezpieczeństwo

  Zbyt niskie ciśnienie obniża stabilność kosiarki na zboczach. Może to przyczynić się do wywrotki i w konsekwencji do obrażeń lub śmierci operatora.

  Dbamy, aby ciśnienie w oponach nie było zbyt niskie.

  Sprawdź ciśnienie powietrza w tylnych oponach. Dopompuj lub spuść powietrze, aby uzyskać zalecane ciśnienie powietrza w oponach.

  Important: Dla dobrej pracy i uzyskania wysokiej jakości koszenia utrzymuj właściwe ciśnienie we wszystkich oponach maszyny.Ciśnienie powietrza we wszystkich oponach sprawdzaj przed użyciem maszyny.

  g001055

  Sprawdzenie nakrętek mocujących kół

  Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
  Po pierwszych 100 godzinach
 • Sprawdź nakrętki mocujące kół.
 • Dokręć nakrętki śrub kół momentem 115 do 142 N∙m.

  Regulacja łożysk samonastawnych

  Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
  Co 500 godzin
 • Wyreguluj łożyska samonastawne.
  1. Ustaw maszynę na poziomej nawierzchni, odłącz napęd ostrzy za pomocą przełącznika sterującego ostrzami i załącz hamulec postojowy.

  2. Przed opuszczeniem stanowiska operatora wyłącz silnik, wyjmij kluczyk zapłonu i odczekaj, aż wszystkie części ruchome się zatrzymają.

  3. Zdejmij pokrywkę przeciwpyłową z koła samonastawnego i dokręć przeciwnakrętkę (Rysunek 50).

  4. Aby poprawnie ustawić wstępne obciążenie łożysk, dokręcaj nakrętkę do momentu, aż podkładki sprężyste będą płaskie, a następnie odkręć o 1/4 obrotu (Rysunek 50).

   Important: Upewnij się, że podkładki sprężyste są poprawnie założone, jak zostało to pokazane na Rysunek 50.

  5. Dokręcić pokrywkę przeciwpyłową (Rysunek 50).

   g228558

  Serwisowanie przekładni

  Sprawdzanie poziomu oleju w przekładni

  Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
  Co 50 godzin
 • Sprawdź poziom oleju w przekładni.
 • Użyj syntetycznego oleju przekładniowego SAE 75W–90.

  1. Zaparkuj maszynę na płaskim terenie i załącz hamulec postojowy.

  2. Opuść podwozie kosiarki do wysokości koszenia równej 25 mm.

  3. Przed opuszczeniem stanowiska operatora wyłącz przełącznik sterujący ostrzami, wyłącz silnik, wyjmij kluczyk zapłonu i odczekaj, aż wszystkie części ruchome się zatrzymają.

  4. Podnieś podnóżek, odsłaniając górną część jednostki tnącej kosiarki.

  5. Odkręć wskaźnik poziomu / korek wlewu z góry przekładni i upewnij się, że poziom oleju znajduje się między oznaczeniami na wskaźniku poziomu (Rysunek 51).

   g231764
  6. Jeśli poziom oleju jest niski, dodawaj oleju aż jego poziom znajdzie się między oznaczeniami na wskaźniku poziomu.

   Important: Nie należy wlewać nadmiernej ilości oleju do skrzyni przekładniowej, ponieważ może to spowodować jej uszkodzenie.

  Wymiana oleju w przekładni

  Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
  Po pierwszych 200 godzinach
 • Wymień olej w przekładni jednostki tnącej.
 • Co 400 godzin
 • Wymień olej w przekładni jednostki tnącej.
 • Jeżeli olej zostanie zanieczyszczony, skontaktuj się z lokalnym dystrybutorem Toro, ponieważ układ należy przepłukać. Zanieczyszczony olej ma kolor mleczny lub czarny w porównaniu z czystym olejem.

  1. Zaparkuj maszynę na płaskim terenie i załącz hamulec postojowy.

  2. Opuść podwozie kosiarki do wysokości koszenia równej 25 mm.

  3. Przed opuszczeniem stanowiska operatora wyłącz przełącznik sterujący ostrzami, wyłącz silnik, wyjmij kluczyk zapłonu i odczekaj, aż wszystkie części ruchome się zatrzymają.

  4. Podnieś podnóżek, odsłaniając górną część jednostki tnącej kosiarki.

  5. Odkręć wskaźnik poziomu / korek wlewu z góry przekładni i upewnij się, że poziom oleju znajduje się między oznaczeniami na wskaźniku poziomu (Rysunek 51).

  6. Odciągnij olej przez króciec wlewowy za pomocą przyrządu próżniowego lub zdejmij przekładnię z jednostki tnącej i wylej olej do miski spustowej.

  7. Zamontuj przekładnię (jeżeli została usunięta do opróżnienia).

  8. Dolej około 420 ml oleju, aż jego poziom znajdzie się między oznaczeniami na wskaźniku poziomu.

   Important: Nie należy wlewać nadmiernej ilości oleju do skrzyni przekładniowej, ponieważ może to spowodować jej uszkodzenie.

  Konserwacja układu chłodzenia

  Bezpieczeństwo obsługi układu chłodzenia

  • Połknięcie płynu chłodzącego silnik może spowodować zatrucie. Przechowuj go w miejscu niedostępnym dla dzieci i zwierząt.

  • Spuszczanie gorącego płynu chłodzącego pod ciśnieniem lub dotykanie gorącej chłodnicy i otaczających ją części może spowodować poważne obrażenia.

   • Przed odkręceniem korka chłodnicy poczekaj co najmniej 15 minut, aż silnik ostygnie.

   • Do odkręcania korka użyj szmatki i wyciągaj go powoli pozwalając wydostać się nagromadzonej parze.

  Sprawdzenie poziomu cieczy chłodzącej silnik.

  Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
  Przed każdym użyciem lub codziennie
 • Sprawdź poziom cieczy chłodzącej silnik.
 • Specyfikacja płynu chłodzącego: roztwór wody i nieparującego środka przeciw zamarzaniu na bazie glikolu etylenowego w proporcjach 50/50

  Pojemność skrzyni korbowej: 7,6 l

  1. Ustaw maszynę na poziomej nawierzchni, odłącz napęd ostrzy za pomocą przełącznika sterującego ostrzami i załącz hamulec postojowy.

  2. Przed opuszczeniem stanowiska operatora wyłącz silnik, wyjmij kluczyk zapłonu i odczekaj, aż wszystkie części ruchome się zatrzymają.

