Úvod

Táto ručne vedená kosačka s otočnými čepeľami je určená na používanie vlastníkmi domov. Primárne je určená na kosenie trávy na udržiavaných trávnikoch v obytných priestoroch. Nie je určená na kosenie húštin ani na poľnohospodárske používanie. Je určená na použitie s lítium-iónovou batériou Toro Flex-Force model 81825 (dodáva sa s modelom 21836), model 81850 (dodáva sa s modelom 21843 a modelom 21844) a modelmi 81860 alebo 81875. Tieto batérie sú navrhnuté na nabíjanie výlučne nabíjačkou batérie, model 81802 (dodáva sa s modelmi 21836, 21843 a 21844) alebo 81805. Používanie týchto výrobkov na iné ako určené použitie môže byť nebezpečné pre vás a okolostojacich.

Modely 21836T, 21843T a 21844T nezahŕňajú batériu ani nabíjačku.

Tieto informácie si pozorne prečítajte, aby ste sa výrobok naučili správne ovládať a udržiavať a aby ste predchádzali zraneniam a poškodeniu výrobku. Zodpovedáte za správnu a bezpečnú obsluhu výrobku.

Na lokalite www.Toro.com získate ďalšie informácie vrátane bezpečnostných tipov, školiacich materiálov týkajúcich sa prevádzky, informácií o príslušenstve a tiež pomoc pri hľadaní predajcu alebo registrácii výrobku.

Ak potrebujete servis, originálne diely od výrobcu alebo doplňujúce informácie, obráťte sa na autorizovaného servisného predajcu alebo zákaznícke stredisko výrobcu a pripravte si číslo modelu a sériové číslo vášho výrobku. Na Obrázok 1 je označené miesto na výrobku s číslom modelu a sériovým číslom. Čísla si zaznamenajte do poskytnutého priestoru.

Important: Prístup k informáciám o záruke, súčastiach a ďalším informáciám o produkte získate oskenovaním kódu QR na štítku so sériovým číslom (ak sa nachádza na produkte) pomocou mobilného zariadenia.

g275230

Táto príručka identifikuje potenciálne riziká. Bezpečnostné upozornenia sú označené symbolom (Obrázok 2), ktorý signalizuje, že v prípade nedodržania odporúčaných opatrení môže dôjsť k vážnemu zraneniu alebo smrti.

g000502

V tejto príručke sa na zvýraznenie informácií používajú dve slová. Slovo Dôležité upriamuje pozornosť na špeciálne mechanické informácie a slovo Poznámka zdôrazňuje všeobecné informácie, ktoré si zaslúžia špeciálnu pozornosť.

Graphic

Pomoc nájdete na lokalite www.Toro.com/support, alebo sa pred vrátením výrobku obráťte na autorizovaného servisného predajcu.

Výrobok vyhovuje všetkým príslušným európskym smerniciam. Podrobnosti nájdete v samostatnom hárku so špecifickým vyhlásením o zhode (DOC).

Bezpečnosť

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ

POKYNY

VÝSTRAHA – pri používaní elektrického stroja si musíte vždy prečítať základné bezpečnostné výstrahy a pokyny a dodržiavať ich, aby sa eliminovalo riziko požiaru, zásahu elektrickým prúdom či zranenia vrátane nasledujúcich situácií:

I. Školenie

 1. Operátor stroja je zodpovedný za všetky nehody alebo nebezpečenstvá, ktoré vzniknú osobám alebo v súvislosti s ich majetkom.

 2. Nedovoľte deťom, aby používali stroj, batériu alebo nabíjačku batérie ani aby sa s nimi hrali. Miestne nariadenia môžu obmedzovať vek operátora.

 3. Nedovoľte, aby stroj obsluhovali alebo servis vykonávali deti alebo nevyškolené osoby. Obsluhu alebo servis stroja povoľte len ľuďom, ktorí sú zodpovední, zaškolení, oboznámení s pokynmi a fyzicky schopní vykonávať tieto činnosti.

 4. Pred používaním stroja, batérie a nabíjačky batérie si prečítajte všetky pokyny a výstražné označenia na týchto výrobkoch.

 5. Oboznámte sa s ovládacími prvkami a bezpečným používaním stroja, batérie a nabíjačky batérie.

II. Príprava

 1. Zabráňte okolostojacim, najmä deťom a zvieratám, zdržiavať sa v pracovnej oblasti.

 2. Pri prevádzke stroja musia byť všetky kryty a bezpečnostné zariadenia, napríklad deflektory a zachytávače trávy, na stroji na mieste a správne funkčné.

 3. Skontrolujte oblasť, v ktorej budete používať stroj, a odstráňte všetky predmety, ktoré by mohli brániť v prevádzke stroja alebo od neho odlietavať.

 4. Pred používaním stroja sa uistite, že čepele, skrutky čepelí a zostava čepelí nie sú opotrebované alebo poškodené. Vymeňte všetky poškodené alebo nečitateľné štítky.

 5. Používajte len batériu špecifikovanú spoločnosťou Toro. Používanie iného príslušenstva a nadstavcov môže zvýšiť riziko zranenia a požiaru.

 6. Zapojenie nabíjačky batérie do zásuvky, ktorej napätie nie je 100 až 240 V, môže spôsobiť požiar alebo zásah elektrickým prúdom. Nabíjačku batérie nezapájajte do zásuvky s iným napätím ako 100 až 240 V. V prípade potreby iného typu pripojenia používajte adaptér zástrčky nadstavca so správnou konfiguráciou elektrickej zásuvky.

 7. Nepoužívajte poškodenú alebo upravenú batériu ani nabíjačku batérie, pretože to môže mať za dôsledok nepredvídateľné správanie a následne požiar, výbuch alebo riziko zranenia.

