Въведение

Тази роторна косачка за тревни площи, управлявана от ходещ оператор, е предназначена за употреба от собственици на имоти. Косачката е предназначена основно за косене на добре поддържани тревни площи в жилищни райони. Тя не е предназначена за рязане на храсти или за употреба в селското стопанство. Конструирана е за работа с Toro Flex-Force литиево-йонен акумулатор модел 81825 (доставя се с модел 21836), модел 81850 (доставя се с модел 21843 и модел 21844) и 81860 или 81875. Тези акумулатори са конструирани за зареждане само с помощта на зарядно устройство от модел 81802 (доставя се с модел 21836, 21843 и 21844) или 81805. Използването на тези продукти за цели, различни от предназначението им, може да бъде опасно за Вас и за околните.

Моделите 21836T, 21843T, 21844T не се доставят с акумулатор или със зарядно устройство.

Прочетете внимателно представената тук информация, за да научите как да работите и да поддържате правилно изделието и да избягвате наранявания и повреди. Отговорността за правилната и безопасна работа с изделието е изцяло Ваша.

Посетете www.Toro.com за допълнителна информация, включително съвети за безопасна работа, учебни материали, информация за аксесоари, помощ при намиране на дилър, или за регистриране на продукта.

Във всички случаи, когато се нуждаете от сервизно обслужване, от оригинални резервни части от производителя, или от допълнителна информация, свържете се с упълномощен за сервизно обслужване дилър или с отдела за обслужване на клиентите на производителя, като не забравите да укажете модела и серийните номера на Вашия продукт. Фигура 1 идентифицира мястото на данните за модела и серийните номера на продукта. Запишете номерата в предвиденото за целта място.

Important: За достъп до данни за гаранцията, резервни части и друга информация за продукта можете да сканирате с Вашето мобилно устройство QR кода (ако има) върху стикера със серийния номер.

g275230

В това ръководство потенциалните опасности са обозначени със съобщения за безопасност и предупредителен символ за опасност (Фигура 2), сигнализиращ опасност, която може да доведе до сериозно нараняване или смърт при неспазване на препоръчаните предпазни мерки.

g000502

За подчертаване на информацията в настоящото ръководство се използват 2 думи. Важно привлича вниманието върху специална техническа информация и Забележка, която набляга на общата информация, заслужаваща специално внимание.

Graphic

За съдействие, моля, вижте www.Toro.com/support или се свържете с Вашия упълномощен дилър за сервизно обслужване, преди да върнете този продукт.

Настоящият продукт отговаря на всички действащи европейски директиви. За подробна информация, моля, вижте Декларацията за съответствие (ДЗС) на конкретния продукт.

Безопасност

ВАЖНИ ИНСТРУКЦИИ

ЗА БЕЗОПАСНОСТ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – При използване на електрически уред винаги трябва да прочетете и да спазвате основните предпазни мерки и указания за безопасност, за да намалите риска от пожар, токов удар или нараняване, включително следното:

I. Обучение

 1. Операторът на машината е отговорен за инциденти или опасности за други хора или имуществото им.

 2. Не разрешавайте на деца да работят или да си играят с машината, акумулатора или зарядното устройство; местни правила може да ограничават възрастта на оператора.

 3. Не допускайте работа или обслужване на машината от деца или персонал без необходимото обучение. Разрешавайте само на отговорни, обучени, запознати с инструкциите и физически способни лица да работят или да обслужват машината.

 4. Преди да използвате машината, акумулатора или зарядното устройство, прочетете всички инструкции и предупредителните обозначения върху тези продукти.

 5. Запознайте се с органите за управление и правилното използване на машината, акумулатора и зарядното устройство.

II. Подготовка

 1. Дръжте околните, особено малките деца и домашните любимци, далече от работния участък.

 2. Не работете с машината, без да са поставени на място и да функционират правилно всички предпазители и устройства за безопасност като дефлектори или кошове за трева в машината.

 3. Проверете участъка, в който ще използвате машината, и отстранете всички обекти, които може да пречат на работата на машината или да бъдат изхвърлени от нея.

 4. Преди да използвате машината, се уверете че ножът, болтът на ножа и монтажният възел на режещия апарат не са износени или повредени. Сменете етикети, ако се повредени или не е възможно да се четат.

 5. Използвайте само акумулатора, който е специфициран от Toro. Ако се използват други принадлежности и приставки, може да се увеличи рискът от нараняване или пожар.

 6. Включването на зарядното устройство в контакт, който не е от 100 до 240 V, може да причини пожар или електрически удар. Не включвайте зарядното устройство в контакт, който не е от 100 до 240 V. Ако свързването изисква друг щепсел, използвайте допълнителен адаптер с правилната конфигурация за контакта със захранването, ако е нужно.

 7. Не използвайте повреден или променян акумулатор или зарядно устройство, които могат да реагират непредсказуемо и да предизвикат пожар, експлозия или риск от нараняване.

