Introduktion

Maskinen är en åkgräsklippare med roterande knivar som är avsedd att användas av yrkesförare som har anlitats för kommersiellt arbete. Den är primärt konstruerad för att klippa gräs på väl underhållna parkgräsmattor, sportanläggningar och kommersiella anläggningar. Det kan medföra fara för dig och kringstående om maskinen används i andra syften än vad som avsetts.

Läs den här informationen noga så att du lär dig att använda och underhålla produkten på rätt sätt och för att undvika person- och produktskador. Du är ansvarig för att produkten används på ett korrekt och säkert sätt.

Besök www.Toro.com om du behöver utbildningsmaterial för säkerhet och drift, information om tillbehör, hjälp med att hitta en återförsäljare eller om du vill registrera din produkt.

Kontakta en auktoriserad återförsäljare eller Toros kundservice och ha produktens modell- och artikelnummer till hands om du har behov av service, Toro-originaldelar eller ytterligare information. Figur 1 visar var på produkten modell- och serienumren sitter. Skriv numren i det tomma utrymmet.

Important: Skanna rutkoden på serienummerdekalen (i förekommande fall) med en mobil enhet för att få tillgång till information om garanti, reservdelar och annat.

g274288

I den här bruksanvisningen anges potentiella risker och alla säkerhetsmeddelanden har markerats med en varningssymbol (Figur 2), som anger fara som kan leda till allvarliga personskador eller dödsfall om föreskrifterna inte följs.

g000502

Två ord används också i den här bruks­anvisningen för att markera information. Viktigt anger speciell teknisk information och Observera anger allmän information som bör ges särskild uppmärksamhet.

Produkten uppfyller alla relevanta europeiska direktiv. Mer information finns i produktens separata försäkran om överensstämmelse.

Det är ett brott mot avsnitt 4442 eller 4443 i Kaliforniens Public Resource Code att använda eller köra motorn på skogs-, busk- eller grästäckt mark om motorn inte är utrustad med en gnistsläckare som är i fullgott skick, vilket anges i avsnitt 4442, eller utan att motorn är konstruerad, utrustad och underhållen för att förhindra brand.

Den bifogade bruksanvisningen till motorn tillhandahålls för information om den amerikanska miljömyndigheten EPA:s (US Environmental Protection Agency) och Kaliforniens lagstiftning om utsläppskontroll för emissionssystem, underhåll och garanti. Extra bruksanvisningar kan beställas från motortillverkaren.

Varning

KALIFORNIEN

Proposition 65 Varning

Avgaserna från dieselmotorer och vissa avgaskomponenter innehåller ämnen som av den amerikanska delstaten Kalifornien anses orsaka cancer, fosterskador och andra fortplantningsskador.

Batteripoler och kabelanslutningar med tillbehör innehåller bly och blyföreningar, kemikalier som den amerikanska delstaten Kalifornien anser kan orsaka cancer och fortplantningsskador. Tvätta händerna efter hantering.

Användning av produkten kan orsaka kemikalieexponering som av den amerikanska delstaten Kalifornien anses orsaka cancer, fosterskador och andra fortplantningsskador.

Säkerhet

Maskinen har utformats i enlighet med SS-EN ISO 5395 (när du har slutfört monteringsförfarandet) och ANSI B71.4-2017.

Allmän säkerhet

Maskinen kan slita av händer och fötter och kasta omkring föremål. Följ alltid alla säkerhetsanvisningar för att undvika allvarliga personskador.

 • Läs och se till att du har förstått innehållet i den här bruksanvisningen innan du startar motorn.

 • Var fullt koncentrerad på maskinen när du använder den. Delta inte i aktiviteter som kan distrahera dig, eftersom personskador eller skador på egendom då kan uppstå.

 • Kör endast maskinen om skydd och andra säkerhetsanordningar sitter på plats och fungerar.

 • Håll händer och fötter borta från rörliga delar. Håll avstånd till utkastaröppningen.

 • Håll kringstående och barn borta från arbetsområdet. Låt aldrig barn använda maskinen.

 • Stäng av motorn, ta ut nyckeln (i förekommande fall) och vänta tills alla rörliga delar har stannat innan du kliver ur förarsätet. Låt maskinen svalna innan du justerar, servar, rengör eller förvarar den.

Felaktigt bruk eller underhåll av maskinen kan leda till personskador. För att minska risken för skador ska du alltid följa säkerhetsanvisningarna och uppmärksamma varningssymbolen Graphic. Symbolen betyder Var försiktig, Varning eller Fara – anvisning om personsäkerhet. Underlåtenhet att följa anvisningarna kan leda till personskador eller dödsfall.

