Úvod

Tento stroj je sekačka travnatých ploch vybavená vřetenovými žacími noži a sedadlem pro řidiče, určená k používání profesionálními pracovníky najímanými pro komerční účely. Je určena především k sekání trávy na dobře udržovaném trávníku. Používání tohoto výrobku pro jiné účely, než ke kterým je určen, může být nebezpečné uživateli a přihlížejícím osobám.

Pečlivě si tuto příručku prostudujte, abyste se naučili stroj správně obsluhovat a udržovat, a předešli tak zranění a jeho poškození. Jste odpovědní za řádnou a bezpečnou obsluhu stroje.

Další informace včetně bezpečnostních pokynů, podkladů pro školení a údajů o příslušenství naleznete na stránce www.Toro.com. Můžete zde také vyhledat prodejce výrobků nebo zaregistrovat svůj výrobek.

Kdykoli budete potřebovat servis, originální díly Toro nebo doplňující informace, obraťte se na autorizovaného prodejce Toro a uveďte model a sériové číslo svého výrobku. Obrázek 1 znázorňuje umístění typového a sériového čísla na výrobku. Čísla si zapište do následujícího pole.

Important: Potřebujete-li informace o záruce, náhradních dílech a jiné údaje o výrobku, pomocí mobilního zařízení můžete naskenovat QR kód na štítku sériového čísla (je-li k dispozici).

g234995

Tato příručka identifikuje potenciální rizika a uvádí bezpečnostní sdělení, která jsou označena varovným bezpečnostním symbolem (Obrázek 2) signalizujícím riziko, jež může vést k vážnému úrazu nebo usmrcení, nebudete-li doporučená opatření dodržovat.

g000502

Ke zdůraznění informací se v tomto návodu používají dva výrazy. Důležité upozorňuje na zvláštní informace mechanického charakteru a Upozornění zdůrazňuje všeobecné informace, kterým je třeba věnovat zvláštní pozornost.

Tento výrobek splňuje všechny příslušné směrnice Evropské unie. Podrobné informace naleznete v Prohlášení o shodě k tomuto výrobku.

Používání nebo provoz motoru v zalesněných, křovinatých nebo travnatých místech bez řádně funkčního a udržovaného lapače jisker (jak je uvedeno v části 4442) nebo motoru, který není vhodným způsobem zkonstruován, vybaven a udržován k zajištění prevence vzniku požáru, je porušením zákona o veřejných zdrojích státu Kalifornie, části 4442 a 4443.

Přiložená uživatelská příručka k motoru obsahuje informace o předpisech pro ochranu životního prostředí USA (EPA) a kontrolu emisí státu Kalifornie pro emisní systémy a informace o údržbě a záruce. Náhradní uživatelskou příručku k motoru je možné objednat u výrobce motoru.

Důležité upozornění

CALIFORNIA

Důležité upozornění, poučka 65

Výfukové plyny dieselového motoru mohou podle znalostí státu Kalifornie způsobit rakovinu, vrozené vady a jiná poškození spojená s reprodukčním systémem

Vývody baterie, svorky a související príslušenství obsahují olovo a slouceniny olova, tj. chemikálie, které jsou ve státe Kalifornie známy jako látky škodlivé pro reprodukcní orgány a vyvolávající rakovinu. Po manipulaci s baterií si rádne omyjte ruce.

Používání tohoto výrobku může způsobit vystavení účinkům chemikálií, které jsou státu Kalifornie známy jako karcinogenní, mutagenní nebo reprotoxické.

Bezpečnost

Stroj byl vyroben v souladu se specifikacemi norem EN ISO 5395 a ANSI B71.4-2017 a těmto normám odpovídá po dokončení postupů nastavení.

Obecné bezpečnostní informace

Tento výrobek může amputovat ruce a nohy a vrhat předměty.

 • Před spuštěním motoru si pozorně přečtěte tuto provozní příručku, abyste porozuměli jejímu obsahu.

 • Při práci se strojem buďte maximálně opatrní. Neprovádějte žádné činnosti, jež by odváděly vaši pozornost, neboť byste mohli způsobit zranění nebo poškození majetku.

 • Nepřibližujte ruce ani nohy do blízkosti rotujících částí stroje.

 • Nikdy stroj neprovozujte, pokud nejsou všechny kryty ve správné poloze nebo pokud řádně nefungují další bezpečnostní ochranná zařízení.

 • Přihlížející osoby a děti se musí zdržovat mimo pracovní prostor. Nikdy nedovolte dětem stroj obsluhovat.

 • Před opuštěním místa obsluhy vypněte stroj, vyjměte klíč a počkejte, dokud se nezastaví všechny pohybující se části. Před seřizováním, údržbou, čištěním nebo uskladněním nechejte stroj vychladnout.

Nesprávné používání nebo údržba tohoto stroje mohou vést ke zranění. Pro snížení rizika zranění dodržujte tyto bezpečnostní pokyny a vždy věnujte pozornost výstražnému symbolu Graphic, který znamená Upozornění, Výstrahu nebo Nebezpečí – pokyny k zajištění osobní bezpečnosti. Nedodržení těchto pokynů může mít za následek zranění osob nebo jejich usmrcení.

Bezpečnostní a instrukční štítky

Graphic

Bezpečnostní štítky a pokyny jsou umístěny na viditelném místě v blízkosti každého prostoru představujícího potenciální nebezpečí. V případě ztráty nebo poškození původní nálepky nahraďte nálepku novou.

decal139-2726
decal93-8068
decal93-6686
decal93-6681
decal93-6689
decal127-6114
decal127-6115
decal104-7729
decal115-8155
decal106-5976
decal93-8062
decal136-8506
decal136-8505
decal133-8062
decalbatterysymbols
decal115-8226
decal115-8156

Nastavení

Note: Upevňovací prvky pro žací jednotky Greensmaster 3250-D jsou součástí žacích jednotek.

Montáž sedadla

Díly potřebné k provedení tohoto kroku:

Sedadlo 1
Matice (5/16") 4

Note: Namontujte posuvná vedení sedadla do přední řady montážních otvorů, abyste získali dalších 7,6 cm pro nastavení v přední pozici, nebo do zadních montážních otvorů pro dalších 7,6 cm nastavení v zadní pozici.

 1. Demontujte pojistné matice zajišťující posuvná vedení sedadla k pásům přepravní základny. Pojistné matice zlikvidujte.

 2. Připojte kabelový svazek ke spínači sedadla.

 3. Připevněte posuvná vedení sedadla k držáku sedadla pomocí pojistných matic (5/16 in) dodaných se samostatnými součástmi (Obrázek 3).

  g008408

Dobíjení akumulátoru

Nabijte akumulátor, viz Dobíjení akumulátoru.

Montáž ochranného oblouku

Díly potřebné k provedení tohoto kroku:

Ochranný oblouk1
Šroub (⅝ x 4 ½ in) 4
Pojistná matice (5/8 in) 4
 1. Umístěte ochranný oblouk tak, aby zakřivená horní část trubky směřovala k přední části stroje (Obrázek 4).

  g019975
 2. Sklopte ochranný oblouk na rám a vyrovnejte jej s montážními otvory (Obrázek 4).

 3. Připevněte obě strany ochranného oblouku k rámu pomocí 2 šroubů (⅝ x 4 ½ in) a pojistných matic, viz Obrázek 4.

 4. Upevňovací prvky utáhněte na utahovací moment 183 až 223 Nm.

Snížení tlaku v pneumatikách

Pneumatiky jsou při dodání od výrobce pro potřeby přepravy přehuštěné. Před spuštěním stroje snižte tlak na správnou úroveň. Viz část Kontrola tlaku v pneumatikách.

Montáž předních nosných rámů

Díly potřebné k provedení tohoto kroku:

Nosný rám2
Rozpěrný kroužek2
Šroub (½ x 3 ¼ in)2
Pojistná matice (½ in)2
 1. Namontujte montážní celek nosného rámu ke každé vidlici pomocí rozpěrného kroužku, šroubu (½ x 3 ¼ in) a pojistné matice (½ in); viz Obrázek 5. Utáhněte na utahovací moment 91 až 113 Nm.

  g016465
 2. Promažte pouzdra v každém nosném rámu mazivem č. 2 na bázi lithia.

Seřízení válců nosného rámu

 1. Umístěte stroj na rovný povrch a spusťte nosné rámy žací jednotky na zem.

 2. Ověřte, zda je mezi válci nosného rámu a zemí vzdálenost 13 mm.

 3. Přesvědčte se, zda jsou válce nosného rámu ve vodorovné poloze. Pokud ve vodorovné poloze nejsou, zasuňte dlouhý nástroj do konce nosného rámu a zatlačením uveďte válce do vodorovné polohy.

 4. Pokud musíte seřídit vzdálenost, povolte pojistnou matici na dorazovém šroubu nosného rámu (Obrázek 6) a otáčením šroubu nahoru nebo dolů nosný rám zvedněte nebo spusťte dolů. Seřízení zajistěte utažením pojistné matice.

  g008412

Montáž olejového chladiče

Volitelná výbava

Pokud pracujete se strojem v oblasti, kde se okolní teploty pohybují v rozmezí 20 až 49 °C, nebo pokud stroj používáte pro náročné práce (sečení jiných oblastí než greenů, jako jsou ferveje, nebo provádění vertikutace), namontujte na stroj sadu chladiče hydraulického oleje (obj. č. 104-7701).

Montáž žacích jednotek

Díly potřebné k provedení tohoto kroku:

Odsazený zvedací hák (montážní pokyny naleznete v provozní příručce k žací jednotce) 3
Šroub (dodává se s žací jednotkou) 6
Šroub (č. 10 x ⅝ in) 1
Pojistná matice(typ č. 10)1
Žací jednotka (prodává se samostatně) 3
Kulový čep (dodává se s žací jednotkou) 6
Sběrací koš 3

Note: Při ostření, nastavování výšky sekání nebo provádění jiných postupů údržby žacích jednotek uložte motory vřetena žací jednotky do nosných trubek, aby nedošlo k poškození hadic.

Important: Nezvedejte zavěšení do přepravní polohy, pokud jsou motory vřeten v držácích na rámu stroje. Mohlo by dojít k poškození motorů nebo hadic.

 1. Vyjměte žací jednotky z obalů. Proveďte jejich montáž a seřízení podle pokynů v provozní příručce k žací jednotce.

 2. Zasuňte žací jednotku pod tažný rám a zavěste zvedací třmen na zvedací rameno.

 3. Nasuňte objímku zpět na každý nástavec kulového kloubu a zahákněte nástavec na kulový čep žací jednotky (Obrázek 7).

  g021274
 4. Namontujte koš na nosný rám.

 5. Seřiďte táhla tak, aby mezi okrajem koše a žacími noži vřetena byla mezera 2 až 3 mm. Ujistěte se, že okraje koše jsou od žacích nožů vřetena po celé své délce stejně vzdálené.

 6. Vyrovnejte objímky v kulových čepech tak, aby byla otevřená strana objímky vystředěna směrem ke kulovému čepu. Utažením pojistných matic zajistěte objímky v poloze.

 7. Zkontrolujte, zda je na každém upevňovacím šroubu hnacího motoru vřetena (Obrázek 8) odkryto přibližně 13 mm závitu.

  g008420
 8. Potřete drážkový hřídel motoru čistým mazivem a namontujte motor jeho otáčením ve směru hodinových ručiček tak, aby se příruby motoru nedotýkaly kolíků. Otáčejte motorem proti směru hodinových ručiček, dokud příruby nesevřou kolíky (Obrázek 8).

 9. Dotáhněte upevňovací šrouby (Obrázek 8).

Označení vnějších sběracích košů

Abyste si usnadnili vyrovnávání stroje pro následné přejezdy sekání, upravte koše žací jednotky č. 2 a č. 3 následovně:

 1. Naměřte vzdálenost přibližně 12,7 cm od vnějšího okraje každého koše.

 2. Na každý koš umístěte proužek bílé lepicí pásky nebo na něj nakreslete čáru rovnoběžně s vnějším okrajem koše (Obrázek 9).

  g005115

Nastavení přepravní výšky

Zkontrolujte přepravní výšku (Obrázek 11 a Obrázek 12) a v případě potřeby ji upravte.

 1. Zaparkujte stroj na rovném povrchu.

 2. U žacích jednotek vybavených odsazeným zvedacím závěsem (vložený detail, viz Obrázek 10) zkontrolujte, zda je vzdálenost od horní strany seřizovacího šroubu nosného rámu k zadní straně nosného rámu 25 mm. Pokud vzdálenost není 25 mm, přejděte ke kroku 4.

  g008423
 3. U žacích jednotek vybavených řetězovým třmenem nebo rovným zvedacím závěsem (vložené detaily, viz Obrázek 11 a Obrázek 12) zkontrolujte, zda je vzdálenost od horní strany seřizovacího šroubu nosného rámu k zadní straně nosného rámu 22 mm. Pokud vzdálenost není 22 mm, přejděte ke kroku 4. Pokud je žací jednotka vybavena odsazeným zvedacím třmenem (Obrázek 10), pokračujte dalším krokem.

  g008421
  g008422
 4. Povolte upevňovací šrouby přepravní desky (Obrázek 11, Obrázek 12 a Obrázek 10).

