Johdanto

Tämä kone on tarkoitettu kaupalliseen ja kotikäyttöön nurmen hoitoon jyrkillä rinteillä ja kummuilla sekä vesistöjen ja hiekkaesteiden lähellä. Tuotteen käyttäminen muuhun kuin sen aiottuun käyttötarkoitukseen voi olla vaarallista käyttäjälle ja sivullisille.

Lue nämä tiedot huolellisesti, jotta opit käyttämään ja huoltamaan laitetta asianmukaisesti sekä välttämään tapaturmia ja tuotevaurioita. Olet itse vastuussa tuotteen asianmukaisesta ja turvallisesta käytöstä.

Osoitteessa www.https://www.toro.com/en-GB on lisätietoja, jos tarvitset esimerkiksi turvallisuuteen liittyviä vinkkejä, käyttökoulutukseen liittyviä materiaaleja, tietoja lisävarusteista tai lähimmästä jälleenmyyjästä tai jos haluat rekisteröidä tuotteesi.

Aina kun tarvitset huoltoa, alkuperäisiä Toro-varaosia tai lisätietoja, ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen tai Toron asiakaspalveluun. Ota tällöin tuotteesi malli- ja sarjanumerot valmiiksi esiin. Kuva 1 osoittaa laitteen malli- ja sarjanumeron sijainnin. Kirjoita numerot annettuun tilaan.

Important: Skannaa sarjanumerokilvessä (jos varusteena) oleva QR-koodi mobiililaitteella, niin saat tuotetietoja sekä takuu- ja varaosatietoja.

g364631

Kirjoita tuotteen malli- ja sarjanumerot alla olevaan tilaan:

Tässä käyttöoppaassa esiintyvä varoitusmerkintä (Kuva 2) ilmaisee vaaratilannetta, josta saattaa olla seurauksena vakava tapaturma tai jopa kuolema, jos suositellut varotoimenpiteet laiminlyödään.

g000502

Tässä käyttöoppaassa käytetään kahta termiä tietojen korostamiseksi. Tärkeää kiinnittää huomiota mekaanisiin erikoistietoihin ja Huomautus korostaa erityishuomion ansaitsevia yleistietoja.

Tämä tuote on asiaankuuluvien eurooppalaisten direktiivien mukainen. Lisätietoja on erillisessä tuotekohtaisessa vaatimustenmukaisuusvakuutuksessa.

Brutto- tai nettovääntö: Moottorin valmistaja on mitannut tämän moottorin brutto- tai nettoväännön laboratoriossa SAE J1940:n tai J2723:n mukaisesti. Tämän luokan leikkurin moottorin todellinen vääntö on huomattavasti alhaisempi, koska se on säädetty turvallisuuteen, päästöihin ja käyttöön liittyvien vaatimusten mukaisesti. Tutustu koneen mukana toimitettuihin moottorin valmistajan tietoihin.

Turvaohjeet

Seuraavat turvaohjeet on mukautettu standardeista ANSI B71.1–2017, ANSI B71.4–2017 ja EN 14910.

Yleinen turvallisuus

Important: Lue nämä ohjeet huolellisesti ennen koneen käyttöä ja säilytä ne myöhempää tarvetta varten.

Tämä tuote voi vahingoittaa käsiä ja jalkoja sekä singota esineitä. Noudata aina kaikkia turvallisuusohjeita, jotta vakavilta loukkaantumisilta vältytään.

 • Lue ja sisäistä tämän käyttöoppaan sisältö ennen moottorin käynnistämistä.

 • Älä laita käsiä tai jalkoja koneen liikkuvien osien lähelle.

 • Älä käytä konetta ilman paikallaan olevia ja asianmukaisesti toimivia suojuksia ja muita suojalaitteita.

 • Älä päästä sivullisia ja lapsia käyttöalueelle. Lapset eivät saa käyttää konetta. Anna vain vastuullisten, koulutettujen, ohjeisiin perehtyneiden ja fyysisesti konetta käyttämään kykenevien aikuisten käyttää konetta. Paikalliset säännökset saattavat asettaa rajoituksia käyttäjän iälle.

 • Sammuta moottori, irrota virta-avain (jos varusteena) ja odota, että kaikki liikkuvat osat pysähtyvät, ennen kuin poistut käyttäjän paikalta. Anna koneen jäähtyä ennen säätöä, huoltoa, puhdistusta tai varastointia.

Laitteen asiaton käyttö tai huolto voi aiheuttaa tapaturman. Vähennä loukkaantumisriskiä noudattamalla näitä turvallisuusohjeita ja huomioimalla aina varoitusmerkki Graphic, joka tarkoittaa varoitusta, vaaraa tai hengenvaaraa – henkilöturvallisuusohjeet. Ohjeiden laiminlyönti saattaa johtaa henkilövahinkoon tai kuolemaan.

Turva- ja ohjetarrat

Graphic

Turva- ja ohjetarrat on sijoitettu hyvin näkyville paikoille mahdollisten vaara-alueiden lähettyville. Korvaa vioittuneet tai kadonneet tarrat uusilla.

decalh295159
decal111-9826
decal134-7020
decal134-7022

Käyttöönotto

Kahvan jalkapysäyttimen asennus

Vaiheeseen tarvittavat osat:

Alempi kahva1
Jalkapysäytin1
Pultti (6 × 35 mm)1
Aluslaatta (6 mm)3
Lukkomutteri (6 mm)1

Note: Jalkapysäytintä voi käyttää kahvan tukemiseen pystyasentoon vain, kun kahva asennetaan ala-asentoon 103,4 cm:iin.

g367240
 1. Määritä kahvan korkeus, kun jalkapysäytin on asennettu ylärajoittimen kannattimeen (Kuva 3).

 2. Kohdista jalkapysäyttimen reikä alemman kahvan reikään (Kuva 4).

  g364679
 3. Asenna jalkapysäytin kahvaan pultilla (6 × 35 mm), kolmella aluslaatalla (6 mm) ja lukkomutterilla (6 mm).

 4. Kiristä lukkomutteri ja pultti.

  Note: Varmista, että voit kääntää jalkapysäytintä.

