Johdanto

Tämä kone on ajettava kelateräviheriöleikkuri, joka on tarkoitettu ammattimaiseen kaupalliseen käyttöön. Se on tarkoitettu pääasiassa viheralueiden ruohonleikkuuseen. Tuotteen käyttäminen muuhun kuin sen aiottuun käyttötarkoitukseen voi olla vaarallista käyttäjälle ja sivullisille.

Lue nämä tiedot huolellisesti, jotta oppisit käyttämään ja huoltamaan laitetta asianmukaisesti sekä välttämään tapaturmia ja tuotevaurioita. Olet itse vastuussa tuotteen asianmukaisesta ja turvallisesta käytöstä.

Osoitteessa www.Toro.com on lisätietoja, jos tarvitset esimerkiksi turvallisuuteen liittyviä vinkkejä, käyttökoulutukseen liittyviä materiaaleja, tietoja lisävarusteista tai lähimmästä jälleenmyyjästä tai jos haluat rekisteröidä tuotteesi.

Aina kun tarvitset huoltoa, alkuperäisiä Toro-varaosia tai lisätietoja, ota yhteys valtuutettuun Toro-jälleenmyyjään. Ota tällöin tuotteesi malli- ja sarjanumerot valmiiksi esiin. Kuva 1 näyttää laitteen malli ja sarjanumeron sijainnin. Kirjoita numerot annettuun tilaan.

Important: Skannaa sarjanumerokilvessä (jos varusteena) oleva QR-koodi mobiililaitteella, niin saat tuotetietoja sekä takuu- ja varaosatietoja.

g279286

Tässä käyttöoppaassa esiintyvä varoitusmerkintä (Kuva 2) ilmaisee vaaratilannetta, josta saattaa olla seurauksena vakava tapaturma tai jopa kuolema, jos suositellut varotoimenpiteet laiminlyödään.

g000502

Tässä käyttöoppaassa käytetään kahta termiä tietojen korostamiseksi. Tärkeää kiinnittää huomiota mekaanisiin erikoistietoihin ja Huomautus korostaa erityishuomion ansaitsevia yleistietoja.

Tämä tuote on asiaankuuluvien eurooppalaisten direktiivien mukainen. Lisätietoja on erillisessä tuotekohtaisessa vaatimustenmukaisuusvakuutuksessa.

Vaara

KALIFORNIA

Lakiesityksen 65 mukainen varoitus

Tämän tuotteen virtajohto sisältää lyijyä, joka Kalifornian osavaltion tietojen mukaan aiheuttaa synnynnäisiä epämuodostumia tai muuta lisääntymiseen liittyvää haittaa. Pese kädet, kun olet käsitellyt näitä osia.

Akun liitännät, navat ja niihin liittyvät lisävarusteet sisältävät lyijyä ja lyijy-yhdisteitä, joiden tiedetään aiheuttavan syöpää ja haittaavan lisääntymistä. Pese kädet, kun olet käsitellyt näitä osia.

Tämän tuotteen käyttäminen voi altistaa kemikaaleille, jotka Kalifornian osavaltion tietojen mukaan aiheuttavat syöpää, synnynnäisiä epämuodostumia tai muuta lisääntymiseen liittyvää haittaa.

Turvaohjeet

Tämä kone on suunniteltu standardin EN ISO 5395 mukaisesti (kun asetustoimet on suoritettu) ja standardin ANSI B71.4-2017 mukaisesti.

Yleinen turvallisuus

Tämä tuote voi katkaista jalan tai käden sekä singota esineitä.

 • Lue ja sisäistä tämän käyttöoppaan sisältö ennen koneen käynnistämistä.

 • Koneen käyttö vaatii käyttäjän täyden huomion. Jos käyttäjän huomio keskittyy muualle, saattaa seurata henkilö- tai omaisuusvahinko.

 • Älä laita käsiä tai jalkoja koneen liikkuvien osien lähelle.

 • Älä käytä konetta ilman paikallaan olevia ja asianmukaisesti toimivia suojuksia ja muita suojalaitteita.

 • Älä päästä sivullisia ja lapsia käyttöalueelle. Älä anna lasten käyttää konetta.

 • Sammuta kone, irrota virta-avain ja odota, että kaikki liikkuvat osat pysähtyvät, ennen kuin poistut käyttäjän paikalta. Anna koneen jäähtyä ennen sen säätöä, huoltoa, puhdistusta tai varastointia.

Laitteen asiaton käyttö tai huolto voi aiheuttaa tapaturman. Vähennä loukkaantumisriskiä noudattamalla näitä turvallisuusohjeita ja huomioimalla aina varoitusmerkki Graphic, joka tarkoittaa varoitusta, vaaraa tai hengenvaaraa – henkilöturvallisuusohjeet. Ohjeiden laiminlyönti saattaa johtaa henkilövahinkoon tai kuolemaan.

Turva- ja ohjetarrat

Graphic

Turva- ja ohjetarrat on sijoitettu hyvin näkyville paikoille mahdollisten vaara-alueiden lähettyville. Korvaa vioittuneet tai kadonneet tarrat uusilla.

decal115-8226
decal119-9346
decal133-8061
decal137-8037
decal137-8058
decal137-8127
decal137-9712
decal139-5613
decal139-8320
decal139-8321
decal139-8471
decal139-8554
decal137-8052
decal137-9713

Käyttöönotto

Turvakaaren asennus

Vaiheeseen tarvittavat osat:

Turvakaarikokoonpano1
Kuusiokantapultti (⅜ × 1½ tuumaa)8
Mutteri (⅜ tuumaa)8
 1. Irrota kuljetuslaatikon ylätuki kuljetuslaatikosta.

 2. Poista turvakaari kuljetuslaatikosta.

 3. Kiinnitä turvakaari koneen kummallakin puolella oleviin turvakaaren kannattimiin (Kuva 3) kahdeksalla kuusiokantapultilla (⅜ × 1½ tuumaa) ja kahdeksalla mutterilla (⅜ tuumaa).

  Note: Aseta ja kiinnitä turvakaari koneeseen avustajan kanssa.

  g277676
 4. Kiristä kiinnikkeet momenttiin 51–65 N·m.

Istuimen asennus

Vaiheeseen tarvittavat osat:

Istuinsarja (tilattava erikseen; ota yhteys valtuutettuun Toro-jälleenmyyjään)1

Hanki istuinsarja (ota yhteys valtuutettuun Toro-jälleenmyyjään) ja asenna istuin sarjan asennusohjeiden mukaisesti.

Huoltotarran asennus

Vaiheeseen tarvittavat osat:

Huoltotarra (osanumero 137-8052)1

Asenna huoltotarra (osanumero 137-8052) istuimeen. Katso lisätietoja kuvasta (Kuva 4 Premium-istuimelle, malli 04729, tai Kuva 5 vakioistuimelle, malli 04508).

g277096
g277097

Ohjauspyörän asennus

Vaiheeseen tarvittavat osat:

Ohjauspyörä1
Korkki1
Aluslaatta1
Lukkomutteri1
 1. Levitä lukkiintumisenestoainetta ohjausakseliin kuvan mukaisesti (Kuva 6).

  g010834
 2. Asenna pyörä ohjausakseliin aluslaatalla ja lukkomutterilla (Kuva 6).

 3. Kiristä lukkomutteri momenttiin 27–35 N·m.

 4. Asenna keskiö pyörään (Kuva 6).

Ruohonkeräimen koukkujen asennus

Vaiheeseen tarvittavat osat:

Ruohonkeräimen koukku6
Laippapultit12

Asenna kuusi ruohonkeräimen koukkua tukivarren tankojen päihin 12 laippapultilla (Kuva 7).

g015492

Leikkuuyksiköiden asennus

Vaiheeseen tarvittavat osat:

Leikkuuyksikkö (tilattava erikseen; ota yhteys valtuutettuun Toro-jälleenmyyjään)3
Ruohonkeräin3
Sähköinen vastapaino3
Kantaruuvi6
O-rengas3
 1. Valmistele leikkuuyksiköt asennusta varten. Katso ohjeet leikkuuyksikön käyttöoppaasta.

 2. Levitä rasvaa käytön kytkentäkappaleen sisäuraan.

 3. Asenna O-rengas kumpaankin kelamoottoriin kuvan mukaisesti (Kuva 8).

  g256064
 4. Kiinnitä sähköinen vastapaino nykyiseen vastapainoon kahdella kantaruuvilla kuvan mukaisesti (Kuva 9).

  g036342
 5. Asenna leikkuuyksiköt. Katso kohta Leikkuuyksiköiden asennus.

 6. Asenna ruohonkeräimet niille tarkoitettuihin koukkuihin.

Päävirtaliittimien kytkeminen

Kytke päävirtaliittimet, jotka sijaitsevat turvakaaren jalustan lähellä koneen vasemmalla puolella (Kuva 10).

g293202

Koneen asetusten säätö

Koneen asetuksia voi muuttaa tietokeskuksessa. Katso kohta Koneen asetusten säätäminen tietokeskuksessa.

CE-tarrojen asennus

Tarvittaessa (CE-vaatimusten mukaiset maat)

Vaiheeseen tarvittavat osat:

Valmistusvuoden tarra1
CE-varoitustarra (osanumero 139-8321)1
CE-merkintätarra (osanumero 93-7252)1

Jos konetta käytetään maassa, jossa noudatetaan CE-vaatimuksia, asenna seuraavat tarrat:

 • Valmistusvuoden tarra ja CE-merkintätarra: Kiinnitä tarrat istuimen ja sarjanumerokilven alla olevaan runkoputkeen. Katso Kuva 11.

  g280284
 • CE-varoitustarra: Kiinnitä CE-varoitustarra (osanumero 139-8321) olemassa olevan varoitustarran (osanumero 139-8320) päälle ohjauspyörän suojukseen. Katso Kuva 12.

  g235881

Rengaspaineen vähennys

Renkaat on ylitäytetty tehtaalla kuljetusta varten. Vähennä paine sopivaksi ennen koneen käynnistämistä. Katso kohta Rengaspaineen tarkistus.

Akkulaturin asennus seinään

Lisävaruste

Laturi voidaan asentaa seinään laturin takana olevien aukkojen avulla. Käytä ruuveja, joiden varren halkaisija on 6 mm ja pään halkaisija 11 mm.

Important: Tutustu työalueeseen ja valitse sijainti, jossa laturia voidaan käyttää turvallisesti ja tehokkaasti.

Akkujen lataus

Lataa akut. Katso kohta Litium-ioniakkujen lataus.

Laitteen yleiskatsaus

g289915
g267033

Avainkytkin

Avainkytkimessä on kaksi asentoa: KäYNNISSä ja PYSäYTYS (Kuva 15).

Käynnistä ja sammuta kone avainkytkimellä. Katso kohdat Koneen virran kytkentä ja Koneen sammutus.

g292048

Toiminnonohjauskytkin

Toiminnonohjauskytkimellä (Kuva 14) voidaan valita kaksi erilaista ajotoimintoa ja VAPAA-asento.

 • VAPAA-asento – vapaa ja läppäys

 • LEIKKUU-asento – leikkuu

 • KULJETUS-asento – kuljetus

Voit vaihtaa LEIKKUUSTAKULJETUKSELLE ja KULJETUKSESTALEIKKUULLE (ei VAPAALLE) koneen liikkuessa, eikä tästä seuraa vahinkoa.

Voit siirtää kytkimen KULJETUKSESTA tai LEIKKUUSTAVAPAALLE, ja kone pysähtyy. Jos yrität vaihtaa VAPAALTALEIKKUULLE tai KULJETUKSELLE, kun poljin ei ole VAPAA-asennossa, näyttöön tulee ilmoitus.

Nosto-/lasku-hallintavipu

Nosto-/lasku-hallintavivulla (Kuva 14) nostetaan tai lasketaan leikkuuyksiköitä. Hallintavivulla leikkuuyksikön kelat voidaan kytkeä käyttöön tai pois käytöstä toiminnonohjauskytkimen asennon mukaan:

 • Toiminnonohjauskytkin VAPAA-asennossa: leikkuuyksiköt nousevat tai laskeutuvat, kun hallintavipu siirretään eteen tai taakse, mutta kelat eivät kytkeydy käyttöön, ellei kone ole läppäystilassa.

 • Toiminnonohjauskytkin LEIKKUU-asennossa: voit laskea leikkuuyksiköt ja käynnistää kelat siirtämällä hallintavivun eteen leikkuun aikana. Kun haluat pysäyttää kelat ja nostaa leikkuuyksiköt, vedä hallintavipu taakse.

  Voit pysäyttää kelat nostamatta leikkuuyksiköitä vetämällä hallintavivun hetkeksi taakse ja päästämällä sen sitten irti. Hallintavivun siirtäminen uudelleen eteen käynnistää kelat, ja sen vetäminen uudelleen taakse nostaa leikkuuyksiköt. Tämä toiminto on otettava käyttöön tietokeskuksessa. Katso kohta Kelojen pysäytyksen viiveen säätö.

 • Toiminnonohjauskytkin KULJETUS-asennossa: leikkuuyksiköt voidaan nostaa, mutta kelat eivät kytkeydy käyttöön. Jos leikkuuyksiköitä yritetään laskea, tietokeskuksessa näkyy ilmoitus.

Ajopoljin

Ajopolkimella (Kuva 16) on kolme toimintoa: eteenpäin ajo, peruutus ja koneen pysäytys. Kun haluat koneen liikkuvan eteenpäin, paina polkimen yläosaa. Kun haluat koneen liikkuvan taaksepäin tai kun tarvitset apua jarrutukseen, paina polkimen alaosaa.

Kun haluat koneen pysähtyvän, päästä poljin VAPAA-asentoon. Älä pidä kantapäätäsi ajopolkimella PERUUTUS-asennossa koneen liikkuessa eteenpäin (Kuva 17).

g014603
g005105

Voit määrittää enimmäisajonopeuden seuraavasti:

 • leikkuunopeus eteenpäin 3,2–8 km/h

 • kuljetusnopeus 8–16 km/h

 • peruutusnopeus 3,2–4,8 km/h

Ohjausvarren lukituspoljin

Paina poljinta (Kuva 16) ja nosta tai laske ohjausvarsi sopivalle korkeudelle. Lukitse varsi paikalleen vapauttamalla poljin.

