Uvod

Ta stroj je samohodna kosilnica z rotacijskimi rezili, namenjena za domačo uporabo. Stroj je primarno zasnovan za košnjo trave na dobro vzdrževanih tratah v stanovanjskih naseljih. Stroj ni zasnovan za rezanje grmičevja ali uporabo v kmetijstvu. Uporablja se z litij-ionskim akumulatorjem Toro Flex-Force, model 81825 (priložen modelu 21836), model 81850 (priložen modeloma 21843 in 21844) ter 81860 ali 81875. Ti akumulatorji so zasnovani izključno za polnjenje s polnilniki modela 81802 (priložen modelom 21836, 21843 in 21844) ali 81805. Uporaba teh izdelkov za nepredvidene namene je lahko nevarna za vas in navzoče osebe.

Modelom 21836T, 21843T in 21844T akumulator in polnilnik nista priložena.

Podrobno preberite te informacije, da se seznanite s pravilnim upravljanjem in vzdrževanjem ter preprečite telesne poškodbe in poškodbe stroja. Za pravilno in varno upravljanje izdelka ste odgovorni sami.

Če potrebujete več informacij, vključno z nasveti glede varnosti, gradivom za usposabljanje za uporabo, podatki o dodatni opremi in pomočjo pri iskanju prodajalca oziroma želite registrirati izdelek, obiščite spletno mesto www.Toro.com.

Če potrebujete servisne storitve, originalne dele proizvajalca ali dodatne informacije, se obrnite na pooblaščenega prodajalca oziroma službo za pomoč strankam proizvajalca, pri čemer predhodno pripravite številko modela in serijsko številko izdelka. Diagram 1 označuje mesto številke modela in serijske številke na izdelku. Številke vpišite v ustrezna polja.

Important: Do podatkov o garanciji, delih in drugih informacij o izdelku lahko dostopate tako, da z mobilno napravo odčitate QR-kodo na nalepki s serijsko številko (če je nameščena).

g275230

V tem priročniku so opredeljene morebitne nevarnosti, pri čemer varnostna opozorila označuje poseben opozorilni znak za nevarnost (Diagram 2), ki lahko povzroči hude telesne poškodbe ali smrt, če ne upoštevate priporočenih previdnostnih ukrepov.

g000502

Za poudarjanje informacij sta v tem priročniku uporabljeni 2 besedi. Pomembno opozarja na posebne tehnične informacije, medtem ko Opomba označuje informacije, ki jih morate posebej pozorno prebrati.

Graphic

Preden vrnete izdelek, se za pomoč se obrnite na www.Toro.com/support ali na pooblaščenega servisnega zastopnika.

Ta izdelek je skladen z vsemi ustreznimi evropskimi direktivami. Podrobnosti so na voljo v ločeni izjavi o skladnosti (DOC) za ta izdelek.

Varnost

POMEMBNA VARNOSTNA

NAVODILA

OPOZORILO – pri uporabi električnega stroja morate prebrati in upoštevati vse varnostne ukrepe za preprečevanje nevarnosti požara, električnega udara in telesnih poškodb, vključno z naslednjim:

I. Usposabljanje

 1. Upravljavec stroja je odgovoren za vse nesreče ali nevarnosti, ki jih povzroči drugim osebam ali lastnini drugih oseb.

 2. Ne dovolite otrokom, da bi uporabljali stroj, akumulator ali polnilnik oziroma da bi se igrali z njimi. Lokalni predpisi lahko omejujejo starost upravljavca.

 3. Otrokom ali neusposobljenim osebam ne smete dovoliti, da upravljajo ali servisirajo stroj. Stroj sme upravljati ali servisirati samo odgovorna, usposobljena in fizično zmožna oseba, ki je seznanjena z navodili za upravljanje stroja.

 4. Pred uporabo stroja, akumulatorja in polnilnika preberite vsa navodila in previdnostne oznake na teh izdelkih.

 5. Seznanite se s krmilnimi mehanizmi in pravilno uporabo stroja, akumulatorja in polnilnika.

II. Priprava

 1. V območje delovanja stroja ne dovolite nikomur, zlasti ne majhnim otrokom in hišnim ljubljenčkom.

 2. Stroja ne smete uporabljati, če niso pravilno nameščeni in delujoči vsi ščitniki in varovala, na primer usmerjevalniki in zbiralnik trave.

 3. Preverite območje, kjer boste uporabljali stroj, in odstranite vse predmete, ki bi lahko ovirali delovanje stroja ali ki jih lahko stroj izvrže.

 4. Pred uporabo stroja se prepričajte, da rezila, vijaki rezil in sklop rezil niso izrabljeni ali poškodovani. Zamenjajte vse poškodovane in nečitljive oznake.

 5. Uporabljajte samo akumulator, ki ga je določilo podjetje Toro. Uporaba druge dodatne opreme in priključkov lahko poveča nevarnost poškodb in požara.

 6. Priklop polnilnika v vtičnico, ki ni pod napetostjo med 100 in 240 V, lahko povzroči požar ali električni udar. Polnilnika ne priklopite v vtičnico, ki ni pod napetostjo od 100 do 240 V. Za drugačen priklop po potrebi uporabite adapter vtiča z ustrezno konfiguracijo za električno vtičnico.