 8. Ако захранващият кабел за зарядното устройство е повреден, свържете се с упълномощен за сервизно обслужване дилър, за да бъде заменен.

 9. Не използвайте акумулатори от тип, който не позволява презареждане.

 10. Зареждайте акумулатора само със зарядното устройство, специфицирано от Toro. Зарядно устройство, подходящо за даден вид акумулатори, може да носи риск от пожар, ако се използва с друг тип акумулатор.

 11. Зареждайте акумулатора само в зона с добра вентилация.

 12. Не излагайте акумулатора или зарядното устройство на влиянието на огън или температури над 68° C.

 13. Спазвайте всички инструкции за зареждане и не зареждайте акумулатора при температури извън диапазона, посочен в инструкциите. В противен случай можете да повредите акумулатора и да увеличите риска от пожар.

 14. Обличайте се правилно – Носете подходящо облекло, включително защитни очила, дълги панталони, стабилни, устойчиви на хлъзгане обувки (не на бос крак или със сандали), и защита за слуха. Вържете дългата коса отзад и не носете висящи бижута, които могат да бъдат захванати от движещи се части. Носете маска против прах, ако работите в запрашени условия.

III. Работа с машината

 1. Контакт с движещ се режещ нож причинява тежко нараняване. Дръжте ръцете и краката си далече от зоната за косене и от всички движещи се части на машината. Стойте далеч от всеки отвор за разтоварване.

 2. Използването на машината за цели, различни от нейното предназначение, може да бъде опасно за Вас и за околните.

 3. Изключвайте самоходното придвижване (ако има), преди да стартирате машината.

 4. Докато стартирате мотора, не накланяйте уреда.

 5. Предотвратете случайно стартиране – Уверете се, че бутонът за обезопасяване е изваден от машината, преди да свържете акумулатора и да работите с машината.

 6. Заостряйте вниманието си, когато работите с машината. Не се ангажирайте с дейности, които ще Ви разсейват, в противен случай може да възникне телесно нараняване или имуществени щети.

 7. Спрете машината, извадете бутона за обезопасяване, свалете акумулатора от машината и изчакайте всички движения да се прекратят, преди да регулирате, обслужвате, почиствате или приберете машината.

 8. Изваждайте акумулатора и бутона за обезопасяване от машината винаги когато я оставяте без надзор или преди смяна на принадлежности.

 9. Не форсирайте машината – Оставете я да работи по-добре и по-безопасно в режима, за който е конструирана.

 10. Внимавайте – Наблюдавайте действията си и бъдете разумни, когато работите с машината. Не работете с машината, когато сте болни, уморени или под въздействието на алкохол или лекарства/опиати.

 11. Работете с машината само при добра видимост и при добри климатични условия. Не работете с машината, когато има риск от светкавици.

 12. При обръщане на посоката на движението или при дърпане на косачката внимавайте изключително много.

 13. Поддържайте стабилен стоеж и равновесие през цялото време, особено по време на работа на склон. Косете по дължината на склоновете, никога надолу или нагоре. Бъдете много внимателни, когато променяте посоката по време на работа на склон. Не косете по много стръмни склонове. Никога не тичайте с машината, а вървете.

 14. Не насочвайте изхвърляния материал срещу хора. Избягвайте да насочвате изхвърляния материал срещу стена или препятствия; той може да рикошира към Вас. Спрете режещия(ите) нож(ове), когато прекосявате повърхности, които не са покрити с трева.

 15. Внимавайте за дупки, коловози, издатини, камъни или други скрити опасности. При работа по неравен терен може да загубите равновесие или да политнете.

 16. Ако се подхлъзнете по мокри трева и листа и се докоснете до ножа, това може да доведе до сериозни телесни наранявания. Избягвайте да косите трева при мокри условия или при дъжд.

 17. Ако машината се удари в някакъв обект или започне да вибрира, незабавно изключете машината, извадете бутона за обезопасяване, извадете акумулатора и изчакайте спирането на всички движещи се части, преди да проверите машината за повреди. Преди да възобновите работа, извършете необходимите ремонти.

 18. Спрете машината и извадете бутона за обезопасяване, преди да натоварите машината за превозване.

 19. При неблагоприятни условия акумулаторът може да изпуска течност, избягвайте контакт с нея. Ако случайно осъществите контакт с течността, промийте с вода. Ако течността попадне в очите Ви, потърсете медицинска помощ. Течност, изтичаща от акумулатора, може да причини дразнене или изгаряния.

IV. Поддръжка и съхранение

 1. Спрете машината, извадете бутона за обезопасяване, свалете акумулатора от машината и изчакайте всички движения да се прекратят, преди да регулирате, обслужвате, почиствате или приберете машината.

 2. Не опитвайте да ремонтирате машината, освен както е посочено в инструкциите. За извършване на обслужване се свържете с упълномощен сервизен дилър на Toro, като се използват оригинални резервни части.

 3. Носете ръкавици и защита за очите при обслужването на машината.

