Úvod

Tato rotační, ručně vedená sekačka na trávu je vhodná pro soukromé majitele pozemků. Je určena primárně k sečení trávy na dobře udržovaných trávnících soukromých pozemků. Není určena k sekání křovin ani k zemědělskému použití. Je napájena lithium-iontovým akumulátorem Toro Flex-Force typu 81825 (dodávaný s modelem 21836), typu 81850 (dodávaný s modelem 21843 a 21844) a typu 81860 nebo 81875. Tyto akumulátory lze nabíjet pouze nabíječkou akumulátorů typu 81802 (dodávaná s modelem 21836, 21843 a 21844) nebo 81805. Používání těchto výrobků pro jiné účely, než ke kterým slouží, může představovat nebezpečí pro uživatele a okolostojící osoby.

Součástí modelů 21836T, 21843T a 21844T není akumulátor ani nabíječka akumulátorů.

Přečtěte si pečlivě následující informace, abyste věděli, jak máte správně používat a pečovat o svůj výrobek a jak se vyhnout zranění a poškození výrobku. Za správný a bezpečný provoz výrobku nese odpovědnost majitel.

Více informací naleznete na stránce www.Toro.com včetně bezpečnostních pokynů, podkladů pro školení a informací o příslušenství. Můžete zde také vyhledat prodejce výrobků nebo zaregistrovat svůj výrobek.

Kdykoli budete potřebovat servis, originální náhradní díly nebo další informace, obraťte se na autorizované servisní středisko nebo zákaznický servis výrobce a uveďte model a sériové číslo svého výrobku. Obrázek 1 znázorňuje umístění typového a sériového čísla na výrobku. Vepište sériové číslo do příslušného pole.

Important: Potřebujete-li informace o záruce, náhradních dílech a jiných údajích o výrobku, můžete pomocí mobilního telefonu naskenovat QR kód na štítku sériového čísla (je-li k dispozici).

g275230

Tato příručka identifikuje potenciální rizika a obsahuje bezpečnostní sdělení označená varovným bezpečnostním symbolem (Obrázek 2) signalizujícím riziko, které může způsobit vážný úraz nebo usmrcení, nebudete-li dodržovat doporučená opatření.

g000502

V této příručce jsou pro zdůraznění informací používána dvě slova. Důležité upozorňuje na speciální technické informace a Poznámka zdůrazňuje obecné informace, které stojí za zvláštní pozornost.

Graphic

Potřebujete-li pomoc, navštivte webové stránky www.Toro.com/support nebo se obraťte na autorizovaného servisního prodejce ještě před tím, než výrobek vrátíte.

Tento výrobek splňuje všechny relevantní směrnice Evropské unie. Podrobné informace naleznete v Prohlášení o shodě k tomuto výrobku.

Bezpečnost

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ

POKYNY

VÝSTRAHA – Před použitím stroje napájeného elektřinou si vždy přečtěte výstrahy a pokyny týkající se základních pravidel bezpečnosti a dodržujte je, abyste snížili riziko požáru, úrazu elektrickým proudem a poranění osob; to zahrnuje i následující opatření:

I. Zaškolení

 1. Obsluha stroje nese odpovědnost za případné nehody, ohrožení zdraví jiných osob nebo poškození jejich majetku.

 2. Nedovolte dětem, aby používaly stroj, akumulátor či nabíječku akumulátorů nebo si s nimi hrály. Místní předpisy mohou omezovat věk obsluhy.

 3. Nedovolte, aby nezaškolené osoby nebo děti stroj obsluhovaly nebo na něm prováděly servis. Stroj mohou obsluhovat nebo opravovat pouze osoby, které jsou zodpovědné, řádně proškolené, obeznámené s pokyny a fyzicky způsobilé.

 4. Před použitím stroje, akumulátoru a nabíječky akumulátorů si přečtěte všechny pokyny a výstražná označení na těchto výrobcích.

 5. Seznamte se s ovládacími prvky a správným používáním stroje, akumulátoru a nabíječky akumulátorů.

II. Příprava

 1. Přihlížející, především děti a zvířata, se musí zdržovat mimo pracovní prostor.

 2. Nikdy neprovozujte stroj, pokud nejsou všechny jeho kryty a bezpečnostní zařízení, jako jsou deflektory a sběrací koše, ve správné poloze nebo řádně nefungují.

 3. Zkontrolujte prostor, kde budete stroj používat, a odstraňte všechny předměty, jež mohou bránit provozu stroje nebo jež mohou být strojem vymrštěny.

 4. Před použitím stroje se přesvědčte, zda žací nůž, jeho šroub a montážní celek žacího nože nejsou opotřebené nebo poškozené. Případné poškozené nebo nečitelné štítky nahraďte novými.

 5. Používejte pouze akumulátor specifikovaný společností Toro. Použití jiného příslušenství a přídavných zařízení může zvýšit riziko zranění a požáru.

 6. Zapojení nabíječky akumulátorů do zásuvky, jejíž napětí neodpovídá hodnotě 100 až 240 V, může způsobit požár nebo úraz elektrickým proudem. Nepřipojujte nabíječku akumulátorů do zásuvky s napětím jiným než 100 až 240 V. Chcete-li použít připojení jiného typu, použijte zásuvkový adaptér se správným uspořádáním pro danou elektrickou zásuvku, je-li to nutné.

 7. Nepoužívejte poškozený nebo upravený akumulátor nebo nabíječku akumulátorů, které by v důsledku nepředvídatelného chování mohly způsobit vznik požáru, výbuch nebo nebezpečí zranění.

