Εισαγωγή

Το παρόν χλοοκοπτικό μηχάνημα γκαζόν βαδίζοντα χειριστή με περιστροφική λεπίδα προορίζεται για οικιακή χρήση. Είναι σχεδιασμένο κυρίως για την κοπή γρασιδιού σε καλά συντηρημένο γκαζόν σε οικίες. Δεν είναι σχεδιασμένο για κοπή θάμνων ή για γεωργικές εφαρμογές. Είναι σχεδιασμένο να χρησιμοποιεί τα μοντέλα μπαταρίας ιόντων λιθίου Toro Flex-Force 81825 (παρέχεται με το μοντέλο 21836), 81850 (παρέχεται με το μοντέλο 21843 και το μοντέλο 21844), 81860 ή 81875. Οι συγκεκριμένες μπαταρίες είναι σχεδιασμένες να φορτίζονται αποκλειστικά και μόνο με τα μοντέλα φορτιστή μπαταρίας 81802 (παρέχεται με τα μοντέλα 21836, 21843 και 21844) ή 81805. Η χρήση αυτών των προϊόντων για άλλους σκοπούς πέραν του προβλεπόμενου ενδέχεται να ενέχει κινδύνους για εσάς και για τους διερχομένους.

Τα μοντέλα 21836T, 21843T και 21844T δεν περιλαμβάνουν μπαταρία ή φορτιστή.

Διαβάστε αυτές τις πληροφορίες προσεκτικά για να ενημερωθείτε για τη σωστή λειτουργία και συντήρηση του προϊόντος σας, καθώς και για την αποφυγή τραυματισμών και πρόκλησης ζημιών στο προϊόν. Είστε υπεύθυνοι για τη σωστή και ασφαλή λειτουργία του προϊόντος.

Επισκεφτείτε τη διεύθυνση www.Toro.com για περισσότερες πληροφορίες, όπως συμβουλές ασφαλείας ή εκπαιδευτικό υλικό, ή για να βρείτε τον πλησιέστερο αντιπρόσωπο και να καταχωρίσετε το προϊόν σας.

Για σέρβις, γνήσια ανταλλακτικά ή πρόσθετες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με έναν εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο σέρβις ή την Εξυπηρέτηση Πελατών του κατασκευαστή αναφέροντας τον αριθμό μοντέλου και τον σειριακό αριθμό του προϊόντος σας. Στο Σχήμα 1 παρουσιάζεται η θέση στην οποία θα βρείτε την ετικέτα με το μοντέλο και τον σειριακό αριθμό του προϊόντος. ναγράψτε τους αριθμούς στο παρεχόμενο πεδίο.

Important: Με την κινητή σας συσκευή, μπορείτε να σαρώσετε τον κωδικό QR (αν υπάρχει) στην ετικέτα με τον σειριακό αριθμό σας για να δείτε πληροφορίες για την εγγύηση, τα ανταλλακτικά, καθώς και άλλες πληροφορίες για το προϊόν.

g275230

Στο παρόν εγχειρίδιο προσδιορίζονται οι πιθανοί κίνδυνοι και παρατίθενται μηνύματα ασφάλειας. Τα μηνύματα αυτά αναγνωρίζονται από το προειδοποιητικό σύμβολο (Σχήμα 2), το οποίο δηλώνει έναν κίνδυνο που ενδέχεται να προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό ή θάνατο εάν δεν ληφθούν οι συνιστώμενες προφυλάξεις.

g000502

Στο παρόν εγχειρίδιο χρησιμοποιούνται οι εξής 2 λέξεις για την επισήμανση συγκεκριμένων πληροφοριών. Σημαντικό εφιστά την προσοχή σε σημαντικές πληροφορίες μηχανολογικού ενδιαφέροντος και Σημείωση υπογραμμίζει πληροφορίες γενικού ενδιαφέροντος που χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής.

Graphic

Για βοήθεια και προτού επιστρέψετε αυτό το προϊόν, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.Toro.com/support ή επικοινωνήστε με έναν εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο σέρβις.

Το συγκεκριμένο προϊόν είναι σε συμμόρφωση με όλες τις σχετικές Ευρωπαϊκές οδηγίες. Για λεπτομέρειες ανατρέξτε στη Δήλωση Συμμόρφωσης κάθε προϊόντος.

Ασφάλεια

ΣΗΜΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

ΣΦΛΕΙΣ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ – Για τον περιορισμό του κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς, ηλεκτροπληξίας ή τραυματισμού, όταν χρησιμοποιείτε ένα ηλεκτρικό μηχάνημα πρέπει πάντοτε να διαβάζετε και να τηρείτε τις βασικές προειδοποιήσεις και οδηγίες ασφάλειας, συμπεριλαμβανομένων των εξής:

I. Εκπαίδευση

 1. Ο χειριστής του μηχανήματος είναι υπεύθυνος για ατυχήματα ή κινδύνους που προκαλούνται σε άλλα άτομα ή περιουσιακά τους στοιχεία.

 2. Μην επιτρέπετε σε παιδιά να χρησιμοποιούν ή να παίζουν με το μηχάνημα, την μπαταρία ή τον φορτιστή μπαταρίας. άσει του εθνικού κανονιστικού πλαισίου ενδέχεται να τίθενται περιορισμοί όσον αφορά την ηλικία του χειριστή.

 3. Μην επιτρέπετε ποτέ τον χειρισμό ή το σέρβις του μηχανήματος από παιδιά ή μη εκπαιδευμένα άτομα. Να επιτρέπετε τον χειρισμό και το σέρβις του μηχανήματος μόνο σε υπεύθυνα, εκπαιδευμένα άτομα που είναι εξοικειωμένα με τις οδηγίες και διαθέτουν την απαιτούμενη σωματική ικανότητα.

 4. Πριν χρησιμοποιήσετε το μηχάνημα, την μπαταρία ή τον φορτιστή μπαταρίας, διαβάστε όλες τις οδηγίες και τις προειδοποιητικές σημάνσεις που συνοδεύουν αυτά τα προϊόντα.

 5. Εξοικειωθείτε με τα χειριστήρια και την ορθή λειτουργία του μηχανήματος, της μπαταρίας και του φορτιστή μπαταρίας.

II. Προετοιμασία

 1. Κρατήστε τους διερχομένους, ιδίως τα μικρά παιδιά και τα κατοικίδια, μακριά από τον χώρο λειτουργίας του μηχανήματος.

 2. Μη θέτετε το μηχάνημα σε λειτουργία αν δεν είναι στη θέση τους ή δεν λειτουργούν κανονικά όλα τα προστατευτικά καλύμματα και οι προστατευτικές διατάξεις ασφαλείας, όπως τα παραπέτα και οι συλλέκτης γρασιδιού.

 3. Επιθεωρήστε τον χώρο όπου πρόκειται να χρησιμοποιήσετε το μηχάνημα και απομακρύνετε όλα τα αντικείμενα που θα μπορούσαν να παρεμποδίσουν τη λειτουργία του μηχανήματος ή τα οποία θα μπορούσε να εκτοξεύσει το μηχάνημα.

 4. Προτού χρησιμοποιήσετε το μηχάνημα, να βεβαιώνεστε ότι η λεπίδα, το μπουλόνι της λεπίδας και το συγκρότημα της λεπίδας δεν είναι φθαρμένα ή κατεστραμμένα. ντικαταστήστε τις φθαρμένες ή μη ευανάγνωστες ετικέτες.

 5. Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά και μόνο την μπαταρία που προδιαγράφει η Toro. Η χρήση άλλων εξαρτημάτων και παρελκομένων μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο τραυματισμού και πυρκαγιάς.

 6. Η τοποθέτηση του φορτιστή της μπαταρίας σε πρίζα που δεν είναι τάσης 100-240 V μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία. Μην τοποθετείτε τον φορτιστή της μπαταρίας απευθείας σε πρίζα με τάση εκτός του εύρους των 100 έως 240 V. ν απαιτείται διαφορετικού είδους σύνδεση, χρησιμοποιείτε προσαρμογέα κατάλληλης διάταξης για την πρίζα.

 7. Μην χρησιμοποιείτε μπαταρία ή φορτιστή μπαταρίας που έχει υποστεί ζημιά ή τροποποίηση, γιατί ενδεχόμενη απρόβλεπτη συμπεριφορά του μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά, έκρηξη ή κίνδυνο τραυματισμού.

 8. Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας του φορτιστή μπαταρίας υποστεί φθορά ή ζημιά, επικοινωνήστε με έναν εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο σέρβις για την αντικατάστασή του.

