Wprowadzenie

Urządzenie to jest kosiarką do trawy pchaną, wrzecionową przeznaczoną do użytku przez profesjonalnych operatorów do zastosowań komercyjnych. Kosiarka jest przeznaczona głównie do koszenia trawy na dobrze utrzymanych trawnikach. Używanie produktu w celach niezgodnych z jego przeznaczeniem może okazać się niebezpieczne dla operatora i osób postronnych.

Przeczytaj uważnie poniższe informacje, aby poznać zasady właściwej obsługi i konserwacji urządzenia, nie uszkodzić go i uniknąć obrażeń ciała. Odpowiedzialność za prawidłowe i bezpieczne użytkowanie produktu spoczywa na Tobie.

Odwiedź www.Toro.com w kwestiach dotyczących materiałów szkoleniowych z zakresu bezpieczeństwa oraz eksploatacji produktu, informacji na temat akcesoriów, pomocy w znalezieniu autoryzowanego sprzedawcy lub rejestracji urządzenia.

Aby skorzystać z serwisu, zakupić oryginalne części Toro lub uzyskać dodatkowe informacje, skontaktuj się z przedstawicielem autoryzowanego serwisu lub biurem obsługi klienta firmy Toro, a także przygotuj numer modelu i numer seryjny urządzenia. Rysunek 1 przedstawia położenie numeru modelu i numeru seryjnego na produkcie. Zapisz numery w przewidzianym na to miejscu.

Important: Urządzeniem mobilnym zeskanuj kod QR (jeśli występuje) na tabliczce z numerem seryjnym, aby uzyskać informacje o gwarancji, częściach zamiennych i innych kwestiach związanych z produktem.

g271512

Niniejsza instrukcja zawiera opis potencjalnych zagrożeń, a zawarte w niej ostrzeżenia zostały oznaczone symbolem ostrzegawczym (Rysunek 2), który sygnalizuje niebezpieczeństwo mogące spowodować poważne obrażenia lub śmierć w razie zlekceważenia zalecanych środków ostrożności.

g000502

W niniejszej instrukcji występują dwa słowa podkreślające wagę informacji. Ważne zwraca uwagę na szczególne informacje techniczne, a Uwaga podkreśla informacje ogólne wymagające uwagi.

Opisywane urządzenie jest zgodne ze wszystkimi obowiązującymi dyrektywami Unii Europejskiej; szczegółowe informacje zamieszczone są w odpowiedniej deklaracji zgodności, w oddzielnym arkuszu.

Stosowanie lub eksploatowanie w obszarach zalesionych, zakrzewionych lub trawiastych silnika bez działającego tłumika z iskrochronem według punktu 4442 kodeksu dotyczącego ochrony dóbr publicznych stanu Kalifornia lub silnika zaprojektowanego z myślą o ochronie przeciwpożarowej i odpowiednio wyposażonego oraz utrzymywanego jest naruszeniem punktu 4442 lub 4443 tegoż kodeksu.

Dołączona instrukcja obsługi silnika zawiera informacje dotyczące wymagań amerykańskiej Agencji Ochrony Środowiska (EPA) oraz prawa stanu Kalifornia dotyczącego kontroli emisji w systemach emisji, konserwacji i gwarancji. Części zamienne mogą być zamawiane u producenta silnika.

W przypadku eksploatacji tej maszyny na wysokości od 1500 metrów nad poziomem morza konieczne będzie zastosowanie dyszy wysokościowej. Patrz instrukcja obsługi silnika Honda.

Ostrzeżenie

KALIFORNIA

Propozycja 65 ostrzeżenie

Układ wydechowy tego urządzenia zawiera substancje chemiczne, które mogą być przyczyną powstawania raka, chorób układu oddechowego i innych schorzeń.

Użycie tego produktu może skutkować narażeniem się na działanie związków chemicznych uznanych w Stanie Kalifornia za wywołujące raka, uszkodzenia płodu lub działające szkodliwie dla rozrodczości.

Bezpieczeństwo

Maszyna została zaprojektowana zgodnie z normami EN ISO 5395: oraz ANSI B71.4-2017.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

Produkt ten może spowodować amputację dłoni i stóp oraz wyrzucać obiekty.

 • Przed pierwszym uruchomieniem maszyny należy zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi.

 • Podczas obsługi maszyny zachowaj pełne skupienie. Nie podejmuj żadnych rozpraszających czynności, w przeciwnym razie możesz spowodować obrażenia lub wyrządzić szkody w mieniu.

 • Nie zbliżać dłoni ani stóp do ruchomych części maszyny.

 • Zabronione jest używanie maszyny bez założonych i poprawnie funkcjonujących wszystkich osłon oraz innych urządzeń ochronnych.

 • Nie zezwalaj osobom postronnym ani dzieciom na podchodzenie w pobliże obszaru pracy. Nigdy nie pozwalaj dzieciom obsługiwać maszyny.

 • Zanim opuścisz stanowisko operatora, wyłącz silnik, wyjmij kluczyk (jeżeli występuje) i poczekaj na zatrzymanie wszystkich ruchów roboczych. Przed przystąpieniem do regulacji, obsługi technicznej, czyszczenia lub przed składowaniem maszyny odczekaj, aż maszyna ostygnie.

Niewłaściwe użytkowanie lub konserwacja maszyny może spowodować obrażenia ciała. W celu zmniejszenia ryzyka obrażeń ciała postępuj zgodnie z tymi zasadami bezpieczeństwa i zawsze zwracaj uwagę na ostrzegawczy symbol bezpieczeństwa Graphic, który oznacza: Uwaga, Ostrzeżenie lub Niebezpieczeństwo – zasady bezpieczeństwa osobistego. Nieprzestrzeganie powyższych zasad może doprowadzić do obrażeń ciała lub śmierci.

Naklejki informacyjne i ostrzegawcze

Graphic

Etykiety dotyczące bezpieczeństwa oraz instrukcje są wyraźnie widoczne dla operatora i znajdują się w pobliżu wszystkich miejsc potencjalnego zagrożenia. Uszkodzone i brakujące etykiety należy wymienić.

decal120-9570
decal130-8322
decal133-8062
decal138-1644
decal138-1589
decal138-2138
decal138-5533
decal138-5534
decal138-5532

Montaż

Note: Określ lewą i prawą stronę maszyny ze standardowego stanowiska operatora.

Regulacja i montaż jednostki tnącej

Części potrzebne do tej procedury:

Jednostka tnąca (zamawiana osobno, skontaktuj się z autoryzowanym dystrybutorem firmy Toro)1
Rura sześciokątna1
Sprężyna1
Pierścień1
 1. Wyreguluj jednostkę tnąca do własnych potrzeb, patrz instrukcja obsługi jednostki tnącej.

 2. Zamontuj sprężynę, kołnierz i rurę sześciokątną na wale łącznika przekładni (Rysunek 3).

  g307641
 3. Zamontuj jednostkę tnącą na maszynie, patrz Montaż jednostki tnącej.

Montaż kół transportowych

opcjonalnie

Części potrzebne do tej procedury:

Zestaw kół transportowych (zamawiany osobno, skontaktuj się z autoryzowanym dystrybutorem firmy Toro)1

Aby zamontować koła transportowe, musisz najpierw kupić zestaw kół transportowych (model 04123). O zestaw zapytaj autoryzowanego dystrybutora firmy Toro.

 1. Zainstaluj koła transportowe; patrz Montaż kół transportowych.

 2. Upewnij się, że opon są napompowane do ciśnienia od 0,83 do 1,03 bara.

Montaż kosza na trawę

Części potrzebne do tej procedury:

Kosz na trawę1
 1. Chwyć kosz za uchwyt.

 2. Poprowadź krawędź kosza między płytami bocznymi zespołu tnącego i ponad rolką przednią (Rysunek 4).

  g308471
 3. Zamontuj haki kosza ponad pętlą ramy (Rysunek 4).

