Introduktion

Denna maskin är avsedd att användas av anställda, kommersiella operatörer och privatkunder för att underhålla gräs i sluttningar, snäva ojämnheter, områden nära vatten eller bunkerkanter. Det kan medföra fara för dig och kringstående om maskinen används i andra syften än vad som avsetts.

Läs denna information noga så att du lär dig att använda och underhålla produkten på rätt sätt, och för att undvika person- och produktskador. Du är ansvarig för att produkten används på ett korrekt och säkert sätt.

Besök www.https://www.toro.com/en-GB för mer information, inklusive säkerhetsråd, utbildningsmaterial, information om tillbehör, hjälp med att hitta en återförsäljare eller för att registrera din produkt.

Kontakta en auktoriserad återförsäljare eller Toros kundservice och ha produktens modell- och serienummer till hands om du har behov av service, Toro-originaldelar eller ytterligare information. Figur 1 visar var du finner produktens modell- och serienummer. Skriv in numren i det tomma utrymmet.

Important: Skanna rutkoden på serienummerdekalen (i förekommande fall) med en mobil enhet för att få tillgång till information om garanti, reservdelar och annat.

g364631

Anteckna produktens modell- och serienummer här nedanför:

I den här bruksanvisningen anges potentiella risker och alla säkerhetsmeddelanden har markerats med en varningssymbol (Figur 2), som anger fara som kan leda till allvarliga personskador eller dödsfall om föreskrifterna inte följs.

g000502

Två ord används också i den här bruksanvisningen för att markera information. Viktigt anger speciell teknisk information och Observera anger allmän information som är värd att notera.

Denna produkt uppfyller alla relevanta europeiska direktiv. Mer information finns i den separata produktspecifika överensstämmelseförklaringen.

Brutto- eller nettomoment: Motorns brutto- eller nettomoment verkstadsbedömdes av motortillverkaren i enlighet med SAE (Society of Automotive Engineers) J1940 eller J2723. Den här gräsklipparklassens faktiska motormoment kommer att vara avsevärt lägre då den är konfigurerad för att uppfylla säkerhetskrav, utsläppsföreskrifter och funktionella krav. Se motortillverkarens information som medföljer maskinen.

Säkerhet

Nedanstående säkerhetsavsnitt har anpassats från standarderna ANSI B71.1–2017, ANSI B71.4–2017 och SS-EN 14910.

Allmän säkerhet

Important: Läs dessa anvisningar noggrant innan du använder maskinen och spara dem för framtida referens.

Produkten kan skada händer och fötter och slunga ut objekt. Följ alltid alla säkerhetsanvisningar för att undvika allvarliga personskador.

 • Läs och förstå innehållet i den här bruksanvisningen innan du startar motorn.

 • Håll händer och fötter på avstånd från maskinens rörliga delar.

 • Kör endast maskinen om skydd och andra säkerhetsanordningar sitter på plats och fungerar.

 • Håll kringstående och barn borta från arbetsområdet. Låt inte barn använda maskinen. Maskinen ska endast användas av personer som är ansvariga, utbildade, införstådda med anvisningarna och fysiskt kapabla att använda maskinen. Lokala föreskrifter kan begränsa användarens ålder.

 • Stäng av motorn, ta ut nyckeln (i förekommande fall) och vänta tills alla rörliga delar har stannat innan du kliver ur förarsätet. Låt maskinen svalna innan du justerar, rengör, förvarar eller utför underhåll på den.

Felaktigt bruk eller underhåll av maskinen kan leda till personskador. För att minska risken för skador ska du alltid följa säkerhetsanvisningarna och uppmärksamma varningssymbolen (Graphic). Symbolen betyder Var försiktig, Varning eller Fara – anvisning om personsäkerhet. Underlåtenhet att följa anvisningarna kan leda till personskador eller dödsfall.

Säkerhets- och instruktionsdekaler

Graphic

Säkerhetsdekalerna och säkerhetsinstruktionerna är fullt synliga för föraren och finns nära alla potentiella farozoner. Ersätt dekaler som har skadats eller saknas.

decalh295159
decal111-9826
decal134-7020
decal134-7022

Montering

Montera handtagets fotstöd

Delar som behövs till detta steg:

Nedre handtag1
Fotstöd1
Skruv (6 x 35 mm)1
Bricka (6 mm)3
Låsmutter (6 mm)1

Note: Du kan endast använda fotstödet för att stötta handtaget i vertikalt läge när du monterar styret i det nedre läget (103,4 cm).

g367240
 1. Bestäm handtagets höjd när fotstödet har fästs på fästet för det övre stoppet (Figur 3).

 2. Rikta in fotstödets hål med hålet i det nedre handtaget (Figur 4).

  g364679
 3. Montera fotstödet på handtaget med en skruv (6 x 35 mm), tre brickor (6 mm) och en låsmutter (6 mm).

 4. Dra åt låsmuttern och skruven.

  Note: Säkerställ att du kan svänga fotstödet.