 9. Μην χρησιμοποιείτε μη επαναφορτιζόμενες μπαταρίες.

 10. Φορτίζετε την μπαταρία αποκλειστικά και μόνο με τον φορτιστή μπαταρίας που προδιαγράφει η Toro. Φορτιστής που είναι κατάλληλος για έναν συγκεκριμένο τύπο μπαταρίας ενέχει κίνδυνο πυρκαγιάς αν χρησιμοποιηθεί με άλλη μπαταρία.

 11. Φορτίζετε την μπαταρία μόνο σε καλά αεριζόμενους χώρους.

 12. Μην εκθέτετε τη μπαταρία ή τον φορτιστή μπαταρίας σε φωτιά ή σε θερμοκρασίες άνω των 68°C.

 13. κολουθείτε όλες τις οδηγίες φόρτισης και μην φορτίζετε την μπαταρία σε θερμοκρασία εκτός του εύρους που προδιαγράφεται στις οδηγίες. Σε διαφορετική περίπτωση μπορεί να προκληθεί ζημιά στην μπαταρία και να αυξηθεί ο κίνδυνος πυρκαγιάς.

 14. Φοράτε κατάλληλο ρουχισμό – Να φοράτε κατάλληλη ενδυμασία η οποία θα περιλαμβάνει προστατευτικά για τα μάτια, μακρύ παντελόνι, κατάλληλα αντιολισθητικά υποδήματα (μην είστε ξυπόλητοι και μην φοράτε σαγιονάρες), καθώς και μέσα προστασίας της ακοής. Δένετε πίσω τα μαλλιά σας και μην φοράτε φαρδιά ρούχα ή κρεμαστά κοσμήματα που μπορεί να πιαστούν στα κινούμενα μέρη. Σε περιβάλλον ιδιαίτερα αυξημένης σκόνης χρησιμοποιείτε μάσκες προστασίας από τη σκόνη.

III. Λειτουργία

 1. Τυχόν επαφή με την κινούμενη λεπίδα θα προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό. Κρατάτε τα χέρια και τα πόδια σας μακριά από τον χώρο κοπής και από όλα τα κινούμενα μέρη του μηχανήματος. Μείνετε μακριά από τα ανοίγματα απόρριψης.

 2. Η χρήση αυτού του μηχανήματος για άλλους σκοπούς πέραν του προβλεπόμενου ενδέχεται να ενέχει κινδύνους για εσάς και για τους διερχομένους.

 3. Πριν θέσετε το μηχάνημα σε λειτουργία απενεργοποιήστε την αυτοκινούμενη λειτουργία (αν υπάρχει).

 4. Μην δίνετε κλίση στο μηχάνημα όταν θέτετε τον κινητήρα σε λειτουργία.

 5. ποτρέψτε την ακούσια θέση σε λειτουργία – Προτού συνδέσετε την μπαταρία και χρησιμοποιήσετε το μηχάνημα βεβαιωθείτε ότι έχετε αφαιρέσει το κλειδί ασφαλείας.

 6. Ο χειρισμός του μηχανήματος απαιτεί την πλήρη προσοχή σας. Μην ασχολείστε με δραστηριότητες που σας αποσπούν την προσοχή, καθώς αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε τραυματισμό ή υλικές βλάβες.

 7. Πριν προβείτε σε ρύθμιση, σέρβις, καθαρισμό ή αποθήκευση του μηχανήματος θα πρέπει να θέτετε το μηχάνημα εκτός λειτουργίας, να αφαιρείτε το κλειδί ασφαλείας, να αφαιρείτε την μπαταρία από το μηχάνημα και να περιμένετε να ακινητοποιηθούν όλα τα κινούμενα μέρη.

 8. Όποτε αφήνετε το μηχάνημα χωρίς επίβλεψη ή πριν από την αλλαγή εξαρτημάτων θα πρέπει να αφαιρείτε την μπαταρία και το κλειδί ασφαλείας από το μηχάνημα.

 9. Μην πιέζετε το μηχάνημα – Το μηχάνημα λειτουργεί καλύτερα και ασφαλέστερα στον ρυθμό για τον οποίο έχει σχεδιαστεί.

 10. Παραμένετε σε εγρήγορση – Διατηρείτε την προσοχή σας στην εργασία που εκτελείτε και κάνετε συνετή χρήση του μηχανήματος. Μη χρησιμοποιείτε το μηχάνημα εάν είστε άρρωστοι, κουρασμένοι ή βρίσκεστε υπό την επήρεια αλκοόλ ή φαρμάκων.

 11. Χρησιμοποιείτε το μηχάνημα μόνον όταν υπάρχει καλή ορατότητα και κατάλληλες καιρικές συνθήκες. Μη θέτετε το μηχάνημα σε λειτουργία όταν υπάρχει κίνδυνος κεραυνού.

 12. Να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν κινείστε προς τα πίσω με το μηχάνημα ή όταν τραβάτε το μηχάνημα προς το μέρος σας.

 13. Διατηρείτε πάντοτε καλή ισορροπία και πάτημα, ιδίως σε επικλινή εδάφη. Κινείτε το μηχάνημα από τη μία πλευρά του επικλινούς εδάφους προς την άλλη και ποτέ κατακόρυφα (προς τα πάνω ή προς τα κάτω). Η αλλαγή κατεύθυνσης σε επικλινές έδαφος απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή. Μην χρησιμοποιείτε το μηχάνημα σε επικλινή εδάφη με υπερβολικά μεγάλη κλίση. Όταν χρησιμοποιείτε το μηχάνημα πρέπει να βαδίζετε – σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να τρέχετε.

 14. Μην στρέφετε το υλικό απόρριψης προς την κατεύθυνση άλλων ατόμων. ποφύγετε την απόρριψη υλικού σε τοίχο ή άλλο εμπόδιο γιατί το υλικό μπορεί να εξοστρακιστεί προς τα εσάς. Να ακινητοποιείτε τη λεπίδα ή τις λεπίδες όταν διέρχεστε από οποιαδήποτε άλλη επιφάνεια εκτός από γρασίδι.

 15. Έχετε το νου σας για λακκούβες, αυλάκια, προεξοχές, βράχους ή άλλα κρυμμένα αντικείμενα. Το ανώμαλο έδαφος μπορεί να σας κάνει να χάσετε την ισορροπία ή το πάτημά σας.

 16. Το βρεγμένο χορτάρι και τα βρεγμένα φύλλα μπορούν να οδηγήσουν σε σοβαρό τραυματισμό αν γλιστρήσετε και έρθετε σε επαφή με τη λεπίδα. ποφύγετε την κοπή σε βρεγμένο χώρο ή υπό βροχή.

 17. Εάν το μηχάνημα κτυπήσει κάποιο αντικείμενο ή εάν παρατηρήσετε κραδασμούς, θέστε αμέσως το μηχάνημα εκτός λειτουργίας, αφαιρέστε το κλειδί ασφαλείας, αφαιρέστε την μπαταρία και περιμένετε να ακινητοποιηθούν όλα τα κινούμενα μέρη προτού εξετάσετε το μηχάνημα για τυχόν ζημιές. Εκτελέστε όλες τις απαιτούμενες επισκευές πριν το θέσετε ξανά σε λειτουργία.

 18. Θέστε το μηχάνημα εκτός λειτουργίας και αφαιρέστε το κλειδί ασφαλείας προτού φορτώσετε το μηχάνημα για να το μεταφέρετε.

 19. Σε περίπτωση κακής μεταχείρισης της μπαταρίας μπορεί να εξέλθει υγρό, η επαφή με το οποίο πρέπει να αποφεύγεται. Σε περίπτωση ακούσιας επαφής με το υγρό, ξεπλύνετέ το με νερό. Εάν το υγρό έρθει σε επαφή με τα μάτια σας, ζητήστε ιατρική βοήθεια. Το υγρό το οποίο εξέρχεται από την μπαταρία ενδέχεται να προκαλέσει ερεθισμό ή εγκαύματα.

IV. Συντήρηση και αποθήκευση

 1. Πριν προβείτε σε ρύθμιση, σέρβις, καθαρισμό ή αποθήκευση του μηχανήματος θα πρέπει να θέτετε το μηχάνημα εκτός λειτουργίας, να αφαιρείτε το κλειδί ασφαλείας, να αφαιρείτε την μπαταρία από το μηχάνημα και να περιμένετε να ακινητοποιηθούν όλα τα κινούμενα μέρη.