  3. Otwórz osłonę.

  4. Sprawdź poziom płynu chłodzącego w zbiorniku wyrównawczym (Rysunek 52).

   Note: Poziom płynu chłodzącego powinien znajdować się pomiędzy oznaczeniami na boku zbiornika.

   g227787
  5. Jeśli poziom płynu chłodzącego jest niski, należy zdjąć korek zbiornika wyrównawczego i dolać odpowiedniego płynu chłodzącego (Rysunek 52).

   Important: Nie przepełniaj zbiornika.

  6. Zakręć korek zbiornika wyrównawczego.

  7. Zamknij maskę.

  Czyszczenie chłodnicy

  Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
  Co 50 godzin
 • Wyczyść układ chłodzenia silnika (czyszczenie wykonuj częściej, jeżeli maszyna pracuje w otoczeniu zanieczyszczonym/zapylonym).
 • Oczyść chodnicę, aby zapobiec przegrzewaniu się silnika.

  Note: Jeśli podwozie kosiarki lub silnik wyłączą się z powodu przegrzania, należy sprawdzić, czy na chłodnicy nie nagromadziło się za dużo zanieczyszczeń.

  1. Ustaw maszynę na poziomej nawierzchni, odłącz napęd ostrzy za pomocą przełącznika sterującego ostrzami i załącz hamulec postojowy.

  2. Przed opuszczeniem stanowiska operatora wyłącz silnik, wyjmij kluczyk zapłonu i odczekaj, aż wszystkie części ruchome się zatrzymają.

  3. Obróć maskę do przodu.

  4. Za pomocą sprężonego powietrza wydmuchaj zanieczyszczenia znajdujące się pomiędzy żeberkami całej chłodnicy zarówno w kierunku od góry do dołu, jak i od dołu do góry.

  5. W przypadku zalegających zanieczyszczeń może być konieczne użycie wody z węża pod małym ciśnieniem.

   Jeśli chłodnica jest czysta, przejdź do kroku 7.

  6. Zakryj silnik kawałkiem kartonu lub folią. Przepuść wodę przez ożebrowanie. Przedmuchaj powietrzem pod niskim ciśnieniem w obu kierunkach.

   Note: Jeśli zanieczyszczenia pozostają, powtarzaj tę czynność do czasu ich usunięcia.

  7. Opuść pokrywę.

  8. Uruchom silnik i sprawdź, czy wentylator działa prawidłowo.

  Wymiana płynu chłodzącego silnika

  Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
  Co 2000 godzin
 • Wymień płynu chłodzący silnika.
  1. Ustaw maszynę na poziomej nawierzchni, odłącz napęd ostrzy za pomocą przełącznika sterującego ostrzami i załącz hamulec postojowy.

  2. Przed opuszczeniem stanowiska operatora wyłącz silnik, wyjmij kluczyk zapłonu i odczekaj, aż wszystkie części ruchome się zatrzymają.

  3. Obróć maskę do przodu.

  4. Spuść płyn chłodzący, kiedy silnik jest schłodzony.

  5. Zdejmij korek chłodnicy, umieść miskę pod chłodnicą i wykręć korek spustowy znajdujący się na dole chłodnicy.

  6. Odłącz przewód płynu chłodzącego od chłodnicy oleju i spuść płyn chłodzący z bloku silnika (Rysunek 53).

   g233651
  7. Zamontuj korki spustowe i przewody.

  8. Napełnij chłodnicę mieszaniną wody i glikolu etylenowego w proporcji 50/50.

   Note: Zalecane jest stosowanie płynu chłodzącego Havoline® Xtended Life.

   Pozostaw trochę wolnej przestrzeni (około 12,7 mm [1/2 cala]) na rozszerzalność. Dodaj mieszaninę płynu chłodzącego w proporcji 50/50 do zbiornika przelewowego po lewej stronie silnika stosownie do potrzeb, aby wyrównać poziom do linii wskaźnika na zbiorniku.

  9. Uruchom silnik, aż termostat silnika zostanie otwarty, a płyn chłodzący będzie krążył w rdzeniu chłodnicy.

   Ponieważ z bloku silnika uchodzi powietrze i spada poziom płynu chłodzącego, należy dolać do chłodnicy dodatkowy płyn chłodzący.

  10. Gdy chłodnica jest całkowicie napełniona i nie ma możliwości dolania dodatkowego płynu chłodzącego, kontynuuj pracę i zakręć korek chłodnicy.

   Sprawdź, czy korek jest dobrze umieszczony, dociskając go mocno podczas obracania aż do momentu oporu. Po założeniu korka wyłącz silnik.

  Konserwacja hamulców

  Regulacja hamulca postojowego

  Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
  Po pierwszych 100 godzinach
 • Wyreguluj hamulec postojowy.
 • Co 400 godzin
 • Wyreguluj hamulec postojowy.
 • Upewnij się, że hamulec postojowy jest prawidłowo wyregulowany. Postępuj zgodnie z tą procedurą również po każdym demontażu lub wymianie elementu hamulca.

  1. Ustaw maszynę na poziomej nawierzchni, odłącz napęd ostrzy za pomocą przełącznika sterującego ostrzami i załącz hamulec postojowy.

  2. Przed opuszczeniem stanowiska operatora wyłącz silnik, wyjmij kluczyk zapłonu i odczekaj, aż wszystkie części ruchome się zatrzymają.

  3. Unieś tył maszyny i oprzyj ją na podporach.

  4. Zdejmij tylne koła maszyny.

  5. Usuń zanieczyszczenia z okolic hamulców.

  6. Zwolnij koła napędowe, patrz Używanie zaworów zwalniających napęd kół.

  7. Dokonaj pomiaru długości zespołu ogniw (Rysunek 54).

   Note: Jeśli zespół ogniw jest zamontowany w pozycji przedniej, długość powinna wynosić 219 mm (8-5/8 cala); jeśli jest zamontowany w pozycjitylnej, długość powinna wynosić 232 mm (9-1/8 cala).

   g228555
  8. Dokonaj pomiaru długości sprężyny (Rysunek 54).

   Note: Pomiar powinien wynosić 95 mm (3 –3/4 cala).

  9. Po uzyskaniu prawidłowej długości sprężyny należy sprawdzić, czy pomiędzy trójnikiem a ramieniem jest widoczny odstęp.

  10. Odłącz hamulec postojowy i obróć piastę koła ręcznie w obu kierunkach.

   Note: Piasta koła powinna poruszać się swobodnie.

  11. Jeśli wymagana jest szczelina lub piasta koła porusza się swobodnie, wykonaj następujące czynności:

   1. Zwolnij hamulec postojowy.

   2. Odłącz i wyreguluj układ tylnego połączenia.

    • Skróć łącze, aby utworzyć przerwę.

    • Wydłuż łącze, aby umożliwić ruch piasty koła.