 8. Pokud je napájecí kabel nabíječky akumulátorů poškozený, požádejte autorizovaného servisního prodejce o jeho výměnu.

 9. Nepoužívejte nenabíjecí akumulátory.

 10. Akumulátor nabíjejte pouze nabíječkou akumulátorů specifikovanou společností Toro. Nabíječka vhodná pro jeden typ akumulátoru může při použití s jiným akumulátorem způsobit riziko požáru.

 11. Akumulátor nabíjejte výhradně v dobře větraném prostoru.

 12. Nevystavujte akumulátor ani nabíječku akumulátorů ohni nebo teplotám vyšším než 68 °C.

 13. Dodržujte všechny pokyny pro nabíjení a nenabíjejte akumulátor mimo teplotní rozsah uvedený v pokynech, jinak by mohlo dojít k poškození akumulátoru a zvýšení rizika požáru.

 14. Řádně se oblečte – noste vhodný oděv a používejte ochranné prostředky, včetně ochranných brýlí, dlouhých kalhot, pevné protiskluzové obuvi (nechoďte bosí nebo v sandálech) a chráničů sluchu. Dlouhé vlasy si svažte a nenoste volné oděvy a volně visící šperky, které by se mohly zachytit do pohybujících se částí. V prašných provozních podmínkách používejte protiprachovou masku.

III. Provoz

 1. Kontakt s pohybujícím se žacím nožem může způsobit vážné zranění. Nepřibližujte ruce ani nohy k žacímu prostoru ani žádným pohybujícím se částem stroje. Zdržujte se v bezpečné vzdálenosti od všech vyhazovacích otvorů.

 2. Používání tohoto stroje pro jiné účely, než ke kterým je určen, může být nebezpečné pro uživatele a okolostojící osoby.

 3. Před spouštěním stroje vypněte pohon pojezdu (je-li ve výbavě).

 4. Při spouštění motoru stroj nenaklánějte.

 5. Předcházejte neúmyslnému spuštění – před připojením akumulátoru a manipulací se strojem se ujistěte, že je vyjmut bezpečnostní klíč.

 6. Při práci se strojem věnujte jeho provozu maximální pozornost. Neprovádějte žádné činnosti, jež by mohly vaši pozornost odvádět. V takovém případě by mohlo dojít ke zranění nebo poškození majetku.

 7. Před seřizováním, údržbou, čištěním nebo uskladněním zastavte stroj, vyjměte bezpečnostní klíč, vyjměte akumulátor ze stroje a počkejte, dokud se nezastaví všechny pohybující se součásti.

 8. Před opuštěním stroje nebo výměnou přídavných zařízení vždy vyjímejte akumulátor a bezpečnostní klíč.

 9. Na stroj netlačte – výkonnost stroje je lepší a stroj bezpečnější při rychlosti, pro kterou je zkonstruován.

 10. Při práci se strojem buďte ostražití – sledujte, co děláte, a uplatňujte zásady zdravého rozumu. Stroj neobsluhujte, jste-li nemocní, unavení nebo pod vlivem alkoholu nebo léků.

 11. Pracujte se strojem jen za dobré viditelnosti a za dobrého počasí. Nepracujte se strojem, pokud hrozí nebezpečí zásahu bleskem.

 12. Při couvání nebo tahání stroje směrem k sobě buďte mimořádně opatrní.

 13. Vždy udržujte správný postoj a rovnováhu, zejména na svazích. Sekejte podél svahu, nikdy nahoru a dolů. Při změně směru na svahu buďte mimořádně opatrní. Nepoužívejte sekačku na příliš strmých svazích. Stroj ovládejte vždy za chůze, nikoli za běhu.

 14. Nesměřujte výhoz posekané trávy na nějakou osobu. Vyvarujte se vyhazování materiálu proti zdi nebo jiné překážce. Materiál se může odrážet zpět na vás. Před přejezdem přes nezatravněné plochy zastavte pohyb žacích nožů.

 15. Dávejte pozor na díry, vyjeté koleje, hrboly, kameny nebo jiné skryté objekty. Na nerovném terénu můžete ztratit rovnováhu či stabilní postoj.

 16. Na mokré trávě nebo listí můžete uklouznout, dostat se do kontaktu s žacím nožem a způsobit si vážné zranění. Nesekejte, pokud možno, za mokrých podmínek nebo za deště.

 17. Pokud stroj narazí na nějaký předmět nebo začne vibrovat, neprodleně jej vypněte, vyjměte bezpečnostní klíč, vyjměte akumulátor a počkejte, dokud se nezastaví všechny pohybující se součásti. Teprve poté můžete provést kontrolu možného poškození stroje. Před obnovením provozu proveďte všechny nezbytné opravy.

 18. Před nakládáním stroje za účelem přepravy stroj vypněte a vyjměte bezpečnostní klíč.

 19. Při nešetrném zacházení může z akumulátoru uniknout kapalina. Nedotýkejte se jí. Pokud se náhodou kapalinou potřísníte, opláchněte ji vodou. Pokud se vám kapalina dostane do očí, vyhledejte lékařskou pomoc. Kapalina vytékající z akumulátoru může způsobit podráždění nebo popálení.

IV. Údržba a skladování

 1. Před seřizováním, údržbou, čištěním nebo uskladněním zastavte stroj, vyjměte bezpečnostní klíč, vyjměte akumulátor ze stroje a počkejte, dokud se nezastaví všechny pohybující se součásti.