Important: Jeżeli upuścisz kosz, sprawdź punkty stykowe wspornika w pobliżu dolnej krawędzi kosza pod kątem uszkodzeń (Rysunek 5). Przed użyciem kosza należy je wyprostować.Użytkowanie kosza ze zgiętymi punktami stykowymi wspornika może powodować wydawanie przez styk między koszem a zespołem tnącym niepożądanego hałasu i/lub uszkodzenie kosza i zespołu tnącego.

g032408

Regulacja obrotów silnika

Dotyczy tylko krajów, w których stosuje się zgodność z przepisami CE

Części potrzebne do tej procedury:

Etykieta CE1

Jeżeli maszyna jest używana w kraju, w którym przestrzegane są normy CE, należy przestrzegać przepisów dotyczących hałasu, dostosowując prędkość wysokich obrotów biegu jałowego silnika i umieszczając etykietę CE:

 • Wyreguluj wysokie obroty biegu jałowego zgodnie z poniższymi zaleceniami:

  • Maszyny 1018: 3000 obr./min

  • Maszyny 1021 i 1026: 3150 obr./min

  Patrz Regulacja wysokich obrotów biegu jałowego silnika.

 • Umieść etykietę CE pod tabliczką znamionową (Rysunek 6).

  g372646

Ustalanie położenia bębna trakcyjnego

Położenie bębna trakcyjnego można ustawić w pozycji NISKIEJ lub WYSOKIEJ wysokości koszenia.

Domyślna pozycja bębna trakcyjnego to NISKA (Rysunek 7). Nie reguluj bębna do pozycji WYSOKIEJ; ma ona negatywny wpływ na jakość koszenia.

g316029

Przegląd produktu

g310034
g271082

Uchwyt sprzęgła

Uchwyt sprzęgła (Rysunek 9) służy do załączania ub wyłączania napędu jezdnego.

 • Załączanie napędu jezdnego: Pociągnij dźwignię i trzymaj ją przy uchwycie.

 • Rozłączanie napędu jezdnego: Zwolnij dźwignię.

Element sterujący przepustnicą

Element sterujący przepustnicą (Rysunek 9) służy do zmiany prędkości obrotowej silnika.

 • Zwiększanie prędkości obrotowej silnika: Obróć dźwignię w dół.

 • Zmniejszanie prędkości obrotowej silnika: Obróć dźwignię w górę.

Przełącznik On/Off (wł./wył.)

Przełącznik (Rysunek 9) służy do uruchamiania lub wyłączania silnika.

 • Uruchamianie silnika: Naciśnij górną część przełącznika.

 • Wyłączanie silnika: Naciśnij dolną część przełącznika.

Dźwignia hamulca roboczego

Dźwignia hamulca roboczego (Rysunek 9) służy do spowalniania lub zatrzymywania maszyny. Aby załączyć hamulec postojowy, pociągnij dźwignię do uchwytu.

Zapadka hamulca postojowego

Zapadka hamulca postojowego (Rysunek 9) służy do załączania hamulca postojowego, jeżeli operator oddala się od maszyny.

 • Załączanie hamulca postojowego: Załącz i przytrzymaj dźwignię hamulca roboczego oraz obróć zapadkę hamulca postojowego do siebie.

 • Rozłączanie hamulca postojowego: Pociągnij dźwignię hamulca roboczego do uchwytu.

Dźwignia napędu jednostki tnącej

Dźwignia napędu jednostki tnącej (Rysunek 9) służy do załączania lub wyłączania jednostki tnącej przy załączonym uchwycie sprzęgła.

 • Załączanie jednostki tnącej: Przesuń dźwignię w dół.

 • Rozłączanie jednostki tnącej: Przesuń dźwignię w górę.

Licznik godzin

Licznik godzin (Rysunek 9) rejestruje całkowitą liczbę godzin pracy silnika. Korzystaj ze wskazań licznika do planowania regularnej konserwacji.

Dźwignia wspomagania podnoszenia

Dźwignia wspomagania podnoszenia (Rysunek 9) wspomaga regulację wysokości uchwytu oraz podnoszenie i opuszczanie podpórki.

Element regulacyjny wysokości uchwytu

Element regulacyjny wysokości uchwytu (Rysunek 10) służy do ustawiania wysokości uchwytu tak, aby zapewniała komfortową pozycję do obsługi. Pociągnij za element regulacyjny i podnieś lub obniż wysokość uchwytu przy pomocy dźwigni wspomagania podnoszenia.

g271081

Dźwignia ssania

Dźwignia ssania (Rysunek 11) znajduje się w lewej przedniej części silnika. Przesuń dźwignię, aby ułatwić uruchomienie zimnego silnika, patrz Obsługa dźwigni ssania.

g265059

Zawór odcięcia paliwa

Zawór odcinający paliwo znajduje się z boku silnika poniżej regulacji ssania (Rysunek 11).

Note: Zamknij zawór odcinający paliwo, jeżeli maszyna nie będzie używana przez kilka dni, na czas transportu do i z miejsca prac oraz, gdy maszyna jest zaparkowana wewnątrz budynku, patrz Otwieranie i zamykanie zaworu odcięcia paliwa.

Uchwyt rozrusznika linkowego

Pociągnij uchwyt rozrusznika mechanicznego (Rysunek 11) w celu uruchomienia silnika.

Podpórka

Podpórka (Rysunek 12) jest zamontowana w tylnej części urządzenia. Jest ona używana przy montażu lub demontażu kół transportowych lub jednostki tnącej.

 • Pozycja SERWISOWA Kół TRANSPORTOWYCH:

  Aby użyć podpórki w celu zamontowania kół transportowych, oprzyj stopę na podpórce, równocześnie ciągnąc w górę i wstecz dźwignię wspomagania podnoszenia (Rysunek 12).

  Ostrożnie

  Maszyna jest ciężka - podnoszenie jej w nieprawidłowy sposób może spowodować przeciążenie kręgosłupa.

  Do podniesienia maszyny wystarczy wywrzeć nacisk stopą na podpórkę oraz użyć jedynie dźwigni wspomagania podnoszenia. Próby podniesienia maszyny na podpórkę w jakikolwiek inny sposób mogą spowodować odniesienie urazu.

 • Pozycja SERWISOWA JEDNOSTKI TNąCEJ:

  Aby zapobiec przewróceniu maszyny do tyłu podczas zdejmowania jednostki tnącej, opuść podpórkę i wsuń zawleczkę lub trzpień przez otwór w ramie po prawej stronie maszyny (Rysunek 13).

 • Wysuwanie podpórki do pozycji PRZECHOWYWANIE:

  1. Przytrzymaj stopę na podpórce, opuszczając bęben jezdny na podłoże.

  2. Zdejmij stopę z podpórki i zostaw miejsce na wysunięcie podpórki do pozycji PRZECHOWYWANIE.

g310163
g311003
Model 04850Model 04860
Szerokość84 cm91 cm
Masa bez materiałów eksploatacyjnych *84 kg86 kg
Szerokość cięcia46 cm53 cm
Wysokość cięciaPatrz instrukcja obsługi posiadanego zespołu tnącego.
PrzycinanieW zależności od prędkości wrzeciona i położenia koła pasowego napędu wrzeciona, patrz Regulacja tempa koszenia.
Prędkość silnikaNiskie obroty biegu jałowego – 1900 ± 100 obr./min; wysokie obroty biegu jałowego – 3450 ± 100 obr./min
Prędkość koszeniaod 3,2 km/h do 5,6 km/h
Prędkość jazdy8,5 km/h
*Tylko jednostka jezdna. Masę każdej jednostki tnącej znajdziesz w instrukcji obsługi jednostki tnącej.

Osprzęt/akcesoria

Dostępna jest gama osprzętu i akcesoriów zatwierdzonych przez firmę Toro przeznaczonych do stosowania z urządzeniem i zwiększających jego możliwości. Skontaktuj się z przedstawicielem autoryzowanego serwisu, dystrybutorem lub wejdź na stronę www.Toro.com, aby uzyskać listę zatwierdzonego osprzętu i zatwierdzonych akcesoriów.

Dla zagwarantowania wydajnej i bezpiecznej pracy maszyny należy stosować wyłącznie części zamienne/akcesoria zalecane przez firmę Toro. Części zamienne i akcesoria wykonane przez innych producentów mogą być niebezpieczne. Stosowanie ich mogłoby unieważnić gwarancję na produkt.

Działanie

Note: Określ lewą i prawą stronę maszyny ze standardowego stanowiska operatora.

