Indledning

Dette er en greensklipper med knivcylindre, der er beregnet til brug af professionelle, ansatte operatører i kommercielle anvendelsesområder. Den er primært beregnet til klipning af græs på velholdte plæner. Brug af dette produkt til andre formål end den tilsigtede anvendelse kan udsætte dig selv og omkringstående for fare.

Læs denne vejledning omhyggeligt, så du kan lære at betjene og vedligeholde produktet korrekt samt undgå person- og produktskade. Det er dit ansvar at betjene produktet korrekt og sikkert.

Besøg www.Toro.com for at få flere oplysninger, herunder sikkerhedstip, undervisningsmaterialer, oplysninger om tilbehør, hjælp til at finde en forhandler eller for at registrere dit produkt.

Når du har brug for service, originale Toro-dele eller yderligere oplysninger, bedes du kontakte en autoriseret Toro-forhandler samt have produktets model- og serienummer parat. Figur 1 angiver, hvor model- og serienummeret er placeret på produktet. Skriv numrene, hvor der er gjort plads til dette.

Important: Du kan scannne QR-koden på serienummermærkaten (hvis udstyret hermed) med din mobilenhed for at tilgå garanti, reservedele og andre produktoplysninger.

g279286

Denne vejledning advarer dig om mulige farer og giver dig særlige sikkerhedsoplysninger ved hjælp af advarselssymbolet (Figur 2), der angiver en fare, som kan forårsage alvorlig personskade eller død, hvis du ikke følger de anbefalede forholdsregler.

g000502

Denne betjeningsvejledning bruger to ord til at fremhæve oplysninger. Vigtigt henleder opmærksomheden på særlige mekaniske oplysninger, og Bemærk angiver generel information, som det er værd at lægge særligt mærke til.

Dette produkt overholder alle relevante EU-direktiver. Yderligere oplysninger fås på den separate produktspecifikke overensstemmelseserklæring.

Advarsel

CALIFORNIEN

Advarsel i henhold til erklæring nr. 65

Netledningen på dette produkt indeholder bly, der ifølge staten Californien forårsager medfødte defekter eller andre forplantningsskader. Vask hænder efter håndtering.

Batteripoler og tilbehør indeholder bly og blysammensætninger, som ifølge staten Californien er kræftfremkaldende og forårsager forplantningsskader. Vask hænder efter håndtering.

Brug af dette produkt kan medføre eksponering over for kemikalier, der ifølge staten Californien er kræftfremkaldende og giver medfødte defekter eller andre forplantningsskader.

Sikkerhed

Denne maskine er designet i overensstemmelse med EN ISO 5395 (når du har gennemført opsætningsprocedurerne) og ANSI B71.4-2017.

Generelt om sikkerhed

Dette produkt kan afskære hænder og fødder samt udslynge genstande.

 • Læs og forstå indholdet i denne betjeningsvejledning, før du tænder maskinen.

 • Betjening af maskinen kræver din fulde opmærksomhed. Giv dig ikke i kast med aktiviteter, der afleder opmærksomheden, da dette kan medføre person- eller tingsskade.

 • Hold hænder og fødder væk fra bevægelige maskinkomponenter.

 • Betjen ikke maskinen, uden at alle afskærmninger og øvrige sikkerhedsanordninger sidder og fungerer korrekt på maskinen.

 • Hold omkringstående og børn væk fra arbejdsområdet. Lad aldrig børn betjene maskinen.

 • Sluk maskinen, tag nøglen ud, og vent, til al bevægelse er standset, før du forlader førersædet. Lad maskinen køle af, inden du justerer, efterser, rengør eller stiller den til opbevaring.

Hvis maskinen betjenes eller vedligeholdes forkert, kan det medføre personskade. Operatøren skal altid følge sikkerhedsforskrifterne og være opmærksom på advarselssymbolet Graphic, der betyder Forsigtig, Advarsel eller Fare – personlig sikkerhedsanvisning, for at nedsætte risikoen for personskade. Hvis disse forskrifter ikke følges, kan det medføre personskade eller død.

Sikkerheds- og instruktionsmærkater

Graphic

Sikkerheds- og instruktionsmærkaterne kan nemt ses af operatøren og er placeret tæt på potentielle risikoområder. Beskadigede eller bortkomne mærkater skal udskiftes.

decal115-8226
decal119-9346
decal133-8061
decal137-8037
decal137-8058
decal137-8127
decal137-9712
decal139-5613
decal139-8320
decal139-8321
decal139-8471
decal139-8554
decal137-8052
decal137-9713

Opsætning

Montering af styrtbøjlen

Dele, der skal bruges til dette trin:

Styrtbøjleenhed1
Sekskantbolt (⅜" x 1½")8
Møtrik (⅜")8
 1. Tag kassens øverste støttebøjle af kassen.

 2. Tag styrtbøjlen ud af kassen.

 3. Brug 8 sekskantbolte (⅜" x 1½") og 8 møtrikker (⅜") til at fastgøre styrtbøjlen til styrtbøjlebeslagene på hver side af maskinen (Figur 3).

  Note: Få en person til at hjælpe med at placere og fastgøre styrtbøjlen på maskinen.

  g277676
 4. Tilspænd fastgørelsesanordningerne med et moment på 51 til 65 Nm.

Montering af sædet

Dele, der skal bruges til dette trin:

Sædesæt (bestilles separat – kontakt din autoriserede Toro-forhandler)1

Anskaf sædesættet (kontakt din autoriserede Toro-forhandler), og se sættets monteringsvejledning for at montere sædet.

Montering af servicemærkaten

Dele, der skal bruges til dette trin:

Servicemærkat (delnr. 137-8052)1

Monter servicemærkaten (delnr. 137-8052) på sædet. Se Figur 4 for premium-sædet (model 04729) eller Figur 5 for standardsædet (model 04508).

g277096
g277097

Montering af rattet

Dele, der skal bruges til dette trin:

Rat1
Hætte1
Spændeskive1
Låsemøtrik1
 1. Påfør anti-seize-middel på styreakslen (vist i Figur 6).

  g010834
 2. Monter hjulet på styreakslen med spændeskiven og låsemøtrikken (Figur 6).

 3. Tilspænd låsemøtrikken med et moment på 27 til 35 Nm.

 4. Monter hætten på hjulet (Figur 6).

Montering af krogene til græsopsamleren

Dele, der skal bruges til dette trin:

Krog til græsopsamler6
Flangebolte12

Brug 12 flangebolte til at montere 6 kroge til græsopsamleren på affjedringsarmens stangender (Figur 7).

g015492

Montering af klippeenhederne

Dele, der skal bruges til dette trin:

Klippeenhed (Bestilles separat. Kontakt din autoriserede Toro-forhandler)3
Græsopsamler3
Elektrisk kontravægt3
Maskinskrue6
O-ring3
 1. Klargør klippeenhederne til montering. Se betjeningsvejledningen for din klippeenhed.

 2. Smør drivkoblingens indvendige not med fedt.

 3. Monter en O-ring på hver knivcylindermotor som vist i Figur 8.

  g256064
 4. Fastgør den elektriske kontravægt på den eksisterende kontravægt med to maskinskruer som vist i Figur 9.

  g036342
 5. Monter klippeenhederne. Se Montering af klippeenhederne.

 6. Monter hver enkelt græsopsamler på krogene til græsopsamleren.

Tilslutning af strømstikkene

Tilslut strømstikkene, der er placeret nær styrtbøjlens base på venstre side af maskinen (Figur 10).

g293202

Justering af maskinens indstillinger

Brug InfoCenter til at justere maskinens indstillinger. Se Brug af InfoCenter til justering af maskinens indstillinger.

Montering af CE-mærkaterne

Om nødvendigt (lande, der overholder CE-standarderne)

Dele, der skal bruges til dette trin:

Mærkat med produktionsår1
CE-advarselsmærkat (delnummer 139-8321)1
CE-mærkat (delnummer 93-7252)1

Hvis du bruger denne maskine i et land, der overholder CE-standarderne, skal du montere følgende mærkater:

 • Mærkat for produktionsår og CE-mærkat: Påfør mærkaterne på stelrøret under sædet og serienummerpladen. Se Figur 11.

  g280284
 • CE-advarselsmærkat: Placer CE-advarselsmærkaten (delnummer 139-8321) oven på den eksisterende advarselsmærkat (delnummer 139-8320) på ratdækslet. Se Figur 12.

  g235881

Reducering af dæktrykket

Dækkene er for hårdt oppumpede med henblik på forsendelse. Reducer trykket til det rette niveau, før maskinen tændes. Se Kontrol af dæktrykket.

Vægmontering af batteriopladeren

Ekstraudstyr

Du kan montere opladeren på en væg vha. de vægmonterede nøglehuller, der sidder bag på enheden. Anvend skruer, der har en akseldiameter på 6 mm (¼") og en hoveddiameter på 11 mm.

Important: Undersøg dit arbejdsområde, og vælg et sted, der bedst opfylder kriterierne for sikker og effektiv betjening af opladeren.

Opladning af batterierne

Oplad batterierne. Se Opladning af litium-ion-batterierne.

Produktoversigt

g289915
g267033

Tændingskontakt

Tændingskontakten har to positioner: ON (til) og OFF (fra) (Figur 15).

Brug tændingskontakten til at tænde eller slukke maskinen. Se Tænding af maskinen og Slukning af maskinen.

g292048

Funktionskontrolkontakt

Funktionskontrolkontakten (Figur 14) har 2 traktionsvalg plus positionen NEUTRAL.

 • Positionen NEUTRAL – neutral og baglapning

 • Positionen MOW (klipning) – anvendes til klipning

 • Positionen TRANSPORT – anvendes til transport

Du kan skifte fra MOW (klipning) til TRANSPORT eller fra TRANSPORT til MOW (klipning) (ikke til NEUTRAL), mens maskinen er i bevægelse. Dette medfører ikke nogen skader

Du kan flytte kontakten fra TRANSPORT eller MOW (klipning) til NEUTRAL for at stoppe maskinen. Hvis du forsøger at skifte fra NEUTRAL til MOW (klipning) eller TRANSPORT, mens pedalen ikke er i positionenNEUTRAL, vises der en rådgivningsmeddelelse.

Hæve/sænke-joystick

Hæve/sænke-joysticket (Figur 14) hæver eller sænker klippeenhederne. Joysticket kan indkoble eller udkoble klippeenhedens knivcylindre afhængigt af funktionskontrolkontaktens position:

 • Funktionskontrolkontakten i positionen NEUTRAL: Klippeenhederne hæves eller sænkes, så længe du bevæger joysticket frem eller tilbage, men knivcylindrene kører ikke, medmindre maskinen er i baglapningstilstand.

 • Funktionskontrolkontakten i positionenMOW (klipning): Bevæg joysticket fremad under klipningen for at sænke klippeenhederne og starte knivcylindrene. Træk joysticket bagud for at stoppe knivcylindrene og hæve klippeenhederne.

  For at stoppe knivcylindrene uden at løfte klippeenhederne skal du trække joysticket kortvarigt tilbage og slippe det igen. Hvis du bevæger joysticket fremad igen, starter knivcylindrene, og hvis du trækker det tilbage igen, løftes klippeenhederne. Du skal aktivere denne funktion i InfoCenter. Se Justering af tap-off-forsinkelse.

 • Funktionskontrolkontakten i positionen TRANSPORT: Klippeenhederne kan hæves, men knivcylindrene indkobles ikke. Der vises en rådgivningsmeddelelse i InfoCenter, hvis du forsøger at sænke klippeenhederne.

Traktionspedal

Traktionspedalen (Figur 16) har 3 funktioner: at få maskinen til at køre fremad, bakke og stoppe. Træd den øverste del af pedalen ned for at køre fremad. Træd den nederste del ned for at bakke eller som hjælp til at stoppe, når maskinen kører fremad.

For at standse maskinen skal du lade pedalen bevæge sig til positionen NEUTRAL. Du må ikke hvile hælen på traktionspedalen i positionen REVERSE (bakgear), mens maskinen bevæger sig fremad (Figur 17).

g014603
g005105

Du kan konfigurere den maksimale kørehastighed på følgende måde:

 • Klippehastighed i fremadgående retning: 3,2 til 8 km/t

 • Transporthastighed: 8-16 km/t

 • Bakhastighed: 3,2 til 4,8 km/t

Styrearmens låsepedal

Tryk pedalen ned (Figur 16) og løft/sænk styrearmen af hensyn til førerens komfort, og slip derefter pedalen for at låse armen på plads.

Bremsepedal

Træd på bremsepedalen (Figur 18) for at standse maskinen.

g236365

Parkeringsbremse

Brug parkeringsbremsen (Figur 18) til at forhindre maskinen i at bevæge sig. Parkeringsbremsen aktiveres ved at træde på bremsepedalen og trykke den øverste del af pedalen fremad for at låse den. Parkeringsbremsen deaktiveres ved at træde bremsepedalen ned, indtil parkeringsbremselåsen trækkes tilbage.

