Sissejuhatus

See pöörleva teraga järelkõnnitav niiduk on mõeldud koduomanikele. See on loodud peamiselt hästi hooldatud elamukinnistute muruplatsidel muru niitmiseks. See ei ole mõeldud võsa lõikamiseks ega põllumajanduslikuks otstarbeks. See on mõeldud kasutamiseks Toro Flex-Force liitiumioon-akupakiga mudeliga 81825 (kaasas mudeliga 21836), mudeliga 81850 (kaasas mudeliga 21843 ja mudeliga 21844) ja mudelitega 81860 või 81875. Need akupakid on mõeldud laadimiseks ainult mudeli 81802 (kaasas mudelitega 21836, 21843 ja 21844) või 81805 akulaadijatega. Nende toodete kasutamine muudel kui ettenähtud kasutusotstarvetel võib osutuda ohtlikuks teile ja kõrvalseisjatele.

Mudelitel 21836T, 21843T ja 21844T ei ole kaasas akut ega laadijat.

Toote õigeks kasutamiseks ja hooldamiseks ning vigastuste ja toote kahjustamise vältimiseks lugege seda teavet tähelepanelikult. Teie vastutate toote nõuetekohase ja ohutu kasutamise eest.

Lisainformatsiooni, sealhulgas ohutusnõuannete, koolitusmaterjalide, lisaseadmete, edasimüüja leidmise või toote registreerimise kohta leiate veebisaidilt www.toro.com.

Mil iganes te masin vajab hooldust, tootja originaalvaruosi või lisateavet, pöörduge volitatud teeninduse või tootja klienditeeninduse poole ja otsige üles oma toodete mudeli- ja seerianumbrid. Joonis 1 näitab tootel mudeli- ja seerianumbri asukohta. Kirjutage numbrid selleks ette nähtud tühjale alale.

Important: Garantiiteabele, varuosadele ja muule tooteteabele juurdepääsuks võite skannida mobiilseadmega seerianumbri sildil oleva QR-koodi (kui olemas).

g275230

Selles juhendis on esitatud potentsiaalsed ohud ja hoiatussümboliga (Joonis 2) tähistatud ohutusteated, mis juhivad tähelepanu ohule, mis võib soovitatud ettevaatusabinõude eiramisel tekitada raskeid või eluohtlikke vigastusi.

g000502

Selles juhendis kasutatakse kahte sõna teabe esiletõstmiseks. Oluline” juhib tähelepanu erilisele mehaanikateabele ja Märkus” rõhutab üldist teavet, millele tuleks erilist tähelepanu pöörata.

Graphic

Abi saamiseks vaadake veebilehte www.toro.com/support või võtke enne selle toote tagastamist ühendust oma volitatud teenindusega.

See toode on kooskõlas kõigi asjakohaste Euroopa direktiividega: lisateavet vaadake eraldi tootepõhiselt vastavusdeklaratsiooni lehelt (DOC).

Ohutus

OLULISED OHUTUS

JUHISED

HOIATUS! Elektrilise masina kasutamisel tuleb tulekahju, elektrilöögi või vigastuste ohu vähendamiseks alati lugeda ning järgida peamisi ohutust puudutavaid hoiatusi ja juhiseid, sealhulgas järgmisi.

I. Väljaõpe

 1. Masina kasutaja vastutab igasuguste õnnetuste või ohtude eest, mis juhtuvad teistega või ohustavad nende vara.

 2. Ärge lubage lastel masinat, akupakki ja akulaadijat kasutada ega nendega mängida; kohalikud eeskirjad võivad masina kasutaja vanust piirata.

 3. Ärge lubage lastel ega koolitamata inimestel masinat kasutada ega hooldada. Lubage masinat kasutada või hooldada vaid vastutustundlikel, koolitatud, juhistega kursis ja füüsiliselt selleks võimelistel inimestel.

 4. Enne seadme, akupaki ja akulaadija kasutamist lugege läbi kõik juhised ja toodetel märgitud hoiatusmärgistused.

 5. Tutvuge masina, akupaki ja akulaadija juhtimisseadmete ja õige kasutamisega.

II. Ettevalmistus

 1. Hoidke kõrvalised isikud, eriti lapsed ja lemmikloomad tööalast väljaspool.

 2. Ärge töötage masinaga, kui kõik selle kaitse- ja turvaseadmed, näiteks deflektor ja murukoguja, pole paigas ega tööta masinal korralikult.

 3. Vaadake üle ala, kus hakkate masinat kasutama, ja eemaldage kõik esemed, mis võivad masina tööd segada või masinalt viskuda.

 4. Enne masina kasutamist veenduge, et tera, tera kinnituspolt ega terakoost poleks kulunud ega kahjustunud. Asendage kõik kahjustunud või loetamatud sildid.

 5. Kasutage ainult Toro määratud akupakki. Teiste tarvikute ja lisaseadmete kasutamine võib suurendada vigastuste ja süttimise ohtu.

 6. Akulaadija ühendamine pistikupesaga, mille pingevahemik pole 100 kuni 240 V, võib põhjustada tulekahju või elektrilöögi. Ärge ühendage akulaadurit muu kui 100 kuni 240 V pistikupesaga. Teist laadi ühenduse puhul kasutage vajaduse korral seinakontakti jaoks õige konfiguratsiooni pistikuadapterit.