Przed rozpoczęciem pracy

Bezpieczeństwo przed rozpoczęciem pracy

Ogólne zasady bezpieczeństwa

 • Użytkowanie lub serwisowanie maszyny przez dzieci lub osoby nieprzeszkolone jest zabronione. Wiek operatora może być ograniczony przez lokalne przepisy. Za szkolenie operatorów i mechaników odpowiada właściciel.

 • Należy zapoznać się z bezpieczną obsługą urządzeń, elementami sterującymi operatora i znakami bezpieczeństwa.

 • Zanim opuścisz stanowisko operatora, wyłącz maszynę, wyjmij kluczyk (jeżeli występuje) i zaczekaj, aż wszystkie ruchome części się zatrzymają. Przed przystąpieniem do regulacji, obsługi technicznej, czyszczenia lub przed składowaniem maszyny odczekaj, aż maszyna ostygnie.

 • Operator musi umieć szybko zatrzymać maszynę i wyłączyć ją.

 • Należy sprawdzić czujniki obecności operatora i właściwe działanie wyłączników bezpieczeństwa, a także zabezpieczenia pod kątem prawidłowego zamocowania i działania. Nie wolno używać maszyny, jeśli nie działa ona prawidłowo.

 • Sprawdź obszar, w którym zamierzasz używać maszyny, i usuń wszelkie obiekty, które mogłyby zostać podrzucone przez maszynę.

Bezpieczeństwo związane z paliwem

 • Podczas posługiwania się paliwem zachowaj szczególną ostrożność. Paliwo jest wysoce palne, a jego opary mają właściwości wybuchowe.

 • Zgaś papierosy, cygara, fajki i inne źródła zapłonu.

 • Używaj wyłącznie atestowanego kanistra na paliwo.

 • Nigdy nie zdejmuj korka zbiornika paliwa ani nie uzupełniaj paliwa w trakcie pracy silnika lub gdy jest on rozgrzany.

 • Nie dolewaj ani nie spuszczaj paliwa w zamkniętym pomieszczeniu.

 • Nie przechowuj maszyny ani kanistra na paliwo w miejscach występowania otwartego ognia, tam gdzie występuje iskrzenie lub stosowany jest płomyk dyżurny, na przykład przy piecykach gazowych lub innych urządzeniach.

 • W przypadku rozlania paliwa nie próbuj włączać silnika, unikaj możliwości spowodowania zapłonu do czasu rozproszenia oparów paliwa.

 • Zabrania się napełniania kanistrów we wnętrzu pojazdu, na skrzyni ładunkowej czy na przyczepie ciężarówki wyłożonej tworzywem sztucznym. Przed napełnianiem zawsze ustaw kanister na podłożu, z dala od pojazdu.

 • Zdejmij urządzenie z ciężarówki lub przyczepy i uzupełnij paliwo na ziemi. Jeśli to niemożliwe, zatankuj maszynę z przenośnego kanistra, a nie za pomocą pistoletu dystrybutora paliwa.

 • Pistolet powinien przez cały czas dotykać obrzeża zbiornika paliwa lub kanistra, aż do zakończenia tankowania.

Wykonywanie codziennych czynności konserwacyjnych

Wykonaj procedury konserwacji codziennej, patrz Lista kontrolna codziennych czynności konserwacyjnych.

Sprawdzanie poziomu oleju w silniku

Sprawdzaj poziom oleju silnikowego przed każdym użyciem lub co 8 godzin pracy, patrz Sprawdzanie poziomu oleju w silniku.

Informacje dotyczące paliwa

Pojemność zbiornika paliwa: 2,0 litry

Zalecany rodzaj paliwa: Benzyna bezołowiowa o liczbie oktanowej 87 lub wyższej (metoda szacowania (R+M)/2).

Etanol: Benzyna o zawartości do 10% etanolu (gasohol) lub 15% MTBE (etyl metylowo-tert-butylowy) zgodnie z objętością jest dopuszczalna. Etanol i MTBE to nie to samo. Benzyna o zawartości 15% etanolu (E15) nie może być stosowana.

 • Zabrania się stosowania benzyny o zawartości powyżej 10% etanolu (zgodnie z objętością), na przykład E15 (zawiera 15% etanolu), E20 (zawiera 20% etanolu) lub E85 (zawiera do 85% etanolu).

 • Nie używaj benzyny zawierającej metanol.

 • Nie przechowuj paliwa w zbiorniku lub kanistrach przez okres zimowy, chyba że używasz stabilizatora paliwa.

 • Nie dolewaj oleju do benzyny.

 • Aby uzyskać najlepsze rezultaty, używaj tylko czystej, świeżej (poniżej 30 dni) benzyny.

 • Zastosowanie nieprawidłowego rodzaju benzyny może skutkować problemami z wydajnością lub uszkodzeniem silnika, które może nie być objęte gwarancją.

Uzupełnianie paliwa

 1. Oczyść obszar wokół korka wlewu paliwa i odkręć korek (Rysunek 14). Napełniaj zbiornik paliwa do dolnego poziomu szyjki wlewu, patrz instrukcja obsługi silnika.

  Important: Nie wlewaj nadmiernej ilości paliwa do zbiornika.

  g265976
 2. Dokręć korek zbiornika i wytrzyj wszelkie rozlane paliwo.

Regulacja tempa koszenia

Następujące ustawienia maszyny określają tempo koszenia:

 • Prędkość wrzeciona: Prędkość wrzeciona można ustawić na szybką lub wolną, patrz Ustawianie prędkości wrzeciona.

 • Położenie koła pasowego napędu wrzeciona: Koła pasowe napędu wrzeciona można ustawić w 2 położeniach; patrz instrukcja obsługi jednostki tnącej.

Poniższa tabela umożliwia określenie prędkości wrzeciona i położenia kół pasowych napędu wrzeciona dla właściwego przycinania:

Tempo przycinania

Prędkość obrotowa wrzecionaPołożenie paskaJednostka tnąca
8-ostrzowa11-ostrzowa14-ostrzowa
NiskaNiskie7,3 mm5,3 mm4,2 mm
NiskaWysokie8,7 mm4,4 mm3,5 mm
WysokaNiskie5,9 mm4,3 mm3,4 mm
WysokaWysokie5,0 mm3,6 mm2,8 mm

Ustawianie prędkości wrzeciona

Do regulacji prędkości wrzeciona używaj regulatora prędkości wrzeciona (Rysunek 15).

 • Wysoka prędkość wrzeciona: Obróć regulator tak, aby litera H” na regulatorze była skierowana do przodu maszyny.

 • Niska prędkość wrzeciona: Obróć regulator tak, aby litera L” na regulatorze była skierowana do przodu maszyny.

g307646

Regulacja wysokości uchwytu

Przy pomocy elementu regulacyjnego wysokości uchwytu ustaw wysokość uchwytu tak, aby zapewniała komfortową pozycję do obsługi, patrz Element regulacyjny wysokości uchwytu.

Transportowanie maszyny do miejsca pracy

Transportowanie urządzenia na kołach transportowych

Za pomocą kół transportowych można przewieźć maszynę na krótkie odległości.

 1. Zainstaluj koła transportowe; patrz Montaż kół transportowych.

 2. Upewnij się, że dźwignie napędu jezdnego i wrzeciona znajdują się w położeniu NEUTRALNYM.

 3. Uruchom silnik (patrz Uruchamianie silnika).

 4. Ustaw element sterujący przepustnicy w położeniu WOLNO, przechyl przód urządzenia do góry, stopniowo załącz napęd jazdy i powoli zwiększ prędkość silnika.

 5. Ustaw przepustnicę tak, aby kosiarka pracowała z wymaganą prędkością naziemną i przejedź maszyną do docelowej lokalizacji.

Transportowanie maszyny na przyczepie

Do transportu maszyny na znaczne odległości należy używać przyczepy. Podczas załadunku i rozładunku maszyny z przyczepy zachowaj ostrożność.

 1. Ostrożnie wjedź maszyną na przyczepę.

 2. Wyłącz silnik, załącz hamulec postojowy i ustaw zawór paliwa w położeniu ODłąCZONYM.

 3. Do ładowania maszyny na przyczepę używaj najazdu o pełnej szerokości.

 4. Zamocuj bezpiecznie maszynę do przyczepy.

Note: Do transportu maszyny można użyć przyczepy Toro Trans Pro. Instrukcje załadunku kosiarki na przyczepę można znaleźć w instrukcji obsługi przyczepy.

