Innledning

Denne gressklipperen av skyvemodell med roterende kniver er beregnet for privat bruk. Den er hovedsakelig beregnet på å klippe gress på godt vedlikeholdte plener på private eiendommer. Den er ikke beregnet på å klippe kratt eller for jordbruksbruk. Den er utformet for bruk med Toro Flex-Force-litiumionbatteripakke av modell 81825 (levert med modell 21836), modell 81850 (levert med modell 21843 og 21844) og 81860 eller 81875. Disse batteripakkene er kun beregnet på å bli ladet med batteriladermodell 81802 (leveres med modell 21836, 21843 og 21844) eller 81805. Hvis du bruker disse produktene til andre formål enn de er beregnet på, kan du utsette deg selv eller andre for fare.

Modellene 21836T, 21843T og 21844T inkluderer ikke batteri eller lader.

Les denne håndboken nøye, slik at du lærer å bruke og vedlikeholde produktet på riktig måte og unngår person- eller produktskade. Du har ansvar for å bruke produktet på en riktig og sikker måte.

Gå til www.Toro.com for mer informasjon, inkludert sikkerhetstips, opplæringsmateriale og informasjon om tilbehør, hjelp til å finne en forhandler eller for å registrere produktet ditt.

Hvis maskinen må repareres, eller du trenger service, originale Toro-deler eller mer informasjon, kan du kontakte et autorisert forhandlerverksted eller Toros kundeserviceavdeling. Ha modell- og serienummer for hånden når du tar kontakt. Figur 1 viser hvor på produktet modell- og serienumrene er plassert. Skriv inn numrene i de tomme feltene.

Important: Du kan skanne QR-koden på serienummermerket (hvis det finnes) med en mobil enhet for å få tilgang til garantien, deler og annen produktinformasjon.

g275230

Denne brukerhåndboken identifiserer mulige farer, og markerer sikkerhetsbeskjeder gjennom sikkerhetsvarslingssymbolet (Figur 2) som varsler om en fare som kan føre til alvorlige skader eller dødsfall hvis du ikke følger de anbefalte forholdsreglene.

g000502

I tillegg brukes to ord for å utheve informasjon. Viktig gjør oppmerksom på spesiell mekanisk informasjon og Obs henviser til generell informasjon som det er verdt å huske på.

Graphic

Hvis du trenger hjelp, kan du se www.Toro.com/support eller ta kontakt med et autorisert forhandlerverksted før du returnerer dette produktet.

Dette produktet er i samsvar med alle relevante europeiske direktiver. Se eget samsvarserklæringsskjema for produktet for detaljert informasjon.

Sikkerhet

VIKTIGE

SIKKERHETSINSTRUKSJONER

ADVARSEL – når du bruker en elektrisk maskin, må du alltid lese og følge de grunnleggende sikkerhetsadvarslene og -instruksjonene for å redusere faren for brann, elektrisk støt eller skader, herunder følgende:

I. Opplæring

 1. Operatøren av maskinen er ansvarlig for eventuelle ulykker eller farer som involverer andre eller eiendommen deres.

 2. Ikke la barn bruke eller leke med maskinen, batteripakken eller batteriladeren. Lokale bestemmelser kan sette aldersgrense for bruk av maskinen.

 3. Ikke la barn eller personer som ikke er opplært, kjøre eller utføre vedlikehold på maskinen. Maskinen skal kun brukes av ansvarlige personer som fått opplæring, er kjent med instruksjonene og er fysisk i stand til å betjene eller utføre vedlikehold på den.

 4. Før du bruker maskinen, batteripakken og batteriladeren, må du lese alle instruksjonene og sikkerhetsmerkene på produktene.

 5. Gjør deg kjent med kontrollene og korrekt bruk av maskinen, batteripakken og batteriladeren.

II. Forberedelser

 1. Hold tilskuere, spesielt barn og dyr, ute av arbeidsområdet.

 2. Ikke bruk maskinen uten å sikre at alle vern og sikkerhetsanordninger, som avledere og/eller gressoppsamlere, er på plass og fungerer korrekt.

 3. Undersøk området hvor du skal bruke maskinen, og fjern alle gjenstander som kan komme i veien eller slynges ut av maskinen.

 4. Før du bruker maskinen må du påse at kniven, knivbolten og knivenheten ikke er slitt eller skadet. Bytt ut eventuelle skadede eller uleselige etiketter.

 5. Bruk bare batteripakken som er angitt av Toro. Bruk av annet utstyr og tilbehør kan føre til økt fare for skader og brann.

 6. Tilkobling av batteriladeren til en stikkontakt som ikke er 100–240 V, kan forårsake brann eller elektrisk støt. Ikke koble batteriladeren til en stikkontakt annet enn 100–240 V. Ved kobling til andre typer strømforsyninger kan en pluggadapter for riktig strømuttak benyttes ved behov.

