Úvod

Tento stroj je ručne vedená kosačka s kotúčovými čepeľami určená na používanie profesionálnymi operátormi v komerčných aplikáciách. Primárne je určená na kosenie trávy na udržiavaných trávnikoch. Používanie tohto výrobku na iné ako určené použitie môže byť nebezpečné pre vás a okolostojacich.

Tieto informácie si pozorne prečítajte, aby ste sa výrobok naučili správne ovládať a udržiavať a aby ste predchádzali zraneniam a poškodeniu výrobku. Zodpovedáte za správnu a bezpečnú obsluhu výrobku.

Na lokalite www.Toro.com získate informácie o bezpečnosti výrobkov, školiacich materiáloch týkajúcich sa prevádzky, príslušenstve a tiež pomoc pri hľadaní predajcu alebo registrácii výrobku.

Ak potrebujete servis, originálne diely od spoločnosti Toro alebo doplňujúce informácie, obráťte sa na autorizovaného servisného predajcu alebo zákaznícke stredisko spoločnosti Toro a pripravte si číslo modelu a sériové číslo vášho výrobku. Na Obrázok 1 je označené miesto na výrobku s číslom modelu a sériovým číslom. Čísla si zaznamenajte do poskytnutého priestoru.

Important: Pomocou mobilného zariadenia môžete naskenovať kód QR na štítku so sériovým číslom (ak sa nachádza na stroji) a získate tak prístup k informáciám o záruke, náhradných dieloch a k ďalším informáciám o výrobku.

g271512

Táto príručka identifikuje potenciálne riziká. Bezpečnostné upozornenia sú označené symbolom (Obrázok 2), ktorý signalizuje, že v prípade nedodržania odporúčaných opatrení môže dôjsť k vážnemu zraneniu alebo smrti.

g000502

V tejto príručke sa na zvýraznenie informácií používajú dve slová. Slovo Dôležité upriamuje pozornosť na špeciálne mechanické informácie a slovo Poznámka zdôrazňuje všeobecné informácie, ktoré si zaslúžia špeciálnu pozornosť.

Výrobok vyhovuje všetkým príslušným európskym smerniciam. Podrobnosti nájdete v samostatnom hárku so špecifickým vyhlásením o zhode.

Používanie alebo prevádzka motora na ľubovoľnom území pokrytom lesom, kríkmi alebo trávou porušuje odsek 4442 alebo 4443 zákona California Public Resource Code, ak nie je motor vybavený zachytávačom iskier definovaným v odseku 4442, ktorý sa udržiava v efektívnom prevádzkovom stave, prípadne ak nie je motor skonštruovaný, vybavený a udržiavaný na predchádzanie požiaru.

Priložená používateľská príručka k motoru obsahuje informácie o Agentúre na ochranu životného prostredia USA (EPA) a kalifornskej smernici týkajúcej sa kontroly emisií – emisné systémy, údržba a záruka. Náhradné diely možno objednávať od výrobcu motora.

Používanie tohto stroja v nadmorskej výške 1500 m vyžaduje dýzu pre vysokú nadmorskú výšku. Pozrite si používateľskú príručku k motoru Honda.

Dôležité upozornenie

KALIFORNIE

Dôležité upozornenie, poučka 65

Výfukový plyn z tohto výrobku obsahuje chemikálie, ktoré sú v štáte Kalifornia známe tým, že spôsobujú rakovinu, vrodené poruchy alebo iné reprodukčné poškodenie.

Používanie tohto produktu môže spôsobiť vystavenie pôsobeniu chemických látok, o ktorých je v štáte Kalifornia známe, že spôsobujú rakovinu a vrodené chyby alebo poškodzujú reprodukčné orgány.

Bezpečnosť

Tento stroj je navrhnutý v súlade s normami EN ISO 5395 a ANSI B71.4-2017.

Všeobecné bezpečnostné pokyny

Tento produkt môže odletujúcimi predmetmi amputovať ruky a chodidlá.

 • Pred naštartovaním stroja si prečítajte túto používateľskú príručku a oboznámte sa s jej obsahom.

 • Práca so strojom si vyžaduje maximálnu pozornosť. Nerozptyľujte sa žiadnym spôsobom, v opačnom prípade môže dôjsť k zraneniu alebo poškodeniu majetku.

 • Do blízkosti pohyblivých dielov stroja nedávajte ruky ani nohy.

 • Pri prevádzke stroja musia byť všetky kryty a ostatné bezpečnostné ochranné zariadenia na stroji na mieste a správne funkčné.

 • Zabráňte okolostojacim a deťom zdržiavať sa v pracovnej oblasti. Nikdy nedovoľte, aby stroj obsluhovali deti.

 • Skôr než odídete z polohy operátora, vypnite motor, vyberte kľúč (ak je súčasťou výbavy) a počkajte, kým sa všetky časti neprestanú pohybovať. Pred úpravou, servisom, čistením alebo skladovaním nechajte stroj vychladnúť.

Nesprávne používanie alebo údržba tohto stroja môže mať za následok zranenie. S cieľom vyhnúť sa potenciálnemu zraneniu dodržiavajte tieto bezpečnostné pokyny a vždy venujte pozornosť bezpečnostnému výstražnému symbolu Graphic, ktorý znamená Pozor, Výstraha alebo Nebezpečenstvo – osobné bezpečnostné pokyny. Nedodržanie týchto pokynov môže zapríčiniť zranenie alebo smrť.

Bezpečnostné a inštrukčné štítky

Graphic

Operátor dobre vidí bezpečnostné štítky a pokyny, ktoré sú umiestnené v každom priestore s potenciálne hroziacim nebezpečenstvom. Poškodené alebo chýbajúce štítky nahraďte.

decal120-9570
decal130-8322
decal133-8062
decal138-1644
decal138-1589
decal138-2138
decal138-5533
decal138-5534
decal138-5532

Nastavenie

Note: Ľavá a pravá strana stroja sa určuje podľa bežnej prevádzkovej polohy.

Nastavenie a montáž rezacej jednotky

Diely potrebné na prevedenie tohoto kroku:

Rezacia jednotka (objednáva sa samostatne, obráťte sa na svojho autorizovaného distribútora spoločnosti Toro)1
Šesťhranná rúrka1
Pružina1
Rozpera1
 1. Upravte rezaciu jednotku na požadované nastavenia. Pozrite si používateľskú príručku k rezacej jednotke.

 2. Na hriadeľ spojky prevodovky namontujte pružinu, rozperu a šesťhrannú rúrku (Obrázok 3).

  g307641
 3. Namontujte na stroj rezaciu jednotku. Pozrite si časť Montáž rezacej jednotky.

Montáž prepravných kolies

Voliteľné

Diely potrebné na prevedenie tohoto kroku:

Súprava prepravných kolies (objednáva sa samostatne, obráťte sa na svojho autorizovaného distribútora spoločnosti Toro)1

Ak chcete namontovať prepravné kolesá, najskôr si musíte kúpiť súpravu prepravných kolies (model 04123). O túto súpravu požiadajte autorizovaného distribútora spoločnosti Toro.

 1. Namontujte prepravné kolesá. Pozrite si časť Montáž prepravných kolies.

 2. Uistite sa, že sú všetky pneumatiky nahustené na 0,83 až 1,03 bar.

Montáž zberného koša na trávu

Diely potrebné na prevedenie tohoto kroku:

Zberný kôš na trávu1
 1. Kôš uchopte za rukoväť.

 2. Okraj koša umiestnite medzi bočné platne rezacej jednotky a nad predný valec (Obrázok 4).

  g308471
 3. Háky zberného koša namontujte cez slučku rámu (Obrázok 4).