Important: Nie uruchamiaj silnika podczas transportowania jej na przyczepie, ponieważ może dojść do uszkodzenia kosiarki.

Demontaż kół transportowych

 1. Zwolnij uchwyt sprzęgła. Przy pomocy dźwigni przepustnicy obniż prędkość obrotową silnika i wyłącz silnik.

 2. Przestaw podpórkę w pozycję SERWISOWą Kół TRANSPORTOWYCH, patrz Podpórka.

 3. Zdejmij koła transportowe, wypychając zaciski blokujące koła z osi (Rysunek 16).

  g307660
 4. Ostrożnie opuść urządzenie z podpórki poprzez powolne popchnięcie do przodu lub poprzez uniesienie dolnego środkowego wspornika uchwytu, umożliwiając przestawienie się podpórki z powrotem w jej położenie ZłOżONE, patrz Podpórka.

Obsługa dźwigni ssania

Dźwignia ssania jest używana do wsparcia przy uruchamianiu zimnego silnika. Podczas uruchamiania zimnego silnika ustaw dźwignię w położeniu SSANIA. Po uruchomieniu silnika ustaw dźwignię w położeniu PRACA.

g273508

Otwieranie i zamykanie zaworu odcięcia paliwa

Zawór odcięcia paliwa steruje dopływem paliwa do silnika:

 • Aby otworzyć zawór paliwowy obróć dźwignię odcięcia paliwa w stronę uchwytu rozrusznika linkowego (Rysunek 18).

 • Aby zamknąć zawór paliwowy obróć dźwignię odcięcia paliwa w stronę przeciwną do uchwytu rozrusznika linkowego (Rysunek 18).

  g273576

W czasie pracy

Bezpieczeństwo w czasie pracy

Ogólne zasady bezpieczeństwa

 • Właściciel/operator może zapobiegać wypadkom i jest odpowiedzialny za obrażenia ciała innych osób i uszkodzenia mienia wynikłe wskutek wypadków.

 • Noś odpowiednią odzież, w tym ochronę oczu, długie spodnie, pełne obuwie robocze z podeszwą antypoślizgową i ochronniki słuchu. Zwiąż włosy, jeśli są długie, i nie noś luźnej odzieży ani długiej biżuterii.

 • Nie używaj maszyny, będąc chorym, zmęczonym lub pod wpływem alkoholu lub narkotyków.

 • Podczas obsługi maszyny zachowaj pełne skupienie. Nie podejmuj żadnych rozpraszających czynności, w przeciwnym razie możesz spowodować obrażenia lub wyrządzić szkody w mieniu.

 • Przed uruchomieniem maszyny upewnij się, że wszystkie napędy są w położeniu neutralnym, hamulec postojowy jest załączony i że siedzisz w fotelu operatora.

 • Nie zezwalaj osobom postronnym ani dzieciom na podchodzenie w pobliże obszaru pracy. Jeżeli inni pracownicy muszą znajdować się w pobliżu, zachowaj ostrożność i upewnij się, że koszt na trawę jest zamontowany na maszynie.

 • Aby uniknąć dziur lub niewidocznych zagrożeń, korzystaj z urządzenia tylko przy dobrej widoczności.

 • Nie używaj maszyny, jeżeli występuje ryzyko wystąpienia wyładowań atmosferycznych.

 • Zachowaj ostrożność podczas koszenia mokrej trawy. Przy słabym oparciu stóp o grunt mogą wystąpić spowodowane ześlizgnięciem się i upadkiem.

 • Nie zbliżaj dłoni ani stóp do jednostki tnącej.

 • Przed cofaniem spójrz do tyłu i w dół, aby upewnić się, że droga jest wolna.

 • Zachowaj ostrożność przy zbliżaniu się do zakrętów, krzewów, drzew i innych obiektów, które mogą utrudniać widoczność.

 • Zatrzymuj jednostki tnące zawsze, gdy nie wykonujesz koszenia.

 • Przed regulacją wysokości koszenia odłączaj napęd od jednostki tnącej i wyłączaj maszynę.

 • Nigdy nie uruchamiaj silnika w pomieszczeniu zamkniętym, bez ujścia spalin.

 • Nie wolno pozostawiać działającej maszyny bez nadzoru.

 • Przed opuszczeniem stanowiska operatora:

  • Ustaw maszynę na równym podłożu.

  • Rozłącz napęd jednostek tnących.

  • Zaciągnij hamulec postojowy.

  • Wyłącz silnik maszyny i wyjmij kluczyk zapłonu (jeżeli występuje).

  • Poczekaj na zatrzymanie wszystkich ruchów roboczych.

 • Przed opróżnieniem kosza wyłącz maszynę.

 • Nie dotykaj silnika, tłumika ani rury wydechowej, gdy silnik jest włączony lub krótko po jego zatrzymaniu, ponieważ elementy te mogą być na tyle gorące, aby spowodować oparzenia.

 • W następujących sytuacjach konieczne jest wyłączenie silnika maszyny i odłączenie napędu jednostki tnącej:

  • Przed tankowaniem paliwa

  • przed usunięciem niedrożności,

  • przed zdemontowaniem kosza na trawę,

  • Przed przeprowadzeniem przeglądu, czyszczenia lub czynności konserwacyjnych przy jednostce tnącej

  • po uderzeniu obiektu obcego lub w przypadku pojawienia się nieprawidłowych wibracji. Sprawdzaj jednostkę tnącą pod kątem uszkodzeń i naprawiaj uszkodzone elementy przed jego ponownym uruchomieniem i przystąpieniem do obsługi

  • Przed opuszczeniem stanowiska operatora

 • Stosuj wyłącznie akcesoria i sprzęt zatwierdzony przez firmę Toro®.

Bezpieczeństwo pracy na zboczu

 • Zbocza są głównym czynnikiem powodującym utratę kontroli i przewracanie się maszyny, co może skutkować poważnymi obrażeniami ciała lub śmiercią. Jesteś odpowiedzialny za bezpieczną pracę na zboczach. Użytkowanie maszyny na terenach pochyłych i zboczach wymaga dodatkowej uwagi. Przed rozpoczęciem pracy z maszyną na zboczu należy:

  • Zapoznać się z zaleceniami dotyczącymi pracy na zboczach zawartymi w instrukcji i na maszynie oraz zrozumieć je.

  • Ocenić warunki miejscowe w danym dniu, aby ocenić, czy praca maszyny na zboczu jest bezpieczna. Kierować się zdrowym rozsądkiem i umiejętnością oceny sytuacji podczas dokonywania oceny. Zmiany terenowe, takie jak zawilgocenie mogą szybko wpłynąć na pracę maszyny na zboczu.

 • Jeździć zawsze w poprzek zbocza; nigdy w górę lub w dół. Unikać pracy na zbyt stromych lub wilgotnych zboczach. Przy słabym oparciu stóp o grunt mogą wystąpić spowodowane ześlizgnięciem się i upadkiem.

 • Zidentyfikować zagrożenia przy podstawie zbocza. Nie używaj maszyny w pobliżu stromych zboczy, rowów, nasypów, wody i innych miejsc niebezpiecznych. Nagłe przejechanie kołem przez obrzeże lub osunięcie się obrzeża mogłoby spowodować wywrócenie się maszyny. Pomiędzy maszyną a potencjalnym niebezpieczeństwem zachowuj bezpieczną odległość. Do pracy w tych miejscach użyj narzędzia ręcznego.

 • Unikaj ruszania, zatrzymywania i skręcania na zboczach. Nie dokonuj nagłych zmian prędkości i kierunku jazdy; skręcaj powoli i stopniowo.

 • Nie używaj maszyny w warunkach, w których przyczepność, sterowanie lub stabilność są niepewne. Pamiętaj, że używanie maszyny na mokrej trawie, w poprzek lub w dół zbocza może skutkować utratą przyczepności przez maszynę. Utrata przyczepności przez napęd może skutkować poślizgiem i utratą możliwości hamowania lub sterowania. Maszyna może ślizgać się nawet po zatrzymaniu napędu.

 • Usuń lub oznacz przeszkody takie jak rowy, dziury, koleiny, garby, kamienie lub inne ukryte zagrożenia. Wysoka trawa może zakrywać przeszkody. Na nierównym terenie istnieje ryzyko przewrócenia się maszyny.

