Innledning

Denne batteripakken/laderen er beregnet på privat bruk. Batteriladermodellene 81802 og 81805 er utformet for å lade Toros Flex-Force-litiumionbatteripakke av modell 81820, 81825, 81850, 81860 og 81875. Den er ikke utformet for å lade andre batterier. Hvis du bruker disse produktene til andre formål enn de er beregnet på, kan du utsette deg selv eller andre for fare.

Batteripakkemodellene 81820, 81825, 81850, 81860 og 81875 er utformet for bruk i de fleste Flex-Force Power System-produktene.

Les denne håndboken nøye, slik at du lærer å bruke og vedlikeholde produktet på riktig måte og unngår person- eller produktskade. Du har ansvar for å bruke produktet på en riktig og sikker måte.

Gå til www.Toro.com for mer informasjon, inkludert sikkerhetstips, opplæringsmateriale og informasjon om tilbehør, hjelp til å finne en forhandler eller for å registrere produktet ditt.

Sikkerhet

VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER

 1. TA VARE PÅ DISSE INSTRUKSJONENE – Denne håndboken inneholder viktige instruksjoner for bruk og sikkerhet for batteripakkemodellene 81820, 81825, 81850, 81860 og 81875 og batteriladermodellene 81802 og 81805.

 2. Les alle instruksjoner og advarselsmerkinger på batteriladeren, batteripakken og produkter som benytter batteripakken, før du bruker laderen.

 3. FORSIKTIG – For å redusere risikoen for personskader må du kun lade batteripakkemodellene 81820, 81825, 81850, 81860 og 81875 med batteriladermodellene 81802 og 81805. Batteripakker av andre merker kan sprekke og forårsake person- eller materialskade.

 4. ADVARSEL – Tilkobling av batteriladeren til en stikkontakt som ikke er 100–240 V, kan forårsake brann eller elektrisk støt. Ikke koble batteriladeren til en stikkontakt annet enn 100–240 V. Ved kobling til andre typer strømforsyninger kan en pluggadapter for riktig strømuttak benyttes ved behov.

 5. FORSIKTIG – En feilbehandlet batteripakke kan utgjøre en risiko for brann eller kjemiske brannskader. Ikke demonter batteripakken. Ikke varm batteripakken til over 68 °C eller tenn på den. Erstatt batteripakken med kun en original Toro-batteripakke. Bruk av en annen type batteripakke kan forårsake brann eller eksplosjon. Hold batteripakker utilgjengelig for barn og i den opprinnelige emballasjen til du er klar til bruke dem.

 6. Disse enhetene samsvarer med del 15 av FCC-reglene. Maskinen kan brukes under følgende to forutsetninger: (1) Disse enhetene skal ikke forårsake skadelig interferens, og (2) disse enhetene må kunne tåle eventuell interferens de utsettes for, inkludert interferens som kan forårsake uønsket innvirkning på driften.

I. Opplæring

 1. Ikke la barn eller personer som ikke er opplært, kjøre eller utføre vedlikehold på denne enheten. Maskinen skal kun brukes av ansvarlige personer som er kjent med instruksjonene, og er fysisk i stand til å bruke enheten.

 2. Ikke la barn bruke eller leke med batteripakken eller batteriladeren. Lokalt regelverk kan sette aldersgrense for bruk av apparatet.

II. Forberedelser

 1. Bruk apparater kun med spesielt angitte batteripakker. Bruk av andre typer batteripakker kan medføre en risiko for personskade og/eller brann.

 2. Ikke bruk en ødelagt eller modifisert batteripakke eller batterilader. Det kan ha uventet adferd, som fører til brann, eksplosjon eller risiko for personskade.

 3. Hvis batteripakkens strømkabel er skadet, må du ta kontakt med en autorisert serviceverksted for å få en ny kabel.

III. Bruk

 1. Ikke bruk ikke-oppladbare batterier.

 2. Lad kun batteripakken med batteriladeren som er spesifisert av Toro. En lader som er egnet for én type batteripakke, kan medføre en risiko for brann hvis den brukes med en annen batteripakke.

 3. Lad batteripakken på et godt ventilert område.

 4. Ikke utsett en batteripakke eller batterilader for brann eller temperaturer over 100 °C.

 5. Følg alle instruksjoner for lading, og ikke lad eller oppbevar batteripakken ved andre temperaturer enn områdene som er angitt i instruksjonene. Ellers kan du skade batteripakken og øke risikoen for brann.