 7. Ikke bruk en ødelagt eller modifisert batteripakke eller batterilader, disse kan ha uventet atferd som fører til brann, eksplosjon eller risiko for personskade.

 8. Hvis batteripakkens strømkabel er skadet, må du ta kontakt med et autorisert forhandlerverksted for å få en ny kabel.

 9. Ikke bruk ikke-oppladbare batterier.

 10. Lad kun batteripakken med batteriladeren som er spesifisert av Toro. En lader som er egnet for én type batteripakke, kan medføre en risiko for brann hvis den brukes med en annen batteripakke.

 11. Lad batteripakken på et godt ventilert område.

 12. Ikke utsett en batteripakke eller batterilader for brann eller temperaturer over 68 °C.

 13. Følg alle instruksjoner for lading, og ikke lad eller oppbevar batteripakken ved andre temperaturer enn områdene som er angitt i instruksjonene. Ellers kan du skade batteripakken og øke risikoen for brann.

 14. Ha på egnet tøy – ha på deg passende klær, inkludert vernebriller, vernebukser, sklisikkert og kraftig fottøy (ikke gå barbeint eller bruk sandaler) og hørselsvern. Sett opp langt hår, og ikke bruk løstsittende klær eller fritthengende smykker som kan hekte seg i bevegelige deler. Bruk en støvmaske hvis nødvendig.

III. Bruk

 1. Kontakt med kniv i bevegelse vil føre til alvorlige skader. Hold hendene og føttene dine vekk fra klippeområdet og unna alle bevegelige deler på maskinen. Hold deg unna alle utmatingsåpninger.

 2. Hvis du bruker denne maskinen til andre formål enn den er beregnet på, kan du utsette deg selv eller andre for fare.

 3. Koble fra selvdrift (hvis aktuelt) før du starter maskinen.

 4. Ikke vipp maskinen når du starter motoren.

 5. Unngå utilsiktet start – påse at sikkerhetsnøkkelen er fjernet fra maskinen før du kobler til batteripakken og flytter på maskinen.

 6. Vær alltid fokusert på oppgaven når du bruker maskinen. Ikke delta i aktiviteter som forårsaker distraksjoner, da dette kan føre til personskade eller materiell skade.

 7. Stopp maskinen, fjern sikkerhetsnøkkelen, fjern batteripakken fra maskinen og vent til alle bevegelser stopper før du justerer, vedlikeholder, rengjør eller lagrer maskinen.

 8. Ta ut batteripakken og sikkerhetsnøkkelen fra maskinen når du forlater den uten tilsyn, eller før du skifter tilbehør.

 9. Ikke dytt maskinen – la maskinen gjøre en bedre og sikrere jobb i hastigheten den er utviklet for.

 10. Vær oppmerksom – følg med på hva du gjør og bruk sunn fornuft når du bruker maskinen. Ikke bruk maskinen når du er syk, trett eller påvirket av alkohol eller andre rusmidler.

 11. Maskinen skal kun brukes under forhold med god sikt og egnede værforhold. Ikke bruk maskinen hvis det er fare for lynnedslag.

 12. Vær svært forsiktig når du rygger eller trekker maskinen mot deg.

 13. Hold riktig fotfeste og balanse til enhver tid, spesielt i bakker. Klipp på tvers av bakker, aldri oppover og nedover. Vær ytterst forsiktig når du forandrer retning i bakker. Klipp ikke i veldig bratte skråninger. Gå med maskinen, ikke løp.

 14. Ikke la materiale kastes ut direkte mot noen. Unngå å la materiale kastes ut mot en vegg eller en hindring, da det kan sprette tilbake og treffe deg. Stopp kniven(e) når du krysser andre overflater enn gress.

 15. Vær oppmerksom på hull, steiner eller andre skjulte objekter. Ujevnt terreng kan føre til at du mister balansen eller fotfeste.

 16. Vått gress eller løv kan føre til alvorlig personskade hvis du mister fotfestet og kommer i kontakt med kniven. Unngå å klippe i våte forhold eller når det regner.

 17. Hvis maskinen treffer et objekt eller begynner å vibrere, må du umiddelbart slå av maskinen, fjerne sikkerhetsnøkkelen, fjerne batteripakken og vente til all bevegelse stopper før du kontrollerer om maskinen er skadet. Foreta alle nødvendige reparasjoner før du gjenopptar bruk.

 18. Stans maskinen og fjern sikkerhetsnøkkelen før du laster maskinen for transport.

 19. Under tøffe forhold kan batteripakken utskille væske. Unngå kontakt med væsken. Hvis du ved et uhell kommer i kontakt med væsken, skyll med vann. Hvis væsken kommer i kontakt med øynene, må du søke medisinsk hjelp. Væske som skilles ut fra batteriet, kan forårsake irritasjon eller brannskader.

IV. Vedlikehold og oppbevaring

 1. Stopp maskinen, fjern sikkerhetsnøkkelen, fjern batteripakken fra maskinen og vent til alle bevegelser stopper før du justerer, vedlikeholder, rengjør eller lagrer maskinen.