Important: Ak vám zberný kôš spadne, skontrolujte, či sa nepoškodili kontaktné body ramena v blízkosti spodného okraja zberného koša (Obrázok 5). Pred použitím zberného koša ich vyrovnajte.Používanie zberného koša s ohnutými kontaktnými bodmi ramena môže spôsobiť kontakt medzi zberným košom a rezacou jednotkou, čo by mohlo viesť k neželanému hluku alebo poškodeniu zberného koša či rezacej jednotky.

g032408

Nastavenie otáčok motora

Len pre krajiny spĺňajúce normy CE

Diely potrebné na prevedenie tohoto kroku:

Štítok s označením CE1

Ak stroj používate v krajine, ktorá spĺňa normy CE, upravte vysoké voľnobežné otáčky motora a nainštalujte štítok s označením CE tak, aby boli splnené predpisy týkajúce sa hluku:

 • Upravte vysoké voľnobežné otáčky motora na nasledujúce špecifikácie:

  • Stroje 1018: 3000 ot./min.

  • Stroje 1021 a 1026: 3150 ot./min.

  Pozrite si časť Nastavenie vysokých voľnobežných otáčok motora.

 • Nainštalujte štítok s označením CE pod štítok so sériovým číslom (Obrázok 6).

  g372646

Potvrdenie polohy trakčného bubna

Polohu trakčného bubna možno nastaviť na NíZKU alebo VYSOKú polohu výšky kosenia.

Predvolená poloha trakčného bubna je NíZKA (Obrázok 7). Neupravujte bubon do VYSOKEJ polohy. Táto poloha negatívne ovplyvňuje kvalitu kosenia.

g316029

Súčasti stroja

g310034
g271082

Záves spojky

Pomocou závesu spojky (Obrázok 9) aktivujete alebo deaktivujete trakčný pohon.

 • Aktivácia trakčného pohonu: vytiahnite tyč nahor k rukoväti a podržte ju v tejto polohe.

 • Deaktivácia trakčného pohonu: uvoľnite tyč.

Ovládanie škrtiacej klapky

Na nastavenie otáčok motora použite ovládanie škrtiacej klapky (Obrázok 9).

 • Zvýšenie otáčok motora: otočte páčku nadol.

 • Zníženie otáčok motora: otočte páčku nahor.

Prepínač v polohe On/Off (Zap./Vyp.)

Prepínač (Obrázok 9) umožňuje naštartovať alebo vypnúť motor.

 • Štart motora: zatlačte vrchnú časť prepínača.

 • Vypnutie motora: zatlačte spodnú časť prepínača.

Páčka servisnej brzdy

Pomocou servisnej brzdy (Obrázok 9) spomalíte alebo zastavíte stroj. Servisnú brzdu aktivujete potiahnutím páčky smerom k rukoväti.

Západka parkovacej brzdy

Pomocou západky parkovacej brzdy (Obrázok 9) aktivujete parkovaciu brzdu, kým ste mimo stroja.

 • Aktivácia parkovacej brzdy: aktivujte a podržte páčku servisnej brzdy a západku parkovacej brzdy otočte k sebe.

 • Deaktivácia parkovacej brzdy: potiahnite páčku servisnej brzdy smerom k rukoväti.

Páčka pohonu rezacej jednotky

Pomocou páčky pohonu rezacej jednotky (Obrázok 9) aktivujete alebo deaktivujete rezaciu jednotku, keď je aktivovaný záves spojky.

 • Aktivácia rezacej jednotky: presuňte páčku nadol.

 • Deaktivácia rezacej jednotky: presuňte páčku nahor.

Hodinové počítadlo

Hodinové počítadlo (Obrázok 9) zaznamenáva celkový počet hodín prevádzky motora. Pozrite si počítadlo a podľa neho naplánujte pravidelnú údržbu.

Rukoväť na zdvíhanie

Pomocou rukoväti na zdvíhanie (Obrázok 9) môžete nastaviť výšku rukoväti alebo zvýšiť či znížiť stojan.

Nastavovací prvok výšky rukoväti

Pomocou nastavovacieho prvku výšky rukoväti (Obrázok 10) môžete nastaviť výšku rukoväti do pohodlnej prevádzkovej polohy. Potiahnite za nastavovací prvok a pomocou rukoväti na zdvíhanie presuňte rukoväť do vyššej alebo nižšej polohy.

g271081

Páčka sýtiča

Páčka sýtiča (Obrázok 11) sa nachádza v prednej ľavej časti motora. Túto páčku použite pri štartovaní studeného motora. Pozrite si časť Používanie páčky sýtiča.

g265059

Ventil odpojenia prívodu paliva

Ventil odpojenia prívodu paliva sa nachádza na bočnej strane motora pod ovládaním sýtiča (Obrázok 11).

Note: Keď sa stroj niekoľko dní nepoužíva, počas prepravy na pracovisko alebo z neho, prípadne keď je stroj zaparkovaný v budove, zatvorte ventil odpojenia prívodu paliva. Pozrite si časť Otvorenie a zatvorenie ventilu odpojenia prívodu paliva.

Rukoväť navíjacieho štartovania

Motor naštartujete potiahnutím rukoväti navíjacieho štartovania (Obrázok 11).

Stojan

Stojan (Obrázok 12) je namontovaný na zadnej časti stroja. Stojan používajte pri montáži alebo demontáži prepravných kolies alebo rezacej jednotky.

 • SERVISNá POLOHA PREPRAVNýCH KOLIES:

  ak chcete pri montáži prepravných kolies použiť stojan, položte chodidlo na stojan a zároveň ho ťahajte nahor a dozadu k rukoväti na zdvíhanie (Obrázok 12).

  Výstraha

  Stroj je ťažký, a ak ho budete zdvíhať nesprávne, môžete si poraniť chrbát.

  Chodidlom zatlačte na stojan a na zdvihnutie stroja použite len rukoväť na zdvíhanie. Pokus o zdvihnutie stroja na stojan iným spôsobom môže viesť k zraneniu.

 • SERVISNá POLOHA REZACEJ JEDNOTKY:

  Ak chcete pri demontáži rezacej jednotky zabrániť preklopeniu stroja dozadu, spustite stojan a do otvoru v podvozku na pravej strane stroja zasuňte čap alebo skrutku (Obrázok 13).

 • Stojan stiahnite do SKLADOVACEJ polohy:

  1. Počas spúšťania trakčného bubna na zem nechajte nohu položenú na stojane.

  2. Zložte nohu zo stojana a vytvorte priestor, aby sa mohol stojan stiahnuť do SKLADOVACEJ polohy.

g310163
g311003
Model 04850Model 04860
Šírka84 cm91 cm
Suchá hmotnosť*84 kg86 kg
Šírka kosenia46 cm53 cm
Výška koseniaPozrite si používateľskú príručku k rezacej jednotke.
KosenieZávisí od otáčok kotúča a polohy hnacej remenice kotúča. Pozrite si časť Nastavenie rýchlosti kosenia.
Otáčky motoraNízke voľnobežné otáčky: 1900 ±100 ot./min., vysoké voľnobežné otáčky: 3450 ±100 ot./min.
Rýchlosť kosenia3,2 km/h až 5,6 km/h
Prepravná rýchlosť8,5 km/h
* Len trakčná jednotka. Informácie o hmotnosti jednotlivých rezacích jednotiek nájdete v používateľskej príručke k rezacej jednotke.

Nadstavce/príslušenstvo

K dispozícii je celý rad schválených nadstavcov a príslušenstva značky Toro na použitie so strojom pre posilnenie a rozšírenie jeho možností. Ak chcete získať zoznam všetkých schválených nadstavcov a príslušenstva, obráťte sa na autorizovaného distribútora spoločnosti Toro alebo navštívte lokalitu www.Toro.com.

Ak chcete zaručiť optimálny výkon a zachovať platnosť bezpečnostnej certifikácie stroja, používajte len originálne náhradné diely a príslušenstvo značky Toro. Náhradné diely a príslušenstvo od iných výrobcov by mohlo byť nebezpečné a pri jeho použití by mohla skončiť platnosť záruky na produkt.

Obsluha

Note: Ľavá a pravá strana stroja sa určuje podľa bežnej prevádzkovej polohy.

