Wprowadzenie

Należy przeczytać uważnie poniższe informacje, aby poznać zasady właściwej obsługi i konserwacji urządzenia, nie uszkodzić go i uniknąć obrażeń ciała. Odpowiedzialność za prawidłowe i bezpieczne użytkowanie produktu spoczywa na użytkowniku.

Odwiedź www.Toro.com w kwestiach dotyczących materiałów szkoleniowych z zakresu bezpieczeństwa oraz eksploatacji produktu, informacji na temat akcesoriów, pomocy w znalezieniu autoryzowanego sprzedawcy lub rejestracji urządzenia.

Aby skorzystać z serwisu, zakupić oryginalne części firmy Toro lub uzyskać dodatkowe informacje, należy skontaktować się z autoryzowanym przedstawicielem serwisowym lub biurem obsługi klienta firmy Toro. Prosimy o przygotowanie numeru modelu i numeru seryjnego produktu. Rysunek 1 przedstawia położenie oznaczenia modelu oraz numeru seryjnego na urządzeniu. Należy zapisać je w przewidzianym na to miejscu.

Important: Urządzeniem mobilnym zeskanuj kod QR na tabliczce z numerem seryjnym (jeśli występuje), aby uzyskać informacje o gwarancji, częściach zamiennych i innych kwestiach związanych z produktem.

g248598

Niniejsza instrukcja zawiera opis potencjalnych zagrożeń, a zawarte w niej ostrzeżenia zostały oznaczone symbolem ostrzegawczym (Rysunek 2), który sygnalizuje niebezpieczeństwo mogące spowodować poważne obrażenia lub śmierć w razie zlekceważenia zalecanych środków ostrożności.

g000502

W niniejszej instrukcji występują dwa słowa podkreślające wagę informacji. Ważne zwraca uwagę na szczególne informacje techniczne, a Uwaga podkreśla informacje ogólne wymagające szczególnej uwagi.

Ostrzeżenie

KALIFORNIA

Propozycja 65 ostrzeżenie

Użycie tego produktu może skutkować narażeniem się na działanie związków chemicznych uznanych w Stanie Kalifornia za wywołujące raka, uszkodzenia płodu lub działające szkodliwie dla rozrodczości.

Bezpieczeństwo

Niebezpieczeństwo

W strefie prowadzonych prac mogą znajdować się podziemne instalacje mediów komunalnych. Dokopanie się do nich może doprowadzić do porażenia prądem lub wybuchu.

Należy oznaczyć podziemne instalacje znajdujące się na danym terenie i nie kopać w oznaczonych obszarach. Skontaktuj się z lokalną firmą wykonującą oznakowania lub przedsiębiorstwem komunalnym w celu oznakowania terenu (dla przykładu na terenie USA krajowa usługa wykonywania znakowań jest dostępna pod numerem 811, natomiast w Australii – pod numerem 1100).

Ogólne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

Zawsze przestrzegaj wszystkich zasad bezpieczeństwa, aby zapobiec poważnym obrażeniom ciała lub śmierci.

 • Nie przewoź osprzętu z uniesionymi ramionami maszyny. Zawsze przewoź osprzęt blisko podłoża; patrz Pozycja transportowa.

 • Na obszarze pracy należy oznaczyć instalacje podziemne i inne obiekty i nie kopać w oznaczonych obszarach.

 • Przed pierwszym uruchomieniem silnika należy zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi.

 • Podczas obsługi maszyny zachowaj pełne skupienie. Nie podejmuj żadnych rozpraszających czynności, w przeciwnym razie możesz spowodować obrażenia lub wyrządzić szkody w mieniu.

 • Użytkowanie maszyny przez dzieci lub osoby nieprzeszkolone jest zabronione.

 • Ręce i nogi operatora muszą znajdować się w bezpiecznej odległości od ruchomych części i ruchomego osprzętu.

 • Zabronione jest używanie maszyny bez założonych i działających osłon oraz innych urządzeń ochronnych.

 • Nie pozwalaj osobom postronnym i zwierzętom przebywać w pobliżu maszyny.

 • Przed serwisowaniem, dolewaniem paliwa lub odblokowywaniem tunelu wyrzutowego należy zatrzymać maszynę, wyłączyć silnik i wyjąć kluczyk.

