Introduktion

Batteripaketet/laddaren är avsedda att användas av privatkunder. Batteriladdarna av modell 81802 och 81805 är utformade för att ladda litiumjonbatteripaket av typ 81820, 81825, 81850, 81860 och 81875. De är inte utformade för att ladda andra batterier. Det kan medföra fara för dig och kringstående om dessa produkter används i andra syften än vad som avsetts.

Batteripaket av modell 81820, 81825, 81850, 81860 och 81875 är avsedda för användning i de flesta Toro Flex-Force Power System™-produkter.

Läs denna information noga så att du lär dig att använda och underhålla produkten på rätt sätt, och för att undvika person- och produktskador. Du är ansvarig för att produkten används på ett riktigt och säkert sätt.

Besök www.Toro.com för mer information, inklusive säkerhetsråd, utbildningsmaterial, information om tillbehör, hjälp med att hitta en återförsäljare eller för att registrera din produkt.

Säkerhet

VIKTIGA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

 1. SPARA DESSA ANVISNINGAR – Handboken innehåller viktiga säkerhetsföreskrifter och driftsanvisningar för batteripaketen modell 81820, 81825, 81850, 81860 och 81875 och batteriladdarna modell 81802 och 81805.

 2. Läs alla anvisningar och varningsmarkeringar på batteriladdaren, batteripaketet och produkten som använder batteripaketet innan du använder batteriladdaren.

 3. VAR FÖRSIKTIG – för att minska risken för personskada ska batteripaket av modellerna 81820, 81825, 81850, 81860 och 81875 endast laddas med batteriladdare av modell 81802 och 81805. Batteripaket av andra märken kan brista och leda till personskador och skador på egendom.

 4. VARNING – Om batteriladdaren ansluts till ett uttag som inte är 100 till 240 V kan det leda till brand eller elektriska stötar. Anslut inte batteriladdaren till ett annat uttag än 100 till 240 V. Om du vill ha en annan typ av anslutning ska du vid behov använda en anslutningsadapter för korrekt konfiguration av eluttaget.

 5. VAR FÖRSIKTIG – Ett felhanterat batteripaketet kan medföra en brandrisk eller risk för brännskada från kemikalier. Ta inte isär batteripaketet. Värm inte upp batteripaketet över 68 °C eller elda upp det. Ersätt enbart batteripaketet med ett äkta Toro-batteripaket. Om en annan typ av batteripaket används kan det leda till brand eller explosion. Förvara batteripaket utom räckhåll för barn och i originalförpackningen tills de ska användas.

 6. Dessa enheter överensstämmer med del 15 i FCC-reglerna. Följande två villkor ställs för driften: (1) enheterna får inte orsaka störningar och (2) enheterna måste tåla alla störningar som den kan utsättas för, inklusive störningar som kan orsaka oavsiktlig användning.

I. Utbildning

 1. Låt inte barn eller någon som inte har genomgått utbildning använda eller utföra service på enheten. Tillåt endast personer som är ansvariga, utbildade, införstådda med anvisningarna och fysiskt kapabla att använda eller utföra service på maskinen.

 2. Låt inte barn använda eller leka med batteripaketet eller batteriladdaren. Lokala bestämmelser kan begränsa användarens ålder.

II. Förberedelser

 1. Använd endast de batteripaket som är avsedda för apparaterna. Användning av andra typer av batteripaket kan medföra risk för personskador och/eller brand.

 2. Använd inte ett skadat eller modifierat batteripaket eller batteriladdare. Det kan uppvisa oförutsägbart beteende, vilket leder till brand, explosion eller risk för personskador.

 3. Om elsladden till batteriladdaren är skadad ska du kontakta en auktoriserad återförsäljare för att byta ut den.

III. Användning

 1. Använd inte icke-laddningsbara batterier.

 2. Ladda batteripaketet endast med batteriladdaren som angetts av Toro. En laddare som är lämplig för en särskild typ av batteripaket kan utgöra en brandrisk om den används med ett annat batteripaket.

 3. Ladda batteripaketet endast på en plats med god ventilation.

 4. Utsätt inte ett batteripaket eller en batteriladdare för brand eller temperaturer över 100 °C.

 5. Följ alla laddningsanvisningar och ladda inte batteripaketet utanför det temperaturintervall som anges i anvisningarna. Om du inte följer dessa anvisningar kan batteripaketet skadas och risken för brand ökar.