Pred prevádzkou

Bezpečnosť pred prevádzkou

Všeobecné bezpečnostné pokyny

 • Nikdy nedovoľte, aby stroj obsluhovali alebo servis vykonávali deti alebo nevyškolené osoby. Miestne predpisy môžu obmedzovať vek obsluhy. Majiteľ zodpovedá za školenie všetkých operátorov a mechanikov.

 • Oboznámte sa s bezpečnou prevádzkou zariadenia, ovládacími prvkami operátora a bezpečnostnými označeniami.

 • Skôr než odídete z polohy operátora, vypnite stroj, vyberte kľúč (ak je súčasťou výbavy) a počkajte, kým sa všetky časti neprestanú pohybovať. Pred úpravou, servisom, čistením alebo skladovaním nechajte stroj vychladnúť.

 • Naučte sa, ako sa stroj rýchlo zastavuje a ako sa rýchlo vypína.

 • Skontrolujte, či sú pripojené a správne fungujú ovládacie prvky vyžadujúce prítomnosť operátora, bezpečnostné spínače a bezpečnostné ochranné zariadenia. Ak nefungujú správne, stroj nepoužívajte.

 • Skontrolujte oblasť, v ktorej budete používať stroj, a odstráňte všetky predmety, ktoré by mohli odlietavať od stroja.

Bezpečnosť pri manipulácii s palivom

 • Pri manipulácii s palivom postupujte extrémne opatrne. Palivo je horľavé a jeho výpary sú výbušné.

 • Zahaste všetky cigarety, cigary, fajky a iné zdroje zapaľovania.

 • Používajte len schválenú nádobu na palivo.

 • Kým je motor spustený alebo horúci, neskladajte palivový uzáver ani nedopĺňajte palivo do palivovej nádrže.

 • Palivo nedopĺňajte ani nevypúšťajte v uzavretom priestore.

 • Stroj ani nádobu na palivo neskladujte na miestach s otvoreným plameňom, iskrami alebo kontrolkami, napríklad na ohrievači vody alebo inom spotrebiči.

 • Ak palivo rozlejete, nepokúšajte sa štartovať motor. Vyhýbajte sa akýmkoľvek zdrojom zapaľovania, kým sa nevyvetrajú palivové výpary.

 • Nádoby nenapĺňajte vnútri vozidla alebo na nákladnej ploche vozidla alebo na prívese s plastovou stenou. Nádoby pred plnením vždy položte na zem v dostatočnej vzdialenosti od vozidla.

 • Odstráňte vybavenie z vozidla alebo z prívesu a palivo doplňte na zemi. Ak to nie je možné, potom doplňte palivo do vybavenia pomocou prenosnej nádoby a nie priamo z čerpacej pištole paliva.

 • Čerpaciu pištoľ udržiavajte v stálom kontakte s okrajom otvoru palivovej nádrže, až kým nedoplníte palivo.

Vykonávanie dennej údržby

Vykonajte dennú údržbu. Pozrite si časť Kontrolný zoznam dennej údržby.

Kontrola hladiny motorového oleja

Pred každým používaním alebo po každých 8 hodinách prevádzky skontrolujte hladinu motorového oleja. Pozrite si časť Kontrola hladiny motorového oleja.

Špecifikácie paliva

Objem palivovej nádrže: 2,0 l

Odporúčané palivo: bezolovnatý benzín s oktánovým číslom 87 alebo vyšším (použitím metódy klasifikácie (R+M)/2).

Etanol: benzín s obsahom až 10 % etanolu alebo 15 % MTBE (metyltercbutyléter) je prijateľný. Etanol a MTBE nie sú rovnaké látky. Benzín s 15 % etanolu (E15) nie je schválený na používanie.

 • Nikdy nepoužívajte benzín, ktorý obsahuje viac ako 10 % etanolu, napríklad E15 (obsahuje 15 % etanolu), E20 (obsahuje 20 % etanolu) alebo E85 (obsahuje až 85 % etanolu).

 • Nepoužívajte benzín s obsahom metanolu.

 • V zimnom období neuskladňujte palivo v palivovej nádrži ani v palivových kanistroch bez použitia palivového stabilizátora.

 • Do benzínu nepridávajte olej.

 • Najlepšie výsledky dosiahnete, ak budete používať len čisté a čerstvé palivo (nie staršie ako 30 dní).

 • Používanie neschváleného benzínu môže spôsobiť problémy s výkonom alebo poškodenie motora, na ktoré sa nemusí vzťahovať záruka.

Plnenie palivovej nádrže

 1. Vyčistite priestor okolo uzáveru palivovej nádrže a zložte ho z nádrže (Obrázok 14). Naplňte palivovú nádrž po spodnú časť otvoru v hrdle palivovej nádrže. Pozrite si používateľskú príručku k motoru.

  Important: Neprepĺňajte nádrž palivom.

  g265976
 2. Namontujte uzáver palivovej nádrže a poutierajte rozliate palivo.

Nastavenie rýchlosti kosenia

Rýchlosť kosenia určujú nasledujúce nastavenia stroja:

 • Otáčky kotúča: otáčky kotúča môžete upraviť na vysoké alebo nízke nastavenie. Pozrite si časť Nastavenie otáčok kotúča.

 • Poloha hnacej remenice kotúča: hnacie remenice kotúča môžete nastaviť do 2 polôh. Pozrite si používateľskú príručku k rezacej jednotke.

Postup určenia rýchlosti kotúča a polohy hnacej remenice kotúča pre príslušnú rýchlosť nájdete v nasledujúcej tabuľke:

Rýchlosť kosenia

Otáčky kotúčaPoloha remeňaRezacia jednotka
8-čepeľová11-čepeľová14-čepeľová
NízkaNízka7,3 mm5,3 mm4,2 mm
NízkaVysoká8,7 mm4,4 mm3,5 mm
VysokáNízka5,9 mm4,3 mm3,4 mm
VysokáVysoká5,0 mm3,6 mm2,8 mm

Nastavenie otáčok kotúča

Na nastavenie otáčok kotúča použite ovládací gombík otáčok kotúča (Obrázok 15).

 • Vysoké otáčky kotúča: gombík otočte tak, aby písmeno H na gombíku smerovalo k prednej strane stroja.

 • Nízke otáčky kotúča: gombík otočte tak, aby písmeno L na gombíku smerovalo k prednej strane stroja.

g307646

Nastavenie výšky rukoväti

Pomocou nastavovacieho prvku výšky rukoväti môžete nastaviť výšku rukoväti do pohodlnej prevádzkovej polohy. Pozrite si časť Nastavovací prvok výšky rukoväti.

Preprava stroja na pracovisko

Preprava stroja pomocou prepravných kolies

Na prepravu stroja na kratšiu vzdialenosť používajte prepravné kolesá.

 1. Namontujte prepravné kolesá. Pozrite si časť Montáž prepravných kolies.

 2. Uistite sa, že sú ovládacie prvky trakcie a pohonu kotúča v NEUTRáLNEJ polohe.

 3. Naštartujte motor. Pozrite si časť Naštartovanie motora.

 4. Nastavte ovládanie škrtiacej klapky na možnosť SLOW (POMALé), vyklopte prednú časť stroja smerom nahor, postupne aktivujte trakčný pohon a pomaly zvyšujte otáčky motora.

 5. Upravte škrtiacu klapku tak, aby kosačka pracovala požadovanou pojazdovou rýchlosťou, a prepravte stroj na požadované miesto.

Preprava stroja pomocou prívesu

Na prepravu stroja na dlhšiu vzdialenosť používajte príves. Pri nakladaní stroja na príves a vykladaní z neho buďte opatrní.

 1. Stroj opatrne presuňte na príves.

 2. Vypnite motor, zatiahnite parkovaciu brzdu a ventil prívodu paliva otočte do polohy OFF (VYP.).

 3. Pri nakladaní stroja na príves alebo kamión používajte rampu s plnou šírkou.

 4. Stroj bezpečne pripevnite na príves.

Note: Na prepravu stroja môžete použiť aj príves Toro Trans Pro. Pokyny na naloženie prívesu nájdete v používateľskej príručke k prívesu.