 2. Μην επιχειρήσετε επισκευή του μηχανήματος που δεν προβλέπεται στις οδηγίες. Για την εκτέλεση εργασιών σέρβις στο μηχάνημα με τον ίδιο τύπο ανταλλακτικών απευθυνθείτε σε εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο σέρβις.

 3. Κατά το σέρβις του μηχανήματος, φοράτε γάντια και προστατευτικά για τα μάτια.

 4. ν η λεπίδα στραβώσει, φθαρεί ή ραγίσει, αντικαταστήστε την. Όταν η λεπίδα δεν είναι ζυγοσταθμισμένη, δημιουργούνται κραδασμοί που μπορεί να προκαλέσουν ζημιά στον κινητήρα ή τραυματισμό.

 5. Κατά την επισκευή της λεπίδας, έχετε υπόψη ότι η λεπίδα μπορεί να κινείται ακόμη και όταν η πηγή τροφοδοσίας είναι απενεργοποιημένη.

 6. Ελέγχετε τακτικά τον σάκο συλλογής χόρτου για φθορές ή αλλοιώσεις. Εάν έχει φθαρεί, αντικαταστήστε τον με [ανταλλακτικό] σάκο της Toro.

 7. Για βέλτιστη απόδοση, χρησιμοποιείτε μόνο γνήσια ανταλλακτικά και εξαρτήματα Toro. Άλλα ανταλλακτικά και εξαρτήματα ενδέχεται να αποβούν επικίνδυνα και η χρήση τους να ακυρώσει την εγγύηση του προϊόντος σας.

 8. Συντηρείτε το μηχάνημα – Διατηρείτε τις κόψεις κοφτερές και καθαρές για πιο καλή και ασφαλή απόδοση. Διατηρείτε τις χειρολαβές στεγνές και καθαρές, ιδίως από λάδια και γράσα. Διατηρείτε τα προστατευτικά καλύμματα στη θέση τους και σε καλή λειτουργική κατάσταση. Διατηρείτε τις λεπίδες κοφτερές. Χρησιμοποιείτε μόνο τον ίδιο τύπο ανταλλακτικών λεπίδων.

 9. Ελέγχετε το μηχάνημα για φθαρμένα εξαρτήματα – ν υπάρχουν φθαρμένα προστατευτικά καλύμματα ή άλλα εξαρτήματα, εξακριβώστε αν το μηχάνημα είναι σε θέση να λειτουργήσει σωστά. Ελέγξτε αν υπάρχουν μη ευθυγραμμισμένα ή στραβωμένα κινούμενα μέρη, σπασμένα εξαρτήματα στερέωσης ή άλλα εξαρτήματα, ή οτιδήποτε άλλον που μπορεί να επηρεάσει τη λειτουργία του μηχανήματος. Εάν δεν προβλέπεται κάτι διαφορετικό στις οδηγίες, απευθυνθείτε σε εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο σέρβις για την επισκευή ή αντικατάσταση ενός φθαρμένου προστατευτικού καλύμματος ή εξαρτήματος.

 10. Όταν η μπαταρία δεν χρησιμοποιείται, φυλάσσετέ την μακρυά από μεταλλικά αντικείμενα όπως συνδετήρες, νομίσματα, κλειδιά, καρφιά και βίδες με τα οποία μπορεί να δημιουργηθεί επαφή του ενός ακροδέκτη με τον άλλο. Η βραχυκύκλωση των ακροδεκτών της μπαταρίας μπορεί να προκαλέσει εγκαύματα ή πυρκαγιά.

 11. Ελέγχετε τακτικά αν τα μπουλόνια στερέωσης της λεπίδας και του κινητήρα είναι καλά σφιγμένα.

 12. Όταν δεν χρησιμοποιείτε το μηχάνημα, αποθηκεύετέ το σε εσωτερικό, στεγνό και ασφαλή χώρο, μακρυά από παιδιά.

 13. ΠΡΟΣΟΧΗ – ν η μπαταρία υποστεί κακή μεταχείριση, μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά ή χημικά εγκαύματα. Μην αποσυναρμολογείτε την μπαταρία. Μην θερμαίνετε την μπαταρία πάνω από τους 68°C και μην την αποτεφρώνετε. ντικαθιστάτε την μπαταρία αποκλειστικά και μόνο με γνήσια μπαταρία της Toro. Η χρήση άλλου τύπου μπαταρίας μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά ή έκρηξη. Φυλάσσετε τις μπαταρίες μακρυά από παιδιά και στην αρχική τους συσκευασία μέχρι να είστε έτοιμοι να τις χρησιμοποιήσετε.

 14. Μην απορρίπτετε την μπαταρία στη φωτιά. Υπάρχει κίνδυνος έκρηξης του στοιχείου της. Ελέγξτε αν οι τοπικοί κανονισμοί προβλέπουν ειδικές οδηγίες διάθεσης.

ΦΥΛΞΤΕ ΥΤΕΣ

ΣΦΛΕΙΣ

Αυτοκόλλητα ασφαλείας και οδηγιών

Graphic

Οι ετικέτες προειδοποίησης και οδηγιών ασφάλειας είναι εύκολα αναγνώσιμες από τον χειριστή και βρίσκονται κοντά σε κάθε πηγή δυνητικού κινδύνου. ντικαθιστάτε τις τυχόν φθαρμένες ή αποκολλημένες ετικέτες.

decal134-6016
decal134-5099
decal134-5297
decal134-4550
decal137-9461

Μοντέλο 81825

decal137-9487

Μοντέλο 81850

decal140-2158
decal137-9495
decal137-9463

Συναρμολόγηση

Important: Η μπαταρία δεν είναι πλήρως φορτισμένη κατά την αγορά της. Προτού χρησιμοποιήσετε το μηχάνημα για πρώτη φορά ανατρέξτε στην ενότητα Φόρτιση της μπαταρίας.

Note: Το κλειδί ασφαλείας και όλα τα μη συναρμολογημένα εξαρτήματα έχουν τοποθετηθεί στο διαμέρισμα της μπαταρίας για ασφάλεια κατά τη μεταφορά. Πριν από τη συναρμολόγηση φροντίστε να τα αφαιρέσετε από το διαμέρισμα και να τα αποθηκεύσετε σε ασφαλές μέρος.

Στερέωση του φορτιστή μπαταρίας στον τοίχο (προαιρετικό)

Εξαρτήματα που απαιτούνται για αυτή τη διαδικασία:

Εξαρτήματα στερέωσης (δεν περιλαμβάνεται)2

Εάν θέλετε, στερεώστε τον φορτιστή μπαταρίας στον τοίχο χρησιμοποιώντας τις οπές στο πίσω μέρος του φορτιστή.

Τοποθετήστε τον σε εσωτερικό χώρο (π.χ. στο γκαράζ ή άλλο στεγνό μέρος), κοντά σε παροχή ρεύματος και μακρυά από παιδιά.

νατρέξτε στο Σχήμα 3 για βοήθεια στη στερέωση του φορτιστή.

Σύρετε τον φορτιστή πάνω από τα εξαρτήματα στερέωσης που έχετε τοποθετήσει καταλλήλως στον τοίχο για να τον στερεώσετε στη θέση του (τα εξαρτήματα στερέωσης δεν περιλαμβάνονται).

g290534

Συναρμολόγηση της χειρολαβής

Εξαρτήματα που απαιτούνται για αυτή τη διαδικασία:

Συναρμολόγηση της πάνω χειρολαβής1
Μπουλόνι2
σφαλιστικό παξιμάδι2

Important: φαιρέστε και απορρίψτε το πλαστικό προστατευτικό κάλυμμα από το χλοοκοπτικό και τα υπόλοιπα πλαστικά ή άλλα υλικά συσκευασίας που υπάρχουν στο μηχάνημα.

Note: φαιρέστε τα ελαστικά πώματα από το συγκρότημα της χειρολαβής προτού τοποθετήσετε την άνω ράβδο της χειρολαβής στην κάτω ράβδο. υτά τοποθετούνται κατά την παραγωγή για αποφυγή ζημιάς στα καλώδια και τις ντίζες.

Προειδοποίηση

Εάν δεν διπλώσετε ή ξεδιπλώσετε σωστά τη χειρολαβή, μπορεί να προκληθεί ζημιά στα καλώδια, που με τη σειρά της μπορεί να οδηγήσει σε μη ασφαλή κατάσταση λειτουργίας.

