Úvod

Táto pojazdná kosačka s otočnými čepeľami je určená pre potreby majiteľov domov. Primárne je určená na kosenie trávy na udržiavaných trávnikoch. Nie je vhodná na kosenie húštin, kosenie trávy a iného porastu popri diaľniciach, ani na poľnohospodárske účely.

Pozorne si prečítajte tieto informácie s cieľom oboznámiť sa, ako správne prevádzkovať a udržiavať produkt a tiež ako predchádzať zraneniam a poškodeniu produktu. Nesiete zodpovednosť za správnu a bezpečnú prevádzku produktu.

Na lokalite www.Toro.com získate ďalšie informácie vrátane bezpečnostných tipov, školiacich materiálov týkajúcich sa prevádzky, informácií o príslušenstve a tiež pomoc pri hľadaní predajcu alebo registrácii výrobku.

Ak potrebujete servis, originálne diely od spoločnosti Toro alebo doplňujúce informácie, obráťte sa na autorizovaného servisného predajcu alebo zákaznícke stredisko spoločnosti Toro a pripravte si číslo modelu a sériové číslo vášho výrobku. Obrázok 1 identifikuje umiestnenie čísla modelu a sériového čísla na výrobku. Čísla napíšte do poskytnutého priestoru.

Important: Pomocou mobilného zariadenia môžete naskenovať kód QR na štítku so sériovým číslom (ak sa nachádza na stroji) a získate tak prístup k informáciám o záruke, náhradných dieloch a k ďalším informáciám o výrobku.

g297254

Číslo modelu a sériové číslo si zaznamenajte do priestoru nižšie:

Symbol bezpečnostného upozornenia (Obrázok 2) zobrazený v tejto príručke aj na stroji identifikuje dôležité bezpečnostné upozornenia, ktoré je nutné dodržiavať, aby ste predišli nehodám. Tento symbol sa používa spoločne so slovom Nebezpečenstvo, Varovanie alebo Upozornenie.

 • Nebezpečenstvo označuje bezprostredne hroziacu nebezpečnú situáciu, ktorá, ak sa jej nezabráni, povedie k usmrteniu alebo vážnemu úrazu.

 • Varovanie označuje potenciálne nebezpečnú situáciu, ktorá, ak sa jej nezabráni, môže viesť k usmrteniu alebo vážnemu úrazu.

 • Upozornenie označuje potenciálne nebezpečnú situáciu, ktorá, ak sa jej nezabráni, môže viesť k menšiemu až strednému úrazu.

sa-black

V tejto príručke sa používajú na zvýraznenie informácií aj dve ďalšie slová. Dôležité upriamuje pozornosť na špeciálne mechanické informácie a Poznámka zdôrazňuje všeobecné informácie, ktorým treba venovať osobitnú pozornosť.

Výrobok vyhovuje všetkým príslušným európskym smerniciam. Podrobnosti nájdete v samostatnom hárku so špecifickým vyhlásením o zhode.

Hrubý a čistý moment: Hrubý aj čistý krútiaci moment tohto motora bol stanovený laboratórne výrobcom motora v súlade s normami SAE (Society of Automotive Engineers) J1940 a J2723. V konfigurácii, ktorá spĺňa požiadavky na bezpečnosť, emisie a prevádzku, bude skutočný moment motora tejto triedy stroja výrazne nižší. Pozrite si informácie od výrobcu motora dodané spolu so strojom.

Špecifikácie svojho modelu nájdete na lokalite www.Toro.com.

Important: Ak používate stroj s motorom Toro nepretržite vo výške nad 1 500 m, skontrolujte, či bola nainštalovaná súprava High Altitude Kit na používanie vo vysokej nadmorskej výške, aby stroj spĺňal nariadenia o emisiách CARB/EPA. Súprava High Altitude Kit zvyšuje výkon stroja a zároveň zabraňuje zaneseniu zapaľovacej sviečky, tvrdému štartu a zvýšeným emisiám. Po nainštalovaní súpravy pripevnite štítok pre vysokú nadmorskú výšku vedľa sériového štítka na stroji. Správnu súpravu High Altitude Kit a štítok pre vysokú nadmorskú výšku na váš stroj získate od autorizovaného servisného predajcu. Najbližšieho predajcu nájdete na našej webovej lokalite www.Toro.com alebo sa obráťte na oddelenie starostlivosti o zákazníkov spoločnosti Toro na číslach uvedených vo vyhlásení o systéme čistenia výfukových plynov.Pri opätovnom spustení motora pod 1 500 m odstráňte súpravu z motora a obnovte jeho pôvodné výrobné nastavenia. Neprevádzkujte motor konvertovaný na prácu vo vysokej nadmorskej výške pri nižšej nadmorskej výške. Mohlo by dôjsť k jeho prehriatiu a poškodeniu.Ak si nie ste istí, či bol stroj konvertovaný na použitie vo vysokej nadmorskej výške, pozrite si nasledujúci štítok.

decal127-9363

Bezpečnosť

Tento stroj je navrhnutý v súlade so špecifikáciami normy EN ISO 5395:2013.

Všeobecné bezpečnostné pokyny

Tento produkt môže odletujúcimi predmetmi amputovať ruky a chodidlá. Vždy dodržiavajte všetky bezpečnostné pokyny, aby ste predišli vážnemu zraneniu osôb.

 • Pred naštartovaním motora si prečítajte túto používateľskú príručku a oboznámte sa s jej obsahom.

 • V blízkosti sa nesmú zdržiavať okolostojaci a deti.

 • Nedovoľte, aby stroj obsluhovali alebo servis vykonávali deti alebo nevyškolené osoby. Obsluhu alebo servis stroja povoľte len ľuďom, ktorí sú zodpovední, zaškolení, oboznámení s pokynmi a fyzicky schopní vykonávať tieto činnosti.

 • Stroj nikdy nepoužívajte v blízkosti spádov, priekopov, násypov, vody alebo iných nebezpečenstiev ani na svahoch strmších ako 15°.

 • Do blízkosti pohyblivých dielov stroja nedávajte ruky ani nohy.

 • Stroj nepoužívajte, ak všetky ochranné prvky, bezpečnostné spínače a iné ochranné zariadenia nie sú namontované a riadne funkčné.

 • Skôr než odídete z polohy operátora, vypnite motor, vyberte kľúč a počkajte, kým sa všetky pohyblivé časti neprestanú pohybovať. Pred servisom, úpravou, tankovaním, čistením alebo skladovaním nechajte stroj vychladnúť.

Indikátor sklonu svahu

g011841

Bezpečnostné a inštrukčné štítky

Graphic

Bezpečnostné štítky a štítky s pokynmi sú pre operátora ľahko viditeľné a nachádzajú sa v blízkosti každej oblasti potenciálneho nebezpečenstva. Akýkoľvek poškodený alebo chýbajúci štítok nahraďte za nový.

decaloemmarkt
decalbatterysymbols
decal117-1194
decal121-2989
decal130-0731
decal130-0765
decal131-1097
decal132-0872
decal136-4243
decal136-4244
decal136-5596
decal138-2456
decal140-3493
decal139-7473

Štítok 132-0869 je iba pre stroje so systémom MyRide.

decal132-0869

Štítok 133-5198 je iba pre stroje so systémom MyRide.

decal133-5198

Štítok 140-3451 je iba pre stroje bez systému MyRide.

decal140-3451

Súčasti stroja

g303937

Pred naštartovaním motora a použitím stroja sa oboznámte so všetkými ovládacími prvkami, ktoré znázorňuje Obrázok 6 a Obrázok 7.

Ovládací panel

g297595

Palivomer

Palivomer zobrazuje objem paliva v nádrži (Obrázok 7).

g238298

Ovládanie škrtiacej klapky

Škrtiaca klapka ovláda otáčky motora a jej páčka (plyn) má plynulé nastavenie od polohy POMALY až do polohy RýCHLO (Obrázok 6).

Ovládanie sýtiča

Ovládanie sýtiča použite pri štartovaní studeného motora (Obrázok 6).

Hodinové počítadlo

Hodinové počítadlo zaznamenáva počet hodín prevádzky motora. Hodiny sa zaznamenávajú, keď je motor v prevádzke. Podľa týchto hodín plánujte pravidelnú údržbu (Obrázok 6).

Páky na ovládanie pohybu

Pomocou pák na ovládanie pohybu môžete riadiť stroj dopredu, dozadu a meniť smer (Obrázok 5).

Poloha Neutrál/zamknuté

Keď vystupujete zo stroja, páky na ovládanie pohybu posuňte smerom von do polohy NEUTRáL/ZAMKNUTé (Obrázok 32). Vždy, keď zastavíte stroj alebo ho necháte bez dozoru, umiestnite páky na ovládanie pohybu do polohy NEUTRáL/ZAMKNUTé.

Páka parkovacej brzdy

Páka parkovacej brzdy sa nachádza na ľavej strane konzoly (Obrázok 5). Páka brzdy slúži na zatiahnutie parkovacej brzdy hnacích kolies.

Ak chcete zatiahnuť parkovaciu brzdu, potiahnite páku nahor tak, aby zacvakla do západky.

Ak chcete parkovaciu brzdu uvoľniť, potiahnite páku zo západky smerom k sebe a stlačte ju nadol.

Pedálový systém zdvíhania plošiny

Pedálový systém zdvíhania plošiny umožňuje spustiť a zdvihnúť plošinu priamo z pozície v sedadle. Pomocou pedála môžete krátkodobo zdvíhať plošinu, keď sa potrebujete vyhnúť prekážkam (Obrázok 5).

Kľúčový spínač

Kľúčový spínač, ktorý sa používa na spustenie a vypnutie motora, má 3 polohy: OFF (Vypnuté), RUN (Chod) a START (Štart) (Obrázok 6). Pozrite si časť Naštartovanie motora.

Prepínač na ovládanie čepelí (pomocný hriadeľ)

Prepínač na ovládanie čepelí označený piktogramom pomocného hriadeľa (PTO) slúži na pripojenie a odpojenie pohonu čepelí kosačky (Obrázok 6).

Kolík na nastavenie výšky kosenia

Kolík na nastavenie výšky kosenia v súčinnosti s pedálom slúži na uzamknutie plošiny v nastavenej výške kosenia. Výšku kosenia nastavujte len vtedy, keď sa stroj nepohybuje (Obrázok 5).

Nadstavce/príslušenstvo

K dispozícii je celý rad schválených nadstavcov a príslušenstva značky Toro na použitie so strojom pre posilnenie a rozšírenie jeho možností. Ak chcete získať zoznam všetkých schválených nadstavcov a príslušenstva, obráťte sa na autorizovaného distribútora spoločnosti Toro alebo navštívte lokalitu www.Toro.com.

Ak chcete zaručiť optimálny výkon a zachovať platnosť bezpečnostnej certifikácie stroja, používajte len originálne náhradné diely a príslušenstvo značky Toro. Náhradné diely a príslušenstvo od iných výrobcov by mohlo byť nebezpečné a pri jeho použití by mohla skončiť platnosť záruky na produkt.

Parametre a dizajn sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

 122 cm plošina kosačky137 cm plošina kosačky152 cm plošina kosačky
Záber kosenia122 cm137 cm152 cm
Šírka bez deflektora163 cm178 cm193 cm
Šírka so zdvihnutým deflektorom140 cm155 cm170 cm
Dĺžka206 cm206 cm206 cm
Výška122 cm122 cm122 cm
Závažie356 kg363 kg370 kg

Obsluha

Note: Ľavá a pravá strana stroja sa určuje podľa bežnej prevádzkovej polohy.

Pred prevádzkou

Bezpečnosť pred prevádzkou

Všeobecné bezpečnostné pokyny

 • Nedovoľte, aby stroj obsluhovali alebo servis vykonávali deti alebo nevyškolené osoby. Miestne predpisy môžu obmedzovať vek obsluhy. Majiteľ zodpovedá za školenie všetkých operátorov a mechanikov.

 • Skontrolujte oblasť, v ktorej budete používať stroj, a odstráňte všetky predmety, ktoré by mohli brániť v prevádzke stroja alebo od neho odlietavať.

 • Oboznámte sa s bezpečnou prevádzkou zariadenia, ovládacími prvkami operátora a bezpečnostnými označeniami.

 • Skontrolujte, či sú pripojené a správne fungujú ovládacie prvky vyžadujúce prítomnosť operátora, bezpečnostné spínače a štíty. Ak nefungujú správne, stroj nepoužívajte.

 • Skôr než odídete z polohy operátora, vypnite motor, vyberte kľúč a počkajte, kým sa všetky pohyblivé časti neprestanú pohybovať. Pred servisom, úpravou, tankovaním, čistením alebo skladovaním nechajte stroj vychladnúť.

 • Pred kosením skontrolujte stroj a uistite sa, či rezacie zostavy fungujú správne.

 • Vyhodnoťte terén, aby ste zistili, aké vybavenie je vhodné a aké nadstavce alebo príslušenstvo sú potrebné na riadnu a bezpečnú prevádzku stroja.

 • Noste vhodný odev vrátane ochranných okuliarov, dlhých nohavíc, pevnej protišmykovej obuvi a ochrany sluchu. Dlhé vlasy si zviažte dozadu a nenoste voľný odev ani voľné šperky.