Important: Pri preprave na prívese nenechávajte motor v prevádzke, pretože môže dôjsť k poškodeniu stroja.

Demontáž prepravných kolies

 1. Uvoľnite záves spojky, pomocou ovládania škrtiacej klapky znížte otáčky motora a vypnite motor.

 2. Stojan presuňte do SERVISNEJ POLOHY PREPRAVNýCH KOLIES. Pozrite si časť Stojan.

 3. Prepravné kolesá demontujte vytlačením poistných čapov kolies z osí (Obrázok 16).

  g307660
 4. Opatrne spustite stroj zo stojana pomalým zatlačením stroja dopredu alebo zdvihnutím podpery dolnej rukoväti, čím sa pružina stojana vráti späť do SKLADOVACEJ polohy. Pozrite si časť Stojan.

Používanie páčky sýtiča

Páčku sýtiča použite pri štartovaní studeného motora. Pri štartovaní studeného motora presuňte páčku do polohy CHOKE (SýTIč). Po naštartovaní motora presuňte páčku do polohy RUN (PREVáDZKA).

g273508

Otvorenie a zatvorenie ventilu odpojenia prívodu paliva

Prietok paliva do motora môžete ovládať pomocou ventilu odpojenia prívodu paliva, a to takto:

 • Ak chcete otvoriť ventil prívodu paliva, otočte páčku ventilu odpojenia prívodu paliva smerom k rukoväti navíjacieho štartéra (Obrázok 18).

 • Ak chcete zatvoriť ventil prívodu paliva, otočte páčku ventilu odpojenia prívodu paliva smerom od rukoväti navíjacieho štartéra (Obrázok 18).

  g273576

Počas prevádzky

Bezpečnosť počas prevádzky

Všeobecné bezpečnostné pokyny

 • Majiteľ alebo operátor môže predchádzať nehodám, ktoré môžu spôsobiť zranenie alebo poškodenie majetku, a je zodpovedný za takéto nehody.

 • Noste vhodný odev vrátane ochranných okuliarov, dlhých nohavíc, pevnej protišmykovej obuvi a ochrany sluchu. Dlhé vlasy si zviažte dozadu a nenoste voľný odev ani voľné šperky.

 • Nepracujte so strojom, ak ste chorí, unavení alebo pod vplyvom alkoholu alebo drog.

 • Práca so strojom si vyžaduje maximálnu pozornosť. Nerozptyľujte sa žiadnym spôsobom, v opačnom prípade môže dôjsť k zraneniu alebo poškodeniu majetku.

 • Pred naštartovaním stroja sa uistite, že sú všetky pohony v neutrálnej polohe, že je zatiahnutá parkovacia brzda a že stroj je v prevádzkovej polohe.

 • Zabráňte okolostojacim a deťom zdržiavať sa v pracovnej oblasti. Ak sa musia v pracovnej oblasti nachádzať vaši spolupracovníci, buďte opatrní a zaručte, že je na stroji namontovaný zberný kôš na trávu.

 • Stroj prevádzkujte len pri dobrej viditeľnosti, aby ste sa vyhli dieram alebo skrytým nebezpečenstvám.

 • Nepracujte so strojom, ak hrozia blesky.

 • Pri kosení mokrej trávy postupujte opatrne. Nesprávny postoj by mohol viesť k pošmyknutiu a pádu.

 • Udržujte ruky a nohy v bezpečnej vzdialenosti od rezacej jednotky.

 • Pred cúvaním sa pozrite dozadu a dole, aby ste sa uistili, že máte voľnú cestu.

 • Pri prechode do neprehľadných oblastí, kríkov, stromov alebo iných objektov, ktoré by mohli obmedziť viditeľnosť, buďte opatrní.

 • Keď nekosíte, zastavte rezaciu jednotku.

 • Pred nastavením výšky kosenia deaktivujte pohon rezacej jednotky a vypnite stroj.

 • Nikdy neštartujte motor v oblasti bez odvetrania výfukových plynov.

 • Naštartovaný stroj nikdy nenechávajte bez dozoru.

 • Pred opustením pozície operátora vykonajte nasledujúce opatrenia:

  • Stroj zaparkujte na rovnom povrchu.

  • Deaktivujte rezacie jednotky.

  • Zatiahnite parkovaciu brzdu.

  • Vypnite stroj a vyberte kľúč (ak je súčasťou výbavy).

  • Počkajte, kým sa nezastavia všetky pohyblivé časti.

 • Pred vyprázdnením zberného koša vypnite stroj.

 • Motora, tlmiča výfuku alebo výfukového potrubia sa nedotýkajte, kým je motor v prevádzke a ani po jeho vypnutí, pretože môže byť dostatočne horúci na to, aby spôsobil popáleniny.

 • V nasledujúcich situáciách vypnite stroj a deaktivujte pohon rezacej jednotky:

  • Pred doplnením paliva

  • Pred odstránením upchatia

  • Pred demontážou zberného koša na trávu

  • Pred kontrolou, čistením alebo údržbou rezacej jednotky

  • Po zasiahnutí cudzieho predmetu alebo v prípade abnormálnych vibrácií. Pred naštartovaním a prevádzkou stroja skontrolujte, či sa rezacia jednotka nepoškodila, a vykonajte potrebné opravy

  • Pred opustením pozície operátora.

 • Používajte len príslušenstvo a nadstavce schválené spoločnosťou The Toro® Company.

Bezpečnosť na svahu

 • Svahy sú hlavným faktorom pri nehodách súvisiacich so stratou ovládania a pri prevrátení, ktoré môžu mať za následok vážne alebo smrteľné zranenie. Nesiete zodpovednosť za bezpečnú prevádzku na svahu. Pri ovládaní stroja na svahu sa musí postupovať mimoriadne opatrne. Pred používaním stroja na svahu vykonajte nasledujúce opatrenia:

  • Prečítajte si pokyny týkajúce sa práce na svahu, ktoré nájdete v príručke a na stroji, a oboznámte sa s nimi.

  • Vyhodnoťte stav konkrétnej lokality a určite, či je svah bezpečný na prevádzku stroja. Pri tohto vyhodnotení sa riaďte zdravým rozumom a dobrým úsudkom. Zmeny terénu, napríklad vlhkosť, môžu rýchlo ovplyvniť prevádzku stroja na svahu.

 • Stroj používajte naprieč svahom, nikdy nie nahor a nadol. Vyhýbajte sa prevádzke na príliš strmých alebo mokrých svahoch. Nesprávny postoj by mohol viesť k pošmyknutiu a pádu.

 • Nebezpečenstvá identifikujte pod svahom. Stroj nikdy nepoužívajte v blízkosti spádov, priekop, násypov, vody alebo iných nebezpečenstiev. Stroj sa môže náhle prevrátiť, keď koleso prejde cez okraj. Zachovávajte bezpečnú vzdialenosť medzi strojom a akýmkoľvek nebezpečenstvom. V takýchto oblastiach použite ručný nástroj.

 • Vyhýbajte sa štartovaniu, zastavovaniu alebo otáčaniu stroja na svahoch. Nevykonávajte náhle zmeny rýchlosti alebo smeru a stroj otáčajte pomaly a postupne.

 • Stroj neprevádzkujte za podmienok, pri ktorých je ohrozená trakcia, riadenie alebo stabilita. Majte na pamäti, že pri prevádzke stroja na mokrej tráve, svahoch alebo dole kopcom môže stroj stratiť trakciu. Strata trakcie pohonu môže spôsobiť pošmyknutie a nemožnosť brzdiť a riadiť stroj. Stroj sa môže pošmyknúť aj po zastavení pohonu.

 • Odstráňte alebo označte prekážky, napríklad priekopy, diery, vyjazdené koľaje, nerovnosti, skaly alebo iné skryté nebezpečenstvá. Vysoká tráva môže skryť prekážky. Stroj sa môže na nerovnom teréne prevrátiť.

