Indledning

Denne maskine er en håndplæneklipper med knivcylindere, der er beregnet til brug af professionelle, ansatte operatører i kommercielle anvendelsesområder. Den er primært beregnet til klipning af græs på velholdte plæner. Brug af dette produkt til andre formål end det tiltænkte kan udsætte dig selv og omkringstående for fare.

Læs denne vejledning omhyggeligt, så du kan lære at betjene og vedligeholde produktet korrekt samt undgå person- og produktskade. Det er dit ansvar at betjene produktet korrekt og sikkert.

Gå til www.Toro.com for at få materialer om produktsikkerhed og oplæring i betjening, oplysninger om tilbehør, hjælp til at finde en forhandler eller for at registrere dit produkt.

Når du har brug for service, originale Toro-dele eller yderligere oplysninger, bedes du kontakte en autoriseret serviceforhandler eller Toros kundeservice samt have produktets model- og serienummer parat. Figur 1 angiver, hvor model- og serienummeret er placeret på produktet. Skriv numrene, hvor der er gjort plads til dette.

Important: Scan QR-koden (hvis der er en) på serienummermærkaten med din mobilenhed for at få adgang til oplysninger om garanti, reservedele og andre produktoplysninger.

g271512

Denne vejledning advarer dig om mulige farer og giver dig særlige sikkerhedsoplysninger ved hjælp af advarselssymbolet (Figur 2), der angiver en fare, som kan forårsage alvorlig personskade eller død, hvis du ikke følger de anbefalede forholdsregler.

g000502

Denne betjeningsvejledning bruger to ord til at fremhæve oplysninger. Vigtigt henleder opmærksomheden på særlige mekaniske oplysninger, og Bemærk angiver generel information, som det er værd at lægge særligt mærke til.

Dette produkt overholder alle relevante EU-direktiver. Yderligere oplysninger fås på den separate produktspecifikke overensstemmelseserklæring.

Det er en overtrædelse af §4442 eller §4443 i California Public Resource Code at bruge eller betjene denne motor på et skovklædt, busk- eller græsbegroet område, medmindre motoren er forsynet med en gnistskærm som defineret i §4442, der holdes i god driftsmæssig stand, eller medmindre motoren er bygget, udstyret og vedligeholdt med henblik på brandforebyggelse.

Den medfølgende motorbetjeningsvejledning indeholder information om det amerikanske miljøbeskyttelsesagentur (Environmental Protection Agency, EPA) og Californiens bestemmelser vedrørende kontrol af motoremission for emissionssystemer, vedligeholdelse og garanti. Nye eksemplarer kan bestilles via motorfabrikanten.

Betjening af denne maskine i en højde på 1.500 m over havets overflade kræver en dyse til store højder. Se betjeningsvejledningen til din Honda-motor.

Advarsel

CALIFORNIEN

Advarsel i henhold til erklæring nr. 65

Udstødningsgassen fra dette produkt indeholder kemikalier, der ifølge staten Californien er kræftfremkaldende samt giver fødselsskader eller andre forplantningsskader.

Brug af dette produkt kan medføre eksponering over for kemikalier, der ifølge staten Californien er kræftfremkaldende og giver medfødte defekter eller andre forplantningsskader.

Sikkerhed

Denne maskine blev designet i overensstemmelse med EN ISO 5395 og ANSI B71.4-2017.

Generelt om sikkerhed

Dette produkt kan afskære hænder og fødder samt udslynge genstande.

 • Læs og forstå indholdet i denne betjeningsvejledning, før du starter maskinen.

 • Betjening af maskinen kræver din fulde opmærksomhed. Betjen ikke maskinen samtidig med andre distraherende aktiviteter, da dette kan medføre personskade eller tingsskade.

 • Hold hænder og fødder væk fra bevægelige maskinkomponenter.

 • Betjen ikke maskinen, uden at alle afskærmninger og øvrige sikkerhedsanordninger sidder og fungerer korrekt på maskinen.

 • Hold omkringstående og børn væk fra arbejdsområdet. Lad aldrig børn betjene maskinen.

 • Sluk for motoren, tag nøglen ud (hvis udstyret hermed), og vent, til alle bevægelige dele er standset, inden du forlader førersædet. Lad maskinen køle af inden justering, eftersyn og rengøring af maskinen, eller inden den stilles til opbevaring.

Forkert brug eller forkert vedligeholdelse af maskinen kan medføre personskade. Operatøren skal altid følge sikkerhedsanvisningerne og være opmærksom på advarselssymbolet Graphic, der betyder Forsigtig, Advarsel eller Fare – personlig sikkerhedsanvisning, for at nedsætte risikoen for personskade. Hvis disse forskrifter ikke følges, kan det medføre personskade eller død.

Sikkerheds- og instruktionsmærkater

Graphic

Sikkerheds- og instruktionsmærkaterne kan nemt ses af operatøren, og er placeret tæt på potentielle risikoområder. Beskadigede eller bortkomne mærkater skal udskiftes.

decal120-9570
decal130-8322
decal133-8062
decal138-1644
decal138-1589
decal138-2138
decal138-5533
decal138-5534
decal138-5532

Opsætning

Note: Maskinens venstre og højre side er som set fra den normale betjeningsposition.

Justering og montering af klippeenheden

Dele, der skal bruges til dette trin:

Klippeenhed (Bestilles separat. Kontakt din autoriserede Toro-forhandler)1
Kobling1
Fjeder (kun model 04830 og 04840)1
Unbrakoskrue4

Justering og montering af klippeenheden

Model 04820
 1. Fjern de skruer og møtrikker, der fastgør knivcylinderdrevet til sidepladen (Figur 3).

  g333187
 2. Fjern knivcylinderdrevet, de flade spændeskiver, fjederskiverne og afstandsbøsningerne fra sidepladen (Figur 3).

 3. Brug 4 unbrakoskruer til at montere klippeenheden på maskinen (Figur 4).

  g333153
 4. Vurder den rette klippehøjdeindstilling, og indstil traktionstromlen efter denne vurdering. Se Justering af traktionstromlens position.

 5. Juster klippeenheden til dine ønskede indstillinger. Se justeringsvejledningen i klippeenhedens betjeningsvejledning.

 6. Monter koblingen på transmissionens drivaksel (Figur 5).

  g333165
 7. Brug de tidligere fjernede bolte og møtrikker til at montere knivcylindersamlingen på klippeenheden (Figur 5).

 8. Sørg for, at koblingen (Figur 5) nemt kan bevæge sig frem og tilbage på transmissionens drivaksel.

Justering og montering af klippeenheden

Model 04830 og 04840
 1. Brug 4 unbrakoskruer til at montere klippeenheden på maskinen (Figur 6).

  g333212
 2. Vurder den rette klippehøjdeindstilling, og indstil traktionstromlen efter denne vurdering. Se Justering af traktionstromlens position.

 3. Juster klippeenheden til dine ønskede indstillinger. Se justeringsvejledningen i klippeenhedens betjeningsvejledning.

 4. Sæt koblingen og fjederen på klippeenhedens knivcylindersamling (Figur 7).

  g333213
 5. Sørg for, at koblingen (Figur 7) nemt kan bevæge sig frem og tilbage på transmissionens drivaksel.

  Hvis koblingen ikke kan flyttes, skal du justere placeringen af knivcylindersamlingen eller overensstemmelsen mellem motoren og transmissionen. Se Justering af positionen for knivcylinderdrivakslen.

Montering af transporthjulakslen

Kun model 04840

Dele, der skal bruges til dette trin:

Venstre hjulaksel1

Note: Højre aksel monteres på fabrikken.