 • Na stroji neprevážajte žiadne osoby.

 • Okolostojaci a domáce zvieratá sa počas prevádzky stroja nesmú nachádzať v jeho blízkosti. Ak sa niekto k stroju priblíži, vypnite stroj aj s príslušenstvom.

 • Stroj nepoužívajte, ak nie sú na ňom namontované a riadne funkčné všetky kryty a bezpečnostné prvky, ako sú deflektory alebo celý zachytávač trávy. V prípade potreby vymeňte opotrebované alebo poškodené časti.

Bezpečnosť pri manipulácii s palivom

 • Palivo je mimoriadne horľavé a extrémne výbušné. Požiar alebo výbuch paliva môže popáliť vás a iné osoby a môže poškodiť majetok.

  • Zapáleniu paliva statickým výbojom zabránite umiestnením nádoby alebo stroja pred plnením priamo na zem a nie na vozidlo ani na iný predmet.

  • Palivovú nádrž napĺňajte na rovnom podklade v exteriéri, v otvorenom priestore a keď je motor studený. Utrite všetko rozliate palivo.

  • S palivom nemanipulujte počas fajčenia alebo keď sa v blízkosti nachádza otvorený oheň alebo iskry.

  • Kým je motor spustený alebo horúci, neskladajte palivový uzáver ani nedopĺňajte palivo do palivovej nádrže.

  • Ak sa palivo rozleje, nepokúšajte sa štartovať motor. Vyhýbajte sa akýmkoľvek zdrojom zapaľovania, kým sa palivové výpary nerozptýlia.

  • Palivo skladujte v schválenej nádobe a uchovávajte ho mimo dosahu detí.

 • Palivo je po požití škodlivé alebo smrteľné. Dlhodobé vystavenie výparom môže spôsobiť vážne zranenia a ochorenia.

  • Vyhnite sa dlhodobému vdychovaniu výparov.

  • Rukami a tvárou sa nepribližujte k dýze ani otvoru palivovej nádrže.

  • Palivo uchovávajte mimo očí a pokožky.

 • Stroj ani nádobu na palivo neskladujte na miestach s otvoreným plameňom, iskrami alebo kontrolkami, napríklad na ohrievači vody alebo iných spotrebičoch.

 • Neplňte nádoby vo vozidle, na kamióne alebo na prívese s plastovou vložkou. Nádoby pred naplnením vždy postavte na zem a ďaleko od vozidla.

 • Odstráňte zariadenie z kamióna alebo prívesu a natankujte ho, pokiaľ je stále na zemi. Ak to nie je možné, radšej natankujte zariadenie z prenosnej nádoby ako z trysky dávkovača paliva.

 • Stroj nepoužívajte, ak nie je celý výfukový systém na svojom mieste a v dobrom prevádzkovom stave.

 • Udržujte trysku dávkovača paliva v kontakte s okrajom palivovej nádrže alebo kanistra po celý čas tankovania. Nepoužívajte zariadenie na zamknutie otvorenia trysky.

 • Ak ste si palivo vyliali na odev, okamžite sa prezlečte.

 • Neprepĺňajte palivovú nádrž. Nasaďte uzáver palivovej nádrže a bezpečne ho utiahnite.

 • Z rezacej jednotky, tlmiča výfuku, pohonov, zachytávača trávy a motorového priestoru odstráňte trávu a nečistoty, aby ste predchádzali požiarom. Vyčistite rozliaty olej alebo palivo.

Dopĺňanie paliva

Odporúčané palivo

 • Najlepšie výsledky dosiahnete používaním čistého čerstvého (menej ako 30 dní starého) bezolovnatého benzínu s oktánovým číslom 87 alebo vyšším (podľa metódy klasifikácie (R + M)/2).

 • Etanol: benzín s obsahom až 10 % etanolu alebo 15 % MTBE (metyltercbutyléter) je prijateľný. Etanol a MTBE nie sú rovnaké látky. Benzín s 15 % etanolu (E15) nie je schválený na používanie. Nikdy nepoužívajte benzín, ktorý obsahuje viac ako 10 % etanolu, napríklad E15 (obsahuje 15 % etanolu), E20 (obsahuje 20 % etanolu) alebo E85 (obsahuje až 85 % etanolu). Používanie neschváleného benzínu môže spôsobiť problémy s výkonom alebo poškodenie motora, na ktoré sa nemusí vzťahovať záruka.

 • Nepoužívajte benzín s obsahom metanolu.

 • V zimnom období neuskladňujte palivo v palivovej nádrži ani v palivových kanistroch bez použitia palivového stabilizátora.

 • Do benzínu nepridávajte olej.

Použitie stabilizátor/kondicionér

Používajte palivový stabilizátor/kondicionér, aby zostalo palivo dlhšie čerstvé. Riaďte sa pri tom pokynmi výrobcu palivového stabilizátora.

Important: Nepoužívajte palivá obsahujúce metanol alebo etanol.

Do čerstvého paliva pridajte stabilizátor/kondicionér paliva v množstve stanovenom jeho výrobcom.

Plnenie palivovej nádrže

 1. Stroj zaparkujte na rovnom povrchu.

 2. Zatiahnite parkovaciu brzdu.

 3. Vypnite motor a vyberte kľúč.

 4. Vyčistite okolie uzáveru palivovej nádrže.

 5. Naplňte palivovú nádrž tak, aby palivomer ukazoval plný stav (Obrázok 8).

  Note: Palivo nedopĺňajte úplne doplna palivovej nádrže. Prázdny priestor v nádrži umožňuje expanziu paliva.

  g197123

Vykonávanie dennej údržby

Každý deň pred naštartovaním stroja vykonajte postupy pred každým použitím/každodennej údržby uvedené v časti .

Zábeh nového stroja

Zabehnutie motora do plného výkonu trvá určitú dobu. Nové plošiny a pohonné systémy kosačiek majú zároveň väčšie trenie, čo motor ešte väčšmi zaťažuje. Počítajte s tým, že plnú výkonnosť dosiahne nový stroj približne po 40 až 50 hodinách zábehu.

Použitie bezpečnostného ochranného systému

Dôležité upozornenie

Ak sú bezpečnostné ochranné spínače odpojené alebo poškodené, stroj by sa mohol neočakávane naštartovať a spôsobiť zranenie osôb.

 • Nemanipulujte s ochrannými spínačmi.

 • Denne kontrolujte prevádzku ochranných spínačov a pred prevádzkou stroja vymeňte všetky poškodené spínače.

Oboznámenie sa s bezpečnostným ochranným systémom

Bezpečnostný ochranný systém bráni štartovaniu motora, kým nie sú splnené tieto podmienky:

 • Prepínač na ovládanie čepelí (PTO) je deaktivovaný.

 • Páky na ovládanie pohybu sú v polohe NEUTRáL/ZAMKNUTé.

 • Parkovacia brzda je zatiahnutá.

Bezpečnostný ochranný systém zároveň vypne motor vždy, keď ovládacie páky nie sú v polohe NEUTRáL/ZAMKNUTé a obsluha sa postaví zo sedadla.

Skúška bezpečnostného ochranného systému

Servisný intervalPostup pri údržbe
Pri každom použití alebo denne
 • Skontrolujte bezpečnostný ochranný systém.
 • Pred každým použitím stroja vyskúšajte bezpečnostný ochranný systém. Ak bezpečnostný systém nefunguje tak, ako je opísané nižšie, dajte ho hneď opraviť autorizovanému servisnému predajcovi.

  1. Sadnite si na sedadlo, zatiahnite parkovaciu brzdu a nastavte prepínač na ovládanie čepelí (PTO) do polohy ON (Zap.). Skúste naštartovať motor – nemalo by sa to podariť.

  2. Sadnite si na sedadlo, zatiahnite parkovaciu brzdu a nastavte prepínač na ovládanie čepelí (PTO) do polohy OFF (Vyp.). Pohnite ľubovoľnou pákou na ovládanie pohybu (mimo polohy NEUTRáL/ZAMKNUTé). Skúste naštartovať motor – nemalo by sa to podariť. Zopakujte to s druhou ovládacou pákou.

  3. Sadnite si na sedadlo, zatiahnite parkovaciu brzdu, prepnite prepínač na ovládanie čepelí (PTO) do polohy OFF (Vyp.) a nastavte páky na ovládanie pohybu do polohy NEUTRáL/ZAMKNUTé. Naštartujte motor. Keď je motor spustený, uvoľnite parkovaciu brzdu, zapnite prepínač ovládania čepelí (PTO) a jemne sa zdvihnite zo sedadla. Motor by sa mal vypnúť.

  4. Sadnite si na sedadlo, zatiahnite parkovaciu brzdu, prepnite prepínač na ovládanie čepelí (PTO) do polohy OFF (Vyp.) a nastavte páky na ovládanie pohybu do polohy NEUTRáL/ZAMKNUTé. Naštartujte motor. Keď je motor spustený, posuňte ľubovoľnú páku na ovládanie pohybu do stredu a potom dopredu alebo dozadu. Motor by sa mal vypnúť. Zopakujte to s druhou pákou ovládania pohybu.

  5. Sadnite si na sedadlo, uvoľnite parkovaciu brzdu, prepnite prepínač na ovládanie čepelí (PTO) do polohy OFF (Vyp.) a nastavte páky na ovládanie pohybu do polohy NEUTRáL/ZAMKNUTé. Skúste naštartovať motor – nemalo by sa to podariť.

  Nastavenie polohy sedadla

  Sedadlo možno posúvať dopredu a dozadu. Nastavte si sedadlo tak, aby ste sa cítili pohodlne a aby ste mali dobrú kontrolu nad strojom (Obrázok 9).

  g027632

  Nastavenie systému odpruženia MyRide™

  Len pre stroje s MyRide

  Systém odpruženia MyRide™ sa prispôsobuje tak, aby bola jazda plynulá a pohodlná. Rýchlu a jednoduchú zmenu systému odpruženia možno dosiahnuť nastavením zadných pružín. Nastavte systém odpruženia tak, aby ste sa cítili pohodlne (Obrázok 10 a Obrázok 11).

  Otvory na zadné pružiny majú vyznačené čiarky pre lepšiu orientáciu. Zadné pružiny ale možno nastaviť kamkoľvek v otvore, nielen k vyznačeným čiarkam.

  Na nasledujúcom obrázku sú znázornené polohy od najmäkšieho nastavenia po najpevnejšie, ako aj polohy jednotlivých čiarok (Obrázok 10).

  g195744

  Note: Dbajte, aby boli ľavá a pravá pružina vždy nastavené v rovnakej polohe.

  g195746g195745

  Zmena konfigurácie na bočný výstup

  Plošina a čepele kosačky dodané so strojom sú navrhnuté na optimálnu výkonnosť mulčovania a bočného výstupu.

  Namontujte úchytky do tých istých otvorov v plošine, z ktorých ste ich pôvodne odmontovali. Tým zabezpečíte, že pri používaní plošiny kosačky neostanú žiadne otvory neuzavreté.

  Dôležité upozornenie

  Neuzavreté otvory v stroji vystavujú obsluhu aj ostatné osoby nebezpečenstvu úrazu vplyvom odhadzovaného odpadu.

  • Nikdy nepoužívajte stroj bez toho, aby boli vo všetkých otvoroch krytu nasadené ochranné prvky.

  • Keď odstraňujete mulčovací kryt, nasaďte do montážnych otvorov ochranné prvky.

  Stroje so 122 cm plošinou kosačky

  1. Stroj zaparkujte na rovnom povrchu, deaktivujte prepínač na ovládanie čepelí a zatiahnite parkovaciu brzdu.

  2. Skôr než odídete z polohy operátora, vypnite motor, vyberte kľúč a počkajte, kým sa všetky pohyblivé časti neprestanú pohybovať.

  3. Odstráňte plošinu kosačky – pozri Demontáž plošiny kosačky.

  4. Odstráňte 2 poistné matice (5/16") pripevnené k privareným stĺpikom na ľavom kryte navrchu plošiny kosačky v pozícii v strede a vľavo od stredu (Obrázok 12).

   g011149
  5. Odmontujte vratovú skrutku a poistnú maticu na bočnej stene plošiny kosačky, ktorá pripevňuje ľavý kryt k plošine.

  6. Odnímte ľavý kryt z plošiny kosačky, ako znázorňuje Obrázok 12.

  7. Odmontujte 2 vratové skrutky (5/16 × ¾") a 2 poistné matice (5/16"), ktoré pripevňujú zostavu pravého krytu a jeho chrániča k plošine kosačky (Obrázok 13).

   g191136
  8. Odstráňte 2 poistné matice (5/16") pripevnené k privareným stĺpikom na pravom kryte navrchu plošiny kosačky v pozícii v strede a vpravo od stredu (Obrázok 14).

   Note: Odnímte pravý kryt z plošiny kosačky.

   g010704
  9. Vo vrecku s voľnými dielmi nájdite usmerňovač pokosenej trávy a odstráňte úchytky zo zadných otvorov v doske výstupu (Obrázok 15).

   g190734
  10. Založte kryt na otvor bočného výstupu na plošine kosačky.