Kahvan asennus

Vaiheeseen tarvittavat osat:

T-holkit4
Pultti (6 × 55 mm)2
Aluslaatta (6 mm)6
Lukkomutteri (6 mm)2
Nuppi2
U-pultti2
Kahvan liitin
Ylempi kahva1
Pultti (¼ × 1-¾ tuumaa)1
Lukkomutteri (¼ tuumaa)1

Alemman kahvan asennus koneeseen

 1. Asenna kaksi T-holkkia leikkuupöydän kahvan laippoihin (Kuva 5).

  g364682
 2. Kohdista kahvan jalkapysäytin leikkuupöydän ylärajoittimen kannattimeen (Kuva 6).

  g364680
 3. Kohdista kahvan reikä holkkien reikiin (Kuva 7) ja asenna kahva koneeseen pultilla (6 × 55 mm), kahdella aluslaatalla (6 mm) ja lukkomutterilla (6 mm).

  g364681
 4. Toista vaihe 3 koneen toisella puolella.

Ylemmän ja alemman kahvan kokoaminen

 1. Kohdista ylemmän kahvan reiät alemman kahvan reikiin (Kuva 8).

  g364684
 2. Kiinnitä ylempi kahva alempaan kahvaan kahdella U-pultilla, kahdella aluslaatalla (6 mm) ja kahdella nupilla.

Kaapelin kiinnitys käyttäjän pitosankaan

 1. Aseta kaapelin suojuksen päässä oleva liitin kahvan liittimen ylempään liitäntään (Kuva 9).

  g367356
 2. Purista käyttäjän pitosangan jalkaa, kunnes se voidaan irrottaa ylemmästä kahvasta, ja irrota sanka koneesta (Kuva 10).

  g367353
 3. Aseta kaapelin liitin käyttäjän pitosangan kannattimen reiän läpi kuvan mukaisesti (Kuva 11).

  g367355
 4. Aseta käyttäjän pitosangan pää kahvaan, purista kevyesti sangan toista jalkaa ja työnnä sanka kahvaan (Kuva 13).

  g367358
 5. Kiinnitä kahvan liitin ylempään kahvaan (Kuva 14) pultilla (¼ × 1-¾ tuumaa) ja lukkomutterilla (¼ tuumaa).

  g367354

Öljyn lisääminen moottoriin

Important: Laitteen moottorissa ei ole öljyä toimitettaessa. Lisää öljyä moottoriin ennen moottorin käynnistämistä.

API-huoltoluokitus: SJ tai korkeampi

Öljyn viskositeetti: 10W-30-öljy

Öljymäärä: 0,40 l

 1. Siirrä laite tasaiselle alustalle.

 2. Poista mittatikku öljyn täyttökaulasta ja pyyhi mittatikku puhtaalla liinalla (Kuva 14).

  g364715
 3. Lisää määritettyä moottoriöljyä hitaasti öljyn täyttökaulaan (Kuva 15) ja odota kolme minuuttia.

  g364716
 4. Työnnä mittatikku öljyn täyttökaulaan ja vedä se takaisin ulos.

 5. Tarkista öljymäärä mittatikusta (Kuva 16).

  Note: Jos lisäät öljyä liikaa, valuta ylimääräinen öljy pois. Katso kohta Moottoriöljyn tyhjennys.

  g364717
 6. Jos öljyn pinta on ylärajan alapuolella, pyyhi mittatikku puhtaalla liinalla ja toista vaiheet 3–5, kunnes moottoriöljyn pinta on ylärajamerkin tasalla.

 7. Aseta mittatikku öljyn täyttökaulaan ja kiristä mittatikku käsin.

Laitteen yleiskatsaus

g364714
g364713
g364793

Käyttäjän pitosanka

Käyttäjän pitosangalla (Kuva 19) ohjataan vauhtipyörän jarrua ja moottorin käynnistystä.

 • Käynnistä moottori puristamalla kahvan sankaa.

 • Sammuta moottori vapauttamalla kahvan sanka.

Polttoaineen sulkuventtiili

Ohjaa polttoaineen virtausta moottoriin polttoaineen sulkuventtiilin avulla (Kuva 19).

 • Sulje polttoaineen sulkuventtiili, kun kuljetat, huollat tai varastoit konetta.

 • Avaa polttoaineen sulkuventtiili, jotta moottori voidaan käynnistää.

Malli

Leikkuuleveys

Tuotteen leveys

02616

457 mm

574 mm

Lisälaitteet/lisävarusteet

Koneeseen on saatavana valikoima Toron hyväksymiä lisälaitteita ja -varusteita, joiden avulla voidaan parantaa ja laajentaa sen ominaisuuksia. Ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen tai valtuutettuun Toro-jälleenmyyjään tai siirry osoitteeseen www.https://www.toro.com/en-GB, jossa on luettelo hyväksytyistä lisälaitteista ja -varusteista.

Käytä vain aitoja Toro-varaosia ja -lisävarusteita, jotta kone toimisi parhaalla mahdollisella tavalla ja sen turvasertifiointi pysyisi voimassa. Muiden valmistajien varaosat ja lisävarusteet voivat osoittautua vaarallisiksi, ja niiden käyttö voi johtaa tuotteen takuun raukeamiseen.

Käyttö

Note: Koneen vasen ja oikea puoli määritellään normaalista käyttöasennosta käsin.

Ennen käyttöä

Turvallisuus ennen käyttöä

Yleinen turvallisuus

 • Sammuta moottori, irrota virta-avain (jos varusteena) ja odota, että kaikki liikkuvat osat pysähtyvät, ennen kuin poistut käyttäjän paikalta. Anna koneen jäähtyä ennen säätöä, huoltoa, puhdistusta tai varastointia.

 • Tutustu laitteen turvallisen käytön ohjeisiin, ohjauslaitteisiin ja turvamerkintöihin.

 • Varmista, että kaikki suojukset ja turvalaitteet ovat paikoillaan ja että ne toimivat oikein.