 2. Nepokoušejte se stroj opravovat, pokud to není uvedeno v pokynech. Údržbu stroje přenechejte autorizovanému servisnímu prodejci, který použije identické náhradní díly.

 3. Při údržbě stroje používejte rukavice a ochranné brýle.

 4. Je-li žací nůž ohnutý, opotřebený nebo prasklý, vyměňte jej. Nevyvážený žací nůž způsobuje vibrace, které mohou poškodit motor nebo způsobit zranění osob.

 5. Při údržbě žacího nože mějte na paměti, že se může stále pohybovat i při vypnutém zdroji napájení.

 6. Často kontrolujte, zda není sběrací koš na trávu poškozený nebo opotřebený. Opotřebený koš nahraďte náhradním košem značky Toro.

 7. Nejlepší výkon stroje zajistíte, budete-li používat pouze originální náhradní díly a příslušenství Toro. Neoriginální náhradní díly a příslušenství mohou být nebezpečné a jejich použití může mít za následek zneplatnění záruky.

 8. Udržujte stroj v dobrém stavu – abyste zajistili co nejlepší a nejbezpečnější výkon, dbejte na to, aby řezné hrany byly ostré a čisté. Udržujte rukojeti suché, čisté a bez oleje a maziva. Ochranné kryty musí být vždy na svém místě a v dobrém provozním stavu. Udržujte žací nože ostré. Používejte pouze náhradní žací nože stejného typu jako původní.

 9. Kontrolujte, zda nejsou součásti stroje poškozené – pokud byly kryty nebo jiné součásti poškozeny, ověřte si, zda bude stroj pracovat správně. Přesvědčte se, zda jsou pohyblivé součásti správně vyrovnány nebo zda se nezadírají, zda nejsou poškozeny jednotlivé díly a úchyty, a zkontrolujte výskyt případných jiných stavů, jež by mohly ovlivnit správnou funkci stroje. Opravu nebo výměnu poškozeného krytu nebo součásti přenechejte autorizovanému servisnímu prodejci, pokud není v návodu uvedeno jinak.

 10. Pokud akumulátor nepoužíváte, uchovávejte jej odděleně od kovových předmětů, jako jsou kancelářské sponky, mince, klíče, hřebíky a šrouby; ty mohou zkratovat spojení mezi svorkami. Zkratování svorek akumulátoru může způsobit popáleniny nebo požár.

 11. Často kontrolujte utažení upevňovacích šroubů žacího nože a motoru.

 12. Pokud stroj nepoužíváte, skladujte jej uvnitř budovy na suchém a bezpečném místě mimo dosah dětí.

 13. UPOZORNĚNÍ – Při nesprávném nakládání s akumulátorem hrozí vznik požáru nebo popálení chemickou látkou. Akumulátor nerozebírejte. Akumulátor nezahřívejte nad 68 °C ani jej nespalujte. Akumulátor nahrazujte pouze originálním akumulátorem Toro. V případě použití jiného typu akumulátoru hrozí vznik požáru nebo exploze. Uchovávejte akumulátory mimo dosah dětí a v původním obalu, dokud nebudou připraveny k použití.

 14. Akumulátor nevhazujte do ohně. Mohlo by dojít k výbuchu článků. Případné specifické pokyny k likvidaci naleznete v místních předpisech.

TYTO POKYNY

SI USCHOVEJTE

Bezpečnostní a instrukční štítky

Graphic

Bezpečnostní štítky a pokyny jsou umístěny na místě viditelném obsluhou a v blízkosti každého prostoru představujícího potenciální nebezpečí. V případě ztráty nebo poškození původní nálepky nahraďte nálepku novou.

decal134-6016
decal134-5099
decal134-5297
decal134-4550
decal137-9461

Model 81825

decal137-9487

Model 81850

decal140-2158
decal137-9495
decal137-9463

Nastavení

Important: Při zakoupení není akumulátor zcela nabitý. Před prvním použitím stroje viz Nabíjení akumulátoru.

Note: Bezpečnostní klíč a všechny ostatní volně dodávané součásti jsou umístěny v přihrádce akumulátoru, aby se neztratily. Před montáží je z přihrádky vyjměte a uložte na bezpečném místě.

Upevnění nabíječky akumulátorů (volitelné)

Díly potřebné k provedení tohoto kroku:

Montážní prvky (nejsou součástí balení)2

Chcete-li, můžete nabíječku akumulátorů bezpečně připevnit ke stěně pomocí montážních otvorů ve tvaru klíčové dírky na zadní straně nabíječky.

Zařízení musí být namontováno uvnitř budovy (například v garáži nebo jiném suchém místě), v blízkosti elektrické zásuvky a mimo dosah dětí.

Jako pomůcka při montáži slouží Obrázek 3.

Nabíječku nasuňte na vhodně umístěný upevňovací prvek tak, aby se v něm zajistila (upevňovací prvek není součástí balení).

g290534

Sestavení rukojeti

Díly potřebné k provedení tohoto kroku:

Sestava horní rukojeti1
Šroub2
Pojistná matice2

Important: Odstraňte a zlikvidujte ochrannou plastovou fólii pokrývající sekačku a všechny další plastové nebo obalové materiály na stroji.

Note: Před zasunutím horní tyče rukojeti do spodní tyče rukojeti sejměte z montážního celku rukojeti pryžový koncový kryt. Ten se nasazuje během výroby, aby nedošlo k poškození lanek.