  11. Pomocou dodaných úchytiek pripevnite k plošine usmerňovač pokosenej trávy.

  12. Nainštalujte plošinu kosačky – pozri Montáž plošiny kosačky.

  Stroje so 137 cm plošinou kosačky

  1. Stroj zaparkujte na rovnom povrchu, deaktivujte prepínač na ovládanie čepelí a zatiahnite parkovaciu brzdu.

  2. Skôr než odídete z polohy operátora, vypnite motor, vyberte kľúč a počkajte, kým sa všetky pohyblivé časti neprestanú pohybovať.

  3. Odstráňte plošinu kosačky – pozri Demontáž plošiny kosačky.

  4. Odstráňte 3 poistné matice (5/16") pripevnené k privareným stĺpikom na ľavom kryte navrchu plošiny kosačky v pozícii v strede, vľavo od stredu a vľavo (Obrázok 16).

   g011149
  5. Odmontujte vratovú skrutku a poistnú maticu na bočnej stene plošiny kosačky, ktorá pripevňuje ľavý kryt k plošine (Obrázok 16).

  6. Odnímte ľavý kryt z plošiny kosačky (Obrázok 16).

  7. Vo vrecku s voľnými dielmi nájdite 2 skrutky a pomocou existujúcich poistných matíc namontujte tieto úchytky do otvorov v plošine kosačky, ktoré znázorňuje Obrázok 16, ako ochranu pred odletujúcimi nečistotami.

   Note: Skrutku prevlečte zospodu cez dolnú stranu plošiny a zhora ju zaistite pomocou existujúcej poistnej matice.

  8. Odmontujte vratovú skrutku (5/16" × ¾") a poistnú maticu (5/16") na zadnej stene plošiny kosačky, ktorá pripevňuje kryt k plošine (Obrázok 17).

   g190737
  9. Nájdite chránič krytu na prednom okraji otvoru bočného výstupu (Obrázok 17).

  10. Odmontujte úchytky, ktoré pripevňujú chránič krytu a pravý kryt k plošine kosačky (Obrázok 17).

   Note: Odstráňte chránič krytu a všetky úchytky si odložte.

  11. Odstráňte 2 poistné matice (5/16") pripevnené k privareným stĺpikom na pravom kryte navrchu plošiny kosačky v pozícii v strede a vpravo od stredu (Obrázok 18).

   g010704
  12. Odmontujte vratovú skrutku a poistnú maticu, ktorá pripevňuje pravý kryt k hornej strane plošiny kosačky, a odstráňte pravý kryt z plošiny kosačky (Obrázok 18).

  13. Namontujte úchytky, ktoré ste predtým odmontovali, do predných otvorov v doske výstupu a do otvoru v plošine smerujúceho dopredu (Obrázok 17).

  14. Vo vrecku s voľnými dielmi nájdite chránič krytu, odmontujte úchytky zo zadných otvorov dosky výstupu a namontujte kryt k otvoru bočného výstupu v plošine kosačky (Obrázok 19).

   g190735
  15. Pomocou dodaných úchytiek pripevnite k plošine usmerňovač pokosenej trávy.

  16. Nainštalujte plošinu kosačky – pozri Montáž plošiny kosačky.

  Počas prevádzky

  Bezpečnosť počas prevádzky

  Všeobecné bezpečnostné pokyny

  • Majiteľ alebo operátor môže predchádzať nehodám, ktoré môžu spôsobiť zranenie alebo poškodenie majetku, a je zodpovedný za takéto nehody.

  • Práca so strojom si vyžaduje maximálnu pozornosť. Nerozptyľujte sa žiadnym spôsobom, v opačnom prípade môže dôjsť k zraneniu alebo poškodeniu majetku.

  • Nepracujte so strojom, ak ste chorí, unavení alebo pod vplyvom alkoholu alebo drog.

  • Kontakt s čepeľou môže mať za následok vážne zranenie. Skôr než odídete z polohy operátora, vypnite motor, vyberte kľúč a počkajte, kým sa všetky pohyblivé časti neprestanú pohybovať. Keď otočíte kľúč do polohy OFF (Vyp.), motor by sa mal vypnúť a čepeľ by sa mala zastaviť. V opačnom prípade prestaňte stroj okamžite používať a obráťte sa na autorizovaného servisného predajcu.

  • Stroj prevádzkujte len pri dobrej viditeľnosti a za vhodných poveternostných podmienok. Nepracujte so strojom, ak hrozia blesky.

  • Udržujte ruky a nohy v bezpečnej vzdialenosti od rezacích jednotiek. Udržujte odstup od výstupného otvoru.

  • Nekoste so zdvihnutými, odstránenými alebo modifikovanými dvierkami výstupu, pokiaľ nemáte pripevnený riadne fungujúci systém na zber trávy alebo mulčovaciu súpravu.

  • Nekoste počas cúvania, pokiaľ to nie je absolútne nevyhnutné. Pred cúvaním sa vždy pozerajte dole smerom za seba.

  • V blízkosti neprehľadných oblastí, kríkov, stromov alebo iných objektov, ktoré by mohli obmedziť viditeľnosť, buďte extrémne opatrní.

  • Keď nekosíte, zastavte všetky čepele.

  • Ak stroj zasiahne nejaký predmet alebo začne vibrovať, okamžite vypnite motor, vyberte kľúč (ak je vo výbave) a pred kontrolou poškodenia stroja počkajte, kým sa všetky pohyblivé časti prestanú pohybovať. Pred pokračovaním v prevádzke vykonajte všetky nevyhnutné opravy.

  • Pri zatáčaní so strojom do zákrut, na križovatkách a chodníkoch spomaľte a buďte veľmi opatrní. Vždy získajte povolenie na cestu.

  • Pred opustením pozície operátora vykonajte nasledujúce opatrenia:

   • Stroj zaparkujte na rovnom povrchu.

   • Deaktivujte pomocný hriadeľ a spustite nadstavce.

   • Zatiahnite parkovaciu brzdu.

   • Vypnite motor a vyberte kľúč.

   • Počkajte, kým sa nezastavia všetky pohyblivé časti.

  • Motor prevádzkujte len v dobre vetraných oblastiach. Výfukové plyny obsahujú oxid uhoľnatý, ktorý je po vdýchnutí smrteľný.

  • Naštartovaný stroj nikdy nenechávajte bez dozoru.

  • Ťahané zariadenie pripájajte k stroju výlučne za čap.

  • Stroj nepoužívajte, ak nie sú na ňom namontované a riadne funkčné všetky kryty a bezpečnostné prvky, ako sú deflektory alebo celý zachytávač trávy. V prípade potreby vymeňte opotrebované alebo poškodené časti. Stroj nepoužívajte, ak na ňom nie sú namontované a riadne funkčné všetky kryty a bezpečnostné prvky, ako sú deflektory alebo celý zachytávač trávy. V prípade potreby vymeňte opotrebované alebo poškodené časti.

  • Používajte len príslušenstvo a nadstavce schválené spoločnosťou Toro.

  • Tento stroj produkuje hladinu hluku, ktorá presahuje 85 dBA na úrovni ucha operátora a môže počas dlhšieho vystavenia spôsobiť stratu sluchu.

   g229846
  • Z rezacej jednotky, pohonov, výfuku a motora odstráňte trávu a nečistoty, aby ste predišli požiaru.

  • Pri štartovaní motora stojte v bezpečnej vzdialenosti od čepelí.

  • Nikdy nezdvíhajte plošinu kosačky počas pohybu čepelí.

  • Sledujte dráhu výstupu z kosačky a dávajte pozor, aby pokosená tráva nezasahovala žiadne osoby. Vyhýbajte sa odhadzovaniu materiálu na stenu alebo inú prekážku, pretože sa môže odraziť naspäť smerom k vám.

  • Pri prechode plochami bez trávy a pri presune stroja do oblasti prevádzky a späť zastavte čepele, znížte rýchlosť stroja a jazdite opatrne.

  • Nemeňte otáčky regulátora motora ani neprekračujte otáčky motora.

  • Stroje tohto druhu a činnosť kosenia často priťahujú pozornosť detí. Nikdy nepočítajte s tým, že deti ostanú tam, kde ste ich videli naposledy.

  • Deti musia byť mimo oblasti prevádzky a pod dohľadom zodpovednej dospelej osoby, ktorá nie je operátorom.

  • Dávajte pozor, a ak deti vstúpia do oblasti prevádzky, stroj vypnite.

  • Pred cúvaním alebo zmenou smeru stroja sa pozrite nadol a na všetky smery, či niekde nie sú malé deti.

  • Neprevážajte deti na stroji ani v prípade, že sa čepele nepohybujú. Deti by mohli spadnúť a utrpieť vážny úraz alebo by vám mohli prekážať v bezpečnom používaní stroja. Deti, ktoré ste v minulosti odviezli, by sa mohli bez varovania znova objaviť v oblasti prevádzky a mohli by ste ich zraziť.

  Bezpečnosť na svahu

  • Svahy sú hlavným faktorom pri nehodách súvisiacich so stratou ovládania a pri prevrátení, ktoré môžu mať za následok vážne alebo smrteľné zranenie. Operátor nesie zodpovednosť za bezpečnú prevádzku na svahu. Pri ovládaní stroja na svahu sa musí postupovať mimoriadne opatrne. Pred používaním stroja na svahu vykonajte nasledujúce opatrenia:

   • Prečítajte si pokyny týkajúce sa práce na svahu, ktoré nájdete v príručke a na stroji, a oboznámte sa s nimi.

   • Určte približný sklon svahu pomocou priloženého indikátora uhla.

   • Stroj nikdy nepoužívajte na svahoch strmších ako 15°.

   • Vyhodnoťte stav konkrétnej lokality a určite, či je svah bezpečný na prevádzku stroja. Pri tohto vyhodnotení sa riaďte zdravým rozumom a dobrým úsudkom. Zmeny terénu, napríklad vlhkosť, môžu rýchlo ovplyvniť prevádzku stroja na svahu.

  • Nebezpečenstvá identifikujte pod svahom. Stroj nikdy nepoužívajte v blízkosti spádov, priekop, násypov, vody alebo iných nebezpečenstiev. Stroj sa môže náhle prevrátiť, keď koleso prejde cez okraj. Zachovávajte bezpečnú vzdialenosť (dvojnásobok šírky stroja) medzi strojom a akýmkoľvek nebezpečenstvom. Trávu na týchto miestach koste pomocou ručne vedenej kosačky alebo krovinorezu.

  • Vyhýbajte sa štartovaniu, zastavovaniu alebo otáčaniu stroja na svahoch. Nevykonávajte náhle zmeny rýchlosti alebo smeru a stroj otáčajte pomaly a postupne.

  • Stroj neprevádzkujte za podmienok, pri ktorých je ohrozená trakcia, riadenie alebo stabilita. Majte na pamäti, že pri prevádzke stroja na mokrej tráve, svahoch alebo dole kopcom môže stroj stratiť trakciu. Strata trakcie pohonu kolies môže spôsobiť pošmyknutie a nemožnosť brzdiť a riadiť stroj. Stroj sa môže pošmyknúť aj po zastavení pohonu kolies.

  • Odstráňte alebo označte prekážky, napríklad priekopy, diery, vyjazdené koľaje, nerovnosti, skaly alebo iné skryté nebezpečenstvá. Vysoká tráva môže skryť prekážky. Stroj sa môže na nerovnom teréne prevrátiť.

  • Pri práci s príslušenstvom alebo nadstavcami, ako sú systémy na zber trávy, postupujte zvlášť opatrne. Môžu zmeniť stabilitu stroja a spôsobiť stratu kontroly. Dodržiavajte pokyny týkajúce sa protizávaží.

  • Ak je to možné, pri prevádzke stroja na svahoch nechajte plošinu spustenú na zemi. Po zdvihnutí plošiny pri prevádzke na svahoch môže stroj stratiť stabilitu.

  g229111

  Bezpečnosť pri ťahaní

  • Ťahané zariadenie pripájajte výlučne za čap.

  • Stroj nepoužívajte na ťahanie iného vozidla, pokiaľ nemá nainštalovaný čap.

  • Neprekračujte hmotnostný limit ťahaného zariadenia a ťahania na svahoch. Ťahaná hmotnosť nesmie byť väčšia ako hmotnosť stroja a obsluhy.

  • Nikdy nedovoľte, aby sa v blízkosti ťahaného zariadenia nachádzali deti alebo iné osoby.

  • Na svahoch môže hmotnosť ťahaného zariadenia spôsobiť stratu trakcie, zvýšené riziko prevrátenia a stratu kontroly. Znížte hmotnosť ťahaného zariadenia a spomaľte.

  • Čím vyššia je hmotnosť ťahaného bremena, tým dlhšia je brzdná dráha. Jazdite pomaly a zachovávajte dostatočnú vzdialenosť na zastavenie.

  • Pri odbočovaní robte široký oblúk, aby sa nadstavec nedotýkal stroja.

  Nástup na stanovište operátora

  Pri nastupovaní na stanovište operátora použite plošinu kosačky ako schodík (Obrázok 22).

  g029797

  Používanie parkovacej brzdy

  Vždy, keď stroj zastavíte alebo ho necháte bez dozoru, zatiahnite parkovaciu brzdu.