 8. Ak je poškodený kábel nabíjačky batérie, obráťte sa na autorizovaného servisného predajcu a nechajte ho vymeniť.

 9. Nepoužívajte batérie, ktoré nemožno dobíjať.

 10. Batériu nabíjajte len pomocou nabíjačky batérie špecifikovanej spoločnosťou Toro. Nabíjačka vhodná pre jeden typ batérie môže pri používaní s inou batériou predstavovať riziko požiaru.

 11. Batériu nabíjajte len v dobre vetranej oblasti.

 12. Batériu ani nabíjačku batérie nevystavujte požiaru ani teplote vyššej ako 68 °C.

 13. Dodržiavajte všetky pokyny na nabíjanie a batériu nenabíjajte mimo teplotného rozsahu špecifikovaného v pokynoch. V opačnom prípade môžete poškodiť batériu a zvýšiť riziko požiaru.

 14. Vhodné oblečenie – noste vhodný odev vrátane ochranných okuliarov, dlhých nohavíc, pevnej protišmykovej obuvi (nechoďte bosí ani v sandáloch) a ochrany sluchu. Dlhé vlasy si zviažte dozadu a nenoste voľné oblečenie ani šperky, ktoré by sa mohli zachytiť v pohyblivých častiach. V prašnom prevádzkovom prostredí noste masku.

III. Prevádzka

 1. Kontakt s pohybujúcou sa čepeľou môže spôsobiť vážne zranenie. Rukami ani nohami sa nepribližujte k rezacej časti ani k žiadnym pohyblivým častiam stroja. Udržujte odstup od všetkých výstupných otvorov.

 2. Používanie tohto stroja na iné ako určené použitie môže byť nebezpečné pre vás a okolostojacich.

 3. Pred naštartovaním stroja uvoľnite pojazd (ak sa nachádza na stroji).

 4. Pri štartovaní motora nenakláňajte stroj.

 5. Predchádzajte neúmyselnému štartovaniu – uistite sa, že pred pripojením batérie a manipuláciou so strojom je zo stroja demontovaný bezpečnostný kľúč.

 6. Práca so strojom si vyžaduje maximálnu pozornosť. Nerozptyľujte sa žiadnym spôsobom, v opačnom prípade môže dôjsť k zraneniu alebo poškodeniu majetku.

 7. Pred nastavením, čistením, skladovaním stroja alebo vykonávaním servisu stroj zastavte, demontujte bezpečnostný kľúč, vyberte zo stroja batériu a počkajte, kým sa všetky pohyblivé časti neprestanú pohybovať.

 8. Pred výmenou príslušenstva alebo vždy vtedy, keď nechávate stroj bez dozoru, vyberte batériu a demontujte bezpečnostný kľúč.

 9. Stroj nepoužívajte nasilu pri vyššej rýchlosti – nechajte stroj pracovať lepšie a bezpečnejšie rýchlosťou, na ktorú bol navrhnutý.

 10. Buďte neustále ostražití – dávajte pozor na to, čo robíte, a pri prevádzke stroja sa riaďte zdravým úsudkom. Nepoužívajte stroj, ak ste chorí, unavení alebo pod vplyvom alkoholu alebo drog.

 11. Stroj prevádzkujte len pri dobrej viditeľnosti a za vhodných poveternostných podmienok. Nepracujte so strojom, ak hrozia blesky.

 12. Zvlášť opatrní buďte pri cúvaní alebo ťahaní stroja smerom k sebe.

 13. Neustále dávajte pozor na tom, kam stúpate, a zachovávajte rovnováhu, zvlášť na svahoch. Koste naprieč svahom, nikdy nie nahor a nadol. Pri zmene smeru na svahoch si dávajte mimoriadny pozor. Nekoste na mimoriadne strmých svahoch. So strojom vždy kráčajte, nikdy nebežte.

 14. Materiál vystupujúci zo stroja na nikoho nemierte. Vyhýbajte sa vyhadzovaniu materiálu na stenu alebo prekážku, pretože sa môže odraziť smerom k vám. Keď prechádzate po iných ako trávnatých povrchoch, zastavte čepele.

 15. Dávajte pozor na diery, vyjazdené koľaje, nerovnosti, skaly alebo iné skryté objekty. Nerovný terén by mohol spôsobiť stratu rovnováhy alebo pošmyknutie.

 16. Mokrá tráva alebo lístie môžu v prípade pošmyknutia a kontaktu s čepeľou spôsobiť vážne zranenie. Vyhýbajte sa koseniu v mokrom prostredí alebo za dažďa.

 17. Ak stroj zasiahne nejaký predmet alebo začne vibrovať, stroj okamžite vypnite, demontujte bezpečnostný kľúč, vyberte batériu a pred kontrolou poškodenia stroja počkajte, kým sa všetky časti prestanú pohybovať. Pred pokračovaním v prevádzke vykonajte všetky nevyhnutné opravy.

 18. Pred nakladaním stroja na prepravu stroj zastavte a demontujte bezpečnostný kľúč.

 19. V nevhodných podmienkach môže z batérie unikať kvapalina. Vyhýbajte sa kontaktu s ňou. Ak sa tekutiny náhodne dotknete, postihnuté miesto opláchnite vodou. Ak sa kvapalina dostane do kontaktu s očami, vyhľadajte lekársku pomoc. Kvapalina vytekajúca z batérie môže spôsobiť podráždenie alebo popáleniny.

IV. Údržba a skladovanie

 1. Pred nastavením, čistením, skladovaním stroja alebo vykonávaním servisu stroj zastavte, demontujte bezpečnostný kľúč, vyberte zo stroja batériu a počkajte, kým sa všetky pohyblivé časti neprestanú pohybovať.