Motoremissionscertifiering

Maskinens motor uppfyller kraven i EPA Tier 4 Final och stage 3b.

Säkerhets- och instruktionsdekaler

Graphic

Säkerhetsdekalerna och anvisningarna är fullt synliga för föraren och finns nära alla potentiella farozoner. Ersätt dekaler som har skadats eller saknas.

decal93-6681
decal93-6689
decal93-7272
decal93-7818
decal106-6754
decal106-6755
decal110-0986
decal110-8921
decal117-0169
decal117-4764
decal120-4158
decalbatterysymbols
decal133-8062
decal125-8754
decal121-3627
decal133-2930
decal133-2931
decal138-6975

Montering

Note: Vänster och höger sida på maskinen är lika med förarens vänstra respektive högra sida vid normal körning.

Montera dekalerna (endast CE-maskiner)

Delar som behövs till detta steg:

Varningsdekal1
CE-dekal1
 • På maskiner som måste följa CE-standard monterar du varningsdekalen som medföljer de lösa delarna över den befintliga dekalen (Figur 3).

 • Montera CE-dekalen bredvid serienummerplåten på maskinen (Figur 3).

g276200

Justera reglagearmens läge

Du kan justera reglagearmens läge så att det blir bekvämt för dig.

 1. Lossa de två bultar som håller fast reglagearmen på fästkonsolen (Figur 4).

  g031681
 2. Vrid reglagearmen till önskat läge och dra åt de två bultarna.

Ta bort leveransklossarna och -pinnarna

 1. Ta bort leveransklossarna från klippenheterna och släng dem.

 2. Ta bort leveranspinnarna från klippenhetens upphängningsarmar och släng dem.

  Note: Leveranspinnarna stabiliserar klippenheterna under leveransen. Ta bort dem före drift.

Montera motorhuvsspärren

För överensstämmelse med CE-märkning

Delar som behövs till detta steg:

Motorhuvsspärr1
Bricka1
 1. Frigör och öppna motorhuven.

 2. Ta bort den gummihylsa som sitter i hålet på motorhuvens vänstra sida (Figur 5).

  g004143
 3. Demontera muttern från motorhuvsspärren (Figur 6).

  g003946
 4. För in spärrens krokände i hålet i på motorhuvens utsida och kontrollera att förseglingens gummibricka är kvar på motorhuvens utsida (Figur 6).

 5. Sätt sedan på metallbrickan på spärren inuti motorhuven, fäst spärren med muttern och kontrollera att spärren greppar i haken på ramen när den är låst.

  Note: Använd den medföljande nyckeln till motorhuvsspärren för att öppna och låsa spärren.

Justera bärramen

Justera de främre klippenheterna

De främre och bakre klippenheterna kräver olika monteringslägen. Den främre klippenheten har två monteringslägen beroende på vilken klipphöjd och däckrotationsgrad som önskas.

 • Vid klipphöjder mellan 2,0 och 7,6 cm ska de främre bärramarna monteras i de främre nedre monteringshålen (Figur 7).

  Note: I det här läget kan klippdäcken placeras längre fram i förhållande till traktorenheten när man närmar sig plötsliga uppförsbackar i terrängen. Det begränsar dock spelet mellan kammaren och bärramen vid körning hela vägen uppför branta kullar.

  g011343
 • Vid klipphöjder mellan 6,3 och 10 cm ska de främre bärramarna monteras i de främre övre monteringshålen (Figur 7).

  Note: Det resulterar i att spelet mellan kammaren och bärramen ökar på grund av klipparkammarens högre läge, men även att klippenheterna når sina högsta lägen snabbare.

Justera de bakre klippenheterna

De främre och bakre klippenheterna kräver olika monteringslägen. Den bakre klippenheten har ett monteringsläge för korrekt inriktning mot sidspolen under ramen.

Det bakre klippdäcket bör monteras i de bakre monteringshålen vid samtliga klipphöjder (Figur 7).

Justera rullskrapan

Tillval

Den bakre rullskrapan (tillval) fungerar bäst när det finns ett jämnt mellanrum på 0,5–1 mm mellan skrapan och rullen.

 1. Lossa smörjnippeln och monteringsskruven (Figur 8).

  g031578
 2. Skjut skrapan uppåt eller nedåt tills du får ett mellanrum på 0,5–1 mm mellan stången och rullen.

