Úvod

Toto zařízení (akumulátor/nabíječka) je určeno pro soukromé majitele pozemků. Nabíječky akumulátorů typu 81802 a 81805 slouží pro nabíjení lithium-iontových akumulátorů Toro Flex-Force modelu 81820, 81825, 81850, 81860 a 81875. Nejsou určeny k nabíjení jiných typů akumulátorů. Používání těchto výrobků pro jiné účely, než ke kterým jsou určeny, může být nebezpečné pro uživatele a přihlížející osoby.

Typy akumulátorů 81820, 81825, 81850, 81860 a 81875 jsou určeny pro použití s většinou produktů Flex-Force Power System.

Pečlivě si tuto příručku prostudujte, abyste se naučili stroj správně obsluhovat a udržovat, a předešli tak zranění a poškození stroje. Za řádnou a bezpečnou obsluhu výrobku nesete odpovědnost vy.

Více informací včetně bezpečnostních pokynů, podkladů pro školení a údajů o příslušenství naleznete na stránce www.Toro.com. Můžete zde také vyhledat prodejce výrobků nebo zaregistrovat svůj výrobek.

Bezpečnost

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

 1. TYTO POKYNY SI USCHOVEJTE – Tato příručka obsahuje důležité bezpečnostní a provozní pokyny pro modely akumulátorů 81820, 81825, 81850, 81860 a 81875 a typy nabíječek akumulátorů 81802 a 81805.

 2. Před použitím nabíječky akumulátorů se seznamte se všemi pokyny a výstražnými značkami na nabíječce akumulátorů, akumulátoru a výrobku, který akumulátor napájí.

 3. UPOZORNĚNÍ – V zájmu snížení nebezpečí zranění používejte modely akumulátorů 81820, 81825, 81850, 81860 a 81875 pouze s typy nabíječek akumulátorů 81802 a 81805. Jiné modely akumulátorů mohou explodovat a způsobit zranění a poškození zařízení.

 4. VÝSTRAHA – Zapojení nabíječky akumulátorů do zásuvky, jejíž napětí neodpovídá hodnotě 100 až 240 V, může způsobit požár nebo úraz elektrickým proudem. Nepřipojujte nabíječku akumulátorů do zásuvky s napětím jiným než 100 až 240 V. Pokud máte k dispozici připojení jiného typu, podle potřeby použijte zásuvkový adaptér o správném uspořádání pro danou elektrickou zásuvku.

 5. UPOZORNĚNÍ – Je-li s akumulátorem nesprávně nakládáno, hrozí nebezpečí požáru nebo popálení chemickou látkou. Akumulátor nedemontujte. Akumulátor nezahřívejte nad 68 °C ani jej nespalujte. Akumulátor nahrazujte pouze originálním akumulátorem Toro. V případě použití jiného typu akumulátoru hrozí nebezpečí požáru nebo výbuchu. Udržujte akumulátory mimo dosah dětí a v původním obalu, dokud nebudou připraveny k použití.

 6. Tato zařízení splňují ustanovení části 15 pravidel komise FCC. Používání je omezeno následujícími dvěma podmínkami: 1) Tato zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení. 2) Tato zařízení musí akceptovat jakékoli rušení, včetně takového, které může způsobit jeho nežádoucí funkci.

I. Zaškolení

 1. Nedovolte, aby nezaškolené osoby nebo děti toto zařízení obsluhovaly nebo na něm prováděly servis. Zařízení mohou obsluhovat nebo opravovat pouze osoby, které jsou zodpovědné, k tomu proškolené, obeznámené s pokyny a fyzicky způsobilé.

 2. Nedovolte dětem, aby akumulátor či nabíječku akumulátorů používaly nebo si s nimi hrály. Místní předpisy mohou omezovat věk obsluhy.

II. Příprava

 1. Přístroje používejte pouze se speciálně určenými akumulátory. Použití jiných akumulátorů může mít za následek nebezpečí zranění a/nebo požáru.

 2. Nepoužívejte poškozený nebo upravený akumulátor nebo nabíječku akumulátorů. Může se chovat nepředvídatelně a způsobit požár, výbuch nebo nebezpečí zranění.

 3. Pokud je poškozený napájecí kabel nabíječky akumulátorů, požádejte o jeho výměnu autorizovaného servisního prodejce.

III. Provoz

 1. Nepoužívejte nenabíjecí akumulátory.

 2. Akumulátor nabíjejte pouze nabíječkou akumulátorů specifikovanou společností Toro. Nabíječka vhodná pro jeden typ akumulátoru může při použití s jiným akumulátorem způsobit riziko požáru.

 3. Akumulátor nabíjejte výhradně v dobře větraném prostoru.

 4. Nevystavujte akumulátor nebo nabíječku akumulátorů ohni nebo teplotám vyšším než 100 °C.

 5. Dodržujte všechny pokyny pro nabíjení a nenabíjejte akumulátor mimo teplotní rozsah uvedený v pokynech. Mohlo by totiž dojít k poškození akumulátoru a zvýšení rizika požáru.