InfoCenter

Brug af InfoCenters LCD-display

InfoCenters LCD-display viser oplysninger om maskinen, som f.eks. driftsstatus, diverse diagnostikoplysninger og andre oplysninger om maskinen (Figur 22). Der er et velkomstbillede, en hovedinformationsskærm, en informationsskærm for klippeenhedsmotoren og en traktionsinformationsskærm.

 • Velkomstbillede: Viser aktuelle maskinoplysninger i nogle sekunder, efter at du har flyttet nøglen til positionen ON (til).

 • Hovedinformationsskærm (Figur 19): Viser aktuelle maskinoplysninger, mens nøglen er i positionen ON (til). Dette skærmbillede viser batterisystemets opladningsniveau og amperetal.

  g292768
 • Informationsskærm for klippeenhedsmotorGraphic (Figur 20): Viser hver klippeenhedsmotors hastighed og strømstyrke.

  g292767
 • TraktionsinformationsskærmGraphic (Figur 21): Viser den aktuelle styrevinkel og det amperetal, der tildeles hver traktionsmotor.

  g292769
 • Hovedmenu: Se Sådan fungerer menupunkterne i InfoCenter.

Note: GraphicBeskyttet under Protected Menus (beskyttede menuer) – kun adgang ved at indtaste pinkode. Se Adgang til beskyttede menuer.

Du kan skifte mellem hoved-, klippeenhedsmotor- og traktionsinformationsskærmene ved at trykke på højre-knappen og derefter vælge den ønskede retningsbestemte pil.

g020650
 • Venstre-knap, menu-/tilbage-knap – tryk på denne knap for at åbne infocenterets menuer. Du kan bruge den til at gå ud af en menu, du i øjeblikket er inde i.

 • Midter-knap – brug denne knap til at rulle ned i menuer.

 • Højre-knap – brug denne knap til at åbne en menu, hvor en pil til højre viser, at der er yderligere indhold, eller til at vælge en valgmulighed.

Note: Hver knaps funktion ændres afhængigt af, hvad der er påkrævet på et givet tidspunkt. For hver knap er der et ikon, der viser dens aktuelle funktion.

Ikonbeskrivelse for InfoCenter

SERVICE DUEAngiver, når planlagt serviceeftersyn skal udføres
GraphicTimetæller
GraphicInfoikon
GraphicFunktionskontrolkontakten er i positionen TRANSPORT.
GraphicFunktionskontrolkontakten er i positionen MOW (klipning).
GraphicAngiver, når klippeenhederne hæves.
GraphicAngiver, når klippeenhederne sænkes.
GraphicOperatøren skal sidde på sædet
GraphicIndikator for parkeringsbremse – angiver, når parkeringsbremsen er aktiveret
GraphicFunktionskontrolkontakten er i positionen NEUTRAL.
GraphicKraftudtag er indkoblet
GraphicStop eller afbryd
GraphicTændingskontakt
GraphicPIN-kode
GraphicCAN-bus
GraphicInfoCenter
GraphicKontakt
GraphicOperatøren skal slippe kontakten
GraphicOperatøren skal skifte til den tilstand, der er angivet
GraphicTraktionsmotor
GraphicVend tilbage til det forrige skærmbillede
GraphicElement ikke valgt/aktivt
GraphicElement valgt/aktivt
GraphicKnivcylinder
GraphicIndikator for elektrisk parkeringsbremse – angiver, når den elektriske parkeringsbremse er aktiveret
Symboler kombineres ofte for at danne sætninger. Der vises nogle eksempler nedenfor:
GraphicOperatøren skal sætte maskinen i frigear
GraphicSid ned, eller aktiver parkeringsbremsen

Sådan fungerer menupunkterne i InfoCenter

For at få adgang til hovedmenuen skal du trykke på en vilkårlig knap, mens du befinder dig på hoved-, klippeenhedsmotor- eller traktionsinformationsskærmen, og derefter trykke på knappen, der svarer til Graphic-symbolet. Dette bringer dig til HOVEDMENUEN.

I disse tabeller kan du se beskrivelser af de muligheder, der er tilgængelige i menuerne:

Hovedmenu

MenuelementBeskrivelse
FEJLFEJLMENUEN indeholder en liste over de seneste maskinfejl. Se servicevejledningen, eller henvend dig til din autoriserede Toro-forhandler for at få flere oplysninger om menuen FAULTS (fejl).
SERVICEMenuen SERVICE indeholder oplysninger om maskinen, såsom antal timers drift, optællinger og kalibrering. Du kan også aktivere klippeenhedens baglapningsprocedure. Se tabellen Service.
DIAGNOSTICSMenuen DIAGNOSTICS (diagnostik) viser maskinens forskellige aktuelle tilstande og data. Du kan bruge disse oplysninger til at foretage fejlfinding af visse problemer, da de hurtigt fortæller dig, hvilke af maskinens betjeningsanordninger der er tændt/slukket, og viser kontrolniveauer (f.eks. sensorværdier).
SETTINGSMenuen SETTINGS (indstillinger) giver dig mulighed for at tilpasse og ændre konfigurationsvariablerne på InfoCenter-displayet. Se tabellen Indstillinger.
ABOUTMenuen ABOUT (om) viser maskinens modelnummer, serienummer og softwareversion. Se tabellen Om.

Fejl

MenuelementBeskrivelse
CURRENTViser det samlede antal nøgle-i-timer (dvs. timer, som nøglen har været i positionenON (til)).
LASTAngiver den sidste nøgle-i-time, som fejlen opstod i.
FIRSTAngiver den første nøgle-i-time, som fejlen opstod i.
OCCURRENCESAngiver antallet af fejlforekomster.

Service

MenuelementBeskrivelse
HOURSViser det samlede antal timer, som nøglen, knivcylindrene og baglapningen har været tændt/i aktiv tilstand.
COUNTSViser antallet af klipninger, "tap-offs" og baglapninger.
BACKLAPAktiverer/deaktiverer klippeenhedens baglapningsprocedure (når du aktiverer denne procedure, kan du deaktivere tilstanden med denne indstilling eller ved at flytte nøglen til positionenOFF (fra)).
CALIBRATION GraphicGiver dig mulighed for at kalibrere styresystemet, traktionssystemet og løfteaktuatorerne. Se servicevejledningen for at få flere oplysninger om kalibrering.

Indstillinger

MenuelementBeskrivelse
ENHEDERStyrer enhederne, der anvendes på infocenteret. Du kan vælge mellem britiske eller metriske enheder.
SPROGStyrer de sprog, der anvendes på infocenteret.
BACKLIGHTStyrer LCD-displayets lysstyrke.
CONTRASTStyrer LCD-displayets kontrast.
BESKYTTEDE MENUERGiver dig adgang til beskyttede menuer ved hjælp af en adgangskode.
PROTECT SETTINGS GraphicStyrer de beskyttede menuer.
RESET DEFAULTS GraphicNulstiller InfoCenters indstillinger til fabriksstandard.
TAPOFF TIME GraphicStyrer tap-off-forsinkelsen.
REEL SPEED GraphicStyrer knivcylinderhastigheden.
LOWER SPEEDGraphicIndstiller den hastighed, med hvilken klippeenhederne sænkes til jorden med henblik på plæneklipning.
BACKLAP RPM GraphicStyrer omdrejningshastigheden ved baglapning.
CLIP CONTROL GraphicSlår automatisk klippestyringsfunktionen TIL/FRA.
BLADE COUNT GraphicIndstil antallet af skæreknive i hver knivcylinder. Denne indstilling er kun nødvendig, hvis KLIPPESTYRING er indstillet til TIL.
HEIGHT OF CUT (HOC)GraphicIndstiller den ønskede klippehøjde. Denne indstilling er kun nødvendig, hvis CLIP CONTROL (klippestyring) er indstillet til ON (til).
MAX MOW GraphicIndstiller maskinens maksimale hastighed under klipning.
MAX TRANSPORT GraphicIndstiller maskinens maksimale hastighed under transport.
MAX REVERSE GraphicIndstiller maskinens maksimale hastighed ved kørsel i bakgear.
SLOW & TURN GraphicAktiverer eller deaktiverer funktionen til at nedsætte farten og dreje.
3WD KIT GraphicAktiverer eller deaktiverer 3-hjulstræksættet.
BATT. RESERVEIndstiller den afstand, der skal tilbagelægges for at transportere maskinen tilbage til værkstedet, når batteriniveauet bliver lavt.

Om

MenuelementBeskrivelse
MODELViser maskinens modelnummer.
Serienr.Viser maskinens serienummer.
S/W RevViser softwareversionen for hovedstyreenheden.
INFOCENTER GraphicViser softwareversionen for infocenteret.
CU1GraphicViser softwareversionen for den midterste klippeenhedsmotor.
CU2 GraphicViser softwareversionen for den forreste, venstre klippeenhedsmotor.
CU3 GraphicViser softwareversionen for den forreste, højre klippeenhedsmotor.
LL1 GraphicViser softwarens delnummer og revisionsversionen for den midterste klippeenhed.
LL2 GraphicViser softwarens delnummer og revisionsversionen for den forreste, venstre klippeenhed.
LL3 GraphicViser softwarens delnummer og revisionsversionen for den forreste, højre klippeenhed.
TRACTION1GraphicViser softwarens delnummer og revisionsversionen for den forreste, højre traktionsmotor.
TRACTION2GraphicViser softwarens delnummer og revisionsversionen for den forreste, venstre traktionsmotor.
STEERINGGraphicViser softwarens delnummer og revisionsversionen for den bageste styringsmotor.
PRECHARGEGraphicViser softwarens delnummer og revisionsversionen for fortryksstyreenheden.
BATTERYGraphicViser softwarens delnummer og revisionsversionen for batteriet.
CAN BUSGraphicViser status for maskinens kommunikationsbus.
TRACTION3GraphicViser softwarens delnummer og revisionsversionen for 3-hjulstræksættet (hvis udstyret hermed).

Note: GraphicBeskyttet under Protected Menus (beskyttede menuer) – kun adgang ved at indtaste pinkode. Se Adgang til beskyttede menuer.

Adgang til beskyttede menuer

Note: Din maskines fabriksindstillede PIN-kode er enten 0000 eller 1234.Hvis du har ændret pinkoden og glemt den, skal du kontakte din autoriserede Toro-forhandler for at få hjælp.

 1. Brug den midterste knap på MAIN MENU (hovedmenu) til at rulle ned til menuen SETTINGS (indstillinger), og tryk på den højre knap.

 2. Brug den midterste knap i menuen SETTINGS (indstillinger) til at rulle ned til den BESKYTTEDE MENU, og tryk på den højre knap.

 3. Indtast PIN-koden ved at trykke på den midterste knap, indtil det første tal vises, og tryk derefter på den højre knap for at gå videre til næste tal. Gentag dette trin, indtil det sidste tal er indtastet, og tryk på den højre knap en gang til.

 4. Tryk på den midterste knap for at indtaste PIN-koden.

  Vent, indtil infocenterets røde indikatorlys lyser.

  Note: Hvis infocenteret accepterer PIN-koden, og den beskyttede menu låses op, vises ordet "PIN" i øverste højre hjørne af skærmen.

Du kan få vist og ændre indstillingerne i den beskyttede menu. Åbn den beskyttede menu, og rul ned til funktionen Protect Settings (beskyt indstillinger). Brug den højre knap til at ændre indstillingen.

 • Når Protect Settings indstilles til OFF (fra), kan du se og ændre indstillingerne i den beskyttede menu og se klippeenhedsmotor- og traktionsinformationsskærmene uden at indtaste PIN-koden.

 • Når Protect Settings indstilles til ON (til), skjules de beskyttede funktioner, og der skal indtastes PIN-kode for at ændre indstillingen i den beskyttede menu.

Når du har indstillet PIN-koden, skal tændingskontakten drejes til positionen OFF (fra) og tilbage til positionen ON (til) for at aktivere og gemme denne funktion.

Note: Drej tændingskontakten til positionen OFF (fra) og derefter til positionen ON (til) for at låse den beskyttede menu.

Indstilling af adgangskoden til maskinkonfiguration

Du kan indstille en adgangskode i InfoCenter, så en operatør ikke kan få adgang til specifikke InfoCenter-skærme uden den. Se Sådan fungerer menupunkterne i InfoCenter for oplysninger om InfoCenter-skærmene, der er beskyttet med adgangskode.

 1. Fra menuen INDSTILLINGER skal du vælge BESKYT INDSTILLINGER.

 2. Indstil BESKYT INDSTILLINGER til TIL.

 3. Når du bliver bedt om det, skal du indtaste en 4-cifret adgangskode.

 4. Drej tændingsnøglen til positionen OFF (fra) for at gemme koden.

Note: Hvis du glemmer den brugerdefinerede adgangskode, kan du få en midlertidig adgangskode hos en autoriseret Toro-forhandler.

Sådan fungerer fejllogindikatoren

Hvis der opstår en fejl, vises en fejlkode på InfoCenter-skærmen, og en rød lampe blinker over skærmen.