 5. Zvedněte žací jednotky do přepravní polohy.

  Important: Nezvedejte zavěšení do přepravní polohy, pokud jsou motory vřeten v držácích rámu stroje. Mohlo by dojít k poškození motorů nebo hadic.

 6. Ujistěte se, že je každý nosný rám ve stejné výšce nad zemí. Pokud ano, přejděte ke kroku 8.

 7. Pokud nosné rámy nejsou ve stejné výšce, povolte pojistnou matici na seřizovacím šroubu nosného rámu (Obrázek 10, Obrázek 11 a Obrázek 12). Otáčením šroubu směrem ven rám zvednete a otáčením směrem dovnitř jej snížíte. Po dosažení správné výšky pojistnou matici utáhněte.

 8. Otáčejte přepravní deskou, dokud tažný rám nezajistí. Utáhněte šrouby.

Přidání zadního závaží

Díly potřebné k provedení tohoto kroku:

Sada zadních závaží (č. dílu 100-6442 nebo č. dílu 99-1645; prodává se samostatně) 1
Chlorid vápenatý (prodává se samostatně) 18 kg

Tento stroj vyhovuje normám EN ISO 5395 a ANSI B71.4-2017, pokud je vybaven jednou z následujících sad:

 • Sada zadního závaží (č. dílu 100-6442) a zatížení zadního kola 18 kg chloridu vápenatého.

 • Sada zadního závaží (č. dílu 99-1645) a zatížení 18 kg chloridu vápenatého (pokud je na stroji namontována sada pohonu 3 kol).

Important: Pokud dojde k propíchnutí pneumatiky s chloridem vápenatým, odjeďte se strojem co nejrychleji z trávníku. Aby nedošlo k případnému poškození trávníku, okamžitě polijte zasaženou oblast vodou.

Montáž soupravy krytu CE

Díly potřebné k provedení tohoto kroku:

Souprava krytu CE (č. dílu 04441; prodává se samostatně)1

Nainstalujte soupravu krytu CE (č. dílu 04441); viz montážní pokyny k soupravě.

Tento stroj vyhovuje požadavkům normy EN ISO 5395:2013, pokud je vybaven soupravou krytu.

Připevnění štítků CE

Díly potřebné k provedení tohoto kroku:

Výstražný štítek (č. dílu 136-8505)1
Štítek s označením CE1
Štítek CE s rokem výroby1

Používáte-li tento stroj v zemi, která vyžaduje soulad s normou CE, po montáži soupravy závaží a soupravy ochranných krytů na stroj proveďte následující kroky:

 • Připevněte výstražný štítek CE (č. dílu 136-8505) na stávající výstražný štítek (č. dílu 136-8506); viz Obrázek 13.

  g235881
 • Nalepte štítek s označením CE vedle typového štítku (Obrázek 14).

  g234996
 • Štítek s rokem výroby CE upevněte vedle štítku s označením CE (Obrázek 14).

Zajíždění brzd

Zajeďte brzdy; viz Zajíždění brzd.

Součásti stroje

Pedál ovládání pojezdu

Ovládací pedál pojezdu (Obrázek 15) má 3 funkce: pohyb stroje dopředu, pohyb stroje dozadu a zastavení stroje. Sešlápnutím horní části pedálu aktivujete jízdu dopředu, sešlápnutím dolní části pedálu aktivujete jízdu dozadu nebo pomůžete k zabrzdění při jízdě dopředu. Je také důležité nechat při zastavení stroje pedál vrátit do NEUTRáLNí polohy. Nenechávejte patu opřenou o spodní část pedálu, pokud jedete dopředu (Obrázek 16).

g008430
g005105

Brzdový pedál

Sešlápnutím brzdového pedálu (Obrázek 15) zastavíte stroj pomocí brzd předních kol.

Zámek parkovací brzdy

Chcete-li zatáhnout parkovací brzdu, sešlápněte brzdový pedál a stisknutím zámku parkovací brzdy (Obrázek 15) zajistěte brzdy. Zámek uvolníte sešlápnutím brzdového pedálu. Parkovací brzdu zatahujte před opuštěním stroje.

Ovladač škrticí klapky

Ovladač škrticí klapky (Obrázek 17) umožňuje ovládat otáčky motoru. Přesunutím ovladače škrticí klapky do polohy pro RYCHLý CHOD zvýšíte otáčky motoru, přesunutím ovladače škrticí klapky do polohy pro POMALý CHOD otáčky motoru snížíte. K dispozici jsou následující pojezdové rychlosti:

 • rychlost sekání při jízdě vpřed: 3,2 až 8 km/h

 • maximální přepravní rychlost: 14,1 km/h

 • rychlost jízdy vzad: 4,0 km/h

Note: Motor nelze vypnout pomocí ovladače škrticí klapky.

g008431

Funkční ovládací páka

Funkční ovládací páka (Obrázek 17) slouží k volbě 2 možností pojezdu a NEUTRáLNí polohy. Za jízdy se strojem můžete přeřadit z polohy pro sečení na přepravu nebo z polohy pro přepravu na sečení (nikoli na neutrál), aniž by došlo k poškození.

 • ZADNí poloha – neutrální poloha; používá se k přelapování vřeten

 • STřEDNí poloha – používá se při sekání trávy

 • PřEDNí poloha – používá se pro přejezd stroje mezi místy sekání

Měřič provozních hodin

Počitadlo provozních hodin (Obrázek 17) uvádí celkový počet hodin provozu stroje. Začíná načítat po každém otočení klíčového spínače do ZAPNUTé polohy.

Spínač zapalování

Vložte klíč do spínače (Obrázek 17) a otočením ve směru hodinových ručiček do polohy START nastartujte motor. Jakmile se motor nastartuje, klíč uvolněte; klíč se sám vrátí do ZAPNUTé polohy. Chcete-li motor vypnout, otočte klíč proti směru hodinových ručiček do polohy STOP.

Pojistná páka ramene řízení

Otočením páky (Obrázek 17) dozadu povolte nastavení, zvedněte nebo spusťte rameno řízení dolů podle toho, jak je to pro vás pohodlné, a otočením páky dopředu nastavení utáhněte.

Kontrolka teploty chladicí kapaliny

Tato kontrolka (Obrázek 17) se rozsvítí a zároveň se zastaví motor, pokud se nadměrně zvýší teplota chladicí kapaliny motoru.

Kontrolka tlaku motorového oleje

Tato kontrolka (Obrázek 17) se rozsvítí, když tlak motorového oleje klesne pod bezpečnou úroveň.

Výstražná kontrolka akumulátoru

Kontrolka (Obrázek 17) se rozsvítí, pokud je akumulátor málo nabitý.

Kontrolka žhavicích svíček

Pokud se rozsvítí kontrolka žhavicích svíček (Obrázek 17), znamená to, že žhavicí svíčky pracují.

Note: Kontrolka žhavicích svíček se může nakrátko rozsvítit po nastartování motoru, což je normální.

Ovládací páka sekání pro zvednutí a spuštění

Přesunutím ovládací páky (Obrázek 17) dopředu během sekání spustíte žací jednotky dolů a zapnete vřetena. Zatažením ovládací páky dozadu vřetena zastavíte a žací jednotky zvednete. Chcete-li vřetena zastavit, aniž byste zvedli žací jednotky, krátce zatáhněte za ovládací páku a uvolněte ji. Přesunutím ovládací páky dopředu vřetena zapnete.

Tlačítko potlačení funkce při vysoké teplotě

Pokud se motor z důvodu přehřátí vypne, stiskněte tlačítko potlačení funkce (Obrázek 17) a podržte je, aby bylo možné stroj přesunout na bezpečné místo a nechat jej vychladnout.

Note: Jestliže používáte tlačítko potlačení funkce, musíte je nepřetržitě držet stisknuté, aby byl možný provoz stroje. Tlačítko nepoužívejte dlouhou dobu.

Páka přelapování

Páku přelapování (Obrázek 18) používejte společně s ovládací pákou zvedání/spouštění žacích jednotek dolů a s ovladačem otáček vřeten pro potřeby přelapování vřeten.

g008432

Ovladač otáček vřeten

Ovladač otáček vřeten (Obrázek 18) používejte k nastavení otáček vřeten.

Páka nastavení sedadla

Páka nastavení sedadla na levé straně sedadla (Obrázek 19) umožňuje posunutí sedadla směrem dopředu a dozadu o 18 cm.

g008433

Uzavírací ventil paliva

Uzavírací ventil paliva (Obrázek 20) pod palivovou nádrží zavřete, pokud stroj hodláte uskladnit nebo přepravit na nákladním automobilu či přívěsu.

g008434

Note: Specifikace a design se mohou bez upozornění změnit.

Šířka sekání150 cm (59 in)
Záběr kol128 cm (50,5 in)
Rozvor kol123 cm (48,6 in)
Celková délka (s koši)238 cm (93,9 in)
Celková šířka173 cm (68 in)
Celková výška197 cm (77,5 in)
Nastavení otáček motoruVysoké volnoběžné otáčky: 2 710 ± 50 ot/min Nízké volnoběžné otáčky: 1 500 ± 50 ot/min
Čistá hmotnost s vřeteny s 11 žacími noži 680 kg (1 500 lb)

Přídavná zařízení / příslušenství

Pro stroj je k dispozici řada přídavných zařízení a příslušenství schválených společností Toro, která vylepšují a rozšiřují možnosti stroje. Seznam schválených přídavných zařízení a příslušenství můžete získat od svého autorizovaného servisního prodejce nebo distributora Toro nebo na stránkách www.Toro.com.

K zajištění optimální výkonnosti a dodržení požadavků na bezpečnost stroje je nutné používat pouze originální náhradní díly a příslušenství společnosti Toro. Náhradní díly a příslušenství jiných výrobců mohou být nebezpečné a jejich použití může mít za následek zneplatnění záruky.

Obsluha

Note: Levá a pravá strana stroje se určuje z pohledu obsluhy z běžné pracovní pozice.

Před provozem

Bezpečnostní kroky před použitím

Obecné bezpečnostní informace

 • Nikdy nedovolte, aby nezaškolené osoby nebo děti obsluhovaly stroj nebo na něm prováděly servis. Věková hranice obsluhy může být omezena místními předpisy. Majitel je zodpovědný za proškolení všech operátorů a mechaniků.

 • Dobře se seznamte s bezpečným použitím zařízení, ovládacími prvky a významem bezpečnostních nápisů.

 • Před opuštěním polohy obsluhy zatáhněte parkovací brzdu, vypněte stroj, vyjměte klíč a počkejte, dokud se nezastaví všechny pohybující se části. Před seřizováním, údržbou, čištěním nebo uskladněním nechejte stroj vychladnout.

 • Naučte se, jak rychle stroj zastavit a vypnout jej.

 • Přesvědčte se, zda jsou namontovány kontrolní prvky přítomnosti obsluhy, bezpečnostní spínače a bezpečnostní ochranná zařízení a zda správně fungují. Stroj nepoužívejte, pokud tyto prvky nefungují správně.

 • Před sečením vždy stroj zkontrolujte a přesvědčte se, zda jsou žací jednotky v dobrém provozním stavu.

 • Zkontrolujte prostor, kde budete stroj používat, a odstraňte všechny předměty, jež mohou být strojem vymrštěny.

Bezpečnost týkající se paliva

 • Při manipulaci s palivem buďte velmi opatrní. Palivo je vysoce hořlavé a jeho výpary jsou výbušné.

 • Uhaste všechny cigarety, doutníky, dýmky a ostatní zdroje vznícení.

 • Používejte jen schválený kanystr.

 • Neodstraňujte uzávěr palivové nádrže ani nedoplňujte nádrž palivem při spuštěném nebo horkém motoru.

 • Nedoplňujte ani nevypouštějte palivo v uzavřeném prostoru.

 • Neskladujte stroj nebo nádobu s palivem v blízkosti otevřeného ohně, zdroje jisker nebo tepla, například u ohřívače vody nebo jiného zařízení.

 • V případě rozlití paliva se nepokoušejte nastartovat motor a vyhýbejte se použití jakéhokoli zdroje vznícení, dokud se palivové výpary nerozptýlí.

Plnění palivové nádrže

 • Objem palivové nádrže: 22,7 l

 • Doporučené palivo:

  • V zájmu dosažení co nejlepších výsledků používejte pouze čistou čerstvou naftu nebo bionaftu s nízkým (pod 500 miliontin) nebo velmi nízkým (pod 15 miliontin) obsahem síry. Nafta musí mít minimální cetanové číslo 40. Aby byla zajištěna čerstvost, nakupujte palivo v takovém množství, aby je bylo možné spotřebovat do 180 dní.