 • Προσέξτε να μην προκληθεί ζημιά στα καλώδια όταν αναδιπλώνετε ή ξεδιπλώνετε τη χειρολαβή.

 • Εάν κάποιο καλώδιο υποστεί ζημιά, επικοινωνήστε με έναν εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο σέρβις.

 1. Τοποθετήστε το άνω συγκρότημα της χειρολαβής στην κάτω χειρολαβή και στερεώστε το χρησιμοποιώντας 2 μπουλόνια και 2 ασφαλιστικά παξιμάδια, όπως φαίνεται στην Σχήμα 4.

  g342173
 2. Τραβήξτε τη δοκό απασφάλισης της χειρολαβής προς την άνω χειρολαβή για να ελευθερώσετε την ασφάλεια της χειρολαβής (Σχήμα 5).

 3. Μετακινήστε τη λαβή προς τα πίσω στη θέση λειτουργίας και αφήστε τη δοκό απασφάλισης της χειρολαβής (Σχήμα 5).

  Note: εβαιωθείτε ότι η λαβή έχει ασφαλίσει στη θέση της με τον χαρακτηριστικό ήχο «κλικ».

  g341335

Γενική επισκόπηση προϊόντος

g364064
g342171
Μοντέλοάρος

(χωρίς μπαταρία)

ΜήκοςΠλάτοςΎψος
21836/T20,2 kg130,6 cm41,7 cm107,3 cm
    
21843/T22,1 kg136,2 cm48,5 cm108,5 cm
    
21844/T24,0 kg136,2 cm48,5 cm108,5 cm
    

Διαστάσεις SmartStow (διπλωμένο)

ΜοντέλοΜήκοςΠλάτοςΎψος
21836/T41,2 cm41,7 cm113,5 cm
21843/T41,0 cm48,5 cm114,0 cm
21844/T41,0 cm48,5 cm114,0 cm

Μπαταρία

Μοντέλο8182581850
Χωρητικότητα μπαταρίας2,5 Ah4,0 Ah
135 Wh216 Wh

Τάση μπαταρίας (τιμές κατασκευαστή) = 60 V μέγιστη και 54 V ονομαστική. Η πραγματική τάση διαφοροποιείται αναλόγως του φορτίου.

Φορτιστής μπαταρίας

Μοντέλο81802
ΤύποςΦορτιστής μπαταρίας ιόντων λιθίου 60 V MAX
Είσοδος100 έως 240 V AC 50/60Hz Max 2,0 A
Έξοδος60 V MAX DC 2,0 A

Προβλεπόμενα εύρη τιμών θερμοκρασίας

Φόρτιση/αποθήκευση της μπαταρίας:από 5°C έως 40°C*
Χρήση της μπαταρίας:-30°C έως 49°C*
Χρήση του μηχανήματος:0°C έως 49°C*

*Ο χρόνος φόρτισης αυξάνεται αν η φόρτιση της μπαταρίας δεν γίνεται εντός του συγκεκριμένου εύρους τιμών.

ποθηκεύετε το μηχάνημα, την μπαταρία και τον φορτιστή μπαταρίας σε κλειστό χώρο, που να είναι καθαρός και χωρίς υγρασία.

Χειρισμός

Note: Καθορίστε την αριστερή και δεξιά πλευρά του μηχανήματος από την κανονική θέση χειρισμού.

Πριν από τη λειτουργία

Τοποθέτηση της μπαταρίας

Important: Χρησιμοποιείτε την μπαταρία μόνο σε θερμοκρασίες που βρίσκονται εντός του προβλεπόμενου εύρους τιμών· ανατρέξτε στην ενότητα Τεχνικά χαρακτηριστικά.

 1. εβαιωθείτε ότι το κλειδί ασφαλείας δεν είναι εγκατεστημένο στο μηχάνημα.

 2. εβαιωθείτε ότι οι αεραγωγοί της μπαταρίας είναι καθαροί από σκόνη και σκουπίδια.

 3. νασηκώστε το καπάκι του διαμερίσματος της μπαταρίας (Σχήμα 8, ).

 4. Ευθυγραμμίστε την εσοχή της μπαταρίας με τις γλωττίδες στο εσωτερικό του διαμερίσματος και σύρετε την μπαταρία μέσα στο διαμέρισμα μέχρι να ασφαλίσει στη θέση της (Σχήμα 8, B).

 5. Κλείστε το καπάκι του διαμερίσματος της μπαταρίας (Σχήμα 8, C).

  Note: Εάν το καπάκι του διαμερίσματος της μπαταρίας δεν κλείνει καλά, η μπαταρία δεν έχει τοποθετηθεί στη θέση της όπως πρέπει.

g341293

Ρύθμιση του ύψους κοπής

Προειδοποίηση

Κατά τη ρύθμιση του ύψους κοπής τα χέρια σας ενδέχεται να έρθουν σε επαφή με την κινούμενη λεπίδα, με αποτέλεσμα σοβαρό τραυματισμό.

 • Πριν από τη ρύθμιση του ύψους κοπής, σβήστε τον κινητήρα, αφαιρέστε την μπαταρία και περιμένετε να ακινητοποιηθούν όλα τα κινούμενα μέρη.

 • Κατά τη ρύθμιση του ύψους κοπής, μην βάζετε τα δάκτυλά σας κάτω από το περίβλημα.

Για να ρυθμίσετε το ύψος κοπής, κρατήστε πατημένο το κουμπί ρύθμισης ύψους κοπής και σηκώστε ή κατεβάστε το δάπεδο έτσι ώστε στη θυρίδα ένδειξης ύψους κοπής να αναγράφεται η τιμή που θέλετε (Σχήμα 9).

g364065

Το ύψος κοπής ρυθμίζεται σε 6 βήματα, από 19 mm έως 70 mm.

ΔείκτηςΘέση ύψους κοπής
Graphic1 (χαμηλότερη)
Graphic2
Graphic3
Graphic4
Graphic5
Graphic6 (υψηλότερη)

Κατά τη λειτουργία

Θέση του μηχανήματος σε λειτουργία

 1. εβαιωθείτε ότι η μπαταρία είναι φορτισμένη και τοποθετημένη στο μηχάνημα· ανατρέξτε στην ενότητα Τοποθέτηση της μπαταρίας.

 2. Τοποθετήστε το κλειδί ασφαλείας στο μηχάνημα (Σχήμα 10).

  g344530
 3. Πιέστε το κουμπί ON/OFF που υπάρχει στο κέντρο της άνω λαβής για να ενεργοποιήσετε το μηχάνημα.

 4. Πιέστε τις λαβές ελέγχου λεπίδας για να ξεκινήσει το μηχάνημα.

  g341398

Χρήση της αυτοκινούμενης λειτουργίας

Μόνο στο μοντέλο 21844/T
 • Για να ρυθμίσετε την ταχύτητα αυτοκινούμενης λειτουργίας, χρησιμοποιήστε το χειριστήριο ταχύτητας (Σχήμα 12).

 • Για να ενεργοποιήσετε την αυτοκινούμενη λειτουργία, πιέστε τις λαβές αυτοκινούμενης λειτουργίας προς τη χειρολαβή και κρατήστε τις πατημένες (Σχήμα 12).

 • Για να διακόψετε την αυτοκινούμενη λειτουργία, αφήστε ελεύθερες τις λαβές αυτοκινούμενης λειτουργίας.

  Note: Για να μειώσετε την ταχύτητα πορείας, μετακινήστε το χειριστήριο ταχύτητας προς τα αριστερά και για να την αυξήσετε μετακινήστε το προς τα δεξιά.

  g342174

Ρύθμιση ταχύτητας λεπίδας

υτό το μηχάνημα διαθέτει 2 ρυθμίσεις ταχύτητας λεπίδας: RUNSMART (υτόματη) και MAX (Μέγιστη).

 • Στη θέση RUNSMART (υτόματη) η ταχύτητα της λεπίδας ρυθμίζεται αυτόματα για μεγαλύτερη αποδοτικότητα. Οι αλλαγές στις συνθήκες κοπής ανιχνεύονται και η ταχύτητα της λεπίδας αυξάνεται όταν χρειάζεται για να διατηρηθεί σταθερή η ποιότητα της κοπής.

 • Στη θέση MAX (Μέγ), η ταχύτητα της λεπίδας διατηρείται πάντοτε στη μέγιστη ταχύτητα.

Πατήστε το κουμπί MAX που βρίσκεται κάτω από το κουμπί ON/OFF για να επιλέξετε την ταχύτητα MAX (Μέγιστη) (Σχήμα 12).