 6. Under skadliga förhållanden kan vätska läcka ut ur batteripaketet. Undvik kontakt. Om du råkar komma i kontakt med vätskan ska du spola med vatten. Om vätskan kommer i kontakt med ögonen ska du söka medicinsk hjälp. Vätska som läcker ur batteripaketet kan orsaka irritationer eller brännskador.

IV. Underhåll och förvaring

 1. Låt inte barn rengöra eller underhålla batteriladdaren utan övervakning.

 2. När batteripaketet inte används ska det förvaras på avstånd från metallföremål som gem, mynt, nycklar, spikar och skruvar som kan leda effekten från en pol till en annan. Kortslutning av batteriet kan orsaka brännskador eller eldsvåda.

 3. Försök inte reparera batteripaketet eller batteriladdaren. Be en auktoriserad återförsäljare att utföra service på batteripaketet eller batteriladdaren med identiska reservdelar för att säkerställa att produkten hålls på ett säkert sätt.

 4. Kassera inte batteriet i eld. Det riskerar att explodera. Kontrollera vilka kasseringsregler som gäller där du bor.

SPARA DESSA ANVISNINGAR

Säkerhets- och instruktionsdekaler

Graphic

Säkerhetsdekalerna och -anvisningarna är fullt synliga för föraren och finns nära alla potentiella farozoner. Ersätt dekaler som har skadats eller saknas.

decal137-9496
decal137-9495
decal140-8472
decal144-6019
decal140-8486
decal140-8488
decal140-8490
decal140-8492
decal137-9461

Montering

Montera batteriladdaren (tillval)

Batteriladdaren kan vid behov monteras säkert på väggen med hjälp av de nyckelhål för väggmontage som finns på baksidan av enheten.

Montera den inomhus (t.ex. i ett garage eller något annat torrt utrymme) nära ett spänningsuttag och utom räckhåll för barn.

Anvisningar om hur du monterar laddaren finns på Figur 1.

Skjut laddaren på plats över beslagen för att montera den (fästelement ingår ej).

g290534

Produktöversikt

Batteriladdare

Modell8180281805
Typ60 V MAX litiumjonbatteriladdare60 V MAX snabbladdare för litiumjonbatteri
Ineffekt100 till 240 V AC 50/60 Hz Max 2,0 A100 till 240 V AC 50/60 Hz Max 5,0 A
Uteffekt60 V MAX DC 2,0 A60 V MAX DC 5,5 A

Batteripaket

Modell8182081825818508186081875
Batteripaketskapacitet2,0 Ah2,5 Ah4,0 Ah6,0 Ah7,5 Ah
108 Wh135 Wh216 Wh324 Wh405 Wh

Batteritillverkarens angivna klass = 60 V max och 54 V nominellt. Den faktiska spänningen varierar med belastningen.

Lämpliga temperaturintervall

Ladda batteripaketet vid5 °C till 40 °C*
Använd batteripaketet vid-30 °C till 49 °C
Förvara batteripaketet/laddaren vid5 °C till 40 °C*

* Laddningstiden förlängs om du inte laddar batteriet inom detta temperaturintervall. Förvara verktyget, batteripaketet och batteriladdaren på en ren och torr avsides plats.

Körning

Ladda batteripaketet

Important: Batteripaketet är inte fulladdat när du köper det. Innan du använder verktyget för första gången ska du placera batteripaketet i laddaren och ladda det tills lysdioden indikerar att batteripaketet är färdigladdat. Läs alla säkerhetsanvisningar.

Important: Ladda batteripaketet endast i temperaturer som ligger inom rätt intervall. Se Specifikationer.

Note: När som helst kan du trycka på batteriladdningsindikatorn på batteripaketet för att visa aktuell laddning (lysdioder).

 1. Kontrollera att ventilerna på batteriet och batteriladdaren är fria från damm och smuts.

  g290533
 2. Rikta in håligheten i batteripaketet (Figur 2) med spetsen på laddaren.

 3. Skjut in batteripaketet i laddaren tills det sitter fast ordentligt (Figur 2).

 4. Ta bort batteripaketet genom att dra det bakåt ur laddaren.

 5. Se följande tabell för en beskrivning av batteriladdarens LED-indikatorlampa.

  IndikatorlampaAnger
  AvBatteripaket ej isatt
  Grönt blinkande ljusBatteripaketet laddas
  GrönBatteripaketet är laddat
  RödBatteripaketets och/eller batteriladdarens temperatur ligger över eller under lämpligt temperaturintervall.
  Rött blinkande ljusLaddningsfel för batteripaket*

* Se för mer information.