Fejlen gemmes i en logpost i menuen FAULTS (fejl), som du eller din forhandler kan bruge til at identificere det problem, der forårsagede fejlen.

Du kan se en liste over fejl i servicevejledningen eller få en ved at kontakte din autoriserede Toro-forhandler.

Strømstik

Inden du oplader maskinen, arbejder på maskinen eller monterer, fjerner eller arbejder på klippeenhederne, skal maskinen frakobles strømforsyningen ved at skille strømstikkene ad (Figur 23). De er placeret nederst på styrtbøjlen i venstre side af traktionsenheden. Tilslut stikkene til hinanden igen, før maskinen tages i brug.

g293203

Forsigtig

Hvis du ikke afbryder strømmen fra maskinen, kan nogen utilsigtet starte maskinen, så der forårsages alvorlig personskade.

Adskil altid stikkene, før du arbejder på maskinen.

Se Figur 24 og Tabel over traktionsenhedens specifikationer for traktionsenhedens mål og vægt.

Note: Specifikationer og design kan ændres uden forudgående varsel.

g289936

Tabel over traktionsenhedens specifikationer

Klippebredde151 cm
Hjulspor126 cm
Hjulafstand127 cm
Samlet længde (med opsamlere)249 cm
Samlet bredde180 cm
Samlet højde205 cm
Vægt*738 kg
*Traktionsenhed udstyret med klippeenheder med 11 skæreknive, uden operatør og udstyret med standardsædet.

Tabel over elektriske specifikationer

Spænding48 V
StrømtypeJævnstrøm (Graphic)
Amperetimer213,6 Ah
IP-klassificeringIP 65

Redskaber/tilbehør

Der kan fås en række forskellige Toro-godkendte redskaber og tilbehør til brug sammen med maskinen, som gør den bedre og mere alsidig. Kontakt en autoriseret serviceforhandler eller en autoriseret Toro-forhandler, eller gå ind på www.Toro.com for at få en liste over alle godkendte redskaber og tilbehør.

Brug kun originale Toro-reservedele og tilbehør for at sikre optimal ydelse og sikre, at maskinen fortsat overholder sikkerhedscertificeringen. Reservedele og tilbehør, der er fremstillet af andre producenter, kan være farlige, og brug heraf kan gøre garantien ugyldig.

Betjening

Før betjening

Sikkerhedshensyn før drift

Generelt om sikkerhed

 • Maskinen må aldrig betjenes eller vedligeholdes af børn eller utrænet personale. Vær opmærksom på, at lokale forskrifter kan angive en mindstealder for operatøren. Ejeren er ansvarlig for at træne alle operatører og mekanikere.

 • Bliv fortrolig med anvisningerne for sikker betjening af udstyret samt med betjeningsanordningerne og sikkerhedssymbolerne.

 • Aktiver parkeringsbremsen, sluk maskinen, tag nøglen ud, og vent, til alle bevægelige dele er standset, før du forlader førersædet. Lad maskinen køle af, inden du justerer, efterser, rengør eller stiller den til opbevaring.

 • Du skal vide, hvordan man hurtigt standser og slukker maskinen.

 • Kontroller, at dødemandsgreb, sikkerhedskontakter og sikkerhedsanordninger er korrekt påmonteret og fungerer korrekt. Betjen ikke maskinen, hvis de ikke fungerer korrekt.

 • Før du klipper, skal du altid efterse maskinen for at sikre, at klippeenhederne er i god driftsmæssig stand.

 • Efterse området, hvor maskinen skal bruges, og fjern alle objekter, som maskinen kan risikere at udslynge.

Identificering af klippeenhederne

InfoCenter bruger numrene 1, 2 og 3 til at identificere hver klippeenhed (CU) (f.eks. CU1, CU2 og CU3 i menuen ABOUT (om)).

 • 1 referer til den midterste klippeenhed (Figur 25)

 • 2 referer til den forreste, venstre klippeenhed (Figur 25)

 • 3 referer til den forreste, højre klippeenhed (Figur 25)

g289940

Brug af InfoCenter til justering af maskinens indstillinger

Du kan bruge InfoCenter til at justere følgende maskinindstillinger:

Note: Hver indstilling er adgangskodebeskyttet. Du skal muligvis indtaste en adgangskode for at redigere indstillingerne.

Justering af tap-off-forsinkelse

Gå til indstillingen TAP-OFF-TID for at justere tap-off-forsinkelsen. Tap-off-forsinkelsen gør det muligt at slukke for klippeenheden uden at hæve den. Forsinkelsesindstillingen repræsenterer det maksimale tidsrum, hæve/sænke-joysticket kan forblive i den bageste position for at aktivere funktionen.

Se følgende tabel for at få overblik over indstillingerne for forsinkelsestider og de tilsvarende trinnumre:

Indstillinger for tap-off-forsinkelse

TrinnummerTidsforsinkelse (sekunder)
1Fra
20,050
30,100
40,150
50,200
60,250
70,300
80,350
90,400
100,450

Note: Fabriksindstillingen er 1, hvilket deaktiverer funktionen.

Justering af knivcylinderhastigheden under klipning

Gå til indstillingen REEL SPEED (knivcylinderhastighed) for at justere knivcylinderhastigheden under klipning. Denne indstilling kan justeres, når klippestyringsindstillingen er indstillet til OFF (fra). Se Indstilling af klippestyringsfunktionen.

Se følgende tabel for at få overblik over indstillingerne for knivcylinderhastighed og de tilsvarende trinnumre:

Indstillinger for knivcylinderhastighed

TrinnummerKnivcylinderhastighed (o/min.)
1800
2950
31.100
41.250
51.400
61.550
71.700
81.850
92.000

Note: Fabriksindstillingen er 2.000 o/min. (trinnummer 9).

Indstilling af klippeenhedernes sænkehastighed

Gå til indstillingen LOWER SPEED (sænkehastighed) for at indstille den hastighed, med hvilken klippeenhederne sænkes til jorden med henblik på plæneklipning. Du kan skifte mellem 1 (langsomste hastighed) og 9 (hurtigste hastighed).

Test sænkehastigheden, før du klipper. Juster hastigheden efter behov.

Note: Fabriksindstillingen er 5.

Justering af knivcylinderhastigheden under baglapning

Gå til BACKLAP RPM (omdrejningshastighed ved baglapning) for at justere knivcylinderhastigheden under udførelse af baglapning.

Se følgende tabel for at få overblik over indstillingerne for knivcylinderhastighed og de tilsvarende trinnumre:

Indstillinger for knivcylinderhastighed under baglapning

TrinnummerKnivcylinderhastighed (o/min.)
1200
2240
3280
4320
5360
6400
7440
8480
9520

Note: Fabriksindstillingen er 200 o/min. (trinnummer 1).

Justering af klippestyringsfunktionen

Sådan fungerer RDS-systemet (Radius Dependent Speed)

For at opnå et ensartet græsklipningsresultat af høj kvalitet er maskinen udstyret med det patentanmeldte RDS-system (Radius Dependent Speed™). RDS-systemet er en uafhængig hjulhastighedsfunktion til klippestyring, der varierer hastigheden for hver knivcylindermotor og hver traktionsmotor, så der opnås en konstant klipning, og slid af plænen reduceres under klipning ved drejning.

Når maskinen drejer, mens der klippes (f.eks. i finklipningsomgangen), roteres knivcylinderen på indersiden af svinget ved et lavere omdrejningstal end knivcylinderen på ydersiden af svinget. Den midterste knivcylinder fordeler forskellen mellem den indvendige og den udvendige knivcylinderhastighed, så alle tre klippeenheder klipper ens. Jo skarpere svinget er, desto større er forskellen på knivcylinderhastighederne. Hvis maskinens hastighed ændres, mens du klipper, justerer RDS-systemet desuden knivcylinderhastigheden for at opnå en konstant klipning. Denne funktion reducerer udtynding af plænen ved den inderste knivcylinder (sammenlignet med andre greensklippere), hvilket kan reducere tripleksringen.

RDS-systemet justerer også hver enkelt hjulmotorhastighed i et sving, der svarer til ændringen af knivcylindermotorhastighederne ved drejning. Den indvendige hjulmotor drejer med et lavere omdrejningstal end den udvendige hjulmotor. Dette minimerer slid af plænen ved drejning og kan reducere tripleksringen.

Indstilling af klippestyringsfunktionen

Gå til indstillingen CLIP CONTROL (klippestyring) for at indstille RDS-systemfunktionen.

 • Klippestyring indstillet til ON (til): Maskinen bruger dine indstillinger fra funktionerne HEIGHT OF CUT (HOC) (klippehøjde) og BLADE COUNT (antal skæreknive) samt venstre og højre hjulhastigheder for at fastsætte hastigheden for hver knivcylinder.

 • Klippestyring indstillet til OFF (fra): Maskinen bruger din indstilling fra funktionen REEL SPEED (knivcylinderhastighed). Knivcylindrene roterer med en konstant hastighed.

Note: Fabriksindstillingen er ON (til).

Justering af klippehøjden

Gå til indstillingen HEIGHT OF CUT (HOC) (klippehøjde) for at justere klippehøjden. Klippestyringsfunktionen skal indstilles til ON (til) for at bruge denne funktion. Se Indstilling af klippestyringsfunktionen.

Note: Fabriksindstillingen er 3,2 mm.

Justering af antallet af klippeenhedens skæreknive

Gå til indstillingen BLADE COUNT (antal skæreknive) for at justere antallet af klippeenhedens skæreknive. Fastsæt antallet af skæreknive på dine monterede klippeenheder, og vælg den ønskede værdi (5, 8, 11 eller 14).

Note: Fabriksindstillingen er 11.

Justering af den maksimale klippehastighed

Gå til indstillingen MAX MOW (Maks. klipning) for at justere den maksimale klippehastighed. Du kan justere hastigheden fra 4,8 km/t til 8,0 km/t i intervaller på 0,3 km/t.

Note: Fabriksindstillingen er 6,1 km/t.

Justering af den maksimale transporthastighed

Gå til indstillingen MAX TRANSPORT (maks. transport) for at justere den maksimale transporthastighed. Du kan justere hastigheden fra 8,0 km/t til 16,0 km/t i intervaller på 0,8 km/t.

Note: Fabriksindstillingen er 16,0 km/t.

Justering af den maksimale bakhastighed

Gå til indstillingen MAX REVERSE (maks. bak) for at justere den maksimale bakhastighed. Du kan justere hastigheden fra 3,2 km/t til 8,0 km/t i intervaller på 0,8 km/t.

Note: Fabriksindstillingen er 4,0 km/t.

Note: For maskinsoftwareversion A til D er den maksimale hastighed 4,8 km/t. Opdater maskinsoftwaren for at indstille den maksimale hastighed til 8,0 km/t.

Indstilling af funktion til at nedsætte farten og dreje

Gå til funktionen SLOW & TURN (nedsæt farten og drej) for at indstille funktionen til at nedsætte farten og dreje. Funktionen til at nedsætte farten og dreje reducerer maskinens hastighed, mens du drejer maskinen for at påbegynde næste klippebane på en green.

Note: Fabriksindstillingen er OFF (fra).

Deaktivering af et monteret 3-hjulstræksæt

Gå til indstillingen 3WD KIT (3WD-sæt) for at deaktivere et monteret 3-hjulstræksæt.

Hvis du vælger at deaktivere denne indstilling, aktiveres sættet igen, hvis du slår tændingskontakten til og fra (dvs. slukker og derefter tænder maskinen) med et monteret 3-hjulstræksæt.

Note: Når du monterer 3-hjulstræksættet, aktiveres sættet automatisk.

Indstilling af batterireservekapaciteten

Gå til indstillingen BATT. RESERVE for at indstille den afstand, der skal tilbagelægges for at transportere maskinen til værkstedet. Dette gør det muligt for dig at have nok batteristrøm (når batteriniveauet bliver for lavt) til at transportere maskinen til værkstedet til genopladning. Se Overvågning af batterisystemets opladningsniveau.

Note: Du kan indstille afstanden fra 0,8 km til 8 km i intervaller på 0,8 km.

Sådan fungerer dialogmeddelelser i InfoCenter

Når maskinen kalibreres, vises der dialogmeddelelser i InfoCenter. Disse meddelelser vejleder dig under kalibreringsprocessen.