 • Jeśli stracisz panowanie nad maszyną, oddal się od kierunku poruszania się maszyny.

 • Zjeżdżając w dół zbocza, należy mieć zawsze włączony bieg w maszynie. Nie wolno zjeżdżać ze zbocza na biegu jałowym (dotyczy tylko jednostek z napędem zębatym)

Uruchamianie silnika

Note: Ilustracje i opisy elementów sterowania, do których nawiązuje niniejszy rozdział instrukcji, znajdują się w części Elementy sterowania.

Note: Upewnij się, że przewód świecy zapłonowej jest założony na świecę zapłonową.

 1. Upewnij się, że dźwignia napędu trakcyjnego jest w pozycji neutralnej.

 2. Upewnij się, że zawór odcięcia paliwa jest otwarty, patrz Otwieranie i zamykanie zaworu odcięcia paliwa.

 3. Ustaw włącznik silnika w położeniu WłąCZONYM.

 4. Aby zwiększyć prędkość obrotową silnika skorzystaj z elementu sterującego przepustnicą.

 5. Podczas uruchamiania zimnego silnika ustaw dźwignię ssania w połowie odległości między położeniami SSANIE a PRACA, patrz Obsługa dźwigni ssania.

  Note: Jeżeli silnik jest rozgrzany, ssanie może nie być wymagane.

 6. Pociągnij za uchwyt rozrusznika mechanicznego aż dojdzie do pozytywnego załączenia, następnie pociągnij go energicznie w celu uruchomienia silnika.

  Important: Nie wyciągaj linki do końca ani nie puszczaj uchwytu po maksymalnym wysunięciu linki, gdyż linka może się zerwać lub może dojść do uszkodzenia zespołu rozrusznika.

 7. W trakcie rozgrzewania się silnika ustaw dźwignię ssania w położeniu PRACA.

Wskazówki dotyczące obsługi

Important: Ścinki trawy działają w trakcie koszenia jak środek smarny. Nadmiernie intensywna eksploatacja zespołu tnącego przy braku ścinków trawy może uszkodzić zespół tnący.

 • Trawę należy kosić po linii prostej do przodu i do tyłu.

 • Unikaj koszenia kołowego lub zawracania kosiarką na obszarach trawiastych z uwagi na ryzyko zdarć.

 • Skręcaj kosiarką poza obszarem zieleni, podnosząc wrzeciono tnące (popychając uchwyt w dół) oraz wykonując na bębnie trakcyjnym skręt w kształcie łezki (Rysunek 19).

  g271799
 • Koś z zachowaniem normalnej prędkości chodu. Duża prędkość przynosi bardzo małą oszczędność czasu i pogarsza jakość koszenia.

 • Aby ułatwić sobie utrzymanie prostej linii koszenia na trawie oraz utrzymać urządzenie w stałej odległości od krawędzi poprzedniego skoszenia, użyj pasów kontrolnych na koszu (Rysunek 20).

  g309985

Eksploatacja urządzenia w warunkach słabego oświetlenia

Podczas eksploatacji maszyny w warunkach słabego oświetlenia należy używać zestawu oświetleniowego LED. O zestaw zapytaj autoryzowanego dystrybutora firmy Toro.

Important: Nie używaj do tej maszyny żadnych innych systemów oświetleniowych, gdyż nie będą one prawidłowo współpracować z prądem przemiennym generowanym przez silnik.

Obsługa elementów sterujących w trakcie koszenia

 1. Uruchom silnik, ustaw przepustnicę na zredukowaną prędkość, popchnij uchwyt do dołu w celu uniesienia jednostki tnącej i załącz napęd jezdny, aby przetransportować maszynę na skraj pola green.

 2. Zatrzymaj maszynę na skraju pola.

 3. Zwiększ nastawę przepustnicy, załącz jednostkę tnącą, uruchom napęd jezdny, aby wjechać na pole green, opuść jednostkę tnącą na podłoże i rozpocznij koszenie.

Zatrzymywanie silnika

 1. Zwolnij uchwyt sprzęgła.

 2. Ustaw dźwignię sterowania przepustnicy w pozycji WOLNO.

 3. Ustaw przełącznik w położeniu WYłąCZONYM.

 4. Zamknij zawór odcinający paliwo podczas magazynowania lub transportowania urządzenia.

Po pracy

Bezpieczeństwo po pracy

Ogólne zasady bezpieczeństwa

 • Zanim opuścisz stanowisko operatora, wyłącz maszynę, wyjmij kluczyk (jeżeli występuje) i zaczekaj, aż wszystkie ruchome części się zatrzymają. Przed przystąpieniem do regulacji, obsługi technicznej, czyszczenia lub przed składowaniem maszyny odczekaj, aż maszyna ostygnie.

 • Oczyść maszynę z trawy i innych pozostałości, aby zapobiec ewentualnym pożarom. Pamiętaj, aby usunąć rozlany olej lub rozlane paliwo.

 • Przed przechowywaniem maszyny w jakimkolwiek zamkniętym miejscu zaczekaj, aż maszyna ostygnie.

 • Nie przechowuj maszyny ani kanistra na paliwo w miejscach występowania otwartego ognia, tam gdzie występuje iskrzenie lub stosowany jest płomyk dyżurny, na przykład przy piecykach gazowych lub innych urządzeniach tego typu.

 • Przed wyłączeniem silnika po zakończeniu koszenia zmniejsz prędkość obrotową, a następnie zamknij zawór odcięcia paliwa (jeżeli występuje).

Obsługa elementów sterujących po koszeniu

 1. Zjedź maszyną z pola green, popchnij dźwignię w dół, aby podnieść jednostkę tnącą, zwolnij uchwyt sprzęgła, odłącz jednostkę tnącą i wyłącz silnik.

 2. Zdejmij kosz na trawę i opróżnij go ze skoszonej trawy.

 3. Zamontuj kosz na trawę na maszynie i przewieź maszynę do miejsca przechowywania.

Transport urządzenia

Po zakończeniu koszenia przewieź maszynę z obszaru pracy, patrz Transportowanie urządzenia na kołach transportowych lub Transportowanie maszyny na przyczepie.

Montaż kół transportowych

 1. Przestaw podpórkę w pozycję SERWISOWą Kół TRANSPORTOWYCH, patrz Podpórka.

 2. Nasuń koło na oś (Rysunek 21).

  g307661
 3. Odwróć zacisk blokujący koło (Rysunek 21) od środka koła, umożliwiając jego dalsze wsunięcie na oś.

 4. Obracaj koło do przodu i do tyłu, aż zostanie wsunięte do oporu na oś, a zacisk blokujący zostanie unieruchomiony w rowku na wale osi.

 5. Powtórz tę procedurę po przeciwnej stronie urządzenia.

 6. Ostrożnie opuść maszynę z podpórki.

Załączanie lub rozłączanie przekładni

Można odłączyć bęben od przekładni, aby umożliwić manewrowanie urządzeniem. Rozłączaj przekładnię zawsze, gdy potrzebujesz przestawić maszynę bez uruchamiania silnika (np. konserwacja w zamkniętym pomieszczeniu).

Przed uruchomieniem maszyny dopilnuj, aby przekładnia została załączona.

 1. Odszukaj dźwignię załączania przekładni na skrzyni biegów (Rysunek 19).

  g309986
 2. Załączanie lub rozłączanie przekładni:

  • Rozłączanie przekładni: obróć dźwignię do położenia ROZłąCZONEGO.

  • Załączanie przekładni: obróć dźwignię do położenia ZAłąCZONEGO.

Konserwacja

Ostrzeżenie

Niewłaściwa konserwacja maszyny może doprowadzić do przedwczesnego uszkodzenia jej układów, co może stanowić zagrożenie dla operatora lub osób postronnych.

Maszynę należy regularnie konserwować i utrzymywać w dobrym stanie technicznym zgodnie ze wskazówkami w niniejszej instrukcji.

Note: Określ lewą i prawą stronę maszyny ze standardowego stanowiska operatora.

Important: Nie przechylaj maszyny pod kątem większym niż 25°. Przechylenie maszyny o więcej niż 25° spowoduje spływanie oleju do komory spalania i/lub wycieki paliwa przez korek zbiornika paliwa.