 • Ak stratíte kontrolu nad strojom, vystúpte mimo smeru jazdy stroja.

 • Pri jazde dolu svahom so strojom musí byť vždy zaradená rýchlosť. Dole svahom nikdy nejazdite na voľnobeh (platí len pre jednotky s ozubeným pohonom).

Naštartovanie motora

Note: Obrázky a opisy ovládacích prvkoch z tejto časti nájdete v časti Ovládacie prvky.

Note: Skontrolujte, či je na zapaľovacej sviečke nainštalovaný kábel zapaľovacej sviečky.

 1. Uistite sa, že je páčka trakčného pohonu v neutrálnej polohe.

 2. Dbajte na to, aby bol ventil odpojenia prívodu paliva otvorený. Pozrite si časť Otvorenie a zatvorenie ventilu odpojenia prívodu paliva.

 3. Presuňte spínač On/Off (Zap./Vyp.) do polohy ON (ZAP.).

 4. Na zvýšenie otáčok motora použite ovládanie škrtiacej klapky.

 5. Pri štartovaní studeného motora presuňte páčku do polovice medzi polohy CHOKE (SýTIč) a RUN (PREVáDZKA). Pozrite si časť Používanie páčky sýtiča.

  Note: Pri štartovaní zahriateho motora nemusí byť potrebné použiť sýtič.

 6. Ťahajte rukoväť navíjacieho štartovania smerom von, kým sa neaktivuje, a potom energickým potiahnutím naštartujte motor.

  Important: Navíjacie lanko neťahajte na doraz ani nepúšťajte rukoväť štartéra, keď je lanko vytiahnuté. Lanko sa môže pretrhnúť alebo sa môže poškodiť navíjacia zostava.

 7. Keď sa motor zahreje, presuňte páčku sýtiča do polohy RUN (PREVáDZKA).

Prevádzkové tipy

Important: Pokosená tráva sa pri kosení správa ako mazivo. Intenzívna prevádzka rezacej jednotky bez pokosenej trávy môže poškodiť rezaciu jednotku.

 • Trávu koste v priamom smere dopredu a dozadu po celej ploche trávnika.

 • Vyhýbajte sa kruhovým pohybom alebo otáčaniu stroja na trávnikoch, aby ste predišli odieraniu.

 • Stroj otáčajte mimo trávnika zdvihnutím rezacieho kotúča (stlačením rukoväti nadol) a otočením v tvare slzy na trakčnom bubne (Obrázok 19).

  g271799
 • Koste rýchlosťou ako pri normálnej chôdzi. Vysoká rýchlosť šetrí len málo času a kvalita kosenia je horšia.

 • Ak chcete pomoc pri vytváraní rovných čiar na trávniku a ak chcete stroj udržiavať v rovnomernej vzdialenosti od okraja predchádzajúceho riadka, použite zarovnávacie pásy na zbernom koši (Obrázok 20).

  g309985

Prevádzka stroja v slabo osvetlenom priestore

Pri prevádzke stroja v slabo osvetlenom priestore používajte súpravu svetiel LED. O túto súpravu požiadajte autorizovaného distribútora spoločnosti Toro.

Important: S týmto strojom nepoužívajte žiadne iné svetelné systémy, pretože nebudú fungovať správne s výstupom striedavého prúdu motora.

Používanie ovládacích prvkov pri kosení

 1. Naštartujte motor, nastavte škrtiacu klapku na nižšiu rýchlosť, zatlačením rukoväti nadol zdvihnite rezaciu jednotku, aktivujte trakčný pohon a presuňte stroj na okraj alebo prejdite k trávniku.

 2. Na okraji alebo pri trávniku stroj zastavte.

 3. Zvýšte rýchlosť škrtiacej klapky, aktivujte rezaciu jednotku, aktivovaním trakčného pohonu presuňte stroj na trávnik, spustite rezaciu jednotku na zem a začnite kosiť.

Vypnutie motora

 1. Uvoľnite záves spojky.

 2. Ovládanie škrtiacej klapky presuňte do polohy SLOW (POMALY).

 3. Presuňte spínač On/Off (Zap./Vyp.) do polohy OFF (VYP.).

 4. Pred uskladnením alebo prepravou stroja zatvorte ventil odpojenia prívodu paliva.

Po prevádzke

Bezpečnosť po prevádzke

Všeobecné bezpečnostné pokyny

 • Skôr než odídete z polohy operátora, vypnite stroj, vyberte kľúč (ak je súčasťou výbavy) a počkajte, kým sa všetky časti neprestanú pohybovať. Pred úpravou, servisom, čistením alebo skladovaním nechajte stroj vychladnúť.

 • Odstráňte zo stroja trávu a nečistoty, aby ste predchádzali požiarom. Vyčistite rozliaty olej alebo palivo.

 • Pred uskladnením v akomkoľvek uzavretom priestore nechajte stroj vychladnúť.

 • Stroj ani nádobu na palivo neskladujte na miestach s otvoreným plameňom, iskrami alebo kontrolkami, napríklad na ohrievači vody alebo iných spotrebičoch.

 • Pred vypnutím motora a ventilu odpojenia prívodu paliva (ak je súčasťou výbavy) po kosení znížte nastavenie škrtiacej klapky.

Používanie ovládacích prvkov po kosení

 1. Presuňte stroj mimo trávnika, zatlačením rukoväti nadol zdvihnite rezaciu jednotku, uvoľnite záves spojky, deaktivujte rezaciu jednotku a vypnite motor.

 2. Demontujte zberný kôš na trávu a vyprázdnite z neho pokosenú trávu.

 3. Nasaďte zberný kôš na trávu na stroj a presuňte stroj na miesto, kde ho chcete skladovať.

Preprava stroja

Po kosení presuňte stroj z pracoviska. Pozrite si časť Preprava stroja pomocou prepravných kolies alebo Preprava stroja pomocou prívesu.

Montáž prepravných kolies

 1. Stojan presuňte do SERVISNEJ POLOHY PREPRAVNýCH KOLIES. Pozrite si časť Stojan.

 2. Koleso zasuňte na os (Obrázok 21).

  g307661
 3. Otočte poistný čap kolesa (Obrázok 21) mimo stredu kolesa, vďaka čomu ho budete môcť posunúť ďalej na os.

 4. Otáčajte koleso dozadu a dopredu, kým sa úplne nezasunie na os a poistný čas sa nezaistí v drážke na hriadeli osi.

 5. Tento postup zopakujte na druhej strane stroja.

 6. Stroj opatrne spustite zo stojana.

Aktivácia alebo deaktivácia prevodovky

Bubon prevodovky môžete deaktivovať, aby ste mohli so strojom manévrovať. Keď potrebujete stroj presunúť bez naštartovania motora, deaktivujte prevodovku (napr. pri údržbe v uzavretom priestore).

Pred prevádzkou stroja nezabudnite prevodovku aktivovať.

 1. Nájdite páčku na aktivovanie trakcie na skrini prevodovky (Obrázok 19).

  g309986
 2. Prevodovku aktivujete alebo deaktivujete vykonaním tohto kroku:

  • Deaktivácia prevodovky: otočte páčku do DEAKTIVOVANEJ polohy.

  • Aktivácia prevodovky: otočte páčku do AKTIVOVANEJ polohy.

Údržba

Dôležité upozornenie

Nesprávna údržba stroja by mohla spôsobiť predčasnú poruchu systémov stroja, čo by mohlo viesť k zraneniu operátora alebo okolostojacich osôb.

Pravidelne vykonávajte údržbu stroja, aby bol v dobrom prevádzkovom stave, ako je uvedené v týchto pokynoch.

Note: Ľavá a pravá strana stroja sa určuje podľa bežnej prevádzkovej polohy.

Important: Stroj nenakláňajte v uhle väčšom ako 25°. Naklonenie stroja v uhle väčšom ako 25° vedie k úniku oleja do spaľovacej komory alebo z uzáveru palivovej nádrže.

Important: Ďalšie postupy údržby nájdete v používateľskej príručke k motoru.