Jarrupoljin

Pysäytä kone painamalla jarrupoljinta (Kuva 18).

g236365

Seisontajarru

Estä koneen liikkuminen käyttämällä seisontajarrua (Kuva 18). Kytke seisontajarru painamalla jarrupoljinta alas ja painamalla sen yläosaa eteenpäin, jolloin salpa lukittuu. Kun haluat vapauttaa seisontajarrun, paina jarrupoljinta, kunnes seisontajarrun salpa palautuu.

Tietokeskus

Tietokeskuksen LCD-näytön käyttö

Tietokeskuksen LCD-näytössä on tietoja koneen käyttötilasta, vianmääritystietoja ja muita koneeseen liittyviä tietoja (Kuva 22). Tietokeskuksessa on odotusnäyttö, päätietonäyttö, leikkuuyksiköiden moottoritietonäyttö ja vetotietonäyttö.

 • Odotusnäyttö: näyttää koneen senhetkiset tiedot muutaman sekunnin ajan, kun virta-avain on siirretty KäYNNISSä-asentoon.

 • Päätietonäyttö (Kuva 19): näyttää koneen senhetkiset tiedot, kun virta-avain on KäYNNISSä-asennossa. Tässä näytössä näytetään akkujärjestelmän varaustaso ja ampeeriluku.

  g292768
 • Leikkuuyksiköiden moottoritietonäyttöGraphic (Kuva 20): näyttää kunkin leikkuuyksikön moottorin nopeuden ja virran.

  g292767
 • VetotietonäyttöGraphic (Kuva 21): näyttää senhetkisen ohjauskulman ja kullekin vetomoottorille kohdennetun ampeeriluvun.

  g292769
 • Päävalikko: katso kohta Tietoja tietokeskuksen valikkokohdista.

Note: Graphic Suojatuissa valikoissa – pääsy vain PIN-koodilla. Katso kohta Suojattujen valikoiden käyttö.

Päätietonäytön, leikkuuyksiköiden moottoritietonäytön ja vetotietonäytön välillä voi liikkua painamalla oikeanpuoleista painiketta ja valitsemalla sitten halutun suunnan nuoli.

g020650
 • Vasenta painiketta, valikon käyttöpainiketta / takaisin-painiketta painamalla voi käyttää tietokeskuksen valikoita. Sen avulla voidaan myös siirtyä taaksepäin valikoissa.

 • Keskimmäisellä painikkeella voi selata valikoita alaspäin.

 • Oikealla painikkeella voi avata lisätietoja sisältävän valikon, jos oikealle osoittava nuoli on näkyvissä, tai valita asetuksen.

Note: Kunkin painikkeen käynnistämä toiminto vaihtelee tilanteen mukaan. Jokaisessa painikkeessa näkyy kuvake, joka ilmaisee painikkeen sillä hetkellä käytössä olevan toiminnon.

Tietokeskuksen kuvakkeiden selitykset

SERVICE DUEIlmoittaa, milloin on tehtävä määräaikaishuolto.
GraphicTuntilaskuri
GraphicTietokuvake
GraphicToiminnonohjauskytkin on KULJETUS-asennossa.
GraphicToiminnonohjauskytkin on LEIKKUU-asennossa.
GraphicLeikkuuyksiköitä nostetaan.
GraphicLeikkuuyksiköitä lasketaan.
GraphicKuljettajan on oltava istuimella.
GraphicSeisontajarrun ilmaisin – näyttää, onko seisontajarru kytkettynä.
GraphicToiminnonohjauskytkin on VAPAA-asennossa.
GraphicVoimanulosotto on kytkettynä
GraphicPysäytys tai sammutus
GraphicAvainkytkin
GraphicPIN-koodi
GraphicCAN-väylä
GraphicTietokeskus
GraphicKytkin
GraphicKuljettajan on vapautettava kytkin.
GraphicKuljettajan on vaihdettava ilmoitettuun tilaan.
GraphicVetomoottori
GraphicPalaa edelliseen näyttöön
GraphicKohde ei valittu / aktiivinen
GraphicKohde valittu / aktiivinen
GraphicKela
GraphicSähkökäyttöisen seisontajarrun ilmaisin – näyttää, onko sähkökäyttöinen seisontajarru kytkettynä.
Symboleja käytetään usein yhdistelminä, jolloin ne muodostavat lauseita. Alla on joitakin esimerkkejä.
GraphicVaihda kone vapaalle
GraphicIstuudu istuimelle tai kytke seisontajarru.

Tietoja tietokeskuksen valikkokohdista

Päävalikkoon pääsee painamalla mitä tahansa painiketta päätietonäytössä, leikkuuyksiköiden moottoritietonäytössä tai vetotietonäytössä ja painamalla sitten Graphic-symbolia vastaavaa painiketta. Esiin tulee PääVALIKKO.

Valikkojen toiminnot on kuvailtu seuraavissa taulukoissa:

Päävalikko

Valikon kohtaKuvaus
FAULTSVIAT-valikossa on lueteltu koneen viimeaikaiset viat. Lisätietoja VIAT-valikosta saa huolto-oppaasta tai valtuutetulta Toro-jälleenmyyjältä.
SERVICEHUOLTO-valikossa on koneeseen liittyviä tietoja, kuten käyttötunnit, lukemat ja kalibrointi. Voit myös ottaa käyttöön leikkuuyksikön läppäystoiminnon. Katso taulukko Huolto.
DIAGNOSTICSDIAGNOSTIIKKA-valikossa on lueteltu koneen senhetkiset tilat ja tiedot. Tietoa voi käyttää joidenkin ongelmien vianmääritykseen, koska siitä näkee nopeasti, mitkä koneen ohjaimet ovat käytössä ja mitkä pois käytöstä, sekä ohjaustasot (esim. anturiarvot).
SETTINGSASETUKSET-valikossa voi muokata tietokeskuksen näyttöasetusten muuttujia. Katso taulukko Asetukset.
ABOUTTIETOJA-valikossa on mainittu koneen mallinumero, sarjanumero ja ohjelmiston versio. Katso taulukko Tietoja.

Viat

Valikon kohtaKuvaus
CURRENTNäyttää käynnissäolotuntien kokonaismäärän (tunnit, jotka avain on ollut KäYNNISSä-asennossa).
LASTNäyttää viimeisen käynnissäolotunnin, jona vika ilmeni.
FIRSTNäyttää ensimmäisen käynnissäolotunnin, jona vika ilmeni.
OCCURRENCESNäyttää vikatapahtumien määrän.

Huolto

Valikon kohtaKuvaus
HOURSNäyttää niiden tuntien kokonaismäärän, joina avain, kelat ja läppäys ovat olleet käynnissä.
COUNTSNäyttää leikkuiden, kelojen pysäytyksen viiveiden ja läppäysten lukumäärän.
BACKLAPKäynnistää/keskeyttää leikkuuyksikön läppäystoiminnon (kun tämä toimenpide otetaan käyttöön, voit keskeyttää tilan tällä asetuksella tai siirtämällä avaimen PYSäYTYS-asentoon).
CALIBRATION GraphicOhjausjärjestelmän, vetojärjestelmän ja noston toimilaitteiden kalibrointi. Lisätietoja kalibroinnista on huolto-oppaassa.

Asetukset

Valikon kohtaKuvaus
UNITSKontrolloi tietokeskuksen yksiköitä. Valikon vaihtoehdot ovat englantilainen (brittiläiset mitat) tai metrinen (metrijärjestelmä).
LANGUAGETietokeskuksessa käyttävien kielten kontrollointi
BACKLIGHTLCD-näytön kirkkauden säätö
CONTRASTLCD-näytön kontrastin säätö
PROTECTED MENUSPääsy suojattuihin valikkoihin salasanan avulla
PROTECT SETTINGS GraphicSuojattujen valikoiden kontrollointi.
RESET DEFAULTS GraphicTietokeskuksen oletusasetusten palautus.
TAPOFF TIME GraphicKelojen pysäytyksen viiveen kontrollointi.
REEL SPEED GraphicKelanopeuden säätäminen.
LOWER SPEEDGraphicAsettaa nopeuden, jolla leikkuuyksiköt laskeutuvat maahan leikkuuta varten.
BACKLAP RPM GraphicLäppäyksen käyntinopeuden kontrollointi.
CLIP CONTROL GraphicAutomaattisen leikkuusäätötoiminnon kytkeminen PääLLä/POIS-tilaan.
BLADE COUNT GraphicKelojen terien lukumäärän valinta Tämä asetus on tarpeellinen ainoastaan, jos LEIKKUUN SääTö on PääLLä.
HEIGHT OF CUT (HOC) GraphicHalutun leikkuukorkeuden asetus. Tämä asetus on tarpeellinen ainoastaan, jos LEIKKUUN SääTö on PääLLä.
MAX MOW GraphicKoneen enimmäisnopeuden asetus leikkuun aikana.
MAX TRANSPORT GraphicKoneen enimmäisnopeuden asetus kuljetuksen aikana.
MAX REVERSE GraphicKoneen enimmäisnopeuden asetus koneen peruuttamisen aikana.
SLOW & TURN GraphicHidastus- ja kääntötoiminnon käyttöönotto ja käytöstäpoisto.
3WD KIT (3-PYöRäVETOSARJA) GraphicKolmipyörävetosarjan käyttöönotto ja käytöstäpoisto.
BATT. RESERVEMäärittää etäisyyden, joka tarvitaan koneen kuljettamiseen takaisin työpajaan, kun akun varaustaso on alhainen.

Tietoja

Valikon kohtaKuvaus
MODELNäyttää koneen mallinumeron.
SNNäyttää koneen sarjanumeron.
S/W RevNäyttää pääohjaimen ohjelmiston version.
INFOCENTER GraphicNäyttää tietokeskuksen ohjelmiston version.
CU1GraphicNäyttää keskimmäisen leikkuuyksikön moottorin ohjelmistoversion.
CU2 GraphicNäyttää vasemmanpuoleisen etuleikkuuyksikön moottorin ohjelmistoversion.
CU3 GraphicNäyttää oikeanpuoleisen etuleikkuuyksikön moottorin ohjelmistoversion.
LL1 GraphicNäyttää keskimmäisen leikkuuyksikön ohjelmisto-osanumeron ja version.
LL2 GraphicNäyttää vasemmanpuoleisen etuleikkuuyksikön ohjelmisto-osanumeron ja version.
LL3 GraphicNäyttää oikeanpuoleisen etuleikkuuyksikön ohjelmisto-osanumeron ja version.
TRACTION1 (Veto1) GraphicNäyttää oikeanpuoleisen etummaisen vetomoottorin ohjelmisto-osanumeron ja version.
TRACTION2GraphicNäyttää vasemmanpuoleisen etummaisen vetomoottorin ohjelmisto-osanumeron ja version.
STEERINGGraphicNäyttää takaohjausmoottorin ohjelmisto-osanumeron ja version.
PRECHARGEGraphicNäyttää esivarausohjaimen ohjelmisto-osanumeron ja version.
BATTERYGraphicNäyttää akun ohjelmisto-osanumeron ja version.
CAN BUSGraphicNäyttää koneen tietoliikenneväylän tilan.
TRACTION3GraphicNäyttää kolmipyörävetosarjan (jos varusteena) ohjelmisto-osanumeron ja version.

Note: Graphic Suojatuissa valikoissa – pääsy vain PIN-koodilla. Katso kohta Suojattujen valikoiden käyttö.

Suojattujen valikoiden käyttö

Note: Koneen oletus-PIN on joko 0000 tai 1234.Jos vaihdoit PIN-koodin ja unohdit uuden koodin, ota yhteys valtuutettuun Toro-jälleenmyyjään.

 1. Siirry PääVALIKOSTAASETUKSET-valikkoon keskipainikkeella ja paina oikeanpuoleista painiketta.

 2. Siirry ASETUKSET-valikossa SUOJATTUUN VALIKKOON keskipainikkeella ja paina oikeanpuoleista painiketta.

 3. PIN-koodi annetaan painamalla keskimmäistä painiketta, kunnes oikea ensimmäinen numero ilmestyy, ja siirtymällä sitten toiseen numeroon painamalla oikeanpuoleista painiketta. Toista tätä vaihetta, kunnes viimeinen numero on annettu, ja paina oikeanpuoleista painiketta vielä kerran.

 4. Vahvista PIN-koodi painamalla keskimmäistä painiketta.

  Odota, kunnes tietokeskuksen punainen merkkivalo syttyy.

  Note: Jos tietokeskus hyväksyy PIN-koodin ja suojattu valikko avataan, näytön oikeassa yläkulmassa näkyy sana ”PIN”.

Suojatun valikon asetuksia voi tarkastella ja muuttaa. Kun olet siirtynyt suojattuun valikkoon, etsi kohta Suojaa asetukset. Muuta asetusta painamalla oikeanpuoleista painiketta.

 • Suojaa asetukset voidaan määrittää POIS-tilaan. Tällöin asetuksia voidaan tarkastella ja muuttaa suojatussa valikossa ja katsella leikkuuyksiköiden moottoritietonäyttöä ja vetotietonäyttöä ilman PIN-koodia.

 • Jos Suojaa asetukset on PääLLä, suojatut vaihtoehdot eivät ole näkyvissä, ja niiden vaihtamiseksi suojatussa valikossa tarvitaan PIN-koodi.

Kun PIN-koodi on asetettu, toiminto otetaan käyttöön ja tallennetaan kääntämällä avainkytkin PYSäYTYS-asentoon ja sitten takaisin KäYNNISSä-asentoon.

Note: Lukitse suojattu valikko kääntämällä avainkytkin PYSäYTYS-asentoon ja sitten KäYNNISSä-asentoon.

Koneen kokoonpanon salasanan asetus

Tietokeskukseen voi asettaa salasanan, jota ilman käyttäjä ei voi nähdä tiettyjä tietokeskuksen näyttöjä. Lisätietoja salasanalla suojatuista tietokeskuksen näytöistä on kohdassa Tietoja tietokeskuksen valikkokohdista.