 2. Ikke prøv å reparere maskinen annet enn som angitt i instruksjonene. Service av maskinen må utføres av et autorisert forhandlerverksted med identiske erstatningsdeler.

 3. Bruk hansker og vernebriller når du vedlikeholder maskinen.

 4. Skift ut kniven hvis den er bøyd, slitt eller sprukket. En ubalansert kniv fører til vibrasjon, som kan føre til skader på motoren eller personskader.

 5. Når du utfører service på kniven, må du være obs på at kniven kan bevege seg selv om strømkilden er slått av.

 6. Sjekk gressoppsamlerposen med jevne mellomrom for å se om det har oppstått forringelse eller slitasje, og erstatt en slitt pose med en [erstatnings]pose fra Toro.

 7. Bruk utelukkende originale reservedeler og tilbehør fra Toro for beste mulige ytelse. Reservedeler og tilbehør som er laget av andre produsenter, kan være farlige, og bruk av dem kan derfor føre til at garantien blir ugyldig.

 8. Vedlikehold maskinen – hold knivene skarpe og rene for så gode og trygge brukstilstander som mulig. Hold håndtakene tørre, rene og frie for olje og fett. Hold verneplatene på plass og i orden. Hold knivene skarpe. Bruk kun identiske erstatningskniver.

 9. Kontroller maskinen for skadede deler – hvis vern eller andre deler er skadet, må du kontrollere om maskinen kommer til å fungere som den skal. Se etter bevegelige deler som er feiljusterte eller har satt seg fast, skadede deler, fester og andre ting som kan påvirke driften. Med mindre annet er angitt i instruksjonene, må skadede vern og deler byttes ut hos et autorisert forhandlerverksted.

 10. Når batteripakken ikke er i bruk, hold den borte fra metallgjenstander som binders, mynter, nøkler, spiker og skruer som kan danne en forbindelse fra en klemme til en annen. Hvis batteriklemmene kortslutter, kan det forårsake brannskader eller brann.

 11. Kontroller at kniv- og motormonteringsboltene er strammet til med jevne mellomrom.

 12. Når du ikke bruker maskinen, må den oppbevares på et tørt og sikkert sted som er utilgjengelig for barn.

 13. FORSIKTIG – En feilbehandlet batteripakke kan utgjøre en risiko for brann eller kjemiske brannskader. Ikke demonter batteripakken. Ikke varm batteripakken til over 68 °C eller avhend den ved å brenne den. Erstatt batteripakken med kun en original Toro-batteripakke. Bruk av en annen type batteripakke kan forårsake brann eller eksplosjon. Hold batteripakker utilgjengelig for barn og i den opprinnelige emballasjen til du er klar til bruke dem.

 14. Ikke avhend batteriet ved å brenne det. Cellen kan eksplodere. Sjekk lokale forskrifter for mulige spesielle avhendingsinstruksjoner.

BEHOLD DISSE

INSTRUKSJONENE

Sikkerhets- og instruksjonsmerker

Graphic

Sikkerhetsmerker og -instruksjoner er lett synlige for føreren og er plassert i nærheten av alle områder som representerer en potensiell fare. Bytt ut alle merker som er ødelagte eller mangler.

decal134-6016
decal134-5099
decal134-5297
decal134-4550
decal137-9461

Modell 81825

decal137-9487

Modell 81850

decal140-2158
decal137-9495
decal137-9463

Montering

Important: Batteripakken er ikke fulladet når den kjøpes. Før du bruker maskinen for første gang, må du lese Lade batteripakken.

Note: Sikkerhetsnøkkelen og alle andre løse deler er plassert i batterirommet for sikker levering. Påse at du fjerner dem fra seksjonen og oppbevarer dem på et trygt sted før montering.

Montere batteriladeren (valgfritt)

Deler som er nødvendige for dette trinnet:

Monter maskinvare (ikke inkludert)2

Hvis du ønsker, kan du montere batteriladeren sikkert på en vegg ved bruk av nøkkelhullene for veggmontering på baksiden av laderen.

Monter den innendørs (for eksempel i en garasje eller et annet tørt sted), nær et strømuttak og utilgjengelig for barn.

Se Figur 3 for hjelp med å montere laderen.

Skyv laderen over de korrekt plasserte monteringsdelene for å feste laderen på plass (monteringsdelene er ikke inkludert).

g290534

Montere håndtaket

Deler som er nødvendige for dette trinnet:

Øvre håndtaksenhet1
Bolt2
Låsemutter2

Important: Fjern og kast plasten som beskytter gressklipperen, og eventuelt annet plast- eller innpakningsmateriale på maskinen.

Note: Fjern gummienden fra håndtaksenheten før du setter inn det øvre håndtaket i det nedre håndtaket. Disse legges til under produksjon for å hindre skade på kablene.