Důležité upozornění

Nesprávným složením nebo rozložením rukojeti se mohou poškodit lanka, v důsledku čehož by nebyl provoz stroje bezpečný.

 • Při skládání nebo rozkládání rukojeti lanka nepoškoďte.

 • Je-li lanko poškozené, kontaktujte autorizované servisní středisko.

 1. Namontujte montážní celek horní rukojeti do spodní rukojeti a zajistěte jej pomocí 2 šroubů a 2 pojistných matic, viz Obrázek 4.

  g342173
 2. Zatažením za uvolňovací vzpěru rukojeti směrem k horní rukojeti uvolněte zámek rukojeti (Obrázek 5).

 3. Posuňte rukojeť dozadu do provozní polohy a uvolňovací vzpěru rukojeti uvolněte (Obrázek 5).

  Note: Ujistěte se, že rukojeť zapadla na místo.

  g341335

Součásti stroje

g364064
g342171
ModelHmotnost

(bez akumulátoru)

DélkaŠířkaVýška
21836/T20,2 kg130,6 cm41,7 cm107,3 cm
(44,5 lb)(51,4 in)(16,4 in)(42,2 in)
21843/T22,1 kg136,2 cm48,5 cm108,5 cm
(48,7 lb)(53,6 in)(19,1 in)(42,7 in)
21844/T24,0 kg136,2 cm48,5 cm108,5 cm
(52,9 lb)(53,6 in)(19,1 in)(42,7 in)

Rozměry systému SmartStow

ModelDélkaŠířkaVýška
21836/T41,2 cm (16,2 in)41,7 cm (16,4 in)113, 5 cm (44,7 in)
21843/T41,0 cm (16,1 in)48,5 cm (19,1 in)114, 0 cm (44,9 in)
21844/T41, 0 cm (16,1 in)48,5 cm (19,1 in)114, 0 cm (44,9 in)

Akumulátor

Model8182581850
Kapacita akumulátoru2,5 Ah4,0 Ah
135 Wh216 Wh

Napětí akumulátoru stanovené výrobcem = 60 V maximálních, 54 V jmenovitých Aktuální napětí se mění podle zatížení.

Nabíječka akumulátorů

Model81802
TypNabíječka lithium-iontových akumulátorů 60 V MAX
Vstup100 až 240 V AC, 50/60 Hz, max. 2,0 A
Výstup60 V MAX DC, 2,0 A

Vhodný teplotní rozsah

Akumulátor nabíjejte a skladujte při teplotě5 °C až 40 °C*
Akumulátor používejte při teplotě-30 °C až 49 °C*
Stroj používejte při teplotě0 °C až 49 °C*

*Doba nabíjení se zvyšuje, pokud nabíjení akumulátoru neprobíhá v tomto teplotním rozsahu.

Stroj, akumulátor a nabíječku akumulátorů skladujte na uzavřeném čistém a suchém místě.

Obsluha

Note: Levou a pravou stranu stroje určete z normálního místa obsluhy.

Před provozem

Montáž akumulátoru

Important: Akumulátor používejte pouze při teplotách ve vhodném rozmezí, viz Technické údaje.

 1. Ujistěte se, že bezpečnostní klíč není zasunut do stroje.

 2. Přesvědčete se, že větrací průduchy akumulátoru nejsou zaneseny prachem a nečistotami.

 3. Zvedněte víko prostoru akumulátoru (A, viz Obrázek 8).

 4. Vyrovnejte stranu s prohlubní akumulátoru s jazykem na stroji a zasuňte akumulátor do prostoru tak, aby zapadl na místo (B, viz Obrázek 8).

 5. Zavřete víko prostoru akumulátoru (C, viz Obrázek 8).

  Note: Pokud se víko prostoru akumulátoru zcela nezavře, akumulátor není správně nainstalován.

g341293

Nastavení výšky sekání

Důležité upozornění

Při nastavování výšky sekání se můžete rukama dotknout pohybujícího se žacího nože a způsobit si vážný úraz.

 • Než začnete výšku sekání nastavovat, vypněte motor, vyjměte akumulátor a počkejte, dokud se nezastaví všechny pohybující se části.

 • Při nastavování výšky sekání nestrkejte prsty pod kryt.

Chcete-li nastavit výšku sekání, stiskem tlačítka pro nastavení výšky sekání zvedejte nebo sklápějte sekací plošinu, dokud se v průzoru pro kontrolu výšky sekání nezobrazí požadované nastavení výšky sekání (Obrázek 9.)

g364065

Výška sekání je nastavitelná v 6 krocích v rozsahu od 19 mm do 70 mm.

IndikátorPoloha výšky sekání
Graphic1 (nejnižší)
Graphic2
Graphic3
Graphic4
Graphic5
Graphic6 (nejvyšší)

Během provozu

Startování stroje

 1. Přesvědčte se, zda je ve stroji vložen nabitý akumulátor, viz Montáž akumulátoru.

 2. Zasuňte bezpečnostní klíč do stroje (Obrázek 10).

  g344530
 3. Stisknutím tlačítka napájení ve středu horní rukojeti zapněte stroj.

 4. Stisknutím ovládacích pák žacího nože stroj spusťte.

  g341398

Použití vlastního pohonu

Pouze model 21844/T
 • Chcete-li nastavit rychlost pohonu pojezdu, nastavte ovladač rychlosti (Obrázek 12).

 • Chcete-li zapnout pohon pojezdu, přitáhněte ovládací páky pohonu pojezdu nahoru směrem k rukojeti a podržte je (Obrázek 12).