 1. Valitse ASETUKSET-valikosta SUOJAA ASETUKSET.

 2. Valitse kohdassa SUOJAA ASETUKSET vaihtoehto PääLLä.

 3. Anna pyydettäessä nelinumeroinen salasana.

 4. Tallenna salasana kääntämällä virta-avain PYSäYTYS-asentoon.

Note: Jos valittu salasana unohtuu, tilapäisen salasanan saa valtuutetulta Toro-jälleenmyyjältä.

Tietoja vikalokin ilmaisimesta

Jos ilmenee vika, tietokeskuksen näyttöön tulee vikakoodi ja näytön yläpuolella vilkkuu punainen valo.

Vika tallennetaan VIAT-valikossa sijaitsevaan lokitapahtumaan, jonka avulla käyttäjä tai jälleenmyyjä voi määrittää vian taustalla olevan ongelman.

Vikaluettelon saa huolto-oppaasta tai valtuutetulta Toro-jälleenmyyjältä.

Päävirtaliittimet

Ennen kuin lataat konetta, työskentelet koneella tai asennat, irrotat tai huollat leikkuuyksiköitä, katkaise koneen virransyöttö irrottamalla päävirtaliittimet toisistaan (Kuva 23). Ne sijaitsevat turvakaaren jalustassa ajoyksikön vasemmalla puolella. Kytke liittimet ennen koneen käyttöä.

g293203

Varoitus

Jos koneen virransyöttöä ei katkaista, joku saattaa vahingossa käynnistää koneen, mikä voi johtaa vakaviin ruumiinvammoihin.

Irrota liittimet aina ennen kuin työskentelet koneella.

Katso ajoyksikön mitat ja painot kohdista Kuva 24 ja Ajoyksikön teknisten tietojen taulukko.

Note: Ominaisuuksia ja rakennetta voidaan muuttaa ilmoittamatta.

g289936

Ajoyksikön teknisten tietojen taulukko

Leikkuuleveys151 cm
Ajoura126 cm
Akseliväli127 cm
Kokonaispituus (keräimineen)249 cm
Kokonaisleveys180 cm
Kokonaiskorkeus205 cm
Paino*738 kg
*Ajoyksikkö, jossa on 11-lehtiset leikkuuyksiköt ja vakioistuin, ilman käyttäjää.

Sähköteknisten tietojen taulukko

Jännite48 V
VirtaDC (Graphic)
Ampeeritunnit213,6 AH
IP-luokitusIP 65

Lisätarvikkeet/lisävarusteet

Koneeseen on saatavana valikoima Toron hyväksymiä lisälaitteita ja -varusteita, joiden avulla voidaan parantaa ja laajentaa sen ominaisuuksia. Ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen tai valtuutettuun Toro-jälleenmyyjään tai siirry osoitteeseen www.Toro.com, jossa on luettelo kaikista hyväksytyistä lisälaitteista ja -varusteista.

Käytä vain aitoja Toro-varaosia ja -lisävarusteita, jotta kone toimisi parhaalla mahdollisella tavalla ja sen turvasertifiointi pysyisi voimassa. Muiden valmistajien varaosat ja lisävarusteet voivat osoittautua vaarallisiksi, ja niiden käyttö voi johtaa tuotteen takuun raukeamiseen.

Käyttö

Ennen käyttöä

Turvallisuus ennen käyttöä

Yleinen turvallisuus

 • Älä anna lasten tai kouluttamattomien henkilöiden käyttää tai huoltaa laitetta. Paikalliset säännökset saattavat asettaa rajoituksia käyttäjän iälle. Omistaja vastaa käyttäjien ja mekaanikkojen koulutuksesta.

 • Tutustu laitteen turvallisen käytön ohjeisiin, ohjauslaitteisiin ja turvamerkintöihin.

 • Kytke seisontajarru, sammuta kone, irrota virta-avain ja odota, että kaikki liikkuvat osat pysähtyvät, ennen kuin poistut käyttäjän paikalta. Anna koneen jäähtyä ennen säätöä, huoltoa, puhdistusta tai varastointia.

 • Selvitä, miten kone voidaan pysäyttää ja moottori sammuttaa nopeasti.

 • Tarkista, että käyttäjän pitokytkimet, turvakytkimet ja suojalaitteet ovat paikoillaan ja toimivat oikein. Älä käytä konetta, mikäli ne eivät toimi kunnolla.

 • Tarkasta aina ennen leikkaamista, että leikkuuyksiköt ovat hyvässä käyttökunnossa.

 • Tarkasta koneen käyttöalue ja poista siltä kaikki esineet, joita kone voi singota.

Leikkuuyksiköiden tunnistus

Tietokeskuksen TIETOJA-valikossa käytetään leikkuuyksiköiden määrittämiseen numeroita 1, 2 ja 3 (esim. CU1, CU2 ja CU3).

 • 1 tarkoittaa keskimmäistä leikkuuyksikköä (Kuva 25).

 • 2 tarkoittaa vasemmanpuoleista etuleikkuuyksikköä (Kuva 25).

 • 3 tarkoittaa oikeanpuoleista etuleikkuuyksikköä (Kuva 25).

g289940

Koneen asetusten säätäminen tietokeskuksessa

Seuraavia koneen asetuksia voi säätää tietokeskuksessa:

Note: Kukin asetus on suojattu salasanalla. Asetusten muokkaamista varten on ehkä syötettävä salasana.

Kelojen pysäytyksen viiveen säätö

Siirry TAPOFF TIME (Kelojen pysäytysaika) -asetukseen kelojen pysäytyksen viiveen säätöä varten. Kelojen pysäytyksen viive -toiminnon avulla leikkuuyksiköt voidaan sammuttaa niitä nostamatta. Viiveasetus merkitsee enimmäisaikaa, jonka nosto-/lasku-hallintavipu pysyy taka-asennossa toiminnon käynnistämiseksi.

Seuraavassa taulukossa on viiveaika-asetukset ja vastaavat kierrosnumerot:

Kelojen pysäytyksen viiveasetukset

KierrosnumeroViiveaika (sekuntia)
1Pois
20,050
30,100
40,150
50,200
60,250
70,300
80,350
90,400
100,450

Note: Tehtaan oletusasetus on 1, jolla toiminto kytketään pois käytöstä.

Leikkuun kelanopeuden säätö

Siirry REEL SPEED (Kelanopeus) -asetukseen kelanopeuden säätöä varten leikkuun aikana. Tätä asetusta voidaan säätää, kun leikkuun säädön asetus on POIS. Katso kohta Leikkuusäätötoiminnon säätö.

Seuraavassa taulukossa on kelanopeusasetukset ja vastaavat kierrosnumerot:

Leikkuun kelanopeusasetukset

KierrosnumeroKelanopeus (kierr./min)
1800
2950
31 100
41 250
51 400
61 550
71 700
81 850
92 000

Note: Tehtaan oletusasetus on 2 000 kierr./min (kierrosnumero 9).

Leikkuuyksikön laskunopeuden asetus

Siirry LOWER SPEED (Laskunopeus) -asetukseen, kun haluat asettaa nopeuden, jolla leikkuuyksiköt laskeutuvat maahan leikkuuta varten. Voit vaihtaa nopeuksien 1 (hitain) ja 9 (nopein) välillä.

Testaa laskunopeus ennen leikkuuta. Säädä haluttu nopeus.

Note: Tehtaan oletusasetus on 5.

Läppäyksen kelanopeuden säätö

Siirry BACKLAP RPM (Läppäyksen käyntinopeus) -asetukseen kelanopeuden säätämiseksi läppäystoiminnon aikana.

Seuraavassa taulukossa on kelanopeusasetukset ja vastaavat kierrosnumerot:

Läppäyksen kelanopeusasetukset

KierrosnumeroKelanopeus (kierr./min)
1200
2240
3280
4320
5360
6400
7440
8480
9520

Note: Tehtaan oletusasetus on 200 kierr./min (kierrosnumero 1).

Leikkuusäätötoiminnon säätö

Tietoja Radius Dependent Speed (RDS) -järjestelmästä

Jotta saavutettaisiin tasainen, korkealuokkainen leikkuulaatu ja leikkuujälki, kone on varustettu Radius Dependent Speed™ (RDS) -järjestelmällä, jolle on haettu patenttia. RDS-järjestelmä on leikkuun säädön ja itsenäisen pyöränopeuden toiminto, joka vaihtelee jokaisen kelamoottorin ja jokaisen vetomoottorin nopeutta tasaisen leikkuujäljen ylläpitämiseksi ja nurmen hankautumisen vähentämiseksi käännöksissä leikkuun aikana.

Kun konetta käännetään leikkuun aikana (esim. puhdistuskierroksella), käännöksen sisäpuolella oleva kela pyörii hitaammalla kierrosnopeudella kuin käännöksen ulkopuolella oleva kela. Keskimmäinen kela jakaa sisä- ja ulkokelan nopeuksien eron niin, että leikkuu on sama kaikissa kolmessa leikkuuyksikössä. Mitä jyrkempi käännös on, sitä suurempi on kelanopeuden ero. Lisäksi jos koneen nopeus muuttuu leikkuun aikana, RDS-järjestelmä säätää kelanopeutta tasaisen leikkuun ylläpitämiseksi. Tämä toiminto vähentää nurmen ohentumista sisäkelan kohdalla (verrattuna muihin ajettaviin ruohonleikkureihin) ja voi vähentää kolmoisrenkaan muodostumista.

RDS-järjestelmä myös säätää kunkin napamoottorin nopeutta käännöksen aikana samaan tapaan kuin kelamoottorin nopeudet muuttuvat käännöksessä. Sisäpuolella oleva napamoottori pyörii hitaammalla kierrosluvulla kuin ulkopuolella oleva. Tämä minimoi pyörien hankautumisen käännyttäessä ja voi vähentää kolmoisrenkaan muodostumista.

Leikkuusäätötoiminnon säätö

Siirry CLIP CONTROL (Leikkuun säätö) -asetukseen RDS-järjestelmätoiminnon asettamista varten.

 • Leikkuun säätö on asetettu ON-tilaan: kunkin kelan nopeus määräytyy käyttäjän valitsemien HEIGHT OF CUT (HOC) (Leikkuukorkeus)- ja BLADE COUNT (Terien määrä) -asetusten sekä vasemman- ja oikeanpuoleisten pyörien nopeuden perusteella.

 • Leikkuun säätö on asetettu POIS-tilaan: kone käyttää käyttäjän valitsemaa REEL SPEED (Kelanopeus) -asetusta. Kelat pyörivät tasaisella nopeudella.

Note: Tehtaan oletusasetus on ON.

Leikkuukorkeuden säätö

Siirry HEIGHT OF CUT (HOC) (Leikkuukorkeuden säätö) -asetukseen leikkuukorkeuden säätöä varten. Tämän ominaisuuden käyttäminen edellyttää, että leikkuun säädön asetuksena on PääLLä. Katso kohta Leikkuusäätötoiminnon säätö.

Note: Tehtaan oletusasetus on 3,2 mm.

Leikkuuyksikön terien lukumäärän säätö

Siirry BLADE COUNT (Terien määrä) -asetukseen leikkuuyksikön terien määrän asettamista varten. Määritä varustettujen leikkuuyksikköjen terien lukumäärä ja valitse oikea arvo (5, 8, 11 tai 14).

Note: Tehtaan oletusasetus on 11.

Enimmäisleikkuunopeuden säätö

Siirry MAX MOW (Suurin leikkuu) -asetukseen enimmäisleikkuunopeuden säätöä varten. Nopeudeksi voi määrittää 4,8–8,0 km/h (0,3 km/h:n välein).

Note: Tehtaan oletusasetus on 6,1 km/h.

Enimmäiskuljetusnopeuden säätö

Siirry MAX TRANSPORT (Suurin kuljetus) -asetukseen enimmäiskuljetusnopeuden säätöä varten. Nopeudeksi voi määrittää 8,0–16,0 km/h (0,8 km/h:n välein).

Note: Tehtaan oletusasetus on 16,0 km/h.

Enimmäisperuutusnopeuden säätö

Siirry MAX REVERSE (Suurin peruutus) -asetukseen enimmäisperuutusnopeuden säätöä varten. Nopeudeksi voi määrittää 3,2–8,0 km/h (0,8 km/h:n välein).

Note: Tehtaan oletusasetus on 4,0 km/h.

Note: Koneen ohjelmistoversioissa A–D enimmäisnopeus on 4,8 km/h. Päivitä koneen ohjelmisto, jotta enimmäisnopeudeksi voidaan asettaa 8,0 km/h.

Hidastus- ja kääntötoiminnon asettaminen

Siirry SLOW & TURN (Hidasta ja käännä) -asetukseen hidastus- ja kääntötoiminnon asettamista varten. Hidastus- ja kääntötoiminto hidastaa koneen nopeutta, kun konetta käännetään toiselle leikkuukaistalle viheriöllä.

Note: Tehtaan oletusasetus on POIS.

Asennetun kolmipyörävetosarjan poistaminen käytöstä

Siirry 3WD KIT (3-pyörävetosarja) -asetukseen, jos haluat poistaa asennetun kolmipyörävetosarjan käytöstä.

Jos poistat tämän asetuksen käytöstä, se otetaan uudelleen käyttöön, kun sammutat koneen ja käynnistät sen uudelleen kolmipyörävetosarjan ollessa asennettuna.

Note: Kun kolmipyörävetosarja asennetaan, sarja otetaan käyttöön automaattisesti.

Akun varakapasiteetin asettaminen

Siirry BATT. RESERVE (Akun varakapasiteetti) -asetukseen, jos haluat määrittää etäisyyden, joka tarvitaan koneen kuljettamiseen takaisin työpajaan. Se varmistaa, että akun varaustason ollessa alhainen käyttöön varataan tarpeeksi akkuvirtaa koneen kuljettamiseen työpajaan ladattavaksi. Katso kohta Akkujärjestelmän varaustason valvonta.

Note: Etäisyydeksi voi määrittää 0,8–8 km (0,8 km:n välein).

Tietoja tietokeskuksen valintaikkunaviesteistä

Kun konetta kalibroidaan, tietokeskuksessa näkyy valintaikkunaviestejä. Viestien tarkoituksena on opastaa käyttäjää kalibrointimenettelyn aikana.

