Introduktion

Maskinen är en åkgräsklippare med en knivcylinder som är avsedd att användas av yrkesförare som har anlitats för kommersiellt arbete. Den är huvudsakligen konstruerad för att klippa gräs på väl underhållna gräsmattor. Det kan medföra fara för dig och kringstående om maskinen används i andra syften än vad som avsetts.

Läs den här informationen noga så att du lär dig att använda och underhålla produkten på rätt sätt och för att undvika person- och produktskador. Du är ansvarig för att produkten används på ett korrekt och säkert sätt.

Gå till www.Toro.com om du behöver mer information, inklusive säkerhetsråd, utbildningsmaterial, information om tillbehör, hjälp med att hitta en återförsäljare, eller om du vill registrera din produkt.

Kontakta en auktoriserad Toro-återförsäljare och ha produktens modell- och serienummer till hands när du behöver service, Toro-originaldelar eller ytterligare information. Figur 1 visar var på produkten modell- och serienumren sitter. Skriv numren i det tomma utrymmet.

Important: Skanna rutkoden på serienummerdekalen (i förekommande fall) med en mobil enhet för att få tillgång till information om garanti, reservdelar och annat.

g279286

I den här bruksanvisningen anges potentiella risker och alla säkerhetsmeddelanden har markerats med en varningssymbol (Figur 2), som anger fara som kan leda till allvarliga personskador eller dödsfall om föreskrifterna inte följs.

g000502

Två ord används också i den här bruks­anvisningen för att markera information. Viktigt anger speciell teknisk information och Observera anger allmän information som bör ges särskild uppmärksamhet.

Produkten uppfyller alla relevanta europeiska direktiv. Mer information finns i produktens separata försäkran om överensstämmelse.

Varning

KALIFORNIEN

Proposition 65 Varning

Kabeln till denna produkt innehåller bly, en kemikalie som av den amerikanska delstaten Kalifornien anses orsaka fosterskador och andra fortplantningsskador. Tvätta händerna efter hantering.

Batteripoler och kabelanslutningar med tillbehör innehåller bly och blyföreningar, kemikalier som den amerikanska delstaten Kalifornien anser kan orsaka cancer och fortplantningsskador. Tvätta händerna efter hantering.

Användning av produkten kan orsaka kemikalieexponering som av den amerikanska delstaten Kalifornien anses orsaka cancer, fosterskador och andra fortplantningsskador.

Säkerhet

Maskinen har utformats i enlighet med SS-EN ISO 5395 (när du har slutfört monteringsförfarandet) och ANSI B71.4-2017.

Allmän säkerhet

Maskinen kan slita av händer och fötter och kasta omkring föremål.

 • Läs och ta till dig innehållet i denna bruksanvisning innan du slår på maskinen.

 • Var fullt koncentrerad på maskinen när du använder den. Delta inte i aktiviteter som kan distrahera dig, eftersom personskador eller skador på egendom då kan uppstå.

 • Håll händer och fötter på avstånd från maskinens rörliga delar.

 • Kör endast maskinen om skydd och andra säkerhetsanordningar sitter på plats och fungerar.

 • Håll kringstående och barn borta från arbetsområdet. Låt aldrig barn använda maskinen.

 • Stäng av maskinen, ta ut nyckeln och vänta tills alla rörliga delar har stannat innan du kliver ur förarsätet. Låt maskinen svalna innan du utför service, justerar, rengör eller ställer den i förvar.

Felaktigt bruk eller underhåll av maskinen kan leda till personskador. För att minska risken för skador ska du alltid följa säkerhetsanvisningarna och uppmärksamma varningssymbolen Graphic. Symbolen betyder Var försiktig, Varning eller Fara – anvisning om personsäkerhet. Underlåtenhet att följa anvisningarna kan leda till personskador eller dödsfall.

Säkerhets- och instruktionsdekaler

Graphic

Säkerhetsdekalerna och anvisningarna är fullt synliga för föraren och finns nära alla potentiella farozoner. Ersätt dekaler som har skadats eller saknas.

decal115-8226
decal119-9346
decal133-8061
decal137-8037
decal137-8058
decal137-8127
decal137-9712
decal139-5613
decal139-8320
decal139-8321
decal139-8471
decal139-8554
decal137-8052
decal137-9713

Montering

Montera störtbågen

Delar som behövs till detta steg:

Störtbågsanordning1
Sexkantskruv (⅜ x 1 ½ tum)8
Mutter (⅜ tum)8
 1. Ta ut det övre förpackningsstödet.

 2. Packa upp störtbågen ur förpackningen.

 3. Använd åtta sexkantskruvar (⅜ x 1 ½ tum) och åtta muttrar (⅜ tum) för att fästa störtbågen på störtbågens fästen på maskinens båda sidor (Figur 3).

  Note: Be att någon hjälper dig att placera och fästa störtbågen på maskinen.

  g277676
 4. Dra åt fästelementen till 51–65 Nm.

Montera sätet

Delar som behövs till detta steg:

Sätessats (beställ separat, kontakta en auktoriserad Toro-återförsäljare)1

Införskaffa sätessatsen (kontakta en auktoriserad Toro-återförsäljare) och se instruktionerna för hur du monterar sätet i monteringsanvisningarna.

Montera servicedekalen

Delar som behövs till detta steg:

Servicedekal (artikelnummer 137-8052)1

Montera servicedekalen (artikelnummer 137-8052) på sätet. Se Figur 4 för premiumsätet (modellnummer 04729) eller Figur 5 för standardsätet (modellnummer 04508).

g277096
g277097

Montera ratten

Delar som behövs till detta steg:

Ratt1
Lock1
Bricka1
Låsmutter1
 1. Applicera monteringssmörjmedel på styraxeln (enligt Figur 6).

  g010834
 2. Montera hjulet på styraxeln med hjälp av brickan och låsmuttern (Figur 6).

 3. Dra åt låsmuttern till 27–35 Nm.

 4. Montera kåpan på hjulet (Figur 6).

Montera gräskorgskrokarna

Delar som behövs till detta steg:

Gräskorgskrok6
Flänsbultar12

Använd 12 flänsskruvar för att montera sex gräskorgskrokar på upphängningsarmstängernas ändar (Figur 7).

g015492

Montera klippenheterna

Delar som behövs till detta steg:

Klippenhet (beställ separat, kontakta en auktoriserad Toro-återförsäljare)3
Gräskorg3
Elektrisk motvikt3
Huvudskruv6
O-ring3
 1. Förbered klippenheterna för montering enligt anvisningarna i bruksanvisningen för din klippenhet.

 2. Smörj drivkopplingens inre spline med fett.

 3. Montera en o-ring på varje cylindermotor enligt Figur 8.

  g256064
 4. Fäst den elektriska motvikten på den befintliga motvikten med två huvudskruvar enligt Figur 9.

  g036342
 5. Montera klippenheterna. Se Montera klippenheterna.

 6. Montera gräskorgarna på gräskorgskrokarna.

Ansluta huvudströmkontakterna

Anslut huvudströmkontakterna som är placerade nära störtbågens bas på maskinens vänstra sida (Figur 10).

g293202

Justera maskininställningarna

Använd InfoCenter för att justera maskininställningarna. Se Justera maskininställningarna med InfoCenter..

Montera CE-dekalerna

Vid behov (länder där CE-märkning krävs)

Delar som behövs till detta steg:

Dekal med uppgift om tillverkningsår1
CE-varningsdekal (artikelnummer 139-8321)1
CE-märkningsdekal (artikelnummer 93-7252)1

Om du använder den här maskinen i ett land som uppfyller CE-standarder ska du applicera följande dekaler:

 • Dekal med uppgift om tillverkningsår och CE-märkningsdekal: applicera dekalerna på ramröret under sätet och på serienummerplåten. Se Figur 11.

  g280284
 • CE-varningsdekal: fäst CE-varningsdekalen (artikelnummer 139-8321) ovanpå den befintliga varningsdekalen (artikelnummer 139-8320) på rattskyddet. Se Figur 12.

  g235881

Sänka däcktrycket

Däcken fylls med förhöjt tryck på fabriken före leverans. Minska trycket till rätt nivå innan du slår på maskinen. Se Kontrollera däcktrycket.

Montera batteriladdaren på väggen

Valfritt

Du kan montera laddaren på väggen med hjälp av de nyckelhål för väggmontage som finns på enhetens baksida. Skruvarna ska ha ett skaft som är 6 mm i diameter och ett huvud som är 11 mm i diameter.

Important: Undersök arbetsområdet och utse den plats som bäst uppfyller kriterierna för en säker och effektiv användning av laddaren.

Ladda batterierna

Ladda batterierna. Se Ladda litiumjonbatterierna.

Produktöversikt

g289915
g267033

Tändningslås

Tändningslåset har två lägen: På och AV (Figur 15).

Använd tändningslåset för att slå på eller stänga av maskinen. Se Slå på maskinen och Stänga av motorn.

g292048

Funktionsreglage

Funktionsreglaget (Figur 14) har två körlägen och ett NEUTRALLäGE.

 • NEUTRALLäGE – neutral och slipning

 • KLIPPLäGE – används för klippning

 • TRANSPORTLäGE – används för transport

Du kan växla från KLIPPLäGE till TRANSPORTLäGE, eller från TRANSPORTLäGE till KLIPPLäGE (ej till NEUTRALLäGE), medan maskinen är i rörelse. Detta orsakar inga skador

Du kan flytta reglaget från TRANSPORTLäGE eller KLIPPLäGE till NEUTRALLäGE så att maskinen stannar. Om du försöker växla från NEUTRALLäGE till KLIPPLäGE eller TRANSPORTLäGE när pedalen inte är i NEUTRALLäGE visas ett meddelande.

Styrspak för höjning/sänkning

Styrspaken för höjning/sänkning (Figur 14) höjer upp eller sänker ned klippenheterna. Styrspaken kan koppla in eller ur klippenhetscylindrarna beroende på funktionsreglagets position:

 • Funktionsreglaget i NEUTRALLäGET: klippenheterna höjs eller sänks så länge du för styrspaken framåt eller bakåt, men cylindrarna kopplas inte in om maskinen inte befinner sig i slipningsläge.

 • Funktionsreglaget i KLIPPLäGET: för styrspaken framåt under klippningen för att sänka klippenheterna och starta cylindrarna. Dra styrspaken bakåt för att stänga av cylindrarna och höja upp klippenheterna.

  Du stänger av cylindrarna utan att höja upp klippenheterna genom att först dra styrspaken bakåt och sedan släppa den. Om du flyttar styrspaken framåt igen sätts cylindrarna igång, och om du drar tillbaka den igen höjs klippenheterna upp. Du måste aktivera den här funktionen i InfoCenter. Se Justera tap-off-fördröjningen.

 • Funktionsreglaget i TRANSPORTLäGET: klippenheterna kan höjas, men cylindrarna kommer inte att kopplas in. Ett meddelande visas i InfoCenter om du försöker sänka ned klippenheterna.

Gaspedal

Gaspedalen (Figur 16) har 3 funktioner: köra maskinen framåt och bakåt och stoppa den. Tryck ned pedalens övre del för att köra framåt och dess nedre del för att backa eller för att hjälpa till att stanna när maskinen rör sig framåt.

För pedalen till NEUTRALLäGET för att stanna maskinen. Vila inte hälen på gaspedalen i BACKNINGSLäGET när maskinen rör sig framåt (Figur 17).

g014603
g005105

Du kan konfigurera den maximala markhastigheten enligt följande:

 • Klipphastighet framåt: 3,2–8 km/h

 • Transporthastighet: 8–16 km/h

 • Backningshastighet: 3,2–4,8 km/h

Styrarmslåspedal

Tryck ned pedalen (Figur 16) och höj upp eller sänk ned styrarmen så att höjden passar föraren och släpp sedan pedalen för att låsa armen på plats.

Bromspedal

Trampa ner bromspedalen (Figur 18) för att stanna maskinen.

g236365

Parkeringsbroms

Använd parkeringsbromsen (Figur 18) för att förhindra att maskinen rör sig. Om du vill koppla in parkeringsbromsen ska du trampa ned bromspedalen och trycka den övre delen framåt för att spärra den. Koppla ur parkeringsbromsen genom att trampa ned bromspedalen tills parkeringsbromsspärren lossnar.