   3. Podłącz układ tylnego połączenia.

  12. Zaciągnij hamulec postojowy i sprawdź odstęp.

  13. Powtarzaj czynności10 aż12 do uzyskania widocznego odstępu i swobodnego obracania się piasty koła. Powtórz tę procedurę dla drugiej strony.

   Note: Hamulec należy całkowicie odblokować, gdy jest on w pozycji zwolnionej.

  14. Obróć dźwignię zwolnienia koła do położenia napędowego, patrz Używanie zaworów zwalniających napęd kół.

  15. Załóż tylne opony i dokręć nakrętki mocujące momentem 115 do 142 N∙m.

  16. Usuń podpory.

  Konserwacja pasków napędowych

  Kontrola pasków

  Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
  Co 50 godzin
 • Sprawdź paski pod kątem pęknięć i zużycia.
 • Należy wymienić zużyty pasek. Oznakami zużycia paska są: piski podczas ruchu paska, ślizganie się ostrzy podczas koszenia trawy, wystrzępione krawędzie, ślady przypalenia i pęknięcia na pasku.

  Wymiana paska kosiarki

  Piski podczas obracania się paska, ostrza ślizgające się podczas cięcia trawy, postrzępione brzegi paska, ślady spalenia i pęknięcia są oznakami zużytego paska kosiarki. Jeżeli jakakolwiek z powyższych oznak jest widoczna, wymień pasek.

  1. Ustaw maszynę na poziomej nawierzchni, odłącz napęd ostrzy za pomocą przełącznika sterującego ostrzami i załącz hamulec postojowy.

  2. Przed opuszczeniem stanowiska operatora wyłącz silnik, wyjmij kluczyk zapłonu i odczekaj, aż wszystkie części ruchome się zatrzymają.

  3. Opuść kosiarkę do położenia wysokości cięcia równego 76 mm.

  4. Usuń pokrywy paska.

  5. Za pomocą klucza grzechotkowego włożonego w kwadratowy otwór w ramieniu jałowego koła pasowego odciąż sprężynę jałowego koła pasowego (Rysunek 55).

  6. Zdejmij pasek z koła pasowego podwozia tnącego.

  7. Załóż nowy pasek wokół kół pasowych kosiarki (Rysunek 55).

   g235768
  8. Upewnij się, że końcówki sprężyn są umieszczone w rowkach mocujących i, używając klucza zapadkowego w otworze kwadratowym, umieść pasek wokół koła pasowego (Rysunek 55).

  9. Załóż pokrywy pasków.

  Sprawdzanie naciągu paska alternatora

  Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
  Co 100 godzin
 • Sprawdź naciąg paska alternatora.
  1. Przyłóż siłę 44 N na środku paska alternatora (równo między kołami pasowymi).

  2. Jeżeli ugięcie nie wynosi 10 mm, poluzuj śruby mocujące alternator (Rysunek 56).

   g008932
  3. Zwiększ lub zmniejsz naciąg paska alternatora.

  4. Dokręć śruby mocujące.

  5. Sprawdź ugięcie paska jeszcze raz, aby upewnić się, że napięcie jest prawidłowe.

  Konserwacja elementów sterowania

  Regulacja położenia uchwytów sterujących

  Dźwignie sterujące można ustawić na jednej z dwóch wysokości: niskiej i wysokiej. Aby dostosować wysokość do operatora, należy odkręcić dwie śruby.

  1. Ustaw maszynę na poziomej nawierzchni, odłącz napęd ostrzy za pomocą przełącznika sterującego ostrzami (WOM) i załącz hamulec postojowy.

  2. Przed opuszczeniem stanowiska operatora wyłącz silnik, wyjmij kluczyk zapłonu i odczekaj, aż wszystkie części ruchome się zatrzymają.

  3. Poluzuj śruby i nakrętki kołnierzowe znajdujące się na dźwigniach (Rysunek 57).

  4. Wyrównaj położenie dźwigni przód-tył poprzez ustawienie ich w pozycji NEUTRALNEJ i przesuń na tę samą wysokość, a następnie dokręć śruby (Rysunek 58).

   g009040
   g009195
  5. Jeżeli końce dźwigni uderzają o siebie, patrz Regulacja mechanizmu sterowania jazdą.

  6. Powtórz, aby wyregulować dźwignie sterowania.

  Regulacja mechanizmu sterowania jazdą

  Po obu stronach maszyny, pod fotelem znajdują się mechanizmy sterujące pomp. Precyzyjne regulacje w celu zapobieżenia poruszaniu się maszyny w położeniu neutralnym są dokonywane poprzez obrócenie nakrętek końcowych za pomocą głębokiego klucza nasadowego ½ cala. Wszelkie regulacje należy dokonywać wyłącznie w położeniu neutralnym.

  Ostrzeżenie

  Aby wyregulować sterowanie ruchem, należy uruchomić silnik i obrócić koła napędowe. Dotknięcie ruchomych części lub gorących powierzchni może spowodować obrażenia.

  Palce, ręce i odzież muszą znajdować się z dala od obracających się elementów i gorących powierzchni.

  1. Ustaw maszynę na poziomej nawierzchni, odłącz napęd ostrzy za pomocą przełącznika sterującego ostrzami (WOM) i załącz hamulec postojowy.

  2. Przed opuszczeniem stanowiska operatora wyłącz silnik, wyjmij kluczyk zapłonu i odczekaj, aż wszystkie części ruchome się zatrzymają.

  3. Wciśnij pedał podnoszenia podwozia, wyjmij sworzeń wysokości koszenia i opuść podwozie kosiarki do podłoża.

  4. Unieś tył maszyny i podeprzyj go podporami (lub innymi podpórkami) nie wyżej niż na takiej wysokości, aby koła napędowe mogły się swobodnie obracać.

  5. Odłącz przewody od czujnika bezpieczeństwa fotela znajdującego się pod siedziskiem.

   Note: Przełącznik wchodzi w skład zespołu fotela.

  6. Zainstaluj tymczasowo przewód zwierający między wyprowadzeniami złącza głównej wiązki przewodów.

  7. Uruchom silnik i ustaw przepustnicę w pozycji maksymalnych obrotów, a następnie zwolnij hamulec postojowy.

   Note: Przed uruchomieniem silnika, upewnij się, że hamulec postojowy jest załączony, a dźwignie sterowania jazdą są w położeniu odłączonego napędu. Nie musisz siedzieć w fotelu.

  8. Zostaw silnik pracujący przez co najmniej 5 minut z dźwigniami sterowania jazdą ustawionymi w położeniu pełnej szybkości jazdy do przodu, aby olej hydrauliczny osiągnął temperaturę roboczą.

   Note: Podczas przeprowadzania regulacji dźwignie sterowania jazdą muszą znajdować się w położeniu neutralnym.

