Wprowadzenie

Akumulator/ładowarka są przeznaczone dla użytkowników domowych. Ładowarki typu 81802 i 81805 są przeznaczone do ładowania litowo-jonowych akumulatorów Toro Flex-Force typu 81820, 81825, 81850, 81860 oraz 81875. Nie zostały one zaprojektowane do ładowania jakichkolwiek innych akumulatorów. Używanie tych produktów w celach niezgodnych z jego przeznaczeniem może okazać się niebezpieczne dla operatora i dla osób postronnych.

Akumulatory typu 81820, 81825, 81850, 81860 i 81875 są przeznaczone do stosowania w większości produktów Flex-Force Power System.

Przeczytaj uważnie poniższe informacje, aby poznać zasady właściwej obsługi i konserwacji urządzenia, nie uszkodzić go i uniknąć obrażeń ciała. Odpowiedzialność za prawidłowe i bezpieczne użytkowanie produktu spoczywa na Tobie.

Odwiedź www.Toro.com, aby uzyskać więcej informacji, w tym dotyczących bezpieczeństwa, materiałów szkoleniowych, informacji na temat akcesoriów, pomocy w znalezieniu autoryzowanego sprzedawcy lub rejestracji produktu.

Bezpieczeństwo

WAŻNE INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

 1. INSTRUKCJE NALEŻY ZACHOWAĆ – Niniejsza instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa i obsługi akumulatorów typu 81820, 81825, 81850, 81860 i 81875 oraz ładowarek typu 81802 i 81805.

 2. Przed użyciem ładowarki akumulatorów należy przeczytać wszelkie instrukcje i oznaczenia ostrzegawcze na ładowarce akumulatorów, akumulatorze oraz produkcie zasilanym akumulatorem.

 3. UWAGA – W celu zmniejszenia ryzyka obrażeń należy do ładowania akumulatorów typu 81820, 81825, 81850, 81860 oraz 81875 stosować wyłącznie ładowarki akumulatorów typu 81802 i 81805. Akumulatory innych marek mogą wybuchnąć, powodując obrażenia ciała i uszkodzenia mienia.

 4. OSTRZEŻENIE - Podłączenie ładowarki do gniazdka o napięciu innym niż od 100 do 240 V może spowodować pożar lub porażenie prądem. Nie wolno podłączać ładowarki akumulatorów do gniazdka innego niż o napięciu od 100 do 240 V. W celu podłączenia do gniazdka o innym napięciu należy użyć adaptera odpowiedniego dla danego rodzaju gniazdka.

 5. UWAGA – Niewłaściwe obchodzenie się z akumulatorem może stanowić ryzyko pożaru lub poparzenia substancjami chemicznymi. Nie demontuj akumulatora. Nie wystawiaj akumulatora na działanie temperatury powyżej 68°C i nie wrzucaj go do ognia. Wymieniaj akumulator tylko na oryginalny akumulator marki Toro. Użycie akumulatora innego producenta może spowodować pożar lub wybuch. Trzymaj akumulatory poza zasięgiem dzieci i przechowuj je w oryginalnym opakowaniu do momentu, gdy będziesz gotowy do ich użycia.

 6. Opisywane urządzenia są zgodne z częścią 15 przepisów FCC. Działanie urządzenia ograniczone jest 2 warunkami: (1) urządzenia nie mogą powodować szkodliwych zakłóceń i (2) urządzenia muszą przyjmować wszelkie zakłócenia, które mogą odebrać, łącznie z zakłóceniami mogącymi powodować działanie niepożądane.

I. Szkolenie

 1. Zabronione jest użytkowanie lub serwisowanie urządzenia przez dzieci lub osoby nieprzeszkolone. Urządzenie mogą obsługiwać lub serwisować jedynie osoby odpowiedzialne, przeszkolone, znające instrukcję i fizycznie do tego zdolne.

 2. Nie wolno zezwalać dzieciom na korzystanie lub zabawę akumulatorami lub ładowarką akumulatorów, lokalne przepisy prawa mogą ograniczać wiek operatora.