 2. Nepokúšajte sa stroj opravovať s výnimkou situácií uvedených v pokynoch. O servis stroja pomocou identických náhradných dielov požiadajte autorizovaného servisného predajcu.

 3. Pri vykonávaní servisu stroja noste rukavice a ochranné okuliare.

 4. Ak je čepeľ ohnutá, opotrebovaná alebo prasknutá, vymeňte ju. Nevyvážená čepeľ spôsobuje vibrácie, ktoré by mohli poškodiť motor alebo spôsobiť zranenie.

 5. Pri vykonávaní servisu čepele majte na pamäti, že čepeľ sa môže pohybovať aj po vypnutí zdroja napájania.

 6. Pravidelne kontrolujte vak na zber trávy, či nie je poškodený alebo opotrebovaný, a opotrebovaný vak vymeňte za [náhradný] vak spoločnosti Toro.

 7. Ak chcete dosiahnuť najlepší výkon, používajte len originálne náhradné diely a príslušenstvo značky Toro. Iné náhradné diely a príslušenstvo by mohli byť nebezpečné a pri ich použití by mohla skončiť platnosť záruky na výrobok.

 8. Vykonávajte údržbu stroja – pravidelne ostrite a čistite rezné hrany, aby ste dosiahli najlepší a najbezpečnejší výkon. Rukoväti udržiavajte suché, čisté a neznečistené od oleja a maziva. Kryty nechávajte na mieste a udržiavajte ich funkčné. Čepele pravidelne ostrite. Používajte len identické náhradné čepele.

 9. Kontrolujte, či sa na stroji nenachádzajú poškodené súčasti – v prípade poškodených krytov alebo iných častí zistite, či možno stroj správne používať. Kontrolujte, či na stroji nie sú nesprávne zarovnané a uviaznuté pohyblivé súčasti, zlomené súčasti, či nie je niečo nesprávne namontované a akýkoľvek iný stav, ktorý môže ovplyvňovať prevádzku. Ak nie je v pokynoch uvedené inak, o opravu alebo výmenu poškodeného krytu alebo súčasti požiadajte autorizovaného servisného predajcu.

 10. Keď sa batérie nepoužíva, uchovávajte ju mimo kovových predmetov, napríklad sponiek na papier, mincí, kľúčov, klincov a skrutiek, ktoré by mohli spôsobiť elektrický kontakt medzi svorkami. Skratovanie svoriek batérie môže spôsobiť popáleniny alebo požiar.

 11. Často kontrolujte pevné utiahnutie montážnych skrutiek čepele a motora.

 12. Keď stroj nepoužívate, uskladnite ho vnútri na suchom a bezpečnom mieste mimo dosahu detí.

 13. VAROVANIE – nesprávne zaobchádzanie s batériou môže predstavovať riziko požiaru alebo chemického popálenia. Batériu nerozoberajte. Batériu nezahrievajte na teplotu vyššiu ako 68 °C ani ju nespaľujte. Batériu vymieňajte len za originálnu batériu značky Toro. Používanie iného typu batérie môže spôsobiť požiar alebo výbuch. Batérie uchovávajte mimo dosahu detí a v originálnom balení, kým nie ste pripravení ich používať.

 14. Batériu nelikvidujte v ohni. Článok môže vybuchnúť. V miestnych predpisoch si pozrite prípadné špeciálne pokyny na likvidáciu.

TIETO POKYNY

SI ODLOŽTE

Bezpečnostné a inštrukčné štítky

Graphic

Operátor dobre vidí bezpečnostné štítky a pokyny, ktoré sú umiestnené v každom priestore s potenciálne hroziacim nebezpečenstvom. Poškodené alebo chýbajúce štítky nahraďte.

decal134-6016
decal134-5099
decal134-5297
decal134-4550
decal137-9461

Model 81825

decal137-9487

Model 81850

decal140-2158
decal137-9495
decal137-9463

Nastavenie

Important: Batéria nie je po zakúpení úplne nabitá. Pred prvým používaním stroja si pozrite časť Nabíjanie batérie.

Note: Bezpečnostný kľúč a všetky ostatné voľné diely sú kvôli bezpečnému doručeniu umiestnené v priehradke batérie. Pred zostavením ich z tejto priehradky odstráňte a uložte ich na bezpečnom mieste.

Montáž nabíjačky batérie (voliteľné)

Diely potrebné na prevedenie tohoto kroku:

Montážny hardvér (nie je súčasťou dodávky)2

Ak chcete, nabíjačku batérie bezpečne namontujte na stenu využitím otvorov na montáž na stenu, ktoré sa nachádzajú na zadnej strane nabíjačky.

Namontujte ju v interiéri (napríklad v garáži alebo na inom suchom mieste), v blízkosti elektrickej zásuvky a mimo dosahu detí.

Pomoc s montážou nabíjačky nájdete v časti Obrázok 3.

Zasuňte nabíjačku na správne umiestnený hardvér a zaistite ju na mieste (hardvér nie je súčasťou dodávky).

g290534

Montáž rukoväti

Diely potrebné na prevedenie tohoto kroku:

Montáž hornej rukoväti1
Skrutka2
Poistná matica2

Important: Odstráňte a zlikvidujte ochrannú plastovú fóliu, ktorou je kosačka pokrytá, a tiež všetky ostatné plasty alebo obaly zo stroja.

Note: Pred tým, ako vložíte tyč hornej rukoväte do tyče spodnej rukoväte, odstráňte zo zostavy rukoväte gumený koncový uzáver. Pridávajú sa pri výrobe, aby sa predchádzalo poškodeniu káblov.