 • Chcete-li pohon pojezdu vypnout, ovládací páky pohonu pojezdu uvolněte.

  Note: Chcete-li snížit pojezdovou rychlost, přesuňte ovladač rychlosti doleva. Chcete-li rychlost zvýšit, přesuňte jej doprava.

  g342174

Nastavení otáček žacího nože

Žací nůž tohoto stroje má 2 nastavení: INTELIGENTNí CHOD a MAX.

 • Při nastavení do polohy INTELIGENTNí CHOD se otáčky žacího nože pro vyšší účinnost nastavují automaticky. Mechanismus zaznamenává změny podmínek sekání a v případě potřeby se otáčky žacího nože zvýší, aby byla zachována kvalita řezu.

 • Zvolíte-li polohu MAX, po celou dobu zůstávají nastaveny maximální otáčky žacího nože.

Stisknutím tlačítka MAX umístěného pod aktivačním tlačítkem nastavte stroj na MAXIMáLNí rychlost (Obrázek 12).

Mulčování

Stroj je podle továrního nastavení schopen vtlačovat jemně posekanou trávu a listí zpět do trávníku.

Před mulčováním sejměte ze stroje koš na trávu. Viz Sejmutí koše na trávu.

Montáž mulčovacího nástavce

 1. Vypněte stroj a vyjměte akumulátor a bezpečnostní klíč, viz Vypnutí stroje.

 2. Umístěte stroj do svislé skladovací polohy, viz Skladování stroje ve svislé skladovací poloze.

 3. Vyčistěte dolní část plošiny, aby bylo možné nástavec správně namontovat, viz Čištění spodní části stroje.

 4. Vyrovnejte mulčovací nástavec a zatlačte na jeho spodní část, dokud nezapadne na místo na 2 upevňovací kolíky, viz Obrázek 13.

  Important: Pokud je mulčovací nástavec správně namontován, jeho spodní část je v rovině se spodní částí plošiny. Pokud mulčovací nástavec nelze namontovat správně, nepoužívejte jej. Obraťte se na autorizovaného servisního prodejce.

  g342177

Demontáž mulčovacího nástavce

Chcete-li mulčovací nástavec demontovat, vyjměte akumulátor a poté postupujte podle kroků uvedených v části Montáž mulčovacího nástavce, avšak v opačném pořadí.

Sbírání trávy

Chcete-li posekanou trávu a listí z trávníku sesbírat, použijte koš na trávu.

Před sběrem posekané trávy sejměte ze stroje mulčovací nástavec. Viz Demontáž mulčovacího nástavce.

Nasazení koše na trávu

 1. Posuňte rukojeť do svislé polohy a zvedněte zadní deflektor (A, viz Obrázek 14).

 2. Vsaďte háky koše na trávu do zářezů v zadní části stroje (B, viz Obrázek 14).

 3. Nechejte zadní deflektor opřít o koš (C, viz Obrázek 14).

 4. Nastavte rukojeť zpět do provozní polohy; viz Složení rukojeti.

g341400

Indikátor plného koše na trávu

Koš na trávu je v zadní části pevného horního krytu vybaven indikátorem plného koše. Při sběru trávy proudí vzduch přes koš na trávu a zvedá indikační klapku do otevřené polohy. Když je koš na trávu plný, proud vzduchu je zablokován a klapka indikátoru se zavře.

g363501

Sejmutí koše na trávu

Koš na trávu sejmete podle kroků uvedených v části Nasazení koše na trávu, avšak v opačném pořadí.

Pokud není nainstalován mulčovací nástavec, neuvádějte stroj do provozu s odstraněným košem na trávu. Koš na trávu odstraňujte pouze za účelem mulčování, přepravy stroje, skladování stroje nebo vyprazdňování koše na trávu (Obrázek 16).

g356991

Vypnutí stroje

 1. Uvolněte ovládací tyč žacího nože (Obrázek 10).

  g341392
 2. Ze stroje vyjměte bezpečnostní klíč (Obrázek 10).

  g344533
 3. Vyjměte akumulátor, viz Vyjmutí akumulátoru ze stroje.

  Note: Akumulátor vyjměte pokaždé, když stroj nepoužíváte.

Vyjmutí akumulátoru ze stroje

 1. Zvedněte víko prostoru akumulátoru.

 2. Stisknutím západky akumulátoru uvolněte akumulátor a vyjměte jej.

 3. Víko prostoru akumulátoru zavřete.

g341360

Provozní tipy

Všeobecná doporučení k sekání

 • Zabraňte kontaktu žacího nože s tvrdými předměty. Nikdy záměrně nepřejíždějte sekačkou přes žádný předmět.

 • V zájmu dosažení maximální výkonnosti v případě potřeby namontujte před začátkem sezóny nový žací nůž Toro.

Sekání trávy

 • Sekejte najednou vždy pouze asi třetinu výšky trávy. K zajištění vyšší kvality řezu, rychlejšího posekání a důkladnějšího plnění koše sekejte trávu na větší výšku.

 • Nesekejte s nejnižším nastavením výšky sekání, pokud tráva není řídká nebo v období pozdního podzimu, kdy se růst trávy zpomaluje.

 • Při sekání vysoké trávy nastavte maximální výšku sekání a pohybujte se pomaleji. Potom sekání zopakujte s nižším nastavením výšky, abyste dosáhli co možná nejlepšího vzhledu trávníku. Je-li tráva příliš vysoká, může se sekačka ucpat a přetížit motor, který se zastaví.