  Zatiahnutie parkovacej brzdy

  Stroj zaparkujte na rovnom povrchu.

  g188778

  Uvoľnenie parkovacej brzdy

  Ak chcete parkovaciu brzdu uvoľniť, potiahnite páku zo západky smerom k sebe a stlačte ju nadol (Obrázok 24).

  g188777

  Zapnutie prepínača na ovládanie čepelí (PTO)

  g008945

  Note: Čepele vždy zapínajte s plynovou páčkou v polohe RýCHLO (Obrázok 26).

  g295538

  Vypnutie prepínača na ovládanie čepelí (PTO)

  g009174

  Používanie plynovej páčky

  Plynovou páčkou možno pohybovať od polohy RýCHLO až do polohy POMALY (Obrázok 28).

  Pri zapínaní čepelí (PTO) vždy používajte polohu RýCHLO.

  g295539

  Používanie sýtiča

  Pri štartovaní studeného motora použite sýtič.

  1. Pred použitím kľúčového spínača vytiahnutím ovládacieho gombíka zapnite sýtič (Obrázok 29).

   Note: Dbajte na plné zapnutie sýtiča. Gombík môže byť potrebné počas používania kľúčového spínača podržať.

  2. Po naštartovaní motora zatlačte gombík späť, čím sýtič vypnete (Obrázok 29).

   g295540

  Používanie kľúčového spínača

  1. Otočte kľúč do polohy ŠTART (Obrázok 30).

   Note: Po naštartovaní motora uvoľnite kľúč.

   Important: Nenechajte štartér motora bežať súvisle dlhšie než 5 sekúnd. Ak motor nenaštartuje, pred ďalším pokusom počkajte 10 sekúnd. V prípade nedodržania týchto pokynov môže dôjsť k spáleniu štartéra.

   Note: Keď štartujete motor prvýkrát po úplnom vyprázdnení palivového systému, môže byť na naštartovanie potrebných viac pokusov.

   g008947
  2. Otočením kľúča do polohy STOP vypnete motor.

  Naštartovanie motora

  Note: Zahriaty alebo horúci motor nemusí vyžadovať použitie sýtiča.

  Important: Nenechajte štartér bežať súvisle dlhšie než 5 sekúnd. Ak štartér pracuje súvisle dlhšie ako 5 sekúnd, môže sa poškodiť. Ak motor nenaštartuje, pred ďalším pokusom o naštartovanie počkajte 10 sekúnd.

  g297307

  Vypnutie motora

  1. Vypnite čepele nastavením prepínača na ovládanie čepelí do polohy OFF (Vyp.) (Obrázok 27).

  2. Zatiahnite parkovaciu brzdu.

  3. Ovládanie škrtiacej klapky presuňte do polohy FAST (Rýchlo).

  4. Otočte kľúč do polohy OFF (Vyp.) a vyberte ho.

  Výstraha

  Deti alebo okolostojaci sa môžu zraniť, ak posunú alebo sa pokúsia prevádzkovať stroj, ktorý je bez dozoru.

  Keď nechávate stroj bez dozoru, vždy vyberte kľúč a zatiahnite parkovaciu brzdu.

  Používanie pák na ovládanie pohybu

  c:\data\documentum\checkout\g004532

  Jazda so strojom

  Hnacie kolesá sa otáčajú nezávisle a sú poháňané hydraulickými motormi na každej náprave. Jedna strana sa môže otáčať dozadu a súčasne druhá dopredu, takže stroj sa v podstate dokáže otočiť na mieste. Tým sa výrazne zlepšujú manévrovacie schopnosti stroja, ale môže chvíľu trvať, kým si na tento spôsob pohybu zvyknete.

  Ovládací prvok škrtiacej klapky reguluje otáčky motora, ktoré sa merajú ako otáčky za minútu. Najlepší výkon dosiahnete posunutím plynovej páčky do polohy RýCHLO. Počas kosenia vždy používajte plný plyn.

  Dôležité upozornenie

  Stroj môže zatáčať veľmi rýchlo. Môžete nad ním stratiť kontrolu a spôsobiť si úraz alebo sa môže poškodiť samotný stroj.

  • Pri zatáčaní buďte opatrní.

  • Pred ostrými zatáčkami spomaľte.

  Jazda dopredu

  Note: Ak pohnete ovládacími pákami trakčného pohonu so zatiahnutou parkovacou brzdou, motor sa vypne.

  Ak chcete stroj zastaviť, presuňte páky ovládania pohybu do NEUTRáLNEJ polohy.

  1. Uvoľnite parkovaciu brzdu. Pozrite si časť Uvoľnenie parkovacej brzdy.

  2. Posuňte páky do stredovej odomknutej polohy.

  3. Pomaly potlačte páky na ovládanie pohybu smerom dopredu (Obrázok 33). Stroj sa pohne vpred.

   g008952

  Jazda dozadu

  1. Posuňte páky do stredovej odomknutej polohy.

  2. Pomaly potlačte páky na ovládanie pohybu smerom dozadu (Obrázok 34). Stroj sa pohne vzad.

   g008953

  Používanie bočného výstupu

  Kosačka má otočný deflektor trávy, ktorý odvádza pokosenú trávu do boku a smerom dolu na trávnik.

  Nebezpečie

  Ak nie je namontovaný deflektor trávy, kryt výstupu alebo kompletná zostava zachytávača trávy, obsluha a okolostojace osoby sa môžu dostať do kontaktu s čepeľou a odhadzovaným odpadom. Kontakt s otáčajúcimi sa čepeľami kosačky a odhadzovaným odpadom spôsobí zranenie alebo smrť.

  • Deflektor trávy nikdy z kosačky neodstraňujte – jeho úlohou je usmerňovať materiál nadol na trávnik. Ak sa deflektor trávy poškodí, ihneď ho vymeňte.

  • Pod plošinu kosačku nikdy nedávajte ruky ani nohy.

  • Nikdy sa nepokúšajte čistiť oblasť výstupu ani čepele kosačky, kým nenastavíte prepínač ovládania čepelí (PTO) do polohy OFF (Vyp.), neotočíte kľúčový spínač do polohy OFF (Vyp.) a nevyberiete z neho kľúč.

  • Dbajte, aby bol deflektor trávy v spustenej polohe.

  Nastavenie výšky kosenia

  Stroj je vybavený pedálovým systémom zdvíhania plošiny. Pomocou pedála môžete zdvihnúť plošinu buď pri nastavovaní, alebo krátkodobo, keď sa potrebujete vyhnúť prekážkam.

  Výšku kosenia môžete nastaviť od 38 do 114 mm v krokoch po 6 mm umiestnením kolíka na nastavenie výšky kosenia do otvorov v rôznych polohách.

  1. Nohou stlačte pedál na zdvíhanie plošiny a zdvihnite plošinu kosačky.

  2. Vyberte nastavovací kolík z konzoly určujúcej výšku kosenia (Obrázok 35).

  3. V systéme nastavenia výšky kosenia zvoľte otvor zodpovedajúci požadovanej výške kosenia a zasuňte doňho kolík (Obrázok 35).

  4. Pomaly spustite plošinu do polohy, keď sa páčka dotkne kolíka.

   g297360

  Nastavenie valcov na ochranu pred zasiahnutím zeme

  Pri každej zmene výšky kosenia nastavte aj výšku valcov na ochranu pred zasiahnutím zeme.

  Note: Valce na ochranu pred zasiahnutím zeme nastavte tak, aby sa na normálnom, plochom kosenom priestore nedotýkali zeme.

  1. Stroj zaparkujte na rovnom povrchu, deaktivujte prepínač na ovládanie čepelí a zatiahnite parkovaciu brzdu – pozrite si časť Zatiahnutie parkovacej brzdy.

  2. Skôr než odídete z polohy operátora, vypnite motor, vyberte kľúč a počkajte, kým sa všetky pohyblivé časti neprestanú pohybovať.

  3. Nastavte valce na ochranu pred zasiahnutím zeme, ako to znázorňuje Obrázok 36.

   g301976

  Provozné tipy

  Používanie rýchleho nastavenia klapky

  Najlepšie kosenie a maximálnu cirkuláciu vzduchu dosiahnete pri nastavení motora do polohy FAST. Dôkladné pokosenie trávy vyžaduje prúdenie vzduchu, preto výšku kosenia nenastavujte na takú nízku hodnotu, pri ktorej sa plošina kosačky úplne zaborí do nepokosenej trávy. Vždy sa snažte jednu stranu kosačky udržiavať mimo nepokosenej trávy, vďaka čomu do plošiny bude prúdiť vzduch.

  Prvé kosenie trávnika

  Trávu koste s o niečo vyšším nastavením ako zvyčajne, čím zaručíte, že pri nastavenej výške kosenia plošina kosačky nezasiahne nerovný povrch. Vo všeobecnosti však platí, že najvhodnejšie je nastaviť výšku kosenia, ktorú ste používali v minulosti. Pri kosení trávy vyššej ako 15 cm môže byť vhodné pokosiť trávnik dvakrát, aby ste zaručili prijateľnú kvalitu kosenia.

  Kosenie trávy do tretiny listov

  Najlepšie je kosiť listy len do tretiny. Nižšie nastavenie sa bežne neodporúča, no využiť ho možno vtedy, keď je tráva riedka, alebo na sklonku jesene, keď tráva rastie pomalšie.

  Zmeny smeru kosenia

  Meňte smer kosenia, aby boli listy trávy neustále vzpriamené. Pomôže to zároveň rozptýliť pokosenú trávu, čím sa zlepšuje jej rozklad a hnojenie trávnika.

  Kosenie v správnych intervaloch

  Tráva rastie počas jednotlivých ročných období rôzne rýchlo. Ak chcete zachovať rovnakú výšku kosenia, častejšie koste na začiatku jari. Keď začne tráva uprostred leta rásť pomalšie, koste ju menej často. Ak nemôžete kosiť dlhší čas, najskôr koste s vyšším nastavením kosenia a potom trávnik pokoste o dva dni znova s nižším nastavením.

  Kosenie pri nižšej rýchlosti

  Ak chcete zlepšiť kvalitu kosenia, za určitých podmienok využívajte nižšiu rýchlosť.

  Vyhýbajte sa koseniu trávy príliš nakrátko

  Pri kosení nerovnomerného trávnika nastavte vyššiu výšku kosenia, aby ste nezasiahli korene.

  Zastavenie stroja

  Ak musíte pri kosení zastaviť pohyb dopredu, na trávnik môže spadnúť väčšie množstvo pokosenej trávy. Ak tomu chcete predísť, so zapojenými čepeľami prejdite na už pokosenú časť alebo pri pohybe dopredu uvoľnite plošinu kosačky.

  Čistenie spodnej časti plošiny kosačky

  Po každom použití vyčistite zo spodnej časti plošiny kosačky všetku pokosenú trávu a nečistoty. Ak sa pokosená tráva a nečistoty nahromadia vnútri plošiny kosačky, kvalita kosenia bude časom neuspokojivá.

  Údržba čepelí

  Počas celej sezóny kosenia čepele neustále brúste, pretože ostrá čepeľ kosí čisto bez toho, aby trhala alebo drvila listy trávy. Roztrhané a rozdrvené listy trávy na okrajoch hnednú, čo spomaľuje ich rast a zvyšuje pravdepodobnosť chorôb. Ostrosť a akékoľvek opotrebovanie alebo poškodenie čepelí kosačky kontrolujte po každom použití. V prípade potreby vybrúste všetky štrbiny a nabrúste čepele. V prípade poškodenia alebo opotrebovania čepele ihneď vymeňte za originálne náhradné čepele značky Toro.

  Po prevádzke

  Bezpečnosť po prevádzke

  Všeobecné bezpečnostné pokyny

  • Skôr než odídete z polohy operátora, vypnite motor, vyberte kľúč a počkajte, kým sa všetky pohyblivé časti neprestanú pohybovať. Pred servisom, úpravou, tankovaním, čistením alebo skladovaním nechajte stroj vychladnúť.

  • Z rezacej jednotky, tlmiča výfuku, pohonov, zachytávača trávy a motorového priestoru odstráňte trávu a nečistoty, aby ste predchádzali požiarom. Vyčistite rozliaty olej alebo palivo.

  • Pred uskladnením alebo prepravou stroja vypnite prívod paliva a vyberte kľúč.

  Ručné tlačenie stroja

  Important: Stroj vždy tlačte ručne. Neťahajte stroj, mohli by ste ho poškodiť.

  Tlačenie stroja

  1. Stroj zaparkujte na rovnom povrchu, deaktivujte prepínač na ovládanie čepelí a zatiahnite parkovaciu brzdu.

  2. Skôr než odídete z polohy operátora, vypnite motor, vyberte kľúč a počkajte, kým sa všetky pohyblivé časti neprestanú pohybovať.

  3. Na ráme po oboch stranách motora nájdite páčky na odpojenie motora.

  4. Posuňte páčky na odpojenie motora dopredu cez kľúčovú dierku a nadol a zaistite ich v tejto polohe (Obrázok 37).

   Note: Nastavte takto obidve páčky.

  5. Uvoľnite parkovaciu brzdu.

   g298692
  6. Po dokončení zatiahnite parkovaciu brzdu.