  • Při teplotách nad -7 °C používejte letní naftu (2-D), při nižších teplotách zimní naftu (1-D nebo směs 1-D/2-D). Zimní nafta má při nízkých teplotách nižší teplotu vznícení a vlastnosti tečení za studena, jež usnadní startování a omezí ucpávání palivového filtru.

   Note: Používání letní nafty při teplotách nad -7 °C přispěje k delší životnosti palivového čerpadla a vyššímu výkonu ve srovnání se zimní naftou.

  • U tohoto stroje lze rovněž použít palivo s podílem bionafty do stupně B20 (20 % bionafty, 80 % motorové nafty). Používejte výhradně motorovou naftu s nízkým nebo velmi nízkým obsahem síry. Dodržujte následující bezpečnostní opatření:

   • Podíl bionafty v palivu musí odpovídat specifikaci ASTM D6751 nebo EN14214.

   • Složení směsi paliva musí splňovat normu ASTM D975 nebo EN590.

   • Směsi s bionaftou mohou poškodit nátěr povrchů.

   • V chladném počasí používejte bionaftu B5 (obsah bionafty 5 %) nebo nižšího stupně.

   • Kontrolujte těsnění, hadice a vložky, které jsou v kontaktu s palivem, jelikož může docházet k jejich postupnému poškození.

   • Po určité době po přechodu na směs bionafty lze předpokládat ucpání palivového filtru.

   • O další informace o bionaftě požádejte distributora.

 1. Očistěte okolí uzávěru palivové nádrže a uzávěr sejměte (Obrázek 21).

  g005112
 2. Naplňte nádrž tak, aby hladina paliva v nádrži sahala 6 až 13 mm pod spodní okraj plnicího hrdla.

  Important: Nádrž nepřeplňujte.

 3. Namontujte uzávěr.

 4. Otřete rozlité palivo.

Provádění úkonů denní údržby

Servisní intervalPostup při údržbě
Při každém použití nebo denně
 • Přesvědčte se, zda nejsou bezpečnostní pásy opotřebené, pořezané a jinak poškozené. Pokud některá ze součástí nefunguje správně, bezpečnostní pás(y) vyměňte za nový (nové).
 • Každý den před spuštěním stroje proveďte následující postupy:

  Během provozu

  Bezpečnost za provozu

  Obecné bezpečnostní informace

  • Majitel nebo obsluha odpovídají za nehody, jež mohou vést ke zranění osob nebo poškození majetku, a je jejich povinností jim předcházet.

  • Používejte vhodné oblečení a pomůcky, včetně ochranných brýlí, dlouhých kalhot, pevné protiskluzové obuvi a chráničů sluchu. Svažte si dlouhé vlasy a nenoste volné oděvy či volné šperky.

  • Stroj neobsluhujte, jste-li nemocní, unavení nebo pod vlivem alkoholu nebo drog.

  • Při práci se strojem buďte maximálně opatrní. Neprovádějte žádné činnosti, jež by odváděly vaši pozornost, neboť byste mohli způsobit zranění nebo poškození majetku.

  • Před spuštěním motoru se přesvědčte, zda jsou všechny pohony v neutrální poloze, zda je zatažena parkovací brzda a zda zaujímáte správnou pracovní pozici.

  • Nepřevážejte na stroji žádné osoby.

  • Přihlížející osoby, především děti, se musí zdržovat mimo pracovní prostor. Pokud musí být přítomni spolupracovníci, postupujte opatrně a ujistěte se, že jsou na stroji nasazeny sběrací koše.

  • Se strojem pracujte jen za dobré viditelnosti, abyste se mohli vyhnout výmolům a nebezpečí skrytému v terénu.

  • Nesekejte mokrou trávu. Stroj může v důsledku snížené tahové síly podklouzávat.

  • Nepřibližujte své ruce a nohy k žacím jednotkám.

  • Před couváním se pohledem dozadu a dolů ujistěte, že máte volnou cestu.

  • Buďte opatrní, pokud se blížíte k nepřehledným zatáčkám, křovinám, stromům nebo jiným objektům, jež vám mohou bránit ve výhledu.

  • Vypínejte žací jednotky pokaždé, když nesečete.

  • Při zatáčení a jízdě přes silnice nebo chodníky stroj zpomalte a počínejte si opatrně. Vždy dejte přednost jiným vozidlům.

  • Motor nechejte pracovat jen v dobře větraném prostoru. Výfukové plyny obsahují oxid uhelnatý, který má při vdechnutí smrtelné účinky.

  • Nenechávejte stroj se spuštěným motorem bez dozoru.

  • Před opuštěním pracovní pozice proveďte následující:

   • Zaparkujte stroj na rovném povrchu.

   • Spusťte žací jednotky na zem a ujistěte se, že jsou vypnuté.

   • Zatáhněte parkovací brzdu.

   • Vypněte motor a vyjměte klíč ze zapalování.

   • Počkejte, dokud se nezastaví pohyb všech součástí.

  • Pracujte se strojem jen za dobré viditelnosti a za dobrého počasí. Nepracujte se strojem, pokud hrozí nebezpečí zásahu bleskem.

  Bezpečnost při použití systému ochrany v případě převrácení (ROPS)

  • Nedemontujte žádnou ze součástí konstrukce ROPS ze stroje.

  • Přesvědčte se, zda jste připoutáni bezpečnostním pásem a zda jste schopni se v případě nouze rychle odpoutat.

  • Vždy používejte bezpečnostní pás.

  • Věnujte velkou pozornost překážkám nad hlavou a vyhýbejte se kontaktu s nimi.

  • Udržujte konstrukci ROPS v bezpečném provozním stavu a pravidelně pečlivě kontrolujte, zda není poškozená a zda jsou všechny montážní prvky utaženy.

  • Všechny poškozené součásti konstrukce ROPS vyměňte. Nesnažte se je opravovat nebo upravovat.

  Bezpečnost při práci ve svahu

  • Svahy jsou významným faktorem při nehodách způsobených ztrátou kontroly nebo převrácením, které mohou vést k vážnému poranění nebo smrti. Při práci na svahu odpovídáte za bezpečnost. Při práci se strojem na jakémkoli svahu je třeba dbát zvýšené pozornosti.

  • Zkontrolujte podmínky na místě sekání a proveďte průzkum místa; na základě toho určíte, zda je svah pro provoz stroje bezpečný. Při provádění tohoto průzkumu vždy používejte zdravý rozum a dobré úsudky.

  • Prostudujte si níže uvedené pokyny pro práci se strojem na svahu. Před zahájením práce se strojem vyhodnoťte podmínky na pracovišti a stanovte, zda můžete se strojem za těchto okolností v daný den na zamýšleném místě pracovat. Změny v terénu mohou vést ke změně provozního sklonu stroje.

  • Na svahu stroj nerozjíždějte, nezastavujte ani jej neotáčejte. Neměňte náhle rychlost ani směr. Zatáčejte pomalu a postupně.

  • Nepracujte se stroje v podmínkách, kde je ohrožena tahová síla, schopnost řízení nebo stabilita.

  • Odstraňte nebo vyznačte překážky, jako jsou příkopy, výmoly, koleje, hrboly, kameny neb jiné skryté předměty. Vysoká tráva může překážky skrýt. Stroj se může na nerovném terénu převrhnout.

  • Uvědomte si, že při práci se strojem na mokré trávě, napříč svahem nebo po svahu dolů může dojít ke ztrátě jeho tahového výkonu. V případě ztráty trakce hnacích kol hrozí sklouznutí a ztráta brzdného účinku nebo řízení.

  • Při práci se strojem v blízkosti svahů, příkopů, náspů, vodních toků nebo jiných nebezpečných míst si počínejte velmi opatrně. Při přejetí kola přes okraj nebo propadnutí okraje se stroj může náhle převrhnout. Mezi strojem a jakýmkoliv nebezpečným místem dodržujte bezpečnou vzdálenost.

  • Nebezpečí vyhodnoťte na úpatí svahu. Pokud hrozí nebezpečí, sekejte na svahu pomocí stroje ovládaného za chůze.

  • Je-li to možné, při práci na svahu mějte žací jednotky spuštěné k zemi. Zvednutím žacích jednotek při práci na svahu může dojít k narušení stability stroje.

  • Při práci se systémem pro sběr trávy nebo jinými přídavnými zařízeními si počínejte velmi opatrně. Tato zařízení totiž mohou mít vliv na stabilitu stroje a způsobit ztrátu kontroly.

  Zajíždění stroje

  Intervaly výměny oleje a postupy údržby doporučené během záběhu jsou popsány v příručce k motoru dodávané se strojem.

  Doba záběhu vyžaduje pouze 8 hodin provozu.

  Jelikož první hodiny provozu jsou klíčové pro budoucí spolehlivost stroje, pozorně sledujte jeho funkce a výkonnost, abyste včas rozpoznali a odstranili drobné nedostatky, které by mohly vést k závažným problémům. Během záběhu stroje často kontrolujte, zda nejsou patrné známky úniku oleje, uvolněné upevňovací prvky nebo jiné závady.

  Spuštění motoru

  Important: Nepoužívejte éter ani jiné druhy startovacích kapalin.

  Note: Palivovou soustavu musíte odvzdušnit před nastartováním motoru v kterékoli z následujících situací:

  • Při prvním spuštění nového motoru.

  • Jestliže motor přestal pracovat kvůli nedostatku paliva.

  • Pokud byla provedena údržba součástí palivového systému.

  Viz příručka k obsluze motoru.

  1. Sedněte si na sedadlo, zatáhněte parkovací brzdu, vypněte ovládací páku zvedání/spouštění žacích jednotek a přesuňte funkční ovládací páku do NEUTRáLNí polohy.

  2. Sundejte nohu z ovládacího pedálu pojezdu a ujistěte se, že je pedál v NEUTRáLNí poloze.

  3. Posuňte páku škrticí klapky do polohy pro POMALý chod.

  4. Vložte klíč do spínače a otočte jej do ZAPNUTé polohy. Podržte klíč v ZAPNUTé poloze, dokud kontrolka žhavicích svíček nezhasne (přibližně 6 sekund).

  5. Otočte klíčem spínače zapalování do polohy START.

   Important: Aby nedošlo k přehřívání startéru, nespínejte startér na dobu delší než 10 sekund. Po 10 sekundách souvislého startování vyčkejte 60 sekund před opětovným sepnutím.

  6. Jakmile se motor nastartuje, klíč uvolněte a nechejte jej vrátit se automaticky do ZAPNUTé polohy.

  7. Před provozem nechte motor několik minut zahřát.

   Important: Při prvním startování motoru nebo po generální opravě motoru jezděte strojem dopředu a dozadu po dobu 1 až 2 minut. Otočením volantu doleva a doprava zkontrolujte odezvu řízení. Poté vypněte motor a počkejte, dokud se nezastaví všechny pohybující se součásti, viz Vypnutí motoru. Zkontrolujte, zda nedochází k úniku oleje, žádné součásti nejsou uvolněné a nejsou patrné další závady.

  Kontrola stroje po nastartování motoru

  1. Přesuňte páčku ovládání škrticí klapky do polohy RYCHLý CHOD.

  2. Krátce posuňte ovládací páku zvedání/spouštění žacích jednotek dopředu.

   Žací jednotky se musí sklopit a všechna vřetena se musí otáčet.

   Note: Funkční páka musí být ve střední poloze (sekání), aby při spouštění žacích jednotek pracovala vřetena.

  3. Přesuňte ovládací páku zvedání/spouštění žacích jednotek dozadu.

   Žací vřetena se musí přestat otáčet a žací jednotky se musí zvednout do maximální přepravní polohy.

  4. Pomocí brzdy udržujte stroj v klidové poloze a sešlápněte ovládací pedál pojezdu do polohy pro jízdu vpřed a vzad.

  5. Výše uvedený postup provádějte po dobu 1 až 2 minut. Přesuňte funkční ovládací páku do NEUTRáLNí polohy, zatáhněte parkovací brzdu a vypněte motor.

  6. Zkontrolujte, zda nedochází k úniku kapaliny, a v případě zjištění netěsností dotáhněte hydraulická šroubení.

   Note: Pokud je stroj nový a ložiska a válce jsou těsné, je pro tuto kontrolu nutné použít polohu páky škrticí klapky pro RYCHLý CHOD. Po uplynutí doby záběhu nemusí být nastavení škrticí klapky do polohy pro rychlý chod“ potřebné.

   Note: Pokud nadále dochází k úniku kapaliny, obraťte se na autorizovaného prodejce Toro, který vám poskytne pomoc a v případě potřeby i náhradní díly.

   Important: Stopy kapaliny na motoru nebo těsněních kol jsou normální. Pro správnou funkci těsnění je nezbytné malé množství maziva.