InfoCenter

Använda LCD-skärmen InfoCenter

På LCD-skärmen InfoCenter visas information om maskinen, till exempel driftstatus, diagnostik och övrig information om maskinen (Figur 22). Det finns en startskärm, en huvudinformationsskärm, en informationsskärm för klippenhetens motor samt en informationsskärm för hjuldrivningen.

 • Startskärm: visar aktuell maskininformation i några sekunder efter att du har vridit nyckeln till det PåSLAGNA LäGET.

 • Huvudinformationsskärm (Figur 19): visar aktuell maskininformation när nyckeln är i det PåSLAGNA läget. På den här skärmen visas batterisystemets laddningsnivå och strömstyrkan.

  g292768
 • Informationsskärm för klippenhetsmotorGraphic (Figur 20): visar hastighet och ström för varje klippenhetsmotor.

  g292767
 • Informationsskärm för hjuldrivningenGraphic (Figur 21): visar den aktuella styrvinkeln och strömstyrkan som tilldelas varje drivmotor.

  g292769
 • Huvudmeny: se Förstå menyalternativen för InfoCenter.

Note: GraphicLåst under Låsta menyer – endast tillgänglig med PIN-kod. Se Åtkomst till låsta menyer.

Du kan växla mellan huvudinformationsskärmen och informationsskärmarna för klippenhetens motor och hjuldrivningen genom att trycka på höger knapp och sedan välja lämplig riktningspil.

g020650
 • Vänsterknapp, menyåtkomst/bakåt-knapp – tryck på den här knappen om du vill komma till InfoCenter-menyerna. Du kan använda den för att gå ut ur menyn som du använder.

 • Mittknapp – använd den här knappen när du vill bläddra nedåt i menyerna.

 • Höger knapp – använd den här knappen för att öppna en meny där en högerpil visar att det finns mer innehåll, eller för att välja ett alternativ.

Note: Varje knapps funktion kan ändras beroende på vad tillfället kräver. Vid varje knapp visas en ikon som förklarar den aktuella funktionen.

Ikonbeskrivning InfoCenter

SERVICE DUEAnger när schemalagd service bör utföras
GraphicTimmätare
GraphicInfoikon
GraphicFunktionsreglaget är i TRANSPORTLäGET.
GraphicFunktionsreglaget är i KLIPPLäGET.
GraphicAnger när klippenheterna höjs upp.
GraphicAnger när klippenheterna sänks ned.
GraphicFöraren måste sitta i sätet
GraphicParkeringsbromsindikator – anger när parkeringsbromsen är inkopplad
GraphicFunktionsreglaget är i NEUTRALLäGET.
GraphicKraftuttaget är inkopplat
GraphicStopp eller avstängning
GraphicTändningslås
GraphicPIN-kod
GraphicCAN-buss
GraphicInfoCenter
GraphicBrytare
GraphicFöraren måste frisläppa brytaren
GraphicFöraren ska ändra till det angivna läget
GraphicDrivmotor
GraphicGå tillbaka till föregående skärm
GraphicObjekt ej valt/aktivt
GraphicObjekt valt/aktivt
GraphicCylinder
GraphicElektrisk parkeringsbromsindikator – anger när den elektriska parkeringsbromsen är inkopplad
Symbolerna kombineras ofta till meningar. Vissa av exemplen visas nedan:
GraphicFöraren ska ställa maskinen i neutralläget
GraphicSitt ned eller koppla in parkeringsbromsen

Förstå menyalternativen för InfoCenter

Om du vill öppna huvudmenyn trycker du på valfri knapp när du är på huvudinformationsskärmen, informationsskärmen för klippenhetens motor eller hjuldrivning, och trycker sedan på knappen som motsvarar symbolen för Graphic. Då kommer du till HUVUDMENYN.

Se följande tabeller för en beskrivning av vilka alternativ som finns tillgängliga från menyerna:

Huvudmeny

MenyobjektBeskrivning
FELFELMENYN innehåller en lista med de senaste maskinfelen som uppstått. Se servicehandboken eller kontakta en auktoriserad Toro-återförsäljare för mer information om FELMENYN.
SERVICESERVICEMENYN innehåller information om maskinen såsom antal brukstimmar, beräkningar och kalibrering. Du kan även aktivera klippenhetens förfarande för slipning. Se tabellen för Service.
DIAGNOSTIKDIAGNOSTIKMENYN innehåller en lista över aktuell maskininformation och status. Du kan använda den här informationen för att felsöka vissa problem eftersom den snabbt anger vilka maskinreglage som är på/av och visar kontrollnivåer (t.ex. sensorvärden).
INSTäLLNINGARMed hjälp av INSTäLLNINGSMENYN kan du anpassa och ändra konfigurationsvariabler på InfoCenter-skärmen. Se tabellen för Inställningar.
OMI menyn OM visas maskinens modellnummer, artikelnummer och programvaruversion. Se tabellen för Om.

Fel

MenyobjektBeskrivning
STRöMVisar det totala antalet nyckeltimmar (dvs. timmar som nyckeln har varit i det PåSLAGNA LäGET).
SENASTEAnger den senaste nyckeltimmen när felet inträffade.
FöRSTAAnger den första nyckeltimmen när felet inträffade.
HäNDELSERAnger antalet felhändelser.

Service

MenyobjektBeskrivning
HOURSVisar det totala antalet timmar som nyckeln, cylindrarna och slipningen har varit på.
BERäKNINGARVisar antalet klippningar, tap-off-avstängningar och slipningar.
SLIPNINGAktiverar/avaktiverar klippenhetens förfarande för slipning (när du aktiverar det här förfarandet kan du avaktivera den här inställningens läge eller vrida nyckeln till det AVSTäNGDA LäGET).
KALIBRERING GraphicMöjliggör kalibrering av styrsystemet, drivsystemet och lyftdonen. Se servicehandboken för mer information om kalibrering.

Inställningar

MenyobjektBeskrivning
ENHETERStyr enheterna som används på InfoCenter. Menyalternativen är brittiska standardenheter eller metriska.
SPRåKStyr språken som används på InfoCenter.
BAKGRUNDSBELYSNINGStyr LCD-skärmens ljusstyrka.
KONTRASTStyr LCD-skärmens kontrast.
LåSTA MENYERMöjliggör åtkomst till skyddade menyer med hjälp av ett lösenord.
LåS INSTäLLN. GraphicStyr de skyddade menyerna.
ÅTERSTäLL STANDARDINSTäLLNINGAR GraphicÅterställer InfoCenter till standardinställningarna.
TAP-OFF-AVSTäNGNINGSTIDGraphicStyr tap-off-fördröjningen.
CYLINDERHASTIGHET GraphicStyr cylinderhastigheten.
LåG HASTIGHETGraphicJusterar hastigheten som sänker ned klippenheterna till marken för klippning.
SLIPNINGSVARVTAL/MIN GraphicStyr slipningsvarvtalet/min.
KLIPPSTYRNING GraphicSlår På/AV den automatiska klippstyrningsfunktionen.
ANTAL KNIVAR GraphicAnge antalet knivar i varje cylinder. Denna inställning behövs endast om KLIPPSTYRNING är inställd på På.
KLIPPHöJDGraphicStäll in den önskade klipphöjden. Denna inställning behövs endast om KLIPPSTYRNING är PåSLAGET.
MAXKLIPPNING GraphicStäller in maximal maskinhastighet vid klippning.
MAXTRANSPORT GraphicStäller in maximal maskinhastighet vid transport.
MAXBACKNING GraphicStäller in maximal maskinhastighet när du backar maskinen.
SAKTA OCH VäNDA GraphicAktiverar eller inaktiverar funktionen Sakta och vända.
TREHJULSDRIFTSATS GraphicAktiverar eller avaktiverar trehjulsdrivsatsen.
BATT. RESERVStäll in det avstånd som behövs för att transportera tillbaka maskinen till verkstaden när batterinivån blir låg.

Om

MenyobjektBeskrivning
MODELVisar maskinens modellnummer.
Art.nrVisar maskinens artikelnummer.
S/W RevVisar versionsnumret för masterstyrenheten.
INFOCENTER GraphicVisar versionsnumret för InfoCenter.
CU1GraphicVisar mittklippenhetens programversion.
CU2 GraphicVisar den främre vänstra klippenhetsmotorns programversion.
CU3 GraphicVisar den främre högra klippenhetsmotorns programversion.
LL1 GraphicVisar programvarans artikelnummer och mittklippenhetens revisionsversion.
LL2 GraphicVisar programvarans artikelnummer och den främre vänstra klippenhetens revisionsversion.
LL3 GraphicVisar programvarans artikelnummer och den främre högra klippenhetens revisionsversion.
HJULDRIVNING1GraphicVisar programvarans artikelnummer och den främre högra drivmotorns revisionsversion.
HJULDRIVNING2GraphicVisar programvarans artikelnummer och den främre vänstra drivmotorns revisionsversion.
STYRNINGGraphicVisar programvarans artikelnummer och den bakre högra drivmotorns revisionsversion.
FöRLADDNINGGraphicVisar programvarans artikelnummer och förladdningsstyrenhetens revisionsversion.
BATTERIGraphicVisar programvarans artikelnummer och batteriets revisionsversion.
CAN-BUSSGraphicVisar status för maskinens kommunikationsbuss.
HJULDRIVNINGGraphicVisar programvarans artikelnummer och trehjulsdrivsatsens (i förekommande fall) revisionsversion.

Note: GraphicLåst under Låsta menyer – endast tillgänglig med PIN-kod. Se Åtkomst till låsta menyer.

Åtkomst till låsta menyer

Note: Den fabriksinställda PIN-koden för maskinen är antingen 0000 eller 1234.Om du har ändrat PIN-koden och därefter glömt den nya koden kan du kontakta en auktoriserad Toro-återförsäljare för att få hjälp.

 1. I HUVUDMENYN bläddrar du ned till INSTäLLNINGSMENYN med hjälp av mittknappen och trycker därefter på den högra knappen.

 2. I INSTäLLNINGSMENYN bläddrar du ned till den LåSTA MENYN med hjälp av mittknappen och trycker därefter på den högra knappen.

 3. Ange PIN-koden genom att trycka på mittknappen tills den rätta första siffran visas. Tryck sedan på högerknappen för att gå till nästa siffra. Upprepa detta steg tills den sista siffran har angetts och tryck på högerknappen igen.

 4. Tryck på mittknappen för att ange PIN-koden.

  Vänta tills den röda indikatorlampan på InfoCenter tänds.

  Note: Om InfoCenter bekräftar PIN-koden och den låsta menyn blir tillgänglig visas ordet ”PIN” i skärmens övre högra hörn.

Du kan visa och ändra inställningarna i den låsta menyn. När du har fått åtkomst till den låsta menyn bläddrar du ned till alternativet Lås inställn. Tryck på högerknappen för att ändra inställningen.

 • Om du ställer in Lås inställn. på AV kan du se och ändra inställningarna i den låsta menyn och visa informationsskärmarna för klippenhetens motor och för hjuldrivningen utan att ange PIN-koden.

 • Om du ställer in Lås inställn. på På döljs de låsta alternativen och du måste ange PIN-koden för att ändra inställningarna i den låsta menyn.

När du har angivit PIN-koden vrider du tändningslåset till det AVSTäNGDA LäGET och tillbaka till det PåSLAGNA LäGET för att aktivera och spara den här funktionen.

Note: Spärra den låsta menyn genom att vrida tändningslåset till det AVSTäNGDA LäGET och sedan till det PåSLAGNA LäGET.

Ställa in lösenordet för maskinkonfigurering

Du kan ställa in ett lösenord i InfoCenter, så att en operatör inte kan komma åt specifika InfoCenter-skärmar utan lösenordet. Se Förstå menyalternativen för InfoCenter för de InfoCenter-skärmar som är lösenordsskyddade.

 1. Från menyn INSTäLLNINGAR väljer du LåS INSTäLLN.

 2. Ställ in LåS INSTäLLN. till På.

 3. När du uppmanas anger du det fyrsiffriga lösenordet.

 4. Vrid tändningsnyckeln till det AVSTäNGDA LäGET om du vill spara lösenordet.

Note: Om du glömmer det användarinställda lösenordet kan du få ett tillfälligt lösenord från en auktoriserad Toro-återförsäljare.