 7. Ne uporabljajte poškodovanega ali spremenjenega akumulatorja ali polnilnika, saj lahko pride do nepredvidljivega delovanja, ki lahko povzroči požar, eksplozijo ali nevarnost poškodbe.

 8. Če je napajalni kabel polnilnika poškodovan, se obrnite na pooblaščenega serviserja, da ga zamenja.

 9. Ne uporabljajte akumulatorjev, ki niso namenjeni polnjenju.

 10. Akumulator polnite samo s polnilnikom, ki ga je določilo podjetje Toro. Polnilnik, ki je primeren za en tip akumulatorja, lahko povzroči nevarnost požara, če ga uporabljate z drugim akumulatorjem.

 11. Akumulator polnite samo v dobro prezračevanem prostoru.

 12. Akumulatorja ali polnilnika ne izpostavljajte ognju ali temperaturi nad 68 °C.

 13. Upoštevajte navodila za polnjenje in ne polnite akumulatorja izven temperaturnega razpona, navedenega v navodilih. V nasprotnem primeru lahko pride do poškodbe akumulatorja in večje nevarnosti požara.

 14. Ustrezno se oblecite – nosite ustrezna zaščitna oblačila, vključno z zaščitnimi očali, dolgimi hlačami ter zaščitno in protizdrsno obutvijo (ne bodite bosi ali obuti v sandale) ter opremo za zaščito sluha. Spnite dolge lase in ne nosite ohlapnih oblačil ali nakita, ki bi se lahko zataknil v premične dele. Če delate v prašnih pogojih, nosite masko za zaščito pred prahom.

III. Uporaba

 1. Stik s premikajočim se rezilom lahko povzroči resne poškodbe. Rok in nog ne približujte predelu rezanja in premikajočim se delom stroja. Ne približujte se izmetnim odprtinam.

 2. Uporaba stroja za nepredvidene namene je lahko nevarna za vas in navzoče osebe.

 3. Pred zagonom stroja izklopite samohodni pogon (če je vgrajen).

 4. Ne nagibajte stroja, ko zaganjate motor.

 5. Preprečite nenamerni zagon – prepričajte se, da je varnostni ključ odstranjen iz vžiga, preden priklopite akumulator in delate s strojem.

 6. Med upravljanjem stroja bodite popolnoma zbrani. Ne delajte ničesar, kar bi lahko odvrnilo vašo pozornost, saj to lahko privede do telesnih poškodb ali materialne škode.

 7. Preden poskusite nastaviti, servisirati, očistiti ali shraniti stroj, zaustavite stroj, odstranite varnostni ključ, odstranite akumulator iz stroja in počakajte, da se vsi premikajoči se deli zaustavijo.

 8. Če pustite stroj brez nadzora in pred zamenjavo dodatne opreme, odstranite akumulator in varnostni ključ.

 9. Stroja ne premikajte na silo – pustite stroju, da dela z lastno hitrostjo, saj bo tako najbolj učinkovit.

 10. Ostanite pozorni – pazite, kaj delate, in pri uporabi stroja uporabljajte zdravo pamet. Ne uporabljajte stroja, če ste bolni, utrujeni ali pod vplivom alkohola oziroma drog.

 11. Stroj uporabljajte samo pri dobri vidljivosti in ustreznih vremenskih pogojih. Ne uporabljajte stroja, če obstaja nevarnost za udar strele.

 12. Pri vzvratnem premikanju ali vlečenju stroja proti sebi bodite zelo previdni.

 13. Vedno bodite v stabilnem položaju in pazite na ravnotežje, zlasti na pobočjih. Po pobočjih kosite prečno, nikoli navzgor ali navzdol po pobočju. Pri spremembi smeri na pobočju bodite posebej previdni. Ne kosite na preveč strmih pobočjih. S strojem hodite; nikoli ne tecite.

 14. Izvrženega materiala ne usmerjajte proti ljudem. Pazite, da izmet ne bo usmerjen v zid ali oviro, saj bi se lahko trdi predmeti odbili nazaj proti vam. Pred prečkanjem površin, ki niso pokrite s travo, ustavite rezila.

 15. Bodite pozorni na luknje, kolesnice, grbine, skale ali druge skrite ovire. Na neravnem terenu lahko izgubite ravnotežje ali pa vam zdrsne in padete.

 16. Mokra trava in listje lahko povzročita zdrs, ki lahko privede do hude poškodbe, če se pri padcu dotaknete rezila. Ne kosite mokre trave ali v dežju.

 17. Če stroj zadene ob predmet ali se začne tresti, ga takoj zaustavite, odstranite varnostni ključ in akumulator ter počakajte, da se vsi premikajoči se deli ustavijo, preden pregledate stroj glede poškodb. Pred nadaljevanjem uporabe opravite vsa potrebna popravila.

 18. Zaustavite stroj in odstranite varnostni ključ, preden naložite stroj za prevoz.

 19. Pri neustreznih pogojih uporabe lahko iz akumulatorja brizga tekočina. Izogibajte se stiku z njo. V primeru nenamernega stika s tekočino sperite tekočino z vodo. Če tekočina pride v stik z očmi, poiščite zdravniško pomoč. Tekočina, ki je izvržena iz akumulatorja, lahko povzroči draženje ali opekline.