  Vypnutí motoru

  1. Přesuňte páku škrticí klapky do polohy pro POMALý CHOD, zatáhněte dozadu ovládací páku zvedání/spouštění žacích jednotek a přesuňte funkční ovládací páku do NEUTRáLNí polohy.

  2. Otočením klíče zapalování do VYPNUTé polohy vypněte motor. Vyjměte klíček ze spínače, aby nedošlo k náhodnému nastartování.

  3. Před odstavením stroje uzavřete uzavírací ventil paliva.

  Kontrola činnosti bezpečnostního blokovacího systému

  Servisní intervalPostup při údržbě
  Při každém použití nebo denně
 • Zkontrolujte funkci bezpečnostního blokovacího systému.
 • Výstraha

  Jestliže jsou spínače bezpečnostního blokování odpojeny nebo poškozeny, stroj se může za provozu chovat neočekávaně a zapříčinit zranění osob.

  • Se spínači bezpečnostního blokování nemanipulujte.

  • Denně funkci ochranných spínačů kontrolujte a jakýkoli poškozený spínač před použitím stroje vyměňte.

  Účelem bezpečnostního blokovacího systému je zabránit pohybu stroje, pokud hrozí nebezpečí zranění obsluhy nebo poškození stroje.

  Bezpečnostní blokovací systém znemožňuje nastartování motoru, jestliže:

  • Ovládací pedál pojezdu není v NEUTRáLNí poloze.

  • Funkční ovládací páka není v NEUTRáLNí poloze.

  Bezpečnostní blokovací systém brání pohybu stroje, jestliže:

  • Není uvolněna parkovací brzda.

  • Nesedíte na sedadle obsluhy.

  • Funkční ovládací páka není v poloze pro SEKáNí nebo v PřEPRAVNí poloze.

  Bezpečnostní blokovací systém brání provozu vřeten, pokud funkční ovládací páka není v poloze pro SEKáNí.

  Kontrola ovládacího pedálu pojezdu

  Servisní intervalPostup při údržbě
  Při každém použití nebo denně
 • Zkontrolujte funkci bezpečnostního blokovacího systému.
 • Každý den proveďte následující kontroly systému a ujistěte se, že bezpečnostní blokovací systém funguje správně:

  1. Posaďte se na sedadlo, přesuňte ovládací pedál pojezdu do NEUTRáLNí polohy, přesuňte funkční ovládací páku do NEUTRáLNí polohy a zatáhněte parkovací brzdu.

  2. Zkuste pohnout ovládacím pedálem pojezdu dopředu nebo dozadu.

   Pedál nesmí umožnit pohyb, což znamená, že bezpečnostní blokovací systém funguje správně. V případě nesprávné funkce poruchu opravte.

  Kontrola funkčního ovládání

  1. Posaďte se na sedadlo, přesuňte ovládací pedál pojezdu do NEUTRáLNí polohy, přesuňte funkční ovládací páku do NEUTRáLNí polohy a zatáhněte parkovací brzdu.

  2. Přesuňte funkční ovládací páku do polohy pro SEKáNí nebo do PřEPRAVNí polohy a pokuste se nastartovat motor.

   Motor se nesmí protáčet ani nastartovat, což znamená, že bezpečnostní blokovací systém funguje správně. V případě nesprávné funkce poruchu opravte.

  3. Posaďte se na sedadlo, přesuňte ovládací pedál pojezdu do NEUTRáLNí polohy, přesuňte funkční ovládací páku do NEUTRáLNí polohy a zatáhněte parkovací brzdu.

  4. Nastartujte motor a přesuňte funkční ovládací páku do polohy pro SEKáNí nebo do PřEPRAVNí polohy.

   Motor se musí vypnout, což znamená, že bezpečnostní blokovací systém funguje správně.

   V případě nesprávné funkce poruchu opravte.

  Kontrola spínače přítomnosti obsluhy

  1. Posaďte se na sedadlo, přesuňte ovládací pedál pojezdu do NEUTRáLNí polohy, přesuňte funkční ovládací páku do NEUTRáLNí polohy a zatáhněte parkovací brzdu.

  2. Nastartujte motor.

  3. Uvolněte parkovací brzdu, přesuňte funkční ovládací páku do polohy pro SEKáNí a zvedněte se ze sedadla.

   Motor se musí vypnout, což znamená, že bezpečnostní blokovací systém funguje správně. V případě nesprávné funkce poruchu opravte.

  Kontrola ovládací páky zvedání/spouštění žacích jednotek

  1. Posaďte se na sedadlo, přesuňte ovládací pedál pojezdu do NEUTRáLNí polohy, přesuňte funkční ovládací páku do NEUTRáLNí polohy a zatáhněte parkovací brzdu.

  2. Nastartujte motor.

  3. Spusťte žací jednotky přesunutím ovládací páky sekání pro zvednutí a spuštění dopředu. Žací jednotky se musí spustit dolů, ale nesmí se začít otáčet.

   Pokud se začnou otáčet, systém blokování nefunguje správně. Před uvedením stroje do provozu je třeba problém odstranit.

  Jízda se strojem bez sekání

  • Zcela zvedněte žací jednotky.

  • Přesuňte funkční ovládací páku do PřEPRAVNí polohy.

  • Při jízdě ze strmých svahů zpomalte stroj pomocí brzd, abyste neztratili kontrolu nad řízením.

  • K oblastem drsného terénu vždy přijíždějte sníženou rychlostí a přes větší nerovnosti přejíždějte opatrně.

  • Dobře se obeznamte se šířkou stroje. Nepokoušejte se projíždět mezi objekty, které jsou blízko u sebe, aby nedošlo ke škodám vyžadujícím nákladné opravy a prostojům.

  Sečení travnaté plochy

  Important: Pokud při sekání greenu zazní alarm detektoru netěsností (je-li ve výbavě vašeho modelu) nebo pokud zaznamenáte únik oleje, neprodleně zvedněte žací jednotky, odjeďte přímo z greenu a zastavte stroj mimo plochu greenu. Určete příčinu úniku a problém odstraňte.

  Před sekáním greenu si na ploše bez překážek procvičte základní funkce stroje (např. spouštění a zastavování stroje, zvedání a spouštění žacích jednotek a otáčení).

  Zkontrolujte, zda na greenu nejsou nečistoty, vytáhněte vlajku z držáku a určete vhodný směr sekání. Směr sekání určete podle směru použitého při předchozím sekání. Používejte vždy jinou trasu než při předchozím sekání, aby nedocházelo ke slehnutí stébel trávy, kvůli kterému je pak těžší zachytit stébla trávy mezi nože vřetena a plochý nůž.

  Sekání greenu

  1. Přijeďte ke greenu s funkční ovládací pákou nastavenou v poloze pro SEKáNí a škrticí klapkou v poloze pro maximální otáčky.

  2. Začněte na jednom okraji greenu, abyste mohli sekat v pruzích.

   Note: Dochází při něm k minimálnímu stlačování a na greenu vytváří atraktivní obrazec.

  3. Zatlačte dopředu ovládací páku zvedání/spouštění žacích jednotek, jakmile se přední okraj sběracího koše dostane za vnější okraj greenu.

   Note: Tímto krokem spustíte žací jednotky na trávník a zapnete vřetena.

   Important: Středová žací jednotka se zvedá a klesá krátce po předních žacích jednotkách. Proto byste měli nacvičit potřebné načasování, abyste omezili nutnost pozdějšího začišťovacího sekání na minimum.

   Note: Zpoždění zvedání a spouštění středové žací jednotky závisí na teplotě hydraulické kapaliny. Studená hydraulická kapalina má za následek delší prodlevu. S rostoucí teplotou kapaliny se doba zpoždění zkracuje.

  4. Při sekání v opačném směru se snažte překrýt malou část posekaného pásu.

   Note: Jako pomůcku pro udržování rovného směru na greenu a zachování stejné vzdálenosti stroje od okraje předchozího sekání si představte čáru zaměření přibližně 1,8 až 3 m před strojem směřující k okraji neposekané části greenu (Obrázek 23). K zaměření použijte vnější okraj volantu, tj. okraj volantu musí být v rovině s bodem, který je vždy ve stejné vzdálenosti před předním okrajem stroje.

  5. Jakmile přední okraje košů přejedou za okraj greenu, zatáhněte ovládací páku zvedání/spouštění žacích jednotek dozadu a podržte ji, dokud se všechny žací jednotky nezvednou. Tím dojde k zastavení vřeten a zvednutí žacích jednotek.

   Important: Tento krok správně načasujte, abyste neposekali okrajovou část a současně posekali co nejvíce plochy greenu a tím minimalizovali množství trávy, kterou je nutné posekat po vnějším obvodu.

  6. Chcete-li zkrátit provozní dobu a urychlit vyrovnání stroje pro další přejezd, krátce otočte stroj v opačném směru a pak jej otočte ve směru neposekané plochy. Tento manévr otočení ve tvaru slzy (Obrázek 22) rychle vyrovná stroj do polohy pro další přejezd.

   g229671

   Note: Snažte se dělat obrátku co nejkratší. Výjimkou je teplejší počasí – širší oblouk minimalizuje vydření trávníku.

   g005116

   Note: Po dokončení obrátky se volant nevrátí do původní polohy.

   Important: Nikdy nezastavujte stroj na greenu, pokud jsou žací jednotky zapnuté, neboť by mohlo dojít k poškození trávníku. Zastavení stroje může na mokrém greenu zanechat stopy nebo prohlubně od kol.

  Posekání obvodu a dokončení práce

  1. Sekání trávníku dokončete posekáním vnějšího obvodu. Měňte směr sekání ve srovnání s předchozím sekáním.

   Note: Při sekání okraje nastavujte rychlost stroje pomocí páky škrticí klapky. Tím se vyrovná zastřižení greenu a může se snížit efekt známý jako triplex ring“ (prstenec vzniklý opakováním začišťovacího sekání).

   Note: Vždy zohledněte momentální počasí a stav trávníku a střídejte směr sekání oproti předchozímu sekání.

  2. Po dokončení sekání vnějšího obvodu zastavte vřetena přesunutím ovládací páky zvedání/spouštění žacích jednotek dozadu a odjeďte z greenu. Jakmile jsou všechny žací jednotky mimo green, zvedněte je.

   Note: Tento krok minimalizuje shluky trávy ponechané na greenu.

  3. Vraťte zpět vlajku.

  4. Před přepravou stroje na další green vyprázdněte ze sběracích košů veškerou posekanou trávu.

   Note: Těžká, mokrá posekaná tráva namáhá koše a nežádoucím způsobem zvyšuje hmotnost stroje, čímž se nadměrně zatěžují jeho systémy (jako je motor, hydraulický systém, brzdy atd.).

  Po provozu

  Bezpečnostní opatření po použití

  Obecné bezpečnostní informace

  • Před opuštěním polohy obsluhy zatáhněte parkovací brzdu, vypněte motor, vyjměte klíč a počkejte, dokud se nezastaví všechny pohybující se části. Před seřizováním, údržbou, čištěním nebo uskladněním nechejte stroj vychladnout.

  • Aby nedošlo k požáru, odstraňujte z žacích jednotek a pohonů trávu a nečistoty. Místa potřísněná uniklým olejem nebo palivem vždy očistěte.

  • Při skladování nebo převozu stroje zavřete přívod paliva.

  • Při přepravě stroje a vždy, když stroj nepoužíváte, vyřaďte pohon přídavných zařízení.

  • Před uskladněním stroje v jakýchkoli uzavřených prostorech jej vždy nechejte vychladnout.

  • Provádějte údržbu bezpečnostních pásů, případně je vyčistěte.

  • Neskladujte stroj ani nádobu s palivem v blízkosti otevřeného ohně, zdroje jisker nebo tepla, například u ohřívače vody nebo jiných zařízení.

  Bezpečnost při vlečení

  • Vlečte pouze takovým strojem, který je vybaven tažným závěsem. Tažené zařízení připojujte pouze k závěsu.

  • Dodržujte doporučení výrobce týkající se mezní hmotnosti vlečeného zařízení a vlečení ve svazích. Hmotnost taženého zařízení může ve svahu způsobit ztrátu tahového výkonu a ztrátu kontroly.

  • Nikdy neumožněte dětem či dospělým osobám přepravu v taženém zařízení nebo na něm.

  • Při vlečení jezděte pomalu a počítejte s delší brzdnou vzdáleností.

  Kontrola a čištění po sekání

  Servisní intervalPostup při údržbě
  Při každém použití nebo denně
 • Po sekání stroj zkontrolujte a vyčistěte.
 • Po dokončení sekání stroj důkladně omyjte pomocí zahradní hadice bez trysky, aby příliš silný proud vody nezpůsobil znečištění a poškození těsnění a ložisek. Nikdy neomývejte vodou horký motor či elektrické konektory.

  Important: Stroj nikdy nemyjte brakickou nebo recyklovanou vodou.