Advarsel

Hvis man folder sammen eller ut håndtaket på feil måte, kan dette føre til skade på ledningene, noe som igjen kan utgjøre en usikker driftstilstand.

 • Pass på at du ikke skader ledningene når du folder sammen eller ut håndtaket.

 • Hvis en ledning blir skadet kontakter du et autorisert forhandlerverksted.

 1. Monter den øvre håndtaksenheten på det nedre håndtaket, og fest den med to bolter og to låsemuttere som vist i Figur 4.

  g342173
 2. Trekk håndtakets utløsersikring mot det øvre håndtaket for å løsne håndtakslåsen (Figur 5).

 3. Flytt håndtaket bakover til driftsstilling og slipp håndtakets utløsersikring (Figur 5).

  Note: Påse at håndtaket klikker på plass.

  g341335

Oversikt over produktet

g364064
g342171
ModellVekt

(uten batteri)

LengdeBreddeHøyde
21836/T20,2 kg130,6 cm41,7 cm107,3 cm
    
21843/T22,1 kg136,2 cm48,5 cm108,5 cm
    
21844/T24,0 kg136,2 cm48,5 cm108,5 cm
    

SmartStow-dimensjoner

ModellLengdeBreddeHøyde
21836/T41,2 cm41,7 cm113,5 cm
21843/T41,0 cm48,5 cm114,0 cm
21844/T41,0 cm48,5 cm114,0 cm

Batteripakke

Modell8182581850
Batteripakkekapasitet2,5 Ah4,0 Ah
135 Wh216 Wh

Batteriprodusentens klassifisering = 60 V maksimum og 54 V nominell. Faktisk spenning varierer med last.

Batterilader

Modell81802
Type60 V MAX-litiumionbatterilader
Inngang100 til 240 V AC 50/60 Hz maks. 2,0 A
Effekt60 V MAKS DC 2,0 A

Passende temperaturområder

Lad/oppbevar batteripakken ved5 °C til 40 °C*
Bruk batteripakken ved-30 °C til 49 °C*
Bruk maskinen ved0 °C til 49 °C*

*Ladetiden øker hvis du ikke lader batteriet innenfor dette området.

Oppbevar maskinen, batteripakken og batteriladeren i et lukket rent og tørt område.

Bruk

Note: Angi hva som er høyre og venstre side på maskinen ved å stå i normal arbeidsstilling.

Før bruk

Monter batteripakken

Important: Bruk batteripakken kun i temperaturer som er innenfor riktig område. Se Spesifikasjoner.

 1. Påse at sikkerhetsnøkkelen ikke er installert i maskinen.

 2. Påse at ventilene på batteriene er frie for støv og rusk.

 3. Løft opp lokket på batterirommet (A i Figur 8).

 4. Innrett kammeret i batteripakken med koblingsarmen på laderen og skyv batteripakken inn i rommet til det låses på plass (B i Figur 8).

 5. Lukk lokket på batterirommet (C i Figur 8).

  Note: Hvis lokket på batterirommet ikke lukkes helt, er ikke batteriet fullstendig installert.

g341293

Justere klippehøyden

Advarsel

Når du justerer klippehøyden, kan hendene dine berøre en kniv som er i bevegelse, noe som kan gi alvorlig personskade.

 • Slå av motoren, fjern batteriet og vent til alle bevegelige deler har stanset før du justerer klippehøyden.

 • Ikke plasser fingrene under huset når du justerer klippehøyden.

For å justere klippehøyden trykker du ned klippehøydeknappen og hever eller senker klippeenheten til ønsket klippehøydeinnstilling vises i klippehøydevinduet (Figur 9).

g364065

Klippehøyden er justerbar i seks intervaller mellom 19 mm og 70 mm.

IndikatorKlippehøydeposisjon
Graphic1 (lavest)
Graphic2
Graphic3
Graphic4
Graphic5
Graphic6 (høyest)

Under bruk

Start maskinen

 1. Påse at batteripakken er ladet og installert i maskinen. Se Monter batteripakken.

 2. Sett sikkerhetsnøkkelen i maskinen (Figur 10).

  g344530
 3. Trykk på strømknappen i midten av det øvre håndtaket for å slå på maskinen.

 4. Klem kontrollhåndtakene for kniven for å starte maskinen.

  g341398

Bruke selvdrift

Kun modell 21844/T
 • Juster hastighetskontrollen for å justere selvdriftshastigheten (Figur 12).

 • For å bruke maskinen med selvdrift klemmer du selvdriftshåndtakene mot håndtaket og holder dem (Figur 12).

 • For å koble fra selvdriften slipper du selvdriftshåndtakene.

  Note: For å redusere bakkehastigheten flytter du hastighetskontrollen til venstre. For å øke hastigheten flytter du kontrollen til høyre.

  g342174

Justere knivhastigheten

Denne maskinen har to knivhastighetsinnstillinger: RUNSMART og MAX.