Montera handtaget

Delar som behövs till detta steg:

T-bussningar4
Skruv (6 x 55 mm)2
Bricka (6 mm)6
Låsmutter (6 mm)2
Vred2
U-skruv2
Handtagskoppling
Övre handtag1
Skruv (¼ x 1 ¾ tum)1
Låsmutter (¼ tum)1

Montera det nedre handtaget på maskinen

 1. Montera två T-bussningar i handtagets flänsar på klippdäcket (Figur 5).

  g364682
 2. Rikta in handtagets fotstöd med fästet för det övre stoppet på klippdäcket (Figur 6).

  g364680
 3. Rikta in handtagets hål med hålen i bussningarna (Figur 7) och fäst handtaget på maskinen med en skruv (6 x 55 mm), två brickor (6 mm) och en låsmutter (6 mm).

  g364681
 4. Upprepa steg 3 på maskinens andra sida.

Montera det övre och nedre handtaget

 1. Rikta in det övre handtagets hål med hålen i det nedre handtaget (Figur 8).

  g364684
 2. Montera det övre handtaget på det nedre handtaget med de två U-skruvarna, två brickor (6 mm) och två vred.

Montera kabeln på förarnärvaroreglaget

 1. För in kopplingen som sitter i kabelhöljets ände i handtagskopplingens övre fäste (Figur 9).

  g367356
 2. Tryck ut förarnärvaroreglagets ben så att du kan ta bort det från det övre handtaget och avlägsna reglaget från maskinen (Figur 10).

  g367353
 3. Dra kabelkopplingen genom hålet i fästet på förarnärvaroreglaget enligt Figur 11.

  g367355
 4. För in änden av förarnärvaroreglaget i handtaget, tryck lätt på det andra reglagebenet och för in reglaget i handtaget (Figur 13).

  g367358
 5. Fäst handtagskopplingen på det övre handtaget (Figur 14) med skruven (¼ x 1 ¾ tum) och låsmuttern (¼ tum).

  g367354

Fylla på olja i motorn

Important: Maskinen levereras utan olja i motorn. Fyll på olja i motorn före start.

API-serviceklassificering: SJ eller högre

Oljeviskositet: 10W-30-olja

Oljekapacitet: 0,40 liter

 1. Flytta maskinen till ett plant underlag.

 2. Avlägsna oljestickan från oljepåfyllningsröret och torka av den med en ren trasa (Figur 14).

  g364715
 3. Häll långsamt den angivna motoroljan i oljepåfyllningsröret (Figur 15) och vänta i tre minuter.

  g364716
 4. Sätt tillbaka oljestickan i oljepåfyllningsröret, och dra sedan upp den.

 5. Kontrollera oljenivån på oljestickan (Figur 16).

  Note: Om du fyller på för mycket olja i motorn ska du tömma ur överflödig olja. Se Tömma ur motoroljan.

  g364717
 6. Om oljenivån är under den övre gränsen ska du torka av oljestickan med en ren trasa och upprepa steg 3 till 5 till dess att motoroljenivån är vid den övre markeringen.

 7. För in oljestickan i oljepåfyllningsröret och dra åt oljestickan ordentligt för hand.

Produktöversikt

g364714
g364713
g364793

Förarnärvaroreglage

Förarnärvaroreglaget (Figur 19) kontrollerar svänghjulsbromsen och start av motorn.

 • Tryck reglaget mot handtaget för att köra motorn.

 • Släpp reglaget från handtaget för att stänga av motorn.

Bränsleavstängningsventil

Använd bränsleavstängningsventilen (Figur 19) för att kontrollera bränsleflödet till motorn.

 • Stäng bränsleavstängningsventilen när du transporterar, underhåller eller förvarar maskinen.

 • Öppna bränsleavstängningsventilen för att köra motorn.

Modell

Klippbredd

Produktens bredd

02616

457 mm

574 mm

Redskap/tillbehör

Det finns ett urval av godkända Toro-redskap och -tillbehör som du kan använda för att förbättra och utöka maskinens kapacitet. Kontakta en auktoriserad återförsäljare eller en auktoriserad Toro-distributör, eller gå till www.https://www.toro.com/en-GB, för att se en lista över alla godkända redskap och tillbehör.

Använd endast originalreservdelar och tillbehör från Toro för att garantera optimal prestanda och fortlöpande säkerhet för produkten. Det kan vara farligt att använda reservdelar och tillbehör från andra tillverkare och det kan göra produktgarantin ogiltig.

Körning

Note: Vänster och höger sida på maskinen är lika med förarens vänstra respektive högra sida vid normal körning.

Före körning

Säkerhet före användning

Allmän säkerhet

 • Stäng av motorn, ta ut nyckeln (i förekommande fall) och vänta tills alla rörliga delar har stannat innan du kliver ur förarsätet. Låt maskinen svalna innan du justerar, rengör, förvarar eller utför underhåll på den.

 • Lär dig hur man använder utrustningen på ett säkert sätt och bekanta dig med manöverorgan och säkerhetsskyltar.

 • Kontrollera att alla skydd och säkerhetsanordningar sitter på plats och fungerar korrekt.