IV. Vzdrževanje in shranjevanje

 1. Preden poskusite nastaviti, servisirati, očistiti ali shraniti stroj, zaustavite stroj, odstranite varnostni ključ, odstranite akumulator iz stroja in počakajte, da se vsi premikajoči se deli zaustavijo.

 2. Ne poskušajte popravljati stroja, razen kot je navedeno v navodilih. Servis stroja naj izvede pooblaščen serviser z originalnimi nadomestnimi deli.

 3. Pri servisiranju stroja nosite rokavice in zaščitna očala.

 4. Če je rezilo ukrivljeno, izrabljeno ali poškodovano, ga zamenjajte. Neuravnovešena rezila povzročajo tresljaje, zaradi katerih lahko pride do poškodb motorja ali telesnih poškodb.

 5. Pri servisiranju rezila morate upoštevati, da se rezilo še vedno lahko premika, čeprav je napajanje izklopljeno.

 6. Zbiralno vrečo za travo redno preverjajte, ali je poškodovana ali obrabljena, ter jo po potrebi zamenjajte z [nadomestno] vrečo Toro.

 7. Za kar najboljše delovanje uporabljajte samo originalne nadomestne dele in dodatno opremo Toro. Uporaba drugih nadomestnih delov in dodatne opreme je lahko nevarna in lahko privede do izničenja garancije.

 8. Redno vzdržujte stroj – redno brusite in čistite rezila, da zagotovite najboljše in najvarnejše delovanje. Ročaji naj bodo čisti, suhi ter brez olja in masti. Varovala naj bodo nameščena in brezhibna. Rezila naj bodo ostra. Uporabljajte samo identična nadomestna rezila.

 9. Preverite, ali so kateri deli stroja poškodovani – če najdete poškodovano varovalo ali drug del, preverite, ali stroj še pravilno deluje. Preverite, ali so na stroju napačno poravnani ali ujeti premični deli, zlomljeni deli ali nosilci oziroma druga stanja, ki lahko vplivajo na delovanje stroja. Če ni drugače navedeno v navodilih, naj poškodovano varovalo ali del zamenja pooblaščeni serviser.

 10. Če akumulatorja ne uporabljate, pazite, da v njegovi bližini ne bo kovinskih predmetov, kot so sponke, kovanci, ključi, žeblji ali vijaki, ki bi lahko ustvarili stik med poli. Kratki stik polov akumulatorja lahko povzroči opekline ali požar.

 11. Redno preverjajte, ali so pritrdilni vijaki rezil in motorja pravilno zategnjeni.

 12. Če ne uporabljate stroja, ga shranite v suhem in varnem zaprtem prostoru, zunaj dosega otrok.

 13. POZOR – nepravilno ravnanje z akumulatorjem lahko predstavlja nevarnost požara ali kemičnih opeklin. Akumulatorja ne razstavljajte. Akumulatorja ne segrevajte nad 68 °C in ga ne sežigajte. Akumulator zamenjajte samo z originalnim akumulatorjem Toro. Uporaba drugega akumulatorja lahko povzroči požar ali eksplozijo. Akumulatorji morajo biti izven dosega otrok in v originalni embalaži, dokler jih ne uporabljate.

 14. Akumulatorja ne vrzite v ogenj. Celica lahko eksplodira. Upoštevajte lokalne predpise glede posebnih navodil za odstranjevanje.

SHRANITE TA

NAVODILA

Nalepke z varnostnimi opozorili in navodili

Graphic

Varnostne nalepke in nalepke z navodili so nameščene v bližini vseh nevarnih predelov in dobro vidne upravljavcu. Poškodovane in manjkajoče varnostne nalepke nadomestite z novimi.

decal134-6016
decal134-5099
decal134-5297
decal134-4550
decal137-9461

Model 81825

decal137-9487

Model 81850

decal140-2158
decal137-9495
decal137-9463

Nastavitve

Important: Akumulator ob nakupu ni povsem napolnjen. Pred prvim zagonom stroja glejte Polnjenje akumulatorja.

Note: Varnostni ključ in drugi nepritrjeni deli so zaradi varne dobave shranjeni v ohišju akumulatorja. Obvezno jih odstranite iz ohišja in varno pospravite pred sestavljanjem stroja.

Namestitev polnilnika akumulatorja (izbirno)

Deli potrebni za ta postopek:

Vijaki in matice za pritrditev (niso priloženi)2

Po potrebi namestite polnilnik neposredno na zid z odprtinami za montažo na zid na zadnji strani polnilnika.

Namestite ga v zaprtem prostoru (npr. v garaži ali podobnem suhem prostoru) blizu vtičnice in zunaj dosega otrok.

Glejte Diagram 3 za pomoč pri namestitvi polnilnika.

Polnilnik potisnite na ustrezne vijake za montažo (niso priloženi).

g290534

Sestavljanje ročaja

Deli potrebni za ta postopek:

Sestav zgornjega ročaja1
Vijak2
Varovalna matica2

Important: Odstranite in zavrzite zaščitno plastično folijo, s katero je prekrita kosilnica, in vso drugo morebitno plastično embalažo stroja.

Note: Odstranite gumijaste čepe s sklopa ročaja, preden zgornji ročaj nasadite v spodnji ročaj. Čepi so dodani med proizvodnjo za zaščito kablov.