 • Mokrá tráva a listí mají tendenci tvořit na trávníku chomáče, které mohou ucpat sekačku nebo zastavit motor vlivem přetížení. Nesekejte za mokrých podmínek.

 • Za velkého sucha dávejte pozor na riziko vzniku požáru, dodržujte všechny místní protipožární pokyny a odstraňujte ze stroje zbytky suché trávy a listí.

 • Střídejte směr sekání. Pomáhá to rozptylovat posekanou trávu po trávníku a dosáhnout rovnoměrného hnojení.

 • Pokud výsledný vzhled trávníku není uspokojivý, vyzkoušejte následující:

  • Vyměňte žací nůž nebo jej nechte nabrousit.

  • Pohybujte se při sekání pomaleji.

  • Nastavte na stroji větší výšku sekání.

  • Sekejte trávu častěji.

  • Postupujte v překrývajících se pruzích místo plných pruhů při každém průchodu.

Sekání listí

 • Dbejte na to, aby po sekání tráva polovinou své výšky přesahovala vrstvu listí. Možná budete muset přejet sekačkou přes listí vícekrát.

 • Chcete-li sekat listí a na zemi je ho velké množství, před sekáním jeho část odstraňte. Pokud stroj neseká listí dostatečně najemno, snižte rychlost sekání nebo sekejte při vyšší výšce sekání a poté znovu při požadované výšce sekání.

Po provozu

Nabíjení akumulátoru

Important: Při zakoupení není akumulátor zcela nabitý. Před prvním použitím vložte akumulátor do nabíječky a nabíjejte jej, dokud se na LED displeji nerozsvítí indikátor plného nabití akumulátoru. Přečtěte si všechny pokyny k bezpečnostním opatřením.

Important: Akumulátor nabíjejte pouze při teplotách ve vhodném rozmezí, viz Technické údaje.

Note: Stiskem tlačítka ukazatele nabití akumulátoru na samotném akumulátoru můžete kdykoli zkontrolovat aktuální stav nabití (LED kontrolky).

 1. Přesvědčte, zda nejsou větrací průduchy akumulátoru a nabíječky zaneseny prachem a nečistotami.

  g290533
 2. Vyrovnejte prohlubeň v akumulátoru (Obrázek 20) s jazykem na nabíječce.

 3. Zasuňte akumulátor do nabíječky, dokud zcela nezapadne na místo (Obrázek 20).

 4. Chcete-li akumulátor vyjmout, vysuňte jej z nabíječky směrem dozadu.

 5. Význam LED kontrolek na nabíječce akumulátorů vysvětluje následující tabulka.

  KontrolkaVýznam
  Vypnuto (OFF)Akumulátor není vložen.
  Bliká zeleněProbíhá nabíjení akumulátoru.
  ZelenýAkumulátor je nabitý.
  ČervenýAkumulátor a nabíječka akumulátorů je mimo vhodné rozmezí provozní teploty.
  Bliká červeněPorucha nabíjení akumulátoru*

*Více informací viz .

Important: Akumulátor lze mezi jednotlivými použitími ponechat krátkou dobu v nabíječce.Pokud nebudete akumulátor používat delší dobu, vyjměte jej z nabíječky, viz Servis.

Čištění stroje

Čištění spodní části stroje

Servisní intervalPostup při údržbě
Po každém použití
 • Odstraňte rozsekané kousky trávy a nečistoty pod strojem.
 • Pro dosažení nejlepších výsledků spodní část stroje co nejdříve po dokončení sekání vyčistěte.

  1. Vypněte stroj a vyjměte akumulátor a bezpečnostní klíč.

  2. Spusťte stroj dolů do nejnižší výšky sekání.

  3. Umístěte stroj do svislé skladovací polohy, viz Skladování stroje ve svislé skladovací poloze.

  4. Pomocí kartáče nebo smetáku odstraňte ze spodní části stroje nečistoty.

   Important: K čištění stroje nepoužívejte vodu, neboť by mohla poškodit elektrické součásti.

  5. Vyčistěte koš na trávu.

  Čištění koše na trávu

  Servisní intervalPostup při údržbě
  Po každém použití
 • Z koše na trávu odstraňte rozsekané zbytky trávy a nečistoty.
 • Koš na trávu čistěte často, aby byl sběr trávy co nejdůkladnější. Odstraňte veškeré nečistoty.

  Složení rukojeti

  Důležité upozornění

  Nesprávným složením nebo rozložením rukojeti se mohou poškodit lanka, v důsledku čehož by nebyl provoz stroje bezpečný.

  • Při skládání nebo rozkládání rukojeti lanka nepoškoďte.

  • Je-li lanko poškozené, kontaktujte autorizované servisní středisko.

  Důležité upozornění

  Před spuštěním stroje se ujistěte, že je rukojeť v provozní poloze, abyste předešli zraněním způsobeným vymrštěným předmětem.

  1. Vypněte stroj, vyjměte bezpečnostní klíč a akumulátor, viz Vypnutí stroje.

  2. Zatažením za uvolňovací vzpěru rukojeti směrem k horní rukojeti uvolněte zámek rukojeti (Obrázek 21).

  3. Sklopte rukojeť napůl dopředu do vzpřímené polohy nebo zcela dopředu do svislé skladovací polohy stroje, viz Obrázek 21.

   g342175
  4. Rozložení rukojeti viz Sestavení rukojeti.

  Skladování stroje ve svislé skladovací poloze

  V zájmu úspory úložného prostoru můžete stroj skladovat ve svislé poloze.