 7. Ärge kasutage kahjustatud või muudetud akupakki või akulaadijat, mis võib käituda ettearvamatult, põhjustades tulekahju, plahvatuse või vigastuse ohtu.

 8. Kui akulaadija toitejuhe on kahjustatud, pöörduge selle vahetamiseks volitatud teenindusse.

 9. Ärge kasutage mittelaetavaid patareisid.

 10. Laadige akupakki ainult Toro määratud akulaadijaga. Ühele tüübile akupakile sobiv laadija võib teise akupakiga kasutamisel tekitada tuleohtu.

 11. Laadige akupakki ainult hästi ventileeritavas kohas.

 12. Hoidke akupakki kaitstult tule ja kõrgema kui 68 °C temperatuuri eest.

 13. Järgige kõiki laadimisjuhiseid ja ärge laadige akupakki väljaspool juhendis määratletud temperatuurivahemikku. Vastasel juhul võite akupakki kahjustada ja suurendada tuleohtu.

 14. Riietuge korrektselt – kandke sobivat riietust, sh kaitseprille, pikki pükse, hea libisemiskindlusega jalatseid (ärge olge paljajalu ega kandke sandaale) ja kuulmiskaitset. Pange pikad juuksed kinni ning ärge kandke avaralõikelisi riideid või lahtisi ehteid, mis võivad liikuvate osade vahele kinni jääda. Tolmustes tingimustes töötades kandke tolmumaski.

III. Kasutamine

 1. Kokkupuude liikuva teraga põhjustab tõsiseid vigastusi. Hoidke oma käed või jalad niidupiirkonnast ja kõigist masina liikuvatest osadest eemal. Hoidke tühjendusavad puhtana.

 2. Selle masina kasutamine muudel kui ettenähtud otstarvetel võib osutuda ohtlikuks teile ja kõrvalseisjatele.

 3. Lahutage edasivedamise ajam (kui paigaldatud) enne masina käivitamist.

 4. Ärge kallutage seadet mootori käivitamisel.

 5. Ennetage tahtmatut käivitamist – enne akupaki ühendamist ja masina käsitlemist veenduge, et ohutusvõti oleks masinast eemaldatud.

 6. Olge võimalikult tähelepanelik masina töötamise ajal. Ärge tegelege tegevustega, mis juhivad tähelepanu kõrvale; vastasel korral võivad tekkida vigastused või varaline kahju.

 7. Seisake masin, eemaldage ohutusvõti, eemaldage masinast akupakk ja oodake kogu liikumise lõppemist enne seadistamist, hooldamist, puhastamist või masina hoiustamist.

 8. Eemaldage akupakk ja ohutusvõti masinast alati, kui jätate selle järelevalveta või enne tarvikute vahetamist.

 9. Ärge sundige masinat: masin töötab paremini ja ohutumalt kiirusel, milleks see oli ette nähtud.

 10. Olge valvas: jälgige oma tegevusi ja kasutage tervet mõistust masinaga töötamisel. Ärge kasutage masinat haigena, väsinuna või alkoholi ja ravimite mõju all.

 11. Kasutage masinat ainult hea nähtavuse ja sobivate ilmastikutingimuste korral. Ärge kasutage masinat, kui esineb äikeseoht.

 12. Olge äärmiselt tähelepanelik masinaga tagurdamisel või enda poole tõmbamisel.

 13. Hoidke oma jalgealune ja tasakaal stabiilne, eriti nõlvadel. Niitke nõlvadel risti liikudes, mitte kunagi üles- või allamäge. Olge äärmiselt tähelepanelik, muutes nõlvadel suunda. Ärge niitke liiga järsku nõlvu. Kõndige, ärge kunagi jookske masinaga.

 14. Ärge suunake väljapaisatavat materjali kellegi poole. Vältige materjali väljalaskmist seina või takistuste vastu; materjal võib teie vastu tagasi põrgata. Peatage tera(d), kui ületate muid pindu peale muru.

 15. Olge ettevaatlik aukude, vagude, küngaste, kivide ja muude peidetud objektide suhtes. Ebatasane pinnas võib põhjustada teie tasakaalu või kindla jalgealuse kaotust.

 16. Märg muru ja märjad lehed võivad põhjustada tõsiseid vigastusi, kui libastute ja tera vastu puutute. Vältige märgades tingimustes või vihma ajal niitmist.

 17. Kui masin põrkub kokku mingi objektiga või hakkab vibreerima, lülitage masin viivitamatult välja, eemaldage ohutusvõti, eemaldage akupakk ja oodake, kuni kogu liikumine lõpeb, enne kui hakkate masinat kahjustuste osas üle vaatama. Enne tööde jätkamist tehke kõik vajalikud parandustööd.

 18. Peatage masin ja eemaldage ohutusvõti enne masina laadimist transportimiseks.

 19. Ebasoodsates tingimustes võib akupakist lekkida vedelikke; vältige kontakti. Vedelikuga kokkupuutumisel loputage veega. Vedeliku sattumisel silma pöörduge arsti poole. Akupakist lekkinud vedelik võib põhjustada ärritust või põletust.

IV. Hooldus ja hoiustamine

 1. Seisake masin, eemaldage ohutusvõti, eemaldage masinast akupakk ja oodake kogu liikumise lõppemist enne seadistamist, hooldamist, puhastamist või masina hoiustamist.