Opozorilo

Če nepravilno sklopite ali razklopite ročaj, lahko poškodujete kable in povzročite nevarno delovanje.

 • Pri sklapljanju in razklapljanju ročaja pazite, da ne poškodujete kablov.

 • Če poškodujete kabel, se obrnite na pooblaščeni servis.

 1. Sklop zgornjega ročaja namestite na spodnji ročaj in ga pritrdite z 2 vijakoma in 2 maticama, kot je prikazano na Diagram 4.

  g342173
 2. Povlecite vzvod za sprostitev ročaja proti zgornjemu ročaju, da sprostite zaklep ročaja (Diagram 5).

 3. Ročaj pomaknite nazaj v delovni položaj in spustite vzvod za sprostitev ročaja (Diagram 5).

  Note: Prepričajte se, da se ročaj zaskoči s sličnim klikom.

  g341335

Pregled izdelka

g364064
g342171
ModelMasa

(brez akumulatorja)

DolžinaŠirinaVišina
21836/T20,2 kg130,6 cm41,7 cm107,3 cm
    
21843/T22,1 kg136,2 cm48,5 cm108,5 cm
    
21844/T24,0 kg136,2 cm48,5 cm108,5 cm
    

Mere sistema SmartStow

ModelDolžinaŠirinaVišina
21836/T41,2 cm41,7 cm113,5  cm
21843/T41,0 cm48,5 cm114,0  cm
21844/T41,0  cm48,5 cm114,0  cm

Akumulator

Model8182581850
Kapaciteta akumulatorja2,5 Ah4,0 Ah
135 Wh216 Wh

Napetost po podatkih proizvajalca akumulatorja = največja 60 V in nazivna 54 V Dejanska napetost je odvisna od obremenitve.

Polnilnik akumulatorja

Model81802
TipLitij-ionski akumulator z NAJVEČJO napetostjo 60 V
VhodIzmenični tok s 100 do 240 V, 50/60 Hz, največ 2,0 A
IzhodEnosmerni tok z NAJVEČ 60 V, 2,0 A

Primerni temperaturni razponi

Akumulator polnite/hranite pri5 °C do 40 °C*
Akumulator uporabljajte pri–30 °C do 49 °C*
Stroj uporabljajte pri0 °C do 49 °C*

*Čas polnjenja se bo podaljšal, če akumulatorja ne polnite v tem temperaturnem razponu.

Stroj, akumulator in polnilnik shranite v zaprtem, suhem prostoru.

Delovanje

Note: Ugotovite, katera stran je leva in katera desna, gledano s položaja za upravljanje stroja.

Pred uporabo

Namestitev akumulatorja

Important: Akumulator uporabljajte le pri temperaturi znotraj ustreznega razpona, glejte Specifikacije.

 1. Prepričajte se, da je varnostni ključ odstranjen iz stroja.

 2. Prepričajte se, da v prezračevalnih režah akumulatorja ni prahu in smeti.

 3. Dvignite pokrov ohišja akumulatorja (A na Diagram 8).

 4. Poravnajte odprtino v akumulatorju z jezičkom na stroju in potisnite akumulator v ohišje, da se zaskoči (B na Diagram 8).

 5. Zaprite pokrov ohišja akumulatorja (C na Diagram 8).

  Note: Če se pokrov ohišja akumulatorja ne zapre popolnoma, akumulator ni pravilno nameščen.

g341293

Nastavitev višine košnje

Opozorilo

Pri nastavljanju višine košnje bi lahko vaše dlani prišle v stik z vrtečimi se rezili, kar bi lahko privedlo do hudih poškodb.

 • Ugasnite motor, odstranite akumulator in počakajte, da se vsi premikajoči se deli ustavijo, preden prilagodite višino košnje.

 • Pri nastavljanju višine košnje ne segajte s prsti pod ohišje.

Če želite nastaviti višino košnje, pritisnite gumb za nastavitev višine košnje in dvignite oziroma spustite okrov kosilnice na želeno višino košnje, kot je prikazana v okencu za nastavitev višine košnje (Diagram 9).

g364065

Višino košnje lahko nastavite v 6 korakih od 19 do 70 mm.

IndikatorPoložaji za nastavitev višine košnje
Graphic1 (najnižji)
Graphic2
Graphic3
Graphic4
Graphic5
Graphic6 (najvišji)

Med uporabo

Zagon stroja

 1. Preverite, ali je akumulator pravilno nameščen v stroju – glejte Namestitev akumulatorja.

 2. Varnostni ključ vstavite v stroj (Diagram 10).

  g344530
 3. Za vklop stroja pritisnite gumb za napajanje na sredini zgornjega ročaja.

 4. Za zagon stroja stisnite krmilni vzvod rezil kosilnice.

  g341398

Uporaba samohodnega pogona

Samo model 21844/T
 • Če želite prilagoditi hitrost samodejnega pogona, nastavite kolesce za nastavitev hitrosti (Diagram 12).

 • Samohodni pogon vklopite tako, da ročici samohodnega pogona povlečete k ročaju in ju držite (Diagram 12).

 • Če želite izklopiti samohodni pogon, sprostite ročici samohodnega pogona.