 3. Dra åt smörjnippeln och skruven växelvis till ett moment på 41 Nm.

Montera samlarskärmen

Tillval

Kontakta din auktoriserade Toro-återförsäljare för rätt samlarskärm.

 1. Rengör monteringshålen på bakpanelen och kammarens vänstra vägg noga.

 2. Montera samlarskärmen i den bakre öppningen och fäst den med fem huvudskruvar med fläns (Figur 9).

  g031579
 3. Se till att samlarskärmen inte stör knivspetsen och inte går in innanför den bakre kammarens vägg.

  Fara

  Om höglyftskniven används tillsammans med samlarskärmen kan kniven gå sönder, vilket kan leda till personskador eller dödsfall.

  Använd inte höglyftskniven tillsammans med skärmen.

Justera maskinens programvara

Kontakta en auktoriserad Toro-återförsäljare om du vill ställa in maskinens programvara till CE-läget.

Förbereda maskinen

Kontrollera däcktrycket

Kontrollera däcktrycket före användning. Se Kontrollera däcktrycket.

Important: Se till att ha rätt tryck i alla däck så att du får en bra klippkvalitet och maskinen fungerar som den ska. Däcken får inte vara för löst pumpade.

Kontrollera vätskenivåerna

 1. Kontrollera oljenivån innan och efter att motorn startas. Se Kontrollera oljenivån i motorn.

 2. Kontrollera hydraulvätskenivån innan du startar motorn. Se Kontrollera hydraulvätskenivån.

 3. Kontrollera kylsystemet innan du startar motorn. Se Kontrollera kylsystemet.

Smörja maskinen

Smörj maskinen före användning. Se Smörja lagren och bussningarna. Om maskinen inte smörjs som den ska kommer viktiga komponenter att gå sönder i förtid.

Produktöversikt

Gaspedal

Med gaspedalen (Figur 10) kan du reglera körningen framåt och bakåt. Tryck ned pedalens övre del för att köra framåt och dess nedre del för att backa. Hastigheten varierar beroende på hur långt du trampar ned pedalen. Om du inte har någon last och vill köra i maxhastighet ska du trampa ned pedalen helt och ha gasreglaget i det SNABBA LäGET.

Du stannar genom att försiktigt lyfta foten från gaspedalen och låta pedalen återgå till mittläget.

Klipphastighetsbegränsare

När klipphastighetsbegränsaren (Figur 10) fälls upp reglerar den klipphastigheten och gör så att klippdäcken kan kopplas in. Varje distansbricka justerar klipphastigheten med 0,8 km/h. Ju fler distansbrickor du sätter på bulten, desto långsammare går maskinen. Tillämpa maxhastighet vid transport genom att fälla ned klipphastighetsbegränsaren.

Bromspedal

Trampa ner bromspedalen (Figur 10) för att stanna maskinen.

Parkeringsbroms

Om du vill lägga i parkeringsbromsen (Figur 10) ska du trampa ned bromspedalen och trycka den övre delen framåt för att spärra den. Om du vill koppla ur parkeringsbromsen ska du trampa ned bromspedalen tills parkeringsbromsspärren lossnar.

g003955

Rattlutningspedal

Om du vill luta ratten mot dig ska du trampa ned fotpedalen och dra ratten mot dig så att du får en bekväm körposition, och sedan släppa upp pedalen (Figur 10). Om du vill flytta ratten bort från dig ska du trampa ned fotpedalen och släppa upp den när ratten nått önskat arbetsläge.

Strålkastaromkopplare

Vrid omkopplaren nedåt för att tända strålkastarna(Figur 11).

Motorhastighetsknapp

Motorhastighetsknappen (Figur 11) har två lägen för ändring av motorhastigheten. Tryck kort på knappen för att öka eller minska motorhastigheten i steg om 100 varv/minut. Håll knappen nedtryckt om du vill låta motorn växla mellan hög och låg tomgång automatiskt (beroende på vilken del av knappen du trycker ned).

g021208

Tändningslås

Tändningslåset (Figur 11) har tre lägen: AV, På/FöRVäRMNING och START.

Reglagespak för höjning/sänkning av klippenheterna

Den nedre reglagespaken för höjning/sänkning (Figur 11) höjer och sänker klippenheterna och startar och stannar även klippenheterna när de är aktiverade i klippläget. När du startar med klippenheterna i det nedfällda läget kommer denna spak att sätta på klippenheterna om kraftuttaget och klipphastighetsbegränsaren är aktiverade.