 1. Påfør gevindlåsemasse af middel styrke på hjulakslens gevind.

 2. Skru venstre hjulaksel ind i drevtromlen på venstre side af maskinen.

  Note: Venstre aksel er markeret med et "L" på akselenden og har højregevind.

  g330266
 3. Tilspænd akslen med et moment på 54 til 68 Nm.

Montering af transporthjulene

Ekstraudstyr

Dele, der skal bruges til dette trin:

Transporthjulssæt (Bestilles separat. Kontakt din autoriserede Toro-forhandler)1

Transporthjulsættet (model 04123) skal anskaffes, før transporthjulene kan monteres. Kontakt en autoriseret Toro-forhandler for at anskaffe dette sæt.

 1. Monter transporthjulene. Se Montering af transporthjulene.

 2. Sørg for, at dækkene er pumpet op til 0,83 til 1,03 bar.

Montering af græsopsamler

Dele, der skal bruges til dette trin:

Græsopsamler1

Grib fat i græsopsamlerens overkant, og skub den på monteringsstængerne til opsamleren (Figur 9).

g278331

Justering af motorhastigheden

Kun for lande, der overholder CE-standarderne

Dele, der skal bruges til dette trin:

CE-mærkat1

Hvis du anvender din maskine i et land, der overholder CE-standarderne, skal du overholde støjbestemmelserne ved at justere den høje tomgangsmotorhastighed og påsætte CE-mærkaten:

 • Indstil den høje tomgangsmotorhastighed i henhold til følgende specifikationer:

  • 1018-maskiner: 3.000 o/min.

  • 1021- og 1026-maskiner: 3.150 o/min.

  Se Justering af den høje tomgangsmotorhastighed.

 • Sæt CE-mærkaten på under serienummerpladen (Figur 10).

  g372646

Produktoversigt

g274957
g271082

Koblingsbøjle

Brug koblingsbøjlen (Figur 12) for at aktivere eller deaktivere traktionsdrevet.

 • Aktiver traktionsdrevet: Træk bøjlen op, og hold den mod håndtaget.

 • Deaktiver traktionsdrevet: Slip bøjlen.

Gashåndtag

Brug gashåndtaget (Figur 12) til at justere motorhastigheden.

 • Øg motorhastigheden: Drej håndtaget nedad.

 • Reducer motorhastigheden: Drej håndtaget opad.

Tænd-/slukkontakt

Kontakten (Figur 12) gør det muligt at starte eller slukke for motoren.

 • Start motoren: Tryk ned på den øverste del af kontakten.

 • Sluk motoren: Tryk ned på den nederste del af kontakten.

Driftsbremsehåndtag

Brug driftsbremsen (Figur 12) til at sænke hastigheden eller standse maskinen. Træk grebet ind mod håndtaget for at aktivere driftsbremsen.

Parkeringsbremselås

Brug parkeringsbremselåsen (Figur 12) til at aktivere parkeringsbremsen, når du ikke befinder dig i nærheden af maskinen.

 • Aktiver parkeringsbremsen: Indkobl og hold driftsbremsehåndtaget, og roter parkeringsbremselåsen mod dig.

 • Deaktiver parkeringsbremsen: Træk driftsbremsehåndtaget mod håndtaget.

Klippeenhedens drivhåndtag

Brug klippeenhedens drivhåndtag (Figur 12) til at aktivere eller deaktivere klippeenheden, mens koblingsbøjlen er indkoblet.

 • Aktiver klippeenheden: Flyt håndtaget nedad.

 • Deaktiver klippeenheden: Flyt håndtaget opad.

Timetæller

Timetælleren (Figur 12) registrerer det samlede antal timer, som motoren har været i gang. Se tælleren med henblik på planlægning af regelmæssig vedligeholdelse.

Løftehjælpshåndtag

Brug løftehjælpshåndtaget (Figur 12) til at hjælpe med at justere håndtagets højde eller hæve og sænke støttebenet.

Justeringsanordning til håndtagshøjde

Brug justeringsanordningen til håndtagshøjde (Figur 13) til at flytte håndtagets højde til en behagelig betjeningsposition. Træk op i justeringsanordningen, og brug løftehjælpshåndtaget til at hæve eller sænke håndtagets højde.

g271081

Chokergreb

Chokergrebet (Figur 14) er placeret forrest til venstre på motoren. Brug grebet til at hjælpe med at starte en kold motor. Se Brug af chokergrebet.

g265059

Brændstofafbryderventil

Brændstofafbryderventilen er placeret på siden af motoren under chokerhåndtaget (Figur 14).

Note: Luk brændstofafbryderventilen, når maskinen ikke skal bruges i et par dage, under transport til og fra arbejdsstedet samt når maskinen parkeres i en bygning. Se Åbning og lukning af brændstofafbryderventilen.

Startsnorens håndtag

Træk i startsnorens håndtag (Figur 14) for at starte motoren.

Støtteben

Støttebenet (Figur 15) er monteret bag på maskinen. Brug støttebenet, når du på- eller afmonterer transporthjulene eller klippeenheden.

 • TRANSPORTHJULENES DRIFTSSTILLING:

  For at bruge støttebenet til at montere transporthjulene skal du anbringe foden på støttebenet, mens du trækker løftehjælpshåndtaget opad og bagud (Figur 15).

  Forsigtig

  Maskinen er tung og kan overbelaste ryggen, hvis den ikke løftes på korrekt vis.

  Tryk støttebenet ned med foden, og hæv udelukkende maskinen ved hjælp af løftehjælpshåndtaget. Forsøg på at hæve maskinen op på støttebenet på andre måder kan medføre personskade.

 • KLIPPEENHEDENS DRIFTSSTILLING:

  For at forhindre maskinen i at vælte bagover, når klippeenheden fjernes, skal du sænke støttebenet og sætte en tap eller bolt gennem chassishullet på højre side af maskinen (Figur 16).

 • Tilbagetrækning af støttebenet til positionen STORAGE (opbevaring):

  1. Hold din fod på støttefoden, mens du sænker traktionstromlen ned til jorden.

  2. Fjern foden fra støttefoden, og giv støttefoden plads til at vende tilbage til positionen STORAGE (opbevaring).

g273507
g278594
Model 04820Model 04830Model 04840
Bredde84 cm91 cm104 cm
Tørvægt*95 kg100 kg107 kg
Klippebredde46 cm53 cm66 cm
KlippehøjdeAfhænger af traktionstromlens position [Se Justering af traktionstromlens position] samt brug af sæt til høj klippehøjde.
KlipningAfhænger af knivcylinderhastigheden og positionen for knivcylinderens remskive. Se Justering af klippehastigheden.
MotorhastighedLav tomgang: 1.900 ±100 o/min, Høj tomgang: 3.450 ±100 o/min
Klippehastighed3,2 km/t til 5,6 km/t
Transporthastighed8,5 km/t
* Kun traktionsenhed. Se klippeenhedens betjeningsvejledning for at få oplysninger om den enkelte klippeenheds vægt.

Redskaber/tilbehør

Der kan fås en række forskelligt Toro-godkendt redskaber og tilbehør til brug sammen med maskinen, som gør den bedre og mere alsidig. Kontakt en autoriseret serviceforhandler eller autoriseret Toro-forhandler, eller gå ind på www.Toro.com for at få en fortegnelse over alle godkendte redskaber og alt godkendt tilbehør.

Brug kun originale Toro-reservedele og tilbehør for at sikre optimal ydelse og sikre, at maskinen fortsat overholder sikkerhedscertificeringen. Reservedele og tilbehør, der er fremstillet af andre producenter, kan være farlige, og brug heraf kan gøre garantien ugyldig.

Betjening

Note: Maskinens venstre og højre side er som set fra den normale betjeningsposition.