  Důležité upozornění

  Nesprávným složením nebo rozložením rukojeti se mohou poškodit lanka, v důsledku čehož by nebyl provoz stroje bezpečný.

  • Při skládání nebo rozkládání rukojeti lanka nepoškoďte.

  • Je-li lanko poškozené, kontaktujte autorizované servisní středisko.

  1. Vypněte stroj, vyjměte bezpečnostní klíč a akumulátor, viz Vypnutí stroje.

  2. Sklopte rukojeť zcela dopředu tak, aby se zajistila v příslušné poloze; viz Složení rukojeti.

  3. Přesvědčte se, že na stroji není nasazen koš na trávu. Pokud ano, sejměte jej. Viz Sejmutí koše na trávu.

  4. Ujistěte se, že je výška sekání na stroji nastavena na nejvyšší hodnotu (nastavení 6). Pokud tomu tak není, zvyšte ji. Viz Nastavení výšky sekání.

  5. Nakloňte stroj dozadu a pomocí rukojeti jej přemístěte na místo uskladnění (Obrázek 22).

   Důležité upozornění

   Pokud zatáhnete za uvolňovací vzpěru rukojeti, dojde k odjištění rukojeti, což může zapříčinit náhlý pád sekačky na zem.

   Při přemísťování stroje za uvolňovací vzpěru rukojeti netahejte.

   g342176

   Note: V této poloze můžete na uvolňovací vzpěru rukojeti zavěsit koš na trávu (Obrázek 23).

   g356985

  Údržba

  Před údržbou nebo čištěním stroje vyjměte ze stroje bezpečnostní klíč a akumulátor.

  Používejte pouze náhradní díly a příslušenství doporučené výrobcem.

  Pravidelně provádějte kontrolu a údržbu stroje. Opravy stroje nechejte provádět pouze v autorizovaném servisním středisku.

  Mazání stroje

  Stroj není nutné promazávat. Všechna ložiska byla promazána ve výrobním závodě na celou dobu životnosti stroje.

  Výměna žacího nože

  Servisní intervalPostup při údržbě
  Každý rok
 • Vyměňte žací nůž nebo jej nechte nabrousit (častěji pokud se hrany rychle otupí).
 • Important: Pro správné namontování žacího nože budete potřebovat momentový klíč. Pokud nemáte momentový klíč nebo si provedením montáže nejste jistí, kontaktujte autorizované servisní středisko.

  Je-li žací nůž poškozený nebo prasklý, okamžitě jej vyměňte. Pokud ostří žacího nože je tupé nebo má vruby, nechte je nabrousit a vyvážit, nebo je vyměňte.

  Důležité upozornění

  Při údržbě žacího nože mějte na paměti, že se může stále pohybovat i při vypnutém zdroji napájení. Žací nůž je ostrý; při kontaktu s nožem může dojít k vážnému poranění.

  Při manipulaci se žacím nožem používejte rukavice.

  1. Vyjměte ze stroje bezpečnostní klíč a akumulátor.

  2. K zajištění žacího nože použijte dřevěný špalek (Obrázek 24).

  3. Demontujte šroub žacího nože, podložku a žací nůž. Podložku a šroub žacího nože uschovejte (Obrázek 24).

  4. Namontujte nový žací nůž, podložku a šroub žacího nože (Obrázek 25).

   Important: Zakřivené konce žacího nože musí směřovat nahoru ke krytu stroje.

  5. Momentovým klíčem utáhněte šroub žacího nože na utahovací moment 35 Nm (26 ft-lb).

  g357349
  g357350

  Příprava akumulátoru na recyklaci

  Important: Po vyjmutí akumulátoru zakryjte jeho svorky vysoce odolnou lepicí páskou. Nepokoušejte se akumulátor zničit, rozebrat nebo odstranit některé z jeho součástí.

  Další informace o řádné recyklaci akumulátoru vám poskytne místní úřad nebo autorizovaný prodejce Toro.

  Uskladnění

  Important: Stroj, akumulátor a nabíječku skladujte pouze při teplotách ve vhodném rozmezí, viz Technické údaje.

  Important: Pokud akumulátor skladujete na období mimo sezónu, nabijte jej natolik, aby se zeleně rozsvítily 2 nebo 3 LED kontrolky na akumulátoru. Neskladujte akumulátor, je-li zcela nabitý nebo zcela vybitý. Chcete-li zařízení začít znovu používat, nabijte akumulátor tak, aby levá kontrolka na nabíječce svítila zeleně nebo aby svítily všechny 4 zelené LED kontrolky na akumulátoru.

  • Po použití odpojte výrobek od zdroje napájení (tj. vyjměte akumulátor a bezpečnostní klíč) a přesvědčte se, zda nedošlo k nějakému poškození.

  • Neskladujte stroj ani nabíječku s vloženým akumulátorem.

  • Očistěte z výrobku všechny nečistoty.

  • Když stroj nepoužíváte, uložte stroj, bezpečnostní klíč, akumulátor a nabíječku akumulátorů mimo dosah dětí.

  • Stroj, akumulátor a nabíječku akumulátorů nevystavujte vlivům korozivních látek, jako jsou zahradní chemikálie a posypové soli.

  • V zájmu snížení rizika vážného poranění osob neskladujte zařízení venku nebo ve vozidlech.

  • Všechny šrouby a matice utáhněte.

  • Stroj, akumulátor a nabíječku akumulátorů skladujte na uzavřeném čistém a suchém místě.