Dôležité upozornenie

Nesprávne zloženie alebo rozloženie rukoväti môže poškodiť káble a ohroziť bezpečnosť prevádzky.

 • Pri skladaní alebo rozkladaní rukoväti dávajte pozor, aby ste nepoškodili káble.

 • Ak sa kábel poškodí, obráťte sa na autorizovaného servisného predajcu.

 1. Namontujte zostavu hornej rukoväte na dolnú rukoväť a zaistite ju pomocou dvoch skrutiek a dvoch poistných matíc, ako je znázornené na Obrázok 4.

  g342173
 2. Potiahnite svorku na uvoľnenie riadidla smerom k hornej rukoväti, čím uvoľníte zámok rukoväte (Obrázok 5).

 3. Posuňte rukoväť smerom dozadu do prevádzkovej polohy a pustite svorku na uvoľnenie riadidla (Obrázok 5).

  Note: Uistite sa, že rukoväť zacvakla na miesto.

  g341335

Súčasti stroja

g364064
g342171
ModelHmotnosť

(bez batérie)

DĺžkaŠírkaVýška
21836/T20,2 kg130,6 cm41,7 cm107,3 cm
    
21843/T22,1 kg136,2 cm48,5 cm108,5 cm
    
21844/T24,0 kg136,2 cm48,5 cm108,5 cm
    

Rozmery pre SmartStow

ModelDĺžkaŠírkaVýška
21836/T41,2 cm41,7 cm113,5  cm
21843/T41,0 cm48,5 cm114,0  cm
21844/T41,0  cm48,5 cm114,0  cm

Batéria

Model8182581850
Kapacita batérie2,5 Ah4,0 Ah
135 Wh216 Wh

Hodnota od výrobcu batérie = maximum 60 V a menovitá hodnota 54 V. Reálne napätie sa líši v závislosti od nákladu.

Nabíjačka batérií

Model81802
Typ60 V MAX nabíjačka lítium-iónovej batérie
Vstup100 až 240 V striedavého prúdu, 50/60 Hz, max. 2,0 A
Výstup60 V MAX jednosmerného prúdu, 2,0 A

Vhodné teplotné rozsahy

Batériu nabíjajte/skladujte pri teplote5 °C až 40 °C*
Batériu používajte pri teplote–30 °C až 49 °C*
Stroj používajte pri teplote0 °C až 49 °C*

* Čas nabíjania sa predĺži, ak batériu nenabíjate v tomto rozsahu.

Stroj, batériu a nabíjačku batérie skladujte na uzavretom, čistom a suchom mieste.

Obsluha

Note: Ľavá a pravá strana stroja sa určuje podľa bežnej prevádzkovej polohy.

Pred prevádzkou

Vloženie batérie

Important: Batériu používajte len vo vhodnom teplotnom rozsahu. Pozrite si časť Technické údaje.

 1. Uistite sa, že bezpečnostný kľúč nie je namontovaný v stroji.

 2. Uistite sa, že vetracie otvory na batérii a nabíjačke nie sú zanesené prachom a nečistotami.

 3. Zdvihnite veko priehradky na batériu (A z Obrázok 8).

 4. Dutinu v batérii zarovnajte s jazýčkom na stroji a zasúvajte batériu do priehradky, kým sa nezaistí na mieste (B z Obrázok 8).

 5. Zatvorte veko priehradky na batériu (C z Obrázok 8).

  Note: Ak sa kryt priehradky na batériu nedá úplne zatvoriť, batéria nie je úplne vložená.

g341293

Nastavenie výšky kosenia

Dôležité upozornenie

Pri nastavovaní výšky kosenia sa môžete rukami dostať do kontaktu s pohybujúcou sa čepeľou, čo môže spôsobiť vážne zranenie.

 • Pred nastavením výšky kosenia vypnite motor, vyberte batériu a počkajte, kým sa všetky pohyblivé časti prestanú pohybovať.

 • Pri nastavovaní výšky kosenia nevkladajte prsty pod plášť.

Výšku kosenia nastavíte stlačením tlačidla nastavenia výšky kosenia a súčasným zdvíhaním alebo znížením plošiny do polohy, v ktorej sa žiadaná výška kosenia ukáže v okne nastavenia výšky kosenia (Obrázok 9).

g364065

Výška kosenia je nastaviteľná v šiestich krokoch od 19 mm do 70 mm.

IndikátorPoloha výšky kosenia
Graphic1 (najnižšia)
Graphic2
Graphic3
Graphic4
Graphic5
Graphic6 (najvyššia)

Počas prevádzky

Štartovanie stroja

 1. Uistite sa, že je batéria nabitá a vložená v stroji. Pozrite si časť Vloženie batérie.

 2. Namontujte na stroj bezpečnostný kľúč (Obrázok 10).

  g344530
 3. Stroj zapnite stlačením tlačidla napájania v strede hornej rukoväte.

 4. Stlačením rukoväte ovládania čepele stroj naštartujete.

  g341398

Používanie pojazdu

Len model 21844/T
 • Rýchlosť pohybu pojazdu upravíte nastavením ovládača rýchlosti (Obrázok 12).

 • Ak chcete pojazd aktivovať, potiahnite rukoväte pojazdu smerom hore k rukoväti a podržte ich (Obrázok 12).

 • Ak chcete pojazd deaktivovať, uvoľnite rukoväte pojazdu.

  Note: Na zníženie pojazdovej rýchlosti pohnite ovládačom rýchlosti smerom doľava, na jej zvýšenie smerom doprava.

  g342174

Nastavenie otáčok čepele

Tento stroj má 2 nastavenia otáčok čepele: RUNSMART a MAX (MAXIMUM).