Seuraavassa taulukossa on luettelo valintaikkunaviesteistä:

Valintaikkunaviestit

Viestin numeroTietokeskuksen viestin teksti
1Palauta poljin vapaalle
4Move pedal to max forward and hold (paina ajopoljin etuasentoon ja pidä sitä paikallaan)
5Etuasennon kalibrointi onnistui
9Etuasennon kalibrointi epäonnistui. Jännite sallitun alueen ulkopuolella
13Siirrä poljin taka-asentoon ja pidä paikallaan
14Taka-asennon kalibrointi onnistui
16Taka-asennon kalibrointi epäonnistui. Jännite sallitun alueen ulkopuolella
17Kalibrointi epäonnistui. Polkimen asento tuntematon
18Palauta poljin vapaalle. Jatka?
100Kalibrointi on kytketty
101Kalibrointi on valmis
102Käytä avainta avainkytkimessä
110Estä kalibrointi. Komponentti ei vastaa
111Estä kalibrointi. Komponentti ei valmis
112Estä kalibrointi. Vika aktiivinen
113Estä kalibrointi. Ei istuimella
114Estä kalibrointi. Ei vapaalla
115Estä kalibrointi. Vapaalla
116Estä kalibrointi. Seisontajarru on kytketty
300Palauta poljin vapaalle
301Keskitä ohjauspyörä. Jatka?
302Keskitä takapyörä käsin. Jatka?
303Ohjaa takapyörä ääriasentoon vasemmalle. Jatka?
304Ohjaa takapyörä ääriasentoon oikealle. Jatka?
305Takapyörän keskikohta sallitun alueen ulkopuolella
306Takapyörän kulma sallitun alueen ulkopuolella
400Varoitus: Koneen on oltava akselipukkien varassa. Jatka?
401Estä kalibrointi. Avoin kontaktori
402Estä kalibrointi. Poljin vapaalla
403Palauta poljin vapaalle
404Odota, että pyörät pysähtyvät
405Move pedal to max forward and hold (paina ajopoljin etuasentoon ja pidä sitä paikallaan)
406Kalibrointi aktiivinen. Pidä poljinta
500Nosto/lasku ulos on aktiivinen
501Nosto/lasku sisään on aktiivinen
502Siirrä hallintavipu laskuasentoon
503Siirrä hallintavipu nostoasentoon
504Onko leikkuuyksikkö asennettu? Jatka?
1 100Vedon diagnostiikkaviestit käytössä
1101Ohjauksen diagnostiikkaviestit käytössä

Ohjauspyörän kallistus

Ohjauspyörän voi kallistaa sopivaan käyttöasentoon.

 1. Löysää pultit (Kuva 26), joilla ohjauspyöräkokoonpano on kiinnitetty ohjausvarteen.

  g280422
 2. Kallista ohjauspyörä sopivaan asentoon.

 3. Kiinnitä (Kuva 26) ohjauspyöräkokoonpano säädettyyn asentoon kiristämällä pultit.

Päivittäisen huollon suorittaminen

HuoltoväliHuoltotoimenpide
Aina ennen käyttöä tai päivittäin
 • Tarkista, että turvavöissä ei ole kulumia, viiltoja tai muita vaurioita. Vaihda turvavyöt, jos jokin niiden osa ei toimi kunnolla.
 • Suorita seuraavat toimet ennen koneen käynnistystä päivittäin:

  Käytön aikana

  Turvallisuus käytön aikana

  Yleinen turvallisuus

  • Omistaja ja käyttäjä voivat estää loukkaantumisia tai omaisuusvahinkoja aiheuttavat tapaturmat ja ovat siksi vastuussa niistä.

  • Pukeudu asianmukaisesti. Käytä silmäsuojaimia, pitkiä housuja, tukevia liukastumisen estäviä kenkiä ja kuulosuojaimia. Sido pitkät hiukset. Älä käytä löysiä vaatteita tai riippuvia koruja.

  • Älä käytä konetta sairaana, väsyneenä tai alkoholin tai huumaavien aineiden vaikutuksen alaisena.

  • Koneen käyttö vaatii käyttäjän täyden huomion. Jos käyttäjän huomio keskittyy muualle, saattaa seurata henkilö- tai omaisuusvahinko.

  • Varmista ennen koneen käynnistämistä, että kaikki käytöt ovat vapaalla ja että seisontajarru on kytketty. Käynnistä kone ollessasi käyttäjän paikalla.

  • Älä kuljeta koneessa matkustajia.

  • Älä päästä sivullisia ja lapsia käyttöalueelle. Jos läsnä on oltava työtovereita, varmista, että ruohonkeräimet on asennettu koneeseen.

  • Käytä konetta vain, kun näkyvyys on hyvä, jotta vältät kuopat ja piilevät vaarat.

  • Vältä märän ruohon leikkuuta. Heikentynyt pito voi aiheuttaa koneen luisumisen.

  • Pidä kädet ja jalat etäällä leikkuuyksiköistä.

  • Varmista ennen peruuttamista, että reitti on vapaa, katsomalla taakse ja alas.

  • Ole varovainen lähestyessäsi kulmia, joissa on huono näkyvyys, pensaita, puita tai muita näköesteitä.

  • Pysäytä leikkuuyksiköt aina, kun et leikkaa ruohoa.

  • Hidasta ja ole varovainen kääntyessäsi koneella ja ylittäessäsi teitä ja jalkakäytäviä. Anna muille aina etuajo-oikeus.

  • Älä jätä käynnissä olevaa konetta ilman valvontaa.

  • Tee seuraavat toimet ennen käyttäjän paikalta poistumista:

   • Pysäköi kone tasaiselle alustalle.

   • Laske leikkuuyksiköt maahan ja varmista, että ne on kytketty pois.

   • Kytke seisontajarru.

   • Sammuta moottori ja irrota virta-avain.

   • Odota, että kaikki liikkuvat osat ovat pysähtyneet.

  • Käytä laitetta vain, kun näkyvyys on hyvä ja kun sääolosuhteet ovat hyvät. Älä käytä konetta ukonilman aikana.

  Kaatumissuojausjärjestelmän (ROPS) turvallisuus

  • Älä irrota mitään kaatumissuojausjärjestelmän osia koneesta.

  • Varmista, että turvavyö on kiinnitetty ja nopeasti avattavissa hätätilanteessa.

  • Käytä aina turvavyötä.

  • Tarkista vapaa alikulkukorkeus ja varo osumasta esteisiin.

  • Pidä kaatumissuojausjärjestelmä turvallisessa käyttökunnossa tarkistamalla se vaurioiden varalta säännöllisesti ja pitämällä kaikki kiinnittimet tiukalla.

  • Vaihda kaikki vaurioituneet kaatumissuojausjärjestelmän osat. Älä korjaa tai muuta niitä.

  Turvallisuus rinteissä

  • Rinteissä on huomattava koneen hallinnan menettämisen ja kaatumisen vaara. Tällaiset onnettomuudet voivat aiheuttaa vakavan tapaturman tai kuoleman. Käyttäjä on vastuussa turvallisesta käytöstä rinteissä. Koneen käyttö rinteissä edellyttää erityistä huolellisuutta.

  • Käyttäjän on arvioitava leikkuupaikan olosuhteet ja tarkastettava käyttöpaikka ja määritettävä niiden perusteella, onko rinne turvallinen koneen käyttöön. Tämä tarkastus on tehtävä huolellisesti ja harkiten.

  • Kun käytät konetta rinteissä, tarkista alla olevat ohjeet. Ennen kuin aloitat koneen käytön, tarkista työskentelyalueen olosuhteet ja arvioi, voitko käyttää konetta kyseisellä paikalla ja vallitsevissa olosuhteissa. Maaston muutokset voivat vaikuttaa koneen käyttöön rinteissä.

  • Vältä koneen käynnistämistä, pysäyttämistä tai kääntämistä rinteissä. Vältä nopeuden tai suunnan äkillistä muuttamista. Käänny hitaasti ja vähän kerrallaan.

  • Älä käytä konetta olosuhteissa, joissa pito, ohjaus tai vakaus ovat kyseenalaisia.

  • Poista tai merkitse esteet, kuten ojat, kuopat, urat, töyssyt, kivet tai muut piilevät vaarat. Korkea ruoho voi peittää esteet. Maaston epätasaisuudet voivat kaataa koneen.

  • Huomaa, että koneen käyttö märässä ruohossa, poikittain rinteissä tai alamäessä saattaa johtaa koneen pidon menettämiseen. Pidon menetys vetopyörissä saattaa aiheuttaa luisumisen ja jarrujen ja ohjauksen hallinnan menetyksen.

  • Käytä konetta erityisen varovasti pudotusten, ojien, vallien, vesiesteiden tai muiden vaarojen lähellä. Kone voi kaatua yllättäen, jos pyörä menee reunan yli tai jos reuna sortuu. Määritä suoja-alue koneen ja mahdollisen vaaran välille.

  • Tunnista vaarat rinteen juurella. Jos vaaroja on, leikkaa rinne kävellen ohjattavalla ruohonleikkurilla.

  • Jos mahdollista, pidä koneen leikkuuyksiköt laskettuina alas, kun käytät konetta rinteissä. Leikkuuyksiköiden nostaminen rinteissä käytön aikana voi heikentää koneen vakautta.

  • Ole erittäin varovainen käyttäessäsi ruohonkeräysjärjestelmiä tai muita lisälaitteita. Ne voivat vaikuttaa koneen vakauteen ja aiheuttaa hallinnan menetyksen.

  Koneen sisäänajo

  Sisäänajoon tarvitaan kahdeksan käyttötuntia.

  Koska ensimmäiset käyttötunnit ovat erittäin tärkeitä koneen tulevan luotettavuuden kannalta, seuraa sen toimintoja ja toimintaa tarkkaavaisesti, jotta mahdolliset pienet viat voidaan korjata, ennen kuin ne pahenevat. Tarkasta kone usein sisäänajon aikana löysien kiinnittimien tai muiden vikojen varalta.

  Koneen virran kytkentä

  Note: Varmista, että leikkuuyksiköiden alla olevalla alueella ei ole roskia.

  1. Istu käyttäjän istuimelle ja kiinnitä turvavyö.

  2. Työnnä avain virtalukkoon ja käännä se KäYNNISSä-asentoon.

  Koneen tarkistaminen käynnistyksen jälkeen

  1. Siirrä toiminnonohjauskytkin LEIKKUU-asentoon.

  2. Vapauta seisontajarru.

  3. Siirrä nosto-/lasku-hallintavipu hetkellisesti eteen.

   Leikkuuyksiköiden tulee laskeutua alas ja kaikkien kelojen kääntyä.

  4. Siirrä nosto-/lasku-hallintavipu taakse.

   Leikkuukelojen tulee pysähtyä ja leikkuuyksiköiden nousta kokonaan kuljetusasentoon.

  Tietoa turvajärjestelmästä

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  Aina ennen käyttöä tai päivittäin
 • Tarkista turvajärjestelmän toiminta.
 • Varoitus

  Jos turvakytkimet ovat irronneet tai vaurioituneet, laite saattaa toimia odottamattomalla tavalla ja aiheuttaa henkilövahinkoja.

  • Älä kajoa turvakytkimiin.

  • Tarkista turvakytkimien toimivuus päivittäin ja vaihda mahdolliset vaurioituneet kytkimet ennen koneen käyttämistä.

  Turvajärjestelmän tarkoituksena on estää koneen käyttö silloin, kun koneen käyttäjä altistuisi tapaturmalle tai laitteelle aiheutuisi vahinkoa.

  Turvajärjestelmä huolehtii siitä, että kone liikkuu vain, kun:

  • Seisontajarru on vapautettuna.

  • Istut käyttäjän istuimella.

  • Toiminnonohjauskytkin on LEIKKUU- tai KULJETUS-asennossa.

  Turvajärjestelmä myös estää kelojen toiminnan, ellei toiminnonohjauskytkin ole LEIKKUU-asennossa (paitsi silloin, kun kone on läppäystilassa).

  Turvakytkinjärjestelmän tarkistus

  Tarkista turvajärjestelmä seuraavasti:

  • Nouse istuimelta, käynnistä kone, vapauta seisontajarru, siirrä toiminnonohjauskytkin LEIKKUU- tai KULJETUS-asentoon ja paina ajopoljinta.

   Kone ei saa liikkua, koska käyttäjä ei istu istuimella. Tämä ilmaisee, että turvajärjestelmä toimii oikein. Korjaa ongelma, jos kone ei toimi asianmukaisesti.

  • Istu istuimelle, käynnistä kone, kytke seisontajarru, siirrä toiminnonohjauskytkin LEIKKUU- tai KULJETUS-asentoon ja paina ajopoljinta.

   Kone ei saa liikkua, koska seisontajarru on kytkettynä. Tämä ilmaisee, että turvajärjestelmä toimii oikein. Korjaa ongelma, jos kone ei toimi asianmukaisesti.

  • Istu istuimelle, käynnistä kone, vapauta seisontajarru, siirrä toiminnonohjauskytkin VAPAA-asentoon ja paina ajopoljinta.

   Kone ei saa liikkua, koska toiminnonohjauskytkin on VAPAA-asennossa. Tämä ilmaisee, että turvajärjestelmä toimii oikein. Korjaa ongelma, jos kone ei toimi asianmukaisesti.

  • Istu istuimelle, siirrä ajopoljin VAPAA-asentoon, siirrä toiminnonohjauskytkinVAPAA-asentoon, kytke seisontajarru, käynnistä kone ja laske leikkuuyksiköt alas siirtämällä nosto-/lasku-hallintavipu eteen.

   Leikkuuyksiköiden tulisi laskeutua, mutta ne eivät saa alkaa pyöriä. Jos ne alkavat pyöriä, turvajärjestelmä ei toimi oikein. Ongelma on korjattava ennen koneen käyttöä.

  Koneella ajo ilman ruohonleikkuuta

  • Varmista, että leikkuuyksiköt on nostettu kokonaan.

  • Istu istuimelle, kiinnitä turvavyö, vapauta seisontajarru ja siirrä toiminnonohjauskytkin KULJETUS-asentoon koneen ajamiseksi ilman ruohonleikkuuta.

  • Hidasta aina epätasaisia alueita lähestyessäsi ja ylitä kummut varovaisesti.