 • Tarkasta aina, että leikkuukiekko, pultti, välikappaleet ja kiinnike eivät ole kuluneet tai vaurioituneet.

 • Tarkasta koneen käyttöalue ja poista siltä kaikki esineet, jotka voivat haitata koneen käyttöä tai joita kone voi singota.

 • Leikkuukorkeutta säädettäessä kädet ja jalat saattavat joutua kosketuksiin liikkuvan leikkuukiekon kanssa, mikä voi aiheuttaa vakavia vammoja.

 • Vaihda viallinen äänenvaimennin.

Polttoaineturvallisuus

 • Polttoaine on hyvin tulenarkaa ja räjähdysherkkää.Polttoaineen aiheuttama tulipalo tai räjähdys voi aiheuttaa palovammoja ja omaisuusvahinkoja.

  • Aseta säiliö tai laite suoraan maahan ennen polttoaineen lisäystä. Älä aseta niitä ajoneuvoon tai minkään esineen päälle. Muutoin staattinen purkaus voi sytyttää polttoaineen.

  • Lisää tai tyhjennä polttoainetta polttoainesäiliöön ulkona avoimessa tilassa, kun moottori on jäähtynyt. Pyyhi läikkynyt polttoaine pois.

  • Täytä polttoainesäiliö ulkona avoimessa tilassa, kun moottori on jäähtynyt. Pyyhi läikkynyt polttoaine pois.

  • Älä käsittele polttoainetta tupakoidessasi tai avotulen tai kipinöiden lähellä.

  • Älä irrota polttoainesäiliön korkkia tai lisää polttoainetta säiliöön moottorin ollessa käynnissä tai kuuma.

  • Jos polttoainetta läikkyy, älä yritä käynnistä moottoria. Vältä luomasta kipinälähteitä, ennen kuin polttoainehöyryt ovat hälvenneet.

  • Polttoainetta tulee säilyttää hyväksytyssä polttoaineastiassa, joka tulee pitää poissa lasten ulottuvilta.

  • Asenna polttoainesäiliön korkki ja kaikki polttoaineastiat tiukasti paikoilleen.

 • Polttoaine on haitallista tai tappavaa nieltynä. Pitkäaikainen altistuminen höyryille voi aiheuttaa vakavan tapaturman ja sairauksia.

  • Vältä höyryjen hengittämistä.

  • Pidä kasvot ja kädet etäällä jakelupistoolista ja polttoainesäiliöstä.

  • Älä päästä polttoainetta silmiin tai iholle.

Polttoaineen tiedot

TyyppiLyijytön bensiini
Vähimmäisoktaaniluku87 (USA) tai 91 (tutkimusoktaani [RON]; Yhdysvaltojen ulkopuolella)
EtanoliEnintään 10 % tilavuudesta
MetanoliEi mitään
MTBE (metyylitertiääributyylieetteri)Alle 15 % tilavuudesta
ÖljyÄlä lisää polttoaineeseen

Käytä vain puhdasta ja uutta, korkeintaan 30 päivää vanhaa polttoainetta, joka on peräisin luotettavalta toimittajalta.

Important: Vähennä käynnistysongelmia lisäämällä uuteen polttoaineeseen stabilointi-/lisäainetta stabilointi-/lisäaineen valmistajan ohjeiden mukaisesti.

Polttoainesäiliön täyttö

Note: Lisätietoja on moottorin käyttöoppaassa.

 1. Puhdista polttoainesäiliön korkin ympäristö ja irrota korkki.

 2. Täytä polttoainesäiliö määritetyllä polttoaineella kuvan mukaisesti (Kuva 20).

  g364718
 3. Asenna korkki polttoainesäiliöön.

Moottorin öljymäärän tarkistus

Käytön aikana

Turvallisuus käytön aikana

Yleinen turvallisuus

 • Pukeudu asianmukaisesti. Käytä silmäsuojaimia, pitkälahkeisia housuja, tukevia liukastumisen estäviä kenkiä ja kuulosuojaimia. Sido pitkät hiukset. Älä käytä löysiä vaatteita tai riippuvia koruja.

 • Koneen käyttö vaatii käyttäjän täyden huomion. Jos käyttäjän huomio keskittyy muualle, saattaa seurata henkilö- tai omaisuusvahinko.

 • Älä käytä konetta sairaana, väsyneenä tai alkoholin tai huumaavien aineiden vaikutuksen alaisena.

 • Siirrä leikkuukiekko ja kaikki käyttölaitteiden kytkimet vapaalle ennen moottorin käynnistämistä.

 • Käynnistä moottori ohjeiden mukaan jalat kaukana leikkuukiekosta.

 • Kallista konetta vain sen verran kuin on välttämätöntä moottorin käynnistystä varten ja nosta vain sitä osaa, joka on sinusta poispäin.

 • Sammuta moottori, irrota virta-avain (jos varusteena) ja odota, että kaikki liikkuvat osat pysähtyvät, ennen kuin poistut käyttäjän paikalta. Anna koneen jäähtyä ennen säätöä, huoltoa, puhdistusta tai varastointia.

 • Kun vapautat käyttäjän pitokytkimen, moottori sammuu ja leikkuukiekko pysähtyy kolmen sekunnin kuluessa. Jos näin ei tapahdu, lopeta koneen käyttö välittömästi ja ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen.

 • Älä päästä sivullisia ja erityisesti lapsia ja lemmikkejä käyttöalueelle. Pienten lasten on oltava konetta käyttämättömän aikuisen vastuuhenkilön valvonnassa ja pysyteltävä pois käyttöalueelta. Pysäytä kone, jos alueelle tulee ihmisiä.

 • Käytä laitetta vain, kun näkyvyys on hyvä ja kun sääolosuhteet ovat hyvät. Älä käytä konetta ukonilman aikana.

 • Kostea ruoho tai lehdet voivat aiheuttaa vakavan loukkaantumisen, jos liukastut ja kosketat leikkuukiekkoa. Vältä leikkaamasta ruohoa märissä olosuhteissa, jos mahdollista.

 • Ole erityisen varovainen lähestyessäsi kulmia, joissa on huono näkyvyys, pensaita, puita tai muita esteitä, jotka voivat haitata näkyvyyttä.