Nieprawidłowe używanie tej maszyny może być przyczyną obrażeń. Aby zmniejszyć ryzyko urazu, należy postępować zgodnie z niniejszymi instrukcjami bezpieczeństwa i zawsze zwracać uwagę na symbol dotyczący bezpieczeństwa Graphic, który oznacza: uwaga, ostrzeżenie lub niebezpieczeństwo – instrukcja dotycząca bezpieczeństwa osobistego. Nieprzestrzeganie powyższych zasad może doprowadzić do obrażeń ciała lub do śmierci.

Bezpieczeństwo pracy na zboczu

 • W górę i w dół zbocza należy jeździć z cięższą stroną maszyny skierowaną pod górę. Osprzęt wpływa na zmianę rozkładu ciężaru. Pusty osprzęt do przenoszenia ładunku sprawia, że tylna część maszyny jest stroną cięższą, a pełny/obciążony osprzęt do przenoszenia ładunku sprawia, że cięższą stroną jest przednia część maszyny. Większość pozostałego osprzętu sprawia, że przód maszyny jest jej cięższą stroną.

 • W czasie pracy na zboczach utrzymuj osprzęt w pozycji opuszczonej. Uniesienie osprzętu na zboczu wpływa na stabilność maszyny.

 • Pochyłość terenu jest głównym czynnikiem powodującym utratę kontroli i przewracanie się maszyny, co może skutkować poważnymi obrażeniami ciała lub śmiercią. Użytkowanie maszyny na terenach pochyłych lub nierównych wymaga dodatkowej uwagi.

 • Wyznacz swoje własne procedury i zasady pracy na zboczach. Muszą one obejmować ocenę nachylenia stoku w celu określenia, na jak pochyłych zboczach da się bezpiecznie pracować. Podczas dokonywania takiej oceny należy kierować się zdrowym rozsądkiem i umiejętnością oceny sytuacji.

 • Podczas pracy na zboczach zwolnij i zachowaj szczególną ostrożność. Stan podłoża może mieć wpływ na stabilność maszyny.

 • Unikaj uruchamiania i zatrzymywania maszyny na zboczu. Jeżeli maszyna straci przyczepność, zjedź powoli i prosto w dół zbocza.

 • Unikaj skręcania na zboczach. Jeśli musisz skręcić, zrób to powoli i ustaw cięższy koniec maszyny w kierunku pod górę.

 • Wszystkie ruchy na zboczach wykonuj w sposób powolny i stopniowy. Nie dokonuj nagłych zmian prędkości i kierunku jazdy.

 • Jeśli podczas pracy na zboczu czujesz się nieswojo, zaniechaj pracy.

 • Uważaj na dziury, koleiny i wyboje, ponieważ na nierównym terenie istnieje ryzyko przewrócenia się maszyny. Wysoka trawa może zasłaniać przeszkody.

 • Podczas pracy na mokrym podłożu zachowaj ostrożność. Zmniejszona przyczepność może powodować poślizg.

 • Sprawdź teren, aby upewnić się, że podłoże jest wystarczająco stabilne, aby utrzymać maszynę.

 • Zachowuj ostrożność podczas pracy maszyną w pobliżu:

  • stromych zboczy

  • rowów

  • nasypów

  • zbiorników wodnych

  Nagłe przejechanie gąsienicą przez obrzeże lub zapadnięcie się obrzeża mogłoby spowodować wywrócenie się maszyny. Zachowuj bezpieczną odległość maszyny od wszelkich zagrożeń.

 • Nie przeprowadzaj podłączania ani odłączania osprzętu na pochyłości.

 • Nie parkuj maszyny na pochyłościach ani zboczach.

Bezpieczeństwo użytkowania narzędzia uniwersalnego

 • Po kolizji z ciałem obcym wyłącz silnik, wyjmij kluczyk, dokładnie sprawdź osprzęt pod kątem uszkodzeń i napraw uszkodzenia przed jego uruchomieniem i dalszą pracą.

 • Zawsze, gdy wyłączasz maszynę i opuszczasz stanowisko operatora, opuszczaj osprzęt.

 • Nikt nie może stać na osprzęcie ani na nim jeździć.

 • Dotyczy maszyn kołowych:

  • Użyj przeciwwagi na zespole jezdnym podczas korzystania z wysięgnika i holowania przyczepy z wykorzystaniem zaczepu.

  • Nie używaj przeciwwagi na zespole jezdnym podczas korzystania ze spulchniarki.