Bezpečnosť pri údržbe

 • Pred opustením pozície operátora vykonajte nasledujúce opatrenia:

  • Stroj zaparkujte na rovnom povrchu.

  • Škrtiacu klapku presuňte do polohy nízkych voľnobežných otáčok.

  • Deaktivujte rezacie jednotky.

  • Uistite sa, že je trakcia v neutrálnej polohe.

  • Zatiahnite parkovaciu brzdu.

  • Vypnite stroj a vyberte kľúč (ak je súčasťou výbavy).

  • Počkajte, kým sa nezastavia všetky pohyblivé časti.

 • Pred vykonaním údržby nechajte komponenty stroja vychladnúť.

 • Ak je to možné, nevykonávajte údržbu pri spustenom stroji. Nepribližujte sa k pohyblivým častiam.

 • Ak musí byť pri nastavení počas údržby motor spustený, nepribližujte sa rukami, nohami, oblečením ani inými časťami tela k rezacej jednotke, nadstavcom ani iným pohyblivým častiam. Okolostojace osoby musia byť v bezpečnej vzdialenosti.

 • Z rezacej jednotky, pohonu, tlmiča, chladiacej mriežky a motora odstráňte trávu a nečistoty, aby ste predchádzali požiarom. Vyčistite rozliaty olej alebo palivo.

 • Všetky diely udržujte v dobrom prevádzkovom stave. Vymeňte všetky opotrebované, poškodené alebo chýbajúce diely a nálepky. Dbajte na to, aby bol všetok hardvér vždy utiahnutý, aby ste sa ubezpečili, že stroj je v bezpečnom pracovnom stave.

 • Pravidelne kontrolujte a v prípade potreby vymieňajte súčasti zachytávača trávy.

 • Ak chcete zaručiť bezpečný a optimálny výkon stroja, používajte len originálne náhradné diely od spoločnosti Toro. Náhradné diely od iných výrobcov by mohli byť nebezpečné a pri ich použití by mohla skončiť platnosť záruky na produkt.

 • V prípade potreby veľkých opráv alebo pomoci sa obráťte na autorizovaného distribútora spoločnosti Toro.

Odporúčaný harmonogram údržby

Servisný intervalPostup pri údržbe
Po prvých 20 hodinách
 • Vymeňte motorový olej.
 • Utiahnite hardvér na izoláciu rukoväti.
 • Pri každom použití alebo denne
 • Skontrolujte hladinu motorového oleja.
 • Skontrolujte vložky vzduchového filtra.
 • Po každých 50 hodinách prevádzky
 • Vyčistite vložky vzduchového filtra.
 • Po každých 100 hodinách prevádzky
 • Vymeňte motorový olej.
 • Skontrolujte a upravte zapaľovaciu sviečku. V prípade potreby ju vymeňte.
 • Po každých 300 hodinách prevádzky
 • Vymeňte papierovú vložku filtra (v prašnom pracovnom prostredí to robte častejšie).
 • Vymeňte zapaľovaciu sviečku.
 • Kontrolný zoznam dennej údržby

  Important: Túto stranu skopírujte na účely pravidelného používania.

  Položka kontrolného zoznamu údržbyNa týždeň:
  PondelokUtorokStredaŠtvrtokPiatokSobotaNedeľa
  Skontrolujte prevádzku páčky zámku brzdy.       
  Skontrolujte hladinu paliva.       
  Skontrolujte hladinu motorového oleja.       
  Skontrolujte vzduchový filter.       
  Vyčistite rebrá chladiaceho systému motora.       
  Skontrolujte nezvyčajné zvuky motora.       
  Skontrolujte nezvyčajné zvuky pri prevádzke.       
  Skontrolujte nastavenie vzdialenosti kotúča od noža plošiny.       
  Skontrolujte nastavenie výšky kosenia.       
  Opravte poškodený náter.       
  Stroj očistite.       

  Poznámky k problematickým oblastiam

  Osoba, ktorá vykonala kontrolu:
  PoložkaDátumInformácie
     
     
     
     
     
     
     
     

  Postupy pred údržbou stroja

  Príprava stroja na údržbu

  Dôležité upozornenie

  Pri údržbe alebo nastavovaní stroja by niekto mohol naštartovať motor. Náhodné naštartovanie motora by mohlo spôsobiť vážne zranenie vám alebo iným okolostojacim osobám.

  Pred vykonaním údržby uvoľnite záves spojky, zatiahnite parkovaciu brzdu a vytiahnite drôt zapaľovacej sviečky. Drôt zároveň odtiahnite nabok, aby sa náhodou nedostal do kontaktu so zapaľovacou sviečkou.

  Pred vykonaním servisu, čistením alebo úpravami stroja vykonajte tieto kroky.

  1. Stroj zaparkujte na rovnom povrchu.

  2. Vypnite motor.

  3. Zatiahnite parkovaciu brzdu.

  4. Pred servisom, skladovaním alebo opravami počkajte, kým sa nezastavia všetky pohyblivé časti, a nechajte motor vychladnúť.

  5. Odpojte drôt zapaľovacej sviečky (Obrázok 23).

   g265998

  Údržba motoru

  Bezpečnosť motora

  • Nemeňte ani neprekračujte otáčky motora.

  • Motor spustite nasucho alebo palivo odstráňte ručným čerpadlom. Palivo nikdy nevyčerpávajte násoskou. Ak musíte palivo vypustiť, urobte to v exteriéri.

  Servis motorového oleja

  Pred naštartovaním dolejte do kľukovej skrine približne 0,56 l oleja s vhodnou viskozitou. V motore sa používa vysokokvalitný olej so servisnou klasifikáciou SJ alebo vyššou organizácie American Petroleum Institute (API). Vhodnú viskozitu (hmotnosť) oleja vyberte na základe okolitej teploty. Na Obrázok 24 nájdete odporúčania týkajúce sa teploty a viskozity.

  g013375

  Note: Viacstupňové oleje (5W-20, 10W-30 a 10W-40) zvyšujú spotrebu oleja. Ak používate tieto oleje, kontrolujte hladinu motorového oleja častejšie.

  Kontrola hladiny motorového oleja

  Servisný intervalPostup pri údržbe
  Pri každom použití alebo denne
 • Skontrolujte hladinu motorového oleja.
 • Ideálny čas na kontrolu hladiny motorového oleja je vtedy, keď je motor studený alebo pred naštartovaním motora v daný deň. Ak ste už naštartovali motor, pred kontrolou hladiny motorového oleja nechajte olej stekať späť do olejovej vane minimálne 10 minút.

  1. Vypnite motor a čakajte, kým sa nezastavia všetky pohyblivé časti. Pozrite si časť Vypnutie motora.

  2. Stroj umiestnite tak, aby bol motor vo vodorovnej polohe, a vyčistite priestor okolo plniaceho hrdla oleja (Obrázok 25).

   g266053
  3. Mierku vyberte otočením proti smeru hodinových ručičiek.

  4. Vyberte mierku a dočista utrite koniec.

  5. Mierku zasuňte úplne do plniaceho hrdla oleja, ale neskrutkujte ju.

  6. Mierku vyberte a skontrolujte hladinu motorového oleja (Obrázok 26).

   g019686
  7. Ak nie je hladina motorového oleja dostatočná, doplňte alebo vypustite olej na správnu hladinu. Pozrite si časť Kontrola hladiny motorového oleja.

  Výmena motorového oleja

  Servisný intervalPostup pri údržbe
  Po prvých 20 hodinách
 • Vymeňte motorový olej.
 • Po každých 100 hodinách prevádzky
 • Vymeňte motorový olej.
 • Dôležité upozornenie

  Po spustení motora môže byť olej horúci a kontakt s horúcim olejom môže spôsobiť vážne zranenie osôb.

  Pri vypúšťaní sa vyhýbajte kontaktu s horúcim motorovým olejom.