 • Varo kuoppia, uria, töyssyjä, kiviä ja muita piileviä vaaroja. Epätasainen maasto voi aiheuttaa tasapainon tai jalansijan menettämisen.

 • Jos laite törmää esteeseen tai alkaa täristä, sammuta moottori välittömästi, odota, kunnes kaikki liikkuvat osat ovat pysähtyneet, irrota sytytystulpan johto ja tarkasta laite vaurioiden varalta. Suorita tarvittavat korjaukset ennen koneen käytön jatkamista.

 • Älä nosta tai kanna laitetta moottorin ollessa käynnissä.

 • Jos moottori on juuri sammutettu, se on kuuma ja voi aiheuttaa vakavia palovammoja. Pysy etäällä kuumasta moottorista.

 • Moottorin pakokaasu sisältää häkää, joka on hengenvaarallinen hengitettäessä. Älä käytä moottoria sisällä tai suljetussa tilassa.

 • Käytä vain Toron hyväksymiä lisälaitteita ja -varusteita.

Turvallisuus rinteissä

 • Rinteissä on huomattava koneen hallinnan menettämisen vaara, mikä voi aiheuttaa vakavan tapaturman tai kuoleman. Käyttäjä on vastuussa turvallisesta käytöstä rinteissä. Koneen käyttö rinteissä edellyttää erityistä huolellisuutta. Suorita seuraavat toimenpiteet ennen koneen käyttöä rinteessä:

  • Lue ja sisäistä käyttöoppaassa olevat rinnekäytön ohjeet.

  • Arvioi leikkuupaikan olosuhteet ja määritä niiden perusteella, onko rinne turvallinen koneen käyttöön. Tee arviointi huolellisesti ja harkiten. Maaston olosuhteiden muutokset, kuten kosteus, saattavat vaikuttaa nopeasti koneen toimintaan rinteessä.

 • Varmista, että pysyt pystyssä, ja pidä kahvoista kunnolla kiinni. Käytä laitetta kävellen, älä juokse.

 • Leikkaa rinteet poikittaissuunnassa, ei ylös ja alas.

 • Noudata erittäin suurta varovaisuutta vaihtaessasi suuntaa rinteillä.

 • Älä yritä leikata ruohoa jyrkissä rinteissä.

 • Ole erittäin varovainen vaihtaessasi suuntaa tai vetäessäsi konetta itseäsi kohti.

 • Vältä märän ruohon leikkuuta. Epävakaalla alustalla on helppo liukastua ja kaatua.

 • Poista tai merkitse esteet, kuten ojat, kuopat, urat, töyssyt, kivet tai muut piilevät vaarat. Korkea ruoho voi peittää esteet.

 • Ole varovainen leikatessasi ruohoa pudotusten, ojien tai vallien lähettyvillä.

 • Pidä koneen käytön aikana molemmat kädet kiinni kahvassa.

 • Kun leikkaat rinteen harjalta ja sinun tarvitsee ylettyä pidemmälle, käytä hyväksyttyä pidennettyä kahvaa.

Polttoaineen sulkuventtiili

g364758
 • Avaa venttiili kääntämällä polttoaineen sulkuventtiilin kahvaa vaaka-asentoon.

 • Sulje venttiili kääntämällä polttoaineen sulkuventtiilin kahvaa pystyasentoon.

Moottorin käynnistys

 1. Avaa polttoaineen sulkuventtiili. Katso kohta Polttoaineen sulkuventtiili.

 2. Sulje käyttäjän pitosanka painamalla sitä kahvaa vasten.

  g017334
 3. Aseta jalka leikkuupöydälle ja kallista konetta itseäsi kohti (Kuva 23).

  g364773
 4. Vedä narukäynnistimen kahvaa pitäen samalla käyttäjän pitosankaa painettuna.

  Note: Jos laite ei käynnisty usean yrityksen jälkeen, ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen tai valtuutettuun Toro-jälleenmyyjään.

Moottorin sammutus

HuoltoväliHuoltotoimenpide
Aina ennen käyttöä tai päivittäin
 • Varmista, että moottori sammuu kolmen sekunnin kuluessa käyttäjän pitosangan vapauttamisesta.
 • Sammuta moottori vapauttamalla käyttäjän pitosanka (Kuva 24).

  Important: Kun vapautat käyttäjän pitosangan, moottori ja leikkuukiekko pysähtyvät kolmen sekunnin kuluessa. Jos ne eivät pysähdy, lopeta laitteen käyttö välittömästi ja ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen tai valtuutettuun Toro-jälleenmyyjään.

  g017366

  Kahvan tukeminen jalkapysäyttimellä

  Ohjaustanko asennettuna ala-asentoon

  Note: Jos asensit kahvan ala-asentoon 103,4 cm:iin, tue kahva pystyasentoon jalkapysäyttimellä.

  g367257
  • Vapauta kahva nostamalla kahvaa ja kääntämällä jalkapysäytintä eteenpäin (Kuva 25).

  • Tue kahvaa asettamalla kahva ja kääntämällä jalkapysäytintä taaksepäin.

  Leikkuusiiman vaihto

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  Vuosittain
 • Vaihda leikkuusiima.
 • Tarkista leikkuukiekon kokoonpano aina, kun vaihdat leikkuusiiman. Jos leikkuukiekon kokoonpano on vaurioitunut, vaihda se heti.

  1. Irrota leikkuukiekko. Katso kohta Leikkuukiekon irrotus.

  2. Vaihda nykyiset leikkuusiimat kahteen uuteen samanpituiseen leikkuusiimaan kuvan mukaisesti (Kuva 26).

   g364808
  3. Asenna leikkuukiekko. Katso kohta Leikkuukiekon asennus.

  Leikkuukorkeuden säätö

  Vaara

  Leikkuukorkeutta säädettäessä kädet ja jalat saattavat joutua kosketuksiin leikkuukiekon kanssa, mikä voi aiheuttaa vakavia vammoja.