 • Keď je čepeľ nastavená na RUNSMART, otáčky čepele sa nastavujú automaticky na dosahovanie väčšej účinnosti. Zisťujú sa zmeny podmienok kosenia a v prípade potreby sa otáčky čepele zvýšia, aby sa zachovala kvalita kosenia.

 • Keď je čepeľ nastavená na MAX (MAXIMUM), otáčky čepele zostávajú neustále na najvyššej rýchlosti.

Stlačením tlačidla MAX, ktoré sa nachádza pod tlačidlom On, nastavíte stroj na rýchlosť MAX (MAXIMUM) (Obrázok 12).

Recyklácia pokosenej trávy

Stroj sa z výroby dodáva pripravený na recykláciu pokosenej trávy a lístia späť do trávnika.

Ak sa na stroji nachádza kôš na trávu, pred recyklovaním pokosenej trávy ho zložte. Pozrite si časť Demontáž koša na trávu.

Montáž mulčovacieho nástavca

 1. Vypnite stroj, vyberte batériu a bezpečnostný kľúč. Pozrite si časť Vypnutie stroja.

 2. Stroj umiestnite do zvislej prepravnej polohy. Pozrite si časť Skladovanie stroja v zvislej prepravnej polohe.

 3. Vyčistite spodnú časť plošiny, aby bola zaistená správna montáž nástavca. Pozrite si časť Čistenie pod strojom.

 4. Zarovnajte mulčovací nástavec a pritlačte spodnú stranu nástavca, kým docvakne na miesto na dva poistné kolíky, ako je znázornené na Obrázok 13.

  Important: Spodná časť mulčovacieho nástavca by mala byť po správnej inštalácii v jednej rovine so spodnou časťou plošiny. Ak sa vám mulčovací nástavec nepodarilo správne namontovať, nepoužívajte ho a obráťte sa na autorizovaného servisného predajcu.

  g342177

Demontáž mulčovacieho nástavca

Ak chcete mulčovací nástavec odstrániť, vyberte batériu, a potom postupujte v opačnom poradí podľa krokov v časti Montáž mulčovacieho nástavca.

Zber pokosenej trávy do vaku

Keď chcete z trávnika zbierať pokosenú trávu a lístie, použite kôš na trávu.

Ak sa na stroji nachádza mulčovací nástavec, pred zbieraním pokosenej trávy do koša ho demontujte. Pozrite si časť Demontáž mulčovacieho nástavca.

Montáž koša na trávu

 1. Posuňte rukoväť do zvislej polohy a zodvihnite zadný deflektor (krok A na Obrázok 14).

 2. Zaveďte háky koša na trávu do zarážok na zadnej strane stroja (krok B na Obrázok 14).

 3. Nechajte zadný deflektor umiestnený na koši (krok C na Obrázok 14).

 4. Vráťte rukoväť späť do pracovnej polohy. Pozrite si časť Zloženie rukoväti.

g341400

Indikátor naplnenia koša na trávu

Kôš na trávu je na zadnej časti tvrdého krytu vybavený indikátorom naplnenia. Počas zberu trávy prúdi vzduch cez kôš na trávu a dvíha klapku indikátora do otvorenej polohy. Keď sa kôš na trávu naplní, prúdenie vzduchu sa zablokuje a klapka indikátora sa zatvorí.

g363501

Demontáž koša na trávu

Ak chcete kôš demontovať, zopakujte v opačnom poradí kroky v časti Montáž koša na trávu.

Stroj neprevádzkujte s odstráneným košom na trávu, pokiaľ nie je namontovaný mulčovací nástavec. Kôš na trávu odstraňujte iba pri mulčovaní, preprave stroja, skladovaní stroja alebo pri vyprázdňovaní zberného koša na trávu (Obrázok 16).

g356991

Vypnutie stroja

 1. Uvoľnite ovládaciu tyč čepele (Obrázok 10).

  g341392
 2. Demontujte zo stroja bezpečnostný kľúč (Obrázok 10).

  g344533
 3. Vyberte batériu. Pozrite si časť Vybratie batérie zo stroja.

  Note: Vždy keď stroj nepoužívate, vyberte batériu.

Vybratie batérie zo stroja

 1. Zdvihnite veko priehradky na batériu.

 2. Stlačením západky batériu uvoľníte a vyberiete.

 3. Zatvorte veko priehradky na batériu.

g341360

Provozné tipy

Všeobecné tipy pri kosení

 • Vyhýbajte sa tomu, aby čepeľ zasiahla pevné predmety. Nikdy úmyselne nekoste ponad žiadny predmet.

 • Najlepší výkon dosiahnete, keď pred začiatkom sezóny kosenia alebo v prípade potreby namontujete novú čepeľ značky Toro.

Kosenie trávy

 • Listy trávy naraz koste len do tretiny. Na dosiahnutie lepšej kvality kosenia, prevádzky a zberu pokosenej trávy trávu koste s väčším nastavením výšky kosenia.

 • Nekoste na najnižšom nastavení výšky kosenia, s výnimkou prípadov, keď je tráva riedka alebo na sklonku jesene, keď tráva rastie pomalšie.

 • Pri kosení vysokej trávy koste s najvyšším nastavením výšky kosenia a kráčajte pomalšie. Potom trávnik pokoste znova s nižším nastavením, aby vyzeral čo najlepšie. Ak je tráva príliš dlhá, stroj sa môže upchať a zastaviť motor.

 • Mokrá tráva a lístie sa zvyknú na kosenej ploche zachytávať, čo môže spôsobiť upchatie stroja alebo zastavenie motora. Vyhýbajte sa koseniu v mokrých podmienkach.