  1. Vypnite motor a čakajte, kým sa nezastavia všetky pohyblivé časti. Pozrite si časť Vypnutie motora.

  2. Pod vypúšťaciu zátku dajte vaňu na zachytenie oleja.

  3. Demontujte vypúšťaciu zátku, podložku a mierku (Obrázok 25).

  4. Motor umiestnite tak, aby sa z neho vypúšťal olej.

  5. Po úplnom vypustení oleja presuňte motor do vodorovnej polohy a nasaďte vypúšťaciu zátku a novú podložku.

   Note: Použitý olej zlikvidujte v certifikovanom recyklačnom stredisku.

  6. Pomaly nalievajte olej do plniaceho otvoru oleja, kým nedosiahne správnu hladinu.

  7. Pomocou mierky zaručte, že je hladina oleja správna. Pozrite si časť Kontrola hladiny motorového oleja.

  8. Mierku zaskrutkujte do plniaceho otvoru oleja.

  9. Poutierajte rozliaty olej.

  10. K zapaľovacej sviečke pripojte drôt.

  Servis vzduchového filtra

  Servisný intervalPostup pri údržbe
  Pri každom použití alebo denne
 • Skontrolujte vložky vzduchového filtra.
 • Po každých 50 hodinách prevádzky
 • Vyčistite vložky vzduchového filtra.
 • Po každých 300 hodinách prevádzky
 • Vymeňte papierovú vložku filtra (v prašnom pracovnom prostredí to robte častejšie).
 • Important: Motor nenechávajte v prevádzke bez zostavy vzduchového filtra, pretože môže dôjsť k vážnemu poškodeniu motora.

  1. Vypnite motor a čakajte, kým sa nezastavia všetky pohyblivé časti. Pozrite si časť Vypnutie motora.

  2. Demontujte krídlovú maticu zaisťujúcu kryt vzduchového filtra (Obrázok 27).

  3. Zložte kryt vzduchového filtra.

   Note: Dávajte pozor, aby žiadne nečistoty z krytu vzduchového filtra nespadli do základne.

  4. Vyberte zo základne penovú a papierovú vložku.

  5. Vyberte penovú vložku z papierovej vložky.

  6. Skontrolujte penovú a papierovú vložku a v prípade poškodenia alebo nadmerného znečistenia ich vymeňte.

   g265999
  7. Papierovú vložku vyčistite tak, že na ňu zľahka poklepete, čím odstránite nečistoty.

   Note: Nečistoty z papierovej vložky sa nesnažte odstraňovať kefou, lebo tak nečistoty zatláčate do vláken. Ak sa vám nepodarí odstrániť nečistoty poklepaním, vložku vymeňte.

  8. Penovú vložku čistite v teplej mydlovej vode alebo nehorľavom rozpúšťadle.

   Note: Na čistenie penovej vložky nepoužívajte benzín, pretože by mohlo vzniknúť riziko požiaru alebo výbuchu.

  9. Penovú vložku dôkladne vypláchnite a vysušte.

  10. Utrite nečistoty zo základne a kryt utrite vlhkou tkaninou.

   Note: Dbajte na to, aby sa nečistoty nedostali do vedenia vzduchu vedúceho ku karburátoru.

  11. Nasaďte vložky vzduchového filtra a uistite sa, že sú správne umiestnené. Namontujte spodnú krídlovú maticu.

  12. Namontujte kryt a zaistite ho vrchnou krídlovou maticou.

  Servis zapaľovacej sviečky

  Servisný intervalPostup pri údržbe
  Po každých 100 hodinách prevádzky
 • Skontrolujte a upravte zapaľovaciu sviečku. V prípade potreby ju vymeňte.
 • Po každých 300 hodinách prevádzky
 • Vymeňte zapaľovaciu sviečku.
 • Použite zapaľovaciu sviečku NGK BPR6ES alebo ekvivalentnú.

  1. Vypnite motor a čakajte, kým sa nezastavia všetky pohyblivé časti. Pozrite si časť Vypnutie motora.

  2. Vyčistite priestor okolo zapaľovacej sviečky.

  3. Vyberte zapaľovaciu sviečku z hlavy valca.

   Important: Vymeňte prasknutú alebo znečistenú zapaľovaciu sviečku. Elektródy nepieskujte, neškrabte ani nečistite, pretože by to mohlo viesť k poškodeniu motora v dôsledku nečistôt spadnutých do valca.

  4. Odtrh zapaľovacej sviečky nastavte na hodnotu 0,7 až 0,8 mm.

   g000533
  5. Zapaľovaciu sviečku opatrne namontujte rukou (aby ste zaručili správne umiestnenie závitov) a dotiahnite ju.

  6. Ak je zapaľovacia sviečka nová, utiahnite ju o ďalšiu ½ otáčky. V opačnom prípade ju utiahnite o ďalšiu ⅛ až ¼ otáčky.

   Important: Voľná zapaľovacia sviečka sa môže veľmi zahriať a poškodiť motor. Prílišné utiahnutie zapaľovacej sviečky môže poškodiť závity v hlave valca.

  7. K zapaľovacej sviečke pripojte drôt.

  Údržba ovládacích prvkov

  Nastavenie trakčného kábla

  Trakčný kábel nastavte tak, aby medzi lamelou spojky a prítlačnou doskou vznikla medzera 1,1 mm.

  1. Prístup k lamele spojky a prítlačnej doske získate zložením krytu spojky (Obrázok 29).

   g274480
  2. Uvoľnite poistné matice a trakčný kábel nastavte tak, aby medzi lamelou spojky a prítlačnou doskou vznikla medzera 1,1 mm (Obrázok 30 a Obrázok 31).

   g309987
   g274479

  Nastavenie servisnej/parkovacej brzdy

  Ak servisná/parkovacia brzda počas prevádzky prešmykuje, nastavte ju.

  1. Uvoľnite parkovaciu brzdu.

  2. Zmerajte vôľu na konci rukoväte parkovacej brzdy (Obrázok 32).

   Vôľa rukoväte by mala byť 12,7 až 25,4 mm. Ak vôľa nie je v týchto hodnotách, nastavte brzdový kábel vykonaním kroku 3.

   g373542
  3. Napnutie brzdového kábla nastavíte vykonaním týchto krokov:

   • Ak chcete zvýšiť napnutie kábla, uvoľnite prednú poistnú maticu kábla a utiahnite zadnú poistnú maticu (Obrázok 33). Zopakujte krok 2 a v prípade potreby znova nastavte napnutie.

   • Ak chcete znížiť napnutie kábla, uvoľnite zadnú poistnú maticu a utiahnite prednú poistnú maticu kábla (Obrázok 33). Zopakujte krok 2 a v prípade potreby znova nastavte napnutie.

  g309988

  Nastavenie kábla ovládania kotúča

  Ak chcete napnúť kábel ovládania kotúča, vykonajte nasledujúce kroky:

  1. Gombík ovládania rýchlosti kotúča prepnite do polohy vysokej rýchlosti kotúča. Pozrite si časť Nastavenie otáčok kotúča.

  2. Uvoľnite zadnú poistnú maticu a utiahnite prednú poistnú maticu (Obrázok 34).

  g311125

  Nastavenie kábla škrtiacej klapky

  Ak chcete nastaviť nízke a vysoké voľnobežné otáčky motora, nastavte káblový kanál a doraz ovládania škrtiacej klapky. Pozrite si časti Nastavenie nízkych voľnobežných otáčok motora a Nastavenie vysokých voľnobežných otáčok motora.

  Nastavenie nízkych voľnobežných otáčok motora

  Note: Otáčky motora pozorujte na otáčkomeri.

  1. Stroj zaparkujte na rovnom povrchu a zatiahnite parkovaciu brzdu.

   Note: Pred nastavením kábla škrtiacej klapky sa uistite, že má motor bežnú prevádzkovú teplotu.

  2. Naštartujte motor a pomocou ovládania škrtiacej klapky znížte otáčky motora na nízke voľnobežné otáčky.

  3. Sledujte nízke voľnobežné otáčky motora na otáčkomeri.

   Ideálny rozsah pre nízke voľnobežné otáčky je 1800 až 2000 ot./min.