  • Opettele tuntemaan koneen leveys. Älä yritä ajaa lähellä toisiaan olevien kohteiden välistä, jottet aiheuttaisi kalliita vaurioita ja työn viivästymistä.

  Leikkuu viheriöllä

  Ennen viheriön leikkuuta kannattaa koneen perustoimintoja (kuten käynnistämistä ja pysäyttämistä, leikkuuyksiköiden nostamista ja laskemista ja kääntymistä) harjoitella esteettömällä alueella.

  Tarkista, ettei viheriöllä ole jätteitä, poista mahdolliset leikkuuyksiköitä leikkuun aikana vahingoittavat esineet, irrota lippu reiästä ja määrittele paras ruohonleikkaussuunta. Valitse suunta edellisen leikkaussuunnan perusteella. Leikkaa ruoho aina edellisen leikkausmallin vastaisesti. Näin ruohonkorret eivät niin helposti taivu alas ja niiden leikatuksi tulemisen todennäköisyys kasvaa.

  Viheriön leikkuu

  1. Aloita viheriön yhdeltä reunalta, jotta leikkuussa voidaan käyttää nauhamenetelmää.

   Note: Näin ruoho tiivistyy vähemmän ja leikkuukuviosta tulee siisti.

  2. Siirrä toiminnonohjauskytkin LEIKKUU-asentoon.

  3. Työnnä nosto-/lasku-leikkuunohjausvipu eteen, kun ruohonkeräimien etureunat ylittävät viheriön ulkoreunan.

   Note: Tämä laskee leikkuuyksiköt nurmelle ja käynnistää kelat.

   Important: Keskimmäinen leikkuuyksikkö nousee tai laskeutuu hieman etuleikkuuyksiköiden jälkeen. Harjoittele tämän vuoksi ajoitusta, jotta leikkuuta ei tarvitse siistiä jälkikäteen ja jotta reuna ei leikkaudu paljaaksi.Keskimmäinen leikkuuyksikkö nostetaan ja lasketaan ajonopeuden perusteella. Pienempi ajonopeus lisää noston tai laskun viivettä, ja suurempi nopeus vähentää sitä. Kone seuraa ajonopeutta ja päivittää viiveen niin, että kaikki kolme leikkuuyksikköä laskeutuvat linjassa.

  4. Kun leikkaat edellisen leikkuukaistan vierestä, leikkaa hieman myös edellistä kaistaa.

   Note: Jotta suora linja ja yhdenmukainen etäisyys edellisen leikkuukaistan reunasta olisi helpompi säilyttää, kuvittele kiintopiste noin 1,8–3 metrin päähän koneen eteen leikkaamattoman viheriön reunaan (Kuva 28). Käytä myös ohjauspyörän ulkoreunaa kiintopisteen määrittämisessä: kohdista ohjauspyörän reuna kiintopisteeseen, jota pidät aina samalla etäisyydellä koneen etuosasta.

  5. Kun keräimien etureuna ylittää viheriön reunan, vedä nosto-/lasku-hallintavipu taakse ja vapauta se vasta, kun kaikki leikkuuyksiköt ovat nousseet. Tämä pysäyttää kelat ja nostaa leikkuuyksiköt.

   Important: Ajoita tämä vaihe oikein, jotta reuna-aluetta ei leikata. Viheriöstä kannattaa kuitenkin leikata mahdollisimman suuri osa, jotta ulkolaidalle jää mahdollisimman vähän ruohoa leikattavaksi.

  6. Lyhennä työaikaa ja helpota leikkuukaistojen kohdistamista ohjaamalla kone hetkeksi vastakkaiseen suuntaan ja kääntymällä sitten leikkaamattoman alueen suuntaan. Tästä muodostuu pisaranmuotoinen käännös (Kuva 27), jolla kone on helppo kohdistaa nopeasti seuraavaa ajoa varten.

   Note: Jos hidastus- ja kääntötoiminto on kytkettynä, kone hidastuu käännöksen aikana ilman, että käyttäjän tarvitsisi keventää painetta ajopolkimelta.

   g229671

   Note: Käännökset on hyvä pitää mahdollisimman lyhyinä paitsi jos sää on lämmin, jolloin suurempi kaari vähentää nurmen vahingoittumisen mahdollisuutta.

   g005116

   Important: Älä koskaan pysäytä konetta viheriölle erityisesti leikkuuyksiköiden ollessa käynnissä, koska tämä voi vahingoittaa nurmea. Koneen pysäyttäminen nurmelle voi aiheuttaa jälkiä tai painumia.

  Ulkolaidan leikkuu ja työn viimeistely

  1. Leikkaa lopuksi viheriön ulkolaita. Leikkaa edelliseen leikkuuseen nähden vastakkaiseen suuntaan.

   Katso kohdasta Tietoja Radius Dependent Speed (RDS) -järjestelmästä, miten voidaan parantaa leikkuujälkeä ja vähentää kolmoisrenkaan muodostumista.

   Note: Huomioi aina sää ja nurmiolosuhteet, ja muista leikata edelliseen leikkuuseen nähden vastakkaiseen suuntaan.

  2. Kun olet leikannut viheriön ulkolaidan, pysäytä kelat napauttamalla nosto-/lasku-hallintavipua taaksepäin (jos kelojen pysäytyksen viivetoiminto on käytössä) ja aja pois viheriöltä. Kun kaikki leikkuuyksiköt ovat poissa viheriöltä, nosta ne siirtämällä nosto-/lasku-hallintavipu taakse.

   Note: Näin viheriölle jää mahdollisimman vähän ruohopaakkuja.

  3. Aseta lippu takaisin reikään.

  4. Tyhjennä kaikki leikkuujätteet ruohonkeräimistä ennen kuin siirrät koneen seuraavalle viheriölle.

   Note: Märät ja raskaat leikkuujätteet rasittavat keräimiä, ripustuksia ja toimilaitteita. Tämä lisää tarpeetonta painoa koneeseen ja vähentää energiatehokkuutta.

  Akkujärjestelmän varaustason valvonta

  Tarkista akkujärjestelmän varaustaso tietokeskuksen päätietonäytöltä. Katso kohta Tietokeskuksen LCD-näytön käyttö.

  Tietoja akun alhaisen varaustason ilmoituksista

  • Kun akun varaustaso on alhainen, tietokeskukseen ilmestyy akun alhaisen varaustason ilmoitus. Kun työskentelet tällä akun varaustasolla, tee kesken oleva viheriön leikkuu loppuun ja kuljeta kone sitten akkujen latauspaikkaan. Katso kohta Litium-ioniakkujen lataus.

  • Jos akun varaustaso laskee liian alhaiseksi (alle 10 prosentin) konetta käytettäessä, tietokeskukseen ilmestyy ilmoitus. Kun käytät konetta tällä akun varaustasolla, voit kuljettaa konetta vain hitaalla nopeudella eikä leikkuuyksiköitä voi kytkeä käyttöön. Kuljeta kone akkujen latauspaikkaan ja lataa akut. Katso kohta Litium-ioniakkujen lataus.

  Koneen sammutus

  1. Siirrä kone tasaiselle alustalle.

  2. Siirrä toiminnonohjauskytkin VAPAA-asentoon.

  3. Kytke seisontajarru.

  4. Sammuta kone kääntämällä virta-avain PYSäYTYS-asentoon.

  5. Irrota avain.

  Käytön jälkeen

  Turvallisuus käytön jälkeen

  Yleinen turvallisuus

  • Kytke seisontajarru, sammuta kone, irrota virta-avain ja odota, että kaikki liikkuvat osat pysähtyvät, ennen kuin poistut käyttäjän paikalta. Anna koneen jäähtyä ennen säätöä, huoltoa, puhdistusta tai varastointia.

  • Ehkäise tulipalovaaraa poistamalla ruoho ja leikkuujäte koneesta, etenkin leikkuuyksiköistä ja käytöistä.

  • Irrota päävirtaliittimet koneen säilytyksen tai kuljetuksen ajaksi.

  • Kytke lisälaitteen käyttö pois aina, kun kuljetat konetta tai kun sitä ei käytetä.

  • Anna moottorin jäähtyä ennen koneen varastointia suljettuun tilaan.

  • Huolla ja puhdista turvavyöt tarpeen mukaan.

  • Älä säilytä konetta tilassa, jossa on avotuli, kipinöitä tai varmistusliekki (esimerkiksi vedenlämmitin tai muu vastaava laite).

  Hinausturvallisuus

  • Hinaa ainoastaan koneella, jossa on hinausta varten suunniteltu vetoaisa. Älä kiinnitä hinattavaa laitetta muualle koneeseen kuin vetokoukkuun.

  • Noudata valmistajan suosituksia, jotka koskevat hinattavien laitteiden painoa ja rinteissä vetämistä. Rinteissä hinattavan laitteen paino voi johtaa pidon menetykseen ja ajoneuvon hallinnan menetykseen.

  • Älä koskaan anna lasten tai muiden henkilöiden olla hinattavan laitteen sisällä tai päällä.

  • Aja hinattaessa hitaasti ja varaa pysähtymiseen normaalia enemmän etäisyyttä.

  Akun ja laturin turvallisuus

  Yleistä

  • Akkulaturin virheellinen käyttö tai ylläpito voi johtaa loukkaantumiseen. Vähennä tapaturmariskiä noudattamalla kaikkia turvaohjeita.

  • Käytä akun lataamiseen vain mukana toimitettua laturia.

  • Tarkista maassasi käytettävä jännite ennen laturin käyttöä.

  • Muualla kuin Yhdysvalloissa on tarvittaessa käytettävä oikeaa pistorasiasovitinta.

  • Älä lataa konetta sateessa tai märissä olosuhteissa.

  • Laturi ei saa kastua. Se on suojattava sateelta ja lumelta.

  • Muun kuin Toron suositteleman tai myymän lisävarusteen käyttö voi aiheuttaa tapaturman, palovaaran tai sähköiskun.

  • Akun räjähdysvaaraa voi vähentää noudattamalla näitä ohjeita ja akkulaturin läheisyydessä käytettävien laitteiden ohjeita.

  • Yliladatut akut voivat muodostaa räjähdysherkkiä kaasuja.

  • Älä avaa akkuja.

  • Jos akku vuotaa, vältä kosketusta nesteeseen. Jos vahingossa joudut kosketuksiin nesteen kanssa, huuhtele vedellä ja hakeudu lääkärin hoitoon. Akusta vuotava neste voi aiheuttaa ärsytystä tai palovammoja.

  • Ota yhteys valtuutettuun Toro-jälleenmyyjään akun huoltamista tai vaihtamista varten.

  Koulutus

  • Älä anna lasten tai kouluttamattomien henkilöiden käyttää tai huoltaa laturia. Paikalliset säännökset saattavat asettaa rajoituksia käyttäjän iälle. Omistaja vastaa käyttäjien ja mekaanikkojen koulutuksesta.

  • Perehdy kaikkiin laturissa ja käyttöoppaassa oleviin ohjeisiin ennen laturin käyttöä ja noudata niitä. Varmista, että osaat käyttää laturia asianmukaisesti.

  Valmistelut

  • Pidä sivulliset ja lapset loitolla latauksen aikana.

  • Käytä latauksen aikana asianmukaista vaatetusta, mukaan lukien silmäsuojaimia, pitkälahkeisia housuja ja lujatekoisia liukastumisen estäviä jalkineita.

  • Sammuta kone ja odota viisi sekuntia, että kone on kokonaan sammunut ennen latauksen aloittamista. Jos näin ei tehdä, saattaa syntyä valokaari.

  • Varmista, että ilmanvaihto on riittävä latauksen aikana.

  • Lue kaikki latauksen varotoimet ja noudata niitä.

  • Tämä laturi on tarkoitettu vain virtapiireille, joiden nimellisjännite on 120 tai 240 V AC. Laturissa on 120 V AC -virtapiireissä käytettävä maadoitettu pistotulppa. Jos käytössä on 240 voltin virtapiiri, pyydä oikeaa virtajohtoa valtuutetulta Toro-jälleenmyyjältä.

  Käyttö

  • Virtajohtoa on käsiteltävä varovasti. Älä kanna laturia virtajohdosta tai irrota laturia pistorasiasta vetämällä johdosta. Suojaa johto kuumuudelta, öljyltä ja teräviltä kulmilta.

  • Kytke laturi suoraan maadoitettuun pistorasiaan (kolminastainen). Laturia ei saa kytkeä maadoittamattomaan pistorasiaan, vaikka käytettäisiin sovitinta.

  • Älä muuta laitteen mukana toimitettua virtajohtoa tai pistotulppaa.

  • Vältä metallisten työkalujen pudottamista akun päälle tai viereen. Ne voivat aiheuttaa kipinän tai oikosulun sähköosaan, mistä voi seurata räjähdys.

  • Poista metalliesineet, kuten sormukset, rannekkeet, kaulakorut ja kellot litium-ioniakun parissa työskentelyn aikana. Litium-ioniakun muodostama virta voi aiheuttaa vakavan palovamman.

  • Älä käytä laturia, jos näkyvyys on huono tai on liian hämärää.

  • Käytä sopivaa jatkojohtoa.

  • Jos virtalähteen johto vaurioituu, kun se on kytketty pistorasiaan, irrota johto pistorasiasta ja hanki uusi johto valtuutetulta Toro-jälleenmyyjältä.

  • Irrota laturi pistorasiasta, kun laturia ei käytetä, ennen kuin laturia siirretään ja ennen kuin laturi huolletaan.

  Kunnossapito ja varastointi

  • Säilytä laturia sisätiloissa kuivassa ja turvallisessa paikassa asiattomien henkilöiden ulottumattomissa.

  • Älä pura laturia. Toimita laturi valtuutetulle Toro-jälleenmyyjälle huoltoa ja korjausta varten.

  • Vähennä sähköiskuvaaraa irrottamalla virtajohto pistorasiasta ennen huoltoa tai puhdistusta.

  • Pidä turva- ja käyttöohjemerkinnät hyvässä kunnossa ja vaihda ne tarvittaessa.

  • Älä käytä laturia, jos johto tai pistotulppa on vaurioitunut. Vaihda vaurioitunut johto tai pistotulppa heti.