  Note: Če želite zmanjšati hitrost vožnje, kolesce za nastavitev hitrosti premaknite v levo, za hitrejšo vožnjo pa ga premaknite v desno.

  g342174

Nastavitev hitrosti rezil

Stroj ima dve nastavitvi hitrosti rezil: RUNSMART (SAMODEJNA) in MAX (NAJVEčJA).

 • Če je ročica nastavljena na položaj RUNSMART (SAMODEJNA), se hitrost rezil samodejno prilagaja tako, da se zagotovi največja učinkovitost; stroj zaznava spremembe v razmerah košnje in samodejno poveča hitrost, da zagotovi ohranjanje kakovosti rezanja.

 • Če je ročica nastavljena na položaj MAX (NAJVEčJA HITROST), stroj ves čas deluje pri največji hitrosti.

Če želite vklopiti nastavitev MAX (največja hitrost) pritisnite gumb MAX pod gumbom za vklop napajanja (Diagram 12).

Recikliranje pokošene trave

Stroj je tovarniško opremljen za recikliranje trave in razrezanega listja na travnato površino.

Če je na stroju nameščena košara za travo, jo odstranite, preden začnete reciklirati pokošeno travo. Glejte Odstranjevanje košare za travo.

Namestitev zapore za mulčenje

 1. Izklopite stroj ter odstranite akumulator in varnostni ključ; glejte Zaustavitev stroja.

 2. Stroj postavite v pokončni položaj za shranjevanje; glejte Shranjevanje stroja v pokončnem položaju.

 3. Očistite spodnji del okrova kosilnice, da boste lahko pravilno namestili zaporo za mulčenje; glejte Čiščenje spodnjega dela stroja.

 4. Poravnajte zaporo za mulčenje in njen spodnji del potisnite v ležišče, da se zaskoči na dva zatiča, kot je prikazano na Diagram 13.

  Important: Spodnji del zapore za mulčenje mora biti poravnan s spodnjim robom okrova kosilnice, da je namestitev pravilna; če zapore za mulčenje ni mogoče pravilno namestiti, je ne uporabljajte. Obrnite se na pooblaščenega serviserja.

  g342177

Odstranjevanje zapore za mulčenje

Če želite odstraniti zaporo za mulčenje, odstranite akumulator in v obratnem vrstnem redu izvedite postopek v Namestitev zapore za mulčenje.

Zbiranje pokošene trave

Če želite zbrati pokošeno travo in razrezano listje, uporabite košaro za travo.

Če je na stroju nameščena zapora za mulčenje, jo odstranite, preden začnete zbiranje pokošene trave. Glejte Odstranjevanje zapore za mulčenje.

Namestite košaro za travo

 1. Ročaj dvignite v pokončni položaj in dvignite zadnji usmerjevalnik (A na Diagram 14).

 2. Kavlja košare za travo zataknite v reži na zadnji strani stroja (B na Diagram 14).

 3. Spustite zadnji usmerjevalnik do točke, kjer se nasloni na košaro (C na Diagram 14).

 4. Ročaj znova postavite v delovni položaj, glejte Sklapljanje ročaja.

g341400

Indikator polne košare za travo

Košara za travo je opremljena z indikatorjem polne košare, ki je na zadnjem delu trdega pokrova. Med pobiranjem trave se zrak pretaka skozi košaro za travo, kar loputo indikatorja drži v odprtem položaju. Ko se košara za travo napolni, se pretok zraka ustavi in loputa indikatorja se zapre.

g363501

Odstranjevanje košare za travo

Če želite odstraniti košaro za travo, v obratnem vrstnem redu izvedite postopek v Namestite košaro za travo.

Ne uporabljajte stroja, če je košara za travo odstranjena, razen če nameščena zapora za mulčenje. Košaro za travo odstranite samo za mulčenje, prevoz oziroma skladiščenje stroja in kadar jo morate izprazniti (Diagram 16).

g356991

Zaustavitev stroja

 1. Sprostite krmilni vzvod rezila kosilnice (Diagram 10).

  g341392
 2. Varnostni ključ odstranite iz stroja (Diagram 10).

  g344533
 3. Odstranite akumulator, glejte Odstranjevanje akumulatorja iz stroja.

  Note: Kadar stroja ne uporabljate, odstranite akumulator.

Odstranjevanje akumulatorja iz stroja

 1. Dvignite pokrov ohišja akumulatorja.

 2. Pritisnite zatič akumulatorja, da sprostite akumulator in ga odstranite.

 3. Zaprite pokrov ohišja akumulatorja.

g341360

Delovni namigi

Splošni napotki za košnjo

 • Pazite, da rezilo ne bo udarjalo v trde predmete. Nikoli ne kosite tako, da bi kosilnico zapeljali čez kakršen koli predmet.

 • Za najboljše delovanje pred začetkom nove kosilne sezone oziroma po potrebi namestite novo rezilo Toro.

Košnja trave

 • V enem prehodu pokosite največ ⅓ višine trave. Za čim boljšo kakovost košnje, čim daljšo življenjsko dobo in učinkovito zbiranje v vreče kosite travo s čim višjo nastavitvijo višine.

 • Ne kosite na najnižji nastavitvi višine, razen če je trava zelo redka oziroma če kosite jeseni, ko trava ne raste več tako hitro.

 • Če kosite zelo visoko travo, kosite z najvišjo nastavitvijo višine in hodite počasi; nato travo pokosite še pri nižji nastavitvi, da dosežete želeni videz trate. Če je trava previsoka, se lahko stroj zamaši in povzroči zaustavitev motorja.