II. Przygotowanie

 1. Używaj urządzeń tylko z przeznaczonymi do nich akumulatorami. Korzystanie z akumulatorów innego rodzaju może się wiązać z ryzykiem obrażeń i/lub pożaru.

 2. Nie używaj akumulatora lub ładowarki, jeżeli zostały uszkodzone lub zmodyfikowane. Mogą one zachowywać się w sposób nieprzewidziany i spowodować pożar, wybuch lub ryzyko obrażeń.

 3. W przypadku uszkodzenia przewodu zasilającego ładowarki skontaktuj się z przedstawicielem autoryzowanego serwisu w celu jego wymiany.

III. Obsługa

 1. Nie używaj akumulatorów jednorazowego użytku.

 2. Do ładowania akumulatorów stosuj wyłącznie ładowarkę zalecaną przez firmę Toro. Ładowarka przeznaczona do jednego typu akumulatorów może przy użyciu z innym rodzajem akumulatora stwarzać ryzyko wywołania pożaru.

 3. Akumulator należy ładować wyłącznie w dobrze wentylowanym miejscu.

 4. Nie wystawiaj akumulatora ani ładowarki na działanie ognia lub temperatur wyższych niż 100°C.

 5. Postępuj zgodnie z wszystkimi instrukcjami ładowania i unikaj ładowania akumulatora, gdy temperatura przekracza zakres podany w instrukcjach. W przeciwnym razie może dojść do uszkodzenia akumulatora i zagrożenia powstaniem pożaru.

 6. W przypadku niewłaściwego obchodzenia się z akumulatorem może z niego wydostawać się ciecz - należy unikać kontaktu z nią. W razie przypadkowego kontaktu z tą cieczą należy ją spłukać wodą. W razie kontaktu cieczy z oczami należy zwrócić się o pomoc lekarską. Ciecz wydostająca się z akumulatora może powodować podrażnienie lub poparzenie.

IV. Konserwacja i przechowywanie

 1. Nie wolno zezwalać dzieciom na czyszczenie lub konserwację ładowarki bez nadzoru osoby dorosłej.

 2. Gdy akumulator nie jest używany, trzymaj go z dala od metalowych przedmiotów, takich jak spinacze do papieru, monety, klucze, gwoździe i wkręty, gdyż mogłyby one spowodować zwarcie między biegunami. Zwarcie biegunów akumulatora może spowodować poparzenia lub pożar.

 3. Nie wolno podejmować prób naprawy akumulatorów lub ładowarki. Aby produkty zachowały poziom bezpieczeństwa, należy akumulator lub ładowarkę akumulatorów oddawać do serwisowania w autoryzowanym punkcie serwisowym, który dokona napraw z użyciem identycznych części zamiennych.

 4. Nie wrzucaj akumulatorów do ognia, ogniwo może wybuchnąć. Sprawdź ewentualne szczególne wymagania dotyczące utylizacji według obowiązujących przepisów.

INSTRUKCJE NALEŻY ZACHOWAĆ

Naklejki informacyjne i ostrzegawcze

Graphic

Etykiety dotyczące bezpieczeństwa oraz instrukcje są wyraźnie widoczne dla operatora i znajdują się w pobliżu wszystkich miejsc potencjalnego zagrożenia. Uszkodzone i brakujące etykiety należy wymienić.

decal137-9496
decal137-9495
decal140-8472
decal144-6019
decal140-8486
decal140-8488
decal140-8490
decal140-8492
decal137-9461

Montaż

Montaż ładowarki akumulatora (opcjonalnie)

W razie potrzeby ładowarkę można zamocować pewnie do ściany, używając do tego celu otwory do montażu ściennego znajdujące się z tyłu ładowarki.

Zamontuj ją wewnątrz budynku (na przykład w garażu lub innych suchym pomieszczeniu), w pobliżu gniazdka zasilania i poza zasięgiem dzieci.

Informacje pomocne przy montażu ładowarki są podane na Rysunek 1.