  • Sammuta moottori ja odota, kunnes kaikki liikkuvat osat ovat pysähtyneet.

  • Käytä suojakäsineitä, kun käsittelet leikkuukiekkoa.

  Varoitus

  Jos moottori on juuri sammutettu, äänenvaimennin on kuuma ja voi aiheuttaa vakavia palovammoja.

  Pysy etäällä kuumasta äänenvaimentimesta.

  Tarkista leikkuukiekon kokoonpano aina, kun säädät leikkuukorkeutta. Jos leikkuukiekon kokoonpano on vaurioitunut, vaihda se heti.

  1. Irrota leikkuukiekko. Katso kohta Leikkuukiekon irrotus.

  2. Säädä leikkuukorkeutta vaihtamalla välikappaleiden sijoitusta kuvan mukaisesti (Kuva 27).

   Note: Kukin välikappale muuttaa leikkuukorkeutta 6,3 mm.

   g364979
  3. Asenna leikkuukiekko. Katso kohta Leikkuukiekon asennus.

  Leikkuukiekon irrotus

  Tarkista leikkuukiekon kokoonpano aina, kun irrotat leikkuukiekon. Jos leikkuukiekon kokoonpano on vaurioitunut, vaihda se heti.

  1. Sulje polttoaineen sulkuventtiili. Katso kohta Polttoaineen sulkuventtiili.

  2. Irrota johto sytytystulpasta.

  3. Kallista laite kyljelleen siten, että mittatikku osoittaa alaspäin.

   Important: Kallista kone kyljelleen aina siten, että mittatikku osoittaa alaspäin. Jos konetta kallistaa toiseen suuntaan, venttiilikoneistoon saattaa valua öljyä, ja sen valuttaminen pois kestää vähintään 30 minuuttia.

   g364720
  4. Kirjaa ylös välikappaleiden sijainti.

   g364979
  5. Irrota leikkuukiekko kääntämällä pulttia vastapäivään koneen mukana toimitettavalla kiintoavaimella (Kuva 29). Säästä kaikki kiinnitystarvikkeet.

   Important: Leikkuukiekon irrotuksen aikana on käytettävä suojalaseja ja viilloilta suojaavia käsineitä.

  Leikkuukiekon asennus

  Important: Leikkuukiekon kokoonpanon asentamiseen tarvitaan momenttiavain. Jos sinulla ei ole momenttiavainta tai et halua suorittaa toimenpidettä itse, ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen tai valtuutettuun Toro-jälleenmyyjään.

  1. Asenna kiinnike, leikkuukiekko, välikappaleet ja kartiomainen välikappale siipipyörään pultilla (Kuva 30).

   Important: Kiinnitä kartiomainen välikappale aina heti siipipyörän ja kiinnittimen alle ja kiinnike pultin pään alle.

   g364732
  2. Kiristä pultti momenttiin 25 N·m.

   Note: 25 N·m:n momenttiin kiristetty pultti on erittäin tiukalla. Pidä siipipyörää paikoillaan, aseta painosi momenttiavaimen taakse ja kiristä pultti.

  3. Kallista kone pystysuoraan, kytke sytytystulpan johto sytytystulppaan ja avaa polttoaineen sulkuventtiili.

  Käyttövihjeitä

  Yleisiä leikkuuvinkkejä

  • Aseta jalkapysäyttimen lenkki ylärajoittimen alle koneen hallittavuuden lisäämiseksi.

   g367278
  • Tarkasta laitteen käyttöalue ja poista siltä kaikki esineet, joita kone voi singota.

  • Älä iske leikkuusiimaa kiinteisiin esineisiin. Älä koskaan aja ruohonleikkurilla tahallasi minkään esteen yli.

  • Jos laite törmää esteeseen tai alkaa täristä, sammuta moottori välittömästi, irrota sytytystulpan johto ja tarkasta laite vaurioiden varalta.

  • Jotta ruohonleikkuri toimisi parhaalla mahdollisella tavalla, asenna uudet leikkuusiimat ennen leikkuukauden alkamista.

  • Vaihda leikkuusiima tarvittaessa Toro-leikkuusiimaan.

  • Varmista, että korvaava leikkuusiima on samanpituinen kuin ehjä leikkuusiima.

  Ruohon leikkaaminen

  • Leikkaa vain noin kolmasosa ruohon pituudesta kerrallaan. Älä leikkaa ruohoa 30 mm:n asetusta lyhyemmäksi, paitsi jos ruoho on harvaa tai on myöhäinen syksy, jolloin ruohon kasvu alkaa hidastua. Katso kohta Leikkuukorkeuden säätö.

  • Älä leikkaa yli 15 cm pitkää ruohoa, koska kone voi tukkeutua tai moottori pysähtyä.

  • Kostea ruoho ja lehdet paakkuuntuvat nurmikolle ja voivat tukkia laitteen tai pysäyttää moottorin. Leikkaa vain ruohon ollessa kuivaa, jos mahdollista.

   Vaara

   Kostea ruoho tai lehdet voivat aiheuttaa vakavan loukkaantumisen, jos liukastut ja kosketat leikkuusiimaa.

   Leikkaa vain ruohon ollessa kuivaa, jos mahdollista.

  • Huomioi palovaara erittäin kuivissa olosuhteissa, noudata kaikkia paikallisia palovaroituksia ja pidä laite puhtaana kuivasta ruohosta ja lehdistä.

  • Jos leikattu nurmikko ei näytä hyvältä, kokeile yhtä tai useampaa seuraavista toimenpiteistä:

   • Tarkasta leikkuuyksikkö ja/tai vaihda leikkuusiima.

   • Kävele hitaammin leikatessasi.

   • Nosta laitteen leikkuukorkeutta.

   • Leikkaa ruoho useammin.

   • Kulje aina osaksi edellisen leikkuukaistan päällä; älä leikkaa kokonaan uutta kaistaa.

  Lehtien leikkaaminen

  • Kun nurmikko on leikattu, tarkista, että puolet ruohosta näkyy lehtikerroksen läpi. Joudut ehkä leikkaamaan lehdet vielä kerran tai useamminkin.