 2. Ärge proovige masinat ise remontida, välja arvatud juhistes näidatud viisil. Masina hooldust laske teostada volitatud teenindusel, kasutades identseid varuosi.

 3. Masina hooldamisel kandke kindaid ja kaitseprille.

 4. Asendage tera, kui see on paindunud, kulunud või mõranenud. Tasakaalust väljas tera tekitab vibratsiooni, mis võib kahjustada mootorit või põhjustada tervisekahjustusi.

 5. Tera hooldamisel pidage meeles, et tera võib endiselt liikuda, isegi kui toiteallikas on välja lülitatud.

 6. Kontrollige murukogumiskotti sagedasti, et märgata selle kahjustumist või kulumist, ning asendage kulunud kott Toro [asendus-]kotiga.

 7. Parima jõudluse tagamiseks kasutage ainult Toro originaalvaruosi ja -tarvikuid. Muud varuosad ja tarvikud võivad osutuda ohtlikuks ning selline kasutamine võib toote garantii tühistada.

 8. Hooldage masinat – parima ja ohutuima töövõime saavutamiseks hoidke lõikeservad teravad ja puhtad. Hoidke käepidemed kuivad, puhtad ning õli- ja määrdevabad. Hoidke kaitseseadmed paigas ja töökorras. Hoidke terad teravana. Kasutage ainult identseid varuterasid.

 9. Kontrollige, kas masinal on kahjustunud osi – kui kaitsed või muud osad on kahjustunud, tehke kindlaks, kas masin töötab korralikult. Kontrollige, kas on valesti joondatud või kinnikiiluvaid liikuvaid osi, katkisi osi, paigaldust ja muid tingimusi, mis võivad selle tööd mõjutada. Kui juhistes pole öeldud teisiti, laske volitatud teenindusel parandada või asendada kahjustatud kaitseseade või selle osa.

 10. Kui akupakk ei ole kasutuses, hoidke see eemal metallist esemetest, nagu kirjaklambrid, mündid, võtmed, naelad ja kruvid, mis võivad klemmid lühistada. Aku klemmide lühistamine võib põhjustada põletusi või tulekahju.

 11. Kontrollige tera ja mootori kinnituspoltide pingulolekut sagedasti.

 12. Kui te masinat ei kasuta, hoidke seda siseruumis, kuivas ja turvalises, lastele kättesaamatus kohas.

 13. ETTEVAATUST! Valesti koheldud akupakk võib põhjustada tulekahju või keemilise põletuse ohtu. Ärge võtke akupakki lahti. Ärge kuumutage akupakki temperatuuril üle 68 °C ega põletage seda. Asendage akupakk ainult Toro akupakiga; teist tüüpi akupaki kasutamine võib põhjustada tulekahju või plahvatuse. Hoidke akupakke lastele kättesaamatus kohas ja originaalpakendis, kuni olete valmis neid kasutama.

 14. Ärge visake akut tulle. Elemendid võivad plahvatada. Kontrollige kohalikke eeskirju võimalike eriliste jäätmekäitlusjuhiste kohta.

HOIDKE NEED

JUHISED

Ohutus- ja juhendsildid

Graphic

Ohutusmärgid ja juhised on kasutajale lihtsasti nähtavad ning asuvad iga võimaliku ohtliku koha lähedal. Asendage kõik kahjustatud või puuduvad märgised.

decal134-6016
decal134-5099
decal134-5297
decal134-4550
decal137-9461

Mudel 81825

decal137-9487

Mudel 81850

decal140-2158
decal137-9495
decal137-9463

Paigaldus

Important: Akupakk pole selle ostmise ajal täielikult laetud. Enne masina esmakordset kasutamist vaadake Akupaki laadimine.

Note: Ohutusvõti ja kõik muud lahtised osad on ohutuks kohaletoimetamiseks paigutatud akukambrisse. Veenduge, et eemaldate need kambrist, ja hoiustage neid enne kokkupanekut turvalises kohas.

Akulaadija paigaldamine (valikuline)

Selleks toiminguks vajalikud osad:

Paigaldustarvikud (ei ole kaasas)2

Soovi korral paigaldage akulaadija turvaliselt seinale, kasutades laadija tagaküljel asuvaid seinakinnitusavasid.

Paigaldage see siseruumi (nagu garaaži või muusse kuiva kohta), pistikupesa lähedale ja lastele kättesaamatusse kohta.

Laadija paigaldamiseks abi saamiseks vaadake Joonis 3.

Libistage laadija sobivalt paigutatud kinnitusvahenditele, et see istuks kindlalt (kinnitusvahendid pole komplektis).

g290534

Käepideme kokkupanek

Selleks toiminguks vajalikud osad:

Ülemise käepideme kokkupanek1
Polt2
Lukustusmutter2

Important: Eemaldage ja visake ära kogu niidukit kattev plastkile või masinal olev pakkematerjal.

Note: Enne ülemise käepideme varda paigaldamist alumisse käepidemesse eemaldage käepideme komplektist kummist otsakork. Need lisatakse tootmise ajal, et vältida kaablite kahjustamist.