Zasady bezpieczeństwa podczas konserwacji i przechowywania

 • Sprawdzaj w regularnych odstępach czasu elementy mocujące, aby upewnić się, że sprzęt jest w stanie umożliwiającym bezpieczną pracę.

 • Jeżeli osprzęt będzie przechowywany przez dłuższy czas, sprawdź w Instrukcji obsługi istotne informacje dotyczące przechowywania.

 • Konserwuj, a w razie potrzeby wymieniaj naklejki ostrzegawcze i instruktażowe.

Naklejki informacyjne i ostrzegawcze

Graphic

Etykiety dotyczące bezpieczeństwa oraz instrukcje są wyraźnie widoczne dla operatora i znajdują się w pobliżu wszystkich miejsc potencjalnego zagrożenia. Uszkodzone i brakujące etykiety należy wymienić.

decal99-9940
decal133-8061

Montaż

Montaż osprzętu na ramie narzędziowej

Każdy rodzaj osprzętu (zęby spulchniarki, wysięgnik i zaczep) jest montowany w szczelinach ramy narzędziowej w taki sam sposób.

g004043
 1. Wsuń szczelinę w górnej części osprzętu do górnej listwy w 1 z 3 pozycji mocowania osprzętu (Rysunek 3).

  Note: Wysięgnik oraz zaczep należy montować w pozycji środkowej. Zęby spulchniarki można zamontować w dowolnie wybranej lub we wszystkich 3 pozycjach (jednocześnie można zamontować do 3 zębów).

 2. Wsuń dolną część osprzętu do ramy i zamocują ją sworzniem z płaskim łbem (Rysunek 3).

 3. Zabezpiecz sworzeń zawleczką (Rysunek 3).

 4. W razie potrzeby powtórz kroki od 1 do 3 dla pozostałych pozycji osprzętu.

 5. W przypadku montażu zaczepu należy zakupić i zamontować zaczep kulowy odpowiedni do zastosowania w przyczepie.

  Note: Otwór w zaczepie pasuje do kuli z trzpieniem o średnicy 2,5 cm.

Przegląd produktu

g004060

Specyfikacje i konstrukcja mogą ulec zmianie bez zapowiedzi.

Rama

Szerokość61 cm
Długość10 cm
Wysokość25 cm
Masa18 kg

Wysięgnik

Szerokość1,6 cm
Długość82,3 cm
Wysokość23,9 cm
Masa10,5 kg
Ściągacz 35 ogniw, około 76 cm z końcami S

Zęby spulchniarki (każdy)

Szerokość (z końcówką)5,1 cm
Szerokość bez końcówki1,6 cm
Długość33 cm
Wysokość29,7 cm
Masa4,1 kg
KońcówkaWymienne, żeliwne, ostro zakończone

Zaczep kulowy (bez kuli)

Szerokość7,6 cm
Długość21,3 cm
Wysokość23,9 cm
Masa3,4 kg
Otwór do zamontowania kuliDo montażu kul z trzpieniami o średnicy 2,5 cm

Dla zagwarantowania wydajnej i bezpiecznej pracy maszyny stosuj wyłącznie części zamienne/akcesoria zalecane przez firmę Toro. Części zamienne i akcesoria wykonane przez innych producentów mogą być niebezpieczne. Stosowanie ich mogłoby unieważnić gwarancję na produkt.

Działanie

Montaż i demontaż osprzętu

Procedura montażu i demontażu jest opisana w instrukcji obsługi zespołu jezdnego.

Important: Przed zainstalowaniem osprzętu ustaw maszynę na równym podłożu, upewnij się, że płyty montażowe są wolne od brudu i zanieczyszczeń, a sworznie mogą się swobodnie obracać. Jeśli sworznie nie obracają się swobodnie, nasmaruj je.

Note: Do podnoszenia i przenoszenia osprzętu należy zawsze używać zespołu jezdnego.

Ostrzeżenie

Jeśli nie osadzisz prawidłowo sworzni szybkomocujących w płycie montażowej osprzętu, osprzęt może spaść z maszyny, przygniatając operatora lub osoby postronne.

Sprawdź, czy sworznie szybkomocujące zostały całkowicie osadzone w płycie montażowej osprzętu.