Nasuń ładowarkę na odpowiednio ustawione elementy montażowe i zamocuj ją pewnie na swoim miejscu (elementy montażowe nie są dołączane).

g290534

Przegląd produktu

Ładowarka akumulatora

Model8180281805
TypŁadowarka do akumulatorów litowo-jonowych 60 V MAXSzybka ładowarka do akumulatorów litowo-jonowy 60 V MAX
WejścieOd 100 do 240 V AC 50/60 Hz, maks. 2,0 AOd 100 do 240 V AC 50/60 Hz, maks. 5,0 A
Wyjście60 V maks. DC 2,0 A60 V maks. DC 5,5 A

Akumulator

Model8182081825818508186081875
Pojemność akumulatora2,0 Ah2,5 Ah4,0 Ah6,0 Ah7,5 Ah
108 Wh135 Wh216 Wh324 Wh405 Wh

Parametry znamionowe wg. producenta akumulatora = napięcie maksymalne 60 V i znamionowe 54 V. Rzeczywiste napięcie zmienia się zależnie od obciążenia.

Zakresy dopuszczalnej temperatury

Ładuj akumulator w zakresie temperaturod 5°C do 40°C*
Korzystaj z akumulatora w zakresie temperaturod -30°C do 49°C
Przechowuj akumulator/ładowarkę w zakresie temperaturod 5°C do 40°C*

*Czas ładowania ulegnie zwiększeniu w przypadku ładowania w temperaturze spoza tego zakresu. Przechowuj narzędzie, akumulator i ładowarkę w zamkniętym, czystym i suchym miejscu.

Działanie

Ładowanie akumulatora

Important: W momencie zakupu akumulator nie jest całkowicie naładowany. Przed pierwszym użyciem narzędzia podłącz akumulator do ładowarki i ładuj go, aż wskaźnik LED wskaże całkowite jego naładowanie. Przeczytaj wszelkie zalecenia bezpieczeństwa.

Important: Ładuj akumulator tylko w podanym zakresie temperatur, patrz Specyfikacje.

Note: W dowolnym momencie możesz naciskając przycisk wskaźnika stanu naładowania sprawdzić aktualny poziom naładowania (lampki LED).

 1. Dopilnuj, aby otwory wentylacyjne akumulatora i ładowarki nie były zatkane przez brud.

  g290533
 2. Ustaw wgłębienie w akumulatorze (Rysunek 2) równo z wypustką ładowarki.

 3. Wsuń akumulator w ładowarkę do położenia zamocowania (Rysunek 2).

 4. Aby wyjąć akumulator, wysuń go z ładowarki.

 5. Poniższa tabela zawiera objaśnienie stanów lampki kontrolnej LED na ładowarce.

  Lampka kontrolnaZnaczenie
  ZgaszonaAkumulator nie jest podłączony
  Miganie zielonym światłemAkumulator jest ładowany
  ZielonaAkumulator jest naładowany
  CzerwonaTemperatura akumulatora i/lub ładowarki przekracza dopuszczalny zakres
  Miganie czerwonym światłemBłąd ładowania akumulatora*

*Dodatkowe informacje podano w rozdziale .

Important: Akumulator można pozostawić na ładowarce na krótki czas między kolejnym użyciem.Jeżeli akumulator nie będzie używany przez dłuższy czas, zdejmij go z ładowarki, patrz Przechowywanie.

Konserwacja

W normalnych warunkach konserwacja i serwisowanie nie są wymagane.

Do czyszczenia powierzchni urządzenia używaj tylko suchej ściereczki.

Nie rozmontowuj urządzenia. jeżeli jest ono uszkodzone, skontaktuj się z autoryzowanym punktem serwisowym.

Przechowywanie

Important: Przechowuj narzędzie, akumulator i ładowarkę tylko w podanym zakresie temperatur, patrz Specyfikacje.

Important: W przypadku przechowywania narzędzia przez okres roku lub dłużej należy odłączyć akumulator od narzędzia i naładować akumulator do momentu, gdy na akumulatorze zaświecą się na zielono 2 lub 3 lampki LED. Nie przechowuj całkowicie naładowanego lub całkowicie rozładowanego akumulatora. Przed ponownym użyciem narzędzia naładuj akumulator do momentu, gdy lewa lampka na ładowarce zaświeci się na zielono lub gdy wszystkie 4 lampki na akumulatorze zaświecą się na zielono.