 • Mokra trava in listje lahko povzročita zamašitev stroja oziroma zaustavitev motorja. Ne kosite mokre trave.

 • V zelo suhih razmerah bodite posebej previdni zaradi nevarnosti požara. Upoštevajte lokalne protipožarne ukrepe in stroja ne približujte suhim ostankov trave in listja.

 • Spreminjajte smer košnje. Tako lahko enakomerneje razpršite pokošeno travo in zagotovite boljšo pognojitev.

 • Če videz pokošene trate ni po pričakovanjih, poskusite nekaj od naslednjega:

  • Zamenjajte rezilo ali ga dajte nabrusiti.

  • Med košnjo hodite počasneje.

  • Nastavite višjo višino košnje.

  • Kosite bolj pogosto.

  • Kosite tako, da se bodo prehodi delno prekrivali, namesto da ob vsakem prehodu s celim strojem zajemate travo.

Rezanje listja

 • Po košnji mora biti vsaj pol trave vidne nad plastjo odpadlega listja. Morda boste morali narediti več kot en prehod čez odpadlo listje.

 • Pred rezanjem listja kupe enakomerno razporedite po površini. Če stroj ne uspe rezati listja na dovolj drobne kose, upočasnite košnjo ali pa najprej nastavite višjo višino košnje in šele nato na želeno višino.

Po uporabi

Polnjenje akumulatorja

Important: Akumulator ob nakupu ni povsem napolnjen. Pred prvo uporabo stroja akumulator priključite na polnilnik in ga polnite, dokler zaslon LED ne kaže, da je povsem napolnjen. Preberite vse varnostne ukrepe.

Important: Akumulator polnite le pri temperaturi znotraj ustreznega razpona, glejte Specifikacije.

Note: Kadar koli lahko pritisnete gumb za prikaz napolnjenosti na akumulatorju, da s svetlečimi diodami prikažete napolnjenost.

 1. Iz prezračevalnih rež akumulatorja redno čistite prah in smeti.

  g290533
 2. Poravnajte odprtino v akumulatorju (Diagram 20) z jezičkom na polnilniku.

 3. Potisnite akumulator v polnilnik, dokler se povsem ne zaskoči (Diagram 20).

 4. Akumulator odstranite tako, da ga povlečete iz polnilnika.

 5. V spodnji preglednici je razlaga svetlečih diod indikatorja polnilnika.

  Indikatorska lučkaPomen
  IzklopljenaAkumulator ni vstavljen
  Utripa zelenoAkumulator se polni
  Sveti zelenoAkumulator je napolnjen
  Sveti rdečeAkumulator in/ali polnilnik je pod ali nad ustreznim temperaturnim razponom
  Utripa rdečeNapaka pri polnjenju akumulatorja*

*Glejte za več informacij.

Important: Akumulator lahko krajši čas pustite v polnilniku, kadar ga uporabljate.Če akumulatorja dlje časa ne boste uporabljali, ga odstranite iz polnilnika, glejte Servisiranje.

Čiščenje stroja

Čiščenje spodnjega dela stroja

Intervali servisnega vzdrževanjaPostopek vzdrževanja
Po vsaki uporabi
 • S spodnjega dela stroja očistite pokošeno travo in smeti.
 • Čiščenje bo najbolj učinkovito, če spodnjo stran stroja oprete takoj, ko končate košnjo.

  1. Zaustavite stroj ter odstranite akumulator in varnostni ključ.

  2. Stroj nastavite na najnižjo višino košnje.

  3. Stroj postavite v pokončni položaj za shranjevanje; glejte Shranjevanje stroja v pokončnem položaju.

  4. S ščetko ali metlo očistite ostanke trave s spodnjega dela stroja.

   Important: Stroja ne čistite z vodo, saj bi to lahko poškodovalo električne komponente.

  5. Očistite košaro za travo.

  Čiščenje košare za travo

  Intervali servisnega vzdrževanjaPostopek vzdrževanja
  Po vsaki uporabi
 • Iz košare za travo očistite pokošeno travo in smeti.
 • Za učinkovitejše zbiranje pogosto čistite košaro za travo. S ščetko odstranite smeti.

  Sklapljanje ročaja

  Opozorilo

  Če nepravilno sklopite ali razklopite ročaj, lahko poškodujete kable in povzročite nevarno delovanje.

  • Pri sklapljanju in razklapljanju ročaja pazite, da ne poškodujete kablov.

  • Če poškodujete kabel, se obrnite na pooblaščeni servis.

  Opozorilo

  Preden zaženete stroj, se prepričajte, da je ročaj v delovnem položaju, da preprečite poškodbe zaradi izmetavanja predmetov.

  1. Zaustavite stroj ter odstranite varnostni ključ in akumulator, glejte Zaustavitev stroja.

  2. Povlecite vzvod za sprostitev ročaja proti zgornjemu ročaju, da sprostite zaklep ročaja (Diagram 21).

  3. Ročaj sklopite do polovice naprej v pokončni položaj, ali popolnoma naprej do položaja za shranjevanje stroja v pokončnem položaju, kot je prikazano na Diagram 21.

   g342175
  4. Za razklopljenje ročaja glejte Sestavljanje ročaja.