Se følgende tabel for en liste over alle dialogmeddelelserne:

Dialogmeddelelser

MeddelelsesnummerMeddelelsestekst i InfoCenter
1Returner pedal til neutral
4Flyt pedalen til maks. frem, og hold den
5Maks. fremadkalibrering gennemført
9Maks. fremadkalibrering mislykkedes. Spænding uden for specifikation
13Flyt pedalen til maks. bak, og hold den
14Maks. bakkalibrering gennemført
16Maks. bakkalibrering mislykkedes. Spænding uden for specifikation
17Kalibrering mislykkedes. Pedalposition ukendt
18Returner pedal til neutral. Fortsæt?
100Kalibrering er aktiveret
101Kalibrering er gennemført
102Slå tændingskontakten til og fra
110Spær kalibrering. Komponent svarer ikke
111Spær kalibrering. Komponent ikke klar
112Spær kalibrering. Aktiv fejl
113Spær kalibrering. Ikke i sædet
114Spær kalibrering. Ikke i neutral
115Spær kalibrering. I neutral
116Spær kalibrering. Parkeringsbremsen er aktiveret
300Returner pedal til neutral
301Centrer rat. Fortsæt?
302Centrer baghjul manuelt. Fortsæt?
303Styr baghjul maks. til venstre. Fortsæt?
304Styr baghjul maks. til højre. Fortsæt?
305Baghjul i midten uden for område
306Baghjul i vinkel uden for område
400Forsigtig: Maskinen skal stå på donkrafte. Fortsæt?
401Spær kalibrering. Kontaktor åben
402Spær kalibrering. Pedal i neutral
403Returner pedal til neutral
404Vent, til hjulene stopper
405Flyt pedalen til maks. frem, og hold den
406Kalibrering aktiv. Hold pedal
500Hæv/sænk forlængelse aktiv
501Hæv/sænk tilbagetrækning aktiv
502Flyt joysticket til den sænkede position
503Flyt joysticket til den hævede position
504Er klippeenheden monteret? Fortsæt?
1.100Diagnostiske meddelelser om trækkraften aktiveret
1101Diagnostiske meddelelser om styringen aktiveret

Vipning af rattet

Du kan vippe rattet til en behagelig betjeningsposition.

 1. Løsn boltene (Figur 26), der fastgør rattet til styrearmen.

  g280422
 2. Vip rattet til en behagelig position.

 3. Tilspænd boltene (Figur 26) for at fastgøre rattet i den justerede position.

Udførelse af daglig vedligeholdelse

VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
Hver anvendelse eller dagligt
 • Efterse sikkerhedsselen/-erne for slid, revner og anden skade. Udskift sikkerhedsselen/-erne, hvis en komponent ikke fungerer korrekt.
 • Følgende procedurer bør udføres hver dag før opstart af maskinen:

  Under betjening

  Sikkerhed under drift

  Generelt om sikkerhed

  • Ejeren/operatøren kan forhindre og er ansvarlig for ulykker, som kan forårsage personskade eller tingsskade.

  • Bær korrekt beklædning, herunder beskyttelsesbriller, lange bukser, skridsikkert, kraftigt fodtøj og høreværn. Sæt langt hår op, og bær ikke løstsiddende tøj eller smykker.

  • Betjen ikke maskinen, hvis du er syg, træt eller påvirket af alkohol eller medicin.

  • Betjening af maskinen kræver din fulde opmærksomhed. Giv dig ikke i kast med aktiviteter, der afleder opmærksomheden, da dette kan medføre person- eller tingsskade.

  • Før du tænder maskinen, skal du sørge for, at alle drev er i frigear, at parkeringsbremsen er aktiveret, og at du sidder i betjeningspositionen.

  • Kør ikke med passagerer på maskinen.

  • Hold omkringstående og børn væk fra arbejdsområdet. Hvis der er behov for at have medarbejdere til stede, skal du udvise forsigtighed og sørge for, at græsopsamlerne er monteret på maskinen.

  • Betjen kun maskinen ved god sigtbarhed for at undgå huller eller skjulte farer.

  • Undgå at klippe vådt græs. Nedsat traktion kan få maskinen til at skride ud.

  • Hold dine hænder og fødder væk fra klippeenhederne.

  • Se bagud og ned for at sikre, at der er fri bane, før du bakker.

  • Vær forsigtig, når du nærmer dig blinde hjørner, buske, træer eller andre genstande, der kan blokere for dit udsyn.

  • Stop klippeenhederne, når du ikke klipper.

  • Sænk farten, og vær forsigtig, når du vender og krydser veje og fortove med maskinen. Hold altid tilbage for andre.

  • Efterlad ikke en tændt maskine uden opsyn.

  • Før du forlader betjeningspositionen, skal du gøre følgende:

   • Parker maskinen på en plan overflade.

   • Sænk klippeenhederne ned på jorden, og sørg for, at de er frakoblet.

   • Aktiver parkeringsbremsen.

   • Sluk maskinen, og tag nøglen ud.

   • Vent, til al bevægelse er standset.

  • Betjen kun maskinen i god sigtbarhed og gode vejrforhold. Betjen ikke maskinen, når der er risiko for lynnedslag.

  Styrtbøjlesystem (ROPS) – Sikkerhed

  • Styrtbøjlekomponenter må ikke fjernes fra maskinen.

  • Sørg for, at sikkerhedsselen er spændt, og at du kan frigøre den hurtigt i nødstilfælde.

  • Brug altid sikkerhedssele.

  • Kontroller omhyggeligt, om der er forhindringer oven over dig, og sørg for, at du i så fald ikke kommer i kontakt med dem.

  • Hold styrtbøjlesystemet i sikker driftsmæssig stand ved at udføre grundige periodiske skadeseftersyn og tilspænde alle fastspændingsanordninger.

  • Udskift alle beskadigede styrtbøjlekomponenter. Du må ikke reparere eller ændre dem.

  Sikkerhed på skråninger

  • Skråninger er en væsentlig årsag til, at føreren mister herredømmet, eller at maskinen vælter. Sådanne ulykker kan medføre alvorlige personskader, i værste tilfælde med døden til følge. Du er ansvarlig for sikker betjening på skråninger. Det kræver ekstra forsigtighed at betjene maskinen på alle former for skråninger.

  • Gennemgå anlægsforholdene på arbejdsstedet, herunder en besigtigelse af området, med henblik på at afgøre, om det er sikkert at betjene maskinen på skråningen. Brug altid sund fornuft og god dømmekraft, når du foretager denne besigtigelse.

  • Læs nedenstående instruktioner til betjening af maskinen på skråninger. Inden du betjener maskinen, skal du gennemgå forholdene på arbejdsstedet for at afgøre, om maskinen kan betjenes under forholdene på den pågældende dag og på det pågældende arbejdssted. Ændringer i terrænet kan medføre en ændring i betjeningen af maskinen på skråninger.

  • Undlad at starte, standse eller vende maskinen på skråninger. Foretag ikke pludselige hastigheds- eller retningsskift. Drej maskinen langsomt og gradvist.

  • Undlad at betjene maskinen under forhold, hvor der er tvivl om traktion, styring eller stabilitet.

  • Fjern eller afmærk forhindringer såsom grøfter, huller, hjulspor, bump, sten eller andre skjulte farer. Højt græs kan skjule forhindringer. Ujævnt terræn kan få maskinen til at vælte.

  • Vær opmærksom på, at betjening af maskinen på vådt græs, på tværs af skråninger eller ned ad bakke kan medføre, at maskinen mister traktion. Mistet traktion til drivhjulene kan medføre, at maskinen glider, samt tab af bremse- og styrekontrol.

  • Vær yderst forsigtig, når du betjener maskinen i nærheden af bratte afsatser, grøfter, volde, vandarealer eller andre farer. Maskinen kan pludselig vælte, hvis et hjul kører over kanten, eller kanten giver efter. Fastlæg et sikkerhedsområde mellem maskinen og alle eventuelle faremomenter.

  • Identificer farerne ved bunden af skråningen. Hvis der identificeres farer, skal skråningen klippes med en håndstyret maskine.

  • Hvis det er muligt, skal klippeenhederne holdes sænket til jorden, mens maskinen betjenes på skråninger. Hævning af klippeenhederne under betjening på skråninger kan gøre maskinen ustabil.

  • Vær yderst forsigtig ved brug af græssamlersystemer og andre redskaber. Disse kan ændre maskinens stabilitet og forårsage mistet herredømme.

  Tilkøring af maskinen

  Otte timers drift er nødvendigt som indkøringsperiode.

  Eftersom de første timers brug er afgørende for maskinens fremtidige pålidelighed, skal funktioner og ydeevne overvåges nøje, så mindre problemer, der kan føre til større problemer, bliver opdaget og kan afhjælpes. Efterse maskinen hyppigt under indkøringen for at se tegn på løse fastgørelsesanordninger eller andre funktionsfejl.

  Tænding af maskinen

  Note: Kontroller områderne under klippeenhederne for at sikre, at de er fri for snavs.

  1. Sæt dig i førersædet, og spænd sikkerhedsselen.

  2. Sæt nøglen i kontakten, og flyt den til positionen ON (til).

  Kontrol af maskinen efter opstart af maskinen

  1. Flyt funktionskontrolkontakten til positionen MOW (klipning).

  2. Deaktiver parkeringsbremsen.

  3. Flyt hæve/sænke-joysticket fremad et øjeblik.

   Klippeenhederne bør sænkes, og alle knivcylindrene bør dreje.

  4. Flyt hæve/sænke-joysticket bagud.

   Knivcylindrene bør stoppe med at rotere, og klippeenhederne skal hæve sig til fuld transportposition.

  Sådan fungerer sikkerhedslåsesystemet

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  Hver anvendelse eller dagligt
 • Kontroller sikkerhedslåsesystemet.
 • Forsigtig

  Hvis kontakterne til sikkerhedslåsesystemet frakobles eller bliver beskadigede, kan maskinen uventet gå i gang og forårsage personskade.

  • Pil ikke ved sikkerhedskontakterne.

  • Kontroller dagligt, at sikkerhedskontakterne fungerer, og udskift eventuelle beskadigede kontakter, før du betjener maskinen.

  Formålet med sikkerhedslåsesystemet er at forhindre drift af maskinen i tilfælde, hvor der er risiko for skade på dig eller maskinen.

  Sikkerhedslåsesystemet forhindrer maskinen i at bevæge sig, medmindre:

  • Parkeringsbremsen er deaktiveret.

  • Du sidder i førersædet.

  • Funktionskontrolkontakten er i positionen MOW (klipning) eller TRANSPORT.

  Derudover forhindrer sikkerhedslåsesystemet knivcylindrene i at køre, medmindre funktionskontrolkontakten er i positionen MOW (klipning) (undtagen når maskinen er i baglapningstilstand).

  Kontrol af sikkerhedslåsesystemet

  Udfør følgende trin for at kontrollere sikkerhedslåsesystemet:

  • Rejs dig fra sædet, tænd maskinen, deaktiver parkeringsbremsen, flyt funktionskontrolkontakten til positionen MOW (klipning) eller TRANSPORT, og aktiver traktionspedalen.

   Maskinen må ikke bevæge sig, da du ikke sidder i sædet. Dette indikerer, at sikkerhedslåsesystemet fungerer korrekt. Afhjælp problemet, hvis maskinen ikke fungerer korrekt.

  • Sæt dig i sædet, tænd maskinen, aktiver parkeringsbremsen, flyt funktionskontrolkontakten til positionen MOW (klipning) eller TRANSPORT, og aktiver traktionspedalen.

   Maskinen bør ikke bevæge sig, da parkeringsbremsen er aktiveret. Dette indikerer, at sikkerhedslåsesystemet fungerer korrekt. Afhjælp problemet, hvis maskinen ikke fungerer korrekt.

  • Sæt dig i sædet, tænd maskinen, deaktiver parkeringsbremsen, flyt funktionskontrolkontakten til positionen NEUTRAL, og aktiver traktionspedalen.

   Maskinen bør ikke bevæge sig, da funktionskontrolkontakten er i positionen NEUTRAL. Dette indikerer, at sikkerhedslåsesystemet fungerer korrekt. Afhjælp problemet, hvis maskinen ikke fungerer korrekt.

  • Sæt dig i sædet, flyt traktionspedalen til positionen NEUTRAL, flyt funktionskontrolkontakten til positionen NEUTRAL, aktiver parkeringsbremsen, tænd maskinen, og flyt hæve/sænke-joysticket frem for at sænke klippeenhederne.

   Klippeenhederne bør sænkes, men bør ikke begynde at dreje. Hvis de begynde at dreje, fungerer sikkerhedslåsesystemet ikke korrekt. Udbedr problemet, inden maskinen betjenes.

  Kørsel med maskinen uden klipning

  • Kontroller, at klippeenhederne er helt hævet.

  • Sæt dig i sædet, spænd sikkerhedsselen, deaktiver parkeringsbremsen, og flyt funktionskontrolkontakten til positionenTRANSPORT for at køre maskinen uden klipning.

  • Når du nærmer dig ujævnt terræn, skal du altid sænke farten og krydse meget bølget terræn med forsigtighed.

  • Gør dig fortrolig med maskinens bredde. Undgå at køre mellem genstande, der er placeret tæt på hinanden, så du forebygger bekostelig skade og nedetid.

  Klipning af green

  Før du klipper greens, skal du finde et ryddet område og øve dig i maskinens grundlæggende funktioner (f.eks. at starte og stoppe maskinen, hæve og sænke klippeenhederne og dreje).