  Prevádzka stroja

  Posuňte páčky na odpojenie motora dozadu cez kľúčovú dierku a nadol a zaistite ich v správnej polohe, ako znázorňuje Obrázok 37.

  Note: Nastavte takto obidve páčky.

  Preprava stroja

  Na prepravu stroja použite ťažkotonážny príves alebo kamión. Použite rampu s plnou šírkou. Uistite sa, že príves alebo kamión má všetky potrebné brzdy, osvetlenie a značenie v súlade so zákonom. Pozorne si prečítajte všetky bezpečnostné pokyny. Znalosť týchto informácií môže pomôcť vám alebo okolitým osobám predísť zraneniu. Postupujte podľa miestnych vyhlášok pre prívesy a požiadaviek na zväzovanie.

  Dôležité upozornenie

  Jazda na ulici alebo na ceste bez smeroviek, svetiel, reflexného značenia alebo označenia pomaly idúceho vozidla je nebezpečná a môže viesť k nehode s následným zranením.

  So strojom nejazdite po verejnej ulici ani po ceste.

  Výber prívesu

  Dôležité upozornenie

  Nakladanie stroja na príves alebo nákladné vozidlo zvyšuje možnosť prevrátenia a mohlo by pri ňom dôjsť k vážnemu zraneniu alebo smrti (Obrázok 38).

  • Používajte len rampu na celú šírku stroja. Nepoužívajte samostatné rampy na každú stranu stroja.

  • Medzi rampou a zemou alebo medzi rampou a prívesom či nákladným vozidlom zachovávajte maximálne 15-stupňový uhol.

  • Uistite sa, že rampa je v porovnaní s výškou plošiny prívesu alebo nákladného vozidla od zeme minimálne štyrikrát dlhšia. Zaručí sa tým, že uhol rampy neprekročí 15 stupňov od rovného povrchu.

  g027996

  Nakladanie stroja

  Dôležité upozornenie

  Nakladanie stroja na príves alebo nákladné vozidlo zvyšuje možnosť prevrátenia a mohlo by pri ňom dôjsť k vážnemu zraneniu alebo smrti.

  • Pri používaní stroja na rampe postupujte zvlášť opatrne.

  • Pri jazde hore rampou cúvajte a nadol schádzajte smerom dopredu.

  • Pri jazde so strojom na rampe sa vyhnite náhlemu zrýchleniu alebo spomaleniu, pretože by ste mohli stratiť kontrolu nad strojom alebo by sa stroj mohol prevrátiť.

  1. Ak používate príves, pripojte ho k ťažnému vozidlu a pripojte bezpečnostné reťaze.

  2. Ak je to možné, pripojte brzdy a svetlá prívesu.

  3. Spustite rampu, pričom zaistite, aby uhol medzi rampou a zemou nepresiahol 15 stupňov (Obrázok 38).

  4. Pri jazde hore rampou cúvajte (Obrázok 39).

   g027995
  5. Vypnite motor, vyberte kľúč a zatiahnite parkovaciu brzdu.

  6. Priviažte stroj v blízkosti predných samonastavovacích kolies a zadného nárazníka popruhmi, reťazami, oceľovými alebo inými lanami (Obrázok 40). Požiadavky týkajúce sa zväzovania nájdete v miestnych predpisoch.

   g027708

  Vykladanie stroja

  1. Spustite rampu, pričom zaistite, aby uhol medzi rampou a zemou nepresiahol 15 stupňov (Obrázok 38).

  2. Dolu rampou schádzajte smerom dopredu (Obrázok 39).

  Údržba

  Note: Ľavá a pravá strana stroja sa určuje podľa bežnej prevádzkovej polohy.

  Bezpečnosť pri údržbe

  • Ak necháte kľúč v spínači, iná osoba bude môcť náhodne naštartovať motor a vážne zraniť vás alebo iných okolostojacich. Pred vykonávaním akejkoľvek údržby vyberte kľúč zo spínača.

  • Pred opustením pozície operátora vykonajte nasledujúce opatrenia:

   • Stroj zaparkujte na rovnom povrchu.

   • Deaktivujte pohony.

   • Zatiahnite parkovaciu brzdu.

   • Vypnite motor a vyberte kľúč.

   • Pred vykonaním údržby nechajte komponenty stroja vychladnúť.

  • Nevyškolený personál nesmie vykonávať servis stroja.

  • Udržujte ruky a nohy v bezpečnej vzdialenosti od pohybujúcich sa častí a horúcich povrchov. Pokiaľ je to možné, nevykonávajte nastavovanie pri spustenom motore.

  • Opatrne uvoľnite tlak z komponentov s uloženou energiou.

  • Pravidelne kontrolujte prevádzku parkovacej brzdy. Podľa potreby ju upravte a vykonajte jej servis.

  • Nikdy nemanipulujte s bezpečnostnými zariadeniami. Pravidelne kontrolujte správnu prevádzku.

  • Z rezacej jednotky, tlmiča výfuku, pohonov, zachytávača trávy a motorového priestoru odstráňte trávu a nečistoty, aby ste predišli požiaru.

  • Vyčistite rozliaty olej alebo palivo a odstráňte palivom nasiaknuté nečistoty.

  • Pri zdvihnutí stroja používajte na jeho podopretie vždy montážne podstavce, nie hydraulické či mechanické zdviháky.

  • Všetky časti uchovávajte v dobrom prevádzkovom stave a pravidelne uťahujte všetky montážne prvky, najmä prvky na pripevnenie čepelí. Vymeňte všetky opotrebované alebo poškodené nálepky.

  • Pred opravou stroja odpojte batériu. Najskôr odpojte záporný a potom kladný pól. Najskôr pripojte kladný a potom záporný pól.

  • Ak si chcete zabezpečiť optimálny výkon, používajte len originálne náhradné diely a príslušenstvo značky Toro. Náhradné diely a príslušenstvo od iných výrobcov by mohlo byť nebezpečné a pri jeho použití by mohla skončiť platnosť záruky na produkt.

  Odporúčaný harmonogram údržby

  Servisný intervalPostup pri údržbe
  Po prvých 5 hodinách
 • Vymeňte motorový olej a filter.
 • Pri každom použití alebo denne
 • Skontrolujte bezpečnostný ochranný systém.
 • Skontrolujte vzduchový filter, či nie je znečistený a či neobsahuje uvoľnené alebo poškodené diely.
 • Skontrolujte hladinu motorového oleja.
 • Vyčistite mriežku prívodu vzduchu do motora.
 • Skontrolujte čepele.
 • Skontrolujte, či deflektor trávy nie je poškodený.
 • Po každých 25 hodinách prevádzky
 • Vyčistite penovú vložku vzduchového filtra(v prašnom alebo znečistenom prostredí častejšie).
 • Skontrolujte tlak pneumatík.
 • Skontrolujte, či remene nie sú opotrebované alebo natrhnuté.
 • Po každých 100 hodinách prevádzky
 • Vymeňte penovú vložku vzduchového filtra(v prašnom alebo znečistenom prostredí častejšie).
 • Vyčistite papierovú vložku vzduchového filtra (v prašnom alebo znečistenom prostredí častejšie).
 • Skontrolujte a vyčistite rebrá chladiča a vnútro krytov motora.
 • Po každých 200 hodinách prevádzky
 • Vymeňte papierovú vložku vzduchového filtra (v prašnom alebo znečistenom prostredí častejšie).
 • Po každých 300 hodinách prevádzky
 • Skontrolujte a nastavte vôľu ventilov. Obráťte sa na autorizovaného servisného zástupcu.
 • Pred uskladnením
 • Nabite batériu a odpojte od nej káble.
 • Pred uskladnením stroja vykonajte všetky úkony údržby uvedené vyššie.
 • Všetky otlčené povrchy pretrite.
 • Výstraha

  Ak necháte kľúč v spínači, iná osoba bude môcť náhodne naštartovať motor a vážne zraniť vás alebo iných okolostojacich.

  Pred vykonávaním akejkoľvek údržby vypnite motor a vyberte kľúč zo spínača.

  Postupy pred údržbou stroja

  Uvoľnenie clony na plošine kosačky

  Uvoľnite 2 spodné skrutky clony, čím získate prístup k hornej strane plošiny kosačky (Obrázok 41).

  g303960

  Note: Po údržbe vždy znova dotiahnite skrutky a pripevnite clonu.

  Údržba motoru

  Bezpečnosť motora

  • Ruky, nohy, tvár, odev a ostatné časti tela nepribližujte k tlmiču výfuku ani iným horúcim povrchom. Pred vykonaním údržby nechajte komponenty motora vychladnúť.

  • Nemeňte otáčky regulátora motora ani neprekračujte otáčky motora.

  Servis vzduchového filtra

  Servisný intervalPostup pri údržbe
  Pri každom použití alebo denne
 • Skontrolujte vzduchový filter, či nie je znečistený a či neobsahuje uvoľnené alebo poškodené diely.
 • Po každých 300 hodinách prevádzky
 • Skontrolujte a nastavte vôľu ventilov. Obráťte sa na autorizovaného servisného zástupcu.
 • Note: V prípade mimoriadne náročných prevádzkových podmienok (prach, piesok) vykonávajte údržbu vzduchového filtra častejšie (každých niekoľko hodín).

  Vybratie penovej a papierovej vložky

  1. Stroj zaparkujte na rovnom povrchu, deaktivujte prepínač na ovládanie čepelí (PTO) a zatiahnite parkovaciu brzdu.

  2. Skôr než odídete z polohy operátora, vypnite motor, vyberte kľúč a počkajte, kým sa všetky pohyblivé časti neprestanú pohybovať.

  3. Vyčistite okolie krytu vzduchového filtra, aby sa do motora nedostali nečistoty a nepoškodili ho.

  4. Zdvihnite kryt a otočným pohybom vyberte zostavu vzduchového filtra z motora (Obrázok 42).

   g027800g027801
  5. Oddeľte od seba penovú a papierovú vložku (Obrázok 43).

   g027802

  Údržba penovej vložky vzduchového filtra

  Servisný intervalPostup pri údržbe
  Po každých 25 hodinách prevádzky
 • Vyčistite penovú vložku vzduchového filtra(v prašnom alebo znečistenom prostredí častejšie).
 • Po každých 100 hodinách prevádzky
 • Vymeňte penovú vložku vzduchového filtra(v prašnom alebo znečistenom prostredí častejšie).
  1. Penovú vložku umyte v roztoku tekutého mydla a teplej vody. Keď je vložka čistá, dôkladne ju opláchnite.

  2. Vložku vysušte tak, že ju zabalíte do čistej handričky a vyžmýkate.

   Important: Ak je penová vložka roztrhnutá alebo opotrebovaná, vymeňte ju.

  Údržba papierovej vložky vzduchového filtra

  Servisný intervalPostup pri údržbe
  Po každých 100 hodinách prevádzky
 • Vyčistite papierovú vložku vzduchového filtra (v prašnom alebo znečistenom prostredí častejšie).
 • Po každých 200 hodinách prevádzky
 • Vymeňte papierovú vložku vzduchového filtra (v prašnom alebo znečistenom prostredí častejšie).
  1. Papierovú vložku vyčistite tak, že ju zľahka poklepete, čím odstránite prach.

   Note: Ak je papierová vložka veľmi znečistená, vymeňte ju za novú.

  2. Skontrolujte, či prvok nie je roztrhnutý, či na ňom nie je mastný film alebo či nie je poškodené gumové tesnenie.

  3. Ak je papierová vložka poškodená, vymeňte ju.

   Important: Papierový filter nečistite.

  Inštalácia vzduchového filtra

  1. Nasaďte penovú vložku na papierovú vložku.

   Note: Dávajte pozor, aby ste vložky nepoškodili.

  2. Zarovnajte otvory filtra s otvormi v potrubí.

  3. Otáčavým pohybom vsuňte filter nadol do komory a pevne ho nasaďte na potrubie (Obrázok 44).

   g228022
  4. Zatvorte kryt.

  Servis motorového oleja

  Parametre motorového oleja

  Typ oleja: detergentný olej (servisná klasifikácia API SF, SG, SH, SJ alebo SL)

  Kapacita kľukovej skrine: 2,4 l s olejovým filtrom

  Viskozita: pozrite si tabuľku nižšie.

  g029683

  Kontrola hladiny motorového oleja

  Servisný intervalPostup pri údržbe
  Pri každom použití alebo denne
 • Skontrolujte hladinu motorového oleja.
 • Note: Olej kontrolujte, keď je motor studený.

  Important: Ak kľukovú skriňu motora olejom preplníte alebo nenaplníte dostatočne, môže sa motor pri prevádzke poškodiť.

  1. Stroj zaparkujte na rovnom povrchu, deaktivujte prepínač na ovládanie čepelí (PTO) a zatiahnite parkovaciu brzdu.

  2. Skôr než odídete z polohy operátora, vypnite motor, vyberte kľúč a počkajte, kým sa všetky pohyblivé časti neprestanú pohybovať.

   Note: Počkajte, kým motor vychladne, aby mal olej čas stiecť do olejovej vane.