 • Når den settes til RUNSMART, justeres knivhastigheten automatisk for større effektivitet. Det oppdages endringer i klippeforhold, og knivhastigheten øker når det er nødvendig for å opprettholde klippekvaliteten.

 • Når den er satt til MAX, forblir knivhastigheten på høyeste hastighet til enhver tid.

Trykk på MAX-knappen under på-knappen for å stille maskinen til MAKS hastighet (Figur 12).

Resirkulere gress- og løvrester

Maskinen leveres klar til å resirkulere gress- og løvrester tilbake i plenen.

Fjern gresskassen, hvis den er på maskinen, før du resirkulerer gress- og løvrester. Se Fjerne gresskassen.

Montere kvernepluggen

 1. Slå av maskinen og ta ut batteripakken og sikkerhetsnøkkelen. Se Slå av maskinen.

 2. Plasser maskinen i vertikal stilling. Se Oppbevare maskinen i vertikal oppbevaringsstilling.

 3. Rengjør bunnen av klippeenheten for å sikre at pluggen monteres riktig. Se Rengjøre maskinens underside.

 4. Juster kvernepluggen og skyv bunnen av pluggen til den knepper på plass på de to festepinnene, som vist i Figur 13.

  Important: Bunnen av kvernepluggen skal være i flukt med bunnen av klippeenheten når den er riktig montert. Hvis kvernepluggen ikke monteres på riktig måte, må du ikke bruke den. Ta kontakt med din autoriserte serviceforhandler.

  g342177

Demontere kvernepluggen

For å demontere kvernepluggen fjerner du batteripakken og reverserer deretter trinnene i Montere kvernepluggen.

Samle opp gresset

Bruk gresskassen når du vil samle opp gress- og løvrester fra plenen.

Hvis kvernepluggen er på maskinen, må du fjerne den før du samler opp restene. Se Demontere kvernepluggen.

Montere gresskassen

 1. Flytt håndtaket til hevet stilling og løft opp den bakre deflektoren (A på Figur 14).

 2. Monter krokene på gresskassen i hakkene på baksiden av maskinen (B på Figur 14).

 3. La den bakre avlederen hvile på kassen (Figur 14).

 4. Sett håndtaket tilbake i driftsstilling; Se Folde sammen håndtaket.

g341400

Indikator for full gresskasse

Gressboksen er utstyrt med en oppfylt-indikator på baksiden av den harde toppen. Mens gresset samles inn, strømmer luft gjennom gresskassen og løfter indikatorklaffen i åpen posisjon. Når gresskassen er full, blokkeres luftstrømmen og indikatorklaffen lukkes.

g363501

Fjerne gresskassen

For å fjerne kassen utfører du trinnene i Montere gresskassen i motsatt rekkefølge.

Ikke bruk maskinen med gresskassen fjernet med mindre kvernepluggen er montert. Gresskassen skal kun fjernes ved kverning, transport av maskinen, oppbevaring av maskinen eller tømming av gresskassen (Figur 16).

g356991

Slå av maskinen

 1. Slipp knivkontrollbøylen (Figur 10).

  g341392
 2. Fjern sikkerhetsnøkkelen fra maskinen (Figur 10).

  g344533
 3. Fjern batteripakken. Se Fjern batteripakken fra maskinen.

  Note: Når du ikke bruker maskinen, må du ta ut batteripakken.

Fjern batteripakken fra maskinen

 1. Løft opp lokket på batterirommet.

 2. Trykk på batteripakkelåsen for å frigjøre batteripakken og ta ut batteripakken.

 3. Lukk lokket på batterirommet.

g341360

Brukstips

Generelle klippetips

 • La ikke kniven treffe harde gjenstander. Klipp aldri over en gjenstand med overlegg.

 • For best mulig resultat kan du montere en ny Toro-kniv før klippesesongen begynner eller ved behov.

Klippe gress

 • Klipp kun av ca. en tredjedel av gresstrået av gangen. For bedre klippekvalitet, kjøretid og gressoppsamling klipper du gresset i en høyere klippehøyde.

 • Bruk ikke den laveste klippehøydeinnstillingen med mindre gresset er spredt, eller hvis det er sent på høsten og gresset vokser saktere.

 • Når du klipper høyt gress, klipp først på den høyeste klippehøydeinnstillingen og ved lavere hastighet. Klipp deretter en gang til på en lavere innstilling for å oppnå best mulig utseende på gressplenen. Hvis gresset er for langt, kan det føre til at maskinen tilstoppes eller at motoren stanser.

 • Vått gress og løv har en tendens til å klumpe seg på bakken og kan føre til at maskinen tilstoppes eller at motoren stanser. Unngå klipping i våte forhold.

 • Vær oppmerksom på brannfare ved svært tørre forhold, følg alle lokale brannvarsler og hold maskinen fri for tørt gress og løvrester.

 • Veksle klipperetningen. På denne måten spres gress- og løvrestene jevnere på plenen.