Important: Dodatkowe procedury konserwacyjne zostały podane w instrukcji obsługi silnika.

Zasady bezpieczeństwa podczas konserwacji

 • Przed opuszczeniem stanowiska operatora:

  • Ustaw maszynę na równym podłożu.

  • Ustaw przepustnicę w położeniu niskie obroty/bieg jałowy.

  • Rozłącz napęd jednostek tnących.

  • Upewnij się, że dźwignia jazdy jest w pozycji neutralnej.

  • Zaciągnij hamulec postojowy.

  • Wyłącz silnik maszyny i wyjmij kluczyk zapłonu (jeżeli występuje).

  • Poczekaj na zatrzymanie wszystkich ruchów roboczych.

 • Przed wykonaniem czynności konserwacyjnych poczekaj, aż maszyna ostygnie.

 • W miarę możliwości nie wykonuj czynności serwisowych przy uruchomionej maszynie. Nie zbliżaj się do ruchomych części.

 • Jeżeli istnieje konieczność uruchomienia silnika w celu wykonania prac konserwacyjnych, trzymaj ręce, stopy, odzież i części ciała z dala od zespołu tnącego, akcesoriów i ruchomych części. Osoby postronne powinny się odsunąć.

 • Usuń trawę i pozostałości z jednostki tnącej, napędu, tłumika, siatki układu chłodzenia i silnika, aby nie dopuścić do pożaru. Pamiętaj, aby usunąć rozlany olej lub rozlane paliwo.

 • Utrzymuj wszystkie części w nienagannym stanie. Wszystkie zużyte, uszkodzone lub brakujące części i naklejki należy wymienić/uzupełnić. Dokładnie dokręcaj wszystkie elementy mocujące, aby zachować pewność, że urządzenie będzie pracować bezpiecznie.

 • Sprawdzaj często elementy wychwytywacza trawy i w razie potrzeby wymieniaj.

 • Aby zapewnić bezpieczną i maksymalną wydajność, używaj wyłącznie oryginalnych części zamiennych firmy Toro. Części zamienne pochodzące od innych producentów mogą stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa. Korzystanie z nich może spowodować utratę gwarancji maszyny.

 • W razie konieczności przeprowadzenia poważnych napraw lub uzyskania pomocy skontaktuj się z autoryzowanym przedstawicielem Toro.

Zalecany harmonogram konserwacji

Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
Po pierwszych 20 godzinach
 • Wymień olej silnikowy.
 • Dokręć elementy mocujące izolacji uchwytu.
 • Przed każdym użyciem lub codziennie
 • Sprawdź poziom oleju w silniku.
 • Sprawdź wkłady filtra powietrza.
 • Co 50 godzin
 • Oczyść wkłady filtra powietrza.
 • Co 100 godzin
 • Wymień olej silnikowy.
 • Sprawdź i skoryguj przerwę świecy zapłonowej; w razie potrzeby ją wymień.
 • Co 300 godzin
 • Wymień papierowy wkład filtra (częściej w przypadku pracy w warunkach zapylenia).
 • Wymień świecę zapłonową.
 • Lista kontrolna codziennych czynności konserwacyjnych

  Important: Skopiuj te stronę, aby wykorzystać ją do rutynowych czynności kontrolnych.

  Sprawdzany elementTydzień:
  Pn.Wt.Śr.Czw.Pt.Sb.Nd.
  Sprawdź działanie dźwigni blokady hamulca.       
  Sprawdź poziom paliwa.       
  Sprawdź poziom oleju w silniku.       
  Sprawdź filtr powietrza.       
  Oczyść żeberka chłodzące silnika.       
  Sprawdź, czy z silnika nie dobiegają nietypowe odgłosy.       
  Sprawdź, czy podczas eksploatacji nie słychać żadnych nietypowych odgłosów.       
  Sprawdź regulację wrzeciona względem noża dolnego.       
  Sprawdź ustawienie wysokości cięcia.       
  Zamaluj miejsca z uszkodzonym lakierem.       
  Oczyść maszynę.       

  Wytyczne dotyczące obszarów wymagających szczególnej uwagi

  Osoba przeprowadzająca przegląd:
  PozycjaDataInformacje
     
     
     
     
     
     
     
     

  Przed wykonaniem konserwacji

  Przygotowanie maszyny do konserwacji

  Ostrzeżenie

  Podczas konserwacji lub regulacji maszyny ktoś może uruchomić silnik. Przypadkowe uruchomienie silnika może spowodować poważne obrażenia operatora lub osób postronnych.

  Przed przystąpieniem do konserwacji zwolnij uchwyt sprzęgła, załącz hamulec postojowy i odłącz przewód od świecy zapłonowej. Odłóż ponadto przewód na bok, tak by przypadkowo nie zetknąć go ze świecą zapłonową.

  Przed przeprowadzaniem serwisowania, czyszczenia lub regulacji maszyny:

  1. Ustaw maszynę na równym podłożu.

  2. Wyłącz silnik.

  3. Zaciągnij hamulec postojowy.

  4. Przed przystąpieniem do serwisowania, przechowywania lub przeprowadzania napraw zaczekaj aż wszystkie części ruchome się zatrzymają i odczekaj aż silnik ostygnie.

  5. Odłącz przewód od świecy zapłonowej (Rysunek 23).

   g265998

  Konserwacja silnika

  Zalecenia bezpieczeństwa dotyczące silnika

  • Nie zmieniaj ustawień regulatora silnika ani nie ustawiaj nadmiernej prędkości obrotowej.

  • Poczekaj, aż pracujący silnik zgaśnie z braku paliwa lub usuń je pompką ręczną; nigdy nie odciągaj paliwa za pomocą lewara. Ewentualne opróżnianie zbiornika paliwa należy przeprowadzać na zewnątrz.

  Wymiana oleju silnikowego

  Przed uruchomieniem wlej do skrzyni korbowej około 0,56 litra oleju o właściwej lepkości. Silnik jest przystosowany do oleju wysokiej jakości posiadającego klasyfikację roboczą SJ lub wyższą wg Amerykańskiego Instytutu Petrochemicznego (API). Właściwą lepkość oleju (gęstość”) należy dobrać w zależności od temperatury otoczenia. Rysunek 24 ilustruje zalecenia odnośnie do temperatury/lepkości.

  g013375

  Note: Zastosowanie olejów uniwersalnych (5W-20, 10W-30 oraz 10W-40) zwiększy zużycie oleju. W przypadku stosowania takich olejów należy częściej sprawdzać poziom oleju.

  Sprawdzanie poziomu oleju w silniku

  Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
  Przed każdym użyciem lub codziennie
 • Sprawdź poziom oleju w silniku.
 • Idealnym momentem na sprawdzenie poziomu oleju jest, gdy silnik jest zimny lub przed uruchomieniem silnika w danym dniu. Jeśli silnik został już włączony, przed sprawdzeniem odczekaj co najmniej 10 minut, aż olej spłynie do miski olejowej.

  1. Wyłącz silnik i zaczekaj, aż wszystkie ruchome części się zatrzymają, patrz Zatrzymywanie silnika.

  2. Ustaw kosiarkę tak, aby silnik był wypoziomowany, i oczyść obszar wokół rury wlewu oleju (Rysunek 25).

   g266053
  3. Wykręć prętowy wskaźnik poziomu oleju przekręcając go w lewo.

  4. Wyjmij wskaźnik poziomu oleju i wytrzyj końcówkę do czysta.

  5. Wsuń wskaźnik poziomu całkowicie do szyjki wlewu oleju, ale nie wkręcaj go.

  6. Wyjmij wskaźnik poziomu i sprawdź poziom oleju (Rysunek 26).

   g019686
  7. Jeżeli poziom oleju jest niewłaściwy, dolej oleju lub spuść go, aby uzyskać właściwy poziom, patrz Sprawdzanie poziomu oleju w silniku.

  Wymiana oleju silnikowego

  Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
  Po pierwszych 20 godzinach
 • Wymień olej silnikowy.
 • Co 100 godzin
 • Wymień olej silnikowy.
 • Ostrzeżenie

  Po uruchomieniu silnika olej może być gorący, dlatego kontakt z nim może doprowadzić do poważnych obrażeń.

  Unikaj kontaktu z gorącym olejem silnikowym podczas opróżniania silnika.