  Important: Stroj nikdy nemyjte pomocí vysokotlakého čisticího zařízení. Vysokotlaké čisticí zařízení může poškodit elektroinstalaci stroje, uvolnit důležité štítky, případně spláchnout potřebnou vrstvu maziva z míst se zvýšeným třením. Vyvarujte se také nadměrného používání vody v okolí přístrojové desky, motoru a akumulátoru.

  Important: Stroj nemyjte při spuštěném motoru. Pokud byste stroj myli se spuštěným motorem, mohlo by dojít k poškození jeho vnitřních součástí.

  Před čištěním stroje postupujte následovně:

  • Přesvědčte se, zda ze stroje neuniká hydraulická kapalina a zda nejsou poškozeny nebo opotřebeny součásti hydraulického nebo mechanického systému.

  • Zkontrolujte ostrost žacích jednotek.

  • Promažte montážní celek hřídele brzdy olejem SAE 30 nebo mazivem ve spreji, abyste zabránili korozi a zajistili dobrou výkonnost stroje při dalším sekání.

  Vlečení stroje

  V případě nouze lze stroj odvléct na vzdálenost maximálně 0,4 km.

  Important: Při vlečení nepřekračujte rychlost 3 až 5 km/h, abyste nepoškodili systém pohonu. Pokud potřebujete stroj přepravit na vzdálenost větší než 0,4 km, naložte jej na nákladní automobil nebo přívěs.

  1. Na čerpadle vyhledejte obtokový ventil a otočte jej proti směru hodinových ručiček o 2 celé otáčky (Obrázek 24).

   g016421
  2. Před nastartováním motoru zavřete obtokový ventil otočením ve směru hodinových ručiček o 2 celé otáčky (Obrázek 24).

   Important: Nestartujte motor, pokud je ventil otevřený.

  Přeprava stroje

  • Při nakládání či vykládání stroje z přívěsu nebo nákladního vozidla dávejte pozor.

  • Při nakládání stroje na přívěs nebo nákladní vozidlo používejte stejně širokou nájezdovou plošinu.

  • Stroj bezpečně upevněte pomocí popruhů, řetězů, lan nebo provazů. Přední i zadní popruhy by měly směřovat dolů a směrem od strojeObrázek 25.

   g275002

  Údržba

  Výstraha

  V případě nesprávné údržby stroje může dojít k předčasnému selhání jeho systémů, což by mohlo vám nebo jiným osobám způsobit vážné zranění.

  Věnujte stroji náležitou péči a udržujte jej v dobrém provozním stavu, jak je uvedeno v těchto pokynech.

  Note: Levá a pravá strana stroje se určuje z pohledu obsluhy z běžné pracovní pozice.

  Note: Bezplatnou kopii elektrického nebo hydraulického schématu si můžete stáhnout na stránkách www.Toro.com; vyhledejte svůj stroj v odkazech na návody k obsluze na domovské stránce.

  Important: Další pokyny k postupům údržby naleznete v uživatelské příručce k motoru.

  Důležité upozornění

  Jestliže ponecháte klíč ve spínači zapalování, může kdokoli náhodně spustit motor a způsobit vám nebo přihlížejícím osobám vážné zranění.

  Před prováděním jakékoli údržby vyjměte klíč za zapalování.

  Bezpečnost při provádění úkonů údržby

  • Před opuštěním pozice obsluhy proveďte následující opatření:

   • Zaparkujte stroj na rovném povrchu.

   • Vypněte žací jednotky.

   • Zatáhněte parkovací brzdu.

   • Vypněte motor a vyjměte klíč ze zapalování.

   • Počkejte, dokud se nezastaví pohyb všech součástí.

  • Před provedením údržby nechejte vychladnout všechny součásti stroje.

  • Je-li to možné, neprovádějte údržbu se spuštěným motorem. Nepřibližujte se k pohybujícím se částem.

  • Pokaždé, když pracujete pod strojem, podepřete jej montážními stolicemi.

  • Ze součástí, ve kterých je uložena energie, opatrně uvolněte tlak.

  • Udržujte všechny díly stroje v dobrém stavu a dbejte na to, aby byly utaženy veškeré upevňovací prvky.

  • Nahraďte všechny opotřebené nebo poškozené štítky.

  • K zajištění bezpečnosti a optimálního výkonu stroje je nutné používat pouze originální náhradní díly společnosti Toro. Náhradní díly jiných výrobců mohou být nebezpečné a jejich použití může mít za následek zneplatnění záruky.

  Doporučený harmonogram údržby

  Servisní intervalPostup při údržbě
  Po první hodině
 • Utáhněte matice kol.
 • Po prvních 8 hodinách
 • Zkontrolujte napnutí řemene alternátoru.
 • Po prvních 10 hodinách
 • Utáhněte matice kol.
 • Po prvních 50 hodinách
 • Vyměňte motorový olej a filtr.
 • Zkontrolujte otáčky motoru (při volnoběhu a plné akceleraci).
 • Při každém použití nebo denně
 • Přesvědčte se, zda nejsou bezpečnostní pásy opotřebené, pořezané a jinak poškozené. Pokud některá ze součástí nefunguje správně, bezpečnostní pás(y) vyměňte za nový (nové).
 • Zkontrolujte funkci bezpečnostního blokovacího systému.
 • Zkontrolujte funkci bezpečnostního blokovacího systému.
 • Po sekání stroj zkontrolujte a vyčistěte.
 • Zkontrolujte stav oleje v motoru.
 • Odstraňte vodu z palivového filtru.
 • Zkontrolujte tlak v pneumatikách.
 • Očistěte mřížku chladiče.V extrémně prašných podmínkách a při velkém znečištění ji čistěte každou hodinu.
 • Zkontrolujte hladinu chladicí kapaliny motoru.
 • Zkontrolujte hladinu hydraulické kapaliny.
 • Zkontrolujte hydraulické potrubí a hadice.
 • Zkontrolujte kontakt vřetena a plochého nože.
 • Po každých 50 hodinách provozu
 • Promažte stroj.(Mazivo rovněž naneste po každém mytí.)
 • Promažte ložiska a pouzdra.
 • Zkontrolujte spojení kabelů baterie.
 • Po každých 100 hodinách provozu
 • Vyměňte motorový olej a filtr.
 • Po každých 200 hodinách provozu
 • Proveďte údržbu vzduchového filtru. Pokud jej používáte v extrémně prašném nebo znečištěném prostředí, provádějte údržbu častěji.
 • Utáhněte matice kol.
 • Po každých 500 hodinách provozu
 • Vyměňte palivový filtr.
 • Po každých 800 hodinách provozu
 • Pokud nepoužíváte doporučenou hydraulickou kapalinu nebo jste již nádrž naplnili alternativní kapalinou, vyměňte hydraulickou kapalinu, filtr a odvzdušňovač nádrže.
 • Zkontrolujte otáčky motoru (při volnoběhu a plné akceleraci).
 • Zkontrolujte vůli ventilů.
 • Po každých 1000 hodinách provozu
 • Pokud používáte doporučenou hydraulickou kapalinu, vyměňte filtr hydraulické kapaliny.
 • Po každých 2000 hodinách provozu
 • Pokud používáte doporučenou hydraulickou kapalinu, vyměňte hydraulickou kapalinu.
 • Každý rok
 • Zajeďte brzdy.
 • Každé 2 roky
 • Zkontrolujte palivové potrubí a spojky.
 • Vypusťte a propláchněte chladicí systém.
 • Vyměňte všechny volné hadice.
 • Seznam denní údržby

  Tuto stránku si zkopírujte pro každodenní použití.

  Úkon údržbyPro týden:
  PondělíÚterýStředaČtvrtekPátekSobotaNeděle
  Zkontrolujte činnost ochranných spínačů.       
  Zkontrolujte správnou funkci nástrojů.       
  Zkontrolujte činnosti brzd.       
  Zkontrolujte filtr paliva / odlučovač vody.       
  Zkontrolujte hladinu paliva.       
  Zkontrolujte hladinu motorového oleje.       
  Zkontrolujte hladinu hydraulické kapaliny.       
  Vyčistěte mřížku a chladič.       
  Zkontrolujte vzduchový filtr.       
  Zkontrolujte, zda nedochází k nezvyklému hluku motoru.       
  Zkontrolujte seřízení vřetena vůči plochému noži.       
  Zkontrolujte, zda nedošlo k poškození hydraulických hadic.       
  Zkontrolujte, zda nedochází k únikům kapalin.       
  Zkontrolujte tlak vzduchu v pneumatikách.       
  Zkontrolujte seřízení výšky sekání.       
  Promažte všechny maznice.1       
  Namažte táhlo pojezdu a brzdy.       
  Opravte poškozený lak.       

  1. Okamžitě po každém mytí bez ohledu na uvedený interval.

  Zápis problematických oblastí

  Kontrolu provedl(a):
  PoložkaDatumInformace
     
     
     
     
     

  Mazání

  Mazání stroje

  Servisní intervalPostup při údržbě
  Po každých 50 hodinách provozu
 • Promažte stroj.(Mazivo rovněž naneste po každém mytí.)
 • Stroj je vybaven maznicemi, které je třeba pravidelně promazávat univerzálním mazivem č. 2 na bázi lithia. Pokud je stroj provozován za normálních podmínek, promažte všechna ložiska a pouzdra vždy po každých 50 hodinách provozu. Promažte spoje okamžitě po každém mytí bez ohledu na uvedený interval.

  Je třeba promazat tato ložiska a pouzdra:

  • Náboj zadního kola (1) (Obrázek 26)

   g008439
  • Ložisko otočného kola (1) (Obrázek 26)

  • Válec řízení (2) (Obrázek 26)

  • Zvedací ramena (3) (Obrázek 27)

   g008440
  • Otočný čep pedálu ovládání pojezdu (1) (Obrázek 28)

   g008441
  • Otočný čep nosného rámu (3) (Obrázek 29)

   g016483
  1. Očistěte maznice, aby do ložiska ani pouzdra nemohly proniknout cizí částice.

  2. Naplňte mazivem ložisko nebo pouzdro.

  3. Přebytečné mazivo otřete.

  4. Při demontáži žací jednotky za účelem údržby naneste mazivo na drážkový hřídel motoru vřetena a na zvedací rameno.

  5. Naneste každý den několik kapek motorového oleje SAE 30 na všechny otočné body nebo je promažte pomocí rozprašovače (WD 40).

  Note: Požadavky na mazání žací jednotky jsou uvedeny v provozní příručce k žací jednotce.

  Údržba motoru

  Bezpečnost při údržbě motoru

  • Před kontrolou hladiny oleje a doplňováním oleje do klikové skříně vypněte motor.

  • Neměňte otáčky regulátoru a nepřekračujte maximální otáčky motoru.

  Údržba vzduchového filtru

  Servisní intervalPostup při údržbě
  Po každých 200 hodinách provozu
 • Proveďte údržbu vzduchového filtru. Pokud jej používáte v extrémně prašném nebo znečištěném prostředí, provádějte údržbu častěji.
  • Přesvědčte se, zda není poškozen plášť vzduchového filtru, což by mohlo způsobit únik vzduchu. Je-li poškozen, vyměňte jej. Zkontrolujte, zda se v celém sacím systému nevyskytují netěsnosti, poškození nebo uvolněné hadicové svorky.

  • Předčasná výměna vzduchového filtru zvyšuje nebezpečí vniknutí nečistot do motoru, když je filtr demontován.

  • Kryt musí být správně usazen a musí těsnit s pláštěm vzduchového filtru.

  1. Uvolněte západky, které upevňují kryt vzduchového filtru k plášti vzduchového filtru (Obrázek 30).

   g008442
  2. Sejměte kryt z pláště vzduchového filtru.

  3. Před vyjmutím filtru odstraňte pomocí nízkotlakého vzduchu (čistý a suchý vzduch o tlaku 2,75 bar) větší nahromadění nečistot mezi vnější stranou primárního filtru a nádobou. Tento postup čištění zabrání vniknutí nečistot do systému sání, když je primární filtr odstraněn.

   Important: Nepoužívejte vysokotlaký vzduch, který by mohl nečistoty protlačit přes filtr do sacího potrubí.

  4. Primární filtr vyjměte a vyměňte následovně:

   Important: Starou vložku nečistěte.

   1. Zkontrolujte, zda se nový filtr při přepravě nepoškodil. Nepoužívejte poškozenou vložku.

   2. Opatrně vytáhněte starý filtr z pláště filtru a zlikvidujte jej.

   3. Tlakem na vnější obrubu vložky zasuňte nový filtr a usaďte jej v nádobě; zkontrolujte přitom těsnicí konec filtru a pláště.

    Important: Netlačte na pružný střed filtru.

  5. Očistěte otvor pro vypuzování nečistot ve snímatelném krytu. Vyjměte z krytu gumový výtlačný ventil, vyčistěte dutinu a výtlačný ventil nasaďte zpět.