Før betjening

Sikkerhedshensyn før drift

Generelt om sikkerhed

 • Maskinen må aldrig betjenes eller vedligeholdes af børn eller utrænet personale. Vær opmærksom på, at lokale forskrifter kan angive en mindstealder for operatøren. Ejeren er ansvarlig for at træne alle operatører og mekanikere.

 • Bliv fortrolig med anvisningerne for sikker betjening af udstyret samt med betjeningsanordningerne og sikkerhedssymbolerne.

 • Sluk maskinen, tag nøglen ud (hvis udstyret hermed), og vent, til alle bevægelige dele er standset, inden du forlader førersædet. Lad maskinen køle af inden justering, eftersyn og rengøring af maskinen, eller inden den stilles til opbevaring.

 • Du skal vide, hvordan man hurtigt standser og slukker for maskinen.

 • Kontroller, at dødemandsgrebene, sikkerhedskontakterne og beskyttelsesanordningerne er korrekt monteret og fungerer efter hensigten. Betjen ikke maskinen, hvis de ikke fungerer korrekt.

 • Efterse området, hvor maskinen skal bruges, og fjern alle objekter, som maskinen kan risikere at udslynge.

Brændstofsikkerhed

 • Vær yderst forsigtig, når du håndterer brændstof. Det er letantændeligt, og dampene kan eksplodere.

 • Sluk alle cigaretter, cigarer, piber og andre antændingskilder.

 • Brug kun en godkendt brændstofbeholder.

 • Fjern ikke brændstofdækslet, og fyld ikke brændstof på brændstoftanken, mens motoren kører eller er varm.

 • Du må ikke påfylde eller tømme brændstof i et lukket rum.

 • Opbevar ikke maskinen eller brændstofbeholdere, hvor der er åben ild, gnister eller vågeblus, som f.eks. på en vandvarmer eller andre apparater.

 • Hvis du spilder brændstof, må du ikke forsøge at starte motoren. Foretag dig ikke noget, der kan antænde brændstoffet, før dampene har spredt sig.

 • Fyld ikke beholdere inde i et køretøj eller på en lastbil eller en anhænger med plastikforing. Stil altid beholdere på jorden med afstand fra køretøjet før påfyldning.

 • Fjern udstyr fra lastbilen eller anhængeren, og fyld det op igen på jorden. Hvis ikke dette er muligt, skal udstyret påfyldes med en bærbar beholder i stedet for direkte fra brændstofstanderen.

 • Sørg for, at dysen hele tiden er i kontakt med kanten af åbningen i brændstoftanken eller -beholderen, der er i drift, indtil påfyldningen er afsluttet.

Udførelse af daglig vedligeholdelse

Udfør de daglige vedligeholdelsesprocedurer. Se Kontrolliste for daglig vedligeholdelse.

Kontrol af motoroliestanden

Kontrollér motoroliestanden før hver brug eller for hver 8 driftstimer. Se Kontrol af motoroliestanden.

Brændstofspecifikationer

Brændstoftankens kapacitet: 2,0 l

Anbefalet brændstof: Blyfri benzin med et oktantal på 87 eller højere ((R+M)/2-ratingmetode)

Ethanol: Benzin med op til 10% ethanol (gasohol) eller 15% MTBE (metyl-tertiær-butylæter) pr. volumen er acceptabelt. Ethanol og MTBE er ikke det samme. Benzin med 15 % ethanol (E15) pr. volumen godkendes ikke til brug.

 • Brug aldrig benzin, der indeholder mere end 10 % ethanol pr. volumen, som f.eks. E15 (indeholder 15 % ethanol), E20 (indeholder 20 % ethanol) eller E85 (indeholder op til 85 % ethanol).

 • Anvend ikke benzin, der indeholder metanol.

 • Opbevar ikke brændstof i hverken brændstoftanken eller brændstofbeholdere vinteren over, medmindre du anvender en brændstofstabilisator.

 • Fyld ikke olie i benzin.

 • For at opnå de bedste resultater må du kun bruge rent og frisk brændstof (der er under 30 dage gammelt).

 • Hvis der anvendes ikke-godkendt benzin, kan det medføre ydelsesproblemer og/eller beskadigelse af motoren, som muligvis ikke er dækket af garantien.

Opfyldning af brændstoftanken

 1. Rengør området omkring brændstoftankens dæksel, og fjern dækslet fra tanken (Figur 17). Fyld brændstoftanken op til bunden af tankens åbning. Se din motors betjeningsvejledning.

  Important: Fyld ikke for meget brændstof på tanken.

  g265976
 2. Fastgør dækslet til brændstoftanken, og tør eventuelt spildt brændstof op.

Justering af klippehastigheden

Klippehastigheden afgøres af følgende maskinindstillinger:

 • Knivcylinderhastighed: Du kan justere knivcylinderhastigheden til en høj eller lav indstilling. Se Justering af knivcylinderhastigheden.

 • Positionen for knivcylinderens remskive: Du kan indstille knivcylinderens remskiver i 2 positioner. Se din klippeenheds betjeningsvejledning.

Se nedenstående tabel for at afgøre knivcylinderhastigheden og positionen for knivcylinderens remskive med henblik på korrekt klipning:

Klippehastighed

KnivcylinderhastighedRemmens positionKlippeenhed
med 8 skæreknivemed 11 skæreknivemed 14 skæreknive
LavLav7,3 mm5,3 mm4,2 mm
LavHøj6,1 mm4,4 mm3,5 mm
HøjLav5,9 mm4,3 mm3,4 mm
HøjHøj5,0 mm3,6 mm2,8 mm

Justering af knivcylinderhastigheden

Brug cylinderhastighedskontrolknappen (Figur 18) til at justere knivcylinderhastigheden.

 • Høj knivcylinderhastighed: Drej knappen, så knappens "H" vender mod maskinens forende.

 • Lav knivcylinderhastighed: Drej knappen, så knappens "L" vender mod maskinens forende.

g275053

Justering af traktionstromlens position

Traktionstromlen kan justeres til 2 positioner:

 • LAV position: Benyt denne position til klipning ved lavere klippehøjde (f.eks. når du klipper en golfgreen).

 • HøJ position: Benyt denne position til klipning ved højere klippehøjde (f.eks. når du klipper et tee-sted).

 1. Skub støttebenet til KLIPPEENHEDENS DRIFTSSTILLING. Se Støtteben.

 2. Fjern ansatsboltene (Figur 19) på hver side af maskinen, der fastgør drevtromlehuset på chassiset.

  g277026
 3. Ret hullerne i chassiset ind efter hullerne i drivværkets hus.

 4. Brug de ansatsbolte, du fjernede tidligere, til at fastgøre drivværkets hus på chassiset (Figur 19).

 5. Flyt støttebenet til OPBEVARINGSPOSITIONEN. Se Støtteben.

Justering af håndtagets højde

Brug justeringsanordningen til håndtagshøjde til at indstille håndtagets højde til en behagelig betjeningsposition. Se Justeringsanordning til håndtagshøjde.

Transport af maskinen til et arbejdsområde

Transport af maskinen ved hjælp af transporthjul

Brug transporthjulene til at transportere maskinen over en kortere strækning.

 1. Monter transporthjulene. Se Montering af transporthjulene.

 2. Sørg for, at traktions- og knivcylindergrebene befinder sig i positionen NEUTRAL.

 3. Start motoren. Se Start af motoren.

 4. Indstil gashåndtaget til LANGSOM, vip maskinens forende op, aktiver gradvist traktionsdrevet, og øg langsomt motorhastigheden.

 5. Juster gasregulatoren for at betjene plæneklipperen ved den ønskede kørselshastighed og transportere den til den ønskede destination.

Transport af maskinen ved hjælp af en anhænger

Brug en anhænger til at transportere maskinen over en større afstand. Udvis forsigtighed, når maskinen læsses på og af anhængeren.