Förstå indikatorn för fellogg

Om ett fel uppstår visas en felkod på InfoCenter-skärmen, och en röd blinkande lampa visas ovanför skärmen.

Felet lagras i en loggpost som finns i FELMENYN och som du eller distributören kan använda för att identifiera problemet som föranledde felet.

En lista över fel finns i servicehandboken eller hos en auktoriserad Toro-återförsäljare.

Huvudströmkontakter

Innan du laddar maskinen, utför arbete på maskinen eller installerar, tar bort eller utför arbete på klippenheterna ska du koppla loss maskinen från strömkällan genom att separera huvudströmkontakterna (Figur 23), som är placerade längst ned på störtbågen på traktorenhetens vänstra sida. Anslut kontakterna innan du använder maskinen.

g293203

Var försiktig

Om du inte kopplar bort strömmen till maskinen kan någon av misstag slå på maskinen och orsaka allvarliga kroppsskador.

Separera alltid kontakterna innan du utför arbete på maskinen.

Se Figur 24 och Specifikationstabell för traktorenhet för traktorenhetens mått och vikt.

Note: Specifikationer och konstruktion kan komma att ändras utan föregående meddelande.

g289936

Specifikationstabell för traktorenhet

Klippbredd151 cm
Hjulspår126 cm
Hjulbas127 cm
Total längd (med korgar)249 cm
Total bredd180 cm
Total höjd205 cm
Vikt*738 kg
*Traktorenhet utrustad med klippenheter med 11 knivar, utan förare och utrustad med standardsäte.

Elspecifikationstabell

Spänning48V
StrömDC (Graphic)
Amperetimmar213,6 Ah
KapslingsklassningIP65

Redskap/tillbehör

Det finns ett urval av godkända Toro-redskap och -tillbehör som du kan använda för att förbättra och utöka maskinens kapacitet. Kontakta en auktoriserad återförsäljare eller en auktoriserad Toro-återförsäljare. En lista över alla godkända redskap och tillbehör finns på www.Toro.com.

Använd endast originalreservdelar och tillbehör från Toro för att garantera optimal prestanda och fortlöpande säkerhet för produkten. Det kan vara farligt att använda reservdelar och tillbehör från andra tillverkare och det kan göra produktgarantin ogiltig.

Körning

Före körning

Säkerhet före användning

Allmän säkerhet

 • Låt aldrig barn eller någon som inte har fått utbildning använda eller utföra underhåll på maskinen. Lokala föreskrifter kan begränsa förarens ålder. Det är ägaren som ansvarar för att utbilda alla förare och mekaniker.

 • Lär dig hur du använder utrustningen på ett säkert sätt och bekanta dig med manöverorgan och säkerhetsskyltar.

 • Koppla in parkeringsbromsen, stäng av maskinen, ta ut nyckeln och vänta tills alla rörelser har stannat innan du lämnar förarsätet. Låt maskinen svalna innan du utför service, justerar, rengör eller ställer den i förvar.

 • Lär dig att stanna maskinen och att snabbt stänga av motorn.

 • Kontrollera att förarnärvaroreglage, säkerhetsbrytare och säkerhetsanordningar sitter fast och fungerar som de ska. Kör inte maskinen om dessa inte fungerar som de ska.

 • Före klippning ska du alltid kontrollera att klippenheterna är i gott fungerande skick.

 • Inspektera området där maskinen ska användas och ta bort föremål som maskinen kan slunga iväg.

Identifiera klippenheterna

InfoCenter använder numren 1, 2 och 3 för att identifiera varje klippenhet (t.ex. CU1, CU2 ochCU3 i menyn OM).

 • 1 avser mittklippenheten (Figur 25)

 • 2 avser den främre vänstra klippenheten (Figur 25)

 • 3 avser den främre högra klippenheten (Figur 25)

g289940

Justera maskininställningarna med InfoCenter.

Du kan justera följande maskininställningar med InfoCenter:

Note: Alla inställningar är lösenordsskyddade. Du kan behöva ange ett lösenord för att redigera inställningarna.

Justera tap-off-fördröjningen

Gå till alternativet TAP-OFF-TID för att justera tap-off-fördröjningen. Funktionen tap-off-fördröjning gör att klippenheterna kan stängas av utan att höjas upp. Fördröjningsinställningen utgör den maxtid som styrspaken för höjning/sänkning ska vara i det bakåtvända läget för att aktivera den här funktionen.

I följande tabell anges tidsalternativen för fördröjning och motsvarande stegantal:

Alternativ för tap-off-fördröjning

StegantalFördröjningstid (sekunder)
1Av
20,050
30,100
40,150
50,200
60,250
70,300
80,350
90,400
100,450

Note: Standardfabriksinställningen är 1, vilket inaktiverar denna funktion.

Justera klippcylinderhastigheten

Gå till alternativet CYLINDERHASTIGHET om du vill justera cylinderhastigheten när du klipper. Denna inställning kan justeras när klippstyrningen är AVSTäNGD. Se Ställa in klippstyrningsfunktionen.

I följande tabell anges alternativ för cylinderhastighet och motsvarande stegantal:

Alternativ för klippcylinderhastighet

StegantalCylinderhastighet (varv/min)
1800
2950
31 100
41 250
51 400
61 550
71 700
81 850
92 000

Note: Standardfabriksinställningen är 2 000 varv/min (steg nummer 9).

Ställa in Klippenhet låg hastighet

Gå till alternativet för LåG HASTIGHET för att ställa in hastigheten som sänker ned klippenheterna till marken för klippning. Du kan växla mellan 1 (lägsta hastighet) och 9 (högsta hastighet).

Testa den lägre hastigheten innan du börjar klippa. Justera hastigheten efter behov.

Note: Standardfabriksinställningen är 5.

Justera cylinderhastigheten under slipning

Gå till alternativet för SLIPNINGSVARVTAL för att justera cylinderhastigheten under slipning.

I följande tabell anges alternativ för cylinderhastighet och motsvarande stegantal:

Alternativ för cylinderhastighet under slipning

StegantalCylinderhastighet (varv/min)
1200
2240
3280
4320
5360
6400
7440
8480
9520

Note: Standardfabriksinställningen är 200 varv/min (steg nummer 1).

Justera klippstyrningsfunktionen

Förstå RDS (Radius-Dependent-Speed) – svängradiehastighetssystemet

Maskinen är utrustad med det patentsökta Radius Dependent Speed™-systemet (RDS) för en konsekvent, högkvalitativ klippkvalitet och ett enhetligt resultat. RDS-systemet är en klippstyrnings- och oberoende hjulhastighetsfunktion som varierar cylinder- och drivmotorernas hastighet för att bibehålla en jämn klippkvalitet och förhindra att gräsmattan skrapas upp i vändningar under klippning.

När du vänder maskinen under klippning (t. ex. under finklippningssvepet) roterar cylindern på insidan med ett långsammare varvtal/min i svängen än cylindern på utsidan. Mittcylindern delar upp skillnaden mellan den invändiga och utvändiga cylinderhastigheten så att alla tre klippenheterna klipper på samma sätt. Ju skarpare svängen är, desto större blir skillnaden mellan cylinderhastigheterna. Om maskinens hastighet dessutom ändras under klippningen justerar RDS-systemet cylinderhastigheten för att bibehålla en jämn klippkvalitet. Den här funktionen gör så att gräsmattan inte tunnas ut lika mycket vid cylindern på insidan (jämfört med andra åkgräsklippare), vilket kan minska ringskador i gräset.

RDS-systemet justerar också hjulmotorhastigheten vid vändningar på liknande sätt som cylindermotorhastigheten ändras i vändningar. Hjulmotorn på insidan vänder med ett lägre varvtal/min än hjulmotorn på utsidan. Detta minimerar hjulskrapning i vändningar och minskar ringskador i gräset.

Ställa in klippstyrningsfunktionen

Gå till alternativet KLIPPSTYRNING för att ställa in RDS-systemets funktion.

 • Klippstyrning PÅ: maskinen använder KLIPPHöJDSINSTäLLNINGARNA och alternativen för ANTAL KNIVAR samt vänster och höger hjulhastigheter för att fastställa varje cylinders hastighet.

 • Klippstyrning AV: maskinen använder inställningarna för alternativet CYLINDERHASTIGHET. Cylindrarna roterar med konstant hastighet.

Note: Standardfabriksinställningen är PÅ.

Justera klipphöjden

Gå till alternativet justera KLIPPHöJDEN för att justera klipphöjden. Klippstyrningsfunktionen måste vara På för att den här funktionen ska kunna användas. Se Ställa in klippstyrningsfunktionen.

Note: Standardfabriksinställningen är 3,2 mm.

Justera antalet klippenhetsknivar

Gå till alternativet ANTAL KNIVAR för att justera antalet klippenhetsknivar. Bestäm antalet knivar i de utrustade klippenheterna och välj lämpligt värde (5, 8, 11 eller 14).

Note: Standardfabriksinställningen är 11.

Justera maximal klipphastighet

Gå till alternativet MAXKLIPPNING för att justera den maximala klipphastigheten. Du kan justera hastigheten från 4,8 km/h till 8,0 km/h i steg om 0,3 km/h.

Note: Standardfabriksinställningen är 6,1 km/h.

Justera den maximala transporthastigheten

Gå till alternativet MAXTRANSPORT för att justera den maximala transporthastigheten. Du kan justera hastigheten från 8,0 km/h till 16,0 km/h i steg om 0,8 km/h.

Note: Standardfabriksinställningen är 16,0 km/h.

Justera dem maximala backningshastigheten

Gå till alternativet MAXBACKNING för att justera den maximala backningshastigheten. Du kan justera hastigheten från 3,2 km/h till 8 km/h i steg om 0,8 km/h.

Note: Standardfabriksinställningen är 4,0 km/h.

Note: För maskinprogramvaruversionerna A till D är maxhastigheten 4,8 km/h. Uppdatera maskinprogramvaran för att möjliggöra en maxhastighet på 8,0 km/h.

Ställa in funktionen Sakta och vända

Gå till alternativet SAKTA OCH VäNDA för att ställa in funktionen Sakta och vända. Funktionen Sakta och vända sänker maskinens hastighet medan du vänder maskinen för att påbörja en ny klippomgång.

Note: Standardfabriksinställningen är AV.

Avaktivera en monterad sats för trehjulsdrift

Gå till alternativet TREHJULSDRIFTSATS för att avaktivera en monterad sats för trehjulsdrift.

Om du väljer att avaktivera det här alternativet aktiveras satsen igen om du vrider om tändningslåset (stänger av och slår på maskinen) med en monterad sats för trehjulsdrift.

Note: När du monterar satsen för trehjulsdrift aktiveras satsen automatiskt.

Ställa in batterireservkapaciteten

Navigera till alternativet BATT. RESERV för att ställa in hur stort avstånd som krävs för att transportera maskinen till verkstaden. På så sätt har du tillräckligt med batteriström (när batterinivån blir för låg) för att transportera maskinen till verkstaden för laddning. Se Övervaka batterisystemets laddningsnivå.

Note: Du kan justera avståndet från 0,8 km till 8 km i steg om 0,8 km.

Förstå dialogmeddelandena i InfoCenter

När maskinen kalibreras visas dialogmeddelanden i InfoCenter. Dessa meddelanden är avsedda att guida dig genom kalibreringsprocessen.