Hoiatus

Käepideme valesti lahti tegemine või kokku voltimine võib kaableid kahjustada ja seeläbi masina kasutamise ohtlikuks muuta.

 • Ärge kahjustage käepideme lahti tegemisel või kokku voltimisel kaableid.

 • Kaabli kahjustamise korral pöörduge volitatud teeninduse poole.

 1. Paigaldage ülemise käepideme koost alumisse käepidemesse ja kinnitage see 2 poldi ja 2 lukustusmutriga, nagu näidatud pildil Joonis 4.

  g342173
 2. Käepideme lukustuse vabastamiseks tõmmake käepideme vabastusklambrit ülemise käepideme suunas (Joonis 5).

 3. Liigutage käepide tahapoole tööasendisse ja laske käepideme vabastusklambrist lahti (Joonis 5).

  Note: Veenduge, et käepide klõpsatuks paika.

  g341335

Seadme ülevaade

g364064
g342171
MudelKaal

(ilma akuta)

PikkusLaiusKõrgus
21836/T20,2 kg130,6 cm41,7 cm107,3 cm
    
21843/T22,1 kg136,2 cm48,5 cm108,5 cm
    
21844/T24,0 kg136,2 cm48,5 cm108,5 cm
    

SmartStow mõõtmed

MudelPikkusLaiusKõrgus
21836/T41,2 cm41,7 cm113,5  cm
21843/T41,0 cm48,5 cm114,0  cm
21844/T41,0  cm48,5 cm114,0  cm

Akupakk

Mudel8182581850
Akupaki võimsus2,5 Ah4,0 Ah
135 Wh216 Wh

Aku tootja ettenähtud pinge = 60 V max ja 54 V nimivõimsus. Tegelik pinge erineb vastavalt koormusele.

Akulaadija

Mudel81802
Tüüp60 V MAX liitiumioonaku laadija
Sisend100–240 V vahelduvvool 50/60 Hz max 2,0 A
Väljund60 V MAX alalisvool 2,0 A

Sobivad temperatuurivahemikud

Akupaki laadimine/hoiustamine5 °C kuni 40 °C
Akupaki kasutamine–30 °C kuni 49 °C
Masina kasutamine0 °C kuni 49 °C*

*Laadimisaeg pikeneb, kui te ei lae akupakki selles vahemikus.

Hoidke masinat, akupakki ja akulaadijat suletud, kuivas kohas.

Kasutamine

Note: Masina vasaku ja parema poole tuvastamine tavalises tööasendis.

Enne kasutamist

Akupaki paigaldamine

Important: Kasutage akupakki ainult sobivas temperatuurivahemikus; vaadake Tehnilised andmed.

 1. Veenduge, et ohutusvõti poleks seadmesse paigaldatud.

 2. Veenduge, et aku ventilatsiooniavad on tolmust ja prügist puhtad.

 3. Tõstke akupesa kaas üles (A, Joonis 8).

 4. Joondage akupaki õõnsus masina keelega ja libistage akupakk pesasse, kuni see lukustub (B, Joonis 8).

 5. Sulgege akupesa kaas (C, Joonis 8).

  Note: Kui akupesa kaas ei sulgu täielikult, on aku halvasti paigaldatud.

g341293

Lõikekõrguse reguleerimine

Hoiatus

Lõikekõrguse hoobade reguleerimisel võivad teie käed liikuvate teradega kokku puutuda ja raskelt viga saada.

 • Enne lõikekõrguse reguleerimist lülitage mootor välja, eemaldage aku ja oodake, kuni kõik osad peatuvad.

 • Ärge pange oma sõrmi lõikekõrguse reguleerimisel korpuse alla.

Lõikekõrguse reguleerimiseks vajutage lõikekõrguse nupule ja tõstke või langetage korpust, kuni lõikekõrguse aknas kuvatakse soovitud lõikekõrguse seadistus (Joonis 9).

g364065

Lõikekõrgus on reguleeritav 6 sammuga vahemikus 19 mm ja 70 mm.

MärgutuliLõikekõrguse asend
Graphic1 (madalaim)
Graphic2
Graphic3
Graphic4
Graphic5
Graphic6 (kõrgeim)

Kasutamise ajal

Masina käivitamine

 1. Veenduge, et akupakk oleks laetud ja masinasse paigaldatud; vaadake Akupaki paigaldamine.

 2. Paigaldage masinasse ohutusvõti (Joonis 10).

  g344530
 3. Masina sisselülitamiseks vajutage ülemise käepideme keskel asuvat toitenuppu.

 4. Masina käivitamiseks suruge tera-juhtimise käepidemed kokku.

  g341398

Edasivedamise ajami kasutamine

Ainult mudelil 21844/T
 • Edasivedamise ajami kiiruse reguleerimiseks reguleerige kiiruse astet (Joonis 12).

 • Edasivedamise ajami rakendamiseks tõmmake edasivedamise ajami käepidet üles, vastu käepidet ja hoidke neid (Joonis 12).

 • Edasivedamise ajami lahutamiseks laske edasivedamise ajami käepidemed lahti.

  Note: Teekonnakiiruse vähendamiseks liigutage kiiruse astet vasakule, suurendamiseks paremale.

  g342174

Tera kiiruse reguleerimine

Sellel masinal on 2 tera kiiruse sätet: RUNSMART ja MAX.