  • Jos laturiin on kohdistunut isku tai se on pudotettu tai muuten vaurioitunut, älä käytä sitä. Toimita se valtuutetulle Toro-jälleenmyyjälle.

  Leikkuun jälkeinen tarkastus ja puhdistus

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  Aina ennen käyttöä tai päivittäin
 • Tarkasta ja puhdista kone leikkuun jälkeen.
 • Pese kone leikkuun jälkeen huolellisesti puutarhaletkun avulla mutta ilman suutinta, jottei liiallinen vedenpaine aiheuta veden pääsyä laitteen sisälle tai vaurioita tiivisteitä, laakereita ja sähköosia. Älä pese sähköliitäntöjä vedellä.

  Important: Älä puhdista konetta suolapitoisella tai kierrätetyllä vedellä.

  Important: Älä pese konetta painepesurilla. Painepesu voi vahingoittaa sähköjärjestelmää, irrottaa tärkeitä tarroja tai huuhtoa pois tarpeellisen rasvan kitkakohdista. Vettä voi tunkeutua tiivisteiden alle, ja öljyä tai rasvaa sisältävät kotelot voivat saastua. Älä käytä liikaa vettä kojelaudan ja akkujen läheisyydessä.

  Tarkasta leikkuuyksikköjen terävyys koneen puhdistamisen jälkeen.

  Koneen kuljetus

  • Ole varovainen lastatessasi konetta perävaunuun tai kuorma-autoon.

  • Käytä täysleveää ramppia lastatessasi konetta perävaunuun tai kuorma-autoon.

  • Kiinnitä kone tiukasti hihnoilla, ketjuilla, kaapeleilla tai köysillä. Etu- ja takahihna on suunnattava alas- ja ulospäin koneesta (Kuva 29).

   g292693

  Koneen hinaus

  Note: Katso Kuva 30 tätä toimenpidettä varten.

  g267401

  Ennen kuin konetta hinataan, jarrun toimilaite on vapautettava seuraavasti:

  1. Kytke seisontajarru.

  2. Irrota avain ja kytke päävirtaliittimet irti.

   Important: Jos päävirtaliittimet ovat kytkettyinä hinauksen aikana, sähköosille voi aiheutua vaurioita.

  3. Jos kolmipyörävetosarja on asennettu, irrota sarjan johdinsarjan liittimet pääjohdinsarjasta.

   Important: Jos sarjan ja koneen johdinsarjat ovat kytkettyinä hinauksen aikana, sähköosille voi aiheutua vaurioita.

  4. Kiilaa eturenkaat molemmilta puolilta.

  5. Vapauta jousen jännite löysäämällä mutteria, jolla silmukkapultti on kiinnitetty jousikannattimeen (Kuva 30).

  6. Irrota jousi.

  7. Vie räikkä (⅜ tuumaa) varren kannattimessa olevan reiän läpi ja työnnä toimilaitteen akseli räikkään.

   Hengenvaara

   Kun toimilaite vapautuu jarrusta, koneen pyörät pääsevät rullaamaan vapaasti. Vapaasti rullaava kone voi aiheuttaa vakavia vammoja sivullisille.

   Jos konetta ei hinata, kytke seisontajarru.

  8. Avustajan on istuttava istuimella, kiinnitettävä turvavyö ja käytettävä jarrua, kun hinaat konetta.

   Note: Siten kone pysyy hallinnassa, kun sitä hinataan.

  9. Poista kiilat renkaista.

  10. Kun kone on valmis hinattavaksi, vapauta seisontajarru.

  11. Käytä koneen hinaamiseen takakääntöpyörän haarukkaa (Kuva 31).

   Important: Koneen hinaamisnopeus saa olla enintään 5 km/h. Sähkökomponenteille voi aiheutua vaurioita.

   g270135

  Kun kone on hinattu haluttuun kohteeseen, toimi seuraavasti:

  1. Kytke seisontajarru.

  2. Irrota vetohihna kääntöpyörän haarukasta.

  3. Asenna jousi kuvan mukaisesti (Kuva 30).

  4. Kiristä silmukkapultin mutteri niin, että jousen pituus on asennettuna 11,4 cm (Kuva 30).

  Litium-ioniakkujen ylläpito

  Vaara

  Akuissa on suurjännite, joka voi aiheuttaa palovammoja tai antaa voimakkaan sähköiskun.

  • Älä yritä avata akkuja.

  • Jos akun kotelo on haljennut, sitä on käsiteltävä erittäin varovasti.

  • Käytä vain akkuja varten suunniteltua laturia (malli 04012).

  Litium-ioniakut kykenevät tuottamaan työtehtäviin tarvittavan varauksen koko käyttöikänsä ajan. Ensimmäisten neljän käyttövuoden aikana yhdellä täydellä latauksella voidaan leikata yhteensä 13 006 m2:n kokoinen alue. Tämä suorituskyky edellyttää seuraavaa:

  • Kelaterät ja kiinteät terät ovat teräviä.

  • Kiinteiden terien ja kelojen kosketus on säädetty käyttöoppaan ohjeiden mukaisesti.

  • Tasaaja on asetettu leikkuukorkeuden puoliväliin tai korkeammalle.

  • Takarullaharjojen kosketus on asetettu mahdollisimman kevyeksi.

  • Tarvitaan 13 kilometrin kuljetusetäisyys.

  • Golfkenttä, jolla työskennellään, ei ole kovin epätasainen.

  Ajan kuluessa työmäärä, jonka yhdellä varauksella voi suorittaa, vähenee vähitellen.

  Note: Tulokset voivat vaihdella koneen kuljetusetäisyyden, maan epätasaisuuden, kiinteän terän ja kelan kosketusasetuksen ja terävyyden sekä muiden tässä osassa kuvattujen tekijöiden mukaan.

  Akkujen paras mahdollinen käyttöikä ja toiminta saavutetaan noudattamalla seuraavia ohjeita:

  • Älä avaa akkua. Akun sisällä ei ole käyttäjän huollettavia osia. Takuu raukeaa, jos yksikkö avataan. Akuissa on kajoamisen paljastavia suojakeinoja.

  • Säilytä konetta puhtaassa, kuivassa autotallissa tai varastotilassa suojassa suoralta auringonvalolta, lämmönlähteiltä, sateelta ja kosteudelta. Älä säilytä konetta paikassa, jossa lämpötila laskee alle –30 °C:n tai nousee yli 60 °C:n. Näiden rajojen ulkopuoliset lämpötilat vahingoittavat akkuja. Korkea säilytyslämpötila vähentää erityisesti täyteen ladatun akun käyttöikää.

  • Yli 10 päivää kestävässä säilytyksessä on huolehdittava, että kone on viileässä ja kuivassa paikassa suojassa auringonvalolta, sateelta ja kosteudelta ja että akun varaustaso on vähintään 50 %.

  • Jos konetta käytetään kuumalla säällä tai suorassa auringonvalossa, akku voi ylikuumentua. Jos näin tapahtuu, tietokeskuksessa näkyy korkean lämpötilan hälytys. Tässä tilassa leikkuuyksiköt kytketään pois käytöstä ja koneen nopeus hidastuu.

   Siirrä kone heti pois auringonpaisteesta viileään paikkaan, katkaise virta ja anna akkujen jäähtyä, ennen kuin jatkat käyttöä.

  • Säädä kelojen ja kiinteiden terien kosketus mahdollisimman kevyeksi. Tämä vähentää leikkuuyksiköiden käyttöön tarvittavaa tehoa ja lisää työmäärää, joka kullakin latauksella voidaan suorittaa. Katso kohta Kelan ja kiinteän terän kosketuksen tarkistus.

  • Varmista, että kiinteät terät ja kelat pysyvät terävinä. Tylsä terä lisää virrankulutusta ja vähentää työmäärää, joka kullakin latauksella voidaan suorittaa.

  • Jos käytetään tasaajia, tasaajan korkeuden tulisi olla enintään puolet leikkuukorkeudesta. Jos leikkuukorkeus on yli 13 mm, tasaajan korkeuden tulisi olla enintään 6,5 mm.

  • Säädä takarullaharjan kosketus mahdollisimman kevyeksi. Tämä vähentää leikkuuyksiköiden käyttöön tarvittavaa tehoa ja lisää työmäärää, joka kullakin latauksella voidaan suorittaa.

  • Käytä valoja (jos koneessa on valosarja) vain silloin, kun se on tarpeen.

  Litium-ioniakkujen kuljettaminen

  Yhdysvaltain liikenneministeriö ja kansainväliset kuljetusalan viranomaiset edellyttävät, että litium-ioniakkuja kuljetetaan erikoispakkauksissa ja että niitä kuljettavat vain valtuutetut kuljetusyhtiöt. Yhdysvalloissa on sallittua kuljettaa akkuja, kun ne on asennettu koneen voimanlähteeksi, mutta joitakin rajoituksia on voimassa. Lisätietoja akkujen tai akuilla varustetun koneen kuljetusta koskevista säännöistä saa liikenne- ja viestintäministeriöstä.

  Lisätietoja akun lähettämisestä saa valtuutetulta Toro-jälleenmyyjältä.

  Tietoja litium-ioniakun laturista

  Kuvassa (Kuva 32) on esitetty akkulaturin näytöt ja johdot.

  g251620g251632

  Kytkentä virtalähteeseen

  Laturin kolminastaisen maadoitetun pistotulpan (tyyppi B) tarkoitus on vähentää sähköiskuvaaraa. Jos pistoke ei sovi seinän pistorasiaan, saatavana on muita maadoitettuja pistoketyyppejä. Ota yhteys valtuutettuun Toro-jälleenmyyjään.

  Älä muuta laturia tai virtajohdon pistoketta mitenkään.

  Hengenvaara

  Jos laite koskettaa veteen latauksen aikana, seurauksena saattaa olla hengenvaarallinen sähköisku.

  • Älä käsittele pistotulppaa tai laturia märin käsin tai kun seisot vedessä.

  • Älä lataa akkuja sateessa tai märissä olosuhteissa.

  Important: Tarkista ajoittain, että virtajohdon eristyksessä ei ole reikiä tai halkeamia. Älä käytä viallista johtoa. Älä anna johdon kulkea seisovan veden tai märän ruohon läpi.

  1. Kytke virtajohdon latauspistoke laturin vastakkeeseen.

   Vaara

   Vaurioitunut laturin johto voi aiheuttaa sähköiskun tai tulipalon.

   Tarkasta virtajohto huolellisesti ennen laturin käyttöä. Jos johto on vaurioitunut, älä käytä laturia ennen kuin johto on vaihdettu.

  2. Kytke virtajohdon toisen pään pistotulppa maadoitettuun pistorasiaan.

  Litium-ioniakkujen lataus

  Varoitus

  Akkujen lataaminen muulla kuin Toro-laturilla voi aiheuttaa ylikuumentumista ja muita vikoja, jotka voivat aiheuttaa tapaturmia tai omaisuusvahinkoja.

  Lataa akut laturilla (malli 04012).

  Important: Lataa akkuja vain lämpötiloissa, jotka ovat suositellun alueen sisällä. Katso suositeltu lämpötila-alue seuraavasta taulukosta:

  Note: Laturi ei toimi lämpötiloissa, jotka ovat seuraavassa taulukossa ilmoitettujen vähimmäis- ja enimmäislämpötilojen ulkopuolella.

  Suositeltu lämpötila-alue latausta varten

  Latausalue0°–45 °C
  Alhaisen lämpötilan latausalue (alhainen virta)-5°–0 °C
  Korkean lämpötilan latausalue (alhainen virta)45°–60 °C
  1. Pysäköi laite määritettyyn paikkaan latausta varten.

  2. Kytke seisontajarru ja siirrä toiminnonohjauskytkin VAPAA-asentoon.

  3. Varmista, että leikkuuyksiköt on poistettu käytöstä, ja laske ne maahan.

  4. Sammuta moottori ja irrota virta-avain.

  5. Katkaise koneen virransyöttö irrottamalla päävirtaliittimet toisistaan. Katso kohta Päävirtaliittimet.

  6. Varmista, että liittimissä ei ole pölyä eikä roskia.

  7. Liu’uta laturin lähtöliitin koneessa olevaan latausliittimeen (Kuva 33).

   Note: Koneen liitin sijaitsee koneeseen kiinnitetyn päävirtaliittimen alla.

   g292546
  8. Kytke laturin virtajohto virtalähteeseen. Katso kohta Kytkentä virtalähteeseen.

  9. Varmista laturia tarkkailemalla, että akut latautuvat.

   Note: Akun latauksen merkkivalon tulisi vilkkua ja latausliitännän merkkivalon palaa.

  10. Irrota laturi, kun akun varaustaso on riittävä. Katso kohta Latauksen ollessa valmis.

  Latauksen edistymisen seuranta ja vianetsintä

  Note: LCD-tilanäytössä näkyy viestejä latauksen aikana. Useimmat niistä ovat tavallisia viestejä.

  Vikatilanteessa virheen merkkivalo vilkkuu oranssina tai palaa punaisena. Tietokeskukseen ilmestyy E- tai F-kirjaimella alkava virheviesti yksi numero kerrallaan (esim. E-0-1-1).

  Katso ohjeet virheen korjaamiseen kohdasta . Jos ohjeet eivät auta, ota yhteys valtuutettuun Toro-jälleenmyyjään.

  Latauksen ollessa valmis

  Kun lataus on valmis, akun latauksen merkkivalo (Kuva 32) palaa vihreänä ja latausliitännän merkkivalo sammuu.

  1. Irrota laturin liitin koneen liittimestä.

  2. Aseta laturin liitin ja johto varastointiasentoon, jotta ne eivät vaurioituisi.

  3. Varmista, että päävirtaliittimet ovat puhtaat.

  4. Kytke päävirtaliittimet. Katso kohta Päävirtaliittimet.

  5. Kytke koneeseen virta. Katso kohta Koneen virran kytkentä.

  6. Tarkista varaustaso. Katso kohta Tietokeskuksen LCD-näytön käyttö.

  Kunnossapito

  Turvallisuus huollon aikana

  • Suorita seuraavat toimenpiteet ennen käyttäjän paikalta poistumista:

   • Pysäköi kone tasaiselle alustalle.

   • Siirrä toiminnonohjauskytkin VAPAA-asentoon.