  3. Pred vybratím mierky (Obrázok 46) vyčistite okolie zátky plniaceho otvoru oleja, aby sa do motora nedostali nečistoty, pokosená tráva a pod.

  g235263

  Výmena motorového oleja a olejového filtra

  Servisný intervalPostup pri údržbe
  Po prvých 5 hodinách
 • Vymeňte motorový olej a filter.
  1. Stroj zaparkujte na rovnom povrchu, aby mohol vytiecť všetok olej.

  2. Deaktivujte prepínač na ovládanie čepelí (PTO) a zatiahnite parkovaciu brzdu.

  3. Skôr než odídete z polohy operátora, vypnite motor, vyberte kľúč a počkajte, kým sa všetky pohyblivé časti neprestanú pohybovať.

  4. Vypustite olej z motora.

   g027799g029570
  5. Vymeňte filter motorového oleja (Obrázok 48).

   Note: Presvedčte sa, či tesnenie olejového filtra dosadlo na motor, a potom otočte filter ešte o ¾ otáčky.

   g027477
  6. Pomaly nalejte približne 80 % špecifikovaného množstva oleja do plniaceho otvoru a potom opatrne dolievajte až po značku Full (Plné) na mierke (Obrázok 49).

   g235264
  7. Použitý olej zlikvidujte v recyklačnom stredisku.

  Servis zapaľovacej sviečky

  Servisný intervalPostup pri údržbe

  Pred inštaláciou zapaľovacej sviečky sa presvedčte, či je medzi stredovou a postrannou elektródou správna vzduchová medzera. Na demontáž a montáž zapaľovacej sviečky použite kľúč na zapaľovacie sviečky a vzduchovú medzeru skontrolujte a upravte pomocou hrúbkomera alebo škáromera. V prípade potreby nainštalujte novú zapaľovaciu sviečku.

  Typ: Champion® RN9YC alebo NGK® BPR6ES

  Medzera: 0,76 mm

  Demontáž zapaľovacej sviečky

  1. Stroj zaparkujte na rovnom povrchu, deaktivujte prepínač na ovládanie čepelí (PTO) a zatiahnite parkovaciu brzdu.

  2. Skôr než odídete z polohy operátora, vypnite motor, vyberte kľúč a počkajte, kým sa všetky pohyblivé časti neprestanú pohybovať.

  3. Vyčistite okolie základne zapaľovacej sviečky, aby sa do motora nedostali žiadne nečistoty.

  4. Odmontujte zapaľovaciu sviečku (Obrázok 50).

   g027478

  Kontrola zapaľovacej sviečky

  Important: Zapaľovacie sviečky nečistite. Ak má sviečka tmavý povlak, opotrebované elektródy či olejový film alebo je prasknutá, vždy ju vymeňte.

  Ak vidíte na izolačnom prvku svetlohnedú alebo sivú farbu, motor funguje správne. Čierny povlak na izolačnom prvku zvyčajne signalizuje znečistenie vzduchového filtra.

  Upravte medzeru na 0,75 mm.

  g206628

  Montáž zapaľovacej sviečky

  g027960

  Čistenie chladiaceho systému

  Servisný intervalPostup pri údržbe
  Pri každom použití alebo denne
 • Vyčistite mriežku prívodu vzduchu do motora.
 • Po každých 100 hodinách prevádzky
 • Skontrolujte a vyčistite rebrá chladiča a vnútro krytov motora.
  1. Stroj zaparkujte na rovnom povrchu, deaktivujte prepínač na ovládanie čepelí (PTO) a zatiahnite parkovaciu brzdu.

  2. Skôr než odídete z polohy operátora, vypnite motor, vyberte kľúč a počkajte, kým sa všetky pohyblivé časti neprestanú pohybovať.

  3. Vyberte z motora vzduchový filter.

  4. Uvoľnite skrutky a odstráňte kryt ventilátora (Obrázok 53).

   g298763
  5. Aby sa do systému nasávania vzduchu nedostali nečistoty, namontujte vzduchový filter na základňu.

  6. Vyčistite nečistoty a zvyšky trávy zo všetkých dielov.

  7. Odstráňte vzduchový filter a namontujte kryt ventilátora. Skrutky utiahnite momentom 8,8 N·m.

  8. Namontujte vzduchový filter.

  Údržba palivového systému

  Nebezpečie

  Za určitých podmienok je palivo extrémne horľavé a veľmi výbušné. Požiar alebo výbuch paliva môže popáliť vás a iné osoby a môže poškodiť majetok.

  Úplný zoznam bezpečnostných opatrení týkajúcich sa paliva nájdete v časti Bezpečnosť pri manipulácii s palivomID000-507-120.

  Výmena radového palivového filtra

  Servisný intervalPostup pri údržbe

  Znečistený filter po demontáži z palivového potrubia nikdy nemontujte späť.

  1. Stroj zaparkujte na rovnom povrchu, deaktivujte prepínač na ovládanie čepelí (PTO) a zatiahnite parkovaciu brzdu.

  2. Skôr než odídete z polohy operátora, vypnite motor, vyberte kľúč a počkajte, kým sa všetky pohyblivé časti neprestanú pohybovať.

  3. Vymeňte filter (Obrázok 54).

   Note: Poznámka: Dbajte na správnu montáž filtra podľa šípok udávajúcich smer prúdenia paliva.

   g027939g033082

  Údržba elektrického systému

  Bezpečnosť pri práci s elektrickým systémom

  • Pred opravou stroja odpojte batériu. Najskôr odpojte záporný a potom kladný pól. Najskôr pripojte kladný a potom záporný pól.

  • Batériu nabíjajte v otvorenom a dobre vetranom priestore, v ktorom sa nevyskytujú iskry ani plamene. Pred pripojením alebo odpojením batérie odpojte nabíjačku. Používajte ochranný odev a používajte izolované nástroje.

  Údržba batérie

  Vybratie batérie

  Dôležité upozornenie

  Nesprávne odstránenie káblov z batérie by mohlo viesť k poškodeniu stroja a káblov a spôsobiť iskrenie. Iskry môžu spôsobiť explóziu plynov batérie s následným poranením osôb.

  • Pred odpojením kladného (červeného) kábla vždy najskôr odpojte záporný (čierny) kábel batérie.

  • Pred pripojením záporného (čierneho) kábla vždy najskôr pripojte kladný (červený) kábel batérie.

  1. Stroj zaparkujte na rovnom povrchu, deaktivujte prepínač na ovládanie čepelí (PTO) a zatiahnite parkovaciu brzdu.

  2. Skôr než odídete z polohy operátora, vypnite motor, vyberte kľúč a počkajte, kým sa všetky pohyblivé časti neprestanú pohybovať.

  3. Uvoľnite 2 upevňovacie skrutky na kryte batérie o ¼ otáčky proti smeru hodinových ručičiek a odstráňte kryt batérie (Obrázok 55).

   g297596
  4. Odpojte záporný (čierny) uzemňovací kábel od pólu batérie (Obrázok 56).

   Note: Všetky upevňovacie prvky si odložte.

  5. Vysuňte gumený kryt po kladnom (červenom) kábli nahor.

  6. Odpojte kladný (červený) kábel od pólu batérie (Obrázok 56).

   Note: Všetky upevňovacie prvky si odložte.

  7. Odstráňte úchyt batérie (Obrázok 56) a zdvihnite batériu z držiaka.

   g297597

  Nabíjanie batérie

  Servisný intervalPostup pri údržbe
  Pred uskladnením
 • Nabite batériu a odpojte od nej káble.
  1. Vyberte batériu zo stroja – pozrite si časť Vybratie batérie.

  2. Batériu nabíjajte aspoň 1 hodinu prúdom 6 až 10 A.

   Note: Batériu neprebíjajte.

  3. Ak je batéria úplne nabitá, odpojte nabíjačku od elektrickej zásuvky a potom odpojte vodiče nabíjačky od kolíkov batérie (Obrázok 57).

   g000538

  Inštalácia batérie

  1. Vložte batériu do držiaka (Obrázok 56).

  2. Pomocou upevňovacích prvkov, ktoré ste predtým odmontovali, pripevnite kladný (červený) kábel batérie ku kladnej (+) svorke batérie.

  3. Pomocou upevňovacích prvkov, ktoré ste predtým odmontovali, pripevnite záporný kábel batérie k zápornej (–) svorke batérie.

  4. Nasuňte červený terminálny svorník na kladný (červený) pól batérie.

  5. Zaistite batériu pomocou úchytu (Obrázok 56).

  6. Namontujte kryt batérie – potlačte ho nadol a dotiahnite 2 upevňovacie skrutky v smere hodinových ručičiek (Obrázok 55).

  Servis poistiek

  Elektrický systém je chránený poistkou. Poistky nevyžadujú žiadnu údržbu, avšak v prípade prepálenia poistky skontrolujte, či nie je prítomná porucha alebo skrat komponentov/obvodu.

  Typ poistky:

  • Hlavná – F1 (15 A, nožová)

  • Nabíjací obvod – F2 (25 A, nožová)

  Ak potrebujete vymeniť hlavnú poistku (15 A), siahnite do otvoru na boku konzoly, vytiahnite poistku a založte novú 15 A poistku (Obrázok 58).

  g297599

  Ak potrebujete vymeniť poistku nabíjacieho obvodu (25 A), siahnite do otvoru na boku konzoly, vytiahnite poistku a založte novú 25 A poistku (Obrázok 59).

  g297598

  Údržba hnacej sústavy

  Kontrola tlaku pneumatík

  Servisný intervalPostup pri údržbe
  Po každých 25 hodinách prevádzky
 • Skontrolujte tlak pneumatík.
 • V predných aj zadných pneumatikách udržiavajte špecifikovaný tlak vzduchu. Nerovnomerný tlak vzduchu môže viesť k nerovnomernému koseniu. Skontrolujte tlak na drieku ventilu (Obrázok 60). Pneumatiky kontrolujte v studenom stave – vtedy je meranie tlaku najpresnejšie.

  Pneumatiky predných samonastavovacích kolies hustite na 1,03 bar.

  Pneumatiky zadných hnacích kolies hustite na 0,9 bar (90 kPa).

  g000554

  Údržba remeňov

  Kontrola remeňov

  Servisný intervalPostup pri údržbe
  Po každých 25 hodinách prevádzky
 • Skontrolujte, či remene nie sú opotrebované alebo natrhnuté.
 • Ak je remeň opotrebovaný, vymeňte ho. Opotrebovanie remeňa sa prejavuje piskľavým zvukom pri jeho otáčaní, prešmykovaním čepelí pri kosení trávy, rozstrapkanými okrajmi, spálenými miestami či trhlinami na remeni.

  Výmena remeňa kosačky

  Opotrebovanie remeňa sa prejavuje piskľavým zvukom pri jeho otáčaní, prešmykovaním čepelí pri kosení trávy, rozstrapkanými okrajmi, spálenými miestami či trhlinami na remeni. V prípade ktoréhokoľvek z týchto príznakov remeň kosačky vymeňte.

  1. Stroj zaparkujte na rovnom povrchu, deaktivujte prepínač na ovládanie čepelí (PTO) a zatiahnite parkovaciu brzdu.

  2. Skôr než odídete z polohy operátora, vypnite motor, vyberte kľúč a počkajte, kým sa všetky pohyblivé časti neprestanú pohybovať.

  3. Spustite kosačku do polohy výšky kosenia 76 mm.

  4. Odstráňte clonu plošiny kosačky – pozrite si časť Uvoľnenie clony na plošine kosačky.

  5. Na každom z krytov remeňa uvoľnite 2 skrutky, ale neodstraňujte ich.

  6. Vysuňte kryt zo skrutiek, zdvihnite ho nahor a odstráňte.

  7. Pomocou nástroja na odstraňovanie pružín (diel č. 92-5771 od spoločnosti Toro) odstráňte pružinu napínacej kladky z držiaka na plošine, čím sa uvoľní remenica napínacej kladky (Obrázok 61).

   g009806
  8. Spustite kosačku do polohy najmenšej výšky kosenia a zasuňte kolík nastavenia výšky kosenia do najnižšej pozície.

  9. Snímte existujúci remeň z remeníc plošiny kosačky a odstráňte ho.

  10. Nasaďte na remenice kosačky a remenicu spojky pod motorom nový remeň (Obrázok 61).

   Dôležité upozornenie

   Pružina je počas montáže napnutá a môže spôsobiť zranenie.

   Pri odstraňovaní pásu postupujte opatrne.

  11. Pomocou nástroja na odstraňovanie pružín (diel č. 92-5771 od spoločnosti Toro) nasaďte pružinu napínacej kladky na držiak na plošine, čím sa napne remenica napínacej kladky a celý remeň kosačky (Obrázok 61).

  12. Presvedčte sa, či je remeň riadne nasadený na všetkých remeniciach.

  13. Založte kryty remeňa – zatlačte jazýčky všetkých krytov do príslušných otvorov na konzole plošiny a presvedčte sa, či držia.

  14. Otočte kryt k plošine a zasuňte zárezy pod uvoľnené skrutky až na doraz.

  15. Dotiahnutím skrutiek pripevnite kryt na plošinu.

  16. Nasaďte na plošinu kosačky clonu – pozrite si časť Uvoľnenie clony na plošine kosačky.

  Údržba kosačky

  Bezpečnosť pri používaní čepelí

  • Pravidelne kontrolujte, či nie sú čepele opotrebované alebo poškodené.