 • RUNSMART-asendis reguleeritakse terade kiirus automaatselt tõhusamaks, tuvastatakse lõiketingimuste muutused ja lõike kvaliteedi säilitamiseks suurendatakse vajaduse korral tera kiirust.

 • MAX-asendis on tera kiirus pidevalt maksimumis.

Vajutage MAX-nuppu, mis asub On-nupu all, et seadistada masin MAX-kiirusele (Joonis 12).

Niidetud materjali tagasijuhtimine

Teie masin saabub tehasest niidetud muru ja lehtede muruplatsi sisse tagasi juhtimise valmisolekuga.

Kui murukogumiskott on masina küljes, eemaldage see enne niidetud materjali tagasijuhtimist. Vt jaotist Murukogumiskoti eemaldamine.

Multšimisseadme paigaldamine

 1. Lülitage masin välja ja eemaldage akupakk ja ohutusvõti, vt jaotist Masina väljalülitamine.

 2. Asetage masin vertikaalsesse hoiuasendisse, vt jaotist Masina hoiustamine vertikaalses püstasendis.

 3. Puhastage korpuse alumine osa, et veenduda multšimisseadme õigesti paigutumises, vt jaotist Masina põhjaaluse puhastamine.

 4. Joondage multšimisseade ja lükake seadme põhja, kuni see lukustub 2 kinnitussõrme külge, nagu on näidatud pildil Joonis 13.

  Important: Multšimisseadme põhi peaks õige paigaldamise korral olema korpuse põhjaga tasa. Kui multšimisseade ei lähe õigesti paika, ärge kasutage seda, vaid võtke ühendust volitatud hooldusfirmaga.

  g342177

Multšimisseadme eemaldamine

Multšimisseadme eemaldamiseks eemaldage akupakk ja seejärel tehke jaotises Multšimisseadme paigaldamine loetletud sammud vastupidises järjekorras.

Niidetud materjali kottikogumine

Kasutage murukogumiskotti, kui soovite niidetud muru ja lehed muruplatsilt kokku koguda.

Kui multšimisseade on masina küljes, eemaldage see enne niidetud materjali kokku kogumist. Vt jaotist Multšimisseadme eemaldamine.

Murukogumiskoti paigaldamine

 1. Liigutage käepide püstisesse asendisse ja tõstke tagadeflektor üles (A / Joonis 14).

 2. Paigaldage murukogumiskoti konksud masina tagaosas olevatesse süvenditesse (B / Joonis 14).

 3. Laske tagadeflektoril kotile toetuda (C / Joonis 14).

 4. Liigutage käepide tagasi kasutamise asendisse, vt jaotist Käepideme kokku voltimine.

g341400

Murukogumiskoti täitumise märgutuli

Murukogumiskoti tagumisele tugevale pinnale on paigaldatud täitumise märgutuli. Muru kogumise ajal liigub õhk läbi murukogumiskoti, tõstes märgutule klapi avatud asendisse. Kui murukogumiskott on täis, on õhu liikumine blokeeritud ja märgutule klapp sulgub.

g363501

Murukogumiskoti eemaldamine

Koti eemaldamiseks järgige Murukogumiskoti paigaldamine etappe vastupidises järjekorras.

Ärge kasutage masinat, kui murukogumiskott on eemaldatud, välja arvatud juhul, kui paigaldatud on pistik. Eemaldage murukogumiskott multšimise, masina transportimise või hoiustamise ning murukogumiskoti tühjendamise ajal (Joonis 16).

g356991

Masina väljalülitamine

 1. Laske tera-juhtimise hoob lahti (Joonis 10).

  g341392
 2. Võtke ohutusvõti masinast välja (Joonis 10).

  g344533
 3. Eemaldage akupakk; vaadake Akupaki eemaldamine masinast.

  Note: Kui te masinat ei kasuta, eemaldage alati akupakk.

Akupaki eemaldamine masinast

 1. Tõstke akupesa kaas üles.

 2. Akupaki vabastamiseks ja selle eemaldamiseks vajutage akupaki riivile.

 3. Sulgege akupesa kaas.

g341360

Kasutusnõuanded

Üldised näpunäited niitmiseks

 • Vältige tera kokkupuudet kõvade esemetega. Ärge niitke tahtlikult kunagi ühegi eseme kohal.

 • Parima töövõime jaoks paigaldage uus Toro tera enne niitmishooaega või kui selleks vajadus tekib.

Muru niitmine

 • Lõigake korraga vaid umbes kolmandik rohulible pikkusest. Parema lõike-, töö- ja kogumiskvaliteedi saavutamiseks lõigake muru kõrgemalt.

 • Ärge lõigake kõige madalama lõikekõrgusega, välja arvatud juhul, kui muru on hõre või käes on hilissügis, kui murukasv hakkab aeglustuma.

 • Kui niidate kõrget muru, niitke kõrgeima lõikekõrguse seadega ja kõndige aeglasemalt, seejärel niitke uuesti madalamal kõrgusel, et saavutada parim tulemus. Kui muru on liiga kõrge, võib masin ummistuda ja mootor seetõttu seiskuda.

 • Märg muru ja lehed kipuvad aias klompi tõmbama ning võivad põhjustada masina ummistumist või mootori seiskumist. Vältige märgades tingimustes niitmist.