Följande tabell är en lista över dessa dialogmeddelanden:

Dialogmeddelanden

MeddelandenummerMeddelandetext i InfoCenter
1För tillbaka pedalen till neutralläget
4För gaspedalen framåt till max och håll den nere
5Maximal framåtkalibrering godkändes
9Maximal framåtkalibrering misslyckades. Spänning utanför specifikationerna
13För gaspedalen bakåt till max och håll den nere
14Maximal backningskalibrering godkändes
16Maximal backningskalibrering misslyckades. Spänning utanför specifikationerna
17Kalibrering misslyckades. Pedalens position okänd
18För tillbaka pedalen till neutralläget. Fortsätt?
100Kalibrering aktiverad
101Kalibrering slutförd
102Vrid tändningslåset
110Spärra kalibrering. Komponenten svarar ej
111Spärra kalibrering. Komponent ej klar
112Spärra kalibrering. Aktivt fel
113Spärra kalibrering. Inte på plats
114Spärra kalibrering. Ej i neutralläge
115Spärra kalibrering. I neutralläge
116Spärra kalibrering. Parkeringsbromsen är inkopplad
300För tillbaka pedalen till neutralläget
301Centrera ratten. Fortsätt?
302Centrera bakhjulet manuellt. Fortsätt?
303Styr bakhjulet maximalt till vänster. Fortsätt?
304Styr bakhjulet maximalt till höger. Fortsätt?
305Mittbakhjulet utom räckhåll
306Bakhjulsvinkel utom räckhåll
400Var försiktig: maskinen måste placeras på pallbockar. Fortsätt?
401Spärra kalibrering. Kontaktor öppen
402Spärra kalibrering. Pedal i neutralläge
403För tillbaka pedalen till neutralläget
404Vänta tills hjulen stannar
405För gaspedalen framåt till max och håll den nere
406Kalibrering aktiv. Håll nere pedal
500Höjning/sänkning utöka aktiv
501Höjning/sänkning dra tillbaka aktiv
502För styrspaken till nedsänkt läge
503För styrspaken till upphöjt läge
504Är klippenheten monterad? Fortsätt?
1100Diagnostiska meddelanden om hjuldrivning aktiverat
1101Styr diagnostiska meddelanden aktiverat

Tippa ratten

Du kan tippa ratten till en bekväm arbetsposition.

 1. Lossa skruvarna (Figur 26) som fäster ratten på styrarmen.

  g280422
 2. Tippa ratten till en bekväm position.

 3. Dra åt skruvarna (Figur 26) för att fästa ratten i det justerade läget.

Utföra dagligt underhåll

UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
Varje användning eller dagligen
 • Se efter om säkerhetsbälten är slitna eller har andra skador. Byt ut säkerhetsbälten om någon komponent inte fungerar korrekt.
 • Utför följande förfaranden dagligen innan du slår på maskinen:

  Under arbetets gång

  Säkerhet under användning

  Allmän säkerhet

  • Ägaren/operatören kan förebygga olyckor samt ansvarar för olyckor som kan ge upphov till personskador eller skador på egendom.

  • Använd lämpliga kläder, inklusive ögonskydd, långbyxor, rejäla och halkfria skor samt hörselskydd. Sätt upp långt hår och använd inte hängande smycken eller löst sittande kläder.

  • Kör inte maskinen om du är sjuk, trött eller påverkad av alkohol eller läkemedel.

  • Var fullt koncentrerad på maskinen när du använder den. Delta inte i aktiviteter som kan distrahera dig, eftersom personskador eller skador på egendom då kan uppstå.

  • Säkerställ att alla drivenheter är i neutralläge, att parkeringsbromsen är inkopplad och att du sitter i förarsätet innan du startar maskinen.

  • Skjutsa inte passagerare på maskinen.

  • Håll kringstående och barn borta från arbetsområdet. Se till att gräskorgarna är monterade på maskinen och var försiktig om medarbetare måste närvara.

  • Använd endast maskinen om du har god sikt, så att du kan undvika gropar och dolda faror.

  • Undvik att klippa vått gräs. Försämrat grepp kan göra att maskinen glider.

  • Håll händer och fötter borta från klippenheterna.

  • Titta bakåt och nedåt innan du backar för att se till att vägen är fri.

  • Var försiktig när du närmar dig hörn med skymd sikt, buskage, träd eller andra objekt som kan försämra sikten.

  • Stoppa klippenheterna om du inte klipper.

  • Sakta ned och var försiktig när du svänger och korsar vägar och trottoarer med maskinen. Lämna alltid företräde.

  • Lämna inte en aktiverad maskin utan uppsikt.

  • Gör följande innan du lämnar förarplatsen:

   • Parkera maskinen på ett plant underlag.

   • Sänk ned klippenheterna till marken och se till att de är frånkopplade.

   • Koppla in parkeringsbromsen.

   • Stäng av maskinen och ta ut nyckeln.

   • Vänta tills alla rörliga delar har stannat.

  • Använd endast maskinen när sikten och väderförhållandena är goda. Använd inte maskinen när det finns risk för blixtnedslag.

  Säkerhet för vältskyddssystemet

  • Ta inte bort några vältskyddsdelar från maskinen.

  • Kontrollera att säkerhetsbältet är fastspänt och att du kan knäppa upp det snabbt i en nödsituation.

  • Använd alltid säkerhetsbältet.

  • Var mycket uppmärksam på hinder som kan finnas ovanför dig och vidrör dem inte.

  • Håll vältskyddet i säkert bruksskick genom att regelbundet inspektera det noga och kontrollera att det inte är skadat samt hålla alla fästelement åtdragna.

  • Byt ut alla skadade vältskyddsdelar. Reparera eller ändra dem inte.

  Säkerhet i sluttningar

  • Sluttningar är en betydande faktor vid olyckor som orsakas av att föraren förlorat kontrollen eller att maskinen välter, vilket kan innebära livsfara eller leda till allvarliga personskador. Du ansvarar för säker drift i sluttningar. Du måste vara extra försiktig när du kör maskinen i en sluttning.

  • Utvärdera förhållandena på platsen för att bedöma om sluttningen är säker för körning av maskinen, bland annat genom att undersöka hela arbetsplatsen. Använd alltid sunt förnuft och ett gott omdöme när du utför kontrollen.

  • Läs anvisningarna nedan innan du använder maskinen på en sluttning. Innan du använder maskinen ska du utvärdera förhållandena på arbetsplatsen för att fastställa om maskinen kan användas under sådana förhållanden. Förändringar i terrängen kan leda till att maskinens manövrering i sluttningar förändras.

  • Undvik att starta, stänga av eller svänga med maskinen i sluttningar. Undvik att göra plötsliga ändringar i hastighet eller riktning. Sväng långsamt och successivt.

  • Använd inte maskinen under förhållanden där det råder tvekan om dragkraft, styrning eller stabilitet.

  • Avlägsna eller märk ut hinder såsom diken, hål, fåror, gupp, stenar och andra dolda faror. Det kan finnas dolda hinder i högt gräs. Ojämn terräng kan göra att maskinen välter.

  • Observera att maskinen kan tappa drivkraft om maskinen körs på vått gräs, tvärs över sluttningar eller nedför en sluttning. Drivhjul som tappar drivkraft kan leda till att maskinen glider och att du förlorar kontrollen över bromsning och styrning.

  • Var mycket försiktig när du använder maskinen nära stup, diken, flodbäddar, vattendrag eller andra faror. Maskinen kan välta plötsligt om ett hjul kör över en kant eller kanten ger med sig. Håll ett säkert avstånd mellan maskinen och riskfyllda områden.

  • Identifiera faror nere vid slutet av sluttningen. Klipp sluttningen med en handgräsklippare om det finns faror.

  • Håll om möjligt klippenheterna nedsänkta mot marken när du kör i sluttningar. Maskinen kan bli ostadig om klippenheterna höjs vid körning i sluttningar.

  • Var mycket försiktig när du använder gräsuppsamlingssystem och andra redskap. De kan ändra maskinens stabilitet och leda till att du förlorar kontrollen.

  Köra in maskinen

  Det tar åtta körtimmar att köra in maskinen.

  De första körtimmarna är mycket viktiga för maskinens framtida driftsäkerhet. Maskinens funktioner och prestanda bör övervakas noga så att eventuella mindre problem, som kan leda till större problem, kan upptäckas och korrigeras. Inspektera maskinen ofta under inkörningen med avseende på lösa fästanordningar och andra fel.

  Slå på maskinen

  Note: Inspektera områdena under klippenheterna och säkerställ att inget skräp har fastnat där.

  1. Sätt dig i förarsätet och spänn fast säkerhetsbältet.

  2. Sätt i nyckeln i brytaren och för den till det PåSLAGNA läget.

  Kontrollera maskinen efter att ha slagit på maskinen

  1. För funktionsreglaget till KLIPPLäGET.

  2. Koppla ur parkeringsbromsen.

  3. För styrspaken för höjning/sänkning tillfälligt framåt.

   Klippenheterna ska i detta läge sänkas ned och alla cylindrar ska rotera.

  4. För styrspaken för höjning/sänkning bakåt.

   Klippcylindrarna ska då sluta rotera och klippenheterna ska höjas upp helt till transportläget.

  Säkerhetssystemets funktioner

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Varje användning eller dagligen
 • Kontrollera säkerhetssystemet.
 • Var försiktig

  Om säkerhetsbrytarna är frånkopplade eller skadade kan maskinen plötsligt aktiveras, vilket i sin tur kan leda till personskador.

  • Gör inga otillåtna ändringar på säkerhetsbrytarna.

  • Kontrollera säkerhetsbrytarnas funktion dagligen och byt ut eventuella skadade brytare innan du kör maskinen.

  Syftet med säkerhetssystemet är att förhindra att maskinen används om det medför risk för skada på dig eller maskinen.

  Säkerhetssystemet förhindrar att maskinen rör sig om inte:

  • Parkeringsbromsen är urkopplad.

  • Du sitter i förarsätet.

  • Funktionsreglaget är i KLIPPLäGET eller i TRANSPORTLäGET.

  Dessutom förhindrar säkerhetssystemet cylindrarna från att fungera om funktionsreglaget inte är i KLIPPLäGET (förutom när maskinen befinner sig i slipningsläge).

  Kontrollera säkerhetssystemet

  Utför följande steg för att kontrollera säkerhetssystemet:

  • Res dig ur sätet, slå på maskinen, koppla ur parkeringsbromsen, för funktionsreglaget till KLIPPLäGET eller TRANSPORTLäGET och tryck ned gaspedalen.

   Maskinen ska inte sättas i rörelse eftersom du inte sitter i sätet. Detta indikerar att säkerhetssystemet fungerar korrekt. Åtgärda problemet om något inte fungerar korrekt.

  • Sitt i sätet, slå på maskinen, koppla in parkeringsbromsen, för funktionsreglaget till KLIPPLäGET eller TRANSPORTLäGET och tryck ned gaspedalen.

   Maskinen ska inte sättas i rörelse eftersom parkeringsbromsen är inkopplad. Detta indikerar att säkerhetssystemet fungerar korrekt. Åtgärda problemet om något inte fungerar korrekt.

  • Sitt i sätet, slå på maskinen, koppla ur parkeringsbromsen, för funktionsreglaget till NEUTRALLäGET och tryck ned gaspedalen.

   Maskinen ska inte röra på sig eftersom funktionsreglaget är i NEUTRALLäGET. Detta indikerar att säkerhetssystemet fungerar korrekt. Åtgärda problemet om något inte fungerar korrekt.

  • Sitt i sätet, för gaspedalen till NEUTRALLäGET, för funktionsreglaget till NEUTRALLäGET, koppla in parkeringsbromsen, slå på maskinen och för styrspaken för höjning/sänkning framåt för att sänka ned klippenheterna.

   Klippenheterna bör sänkas, men ska inte börja rotera. Om de börjar rotera fungerar inte säkerhetssystemet som det ska. Rätta till problemet innan du använder maskinen.

  Köra maskinen utan att klippa

  • Kontrollera att klippenheterna är i helt upphöjt läge.

  • Sitt i sätet, spänn fast säkerhetsbältet, koppla ur parkeringsbromsen och för funktionsreglaget till TRANSPORTLäGET för att köra maskinen utan att klippa.

  • Närma dig alltid oregelbundna ytor med reducerad hastighet och var försiktig i mycket kuperad terräng.

  • Lär dig hur bred maskinen är. Försöka inte att köra mellan två närliggande föremål – då slipper du kostsamma skador och driftstopp.

  Klippa greenen

  Innan du påbörjar klippning ska du öva på att utföra grundläggande maskinfunktioner (t.ex. slå på och stanna maskinen, höja och sänka klippenheterna samt vända) på en öppen plats.

  Inspektera området, leta efter skräp och avlägsna allt som skulle kunna skada klippenheterna under klippning. Avlägsna flaggan från koppen och avgör i vilken riktning det är bäst att klippa. Utgå från föregående klippriktning när du bestämmer ny klippriktning. Klipp alltid ett annat mönster än det du klippte senast eftersom det minskar grässtrånas benägenhet att lägga sig ned, och ökar chanserna att de blir klippta.