   • Varmista, että leikkuuyksiköt on poistettu käytöstä, ja laske ne maahan.

   • Kytke seisontajarru.

   • Sammuta moottori ja irrota virta-avain.

   • Odota, että kaikki liikkuvat osat ovat pysähtyneet.

  • Anna koneen osien jäähtyä ennen huollon suorittamista.

  • Salli vain pätevän korjaushenkilön huoltaa konetta.

  • Irrota päävirtaliittimet ennen huoltotoimenpiteitä.

  • Jos mahdollista, älä huolla konetta sen ollessa käynnissä. Pysy etäällä liikkuvista osista.

  • Tue kone pukeilla, kun työskentelet koneen alla.

  • Vapauta paine varovasti osista, joihin on varastoitunut energiaa.

  • Pidä kaikki koneen osat hyvässä kunnossa ja kaikki kiinnitystarvikkeet tiukalla.

  • Vaihda kaikki kuluneet tai vaurioituneet tarrat.

  • Käytä vain Toro-alkuperäisvaraosia, jotta kone toimii turvallisesti ja parhaalla mahdollisella tavalla. Muiden valmistajien varaosat voivat osoittautua vaarallisiksi, ja niiden käyttö voi johtaa tuotteen takuun raukeamiseen.

  Kunnossapitotaulukko

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  8 ensimmäisen käyttötunnin jälkeen
 • Kiristä pyöränmutterit.
 • Vaihda vetomoottorin vaihteistoneste.
 • Aina ennen käyttöä tai päivittäin
 • Tarkista, että turvavöissä ei ole kulumia, viiltoja tai muita vaurioita. Vaihda turvavyöt, jos jokin niiden osa ei toimi kunnolla.
 • Tarkista turvajärjestelmän toiminta.
 • Tarkasta ja puhdista kone leikkuun jälkeen.
 • Rengaspaineen tarkistus
 • Tarkista kelan ja kiinteän terän kosketus.
 • Pese kone (älä käytä korkeapaineista vettä).
 • 50 käyttötunnin välein
 • Tarkista akkukaapelien kytkennät.
 • 200 käyttötunnin välein
 • Kiristä pyöränmutterit.
 • 800 käyttötunnin välein
 • Vaihda vetomoottorin vaihteistoneste.
 • Päivittäisen huollon tarkastuslista

  Ota tästä sivusta kopioita.

  Tarkistettavat kohdatViikolle:
  MaTiKeToPeLaSu
  Tarkista turvajärjestelmän toiminta.       
  Tarkista mittareiden toiminta.       
  Tarkista jarrujen toiminta.       
  Tarkista rengaspaine.       
  Tarkista kelan ja kiinteän terän kosketus.       
  Tarkista leikkuukorkeussäätö.       
  Korjaa maalipinnan vauriot.       
  Pese kone.       
  Todetut viat
  Tarkastuksen suoritti:
  VikaPäivämääräHuomio
     
     
     
     
     

  Huoltoa edeltävät toimenpiteet

  Koneen nosto

  Hengenvaara

  Mekaaniset tai hydrauliset tunkit saattavat pettää ja aiheuttaa vakavan loukkaantumisen.

  • Tue nostettu kone pukeilla.

  • Nosta konetta vain mekaanisilla tai hydraulisilla tunkeilla.

  1. Aseta tunkki haluttuun nostokohtaan (Kuva 34):

   • Askelma koneen vasemmalla puolella

   • Tunkin kannatin koneen oikealla puolella

   • Kääntöpyörän haarukka koneen takaosassa

   g286954
  2. Kun kone on nostettu, käytä sopivaa pukkia koneen tukemiseen seuraavista kohdista (Kuva 35):

   • Akkualustat koneen takaosassa

   • Leikkuuyksiköiden kääntökannattimet koneen etuosassa

  g296353

  Konepellin nosto

  1. Vapauta hihnat konepellin molemmilta puolilta (Kuva 36).

   g292114
  2. Nosta konepelti (Kuva 36).

  Sähköjärjestelmän huolto

  Sähköjärjestelmän turvallinen käyttö

  • Irrota päävirtaliittimet ennen kuin korjaat konetta.

  • Lataa akku avoimessa tilassa, jossa on hyvä ilmanvaihto, kaukana kipinöistä ja avotulesta. Irrota laturin virtajohto ennen kuin kytket laturin akkuun tai irrotat sen akusta. Käytä suojavaatetusta ja eristettyjä työkaluja.

  Koneeseen tulevan virran katkaiseminen tai kytkeminen

  Päävirtaliittimet antavat virtaa koneeseen akuista. Katkaise virta erottamalla liittimet. Kytke virta kytkemällä liittimet yhteen. Katso kohta Päävirtaliittimet.

  Sulakkeiden sijainti

  48 V:n järjestelmän sulakkeiden sijainti

  Koneen 48 V:n sähköjärjestelmän sulakkeet sijaitsevat istuimen alla (Kuva 37).

  g288685

  12 V:n järjestelmän sulakkeiden sijainti

  Koneen 12 V:n sähköjärjestelmän sulakkeet sijaitsevat suojuksen (Kuva 38) alla koneen oikealla puolella.

  g279712

  Katso sulakerasioissa olevien sulakkeiden kuvaukset kuvasta (Kuva 39):

  g279711

  Kelojen käyttöpiirin sulakkeiden sijainti

  Kelojen käyttöpiirin sulakkeet sijaitsevat koneen vasemmalla puolella olevan suojuksen alla. Sulakerasiaan pääsee käsiksi irrottamalla vasemmanpuoleisen suojuksen ja sulakerasian suojuksen (Kuva 40).

  g278267

  Katso sulakerasian tarrassa olevien sulakkeiden kuvaukset kuvasta (Kuva 41):

  g278268

  Esivarausohjaimen sulakkeen sijainti

  Esivarausohjainta suojaava sulake sijaitsee omassa pitimessään koneen johdinsarjassa keskimmäisen (takapuolen) akkusarjan vasemmalla puolella (Kuva 42).

  g292133

  Napamoottorin ja sähköjärjestelmän sulakkeiden sijainti

  • Oikeanpuoleisen napamoottorin (60 A) sulakkeet sijaitsevat istuimen alla (Kuva 43).

   g288688
  • Vasemmanpuoleisen napamoottorin sulake (60 A) sijaitsee koneen vasemmalla puolella olevan suojuksen alla kelojen käyttöpiirin sulakkeiden lähellä (Kuva 44).

   g282896
  • Sähköjärjestelmän sulake sijaitsee päävirtaliittimien alla (Kuva 45).

   g296483

  Akkujen huolto

  Note: Koneessa on kahdeksan litium-ioniakkua.

  Litium-ioniakku on hävitettävä tai kierrätettävä paikallisten ja kansallisten säännösten mukaisesti. Jos akku tarvitsee huoltoa, kysy neuvoa valtuutetulta Toro-jälleenmyyjältä.

  Akussa ei ole muita käyttäjän huollettavia osia kuin tarrat. Takuu raukeaa, jos akku yritetään avata. Jos akun kanssa on ongelmia, kysy neuvoa valtuutetulta Toro-jälleenmyyjältä.

  Akkulaturin huolto

  Important: Kaikki sähkötyöt on teetettävä valtuutetulla Toro-jälleenmyyjällä.

  Laturia on vain suojattava vaurioilta ja sääolosuhteilta.

  Akkulaturin johtojen huolto

  • Puhdista johdot nihkeällä liinalla jokaisen käytön jälkeen.

  • Keri johdot, kun niitä ei käytetä.

  • Tarkista ajoittain, että johdot ovat ehjiä. Vaihda ne tarvittaessa Toron hyväksymiin varaosiin.

  Akkulaturin kotelon puhdistaminen

  Puhdista kotelo nihkeällä liinalla jokaisen käytön jälkeen.

  Vetojärjestelmän huolto

  Rengaspaineen tarkistus

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  Aina ennen käyttöä tai päivittäin
 • Rengaspaineen tarkistus
 • Vaihtele kaikkien kolmen renkaan painetta nurmiolojen mukaan välillä 0,83 bar - 1,10 bar.

  Important: Varmista, että kaikilla renkailla on sama rengaspaine. Jos renkailla on eri rengaspaineet, se vaikuttaa koneen suorituskykyyn.

  Pyöränmuttereiden kireyden tarkistus

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  8 ensimmäisen käyttötunnin jälkeen
 • Kiristä pyöränmutterit.
 • 200 käyttötunnin välein
 • Kiristä pyöränmutterit.
 • Vaara

  Pyöränmuttereiden väärä kireys saattaa johtaa henkilövahinkoihin.

  Kiristä pyöränmutterit ilmoitettuun momenttiin ohjeistetuin aikavälein.

  Pyöränmutterien kiristysmomentti: 108–122 N·m

  Jotta kireys jakautuu tasaisesti, kiristä pyöränmutterit kuvassa (Kuva 46) näkyvässä järjestyksessä.

  g274650

  Vetomoottorin vaihteistonesteen vaihto

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  8 ensimmäisen käyttötunnin jälkeen
 • Vaihda vetomoottorin vaihteistoneste.
 • 800 käyttötunnin välein
 • Vaihda vetomoottorin vaihteistoneste.
 • Nesteen tiedot: SAE 80W90

  Vaihteiston öljytilavuus: noin 384 ml

  1. Nosta kone. Katso kohta Koneen nosto.

   Important: Koneen on oltava vaakatasossa, jotta vaihteistoon voidaan lisätä oikea määrä nestettä.Varmista, että kone on vaakatasossa pukkien päällä.

  2. Irrota vasemman- ja oikeanpuoleiset renkaat seuraavasti:

   1. Löysää pyöränmutterit ja irrota ne (Kuva 47).

    g280226
   2. Irrota vasemman- ja oikeanpuoleiset renkaat.

  3. Aseta tyhjennysastia napamoottorikokoonpanon alle (Kuva 48).

   g322517
  4. Irrota tulppa tyhjennysaukosta (Kuva 48).

   Note: Tyhjennysaukko sijaitsee vaihteiston pohjassa.

   Note: Anna öljyn valua kokonaan pois vaihteistosta.

  5. Puhdista tulppa.

  6. Asenna tyhjennystulppa tyhjennysaukkoon (Kuva 48).

  7. Irrota ilmaletku ja liitin vaihteiston yläosasta (Kuva 49).

   g322518
  8. Lisää vaihteiston täyttöaukkoon 384 ml määrityksen mukaista nestettä.

  9. Asenna ilmaletku ja liitin täyttöaukkoon (Kuva 49).

  10. Asenna renkaat seuraavasti:

   1. Liu’uta vasemman- ja oikeanpuoleiset renkaat pyörännavoille.

   2. Asenna pyöränmutterit (Kuva 47).

   3. Kiristä pyöränmutterit kohdassa Pyöränmuttereiden kireyden tarkistus ilmoitettuun momenttiin.

  Jarrujen huolto

  Jarrujen säätö

  Jos jarru ei pidä konetta paikallaan pysäköinnin aikana, jarruja voidaan säätää. Ota yhteys valtuutettuun Toro-jälleenmyyjään tai katso lisätietoja huolto-oppaasta.

  Leikkuuyksikön huolto

  Terien turvallinen käyttö

  Kulunut tai vaurioitunut terä tai kiinteä terä voi rikkoutua ja pala voi sinkoutua käyttäjää tai ohikulkijaa päin, mikä voi aiheuttaa vakavan henkilövahingon tai kuoleman.

  • Terät ja kiinteät terät on tarkistettava säännöllisesti liiallisen kulumisen ja vaurioiden varalta.

  • Ole varovainen, kun tarkastat teriä. Käytä käsineitä ja noudata varovaisuutta keloja huoltaessasi. Terät ja kiinteät terät saa ainoastaan vaihtaa tai läpätä. Niitä ei saa suoristaa eikä hitsata.

  • Ole varovainen käsitellessäsi monen leikkuuyksikön koneita, sillä yhden leikkuuyksikön kääntäminen saattaa kääntää muiden leikkuuyksiköiden keloja.

  Leikkuuyksiköiden asennus ja irrotus

  Note: Kun leikkuuyksikköjä ei ole kytketty koneeseen, suojaa leikkuuyksiköiden kelamoottorit vaurioilta asettamalla ne tukivarsien edessä olevaan säilytyspaikkaan.

  Important: Älä nosta ripustusta kuljetusasentoon, kun kelamoottorit ovat kannattimissa koneen rungossa. Tämä voi vaurioittaa moottoreita tai letkuja.

  Important: Jos leikkuuyksikköä on kallistettava, nosta leikkuuyksikön takaosa siten, että runkopalkin säätöruuvien mutterit eivät nojaa työpintaan (Kuva 50).

  g014596

  Leikkuuyksiköiden asennus

  Ripustus on laskettava alas, jotta leikkuuyksiköt voidaan asentaa. Laske ripustus alas seuraavasti:

  1. Pysäköi kone puhtaalle, tasaiselle alustalle.

  2. Aseta toiminnonohjauskytkin VAPAA-asentoon.

  3. Työnnä avain virtalukkoon ja käännä se KäYNNISSä-asentoon.

  4. Laske ripustus alas nosto-/lasku-hallintavivulla.

  5. Kytke seisontajarru, sammuta kone ja irrota virta-avain.

  Asenna leikkuuyksiköt seuraavasti:

  1. Irrota päävirtaliittimet. Katso kohta Päävirtaliittimet.

   Varoitus

   Jos koneen virransyöttöä ei katkaista, joku saattaa vahingossa käynnistää leikkuuyksiköt, mikä voi johtaa käsien ja jalkojen vakavaan loukkaantumiseen.

   Irrota aina päävirtaliittimet ennen leikkuuyksiköiden huoltoa.

  2. Nosta jalkatukea ja käännä se auki, jolloin keskimmäisen leikkuuyksikön asennuskohtaan päästään käsiksi (Kuva 51).

   Varoitus

   Sormet voivat jäädä puristuksiin, jos jalkatuki putoaa takaisin paikalleen.

   Pidä sormet poissa jalkatuen paikalta sen ollessa avattuna.

   g014602
  3. Aseta leikkuuyksikkö keskimmäisen tukivarren alle.