  Servis

  Servisní intervalPostup při údržbě
  Každý rok
 • Údržbu stroje nechejte provádět pouze v autorizovaném servisním středisku.
 • Pokud tento stroj vyžaduje opravu, obraťte se na autorizované servisní středisko.

  Odstraňování závad

  Postupujte pouze podle pokynů uvedených v této příručce. Jestliže nejste schopni problém odstranit svépomocí, veškeré další úkony kontroly, údržby a opravy může provádět pouze oprávněné servisní středisko nebo kvalifikovaný odborník.

  ProblemPossible CauseCorrective Action
  Stroj nelze spustit.
  1. Akumulátor není v nářadí zcela zasunut.
  2. Akumulátor není nabitý.
  3. Akumulátor je poškozen.
  4. Ve stroji vznikla jiná závada elektrického systému.
  1. Vyjměte akumulátor, vložte jej zpět do stroje a přesvědčte se, zda je zcela vložen a zajištěn na západku.
  2. Akumulátor vyjměte ze stroje a nabijte jej.
  3. Akumulátor vyměňte.
  4. Kontaktujte autorizované servisní středisko.
  Stroj nelze zapnout nebo nepracuje nepřetržitě.
  1. Vývody akumulátoru jsou vlhké.
  2. Akumulátor není v nářadí zcela zasunut.
  1. Nechejte akumulátor vyschnout nebo jej dosucha otřete.
  2. Vyjměte akumulátor, vložte jej zpět do nářadí a přesvědčte se, zda je zcela vložen a zajištěn na západku.
  Stroj nedosahuje plného výkonu.
  1. Kapacita akumulátoru je příliš nízká.
  2. Větrací kanály jsou zablokovány.
  1. Vyjměte akumulátor ze stroje a plně jej nabijte.
  2. Větrací kanály vyčistěte.
  Akumulátor se rychle vybíjí.
  1. Akumulátor je mimo vhodné rozmezí provozní teploty.
  2. Stroj je přetížen.
  1. Uložte akumulátor na suché místo s teplotou v rozmezí 5 °C až 40 °C.
  2. Trávu sekejte na větší výšku nebo při pomalejší chůzi.
  Nabíječka akumulátorů nepracuje.
  1. Nabíječka akumulátorů je mimo vhodné rozmezí provozní teploty.
  2. Zásuvka, ke které je nabíječka akumulátorů připojena, není pod napětím.
  1. Uložte nabíječku akumulátorů na suché místo s teplotou v rozmezí 5 °C až 40 °C.
  2. Požádejte kvalifikovaného elektrikáře o opravu zásuvky.
  Pojezd sekačky nefunguje.
  1. Je poškozený systém pohonu pojezdu nebo napájecí kabel.
  1. Kontaktujte autorizované servisní středisko.
  LED kontrolka na nabíječce akumulátorů svítí červeně.
  1. Nabíječka akumulátorů a/nebo akumulátor je mimo vhodné rozmezí provozní teploty.
  1. Odpojte nabíječku akumulátorů a uložte ji na suché místo s teplotou v rozmezí 5 °C až 40 °C.
  LED kontrolka na nabíječce akumulátorů bliká červeně.
  1. Došlo k chybě komunikace mezi akumulátorem a nabíječkou.
  2. Akumulátor je slabý.
  1. Vyjměte akumulátor z nabíječky, odpojte nabíječku akumulátorů ze zásuvky a 10 sekund počkejte. Znovu zapojte nabíječku akumulátorů do zásuvky a vložte do ní akumulátor. Pokud LED kontrolka na nabíječce akumulátorů stále bliká červeně, tento postup zopakujte. Pokud LED kontrolka na nabíječce akumulátorů po 2 pokusech stále červeně bliká, akumulátor řádně zlikvidujte v provozovně pro recyklaci akumulátorů.
  2. Pokud je akumulátor v záruce, obraťte se na autorizovaného servisního prodejce, nebo akumulátor řádně zlikvidujte v provozovně pro recyklaci akumulátorů.
  Stroj pípá.
  1. Akumulátor není nabitý.
  2. Stroj je v poloze, která není pro provoz bezpečná.
  3. Stroj je přetížen.
  4. Ve stroji vznikla jiná závada elektrického systému.
  1. Akumulátor vyjměte ze stroje a nabijte jej.
  2. Zkontrolujte, zda se stroj při provozu nadměrně nenaklání.
  3. Trávu sekejte na větší výšku nebo při pomalejší chůzi.
  4. Pokuste se provést další kroky k odstranění závad. Pokud výstražný tón stále zní, obraťte se na autorizovaného servisního prodejce.
  Kvalita řezu je snížená nebo neuspokojivá.
  1. Žací nůž je tupý.
  2. Na žací plošině se uložil nános nečistot.
  1. Nechejte nůž nabrousit nebo vyměnit.
  2. Vyčistěte spodní část stroje.
  Koš se trávou plní hůře nebo neuspokojivě.
  1. Stroj je přetížen.
  2. Větrací otvory koše na trávu jsou ucpané.
  1. Trávu sekejte na větší výšku.
  2. Vyčistěte koš na trávu vodou a jemným kartáčem.
  Stroj seká nerovnoměrně.
  1. Žací nůž je tupý.
  2. Sekací plošina je poškozená.
  1. Nechejte nůž nabrousit nebo vyměnit.
  2. Kontaktujte autorizované servisní středisko.
  Stroj vibruje.
  1. Žací nůž je ohnutý nebo poškozený.
  1. Žací nůž zkontrolujte a v případě potřeby jej vyměňte.