  • Yli 15 cm pituisen ruohon leikkuuta ei suositella. Jos lehtikerros on liian paksu, laite saattaa tukkeutua ja moottori pysähtyä.

  • Hidasta leikkuunopeutta, jos laite ei leikkaa lehtiä tarpeeksi hienoksi.

  Käytön jälkeen

  Turvallisuus käytön jälkeen

  Yleinen turvallisuus

  • Sammuta moottori, irrota virta-avain (jos varusteena) ja odota, että kaikki liikkuvat osat pysähtyvät, ennen kuin poistut käyttäjän paikalta. Anna koneen jäähtyä ennen säätöä, huoltoa, puhdistusta tai varastointia.

  • Ehkäise tulipalovaara puhdistamalla kone ruohosta ja leikkuujätteistä. Puhdista öljy- ja polttoaineroiskeet.

  • Älä säilytä konetta tai polttoainesäiliötä tilassa, jossa on avotuli, kipinöitä tai varmistusliekki (esimerkiksi vedenlämmitin tai muu vastaava laite).

  Kuljetusturvallisuus

  • Kiinnitä kone.

  • Ole varovainen lastatessasi ja purkaessasi konetta.

  Laitteen puhdistus

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  Jokaisen käytön jälkeen
 • Puhdista leikkuujäte ja lika kaikkialta koneesta.
 • Vaara

  Leikkuujätettä saattaa irrota laitteen kotelon alta.

  • Käytä silmäsuojaimia.

  • Pysy käyttäjän paikalla (kahvan takana).

  • Älä päästä sivullisia alueelle.

  1. Kallista laite kyljelleen siten, että mittatikku osoittaa alaspäin.

   Important: Kallista kone kyljelleen aina siten, että mittatikku osoittaa alaspäin. Jos konetta kallistaa toiseen suuntaan, venttiilikoneistoon saattaa valua öljyä, ja sen valuttaminen pois kestää vähintään 30 minuuttia.

  2. Poista ruoho ja roskat äänenvaimentimen suojuksesta, moottorin yläsuojuksesta ja ympäröivästä leikkuupöydästä harjan tai paineilman avulla.

  3. Puhdista jäähdytysjärjestelmä; poista leikkuujätteet, roskat ja lika moottorin jäähdytysrivoista ja käynnistimestä.

   Note: Puhdista jäähdytysjärjestelmä tavallista useammin likaisissa tai roskaisissa olosuhteissa.

  Kunnossapito

  Note: Koneen vasen ja oikea puoli määritellään normaalista käyttöasennosta käsin.

  Kunnossapitotaulukko

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  5 ensimmäisen käyttötunnin jälkeen
 • Vaihda moottoriöljy.
 • Aina ennen käyttöä tai päivittäin
 • Varmista, että moottori sammuu kolmen sekunnin kuluessa käyttäjän pitosangan vapauttamisesta.
 • Tarkista moottoriöljyn määrä.
 • Jokaisen käytön jälkeen
 • Puhdista leikkuujäte ja lika kaikkialta koneesta.
 • 100 käyttötunnin välein
 • Tarkista sytytystulppa ja vaihda se tarvittaessa.
 • Vuosittain
 • Vaihda leikkuusiima.
 • Vaihda ilmansuodatin. Vaihda ilmansuodatin useammin, jos käyttöolosuhteet ovat pölyiset.
 • Vaihda moottoriöljy.
 • Turvallisuus huollon aikana

  • Sammuta moottori, irrota virta-avain (jos varusteena) ja odota, että kaikki liikkuvat osat pysähtyvät, ennen kuin poistut käyttäjän paikalta. Anna koneen jäähtyä ennen säätöä, huoltoa, puhdistusta tai varastointia.

  • Irrota sytytystulpan johto sytytystulpasta ennen huoltotöiden suorittamista.

  • Käytä käsineitä ja silmäsuojaimia konetta huoltaessasi.

  • Tarkasta kone säännöllisesti ja vaihda kaikki kuluneet tai vaurioituneet osat. Käytä vain leikkuuelementtejä, jotka soveltuvat käytettäväksi koneen käyttönopeudella.

  • Älä koskaan peukaloi turvalaitteita. Tarkista säännöllisesti, että ne toimivat asianmukaisesti.

  • Konetta kallistettaessa saattaa valua polttoainetta. Polttoaine on tulenarkaa ja räjähdysherkkää ja voi aiheuttaa henkilövahingon. Käytä moottoria, kunnes polttoaine loppuu, tai poista polttoaine käsipumpulla, älä koskaan lapolla.

  • Huolehdi, että kaikki kiinnitysosat ovat tiukasti kiinni, jotta laitetta on turvallista käyttää.

  • Älä muuta moottorin kierrosnopeuden säätimen asetuksia tai käytä moottoria ylikierroksilla.

  • Käytä vain Toro-alkuperäisvaraosia ja -lisävarusteita, jotta kone toimii parhaalla mahdollisella tavalla. Muiden valmistajien varaosat ja lisävarusteet voivat osoittautua vaarallisiksi, ja niiden käyttö voi johtaa tuotteen takuun raukeamiseen.

  Valmistelu huoltoa varten

  Vaara

  Konetta kallistettaessa saattaa valua polttoainetta. Polttoaine on tulenarkaa ja räjähdysherkkää ja voi aiheuttaa henkilövahingon.

  Käytä moottoria, kunnes polttoaine loppuu, tai poista polttoaine käsipumpulla, älä koskaan lapolla.

  Important: Kallista kone kyljelleen aina siten, että mittatikku osoittaa alaspäin. Jos konetta kallistetaan, kun mittatikku on ylhäällä, venttiilikoneistoon saattaa valua öljyä, ja sen valuttaminen pois kestää vähintään 30 minuuttia.

  1. Sammuta moottori ja odota, kunnes kaikki liikkuvat osat ovat pysähtyneet.

  2. Siirrä laite tasaiselle alustalle.

  3. Irrota sytytystulpan johto sytytystulpasta (Kuva 32).

   g017342
  4. Sulje polttoaineen sulkuventtiili. Katso kohta Polttoaineen sulkuventtiili.