 1. Kør forsigtigt maskinen op på anhængeren.

 2. Sluk for motoren, aktiver parkeringsbremsen, og drej brændstofventilen til positionen OFF (fra).

 3. Brug en rampe i fuld bredde, når maskinen læsses på en anhænger eller lastbil.

 4. Fastgør maskinen forsvarligt til anhængeren.

Note: Maskinen kan transporteres med Toros Trans Pro-anhænger. Se din anhængers betjeningsvejledning for at få anvisninger i, hvordan anhængeren læsses.

Important: Lad ikke motoren køre, mens den transporteres på en anhænger, da der er risiko for, at maskinen beskadiges.

Afmontering af transporthjulene

 1. Frigiv koblingsbøjlen, brug gashåndtaget til at sænke motorhastigheden, og sluk for motoren.

 2. Flyt støttebenet til TRANSPORTHJULENES DRIFTSSTILLING. Se Støtteben.

 3. Fjern transporthjulene ved at skubbe hjulblokeringsbeslagene ud af akslerne (Figur 20).

  g274946
 4. Sænk forsigtigt maskinen ned fra støttebenet ved at skubbe den langsomt fremad eller ved at løfte støtten på nederste håndtag, så støttebenet kan springe tilbage til OPBEVARINGSPOSITIONEN. Se Støtteben.

Brug af chokergrebet

Brug chokergrebet til at hjælpe med at starte en kold motor. Flyt grebet til positionen CHOKE (choker), når du starter en kold motor. Når motoren starter, skal grebet flyttes til positionen RUN (kør).

g273508

Åbning og lukning af brændstofafbryderventilen

Brændstoftilstrømningen til motoren reguleres ved hjælp af brændstofafbryderventilen som følger:

 • For at åbne brændstofventilen skal du dreje brændstofafbrydergrebet hen mod tilbageslagsstarthåndtaget (Figur 22).

 • For at lukke brændstofventilen skal du dreje brændstofafbrydergrebet væk fra tilbageslagsstarthåndtaget (Figur 22).

  g273576

Under betjening

Sikkerhed under drift

Generelt om sikkerhed

 • Ejeren/operatøren kan forhindre og er ansvarlig for ulykker, som kan forårsage personskade eller tingsskade.

 • Bær korrekt beklædning, herunder beskyttelsesbriller, lange bukser, skridsikkert, kraftigt fodtøj og høreværn. Sæt langt hår op, og bær ikke løstsiddende tøj eller smykker.

 • Betjen ikke maskinen, hvis du er syg, træt eller påvirket af alkohol eller medicin.

 • Betjening af maskinen kræver din fulde opmærksomhed. Betjen ikke maskinen samtidig med andre distraherende aktiviteter, da dette kan medføre personskade eller tingsskade.

 • Før du starter maskinen, skal du sørge for, at alle drev er i frigear, at parkeringsbremsen er aktiveret, og at du sidder i betjeningspositionen.

 • Hold omkringstående og børn væk fra arbejdsområdet. Hvis der er behov for at have medarbejdere til stede, skal du udvise forsigtighed og sørge for, at græsopsamleren er monteret på maskinen.

 • Betjen kun maskinen, når der er god sigtbarhed for at undgå huller eller skjulte farekilder.

 • Betjen ikke maskinen, når der er risiko for lynnedslag.

 • Vær forsigtig ved klipning af vådt græs. Dårligt fodfæste kan medføre en faldulykke.

 • Hold hænder og fødder væk fra klippeenheden.

 • Se bagud og ned for at sikre, at der er fri bane, før du bakker.

 • Vær forsigtig, når du nærmer dig blinde vinkler, buske, træer eller andre genstande, der kan blokere for dit udsyn.

 • Stands klippeenheden, når du ikke klipper.

 • Udkobl klippeenhedens drev, og sluk for maskinen, inden klippehøjden justeres.

 • Lad aldrig motoren køre i et område, hvor udstødningsgasser er lukket inde.

 • Efterlad aldrig en kørende maskine uden opsyn.

 • Før du forlader førersædet, skal du gøre følgende:

  • Parker maskinen på en plan flade.

  • Udkobl klippeenheden/-erne.

  • Aktiver parkeringsbremsen.

  • Sluk for maskinen, og tag nøglen ud (hvis udstyret hermed).

  • Vent på, at al bevægelse standser.

 • Sluk for maskinen, inden opsamleren tømmes.

 • Rør ikke ved motoren, lydpotten eller udstødningsrøret, mens motoren kører, eller kort tid efter den er slukket, da disse områder kan være så varme, at de kan forårsage brandsår.

 • Sluk for maskinen, og udkobl klippeenhedens drev i følgende situationer:

  • Før brændstoftilførsel

  • Inden du fjerner tilstopninger

  • Inden græsopsamleren fjernes

  • Før eftersyn, rengøring eller vedligeholdelse af klippeenheden

  • Efter at du har ramt et fremmedlegeme, eller hvis der forekommer en unormal vibration. Efterse klippeenheden for skader, og foretag udbedringer, før du starter og betjener maskinen

  • Før du forlader betjeningspositionen

 • Brug kun tilbehør og redskaber, der er godkendt af Toro® Company.

Sikkerhed på skråninger

 • Skråninger er en væsentlig årsag til, at operatørren mister herredømmet, eller at maskinen vælter. Sådanne ulykker kan medføre alvorlige personskader, i værste tilfælde med døden til følge. Du er ansvarlig for sikker betjening på skråninger. Det kræver ekstra forsigtighed at betjene maskinen på alle former for skråninger. Før maskinen betjenes på en skråning, skal du gøre følgende:

  • Gennemgå og forstå instruktionerne vedrørende skråninger i betjeningsvejledningen og på maskinen.

  • Evaluer forholdene på stedet på den pågældende dag for at fastslå, om skråningen er sikker at betjene maskinen på. Brug sund fornuft og god dømmekraft, når du foretager denne evaluering. Ændringer i terrænet, såsom fugt, kan hurtigt påvirke maskinens funktion på en skråning.

 • Arbejd på tværs af skråninger, aldrig op og ned. Undgå betjening på meget stejle eller våde skråninger. Dårligt fodfæste kan medføre en faldulykke.

 • Identificer farerne ved bunden af skråningen. Betjen ikke maskinen i nærheden af bratte afsatser, grøfter, volde, vand og andre farekilder. Maskinen kan pludselig vælte, hvis et hjul kører over kanten, eller hvis en kant skrider sammen. Hold sikker afstand mellem maskinen og alle eventuelle farekilder. Brug et håndholdt værktøj til arbejde i disse områder.

 • Undlad at starte, standse eller vende maskinen på skråninger. Undlad at foretage pludselige hastigheds- eller retningsskift. Drej langsomt og gradvist.

 • Undlad at betjene maskinen under forhold, hvor der er tvivl om traktion, styring eller stabilitet. Vær opmærksom på, at betjening af maskinen på vådt græs, på tværs af skråninger eller ned ad bakke kan medføre, at maskinen mister traktion. Mistet traktion til drevet kan forårsage udskridning samt tab af bremse- og styrekontrol. Maskinen kan glide, selvom du stopper drevet.

 • Fjern eller afmærk forhindringer, såsom grøfter, huller, hjulspor, bump, sten eller andre skjulte farekilder. Højt græs kan skjule forhindringer. Ujævnt terræn kan få maskinen til at vælte.

 • Hvis du mister herredømmet over maskinen, skal du træde væk fra maskinens kørselsretning.

 • Hold altid maskinen i gear, når du kører ned ad skråninger. Der må ikke køres i frigear ned ad bakke (gælder kun enheder med geardrev).

Start af motoren

Note: Du kan finde illustrationer og beskrivelser af de betjeningsanordninger, der er henvist til i dette afsnit, i afsnittet Betjeningsanordninger.