Brytare för inkoppling/urkoppling

Använd brytaren för inkoppling/urkoppling (Figur 11) tillsammans med reglaget för höjning/sänkning för att styra klippenheterna. Det går inte att sänka klipparna när reglaget för klippning/transport har satts i TRANSPORTLäGET.

Indikator för blockerat hydraulfilter

Indikatorn för blockerat hydraulfilter varnar när hydraulfiltren måste bytas ut. Se Byta hydraulfiltret.

g031683

Kraftuttag

Eluttaget (Figur 13) är en strömkälla på 12 V för elektroniska apparater.

g004133

Sätesjusteringsreglage

Sätesjusteringsreglagen finns illustrerade i Figur 14.

 • Med hjälp av sätesjusteringsspaken kan du flytta sätet framåt och bakåt.

 • Med viktjusteringsreglaget kan du anpassa sätet efter din vikt.

 • Viktmätaren anger när sätet har anpassats efter din vikt.

 • Med höjdjusteringsreglaget kan du anpassa sätet efter din längd.

g003954

InfoCenter

På LCD-skärmen InfoCenter visas driftsstatus, diagnosinformation och övrig information om maskinen (Figur 15).

Använda LCD-skärmen InfoCenter

På LCD-skärmen InfoCenter visas information om maskinen, till exempel driftstatus, diagnostik och övrig information om maskinen (Figur 15). En startskärm och en huvudinformationsskärm visas på InfoCenter. Du kan växla mellan startbilden och huvudinformationsbilden närsomhelst genom att trycka på någon av InfoCenter-knapparna och sedan välja lämplig riktningspil.

g020650
 • Vänster knapp, menyåtkomst-/tillbakaknapp – tryck på den här knappen för att öppna InfoCenter-menyerna. Du kan använda den för att stänga den meny som är aktiv just nu.

 • Mittenknapp – använd den här knappen för att bläddra nedåt i menyerna.

 • Högerknapp – använd den här knappen för att öppna en meny där en högerpil visar att det finns mer innehåll.

 • Pip – aktiveras när du sänker ned klippenheterna eller vid meddelanden och fel.

Note: Varje knapps funktion kan ändras beroende på vad tillfället kräver. Vid varje knapp visas en ikon som förklarar den aktuella funktionen.

Ikonbeskrivning InfoCenter

SERVICE DUEAnger när schemalagd service bör utföras
GraphicÅterstående timmar före service
GraphicÅterställ antalet servicetimmar Graphic
GraphicStatus för motorns varvtal (varv/min)
GraphicInfoikon
GraphicHögsta inställning för hjuldrivningshastighet
GraphicSnabbt
GraphicLångsamt
GraphicÄndrad blåsriktning för fläkten.
GraphicLuftintagsvärmaren är aktiv.
GraphicHöj vänster klippenhet.
GraphicHöj mittklippenheten.
GraphicHöj höger klippenhet.
GraphicFöraren måste sitta på sätet.
GraphicParkeringsbromsen är åtdragen.
GraphicHögt område.
GraphicNeutralläge
GraphicIdentifierar området som lågt
GraphicKylvätsketemperatur (°C eller °F)
GraphicTemperatur (hög)
GraphicHjuldrivning eller gaspedal
GraphicEj tillåtet
GraphicStarta motorn.
GraphicKraftuttaget är inkopplat.
GraphicFarthållaren är aktiverad.
GraphicStäng av motorn
GraphicMotor
GraphicTändningslås
GraphicKlippenheterna sänks
GraphicKlippenheterna höjs
GraphicPIN-kod
GraphicHydraulvätsketemperatur
GraphicCAN-buss
GraphicInfoCenter
GraphicOgiltig eller misslyckad
GraphicMitten
GraphicHöger
GraphicVänster
GraphicLampa
GraphicUtmatning från TEC-styrenheten eller styrkabel i kablage
GraphicÖver tillåtet område
GraphicUnder tillåtet område
Graphic/GraphicUtanför området
GraphicBrytare
GraphicFöraren måste frisläppa brytaren
GraphicFöraren ska ändra till det angivna läget
Symbolerna kombineras ofta och skapar meningar. Vissa av exemplen visas nedan.
GraphicFöraren ska ställa maskinerna i neutralläget
GraphicMotorstart nekas
GraphicMotorn stängs av
GraphicMotorns kylvätska är för varm
GraphicHydraulvätskan är för varm
GraphicVarning om ansamling av aska i dieselpartikelfiltret. Mer information finns i avsnittet Serva dieselpartikelfiltret
GraphicBegäran om återställnings-/standbyregenerering
Förfrågan om parkerad regenerering eller återhämtningsregenerering
GraphicEn parkerad regenerering eller en återhämtningsregenerering pågår.
GraphicHög avgastemperatur
GraphicFel i Nox-kontrolldiagnos. Kör tillbaka maskinen till verkstaden och kontakta en auktoriserad Toro-återförsäljare (programvaruversion U eller senare).
GraphicKraftuttaget är inaktiverat.
GraphicSitt ned eller koppla in parkeringsbromsen.