 • Hvis den ferdig klipte gressplenen ikke ser bra ut, kan du prøve én gang til og gjøre følgende:

  • Skift ut kniven eller bryn den.

  • Gå saktere mens du klipper.

  • Hev klippehøydeinnstillingen på maskinen.

  • Klipp gresset oftere.

  • Overlapp skårganger i stedet for å klippe en hel skårgang hver gang.

Klippe løv

 • Når du har klippet plenen, kontroller at halvparten av gresset vises gjennom lavet med klippet løv. Det kan være nødvendig å gå over løvet mer enn én gang.

 • Fjern store mengder løv fra bakken før du klipper bladene. Hvis maskinen ikke klipper bladene fint nok, kan du senke klippehastigheten eller klippe i en høyere klippehøyde og deretter igjen i ønsket klippehøyde.

Etter bruk

Lade batteripakken

Important: Batteripakken er ikke fulladet når du kjøper den. Før du bruker verktøyet for første gang, plasser batteripakken i laderen og lad den til LED-skjermen indikerer at batteripakken er fulladet. Les alle sikkerhetsforanstaltninger.

Important: Lad batteripakken kun i temperaturer som er innenfor riktig område. Se Spesifikasjoner.

Note: Du kan når som helst trykke på indikatorknappen for batteriladning på batteripakken for å vise gjeldende ladning (LED-indikatorer).

 1. Påse at ventilene på batteriet og laderen er frie for støv og rusk.

  g290533
 2. Innrett kammeret i batteripakken (Figur 20) med koblingsarmen på laderen.

 3. Skyv batteripakken inn i laderen til den sitter helt fast (Figur 20).

 4. For å fjerne batteripakken skyver du batteriet bakover ut av laderen.

 5. Se følgende tabell for å tolke LED-indikatorlampen på batteriladeren.

  IndikatorlampeIndikerer
  AvIngen batteripakke er satt inn
  Blinker grøntBatteripakken lader
  GrønnBatteripakken er ladet
  RødBatteripakken og/eller batteriladeren er over eller under det passende temperaturområdet
  Blinker rødtFeil ved lading av batteripakke*

*Se for mer informasjon.

Important: Batteriet kan stå på laderen i korte perioder mellom bruk.Hvis batteriet ikke skal brukes over lengre perioder, må du fjerne batteriet fra laderen. Se Service.

Rengjøre maskinen

Rengjøre maskinens underside

VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
Etter hver bruk
 • Fjern gressrester og smuss fra undersiden av maskinen.
 • For best mulig resultat, rengjør under maskinen med en gang etter at du er ferdig med klippe gresset.

  1. Slå av maskinen, og ta ut batteripakken og sikkerhetsnøkkelen.

  2. Senk maskinen til laveste klippehøydeinnstilling.

  3. Sett maskinen i vertikal stilling. Se Oppbevare maskinen i vertikal oppbevaringsstilling.

  4. Bruk en børste eller kost, og rengjør eventuelle rester vekk fra undersiden av maskinen.

   Important: Ikke bruk vann til å rengjøre maskinen. Vann kan skade elektriske komponenter.

  5. Rengjør gresskassen.

  Rengjøre gresskassen

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Etter hver bruk
 • Fjern gressrester og smuss fra gresskassen.
 • Rengjør gresskassen ofte for å sikre maksimal innsamlingskapasitet. Børst bort rusk.

  Folde sammen håndtaket

  Advarsel

  Hvis man folder sammen eller ut håndtaket på feil måte, kan dette føre til skade på ledningene, noe som igjen kan utgjøre en usikker driftstilstand.

  • Pass på at du ikke skader ledningene når du folder sammen eller ut håndtaket.

  • Hvis en ledning blir skadet kontakter du et autorisert forhandlerverksted.

  Advarsel

  Påse at håndtaket er i driftsstilling før maskinen startes, for å hindre skader relatert til at gjenstander kastes.

  1. Slå av maskinen, fjern sikkerhetsnøkkelen, og ta ut batteripakken. Se Slå av maskinen.

  2. Trekk håndtakets utløsersikring mot det øvre håndtaket for å løsne håndtakslåsen (Figur 21).

  3. Fold håndtaket halvveis fremover til hevet stilling eller helt fremover til vertikal stilling, som vist i Figur 21.

   g342175
  4. Fold ut håndtaket. Se Montere håndtaket.

  Oppbevare maskinen i vertikal oppbevaringsstilling

  Du kan oppbevare maskinen i vertikal stilling for å bruke minst mulig plass.

  Advarsel

  Hvis man folder sammen eller ut håndtaket på feil måte, kan dette føre til skade på ledningene, noe som igjen kan utgjøre en usikker driftstilstand.

  • Pass på at du ikke skader ledningene når du folder sammen eller ut håndtaket.

  • Hvis en ledning blir skadet kontakter du et autorisert forhandlerverksted.