  Efterse greenen for affald, fjern genstande, der kan beskadige klippeenheden under klipningen, fjern flaget fra fordybningen, og find den bedste klipperetning. Baser klipperetningen på den forrige klipperetning. Klip altid i et andet mønster end den forrige klipning, så græsstråene er mindre tilbøjelige til at lægge sig ned, hvilket gør det mere sandsynligt, at de bliver klippet.

  Klipning af green

  1. Start i kanten af greenen, så du kan bruge båndproceduren ved klipningen.

   Note: Dette holder kompakteringen på et minimumniveau, og efterlader et pænt, attraktivt mønster på greenen.

  2. Flyt funktionskontrolkontakten til positionen MOW (klipning).

  3. Skub håndtaget til hævning/sænkning af klippeenhederne fremad i takt med, at forkanterne på græsopsamlerne krydser greenens ydre kant.

   Note: Denne procedure lader klippeenhederne falde ned på plænen og starter knivcylindrene.

   Important: Den midterste klippeenhed hæves og sænkes lidt, når de forreste klippeenheder er blevet sænket/hævet. Du bør derfor øve dig i at opnå den nødvendige afpasning for at minimere rengøringsklipningen og forhindre skalpering af kanten.Den midterste klippeenheds hævning og sænkning påvirkes af kørehastigheden. En lav kørehastighed øger forsinkelsen på hævning og sænkning. En høj kørehastighed mindsker forsinkelsen på hævning og sænkning. Maskinen overvåger kørehastigheden og opdaterer denne forsinkelse, så alle tre klippeenheder falder på linje.

  4. Sørg for at overlappe minimalt med den tidligere klipning ved tilbagekørsler.

   Note: Forestil dig en lige sigtelinje ca. 1,8-3 m foran maskinen frem til kanten af den uklippede del af greenen (Figur 28) som hjælp til at bevare en lige linje på tværs af greenen og for at holde maskinen i en tilsvarende afstand fra kanten af den tidligere klipning. Medtag rattets ydre kant som en del af sigtelinjen, dvs. hold rattets kant på linje med et punkt, der altid holdes i samme afstand fra maskinens forende.

  5. Når opsamlernes forende krydser greenens kant, skal du trække hæve/sænke-joysticket tilbage og holde det, indtil alle klippeenheder er hævet. Dette stopper knivcylindrene og løfter klippeenhederne.

   Important: Det er vigtigt at afpasse dette trin korrekt, så du ikke klipper i kantområdet, men samtidigt klipper så meget af greenen som muligt for at minimere den mængde af græs, der er tilbage at klippe omkring den ydre periferi.

  6. Reducer klippetiden og let trimningen for den næste bane ved kortvarigt at vende maskinen i den modsatte retning og herefter dreje i retning af den uklippede del. Denne bevægelse er en dråbeformet vending (Figur 27), så du hurtigt er klar til næste omgang.

   Note: Hvis funktionen til at nedsætte farten og dreje er aktiveret, sætter maskinen farten ned i svinget, uden at du behøver at tage foden af traktionspedalen.

   g229671

   Note: Forsøg at foretage så korte sving som muligt, undtagen i varmt vejr, hvor en større bue minimerer risikoen for at ødelægge plænen.

   g005116

   Important: Du bør aldrig stoppe maskinen på en green, især hvis klippeenhederne er i drift. Dette kan beskadige plænen. Hvis maskinen stoppes på en green, kan det efterlade mærker eller fordybninger fra hjulene.

  Klipning af periferien og afslutning

  1. Afslut klipning af greenen ved at klippe den ydre periferi. Skift klipperetningen i forhold til den tidligere klipning.

   Se Sådan fungerer RDS-systemet (Radius Dependent Speed) for at forbedre græsklipningsresultatet og reducere tripleksringen.

   Note: Husk altid at tænke på vejr- og plæneforhold, og sørg for at ændre klipperetningen i forhold til den tidligere klipning.

  2. Når du er færdig med at klippe den ydre periferi, skal du flytte hæve/sænke-joysticket bagud for at stoppe knivcylindrene (hvis funktionen for tap-off-forsinkelse er aktiveret) og derefter køre væk fra greenen. Når alle klippeenhederne er uden for greenen, skal du flytte hæve/sænke-joysticket bagud for at hæve klippeenhederne.

   Note: Dette trin mindsker forekomsten af efterladte græsklumper på greenen.

  3. Sæt flaget på plads igen.

  4. Tøm græsopsamlerne for al afklippet græs, inden du flytter maskinen til den næste green.

   Note: Tungt, vådt græsafklip belaster kurvene, ophænget og aktuatorerne. Dette tilfører maskinen unødvendig vægt, så energieffektiviteten reduceres.

  Overvågning af batterisystemets opladningsniveau

  Se hovedinformationsskærmen i InfoCenter for at fastslå batterisystemets opladningsniveau. Se Brug af InfoCenters LCD-display.

  Forståelse af rådgivningsmeddelelserne for lavt batteriniveau

  • Når batteriniveauet når en lav procentsats, vises der en rådgivningsmeddelelse om lavt batteriniveau på InfoCenter. Når du arbejder med et batteriniveau på denne procentsats, skal du afslutte klipningen af den aktuelle green og derefter transportere maskinen til et dertil indrettet batteriopladningsområde og oplade batterierne. Se Opladning af litium-ion-batterierne.

  • Hvis batteriniveauet bliver for lavt (dvs. under 10 %), når du betjener maskinen, vises der en rådgivningsmeddelelse på InfoCenter. Når du arbejder med et batteriniveau på denne procentsats, kan du kun transportere maskinen ved en langsommere hastighed. Klippeenhederne kan ikke aktiveres. Transporter din maskine til et dertil indrettet batteriopladningsområde, og oplad batterierne. Se Opladning af litium-ion-batterierne.

  Slukning af maskinen

  1. Kør maskinen hen på en plan flade.

  2. Flyt funktionskontrolkontakten til positionen NEUTRAL.

  3. Aktiver parkeringsbremsen.

  4. Drej nøglen til positionen OFF (fra) for at slukke maskinen.

  5. Tag nøglen ud.

  Efter betjening

  Sikkerhed efter drift

  Generelt om sikkerhed

  • Aktiver parkeringsbremsen, sluk maskinen, tag nøglen ud, og vent, til alle bevægelige dele er standset, før du forlader førersædet. Lad maskinen køle af, inden du justerer, efterser, rengør eller stiller den til opbevaring.

  • Fjern græs og snavs fra maskinen, især klippeenhederne og drevene, for at forhindre brand.

  • Frakobl strømstikkene, inden maskinen opbevares eller bugseres.

  • Udkobl drevet til redskabet, når du bugserer eller ikke bruger maskinen.

  • Lad maskinen køle af, før du opbevarer maskinen på et afspærret område.

  • Vedligehold og rengør sikkerhedsselen/-erne efter behov.

  • Opbevar ikke maskinen, hvor der er åben ild, gnister eller vågeblus som f.eks. på en vandvarmer eller på andre apparater.

  Sikkerhedsoplysninger om bugsering

  • Bugser kun med en maskine, der har et træk, der er beregnet til bugsering. Det udstyr, der skal bugseres, må kun fastgøres ved bugseringspunktet.

  • Følg anbefalingerne fra producenten om vægtgrænser for udstyr, der bugseres, og bugsering på skråninger. På skråninger er der risiko for, at udstyr, der bugseres, forårsager tab af trækkraft og mistet herredømme.

  • Lad aldrig børn eller andre sidde i eller på udstyr, der bugseres.

  • Kør langsomt, og tillad ekstra stoplængde under bugsering.

  Batteri- og opladersikkerhed

  Generelt

  • Forkert brug eller vedligeholdelse af batteriopladeren kan medføre personskade. Følg alle sikkerhedsanvisninger for at mindske denne risiko.

  • Brug kun den medfølgende oplader til batteriopladning.

  • Kontroller, hvilken spænding der er tilgængelig i dit land, inden du bruger opladeren.

  • Ved tilslutning til en strømforsyning uden for USA skal der om nødvendigt anvendes et overgangsstik med den korrekte konfiguration til stikkontakten.

  • Oplad ikke maskinen i regnvejr eller under våde forhold.

  • Sørg for, at opladeren ikke bliver våd. Beskyt den mod regn og sne.

  • Der kan opstå risiko for brand, elektrisk stød eller personskade, hvis der anvendes et tilbehør, som ikke anbefales eller sælges af Toro.

  • For at reducere risikoen for en batterieksplosion skal du følge disse anvisninger samt anvisningerne til alt udstyr, som du planlægger at bruge i nærheden af opladeren.

  • Batterier kan udlede eksplosive gasser, hvis de overoplades i større omfang.

  • Undlad at åbne batterierne.

  • Hvis et batteri lækker, skal du undgå kontakt med væsken. Hvis du kommer i kontakt med væsken ved et uheld, skal du skylle med vand og søge lægehjælp. Væske, der lækker fra batteriet, kan forårsage irritation eller forbrændinger.

  • Kontakt en autoriseret Toro-forhandler med henblik på serviceeftersyn eller udskiftning af et batteri.

  Uddannelse

  • Opladeren må aldrig betjenes eller vedligeholdes af børn eller utrænet personale. Vær opmærksom på, at lokale forskrifter kan angive en mindstealder for operatøren. Ejeren er ansvarlig for at træne alle operatører og mekanikere.

  • Læs, forstå og følg alle anvisninger på opladeren og i betjeningsvejledningen, før opladeren tages i brug. Sørg for at sætte dig ind i korrekt brug af opladeren.

  Forberedelser

  • Hold omkringstående og børn på afstand under opladning.

  • Bær passende beklædning under opladning, herunder øjenbeskyttelse, lange bukser og kraftige, skridsikre sko.

  • Sluk maskinen, og vent 5 sekunder, indtil maskinen er helt slukket, inden den oplades. Der kan i modsat fald dannes gnister.

  • Sørg for, at der er god ventilation på området under opladningen.

  • Læs og følg alle forholdsregler for opladning.

  • Denne oplader er kun til brug på 120 V- og 240 V-vekselstrømskredsløb og er udstyret med et jordforbundet stik til drift ved 120 V vekselstrøm. Kontakt din autoriserede Toro-forhandler for at få det korrekte strømkabel til brug i 240 V-kredsløb.

  Betjening

  • Undlad at bruge ledningen forkert. Løft ikke opladeren i ledningen, og træk ikke i strømforsyningsledningen for at frakoble opladeren fra stikkontakten. Hold ledningen på afstand af varme, olie og skarpe kanter.

  • Tilslut opladeren direkte til en jordforbundet (3-grenet) stikkontakt. Anvend ikke opladeren i en stikkontakt, der ikke er jordforbundet – heller ikke med en adapter.

  • Foretag ikke ændringer af den medfølgende strømledning eller stik.

  • Undgå at tabe metalværktøj i nærheden af eller på et batteri, da det kan generere gnister eller kortslutte en elektrisk del, hvilket kan medføre en eksplosion.

  • Tag metalartikler som ringe, armbånd, halskæder og ure af, når du arbejder med et litium-ion-batteri. Et litium-ion-batteri kan producere tilstrækkeligt strøm til at forårsage alvorlig forbrænding.

  • Betjen aldrig opladeren uden god sigtbarhed eller lys.

  • Brug en korrekt forlængerledning.

  • Hvis strømforsyningsledningen beskadiges, mens den er tilsluttet, skal ledningen frakobles fra vægkontakten, og du skal kontakte en autoriseret Toro-forhandler med henblik på udskiftning.

  • Træk stikket til opladeren ud af den elektriske stikkontakt, når den ikke anvendes, inden den flyttes til en anden placering, eller inden der foretages eftersyn af den.

  Vedligeholdelse og opbevaring

  • Opbevar opladeren indendørs på et tørt og sikkert sted, der er utilgængeligt for uautoriserede brugere.

  • Opladeren må ikke skilles ad. Tag opladeren til en autoriseret Toro-forhandler, når eftersyn eller reparation er påkrævet.

  • Træk strømledningen ud af stikkontakten inden vedligeholdelse eller rengøring for at reducere risikoen for elektrisk stød.

  • Vedligehold eller udskift sikkerheds- og instruktionsmærkater, når det er nødvendigt.

  • Betjen ikke opladeren, hvis en ledning eller et stik er beskadiget. Udskift en beskadiget ledning eller stik øjeblikkeligt.

  • Hvis opladeren har fået et stød, er blevet tabt eller på anden måde beskadiget, må den ikke bruges. Tag den med til en autoriseret Toro-forhandler.

  Eftersyn og rengøring efter klipning

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  Hver anvendelse eller dagligt
 • Efterse og rengør efter brug.
 • Efter klipning skal du vaske maskinen grundigt med en haveslange uden dyse, så forseglingerne, lejerne og elektronikken ikke kontamineres og beskadiges af for stort vandtryk. Vask ikke de elektriske forbindelser med vand.

  Important: Brug ikke brakvand eller genanvendt vand til at rengøre maskinen.