 • Kontrollera alltid maskinen för att säkerställa att klippskivan, skruven, distansbrickorna och hållaren inte är slitna eller skadade.

 • Inspektera området där maskinen ska användas och ta bort föremål som kan störa användningen av maskinen eller som maskinen kan slunga iväg.

 • Vid justering av klipphöjden kan du komma i kontakt med den roterande klippskivan, vilket kan leda till allvarliga personskador.

 • Byt ut en trasig ljuddämpare.

Bränslesäkerhet

 • Bränsle är extremt brandfarligt och mycket explosivt.En brand eller explosion orsakad av bränsle kan leda till brännskador på dig och andra samt materiella skador.

  • Förhindra att statisk elektricitet antänder bränslet genom att ställa bränsledunken och/eller maskinen direkt på marken före påfyllning och inte i ett fordon eller ovanpå ett föremål.

  • Fyll eller töm tanken på bränsle på en öppen plats utomhus när motorn är kall. Torka upp utspillt bränsle.

  • Fyll tanken på en öppen plats, utomhus, när motorn är kall. Torka upp utspillt bränsle.

  • Hantera inte bränsle när du röker eller befinner dig i närheten av en öppen låga eller gnistor.

  • Ta inte bort tanklocket och fyll aldrig på bränsle i bränsletanken när motorn är igång eller varm.

  • Om du har spillt bränsle ska du inte starta motorn. Undvik att orsaka gnistor tills bränsleångorna har skingrats.

  • Förvara bränslet i en godkänd behållare och förvara behållaren utom räckhåll från barn.

  • Sätt tillbaka locken på bränsletanken och alla bränslebehållare ordentligt.

 • Bränsle är skadligt eller dödligt om det förtärs. Längre exponering för bränsleångor kan orsaka allvarliga skador och sjukdom.

  • Undvik att andas in bränsleångor under en längre tid.

  • Håll händer och ansikte borta från munstycket och bränsletankens öppning.

  • Håll bränsle borta från ögon och hud.

Bränslespecifikation

HjulBlyfri bensin
Lägsta oktantal87 (USA) eller 91 (researchoktan; utanför USA)
EtanolHögst 10 volymprocent
MetanolInget
MTBE (metyl-tert-butyleter)Mindre än 15 volymprocent
OljaTillför inte till bränslet

Använd endast rent, färskt (inte mer än 30 dagar gammalt) bränsle från en ansedd källa.

Important: För att minska risken för startproblem tillsätter du bränslestabiliserare/-konditionerare till färskt bränsle enligt tillverkarens anvisningar.

Fylla på bränsletanken

Note: Du hittar mer information i bruksanvisningen till motorn.

 1. Rengör omkring tanklocket och avlägsna locket från tanken.

 2. Fyll bränsletanken med det angivna bränslet enligt Figur 20.

  g364718
 3. Montera locket på bränsletanken.

Kontrollera oljenivån i motorn

Under arbetets gång

Säkerhet vid användning

Allmän säkerhet

 • Använd lämpliga kläder, inklusive ögonskydd, långbyxor, rejäla och halkfria skor samt hörselskydd. Sätt upp långt hår och använd inte hängande smycken eller löst sittande kläder.

 • Håll koncentrationen helt på maskinen när du använder den. Delta inte i aktiviteter som kan distrahera dig, eftersom personskador eller materiella skador då kan uppstå.

 • Kör inte maskinen om du är sjuk, trött eller påverkad av alkohol eller läkemedel.

 • Koppla ur klippskivan och alla drivkopplingar innan du startar motorn.

 • Starta motorn enligt anvisningarna och håll fötterna på behörigt avstånd från klippskivan.

 • Luta inte maskinen mer än nödvändigt för att starta motorn, och lyft endast den del som är på avstånd från dig.

 • Stäng av motorn, ta ut nyckeln (i förekommande fall) och vänta tills alla rörliga delar har stannat innan du kliver ur förarsätet. Låt maskinen svalna innan du justerar, rengör, förvarar eller utför underhåll på den.

 • När du släpper förarkontrollen ska motorn stängas av och klippskivan stanna inom tre sekunder. Om de inte stannar ska du genast sluta använda maskinen och kontakta en auktoriserad återförsäljare.

 • Håll kringstående, särskilt barn och husdjur, utanför arbetsområdet. Håll små barn på säkert avstånd från arbetsområdet och under uppsyn av den ansvarade vuxna personen som inte använder maskinen. Stäng av maskinen om någon kommer i närheten av klippområdet.

 • Använd endast maskinen när sikten och väderförhållandena är goda. Använd inte maskinen när det finns risk för blixtnedslag.

 • Vått gräs och våta löv kan orsaka allvarliga personskador om du halkar och rör vid klippskivan. Undvik att klippa under våta förhållanden om det är möjligt.

 • Var extra försiktig i närheten av skymda hörn, buskage, träd eller andra föremål som kan försämra sikten.