Korzystanie z wysięgnika

Important: W przypadku zespołów jezdnych z kołami należy stosować przeciwwagę na platformie podczas korzystania z wysięgnika.

g004044

Wysięgnika można używać do podnoszenia i transportu różnych przedmiotów, takich jak drzewa z bryłą korzeniową. Podnoszony element należy zamocować możliwie najbliżej ramy wysięgnika za pomocą dostarczonego łańcucha do podnoszenia.

Do mocowania przedmiotów do wysięgnika należy zawsze używać dostarczonego łańcucha do podnoszenia.

Nie wolno podnosić ciężaru przekraczającego znamionowy udźwig zespołu jezdnego. Transportowany ładunek powinien znajdować się możliwie jak najbliżej podłoża.

Ostrzeżenie

Wyciąganie pniaków i innych elementów może osłabić łańcuch. Łańcuch może pęknąć i odskoczyć do tyłu, powodując poważne urazy.

Nie próbuj wyciągać pniaków ani innych dużych obiektów za pomocą wysięgnika.

Korzystanie ze spulchniarki/mulczera

g004045

Za pomocą spulchniarki można rozluźnić ubitą ziemię. Obniż zęby do podłoża, opuszczając ramiona osprzętu i przechylając płytę osprzętu do przodu. W czasie opuszczania zębów na podłoże cofaj powoli zespołem jezdnym. W celu dokładnego wzruszenia podłoża może być konieczne wykonanie kilku płytkich przejazdów.

Zębów spulchniarki można również używać do wyrywania krzaków i korzeni. Może ona również służyć do grabienia zanieczyszczeń i bronowania.

Korzystanie z zaczepu

Important: W przypadku zespołów jezdnych z kołami należy stosować przeciwwagę na platformie podczas holowania przyczepy.

Ostrzeżenie

W czasie holowania przyczep lub innych obiektów z użyciem liny lub łańcucha elementy te mogą pęknąć pod wpływem naprężenia. Pękająca i odskakująca do tyłu linia lub łańcuch mogą spowodować poważne urazy.

Nie próbuj holować przyczep ani innych obiektów na linie lub łańcuchu.

g004046

Po zamontowaniu zaczepu holowniczego narzędzie uniwersalne można wykorzystać do holowania przyczepy. Można zamontować zaczep z kulą o wielkości odpowiedniej do danej przyczepy lub używać zaczepu bez kuli do holowania przyczep mocowanych z użyciem sworznia.

Nie wolno holować przyczepy, w przypadku której nacisk na hak przekracza dopuszczalne obciążenie zespołu jezdnego. Nie wolno holować przyczepy po pochyłym terenie.

Wjeżdżając na skrzyżowanie z drogą publiczną lub ulicą, lub poruszając się w pobliżu takiej drogi, należy przestrzegać zasad i przepisów ruchu drogowego, w tym w szczególności przepisów dotyczących pojazdów wolnobieżnych. Zespół jezdny i osprzęt nie są przeznaczone do użytku na drogach publicznych i ulicach.

Pozycja transportowa

Podczas transportowania osprzętu utrzymuj go możliwie blisko podłoża, nie wyżej niż 15 cm powyżej podłoża. Odchyl go do tyłu.

g248805

Konserwacja

Wymiana końcówek zębów spulchniarki

Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
Co 25 godzin
 • Sprawdzić końcówki zębów spulchniarki pod kątem uszkodzeń lub zużycia.
 • Przed składowaniem
 • Sprawdzić końcówki zębów spulchniarki pod kątem uszkodzeń lub zużycia.
 • Wymień wszystkie uszkodzone lub zużyte końcówki zębów spulchniarki.

  1. Wyciągnij kołek sprężysty mocujący końcówkę zęba i zdemontuj końcówkę (Rysunek 9).

  2. Zamontuj nową końcówkę na końcu zęba i zamocuj ją kołkiem sprężystym (Rysunek 9).

  g248808

  Przechowywanie

  1. Przed długoterminowym przechowywaniem umyj osprzęt roztworem łagodnego środka myjącego w wodzie, aby usunąć ziemię i zanieczyszczenia.

  2. Pomaluj wszystkie porysowane i gołe powierzchnie metalowe.

   Note: Lakier można kupić w autoryzowanym zakładzie serwisowym.

  3. Osprzęt należy przechowywać w czystym, suchym garażu lub pomieszczeniu. Przykryj go w sposób, który pozwoli go ochronić i utrzymać w czystości.