  1. Slå av maskinen, fjern sikkerhetsnøkkelen, og ta ut batteripakken. Se Slå av maskinen.

  2. Fold håndtaket helt fremover til det klikker på plass. Se Folde sammen håndtaket.

  3. Påse at gresskassen ikke er montert på maskinen. Hvis den er det, må du fjerne den. Se Fjerne gresskassen.

  4. Påse at klippehøyden på maskinen er stilt til den høyeste innstillingen (innstilling 6). Hvis den ikke er det, hev den. Se Justere klippehøyden.

  5. Vipp maskinen tilbake og rull den med håndtaket inn i en oppbevaringsplass (Figur 22).

   Advarsel

   Når du trekker i håndtakets utløsersikring, låses håndtaket opp, noe som kan føre til at gressklipperen plutselig faller ned i bakken.

   Ikke trekk i håndtakets utløsersikring for å flytte maskinen.

   g342176

   Note: Du kan feste gresskassen på håndtakets utløsersikring i denne posisjonen (Figur 23).

   g356985

  Vedlikehold

  Fjern sikkerhetsnøkkelen og batteripakken fra maskinen før du utfører vedlikehold eller rengjør maskinen.

  Bruk bare produsentens anbefalte reservedeler og tilbehør.

  Inspiser og vedlikehold maskinen regelmessig. Maskinen skal kun repareres hos autoriserte forhandlerverksteder.

  Smøre maskinen

  Du behøver ikke smøre maskinen, alle lagre ble smurt på fabrikken, og dette skal vare i hele maskinens levetid.

  Skift ut kniven

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Årlig
 • Skift ut kniven eller bryn den (oftere hvis eggen raskt blir sløv).
 • Important: Du trenger en momentnøkkel for å montere kniven korrekt. Hvis du ikke har en momentnøkkel, eller ikke føler deg kompetent til å utføre prosedyren, kontakt en autorisert serviceforhandler.

  Hvis kniven er skadet eller sprukket, må den skiftes ut omgående. Hvis kniveggen er sløv eller har hakk, skal den brynes og balanseres eller skiftes ut.

  Advarsel

  Når du utfører service på kniven, må du være obs på at kniven kan bevege seg selv om strømkilden er slått av. Kniven er skarp, kontakt med kniven kan føre til personskader.

  Bruk hansker når du utfører service på kniven.

  1. Fjern sikkerhetsnøkkelen og batteripakken fra maskinen.

  2. Bruk en treblokk til å holde kniven fast (Figur 24).

  3. Fjern knivbolten, skiven og kniven. Ta vare på skiven og knivbolten (Figur 24).

  4. Monter den nye kniven, skiven og knivbolten (Figur 25).

   Important: Plasser knivens bueformede ender slik at de er vendt mot maskinhuset.

  5. Stram knivbolten med en momentnøkkel til 35 Nm.

  g357349
  g357350

  Klargjøre batteripakken for resirkulering

  Important: Når du fjerner batteripakken, dekk polene på batteripakken med kraftig teip. Ikke forsøk å ødelegge eller demontere batteripakken eller fjerne noen av komponentene.

  Ta kontakt med lokale myndigheter eller en autorisert Toro-forhandler hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du kan resirkulere batteriet på en forsvarlig måte.

  Lagring

  Important: Oppbevar maskinen, batteripakken og laderen kun i temperaturer som er innenfor riktig område. Se Spesifikasjoner.

  Important: Hvis du skal oppbevare batteripakken i lavsesongen, må du lade den opp til to eller tre LED-indikatorer lyser grønt på batteriet. Ikke oppbevar et fulladet eller helt utladet batteri. Når du vil bruke maskinen igjen, lader du batteripakken til den venstre indikatorlampen på laderen blir grønn eller alle fire LED-indikatorene på batteriet blir grønne.

  • Koble produktet fra strømforsyningen (dvs. fjern batteripakken og sikkerhetsnøkkelen), og kontroller for skade etter bruk.

  • Ikke oppbevar maskinen eller laderen med batteripakken installert.

  • Fjern alle fremmedlegemer fra produktet.

  • Oppbevar maskinen, sikkerhetsnøkkelen, batteripakken og batteriladeren utilgjengelig for barn når de ikke er i bruk.

  • Hold maskinen, batteripakken og batteriladeren borte fra korroderende midler som hagekjemikalier og avisingssalter.

  • For å redusere risikoen for alvorlig personskade må du ikke oppbevare batteripakken utendørs eller i kjøretøy.

  • Stram til alle festene.

  • Oppbevar maskinen, batteripakken og batteriladeren i et lukket rent og tørt område.

  Service

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Årlig
 • Maskinen skal kun repareres hos et autorisert forhandlerverksted.
 • Hvis maskinen har behov for vedlikeholdsarbeid, kan du kontakte et autorisert Toro-forhandlerverksted.

  Feilsøking

  Utfør kun trinnene beskrevet i disse instruksjonene. Alt ytterligere inspeksjons-, vedlikeholds- og reparasjonsarbeid må utføres av et autorisert serviceverksted eller en tilsvarende kvalifisert spesialist hvis du ikke kan løse problemet selv.