Graphic Endast tillgänglig med PIN-kod

Använda menyerna

Tryck på menyåtkomstknappen i huvudskärmen för att få åtkomst till InfoCenters menysystem. Då kommer du till huvudmenyn. Se följande tabeller för en sammanfattning av vilka alternativ som finns tillgängliga från menyerna:

Huvudmeny – menyobjektBeskrivning
FelInnehåller en lista med de senaste maskinfelen som uppstått. Läs servicehandboken eller kontakta en auktoriserad Toro-återförsäljare för mer information om felmenyn och den information som finns där.
ServiceInnehåller information om maskinen som t.ex. antal brukstimmar, räknare och andra liknande uppgifter
DiagnostikVisar status för alla maskinens brytare, givare och reglerutgångar. Du kan använda den här menyn för att felsöka vissa problem, eftersom du snabbt ser vilka maskinreglage som är På respektive AV.
InställningarGer dig möjlighet att anpassa och ändra konfigurationsvariabler på InfoCenter-skärmen.
OmGer information om maskinens modellnummer, artikelnummer och programvaruversion.
Service – menyobjektBeskrivning
HoursAnger det totala antal timmar som maskinen, motorn och kraftuttaget har varit på samt antalet timmar som maskinen har transporterats och när det är dags för service
Antal ggrAnger händelser som har inträffat i maskinen.
DPF-regenereringAlternativ för regenerering av dieselpartikelfiltret och undermenyer för det
Inhibit Regen (spärra regenerering)Används för att styra återställningsregenerering
Parked Regen (parkerad regenerering)Används för att starta en parkerad regenerering
Last Regen (senaste regenereringen)Anger antal timmar sedan den senaste parkerade regenereringen eller återställnings- och återhämtningsregenereringen
Recover Regen (återhämtningsregenerering)Använd för att initiera en återhämtningsregenerering
Diagnostik – menyobjektBeskrivning
Cutting UnitsAnger indata, kvalificerare och utdata för höjning och sänkning av klippenheterna
Hi/Low RangeAnger indata, kvalificerare och utdata för körning i transportläge
KraftuttagAnger indata, kvalificerare och utdata för aktivering av PTO-kretsen
Engine RunAnger indata, kvalificerare och utdata för start av motorn
Inställningar – menyobjektBeskrivning
EnheterStyr vilka enheter som används på InfoCenter (brittiska eller metriska)
SpråkStyr språken som används på InfoCenter*
BakgrundsbelysningStyr LCD-skärmens ljusstyrka
KontrastStyr LCD-skärmens kontrast
Låsta menyerGraphicMed en PIN-kod kan en person som har godkänts av företaget få åtkomst till låsta menyer
Lås inställn.GraphicGör att du kan ändra de låsta inställningarna
MotviktGraphicStyr hur mycket motvikt som anbringas på klippdäcken

GraphicLåst under Låsta menyer – endast tillgänglig med PIN-kod

Om – menyobjektBeskrivning
ModellVisar maskinens modellnummer
Art.nrVisar maskinens artikelnummer
Maskinstyrenhetens versionsnummerVisar versionsnumret för masterstyrenheten
InfoCenter-versionsnummerVisar versionsnumret för InfoCenter
CAN-bussVisar status för maskinens kommunikationsbuss

Låsta menyer

Det finns två inställningar för driftskonfigurering som kan justeras på inställningsmenyn i InfoCenter: tidsfördröjning för auto. tomgång och motvikt. Använd den låsta menyn för att spärra dessa inställningar.

Note: Den initiala lösenordskoden har programmerats av återförsäljaren vid leverans.

Åtkomst till låsta menyer

Note: Den fabriksinställda PIN-koden för maskinen är antingen 0000 eller 1234.Om du har ändrat PIN-koden och därefter glömt den nya koden kan du kontakta en auktoriserad Toro-återförsäljare för att få hjälp.