   Important: Jos korjaat konetta, tyhjennä polttoainesäiliö.

  5. Avaa polttoaineventtiili ja kytke sytytystulpan johto sytytystulppaan huoltotöiden jälkeen.

  Ilmanpuhdistimen vaihto

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  Vuosittain
 • Vaihda ilmansuodatin. Vaihda ilmansuodatin useammin, jos käyttöolosuhteet ovat pölyiset.
  1. Paina ilmansuodattimen suojuksen päällä olevat salvat alas (Kuva 33).

   g364771
  2. Irrota suojus.

  3. Irrota suodatinelementti (Kuva 33).

  4. Tarkista paperinen ilmansuodatin.

   1. Vaihda suodatin, jos se on vaurioitunut, öljyn tai polttoaineen kastelema tai erittäin likainen.

   2. Jos suodatin on likainen, napauta sitä kovaa pintaa vasten useita kertoja tai puhalla paineilmaa (alle 2,07 bar) suodattimen moottorin puoleisen sivun läpi.

    Note: Älä harjaa likaa irti suodattimesta, sillä harjaaminen työntää lian kuituihin.

  5. Puhdista ilmansuodattimen kanta ja suojus kostealla liinalla. Älä pyyhi likaa ilmakanavaan.

  6. Aseta suodatin suodattimen kantaan.

  7. Asenna kansi.

  Moottoriöljyn laatuvaatimukset

  API-huoltoluokitus: SJ tai korkeampi

  Öljyn viskositeetti: 10W-30-öljy

  Moottorin öljymäärän tarkistus

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  Aina ennen käyttöä tai päivittäin
 • Tarkista moottoriöljyn määrä.
  1. Valmistele kone huoltoa varten. Katso Valmistelu huoltoa varten.

  2. Poista mittatikku öljyn täyttökaulasta ja pyyhi mittatikku puhtaalla liinalla.

  3. Työnnä mittatikku öljyn täyttökaulaan ja vedä se takaisin ulos.

   Important: Älä kierrä mittatikkua täyttökaulaan.

  4. Tarkista öljymäärä mittatikusta.

   g017332
  5. Jos öljymäärä on lähellä mittatikun alarajamerkkiä tai sen alla (Kuva 34), lisää määritettyä moottoriöljyä hitaasti öljyn täyttökaulaan (Kuva 35) ja odota kolme minuuttia.

   g364716
  6. Pyyhi mittatikku puhtaalla liinalla ja toista vaiheet 3–5, kunnes moottoriöljyn pinta on ylärajamerkin tasalla.

  7. Aseta mittatikku öljyn täyttökaulaan ja kiristä mittatikku käsin.

  Moottoriöljyn vaihto

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  5 ensimmäisen käyttötunnin jälkeen
 • Vaihda moottoriöljy.
 • Vuosittain
 • Vaihda moottoriöljy.
 • Moottoriöljyn tyhjennys

  1. Jos moottori on kylmä, käytä sitä 1–2 minuutin ajan, jotta öljy lämpenee.

  2. Varmista, että polttoainesäiliössä on vain vähän tai ei yhtään polttoainetta, jotta polttoainetta ei vuoda, kun laite kallistetaan kyljelleen.

  3. Valmistele kone huoltoa varten. Katso Valmistelu huoltoa varten.

  4. Poista mittatikku öljyn täyttökaulasta ja pyyhi mittatikku puhtaalla liinalla.

  5. Aseta tyhjennysastia maahan leikkuupöydän viereen koneen öljyn täyttökaulan puolelle (Kuva 35).

   g364772
  6. Valuta öljy täyttökaulasta kallistamalla laite kyljelleen siten, että öljyn täyttökaula osoittaa alaspäin.

   Important: Kallista kone kyljelleen aina siten, että mittatikku osoittaa alaspäin. Jos konetta kallistaa toiseen suuntaan, venttiilikoneistoon saattaa valua öljyä, ja sen valuttaminen pois kestää vähintään 30 minuuttia.

  7. Palauta kone käyttöasentoon.

  8. Puhdista läikkynyt öljy koneesta.

  Note: Toimita käytetty öljy paikallisen jälleenkäsittelylaitoksen hävitettäväksi.

  Öljyn lisääminen moottoriin

  Öljymäärä: 0,40 l

  1. Lisää määritettyä moottoriöljyä hitaasti öljyn täyttökaulaan (Kuva 35) ja odota kolme minuuttia.

   g364716
  2. Työnnä mittatikku öljyn täyttökaulaan ja vedä se takaisin ulos.

   Important: Älä kierrä mittatikkua täyttökaulaan.

  3. Tarkista öljymäärä mittatikusta (Kuva 38).

   Note: Jos lisäät öljyä liikaa, valuta ylimääräinen öljy pois. Katso kohta Moottoriöljyn tyhjennys.

   g017332
  4. Jos öljyn pinta on ylärajan alapuolella, pyyhi mittatikku puhtaalla liinalla ja toista vaiheet 1–3, kunnes moottoriöljyn pinta on ylärajamerkin tasalla.

  5. Aseta mittatikku öljyn täyttökaulaan ja kiristä mittatikku käsin.

  Sytytystulpan huolto

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  100 käyttötunnin välein
 • Tarkista sytytystulppa ja vaihda se tarvittaessa.
 • Sytytystulpan tiedot: Champion RN9YC tai vastaava.

  1. Valmistele kone huoltoa varten. Katso Valmistelu huoltoa varten.

  2. Puhdista sytytystulpan ympäristö.

  3. Irrota sytytystulppa sylinterinkannesta.

   Important: Vaihda kulunut, vaurioitunut tai likainen sytytystulppa. Älä puhdista elektrodeja, koska niistä voi irrota sylinteriin karstaa, jolloin moottori voi vaurioitua.

  4. Säädä keski- ja sivuelektrodien kärkiväliksi 0,76 mm (Kuva 39).

   g326888
  5. Asenna sytytystulppa ja tiiviste.