 4. Ако ножът е изкривен, износен или напукан, сменете го. Ако ножът не е балансиран, това води до вибрации, които могат да повредят мотора или да причинят нараняване.

 5. Когато обслужвате ножа, имайте предвид, че той още продължава да се върти и след изключването на захранването.

 6. Проверявайте често коша за трева за влошаване на състоянието му или износване, и ако е износен, го заменете с [резервен] от Toro.

 7. За постигане на най-добра производителност, използвайте само оригинални резервни части и принадлежности от Toro. Неоригинални резервни части и принадлежности от други производители, могат да бъдат опасни, а тяхната употреба може да анулира гаранцията на продукта.

 8. Обслужвайте машината – Поддържайте режещите ръбове остри и чисти, за да постигнете най-добра производителност и безопасност. Поддържайте ръкохватките сухи, чисти и без масло или грес по тях. Дръжте предпазителите в нужните места и в добро работно състояние. Поддържайте ножовете остри. Използвайте само идентични резервни ножове.

 9. Проверявайте машината за повредени части – Ако има повредени предпазители или други части, определяйте дали машината може да работи нормално. Проверявайте движещи се части, които се нуждаят от регулиране или са огънати, счупени или в друго състояние, което може да повлияе на функционирането им. Освен ако не е посочено нещо в инструкциите, за ремонти или замяна на повредена част се обръщайте към упълномощен за сервизно обслужване дилър.

 10. Когато акумулаторът не се използва, дръжте го далече от метални предмети, като кламери, монети, ключове, пирони и винтове, които могат да свържат накъсо клемите му. Закъсяването на клемите на акумулатора може да предизвика изгаряния или пожар.

 11. Проверявайте често ножа и дали монтажните болтове на мотора са притегнати.

 12. Когато машината не се използва, съхранявайте е на закрито в сухо и надеждно място, до което деца нямат достъп.

 13. ВНИМАНИЕ – Неправилно отношение към акумулатора може да носи риск от пожар или химическо изгаряне. Не разглобявайте акумулатора. Не нагрявайте акумулатора над 68° C и не го хвърляйте в огън. Заменяйте акумулатора само с оригинален акумулатор от Toro; използването на друг тип акумулатор може да предизвика пожар или експлозия. Дръжте акумулатора извън обсега на деца и в оригиналната опаковка, докато не стане нужно да се използва.

 14. Не хвърляйте акумулатора в огън. Клетките му може да експлодират. Проверете местните правила за възможни специални инструкции за изхвърлянето му.

ЗАПАЗЕТЕ ТЕЗИ

ИНСТРУКЦИИ

Етикети с указания за безопасност и инструкции

Graphic

Етикетите с предупреждения и инструкции за безопасност са лесно видими за оператора и са разположени в близост до всеки потенциално опасен участък. Заменяйте повредените или липсващи стикери.

decal134-6016
decal134-5099
decal134-5297
decal134-4550
decal137-9461

Модел 81825

decal137-9487

Модел 81850

decal140-2158
decal137-9495
decal137-9463

Настройка

Important: Акумулаторът не е напълно зареден при покупката. Преди да използвате машината за първи път, вижте Зареждане на акумулатора.

Note: Ключът за обезопасяване и всички други свалящи се части са поставени в отделението за акумулатора с цел безопасна доставка; уверете се, че сте ги извадили от отделението и сте ги прибрали на безопасно място преди сглобяването.

Инсталиране на зарядното устройство (опция)

Части, необходими за тази процедура:

Крепежни части (не са включени в доставката)2

По желание е възможно зарядното устройство да бъде монтирано здраво върху стена с използване на отворите с формата на ключ за монтиране на зарядното устройство върху стена.

Инсталирайте го в помещение (например гараж или друго сухо място), близо до контакт със захранване и без достъп за деца.

Вижте Фигура 3 за съдействие при монтажа на зарядното устройство.

Разположете зарядното устройство върху правилно позиционираните крепежни части (не са включени в доставката).

g290534

Сглобяване на ръкохватката

Части, необходими за тази процедура:

Сглобяване на горната ръкохватка1
Болт2
Контрагайка2

Important: Свалете и изхвърлете защитното найлоново покритие, което предпазва косачката, както и всички други пластмасови части или опаковки от машината.

Note: Отстранете гумената крайна капачка от сглобката на дръжката, преди да поставите горната ръкохватка в долната част на дръжката. Те се добавят от производителя, за да се предотврати повреда на кабелите.

Внимание

Неправилното разгъване и прибиране на ръкохватката може да повреди кабелите, което да доведе до възникване на опасни работни условия.

 • При прибиране и разгъване на ръкохватката не повреждайте кабелите.

 • Ако повредите някой кабел, се свържете с упълномощен за сервизна дейност дилър.

 1. Монтирайте горната ръкохватка в долната част на дръжката и я затегнете с 2 болта и 2 гайки, както е показано на Фигура 4.

  g342173
 2. Издърпайте скобата за освобождаване на ръкохватката към горната част на дръжката, за да освободите заключването на дръжката (Фигура 5).