 1. På HUVUDMENYN bläddrar du ned till INSTäLLNINGSMENYN med hjälp av mittknappen och trycker därefter på den högra knappen (Figur 16).

  g028523
 2. På INSTäLLNINGSMENYN bläddrar du ned till den LåSTA MENYN med hjälp av mittknappen och trycker därefter på den högra knappen (Figur 17A).

  g028522
 3. Ange PIN-koden genom att trycka på mittknappen tills rätt första siffra visas. Tryck sedan på högerknappen för att gå till nästa siffra (Figur 17B och Figur 17C). Upprepa detta steg tills den sista siffran har skrivits in och tryck på högerknappen igen.

 4. Tryck på mittknappen för att ange PIN-koden (Figur 17D).

  Vänta tills den röda indikatorlampan på InfoCenter tänds.

  Note: Om InfoCenter bekräftar PIN-koden och den låsta menyn blir tillgänglig visas ordet ”PIN” i skärmens övre högra hörn.

Note: Spärra den låsta menyn genom att vrida tändningslåset till läget AV och sedan till läget På.

Du kan se och ändra på inställningarna i den låsta menyn. När du har fått åtkomst till den låsta menyn bläddrar du ned till alternativet Lås inställn. Tryck på högerknappen för att ändra inställningen. Om du ställer in Lås inställn. på AV kan du se och ändra inställningarna i den låsta menyn utan att ange PIN-koden. Om du ställer in Lås inställn. på På döljs de låsta alternativen och du måste ange PIN-koden för att ändra inställningarna i den låsta menyn. När du har angivit PIN-koden vrider du tändningslåset till läget AV och tillbaka till läget På för att aktivera och spara funktionen.

Visa och ändra inställningarna för den låsta menyn

 1. Bläddra ner till Lås inställn. i den låsta menyn.

 2. Om du vill visa och ändra inställningarna utan att ange en PIN-kod använder du högerknappen och ändrar inställningen för Lås inställn. till AV.

 3. Om du vill visa och ändra inställningarna med hjälp av en PIN-kod använder du vänsterknappen och ändrar inställningen för Lås inställn. till På, ställer in PIN-koden och vrider nyckeln i tändningslåset till AV och sedan till På.

Ställa in motvikten

 1. Bläddra till Motvikt på inställningsmenyn.

 2. Tryck på den högra knappen för att välja motvikt och ändra mellan inställningarna låg, medelhög och hög.

Ställa in automatisk tomgång

 1. Bläddra ned till Auto. tomgång i inställningsmenyn.

 2. Tryck på högerknappen för att ändra tiden för automatisk tomgång mellan AV, 8 s, 10 s, 15 s, 2 s och 30 s.

Note: Specifikationer och utformning kan ändras utan föregående meddelande.

g193881
BeskrivningFigur 18referensMått och vikt
Total höjdA217 cm
Spårvidd (däck mitt till mitt), bakhjulB185 cm
Total bredd (transportläge)C231 cm
Total bredd (klippläge)D247 cm
Hjulbas E152 cm
Total längd (transportläge)F315 cm
Total längd (klippläge)G315 cm
Bränsletankskapacitet 51 liter
Transporthastighet 0–16 km/h
Klipphastighet 0–13 km/h
Nettovikt (med klippdäck och vätskor) 1 492 kg

Specifikationer – klippenhet

Längd86,4 cm
Bredd86,4 cm
Höjd24,4 cm till bärramsfäste26,7 cm vid 1,9 cm klipphöjd34,9 cm vid 10,2 cm klipphöjd
Vikt88 kg

Redskap/tillbehör

Det finns ett urval av godkända Toro-redskap och -tillbehör som du kan använda för att förbättra och utöka maskinens kapacitet. Kontakta en auktoriserad serviceverkstad eller Toro-återförsäljare eller gå till www.Toro.com för att se en lista över alla godkända redskap och tillbehör.

Använd endast originalreservdelar och tillbehör från Toro för att garantera optimal prestanda och fortlöpande säkerhet för produkten. Det kan vara farligt att använda reservdelar och tillbehör från andra tillverkare och det kan göra produktgarantin ogiltig.

Körning

Note: Vänster och höger sida på maskinen är lika med förarens vänstra respektive högra sida vid normal körning.