νακύκλωση των κομμένων χόρτων και φύλλων

άσει των εργοστασιακών ρυθμίσεών του, το μηχάνημά σας ανακυκλώνει τα κομμένα χόρτα και φύλλα αφήνοντάς τα και πάλι πάνω στο γκαζόν.

Εάν στο μηχάνημα είναι τοποθετημένο το κουτί συλλογής γρασιδιού, τότε πρέπει να το αφαιρέσετε για να ανακυκλώσετε το κομμένο γρασίδι. νατρέξτε στην ενότητα φαίρεση του κουτιού συλλογής γρασιδιού.

Εγκατάσταση της ποδιάς κομμένου γρασιδιού

 1. Θέστε το μηχάνημα εκτός λειτουργίας και αφαιρέστε την μπαταρία και το κλειδί ασφαλείας. νατρέξτε στην ενότητα Θέση του μηχανήματος εκτός λειτουργίας.

 2. Τοποθετήστε το μηχάνημα στην κάθετη θέση φύλαξης. νατρέξτε στην ενότητα ποθήκευση του μηχανήματος στην κάθετη θέση φύλαξης.

 3. Καθαρίστε την κάτω πλευρά του δαπέδου για να βεβαιωθείτε ότι η ποδιά θα εγκατασταθεί σωστά. νατρέξτε στην ενότητα Καθαρισμός της κάτω πλευράς του μηχανήματος.

 4. Ευθυγραμμίστε την ποδιά κομμένου γρασιδιού και πιέστε την κάτω πλευρά της έτσι ώστε να κουμπώσει στους 2 πείρους συγκράτησης, όπως φαίνεται στην Σχήμα 13.

  Important: Για να είναι σωστά εγκατεστημένη η ποδιά κομμένου γρασιδιού, η κάτω πλευρά της δεν πρέπει να εξέχει από την κάτω πλευρά του δαπέδου. Εάν δεν εγκαθίσταται σωστά τότε μην τη χρησιμοποιήσετε. Επικοινωνήστε με έναν εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο σέρβις.

  g342177

φαίρεση της ποδιάς κομμένου γρασιδιού

Για να αφαιρέσετε την ποδιά κομμένου γρασιδιού, αφαιρέστε την μπαταρία και, μετά, εκτελέστε με αντίστροφη σειρά τα βήματα της ενότητας Εγκατάσταση της ποδιάς κομμένου γρασιδιού.

Συλλογή των κομμένων χόρτων και φύλλων

Χρησιμοποιήστε το κουτί συλλογής όταν θέλετε να συλλέξετε το κομμένο γρασίδι και τα φύλλα από το γκαζόν.

Εάν είναι εγκατεστημένη η ποδιά κομμένου γρασιδιού και θέλετε να συλλέξετε το κομμένο γρασίδι και τα φύλλα, τότε πρέπει να την αφαιρέσετε. νατρέξτε στην ενότητα φαίρεση της ποδιάς κομμένου γρασιδιού.

Τοποθέτηση του κουτιού συλλογής γρασιδιού

 1. Μετακινήστε τη χειρολαβή στην όρθια θέση και ανασηκώστε τον πίσω εκτροπέα (Σχήμα 14, A).

 2. Τοποθετήστε τα άγκιστρα του κουτιού συλλογής γρασιδιού στις αντίστοιχες εγκοπές του μηχανήματος (Σχήμα 14, ).

 3. φήστε τον πίσω εκτροπέα να ακουμπήσει στο κουτί (Σχήμα 14, C).

 4. Επαναφέρετε τη χειρολαβή στη θέση λειτουργίας. νατρέξτε στην ενότητα ναδίπλωση της χειρολαβής.

g341400

Δείκτης πλήρωσης κουτιού συλλογής γρασιδιού

Το κουτί συλλογής γρασιδιού διαθέτει δείκτη πλήρωσης, ο οποίος είναι τοποθετημένος στο πίσω μέρος του καλύμματός του. Κατά τη συλλογή γρασιδιού, η ροή του αέρα στο εσωτερικό του κουτιού συλλογής χόρτου ανασηκώνει το πτερύγιο του δείκτη και το διατηρεί στην ανοικτή θέση. Όταν το κουτί συλλογής γρασιδιού γεμίσει, η ροή του αέρα διακόπτεται και το πτερύγιο του δείκτη κλείνει.

g363501

φαίρεση του κουτιού συλλογής γρασιδιού

Για να αφαιρέσετε το κουτί, εκτελέστε με αντίστροφη σειρά τα βήματα της ενότητας Τοποθέτηση του κουτιού συλλογής γρασιδιού.

Μην χρησιμοποιείτε το μηχάνημα χωρίς το κουτί συλλογής γρασιδιού, εκτός εάν είναι εγκατεστημένη η ποδιά κομμένου γρασιδιού. Το κουτί συλλογής γρασιδιού δεν πρέπει να αφαιρείται παρά μόνο κατά τη λειτουργία επικάλυψης εδάφους, τη μεταφορά ή αποθήκευση του μηχανήματος ή το άδειασμα του κουτιού συλλογής γρασιδιού (Σχήμα 16).

g356991

Θέση του μηχανήματος εκτός λειτουργίας

 1. φήστε ελεύθερη τη λαβή ελέγχου λεπίδας (Σχήμα 10).

  g341392
 2. φαιρέστε το κλειδί ασφαλείας από το μηχάνημα (Σχήμα 10).

  g344533
 3. φαιρέστε την μπαταρία· ανατρέξτε στην ενότητα φαίρεση της μπαταρίας από το μηχάνημα.

  Note: Όποτε δεν χρησιμοποιείτε το μηχάνημα, αφαιρείτε την μπαταρία.

φαίρεση της μπαταρίας από το μηχάνημα

 1. νασηκώστε το καπάκι του διαμερίσματος της μπαταρίας.

 2. Πιέστε το μάνδαλο της μπαταρίας για να την απελευθερώσετε και να την αφαιρέσετε.

 3. Κλείστε το καπάκι του διαμερίσματος της μπαταρίας.

g341360

Συμβουλές για το χειρισμό

Γενικές συμβουλές σχετικά με την κοπή

 • ποφύγετε την πρόσκρουση σταθερών αντικειμένων με τη λεπίδα. Μην περνάτε ποτέ σκοπίμως το μηχάνημα πάνω από κάποιο αντικείμενο.

 • Για βέλτιστη απόδοση, τοποθετήστε μια καινούρια λεπίδα της Toro πριν από την έναρξη της περιόδου κοπής ή όταν χρειαστεί.

Κοπή γρασιδιού

 • Κόβετε μόνο περίπου το ένα τρίτο του ύψους του γρασιδιού κάθε φορά. Για καλύτερης ποιότητας και ταχύτερη κοπή και συλλογή κομμένων χόρτων, ρυθμίστε μεγαλύτερο ύψος κοπής.

 • Μην κόβετε στη χαμηλότερη ρύθμιση ύψους κοπής, παρά μόνο όταν το γρασίδι είναι αραιό ή στο τέλος του φθινοπώρου που η ανάπτυξή του αρχίζει να επιβραδύνεται.

 • Κατά την κοπή ψηλού γρασιδιού, χρησιμοποιήστε την υψηλότερη ρύθμιση ύψους κοπής και κινηθείτε πιο αργά. Στη συνέχεια, περάστε ξανά την περιοχή με χαμηλότερη ρύθμιση για βέλτιστη εμφάνιση. Εάν το γρασίδι είναι πολύ ψηλό, το μηχάνημα μπορεί να βουλώσει και να προκληθεί ρετάρισμα του κινητήρα.

 • Τα υγρά χόρτα ή φύλλα έχουν την τάση να συσσωματώνονται και μπορεί να βουλώσουν το μηχάνημα ή να προκαλέσουν ρετάρισμα του κινητήρα. ποφύγετε την κοπή σε βρεγμένο χώρο.

 • Έχετε το νου σας για ενδεχόμενο πυρκαγιάς σε πολύ ξηρές συνθήκες, τηρείτε όλες τις τοπικές προειδοποιήσεις κινδύνου πυρκαγιάς και διατηρείτε το μηχάνημα καθαρό από ξερά χόρτα και φύλλα.

 • λλάξτε την κατεύθυνση κοπής. υτό συμβάλλει στην διασπορά των κομμένων χόρτων και φύλλων στο έδαφος για ομοιόμορφη λίπανση.

 • Εάν η τελική εμφάνιση του γκαζόν δεν είναι ικανοποιητική, δοκιμάστε 1 ή περισσότερα από τα εξής:

  • ντικαταστήστε ή ακονίστε τη λεπίδα.