 6. Under tøffe forhold kan batteripakken utskille væske. Unngå kontakt med væsken. Hvis du ved et uhell kommer i kontakt med væsken, skyll med vann. Hvis væsken kommer i kontakt med øynene, må du søke medisinsk hjelp. Væske som skilles ut fra batteriet, kan forårsake irritasjon eller brannskader.

IV. Vedlikehold og lagring

 1. Ikke la barn rengjøre eller vedlikeholde batteriladeren uten tilsyn.

 2. Når batteripakken ikke er i bruk, hold den borte fra metallgjenstander som binders, mynter, nøkler, spiker og skruer som kan danne en forbindelse fra en klemme til en annen. Hvis batteriklemmene kortslutter, kan det forårsake brannsår eller brann.

 3. Ikke prøv å reparere batteripakken eller batteriladeren. Få en autorisert serviceforhandler til å utføre service på batteripakken eller batteriladeren ved å bruke identiske reservedeler for å sikre at produktet vedlikeholdes på en sikker måte.

 4. Du må ikke kaste et batteri inn i flammer. Cellen kan eksplodere. Sjekk lokale forskrifter for mulige spesielle avhendingsinstruksjoner.

TA VARE PÅ DISSE INSTRUKSJONENE

Sikkerhets- og instruksjonsmerker

Graphic

Sikkerhetsmerker og -instruksjoner er lett synlige for operatøren og er plassert i nærheten av alle områder som representerer en potensiell fare. Bytt ut alle merker som er ødelagte eller mangler.

decal137-9496
decal137-9495
decal140-8472
decal144-6019
decal140-8486
decal140-8488
decal140-8490
decal140-8492
decal137-9461

Montering

Montere batteriladeren (valgfritt)

Hvis du ønsker, kan du montere batteriladeren sikkert på en vegg ved bruk av nøkkelhullene for veggmontering på baksiden av laderen.

Monter den innendørs (for eksempel i en garasje eller et annet tørt sted), nær et strømuttak og utilgjengelig for barn.

Se Figur 1 for hjelp med å montere laderen.

Skyv laderen over de korrekt plasserte monteringsdelene for å feste laderen på plass (monteringsdelene er ikke inkludert).

g290534

Oversikt over produktet

Batterilader

Modell8180281805
Type60 V MAX-litiumionbatterilader60 V MAX-litiumionbatteri hurtiglader
Innmating100 til 240 V AC 50/60 Hz maks. 2,0 A100 til 240 V AC 50/60 Hz maks. 5,0A
Utmating60 V MAKS DC 2,0 A60 V MAKS DC 5,5 A

Batteripakke

Modell8182081825818508186081875
Batteripakkekapasitet2,0 Ah2,5 Ah4,0 Ah6,0 Ah7,5 Ah
108 Wh135 Wh216 Wh324 Wh405 Wh

Batteriprodusentens klassifisering = 60 V maksimum og 54 V nominell. Faktisk spenning varierer med last.

Passende temperaturområder

Lad batteripakken ved5 °C til 40 °C*
Bruk batteripakken ved-30 °C til 49 °C
Oppbevar batteripakken/laderen ved5 °C til 40 °C*

*Ladetiden øker hvis du ikke lader batteriet innenfor dette området. Oppbevar verktøyet, batteripakken og batterilader i et innelukket, rent, tørt område.

Bruk

Lade batteripakken

Important: Batteripakken er ikke fulladet når du kjøper den. Før du bruker verktøyet for første gang, plasser batteripakken i laderen og lad den til LED-skjermen indikerer at batteripakken er fulladet. Les alle sikkerhetsforanstaltninger.

Important: Lad batteripakken kun i temperaturer som er innenfor riktig område. Se Spesifikasjoner.

Note: Du kan når som helst trykke på indikatorknappen for batteriladning på batteripakken for å vise gjeldende ladning (LED-indikatorer).

 1. Påse at ventilene på batteriet og laderen er frie for støv og rusk.

  g290533
 2. Innrett kammeret i batteripakken (Figur 2) med koblingsarmen på laderen.

 3. Skyv batteripakken inn i laderen til den sitter helt fast (Figur 2).

 4. For å fjerne batteripakken skyver du batteriet bakover ut av laderen.

 5. Se følgende tabell for å tolke LED-indikatorlampen på batteriladeren.

  IndikatorlampeIndikerer
  AvIngen batteripakke er satt inn
  Blinker grøntBatteripakken lader
  GrønnBatteripakken er ladet
  RødBatteripakken og/eller batteriladeren er over eller under det passende temperaturområdet.
  Blinker rødtFeil ved lading av batteripakke*

*Se for mer informasjon.