  6. Nasaďte kryt tak, aby gumový výtlačný ventil směřoval dolů, přibližně do polohy mezi 5. a 7. hodinou při pohledu směrem od konce.

  7. Ujistěte se, že západky zajišťují kryt k plášti (Obrázek 30).

  Výměna motorového oleje

  Kontrola motorového oleje

  Servisní intervalPostup při údržbě
  Při každém použití nebo denně
 • Zkontrolujte stav oleje v motoru.
 • Motor se dodává s olejovou náplní 3,7 litru (s filtrem) v klikové skříni, avšak před prvním spuštěním motoru a po něm je třeba hladinu oleje zkontrolovat.

  Používejte vysoce kvalitní motorový olej, který splňuje následující požadavky:

  • Požadovaná úroveň klasifikace API: CH–4, CI–4 nebo vyšší

  • Preferovaný olej: SAE 10W–30

  • Alternativní olej: SAE 15W–40

  U distributora lze pořídit olej Toro Premium Engine Oil s viskozitou 10W-30. Objednací čísla naleznete v katalogu dílů.

  Note: Pro kontrolu motorového oleje je nejvhodnější doba před zahájením každodenní práce, kdy je motor studený. Pokud již motor běžel, před kontrolou nechejte olej alespoň 10 minut stékat zpět do olejové vany. Pokud je hladina oleje na značce dolní meze nebo pod ní, doplňte olej tak, aby hladina oleje sahala ke značce HORNí meze. Nádrž nepřeplňujte.

  Important: Hladinu motorového oleje udržujte mezi značkami horní a dolní meze na měrce oleje. Je-li v motoru příliš málo nebo mnoho oleje, může se poškodit.

  1. Odstavte stroj na rovném povrchu, vypněte motor a vyjměte klíč.

  2. Vytáhněte měrku a otřete ji čistým hadrem (Obrázek 32).

   Important: Během plnění motoru olejem mějte měrku oleje vytaženou. Při doplňování nebo plnění motorového oleje musí být mezi plnicím nástrojem a plnicím otvorem oleje v krytu ventilu vzdálenost podle znázornění (Obrázek 31). Tato vzdálenost je nutná k odvětrávání během plnění, aby nedošlo k přetečení oleje do odvětrávacího otvoru.

   g016415
   g016419
  3. Zasuňte měrku do potrubí a ujistěte se, že je zcela usazena.

  4. Vyjměte měrku a hladinu oleje zkontrolujte.

   Note: Pokud je hladina oleje nízká, odstraňte uzávěr plnicího otvoru oleje z krytu ventilu a pomalu doplňte dostatečné množství oleje, aby hladina dosahovala ke značce HORNí meze na měrce. Olej doplňujte pomalu a během procesu často kontrolujte výšku hladiny. Nádrž nepřeplňujte.

  5. Vraťte měrku zpět.

  6. Spusťte motor a nechte jej běžet volnoběžnými otáčkami po 30 sekund; poté jej vypněte. Vyčkejte 30 sekund a zopakujte kroky 2 až 5.

  7. Namontujte uzávěr plnicího otvoru a zasuňte měrku pevně na místo.

  Výměna motorového oleje a filtru

  Servisní intervalPostup při údržbě
  Po prvních 50 hodinách
 • Vyměňte motorový olej a filtr.
 • Po každých 100 hodinách provozu
 • Vyměňte motorový olej a filtr.
  1. Vymontujte vypouštěcí zátku (Obrázek 33) a nechejte olej vytéci do vypouštěcí nádoby. Jakmile olej přestane téci, namontujte vypouštěcí zátku.

   g016422
  2. Demontujte olejový filtr. Těsnění nového filtru lehce potřete čistým olejem.

  3. Našroubujte filtr rukou tak, aby se těsnění dotýkalo adaptéru filtru, poté jej utáhněte o další 1/2 až 3/4 otáčky. Filtr neutahujte příliš.

  4. Doplňte olej do klikové skříně; postupujte podle pokynů v části Výměna motorového oleje a filtru.

  5. Starý olej a filtr zlikvidujte podle platných předpisů.

  Údržba palivového systému

  Odstranění vody z palivového filtru

  Servisní intervalPostup při údržbě
  Při každém použití nebo denně
 • Odstraňte vodu z palivového filtru.
  1. Odstavte stroj na rovném povrchu a vypněte motor.

  2. Umístěte pod palivový filtr nádobu.

  3. Otevřete výpustnou zátku na palivovém filtru přibližně o jednu otáčku a vypusťte veškerou nahromaděnou vodu (Obrázek 34).

   g007367
  4. Po vypuštění zátku utáhněte.

   Note: Protože akumulovaná voda bude smíchaná s motorovou naftou, vypusťte obsah palivového filtru do vhodné nádoby a zlikvidujte jej podle platných předpisů.

  Výměna palivového filtru

  Servisní intervalPostup při údržbě
  Po každých 500 hodinách provozu
 • Vyměňte palivový filtr.
  1. Uzavřete uzavírací ventil paliva (Obrázek 35) pod palivovou nádrží.

   g008434
  2. Vyčistěte montážní oblast nádoby filtru.

  3. Umístěte pod palivový filtr nádobu.

  4. Otevřete vypouštěcí zátku filtru a odvzdušňovací ventil (Obrázek 36).

   g254461
  5. Odstraňte nádobu filtru a vyčistěte montážní plochu.

  6. Promažte těsnění na nádobě filtru čistým olejem.

  7. Rukou namontujte nádobu filtru tak, aby se těsnění dotýkalo montážní plochy, a poté ji otočte o další ½ otáčky.

  8. Utáhněte vypouštěcí zátku na spodní straně nádoby filtru a otevřete uzavírací ventil paliva.

  9. Palivo a filtr zlikvidujte řádným způsobem podle místních předpisů.

  Kontrola palivového potrubí a spojek

  Servisní intervalPostup při údržbě
  Každé 2 roky
 • Zkontrolujte palivové potrubí a spojky.
 • Zkontrolujte, zda palivové potrubí není narušené nebo poškozené a spojky nejsou uvolněné.

  Údržba elektrického systému

  Bezpečnost při práci s elektrickým systémem

  • Před opravou odpojte akumulátor. Jako první odpojte záporný vývod a jako poslední kladný vývod. Jako první připojte kladný vývod a jako poslední záporný vývod.

  • Akumulátor dobíjejte v dobře větraném prostoru a v dostatečné vzdálenosti od zdroje jiskření nebo ohně. Před připojením nebo odpojením akumulátoru nejprve odpojte nabíječku. Noste ochranný oděv a používejte izolované nářadí.

  Přístup k akumulátoru

  Akumulátor je umístěn pod krytem nalevo od sedadla obsluhy (Obrázek 37).

  Demontujte šrouby (Obrázek 37), podložky a matice a sejměte kryt. Jakmile získáte přístup k akumulátoru, pomocí upevňovacích prvků připevněte kryt ke stroji.

  g344663

  Odpojení akumulátoru

  Důležité upozornění

  Svorky akumulátoru nebo kovové nářadí se mohou zkratovat při kontaktu s kovovými součástmi, a tím způsobit jiskření. Jiskry by mohly vyvolat explozi plynů z akumulátoru a následné zranění osob.

  • Při vyjímání nebo montáži akumulátoru dbejte na to, aby se vývody akumulátoru nedotýkaly žádných kovových částí stroje.

  • Dejte pozor, abyste kovovým nástrojem nezkratovali vývody akumulátoru proti kovovým částem stroje.

  Důležité upozornění

  Nesprávné vedení kabelů akumulátoru by mohlo způsobit poškození stroje a kabely by mohly zapříčinit jiskření. Jiskry mohou vyvolat explozi plynů z akumulátoru a způsobit následné zranění osob.

  Vždy odpojujte nejprve záporný (černý) kabel akumulátoru a teprve potom kladný (červený) kabel akumulátoru.

  1. Přístup k akumulátoru; viz Přístup k akumulátoru.

  2. Odpojte záporný kabel akumulátoru od vývodu akumulátoru (Obrázek 38).

   g253380
  3. Zvedněte odpojovač a odpojte kladný kabel akumulátoru od vývodu akumulátoru (Obrázek 38).

  Zapojení akumulátoru

  Důležité upozornění

  Nesprávné vedení kabelů akumulátoru by mohlo způsobit poškození stroje a kabely by mohly zapříčinit jiskření. Jiskry mohou vyvolat explozi plynů z akumulátoru a způsobit následné zranění osob.

  Vždy připojujte nejdříve kladný (červený) kabel akumulátoru a potom záporný (černý) kabel.

  1. Přístup k akumulátoru; viz Přístup k akumulátoru.

  2. Připojte kladný kabel k akumulátoru a utáhněte matici svorky akumulátoru (Obrázek 39).

   g253379
  3. Připojte záporný kabel k akumulátoru a utáhněte matici svorky akumulátoru (Obrázek 39).

  Dobíjení akumulátoru

  Důležité upozornění

  Vývody akumulátoru nebo kovové nástroje by mohly způsobit zkrat proti kovovým součástem stroje a vyvolat jiskření. Jiskry by mohly zapříčinit explozi plynů z akumulátoru a následné zranění osob.

  • Při vyjímání nebo montáži akumulátoru dbejte na to, aby se vývody akumulátoru nedotýkaly žádných kovových částí stroje.

  • Dejte pozor, abyste kovovým nástrojem nezkratovali vývody akumulátoru proti kovovým částem stroje.

  1. Odpojte akumulátor. Postupujte podle pokynů v části Odpojení akumulátoru.

  2. Demontujte upevňovací prvky, které upevňují akumulátor k držáku, a akumulátor vyjměte.

  3. Připojte k pólům akumulátoru nabíječku dodávající proud 2–4 A. Nabíjejte akumulátor po dobu alespoň 2 hodin proudem 4 A nebo po dobu alespoň 4 hodin proudem 2 A, dokud specifická hustota elektrolytu nedosáhne 1 250 nebo více a teplota alespoň 16 °C a u žádného článku nebude docházet k uvolňování plynu.

   Důležité upozornění

   Při nabíjení akumulátoru vznikají plyny, které mohou explodovat.

   V blízkosti akumulátoru nikdy nekuřte a uchovávejte jej v dostatečné vzdálenosti od jisker a otevřeného ohně.

   Important: Pokud nebudete akumulátor nabíjet alespoň po dobu uvedenou výše, můžete zkrátit jeho životnost.

  4. Jakmile je akumulátor nabitý, odpojte nabíječku z elektrické zásuvky a od vývodů akumulátoru.

  5. Umístěte akumulátor na držák akumulátoru a zajistěte jej svorkou a upevňovacími prvky, které jste demontovali dříve.

  6. Připojte akumulátor podle pokynů v části Zapojení akumulátoru.

   Důležité upozornění

   Nesprávné vedení kabelů akumulátoru by mohlo zapříčinit jiskření a způsobit poškození hnací jednotky a kabelů. Jiskry mohou vyvolat explozi plynů z akumulátoru a způsobit následné zranění osob.

   Vždy připojujte nejdříve kladný (červený) kabel akumulátoru a potom záporný (černý) kabel.

  Umístění pojistek

  Pojistky elektrického systému stroje se nacházejí pod sedadlem (Obrázek 40).

  g008454

  Údržba hnací soustavy

  Kontrola tlaku v pneumatikách

  Servisní intervalPostup při údržbě
  Při každém použití nebo denně
 • Zkontrolujte tlak v pneumatikách.
 • Tlak v pneumatikách předních kol upravujte podle stavu trávníku, přičemž nepřekračujte minimální hodnotu 0,55 bar (55 kPa) a maximální hodnotu 0,83 bar (83 kPa).

  Tlak v pneumatice zadního kola udržujte v rozmezí minimální hodnoty 0,55 bar (55 kPa) a maximální hodnoty 1,03 bar (103 kPa).

  Kontrola utažení matic kol

  Servisní intervalPostup při údržbě
  Po první hodině
 • Utáhněte matice kol.
 • Po prvních 10 hodinách
 • Utáhněte matice kol.
 • Po každých 200 hodinách provozu
 • Utáhněte matice kol.
 • Důležité upozornění

  Při nedodržení správného utažení matic kol může dojít ke zranění osob.

  Ve stanovených intervalech utáhněte matice kol na předepsaný utahovací moment.

  Utahovací moment matic kol: 95 až 122 Nm.

  Note: V zájmu zajištění rovnoměrného rozložení síly utahujte matice kol do kříže.

  Seřízení převodovky pro neutrální polohu

  Pokud se stroj pomalu pohybuje, když je pedál ovládání pojezdu v NEUTRáLNí poloze, seřiďte mechanismus návratu do neutrálu.

  1. Podložte rám tak, aby jedno z předních kol bylo zvednuté nad zemí.

   Note: Pokud je stroj vybaven soupravou pohonu 3 kol, zvedněte a zablokujte zadní kolo.