 • Se upp för hål, rötter, ojämnheter, stenar och andra dolda risker. Ojämn terräng kan få dig att tappa balansen eller fotfästet.

 • Om du kör på något föremål eller om maskinen börjar vibrera ska du omedelbart stänga av motorn, vänta tills alla rörliga delar har stannat och ta bort tändkabeln från tändstiftet innan du kontrollerar om maskinen har skadats. Reparera alla skador innan du börjar köra maskinen igen.

 • Lyft aldrig upp eller bär maskinen medan motorn är igång.

 • Om motorn har varit igång kommer den att vara het och kan orsaka brännskador. Håll avstånd till den heta motorn.

 • Motoravgaser innehåller koloxid, vilket är dödligt vid inandning. Kör inte motorn inomhus eller i ett slutet utrymme.

 • Använd endast tillbehör och redskap som har godkänts av Toro.

Säkerhet på sluttningar

 • Sluttningar är en betydande faktor vid olyckor som orsakas av att föraren förlorar kontrollen, vilket kan leda till allvarliga personskador eller dödsfall. Du ansvarar för säker drift i sluttningar. Du måste vara extra försiktig när du kör maskinen i en sluttning. Vidta följande åtgärder innan du använder maskinen i en sluttning:

  • Granska och säkerställ att du förstår lutningsanvisningarna i handboken.

  • Dagligen utvärdera förhållandena på platsen för att fastställa om sluttningen är säker för maskindrift. Använd sunt förnuft och gott omdöme vid utvärderingen. Förändringar i terrängen, t.ex. fukt, kan snabbt påverka hur maskinen fungerar i en sluttning.

 • Se alltid till att du har bra fotfäste, och håll ordentligt i handtagen. Gå! Spring aldrig.

 • Klipp alltid tvärgående över sluttningar, aldrig uppifrån och ner.

 • Var mycket försiktig när du svänger i sluttningar.

 • Klipp inte i branta sluttningar.

 • Var mycket försiktig när du backar eller drar maskinen mot dig.

 • Undvik att klippa vått gräs. Dåligt fotfäste kan göra att du halkar och faller.

 • Ta bort eller märk ut hinder som diken, hål, fåror, gupp, stenar eller andra dolda faror. Det kan finnas dolda hinder i högt gräs.

 • Var försiktig när du klipper i närheten av stup, diken och flodbäddar.

 • Håll alltid båda händerna på handtaget när du använder maskinen.

 • Om du klipper från den övre delen av en sluttning och behöver längre räckvidd ska du använda ett godkänt förlängningshandtag.

Bränsleavstängningsventil

g364758
 • Vrid vredet på bränsleavstängningsventilen horisontellt för att öppna ventilen.

 • Vrid vredet på bränsleavstängningsventilen vertikalt för att stänga ventilen.

Starta motorn

 1. Öppna bränsleavstängningsventilen. Se Bränsleavstängningsventil.

 2. Tryck förarnärvaroreglaget mot styret.

  g017334
 3. Sätt foten på klippdäcket och tippa maskinen mot dig (Figur 23).

  g364773
 4. Dra i startsnörets handtag medan du håller i förarnärvaroreglaget.

  Note: Kontakta en auktoriserad återförsäljare eller en auktoriserad Toro-distributör om maskinen inte startar efter flera försök.

Stänga av motorn

UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
Varje användning eller dagligen
 • Kontrollera att motorn stängs av inom tre sekunder efter det att förarnärvaroreglaget har släppts.
 • Stäng av motorn genom att släppa förarnärvaroreglaget (Figur 24).

  Important: När du släpper förarnärvaroreglaget ska både motorn och klippskivan stanna inom tre sekunder. Om de inte stannar ordentligt ska du genast sluta använda maskinen och kontakta en auktoriserad återförsäljare eller en auktoriserad Toro-distributör.

  g017366

  Stödja handtaget med fotstödet

  Handtag som är monterat i det nedre läget

  Note: Om du har monterat handtaget i det nedre läget på 103,4 cm ska du använda fotstödet för att stötta handtaget i det vertikala läget

  g367257
  • Lossa handtaget genom att lyfta handtaget och rotera fotstödet framåt (Figur 25).

  • För att stödja handtaget ska du positionera handtaget och rotera fotstödet bakåt.

  Byta ut klipptråden

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Årligen
 • Byt ut klipptråden.
 • Undersök klippskivan varje gång du byter ut klipptråden. Om klippskivan är skadad ska den genast bytas ut.

  1. Ta bort klippskivan. Se Ta bort klippskivan.

  2. Byt ut de befintliga klipptrådarna med två nya klipptrådar som är lika långa enligt Figur 26.

   g364808
  3. Montera klippskivan. Se Montera klippskivan.

  Justera klipphöjden

  Varning

  Vid justering av klipphöjden kan du komma i kontakt med klippskivan, vilket kan leda till allvarliga personskador.

  • Stäng av motorn och vänta tills alla rörliga delar har stannat.

  • Använd skyddshandskar när du hanterar klippskivan.

  Var försiktig

  Om motorn har varit igång kan ljuddämparen vara het och orsaka brännskador.