Note: Sørg for, at tændrørskablet er monteret på tændrøret.

 1. Sørg for, at traktionshåndtaget befinder sig i positionen NEUTRAL.

 2. Sørg for, at brændstofafbryderventilen er åben. Se Åbning og lukning af brændstofafbryderventilen

 3. Flyt tænd-/slukkontakten til positionen ON (til).

 4. Brug gashåndtaget til at øge motorhastigheden.

 5. Flyt chokergrebet til midt mellem positionerne CHOKER og KøR, når du starter en kold motor. Se Brug af chokergrebet

  Note: Det er muligvis ikke nødvendigt at bruge choker, når du starter en varm motor.

 6. Træk startsnorens håndtag ud, indtil du opnår positiv indkobling. Træk dernæst hårdt i det for at starte motoren.

  Important: Træk ikke startsnoren til den yderste grænse, og slip ikke starthåndtaget, når snoren er trukket ud. Snoren kan gå itu, og rekylmekanismen kan blive beskadiget.

 7. Flyt chokergrebet til positionen KøR, mens motoren varmes op.

Tip vedrørende betjening

Important: Græsafklip virker på samme måde som et smøremiddel ved græsklipning. Overdreven brug af klippeenheden uden græsafklip kan beskadige klippeenheden.

 • Klip greenen i lige baner frem og tilbage på tværs af greenen.

 • For at forhindre opkradsning skal du undgå at udføre cirkulære bevægelser eller dreje maskinen på greenområder.

 • Drej maskinen uden for greenen ved at løfte klippeenheden (skubbe håndtaget ned) og udføre en dråbeformet vending på traktionstromlen (Figur 23).

  g271799
 • Klip ved normal ganghastighed. Højere hastighed sparer ikke megen tid, men resulterer i en dårligere klipning.

 • Brug justeringsstriberne på opsamleren for at hjælpe med at opretholde en lige linje på tværs at greenen og til at holde maskinen ved en tilsvarende afstand fra kanten af den forrige klipning (Figur 24).

  g272991

Betjening af maskinen under dårlige lysforhold

Brug lysdiodelygtesættet, når du betjener maskinen under dårlige lysforhold. Kontakt en autoriseret Toro-forhandler for at anskaffe dette sæt.

Important: Anvend ikke andre lygtesystemer på denne maskine, da de ikke vil fungere korrekt med motorens vekselstrømsudgang.

Anvendelse af betjeningsanordningerne under klipningen

 1. Start motoren, sæt gashåndtaget til en nedsat hastighed, skub håndtaget ned for at hæve klippeenheden, og indkobl traktionsdrevet for at transportere maskinen til greenens kant.

 2. Stop maskinen ved kanten.

 3. Brug klippeenhedens drivhåndtag til at aktivere klippeenheden og sætte hastigheden op, indtil maskinen kører med den ønskede kørehastighed. Indkobl derefter traktionsdrevet for at køre maskinen ud på greenen, sænk klippeenheden til jorden, og påbegynd klipningen.

Slukning af motoren

 1. Frigiv koblingsbøjlen.

 2. Flyt gashåndtaget til positionen SLOW (langsom).

 3. Tænd-/slukkontakten til positionen OFF (fra).

 4. Luk brændstofafbryderventilen, før maskinen transporteres eller stilles til opbevaring

Efter betjening

Sikkerhed efter drift

Generelt om sikkerhed

 • Sluk maskinen, tag nøglen ud (hvis udstyret hermed), og vent, til alle bevægelige dele er standset, inden du forlader førersædet. Lad maskinen køle af inden justering, eftersyn og rengøring af maskinen, eller inden den stilles til opbevaring.

 • Rengør græs og affald fra maskinen for at forhindre brand. Tør spildt olie eller brændstof op.

 • Lad maskinen køle af, før den stilles til opbevaring på et lukket sted.

 • Opbevar ikke maskinen eller brændstofbeholderen i nærheden af åben ild, gnister eller vågeblus, såsom på en vandvarmer eller på andre apparater.

 • Reducer motorens omdrejningstal, før motoren standses, og luk brændstofafbryderventilen (hvis udstyret hermed) efter klipning.

Anvendelse af betjeningsanordningerne efter klipningen

 1. Kør maskinen væk fra greenen, skub håndtaget ned for at hæve klippeenheden, slip koblingsbøjlen, udkobl klippeenheden, og sluk for motoren.

 2. Fjern græsopsamleren, og tøm opsamleren for afklippet græs.

 3. Monter græsopsamleren på maskinen, og kør maskinen til opbevaring.

Transport af maskinen

Transporter maskinen væk fra arbejdsstedet efter græsslåning. Se Transport af maskinen ved hjælp af transporthjul eller Transport af maskinen ved hjælp af en anhænger.

Montering af transporthjulene

 1. Flyt støttebenet til TRANSPORTHJULENES DRIFTSSTILLING. Se Støtteben

 2. Skub et hjul på en aksel (Figur 25).

  g273510
 3. Drej hjulblokeringsbeslaget (Figur 25) væk fra hjulets midte, så det kan glide længere ind på akslen.

 4. Drej hjulet frem og tilbage, indtil det glider helt over på akslen, og låseclipsen fastgøres i rillen på drivakslen.

 5. Gentag proceduren på den modsatte side af maskinen.

 6. Sænk forsigtigt maskinen ned fra støttebenet.

Indkobling eller udkobling af transmissionen

Du kan udkoble tromlen fra transmissionen, så maskinen kan manøvreres. Deaktiver transmissionen, når du har brug for at flytte maskinen uden at starte motoren (f.eks. ved serviceeftersyn i et indelukket område).

Inden du betjener maskinen, skal du sørge for, at du har indkoblet transmissionen.

 1. Find håndtaget til traktionsindgreb på gearkassehuset (Figur 23).

  g272196
 2. Udfør følgende trin for at indkoble eller udkoble transmissionen:

  • Deaktiver transmissionen: Drej håndtaget til UDKOBLET position.

  • Aktiver transmissionen: Drej håndtaget til INDKOBLET position.

Vedligeholdelse

Advarsel

Hvis maskinen ikke vedligeholdes korrekt, kan det føre til for tidligt maskinsystemsvigt og muligvis til skade på dig eller omkringstående.

Hold maskinen i god vedligeholdelses- og driftsmæssig stand som angivet i disse anvisninger.

Note: Maskinens venstre og højre side er som set fra den normale betjeningsposition.

Important: Vip ikke maskinen i en vinkel på mere end 25°. Vipning af maskinen i en vinkel på mere end 25° medfører olielækage i forbrændingskammeret og/eller brændstofudslip fra brændstofdækslet.

Important: Se motorens betjeningsvejledning for at få yderligere oplysninger om vedligeholdelsesprocedurer.

Sikkerhed ved vedligeholdelse

 • Før du forlader førersædet, skal du gøre følgende:

  • Parker maskinen på en plan flade.

  • Indstil gashåndtaget til den lave tomgangsposition.

  • Udkobl klippeenheden/-erne.

  • Sørg for, at traktionen er i neutral.

  • Aktiver parkeringsbremsen.

  • Sluk for maskinen, og tag nøglen ud (hvis udstyret hermed).

  • Vent på, at al bevægelse standser.

 • Vent, til maskinens komponenter er kølet ned, før du udfører vedligeholdelsesarbejde.

 • Udfør så vidt muligt ikke vedligeholdelsesarbejde, mens maskinen kører. Hold afstand til bevægelige dele.

 • Hvis motoren skal køre med henblik på en vedligeholdelsesjustering, skal du holde tøj, hænder og fødder samt alle andre kropsdele væk fra klippeenhederne, redskaber og bevægelige dele. Hold omkringstående på afstand.