 • Arvestage väga kuivades tingimustes võimaliku tuleohuga, järgige kõiki kohalikke tulehoiatusi ning hoidke masin puhas kuivast rohust ja leherisust.

 • Muutke niidusuunda. See aitab hajutada niidetud rohtu muruplatsil ühtlaseks väetamiseks.

 • Kui muruplatsi lõplik välimus ei ole rahuldav, proovige mõnda järgnevatest.

  • Vahetage tera või laske seda teritada.

  • Kõndige niites aeglasemalt.

  • Suurendage masina lõikekõrgust.

  • Niitke muru sagedamini.

  • Sõitke niidetud alast uuel möödumisel osaliselt uuesti üle, mitte ärge võtke korraga ette tervenisti uut niidurida.

Lehtede niitmine

 • Pärast muru niitmist veenduge, et pool murust paistab läbi niidetud lehtede katte. Üle lehtede niitmisel võib olla vajalik neist mitu korda üle sõita.

 • Enne lehtede niitmist eemaldage maapinnalt liigne kogus lehti. Kui masin ei haki lehti piisavalt peeneks, aeglustage oma niitmiskiirust või niitke kõrgema lõikekõrgusega ja seejärel uuesti soovitud lõikekõrgusel.

Pärast kasutamist

Akupaki laadimine

Important: Akupakk pole selle ostmise ajal täielikult laetud. Enne tööriista esmakordset kasutamist paigutage akupakk laadijasse ja laadige seda, kuni LED-ekraan näitab, et akupakk on täielikult laetud. Lugege kõiki ettevaatusabinõusid.

Important: Laadige akupakki ainult sobivas temperatuurivahemikus; vaadake Tehnilised andmed.

Note: Akupaki hetkelise laetuse (LED-indikaatorid) kuvamiseks vajutage sellel laadimisnäidiku nuppu.

 1. Veenduge, et aku ja laadija tuulutusavades poleks tolmu ega prügi.

  g290533
 2. Joondage akupaki õõnsus (Joonis 20) laadija keelega.

 3. Libistage akupakk laadijasse, kuni see on korralikult paigas (Joonis 20).

 4. Akupaki eemaldamiseks libistage see tahapoole laadijast välja.

 5. Akulaadija LED-indikaatorite tõlgendamiseks vaadake järgmist tabelit.

  IndikaatortuliNäitab
  Ei põleAkupakk pole sisestatud
  Vilgub roheliseltAkupakk laeb
  RohelineAkupakk on laetud
  PunaneAkupakk ja/või akulaadija on väljaspool sobivat temperatuurivahemikku
  Vilgub punaseltAkupaki laadimise viga*

*Lisateavet leiate .

Important: Aku võib kasutamise vahel lühikeseks ajaks laadijale jätta.Kui akut ei kasutata pikemat aega, eemaldage see laadijast; vaadake Hooldus.

Masina puhastamine

Masina põhjaaluse puhastamine

HooldusintervallidHooldustoimingud
Pärast iga kasutamiskorda
 • Eemaldage masina alt niidetud muru ja pori.
 • Parima lahenduse saavutamiseks puhastage masina põhjaalus kohe, kui olete niitmise lõpetanud.

  1. Lülitage masin välja ja eemaldage akupakk ja ohutusvõti.

  2. Langetage masin madalaimale lõikekõrguse seadele.

  3. Asetage masin vertikaalsesse püstasendisse, vt jaotist Masina hoiustamine vertikaalses püstasendis.

  4. Pühkige harja abil masina alt praht maha.

   Important: Ärge kasutage masina puhastamiseks vett, kuna see võib elektrilisi osi kahjustada.

  5. Puhastage murukogumiskott.

  Murukogumiskoti puhastamine

  HooldusintervallidHooldustoimingud
  Pärast iga kasutamiskorda
 • Puhastage murukogumiskotist niidetud muru ja pori.
 • Maksimaalse kogumisvõimekuse tagamiseks puhastage murukogumiskotti sageli. Pühkige prügi ära.

  Käepideme kokku voltimine

  Hoiatus

  Käepideme valesti lahti tegemine või kokku voltimine võib kaableid kahjustada ja seeläbi masina kasutamise ohtlikuks muuta.

  • Ärge kahjustage käepideme lahti tegemisel või kokku voltimisel kaableid.

  • Kaabli kahjustamise korral pöörduge volitatud teeninduse poole.

  Hoiatus

  Veenduge, et käepide on enne masina käivitamist tööasendis, et vältida esemete viskumisega seotud vigastusi.

  1. Lülitage masin välja, eemaldage ohutusvõti ja akupakk, vt jaotist Masina väljalülitamine.

  2. Käepideme lukustuse vabastamiseks tõmmake käepideme vabastusklambrit ülemise käepideme suunas (Joonis 21).

  3. Voltige käepide pooleldi ettepoole püstisesse asendisse või tõmmake see täielikult vertikaalsesse püstasendisse, nagu on näidatud pildil Joonis 21.

   g342175
  4. Käepideme kokkuvoltimiseks vt jaotist Käepideme kokkupanek.

  Masina hoiustamine vertikaalses püstasendis

  Võite oma masinat hoiustada vertikaalasendis, et vähendada hoiustusruumi.