 3. Бутнете дръжката назад в работна позиция и освободете скобата, задържаща дръжката (Фигура 5).

  Note: Проверете дали дръжката се е фиксирала добре в правилната позиция.

  g341335

Преглед на продукта

g364064
g342171
МоделТегло

(без акумулатор)

ДължинаШирочинаВисочина
21836/T20,2 кг130,6 см41,7 см107,3 см
    
21843/T22,1 кг136,2 см48,5 см108,5 см
    
21844/T24,0 кг136,2 см48,5 см108,5 см
    

Размери на SmartStow

МоделДължинаШирочинаВисочина
21836/T41,2 см41,7 см113,5  см
21843/T41,0 см48,5 см114,0  см
21844/T41,0  см48,5 см114,0  см

Акумулатор

Модел8182581850
Капацитет на акумулатора2,5 амперчаса4,0 амперчаса
135 Wh216 Wh

Номинални данни от производителя = 60 V максимално напрежение и номинално напрежение 54 V. Действителното напрежение варира в зависимост от товара.

Зарядно устройство

Модел81802
ТипЗарядно устройство за литиево-йонен акумулатор модел 60 V МАКС.
Входно напрежение100 до 240 V променлив ток 50/60 Hz макс. 2,0 A
Изходно напрежение60 V МАКС. постоянен ток 2,0 A

Подходящи температурни диапазони

Зареждайте/съхранявайте акумулатора при температура5° C до 40° C*
Използвайте акумулатора при температура-30° C до 49° C*
Работете с машината при температура0° C до 49° C*

*Времето за зареждане ще се увеличи, ако не зареждате акумулатора в рамките на този диапазон.

Съхранявайте машината, акумулатора и зарядното устройство в затворена и суха зона.

Действие

Note: Определете лявата и дясната страни на машината спрямо нормалното работно положение.

Преди започване на работа

Инсталиране на акумулатора

Important: Използвайте акумулатора само при температури в рамките на допустимия диапазон; вижте Технически данни.

 1. Уверете се, че ключът за обезопасяване не е поставен в машината.

 2. Проверявайте дали вентилационните отвори на акумулатора са чисти от прах и частици.

 3. Вдигнете капака на отделението на акумулатора (A на Фигура 8).

 4. Изравнете вдлъбнатия участък в акумулатора с езичето на машината и плъзнете акумулатора в отделението, предвидено за него, докато не се заключи на мястото си (B на Фигура 8).

 5. Затворете капака на отделението на акумулатора (C на Фигура 8).

  Note: Ако капачето на отсека за акумулатора не е затворено докрай, акумулаторът не е монтиран напълно.

g341293

Регулиране на височината на косене

Внимание

По време на регулиране на височината на косене ръцете Ви може да се окажат в контакт с движещ се нож, което да доведе до тежко нараняване.

 • Преди да регулирате височината на косене, изключете двигателя, извадете акумулатора и изчакайте спирането на всички движещи се части.

 • При регулиране на височината на косене не пъхайте пръстите си под корпуса на машината.

За да регулирате височината на косене, натиснете бутона за височина на косене и повдигнете или спуснете платформата, докато желаната настройка за височина на косене се покаже във визьора (Фигура 9).

g364065

Височината на косене се регулира в 6 стъпки от 19 мм до 70 мм.

ИндикаторПозиция на височина на рязане
Graphic1 (най-ниска)
Graphic2
Graphic3
Graphic4
Graphic5
Graphic6 (най-висока)

По време на работа

Стартиране на машината

 1. Уверете се, че в машината е инсталиран е зареден акумулаторът, вижте Инсталиране на акумулатора.

 2. Поставете ключа за обезопасяване в машината (Фигура 10).

  g344530
 3. Натиснете бутона за захранване в центъра на горната дръжка, за да включите машината.

 4. Притиснете ръкохватките за управление на ножа, за да стартирате машината.

  g341398

Използване на самоходното придвижване

Само модел 21844/T
 • За да регулирате скоростта на самоходното придвижване, регулирайте контрола на скоростта (Фигура 12).

 • За да задействате самоходното придвижване, издърпайте ръкохватките за самоходно придвижване нагоре към дръжката и ги задръжте (Фигура 12).

 • За да освободите самоходното придвижване, пуснете ръкохватките за самоходно придвижване.

  Note: За да намалите скоростта по хоризонтала, преместете управлението на скоростта наляво; за да го увеличите, преместете го надясно.

  g342174

Регулиране на скоростта на ножа

Тази машина има 2 настройки за скоростта на ножа: RUNSMART (Интелигентна) и MAX (Максимална).

 • Когато е зададено RUNSMART, оборотите на ножа се настройват автоматично за постигане на по-добра ефективност, промените в условията за косене се откриват и оборотите на ножа се увеличават, когато е нужно, за да се поддържа качествено косене.

 • Когато е зададено MAX (Максимална), оборотите на ножа остават винаги максимални.