 • Vo veľmi suchých podmienkach majte na pamäti možné nebezpečenstvo požiaru, dodržiavajte všetky miestne protipožiarne výstrahy a zo stroja odstraňujte suchú trávu a lístie.

 • Meňte smer kosenia. Pomáha to rozptýliť pokosenú trávu po trávniku a dosiahnuť rovnomerné hnojenie.

 • Ak nie ste spokojní s konečným vzhľadom trávnika, vyskúšajte jeden alebo viacero z nasledujúcich postupov:

  • Čepeľ vymeňte alebo ju nechajte nabrúsiť.

  • Pri kosení kráčajte pomalšie.

  • Na stroji nastavte vyššiu výšku kosenia.

  • Trávu koste pravidelnejšie.

  • Nekoste pri každom prechode celý záber, ale zábery prekrývajte.

Kosenie lístia

 • Po pokosení trávnika sa uistite, že cez pokosenú vrstvu lístia vidno polovicu trávnika. Možno bude potrebné cez lístie prejsť viacerými zábermi.

 • Pred kosením lístia odstráňte zo zeme prebytky listov. Ak stroj nekosí lístie dostatočne najemno, pri kosení spomaľte alebo koste najprv na vyššom nastavení kosenia, a potom ešte raz na požadovanú výšku.

Po prevádzke

Nabíjanie batérie

Important: Batéria nie je po zakúpení úplne nabitá. Pred prvým používaním nástroja umiestnite batériu do nabíjačky a nabíjajte ju, kým nebude indikátor LED na displeji signalizovať úplné nabitie batérie. Prečítajte si všetky bezpečnostné opatrenia.

Important: Batériu nabíjajte len vo vhodnom teplotnom rozsahu. Pozrite si časť Technické údaje.

Note: Aktuálny stav nabitia kedykoľvek zobrazíte stlačením tlačidla indikátora nabitia batérie na batérii (indikátory LED).

 1. Uistite sa, či nie sú vetracie otvory na batérii a nabíjačke zanesené prachom a nečistotami.

  g290533
 2. Dutinu na batérii (Obrázok 20) zarovnajte s jazýčkom na nabíjačke.

 3. Zasúvajte batériu do nabíjačky, kým sa úplne nezaistí na mieste (Obrázok 20).

 4. Ak chcete batériu vybrať, vysuňte ju smerom dozadu z nabíjačky.

 5. V nasledujúcej tabuľke nájdete vysvetlenie stavov indikátora LED na nabíjačke batérie.

  IndikátorSignalizuje
  NesvietiNie je vložená žiadna batéria
  Bliká nazelenoBatéria sa nabíja
  Svieti nazelenoBatéria je nabitá
  Svieti načervenoBatéria alebo nabíjačka batérie sa nachádza nad alebo pod vhodným teplotným rozsahom
  Bliká načervenoPorucha nabíjania batérie*

* Ďalšie informácie nájdete v časti .

Important: Batériu môžete medzi používaniami nechať na kratší čas v nabíjačke.Ak nebudete batériu dlhšie používať, vyberte ju z nabíjačky. Pozrite si časť Servis.

Čistenie stroja

Čistenie pod strojom

Servisný intervalPostup pri údržbe
Po každom použití
 • Odstráňte spod stroja pokosenú trávu a nečistoty.
 • Najlepšie výsledky dosiahnete, keď čo najskôr po dokosení spodnú časť stroja vyčistíte.

  1. Vypnite stroj, vyberte batériu a bezpečnostný kľúč.

  2. Spustite stroj na najnižšie nastavenie výšky kosenia.

  3. Stroj umiestnite do zvislej prepravnej polohy. Pozrite si časť Skladovanie stroja v zvislej prepravnej polohe.

  4. Pomocou kefy alebo metly vyčistite všetky nečistoty zo spodnej strany stroja.

   Important: Na čistenie stroja nepoužívajte vodu. Mohli by sa poškodiť elektrické súčiastky.

  5. Vyčistite kôš na trávu.

  Čistenie koša na trávu

  Servisný intervalPostup pri údržbe
  Po každom použití
 • Odstráňte z koša na trávu pokosenú trávu a nečistoty.
 • Kôš na trávu čistite často, zaručíte tým maximálnu schopnosť zbierania. Kefou odstráňte všetky nečistoty.

  Zloženie rukoväti

  Dôležité upozornenie

  Nesprávne zloženie alebo rozloženie rukoväti môže poškodiť káble a ohroziť bezpečnosť prevádzky.

  • Pri skladaní alebo rozkladaní rukoväti dávajte pozor, aby ste nepoškodili káble.

  • Ak sa kábel poškodí, obráťte sa na autorizovaného servisného predajcu.

  Dôležité upozornenie

  Pred naštartovaním stroja sa uistite, že rukoväť sa nachádza v prevádzkovej polohe. Predídete tak zraneniam spôsobeným odskakovaním predmetov.

  1. Vypnite stroj, demontujte bezpečnostný kľúč a vyberte batériu. Pozrite si časť Vypnutie stroja.

  2. Potiahnite svorku na uvoľnenie riadidla smerom k hornej rukoväti, čím uvoľníte zámok rukoväte (Obrázok 21).

  3. Zložte rukoväť smerom dopredu do polovice rozsahu do zvislej polohy, alebo úplne dopredu do zvislej prepravnej polohy, ako je znázornené na Obrázok 21.

   g342175
  4. Ak chcete rukoväť rozložiť, pozrite si časť Montáž rukoväti.