Important: Batteriet kan lämnas i laddaren under korta perioder mellan användningarna.Om batteriet inte kommer att användas under längre perioder ska du ta ut batteriet ur laddaren. Se Förvaring.

Underhåll

Underhåll och service krävs inte under normala förhållanden.

Torka endast med en torr trasa när du rengör ytan på utrustningen.

Ta inte isär utrustningen. Om den är skadad ska du kontakta en auktoriserad återförsäljare.

Förvaring

Important: Förvara verktyget, batteripaketet och laddaren endast i temperaturer som ligger inom rätt intervall. Se Specifikationer.

Important: Om du förvarar verktyget i ett år eller längre ska du ta ut batteripaketet ur verktyget och ladda batteripaketet tills två eller tre lysdioder lyser grönt på batteriet. Förvara inte ett fulladdat eller helt urladdat batteri. När du är redo att ta verktyget i bruk igen ska batteripaketet laddas tills vänster indikatorlampa på laddaren lyser grönt eller alla fyra lysdioder på batteriet blir gröna.

 • Koppla bort produkten från strömkällan (dvs. avlägsna batteripaketet) och kontrollera att den inte skadats efter användning.

 • Ta bort allt främmande material från produkten.

 • Förvara aldrig verktyg med batteripaketet installerat.

 • När de inte används ska verktyg, batteripaket och laddare förvaras utom räckhåll för barn.

 • Håll redskapet, batteripaketet och batteriladdaren på avstånd från frätande medel, som trädgårdskemikalier och vägsalt.

 • Minska risken för allvarliga personskador genom att inte förvara batteripaketet utomhus eller i fordon.

 • Förvara verktyget, batteripaketet och batteriladdaren på en ren och torr avsides plats.

Förbereda batteripaketet för återvinning

Important: När batteripaketet avlägsnas ska polerna täckas över med kraftig tejp. Försök inte att förstöra eller plocka isär batteripaketet eller ta bort någon av dess komponenter.

Kontakta din lokala kommunansvariga eller din auktoriserade Toro-återförsäljare för mer information om hur du kan återvinna batteriet på ett korrekt sätt.

Felsökning

Utför endast stegen som beskrivs i de här instruktionerna. Alla övriga inspektioner, underhåll och reparationer får endast utföras av en auktoriserad verkstad eller en liknande behörig specialist, om du inte kan lösa problemet själv.

ProblemPossible CauseCorrective Action
Batteripaketet laddas snabbt ur.
 1. Batteriets temperatur ligger över eller under lämpligt temperaturintervall.
 1. Flytta batteripaketet till en torr plats där temperaturen är mellan 5 °C och 40 °C.
Batteriladdaren fungerar inte.
 1. Batteriladdarens temperatur ligger över eller under lämpligt temperaturintervall.
 2. Uttaget som laddaren är ansluten till har ingen strömförsörjning.
 1. Koppla ur batteriladdaren och flytta den till en torr plats där temperaturen är mellan 5 °C och 40 °C.
 2. Kontakta en behörig elektriker för att reparera uttaget.
LED-indikatorlampan på batteriladdaren är röd.
 1. Batteriladdarens och/eller batteripaketets temperatur ligger över eller under lämpligt temperaturintervall.
 1. Koppla ur batteriladdaren och flytta batteriladdaren och batteripaketet till en torr plats där temperaturen är mellan 5 °C och 40 °C.
LED-indikatorlampan på batteriladdaren blinkar rött.
 1. Ett fel har uppstått i kommunikationen mellan batteripaketet och laddaren.
 2. Batteripaketet nivå är svag.
 1. Ta bort batteripaketet från batteriladdaren, koppla ur batteriladdaren från vägguttaget och vänta i 10 sekunder. Anslut batteriladdaren till uttaget igen och placera batteripaketet på batteriladdaren. Om LED-indikatorlampan på batteriladdaren fortfarande blinkar rött upprepar du proceduren igen. Om LED-indikatorlampan på batteriladdaren fortfarande blinkar rött efter två försök ska batteripaketet kasseras på korrekt sätt i en återvinningsanläggning som tar batterier.
 2. Kassera litiumjonbatteripaket på korrekt sätt på en återvinningsstation som tar batterier.
Verktyget fungerar inte eller fungerar inte utan avbrott.
 1. Det finns fukt på batteripaketets kablar.
 2. Batteriet är inte helt monterat i verktyget.
 1. Låt batteripaketet torka eller torka det på egen hand.
 2. Ta bort och sätt tillbaka batteriet i verktyget, se till att det är korrekt monterat och spärrat.