  • Κινηθείτε με πιο αργό ρυθμό κατά την κοπή.

  • υξήστε το ύψος κοπής του μηχανήματος.

  • Κόβετε το γρασίδι πιο συχνά.

  • Φροντίστε να υπάρχει αλληλοεπικάλυψη στις σειρές κομμένου χόρτου αντί να περνάτε μια ολόκληρη σειρά κάθε φορά.

Κοπή φύλλων

 • φού κόψετε το γκαζόν, βεβαιωθείτε ότι είναι ορατό το μισό γρασίδι μέσα από τα κομμένα φύλλα που το καλύπτουν. Μπορεί να χρειαστεί να περάσετε τα φύλλα αρκετές φορές με το μηχάνημα.

 • Εάν υπάρχει μεγάλη ποσότητα φύλλων στο έδαφος, τότε απομακρύνετε ένα μέρος τους προτού τα κόψετε. Εάν το μηχάνημα δεν κόβει τα φύλλα αρκετά ψιλά, τότε μειώστε την ταχύτητα που κινείστε ή χρησιμοποιήστε αρχικά υψηλότερο ύψος κοπής και, μετά, το ύψος κοπής που θέλετε.

Μετά τη λειτουργία

Φόρτιση της μπαταρίας

Important: Η μπαταρία δεν είναι πλήρως φορτισμένη κατά την αγορά της. Προτού χρησιμοποιήσετε το εργαλείο για πρώτη φορά, τοποθετήστε την μπαταρία στον φορτιστή και φορτίστε την μέχρι η φωτεινή ένδειξη LED να δείξει ότι η μπαταρία είναι πλήρως φορτισμένη. Διαβάστε όλες τις προφυλάξεις ασφάλειας.

Important: Φορτίζετε την μπαταρία μόνο σε θερμοκρασίες που βρίσκονται εντός του προβλεπόμενου εύρους τιμών· ανατρέξτε στην ενότητα Τεχνικά χαρακτηριστικά.

Note: Για να ελέγχετε την κατάσταση φόρτισης οποιαδήποτε στιγμή, πατάτε το κουμπί ένδειξης φόρτισης μπαταρίας πάνω στην μπαταρία (ενδεικτικές λυχνίες LED).

 1. εβαιωθείτε ότι οι αεραγωγοί της μπαταρίας και του φορτιστή είναι καθαροί από σκόνη και σκουπίδια.

  g290533
 2. Ευθυγραμμίστε την εσοχή της μπαταρίας (Σχήμα 20) με τις γλωττίδες στο σώμα του φορτιστή.

 3. Σύρετε την μπαταρία πάνω στο σώμα του φορτιστή μέχρι το τέρμα (Σχήμα 20).

 4. Για να αφαιρέσετε την μπαταρία, σύρετέ την προς τα έξω.

 5. νατρέχετε στον ακόλουθο πίνακα για να βλέπετε τι σημαίνουν οι φωτεινές ενδείξεις LED στον φορτιστή μπαταρίας.

  Φωτεινή ένδειξηΤι σημαίνει
  Εκτός λειτουργίαςΔεν έχει τοποθετηθεί μπαταρία
  Πράσινη και αναβοσβήνειΗ μπαταρία φορτίζεται
  ΠράσινηΗ μπαταρία είναι φορτισμένη
  ΚόκκινηΗ θερμοκρασία της μπαταρίας και/ή του φορτιστή είναι υψηλότερη ή χαμηλότερη από το προβλεπόμενο θερμοκρασιακό εύρος
  Κόκκινη και αναβοσβήνειΣφάλμα φόρτισης μπαταρίας*

νατρέξτε στην ενότητα για περισσότερες πληροφορίες.

Important: Η μπαταρία μπορεί να παραμένει πάνω στον φορτιστή για σύντομα διαστήματα μεταξύ των χρήσεων.Εάν η μπαταρία δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, αφαιρείτε την από τον φορτιστή· ανατρέξτε στην ενότητα Σέρβις.

Καθαρισμός του μηχανήματος

Καθαρισμός της κάτω πλευράς του μηχανήματος

Περιοδικότητα εργασιών συντήρησηςΔιαδικασία συντήρησης
Μετά από κάθε χρήση
 • Καθαρίστε κομμένα χόρτα και άλλες ακαθαρσίες από την κάτω πλευρά του μηχανήματος.
 • Για καλύτερα αποτελέσματα, ο καθαρισμός της κάτω πλευράς του μηχανήματος πρέπει να γίνεται εντός σύντομου διαστήματος από την ολοκλήρωση της κοπής.

  1. Θέστε το μηχάνημα εκτός λειτουργίας και αφαιρέστε την μπαταρία και το κλειδί ασφαλείας.

  2. Επιλέξτε την χαμηλότερη ρύθμιση ύψους κοπής για να χαμηλώσετε το μηχάνημα.

  3. Τοποθετήστε το μηχάνημα στην κάθετη θέση φύλαξης· ανατρέξτε στην ενότητα ποθήκευση του μηχανήματος στην κάθετη θέση φύλαξης.

  4. Χρησιμοποιώντας βούρτσα ή σκούπα, απομακρύνετε τα κατάλοιπα από την κάτω πλευρά του μηχανήματος.

   Important: Μη χρησιμοποιήσετε νερό για να καθαρίσετε το μηχάνημα, διότι θα προκαλέσει βλάβη στα ηλεκτρικά εξαρτήματα.

  5. Καθαρίστε το κουτί συλλογής γρασιδιού.

  Καθαρισμός του κουτιού συλλογής γρασιδιού

  Περιοδικότητα εργασιών συντήρησηςΔιαδικασία συντήρησης
  Μετά από κάθε χρήση
 • Καθαρίστε το κουτί συλλογής γρασιδιού από κομμένα χόρτα και άλλες ακαθαρσίες.
 • Να καθαρίζετε τακτικά το κουτί συλλογής γρασιδιού ώστε να έχετε τη μέγιστη δυνατότητα συλλογής. ουρτσίστε και απομακρύνετε τα κατάλοιπα.

  ναδίπλωση της χειρολαβής

  Προειδοποίηση

  Εάν δεν διπλώσετε ή ξεδιπλώσετε σωστά τη χειρολαβή, μπορεί να προκληθεί ζημιά στα καλώδια, που με τη σειρά της μπορεί να οδηγήσει σε μη ασφαλή κατάσταση λειτουργίας.

  • Προσέξτε να μην προκληθεί ζημιά στα καλώδια όταν αναδιπλώνετε ή ξεδιπλώνετε τη χειρολαβή.

  • Εάν κάποιο καλώδιο υποστεί ζημιά, επικοινωνήστε με έναν εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο σέρβις.

  Προειδοποίηση

  Προτού ενεργοποιήσετε το μηχάνημα, βεβαιωθείτε ότι η χειρολαβή βρίσκεται στη θέση λειτουργίας ώστε να αποφύγετε τραυματισμούς λόγω εκτόξευσης αντικειμένων.

  1. Θέστε το μηχάνημα εκτός λειτουργίας, αφαιρέστε το κλειδί ασφαλείας και αφαιρέστε την μπαταρία. νατρέξτε στην ενότητα Θέση του μηχανήματος εκτός λειτουργίας.

  2. Τραβήξτε τη δοκό απασφάλισης της χειρολαβής προς την άνω χειρολαβή για να ελευθερώσετε την ασφάλεια της χειρολαβής (Σχήμα 21).

  3. ναδιπλώστε τη χειρολαβή είτε μέχρι τη μέση στην όρθια θέση, είτε εντελώς στην κάθετη θέση φύλαξης, όπως φαίνεται στην Σχήμα 21.

   g342175
  4. Για να ξεδιπλώσετε τη χειρολαβή, ανατρέξτε στην ενότητα Συναρμολόγηση της χειρολαβής.

  ποθήκευση του μηχανήματος στην κάθετη θέση φύλαξης

  Μπορείτε να αποθηκεύετε το μηχάνημα στην κάθετη θέση φύλαξης προκειμένου να ελαχιστοποιείτε τον χώρο αποθήκευσης.

  Προειδοποίηση

  Εάν δεν διπλώσετε ή ξεδιπλώσετε σωστά τη χειρολαβή, μπορεί να προκληθεί ζημιά στα καλώδια, που με τη σειρά της μπορεί να οδηγήσει σε μη ασφαλή κατάσταση λειτουργίας.