Натиснете бутона MAX, намиращ се под бутона On (Вкл.), за да настроите машината на MAX (Максимална) скорост (Фигура 12).

Рециклиране на отпадните отрезки

Вашата машина се доставя от завода, готова за рециклиране на отпадните отрезки от трева и листа обратно в тревната площ.

Ако отделението за трева е поставено на машината, свалете го, преди да рециклирате отпадните отрезки. Вижте Демонтаж на отделението за трева.

Монтиране на запушалката за мулчиране

 1. Изключете машината и извадете акумулатора и ключа за обезопасяване; вижте Изключване на машината.

 2. Поставете машината във вертикално прибрано положение; вижте Съхраняване на машината във вертикално прибрано положение.

 3. Почистете дъното на платформата, за да сте сигурни, че инсталирате запушалката правилно; вижте Почистване на машината отдолу.

 4. Подравнете запушалката за мулчиране и натиснете задната ѝ част, докато щракне на правилната си позиция върху 2-та задържащи щифта, както е показано на Фигура 13.

  Important: При правилно монтиране дъното на запушалката за мулчиране трябва да се изравни с дъното на платформата; ако запушалката за мулчиране не може да се монтира правилно, не я използвайте; свържете със своя упълномощен за сервизно обслужване дилър.

  g342177

Сваляне на запушалката за мулчиране

За да свалите запушалката за мулчиране, извадете акумулатора и следвайте в обратен ред стъпките в Монтиране на запушалката за мулчиране.

Събиране на отрезките в кош

Когато искате да съберете отпадните отрезки от трева и листа от тревната площ, използвайте отделението за трева.

Ако запушалката за мулчиране е сложена на машината, свалете я, преди да съберете отпадните отрезки. Вижте Сваляне на запушалката за мулчиране.

Монтаж на отделението за трева

 1. Преместете дръжката в изправено положение и повдигнете задния дефлектор (A от Фигура 14).

 2. Поставете куките на отделението за трева в прорезите отзад на машината (B от Фигура 14).

 3. Регулирайте така, че задният дефлектор да се разположи върху отделението (C от Фигура 14).

 4. Върнете ръкохватката обратно в работно положение; вижте Прибиране на ръкохватката.

g341400

Индикатор за пълнене на отделението за трева

Отделението за трева е оборудвано с индикатор за пълнене в задната част на твърдия капак. Докато се събира тревата, въздухът преминава през отделението за трева, като повдига капака на индикатора, докато не достигне отворена позиция. Когато отделението за трева е пълно, преминаването на въздух е блокирано и капакът на индикатора се затваря.

g363501

Демонтаж на отделението за трева

За да свалите отделението, изпълнете стъпките от Монтаж на отделението за трева в обратна последователност.

Не работете с машината със свалено отделение за трева, освен ако не е монтирана запушалката за мулчиране. Демонтирайте отделението за трева само когато мулчирате, транспортирате машината, съхранявате машината или изпразвате отделението за трева (Фигура 16).

g356991

Изключване на машината

 1. Освободете лостчето за управление на ножа (Фигура 10).

  g341392
 2. Свалете ключа за обезопасяване от машината (Фигура 10).

  g344533
 3. Свалете акумулатора, вижте Изваждане на акумулатора от машината.

  Note: Винаги когато не използвате машината, изваждайте акумулатора.

Изваждане на акумулатора от машината

 1. Вдигнете капака на отделението на акумулатора.

 2. Натиснете блокировката на акумулатора, за да го освободите и извадите.

 3. Затворете капака на отделението на акумулатора.

g341360

Съвети за ползване

Общи съвети за косене

 • Избягвайте удрянето на ножа по твърди обекти. Никога не косете умишлено над какъвто и да е обект.

 • За получаване на възможно най-добри резултати, преди началото на сезона за косене монтирайте нов нож от Toro.

Косене на трева

 • Косете само до една трета от ножа за трева. За подобряване на качеството, темпа на работа и събирането на тревата, косете при по-голяма височина на косене.

 • Не косете на най-ниската височина на косене, която може да се зададе, освен ако тревата не е рядка или е късна есен, когато растежът на тревата е забавен.

 • За да постигнете най-добър външен вид на тревната си площ, при косене на висока трева косете при настройка за най-голяма височина на косене и ходете бавно; след това косете отново на по-ниска степен на настройка. Ако тревата е много дълга, машината може да се задръсти и моторът да спре.

 • Мокрите треви и листа имат склонност да се струпват на места из двора и могат да задръстят машината или да предизвикат спиране на мотора. Избягвайте да косите трева при мокри условия.

 • Бъдете нащрек за потенциална опасност при много сухи условия, следвайте всички местни предупреждения за пожар и пазете машината от суха трева и листна маса.

 • Сменяйте посоката на косене. Това помага за разпръскването на отпадните отрезки по тревната площ за равномерното ѝ наторяване.