  • Pri kontrole čepelí postupujte obozretne. Pri vykonávaní servisu čepele obaľte alebo noste rukavice a postupujte opatrne. Čepele len vymieňajte alebo ostrite. Nikdy ich nevyrovnávajte ani nezvárajte.

  • V prípade strojov s viacerými čepeľami dávajte pozor, pretože otáčanie jednej čepele môže roztočiť aj ostatné čepele.

  • Opotrebované alebo poškodené čepele a skrutky vymeňte ako sériu, aby sa zachovala rovnováha.

  Údržba rezných čepelí

  V záujme prvotriednej kvality kosenia udržujte čepele ostré. Majte vždy k dispozícii náhradné čepele na výmenu počas brúsenia.

  Pred kontrolou a údržbou čepelí

  1. Stroj zaparkujte na rovnom povrchu, deaktivujte prepínač na ovládanie čepelí (PTO) a zatiahnite parkovaciu brzdu.

  2. Vypnite motor, vyberte kľúč a odpojte káble od zapaľovacích sviečok.

  Kontrola čepelí

  Servisný intervalPostup pri údržbe
  Pri každom použití alebo denne
 • Skontrolujte čepele.
  1. Skontrolujte rezné hrany (Obrázok 62).

  2. Ak rezné hrany nie sú ostré alebo sú vyštrbené, odstráňte čepeľ a nabrúste ju – pozrite si časť Brúsenie čepelí.

  3. Skontrolujte povrch čepelí, najmä v zaoblenej časti.

  4. Ak si v tejto časti všimnete akékoľvek praskliny, opotrebovanie alebo vznikajúce trhliny, čepeľ ihneď vymeňte za novú (Obrázok 62).

   g006530

  Kontrola ohnutých čepelí

  Note: Pri nasledujúcom postupe musí stroj stáť na rovnom povrchu.

  1. Zdvihnite plošinu kosačky do pozície najväčšej výšky kosenia.

  2. V hrubých rukaviciach alebo s inou primeranou ochranou rúk pomaly otočte čepeľ do pozície, v ktorej je možné odmerať vzdialenosť medzi reznou hranou a rovným povrchom, na ktorom stroj stojí (Obrázok 63).

   g014972
  3. Odmerajte vzdialenosť od špičky čepele po rovný povrch (Obrázok 64).

   g014973
  4. Otočte danú čepeľ o 180° tak, aby bola teraz v tej istej polohe protiľahlá rezná hrana (Obrázok 65).

   g014974
  5. Odmerajte vzdialenosť od špičky čepele po rovný povrch (Obrázok 66).

   Note: Rozdiel by nemal byť väčší ako 3 mm.

   g014973
   1. Ak je rozdiel medzi vzdialenosťami A a B väčší ako 3 mm, čepeľ vymeňte za novú – pozrite si časti Demontáž čepelíMontáž čepelí.

    Note: Ak aj po výmene čepele za novú ostáva rozdiel nameraných vzdialenosti väčší ako 3 mm, môže byť ohnuté vreteno čepele. Požiadajte o servis autorizovaného servisného predajcu.

   2. Ak je odchýlka v stanovených medziach, pokračujte ďalšou čepeľou.

  6. Zopakujte tento postup so všetkými čepeľami.

  Demontáž čepelí

  Ak čepeľ narazí na pevný predmet, alebo ak je nevyvážená či ohnutá, vymeňte ju.

  1. Uchopte čepeľ za koniec pomocou handry alebo hrubej rukavice.

  2. Z hriadeľa vretena odmontujte skrutku čepele, oblú podložku a čepeľ (Obrázok 67).

   g010341

  Brúsenie čepelí

  1. Pilníkom naostrite rezné hrany na oboch stranách čepele (Obrázok 68).

   Note: Zachovajte pôvodný uhol.

   Note: Ak z oboch rezných hrán odstránite rovnaké množstvo materiálu, čepeľ zostane vyvážená.

   g000552
  2. Skontrolujte vyváženie čepele jej položením na vyrovnávač čepele (Obrázok 69).

   Note: Ak čepeľ ostane vo vodorovnej polohe, je vyvážená a môže sa používať.

   Note: Ak čepeľ nie je vyvážená, pilníkom zbrúste trochu kovu len z konca lopatkovej oblasti (Obrázok 68).

   g000553
  3. Opakujte tento postup, až kým je čepeľ vyvážená.

  Montáž čepelí

  1. Namontujte čepeľ na hriadeľ vretena (Obrázok 67).

   Important: Zaoblená časť čepele musí smerovať nahor dovnútra kosačky, aby sa zaručilo správne kosenie.

  2. Založte oblú podložku (vyhĺbenou stranou na čepeľ) a namontujte skrutku čepele (Obrázok 67).

  3. Skrutku čepele utiahnite momentom 135 až 150 N∙m.

   g010341

  Vyrovnanie plošiny kosačky

  Po každom namontovaní kosačky a vždy, keď sa vám zdá trávnik pokosený nerovnomerne, skontrolujte, či je plošina kosačky správne vyrovnaná.

  Pred vyrovnávaním plošiny skontrolujte, či nie je ohnutá niektorá čepeľ. Ohnuté čepele odstráňte a vymeňte. Skôr, než budete pokračovať, si pozrite časť Kontrola ohnutých čepelí.

  Najprv vyrovnajte plošinu kosačky v priečnom smere; potom môžete pristúpiť k nastaveniu pozdĺžneho sklonu.

  Požiadavky:

  • Stroj musí stáť na rovnom povrchu.

  • Všetky pneumatiky musia byť správne nahustené – pozrite si časť Kontrola tlaku pneumatík.

  Kontrola priečneho vyrovnania

  1. Stroj zaparkujte na rovnom povrchu, deaktivujte prepínač na ovládanie čepelí (PTO) a zatiahnite parkovaciu brzdu.

  2. Skôr než odídete z polohy operátora, vypnite motor, vyberte kľúč a počkajte, kým sa všetky pohyblivé časti neprestanú pohybovať.

  3. Nastavte výšku kosenia 76 mm.

  4. Opatrne otočte čepele do priečneho smeru.

  5. Odmerajte vzdialenosti medzi vonkajšími reznými hranami a rovným povrchom (Obrázok 71).

   Note: Ak je rozdiel medzi obidvoma hodnotami väčší ako 5 mm, je potrebné plošinu vyrovnať – pozrite si časť Vyrovnanie plošiny kosačky.

   g229303

  Kontrola pozdĺžneho sklonu čepelí

  Po každom namontovaní kosačky skontrolujte vyrovnanie čepelí v pozdĺžnom smere. Ak je predná strana kosačky o viac ako 7,9 mm nižšie ako zadná strana, upravte vyrovnanie čepelí.

  1. Stroj zaparkujte na rovnom povrchu, deaktivujte prepínač na ovládanie čepelí (PTO) a zatiahnite parkovaciu brzdu.

  2. Skôr než odídete z polohy operátora, vypnite motor, vyberte kľúč a počkajte, kým sa všetky pohyblivé časti neprestanú pohybovať.

  3. Nastavte výšku kosenia 76 mm.

  4. Opatrne otočte čepele do pozdĺžneho smeru (Obrázok 72).

  5. Odmerajte vzdialenosť od špičky prednej čepele po rovný povrch a od špičky zadnej čepele po rovný povrch (Obrázok 72).

   Note: Ak špička prednej čepele nie je o 1,6 až 7,9 mm nižšie ako špička zadnej čepele, pokračujte postupom Vyrovnanie plošiny kosačky.

   g229304

  Vyrovnanie plošiny kosačky

  1. Pri tomto postupe nastavte valce na ochranu pred zasiahnutím zeme do horných otvorov alebo ich úplne odstráňte – pozrite si časť Nastavenie valcov na ochranu pred zasiahnutím zeme.

  2. Nastavte páčku výšky kosenia do polohy 76 mm – pozrite si časť Nastavenie výšky kosenia.

  3. Položte 2 kvádre, každý s hrúbkou 6,6 cm, pod obidve strany predného okraja plošiny tak, aby neboli pod konzolami valcov na ochranu pred zasiahnutím zeme (Obrázok 73).

  4. Položte 2 kvádre, každý s hrúbkou 7,3 cm, pod zadný okraj krytu rezacej plošiny, jeden na každú stranu rezacej plošiny (Obrázok 73).

   g297501
  5. Uvoľnite nastavovacie skrutky vo všetkých 4 rohoch plošiny tak, aby bola plošina pevne posadená na všetkých 4 kvádroch (Obrázok 74).

   g297515
  6. Presvedčte sa, či sú všetky 4 reťaze napnuté (Obrázok 74).

  7. Dotiahnite 4 nastavovacie skrutky (Obrázok 74).

  8. Skontrolujte, či kryt plošiny prilieha na kvádre a či sú všetky skrutky dotiahnuté.

  9. Skontrolujte rovnosť plošiny kontrolou priečneho vyrovnania aj pozdĺžneho sklonu. V prípade potreby postup vyrovnania zopakujte.

  Demontáž plošiny kosačky

  1. Stroj zaparkujte na rovnom povrchu, deaktivujte prepínač na ovládanie čepelí (PTO) a zatiahnite parkovaciu brzdu.

  2. Vypnite motor, vyberte kľúč a odpojte káble od zapaľovacích sviečok.

  3. Spustite kosačku do polohy výšky kosenia 76 mm.

  4. Povoľte 2 spodné skrutky, ktoré pripevňujú kryt plošiny kosačky k plošine kosačky – pozrite si časť Uvoľnenie clony na plošine kosačky.

  5. Snímte remeň kosačky z remenice motora – pozrite si časť Výmena remeňa kosačky.

  6. Odstráňte sponkovú závlačku a podložku, ktoré pripevňujú spojovací kolík k ráme a plošine, a odstráňte spojovací prvok (Obrázok 75).

   g297517
  7. Zdvihnite plošinu kosačky, čím uvoľníte jej napnutie.

  8. Odstráňte reťaze z háčikov na zdvíhacích ramenách plošiny (Obrázok 76).

   g297515
  9. Zdvihnite výšku kosenia do prepravnej polohy.

  10. Snímte remeň z remenice spojky v motore.

  11. Vysuňte kosačku von spod stroja.

   Note: Všetky diely si odložte na neskoršiu montáž.

  Montáž plošiny kosačky

  1. Stroj zaparkujte na rovnom povrchu, deaktivujte prepínač na ovládanie čepelí (PTO) a zatiahnite parkovaciu brzdu.

  2. Vypnite motor, vyberte kľúč a odpojte káble od zapaľovacích sviečok.

  3. Zasuňte kosačku pod stroj.

  4. Páčku výšky kosenia spustite do najnižšej polohy.

  5. Zasuňte kolík na nastavenie výšky kosenia do najnižšej pozície.

  6. Zdvihnite zadnú stranu plošiny kosačky a nasaďte reťaze na zadné ramená zdvihu (Obrázok 76).

  7. Nasaďte predné reťaze na predné ramená zdvihu (Obrázok 76).

  8. Prevlečte dlhý spojovací prvok cez záves rámu a plošinu.

  9. Zaistite spojovací kolík pomocou sponkových závlačiek a podložiek, ktoré ste predtým odstránili (Obrázok 75).

  10. Nasaďte remeň kosačky na remenicu motora – pozrite si časť Výmena remeňa kosačky.

  11. Utiahnite 2 spodné skrutky, ktoré pripevňujú kryt plošiny kosačky k plošine kosačky – pozrite si časť Uvoľnenie clony na plošine kosačky.

  Výmena deflektora trávy

  Servisný intervalPostup pri údržbe
  Pri každom použití alebo denne
 • Skontrolujte, či deflektor trávy nie je poškodený.
 • Dôležité upozornenie

  Pri používaní s nezakrytým otvorom výstupu by mohol stroj na vás alebo okolostojace osoby vyhadzovať predmety, čo by mohlo spôsobiť vážne zranenie. Mohlo by tiež dôjsť ku kontaktu s čepeľou.

  Stroj nikdy nepoužívajte, kým nenamontujete mulčovaciu dosku, deflektor výstupu alebo systém na zber trávy.

  1. Z konca tyče vyberte závlačku (Obrázok 77).

  2. Odpojte pružinu z drážky v konzole deflektora a vysuňte tyč z konzol zváranej plošiny, pružiny a deflektora výstupu (Obrázok 77).

   g302010
  3. Odstráňte poškodený alebo opotrebovaný deflektor výstupu.

  4. Umiestnite nový deflektor výstupu príslušnými koncami medzi privarené držiaky na plošine, ako znázorňuje Obrázok 78.

  5. Na rovný koniec tyče namontujte pružinu.

  6. Pružinu na tyč umiestnite tak, ako znázorňuje Obrázok 78, aby kratší koniec pružiny vychádzal spod tyče pred ohybom a za ohybom presahoval cez tyč.

  7. Zdvihnite koniec pružiny s očkom a umiestnite ho do drážky v držiaku deflektora (Obrázok 78).

   g297573
  8. Prichyťte zostavu tyče a pružiny jej otočením tak, aby bol krátky koniec tyče za predným držiakom privareným k plošine (Obrázok 78).