  9. Ustaw dźwignie sterowania jazdą w położeniu NEUTRALNYM.

  10. Wyreguluj długość pręta sterującego pompą, obracając podwójne nakrętki na pręcie w odpowiednim kierunku, aż koła zaczną powoli obracać się do tyłu (Rysunek 59).

   g228557
  11. Ustaw dźwignie sterowania jazdą w położeniu JAZDY DO TYłU i naciskając lekko dźwignię, pozwól, aby sprężyny wskaźnika biegu wstecznego przesunęły dźwignie z powrotem do położenia neutralnego.

   Note: Koło powinno przestać się obracać lub przestać lekko pełzać podczas jazdy do tyłu.

  12. Wyłącz maszynę.

  13. Usuń przewód zwierający ze złącza wiązki przewodów i podłącz złącze do przełącznika fotela.

  14. Usuń podpory.

  15. Unieś jednostkę tnącą i włóż sworzeń wysokości koszenia.

  16. Sprawdź i upewnij się, że po zwolnieniu hamulca postojowego i ustawieniu dźwigni w położeniu neutralnym maszyna nie zaczyna powoli jechać.

  Regulacja tłumika kontroli ruchu

  Można wyregulować górną śrubę mocującą tłumik, aby uzyskać pożądany opór dźwigni sterowania ruchem. Opcje montażu znajdują się wRysunek 60 punkcie.

  g008620

  Konserwacja instalacji hydraulicznej

  Bezpieczeństwo obsługi układu hydraulicznego

  • Jeśli płyn przedostanie się pod skórę, natychmiast wezwij pomoc medyczną. Olej wstrzyknięty pod skórę musi zostać usunięty chirurgicznie w ciągu kilku najbliższych godzin przez lekarza.

  • Przed podaniem ciśnienia na układ hydrauliczny upewnij się, że wszystkie jego przewody i węże są w dobrym stanie, a połączenia/złączki — szczelne.

  • Operator musi znajdować się w bezpiecznej odległości od wycieków z otworów sworzni lub dysz, które wyrzucają olej hydrauliczny pod dużym ciśnieniem.

  • Używaj kartonu lub papieru, aby sprawdzić wycieki hydrauliczne.

  • Przed przystąpieniem do jakichkolwiek czynności związanych z układem hydraulicznym w bezpieczny sposób uwolnij całe ciśnienie z układu.

  Konserwacja układu hydraulicznego

  Specyfikacja oleju hydraulicznego

  Pojemność zbiornika oleju hydraulicznego: 15,1 l

  Zalecany olej: Olej przekładniowo-hydrauliczny Toro Premium do ciągników (dostępny w pojemnikach o pojemności 19 litrów lub beczkach o pojemności 208 litrów. Numery katalogowe: patrz katalog części lub skontaktuj się z dystrybutorem firmy Toro.

  Zamienniki oleju: jeśli olej Toro jest niedostępny, można użyć oleju hydraulicznego Mobil® 424.

  Note: Firma Toro nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przez stosowanie niewłaściwych zamienników.

  Note: Istnieje wiele bezbarwnych płynów hydraulicznych, dlatego ciężko zauważyć ich wyciek. Czerwony barwnik do oleju hydraulicznego jest dostępny w butelkach o pojemności 20 ml. Jedna butelka wystarcza na 15 do 22 litrów oleju hydraulicznego. Zamów produkt o numerze katalogowym 44-2500 u autoryzowanego dystrybutora Toro.

  Sprawdzanie poziomu płynu hydraulicznego

  Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
  Przed każdym użyciem lub codziennie
 • Sprawdź poziom płynu hydraulicznego.
 • Sprawdź poziom oleju hydraulicznego przed pierwszym uruchomieniem silnika. Następnie sprawdzaj go codziennie.

  1. Ustaw maszynę na poziomej nawierzchni, odłącz napęd ostrzy za pomocą przełącznika sterującego ostrzami i załącz hamulec postojowy.

  2. Przesuń dźwignie sterowania w położenie NEUTRALNE ZABLOKOWANE i uruchom silnik.

   Note: Utrzymuj silnik na najniższych możliwych obrotach, aby odpowietrzyć układ.

   Important: Nie załączaj PTO.

  3. Unieś podwozie, aby wysunąć siłowniki podnoszenia, wyłącz silnik i wyjmij kluczyk.

  4. Unieś fotel, aby uzyskać dostęp do zbiornika oleju hydraulicznego.

  5. Odkręć korek zbiornika oleju hydraulicznego (Rysunek 61).

   g227849
  6. Wyjmij wskaźnik poziomu i wytrzyj go czystą szmatką (Rysunek 61).

  7. Wsuń bagnet w szyjkę wlewu, wyciągnij go i odczytaj poziom oleju (Rysunek 62).

   Note: Jeśli poziom oleju nie znajduje się w obszarze zaznaczonym nacięciami na wskaźniku, dolej odpowiednią ilość oleju hydraulicznego wysokiej jakości tak, aby jego poziom znalazł się między nacięciami.

   Important: Nie przepełniaj zbiornika.

   g228816
  8. Włóż wskaźnik poziomu i ręcznie wkręć korek wlewu w szyjkę wlewu.

  9. Sprawdź wszystkie węże i mocowania pod kątem wycieków.

  Wymiana płynu hydraulicznego i filtra

  Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
  Po pierwszych 200 godzinach
 • Wymień płyn hydrauliczny i filtr.
 • Co 400 godzin
 • W przypadku stosowania oleju hydraulicznego Mobil® 424 wymień olej hydrauliczny i filtr.
 • Co 800 godzin
 • Wymień płyn hydrauliczny i filtr, jeśli używasz oleju przekładniowo-hydraulicznego Toro Premium do ciągników.
  1. Odłącz napęd PTO, ustaw dźwignie sterowania jazdą w położeniu NEUTRALNYM ZABLOKOWANYM i załącz hamulec postojowy.

  2. Przed zejściem z fotela operatora ustaw dźwignię przepustnicy w położeniu SLOW (WOLNO), wyłącz silnik, wyjmij kluczyk ze stacyjki i poczekaj na zatrzymanie wszystkich części ruchomych.

  3. Unieś fotel.

  4. Podstaw dużą misę spustową pod zbiornik hydrauliczny, skrzynię przekładniową oraz silniki lewego i prawego koła (Rysunek 63).

   g231945
  5. Wykręć korki spustowe z każdego obszaru i odczekaj, aż spłynie olej hydrauliczny (Rysunek 63).

  6. Oczyść obszar wokół filtra oleju hydraulicznego i wyjmij filtr (Rysunek 63).

  7. Załóż nowy filtr oleju hydraulicznego i obróć filtr zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aż gumowa uszczelka zetknie się z adapterem filtra, a następnie dokręć filtr o dodatkowe 2/3 do 3/4 obrotu.