Före körning

Säkerhet före användning

Allmän säkerhet

 • Låt aldrig barn eller någon som inte har fått utbildning använda eller utföra underhåll på maskinen. Lokala föreskrifter kan begränsa förarens ålder. Det är ägaren som ansvarar för att utbilda alla förare och mekaniker.

 • Lär dig hur du använder utrustningen på ett säkert sätt och bekanta dig med manöverorgan och säkerhetsskyltar.

 • Stäng av motorn, ta ut nyckeln (i förekommande fall) och vänta tills alla rörliga delar har stannat innan du kliver ur förarsätet. Låt maskinen svalna innan du justerar, servar, rengör eller förvarar den.

 • Lär dig att stanna maskinen och stänga av motorn snabbt.

 • Kontrollera att förarkontroller, säkerhetsbrytare och skydd sitter fast och fungerar som de ska. Kör inte maskinen om dessa inte fungerar som de ska.

 • Före klippning ska du alltid kontrollera att knivarna, knivbultarna och klippenheterna är i gott fungerande skick. Byt ut slitna eller skadade knivar och skruvar i satser så att balanseringen bibehålls.

 • Inspektera området där maskinen ska användas och ta bort föremål som maskinen kan slunga iväg.

Bränslesäkerhet

 • Var ytterst försiktig när du hanterar bränsle. Det är brandfarligt och dess ångor är explosiva.

 • Släck alla cigaretter, cigarrer, pipor och allt annat som brinner.

 • Använd endast en godkänd bränsledunk.

 • Ta inte bort tanklocket och fyll inte på bränsle i bränsletanken medan motorn är igång eller fortfarande är varm.

 • Fyll inte på eller tappa ut bränsle från maskinen i ett slutet utrymme.

 • Förvara inte maskinen eller bränslebehållaren i närheten av en öppen låga, gnista eller tändlåga, t.ex. nära en varmvattenberedare eller någon annan utrustning.

 • Om du spiller ut bränsle ska du inte försöka starta motorn. Undvik att skapa några gnistor tills bränsleångorna har skingrats.

Fylla på bränsletanken

Bränsletankens kapacitet

53 liter

Bränslespecifikation

Important: Använd endast dieselbränsle med mycket låg svavelhalt. Bränsle med högre svavelhalt försämrar dieseloxideringskatalysatorn (DOC), vilket orsakar funktionsproblem och förkortar livslängden på motorkomponenterna.Underlåtenhet att följa nedanstående försiktighetsåtgärder kan skada motorn.

 • Använd aldrig fotogen eller bensin istället för dieselbränsle.

 • Blanda aldrig fotogen eller använd motorolja med dieselbränslet.

 • Förvara aldrig bränsle i behållare med zinkplätering på insidan.

 • Använd inte bränsletillsatser.

Petroleumdiesel

Cetantal: 45 eller högre

Svavelhalt: mycket låg svavelhalt (< 15 ppm)

Bränsletabell

Specifikationer för dieselbränslePlats
ASTM D975USA
Nr 1-D S15
Nr 2-D S15
EN 590EU
ISO 8217 DMXInternationell
JIS K2204 klass nr 2Japan
KSM-2610Korea
 • Använd endast ren, färsk diesel eller biogasbränslen.

 • Köp inte mer bränsle än vad som går åt inom 180 dagar så att det garanterat är färskt.

Använd diesel för sommarbruk (nr 2-D) vid temperaturer över −7 °C och bränsle för vinterbruk (nr 1-D eller en blandning av nr 1-D/2-D) under −7 °C.

Note: Användning av bränsle för vinterbruk vid lägre temperaturer ger lägre flampunkts- och flytpunktsegenskaper, vilket gör att maskinen startar lättare och att inte bränslefiltret sätts igen i lika hög grad.Om diesel för sommarbruk används vid temperaturer över −7 °C bidrar det till att pumpen håller längre och har större effekt jämfört med bränsle för vinterbruk.

Biodiesel

Maskinen kan också använda ett biodieselbränsle, upp till B20 (20 % biodiesel, 80 % petroleumdiesel).

Svavelhalt: mycket låg svavelhalt (< 15 ppm)

Specifikation för biodieselbränsle: ASTM D6751 eller SS-EN 14214

Specifikation för blandat bränsle: ASTM D975, SS-EN 590 eller JIS K2204

Important: Petroleumdieselandelens svavelhalt måste vara mycket låg.

Vidta följande säkerhetsåtgärder:

 • Biodieselblandningar kan skada målade ytor.