 • Po użyciu odłącz produkt od zasilania (tzn. odłącz akumulator) i sprawdź, czy nie został uszkodzony.

 • Oczyść produkt z wszelkich substancji obcych.

 • Nie przechowuj maszyny z zainstalowanym akumulatorem.

 • Narzędzie, akumulator i ładowarkę, jeśli nie są używane, przechowuj poza zasięgiem dzieci.

 • Przechowuj narzędzie, akumulator i ładowarkę akumulatora z dala od agresywnych substancji, takich jak chemikalia ogrodowe lub sól do posypywania dróg.

 • Aby ograniczyć ryzyko poważnych obrażeń, unikaj przechowywania akumulatora na zewnątrz budynków lub wewnątrz pojazdów.

 • Przechowuj narzędzie, akumulator i ładowarkę w zamkniętym, czystym i suchym miejscu.

Przygotowanie akumulatora do recyklingu

Important: Po odłączeniu zaklej styki akumulatora wytrzymałą taśmą klejącą. Nie próbuj zniszczyć lub zdemontować akumulatora ani nie demontuj żadnego z jego podzespołów.

Aby uzyskać szczegółowe informacje o właściwym sposobie utylizacji akumulatora, skontaktuj się z lokalnym samorządem lub autoryzowanym dystrybutorem firmy Toro.

Rozwiązywanie problemów

Wykonaj tylko czynności opisane w niniejszej instrukcji. Jeżeli nie uda się rozwiązać problemu samemu, wszelkie inne czynności kontrolne, konserwacyjne i naprawcze mogą być wykonywane tylko przez autoryzowany punkt serwisowy lub wykwalifikowanego specjalistę.

ProblemPossible CauseCorrective Action
Akumulator szybko się rozładowuje.
 1. Akumulator ma temperaturę wykraczającą poza dopuszczalny zakres temperatur.
 1. Przenieś akumulator do suchego miejsca, w którym panuje temperatura z zakresu od 5°C do 40°C.
Ładowarka nie działa.
 1. Ładowarka ma temperaturę wykraczającą poza dopuszczalny zakres temperatur.
 2. W gniazdku, do którego jest podłączona ładowarka nie ma napięcia.
 1. Odłącz ładowarkę i przenieś ją do suchego miejsca, w którym panuje temperatura z zakresu od 5°C do 40°C.
 2. Skontaktuj się z elektrykiem posiadającym odpowiednie uprawnienia w celu naprawy gniazdka.
Lampka kontrolna LED na ładowarce świeci się na czerwono.
 1. Temperatura ładowarki i/lub akumulatora jest poza dopuszczalnym zakresem.
 1. Odłącz ładowarkę od zasilania i przenieś ładowarkę oraz akumulator do suchego miejsca, w którym panuje temperatura z zakresu od 5°C do 40°C.
Lampka kontrolna LED na ładowarce miga na czerwono.
 1. Wystąpił błąd łączności między akumulatorem a ładowarką.
 2. Akumulator ma obniżoną pojemność.
 1. Odłącz akumulator od ładowarki, odłącz ładowarkę od gniazdka i odczekaj 10 sekund. Podłącz z powrotem ładowarkę do gniazdka i umieść na niej akumulator. Jeżeli lampka LED na ładowarce nadal miga na czerwono, jeszcze raz powtórz tę procedurę. Jeżeli po dwóch próbach lampka LED na ładowarce nadal miga na czerwono, należy oddać akumulator do utylizacji w zakładzie zajmującym się utylizacją akumulatorów.
 2. Należy oddać akumulator do utylizacji w zakładzie zajmującym się utylizacją akumulatorów.
Narzędzie nie daje się uruchomić lub nie pracuje w sposób ciągły.
 1. Na stykach akumulatora znajduje się wilgoć.
 2. Akumulator nie jest do końca wsunięty w narzędzie.
 1. Odczekaj, aż akumulator wyschnie lub wytrzyj do sucha.
 2. Wyjmij i ponownie włóż akumulator w narzędzie, upewniając się, że jest on zamontowany do końca i przytrzymywany przez zatrzask.