  1. Wyłącz silnik i zaczekaj, aż wszystkie ruchome części się zatrzymają, patrz Zatrzymywanie silnika.

  2. Umieść płaski pojemnik na olej pod korkiem spustowym.

  3. Wykręć korek spustowy, podkładkę i wskaźnik poziomu (Rysunek 25).

  4. Ustaw silnik tak, aby olej spłynął z silnika.

  5. Po całkowitym spłynięciu oleju ustaw silnik poziomo i przykręć korek spustowy z nową podkładką.

   Note: Oddaj zużyty olej do odpowiedniego centrum utylizacji.

  6. Powoli wlewaj olej przez otwór wlewu oleju aż do uzyskania właściwego poziomu.

  7. Upewnij się, że olej znajduje się we właściwym miejscu na wskaźniku poziomu, patrz Sprawdzanie poziomu oleju w silniku.

  8. Wkręć wskaźnik poziomu do otworu wlewu oleju.

  9. Wytrzyj cały rozlany olej.

  10. Podłącz kabel do świecy zapłonowej.

  Konserwacja filtra powietrza

  Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
  Przed każdym użyciem lub codziennie
 • Sprawdź wkłady filtra powietrza.
 • Co 50 godzin
 • Oczyść wkłady filtra powietrza.
 • Co 300 godzin
 • Wymień papierowy wkład filtra (częściej w przypadku pracy w warunkach zapylenia).
 • Important: Zabrania się eksploatacji silnika bez filtra powietrza; doprowadzi to do poważnego uszkodzenia silnika.

  1. Wyłącz silnik i zaczekaj, aż wszystkie ruchome części się zatrzymają, patrz Zatrzymywanie silnika.

  2. Odkręć nakrętkę motylkową mocującą pokrywę filtra powietrza (Rysunek 27).

  3. Zdejmij pokrywę filtra powietrza.

   Note: Zwróć uwagę, aby brud ani osady z pokrywy filtra powietrza nie wpadły na podstawę.

  4. Zdejmij z podstawy wkłady piankowy i papierowy.

  5. Wyjmij wkład piankowy z wkładu papierowego.

  6. Sprawdź oba wkłady, piankowy oraz papierowy, i wymień je, jeżeli są uszkodzone lub zbyt zabrudzone.

   g265999
  7. Oczyść wkład papierowy, uderzając nim delikatnie w celu usunięcia zabrudzeń.

   Note: Nie usuwaj zanieczyszczeń z wkładu papierowego szczotką; szczotkowanie powoduje wciskanie zanieczyszczeń we włókna. Wymień wkład, jeżeli uderzanie nim nie usunie zabrudzeń.

  8. Umyj wkład piankowy w ciepłej wodzie z mydłem lub za pomocą niepalnego rozpuszczalnika.

   Note: Do czyszczenia wkładu piankowego nie używaj benzyny, ponieważ groziłoby to pożarem lub wybuchem.

  9. Dokładnie opłucz i wysusz piankowy wkład filtra.

  10. Zetrzyj zabrudzenia z podstawy i pokrywy filtra za pomocą wilgotnej szmatki.

   Note: Dopilnuj, aby zanieczyszczenia nie spadły do kanału dolotowego prowadzącego do gaźnika.

  11. Zamontuj wkłady filtra powietrza, upewniając się, że są prawidłowo ustawione. Przykręć dolną nakrętkę motylkową.

  12. Załóż pokrywę i przykręć górną nakrętkę motylkową, aby ją zamocować.

  Serwisowanie świecy zapłonowej

  Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
  Co 100 godzin
 • Sprawdź i skoryguj przerwę świecy zapłonowej; w razie potrzeby ją wymień.
 • Co 300 godzin
 • Wymień świecę zapłonową.
 • Należy korzystać ze świec NGK BPR6ES lub ich odpowiednika.

  1. Wyłącz silnik i zaczekaj, aż wszystkie ruchome części się zatrzymają, patrz Zatrzymywanie silnika.

  2. Wyczyść obszar wokół świecy zapłonowej.

  3. Wyjmij świecę zapłonową z głowicy cylindra.

   Important: Wymień, jeśli świeca jest pęknięta lub zanieczyszczona. Nie piaskuj, nie oskrobuj ani nie czyść elektrod, gdyż piach wnikający do cylindra może uszkodzić silnik.

  4. Ustaw szczelinę na świecy na od 0,7 mm do 0,8 mm

   g000533
  5. Ostrożnie załóż świecę ręcznie (aby uniknąć przekoszenia gwintu), dokręcając do wyczuwalnego ręką oporu.

  6. Dokręć świecę zapłonową o dodatkowe ½ obrotu, jeżeli jest nowa; w przeciwnym razie dokręć o dodatkowe ⅛ do ¼ obrotu.

   Important: Zbyt luźno dokręcona świeca może prowadzić do przegrzania i uszkodzenia silnika, a zbyt mocno dokręcona może uszkodzić gwint w głowicy cylindra.

  7. Podłącz kabel do świecy zapłonowej.

  Konserwacja elementów sterowania

  Regulacja linki napędu jezdnego

  Wyreguluj linkę napędu jezdnego, aby uzyskać 1,1 mm odstęp pomiędzy tarczą cierną, a płytą dociskową.

  1. Aby uzyskać dostęp do tarczy ciernej i płyty dociskowej, zdejmij pokrywę sprzęgła (Rysunek 29).

   g274480
  2. Poluzuj przeciwnakrętki i wyreguluj linkę napędu jezdnego tak, aby uzyskać 1,1 mm odstęp pomiędzy tarczą cierną, a płytą dociskową (Rysunek 30 oraz Rysunek 31).

   g309987
   g274479

  Regulacja hamulca roboczego/postojowego

  Wyreguluj hamulec roboczy/postojowy, jeżeli ślizga się po załączeniu.

  1. Zwolnij hamulec postojowy.

  2. Zmierz luz na końcu dźwigni hamulca postojowego (Rysunek 32).

   Luz dźwigni powinien wynosić od 12,7 do 25,4 mm. Jeżeli luz nie mieści się w tym przedziale, przejdź do kroku 3, aby wyregulować linkę hamulcową.

   g373542
  3. W celu wyregulowania napięcia linki hamulcowej:

   • Aby zwiększyć napięcie linki, poluzuj przeciwnakrętkę przedniej linki i dokręć tylną przeciwnakrętkę (Rysunek 33). W razie potrzeby powtórz krok 2 i wyreguluj napięcie.

   • Aby zmniejszyć napięcie linki, poluzuj tylną przeciwnakrętkę i dokręć przeciwnakrętkę przedniej linki (Rysunek 33). W razie potrzeby powtórz krok 2 i wyreguluj napięcie.

  g309988

  Regulacja linki sterującej wrzecionem

  Aby usunąć luz z linki sterującej wrzecionem:

  1. Ustaw pokrętło regulacji prędkości obrotowej wrzeciona w pozycji wysokiej prędkości obrotowej wrzeciona, patrz Ustawianie prędkości wrzeciona.

  2. Poluzuj tylną przeciwnakrętkę i dokręć przednią przeciwnakrętkę (Rysunek 34).

  g311125

  Regulacja linki przepustnicy

  Aby wyregulować prędkość niskich i wysokich obrotów biegu jałowego silnika, wyreguluj pancerz linki i ogranicznik przepustnicy, patrz Regulacja niskich obrotów biegu jałowego silnika i Regulacja wysokich obrotów biegu jałowego silnika.

  Regulacja niskich obrotów biegu jałowego silnika

  Note: Do monitorowania prędkości obrotowej silnika używaj obrotomierza.

  1. Zaparkuj maszynę na płaskim terenie i załącz hamulec postojowy.

   Note: Przed regulacją linki przepustnicy upewnij się, że silnik utrzymuje normalną temperaturę roboczą.

  2. Uruchom silnik i elementem sterującym przepustnicy zmniejsz obroty silnika do niskich obrotów biegu jałowego.

  3. Obserwuj niskie obroty biegu jałowego silnika na obrotomierzu.

   Idealny zakres niskich obrotów biegu jałowego wynosi od 1800 do 2000 obr./min.

  4. Poluzuj śrubę na zacisku pancerza linki (Rysunek 35).

   g315295
  5. Przesuwaj pancerz linki aż obrotomierz wskaże 1900 obr./min.