  Håll avstånd till den heta ljuddämparen.

  Undersök klippskivan varje gång du justerar klipphöjden. Om klippskivan är skadad ska den genast bytas ut.

  1. Ta bort klippskivan. Se Ta bort klippskivan.

  2. Ändra distansbrickornas placering för att justera klipphöjden enligt (Figur 27).

   Note: Varje distansbricka ändrar klipphöjden med 6,3 mm.

   g364979
  3. Montera klippskivan. Se Montera klippskivan.

  Ta bort klippskivan

  Undersök klippskivan varje gång du tar bort den. Om klippskivan är skadad ska den genast bytas ut.

  1. Stäng bränsleavstängningsventilen. Se Bränsleavstängningsventil.

  2. Lossa tändkabeln från tändstiftet.

  3. Tippa maskinen på sidan med oljestickan nedåt.

   Important: Tippa alltid maskinen på sidan med oljestickan riktad nedåt. Om maskinen tippas i en annan riktning kan ventilmekanismen fyllas med olja – som det tar minst 30 minuter att tömma.

   g364720
  4. Notera distansbrickornas lägen.

   g364979
  5. Använd skiftnyckeln som medföljer maskinen för att ta bort klippskivan genom att vrida skruven moturs (Figur 29). Spara alla monteringsfästdon.

   Important: Använd skyddsglasögon och skärskyddshandskar när du avlägsnar klippskivan.

  Montera klippskivan

  Important: För att montera klippskivan korrekt behöver du en momentnyckel. Om du inte har en momentnyckel, eller inte vill utföra den här proceduren, ska du kontakta en auktoriserad återförsäljare eller en auktoriserad Toro-distributör.

  1. Montera hållaren, klippskivan, distansbrickorna och den konformade distansbrickan på impellern med skruven (Figur 30).

   Important: Montera alltid den koniska distansbrickan direkt under impellern och hållaren under skruvens huvud.

   g364732
  2. Dra åt skruven till 25 Nm.

   Note: En skruv som är åtdragen till 25 Nm är mycket hårt åtdragen. Håll fast impellern, lägg din tyngd bakom momentnyckeln och dra åt skruven.

  3. Tippa tillbaka maskinen i upprätt läge, anslut tändkabeln till tändstiftet och öppna bränslekranen.

  Arbetstips

  Allmänna klipptips

  • Placera fotstödets ring under det övre stoppet för att förbättra hanteringen av maskinen.

   g367278
  • Inspektera området där maskinen ska användas och ta bort föremål som maskinen kan slunga iväg.

  • Undvik att låta klipptråden gå emot massiva objekt. Kör aldrig avsiktligt över ett föremål.

  • Stäng av motorn om du kör på något föremål eller om klipparen börjar vibrera. Ta bort tändkabeln från tändstiftet och kontrollera noga om klipparen har skadats.

  • Montera nya klipptrådar när klippsäsongen börjar för att garanterat få bästa resultat.

  • Byt ut klipptråden mot en ny klipptråd från Toro vid behov.

  • Kontrollera att den nya klipptråden är lika lång som den befintliga klipptråden.

  Klippa gräs

  • Klipp endast cirka en tredjedel av grässtrået åt gången. Klipp endast med den högsta inställningen (30 mm), såvida inte gräset är glest eller om det är sent på hösten då gräset växer långsammare. Se Justera klipphöjden.

  • Klipp inte gräs som är högre än 15 cm eftersom det kan täppa till maskinen eller leda till motorstopp.

  • Vått gräs och våta löv har en tendens att klumpas ihop på marken, vilket kan leda till att maskinen täpps till eller får motorstopp. Klipp om möjligt endast vid torra förhållanden.

   Varning

   Vått gräs och våta löv kan orsaka allvarliga personskador om du halkar och rör vid klipptråden.

   Klipp om möjligt endast vid torra förhållanden.

  • Tänk på brandfaran vid mycket torra förhållanden, följ alla lokala brandvarningar och håll maskinen ren från torrt gräs och löv.

  • Försök med en eller flera av åtgärderna nedan om du inte är nöjd med klippresultatet:

   • Kontrollera klippenheten och/eller byt ut klipptråden.

   • Gå saktare när du klipper.

   • Höj gräsklipparens klipphöjdsinställning.

   • Klipp gräset oftare.

   • Överlappa klippsvepningarna istället för att klippa en hel svepning varje gång.

  Klippa löv

  • Efter avslutad klippning bör halva gräsmattan synas genom täcket av sönderskurna löv. Det kan vara nödvändigt att gå över löven mer än en gång.

  • Vi rekommenderar inte att du klipper gräs som är höge än 15 cm. Om lövtäcket är för tjockt kan maskinen täppas igen och orsaka motorstopp.

  • Sänk klipphastigheten om gräsklipparen inte skär löven tillräckligt fint.