  Important: Brug ikke trykvaskeudstyr til at vaske maskinen. Trykvaskeudstyr kan beskadige det elektriske system, løsne vigtige mærkater eller bortvaske nødvendigt smørefedt fra friktionssteder. Det kan tvinge vand ind under tætninger, så huse, der indeholder olie eller fedt, kontamineres. Undgå overdrevent brug af vand i nærheden af kontrolpanelet og batterierne.

  Efterse klippeenhedernes skarphed, når du har rengjort maskinen.

  Bugsering af maskinen

  • Vær forsigtig, når du læsser maskinen på eller af en anhænger eller lastbil.

  • Brug en rampe i fuld bredde, når maskinen læsses på en anhænger eller lastbil.

  • Fastgør maskinen med stropper, kæder, kabler eller reb. Både den forreste og bageste strop bør føres ned og udad fra maskinen (Figur 29).

   g292693

  Bugsering af maskinen

  Note: Se Figur 30 for denne procedure.

  g267401

  Inden du bugserer maskinen, skal du udføre følgende procedure for at udløse bremseaktuatoren:

  1. Aktiver parkeringsbremsen.

  2. Tag nøglen ud, og frakobl strømstikkene.

   Important: Hvis strømstikkene er tilsluttet under bugseringen, kan der opstå elektriske skader.

  3. Hvis 3-hjulstræksættet er monteret, skal du koble sættets ledningsnetstik fra hovedledningsnettet.

   Important: Hvis sættets og maskinens ledningsnet er forbundet under bugsering, kan der opstå elektriske skader.

  4. Læg stopklodser både foran og bag forhjulene.

  5. Udløs fjederens spænding ved at løsne møtrikken, der fastgør øjebolten til fjederbeslaget (Figur 30).

  6. Fjern fjederen.

  7. Indfør en skralde (⅜") gennem hullet i armbeslaget, og skub aktuatorens aksel ind.

   Fare

   Når aktuatoren frigøres fra bremsen, kan maskinen køre på frihjul. En maskine, der kører på frihjul, kan forårsage alvorlig personskade på omkringstående.

   Hvis maskinen ikke bugseres, skal du aktivere parkeringsbremsen.

  8. Få en anden person til at sidde på sædet, spænde sikkerhedsselen, og bruge bremsen, mens du bugserer maskinen.

   Note: Dette sikrer, at maskinen er under kontrol, når du bugserer den.

  9. Fjern stopklodserne fra hjulene.

  10. Når maskinen er klar til bugsering, skal du deaktivere parkeringsbremsen.

  11. Brug den bageste styrehjulsgaffel til at bugsere maskinen (Figur 31).

   Important: Kør ikke hurtigere end 5 km/t ved bugsering af maskinen. Dette kan medføre beskadigelse af de elektriske komponenter.

   g270135

  Når du har bugseret maskinen til den ønskede destination, skal du udføre følgende trin:

  1. Aktiver parkeringsbremsen.

  2. Fjern bugseringsstroppen fra styrehjulsgaflen.

  3. Monter fjederen som vist i Figur 30.

  4. Tilspænd øjeboltens møtrik, så fjederlængden er 11,4 cm, når fjederen er monteret (Figur 30).

  Vedligeholdelse af litium-ion-batterierne

  Advarsel

  Batterierne indeholder høj spænding, der kan give forbrændinger eller elektrisk stød.

  • Forsøg aldrig at åbne batterierne.

  • Udvis ekstrem forsigtighed, når du håndterer et batteri, hvis kasse er revnet.

  • Brug kun den oplader, der er beregnet til batterierne (model 04012).

  Litium-ion-batterierne kan opretholde en tilstrækkelig opladning til at udføre det arbejde, de er beregnet til, i løbet af deres levetid. I løbet af de første 4 års drift er det samlede areal, du kan klippe pr. enkelt opladning, 13.006 m2. Denne ydelse er baseret på følgende betingelser:

  • Knivcylindere og bundknive er skarpe.

  • Bundknivs- og cylinderkontakt er justeret i henhold til betjeningsvejledningen.

  • Trimmeren er indstillet til halvdelen af klippehøjden eller højere.

  • Bagrullebørsterne er indstillet til den letteste kontakt.

  • 13 km transportafstand er påkrævet.

  • Golfbanen, som du udfører arbejde på, er let kuperet.

  Som tiden går, vil det samlede stykke arbejde, som batterierne kan udføre på en enkelt opladning, gradvist mindskes.

  Note: Dine resultater kan variere afhængigt af den afstand, som maskinen skal transporteres, de ujævnheder, du kører hen over, bundknivens og cylinderens kontaktindstilling og skarphed samt andre faktorer, der beskrives i dette afsnit.

  Følg disse retningslinjer for at opnå maksimal levetid og brug af dine batterier:

  • Åbn ikke batteriet. Der er ingen indvendige dele, som brugeren selv kan reparere. Hvis du åbner pakken, bortfalder garantien. Batterierne beskyttes af sikkerhedsanordninger.

  • Opbevar/parker maskinen i en ren, tør garage eller lagerplads væk fra direkte sollys, varmekilder, regn og våde forhold. Opbevar ikke maskinen på et sted, hvor temperaturen falder til under -30 °C eller stiger til over 60 °C. Temperaturer uden for dette område vil beskadige batterierne. Høje temperaturer under opbevaring, særligt ved et højt batteriniveau, reducerer batteriernes levetid.

  • Ved opbevaring af maskinen i over 10 dage skal det sikres, at maskinen står et køligt og tørt sted væk fra sollys, regn og våde forhold, og at den er mindst 50 % opladet.

  • Hvis du klipper græs, mens det er varmt eller i sollys, kan batteriet overophede. Hvis dette sker, vil en advarsel om høj temperatur vises på InfoCenter. I denne tilstand deaktiveres klippeenhederne, og maskinen sænker kørehastigheden.

   Kør øjeblikkeligt maskinen til et køligt sted væk fra sollys, sluk maskinen, og lad batterierne nedkøle helt, før driften genoptages.

  • Juster kontakten mellem knivcylinderen og bundkniven til at være så let som muligt. Dette sænker den påkrævede effekt til at drive klippeenhederne og øger mængden af arbejde, maskinen kan udføre pr. opladning. Se Kontrol af kontakt mellem knivcylinder og bundkniv.

  • Sørg for at opretholde skarpheden på bundknive og cylindere. En sløv skærekniv øger strømforbruget og reducerer den mængde arbejde, maskinen kan udføre på hver opladning.

  • Hvis du bruger trimmere, bør trimmerhøjden ikke overstige mere end halvdelen af klippehøjden. Hvis klippehøjden er over 1,2 cm, bør trimmerhøjden ikke overstige 0,6 cm.

  • Juster kontakten til bagrullebørsten, så den er så let som muligt. Dette sænker den påkrævede effekt til at drive klippeenhederne og øger mængden af arbejde, maskinen kan udføre pr. opladning.

  • Brug kun lygter (hvis din maskine er udstyret med lygtesættet), når det er nødvendigt.

  Transport af litium-ion-batterierne

  Det amerikanske transportministerium og internationale transportmyndigheder kræver, at litium-ion-batterier transporteres i særlig emballage og udelukkende transporteres af speditører med relevant certificering. I USA må du transportere et batteri, når det er monteret på maskinen som batteridrevet udstyr med bestemte lovgivningsmæssige krav. Kontakt det amerikanske transportministerium eller den relevante myndighed i dit hjemland for at få detaljerede oplysninger om bestemmelser vedrørende transport af batterierne eller maskinen med monterede batterier.

  Hvis du ønsker yderligere oplysninger om forsendelse af et batteri, skal du kontakte din autoriserede Toro-forhandler.

  Overblik over litium-ion-batteriopladeren

  Se Figur 32 for at få en oversigt over batteriopladerens displays og ledninger.

  g251620g251632

  Tilslutning til en strømkilde

  For at reducere risikoen for elektrisk stød har denne oplader et trebenet jordforbundet stik (type B). Hvis stikket ikke passer i stikkontakten, er andre typer af jordforbundne stik tilgængelige. Kontakt en autoriseret Toro-forhandler.

  Foretag ikke ændringer af opladeren eller strømforsyningsledningen på nogen måde.

  Fare

  Kontakt med vand, mens maskinen oplades, kan medføre elektrisk stød, hvilket kan forårsage personskade eller død.

  • Håndter ikke stikket eller opladeren med våde hænder, eller mens du står i vand.

  • Oplad ikke batterierne i regnvejr eller under våde forhold.

  Important: Kontroller strømforsyningsledningen regelmæssigt for huller eller revner i isoleringen. Benyt ikke en beskadiget ledning. Før ikke ledningen gennem overfladevand eller vådt græs.

  1. Sæt opladerens stik på strømforsyningsledningen i den tilsvarende indgangsstikkontakt på opladeren.

   Advarsel

   En beskadiget opladerledning kan medføre elektrisk stød eller brand.

   Efterse strømforsyningsledningen grundigt, inden opladeren anvendes. Hvis ledningen er beskadiget, må opladeren ikke betjenes, inden du får fat i en ny ledning.

  2. Sæt vægstikenden af strømforsyningsledningen i en jordforbundet elektrisk stikkontakt.

  Opladning af litium-ion-batterierne

  Forsigtig

  Forsøg på at oplade batterierne med en oplader, der ikke leveres af Toro, kan medføre overdreven varme og andre relaterede produktfejl, hvilket kan forårsage tingsskade og/eller personskade.

  Brug opladeren (model 04012) til at oplade batterierne.

  Important: Oplad kun batterierne i temperaturer, der ligger inden for det anbefalede område. Se følgende tabel for det anbefalede område:

  Note: Opladeren fungerer ikke ved temperaturer, der overstiger de minimum- eller maksimumtemperaturer, der er angivet i nedenstående tabel.

  Anbefalet temperaturområde til opladning

  Område for opladning0 °C til 45 °C
  Område for lavtemperatursopladning (reduceret strømtilførsel)-5 °C til 0 °C
  Område for højtemperatursopladning (reduceret strømtilførsel)45 °C til 60 °C
  1. Parker maskinen på det sted, der er beregnet til opladning.

  2. Aktiver parkeringsbremsen, og flyt funktionskontrolkontakten til positionen NEUTRAL.

  3. Sørg for, at klippeenhederne er deaktiveret, og sænk dem ned på jorden.

  4. Sluk maskinen, og tag nøglen ud.

  5. Afbryd strømmen til maskinen ved at adskille strømstikkene. Se Strømstik.

  6. Sørg for, at stikkene er fri for støv og snavs.

  7. Sæt opladerudgangsstikket i opladerstikket på maskinen (Figur 33).

   Note: Maskinstikket er placeret under det strømstik, der er fastgjort til maskinen.

   g292546
  8. Tilslut opladerstrømledningen til en strømkilde. Se Tilslutning til en strømkilde.

  9. Iagttag opladeren for at sikre, at batterierne oplades.

   Note: Kontrollampen for batteriopladning skal blinke, og kontrollampen for opladningsudgangen skal lyse.

  10. Frakobl opladeren, når maskinen når et tilstrækkeligt batteriniveau. Se Fuldførelse af opladningsprocessen.

  Overvågning af opladningsprocessen og fejlfinding

  Note: LCD-statusdisplayet viser meddelelser under opladningen. De fleste er rutinemæssige meddelelser.

  Hvis der er en fejl, blinker fejlkontrollampen gult eller lyser konstant rødt. Der vises en fejlmeddelelse i InfoCenter på et ciffer ad gangen, startende med bogstavet E eller F (f.eks. E-0-1-1).

  Se , hvis du vil rette en fejl. Hvis ingen af disse løsninger løser problemet, skal du kontakte en autoriseret Toro-forhandler.

  Fuldførelse af opladningsprocessen

  Når opladningen er udført, lyser kontrollampen for batteriopladning (Figur 32) konstant grønt, og kontrollampen for opladningsudgangen slukkes.

  1. Frakobl opladerstikket fra maskinstikket.

  2. Placer opladerens stik og ledning i en opbevaringsposition, så beskadigelse undgås.

  3. Sørg for, at strømstikkene er rene.

  4. Tilslut strømstikkene. Se Strømstik.

  5. Tænd maskinen. Se Tænding af maskinen.

  6. Kontroller opladningsniveauet. Se Brug af InfoCenters LCD-display.

  Vedligeholdelse

  Sikkerhed ved vedligeholdelse

  • Før du forlader førersædet, skal du gøre følgende:

   • Parker maskinen på en plan overflade.

   • Flyt funktionskontrolkontakten til positionen NEUTRAL.

   • Sørg for, at klippeenhederne er deaktiveret, og sænk dem ned på jorden.

   • Aktiver parkeringsbremsen.

   • Sluk maskinen, og tag nøglen ud.

   • Vent på, at al bevægelse standser.

  • Vent, til maskinens komponenter er kølet ned, før du udfører vedligeholdelse.

  • Lad kun en kvalificeret fagperson vedligeholde og reparere maskinen.