  • Προσέξτε να μην προκληθεί ζημιά στα καλώδια όταν αναδιπλώνετε ή ξεδιπλώνετε τη χειρολαβή.

  • Εάν κάποιο καλώδιο υποστεί ζημιά, επικοινωνήστε με έναν εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο σέρβις.

  1. Θέστε το μηχάνημα εκτός λειτουργίας, αφαιρέστε το κλειδί ασφαλείας και αφαιρέστε την μπαταρία. νατρέξτε στην ενότητα Θέση του μηχανήματος εκτός λειτουργίας.

  2. ναδιπλώστε εντελώς τη χειρολαβή, μέχρι να ασφαλίσει στη θέση της με τον ήχο «κλικ». νατρέξτε στην ενότητα ναδίπλωση της χειρολαβής.

  3. εβαιωθείτε ότι το κουτί συλλογής γρασιδιού δεν είναι εγκατεστημένο στο μηχάνημα. Εάν είναι, αφαιρέστε το. νατρέξτε στην ενότητα φαίρεση του κουτιού συλλογής γρασιδιού.

  4. εβαιωθείτε ότι το ύψος κοπής του μηχανήματος είναι στην υψηλότερη ρύθμιση (ρύθμιση 6). Εάν όχι, τότε αυξήστε το. νατρέξτε στην ενότητα Ρύθμιση του ύψους κοπής.

  5. Γείρετε το μηχάνημα προς τα πίσω και κυλίστε το μέχρι τον χώρο αποθήκευσης, χρησιμοποιώντας τη χειρολαβή (Σχήμα 22).

   Προειδοποίηση

   Εάν τραβήξετε τη δοκό απασφάλισης, η χειρολαβή θα ξεκλειδώσει από τη θέση της και το χλοοκοπτικό ενδέχεται να πέσει απότομα στο έδαφος.

   Μην τραβήξετε τη δοκό απασφάλισης της χειρολαβής για να μετακινήσετε το μηχάνημα.

   g342176

   Note: Σε αυτήν τη θέση μπορείτε να στερεώσετε το κουτί συλλογής γρασιδιού στη δοκό απασφάλισης της χειρολαβής (Σχήμα 23).

   g356985

  Συντήρηση

  Πριν προβείτε σε συντήρηση ή καθαρισμό του μηχανήματος, αφαιρέστε την μπαταρία και το κλειδί ασφαλείας από το μηχάνημα.

  Χρησιμοποιείτε μόνο ανταλλακτικά και εξαρτήματα που συνιστά ο κατασκευαστής.

  Επιθεωρείτε και συντηρείτε το μηχάνημα τακτικά. ναθέτετε την επισκευή του μηχανήματος μόνο σε εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο σέρβις.

  Λίπανση του μηχανήματος

  Το μηχάνημα δεν χρειάζεται λίπανση. Όλα τα ρουλεμάν έχουν λιπανθεί στο εργοστάσιο για όλη τη διάρκεια ζωής του μηχανήματος.

  ντικατάσταση της λεπίδας

  Περιοδικότητα εργασιών συντήρησηςΔιαδικασία συντήρησης
  Κάθε χρόνο
 • ντικαταστήστε ή ακονίστε τη λεπίδα (ανά πιο τακτά διαστήματα εάν η λάμα στομώνει γρήγορα).
 • Important: Για τη σωστή τοποθέτηση της λεπίδας θα χρειαστείτε ροπόκλειδο. Εάν δεν διαθέτετε ροπόκλειδο ή, γενικότερα, αν προτιμάτε να εκτελέσει κάποιος άλλος αυτή τη διαδικασία, επικοινωνήστε με έναν εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο σέρβις.

  Εάν η λεπίδα φθαρεί ή ραγίσει, αντικαταστήστε την αμέσως. ν η λάμα στομώσει ή υποστεί μικροφθορές, ακονίστε ή ζυγοσταθμίστε την, ή αντικαταστήστε την.

  Προειδοποίηση

  Κατά την επισκευή της λεπίδας, έχετε υπόψη ότι η λεπίδα μπορεί να κινείται ακόμη και όταν η πηγή τροφοδοσίας είναι απενεργοποιημένη. Η λεπίδα είναι κοφτερή. Η επαφή με τη λεπίδα μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την πρόκληση σοβαρών σωματικών βλαβών.

  Κατά την επισκευή της λεπίδας, φοράτε γάντια.

  1. φαιρέστε το κλειδί ασφαλείας και την μπαταρία από το μηχάνημα.

  2. Χρησιμοποιήστε έναν ξύλινο τάκο για να κρατήσετε τη λεπίδα σταθερή (Σχήμα 24).

  3. φαιρέστε το μπουλόνι της λεπίδας, τη ροδέλα και τη λεπίδα. Φυλάξτε το μπουλόνι και τη ροδέλα για να μην χαθούν (Σχήμα 24).

  4. Τοποθετήστε τη νέα λεπίδα, τη ροδέλα και το μπουλόνι της λεπίδας (Σχήμα 25).

   Important: Τα κυρτά άκρα της λεπίδας πρέπει να κοιτούν προς τα πάνω και προς το περίβλημα του μηχανήματος.

  5. Χρησιμοποιώντας ροπόκλειδο, σφίξτε το μπουλόνι της λεπίδας με ροπή 35 N∙m.

  g357349
  g357350

  Προετοιμασία της μπαταρίας για ανακύκλωση

  Important: φού αφαιρέσετε την μπαταρία, καλύψτε τους ακροδέκτες της με κολλητική ταινία βαρέος τύπου. Μην επιχειρήσετε να καταστρέψετε ή αποσυναρμολογήσετε την μπαταρία, ή να αφαιρέσετε οποιοδήποτε από τα εξαρτήματά της.

  Επικοινωνήστε με τις τοπικές δημοτικές αρχές ή τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο της Toro για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ανακύκλωση της μπαταρίας με υπεύθυνο τρόπο.

  Αποθήκευση

  Important: ποθηκεύετε το μηχάνημα, την μπαταρία και τον φορτιστή μόνο σε θερμοκρασίες που βρίσκονται εντός του προβλεπόμενου εύρους τιμών· ανατρέξτε στην ενότητα Τεχνικά χαρακτηριστικά.

  Important: Εάν πρόκειται να αποθηκεύσετε την μπαταρία για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα (π.χ. στο τέλος της σεζόν), φορτίστε την μέχρι 2 ή 3 ενδεικτικές λυχνίες LED στην μπαταρία να γίνουν πράσινες. Μην αποθηκεύετε την μπαταρία ενώ είναι πλήρως φορτισμένη ή εκφορτισμένη. Όταν είστε έτοιμοι να χρησιμοποιήσετε και πάλι το μηχάνημα, φορτίστε την μπαταρία μέχρι η αριστερή φωτεινή ένδειξη στον φορτιστή να γίνει πράσινη ή και οι 4 ενδεικτικές λυχνίες στην μπαταρία να γίνουν πράσινες.

  • ποσυνδέστε το μηχάνημα από την τροφοδοσία (δηλ. αφαιρέστε την μπαταρία και το κλειδί ασφαλείας) και ελέγξτε για τυχόν φθορές μετά τη χρήση.

  • Μην αποθηκεύετε το μηχάνημα ή τον φορτιστή αφήνοντας την μπαταρία τοποθετημένη σε αυτό.

  • Καθαρίστε όλες τις ξένες ύλες από το μηχάνημα.

  • Όταν δεν χρησιμοποιείτε το μηχάνημα, αποθηκεύετε τόσο το ίδιο, όσο και το κλειδί ασφαλείας, την μπαταρία και τον φορτιστή μπαταρίας μακριά από παιδιά.

  • Φυλάσσετε το μηχάνημα, την μπαταρία και τον φορτιστή μπαταρίας μακρυά από διαβρωτικούς παράγοντες, όπως τα παρασιτοκτόνα,τα λιπάσματα και το αντιπαγετικό αλάτι.

  • Για να μειώσετε τον κίνδυνο σοβαρού τραυματισμού, μην αποθηκεύετε την μπαταρία σε εξωτερικό χώρο ή εντός οχημάτων.

  • Σφίξτε όλα τα εξαρτήματα σύνδεσης.

  • ποθηκεύετε το μηχάνημα, την μπαταρία και τον φορτιστή μπαταρίας σε κλειστό χώρο, που να είναι καθαρός και χωρίς υγρασία.