  Efter körning

  Säkerhet efter användning

  Allmän säkerhet

  • Stäng av motorn, ta ut nyckeln (i förekommande fall) och vänta tills alla rörliga delar har stannat innan du kliver ur förarsätet. Låt maskinen svalna innan du justerar, rengör, förvarar eller utför underhåll på den.

  • Ta bort gräs och skräp från maskinen för att förebygga brand. Torka upp eventuellt olje- eller bränslespill.

  • Förvara aldrig maskinen eller bränslebehållaren i närheten av en öppen låga, gnista eller ett kontrolljus, t.ex. nära en varmvattenberedare eller någon annan anordning.

  Säkerhet vid transport

  • Fäst maskinen.

  • Var försiktig när du lastar på och av maskinen.

  Rengöra maskinen

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Efter varje användning
 • Rensa bort gräsklipp och smuts från hela maskinen.
 • Varning

  Det kan lossna material från under klipparkåpan.

  • Använd skyddsglasögon.

  • Stå kvar i körläge (bakom handtaget).

  • Håll kringstående på avstånd.

  1. Tippa maskinen på sidan med oljestickan nedåt.

   Important: Tippa alltid maskinen på sidan med oljestickan riktad nedåt. Om maskinen tippas i en annan riktning kan ventilmekanismen fyllas med olja – som det tar minst 30 minuter att tömma.

  2. Använd en borste eller tryckluft för att ta bort gräs och skräp från avgasskyddet, den övre kåpan och omgivande klippdäcksområden.

  3. Rengör kylsystemet, ta bort gräsklipp, skräp och smuts från motorns luftkylflänsar och startmotorn.

   Note: Rengör kylsystemet oftare vid dammiga eller smutsiga förhållanden.

  Underhåll

  Note: Vänster och höger sida på maskinen är lika med förarens vänstra respektive högra sida vid normal körning.

  Rekommenderat underhåll

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Efter de första 5 timmarna
 • Byt oljan i motorn.
 • Varje användning eller dagligen
 • Kontrollera att motorn stängs av inom tre sekunder efter det att förarnärvaroreglaget har släppts.
 • Kontrollera oljenivån i motorn.
 • Efter varje användning
 • Rensa bort gräsklipp och smuts från hela maskinen.
 • Var 100:e timme
 • Kontrollera tändstiftet och byt ut det vid behov.
 • Årligen
 • Byt ut klipptråden.
 • Byt ut luftfiltret. Byt ut det oftare vid dammiga arbetsförhållanden.
 • Byt oljan i motorn.
 • Säkerhet vid underhåll

  • Stäng av motorn, ta ut nyckeln (i förekommande fall) och vänta tills alla rörliga delar har stannat innan du kliver ur förarsätet. Låt maskinen svalna innan du justerar, rengör, förvarar eller utför underhåll på den.

  • Lossa tändkabeln från tändstiftet innan du utför underhåll.

  • Använd handskar och ögonskydd när du servar maskinen.

  • Kontrollera maskinen regelbundet och byt ut slitna eller skadade delar. Använd endast de klippdelar som lämpar sig för användning vid maskinens drifthastighet.

  • Mixtra aldrig med säkerhetsbrytarna. Kontrollera regelbundet att de fungerar som de ska.

  • Bränslet kan läcka ut när man tippar maskinen. Bränslet är brandfarligt, explosivt och kan orsaka personskador. Kör motorn tills tanken är tom eller töm tanken på bensin med en handpump; sug aldrig ut med en hävert.

  • Tillförsäkra säkert bruksskick genom att se till att alla fästelement är åtdragna på maskinen.

  • Ändra inte inställningarna för motorns varvtalshållare och övervarva inte motorn.

  • Använd endast Toros originalreservdelar och tillbehör för att se till att maskinen fungerar säkert och optimalt. Det kan vara farligt att använda reservdelar och tillbehör från andra tillverkare och det kan göra produktgarantin ogiltig.

  Underhållsförberedelser

  Varning

  Bränslet kan läcka ut när man tippar maskinen. Bränslet är brandfarligt, explosivt och kan orsaka personskador.

  Kör motorn tills tanken är tom eller töm tanken på bränsle med en handpump. Använd aldrig en hävert.

  Important: Tippa alltid maskinen på sidan med oljestickan riktad nedåt. Om maskinen tippas med oljestickan riktad uppåt kan ventilmekanismen fyllas med olja – som det tar minst 30 minuter att tömma.

  1. Stäng av motorn och vänta tills alla rörliga delar har stannat.

  2. Flytta maskinen till ett plant underlag.

  3. Lossa tändkabeln från tändstiftet (Figur 32).

   g017342
  4. Stäng bränsleavstängningsventilen. Se Bränsleavstängningsventil.

   Important: Töm bränsletanken om du ska reparera maskinen.

  5. Öppna bränsleavstängningsventilen och anslut tändkabeln till tändstiftet efter att du har utfört underhåll.

  Byta luftrenaren

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Årligen
 • Byt ut luftfiltret. Byt ut det oftare vid dammiga arbetsförhållanden.
  1. Tryck ned spärrhakarna på den övre delen av luftfilterkåpan (Figur 33).

   g364771
  2. Ta bort kåpan.