  4. Avaa tukivarren tangon salvat (Kuva 52) ja paina tukivartta alas niin, että tanko osuu kohdakkain leikkuuyksikön molempien kallistusvarsien kanssa, ja varmista, että salvat menevät leikkuuyksikön poikkitangon alle (Kuva 53).

   g014609
   g014611
  5. Paina salvat kiinni leikkuuyksikön tangon ympäri ja lukitse ne paikalleen (Kuva 52).

   Note: Salvat napsahtavat ja tunnet, kun ne lukittuvat paikalleen oikein.

  6. Päällystä leikkuuyksikön moottorin ura-akseli puhtaalla rasvalla (Kuva 54).

  7. Aseta moottori leikkuuyksikön vasemmalle puolelle (käyttäjän paikalta katsottuna) ja vedä leikkuuyksikössä olevaa moottorin kiinnitystankoa moottoria kohti, kunnes moottorin kummaltakin puolelta kuuluu napsahdus (Kuva 54).

   g036122
  8. Asenna ruohonkeräin tukivarressa oleviin koukkuihin.

  9. Toista toimenpide muille leikkuuyksiköille.

  10. Kytke päävirtaliittimet. Katso kohta Päävirtaliittimet.

  Leikkuuyksiköiden irrotus

  1. Pysäköi kone puhtaalle, tasaiselle alustalle, aseta toiminnonohjauskytkin VAPAA-asentoon ja laske leikkuuyksiköt alas nosto-/lasku-hallintavivulla.

  2. Kytke seisontajarru, sammuta kone ja irrota virta-avain.

  3. Irrota päävirtaliittimet. Katso kohta Päävirtaliittimet.

   Varoitus

   Jos koneen virransyöttöä ei katkaista, joku saattaa vahingossa käynnistää leikkuuyksiköt, mikä voi johtaa käsien ja jalkojen vakavaan loukkaantumiseen.

   Erota aina päävirtaliittimet toisistaan ennen leikkuuyksiköiden huoltoa.

  4. Paina moottorin kiinnitystanko ulos moottorin urista kohti leikkuuyksikköä ja irrota moottori leikkuuyksiköstä.

   g036123
  5. Siirrä moottori tukivarren edessä olevaan säilytyspaikkaan (Kuva 56).

   g036124

   Note: Kun teroitat teriä, säädät leikkuukorkeutta tai muuten huollat leikkuuyksikköjä, suojaa leikkuuyksiköiden kelamoottorit vaurioilta asettamalla ne tukivarsien edessä olevaan säilytyspaikkaan.

   Important: Älä nosta ripustusta kuljetusasentoon, kun kelamoottorit ovat kannattimissa koneen rungossa. Tämä voi vaurioittaa moottoreita tai johtoja. Jos ajoyksikköä on siirrettävä ilman, että leikkuuyksiköt ovat asennettuina, kiinnitä ne tukivarsiin nippusiteillä.

  6. Avaa salvat irrotettavan leikkuuyksikön tukivarren tangolta (Kuva 52).

  7. Irrota salvat leikkuuyksikön tangolta.

  8. Vieritä leikkuuyksikkö pois tukivarren alta.

  9. Toista vaiheet 4–8 muiden leikkuuyksiköiden kohdalla tarvittaessa.

  10. Kytke päävirtaliittimet. Katso kohta Päävirtaliittimet.

  Kelan ja kiinteän terän kosketuksen tarkistus

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  Aina ennen käyttöä tai päivittäin
 • Tarkista kelan ja kiinteän terän kosketus.
 • Tarkista kelan ja kiinteän terän kosketus joka päivä ennen koneen käyttöä, vaikka leikkuun laatu olisikin täysin hyväksyttävää. Kelan ja kiinteän terän on kosketettava toisiaan kevyesti koko pituudeltaan. Katso lisätietoja leikkuuyksikön käyttöoppaasta.

  Irrota päävirtaliittimet ennen kelojen tarkistusta. Katso kohta Päävirtaliittimet. Kytke lopuksi liittimet yhteen.

  Leikkuuyksiköiden läppäys

  Vaara

  Kiinteiden terien, kelaterien tai muiden liikkuvien osien koskettaminen saattaa johtaa loukkaantumiseen.

  • Pidä sormet, kädet ja vaatteet etäällä kiinteistä teristä, kelateristä ja muista liikkuvista osista.

  • Älä yritä kääntää keloja kädellä tai jalalla koneen ollessa käynnissä.

  1. Pysäköi kone tasaiselle alustalle, laske leikkuuyksiköt alas, siirrä toiminnonohjauskytkin VAPAA-asentoon, kytke seisontajarru, sammuta kone ja irrota virta-avain.

  2. Tee kaikille läpättäville leikkuuyksiköille asianmukaiset kelan ja kiinteän terän kohdistukset läppäystä varten. Katso leikkuuyksikön käyttöopas.

  3. Työnnä avain virtalukkoon ja käynnistä kone.

  4. Valitse tietokeskuksen ohjaustaulussa HUOLTO-valikosta kohta BACKLAP (läppäys).

  5. Valitse kohdassa BACKLAP (läppäys) vaihtoehto PääLLä.

  6. Avaa päävalikko ja etsi kohta Asetukset.

  7. Etsi ASETUKSET-valikosta kohta LäPPäYKSEN KäYNTINOPEUS ja aseta haluttu läppäysnopeus käyttämällä painiketta ±.

  8. Kun toiminnonohjausvipu on VAPAA-asennossa, aloita määritettyjen kelojen läppäys siirtämällä nosto-/lasku-hallintavipua eteenpäin.

  9. Levitä läppäysainetta pitkävartisella harjalla. Älä käytä lyhytvartista harjaa.

  10. Jos kelat pysähtyvät tai toimivat epäsäännöllisesti läppäyksen aikana, valitse suurempi kelanopeus, kunnes nopeus vakaantuu.

  11. Jos haluat säätää leikkuuyksikköjä läppäyksen aikana, pysäytä kelat siirtämällä nosto-/lasku-hallintavipua taaksepäin ja sammuta kone. Kun säädöt on tehty, toista vaiheet 3–9.

  12. Toista toimenpiteet kaikille läpättäville leikkuuyksiköille.

  13. Kun olet valmis, valitse tietokeskuksen BACKLAP (Läppäys) -asetukseksi POIS tai käännä virta-avain PYSäYTYS-asentoon, jolloin kone alkaa jälleen leikata eteenpäin.

  14. Pese läppäysaine kokonaan pois leikkuuyksiköistä. Kohdista leikkuuyksikön kela ja kiinteä terä tarvittaessa. Siirrä leikkuuyksikön kelanopeuden säädin haluttuun leikkuuasentoon.

   Important: Älä pese leikkuuyksikköjä korkeapaineisella vedellä. Laakereille ja tiivisteille voi aiheutua vaurioita.

  Varastointi

  Jos haluat varastoida koneen pidemmäksi aikaa, toimi sitä ennen kohdassa Laitteen valmistelu varastointia varten olevien ohjeiden mukaan.

  Turvallisuus varastoinnin aikana

  • Laske leikkuuyksiköt alas, kytke seisontajarru, sammuta kone, irrota virta-avain ja odota, että kaikki liikkuvat osat pysähtyvät, ennen kuin poistut käyttäjän paikalta. Anna koneen jäähtyä ennen säätöä, huoltoa, puhdistusta tai varastointia.

  • Älä säilytä konetta tilassa, jossa on avotuli, kipinöitä tai varmistusliekki (esimerkiksi vedenlämmitin tai muu vastaava laite).

  • Säilytä konetta kuivassa paikassa sisätiloissa, poissa lasten ulottuvilta ja suorasta auringonvalosta.

  Laitteen valmistelu varastointia varten

  1. Sammuta kone, irrota virta-avain, odota, kunnes kaikki liikkuvat osat ovat pysähtyneet, ja anna koneen jäähtyä aina ennen sen säätöä, puhdistusta, varastointia tai korjausta.

  2. Poista kerääntynyt lika ja vanhat leikkuujätteet. Teroita kelat ja kiinteät terät tarvittaessa. Katso ohjeet leikkuuyksikön käyttöoppaasta. Voitele kiinteät terät ja kelaterät ruosteenestoaineella.

  3. Nosta ja tue kone niin, että sen paino on pois pyöriltä.

  4. Jos akut varastoidaan pitkäksi aikaa, noudata akkujen varastointivaatimuksia. Katso kohta Akkujen varastointivaatimukset.

  Akkujen varastointivaatimukset

  Note: Akkuja ei tarvitse irrottaa koneesta varastointia varten.

  Katso varastoinnin lämpötilavaatimukset seuraavasta taulukosta:

  Varastoinnin lämpötilavaatimukset

  VarastointiolosuhteetLämpötilavaatimukset
  Normaalit varastointiolosuhteet-20°–45 °C
  Äärimmäinen kuumuus – enintään 1 kuukausi45°–60 °C
  Äärimmäinen kylmyys – enintään 3 kuukautta-30°–20 °C

  Important: Näiden rajojen ulkopuoliset lämpötilat vahingoittavat akkuja.Akkujen säilytyslämpötila vaikuttaa niiden käyttöikään. Pitkäaikainen varastointi äärimmäisissä lämpötiloissa lyhentää akkujen käyttöikää. Varastoi kone lämpötilavaatimustaulukossa ilmoitetuissa normaaleissa varastointiolosuhteissa.

  • Ennen kuin varastoit koneen, lataa tai tyhjennä akut 40–60 %:iin (50,7–52,1 V:iin).

   Note: 50 %:n varaus on optimaalinen akun pitkän käyttöiän varmistamiseen. Jos akut on ladattu 100 %:iin ennen varastointia, akun käyttöikä lyhenee.Jos aiot varastoida koneen pitemmäksi aikaa, lataa akut noin 60 %:iin.

  • Tarkista akkujen varaustaso kuuden kuukauden välein ja varmista, että se on 40–60 %. Jos varaus on alle 40 %, lataa akut 40–60 %:iin.

  • Voit tarkistaa varaustason yleismittarilla, kun kone on sammutettuna. Katso jännitteen ja varaustason vastaavuudet seuraavasta taulukosta:

   JänniteVaraustaso
   52,1 V60 %
   51,4 V50 %
   50,7 V40 %
  • Irrota akkulaturi virtalähteestä akkujen latauksen jälkeen. Irrota virtaliitin säilytyksen ajaksi, jotta akut tyhjenisivät mahdollisimman vähän.

  • Jos jätät laturin koneeseen, se sammuu akkujen latauduttua täyteen eikä kytkeydy takaisin päälle, ellei laturia irroteta ja kytketä uudelleen.

  Laturin varastointi

  1. Katkaise koneen virta. Katso kohta Koneeseen tulevan virran katkaiseminen tai kytkeminen.

  2. Irrota virtajohto laturista ja keri se huolellisesti.

  3. Tarkista huolellisesti, että virtajohto ei ole kulunut tai vaurioitunut. Vaihda se, jos se on kulunut tai vaurioitunut.

  4. Tarkasta huolellisesti, että laturissa ei ole kuluneita, löystyneitä tai vahingoittuneita osia. Neuvoja osien korjaukseen tai vaihtoon saa valtuutetulta Toro-jälleenmyyjältä.

  5. Varastoi laturi ja virtajohto puhtaassa, kuivassa paikassa, jossa se ei voi kolhiintua tai vaurioitua tai joutua alttiiksi syövyttäville huuruille.

  Vianetsintä

  ProblemPossible CauseCorrective Action
  Koodi E-0-0-1 tai E-0-4-7
  1. Akun suurjännite
  1. Varmista, että akun jännite on oikea ja että kaapelit on kytketty kunnolla. Varmista, että akku on hyvässä kunnossa.
  Koodi E-0-0-4
  1. Akunhallintajärjestelmän tai akun vika havaittu
  1. Ota yhteys valtuutettuun Toro-jälleenmyyjään.
  Koodi E-0-0-7
  1. Akun ampeerituntirajoitus ylitetty
  1. Mahdollisia syitä ovat akun heikko kunto, erittäin tyhjä akku, huonosti kytketty akku ja/tai suuri loiskuormitus akkua ladattaessa. Mahdolliset ratkaisut: Vaihda akku. Tarkista DC-liitännät. Poista loiskuormitus. Tämä virhe poistuu, kun laturi nollataan DC-virralla.
  Koodi E-0-1-2
  1. Väärä napaisuus
  1. Akku on kytketty laturiin väärin. Varmista, että akun liitännät ovat kunnolla kiinni.
  Koodi E-0-2-3
  1. Korkea vaihtojännite (>270 V AC)
  1. Kytke laturi vaihtovirtalähteeseen, joka tuottaa vakaan vaihtovirran välillä 85–270 V AC / 45–65 Hz.
  Koodi E-0-2-4
  1. Laturin alustus epäonnistui
  1. Laturi ei kytkeytynyt päälle oikein. Irrota vaihtovirtaliitäntä ja akkuliitäntä 30 sekunniksi ja yritä sitten uudelleen.
  Koodi E-0-2-5
  1. Matalan vaihtojännitteen oskillaatiovirhe
  1. Vaihtovirtalähde on epävakaa. Voi johtua alitehoisesta generaattorista tai merkittävän alitehoisista tulokaapeleista. Kytke laturi vaihtovirtalähteeseen, joka tuottaa vakaan vaihtovirran välillä 85–270 V AC / 45–65 Hz.
  Koodi E-0-3-7
  1. Uudelleenohjelmointi epäonnistui
  1. Ohjelmiston päivitysvirhe tai komentosarjan virhe. Varmista, että uusi ohjelmisto on oikea.
  Koodi E-0-2-9, E-0-3-0, E-0-3-2, E-0-4-6 tai E-0-6-0
  1. Yhteysvirhe akun kanssa
  1. Varmista, että signaalijohdot on kytketty akkuun kunnolla.
  ProblemPossible CauseCorrective Action
  F-0-0-1, F-0-0-2, F-0-0-3, F-0-0-4, F-0-0-5, F-0-0-6 tai F-0-0-7
  1. Sisäinen laturivika
  1. Irrota vaihtovirtaliitäntä ja akkuliitäntä vähintään 30 sekunniksi ja yritä sitten uudelleen. Jos vika toistuu, ota yhteys valtuutettuun Toro-jälleenmyyjään.