  Klippa gräsmattan

  1. Starta i ena kanten av greenen, så att du kan använda bandklippningsproceduren.

   Note: Den ger minimal komprimering och efterlämnar ett snyggt och prydligt mönster på greenen.

  2. För funktionsreglaget till KLIPPLäGET.

  3. För styrspaken för höjning/sänkning av klippenheterna framåt när gräskorgarnas främre kanter korsar gräsmattans ytterkant.

   Note: Då släpps klippenheterna ned på gräset och cylindrarna startas.

   Important: Eftersom den mittersta klippenheten sänks och höjs något efter att de främre klippenheterna sänks/höjs bör du öva dig på att uppnå en bra tajming som gör att du slipper klippa rester i efterhand.Höjning och sänkning av mittklippenheten baseras på markhastighet. En långsammare markhastighet ökar fördröjning av höjning eller sänkning, och en snabbare hastighet minskar fördröjning av höjning eller sänkning. Maskinen övervakar markhastigheten och uppdaterar fördröjningen så att alla tre klippenheterna sänks ned på rad.

  4. Överlappa den tidigare klippremsan så lite som möjligt under nästkommande vända.

   Note: Etablera en tänkt siktlinje ca 1,8 till 3 m framför maskinen till kanten av den oklippta delen av greenen så att du klipper i en rak linje och håller maskinen på ett jämnt avstånd till förra klippvändans kant (Figur 28). Inkludera rattens ytterkant i siktlinjen, dvs. håll rattkanten i linje med en punkt som alltid är på samma avstånd från maskinens framkant.

  5. När gräskorgarnas främre del går över gräsmattans ytterkant drar du styrspaken för höjning/sänkning bakåt och håller kvar den i det läget tills klippenheterna är upphöjda. Då stannar cylindrarna och klippenheterna höjs upp.

   Important: Tajma den här proceduren rätt för att undvika att klipparna klipper i puttgreenområdet, men samtidigt klipper så mycket som möjligt av greenen för att minimera den mängd gräs som lämnas runt det yttre gränsområdet.

  6. Du kan förkorta arbetstiden och underlätta uppställningen inför nästa klippvända genom att tillfälligt vända maskinen i motsatt riktning och sedan vända den i riktning mot den oklippta delen. Den här rörelsen utgör en droppformad sväng (Figur 27) som snabbt placerar dig i läge för nästa klippsträcka.

   Note: Om funktionen Sakta och vända är aktiverad saktar maskinen ned under vändningen utan att du behöver släppa på trycket mot gaspedalen.

   g229671

   Note: Försök att göra så små svängar som möjligt. I varmt väder är det dock bra att göra en större sväng för att minimera skador på gräsytan.

   g005116

   Important: Stanna aldrig maskinen på en gräsmatta, särskilt inte när klippenheterna är igång – det kan skada gräsytan. Om du stannar maskinen på en våt gräsmatta kan hjulen lämna märken eller fördjupningar i gräset efter sig.

  Klippa det yttre gränsområdet och avsluta arbetet

  1. Avsluta greenklippningen med att klippa det yttre gränsområdet. Byt klippriktning i förhållande till den föregående klippningen.

   Se Förstå RDS (Radius-Dependent-Speed) – svängradiehastighetssystemet för att förbättra slutresultatet och minska ringskador.

   Note: Anpassa alltid klippningen efter väder- och gräsförhållanden, och var noga med att byta klippriktning i förhållande till den föregående klippningen.

  2. När du har klippt klart det yttre gränsområdet ska du föra styrspaken för höjning/sänkning bakåt för att stoppa cylindrarna (om tap-off-fördröjningsfunktionen är aktiverad) och sedan köra till gräsmattan. När samtliga klippenheter befinner sig utanför klippområdet för du styrspaken för höjning/sänkning bakåt för att höja upp klippenheterna.

   Note: Detta minimerar mängden gräsklumpar på greenen.

  3. Sätt tillbaka flaggan.

  4. Töm gräskorgarna på allt gräsklipp innan du åker till nästa green.

   Note: Tunga våta gräsklipp är påfrestande för korgar, fjädring och manöverdon. Detta tynger ned maskinen i onödan, vilket minskar energieffektiviteten.

  Övervaka batterisystemets laddningsnivå

  Se huvudinformationsskärmen i InfoCenter för att fastställa batterisystemets laddningsnivå. Se Använda LCD-skärmen InfoCenter.

  Förstå meddelanden om låg batterinivå

  • När batterinivån sjunker till en låg procentsats visas ett meddelande om låg batterinivå i InfoCenter. När du använder maskinen vid den här batterinivån ska du avsluta nuvarande klippning och sedan transportera maskinen till ett batteriladdningsområde och ladda batterierna. Se Ladda litiumjonbatterierna.

  • Om batterinivån blir för låg (dvs. under 10 %) när du använder maskinen visas ett meddelande i InfoCenter. När du använder maskinen vid den här batteriprocenten kan du endast transportera maskinen med långsam hastighet och klippenheterna kan inte aktiveras. Transportera maskinen till ett batteriladdningsområde och ladda batterierna. Se Ladda litiumjonbatterierna.

  Stänga av motorn

  1. Flytta maskinen till ett plant underlag.

  2. För funktionsreglaget till NEUTRALLäGET.

  3. Koppla in parkeringsbromsen.

  4. Vrid nyckeln till det AVSTäNGDA LäGET för att stänga av maskinen.

  5. Ta ut nyckeln.

  Efter körning

  Säkerhet efter användning

  Allmän säkerhet

  • Koppla in parkeringsbromsen, stäng av maskinen, ta ut nyckeln och vänta tills alla rörelser har stannat innan du lämnar förarsätet. Låt maskinen svalna innan du utför service, justerar, rengör eller ställer den i förvar.

  • Rengör maskinen, särskilt klipp- och drivenheterna, från gräs och skräp för att förhindra bränder.

  • Koppla loss huvudströmkontakterna när du förvarar eller transporterar maskinen.

  • Koppla ur redskapets drivning när du transporterar maskinen eller inte använder den.

  • Låt maskinen svalna innan du ställer undan maskinen i ett slutet utrymme.

  • Underhåll och rengör säkerhetsbälten vid behov.

  • Förvara inte maskinen i närheten av en öppen låga, gnista eller tändlåga, t.ex. på en varmvattenberedare eller någon annan apparat.

  Säker bogsering

  • Bogsera endast om maskinen har en draganordning avsedd för bogsering. Anslut inte någon bogseringsutrustning annat än till draganordningen.

  • Följ tillverkarens rekommendationer rörande viktgränser för utrustning som bogseras samt bogsering i sluttningar. I sluttningar kan den bogserade utrustningens vikt göra att drivningen går förlorad och att du tappar kontrollen.

  • Låt aldrig någon åka i eller på den utrustning som bogseras.

  • Kör alltid långsamt och beräkna extra lång stoppsträcka vid bogsering.

  Säkerhet för batteri och laddare

  Allmänt

  • Felaktigt bruk eller underhåll av batteriladdaren kan leda till personskador. Följ alla säkerhetsföreskrifter för att minska riskerna.

  • Använd endast den medföljande laddaren för batteriladdning.

  • Bekräfta vilken spänning som är tillgänglig i ditt land innan du använder laddaren.

  • Vid anslutning till ett nätuttag utanför USA använder du vid behov en kontaktadapter med tillbörlig utformning för eluttaget.

  • Ladda inte maskinen under regniga eller våta förhållanden.

  • Utsätt inte laddaren för väta och skydda den från regn och snö.

  • Användning av tillbehör som inte rekommenderas eller säljs av Toro kan leda till brandrisk, elektriska stötar och skador.

  • För att minska risken för batteriexplosion ska du följa dessa anvisningar och anvisningarna för all utrustning som du tänker använda i närheten av laddaren.

  • Batterier kan avge explosiva gaser om de är kraftigt överladdade.

  • Öppna inte batterier.

  • Undvik kontakt med vätskan i händelse av att batteriet läcker. Om du råkar komma i kontakt med vätskan ska du spola med vatten och söka läkarhjälp. Vätska som läcker ur batteriet kan orsaka irritationer eller brännskador.

  • Kontakta en auktoriserad Toro-återförsäljare för att serva eller byta ut ett batteri.

  Utbildning

  • Låt aldrig barn eller personer som inte utbildats använda eller utföra service på laddaren. Lokala föreskrifter kan begränsa förarens ålder. Det är ägaren som ansvarar för att utbilda alla förare och mekaniker.

  • Läs, ta till dig och följ alla anvisningar på laddaren och i bruksanvisningen innan du använder laddaren. Bekanta dig med hur laddaren ska användas.

  Förberedelser

  • Håll kringstående och barn på avstånd under laddning.

  • Använd lämpliga kläder under laddning, inklusive ögonskydd, långbyxor och kraftiga halkfria skor.

  • Stäng av maskinen och vänta i 5 sekunder tills maskinen är helt avstängd före laddning. Underlåtenhet att göra detta kan orsaka överslag.

  • Säkerställ att utrymmet är väl ventilerat under laddning.

  • Läs och följ samtliga laddningsföreskrifter.

  • Laddaren är endast avsedd för användning i nominella 120 och 240 V AC-kretsar och är utrustad med en jordningskontakt för 120 V AC-bruk. Vid användning i kretsar på 240 V kontaktar du en auktoriserad Toro-återförsäljare för att erhålla rätt strömsladd.

  Körning

  • Använd sladden med varsamhet. Bär aldrig laddaren i sladden och dra aldrig i strömsladden när du ska koppla bort laddaren från uttaget. Utsätt inte sladden för värme och låt den inte komma i kontakt med olja eller vassa kanter.

  • Anslut laddaren direkt till ett jordat uttag (med tre stift). Anslut inte laddaren till ett ojordat uttag, inte ens med en adapter.

  • Manipulera inte den medföljande strömsladden eller kontakten.

  • Undvik att placera metallföremål i närheten av eller på ett batteri. Det kan ge upphov till gnistor eller kortsluta elektriska delar, vilket kan leda till explosion.

  • Ta av dig metallföremål som ringar, armband, halsband och klockor när du arbetar med litiumjonbatterier. Ett litiumjonbatteri kan producera tillräckligt med ström för att orsaka en allvarlig brännskada.

  • Använd inte laddaren om inte sikten och belysningen är bra.

  • Använd lämplig förlängningssladd.

  • Om strömsladden är skadad när den sätts i kopplar du loss den från vägguttaget och kontaktar en auktoriserad Toro-återförsäljare för att byta sladden.

  • Koppla bort laddaren från eluttaget när den inte används, innan du flyttar den till en annan plats samt innan underhåll utförs på den.

  Underhåll och förvaring

  • Förvara laddaren inomhus på en torr, säker plats som inte är tillgänglig för obehöriga användare.

  • Ta inte isär laddaren. Ta laddaren till en auktoriserad Toro-återförsäljare om service eller reparation behövs.

  • Lossa strömsladden från uttaget innan du påbörjar underhåll eller rengöring för att minska risken för elektriska stötar.

  • Underhåll eller byt vid behov ut etiketter med säkerhetsföreskrifter och instruktioner.

  • Använd inte laddaren med en skadad sladd eller kontakt. Byt omedelbart ut en skadad sladd eller kontakt.

  • Om laddaren har utsatts för stötar eller slag, tappats eller på annat sätt skadats ska du inte använda den, utan ta med den till en auktoriserad Toro-återförsäljare.

  Inspektera och rengöra efter klippningen

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Varje användning eller dagligen
 • Inspektera och rengöra efter klippningen.
 • Tvätta maskinen ordentligt efter klippning med en trädgårdsslang utan munstycke, så att det höga vattentrycket inte orsakar föroreningar eller skadar på tätningar, lager eller elektronik. Tvätta inte elanslutningarna med vatten.

  Important: Använd inte bräckt eller återvunnet vatten (gråvatten) när du gör rent maskinen.