  3. Ta bort filterelementet (Figur 33).

  4. Kontrollera pappersluftfiltret.

   1. Byt ut filtret om det är skadat, blött på grund av olja eller bränsle eller mycket smutsigt.

   2. Om filtret är smutsigt knackar du det mot en hård yta flera gånger eller blåser tryckluft på mindre än 2,07 bar genom den sida av filtret som är vänd mot motorn.

    Note: Borsta inte bort smutsen från filtret, eftersom smutsen då tränger in i fibrerna.

  5. Rengör luftfilterbasen och kåpan med en fuktig trasa. För inte in smuts i luftkanalen.

  6. Sätt i filtret i filterbasen.

  7. Montera kåpan.

  Motoroljespecifikationer

  API-serviceklassificering: SJ eller högre

  Oljeviskositet: 10W-30-olja

  Kontrollera oljenivån i motorn

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Varje användning eller dagligen
 • Kontrollera oljenivån i motorn.
  1. Förbered maskinen för underhåll. Se Underhållsförberedelser.

  2. Avlägsna oljestickan från oljepåfyllningsröret och torka av den med en ren trasa.

  3. Sätt tillbaka oljestickan i oljepåfyllningsröret, och dra sedan upp den.

   Important: Gänga inte in oljestickan i påfyllningsröret.

  4. Kontrollera oljenivån på oljestickan.

   g017332
  5. Om oljenivån är nära eller under markeringen för den nedre gränsen på oljestickan (Figur 34) ska du långsamt hälla i den angivna motoroljan i oljepåfyllningsröret (Figur 35) och vänta i tre minuter.

   g364716
  6. Torka av oljestickan med en ren trasa och upprepa steg 3 till 5 till dess att motoroljenivån är vid den övre markeringen.

  7. För in oljestickan i oljepåfyllningsröret och dra åt oljestickan ordentligt för hand.

  Byta ut motoroljan

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Efter de första 5 timmarna
 • Byt oljan i motorn.
 • Årligen
 • Byt oljan i motorn.
 • Tömma ur motoroljan

  1. Om motorn är kall kan du köra maskinen i en till två minuter för att värma oljan.

  2. Kontrollera att bränsletanken endast innehåller lite eller inget bränsle alls så att inget läcker ut när du tippar klipparen på sidan.

  3. Förbered maskinen för underhåll. Se Underhållsförberedelser.

  4. Avlägsna oljestickan från oljepåfyllningsröret och torka av den med en ren trasa.

  5. Rikta in ett avtappningskärl bredvid klippdäcket, på marken, vid den sida av maskinen där oljepåfyllningsröret sitter (Figur 35).

   g364772
  6. Tippa gräsklipparen på sidan med oljepåfyllningsröret riktat nedåt för att tömma ut oljan genom påfyllningsröret.

   Important: Tippa alltid maskinen på sidan med oljestickan riktad nedåt. Om maskinen tippas i en annan riktning kan ventilmekanismen fyllas med olja – som det tar minst 30 minuter att tömma.

  7. Tippa tillbaka klipparen till arbetsläget.

  8. Torka bort utspilld olja från maskinen.

  Note: Kassera den använda oljan enligt lokala föreskrifter på en återvinningsstation.

  Fylla på olja i motorn

  Oljekapacitet: 0,40 liter

  1. Häll långsamt den angivna motoroljan i oljepåfyllningsröret (Figur 35) och vänta i tre minuter.

   g364716
  2. Sätt tillbaka oljestickan i oljepåfyllningsröret, och dra sedan upp den.

   Important: Gänga inte in oljestickan i påfyllningsröret.

  3. Kontrollera oljenivån på oljestickan (Figur 38).

   Note: Om du fyller på för mycket olja i motorn ska du tömma ur överflödig olja. Se Tömma ur motoroljan.

   g017332
  4. Om oljenivån är under den övre gränsen ska du torka av oljestickan med en ren trasa och upprepa steg 1 till 3 till dess att motoroljenivån är vid den övre markeringen.

  5. För in oljestickan i oljepåfyllningsröret och dra åt oljestickan ordentligt för hand.

  Utföra service på tändstiftet

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Var 100:e timme
 • Kontrollera tändstiftet och byt ut det vid behov.
 • Tändstiftsspecifikation: Champion RN9YC eller motsvarande.

  1. Förbered maskinen för underhåll. Se Underhållsförberedelser.

  2. Rengör runt tändstiftet.

  3. Skruva bort tändstiftet från cylindertoppen.

   Important: Byt ut tändstiftet om det är slitet, skadat eller smutsigt. Rengör inte elektroderna eftersom grus kan ta sig in i cylindern och orsaka skador på motorn.

  4. Justera luftgapet (Figur 39) mellan mittelektroden och sidoelektroden till 0,76 mm.

   g326888
  5. Montera tändstiftet och packningen.