  Skladovanie stroja v zvislej prepravnej polohe

  Stroj môžete skladovať v zvislej polohe, aby zaberal čo najmenej miesta.

  Dôležité upozornenie

  Nesprávne zloženie alebo rozloženie rukoväti môže poškodiť káble a ohroziť bezpečnosť prevádzky.

  • Pri skladaní alebo rozkladaní rukoväti dávajte pozor, aby ste nepoškodili káble.

  • Ak sa kábel poškodí, obráťte sa na autorizovaného servisného predajcu.

  1. Vypnite stroj, demontujte bezpečnostný kľúč a vyberte batériu. Pozrite si časť Vypnutie stroja.

  2. Zložte rukoväť úplne dopredu, až kým zacvakne na miesto. Pozrite si časť Zloženie rukoväti.

  3. Uistite sa, že kôš na trávu nie je namontovaný v stroji. V opačnom prípade ho odstráňte. Pozrite si časť Demontáž koša na trávu.

  4. Uistite sa, že výška kosenia je na stroji nastavená na najvyššie nastavenie (nastavenie 6). V opačnom prípade ho zvýšte. Pozrite si časť Nastavenie výšky kosenia.

  5. Nakloňte stroj dozadu a pomocou rukoväte ho posuňte na miesto skladovania (Obrázok 22).

   Dôležité upozornenie

   Potiahnutím svorky na uvoľnenie riadidla odomknete riadidlo, čo môže spôsobiť, že kosačka vzápätí spadne na zem.

   Nepoužívajte svorku na uvoľnenie riadidla na presúvanie stroja.

   g342176

   Note: V tejto polohe je možné zavesiť kôš na trávu na svorku uvoľnenia riadidla (Obrázok 23).

   g356985

  Údržba

  Pred údržbou alebo čistením stroja demontujte bezpečnostný kľúč a vyberte batériu zo stroja.

  Používajte len náhradné diely a príslušenstvo odporúčané výrobcom.

  Stroj pravidelne kontrolujte a vykonávajte jeho údržbu. Opravy stroja zverujte len autorizovanému servisnému predajcovi.

  Mazanie stroja

  Stroj nemusíte mazať. Všetky ložiská sú namazané z výroby na celú životnosť stroja.

  Výmena čepele

  Servisný intervalPostup pri údržbe
  Každý rok
 • Čepeľ vymeňte alebo ju nechajte nabrúsiť (ak sa hrana rýchlo tupí, brúste ju častejšie).
 • Important: Na správnu montáž čepele budete potrebovať kľúč. Ak nemáte uťahovací kľúč alebo sa necítite na vykonanie tohto postupu, obráťte sa na autorizovaného servisného predajcu.

  Ak je čepeľ poškodená alebo prasknutá, okamžite ju vymeňte. Ak je hrana čepele tupá alebo naštrbená, nechajte ju nabrúsiť a vyvážiť, prípadne ju vymeňte.

  Dôležité upozornenie

  Pri vykonávaní servisu čepele majte na pamäti, že čepeľ sa môže pohybovať aj po vypnutí zdroja napájania. Čepeľ je ostrá a kontakt s ňou môže mať za následok vážne zranenie.

  Pri vykonávaní servisu čepele noste rukavice.

  1. Demontujte bezpečnostný kľúč a vyberte zo stroja batériu.

  2. Na stabilné podopretie čepele použite blok dreva (Obrázok 24).

  3. Demontujte skrutku čepele, podložku a čepeľ. Podložku a skrutku čepele odložte nabok (Obrázok 24).

  4. Namontujte novú čepeľ, podložku a skrutku čepele (Obrázok 25).

   Important: Zaoblené konce čepele umiestnite tak, aby smerovali nahor k plášťu stroja.

  5. Pomocou kľúča utiahnite skrutku čepele momentom 35 N m.

  g357349
  g357350

  Príprava batérie na recykláciu

  Important: Po demontáži zalepte svorky batérie pracovnou lepiacou páskou. Batériu sa nepokúšajte zničiť ani rozoberať ani nedemontujte žiadne jej časti.

  Ďalšie informácie o zodpovednej recyklácii batérie vám poskytne miestny mestský úrad alebo autorizovaný distribútor spoločnosti Toro.

  Uskladnenie

  Important: Stroj, batériu a nabíjačku skladujte len vo vhodnom teplotnom rozsahu. Pozrite si časť Technické údaje.

  Important: Ak skladujete batériu mimo sezóny, nabite ju, kým sa na nej nazeleno nerozsvietia 2 alebo 3 indikátory LED. Neskladujte úplne nabitú ani úplne vybitú batériu. Keď budete znova pripravení stroj používať, batériu nabíjajte dovtedy, kým sa ľavý indikátor na nabíjačke nerozsvieti nazeleno alebo kým sa na batérii nerozsvietia nazeleno všetky 4 indikátory LED.

  • Odpojte stroj od zdroja napájania (t. j. vyberte batériu a demontujte bezpečnostný kľúč) a po používaní skontrolujte prípadné poškodenie.

  • Stroj ani nabíjačku neskladujte s vloženou batériou.

  • Utrite zo stroja všetok cudzí materiál.

  • Keď sa stroj nepoužíva, spolu s bezpečnostným kľúčom, batériou a nabíjačkou batérie ho uskladnite mimo dosahu detí.

  • Stroj, batériu a nabíjačku batérie uchovávajte mimo korozívnych agentov, napríklad chemických látok používaných v záhrade a cestných posypových solí.

  • Ak chcete znížiť riziko vážneho zranenia, batériu neskladujte mimo vozidiel alebo v nich.

  • Utiahnite všetky úchytky.

  • Stroj, batériu a nabíjačku batérie skladujte na uzavretom, čistom a suchom mieste.