 • Rengør klippeenheden, drevet, lydpotten, køleskærmen og motoren for græs og andet affald for at forhindre brand. Tør spildt olie eller brændstof op.

 • Hold alle dele i god driftsmæssig stand. Udskift alle slidte, beskadigede eller manglende dele og mærkater. Hold alle beslag tilspændte for at sikre, at maskinen er i sikker driftsmæssig stand.

 • Efterse græsopsamlerens komponenter hyppigt, og udskift dem, når det er nødvendigt.

 • Brug kun originale Toro-reservedele for at sørge for en sikker, optimal ydeevne på maskinen. Reservedele, der er fremstillet af andre producenter, kan være farlige, og brug heraf kan ugyldiggøre produktgarantien.

 • Kontakt en autoriseret Toro-forhandler, hvis det bliver nødvendigt med større reparationer, eller hvis du har brug for anden hjælp.

Skema over anbefalet vedligeholdelse

VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
Efter de første 20 timer
 • Skift motorolien.
 • Stram fastgørelsesanordningerne til håndtagsisolering.
 • Hver anvendelse eller dagligt
 • Kontroller motoroliestanden.
 • Efterse luftfilterindsatserne.
 • For hver 50 timer
 • Rengør luftfilterindsatserne.
 • For hver 100 timer
 • Skift motorolien.
 • Efterse og juster tændrøret. Udskift det, hvis det er nødvendigt.
 • For hver 300 timer
 • Udskift papirfilterindsatsen (oftere ved støvede driftsforhold).
 • Udskift tændrøret.
 • Kontrolliste for daglig vedligeholdelse

  Important: Kopier denne side til rutinemæssig brug.

  VedligeholdelsespunkterI ugen:
  Man.Tirs.Ons.Tors.Fre.Lør.Søn.
  Kontroller, at bremselåshåndtaget fungerer korrekt.       
  Kontroller brændstofstanden.       
  Kontroller motoroliestanden.       
  Kontroller luftfilteret.       
  Rengør motorens køleribber.       
  Kontroller, om der er usædvanlige motorlyde.       
  Kontroller for usædvanlige lyde under drift.       
  Kontroller afstanden mellem knivcylinderen og bundkniven.       
  Kontroller justeringen af klippehøjden.       
  Reparer beskadiget maling.       
  Rengør maskinen.       

  Bemærkninger om problemområder

  Eftersyn foretaget af:
  PunktDatoOplysninger
     
     
     
     
     
     
     
     

  Tiltag forud for vedligeholdelse

  Klargøring af maskinen til vedligeholdelse

  Advarsel

  Mens du justerer eller udfører vedligeholdelse på maskinen, kan en anden person starte motoren. Utilsigtet start af motoren kan påføre dig eller andre omkringstående alvorlig fysisk skade.

  Frigiv koblingsbøjlen, aktiver parkeringsbremsen, og træk tændrørskablet af tændrøret, inden du udfører vedligeholdelsesarbejde. Skub også tændrørskablet til side, så det ikke utilsigtet kommer i kontakt med tændrøret.

  Udfør følgende inden serviceeftersyn, rengøring eller justering af maskinen.

  1. Parker maskinen på en plan flade.

  2. Sluk for motoren.

  3. Aktiver parkeringsbremsen.

  4. Vent, til alle bevægelige dele er standset, og lad motoren køle af inden serviceeftersyn, opbevaring eller reparationer.

  5. Frakobl tændrørskablet (Figur 27).

   g265998

  Motorvedligeholdelse

  Motorsikkerhed

  • Lav ikke om på regulatorindstillingerne, og kør ikke motoren med for høj hastighed.

  • Lad motoren køre tør, eller fjern brændstoffet med en håndpumpe. Tøm aldrig tanken med en hævert. Hvis du skal tappe brændstoftanken, skal det foregå udendørs.

  Serviceeftersyn af motorolien

  Fyld krumtaphuset med ca. 0,56 l olie med den rette viskositet før start. Motoren anvender oliemærker af høj kvalitet, som bærer American Petroleum Institutes (API) "service classification" (serviceklassifikation) på SJ eller højere. Vælg den rette olieviskositet (vægt) i henhold til omgivelsestemperaturen. Figur 28 illustrerer den anbefalede temperatur/viskositet.

  g013375

  Note: Multigrade-olier (5W-20, 10W-30 og 10W-40) øger olieforbruget. Kontroller motoroliestanden hyppigere, når du bruge disse olier.

  Kontrol af motoroliestanden

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  Hver anvendelse eller dagligt
 • Kontroller motoroliestanden.
 • Det perfekte tidspunkt at kontrollere motoroliestanden på er, når motoren er afkølet, eller inden du starter motoren for første gang den pågældende dag. Hvis motoren allerede har kørt, skal olien drænes tilbage i sumpen mindst 10 minutter før, der udføres kontrol af motoroliestanden.

  1. Sluk for motoren, og vent, til alle bevægelige dele er standset. Se Slukning af motoren.

  2. Placer maskinen, så motoren står plant, og rengør området rundt om oliepåfyldningsrøret (Figur 29).

   g266053
  3. Fjern målepinden ved at dreje den mod uret.

  4. Fjern målepinden, og tør pindens ende ren.

  5. Isæt målepinden helt ned i oliepåfyldningsrøret, men skru den ikke på plads.

  6. Tag målepinden ud, og kontroller motoroliestanden (Figur 30).

   g019686
  7. Hvis motoroliestanden er forkert, skal du tilføje eller aftappe olie, indtil den rette oliestand nås. Se Kontrol af motoroliestanden.

  Skift af motorolien

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  Efter de første 20 timer
 • Skift motorolien.
 • For hver 100 timer
 • Skift motorolien.
 • Advarsel

  Olien kan være varm, efter at motoren har kørt, og kontakt med varm olie kan medføre alvorlig personskade.

  Undgå kontakt med varm motorolie, når den aftappes.

  1. Sluk for motoren, og vent, til alle bevægelige dele er standset. Se Slukning af motoren.

  2. Placer en drænbakke under aftapningsproppen, og lad olien løbe ud.

  3. Fjern aftapningsproppen, spændeskiven og målepinden (Figur 29).

  4. Placer motoren, så olien aftappes fra motoren.

  5. Når olien er aftappet helt, skal du sætte motoren i plan position og montere aftapningsproppen og en ny spændeskive.

   Note: Bortskaf den brugte olie på et godkendt genbrugsanlæg.

  6. Hæld langsomt olie i oliepåfyldningshullet, indtil olien er ved rette niveau.

  7. Sørg for, at olien har nået det korrekte niveau på målepinden. Se Kontrol af motoroliestanden.

  8. Skru målepinden ind i oliepåfyldningshullet.

  9. Tør eventuelt spildt olie op.

  10. Sæt tændrørskablet på tændrøret.

  Serviceeftersyn af luftfilteret

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  Hver anvendelse eller dagligt
 • Efterse luftfilterindsatserne.
 • For hver 50 timer
 • Rengør luftfilterindsatserne.
 • For hver 300 timer
 • Udskift papirfilterindsatsen (oftere ved støvede driftsforhold).
 • Important: Betjen ikke motoren uden luftfilterindsatsen. Dette vil medføre ekstrem motorskade.

  1. Sluk for motoren, og vent, til alle bevægelige dele er standset. Se Slukning af motoren.

  2. Afmonter vingemøtrikken, der fastgør luftfilterdækslet (Figur 31).

  3. Afmonter luftfilterdækslet.

   Note: Sørg for, at der ikke falder snavs eller affald fra luftfilterdækslet ned i basen.