 • Ако външният вид на окосената тревна площ е незадоволителен, опитайте някой от следните подходи:

  • Сменете ножа или го занесете да Ви го наточат.

  • При косене ходете бавно.

  • Повдигнете височината на косене на машината си.

  • Косете тревата по-често.

  • Припокривайте полосите на тревните откоси, вместо да окосявате една пълна полоса на всеки ход.

Косене на листа

 • След като окосите тревната площ, се убедете, че половината от нея се показва през капака за косене на листа. Може да се наложи да направите още един преход по листата.

 • Премахнете прекомерните количества листа от земята, преди да ги отрежете. Ако машината не реже листата достатъчно фино, забавете скоростта на косене или косете на по-висока височина на косене и след това отново на желаната височина на косене.

След приключване на работа

Зареждане на акумулатора

Important: Акумулаторът не е напълно зареден при покупката. Преди да използвате уреда за първи път, поставете акумулатора в зарядното устройство и го зареждайте, докато светодиодният индикатор не покаже, че акумулаторът е напълно зареден. Прочетете всички предпазни мерки във връзка с безопасността.

Important: Зареждайте акумулатора само при температури в рамките на допустимия диапазон; вижте Технически данни.

Note: За да видите текущото ниво на зареждане, по всяко време можете да натиснете бутона на светодиодния индикатор (светодиодните индикатори).

 1. Проверявайте дали вентилационните отвори на акумулатора и зарядното устройство са чисти от прах и частици.

  g290533
 2. Изравнете вдлъбнатия участък в акумулатора (Фигура 20) с езичето в зарядното устройство.

 3. Плъзнете акумулатора в зарядното устройство, докато влезе докрай (Фигура 20).

 4. За да извадите акумулатора, издърпайте го назад от зарядното устройство.

 5. Вижте следната таблица, където е обяснено значението на задействаните светодиодни индикатори на зарядното устройство.

  Светодиоден индикаторСъстояние
  Изкл.Не е сложен акумулатор
  Зелен, мигащАкумулаторът се зарежда
  ЗеленАкумулаторът е зареден
  ЧервенАкумулаторът и/или зарядното устройство са с температура над или под допустимия температурен диапазон
  Червен, мигащГрешка при зареждане на акумулатора*

*Вижте за допълнителна информация.

Important: Акумулаторът може да остава в зарядното устройство кратковременно между периодите на използване.Ако акумулаторът няма да бъде използван дълъг период от време, извадете го от зарядното устройство, вижте Обслужване.

Почистване на машината

Почистване на машината отдолу

Интервал на техническо обслужванеПроцедура по поддръжка
След всяка употреба
 • Почистете попадналите под машината окосена трева и мръсотия.
 • За най-добри резултати, почиствайте под машината веднага след като свършите да косите.

  1. Изключете машината и извадете акумулатора и ключа за обезопасяване.

  2. Спуснете машината до положението за най-ниско косене.

  3. Поставете машината във вертикално прибрано положение; вижте Съхраняване на машината във вертикално прибрано положение.

  4. С помощта на четка или метла почистете частиците от долната страна на машината.

   Important: Не използвайте вода за почистване на машината; водата може да повреди електрическите компоненти.

  5. Почистете отделението за трева.

  Почистване на отделението за трева

  Интервал на техническо обслужванеПроцедура по поддръжка
  След всяка употреба
 • Почистете всички остатъци от окосена трева и замърсявания от отделението за трева.
 • Почиствайте често отделението за трева, за да осигурите максимална вместимост. Изметете всички частици.

  Прибиране на ръкохватката

  Внимание

  Неправилното разгъване и прибиране на ръкохватката може да повреди кабелите, което да доведе до възникване на опасни работни условия.

  • При прибиране и разгъване на ръкохватката не повреждайте кабелите.

  • Ако повредите някой кабел, се свържете с упълномощен за сервизна дейност дилър.

  Внимание

  Уверете се, че дръжката е в работно положение, преди да стартирате машината, за да предотвратите наранявания, свързани с изхвърлен предмет.

  1. Изгасете машината, извадете ключа за обезопасяване и акумулатора; вижте Изключване на машината.

  2. Издърпайте скобата за освобождаване на ръкохватката към горната част на дръжката, за да освободите заключването на дръжката (Фигура 21).

  3. Сгънете дръжката наполовина напред до изправено прибрано положение или изцяло напред във вертикално прибрано положение, както е показано на Фигура 21.

   g342175
  4. За да изкарате ръкохватката, вижте Сглобяване на ръкохватката.

  Съхраняване на машината във вертикално прибрано положение

  Можете да съхранявате машината във вертикално прибрано положение, за да заема по-малко място.

  Внимание

  Неправилното разгъване и прибиране на ръкохватката може да повреди кабелите, което да доведе до възникване на опасни работни условия.

  • При прибиране и разгъване на ръкохватката не повреждайте кабелите.

  • Ако повредите някой кабел, се свържете с упълномощен за сервизна дейност дилър.