  2. Nastartujte motor, přesuňte páku škrticí klapky do polohy pro POMALý CHOD a ujistěte se, že se přední kolo, které je zvednuté na zemí, neotáčí.

  3. Pokud se kolo otáčí, vypněte motor a postupujte následujícím způsobem:

   1. Povolte obě pojistné matice upevňující ovládací lanko pojezdu k přepážce na hydrostatu (Obrázek 41). Pojistné matice musí být povoleny rovnoměrně a dostatečně, aby bylo možné provést seřízení.

    g016466

    Note: Povolte matici upevňující excentrickou podložku k horní části hydrostatu (Obrázek 41).

   2. Přesuňte funkční ovládací páku do NEUTRáLNí polohy a páku škrticí klapky do polohy pro POMALý CHOD.

   3. Nastartujte motor.

   4. Otáčejte excentrickou podložkou, dokud pomalý pohyb v jakémkoli směru neustane.

   5. Když se kolo přestane otáčet, utáhněte matici upevňující excentrickou podložku a seřízenou polohu (Obrázek 41).

   6. Ověřte seřízení, když je páka škrticí klapky v poloze pro POMALý CHOD a RYCHLý CHOD.

   7. Na obou stranách přepážky rovnoměrně utáhněte pojistné matice, čímž zajistíte lanko pojezdu k přepážce (Obrázek 41). Lanko nekruťte.

    Note: Pokud je lanko napnuté, když je funkční ovládací páka v NEUTRáLNí poloze, při přestavení páky do polohy pro SEKáNí nebo PřEPRAVNí polohy se může stroj začít pomalu pohybovat.

  Seřízení přepravní rychlosti

  Dosažení maximální přepravní rychlosti

  Ovládací pedál pojezdu je z výroby nastaven na maximální přepravní rychlost. Může však být nutné jej nastavit, pokud dosáhne své krajní polohy před tím, než přijde do kontaktu s dorazem pedálu, nebo pokud chcete přepravní rychlost snížit.

  Chcete-li dosáhnout maximální přepravní rychlosti, přesuňte funkční ovládací páku do PřEPRAVNí polohy a sešlápněte ovládací pedál pojezdu. Pokud se pedál dotkne dorazu (Obrázek 42) před tím, než ucítíte napětí na lanku, seřízení proveďte následovně:

  g005520
  1. Umístěte funkční ovládací páku do PřEPRAVNí polohy a povolte pojistnou matici, která zajišťuje doraz pedálu k podlahové desce (Obrázek 42).

  2. Utahujte doraz pedálu, dokud se nepřestane dotýkat ovládacího pedálu pojezdu.

  3. Nadále mírným tlakem sešlapujte ovládací pedál pojezdu a seřiďte doraz pedálu tak, aby se dotýkal tyče pedálu, a dotáhněte matice.

   Important: Napětí lanka nesmí být nadměrné, jinak dojde ke zkrácení jeho životnosti.

  Snížení přepravní rychlosti

  1. Sešlápněte ovládací pedál pojezdu a povolte pojistnou matici, která zajišťuje doraz pedálu k podlahové desce.

  2. Povolte doraz pedálu tak, abyste dosáhli požadované přepravní rychlosti.

  3. Utáhněte pojistnou matici upevňující doraz pedálu.

  Seřízení rychlosti pojezdu při sekání

  Stroj je seřízen ve výrobě, rychlost lze však podle potřeby upravit.

  1. Povolte pojistnou matici na radiálním čepu (Obrázek 43).

  2. Povolte matici upevňující zámek a držáky pro nastavení sekání na otočném čepu pedálu.

   g008451
  3. Otočte radiálním čepem ve směru hodinových ručiček, chcete-li rychlost pojezdu při sekání snížit, nebo proti směru hodinových ručiček, chcete-li rychlost pojezdu při sekání zvýšit.

  4. Utáhněte pojistnou matici na radiálním čepu a matici na otočném čepu pedálu a zajistěte seřízenou polohu (Obrázek 43). Zkontrolujte seřízení a podle potřeby je upravte.

  Údržba chladícího systému

  Bezpečnost při práci s chladicím systémem

  • Při požití chladicí kapaliny motoru hrozí otrava; uchovávejte mimo dosah dětí a zvířat.

  • Vypuštění horké chladicí kapaliny pod tlakem nebo kontakt s horkým chladičem a okolními částmi mohou způsobit vážná popálení.

   • Před otevřením uzávěru chladiče nechejte motor vychladnout po dobu alespoň 15 minut.

   • Při otevírání uzávěru chladiče použijte hadr a uzávěr otevírejte pomalu, aby mohla uniknout pára.

  Čištění mřížky chladiče

  Servisní intervalPostup při údržbě
  Při každém použití nebo denně
 • Očistěte mřížku chladiče.V extrémně prašných podmínkách a při velkém znečištění ji čistěte každou hodinu.
 • Aby nedošlo k přehřátí systému, je nutné udržovat mřížku chladiče i chladič čisté. Mřížku a chladič kontrolujte a čistěte denně, nebo každou hodinu, pokud je to nutné. V prašných podmínkách a znečištěném prostředí provádějte čištění častěji.

  1. Demontujte mřížku chladiče (Obrázek 44).

  2. Z pohledu ventilátoru chladiče profoukněte chladič stlačeným vzduchem.

   g008426
  3. Vyčistěte mřížku a nasaďte ji.

  Kontrola hladiny chladicí kapaliny motoru

  Servisní intervalPostup při údržbě
  Při každém použití nebo denně
 • Zkontrolujte hladinu chladicí kapaliny motoru.
 • Objem chladicí soustavy je přibližně 3,2 l.

  Chladicí systém naplňte roztokem vody a celoroční nemrznoucí směsi ethylenglykolu v poměru 50/50. Kontrolujte hladinu chladicí kapaliny na začátku každého dne před spuštěním motoru.

  Výstraha

  Pokud motor běžel, může natlakovaná horká chladicí kapalina uniknout a způsobit popáleniny.

  • Neotevírejte uzávěr chladiče při běžícím motoru.

  • Při otevírání uzávěru chladiče použijte hadr a uzávěr otevírejte pomalu, aby mohla uniknout pára.

  1. Zaparkujte stroj na rovném povrchu.

  2. Zkontrolujte hladinu chladicí kapaliny (Obrázek 45).

   Musí se pohybovat mezi ryskami na rezervní nádrži, když je motor studený.

   g008427
  3. Pokud je hladina chladicí kapaliny nízká, sejměte uzávěr rezervní nádrže a doplňte roztok vody a celoroční nemrznoucí směsi etylenglykolu v poměru 50/50. Nádrž nepřeplňujte.

  4. Nasaďte uzávěr rezervní nádrže.

  Údržba brzd

  Zajíždění brzd

  Servisní intervalPostup při údržbě
  Každý rok
 • Zajeďte brzdy.
 • Pevně sešlápněte brzdy a jeďte se strojem rychlostí sekání, dokud se brzdy nezahřejí, což poznáte podle zápachu. Je možné, že po uplynutí doby záběhu budete muset brzdy seřídit; viz Seřízení brzd.

  Seřízení brzd

  Na obou stranách stroje se nachází tyč pro seřízení brzd, která vám umožní jejich stejnoměrné seřízení.

  1. Při jízdě vpřed přepravní rychlostí sešlápněte brzdový pedál; obě kola se musí zablokovat stejně.

   Výstraha

   Testování brzd ve stísněných prostorách, kde jsou přítomny jiné osoby, může způsobit zranění.

   Před seřízením a po seřízení brzdy vždy kontrolujte na širokém otevřeném rovném místě bez přítomnosti osob a překážek.

  2. Pokud brzdy nepracují stejnoměrně, seřiďte je následovně:

   1. Odpojte tyče brzd tak, že demontujete závlačku a vidlicový čep (Obrázek 46).

    g008448
   2. Povolte pojistnou matici a odpovídajícím způsobem seřiďte vidlici (Obrázek 46).

   3. Namontujte vidlici na tyč brzdy (Obrázek 46).

   4. Zkontrolujte volný chod brzdového pedálu. Volný chod musí být v rozmezí 13 až 26 mm, než dojde ke kontaktu brzdových čelistí s brzdovými bubny. V případě potřeby nastavení seřiďte, abyste dosáhli uvedených parametrů.

   5. Při jízdě vpřed přepravní rychlostí sešlápněte brzdový pedál; obě brzdy musí pracovat rovnoměrně. V případě potřeby je seřiďte.

  Important: Brzdy zajíždějte jednou ročně, viz část Zajíždění brzd.

  Údržba řemenů

  Seřízení řemene alternátoru

  Servisní intervalPostup při údržbě
  Po prvních 8 hodinách
 • Zkontrolujte napnutí řemene alternátoru.
 • Řemen musí být správně napnutý, aby byla zajištěna správná funkce stroje a nedocházelo ke zbytečnému opotřebení.

  1. Odstavte stroj na rovném povrchu, vypněte motor, zatáhněte parkovací brzdu, vyjměte klíč a počkejte, dokud se nezastaví všechny pohybující se součásti.

  2. Zatlačte palcem mírným tlakem (10 kg) na řemen mezi řemenicemi. Řemen by se měl prohnout o 7 až 9 mm. Není-li tomu tak, proveďte následující postup seřízení napnutí řemene:

   g014755
   1. Povolte šrouby upevňující alternátor k motoru a seřizovacímu třmenu.

   2. Zkontrolujte, zda řemen není opotřebený či poškozený, a podle potřeby jej vyměňte.

   3. Umístěte páku mezi alternátor a blok motoru, vysuňte alternátor ven tak, abyste dosáhli správného napnutí řemene, a utáhněte šrouby.

  Údržba ovládacích prvků

  Seřízení zvedání/spouštění žací jednotky

  Okruh zvedání/spouštění žací jednotky se dodává s regulačním ventilem průtoku (Obrázek 48). Tento ventil je z výrobního závodu přednastaven v poloze otevřené o přibližně 3 otáčky, může ale být nutné jej nastavit tak, aby kompenzoval rozdíly v teplotě hydraulické kapaliny, rychlosti sekání atd.

  Note: Před seřizováním regulátoru průtoku nechejte hydraulickou kapalinu dosáhnout plné provozní teploty.

  1. Zvedněte sedadlo a vyhledejte regulační ventil průtoku pro středový tažný rám (Obrázek 48); ventil se nachází na boční straně hydraulického potrubí.

   g033382
  2. Povolte pojistnou matici na stavěcím knoflíku na regulačním ventilu průtoku.

  3. Pokud středová žací jednotka klesá příliš pozdě, otočte knoflíkem proti směru hodinových ručiček, pokud středová žací jednotka klesá příliš brzy, otočte knoflíkem ve směru hodinových ručiček. Neotáčejte knoflíkem o více než 1/32 až 1/16 otáčky.

  4. Nastavení zkontrolujte a případně opakujte krok 3; po dokončení utáhněte pojistnou matici.

  Údržba hydraulického systému

  Bezpečnost při práci s hydraulickým systémem

  • Pokud se kapalina dostane do kůže, vyhledejte okamžitě lékařskou pomoc. Vstříknutou kapalinu musí lékař chirurgicky odstranit do několika hodin.

  • Před natlakováním hydraulické soustavy zkontrolujte bezvadný stav všech hydraulických hadic a potrubí a utažení všech hydraulických spojek a přípojek.

  • Nepřibližujte tělo a ruce k netěsnícím místům nebo tryskám, ze kterých uniká hydraulická kapalina pod vysokým tlakem.

  • K nalezení úniků hydraulické kapaliny použijte karton nebo papír.

  • Před prováděním jakékoli práce na hydraulické soustavě bezpečně uvolněte tlak v této soustavě.

  Údržba hydraulické kapaliny

  Important: Všechny hnací jednotky používané pro práci mimo travnatou plochu, pro vertikutaci nebo pro práci při okolních teplotách nad 29 °C musí mít nainstalovanou soupravu chladiče oleje, a to bez ohledu na použitý typ hydraulické kapaliny; viz Montáž olejového chladiče.

  Specifikace hydraulické kapaliny

  Nádrž je z výroby naplněna vysoce kvalitní hydraulickou kapalinou. Zkontrolujte hladinu hydraulické kapaliny před prvním nastartováním motoru a poté každý den, viz Kontrola hladiny hydraulické kapaliny.

  Doporučená hydraulická kapalina: Toro PX Extended Life Hydraulic Fluid; k dispozici v 19litrových kbelících nebo 208litrových sudech.

  Note: U stroje, který používá doporučenou náhradní kapalinu, je interval výměny kapaliny a filtru delší.

  Alternativní hydraulické kapaliny: Pokud kapalinu Toro PX Extended Life Hydraulic Fluid nemáte k dispozici, můžete použít jinou běžnou hydraulickou kapalinu na ropné bázi za předpokladu, že její specifikace spadají u všech níže uvedených materiálových vlastností do příslušného rozsahu a jsou v souladu s průmyslovými normami. Nepoužívejte syntetickou kapalinu. Požádejte místního prodejce maziv o doporučení vhodného výrobku.