  6. Kiristä sytytystulppa momenttiin 20 N·m.

  7. Kytke johto sytytystulppaan.

  Varastointi

  Turvallisuus varastoinnin aikana

  • Sammuta moottori, irrota virta-avain (jos varusteena) ja odota, että kaikki liikkuvat osat pysähtyvät, ennen kuin poistut käyttäjän paikalta. Anna koneen jäähtyä ennen säätöä, huoltoa, puhdistusta tai varastointia.

  • Anna moottorin jäähtyä, ennen kuin varastoit laitteen suljettuun tilaan.

  • Anna moottorin jäähtyä, ennen kuin varastoit laitteen suljettuun tilaan.

  • Älä säilytä konetta tai polttoainesäiliötä tilassa, jossa on avotuli, kipinöitä tai varmistusliekki (esimerkiksi vedenlämmitin tai muu vastaava laite).

  • Vähennä tulipalon vaaraa poistamalla ruoho, lehdet ja leikkuujäte äänenvaimentimesta ja moottoritilasta.

  Koneen valmistelu varastointia varten

  Vaara

  Polttoainehöyryt voivat räjähtää.

  • Älä säilytä polttoainetta yli 30 päivän ajan.

  • Älä varastoi laitetta suljettuun tilaan lähelle avotulta.

  • Anna moottorin jäähtyä ennen varastointia.

  1. Lisää polttoaineeseen stabilointiainetta moottorin valmistajan ohjeiden mukaan vuoden viimeisellä polttoainesäiliön täyttökerralla.

  2. Käytä laitetta, kunnes moottori sammuu polttoaineen loppumisen vuoksi.

  3. Käynnistä moottori uudelleen ja anna sen käydä, kunnes se sammuu. Kun et enää saa moottoria käyntiin, polttoainejärjestelmä on tyhjä.

  4. Irrota johto sytytystulpasta.

  5. Irrota sytytystulppa, lisää 30 ml öljyä sytytystulpan aukkoon ja vedä narukäynnistimen kahvaa hitaasti useita kertoja, jotta öljy leviää kaikkialle sylinteriin.

  6. Asenna sytytystulppa ja kiristä momenttiin 20 N·m.

  7. Tarkista leikkuukiekko kulumisen ja vaurioiden varalta. Vaihda vaurioitunut leikkuukiekko tai kulunut leikkuusiima.

  8. Kiristä kaikki mutterit, pultit ja ruuvit.

  9. Varastoi laite viileään, puhtaaseen ja kuivaan paikkaan.

  Vianetsintä

  ProblemPossible CauseCorrective Action
  Moottori ei käynnisty.
  1. Johtoa ei ole kytketty sytytystulppaan.
  2. Polttoainesäiliön korkin ilmareikä on tukkeutunut.
  3. Sytytystulppa on syöpynyt tai likainen, tai sen kärkiväli on väärä.
  4. Polttoainesäiliö on tyhjä, tai polttoainejärjestelmässä on vanhentunutta polttoainetta.
  1. Kytke johto sytytystulppaan.
  2. Puhdista polttoainesäiliön ilmareikä tai vaihda polttoainesäiliön korkki.
  3. Tarkista sytytystulppa ja säädä kärkiväliä tarvittaessa. Vaihda sytytystulppa, jos se on syöpynyt, likainen tai murtunut.
  4. Tyhjennä ja/tai täytä säiliö uudella bensiinillä. Jos vika ei korjaannu, ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen tai valtuutettuun Toro-jälleenmyyjään.
  Moottori käynnistyy huonosti tai menettää tehoa.
  1. Polttoainesäiliön korkin ilmareikä on tukkeutunut.
  2. Ilmansuodatinpanos on likainen, ja se heikentää ilmavirtausta.
  3. Laitteen kotelon alaosassa on leikkuujätettä ja likaa.
  4. Sytytystulppa on syöpynyt tai likainen, tai sen kärkiväli on väärä.
  5. Moottoriöljyä on liian vähän tai liian paljon, tai öljy on erittäin likaista.
  6. Polttoainesäiliössä on vanhentunutta polttoainetta.
  1. Puhdista polttoainesäiliön korkin ilmareikä tai vaihda polttoainesäiliön korkki.
  2. Puhdista ilmansuodattimen esipuhdistin ja/tai vaihda paperinen ilmansuodatin.
  3. Puhdista laitteen kotelon alaosa.
  4. Tarkista sytytystulppa ja säädä kärkiväliä tarvittaessa. Vaihda sytytystulppa, jos se on syöpynyt, likainen tai murtunut.
  5. Tarkista moottoriöljy. Vaihda öljy, jos se on likaista; lisää tai poista öljyä niin, että sitä on mittatikun Full-merkkiin saakka.
  6. Tyhjennä ja/tai täytä säiliö uudella bensiinillä.
  Moottori käy epätasaisesti.
  1. Johtoa ei ole kytketty sytytystulppaan.
  2. Sytytystulppa on syöpynyt tai likainen, tai sen kärkiväli on väärä.
  3. Ilmansuodatinpanos on likainen, ja se heikentää ilmavirtausta.
  1. Kytke johto sytytystulppaan.
  2. Tarkista sytytystulppa ja säädä kärkiväliä tarvittaessa. Vaihda sytytystulppa, jos se on syöpynyt, likainen tai murtunut.
  3. Puhdista ilmansuodattimen esipuhdistin ja/tai vaihda paperinen ilmansuodatin.
  Laite tai moottori tärisee liikaa.
  1. Laitteen kotelon alaosassa on leikkuujätettä ja likaa.
  2. Moottorin kiinnityspultit ovat löysällä.
  3. Leikkuuyksikön pultti on löysällä.
  1. Puhdista laitteen kotelon alaosa.
  2. Kiristä moottorin kiinnityspultit.
  3. Kiristä leikkuuyksikön pultti.
  Leikkuujälki on epätasaista..
  1. Leikkaat aina samansuuntaisesti.
  2. Laitteen kotelon alaosassa on leikkuujätettä ja likaa.
  1. Vaihda leikkuusuuntaa.
  2. Puhdista laitteen kotelon alaosa.