  6. Dra åt tändstiftet till ett moment på 20 Nm.

  7. Anslut tändkabeln till tändstiftet.

  Förvaring

  Förvaringssäkerhet

  • Stäng av motorn, ta ut nyckeln (i förekommande fall) och vänta tills alla rörliga delar har stannat innan du kliver ur förarsätet. Låt maskinen svalna innan du justerar, rengör, förvarar eller utför underhåll på den.

  • Låt motorn svalna innan du ställer undan maskinen i ett slutet utrymme.

  • Låt motorn svalna innan du ställer undan maskinen i ett slutet utrymme.

  • Förvara aldrig maskinen eller bränslebehållaren i närheten av en öppen låga, gnista eller ett kontrolljus, som t.ex. nära en varmvattenberedare eller någon annan anordning.

  • Ta bort gräs, löv och skräp från ljuddämparen och motorrummet för att undvika eldsvåda.

  Förbereda maskinen för förvaring

  Varning

  Bränsleångor kan explodera.

  • Förvara inte bränsle längre än 30 dagar.

  • Förvara inte maskinen i ett slutet utrymme nära öppen eld.

  • Låt motorn svalna innan den ställs i förvaring.

  1. När du ska fylla på bränsle för sista gången på året ska du tillsätta bränslestabiliserare till bränslet enligt motortillverkarens anvisningar.

  2. Kör maskinen tills motorn stängs av på grund av bränslestopp.

  3. Starta motorn igen och kör tills den stängs av. När du inte längre kan starta motorn är bränslesystemet tomt.

  4. Lossa kabeln från tändstiftet.

  5. Ta bort tändstiftet, tillsätt 30 ml olja genom tändstiftshålet och dra sakta i startsnöret flera gånger för att fördela oljan i cylindern.

  6. Montera tändstiftet och dra åt till 20 Nm.

  7. Kontrollera om klippskivan är sliten eller skadad. Byt ut klippskivan om den är skadad eller om trimmertråden är sliten.

  8. Dra åt alla muttrar, bultar och skruvar.

  9. Förvara maskinen i ett svalt, rent och torrt utrymme.

  Felsökning

  ProblemPossible CauseCorrective Action
  Det går inte att starta motorn.
  1. Tändkabeln har inte anslutits till tändstiftet.
  2. Hålet i tanklocket är igensatt.
  3. Tändstiftet är slitet, skadat eller har felaktigt avstånd.
  4. Bränsletanken är tom eller bränslesystemet innehåller gammalt bränsle.
  1. Anslut tändkabeln till tändstiftet.
  2. Rengör hålet i tanklocket eller byt ut tanklocket.
  3. Kontrollera tändstiftet och justera avståndet vid behov. Byt ut tändstiftet om det är anfrätt, skadat eller sprucket.
  4. Töm och/eller fyll på bränsletanken med färsk bensin. Om problemet kvarstår ska du kontakta en auktoriserad återförsäljare eller en auktoriserad Toro-distributör.
  Motorn är trög att starta eller tappar kraft.
  1. Hålet i tanklocket är igensatt.
  2. Luftfiltret är smutsigt och blockerar luftflödet.
  3. Det finns gräsklipp och skräp under klipparkåpan.
  4. Tändstiftet är slitet, skadat eller har felaktigt avstånd.
  5. Motorns oljenivå är för låg, för hög eller så är motoroljan mycket smutsig.
  6. Bränsletanken innehåller gammalt bränsle.
  1. Rengör hålet i tanklocket eller byt ut tanklocket.
  2. Rengör luftfiltrets förrenare och/eller byt pappersluftfiltret.
  3. Rengör under klipparkåpan.
  4. Kontrollera tändstiftet och justera avståndet vid behov. Byt ut tändstiftet om det är anfrätt, skadat eller sprucket.
  5. Kontrollera motoroljan. Byt ut oljan om den är smutsig. Fyll på eller tappa ut olja för att justera oljenivån efter markeringen Full på oljestickan
  6. Töm och fyll på bränsletanken med färsk bensin.
  Motorn går ojämnt.
  1. Tändkabeln har inte anslutits till tändstiftet.
  2. Tändstiftet är slitet, skadat eller har felaktigt avstånd.
  3. Luftfiltret är smutsigt och blockerar luftflödet.
  1. Anslut tändkabeln till tändstiftet.
  2. Kontrollera tändstiftet och justera avståndet vid behov. Byt ut tändstiftet om det är anfrätt, skadat eller sprucket.
  3. Rengör luftfiltrets förrenare och/eller byt pappersluftfiltret.
  Maskinen eller motorn vibrerar för mycket.
  1. Det finns gräsklipp och skräp under klipparkåpan.
  2. Motorns fästskruvar är lösa.
  3. Skruven som fäster klippenheten är lös.
  1. Rengör under klipparkåpan.
  2. Dra åt motorns fästskruvar.
  3. Dra åt klippenhetsskruven.
  Klippmönstret blir ojämnt.
  1. Du klipper i samma mönster om och om igen.
  2. Det finns gräsklipp och skräp under klipparkåpan.
  1. Byt klippmönster.
  2. Rengör under klipparkåpan.