  Important: Tvätta inte maskinen med högtryckstvätt. Högtryckstvättar kan skada elsystemet, viktiga dekaler kan lossna eller fett som behövs vid friktionspunkterna kan tvättas bort. Vattnet kan då ta sig in under tätningar och förorena olja eller höljen med fettinnehåll. Undvik överdriven användning av vatten i närheten av kontrollpanelen och batterierna.

  Inspektera klippenheterna så att de är skarpa efter att du har rengjort maskinen.

  Transportera maskinen

  • Var försiktig när du lastar på eller av maskinen från en släpvagn eller lastbil.

  • Använd en ramp i fullbredd när du lastar maskinen på en släpvagn eller lastbil.

  • Bind fast maskinen så att den sitter säkert med spännband, kedjor, vajrar eller rep. Både den främre och den bakre spännremmen ska riktas nedåt och ut från maskinen (Figur 29).

   g292693

  Bogsera maskinen

  Note: Detta förfarande beskrivs i Figur 30.

  g267401

  Du måste utföra följande förfarande för att bogsera maskinen och frigöra bromscylindern:

  1. Koppla in parkeringsbromsen.

  2. Ta ut nyckeln och koppla ur huvudströmkontakterna.

   Important: Om huvudströmkontakterna är anslutna under bogsering kan elektriska skador uppstå.

  3. Om trehjulsdrivsatsen finns monterad ska du koppla loss satskablagekontakterna från huvudkablaget.

   Important: Om satsen och maskinkablagen är anslutna under bogsering kan elskador uppstå.

  4. Blockera framdäckens båda sidor med klossar.

  5. Frigör spänning från fjädern genom att lossa muttern som fäster öglebulten på fjäderfästet (Figur 30).

  6. Ta bort fjädern.

  7. För in en spärr (⅜ tum) genom hålet i armfästet och tryck in manövreringsaxeln.

   Fara

   När manöverdonet frigörs från bromsen kan maskinens hjul rotera fritt. En maskin i frihjulsläge kan orsaka allvarliga personskador bland kringstående.

   Koppla in parkeringsbromsen om maskinen inte bogseras.

  8. Se till att någon sitter i sätet, spänn fast säkerhetsbältet och använd bromsen när du bogserar maskinen.

   Note: Detta säkerställer att maskinen är under kontroll när du bogserar maskinen.

  9. Ta bort blockeringen från hjulen.

  10. Koppla ur parkeringsbromsen när maskinen är redo att bogseras.

  11. Använd den bakre hjulgaffeln för att bogsera maskinen (Figur 31).

   Important: Överskrid inte 5 km/h när du bogserar maskinen. Skador på elektriska komponenter kan uppstå.

   g270135

  När du har bogserat maskinen till slutdestinationen ska du utföra följande steg:

  1. Koppla in parkeringsbromsen.

  2. Ta bort dragremmen från hjulgaffeln.

  3. Montera fjädern enligt Figur 30.

  4. Dra åt öglebultmuttern så att fjäderlängden är 11,4 cm när den är monterad (Figur 30).

  Underhålla litiumjonbatterierna

  Varning

  Batterierna innehåller hög spänning som kan orsaka brännskador eller farliga stötar.

  • Försök inte öppna batterierna.

  • Var väldigt försiktig när du hanterar ett batteri med sprucket hölje.

  • Använd endast laddaren som är avsedd för batterierna (modell 04012).

  Litiumjonbatterierna har en tillräcklig laddning för att utföra avsett arbete under sin livslängd. Under de första fyra årens drift är den totala ytan som du kan klippa per enskild full laddning 13 006 m2 (). Denna prestanda baseras på följande villkor:

  • Dina cylinderknivar och understål är vassa.

  • Justera understålets och cylinderns kontakt enligt bruksanvisningen.

  • Trimsatsen är inställd på hälften av klipphöjden eller högre.

  • De bakre rullborstarna är inställda på den lättaste kontakten.

  • Ett transportavstånd på 12,9 km krävs.

  • Den golfbana som du utför arbetet på är lätt kuperad.

  Den totala mängden arbete som batterierna kan utföra på en enda laddning minskar gradvis med tiden.

  Note: Resultaten kan variera beroende på avståndet som behövs för att transportera maskinen, hur kuperad terrängen är, understålets och cylinderns inställningar och skärpa och andra faktorer som diskuteras i det här avsnittet.

  Följ dessa riktlinjer för att uppnå maximal batterilivslängd och -användning:

  • Öppna inte batteriet. Det finns inga delar som kan servas inuti. Garantin ogiltigförklaras om du öppnar batteriet. Batterierna skyddas av manipuleringsvarnande enheter.

  • Förvara/parkera maskinen i ett rent och torrt garage eller förvaringsområde och skydda den från direkt solljus, värmekällor, regn och våta förhållanden. Förvara den inte i utrymmen där temperaturen understiger −30 °C eller överstiger 60 °C. Temperaturer utanför detta intervall skadar batterierna. Höga temperaturer vid förvaring, särskilt då batteriet har hög laddning, minskar batteriernas livslängd.

  • Om maskinen ska stå i förvar i mer än 10 dagar ska du se till att den står svalt och torrt, skyddad från direkt solljus, regn och våta förhållanden och att den är minst 50 % laddad.

  • Batteriet kan överhettas vid klippning i varma förhållanden eller solljus. Om detta inträffar visas en varning om hög temperatur i InfoCenter. Under dessa omständigheter är klippenheterna frånkopplade och maskinen saktar ned.

   Kör maskinen till en sval plats skyddad från direkt solljus, stäng av maskinen och låt batteriet svalna helt innan du fortsätter arbetet.

  • Justera kontakten mellan cylindern och understålet så att den är så lätt som möjligt. Detta minskar kraften som behövs för att köra klippenheterna och ökar mängden arbete som maskinen kan utföra per laddning. Se Kontrollera kontakten mellan cylindern och understålet.

  • Se till att understålens och rullens skärpa bibehålls. En slö kniv ökar strömförbrukningen och minskar mängden arbete som maskinen utför på varje laddning.

  • Om du använder trimmare bör trimmarhöjden inte överskrida mer än hälften av klipphöjden. Om klipphöjden överstiger 13 mm bör trimmarhöjden inte överstiga 6 mm.

  • Justera den bakre rullborstens kontakt så att den är så lätt som möjligt. Detta minskar kraften som behövs för att köra klippenheterna och ökar mängden arbete som maskinen kan utföra per laddning.

  • Använd endast lampor (om din maskin är utrustad med belysningssatsen) när det är nödvändigt.

  Transportera litiumjonbatterierna

  Den amerikanska transportmyndigheten och andra internationella transportmyndigheter kräver att litiumjonbatterier endast transporteras i speciella förpackningar av speditörer som har specialtillstånd för sådan batteritransport. I USA är det dock tillåtet att transportera batterier om de är monterade på maskinen som batteridriven utrustning, förutsatt att vissa föreskrifter följs. Kontakta den amerikanska transportmyndigheten eller lämpligt statligt organ i ditt land angående detaljerade föreskrifter angående transport av batterierna eller maskinen utrustad med batterierna.

  Kontakta din auktoriserade Toro-återförsäljare för mer information om hur du transporterar ett batteri.

  Så här fungerar litiumjonbatteriladdaren

  Se Figur 32 för en översikt över batteriladdarens indikatorer och sladdar.

  g251620g251632

  Ansluta till en strömkälla

  För att minska risken för elektriska stötar har denna laddare en jordad kontakt med 3 stift (typ B). Om kontakten inte passar i vägguttaget finns andra jordade kontakttyper tillgängliga. Kontakta en auktoriserad Toro-återförsäljare.

  Ändra inte laddaren eller strömsladden på något sätt.

  Fara

  Kontakt med vatten under laddning av maskinen kan orsaka elektriska stötar som kan leda till personskador eller dödsfall.

  • Hantera inte kontakten eller laddaren med våta händer eller när du befinner dig i vatten.

  • Ladda inte batterierna under regniga eller våta förhållanden.

  Important: Kontrollera regelbundet att det inte finns några hål eller sprickor i strömsladdens isolering. Använd inte en skadad sladd. Dra inte sladden genom stillastående vatten eller vått gräs.

  1. Sätt i strömsladdens laddarkontakt i laddarens matchande eluttag.

   Varning

   En skadad laddarsladd kan leda till elektriska stötar och brand.

   Inspektera strömsladden noga innan du börjar använda laddaren. Använd inte laddaren om sladden är skadad; införskaffa en ny sladd.

  2. Sätt i strömsladdens väggkontakt i ett jordat eluttag.

  Ladda litiumjonbatterierna

  Var försiktig

  Om du försöker ladda batterierna med en laddare som inte tillhandahålls av Toro kan det leda till för hög värme och andra relaterade produktfel, vilket kan leda till egendomsskador och/eller personskador.

  Använd laddaren (modell 04012) för att ladda batterierna.

  Important: Ladda endast batterierna inom det rekommenderade temperaturintervallet. Se följande tabell för det rekommenderat intervall:

  Note: Laddaren kommer inte att fungera vid temperaturer som överskrider de lägsta eller högsta temperaturer som anges i följande tabell.

  Rekommenderat temperaturintervall för laddning

  Laddningsintervall0 °C till 45 °C
  Låg laddningstemperatur (reducerad ström)-5 °C till 0 °C
  Hög laddningstemperatur (reducerad ström)45 °C till 60 °C
  1. Parkera maskinen på angiven plats för laddning.

  2. Koppla in parkeringsbromsen och för funktionsreglaget till NEUTRALLäGET.

  3. Se till att klippenheterna är frånkopplade och sänk ned dem till marken.

  4. Stäng av maskinen och ta ut nyckeln.

  5. Koppla loss maskinen från strömmen genom att separera huvudströmkontakterna. Se Huvudströmkontakter.

  6. Se till att kontakterna är fria från damm och skräp.

  7. Skjut in laddningsutgångskontakten i maskinens laddningskontakt (Figur 33).

   Note: Maskinens kontakt är belägen under huvudströmkontakten som är fäst på maskinen.

   g292546
  8. Anslut laddarens strömsladd till en strömkälla. Se Ansluta till en strömkälla.

  9. Observera laddaren för att säkerställa att batterierna laddas.

   Note: Indikatorlampan för batteriladdning ska blinka och indikatorn för laddningsutgång ska lysa.

  10. Koppla bort laddaren när maskinen når en tillräckligt hög laddningsnivå. Se Slutföra laddningsprocessen.

  Övervaka laddningsprocessen och felsökningen

  Note: Meddelanden visas på LCD-statusdisplayen under laddningen. De flesta är rutinmeddelanden.

  Om ett fel uppstår blinkar felindikatorlampan gult eller avger ett fast, ljusrött sken. Ett felmeddelande börjar med bokstaven E eller F (t.ex. E-0-1-1) och visas i InfoCenter med en siffra i taget.

  Se för att korrigera ett fel. Om ingen av dessa lösningar korrigerar felet ska du kontakta en auktoriserad Toro-återförsäljare.

  Slutföra laddningsprocessen

  När laddningen är klar lyser indikatorlampan för batteriladdning (Figur 32) med ett fast grönt sken och indikatorlampan för laddningsutgång slocknar.

  1. Koppla loss laddningskontakten från maskinens kontakt.

  2. Var försiktig när du lägger undan laddaren och sladden i förvaring så att de inte skadas.

  3. Kontrollera att huvudströmkontakterna är rena.

  4. Anslut huvudströmkontakterna. Se Huvudströmkontakter.

  5. Slå på maskinen. Se Slå på maskinen.

  6. Kontrollera laddningsnivån. Se Använda LCD-skärmen InfoCenter.

  Underhåll

  Säkerhet vid underhåll

  • Innan du kliver ur förarsätet ska du göra följande:

   • Ställ maskinen på ett plant underlag.

   • För funktionsreglaget till NEUTRALLäGET.

   • Se till att klippenheterna är frånkopplade och sänk ned dem till marken.

   • Koppla in parkeringsbromsen.

   • Stäng av maskinen och ta ut nyckeln.

   • Vänta tills alla rörelser har upphört.

  • Låt maskinens komponenter svalna innan du utför underhåll.

  • Tillåt endast en kvalificerad reparatör att serva maskinen.

  • Koppla loss huvudströmkontakterna innan du utför underhåll.

  • Utför om möjligt inget underhåll på maskinen medan den är igång. Håll dig på avstånd från rörliga delar.