  Note: Společnost Toro nepřebírá žádnou odpovědnost za škody způsobené nevhodnými náhražkami, proto používejte jen produkty od osvědčených výrobců, kteří si za svými doporučeními stojí.

  Vysoký index viskozity/Hydraulická kapalina s ochranou proti opotřebení a nízkým bodem tuhnutí, ISO VG 46

  Materiálové vlastnosti: 
   Viskozita, ASTM D445cSt při 40 °C: 44 až 48
   Index viskozity ASTM D2270140 nebo vyšší
   Bod tuhnutí, ASTM D97-37 °C až -45 °C
   Oborové specifikace:Eaton Vickers 694 (I-286-S, M-2950-S/35VQ25 nebo M-2952-S)

  Note: Mnohé hydraulické kapaliny jsou téměř bezbarvé, takže je obtížné lokalizovat netěsnosti. Pro hydraulickou kapalinu je k dispozici přísada s červeným barvivem v lahvičkách o objemu 20 ml. Lahvička dostačuje pro 15 až 22 l hydraulické kapaliny. Opatřete si díl s objednacím číslem 44-2500 od autorizovaného prodejce Toro.

  Important: Toro Premium Synthetic Biodegradable Hydraulic Fluid“ je jediná syntetická, biologicky rozložitelná hydraulická kapalina schválená společností Toro. Tato kapalina je kompatibilní s elastomery použitými v hydraulických soustavách společnosti Toro a je vhodná pro široké rozmezí teplot. Tato kapalina je kompatibilní s běžnými minerálními oleji, avšak z důvodu maximální biologické odbouratelnosti a výkonnosti je nutné z hydraulické soustavy běžnou kapalinu důkladně vypláchnout. Olej je k dispozici od autorizovaného prodejce společnosti Toro v 19litrových kbelících nebo 208litrových sudech.

  Kontrola hladiny hydraulické kapaliny

  Servisní intervalPostup při údržbě
  Při každém použití nebo denně
 • Zkontrolujte hladinu hydraulické kapaliny.
  1. Zaparkujte stroj na rovném povrchu. Nechejte stroj a kapalinu vychladnout.

  2. Vyjměte uzávěr z nádrže a zkontrolujte hladinu kapaliny. Kapalina musí sahat až ke spodní části sítka v plnicím hrdle (Obrázek 49).

   g008428
  3. Pokud je hladina nízká, pomalu doplňte nádrž příslušnou hydraulickou kapalinou, dokud její hladina nedosáhne spodní části sítka. Nádrž nepřeplňujte.

   Important: Aby nedošlo ke znečištění systému, očistěte před propíchnutím horní stranu nádrží hydraulické kapaliny. Hubice a trychtýř musí být čisté.

  4. Namontujte uzávěr nádrže. Otřete případnou rozlitou kapalinu.

   Important: Zkontrolujte hladinu hydraulické kapaliny před prvním nastartováním motoru a poté každý den.

  Výměna hydraulické kapaliny a filtru

  Servisní intervalPostup při údržbě
  Po každých 800 hodinách provozu
 • Pokud nepoužíváte doporučenou hydraulickou kapalinu nebo jste již nádrž naplnili alternativní kapalinou, vyměňte hydraulickou kapalinu, filtr a odvzdušňovač nádrže.
 • Po každých 1000 hodinách provozu
 • Pokud používáte doporučenou hydraulickou kapalinu, vyměňte filtr hydraulické kapaliny.
 • Po každých 2000 hodinách provozu
 • Pokud používáte doporučenou hydraulickou kapalinu, vyměňte hydraulickou kapalinu.
 • Množství hydraulické kapaliny: 20,8 l

  Pokud je kapalina znečištěná, požádejte autorizovaného prodejce Toro o vypláchnutí systému. Znečištěná kapalina má ve srovnání s čistou kapalinou mléčnou nebo černou barvu.

  1. Vyčistěte montážní oblast filtru (Obrázek 50). Postavte pod filtr nádobu na zachycení oleje a filtr vyjměte.

   g008447

   Note: Pokud se nechystáte kapalinu vypustit, odpojte hydraulické vedení směrem k filtru a opatřete je zátkou.

  2. Naplňte náhradní filtr vhodným typem hydraulické kapaliny, promažte těsnění a rukou ho otáčejte, až dosedne k hlavě filtru. Poté filtr utáhněte o další 3/4 otáčky.

  3. Nádrž hydraulické kapaliny naplňte specifikovanou kapalinou podle pokynů v části Specifikace hydraulické kapalinyKontrola hladiny hydraulické kapaliny.

  4. Spusťte stroj a nechejte motor běžet na volnoběžné otáčky 3 až 5 minut, aby mohla kapalina obíhat a systém se tak odvzdušnil. Vypněte motor a zkontrolujte hladinu kapaliny.

  5. Kapalinu a filtr zlikvidujte podle platných předpisů.

  Kontrola hydraulického potrubí a hadic

  Servisní intervalPostup při údržbě
  Při každém použití nebo denně
 • Zkontrolujte hydraulické potrubí a hadice.
 • Denně kontrolujte, zda se u hydraulického potrubí a hadic nevyskytují netěsnosti, zlomené potrubí, volné montážní držáky, opotřebení, volné spoje nebo narušení vlivem počasí a chemikálií. Před provozem proveďte všechny nezbytné opravy.

  Údržba žacích jednotek

  Bezpečnost týkající se použití žacího nože

  Opotřebený nebo poškozený žací nebo plochý nůž může prasknout a jeho úlomek může sekačka vymrštit na obsluhu nebo přihlížející osoby, a způsobit jim tak vážné zranění nebo smrt.

  • Pravidelně kontrolujte nadměrné opotřebení a poškození žacích nožů a plochých nožů.

  • Při kontrole žacích nožů si počínejte opatrně. Při provádění servisních prací na těchto dílech noste rukavice a buďte obezřetní. Žací nože a ploché nože pouze vyměňujte nebo přelapujte – nikdy se je nepokoušejte rovnat nebo svařovat.

  • U strojů s větším počtem žacích jednotek buďte při otáčení žací jednotky opatrní – může způsobit otáčení vřeten v dalších žacích jednotkách.

  Kontrola kontaktu vřetena a plochého nože

  Servisní intervalPostup při údržbě
  Při každém použití nebo denně
 • Zkontrolujte kontakt vřetena a plochého nože.
 • Každý den před zahájením prací zkontrolujte kontakt vřetena a plochého nože bez ohledu na to, zda byla kvalita předchozího sekání přijatelná. K lehkému kontaktu musí docházet po celé délce vřetena a plochého nože; viz  provozní příručka k žací jednotce.

  Nastavení otáček vřeten

  Chcete-li dosáhnout konzistentního vysoce kvalitního sekání a jednotného vzhledu posekané trávy, je důležité správné nastavení otáček vřeten (ovladač se nachází na bloku rozdělovacího potrubí pod krytem vlevo od sedadla). Seřiďte ovládací prvky otáček vřeten následujícím způsobem:

  1. Stanovte výšku sekání, v níž budou žací jednotky používány.

  2. Zvolte požadovanou pojezdovou rychlost odpovídající podmínkám.

  3. Následující tabulka slouží k určení nastavení otáček vřeten pro žací jednotky s 5, 8, 11 nebo 14 žacími noži (Obrázek 51).

   g014736
  4. Sklopte sedadlo obsluhy dopředu a podepřete je vzpěrou (Obrázek 52).

   g229847
  5. Chcete-li nastavit otáčky vřetena, otočte knoflík ovladače otáček vřeten (Obrázek 53) tak, aby šipka ukazatele zůstala u čísla nastavení, které jste určili v kroku 3.

   g229849g229880

   Note: Otáčky vřetena je možné zvýšit nebo snížit, aby se kompenzovaly podmínky trávníku.

  Přelapování vřeten

  Důležité upozornění

  Při styku s vřeteny nebo jinými pohyblivými díly může dojít ke zranění osob.

  • Nepřibližujte ruce ani oděv k vřetenům ani jiným pohybujícím se dílům.

  • Při běžícím motoru se nikdy nesnažte otáčet vřetena rukou nebo nohou.

  1. Zaparkujte stroj na rovném povrchu, snižte žací jednotky, vypněte motor a zatáhněte parkovací brzdu.

  2. Sklopte sedadlo obsluhy dopředu a podepřete je vzpěrou (Obrázek 54).

   g229847
  3. Proveďte první seřízení vřetena a plochého nože vhodné pro honování všech žacích jednotek, u nichž budete přelapování provádět; postupujte podle pokynů v provozní příručce k žací jednotce.

  4. Otočte páku přelapování do polohy R (Obrázek 55).

   g229849g229848
  5. Otočte knoflík otáček vřetena do nastavení 1 (Obrázek 55).

  6. Nastartujte motor a nechte jej běžet nízkými volnoběžnými otáčkami.

   Important: Během přelapování neměňte otáčky motoru, jinak by mohlo vlivem přetížení dojít k zastavení vřeten. Přelapování provádějte pouze při volnoběžných otáčkách motoru.

  7. Umístěte páku sekání/přepravy do NEUTRáLNí polohy a přemístěním ovládací páky zvedání/spouštění žacích jednotek dopředu spusťte proces přelapování na vřetenech.

  8. Brusnou směs nanášejte kartáčem s dlouhou rukojetí. Nikdy nepoužívejte kartáč s krátkou rukojetí.

   • Pokud se vřetena během přelapování zastaví nebo se pohybují přerušovaně, vyberte vyšší nastavení otáček vřeten, dokud se otáčky nestabilizují; poté obnovte nastavení otáček vřeten do polohy 1 nebo jiného požadovaného nastavení.

   • Chcete-li provést seřízení žacích jednotek během přelapování, vypněte vřetena přemístěním ovládací páky zvedání/spouštění žacích jednotek dozadu a vypněte motor. Po dokončení seřízení zopakujte kroky 4 až 8.

  9. Zopakujte kroky 4 až 8 u všech žacích jednotek, které chcete přelapovat.

  10. Po dokončení vraťte páku přelapování do polohy F, přesuňte knoflík otáček vřeten do požadovaného nastavení otáček vřeten, sklopte sedadlo a omyjte všechny žací jednotky od brusné směsi. Seřiďte vřeteno žací jednotky a plochý nůž podle potřeby.

   Important: Pokud po přelapování nevrátíte páku přelapování do polohy F, žací jednotky se nezvednou nebo nebudou fungovat správně.

  Uskladnění

  Bezpečnost při skladování

  • Před opuštěním místa obsluhy vypněte stroj, vyjměte klíč a počkejte, dokud se nezastaví všechny pohybující se části. Před seřizováním, údržbou, čištěním nebo uskladněním nechejte stroj vychladnout.

  • Neskladujte stroj nebo nádobu s palivem v blízkosti otevřeného ohně, zdroje jisker nebo tepla, například u ohřívače vody nebo jiného zařízení.

  Příprava stroje na uskladnění

  Chcete-li stroj odstavit na delší dobu, před jeho uskladněním proveďte následující úkony:

  1. Před čištěním nebo uskladněním stroj vždy zaparkujte, zatáhněte parkovací brzdu, vypněte motor, vyjměte klíč a počkejte, dokud se nezastaví všechny pohybující se součásti.

  2. Odstraňte nahromaděné nečistoty a posekanou trávu. Podle potřeby nabruste vřetena a ploché nože; postupujte podle pokynů v provozní příručce k žací jednotce. Naneste na ploché nože a žací nože ochranný prostředek proti korozi. Namažte a potřete olejem všechna místa mazání; viz Mazání stroje.

  3. Podložte kola, abyste odlehčili zatížení pneumatik.

  4. Vypusťte a vyměňte hydraulickou kapalinu a filtr a zkontrolujte hydraulická vedení a spojení. V případě potřeby je vyměňte; postupujte podle pokynů v části Výměna hydraulické kapaliny a filtru a Kontrola hydraulického potrubí a hadic.

  5. Vyprázdněte z palivové nádrže veškeré palivo. Nechejte motor pracovat, dokud se palivo nespotřebuje a motor se nezastaví. Vyměňte palivový filtr; postupujte podle pokynů v části Výměna palivového filtru.

  6. Dokud je motor zahřátý, vypusťte olej z klikové skříně. Naplňte ji čerstvým olejem; postupujte podle pokynů v části Výměna motorového oleje a filtru.

  7. Očistěte válec, žebra válce a kryt ventilátoru od nečistot a chomáčů posekané trávy.

  8. Vyjměte baterii a plně ji nabijte. Uložte ji na polici nebo uvnitř stroje. Ponechte kabely odpojené, pokud je baterie uložena ve stroji. Uložte akumulátor na chladném místě, aby nedocházelo k jeho rychlému vybíjení.

  9. Stroj skladujte na teplém a suchém místě.