 6. V případě nesprávného zacházení může z akumulátoru uniknout kapalina; nedotýkejte se jí. Pokud náhodou přijdete s kapalinou do kontaktu, umyjte se vodou. Pokud vám kapalina vnikne do očí, vyhledejte lékařskou pomoc. Kapalina vytékající z akumulátoru může způsobit podráždění nebo popálení.

IV. Údržba a skladování

 1. Nedovolte, aby děti čistily nabíječku akumulátorů nebo prováděly její údržbu bez dozoru.

 2. Pokud akumulátor nepoužíváte, uchovávejte jej odděleně od kovových předmětů, jako jsou kancelářské sponky, mince, klíče, hřebíky a šrouby, které mohou zkratovat obě svorky. Zkratování svorek akumulátoru může způsobit popáleniny nebo požár.

 3. Akumulátor ani nabíječku akumulátorů se nepokoušejte opravovat. Servis akumulátoru nebo nabíječky akumulátorů svěřte autorizovanému servisnímu prodejci, který v zájmu bezpečné údržby používá náhradní díly stejného typu.

 4. Nevhazujte akumulátory do ohně. Akumulátorový článek může explodovat. Informujte se o místních vyhláškách a předpisech ke speciálním pokynům pro likvidaci akumulátorů.

TYTO POKYNY SI USCHOVEJTE

Bezpečnostní a instrukční štítky

Graphic

Bezpečnostní štítky a pokyny jsou umístěny na viditelném místě v blízkosti každého prostoru představujícího potenciální nebezpečí. V případě ztráty nebo poškození původního štítku jej nahraďte štítkem novým.

decal137-9496
decal137-9495
decal140-8472
decal144-6019
decal140-8486
decal140-8488
decal140-8490
decal140-8492
decal137-9461

Nastavení

Upevnění nabíječky akumulátoru (volitelné)

V případě potřeby nabíječku akumulátoru bezpečně připevněte ke stěně s použitím montážních otvorů ve tvaru klíčové dírky na zadní straně nabíječky.

Zařízení musí být namontováno v budově (například v garáži nebo jiném suchém místě), v blízkosti elektrické zásuvky a mimo dosah dětí.

Obrázek 1 slouží jako pomůcka při montáži nabíječky.

Nasuňte nabíječku na vhodně umístěný upevňovací prvek, aby byla správně zajištěna (upevňovací prvek není součástí balení).

g290534

Součásti stroje

Nabíječka akumulátoru

Model8180281805
TypNabíječka lithium-iontových akumulátorů 60V MAX.Rychlonabíječka lithium-iontových akumulátorů 60 V MAX
Vstup100 až 240 V AC, 50/60 Hz, max. 2,0A100 až 240 V AC, 50/60 Hz, max. 5,0A
Výstup60V MAX. DC, 2,0A60V MAX. DC, 5,5A

Akumulátor

Model8182081825818508186081875
Kapacita akumulátoru2,0 Ah2,5 Ah4,0 Ah6,0 Ah7,5 Ah
108 Wh135 Wh216 Wh324 Wh405 Wh

Jmenovité napětí akumulátoru dané výrobcem = 60V maximální, 54V jmenovité Aktuální napětí se mění podle zatížení.

Vhodný teplotní rozsah

Akumulátor nabíjejte při teplotě5 °C až 40 °C*
Akumulátor používejte při teplotě-30 °C až 49 °C
Akumulátor/nabíječku skladujte při teplotě5 °C až 40 °C*

*Doba nabíjení se zvyšuje, pokud nabíjení akumulátoru neprobíhá v tomto teplotním rozsahu. Nářadí, akumulátor a nabíječku akumulátorů skladujte na uzavřeném, čistém a suchém místě.

Obsluha

Nabíjení akumulátoru

Important: Při zakoupení není akumulátor zcela nabitý. Před prvním použitím nářadí vložte akumulátor do nabíječky a nabíjejte jej, dokud se na LED displeji nerozsvítí indikátor plného nabití akumulátoru. Přečtěte si informace o všech bezpečnostních opatřeních.

Important: Akumulátor nabíjejte pouze při teplotách ve vhodném rozmezí, viz Technické údaje.

Note: Stiskem tlačítka ukazatele nabití na akumulátoru můžete kdykoli zkontrolovat aktuální stav nabití akumulátoru (LED kontrolky).

 1. Přesvědčte se, zda větrací průduchy akumulátoru a nabíječky nejsou zaneseny prachem a nečistotami.

  g290533
 2. Vyrovnejte dutinu v akumulátoru (Obrázek 2) s jazykem na nabíječce.

 3. Zasuňte akumulátor do nabíječky, dokud zcela nezapadne na místo (Obrázek 2).

 4. Chcete-li akumulátor vyjmout, vysuňte jej z nabíječky dozadu.

 5. Vysvětlení funkce LED kontrolek na nabíječce akumulátorů naleznete v následující tabulce.

  KontrolkaVýznam
  ZhasnutaAkumulátor není vložen.
  Bliká zeleněProbíhá nabíjení akumulátoru.
  ZelenáAkumulátor je nabitý.
  ČervenáAkumulátor a nabíječka akumulátorů jsou používány mimo vhodné rozmezí provozní teploty.
  Bliká červeněPorucha nabíjení akumulátoru*

*Více informací viz .