  • Stötta upp maskinen med pallbockar när du arbetar under maskinen.

  • Lätta försiktigt på trycket i komponenter med lagrad energi.

  • Håll alla maskindelar i gott bruksskick och samtliga fästelement åtdragna.

  • Byt ut alla slitna eller skadade dekaler.

  • Använd endast originalreservdelar och tillbehör från Toro för att garantera en säker, optimal prestanda för maskinen. Det kan vara farligt att använda reservdelar från andra tillverkare och det kan göra produktgarantin ogiltig.

  Rekommenderat underhåll

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Efter de första 8 timmarna
 • Dra åt hjulmuttrarna.
 • Byt vätska i drivmotorn.
 • Varje användning eller dagligen
 • Se efter om säkerhetsbälten är slitna eller har andra skador. Byt ut säkerhetsbälten om någon komponent inte fungerar korrekt.
 • Kontrollera säkerhetssystemet.
 • Inspektera och rengöra efter klippningen.
 • Kontrollera däcktrycket.
 • Kontrollera kontakten mellan cylindern och understålet.
 • Tvätta maskinen (använd inte högtrycksvatten).
 • Var 50:e timme
 • Kontrollera batterikablarnas anslutningar.
 • Var 200:e timme
 • Dra åt hjulmuttrarna.
 • Var 800:e timme
 • Byt vätska i drivmotorn.
 • Kontrollista för dagligt underhåll

  Kopiera sidan och använd den regelbundet.

  KontrollpunktVecka:
  Mån.Tis.Ons.Tors.Fre.Lör.Sön.
  Kontrollera att säkerhetssystemet fungerar.       
  Kontrollera instrumentfunktionen.       
  Kontrollera bromsens funktion.       
  Kontrollera däcktrycket.       
  Kontrollera kontakten mellan cylindern och understålet.       
  Kontrollera klipphöjdsinställningen.       
  Bättra på skadad lack.       
  Tvätta maskinen.       
  Anteckningar om särskilda problem
  Kontrollen utförd av:
  ArtikelDatumInformation
     
     
     
     
     

  Förberedelser för underhåll

  Höja upp maskinen

  Fara

  Mekaniska eller hydrauliska domkrafter kan eventuellt inte stötta upp maskinen, vilket kan resultera i allvarliga personskador.

  • Stötta upp maskinen med pallbockar.

  • Använd endast mekaniska eller hydrauliska domkrafter för att höja upp maskinen.

  1. Placera en domkraft vid önskad domkraftspunkt (Figur 34):

   • Fotsteg på maskinens vänstra sida

   • Domkraftsfäste på maskinens högra sida

   • Hjulgaffel på maskinens bakre del

   g286954
  2. När du har höjt maskinen ska du använda en lämplig pallbock under följande delar för att stötta upp maskinen (Figur 35):

   • Batterilådor på maskinens bakre del

   • Klippenhetens ledfästen på maskinens främre del

  g296353

  Lyfta motorhuven

  1. Lossa remmarna på motorhuvens båda sidor (Figur 36).

   g292114
  2. Lyft motorhuven (Figur 36).

  Underhålla elsystemet

  Elsystemets säkerhet

  • Koppla bort huvudströmkontakterna innan reparation utförs på maskinen.

  • Ladda batteriet i ett öppet och välventilerat utrymme, på avstånd från gnistor och öppna lågor. Koppla ur laddaren innan batteriet ansluts eller kopplas bort. Använd skyddskläder och isolerade verktyg.

  Koppla bort eller ansluta ström till maskinen

  Huvudströmkontakterna förser maskinen med ström från batterierna. Koppla bort strömmen genom att separera kontakterna. Anslut strömmen genom att montera ihop kontakterna. Se Huvudströmkontakter.

  Hitta säkringarna

  Hitta säkringarna för 48 V-systemet

  Säkringarna i elsystemet på 48 V sitter under sätet (Figur 37).

  g288685

  Hitta säkringarna för 12 V-systemet

  Säkringarna i elsystemet på 12 V sitter under kåpan (Figur 38) på maskinens högra sida.

  g279712

  Se Figur 39 för en beskrivning av varje säkring i säkringsblocken:

  g279711

  Lokalisera drivcylinderkretsens säkringar

  Cylinderdrivkretsens säkringar sitter under kåpan på maskinens vänstra sida. Du kommer åt säkringsblocket genom att ta bort den vänstra sidokåpan och säkringsblockets skydd (Figur 40).

  g278267

  Se Figur 41 för en beskrivning av varje säkring på säkringsblocksdekalen:

  g278268

  Lokalisera förladdningsstyrenhetssäkringen.

  Säkringen som skyddar förladdningsstyrenheten är belägen i sin egen hållare på maskinkablaget till vänster om den bakre mittbatteriuppsättningen (Figur 42).

  g292133

  Lokalisera hjulmotorn och elsystemets säkringar

  • Den högra hjulmotorns säkringar (60 A) är belägna under sätet (Figur 43).

   g288688
  • Den vänstra hjulmotorns säkring (60 A) sitter under kåpan på maskinens vänstra sida, nära cylinderdrivkretsens säkringar (Figur 44).

   g282896
  • Elsystemets säkring sitter under huvudströmkontakterna (Figur 45).

   g296483

  Utföra service på batterierna

  Note: Maskinen är försedd med åtta litiumjonbatterier.

  Ett litiumjonbatteri måste kasseras eller återvinnas i enlighet med lokala och statliga bestämmelser. Om batteriet kräver service ska du kontakta en auktoriserad Toro-återförsäljare för att få hjälp.

  De enda delarna som kan servas på batteriet är etiketterna. Garantin ogiltigförklaras om du försöker öppna batteriets hölje. Om du har problem med batteriet ska du kontakta en auktoriserad Toro-återförsäljare för att få hjälp.

  Underhålla batteriladdaren

  Important: Alla elektriska reparationer ska endast utföras av auktoriserade Toro-återförsäljare.

  Du behöver bara skydda laddaren mot skador och väderlek.

  Underhålla batteriladdarens sladdar

  • Rengör sladdarna med en något fuktig trasa efter varje användning.

  • Rulla ihop sladdarna då de inte används.

  • Undersök regelbundet sladdarna så att de är i gott skick och byt vid behov ut dem mot delar som godkänts av Toro.

  Rengöra batteriladdarens hölje

  Rengör höljet med en något fuktig trasa efter varje användning.

  Underhålla drivsystemet

  Kontrollera däcktrycket

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Varje användning eller dagligen
 • Kontrollera däcktrycket.
 • Justera däcktrycket på alla tre hjul till lägst 0,83 bar och högst 1,10 bar, beroende på underlaget.

  Important: Säkerställ att däcktrycket är identiskt för varje däck. Om däckens däcktryck skiljer sig åt påverkas maskinens prestanda.

  Kontrollera hjulmuttrarnas åtdragning

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Efter de första 8 timmarna
 • Dra åt hjulmuttrarna.
 • Var 200:e timme
 • Dra åt hjulmuttrarna.
 • Varning

  Om hjulmuttrarna inte dras åt ordentligt kan det leda till personskada.

  Dra åt hjulmuttrarna till angivet moment och med angivna intervall.

  Momentspecifikation för hjulmutter: 108 till 122 Nm

  Säkerställ jämn fördelning genom att dra åt hjulmuttrarna enligt mönstret i Figur 46.

  g274650

  Byta vätskan i drivmotorn

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Efter de första 8 timmarna
 • Byt vätska i drivmotorn.
 • Var 800:e timme
 • Byt vätska i drivmotorn.
 • Vätskespecifikation: SAE 80W90

  Växellådans oljekapacitet: cirka 384 ml

  1. Höj upp maskinen. Se Höja upp maskinen.

   Important: Maskinen måste stå plant så att rätt mängd vätska kan fyllas på i växellådan.Säkerställ att maskinen står plant på pallbockarna.

  2. Utför följande steg för att ta bort vänster och höger däck:

   1. Lossa och ta bort hjulmuttrarna (Figur 47).

    g280226
   2. Ta bort vänster och höger däck.

  3. Placera ett avtappningskärl under hjulmotorn (Figur 48).

   g322517
  4. Ta bort pluggen från avtappningsöppningen (Figur 48).

   Note: Avtappningsöppningen sitter på växellådans undersida.

   Note: Töm ut all olja från växellådan.

  5. Rengör pluggen.

  6. Montera avtappningspluggen i avtappningsöppningen (Figur 48).

  7. Ta bort luftningsslangen och nippeln från växellådans ovansida (Figur 49).

   g322518
  8. Fyll växellådan med 384 ml av den angivna vätskan i påfyllningsöppningen.

  9. Montera luftningsslangen och nippeln i påfyllningsöppningen (Figur 49).

  10. Montera däcken genom att utföra följande steg:

   1. Skjut på vänster och höger däck på hjulnaven.

   2. Montera hjulmuttrarna (Figur 47).

   3. Dra åt hjulmuttrarna till det åtdragningsmoment som anges i Kontrollera hjulmuttrarnas åtdragning.

  Underhålla bromsarna

  Justera bromsarna

  Om bromsen inte kan hålla maskinen på plats när den är parkerad kan du justera bromsarna. Kontakta en auktoriserad Toro-återförsäljare eller se servicehandboken för mer information.

  Underhålla klippenheten

  Knivsäkerhet

  En sliten eller skadad kniv eller understål kan gå sönder, och den trasiga delen kan slungas ut mot dig eller någon kringstående, vilket kan leda till allvarliga personskador eller innebära livsfara.

  • Kontrollera regelbundet att knivarna och understålen inte är utslitna eller skadade.

  • Var försiktig när du kontrollerar knivarna. Använd skyddshandskar och var försiktig när du underhåller cylindrarna. Knivarna och understålen får endast bytas ut eller slipas – de ska aldrig rätas ut eller svetsas.

  • Var försiktig när du roterar en klippenhet i maskiner med flera klippenheter, så att inte cylindrarna i de övriga klippenheterna också börjar rotera.

  Montera och ta bort klippenheterna

  Note: När klippenheterna inte är anslutna till maskinen ska klippenheternas cylindermotorer förvaras i förvaringsutrymmet framför upphängningsarmarna för att förhindra att de skadas.

  Important: Höj inte upp fjädringen till transportläget när cylindermotorerna sitter i hållarna på maskinens ram. Underlåtenhet att följa detta råd kan leda till skador på motorerna eller slangarna.

  Important: Om du behöver tippa klippenheten ska du stötta upp klippenhetens bakdel så att muttrarna på underknivsstångens justerskruvar inte vilar mot arbetsytan (Figur 50).

  g014596

  Montera klippenheterna

  Fjädringen måste sänkas för att klippenheterna ska kunna monteras. Utför följande steg för att sänka ned fjädringen:

  1. Parkera maskinen på en ren och plan yta.

  2. Placera funktionsreglaget i NEUTRALLäGET.

  3. För in nyckeln i brytaren och vriden den till det PåSLAGNA läget.

  4. Sänk ned fjädringen med hjälp av styrspaken för höjning/sänkning.

  5. Koppla in parkeringsbromsen, stäng av maskinen och ta ut nyckeln.

  Montera klippenheterna genom att utföra följande steg:

  1. Koppla loss huvudströmkontakterna. Se Huvudströmkontakter.

   Var försiktig

   Om du inte kopplar bort strömmen till maskinen kan någon av misstag starta klippenheterna och orsaka allvarliga hand- och fotskador.

   Koppla alltid bort huvudströmkontakterna innan du utför arbete på klippenheterna.

  2. Lyft upp fotstödet och fäll upp det så att du kommer åt mittklippenheten (Figur 51).

   Var försiktig

   Det finns risk för att klämma fingrarna om fotstödet fälls ihop till stängt läge.

   Håll fingrarna borta från området kring fotstödet när det är öppet.

   g014602
  3. Placera klippenheten under mittupphängningsarmen.

  4. Öppna spärrarna på upphängningsarmstången (Figur 52) och tryck ned upphängningsarmen så att stången passar över klippenhetens båda lyftarmar, och se till så att spärrarna går under klippenhetens tvärslå (Figur 53).

   g014609
   g014611
  5. Fäll spärrarna nedåt och runt klippenhetsstången och lås dem på plats (Figur 52).