  Shranjevanje stroja v pokončnem položaju

  Stroj lahko shranjujete v pokončnem položaju, da zasede čim man prostora.

  Opozorilo

  Če nepravilno sklopite ali razklopite ročaj, lahko poškodujete kable in povzročite nevarno delovanje.

  • Pri sklapljanju in razklapljanju ročaja pazite, da ne poškodujete kablov.

  • Če poškodujete kabel, se obrnite na pooblaščeni servis.

  1. Zaustavite stroj ter odstranite varnostni ključ in akumulator, glejte Zaustavitev stroja.

  2. Ročaj sklopite povsem naprej, da se zaskoči v ležišče; glejte Sklapljanje ročaja.

  3. Košaro za travo odstranite s stroja, če je nameščena. Glejte Odstranjevanje košare za travo.

  4. Višino košnje stroja nastavite na najvišjo višino (nastavitev 6). Glejte Nastavitev višine košnje.

  5. Stroj nagnite nazaj in ga držeč za ročaj odpeljite do mesta za shranjevanje (Diagram 22).

   Opozorilo

   Ročaj sprostite tako, da povlečete vzvod za sprostitev ročaja; pri tem bodite pazljivi, saj se lahko stroj nenadoma prevrne na tla.

   Stroja ne premikajte držeč za vzvod za sprostitev ročaja.

   g342176

   Note: V tem položaju lahko košaro za travo obesite na vzvod za sprostitev ročaja (Diagram 23).

   g356985

  Vzdrževanje

  Pred vzdrževalnimi deli in čiščenjem stroja odstranite varnostni ključ in akumulator.

  Uporabljajte samo nadomestne dele in dodatno opremo, ki jih priporoča proizvajalec.

  Redno preverjajte in pregledujte stroj. Stroj naj popravlja izključno pooblaščeni serviser.

  Mazanje stroja

  Stroja ni treba mazati; vsi ležaji so tovarniško namazani za celotno življenjsko dobo stroja.

  Zamenjava rezila

  Intervali servisnega vzdrževanjaPostopek vzdrževanja
  Letno
 • Zamenjajte rezilo ali ga dajte nabrusiti (pogosteje, če rezilo hitro postane topo).
 • Important: Za pravilno namestitev rezila potrebujete momentni ključ. Če nimate momentnega ključa ali ne želite sami izvesti tega postopka, se obrnite na pooblaščenega serviserja.

  Če je rezilo poškodovano ali razpokano, ga nemudoma zamenjajte. Če je rezilo topo ali skrhano, ga dajte nabrusiti in uravnovesiti ali pa ga zamenjajte.

  Opozorilo

  Pri servisiranju rezila morate upoštevati, da se rezilo še vedno lahko premika, čeprav je napajanje izklopljeno. Rezilo kosilnice je ostro; če se ga dotaknete se lahko hudo poškodujete.

  Med servisiranjem rezila nosite rokavice.

  1. Odstranite varnostni ključ in akumulator s stroja.

  2. Rezilo podprite z leseno klado (Diagram 24).

  3. Odstranite vijak rezila, podložko in rezilo; shranite vijak in podložko rezila (Diagram 24).

  4. Namestite novo rezilo, podložko in vijak rezila (Diagram 25).

   Important: Ukrivljena dela rezila morata biti usmerjena navzgor proti ohišju stroja.

  5. Z momentnim ključem zategnite vijak rezila z zateznim momentom 35 N·m.

  g357349
  g357350

  Priprava akumulatorja na recikliranje

  Important: Ko akumulator odstranite, pole prekrijte z močnim lepilnim trakom. Akumulatorja ne poskušajte uničiti ali razstaviti in ne odstranjujte njegovih komponent.

  Za več informacij o odgovornem recikliranju akumulatorja se obrnite na komunalno službo ali pooblaščenega distributerja znamke Toro.

  Skladiščenje

  Important: Stroj, akumulator in polnilnik shranjujte le pri temperaturi znotraj ustreznega razpona; glejte Specifikacije.

  Important: Če shranjujete akumulator po koncu sezone, ga napolnite, dokler na njem ne svetijo 2 ali 3 svetleče diode. Ne shranjujte povsem napolnjenega ali povsem izpraznjenega akumulatorja. Ko boste znova uporabljali stroj, napolnite akumulator, tako da bo leva indikatorska lučka na polnilniku zasvetila zeleno oziroma bodo vse 4 diode na akumulatorju svetile zeleno.

  • Po uporabi izklopite napajanje stroja (odstranite akumulator in varnostni ključ) in preverite morebitne poškodbe.

  • Stroja ali polnilnika ne shranjujte z nameščenim akumulatorjem.

  • Z izdelka odstranite vse smeti.

  • Kadar stroja ne uporabljate, stroj, varnostni ključ akumulator in polnilnik shranjujte izven dosega otrok.

  • Stroj, akumulator in polnilnik shranjujte stran od korozivnih sredstev, kot so kemikalije za vrt in sol za posipanje.

  • Za zmanjšanje tveganja hudih poškodb akumulatorja ne shranjujte na prostem ali v vozilih.

  • Zategnite vse vijake in matice.

  • Stroj, akumulator in polnilnik shranite v zaprtem, suhem prostoru.