  4. Uvoľnite skrutku na svorke káblového kanála (Obrázok 35).

   g315295
  5. Presúvajte káblový kanál, kým na otáčkomeri nespozorujete 1900 ot.min.

  6. Utiahnite skrutku na svorke káblového kanála.

  Nastavenie vysokých voľnobežných otáčok motora

  Note: Otáčky motora pozorujte na otáčkomeri.

  1. Stroj zaparkujte na rovnom povrchu a zatiahnite parkovaciu brzdu.

   Note: Pred nastavením kábla škrtiacej klapky sa uistite, že má motor bežnú prevádzkovú teplotu.

  2. Naštartujte motor a pomocou ovládania škrtiacej klapky zvýšte otáčky motora na vysoké voľnobežné otáčky.

  3. Sledujte vysoké voľnobežné otáčky motora na otáčkomeri.

   Ideálny rozsah pre vysoké voľnobežné otáčky (na používanie v krajinách, ktoré nespĺňajú normy CE) je 3350 až 3550 ot./min. Ak sa na otáčkomeri zobrazujú otáčky pod 3350 alebo nad 3550 ot.min., opakujte kroky 4 až 6, kým nedosiahnete otáčky v rozsahu od 3350 do 3550 ot.min.

   Ak stroj používate v krajine, ktorá spĺňa normy CE, upravte vysoké voľnobežné otáčky na nasledujúce špecifikácie:

   • Stroje Flex 1018: 3000 ot./min.

   • Stroje Flex 1021: 3150 ot./min.

  4. Vypnite motor.

  5. Doraz ovládania škrtiacej klapky nastavte na vysoké voľnobežné otáčky na otáčkomeri.

   • Ak chcete zvýšiť limit vysokých voľnobežných otáčok, posuňte doraz ovládania škrtiacej klapky nahor.

   • Ak chcete znížiť limit vysokých voľnobežných otáčok, posuňte doraz ovládania škrtiacej klapky nadol.

   g315976
  6. Naštartujte motor a sledujte nové vysoké voľnobežné otáčky.

   Ak sa na otáčkomeri zobrazujú správne otáčky, ako je detailne uvedené v kroku 3, nastavenie je dokončené.

  Utiahnutie hardvéru na izoláciu rukoväti

  Servisný intervalPostup pri údržbe
  Po prvých 20 hodinách
 • Utiahnite hardvér na izoláciu rukoväti.
  1. Stroj umiestnite na rovný povrch.

  2. Uvoľnite skrutku a maticu, ako je znázornené na Obrázok 37.

   g309999
  3. Rukoväť zatlačte čo najviac dopredu.

  4. Podoprite rukoväť a súčasne utiahnite skrutku a maticu, ktoré ste uvoľnili v kroku 2, momentom 68 až 75 N∙m.

   Note: Na podopretie rukoväti alebo utiahnutie hardvéru si privolajte pomocníka.

  5. Uvoľnite rukoväť.

  Údržba rezacej jednotky

  Bezpečnosť pri používaní čepelí

  Pri kontrole kotúčovej rezacej jednotky postupujte obozretne. Pri vykonávaní servisu kotúča noste rukavice a postupujte opatrne.

  Opotrebovaná alebo poškodená čepeľ alebo nôž plošiny sa môže zlomiť a kúsok môže odletieť smerom k vám alebo okolostojacim osobám, čo môže viesť k vážnemu zraneniu alebo smrti.

  • Pravidelne kontrolujte, či nie sú čepele a nože plošiny nadmerne opotrebované alebo poškodené.

  • Pri kontrole čepelí postupujte obozretne. Pri vykonávaní servisu noste rukavice a postupujte opatrne. Čepele a nože plošiny len vymieňajte alebo ostrite. Nikdy ich nevyrovnávajte ani nezvárajte.

  Montáž rezacej jednotky

  1. Stojan presuňte do SERVISNEJ POLOHY REZACEJ JEDNOTKY. Pozrite si časť Stojan.

  2. Zarovnajte rezaciu jednotku s rámom.

  3. Západky odpruženia posuňte nadol, aby ste rezaciu jednotku zaistili na stroji (Obrázok 38).

   g307906
  4. Presuňte rozperu mimo drážky na hriadeli rozpery prevodovky a zasuňte šesťhrannú rúrku do hriadeľa rozpery rezacej jednotky (Obrázok 38).

  5. Namontujte zberný kôš na trávu.

  Demontáž rezacej jednotky

  Note: Keď po demontovaní rezacej jednotky aktivujete pohon kotúča, šesťhranná rúrka sa odpojí.

  1. Stojan presuňte do SERVISNEJ POLOHY REZACEJ JEDNOTKY. Pozrite si časť Stojan.

  2. Demontujte zberný kôš na trávu (ak je súčasťou výbavy).

  3. Rozperu (Obrázok 39) presuňte do drážky na hriadeli prevodovky.

   Note: Uvoľníte tak napnutie pružiny.

  4. Posuňte šesťhrannú rúrku mimo hriadeľa rozpery rezacej jednotky (Obrázok 39).

   g307907
  5. Západky odpruženia posuňte nahor, aby ste rezaciu jednotku uvoľnili zo stroja (Obrázok 39).

  6. Demontujte rezaciu jednotku z rámu.

  Ostrenie rezacej jednotky

  Ak chcete naostriť rezaciu jednotku, použite súpravu na ostrenie (model 139-4342). Pozrite si prevádzkové pokyny uvedené v pokynoch na montáž súpravy. O túto súpravu požiadajte autorizovaného distribútora spoločnosti Toro.

  Uskladnenie

  Bezpečnosť pri skladovaní

  • Skôr než odídete z polohy operátora, vypnite motor, vyberte kľúč (ak je súčasťou výbavy) a počkajte, kým sa všetky časti neprestanú pohybovať. Pred úpravou, servisom, čistením alebo skladovaním nechajte stroj vychladnúť.

  • Stroj ani nádobu na palivo neskladujte na miestach s otvoreným plameňom, iskrami alebo kontrolkami, napríklad na ohrievači vody alebo inom spotrebiči.

  Uskladnenie stroja

  1. Z vonkajších častí celého stroja, najmä z motora, odstráňte pokosenú trávu, nečistoty a hlinu. Odstráňte nečistoty a plevy z vonkajších častí hlavy valcov motora a plášťa dúchadla.

   Important: Stroj môžete umyť jemným čistiacim prostriedkom a vodou. Stroj nečistite tlakom vody. Vyhnite sa nadmernému používaniu vody, najmä v blízkosti dosky radiacej páky a motora.

  2. V prípade dlhšieho skladovania (viac ako 30 dní) pridajte do paliva v nádrži stabilizátor/kondicionér.

   1. Naštartujte motor a upravené palivo sa do palivového systému dostane za 5 minút.

   2. Buď vypnite motor, nechajte ho vychladnúť a vypustite palivovú nádrž, alebo nechajte motor bežať, kým sa nezastaví.

   3. Naštartujte motor a nechajte ho v prevádzke, kým sa nezastaví. Znova štartujte motor s uzavretým sýtičom, kým sa nenaštartuje.

   4. Odpojte drôt zapaľovacej sviečky od zapaľovacej sviečky.

   5. Palivo zlikvidujte správnym spôsobom. Recyklujte ho podľa miestnych predpisov.

    Note: Palivo obsahujúce stabilizátor/kondicionér neskladujte dlhšie, ako odporúča výrobca stabilizátora paliva.

  3. Skontrolujte a utiahnite všetky skrutky a matice. Akýkoľvek opotrebovaný alebo poškodený diel opravte alebo vymeňte za nový.

  4. Natrite všetky poškriabané alebo kovové plochy. Farbu na takýto náter dodáva autorizovaný distribútor spoločnosti Toro.

  5. Stroj skladujte v čistej a suchej garáži alebo skladovacom priestore. Stroj zakryte, aby ste ho chránili, a udržiavajte ho v čistote.