   Note: Du kommer att höra ett klick och känna när spärrarna har låsts på plats.

  6. Stryk på rent fett på klippenhetsmotorns räfflade axel (Figur 54).

  7. För in motorn på vänster sida av klippenheten (sett från förarsätet) och dra motorfäststaget på klippenheten mot motorn tills du hör ett klickljud från båda sidorna av motorn (Figur 54).

   g036122
  8. Montera en gräskorg på korgkrokarna på upphängningsarmen.

  9. Upprepa denna procedur på de övriga klippenheterna.

  10. Anslut huvudströmkontakterna. Se Huvudströmkontakter.

  Ta bort klippenheterna

  1. Parkera maskinen på en ren, plan yta, placera funktionsreglaget i NEUTRALLäGET och sänk ned klippenheterna med styrspaken för höjning/sänkning.

  2. Koppla in parkeringsbromsen, stäng av maskinen och ta ut nyckeln.

  3. Koppla loss huvudströmkontakterna. Se Huvudströmkontakter.

   Var försiktig

   Om du inte kopplar bort strömmen till maskinen kan någon av misstag starta klippenheterna och orsaka allvarliga hand- och fotskador.

   Separera och koppla alltid loss huvudströmkontakterna innan du utför arbete på klippenheterna.

  4. Tryck ut motorfäststaget från motorns skåror och mot klippenheten. Ta bort motorn från klippenheten.

   g036123
  5. Flytta motorn till förvaringsutrymmet framför upphängningsarmen (Figur 56).

   g036124

   Note: Förvara klippenheternas cylindermotorer i förvaringsutrymmet framför upphängningsarmarna när du slipar knivarna, ställer in klipphöjden eller utför andra underhållsprocedurer på klippenheterna, så att de inte tar skada.

   Important: Höj inte upp fjädringen till transportläget när cylindermotorerna sitter i hållarna på maskinens ram. Detta kan leda till skador på motorer och kablar. Om du måste flytta traktorenheten när klippenheterna inte är monterade fäster du dem på upphängningsarmarna med kabelband.

  6. Öppna spärrarna på upphängningsarmstången på den klippenhet som du tar bort (Figur 52).

  7. Lossa spärrarna från klippenhetsstången.

  8. Rulla ut klippenheten under upphängningsarmen.

  9. Upprepa steg 4 till 8 för de övriga klippenheterna vid behov.

  10. Anslut huvudströmkontakterna. Se Huvudströmkontakter.

  Kontrollera kontakten mellan cylindern och understålet

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Varje användning eller dagligen
 • Kontrollera kontakten mellan cylindern och understålet.
 • Kontrollera kontakten mellan cylindern och understålet dagligen innan du använder maskinen, även om klippkvaliteten har varit acceptabel. Det måste finnas lätt kontakt mellan hela cylindern och understålets fulla längd. Se klippenhetens bruksanvisning.

  Innan du kontrollerar cylindrarna ska du koppla loss huvudströmkontakterna. Se Huvudströmkontakter. Anslut dem när du är klar.

  Slipa klippenheterna

  Varning

  Det kan resultera i personskador att vidröra understålen, cylinderknivarna eller andra rörliga delar.

  • Håll fingrarna, händerna och kläderna på avstånd från understålen, cylinderknivarna eller rörliga delar.

  • Försök aldrig att vrida cylindrarna för hand eller med foten när maskinen är i drift.

  1. Parkera maskinen på en plan yta, sänk ned klippenheterna, för funktionsreglaget till NEUTRALLäGET, koppla in parkeringsbromsen, stäng av maskinen och ta ut nyckeln.

  2. Utför de första justeringarna av cylinder mot understål som är nödvändiga inför slipning på samtliga klippenheter som du vill slipa. Se klippenhetens bruksanvisning.

  3. För in nyckeln i brytaren och slå på maskinen.

  4. På InfoCenter öppnar du menyn SERVICE och väljer SLIPNING.

  5. Ställ in SLIPNING till På.

  6. Öppna huvudmenyn och bläddra ned till inställningarna.

  7. I INSTäLLNINGSMENYN bläddrar du till SLIPNINGSVARVTAL och använder ±-knappen för att välja önskat slipningsvarvtal.

  8. För funktionsreglaget till NEUTRALLäGET och för styrspaken för höjning/sänkning framåt för att påbörja slipning av utvalda cylindrar.

  9. Stryk på slippasta med en långskaftad borste. Använd aldrig en borste med kort skaft.

  10. Om cylindrarna stannar eller går ojämnt vid slipning kan du välja en högre hastighetsinställning tills hastigheten stabiliseras.

  11. Om du vill justera klippenheterna under slipning ska du stänga av cylindrarna genom att föra styrspaken för höjning/sänkning bakåt och sedan stänga av maskinen. Upprepa steg 3 till 9 när du är klar med justeringarna.

  12. Upprepa proceduren för alla klippenheter som ska slipas.

  13. När du är klar ändrar du tillbaka inställningen förSLIPNING i InfoCenter till det AVSTäNGDA LäGET, eller vrider nyckeln till det AVSTäNGDA LäGET för att göra maskinen redo för att klippa framåt igen.

  14. Tvätta av all slippasta från klippenheterna. Justera klippenhetscylindern mot understålet efter behov. För klippenhetens cylinderhastighetsreglage till önskat klippläge.

   Important: Använd inte högtrycksvatten för att rengöra klippenheterna. Det kan skada lager och tätningar.

  Förvaring

  Om du planerar att ställa maskinen i förvar under en längre tidsperiod ska du först utföra stegen i Förbereda maskinen för förvaring.

  Säker förvaring

  • Sänk ned klippenheterna, koppla in parkeringsbromsen, stäng av maskinen, ta ut nyckeln och vänta tills alla rörelser har stannat innan du lämnar förarplatsen. Låt maskinen svalna innan du utför service, justerar, rengör eller ställer den i förvar.

  • Förvara inte maskinen i närheten av en öppen låga, gnista eller tändlåga, t.ex. nära en varmvattenberedare eller någon annan utrustning.

  • Förvara maskinen på en torr plats inomhus, utom räckhåll för barn och på avstånd från direkt solljus.

  Förbereda maskinen för förvaring

  1. Stäng alltid av maskinen, ta ut nyckeln, vänta tills alla rörliga delar har stannat och låt maskinen svalna innan du justerar, rengör, reparerar eller ställer den i förvar.

  2. Ta bort smuts och gammalt gräsklipp som har ansamlats. Slipa vid behov cylindrarna och understålen. Se bruksanvisningen till klippenheterna. Smörj in understålen och cylinderknivarna med rostskyddsmedel.

  3. Höj och palla upp maskinen så att dess vikt inte vilar mot däcken.

  4. Vid långvarig förvaring ska du följa förvaringskraven för batterier. Se Förvaringskrav för batterier.

  Förvaringskrav för batterier

  Note: Du behöver inte ta bort batterierna från maskinen vid förvaring.

  Se temperaturkraven för förvaring i följande tabell:

  Temperaturkrav för förvaring

  FörvaringsförhållandenTemperaturkrav
  Normala förvaringsförhållanden−20 °C till 45 °C
  Extrem värme – en månad eller mindre45 °C till 60 °C
  Extrem kyla – tre månader eller mindre−30 °C till −20 °C

  Important: Temperaturer utanför detta intervall är skadliga för batterierna.Batteriernas förvaringstemperatur påverkar deras livslängd på lång sikt. Förvaring i extrema temperaturer under långa tidsperioder minskar batteriernas livslängd. Förvara maskinen under de normala förvaringsförhållanden som anges i tabellen för temperaturkrav.

  • Innan du förvarar maskinen ska du ladda upp eller ur batterierna till mellan 40 % och 60 % (50,7 V till 52,1 V).

   Note: 50 % laddning är optimalt för att säkerställa maximal batterilivslängd. Batteriernas livslängd minskar om de laddas till 100 % innan förvaring.Om du tror att maskinen kommer att förvaras under en längre tid ska du ladda batterierna till cirka 60 %.

  • Under förvaringen ska du kontrollera batteriernas laddning var sjätte månad och säkerställa att den är mellan 40 % och 60 %. Om laddningen är under 40 % ska batterierna laddas till mellan 40 % och 60 %.

  • Du kan använda en multimeter för att kontrollera laddningsnivån när maskinen är avstängd. Se följande tabell för att se vilken spänning som motsvarar laddningsnivån:

   SpänningLaddningsnivå
   52,1 V60 %
   51,4 V50 %
   50,7 V40 %
  • När du har laddat batterierna kopplar du loss batteriladdaren från strömmen. Koppla loss strömkontakten under förvaringen för att minimera urladdningen av batterierna.

  • Om du låter laddaren förbli ansluten till maskinen kommer den att stängas av när batterierna är fulladdade och inte slås på igen om den inte kopplas loss och sedan ansluts på nytt.

  Förvara laddaren

  1. Koppla loss strömmen från maskinen. Se Koppla bort eller ansluta ström till maskinen.

  2. Koppla loss strömsladden från laddaren och rulla ihop den säkert.

  3. Undersök strömsladden noga för att kontrollera om den visar tecken på slitage eller skada. Byt ut den om den är sliten eller skadad.

  4. Undersök laddaren noga för att kontrollera om det finns slitna, lösa eller skadade delar. Kontakta en auktoriserad Toro-återförsäljare för att få hjälp med reparationer eller reservdelar.

  5. Förvara laddaren tillsammans med strömsladden i ett rent och torrt utrymme där ingen kommer att stöta till eller skada den och den inte utsätts för frätande ångor.

  Felsökning

  ProblemPossible CauseCorrective Action
  Kod E-0-0-1 eller E-0-4-7
  1. Hög batterispänning
  1. Kontrollera att batterispänningen är korrekt och att kabelanslutningarna är säkra. Kontrollera att batteriet är i gott skick.
  Kod E-0-0-4
  1. BMS eller batterifel har upptäckts
  1. Kontakta en auktoriserad Toro-återförsäljare.
  Kod E-0-0-7
  1. Batteriets ampertimmenivå har överskridits
  1. Möjliga orsaker är dålig batterihälsa, mycket urladdat batteri, dålig batterianslutning och/eller hög parasitbelastning i batteriet under laddning. Möjliga lösningar: Byt batterier. Kontrollera likströmsanslutningarna. Koppla från enheter med parasitbelastning. Felet försvinner så snart laddaren har återställts genom att likströmmen slås av och på.
  Kod E-0-1-2
  1. Fel vid polväxling
  1. Batteriet är felaktigt anslutet till laddaren. Kontrollera att batterianslutningarna är säkra.
  Kod E-0-2-3
  1. Fel, hög växelspänning (> 270 VAC)
  1. Anslut laddaren till en växelströmskälla som ger stabil växelström mellan 85 och 270 VAC/45-65 Hz.
  Kod E-0-2-4
  1. Det gick inte att initiera laddaren
  1. Laddaren har inte slagits på korrekt. Koppla ur ingången för växelström och batterianslutningen i 30 sekunder innan du försöker igen.
  Kod E-0-2-5
  1. Växlingsfel, låg växelspänning
  1. Växelströmskällan är instabil. Kan orsakas av underdimensionerad generator eller kraftigt underdimensionerade ingångskablar. Anslut laddaren till en växelströmskälla som ger stabil växelström mellan 85 och 270 VAC/45-65 Hz.
  Kod E-0-3-7
  1. Omprogrammering misslyckades
  1. Fel vid uppgradering av programvara eller skriptåtgärd. Säkerställ att den nya programvaran är korrekt.
  Kod E-0-2-9, E-0-3-0, E-0-3-2, E-0-4-6 eller E-0-6-0
  1. Kommunikationsfel med batteri
  1. Säkerställ att signalkablarnas anslutning till batteriet är säker.
  ProblemPossible CauseCorrective Action
  F-0-0-1, F-0-0-2, F-0-0-3, F-0-0-4, F-0-0-5, F-0-0-6 eller F-0-0-7
  1. Internt laddningsfel
  1. Ta bort växelströms- och batterianslutningen i minst 30 sekunder och försök igen. Om det misslyckas igen ska du kontakta en auktoriserad Toro-återförsäljare.