Important: Batteriet kan stå på laderen i korte perioder mellom bruk.Hvis batteriet ikke skal brukes over lengre perioder, må du fjerne batteriet fra laderen. Se Oppbevaring.

Vedlikehold

Vedlikehold og service er ikke nødvendig under normale forhold.

Når du rengjør overflaten av utstyret, tørk den kun med en tørr klut.

Ikke demonter utstyret dersom det er skadet, men kontakt din autoriserte serviceforhandler.

Oppbevaring

Important: Oppbevar verktøyet, batteripakken og laderen kun i temperaturer som er innenfor riktig område. Se Spesifikasjoner.

Important: Hvis du skal oppbevare verktøyet i et år eller mer, fjern batteripakken fra verktøyet og lad batteripakken til to eller tre LED-indikatorer blir grønne på batteriet. Ikke oppbevar et fulladet eller helt utladet batteri. Når du vil bruke verktøyet igjen, lader du batteripakken til den venstre indikatorlampen på laderen blir grønn eller alle fire LED-indikatorene på batteriet blir grønne.

 • Koble produktet fra strømforsyningen (dvs. fjern batteripakken), og kontroller det for skade etter bruk.

 • Fjern alle fremmedlegemer fra produktet.

 • Ikke oppbevar maskiner med batteripakken montert.

 • Oppbevar verktøyet, batteripakken og batteriladeren utilgjengelig for barn når de ikke er i bruk.

 • Hold verktøyet, batteripakken og batteriladeren borte fra korroderende midler som hagekjemikalier og avisingssalter.

 • For å redusere risikoen for alvorlig personskade må du ikke oppbevare batteripakken utendørs eller i kjøretøy.

 • Oppbevar verktøyet, batteripakken og batterilader i et innelukket, rent, tørt område.

Klargjøre batteripakken for resirkulering

Important: Når du fjerner batteripakken, dekk polene på batteripakken med kraftig teip. Ikke forsøk å ødelegge eller demontere batteripakken eller fjerne noen av komponentene.

Ta kontakt med lokale myndigheter eller en autorisert Toro-forhandler hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du kan resirkulere batteriet på en forsvarlig måte.

Feilsøking

Utfør kun trinnene beskrevet i disse instruksjonene. Alt ytterligere inspeksjons-, vedlikeholds- og reparasjonsarbeid må utføres av et autorisert serviceverksted eller en tilsvarende kvalifisert spesialist hvis du ikke kan løse problemet selv.

ProblemPossible CauseCorrective Action
Batteripakken lades raskt ut.
 1. Batteripakken er over eller under det passende temperaturområdet.
 1. Flytt batteripakken til et sted der det er tørt og temperaturen er mellom 5 °C og 40 °C.
Batteriladeren fungerer ikke.
 1. Batteriladeren er over eller under det passende temperaturområdet.
 2. Uttaket som batteriladeren er koblet til, har ikke strøm.
 1. Koble fra batteriladeren og flytt den til et sted der det er tørt og temperaturen er mellom 5 °C og 40 °C.
 2. Kontakt din autoriserte elektriker for å reparere strømuttaket.
LED-indikatorlampen på batteriladeren lyser rødt.
 1. Batteriladeren og/eller batteripakken er over eller under det passende temperaturområdet.
 1. Koble fra batteriladeren, og flytt batteriladeren og batteripakken til et sted der det er tørt og temperaturen er mellom 5 °C og 40 °C.
LED-indikatorlampen på batteriladeren blinker rødt.
 1. Det er en feil i kommunikasjonen mellom batteripakken og laderen.
 2. Batteripakken er svak.
 1. Fjern batteripakken fra batteriladeren, koble batteriladeren fra strømuttaket, og vent i 10 sekunder. Koble batteriladeren til strømuttaket igjen, og plasser batteripakken på batteriladeren. Hvis LED-indikatorlampen på batteriladeren fremdeles blinker rødt, gjentar du denne prosedyren. Hvis LED-indikatorlampen på batteriladeren fremdeles blinker rødt etter to forsøk, skal batteripakken kasseres ved et resirkuleringsanlegg for batterier.
 2. Resirkuler eller kasser batteripakken på korrekt måte ved et resirkuleringsanlegg for batterier.
Verktøyet kjører ikke eller kjører ikke uten avbrudd.
 1. Det er fuktighet på ledningene til batteripakken.
 2. Batteriet er ikke fullstendig montert i verktøyet.
 1. La batteripakken tørke eller tørk den tørr.
 2. Fjern og sett deretter batteriet inn i verktøyet igjen, og påse at det er fullstendig montert og låst.