  ProblemPossible CauseCorrective Action
  Maskinen starter ikke.
  1. Batteriet er ikke fullstendig montert i maskinen.
  2. Batteripakken er ikke ladet.
  3. Batteripakken er skadet.
  4. Det er et annet elektrisk problem med maskinen.
  1. Fjern og sett deretter batteriet inn i maskinen igjen, og påse at det er fullstendig montert og låst.
  2. Fjern batteripakken fra maskinen og lad den opp.
  3. Bytt ut batteripakken.
  4. Kontakt et autorisert forhandlerverksted.
  Maskinen går ikke eller går ikke uten avbrudd.
  1. Det er fuktighet på ledningene til batteripakken.
  2. Batteriet er ikke fullstendig montert i verktøyet.
  1. La batteripakken tørke eller tørk den.
  2. Fjern og sett deretter batteriet inn i verktøyet igjen, og påse at det er fullstendig montert og låst.
  Maskinen oppnår ikke full effekt.
  1. Batteripakkens ladekapasitet er for lav.
  2. Luftventilene er blokkert.
  1. Ta ut batteripakken fra maskinen og lad opp batteripakken fullstendig.
  2. Rengjør luftventilene.
  Batteripakken lades raskt ut.
  1. Batteripakken er over eller under det passende temperaturområdet.
  2. Maskinen er overbelastet
  1. Flytt batteripakken til et sted der det er tørt og temperaturen er mellom 5 °C og 40 °C.
  2. Bruk en høyere klippehøyde eller kjør i en lavere hastighet under klipping.
  Batteriladeren fungerer ikke.
  1. Batteriladeren er over eller under det passende temperaturområdet.
  2. Uttaket som batteriladeren er koblet til, har ikke strøm.
  1. Koble fra batteriladeren og flytt den til et sted der det er tørt og temperaturen er mellom 5 °C og 40 °C.
  2. Kontakt din autoriserte elektriker for å reparere strømuttaket.
  Maskinen er ikke selvdrivende.
  1. Selvdriften eller strømkabelen er skadet.
  1. Kontakt et autorisert forhandlerverksted.
  LED-indikatorlampen på batteriladeren lyser rødt.
  1. Batteriladeren og/eller batteripakken er over eller under det passende temperaturområdet.
  1. Koble fra batteriladeren, og flytt batteriladeren og batteripakken til et sted der det er tørt og temperaturen er mellom 5 °C og 40 °C.
  LED-indikatorlampen på batteriladeren blinker rødt.
  1. Det er en feil i kommunikasjonen mellom batteripakken og laderen.
  2. Batteripakken er svak.
  1. Fjern batteripakken fra batteriladeren, koble batteriladeren fra strømuttaket, og vent i 10 sekunder. Koble batteriladeren til strømuttaket igjen, og plasser batteripakken på batteriladeren. Hvis LED-indikatorlampen på batteriladeren fremdeles blinker rødt, gjentar du denne prosedyren. Hvis LED-indikatorlampen på batteriladeren fremdeles blinker rødt etter to forsøk, skal batteripakken kasseres ved et resirkuleringsanlegg for batterier.
  2. Ta kontakt med et autorisert serviceverksted hvis batteriet er under garanti, eller kast batteripakken ved et resirkuleringsanlegg for batterier.
  Maskinen produserer en pipelyd.
  1. Batteripakken er ikke ladet.
  2. Maskinen er i en utrygg posisjon for drift.
  3. Maskinen er overbelastet.
  4. Det er et annet elektrisk problem med maskinen.
  1. Fjern batteripakken fra maskinen og lad den opp.
  2. Påse at maskinen ikke befinner seg i en ekstrem vinkel under drift.
  3. Bruk en høyere klippehøyde eller kjør i en lavere hastighet under klipping.
  4. Prøv andre handlinger for feilsøking. Hvis du fortsatt hører alarmen, må du ta kontakt med et autorisert forhandlerverksted.
  Klippekvaliteten er blitt dårligere eller ikke god nok.
  1. Kniven er sløv.
  2. Klippeenheten har oppbygging av rusk.
  1. Slip kniven eller bytt den ut.
  2. Rengjør under maskinhuset.
  Gressoppsamlingen er redusert eller utilfredsstillende.
  1. Maskinen er overbelastet.
  2. Gresskasseventilene er blokkert.
  1. Klipp gresset i en høyere klippehøyde.
  2. Rengjør gresskassen med vann og en myk børste.
  Maskinen klipper ujevnt.
  1. Kniven er sløv.
  2. Klippeenheten er skadet.
  1. Slip kniven eller bytt den ut.
  2. Kontakt et autorisert forhandlerverksted.
  Maskinen vibrerer.
  1. Kniven er bøyd eller skadet.
  1. Inspiser kniven og bytt den ut hvis nødvendig.