   Important: Pružina musí tlačiť deflektor trávy do spodnej polohy. Zdvihnite deflektor a skúste, či zapadne až do úplne spodnej polohy.

  9. Do konca tyče zasuňte závlačku (Obrázok 77).

  Čistenie

  Čistenie systému odpruženia

  Len pre stroje s MyRide

  Note: Tlmiče nárazov nečistite vodou pod vysokým tlakom (Obrázok 79).

  g030538

  Likvidácia odpadu

  Motorový olej, batérie, hydraulická kvapalina a chladiaca kvapalina do motora obsahujú látky znečisťujúce životné prostredie. Zlikvidujte ich v súlade s vnútroštátnymi a miestnymi predpismi.

  Uskladnenie

  Bezpečnosť pri skladovaní

  • Skôr než odídete zo stanovišťa operátora, vypnite motor, vyberte kľúč a počkajte, kým sa všetky pohyblivé časti neprestanú pohybovať. Pred úpravou, servisom, čistením alebo skladovaním nechajte stroj vychladnúť.

  • Stroj ani palivo neskladujte v blízkosti plameňov ani palivo nevypúšťajte v interiéri či uzavretom prívese.

  • Stroj ani nádobu na palivo neskladujte na miestach s otvoreným plameňom, iskrami alebo kontrolkami, napríklad na ohrievači vody alebo iných spotrebičoch.

  Čistenie a uskladnenie

  1. Deaktivujte prepínač na ovládanie čepelí (PTO) a zatiahnite parkovaciu brzdu.

  2. Skôr než odídete z polohy operátora, vypnite motor, vyberte kľúč a počkajte, kým sa všetky pohyblivé časti neprestanú pohybovať.

  3. Z vonkajších častí celého stroja, najmä z motora a hydraulického systému, odstráňte pokosenú trávu, nečistoty a hlinu. Odstráňte nečistoty a plevy z vonkajších častí hlavy valcov motora a plášťa dúchadla.

   Important: Stroj môžete umyť jemným čistiacim prostriedkom a vodou. Stroj nečistite tlakom vody. Vyhnite sa nadmernému používaniu vody, najmä v blízkosti ovládacieho panela, motora, hydraulických čerpadiel a motorov.

  4. Skontrolujte parkovaciu brzdu – pozrite si časť Používanie parkovacej brzdy.

  5. Vykonajte servis čističa vzduchu. Pozrite si časť Servis vzduchového filtra.

  6. Vymeňte olej kľukovej skrine; pozri Výmena motorového oleja a olejového filtra.

  7. Skontrolujte tlak pneumatík. Pozrite si časť Kontrola tlaku pneumatík.

  8. Nabite batériu; pozri Nabíjanie batérie.

  9. Všetku nahromadenú trávu a nečistoty zo spodnej strany kosačky zoškrabte a potom stroj umyte záhradnou hadicou.

   Note: Po umytí nechajte stroj 2 až 5 minút bežať so zapnutým prepínačom ovládania čepelí (PTO) a pri vysokých voľnobežných otáčkach motora.

  10. Skontrolujte stav čepelí – pozrite si časť Údržba rezných čepelí.

  11. Ak stroj neplánujete používať viac ako 30 dní, pripravte ho na uskladnenie. Prípravu na uskladnenie stroja vykonajte nasledovne:

   1. Do čerstvého paliva v nádrži pridajte stabilizátor/kondicionér. Dodržte pokyny na zmiešanie od výrobcu stabilizátora paliva. Nepoužívajte stabilizátor na báze alkoholu (etanolu ani metanolu).

   2. Naštartujte motor a upravené palivo sa do palivového systému dostane za 5 minút.

   3. Vypnite motor, nechajte ho vychladnúť a vypustite palivovú nádrž.

   4. Naštartujte motor a nechajte ho v prevádzke, kým sa nezastaví.

   5. Palivo zlikvidujte správnym spôsobom. Palivo recyklujte v súlade s miestnymi predpismi.

    Important: Palivo obsahujúce stabilizátor/kondicionér neskladujte dlhšie, ako odporúča výrobca stabilizátora paliva.

  12. Odmontujte zapaľovaciu sviečku (sviečky) a skontrolujte jej stav – pozrite si časť Servis zapaľovacej sviečky. Po odmontovaní zapaľovacej sviečky (sviečok) z motora nalejte do otvoru na sviečku 30 ml (2 polievkové lyžice) motorového oleja. Pomocou štartéra roztočte motor, čím sa olej distribuuje dovnútra valca. Namontujte zapaľovaciu sviečku (sviečky). Káble k zapaľovacím sviečkam nepripájajte.

  13. Skontrolujte a utiahnite všetky skrutky a matice. Opravte alebo vymeňte všetky poškodené diely.

  14. Natrite všetky poškriabané alebo kovové plochy. Farbu na takýto náter dodáva autorizovaný servisný predajca.

  15. Stroj skladujte v čistej a suchej garáži alebo skladovacom priestore. Vyberte kľúč zo spínacej skrinky a odložte ho mimo dosahu detí a iných neoprávnených osôb. Stroj zakryte, aby ste ho chránili, a udržiavajte ho v čistote.

  Uskladnenie batérie

  1. Batériu plne nabite.

  2. Nechajte batériu stáť 24 hodín a potom skontrolujte jej napätie.

   Note: Ak je napätie batérie nižšie ako 12,6 V, zopakujte kroky 1 a 2.

  3. Odpojte od batérie káble.

  4. Pravidelne kontrolujte napätie batérie, či nekleslo pod hodnotu 12,4 V.

   Note: Ak je napätie batérie nižšie ako 12,4 V, zopakujte kroky 1 a 2.

  Tipy k uskladneniu batérie

  • Batériu skladujte na suchom mieste v chlade, v stojacej polohe.

  • Neklaďte batérie priamo jednu na druhú, pokiaľ nie sú v kartónových škatuliach.

  • Neklaďte na seba viac ako 3 batérie (resp. 2 batérie komerčného typu).

  • Mokré batérie raz za 4 až 6 mesiacov skúšajte a v prípade potreby dobite.

  • Pred inštaláciou batériu vždy vyskúšajte a dobite.

  Odstraňovanie závad

  ProblemPossible CauseCorrective Action
  Palivo sa správa tak, akoby bola palivová nádrž čiastočne uzatvorená alebo v nej bolo málo paliva.
  1. Papierová vložka vzduchového filtra je upchatá.
  1. Vyčistite papierovú vložku.
  Motor sa prehrieva.
  1. Zaťaženie motora je príliš vysoké.
  2. Nízka hladina oleja v kľukovej skrini.
  3. Rebrá chladiaceho systému a prieduchy pod plášťom dúchadla motora sú upchaté.
  4. Znečistený vzduchový filter.
  5. Nečistoty, voda alebo staré palivo v palivovom systéme.
  1. Znížte rýchlosť jazdy.
  2. Dolejte do kľukovej skrine olej.
  3. Odstráňte prekážky z rebier chladiaceho systému a prieduchov.
  4. Vyčistite alebo vymeňte vložky vzduchového filtra.
  5. Obráťte sa na autorizovaného servisného predajcu.
  Štartér nenaštartujte motor.
  1. Je aktivovaný prepínač na ovládanie čepelí.
  2. Páky na ovládanie pohybu nie sú v polohe Neutrál/zamknuté.
  3. Batéria je vybitá.
  4. Elektrické pripojenia sú skorodované alebo uvoľnené.
  5. Vyhodilo poistku.
  6. Relé alebo spínač sú poškodené.
  1. Odpojte prepínač na ovládanie čepelí.
  2. Posuňte páky na ovládanie pohybu smerom von do polohy Neutrál-zamknuté.
  3. Nabite batériu.
  4. Skontrolujte správnosť kontaktov elektrického zapojenia.
  5. Vymeňte poistku.
  6. Obráťte sa na autorizovaného servisného zástupcu.
  Motor neštartuje, štartuje ťažko alebo sa zastavuje.
  1. Palivová nádrž je prázdna.
  2. Nie je zapnutý sýtič (pri studenom štarte).
  3. Znečistený vzduchový filter.
  4. Niektorý kábel zapaľovacej sviečky je uvoľnený alebo odpojený.
  5. Zapaľovacia sviečka obsahuje jamky, je znečistená alebo nemá správnu medzeru.
  6. V palivovom filtri sú nečistoty.
  7. Nečistoty, voda alebo staré palivo v palivovom systéme.
  8. V palivovej nádrži je nesprávne palivo.
  9. Nízka hladina oleja v kľukovej skrini.
  1. Naplňte palivovú nádrž.
  2. Vytiahnite páčku sýtiča do polohy On (Zap.).
  3. Vyčistite alebo vymeňte vložky vzduchového filtra.
  4. K zapaľovacej sviečke pripojte všetky káble.
  5. Namontujte novú zapaľovaciu sviečku so správnou medzerou.
  6. Vymeňte palivový filter.
  7. Obráťte sa na autorizovaného servisného zástupcu.
  8. Vypustite nádrž a naplňte ju palivom správneho typu.
  9. Dolejte do kľukovej skrine olej.
  Motor stráca výkon.
  1. Zaťaženie motora je príliš vysoké.
  2. Znečistený vzduchový filter.
  3. Nízka hladina oleja v kľukovej skrini.
  4. Rebrá chladiaceho systému a prieduchy pod plášťom dúchadla motora sú upchaté.
  5. Zapaľovacia sviečka obsahuje jamky, je znečistená alebo nemá správnu medzeru.
  6. Vetranie palivovej nádrže je blokované.
  7. V palivovom filtri sú nečistoty.
  8. Nečistoty, voda alebo staré palivo v palivovom systéme.
  9. V palivovej nádrži je nesprávne palivo.
  1. Znížte rýchlosť jazdy.
  2. Vyčistite vložku vzduchového filtra.
  3. Dolejte do kľukovej skrine olej.
  4. Odstráňte prekážky z rebier chladiaceho systému a prieduchov.
  5. Namontujte novú zapaľovaciu sviečku so správnou medzerou.
  6. Obráťte sa na autorizovaného servisného zástupcu.
  7. Vymeňte palivový filter.
  8. Obráťte sa na autorizovaného servisného zástupcu.
  9. Obráťte sa na autorizovaného servisného zástupcu.
  Stroj nejazdí.
  1. Sú otvorené obtokové ventily.
  2. Opotrebované, uvoľnené alebo roztrhnuté hnacie remene.
  3. Niektorý z hnacích remeňov spadol z remenice.
  4. Porucha prevodovky.
  1. Zatvorte ťažné ventily.
  2. Obráťte sa na autorizovaného servisného zástupcu.
  3. Obráťte sa na autorizovaného servisného zástupcu.
  4. Obráťte sa na autorizovaného servisného zástupcu.
  Stroj abnormálne vibruje.
  1. Rezná čepeľ alebo čepele sú ohnuté alebo nevyvážené.
  2. Montážna skrutka čepele je uvoľnená.
  3. Uvoľnené montážne skrutky motora.
  4. Uvoľnená remenica motora, napínacej kladky alebo čepele.
  5. Poškodená remenica motora.
  6. Je ohnuté vreteno čepele.
  7. Držiak motora je uvoľnený alebo opotrebovaný.
  1. Namontujte novú reznú čepeľ alebo čepele.
  2. Utiahnite montážnu skrutku čepele.
  3. Utiahnite montážne skrutky motora.
  4. Utiahnite remenicu/kladku.
  5. Obráťte sa na autorizovaného servisného zástupcu.
  6. Obráťte sa na autorizovaného servisného zástupcu.
  7. Obráťte sa na autorizovaného servisného zástupcu.
  Výška kosenia je nerovnomerná.
  1. Čepeľ alebo čepele nie sú ostré.
  2. Rezná čepeľ alebo čepele sú ohnuté.
  3. Kosačka nie je správne vyrovnaná.
  4. Nie je správne nastavený valec na ochranu pred zasiahnutím zeme (ak je vo výbave).
  5. Spodná strana plošiny kosačky je znečistená.
  6. Pneumatiky nemajú správny tlak.
  7. Je ohnuté vreteno čepele.
  1. Nabrúste čepeľ (čepele).
  2. Namontujte novú reznú čepeľ alebo čepele.
  3. Vyrovnajte kosačku v priečnom aj pozdĺžnom smere.
  4. Upravte výšku valca na ochranu pred zasiahnutím zeme.
  5. Vyčistite spodnú stranu plošiny kosačky.
  6. Nastavte tlak pneumatík.
  7. Obráťte sa na autorizovaného servisného zástupcu.
  Čepele sa neotáčajú.
  1. Opotrebovaný, uvoľnený alebo zlomený hnací remeň.
  2. Hnací remeň spadol z remenice.
  3. Prepínač alebo spojka pomocného hriadeľa (PTO) má poruchu.
  4. Opotrebovaný, uvoľnený alebo roztrhnutý remeň kosačky.
  1. Nasaďte nový hnací remeň.
  2. Nasaďte hnací remeň a skontrolujte správnu polohu hriadeľov nastavovacích a vodiacich prvkov remeňa.
  3. Obráťte sa na autorizovaného servisného zástupcu.
  4. Nasaďte nový remeň kosačky.

  Schémata

  Schéma elektrického zapojenia – 137-7002

  g297640