  Σέρβις

  Περιοδικότητα εργασιών συντήρησηςΔιαδικασία συντήρησης
  Κάθε χρόνο
 • ναθέτετε τη συντήρηση του μηχανήματος σε εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο σέρβις.
 • Εάν το μηχάνημα χρειάζεται σέρβις, επικοινωνήστε με έναν εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο σέρβις.

  Επίλυση προβλημάτων

  Εκτελείτε μόνο τα βήματα που περιγράφονται σε αυτές τις οδηγίες. Κάθε άλλη εργασία επιθεώρησης, συντήρησης και επισκευής πρέπει να εκτελείται από εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις ή από ειδικά καταρτισμένο άτομο, αν δεν μπορείτε να επιλύσετε το πρόβλημα μόνοι σας.

  ProblemPossible CauseCorrective Action
  Το μηχάνημα δεν παίρνει μπρος.
  1. Η μπαταρία δεν είναι καλά τοποθετημένη στο μηχάνημα.
  2. Η μπαταρία δεν είναι φορτισμένη.
  3. Η μπαταρία είναι χαλασμένη.
  4. Το μηχάνημα έχει κάποιο άλλο ηλεκτρολογικό πρόβλημα.
  1. φαιρέστε και ξανατοποθετήστε την μπαταρία στο μηχάνημα, φροντίζοντας να είναι καλά τοποθετημένη και ασφαλισμένη στη θέση της.
  2. φαιρέστε την μπαταρία από το μηχάνημα και φορτίστε την.
  3. ντικαταστήστε την μπαταρία.
  4. Επικοινωνήστε με έναν εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο σέρβις.
  Το μηχάνημα δεν λειτουργεί, ή κάνει διακοπές.
  1. Υπάρχει υγρασία στους πόλους της μπαταρίας.
  2. Η μπαταρία δεν είναι καλά τοποθετημένη στο μηχάνημα.
  1. φήστε τη μπαταρία να στεγνώσει ή σκουπίστε την.
  2. φαιρέστε και ξανατοποθετήστε την μπαταρία στο μηχάνημα, φροντίζοντας να είναι καλά τοποθετημένη και ασφαλισμένη στη θέση της.
  Το μηχάνημα δεν λειτουργεί σε πλήρη ισχύ.
  1. Η φόρτιση της μπαταρίας είναι υπερβολικά χαμηλή.
  2. Οι αεραγωγοί είναι βουλωμένοι.
  1. φαιρέστε την μπαταρία από το μηχάνημα και φορτίστε πλήρως την μπαταρία.
  2. Καθαρίστε τους αεραγωγούς.
  Η μπαταρία εκφορτίζεται γρήγορα.
  1. Η θερμοκρασία της μπαταρίας είναι υψηλότερη ή χαμηλότερη από το προβλεπόμενο θερμοκρασιακό εύρος.
  2. Το μηχάνημα πιέζεται υπερβολικά.
  1. Μετακινήστε την μπαταρία σε σημείο που είναι στεγνό και η θερμοκρασία είναι μεταξύ 5°C και 40°C.
  2. Ρυθμίστε μεγαλύτερο ύψος κοπής και κινηθείτε με πιο αργό ρυθμό κατά την κοπή.
  Ο φορτιστής μπαταρίας δεν λειτουργεί.
  1. Η θερμοκρασία του φορτιστή είναι υψηλότερη ή χαμηλότερη από το προβλεπόμενο θερμοκρασιακό εύρος.
  2. Η πρίζα στην οποία είναι τοποθετημένος ο φορτιστής μπαταρίας δεν παίρνει ρεύμα.
  1. γάλτε τον φορτιστή από την πρίζα και μετακινήστε τον σε σημείο που είναι στεγνό και η θερμοκρασία είναι μεταξύ 5°C και 40°C.
  2. πευθυνθείτε σε αδειούχο ηλεκτρολόγο για να επισκευάσει την πρίζα.
  Δεν είναι δυνατή η αυτοκινούμενη λειτουργία του μηχανήματος.
  1. Το σύστημα αυτοκινούμενης λειτουργίας ή το καλώδιο τροφοδοσίας έχει υποστεί βλάβη.
  1. Επικοινωνήστε με έναν εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο σέρβις.
  Η φωτεινή ένδειξη LED στον φορτιστή μπαταρίας είναι κόκκινη.
  1. Η θερμοκρασία του φορτιστή και/ή της μπαταρίας είναι υψηλότερη ή χαμηλότερη από το προβλεπόμενο θερμοκρασιακό εύρος.
  1. γάλτε τον φορτιστή από την πρίζα και μετακινήστε τον φορτιστή και την μπαταρία σε σημείο που είναι στεγνό και η θερμοκρασία είναι μεταξύ 5°C και 40°C.
  Η φωτεινή ένδειξη LED στον φορτιστή μπαταρίας είναι κόκκινη και αναβοσβήνει.
  1. Υπάρχει σφάλμα στην επικοινωνία μεταξύ της μπαταρίας και του φορτιστή.
  2. Η μπαταρία είναι εξασθενημένη.
  1. φαιρέστε την μπαταρία από τον φορτιστή, βγάλτε τον φορτιστή από την πρίζα και περιμένετε 10 δευτερόλεπτα. Ξαναβάλτε τον φορτιστή στην πρίζα και τοποθετήστε την μπαταρία στον φορτιστή. Εάν η φωτεινή ένδειξη LED στον φορτιστή εξακολουθεί να είναι κόκκινη και να αναβοσβήνει, επαναλάβετε την παραπάνω διαδικασία. Εάν μετά από 2 προσπάθειες η φωτεινή ένδειξη LED στον φορτιστή εξακολουθεί να είναι κόκκινη και να αναβοσβήνει, απορρίψτε την μπαταρία σε ειδικό κάδο ανακύκλωσης μπαταριών.
  2. Επικοινωνήστε με έναν εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο σέρβις αν η μπαταρία είναι εντός εγγύησης, ή απορρίψτε την μπαταρία σε ειδικό κάδο ανακύκλωσης μπαταριών.
  Το μηχάνημα παράγει ένα ηχητικό σήμα.
  1. Η μπαταρία δεν είναι φορτισμένη.
  2. Η θέση του μηχανήματος είναι τέτοια που η λειτουργία του δεν είναι ασφαλής.
  3. Το μηχάνημα πιέζεται υπερβολικά.
  4. Το μηχάνημα έχει κάποιο άλλο ηλεκτρολογικό πρόβλημα.
  1. φαιρέστε την μπαταρία από το μηχάνημα και φορτίστε την.
  2. εβαιωθείτε ότι το μηχάνημα δεν βρίσκεται υπό υπερβολικά μεγάλη γωνία κατά τη λειτουργία του.
  3. Ρυθμίστε μεγαλύτερο ύψος κοπής και κινηθείτε με πιο αργό ρυθμό κατά την κοπή.
  4. Εφαρμόστε και τις υπόλοιπες ενέργειες επίλυσης προβλημάτων και, εφόσον η ηχητική ειδοποίηση εξακολουθεί να ηχεί, επικοινωνήστε με έναν εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο σέρβις.
  Η ποιότητα της κοπής έπεσε ή δεν είναι ικανοποιητική.
  1. Η λεπίδα έχει στομώσει.
  2. Στην πλατφόρμα κοπής έχουν επικαθίσει ξένα υλικά.
  1. κονίστε ή αντικαταστήστε τη λεπίδα.
  2. Καθαρίστε την κάτω πλευρά του μηχανήματος.
  Η ποιότητα της συλλογής των κομμένων χόρτων έπεσε ή δεν είναι ικανοποιητική.
  1. Το μηχάνημα πιέζεται υπερβολικά.
  2. Έχουν φράξει τα ανοίγματα εξαερισμού του κουτιού συλλογής γρασιδιού.
  1. Ρυθμίστε μεγαλύτερο ύψος κοπής.
  2. Καθαρίστε το κουτί συλλογής γρασιδιού με νερό και μαλακή βούρτσα.
  Η κοπή δεν είναι ομοιόμορφη.
  1. Η λεπίδα έχει στομώσει.
  2. Η πλατφόρμα κοπής έχει υποστεί ζημιά.
  1. κονίστε ή αντικαταστήστε τη λεπίδα.
  2. Επικοινωνήστε με έναν εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο σέρβις.
  Το μηχάνημα παράγει κραδασμούς.
  1. Η λεπίδα έχει στραβώσει ή φθαρεί.
  1. Επιθεωρήστε την λεπίδα και αντικαταστήστε την, αν είναι απαραίτητο.