  4. Afmonter skumindsatsen og papirindsatsen fra basen.

  5. Afmonter skumindsatsen fra papirindsatsen.

  6. Efterse skum- og papirindsatserne. Udskift dem, hvis de er beskadigede eller meget snavsede.

   g265999
  7. Rens papirindsatsen ved forsigtigt at banke på den for at fjerne snavset.

   Note: Forsøg ikke at børste snavs af papirindsatsen. Børstning tvinger snavs ind i fibrene. Udskift indsatsen, hvis snavset ikke fjernes ved at banke på den.

  8. Rengør skumindsatsen med varmt sæbevand eller med ikke-brændbart opløsningsmiddel.

   Note: Brug ikke benzin til at rengøre skumindsatsen, da dette kan medføre risiko for brand eller eksplosion.

  9. Skyl og tør skumindsatsen grundigt.

  10. Tør snavs af basen og dækslet med en fugtig klud.

   Note: Sørg for, at snavs og affald ikke når ind i luftkanalen, der fører til karburatoren.

  11. Monter luftfilterindsatserne, og sørg for, at de er korrekt placeret. Monter den nederste vingemøtrik.

  12. Monter dækslet, og monter den øverste vingemøtrik for at fastgøre det.

  Serviceeftersyn af tændrøret

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  For hver 100 timer
 • Efterse og juster tændrøret. Udskift det, hvis det er nødvendigt.
 • For hver 300 timer
 • Udskift tændrøret.
 • Brug et NGK BPR6ES-tændrør eller tilsvarende.

  1. Sluk for motoren, og vent, til alle bevægelige dele er standset. Se Slukning af motoren.

  2. Rengør området rundt om tændrøret.

  3. Fjern tændrøret fra topstykket.

   Important: Udskift tændrøret, hvis det er revnet, beskadiget eller snavset. Elektroderne må ikke sandblæses, skrabes eller renses, da motoren kan påføres skade af partikler, som trænger ind i cylinderen.

  4. Indstil afstanden til tændrøret til 0,7 til 0,8 mm

   g000533
  5. Monter tændrøret forsigtigt med hænderne (for at undgå at gevindene bliver ødelagt), så det er fingerstramt.

  6. Tilspænd tændrøret yderligere ½ omgang, hvis det er nyt. Ellers skal det tilspændes ⅛ til ¼ omgang.

   Important: Et løst tændrør kan blive meget varmt og kan beskadige motoren. Overspænding af et tændrør kan beskadige gevindet i cylindertopstykket.

  7. Sæt tændrørskablet på tændrøret.

  Vedligeholdelse af betjeningsanordningssystem

  Justering af traktionskablet

  Juster traktionskablet, til der opnås en afstand på 1,1 mm mellem friktionsskiven og trykpladen.

  1. Få adgang til friktionsskiven og trykpladen ved at fjerne koblingens dæksel (Figur 33).

   g274480
  2. Løsn kontramøtrikkerne, og juster traktionskablet, til der opnås en afstand på 1,1 mm mellem friktionsskiven og trykpladen (Figur 34 og Figur 35).

   g274532
   g274479

  Justering af drifts-/parkeringsbremsen

  Juster drifts-/parkeringsbremsen, hvis den glider under drift.

  1. Deaktiver parkeringsbremsen.

  2. Mål frigangen for enden af parkeringsbremsens håndtag (Figur 36).

   Frigangen ved håndtaget bør ligge mellem 12,7 og 25,4 mm. Hvis frigangen ikke ligger inden for dette område, skal du gå til trin 3 for at justere bremsekablet.

   g373542
  3. Udfør følgende trin for at justere bremsekabelspændingen:

   • For at øge kabelspændingen skal du løsne kablets forreste kontramøtrik og stramme den bageste kontramøtrik (Figur 37). Gentag trin 2, og juster spændingen om nødvendigt.

   • For at mindske kabelspændingen skal du løsne den bageste kontramøtrik og stramme kablets forreste kontramøtrik (Figur 37). Gentag trin 2, og juster spændingen om nødvendigt.

  g304662

  Justering af knivcylinderens kontrolkabel

  Udfør følgende trin for at fjerne slæk fra knivcylinderens kontrolkabel:

  1. Flyt cylinderhastighedskontrolknappen til positionen for høj knivcylinderhastighed. Se Justering af knivcylinderhastigheden.

  2. Løsn den bageste kontramøtrik, og tilspænd den forreste kontramøtrik (Figur 38).

  g311125

  Justering af gaskablet

  For at justere den lave og høje tomgangsmotorhastighed skal du justere kabelrøret og gashåndtagsstoppet. Se Justering af den lave tomgangsmotorhastighed og Justering af den høje tomgangsmotorhastighed.

  Justering af den lave tomgangsmotorhastighed

  Note: Anvend en omdrejningstæller til at aflæse motorhastigheden.

  1. Parker maskinen på en plan overflade, og aktiver parkeringsbremsen.

   Note: Sørg for, at motoren befinder sig ved normal driftstemperatur, inden du justerer gaskablet.

  2. Start motoren, og brug gashåndtaget til at reducere motorhastigheden til lav tomgang.

  3. Aflæs den lave tomgangsmotorhastighed på din omdrejningstæller.

   Det ideelle område for lav tomgang er 1.800 til 2.000 o/min..

  4. Løsn skruen på kabelrørsklemmen (Figur 39).

   g315295
  5. Flyt kabelrøret, indtil omdrejningstælleren viser 1.900 o/min.

  6. Tilspænd skruen på kabelrørsklemmen.

  Justering af den høje tomgangsmotorhastighed

  Note: Anvend en omdrejningstæller til at aflæse motorhastigheden.

  1. Parker maskinen på en plan overflade, og aktiver parkeringsbremsen.

   Note: Sørg for, at motoren befinder sig ved normal driftstemperatur, inden du justerer gaskablet.

  2. Start motoren, og brug gashåndtaget til at øge motorhastigheden til høj tomgang.

  3. Aflæs den høje tomgangsmotorhastighed på din omdrejningstæller.

   Det ideelle område til høj tomgang (til brug i lande, der ikke overholder CE-standarderne) er 3.350 til 3.550 o/min.. Hvis omdrejningstælleren viser en hastighed på under 3.350 o/min. eller over 3.550 o/min., skal du udføre trin 4 til 7, indtil der opnås en hastighed på mellem 3.350 og 3.550 o/min.

   Hvis du anvender maskinen i et land, der overholder CE-standarderne, skal du justere den høje tomgangshastighed til følgende specifikationer:

   • 1018-maskiner: 3.000 o/min.

   • 1021- og 1026-maskiner: 3.150 o/min.

  4. Sluk for motoren.

  5. Udfør følgende trin for at fjerne styringsdækslet for følgende maskiner:

   • 1018-maskiner: serienummer 405619513 og lavere

   • 1021-maskiner: serienummer 405674843 og lavere

   • 1026-maskiner: serienummer 405583584 og lavere

   1. Kobl ledningsnetstikket fra timetælleren (Figur 40).

    g280735
   2. Fjern styringsdækslet ved at fjerne de skruer, der fastgør styringsdækslet til bagpanelet (Figur 41).

    g280734
  6. Juster gashåndtagsstoppet efter aflæsningen af den høje tomgang på din omdrejningstæller.

   • For at øge hastighedsgrænsen for høj tomgang skal du flytte gashåndtagsstoppet op.

   • For at reducere hastighedsgrænsen for høj tomgang skal du flytte gashåndtagsstoppet ned.

   Note: Du kan anvende en skralde til at justere gashåndtagsstoppet.Hvis du har en ældre maskine (serienumre er angivet i trin 5), skal du bruge en skruenøgle til at holde flangemøtrikken under konsollen. Nyere maskiner har en støbt møtrik. Det er ikke nødvendigt at anvende en skruenøgle.

   g315331
  7. Start motoren, og aflæs den nye værdi for den høje tomgang.