  Hoiatus

  Käepideme valesti lahti tegemine või kokku voltimine võib kaableid kahjustada ja seeläbi masina kasutamise ohtlikuks muuta.

  • Ärge kahjustage käepideme lahti tegemisel või kokku voltimisel kaableid.

  • Kaabli kahjustamise korral pöörduge volitatud teeninduse poole.

  1. Lülitage masin välja, eemaldage ohutusvõti ja akupakk, vt jaotist Masina väljalülitamine.

  2. Voltige käepidet edasisuunas, kuni see klõpsatub kohale, vt jaotist Käepideme kokku voltimine.

  3. Veenduge, et murukogumiskott ei oleks masinale paigaldatud, kui see nii on, siis eemaldage see. Vt jaotist Murukogumiskoti eemaldamine.

  4. Veenduge, et masina lõikekõrgus oleks seadistatud kõige kõrgemaks (aste 6); kui mitte, siis tõstke seda. Vt jaotist Lõikekõrguse reguleerimine.

  5. Kallutage masinat tahapoole ja veeretage see käepideme abil hoiuruumi (Joonis 22).

   Hoiatus

   Käepideme vabastusklambri tõmbamine vabastab käepideme, mis võib põhjustada niiduki järsu maapinnale kukkumise.

   Ärge tõmmake masina liigutamiseks käepideme vabastusklambrit.

   g342176

   Note: Selles asendis (Joonis 23) saate murukogumiskoti kinnitada käepideme vabastusklambrile.

   g356985

  Hooldus

  Eemaldage ohutusvõti ja akupakk masinast enne selle hooldamist või puhastamist.

  Kasutage ainult tootja soovitatud varuosi ja tarvikuid.

  Kontrollige ja hooldage masinat regulaarselt. Laske masinat parandada ainult volitatud teeninduses.

  Masina määrimine

  Masinat ei ole vaja määrida, kõik laagrid on tehases õlitatud terveks kasutusajaks.

  Tera vahetamine

  HooldusintervallidHooldustoimingud
  Kord aastas
 • Vahetage tera või laske seda teritada (tihedamalt, kui tera nüristub kiirelt).
 • Important: Tera nõuetekohaseks paigalduseks on teil vaja dünamomeetrilist võtit. Kui teil ei ole dünamomeetrilist võtit või te ei soovi seda protseduuri ise teha, pöörduge volitatud teenindusse.

  Kui tera on kahjustunud või selles on mõrad, vahetage tera kohe. Kui tera on nüri või sälkudega, laske seda teritada ja tasakaalustada või vahetage see välja.

  Hoiatus

  Tera hooldamisel pidage meeles, et tera võib endiselt liikuda, isegi kui toiteallikas on välja lülitatud. Tera on terav; kokkupuude teraga võib põhjustada tõsiseid vigastusi.

  Kandke tera käsitsedes kindaid.

  1. Eemaldage ohutusvõti ja akupakk masinast.

  2. Kasutage puutükki, et hoida tera stabiilsena (Joonis 24).

  3. Eemaldage tera polt, seib ja seejärel tera, jätke seib ja tera polt alles (Joonis 24).

  4. Paigaldage uus tera, seib ja tera polt (Joonis 25).

   Important: Paigutage tera kumerad servad masina korpuse poole.

  5. Kasutage dünamomeetrilist võtit, et pinguldada tera polte 35 N·m pöördemomendini.

  g357349
  g357350

  Akupaki ettevalmistamine taaskasutuseks

  Important: Pärast eemaldamist katke akupaki klemmid vastupidava kleeplindiga. Ärge üritage akupakki hävitada, lahti võtta ega selle komponente eemaldada.

  Aku vastutustundliku taaskasutuse kohta lisateabe saamiseks pöörduge kohaliku omavalitsuse või Toro volitatud edasimüüja poole.

  Hoiulepanemine

  Important: Hoidke masinat, akupakki ja laadijat ainult sobivas temperatuurivahemikus; vaadake Tehnilised andmed.

  Important: Kui panete akupaki hoiule järgmise hooajani, laadige seda seni, kuni roheliselt põleb 2 või 3 LED-indikaatorit. Ärge hoidke täielikult laetud või täielikult tühjenenud akut. Kui olete valmis masinat uuesti kasutama, laadige akupakki, kuni laadija vasakpoolne indikaator muutub roheliseks või kõik 4 LED-indikaatorit akul muutvad roheliseks.

  • Lahutage toode toiteallikast (st eemaldage akupakk ja ohutusvõti) ja kontrollige pärast kasutamist kahjustusi.

  • Ärge hoiustage ega laadige masinat paigaldatud akupakiga.

  • Puhastage tootest kogu võõrmaterjal.

  • Kui te masinat, ohutusvõtit, akupakki ja akulaadijat ei kasuta, hoidke neid lastele kättesaamatus kohas.

  • Hoidke masinat, akupakki ja akulaadijat eemal söövitavatest ainetest nagu aiakemikaalid ja jääsulatusvahendid.

  • Tõsiste tervisekahjustuste ohu vähendamiseks ärge hoiustage akupakki väljas ega sõidukites.

  • Pingutage kõiki kinnitusi.

  • Hoidke masinat, akupakki ja akulaadijat suletud, kuivas kohas.