Important: Akumulátor lze mezi jednotlivými použitími ponechat krátkou dobu v nabíječce.Pokud nebude akumulátor delší dobu používán, vyjměte jej z nabíječky, viz Uskladnění.

Údržba

Údržba a servis nejsou za běžných okolností potřebné.

Pokud čistíte povrch zařízení, otřete jej pouze suchým hadrem.

Zařízení nerozebírejte. Je-li poškozeno, obraťte se na autorizované servisní středisko.

Uskladnění

Important: Nářadí, akumulátor a nabíječku skladujte pouze při teplotách ve vhodném rozmezí, viz Technické údaje.

Important: Pokud hodláte zařízení uskladnit na dobu delší než jeden rok, vyjměte z něj akumulátor a nabijte jej tak, aby se na něm rozsvítily 2 nebo 3 zelené LED kontrolky. Akumulátor neskladujte, je-li zcela nabitý nebo zcela vybitý. Chcete-li zařízení začít znovu používat, nabijte akumulátor tak, aby levá kontrolka na nabíječce svítila zeleně nebo aby na akumulátoru svítily všechny 4 zelené LED kontrolky.

 • Po použití odpojte výrobek od napájení (tj. vyjměte akumulátor) a přesvědčte se, zda nebyl poškozen.

 • Očistěte z výrobku všechny nečistoty.

 • Neskladujte žádný stroj s vloženým akumulátorem.

 • Pokud nářadí, akumulátor a nabíječku akumulátoru nepoužíváte, uložte je mimo dosah dětí.

 • Nářadí, akumulátor a nabíječku akumulátoru nevystavujte vlivům korozivních látek, jako jsou zahradní chemikálie a posypové soli.

 • V zájmu snížení rizika vážného poranění osob neskladujte zařízení venku nebo ve vozidlech.

 • Nářadí, akumulátor a nabíječku akumulátorů skladujte na uzavřeném, čistém a suchém místě.

Příprava akumulátoru pro recyklaci

Important: Po vyjmutí akumulátoru zakryjte jeho svorky vysoce odolnou lepicí páskou. Nepokoušejte se akumulátor zlikvidovat nebo rozebrat či odstranit některé z jeho součástí.

Další informace o řádné recyklaci akumulátoru vám poskytne místní úřad nebo autorizovaný prodejce Toro.

Odstraňování závad

Postupujte pouze podle pokynů uvedených v této příručce. Jestliže nejste schopni problém odstranit svépomocí, veškeré další úkony kontroly, údržby a opravy může provádět pouze oprávněné servisní středisko nebo kvalifikovaný odborník.

ProblemPossible CauseCorrective Action
Akumulátor se rychle vybíjí.
 1. Akumulátor je používán mimo vhodné rozmezí provozní teploty.
 1. Uložte akumulátor na místo, které je suché a jehož teplota je v rozmezí 5°C (41°F) až 40°C (104°F).
Nabíječka akumulátoru nefunguje.
 1. Nabíječka akumulátoru je používána mimo vhodné rozmezí provozní teploty.
 2. Zásuvka, ke které je nabíječka akumulátoru připojena, není pod napětím.
 1. Nabíječku akumulátorů odpojte a uložte ji na suché místo, jehož teplota je v rozmezí 5 °C až 40 °C.
 2. Požádejte kvalifikovaného elektrikáře o opravu zásuvky.
LED kontrolka na nabíječce akumulátorů svítí červeně.
 1. Nabíječka akumulátorů a/nebo akumulátor jsou používány mimo vhodné rozmezí provozní teploty.
 1. Nabíječku akumulátorů odpojte a uložte ji spolu s akumulátorem na suché místo, jehož teplota je v rozmezí 5 °C až 40 °C.
LED kontrolka na nabíječce akumulátorů bliká červeně.
 1. Došlo k chybě komunikace mezi akumulátorem a nabíječkou.
 2. Akumulátor je slabý.
 1. Vyjměte akumulátor z nabíječky, odpojte nabíječku akumulátorů ze zásuvky a 10 sekund počkejte. Nabíječku akumulátorů znovu zapojte do zásuvky a vložte do ní akumulátor. Pokud LED kontrolka na nabíječce akumulátorů stále bliká červeně, tento postup zopakujte. Pokud LED kontrolka na nabíječce akumulátorů po 2 pokusech stále červeně bliká, akumulátor řádně zlikvidujte v provozovně pro recyklaci akumulátorů.
 2. Akumulátory řádně likvidujte v nejbližší provozovně pro recyklaci akumulátorů.
Zařízení nelze zapnout nebo nepracuje nepřetržitě.
 1. Na vývodech akumulátoru je vlhkost.
 2. Akumulátor není do nářadí zcela zasunut.
 1. Nechejte akumulátor vyschnout nebo jej vytřete dosucha.
 2. Vyjměte akumulátor, vložte jej zpět do nářadí a přesvědčte se, zda je zcela vložen a zajištěn na západku.