  • Frakobl strømstikkene, før du udfører vedligeholdelse.

  • Udfør så vidt muligt ikke vedligeholdelsesarbejde, mens maskinen kører. Hold afstand til bevægelige dele.

  • Understøt maskinen med donkrafte, når du arbejder under maskinen.

  • Tag forsigtigt trykket af komponenter, hvori der er oplagret energi.

  • Hold alle dele af maskinen i god driftsmæssig stand og alle fastgørelsesdele tilspændt.

  • Udskift alle slidte eller beskadigede mærkater.

  • Brug kun originale Toro-reservedele for at sørge for en sikker, optimal ydeevne på maskinen. Reservedele, der er fremstillet af andre producenter, kan være farlige, og brug heraf kan gøre garantien ugyldig.

  Skema over anbefalet vedligeholdelse

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  Efter de første 8 timer
 • Tilspænd hjulmøtrikkerne.
 • Skift traktionsmotorens gearkasseolie.
 • Hver anvendelse eller dagligt
 • Efterse sikkerhedsselen/-erne for slid, revner og anden skade. Udskift sikkerhedsselen/-erne, hvis en komponent ikke fungerer korrekt.
 • Kontroller sikkerhedslåsesystemet.
 • Efterse og rengør efter brug.
 • Kontroller dæktrykket.
 • Kontroller kontakten mellem knivcylinderen og bundkniven.
 • Rengør maskinen (undlad at bruge højtryksrenser).
 • For hver 50 timer
 • Kontroller batterikabelforbindelserne.
 • For hver 200 timer
 • Tilspænd hjulmøtrikkerne.
 • For hver 800 timer
 • Skift traktionsmotorens gearkasseolie.
 • Kontrolliste for daglig vedligeholdelse

  Kopier denne side til daglig brug.

  VedligeholdelsespunkterI ugen:
  Man.Tirs.Ons.Tors.Fre.Lør.Søn.
  Kontroller sikkerhedslåsbetjeningen.       
  Kontroller instrumenternes funktion.       
  Kontroller bremsefunktionen.       
  Kontroller dæktrykket.       
  Kontroller kontakten mellem knivcylinderen og bundkniven.       
  Kontroller justeringen af klippehøjden.       
  Reparation af beskadiget maling.       
  Vask maskinen.       
  Bemærkninger om problemområder
  Eftersyn foretaget af:
  PunktDatoOplysninger
     
     
     
     
     

  Tiltag forud for vedligeholdelse

  Hævning af maskinen

  Fare

  Mekaniske eller hydrauliske donkrafte kan svigte og forårsage alvorlige personskader.

  • Brug donkrafte til at understøtte den hævede maskine.

  • Brug kun mekaniske eller hydrauliske donkrafte til at hæve maskinen.

  1. Anbring en donkraft på det ønskede donkraftpunkt (Figur 34):

   • Fodtrin på maskinens venstre side

   • Donkraftbeslag på maskinens højre side

   • Styrehjulsgaffel bag på maskinen

   g286954
  2. Når du har hævet maskinen, skal du bruge passende donkrafte til at understøtte maskinen under følgende områder (Figur 35):

   • Batteribakker bag på maskinen

   • Klippeenhedens drejebeslag på forsiden af maskinen

  g296353

  Løft af motorhjelmen

  1. Frigør stropperne fra hver side af motorhjelmen (Figur 36).

   g292114
  2. Løft motorhjelmen (Figur 36).

  Vedligeholdelse af elektrisk system

  Elektrisk system – sikkerhed

  • Frakobl strømstikkene, før du reparerer maskinen.

  • Oplad batterier på et åbent sted med god ventilation, væk fra gnister og åben ild. Træk stikket til opladeren ud af stikkontakten, før du slutter den til eller kobler den fra batteriet. Brug beskyttelsesdragt og isoleret værktøj.

  Frakobling eller tilslutning af strøm til maskinen

  Strømstikkene leder strøm fra batterierne til maskinen. Afbryd strømmen ved at adskille stikkene. Tilslut strømmen ved at tilslutte stikkene til hinanden. Se Strømstik.

  Sikringernes placering

  Sikringernes placering for 48 V-systemet

  Sikringerne i det elektriske 48 V-system er placeret under sædet (Figur 37).

  g288685

  Sikringernes placering for 12 V-systemet

  Sikringerne til det elektriske 12 V-system er placeret under dækslet (Figur 38) på maskinens højre side.

  g279712

  Se Figur 39 for en beskrivelse af hver sikring i sikringsblokkene:

  g279711

  Placeringen for knivcylinderkredsløbets sikringer

  Knivcylinderkredsløbets sikringer er placeret under dækslet på venstre side af maskinen. Få adgang til sikringsblokken ved at fjerne det venstre dæksel og dækslet til sikringsblokken (Figur 40).

  g278267

  Se Figur 41 for at få en beskrivelse af hver sikring på sikringsblokmærkaten:

  g278268

  Sådan finder du fortryksstyreenhedens sikring

  Sikringen, der beskytter fortryksstyreenheden, er placeret i sin egen holder på maskinens ledningsnet til venstre for det midterste (bageste) batterisæt (Figur 42).

  g292133

  Hjulmotorens og de elektriske systemsikringers placeringer

  • Sikringerne til den højre hjulmotor (60 A) er placeret under sædet (Figur 43).

   g288688
  • Sikringen til venstre hjulmotor (60 A) er placeret under dækslet på venstre side af maskinen, tæt på knivcylinderkredsløbets sikringer (Figur 44).

   g282896
  • Sikringen til det elektriske system er placeret under strømstikkene (Figur 45).

   g296483

  Eftersyn af batterierne

  Note: Maskinen er udstyret med 8 litium-ion-batterier.

  Et litium-ion-batteri skal bortskaffes eller genbruges i overensstemmelse med lokale og nationale forskrifter. Hvis et batteri skal efterses, skal du henvende dig til din autoriserede Toro-forhandler for at få hjælp.

  De eneste dele på et batteri, der kan efterses af brugeren, er mærkaterne. Hvis du forsøger at åbne et batteris hovedrum, bortfalder garantien. Hvis der opstår problemer med et batteri, skal du henvende dig til din autoriserede Toro-forhandler for at få hjælp.

  Vedligeholdelse af batteriopladeren

  Important: Alle reparationer af elektriske dele må kun udføres af en autoriseret Toro-forhandler.

  Du skal kun beskytte opladeren mod skader og vejrforhold.

  Vedligeholdelse af batteriopladerens ledninger

  • Rengør ledningerne med en let fugtig klud efter hver brug.

  • Rul ledningerne sammen, når de ikke anvendes.

  • Undersøg regelmæssigt ledningerne for beskadigelse, og udskift dem med Toro-godkendte reservedele efter behov.

  Rengøring af batteriopladerens kasse

  Rengør kassen med en let fugtig klud efter hver brug.

  Vedligeholdelse af drivsystem

  Kontrol af dæktrykket

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  Hver anvendelse eller dagligt
 • Kontroller dæktrykket.
 • Varier dæktrykket for alle 3 hjul, afhængig af plæneforholdene, fra minimum 0,83 til maksimum 1,10 bar.

  Important: Sørg for, at dæktrykkene for alle hjulene er identiske. Hvis dæktrykkene er forskellige, påvirkes maskinens ydeevne.

  Kontrol af hjulmøtrikkernes tilspændingsmoment

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  Efter de første 8 timer
 • Tilspænd hjulmøtrikkerne.
 • For hver 200 timer
 • Tilspænd hjulmøtrikkerne.
 • Advarsel

  Hvis du ikke opretholder det rette tilspændingsmoment på hjulmøtrikkerne, kan det medføre personskade.

  Tilspænd hjulmøtrikkerne til det angivne tilspændingsmoment med de angivne intervaller.

  Tilspændingsmoment for hjulmøtrikkerne: 108 til 122 Nm

  For at sikre jævn fordeling skal hjulmøtrikkerne tilspændes i det mønster, der er vist i Figur 46.

  g274650

  Skift af traktionsmotorens gearkasseolie

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  Efter de første 8 timer
 • Skift traktionsmotorens gearkasseolie.
 • For hver 800 timer
 • Skift traktionsmotorens gearkasseolie.
 • Oliespecifikation: SAE 80W90

  Gearkassens oliekapacitet: ca. 384 ml

  1. Hæv maskinen. Se Hævning af maskinen.

   Important: Maskinen skal stå plant, så den korrekte mængde olie kan hældes i gearkassen.Sørg for, at maskinen står plant på donkraftene.

  2. Udfør følgende trin for at afmontere dækkene på venstre og højre side:

   1. Løsn og fjern hjullåsemøtrikkerne (Figur 47).

    g280226
   2. Afmonter de venstre og højre dæk.

  3. Anbring en drænbakke under hjulmotoren (Figur 48).

   g322517
  4. Fjern aftapningsproppen fra drænåbningen (Figur 48).

   Note: Drænåbningen er placeret i bunden af gearkassen.

   Note: Lad al olien løbe ud af gearkassen.

  5. Rengør aftapningsproppen.

  6. Monter aftapningsproppen i drænåbningen (Figur 48).

  7. Fjern udluftningsslangen og -fittingen fra toppen af gearkassen (Figur 49).

   g322518
  8. Fyld gearkassen med 384 ml af den specificerede olie gennem påfyldningshullet.

  9. Sæt udluftningsslangen og -fittingen i påfyldningshullet (Figur 49).

  10. Udfør følgende trin for at montere dækkene:

   1. Skub de venstre og højre dæk på hjulnavene.

   2. Monter hjullåsemøtrikkerne (Figur 47).

   3. Tilspænd hjullåsemøtrikkerne med det moment, der er angivet i Kontrol af hjulmøtrikkernes tilspændingsmoment.

  Vedligeholdelse af bremser

  Justering af bremserne

  Hvis bremserne ikke kan holde en parkeret maskine stående, kan du justere bremserne. Kontakt din autoriserede Toro-forhandler, eller find yderligere oplysninger i servicevejledningen.

  Vedligeholdelse af klippeenhederne

  Skæreknivssikkerhed

  En slidt eller beskadiget skærekniv eller bundkniv kan gå itu, og et stykke kan blive kastet mod dig eller omkringstående, hvilket kan medføre alvorlig personskade eller død.

  • Efterse regelmæssigt skære- og bundknivene for kraftig slitage eller skader.

  • Vær forsigtig, når du efterser knivene. Brug handsker, og vær forsigtig, når du udfører service på dem. Du må kun udskifte eller baglappe skære- og bundknivene. De må aldrig rettes ud eller svejses.

  • På maskiner med flere klippeenheder skal du være forsigtig, når du drejer en klippeenhed – det kan få knivcylindrene i de andre klippeenheder til at rotere.

  Montering og afmontering af klippeenhederne

  Note: Når klippeenhederne ikke er monteret på maskinen, skal klippeenhedernes cylindermotorer placeres i opbevaringspositionen foran på affjedringsarmene for at forhindre, at de beskadiges.

  Important: Hæv ikke ophænget til transportposition, når cylindermotorerne er i holderne på maskinens stel. Dette kan resultere i beskadigelse af motorerne eller slangerne.

  Important: Når det er nødvendigt at vippe klippeenheden, skal bagenden af klippeenheden understøttes for at sikre, at møtrikkerne på den bageste del af bundtværstangens justeringsskruer ikke hviler på arbejdsfladen (Figur 50).

  g014596

  Montering af klippeenhederne

  Ophænget skal sænkes for at montere klippeenhederne. Udfør følgende trin for at sænke ophænget:

  1. Parker maskinen på en ren, plan flade.

  2. Indstil funktionskontrolkontakten til positionen NEUTRAL.

  3. Sæt nøglen i kontakten, og drej den til positionen ON (til).

  4. Sænk ophænget ved hjælp af hæve/sænke-joysticket.

  5. Aktiver parkeringsbremsen, sluk maskinen, og tag nøglen ud.

  Udfør følgende trin for at montere klippeenhederne:

  1. Frakobl strømstikkene. Se Strømstik.

   Forsigtig

   Hvis du ikke frakobler strømmen til maskinen, er der risiko for, at klippeenhederne startes utilsigtet og forårsager alvorlige skader på hænder og fødder.

   Frakobl altid strømstikkene, før der udføres arbejde på klippeenhederne.

  2. Hæv fodstøtten og vip den åben, så du får adgang til den midterste klippeenheds position (Figur 51).

   Forsigtig

   Fodstøtten kan klemme fingrene, hvis den falder ned i den lukkede position.

   Hold fingrene på afstand af området, hvor fodstøtten er fæstnet, når den er åben.

   g014602
  3. Placer klippeenheden under den midterste affjedringsarm.

  4. Åbn låsene på affjedringsarmens stang (Figur 52), og skub affjedringsarmen ned, så stangen passer over begge vinkelarme på klippeenheden, og sørg for, at låsene går under klippeenhedens tværstang (Figur 53).

   g014609
   g014611
  5. Luk låsehåndtagene ned og omkring klippeenhedens stang, og lås dem på plads (Figur 52).