  8. Wkręć 4 korki spustowe.

   Note: Korki spustowe silnika koła są magnetyczne; wytrzyj je do czysta przed wkręceniem.

  9. Odkręć korek wlewu paliwa znajdujący się w górnej części każdego silnika koła (Rysunek 64).

   1. Napełnij każdy silnik koła olejem przekładniowym/hydraulicznym Toro Premium do ciągników w ilości około 1,4 l.

   2. Zakręć korki wlewu paliwa.

   g235097
  10. Odkręć korek zbiornika i wyjmij bagnet ze zbiornika oleju hydraulicznego.

  11. Do zbiornika dodaj 7,6 l płynu.

  12. Unieś tył maszyny i podeprzyj go podporami (lub innymi podpórkami) na tyle wysoko, aby koła napędowe mogły się swobodnie obracać.

  13. Uruchom silnik i sprawdź, czy nie ma wycieków oleju.

   Wyłącz silnik po około 5 minutach.

  14. Po 2 minutach sprawdź poziom oleju hydraulicznego, patrz Sprawdzanie poziomu płynu hydraulicznego.

  Konserwacja podwozia kosiarki

  Zachowanie bezpieczeństwa w przypadku postępowania z ostrzami

  • Regularnie sprawdzaj ostrza pod kątem zużycia i uszkodzeń.

  • Podczas sprawdzania stanu ostrzy zachowaj szczególną ostrożność. Na czas wykonywania czynności serwisowych owiń ostrza lub załóż rękawice i zachowaj ostrożność. Ostrza należy wymienić lub naostrzyć, nie wolno ich prostować ani spawać.

  • Zachowaj szczególną ostrożność w przypadku maszyn wieloostrzowych, ponieważ obrót jednego ostrza może spowodować obracanie się innych.

  • Aby zachować równowagę zespołu tnącego, wymieniaj cały zestaw zużytych lub uszkodzonych ostrzy i śrub.

  Konserwacja ostrzy tnących

  Aby zapewnić najwyższą jakość koszenia, ostrza powinny być zawsze naostrzone. Aby ułatwić sobie ostrzenie i wymianę, warto rozważyć zakup dodatkowych ostrzy.

  Przed sprawdzeniem lub konserwacją ostrzy

  1. Ustaw maszynę na poziomej nawierzchni, odłącz napęd ostrzy za pomocą przełącznika sterującego ostrzami i załącz hamulec postojowy.

  2. Przed opuszczeniem stanowiska operatora wyłącz silnik, wyjmij kluczyk zapłonu i odczekaj, aż wszystkie części ruchome się zatrzymają.

  Sprawdzanie ostrzy

  Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
  Przed każdym użyciem lub codziennie
 • Sprawdź ostrza.
  1. Sprawdź krawędzie tnące (Rysunek 65).

  2. Jeżeli krawędzie nie są ostre lub mają wyszczerbienia, zdejmij i naostrz ostrze; patrz Ostrzenie ostrzy.

  3. Sprawdź ostrza, a w szczególności ich wygięty obszar.

  4. Jeżeli zauważysz jakiekolwiek pęknięcia, zużycie lub szczeliny powstające w tym obszarze, natychmiast zamontuj nowe ostrze (Rysunek 65).

   g006530

  Sprawdzanie ostrzy po kątem zagięcia

  Note: Poniższa procedura wymaga ustawienia maszyny na poziomym podłożu.

  1. Unieś podwozie tnące na najwyższą wysokość koszenia.

  2. Korzystając z grubych rękawic lub innej ochrony dłoni, powoli obracaj ostrzem i ustaw je w pozycji, w której będzie można zmierzyć odległość między krawędzią tnącą a poziomą powierzchnią, na której stoi maszyna (Rysunek 66).

   g014972
  3. Zmierz odległość od końcówki ostrza do płaskiej powierzchni (Rysunek 67).

   g014973
  4. Obróć to samo ostrze o 180 stopni tak, aby w pozycji mierzenia znalazła się przeciwległa krawędź tnąca (Rysunek 68).

   g014974
  5. Zmierz odległość od końcówki ostrza do płaskiej powierzchni (Rysunek 69).

   Note: Różnica nie może być większa niż 3 mm.

   g014973
   1. Jeżeli różnica między A a B jest większa niż 3 mm, ostrze należy wymienić na nowe; patrz Demontaż ostrzy oraz Montaż ostrzy.

    Note: Jeżeli po wymianie zgiętego ostrza na nowe uzyskiwana różnica wymiarów nadal będzie przekraczać 3 mm, prawdopodobnie zgięta jest oś wrzeciona ostrza. Skontaktuj się z przedstawicielem autoryzowanego serwisu, aby przeprowadzić przegląd.

   2. Jeżeli różnica mieści się w granicach tolerancji, dokonaj pomiaru dla kolejnego ostrza.

  6. Powtórz powyższe kroki dla każdego ostrza.

  Demontaż ostrzy

  Wymień ostrza, jeżeli uderzą w twardy przedmiot, są niewyważone lub wygięte.

  1. Umieść klucz na płaskiej części wału wrzeciona lub trzymaj koniec ostrza przez szmatkę lub grube wykładane rękawice.

  2. Odkręć śrubę ostrza, tuleję i zdejmij ostrze z wału wrzeciona (Rysunek 70).

   g295816

  Ostrzenie ostrzy

  1. Użyj pilnika w celu naostrzenia krawędzi tnącej na obu końcach każdego ostrza (Rysunek 71).

   Note: Zachowaj oryginalny kąt ostrza.

   Note: Ostrze będzie wyważone, jeśli usuniesz tę samą ilość materiału z obu krawędzi tnących.

   g000552
  2. Sprawdź wyważenie ostrza, układając je na równoważniku ostrzy (Rysunek 72).

   Note: Jeżeli ostrze pozostaje w położeniu poziomym, wówczas jest wyważone i można je stosować.

   Note: Jeżeli ostrze nie jest wyważone, spiłuj nieco metalu z obszaru łopatki (Rysunek 71).

   g000553
  3. Powtarzaj tę procedurę do momentu wyważenia ostrza.

  Montaż ostrzy

  1. Zamontuj tuleję przez ostrze z kołnierzem tulei po stronie dolnej ostrza (od strony trawy) (Rysunek 73).

   g255205
  2. Zamontuj zespół tulei i ostrza na wale wrzeciona (Rysunek 74).

   g298850
  3. Nałóż smar na bazie miedzi lub smar do gwintów na śrubę ostrza, aby zapobiec zapiekaniu. Palcami dokręć śrubę ostrza.