  Servisiranje

  Intervali servisnega vzdrževanjaPostopek vzdrževanja
  Letno
 • Servisiranje naj izvaja izključno pooblaščeni serviser.
 • Če je treba stroj servisirati, se obrnite na pooblaščenega serviserja.

  Tehnične motnje

  Izvedite samo korake, opisane v teh navodilih. Če težav ne morete odpraviti sami, mora vse nadaljnje preglede, vzdrževanje in popravila izvesti pooblaščen servisni center ali kvalificiran strokovnjak.

  ProblemPossible CauseCorrective Action
  Stroja ni mogoče zagnati.
  1. Akumulator ni pravilno nameščen na stroj.
  2. Akumulator ni napolnjen.
  3. Akumulator je poškodovan.
  4. Stroj ima druge električne težave.
  1. Odstranite in znova namestite akumulator, pri čemer pazite, da bo pravilno vstavljen in pritrjen.
  2. Odstranite akumulator s stroja in ga napolnite.
  3. Zamenjajte akumulator.
  4. Obrnite se na pooblaščenega serviserja.
  Stroj se ne zažene ali deluje s prekinitvami.
  1. Na kablih akumulatorja je vlaga.
  2. Akumulator ni pravilno nameščen na stroj.
  1. Pustite, da se akumulator posuši, ali pa ga obrišite.
  2. Odstranite in znova namestite akumulator, pri čemer pazite, da bo pravilno vstavljen in pritrjen.
  Stroj ne doseže polne moči.
  1. Prenizka kapaciteta akumulatorja.
  2. Prezračevalne reže so blokirane.
  1. Odstranite akumulator s stroja in ga povsem napolnite.
  2. Očistite prezračevalne reže.
  Akumulator hitro izgublja naboj.
  1. Akumulator je pod ali nad ustreznim temperaturnim razponom.
  2. Stroj je preobremenjen.
  1. Premaknite akumulator na suho mesto s temperaturo med 5 °C in 40 °C.
  2. Travo kosite s čim višjo nastavitvijo višine in med košnjo hodite počasneje.
  Polnilnik akumulatorja ne deluje.
  1. Polnilnik je pod ali nad ustreznim temperaturnim razponom.
  2. Vtičnica, v katero je priklopljen akumulator, ni pod napetostjo.
  1. Odklopite polnilnik in ga premaknite na suho mesto s temperaturo med 5 °C in 40 °C.
  2. Obrnite se na kvalificiranega električarja, da popravi vtičnico.
  Samohodni pogon stroja ne deluje pravilno.
  1. Sistem samohodnega pogona ali napajalni kabel je poškodovan.
  1. Obrnite se na pooblaščenega serviserja.
  Svetleča dioda indikatorja polnilnika sveti rdeče.
  1. Akumulator in/ali polnilnik je pod ali nad ustreznim temperaturnim razponom.
  1. Odklopite polnilnik in akumulator ter polnilnik prenesite na suho mesto s temperaturo med 5 °C in 40 °C.
  Svetleča dioda indikatorja polnilnika utripa rdeče.
  1. Prišlo je do napake v komunikaciji med akumulatorjem in polnilnikom.
  2. Akumulator je šibak.
  1. Odstranite akumulator iz polnilnika, odklopite polnilnik iz vtičnice in počakajte 10 sekund. Znova priklopite polnilnik v vtičnico in postavite akumulator v polnilnik. Če svetleča dioda indikatorja polnilnika še vedno utripa rdeče, ponovite postopek. Če svetleča dioda indikatorja polnilnika še vedno utripa rdeče po 2 poskusih, akumulator izročite obratu za recikliranje akumulatorjev.
  2. Obrnite se na pooblaščenega serviserja, če je akumulator še v garanciji, ali akumulator izročite obratu za recikliranje akumulatorjev.
  Stroj piska.
  1. Akumulator ni napolnjen.
  2. Položaj stroja ne omogoča varne uporabe.
  3. Stroj je preobremenjen.
  4. Stroj ima druge električne težave.
  1. Odstranite akumulator s stroja in ga napolnite.
  2. Stroj med uporabo ne sme biti preveč nagnjen.
  3. Travo kosite s čim višjo nastavitvijo višine in med košnjo hodite počasneje.
  4. Poskusite z drugimi ukrepi odpravljanja težav; če alarm ne utihne se obrnite na pooblaščenega serviserja.
  Slabša ali nezadovoljiva kakovost rezanja.
  1. Rezilo je topo.
  2. V okrovu kosilnice so se nabrale smeti.
  1. Nabrusite ali zamenjajte rezilo.
  2. Očistite spodnjo stran stroja.
  Slabša ali nezadovoljiva kakovost zbiranja v vreče.
  1. Stroj je preobremenjen.
  2. Zračne reže košare za travo so zamašene.
  1. Travo kosite s čim višjo nastavitvijo višine.
  2. Košaro za travo operite z vodo in mehko ščetko.
  Stroj neenakomerno kosi.
  1. Rezilo je topo.
  2. Okrov kosilnice je poškodovan.
  1. Nabrusite ali zamenjajte rezilo.
  2. Obrnite se na pooblaščenega serviserja.
  Stroj se trese.
  1. Rezilo je ukrivljeno ali poškodovano.
  1. Preglejte in po potrebi zamenjajte rezilo.