   Note: Du hører et klik og kan fornemme det, når låsehåndtagene låses korrekt på plads.

  6. Kom rent smørefedt på notakslen på klippeenhedens motor (Figur 54).

  7. Sæt motoren ind i klippeenhedens venstre side (set fra førersædet), og træk motorens holdestang på klippeenheden i motorens retning, indtil du hører et klik fra begge sider af motoren (Figur 54).

   g036122
  8. Monter en græsopsamler på krogene til opsamleren på affjedringsarmen.

  9. Gentag denne fremgangsmåde på de andre klippeenheder.

  10. Tilslut strømstikkene. Se Strømstik.

  Afmontering af klippeenhederne

  1. Parker maskinen på en ren, plan overflade, indstil funktionskontrolkontakten til positionen NEUTRAL, og brug hæve/sænke-joysticket til at sænke klippeenhederne.

  2. Aktiver parkeringsbremsen, sluk maskinen, og tag nøglen ud.

  3. Frakobl strømstikkene. Se Strømstik.

   Forsigtig

   Hvis du ikke frakobler strømmen til maskinen, er der risiko for, at klippeenhederne startes utilsigtet og forårsager alvorlige skader på hænder og fødder.

   Frakobl altid strømstikkene, før der udføres arbejde på klippeenhederne.

  4. Skub motorens holdestang ud af rillerne på motoren hen mod klippeenheden, og fjern motoren fra klippeenheden.

   g036123
  5. Flyt motoren hen i opbevaringspositionen foran på affjedringsarmen (Figur 56).

   g036124

   Note: Opbevar klippeenhedernes cylindermotorer i opbevaringspositionen foran på affjedringsarmene for at forhindre, at de beskadiges, når du sliber, indstiller klippehøjden eller udfører andre vedligeholdelsesprocedurer på klippeenhederne.

   Important: Hæv ikke ophænget til transportposition, når cylindermotorerne er i holderne på maskinens stel. Dette kan resultere i beskadigelse af motorerne eller ledningerne. Hvis du er nødt til at flytte traktionsenheden, uden at klippeenhederne er monteret, skal de fastgøres til affjedringsarmene med kabelbånd.

  6. Åbn låsehåndtagene på affjedringsarmens stang på klippeenheden, som du fjerner (Figur 52).

  7. Kobl låsehåndtagene af klippeenhedens stang.

  8. Rul klippeenheden ud fra affjedringsarmens underside.

  9. Gentag trin 4 – 8 på de andre klippeenheder efter behov.

  10. Tilslut strømstikkene. Se Strømstik.

  Kontrol af kontakt mellem knivcylinder og bundkniv

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  Hver anvendelse eller dagligt
 • Kontroller kontakten mellem knivcylinderen og bundkniven.
 • Kontroller kontakten mellem knivcylindre og bundkniven dagligt, før maskinen tages i brug, uanset om kvaliteten af klipningen tidligere har været acceptabel. Der skal være let kontakt i hele knivcylinderens og bundknivens længde. Se klippeenhedens betjeningsvejledning.

  Frakobl strømstikkene, før du kontrollerer knivcylindrene. Se Strømstik. Sæt dem sammen igen, når arbejdet er udført.

  Baglapning af klippeenhederne

  Advarsel

  Berøring af bund- eller cylinderknivene eller andre bevægelige dele kan medføre personskader.

  • Hold fingre, hænder og tøj væk fra bund- og cylinderknivene samt bevægelige dele.

  • Forsøg aldrig at dreje knivcylindrene med hænderne eller fødderne, mens maskinen kører.

  1. Parker maskinen på en plan flade, sænk klippeenhederne, flyt funktionskontrolkontakten til positionen NEUTRAL, aktiver parkeringsbremsen, sluk maskinen, og tag nøglen ud.

  2. Foretag de første justeringer mellem knivcylinder og bundkniv, der er relevante for baglapning, på alle klippeenheder, som skal baglappes. Se klippeenhedens betjeningsvejledning.

  3. Sæt nøglen i kontakten, og tænd maskinen.

  4. På infocenterets styreenhed skal du vælge BAGLAP i menuen SERVICE.

  5. Indstil BAGLAP til TIL.

  6. Træk hovedmenuen frem, og rul ned til Indstillinger.

  7. I menuen INDSTILLINGER rulles ned til OMDREJNINGSHASTIGHED VED BAGLAPNING, og ±-knappen anvendes til at vælge den ønskede baglapningshastighed.

  8. Når funktionskontrolkontakten er i positionen NEUTRAL, skal hæve/sænke-joysticket flyttes fremad for at starte baglapningen på de valgte knivcylindre.

  9. Påfør lappepasta med en langskaftet pensel. Brug aldrig en kortskaftet pensel.

  10. Hvis knivcylindrene går i stå eller kører uregelmæssigt under baglapningen, så vælg en højere hastighed for knivcylindrene, indtil hastigheden stabiliseres.

  11. Klippeenhederne justeres under baglapning ved at slå knivcylindrene fra, flytte hæve/sænke-joysticket bagud og derefter slukke maskinen. Gentag trin 3 til og med 9, når justeringerne er foretaget.

  12. Gentag proceduren for alle de klippeenheder, som du ønsker at baglappe.

  13. Når du er færdig, skal du sætte indstillingen BACKLAP (baglap) i InfoCenter til OFF (fra) eller dreje nøglen til positionen OFF, så maskinen igen står til fremadrettet klipning.

  14. Vask al lappepasta af klippeenhederne. Juster klippeenhedernes knivcylindre i forhold til bundknivene efter behov. Flyt hastighedsregulatoren for klippeenhedens knivcylindre til den ønskede klippeposition.

   Important: Undlad at bruge en højtryksrenser til rengøring af klippeenhederne. Det kan forårsage beskadigelse af lejer og tætninger.

  Opbevaring

  Hvis du ønsker at stille maskinen til opbevaring i længere tid, skal du udføre trinene i Klargøring af maskinen til opbevaring.

  Sikkerhed i forbindelse med opbevaring

  • Sænk klippeenhederne, aktiver parkeringsbremsen, sluk maskinen, tag nøglen ud, og vent, til al bevægelse er standset, før du forlader førersædet. Lad maskinen køle af, inden du justerer, efterser, rengør eller stiller den til opbevaring.

  • Opbevar ikke maskinen, hvor der er åben ild, gnister eller vågeblus som f.eks. på en vandvarmer eller andre apparater.

  • Opbevar maskinen på et tørt sted indendørs, der er utilgængeligt for børn og væk fra direkte sollys.

  Klargøring af maskinen til opbevaring

  1. Sluk altid maskinen, tag nøglen ud, vent, til alle bevægelige dele er standset, og lad maskinen køle af før justering, rengøring og reparation af maskinen, eller inden den stilles til opbevaring.

  2. Fjern ophobninger af snavs og gammelt græsaffald. Slib knivcylinderne og bundknivene om nødvendigt. Se betjeningsvejledningen til klippeenheden. Smør bundknivene og cylinderknivene med rustbeskyttelsesmiddel.

  3. Hæv og understøt maskinen for at fjerne vægten fra dækkene.

  4. Ved længerevarende opbevaring skal du følge kravene til batteriopbevaring. Se Krav til opbevaring af batterier.

  Krav til opbevaring af batterier

  Note: Du behøver ikke at fjerne batterierne fra maskinen før opbevaring.

  Se kravene til opbevaringstemperatur i følgende tabel:

  Temperaturkrav til opbevaring

  OpbevaringsforholdTemperaturkrav
  Normale opbevaringsforhold-20 °C til 45 °C
  Ekstrem varme – 1 måned eller mindre45 °C til 60 °C
  Ekstrem kulde – 3 måneder eller mindre-30 °C til -20 °C

  Important: Temperaturer uden for dette område vil beskadige batterierne.Den temperatur, som batterierne opbevares i, påvirker deres levetid. Længerevarende opbevaring ved ekstreme temperaturer reducerer batteriernes levetid. Opbevar maskinen under de normale opbevaringsforhold, der er angivet i tabellen med temperaturkrav.

  • Før du stiller maskinen til opbevaring, skal du oplade eller aflade batterierne til mellem 40 % og 60 % (50,7 V til 52,1 V).

   Note: En opladning på 50 % er optimal for at sikre en maksimal batterilevetid. Hvis batterierne er opladet til 100 % før opbevaring, forkortes batteriets levetid.Hvis du forventer, at maskinen skal opbevares i længere tid uden brug, skal batterierne oplades til ca. 60 %.

  • For hver 6 måneders opbevaring skal du kontrollere batteriets opladningsniveau og sikre, at det ligger mellem 40 % og 60 %. Hvis opladningsniveauet er under 40 %, skal batterierne oplades til mellem 40 % og 60 %.

  • Du kan anvende et multimeter til at kontrollere opladningsniveauet, når maskinen er slukket. Se følgende tabel for den spændingsmængde, der svarer til opladningsniveauet:

   SpændingOpladningsniveau
   52,1 V60 %
   51,4 V50 %
   50,7 V40 %
  • Når batterierne er opladet, skal du afbryde strømmen til batteriopladeren. Frakobl strømstikket under opbevaring for at minimere afladning af batterierne.

  • Hvis du lader opladeren sidde på maskinen, slukkes den, når batterierne er fuldt opladet, og den tændes ikke igen, medmindre opladeren frakobles og tilsluttes igen.

  Opbevaring af opladeren

  1. Afbryd strømmen til maskinen. Se Frakobling eller tilslutning af strøm til maskinen.

  2. Frakobl strømforsyningsledningen fra opladeren, og rul den forsvarligt sammen.

  3. Efterse strømforsyningsledningen grundigt for tegn på slitage og skader. Udskift den, hvis den er slidt eller beskadiget.

  4. Efterse opladeren grundigt for slidte, løse eller beskadigede dele. Kontakt en autoriseret Toro-forhandler for at få hjælp med henblik på reparation eller udskiftning af reservedele.

  5. Opbevar opladeren med strømforsyningsledningen på et rent, tørt sted, hvor den ikke kan få stød eller blive beskadiget og ikke kan udsættes for kautiske dampe.

  Fejlfinding

  ProblemPossible CauseCorrective Action
  Kode E-0-0-1 eller E-0-4-7
  1. Høj batterispænding
  1. Sørg for, at batterispændingen er korrekt, og at kabelforbindelserne er sikre. Sørg for, at batteriet er i god stand.
  Kode E-0-0-4
  1. BMS eller batterifejl registreret
  1. Kontakt en autoriseret Toro-forhandler.
  Kode E-0-0-7
  1. Batteriets amperetimegrænse overskredet
  1. Mulige årsager omfatter dårlig batteristand, komplet afladet batteri, dårligt tilsluttet batteri og/eller høje sekundære belastninger på batteriet under opladning. Mulige løsninger: Udskift batterierne. Kontroller jævnstrømsforbindelserne. Afbryd sekundære belastninger. Denne fejl vil blive ryddet, når opladeren nulstilles ved at frakoble og derefter tilkoble jævnstrømmen.
  Kode E-0-1-2
  1. Fejl i omvendt polaritet
  1. Batteriet er forbundet til opladeren forkert. Sørg for, at batteriforbindelserne er sikre.
  Kode E-0-2-3
  1. Fejl i høj vekselstrømsspænding (>270 V vekselstrøm)
  1. Tilslut opladeren til en vekselstrømskilde, der giver stabil vekselstrøm mellem 85-270 V/45-65 Hz.
  Kode E-0-2-4
  1. Opladeren blev ikke initialiseret
  1. Opladeren kunne ikke tændes korrekt. Afbryd vekselstrømsforsyningen og batteriforbindelsen i 30 sekunder, før du prøver igen.
  Kode E-0-2-5
  1. Fejl ved lav vekselspændingssvingning
  1. Vekselstrømskilden er ustabil. Kan være forårsaget af underdimensioneret generator eller alvorligt underdimensionerede forsyningskabler. Tilslut opladeren til en vekselstrømskilde, der giver stabil vekselstrøm mellem 85-270 V/45-65 Hz.
  Kode E-0-3-7
  1. Omprogrammering mislykkedes
  1. Fejl i softwareopgradering eller scriptoperation. Sørg for, at den nye software er korrekt.
  Kode E-0-2-9, E-0-3-0, E-0-3-2, E-0-4-6 eller E-0-6-0
  1. Kommunikationsfejl med batteri
  1. Sørg for, at forbindelsen mellem signalledningerne og batteriet er sikker.
  ProblemPossible CauseCorrective Action
  F-0-0-1, F-0-0-2, F-0-0-3, F-0-0-4, F-0-0-5, F-0-0-6 eller F-0-0-7
  1. Intern opladerfejl
  1. Afbryd vekselstrømsforbindelsen og batteriforbindelsen i mindst 30 sekunder, og prøv igen. Hvis det mislykkes igen, skal du kontakte en autoriseret Toro-forhandler.