   Hvis omdrejningstælleren viser den rette hastighed som beskrevet i trin 3, er justeringen fuldført.

  8. Hvis du afmonterede styringsdækslet, skal du udføre følgende trin:

   1. Brug de bolte, du fjernede tidligere, til at fastgøre styringsdækslet til bagpanelet.

   2. Tilslut ledningsnetstikket til timetælleren.

  Stramning af fastgørelsesanordningerne til håndtagsisolering

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  Efter de første 20 timer
 • Stram fastgørelsesanordningerne til håndtagsisolering.
  1. Parker maskinen på en plan flade.

  2. Løsn bolten og møtrikken som vist i Figur 43.

   g289358
  3. Skub håndtaget så langt fremad som muligt.

  4. Understøt håndtaget, og tilspænd bolten og møtrikken, som du løsnede i trin 2, med et moment på 50 til 55 Nm.

   Note: Få en medhjælper til at assistere dig med at understøtte håndtaget eller tilspænde fastgørelsesanordningerne.

  5. Slip håndtaget.

  Vedligeholdelse af klippeenhederne

  Skæreknivssikkerhed

  Vær forsigtig, når du efterser klippeenheden på knivcylinderen. Brug handsker, og vær forsigtig, når der foretages eftersyn af knivcylinderen.

  En slidt eller beskadiget skærekniv eller bundkniv kan gå itu, og et stykke kan blive kastet mod dig eller omkringstående, hvilket kan medføre alvorlig personskade eller død.

  • Efterse regelmæssigt skære- og bundknivene for kraftig slitage eller skader.

  • Vær forsigtig, når du efterser skæreknivene. Brug handsker, og vær forsigtig, når du efterser skæreknive. Du må kun udskifte eller baglappe skære- og bundknivene. De må aldrig rettes ud eller svejses.

  Montering af klippeenheden

  Montering af klippeenheden (model 04820)

  1. Flyt støttebenet til KLIPPEENHEDENS DRIFTSSTILLING. Se Støtteben.

  2. Fjern de skruer og møtrikker, der fastgør knivcylinderdrevet til sidepladen (Figur 44).

   g333187
  3. Fjern knivcylinderdrevet, de flade spændeskiver, fjederskiverne og afstandsbøsningerne fra sidepladen (Figur 44).

  4. Ret klippeenheden ind efter stellet.

  5. Brug 4 unbrakoskruer til at fastgøre klippeenheden på stellet (Figur 45).

   g333153
  6. Brug de tidligere afmonterede unbrakoskruer, spændeskiver og afstandsbøsninger til at fastgøre knivcylinderdrevet på klippeenhedens sideplade (Figur 46).

   Sørg for, at knivcylindersamlingens drivaksel er monteret på transmissionens drivakselkobling (Figur 46).

   g333165

  Montering af klippeenheden (model 04830 og 04840)

  1. Flyt støttebenet til KLIPPEENHEDENS DRIFTSSTILLING. Se Støtteben.

  2. Ret klippeenheden ind efter stellet.

  3. Brug 4 unbrakoskruer til at fastgøre klippeenheden på stellet (Figur 47).

   g333188
  4. Skub klippeenhedens drivkobling på transmissionens drivaksel (Figur 47).

   Koblingen bør glide på transmissionens drivaksel uden modstand. Hvis du møder modstand, skal du sikre, at knivcylinderdrivakslen og transmissionens drivaksel er på linje med hinanden. Se Justering af positionen for knivcylinderdrivakslen

  5. Monter græsopsamleren.

  Justering af positionen for knivcylinderdrivakslen

  Du kan justere knivcylinderdrivakslens position ved at justere knivcylinderdrevets position:

  1. Løsn bolten, der er vist i Figur 48.

   g304660
  2. Drej knivcylinderdrevet, så knivcylinderens drivaksel er rettet korrekt ind efter transmissionens drivaksel.

  3. Stram den bolt, du løsnede tidligere.

  Hvis du fortsat mærker modstand, skal du justere motorens og transmissionens opretning. Se servicevejledningen.

  Afmontering af klippeenheden

  Afmontering af klippeenheden (model 04820)

  1. Flyt støttebenet til KLIPPEENHEDENS DRIFTSSTILLING. Se Støtteben.

  2. Fjern græsopsamleren (hvis udstyret hermed).

  3. Fjern knivcylinderdrevet fra klippeenheden (Figur 49), og behold fastgørelsesanordningerne.

   g333165
  4. Fjern de unbrakoskruer, der fastgør klippeenheden til stellet (Figur 50).

   g333153
  5. Fjern klippeenheden fra stellet.

  Afmontering af klippeenheden (model 04830 og 04840)

  1. Flyt støttebenet til KLIPPEENHEDENS DRIFTSSTILLING. Se Støtteben.

  2. Fjern græsopsamleren (hvis udstyret hermed).

  3. Slip klippeenhedens drivkobling fra transmissionens drivaksel (Figur 51).

   g333189
  4. Fjern de unbrakoskruer, der fastgør klippeenheden til stellet (Figur 51).

  5. Fjern klippeenheden fra stellet.

  Baglapning af klippeenheden

  Se følgende tabel for at finde de korrekte baglapningssæt til din traktionsenhed:

  Sætnavn/-modelKompatible traktionsenheder
  Sæt til baglappeadgang (model 139-4342)Model 04820, 04830 og 04840
  Baglapningssæt (model 04800)Model 04830 og 04840

  Se betjeningsvejledningen i monteringsvejledningen til det specifikke sæt. Kontakt en autoriseret Toro-forhandler for at anskaffe et af disse sæt.

  Opbevaring

  Sikkerhed i forbindelse med opbevaring

  • Sluk for motoren, tag nøglen ud (hvis udstyret hermed), og vent, til alle bevægelige dele er standset, inden du forlader førersædet. Lad maskinen køle af inden justering, eftersyn og rengøring af maskinen, eller inden den stilles til opbevaring.

  • Opbevar ikke maskinen eller brændstofbeholderen i nærheden af åben ild, gnister eller vågeblus, såsom på en vandvarmer eller andre apparater.

  Opbevaring af maskinen

  1. Fjern eventuelt græsaffald, snavs og skidt fra maskinens eksterne dele, især motoren. Fjern snavs og avner fra ydersiden af motorens topstykke og blæserhuset.

   Important: Du kan vaske maskinen med et mildt rengøringsmiddel og vand. Udsæt ikke maskinen for højtryksrensning. Undgå overdreven brug af vand, særligt i nærheden af skiftegrebspladen og motoren.

  2. Ved længere tids opbevaring af maskinen (mere end 30 dage) skal brændstoffet i tanken tilsættes brændstofstabilisator.

   1. Lad motoren køre i 5 minutter for at fordele brændstoffet i brændstofsystemet.

   2. Du kan enten slukke for motoren, lade den køle af og dræne brændstoftanken eller lade motoren køre, til den slår fra.

   3. Start motoren, og lad den køre, indtil den slår fra. Start motoren igen, mens chokeren er slukket, indtil motoren ikke starter.

   4. Kobl tændrørskablet fra tændrøret.

   5. Brændstoffet skal bortskaffes på forsvarlig vis. Genbrug den i henhold til gældende retningslinjer.

    Note: Opbevar ikke brændstof med stabilisator længere tid end anbefalet af brændstofstabilisatorens producent.

  3. Kontroller og stram alle bolte, møtrikker og skruer. Reparer eller udskift alle slidte og beskadigede dele.

  4. Mal alle ridsede eller blotlagte metaloverflader. Maling kan købes hos en autoriseret Toro-forhandler.

  5. Opbevar maskinen i en ren, tør garage eller på et passende sted. Tildæk maskinen for at beskytte den og holde den ren.