  4. Umieść klucz na płaskiej części wału wrzeciona i dokręć śrubę ostrza z momentem od 75 do 81 N∙m.

  Poziomowanie jednostki tnącej kosiarki

  Note: Przed dopasowaniem wysokości koszenia (ang. height of cut, HOC) sprawdź, czy jednostka tnąca kosiarki jest wypoziomowana.

  1. Ustaw maszynę na poziomej nawierzchni, odłącz napęd ostrzy za pomocą przełącznika sterującego ostrzami i załącz hamulec postojowy.

  2. Przed opuszczeniem stanowiska operatora wyłącz silnik, wyjmij kluczyk zapłonu i odczekaj, aż wszystkie części ruchome się zatrzymają.

  3. Sprawdź ciśnienie w oponach kół napędowych.

   W razie potrzeby napompuj do 1,24 bar.

  4. Za pomocą przełącznika podnośnika jednostki tnącej przesuń wysokość jednostki tnącej z pozycji transportowej (wysokość cięcia 140 mm/5-1/2 cala).

   g227689
  5. Wsuń sworzeń wysokości cięcia w miejsce wysokości cięcia o długości 76 mm (3 cale).

  6. Zwolnij blokadę transportową i opuść jednostkę tnącą na wysokość koszenia.

  7. Dokonaj pomiaru od poziomej powierzchni do przedniej końcówki ostrza środkowego (Rysunek 76).

   Note: Zmierzony wymiar powinien wynosić 76 mm (3 cale).

   Najczęściej tylne końcówki ostrzy bocznych powinny być ustawione równo z przednimi.

   g009997
  8. Dokonaj precyzyjnych regulacji za pomocą nakrętki regulacyjnej w przednim zespole podnoszenia jednostki tnącej, obracając ją (Rysunek 77).

   Note: Aby zwiększyć wysokość, przekręć nakrętkę regulacyjną w prawo. Aby zmniejszyć wysokość, przekręć nakrętkę w lewo.

   Note: Jeśli połączenia przedniej jednostki tnącej nie mają wystarczającej regulacji, aby uzyskać dokładną wysokość cięcia, można użyć regulacji jednopunktowej w celu zwiększenia zakresu regulacji.

   g231991
  9. Zmierz wysokość tylnej końcówki ostrza. W razie potrzeby dokładnie dopasuj tylne regulatory; zastosuj regulację jednopunktową w celu zwiększenia zakresu regulacji.

   Tylne końcówki ostrzy bocznych powinny mieć 76 mm (3 cale).

  10. Dokonuj pomiarów tak długo, aż wszystkie 4 boki będą miały odpowiednią wysokość. Dokręć wszystkie nakrętki na zespołach ramion unoszenia jednostki tnącej.

  11. Jeśli 4 regulatory jednostki tnącej nie zapewniają wystarczającej regulacji, aby uzyskać dokładną wysokość cięcia przy wymaganym nachyleniu, można ustawić system jednopunktowy (Rysunek 78).

   g232012
  12. W celu ustawienia systemu jednopunktowego należy najpierw poluzować przednie i tylne śruby mocujące tarczę wysokości cięcia (Rysunek 78).

   Note: Jednostka tnąca kosiarki jest fabrycznie zamontowana w przednich otworach (Rysunek 79). W razie potrzeby wykorzystaj tylne otwory do dalszej regulacji podczas poziomowania jednostki tnącej kosiarki.

   g025558
  13. Jeżeli jednostka tnąca znajduje się zbyt nisko, dokręć śrubę regulacji jednopunktowej zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Jeżeli jednostka tnąca znajduje się zbyt wysoko, odkręć śrubę regulacji jednopunktowej w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara (Rysunek 80).

   Note: Poluzuj lub dokręć śrubę regulacji jednopunktowej na tyle, aby śruby mocujące płytę wysokości koszenia dały się przesunąć co najmniej o 1/3 całkowitej długości ich skoku w podłużnych wycięciach. Pozwoli to uzyskać pewną część zakresu regulacji w górę i w dół na każdym z czterech połączeń jednostki tnącej.

   g009042
  14. Dokręć dwie śruby w dolnej części płyty wysokości cięcia (Rysunek 78).

   Note: Najczęściej należy ustawić końcówkę czarnego ostrza o 6,4 mm (1/4 cala) wyżej niż przód.

  15. Dokręć 2 śruby z momentem od 91 do 113 N·m.

  16. Dokonuj pomiarów tak długo, aż wszystkie 4 boki będą miały odpowiednią wysokość. Dokręć wszystkie nakrętki zespołów ramion unoszenia jednostki tnącej.

  Czyszczenie

  Czyszczenie obszaru silnika i układu wydechowego

  Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
  Przed każdym użyciem lub codziennie
 • Oczyść obszar silnika i układu wydechowego.
 • Important: Nie używaj wody do czyszczenia silnika. Stosuj sprężone powietrze pod niskim ciśnieniem. Patrz instrukcja obsługi silnika.

  1. Ustaw maszynę na poziomej nawierzchni, odłącz napęd ostrzy za pomocą przełącznika sterującego ostrzami (WOM) i załącz hamulec postojowy.

  2. Przed opuszczeniem stanowiska operatora wyłącz silnik, wyjmij kluczyk zapłonu i odczekaj, aż wszystkie części ruchome się zatrzymają.

  3. Oczyść okolice koła zamachowego, głowicy cylindra, wtryskiwaczy i pompy wtryskiwaczy.

  4. Usuń wszystkie zanieczyszczenia z okolic układu wydechowego.

  5. Wytrzyj nadmiar smaru lub oleju z okolic silnika i układu wydechowego.

  Czyszczenie maszyny i jednostki tnącej kosiarki

  Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
  Przed każdym użyciem lub codziennie
 • Oczyść maszynę i jednostkę tnącą kosiarki z nagromadzonej trawy i zanieczyszczeń.
  1. Ustaw maszynę na poziomej nawierzchni, odłącz napęd ostrzy za pomocą przełącznika sterującego ostrzami (WOM) i załącz hamulec postojowy.

  2. Przed opuszczeniem stanowiska operatora wyłącz silnik, wyjmij kluczyk zapłonu i odczekaj, aż wszystkie części ruchome się zatrzymają.

  3. Oczyść maszynę i jednostkę tnącą kosiarki z resztek oleju, gruzu i trawy, szczególnie pod osłonami pasa jednostki tnącej, wokół zbiornika paliwa oraz w okolicy silnika i układu wydechowego.

  4. Unieś podwozie tnące kosiarki do położenia TRANSPORTOWEGO.

  5. Oczyść dolną część jednostki tnącej z nagromadzonej trawy.

  Utylizacja odpadków

  Olej silnikowy, akumulatory, olej hydrauliczny oraz płyn chłodzący mogą zanieczyścić środowisko. Usuwaj je zgodnie z lokalnymi przepisami.