  6. Dokręć śrubę na zacisku pancerza linki.

  Regulacja wysokich obrotów biegu jałowego silnika

  Note: Do monitorowania prędkości obrotowej silnika używaj obrotomierza.

  1. Zaparkuj maszynę na płaskim terenie i załącz hamulec postojowy.

   Note: Przed regulacją linki przepustnicy upewnij się, że silnik utrzymuje normalną temperaturę roboczą.

  2. Uruchom silnik i elementem sterującym przepustnicy zwiększ obroty silnika do wysokich obrotów biegu jałowego.

  3. Obserwuj wysokie obroty biegu jałowego silnika na obrotomierzu.

   Idealny zakres wysokich obrotów biegu jałowego (stosowany w krajach, w których nie obowiązują wymogi CE) wynosi od 3350 do 3550 obr./min. Jeżeli obrotomierz wykazuje poniżej 3350 obr./min lub powyżej 3550 obr./min, postępuj według kroków od 4 do 6 aż do osiągnięcia od 3350 do 3550 obr./min.

   Jeżeli maszyna jest używana w kraju, w którym obowiązują są normy CE, dostosuj prędkość wysokich obrotów biegu jałowego silnika do następujących parametrów:

   • Maszyny Flex 1018: 3000 obr./min

   • Maszyny Flex 1021: 3150 obr./min

  4. Wyłącz silnik.

  5. Wyreguluj ogranicznik sterowania przepustnicą zgodnie ze wskazaniem obrotomierza przy wysokich obrotach biegu jałowego.

   • Aby zwiększyć próg wysokich obrotów biegu jałowego, przesuń ogranicznik sterowania przepustnicą w górę.

   • Aby obniżyć próg wysokich obrotów biegu jałowego, przesuń ogranicznik sterowania przepustnicą w dół.

   g315976
  6. Uruchom silnik i obserwuj nowe wskazanie wysokich obrotów biegu jałowego.

   Jeżeli obrotomierz wskazuje odpowiednie obroty zgodnie z opisem w kroku 3, regulacja została zakończona.

  Dokręcanie elementów mocujących izolacji uchwytu

  Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
  Po pierwszych 20 godzinach
 • Dokręć elementy mocujące izolacji uchwytu.
  1. Ustaw maszynę na płaskiej powierzchni.

  2. Poluzuj śrubę i nakrętkę, jak pokazano na Rysunek 37.

   g309999
  3. Popchnij uchwyt całkowicie do przodu.

  4. Przytrzymując uchwyt, dokręć śrubę i nakrętkę (poluzowane w kroku 2) z momentem od 68 do 75 N∙m.

   Note: Poproś drugą osobę o pomoc w podtrzymaniu uchwytu lub dokręceniu elementów mocujących.

  5. Zwolnij uchwyt.

  Konserwacja zespołu tnącego

  Zachowanie bezpieczeństwa w przypadku postępowania z ostrzami

  Zachowaj ostrożność podczas sprawdzania wrzeciona jednostki tnącej. Używaj rękawic i zachowaj ostrożność podczas serwisowania wrzeciona.

  Uszkodzone lub zużyte ostrze lub nóż dolny może się złamać, a jego kawałki mogą zostać wyrzucone w kierunku operatora lub osób postronnych, powodując poważne obrażenia ciała lub śmierć.

  • Regularnie sprawdzaj ostrza i noże dolne pod kątem zużycia i uszkodzeń.

  • Podczas sprawdzania stanu ostrzy zachowaj szczególną ostrożność. Używaj rękawic i zachowaj ostrożność podczas sprawdzania ich działania. Ostrza i nóż dolny można wymieniać lub naostrzyć, nie wolno ich prostować ani spawać.

  Montaż jednostki tnącej

  1. Przestaw podpórkę w pozycję SERWISOWą JEDNOSTKI TNąCEJ, patrz Podpórka.

  2. Ustaw jednostkę tnącą równo z ramą.

  3. Przesuń zatrzaski zawieszenia w dół, aby zamocować jednostkę tnącą do maszyny (Rysunek 38).

   g307906
  4. Wysuń kołnierz z rowka wału łącznika przekładni i włóż rurę sześciokątną do wału łącznika jednostki tnącej (Rysunek 38).

  5. Zamontuj kosz na trawę.

  Demontaż jednostki tnącej

  Note: Rura sześciokątna rozłącza się w przypadku załączenia napędu wrzeciona przy zdemontowanej jednostce tnącej.

  1. Przestaw podpórkę w pozycję SERWISOWą JEDNOSTKI TNąCEJ, patrz Podpórka.

  2. Zdejmij kosz na trawę (jeżeli występuje).

  3. Wsuń kołnierz (Rysunek 39) w rowek wału przekładni.

   Note: Zwalnia to naprężenie sprężyny.

  4. Wysuń rurę sześciokątną z wału łącznika jednostki tnącej (Rysunek 39).

   g307907
  5. Przesuń zatrzaski zawieszenia w górę, aby zwolnić jednostkę tnącą z maszyny (Rysunek 39).

  6. Zdejmij jednostkę tnącą z ramy.

  Ostrzenie jednostki tnącej na obrotach wstecznych

  Ostrzenie wsteczne jednostki tnącej wymaga zestawu ostrzenia wstecznego Access (model nr 139-4342), instrukcję obsługi znajdziesz w instrukcji montażu zestawu. Skontaktuj się z autoryzowanym dystrybutorem firmy Toro, aby zakupić zestaw.

  Przechowywanie

  Bezpieczeństwo przy przechowywaniu

  • Zanim opuścisz stanowisko operatora, wyłącz silnik, wyjmij kluczyk (jeżeli występuje) i poczekaj na zatrzymanie wszystkich ruchów roboczych. Przed przystąpieniem do regulacji, obsługi technicznej, czyszczenia lub przed składowaniem maszyny odczekaj, aż maszyna ostygnie.

  • Nie przechowuj maszyny ani kanistra na paliwo w miejscach występowania otwartego ognia, tam gdzie występuje iskrzenie lub stosowany jest płomyk dyżurny, na przykład przy piecykach gazowych lub innych urządzeniach.

  Przechowywanie maszyny

  1. Usuń skoszoną trawę i zabrudzenia z zewnętrznych części całego urządzenia, a w szczególności z silnika. Usuń zanieczyszczenia i ścinki znajdujące się na żeberkach chłodzących cylindrów i głowicy silnika oraz obudowie dmuchawy.

   Important: Urządzenie można myć łagodnym detergentem i wodą. Nie myć urządzenia wodą pod wysokim ciśnieniem. Należy unikać zbyt długiego kontaktu z wodą, szczególnie w pobliżu płyty dźwigni zmiany biegów oraz silnika.

  2. W przypadku dłuższego przechowywania (powyżej 30 dni) należy wlać do zbiornika paliwa stabilizator / środek kondycjonujący.

   1. Uruchom silnik na 5 minut w celu rozprowadzenia paliwa z dodatkiem uszlachetniającym w układzie paliwowym.

   2. Wyłącz silnik, odczekaj aż ostygnie, po czym spuść zawartość zbiornika paliwa lub pozostaw silnik uruchomiony aż do jego samoczynnego wyłączenia.

   3. Uruchom silnik i pozwól, aby pracował aż do wyłączenia. Ponownie uruchom silnik z wyłączonym ssaniem, aż uruchomienie silnika nie będzie możliwe.

   4. Odłącz przewód od świecy zapłonowej.

   5. Odpowiednio zutylizuj paliwo. Utylizacja powinna zostać przeprowadzona zgodnie z obowiązującymi przepisami.

    Note: Paliwa z dodatkiem środka stabilizującego/uszlachetniającego nie przechowuj dłużej niż okres zalecany przez producenta środka stabilizującego.

  3. Sprawdź i dokręć wszystkie śruby, nakrętki i wkręty. Napraw lub wymień wszystkie uszkodzone lub zużyte elementy.

  4. Pomaluj wszystkie porysowane lub niepokryte powierzchnie metalowe. Lakier można kupić u autoryzowanego dealera marki Toro.

  5. Przechowuj urządzenie w czystym, suchym garażu lub magazynie. Przykryj urządzenie w celu jego zabezpieczenia i utrzymania w czystości.