  1. Изгасете машината, извадете ключа за обезопасяване и акумулатора; вижте Изключване на машината.

  2. Сгънете дръжката докрай напред, докато щракне на правилното положение; вижте Прибиране на ръкохватката.

  3. Уверете се, че отделението за трева не е инсталирано на машината; ако е – свалете го. Вижте Демонтаж на отделението за трева.

  4. Уверете се, че за височината на косене на машината е зададена най-високата настройка (настройка 6); ако не е – вдигнете я. Вижте Регулиране на височината на косене.

  5. Наклонете машината назад и я завъртете чрез дръжката, за да я приберете на място за съхранение (Фигура 22).

   Внимание

   С издърпване на скобата за освобождаване на ръкохватката тя се отключва, което може да доведе до внезапно падане на косачката на земята.

   Не дърпайте скобата за освобождаване на ръкохватката, ако искате да преместите машината.

   g342176

   Note: Можете да закачите отделението за трева върху скобата за освобождаване на ръкохватката в това положение (Фигура 23).

   g356985

  Поддръжка

  Извадете ключа за обезопасяване и акумулатора от машината, преди да я обслужвате или почиствате.

  Използвайте само препоръчани от производителя резервни части и принадлежности.

  Проверявайте и обслужвайте машината редовно. Уредете машината да бъде проверявана и обслужвана от упълномощен за сервизно обслужване дилър.

  Смазване на машината

  Не е нужно да смазвате машината; всички лагери за смазани фабрично за целия експлоатационен живот на машината.

  Смяна на нож

  Интервал на техническо обслужванеПроцедура по поддръжка
  Годишно
 • Сменете ножа или го дайте да Ви го заточат (ако ножът се затъпява бързо, правете това по-често).
 • Important: За правилния монтаж на ножа ще се нуждаете от динамометричен ключ. Ако нямате такъв ключ или не се чувствате подготвени за изпълнението на подобна процедура, свържете се с упълномощен за сервизно обслужване дилър.

  Ако той е повреден или по него има пукнатини, сменете го веднага. Ако ръбът на ножа е затъпен или нащърбен, уредете да бъде заточен, или го сменете.

  Внимание

  Когато обслужвате ножа, имайте предвид, че той още продължава да се върти и след изключването на захранването. Ножът е остър; контактът с него може да доведе до тежки телесни наранявания.

  При сервизното обслужване на ножа носете ръкавици.

  1. Извадете ключа за обезопасяване и акумулатора от машината.

  2. За стабилното фиксиране на ножа използвайте дървено трупче (Фигура 24).

  3. Извадете болта на ножа, шайбата и ножа; запазете шайбата и болта на ножа (Фигура 24).

  4. Монтирайте новия нож, шайбата и болта на ножа (Фигура 25).

   Important: Позиционирайте закривените краища на ножа така, че да сочат нагоре към корпуса на машината.

  5. За затягането на болта на ножа до 35 N∙m използвайте динамометричен ключ.

  g357349
  g357350

  Подготовка на акумулатора за рециклиране

  Important: След изваждане покрийте клемите на акумулатора със здрава лепяща лента. Не се опитвайте да унищожавате или разглобявате акумулатора, или да вадите някакви части от него.

  Обърнете се към местните власти или към Вашия упълномощен дилър на Toro за допълнителна информация за рециклирането на акумулатора.

  Съхранение

  Important: Съхранявайте машината, акумулатора и зарядното устройство само при температури в рамките на допустимия диапазон; вижте Технически данни.

  Important: Ако ще съхранявате акумулатора в края на сезона, заредете го докато 2 или 3 от светодиодните индикатори на акумулатора светнат в зелен цвят. Не съхранявайте напълно зареден или напълно разреден акумулатор. Когато решите да използвате машината отново, заредете акумулатора, докато левият светодиоден индикатор на зарядното светне в зелен цвят, или и четирите светодиодни индикатора на акумулатора светнат в зелен цвят.

  • Изключете продукта от захранването (т.е. извадете акумулатора и ключа за обезопасяване) и го проверете за повреди, след като е бил използван.

  • Не съхранявайте машината или зарядното устройство с инсталиран акумулатор.

  • Почиствайте всички чужди частици от изделието.

  • Когато не се използва, съхранявайте машината, ключа за обезопасяване, акумулатора и зарядното устройство на място, до което деца нямат достъп.

  • Дръжте машината, акумулатора и зарядното устройство далече от разяждащи препарати от типа на градинските химикали и сол за премахване на лед.

  • За да се намали рискът от сериозно нараняване, не съхранявайте акумулатора на открито или в превозни средства.

  • Затегнете всички елементи за закрепване.

  • Съхранявайте машината, акумулатора и зарядното устройство в затворена и суха зона.

  Обслужване

  Интервал на техническо обслужванеПроцедура по поддръжка
  Годишно
 • Машината трябва да бъде обслужвана от упълномощен за сервизно обслужване дилър.
 • Ако машината се нуждае от сервизно обслужване, свържете се с Вашия упълномощен за сервизно обслужване дилър.