  Przechowywanie

  Bezpieczeństwo przy przechowywaniu

  • Zanim opuścisz stanowisko operatora, wyłącz silnik, wyjmij kluczyk i zaczekaj, aż wszystkie ruchome części zatrzymają się. Przed przystąpieniem do regulacji, obsługi technicznej, czyszczenia lub przed przechowywaniem maszyny odczekaj aż ostygnie.

  • Nie wolno przechowywać maszyny ani paliwa w pobliżu ognia ani spuszczać paliwa w pomieszczeniu ani w zamkniętej przyczepie.

  • Nie przechowuj maszyny ani kanistra na paliwo w miejscach występowania otwartego ognia, tam gdzie występuje iskrzenie lub stosowany jest płomień pilotowy, na przykład przy piecykach gazowych lub innych urządzeniach tego typu.

  Czyszczenie i przechowywanie

  1. Ustaw przełącznik sterowania ostrzem (WOM) w pozycji rozłączenia i załącz hamulec postojowy.

  2. Przed opuszczeniem stanowiska operatora wyłącz silnik, wyjmij kluczyk zapłonu i odczekaj, aż wszystkie części ruchome się zatrzymają.

  3. Usuń pozostałości trawy, zanieczyszczenia i zabrudzenia z zewnętrznych elementów maszyny, zwłaszcza z silnika i układu hydraulicznego. Usuń zanieczyszczenia i plewy z zewnętrznej części żeberek głowicy cylindra silnika i obudowy dmuchawy.

   Important: Maszynę można umyć za pomocą delikatnego środka czyszczącego i wody. Zabrania się mycia za pomocą urządzeń ciśnieniowych. Unikaj stosowania nadmiernej ilości wody, zwłaszcza w pobliżu panelu sterowania, silnika, pomp hydraulicznych i silników elektrycznych.

  4. Sprawdź działanie hamulca postojowego, patrz Regulacja hamulca postojowego.

  5. Oczyść filtr powietrza; patrz Konserwacja oczyszczacza powietrza.

  6. Nasmaruj maszynę; patrz Smarowanie.

  7. Wymień olej przekładniowy; patrz Wymiana oleju silnikowego.

  8. Sprawdź ciśnienie w oponach; patrz Sprawdzanie ciśnienia w oponach.

  9. Wymień filtry oleju hydraulicznego; patrz Wymiana płynu hydraulicznego i filtra.

  10. Naładuj akumulator; patrz Ładowanie akumulatora.

  11. Usuń całą nagromadzoną trawę i zanieczyszczenia ze spodniej części kosiarki, a następnie umyj kosiarkę wężem ogrodowym.

   Note: Po umyciu uruchom maszynę z załączonym przełącznikiem sterowania ostrzem (WOM) i pozostaw maszynę na 2 do 5 minut na wysokich obrotach biegu jałowego silnika.

  12. Sprawdź stan ostrzy; patrz Konserwacja ostrzy tnących.

  13. Jeśli maszyna ma być przechowywana przez ponad 30 dni, należy ją odpowiednio przygotować. Przygotuj maszynę do przechowywania w następujący sposób:

   1. Do paliwa w zbiorniku dodaj środek stabilizujący/dodatek uszlachetniający na bazie ropy naftowej. Przestrzegaj instrukcji mieszania podanych przez producenta środka stabilizującego. Nie stosuj środka stabilizującego na bazie alkoholu (etanolu lub metanolu).

    Note: Środek stabilizujący/kondycjonujący jest najskuteczniejszy, gdy zostanie wymieszany ze świeżym paliwem i będzie stosowany przez cały czas.

   2. Uruchom silnik na 5 minut w celu rozprowadzenia paliwa z dodatkiem uszlachetniającym w układzie paliwowym.

   3. Wyłącz silnik, poczekaj, aż ostygnie, i opróżnij zbiornik paliwa.

   4. Uruchom silnik i zostaw uruchomiony, aż się zatrzyma.

   5. Odpowiednio usuń paliwo. Utylizacji paliwa dokonaj zgodnie z lokalnymi przepisami kodeksów.

    Important: Paliwa z dodatkiem środka stabilizującego/uszlachetniającego nie przechowuj dłużej niż okres zalecany przez producenta środka stabilizującego.

  14. Sprawdzić i dokręcić wszystkie śruby, nakrętki i wkręty. Napraw lub wymień wszystkie części, które są uszkodzone.

  15. Pomalować miejsca, z których farba została usunięta. Farba jest dostępna u autoryzowanego przedstawiciela serwisowego.

  16. Przechowywać maszynę w czystym i suchym garażu lub innym miejscu tego typu. Wyjmij kluczyk ze stacyjki i umieść go w miejscu niedostępnym dla dzieci lub innych nieupoważnionych użytkowników. Przykryj maszynę w celu jej zabezpieczenia i utrzymania w czystości.