  Servis

  Servisný intervalPostup pri údržbe
  Každý rok
 • Údržbu stroja zverujte autorizovanému servisnému predajcovi.
 • Ak je potrebný servis stroja, kontaktujte autorizovaného servisného predajcu.

  Odstraňovanie závad

  Vykonajte len kroky opísané v týchto pokynoch. Ak problém nedokážete vyriešiť sami, všetky ďalšie kontroly, údržbu a opravy musí vykonať pracovník autorizovaného servisného centra alebo podobne kvalifikovaný odborník.

  ProblemPossible CauseCorrective Action
  Stroj neštartuje.
  1. Batéria nie je úplne vložená do stroja.
  2. Batéria nie je nabitá.
  3. Batéria je poškodená.
  4. V stroji vznikol iný elektrický problém.
  1. Vyberte batériu zo stroja a znova ju doň vložte, pričom sa uistite, či je úplne vložená a zaistená.
  2. Vyberte batériu zo stroja a nabite ju.
  3. Vymeňte batériu.
  4. Obráťte sa na autorizovaného servisného zástupcu.
  Stroj nefunguje alebo nefunguje súvisle.
  1. Na vodičoch batérie je vlhkosť.
  2. Batéria nie je úplne vložená do stroja.
  1. Nechajte batériu vyschnúť alebo ju utrite dosucha.
  2. Vyberte batériu zo stroja a znova ju doň vložte, pričom sa uistite, či je úplne vložená a zaistená.
  Stroj nedosahuje plný výkon.
  1. Kapacita nabitia batérie je príliš nízka.
  2. Vetracie otvory sú blokované.
  1. Vyberte batériu zo stroja a úplne ju nabite.
  2. Vyčistite vetracie otvory.
  Batéria sa rýchlo vybíja.
  1. Batéria sa nachádza nad alebo pod vhodným teplotným rozsahom.
  2. Stroj je preťažený.
  1. Batériu presuňte na suché miesto s teplotným rozsahom od 5 °C do 40 °C.
  2. Trávu koste s vyšším nastavením výšky kosenia alebo pri kosení kráčajte pomalšie.
  Nabíjačka batérie nefunguje.
  1. Nabíjačka batérie sa nachádza nad alebo pod vhodným teplotným rozsahom.
  2. V zásuvke, ku ktorej je pripojená nabíjačka batérie, nie je elektrický prúd.
  1. Nabíjačku batérie odpojte a presuňte na suché miesto s teplotným rozsahom od 5 °C do 40 °C.
  2. O opravu zásuvky požiadajte licencovaného elektrikára.
  Pojazd stroja nefunguje.
  1. Kábel pojazdu alebo napájací kábel je poškodený.
  1. Obráťte sa na autorizovaného servisného zástupcu.
  Indikátor LED na nabíjačke batérie svieti načerveno.
  1. Nabíjačka batérie alebo batéria sa nachádza nad alebo pod vhodným teplotným rozsahom.
  1. Nabíjačku batérie odpojte a presuňte ju aj batériu na suché miesto s teplotným rozsahom od 5 °C do 40 °C.
  Indikátor LED na nabíjačke batérie bliká načerveno.
  1. Dochádza ku chybe komunikácie medzi batériou a nabíjačkou.
  2. Batéria je slabá.
  1. Vyberte batériu z nabíjačky batérie, odpojte nabíjačku batérie zo zásuvky a počkajte 10 sekúnd. Znova zapojte nabíjačku batérie do zásuvky a vložte do nej batériu. Ak indikátor LED na nabíjačke batérie stále bliká načerveno, znova zopakujte tento postup. Ak indikátor LED na nabíjačke batérie stále bliká načerveno aj po 2 pokusoch, batériu správne zlikvidujte v recyklačnom stredisku.
  2. Ak je batéria v záruke, obráťte sa na autorizovaného servisného predajcu alebo ju správne zlikvidujte v recyklačnom stredisku.
  Stroj pípa.
  1. Batéria nie je nabitá.
  2. Stroj je v polohe, ktorá nie je bezpečná na prevádzku.
  3. Stroj je preťažený.
  4. V stroji vznikol iný elektrický problém.
  1. Vyberte batériu zo stroja a nabite ju.
  2. Počas prevádzky sa uistite, že stroj nie je umiestnený v extrémnom uhle.
  3. Trávu koste s vyšším nastavením výšky kosenia alebo pri kosení kráčajte pomalšie.
  4. Vyskúšajte ostatné riešenia problémov. Ak alarm stále znie, obráťte sa na autorizovaného servisného predajcu.
  Kvalita kosenia je nižšia alebo neuspokojivá.
  1. Čepeľ je tupá.
  2. Na rezacej plošine sa nahromadili nečistoty.
  1. Nechajte čepeľ nabrúsiť alebo ju vymeňte.
  2. Vyčistite spodnú časť stroja.
  Kvalita zberu pokosenej trávy je nižšia alebo neuspokojivá.
  1. Stroj je preťažený.
  2. Vetracie otvory koša na trávu sú blokované.
  1. Trávu koste s väčším nastavením výšky kosenia.
  2. Kôš na trávu vyčistite vodou a mäkkou kefou.
  Stroj kosí nerovnomerne.
  1. Čepeľ je tupá.
  2. Poškodená rezacia plošina.
  1. Nechajte čepeľ nabrúsiť alebo ju vymeňte.
  2. Obráťte sa na autorizovaného servisného zástupcu.
  Stroj vibruje.
  1. Čepeľ je ohnutá alebo poškodená.
  1. Skontrolujte čepeľ a v prípade potreby ju vymeňte.