  Hooldus

  HooldusintervallidHooldustoimingud
  Kord aastas
 • Laske seadet hooldada volitatud teeninduses.
 • Kui masin vajab hooldamist, võtke ühendust volitatud teenindusega.

  Veaotsing

  Teostage ainult selles juhises kirjeldatud toiminguid. Kui te ei saa ise probleemi lahendatud, peab kõik edasised ülevaatus-, hooldus- ja remonditööd teostama volitatud hoolduskeskus või samaväärse kvalifikatsiooniga spetsialist.

  ProblemPossible CauseCorrective Action
  Masin ei käivitu.
  1. Aku ei ole korralikult masinasse paigaldatud.
  2. Akupakk ei ole laetud.
  3. Akupakk on kahjustatud.
  4. Masinal on muu elektriprobleem.
  1. Eemaldage aku ja pange see masinasse tagasi, veendudes, et see oleks põhjalikult kinnitatud ja lukustunud.
  2. Eemaldage akupakk masinast ja laadige seda.
  3. Asendage akupakk.
  4. Pöörduge volitatud teeninduse poole.
  Masin ei tööta või ei tööta pidevalt.
  1. Akupaki juhtmed on niisked.
  2. Aku ei ole korralikult tööriista paigaldatud.
  1. Laske akupakil kuivada või kuivatage see.
  2. Eemaldage aku ja pange see tööriista tagasi, veendudes, et see oleks põhjalikult kinnitatud ja lukustunud.
  Masin ei saavuta täisvõimsust.
  1. Akupaki nimimahtuvus on liiga madal.
  2. Õhuavad on blokeeritud.
  1. Eemaldage akupakk masinast ja laadige see täielikult.
  2. Puhastage õhuavad.
  Akupakk kaotab kiiresti laengut.
  1. Akupakk on väljaspool sobivat temperatuurivahemikku.
  2. Masin on ülekoormatud.
  1. Viige akupakk kuiva kohta, kus temperatuur jääb vahemikku 5 °C kuni 40 °C.
  2. Niitke muru kõrgemal lõikekõrgusel või kõndige niites aeglasemalt.
  Akulaadija ei tööta.
  1. Akulaadija on väljaspool sobivat temperatuurivahemikku.
  2. Pistikupesas, millega akulaadija on ühendatud, pole voolu.
  1. Lahutage akulaadija vooluvõrgust ja viige see kuiva kohta, kus temperatuur on vahemikus 5 °C kuni 40 °C.
  2. Pistiku parandamiseks pöörduge litsentseeritud elektriku poole.
  Masin ei vea end ise edasi.
  1. Edasivedamise ajami süsteem või toitekaabel on kahjustatud.
  1. Pöörduge volitatud teeninduse poole.
  Akulaadija LED-indikaatortuli on punane.
  1. Akulaadija ja/või akupakk on väljaspool sobivat temperatuurivahemikku.
  1. Lahutage akulaadija ja viige akulaadija ja akupakk kohta, kus temperatuur on vahemikus 5 °C ja 40 °C.
  Akulaadija LED-indikaatortuli vilgub punaselt.
  1. Akupaki ja laadija vahel on sideviga.
  2. Akupakk on nõrk.
  1. Eemaldage akupakk akulaadijast, tõmmake akulaadija pistikupesast välja ja oodake 10 sekundit. Ühendage akulaadija taas pistikupesaga ja asetage akupakk laadijale. Kui akulaadija LED-indikaatortuli vilgub endiselt punaselt, korrake seda toimingut uuesti. Kui akulaadija LED-indikaatortuli vilgub pärast kahte katset endiselt punaselt, viige akupakk korralikult aku taaskasutuskeskusesse.
  2. Kui akule kehtib garantii, pöörduge volitatud teenindusse, muul juhul viige see akupakk korralikult aku taaskasutuskeskusesse.
  Masin piiksub.
  1. Akupakk ei ole laetud.
  2. Masin on kasutamiseks ohtlikus asendis.
  3. Masin on ülekoormatud.
  4. Masinal on muu elektriprobleem.
  1. Eemaldage akupakk masinast ja laadige seda.
  2. Veenduge, et masin ei ole kasutamisel ekstreemse nurga all.
  3. Niitke muru kõrgemal lõikekõrgusel või kõndige niites aeglasemalt.
  4. Proovige muid veaotsingu toiminguid, kui häire endiselt töötab, pöörduge volitatud teenindusse.
  Lõikekvaliteet on vähenenud või ei vasta ootustele.
  1. Tera on nüri.
  2. Lõikekorpusele on kogunenud praht.
  1. Laske tera teritada või vahetada.
  2. Puhastage masina põhjaalust.
  Kogumiskvaliteet on vähenenud või ei vasta ootustele.
  1. Masin on ülekoormatud.
  2. Murukogumiskoti õhuavad on blokeeritud.
  1. Lõigake muru kõrgemalt.
  2. Puhastage murukogumiskotti vee ja pehme harjaga.
  Masin niidab ebaühtlaselt.
  1. Tera on nüri.
  2. Lõikekorpus on kahjustunud.
  1. Laske tera teritada või vahetada.
  2. Pöörduge volitatud teeninduse poole.
  Masin vibreerib.
  1. Tera on paindunud või kahjustunud.
  1. Kontrollige tera ja vajaduse korral vahetage see välja.