  Отстраняване на неизправности

  Изпълнете само стъпките, описани в тези инструкции. Всякакви допълнителни инспекции, както и дейности за обслужване и ремонт, трябва да се извършват в упълномощен сервизен център или от специалист с нужната квалификация, ако не можете сами да решите проблема.

  ProblemPossible CauseCorrective Action
  Машината не се стартира.
  1. Акумулаторът не е напълно инсталиран в машината.
  2. Акумулаторът не е зареден.
  3. Акумулаторът е повреден.
  4. Има друг електрически проблем с машината.
  1. Извадете и след това върнете акумулатора в машината като се уверите, че е напълно инсталиран и захванат.
  2. Свалете акумулатора от машината и го заредете.
  3. Заменете акумулатора.
  4. Обърнете се към упълномощен за сервизно обслужване дилър.
  Машината не работи или прекъсва.
  1. Върху кабелите на акумулатора има влага.
  2. Акумулаторът не е напълно инсталиран в изделието.
  1. Оставете акумулаторът да изсъхне, или го избършете.
  2. Извадете и след това върнете акумулатора в инструмента, като се уверите, че е напълно инсталиран и захванат.
  Машината не достига пълната си мощност.
  1. Зарядният капацитет на акумулатора е прекалено нисък.
  2. Отворите за вентилация са запушени.
  1. Свалете акумулатора от машината и го заредете напълно.
  2. Почистете отворите за вентилация.
  Акумулаторът се разрежда бързо.
  1. Акумулаторът е с температура над или под допустимия температурен диапазон.
  2. Машината е претоварена
  1. Преместете акумулатора на сухо място с температура между 5° C и 40° C.
  2. Косете тревата при по-висока височина на косене, или по време на косене вървете по-бавно.
  Зарядното устройство не функционира.
  1. Зарядното устройство е с температура над или под допустимия температурен диапазон.
  2. В контакта, към който е свързано зарядното устройство, няма ток.
  1. Разкачете и преместете зарядното устройство в сухо място с температура между 5° C и 40° C.
  2. Свържете се с Вашия лицензиран електротехник, за да поправи контакта.
  Машината не се движи на самоход.
  1. Системата за самоходно придвижване или кабелът за захранване е повреден.
  1. Обърнете се към упълномощен за сервизно обслужване дилър.
  Светодиодният индикатор на зарядното устройство свети в червен цвят.
  1. Зарядното устройство и/или акумулаторът са с температура над или под допустимия температурен диапазон.
  1. Разкачете зарядното устройство и преместете зарядното устройство и акумулатора на сухо място с температура между 5° C и 40° C.
  Светодиодният индикатор на зарядното устройство мига в червен цвят.
  1. Има грешка в комуникацията между акумулатора и зарядното устройство.
  2. Акумулаторът е слаб.
  1. Извадете акумулатора от зарядното устройство, изключете зарядното устройство от контакта със захранването и изчакайте 10 секунди. Включете отново зарядното устройство в контакта и поставете акумулатора в зарядното устройство. Ако светодиодният индикатор на зарядното устройство все още мига в червен цвят, повторете процедурата. Ако светодиодният индикатор на зарядното устройство все още мига след 2 опита, изхвърлете правилно акумулатора в обект за рециклиране на акумулатори.
  2. Свържете се с Вашия упълномощен за сервизно обслужване дилър, ако акумулаторът е в гаранция, или изхвърлете правилно акумулатора в обект за рециклиране на акумулатори.
  Машината издава прекъсващ звуков сигнал.
  1. Акумулаторът не е зареден.
  2. Машината не е в безопасно положение за работа.
  3. Машината е претоварена.
  4. Има друг електрически проблем с машината.
  1. Свалете акумулатора от машината и го заредете.
  2. Уверете се, че машината не е под екстремален ъгъл по време на работа.
  3. Косете тревата при по-висока височина на косене, или по време на косене вървете по-бавно.
  4. Опитайте другите мерки за отстраняване на неизправности, ако алармата продължава да звучи, свържете се с упълномощен за сервизно обслужване дилър.
  Качеството на косенето е влошено или незадоволително.
  1. Ножът се е затъпил.
  2. Натрупани са частици върху платформата за косене.
  1. Наточете или сменете ножа.
  2. Почистете машината отдолу.
  Събирането на тревата е влошено или незадоволително.
  1. Машината е претоварена.
  2. Вентилационните отвори на отделението за трева са блокирани.
  1. Косете тревата при по-голяма височина на косене.
  2. Почистете отделението за трева с вода и мека четка.
  Машината коси неравномерно.
  1. Ножът се е затъпил.
  2. Платформата за косене е повредена.
  1. Наточете или сменете ножа.
  2. Обърнете се към упълномощен за сервизно обслужване дилър.
  Машината вибрира.
  1. Ножът е огънат или е повреден.
  1. Проверете ножа и го сменете, ако е нужно.