  Rozwiązywanie problemów

  ProblemPossible CauseCorrective Action
  Rozrusznik nie działa.
  1. Przełącznik sterujący ostrzem jest w położeniu załączonym.
  2. Hamulec postojowy jest zwolniony.
  3. Dźwignie sterowania nie znajdują się w położeniu neutralnym zablokowanym.
  4. Operator nie zajmuje fotela operatora.
  5. Akumulator jest rozładowany.
  6. Połączenia elektryczne skorodowały lub są poluzowane.
  7. Przepalony bezpiecznik.
  8. Uszkodzony przekaźnik lub przełącznik.
  1. Zwolnij przełącznik sterujący ostrzem.
  2. Załącz hamulec postojowy.
  3. Przesuń dźwignie sterowania na zewnątrz w położenie neutralne zablokowane.
  4. Usiądź na fotelu operatora.
  5. Naładuj akumulator.
  6. Sprawdź połączenia elektryczne pod kątem prawidłowego styku.
  7. Wymień bezpiecznik.
  8. Skontaktuj się z autoryzowanym przedstawicielem serwisowym.
  Silnik nie uruchamia się, dławi się lub po chwili gaśnie.
  1. Zbiornik paliwa jest pusty.
  2. Zawór odcinający paliwo jest zamknięty.
  3. Niski poziom oleju w skrzyni korbowej.
  4. Przepustnica nie jest w odpowiedniej pozycji.
  5. Filtr paliwa jest zanieczyszczony.
  6. W układzie paliwowym znajdują się zabrudzenia, woda lub stare paliwo.
  7. Zabrudzony filtr powietrza.
  8. Przełącznik fotela działa nieprawidłowo.
  9. Połączenia elektryczne skorodowały, poluzowały się lub są wadliwe.
  10. Przekaźnik lub przełącznik jest uszkodzony.
  1. Napełnij zbiornik paliwa.
  2. Otwórz zawór odcięcia paliwa.
  3. Dolej oleju do skrzyni korbowej.
  4. Ustaw dźwignię przepustnicy w połowie między pozycjami wolną a szybką.
  5. Wymień filtr paliwa.
  6. Skontaktuj się z autoryzowanym przedstawicielem serwisowym.
  7. Wyczyść lub wymień wkład filtra powietrza.
  8. Sprawdź wskaźnik zapięcia pasa bezpieczeństwa. W razie potrzeby wymień fotel.
  9. Sprawdź połączenia elektryczne pod kątem prawidłowego styku. Dokładnie oczyść styki złącza płynem do czyszczenia styków, nałóż pastę przewodzącą i podłącz.
  10. Skontaktuj się z autoryzowanym przedstawicielem serwisowym.
  Silnik traci moc.
  1. Nadmiernie obciążony silnik.
  2. Zabrudzony filtr powietrza.
  3. Niski poziom oleju w skrzyni korbowej.
  4. Zablokowane żeberka chłodzące i kanały powietrzne nad silnikiem.
  5. Zablokowany otwór odpowietrzający w korku paliwa.
  6. Zabrudzony filtr paliwa.
  7. W układzie paliwowym znajdują się zanieczyszczenia, woda lub stare paliwo.
  1. Należy zmniejszyć prędkość jazdy.
  2. Wymień wkład filtra powietrza.
  3. Dolej oleju do skrzyni korbowej.
  4. Należy usunąć wszelkie przeszkody z żeberek chłodzących i kanałów powietrznych.
  5. Oczyść lub wymień korek paliwa.
  6. Wymień filtr paliwa.
  7. Skontaktuj się z autoryzowanym przedstawicielem serwisowym.
  Przegrzewanie się silnika.
  1. Nadmiernie obciążony silnik.
  2. Niski poziom oleju w skrzyni korbowej.
  3. Żeberka chłodzące i przewody powietrzne pod obudową dmuchawy silnika są zablokowane.
  4. Zabrudzony filtr powietrza.
  5. W układzie paliwowym znajdują się zabrudzenia, woda lub stare paliwo.
  1. Należy zmniejszyć prędkość jazdy.
  2. Dolej oleju do skrzyni korbowej.
  3. Należy usunąć wszelkie przeszkody z żeberek chłodzących i przewodów powietrznych.
  4. Wyczyść lub wymień wkład filtra powietrza.
  5. Skontaktuj się z autoryzowanym przedstawicielem serwisowym
  Kosiarka zbacza w lewo lub w prawo (przy dźwigniach sterowania jazdą wychylonych maksymalnie do przodu).
  1. Konieczne jest wyregulowanie jazdy na wprost.
  2. Niewłaściwe ciśnienie w oponach kół napędowych.
  1. Wyreguluj utrzymywanie kierunku.
  2. Wyreguluj ciśnienie w oponach kół napędowych.
  Maszyna nie jedzie.
  1. Zawory obejścia nie są całkowicie zamknięte.
  2. Pasek pompy jest zużyty, poluzowany lub zerwany.
  3. Pasek pompy spadł z koła pasowego.
  4. Sprężyna koła pasowego luźnego jest uszkodzona lub jej nie ma.
  5. Poziom oleju hydraulicznego jest niski lub olej jest za gorący.
  1. Dokręć zawory obejścia.
  2. Wymień pasek.
  3. Wymień pasek.
  4. Wymień sprężynę.
  5. Dolej oleju hydraulicznego do zbiorników lub pozostaw go do ostygnięcia.
  Maszyna zaczyna nieprawidłowo drgać.
  1. Ostrze/-a tnące są zgięte lub niewyważone.
  2. Śruba mocująca ostrze jest poluzowana.
  3. Śruby mocujące silnik są poluzowane.
  4. Koło pasowe silnika, koło pasowe luźne lub koło pasowe ostrza są poluzowane.
  5. Uszkodzone koło pasowe silnika.
  6. Zgięte wrzeciono ostrza.
  7. Mocowanie silnika jest poluzowane lub zużyte.
  1. Zamontuj nowe ostrza tnące.
  2. Dokręć śrubę mocującą ostrze.
  3. Dokręć śruby mocujące silnik.
  4. Dokręć odpowiednie koło pasowe.
  5. Skontaktuj się z autoryzowanym przedstawicielem serwisowym.
  6. Skontaktuj się z autoryzowanym przedstawicielem serwisowym.
  7. Skontaktuj się z autoryzowanym przedstawicielem serwisowym.
  Nierówna wysokość koszenia.
  1. Ostrze nie jest ostre.
  2. Ostrza tnące są zgięte.
  3. Kosiarka nie jest wypoziomowana.
  4. Kółko zapobiegające zdzieraniu darni (jeśli występuje) nie jest ustawione prawidłowo.
  5. Spodnia część podwozia tnącego jest zabrudzona.
  6. Nieprawidłowe ciśnienie w oponach.
  7. Wrzeciono ostrza jest zgięte.
  1. Naostrz ostrza.
  2. Zamontuj nowe ostrza tnące.
  3. Wypoziomuj kosiarkę w osi poprzecznej i podłużnej.
  4. Wyreguluj wysokość ustawienia kółka zapobiegającego zdzieraniu darni.
  5. Oczyść spodnią część podwozia tnącego kosiarki.
  6. Ustaw odpowiednie ciśnienie w oponach.
  7. Skontaktuj się z autoryzowanym przedstawicielem serwisowym.
  Ostrza się nie obracają.
  1. Pasek podwozia tnącego jest uszkodzony, zużyty, poluzowany lub zerwany.
  2. Pasek podwozia tnącego kosiarki spadł z koła pasowego.
  3. Pasek napędzający pompę jest zużyty, poluzowany lub zerwany.
  4. Sprężyna koła pasowego luźnego jest uszkodzona lub jej nie ma.
  1. Zamontuj nowy pasek jednostki tnącej.
  2. Zamontuj pasek podwozia tnącego na kole pasowym podwozia tnącego i sprawdź ramię jałowego koła pasowego oraz sprężynę pod kątem prawidłowego ustawienia i działania.
  3. Sprawdź naprężenie paska lub załóż nowy pasek.
  4. Wymień sprężynę.

  Schematy

  Schemat elektryczny - maszyna z monitorem Horizon Display

  g229105

  Schemat elektryczny - silnik Yanmar 3TNV80FT

  g229107

  Schemat elektryczny - silnik Yanmar 3TNV88C

  g229106