 • Använd B5 (andel biodiesel är 5 %) eller blandningar med mindre biodieselandel vid kallt väder.

 • Kontrollera tätningar, slangar, packningar som kommer i kontakt med bränsle, eftersom de kan försämras över tiden.

 • Vid byte till biodiesel kan bränslefiltret sättas igen efter en tid.

 • Kontakta en auktoriserad Toro-återförsäljare för mer information om biodiesel.

Fylla på bränsle

g194207g031869

Fyll på tanken med dieselbränsle (nr 2-D) till ungefär 6–13 mm under tankens, inte påfyllningsrörets, övre kant.

Note: Fyll om möjligt på tanken varje gång maskinen har använts. Detta minskar eventuell ansamling av kondens i bränsletanken.

Kontrollera oljenivån i motorn

Innan du startar motorn och använder maskinen ska du kontrollera oljenivån i motorns vevhus. Se Kontrollera oljenivån i motorn.

Kontrollera kylsystemet

Innan du startar motorn och börjar använda maskinen bör du kontrollera kylsystemet; se Kontrollera kylsystemet.

Kontrollera hydraulsystemet

Innan du startar motorn och börjar använda maskinen bör du kontrollera hydraulsystemet; se Serva hydraulvätskan.

Tömma vattenseparatorn

Töm ut vatten eller andra föroreningar från vattenseparatorn. Se Tömma vattenseparatorn.

Kontrollera däcktrycket

UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
Varje användning eller dagligen
 • Kontrollera däcktrycket.
 • Lufttrycket i fram- och bakdäcken ska ligga mellan 0,83 och 1,03 bar.

  Important: Upprätthåll rätt tryck i alla däck för att säkerställa bra klippkvalitet och korrekt maskinfunktion. Däcken får inte vara för löst pumpade.Kontrollera lufttrycket i samtliga däck innan du kör maskinen.

  g001055

  Kontrollera hjulmuttrarnas åtdragningsmoment.

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Efter den första timmen
 • Dra åt hjulmuttrarna till 94–122 Nm.
 • Efter de första 10 timmarna
 • Dra åt hjulmuttrarna till 94–122 Nm.
 • Var 250:e timme
 • Dra åt hjulmuttrarna till 94–122 Nm.
 • Varning

  Om hjulmuttrarna inte dras åt ordentligt kan hjulen fungera dåligt eller falla av, vilket kan leda till personskador.

  Dra åt de främre och bakre hjulmuttrarna till 94–122 Nm vid de rekommenderade serviceintervallerna.

  Justera klipphöjden

  Important: Klippenheterna klipper ofta cirka 6 mm lägre än en cylinderklippenhet med samma bänkinställning. Bänken på dessa klippenheter kan behöva ställas in 6 mm högre än cylinderklippenheterna som klipper i samma område.

  Important: Det går mycket lättare att komma åt de bakre klippenheterna om klippenheten tas bort från maskinen.

  1. Ställ maskinen på ett plant underlag, koppla in parkeringsbromsen, sänk ned klippenheten till marken, stäng av motorn och ta ut nyckeln.

  2. Lossa den skruv som fäster respektive klipphöjdsfäste på klipphöjdsplattan (längst fram och på vardera sidan) (Figur 21).

  3. Ta bort bulten och börja med att justera framdelen.

   g011344
  4. Ta bort distansbrickan samtidigt som du stöttar kammaren (Figur 21)

  5. Flytta kammaren till önskad klipphöjd och montera distansbrickan i avsett klipphöjdshål och -spår (Figur 22).

   g201855
  6. Placera den gängade plattan i linje med distansbrickan.

  7. Montera skruven för hand.

  8. Upprepa steg 4 till 7 för justering av vardera sidan.

  9. Dra åt alla tre skruvarna till 41 Nm. Dra alltid åt den främre bulten först.

   Note: Vid justeringar på mer än 3,8 cm kan det behövas en tillfällig montering i mellanliggande höjd för att undvika att det kärvar (t.ex. om klipphöjden ändras från 3,1 cm till 7 cm).

  Kontrollera säkerhetsbrytarna

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Varje användning eller dagligen
 • Kontrollera säkerhetsbrytarnas funktion.
 • Var försiktig

  Om säkerhetsbrytarna är urkopplade eller skadade kan maskinen plötsligt starta, vilket i sin tur kan leda till personskador.

  • Gör inga otillåtna ändringar på säkerhetsbrytarna.

  • Kontrollera säkerhetsbrytarnas funktion dagligen och byt ut eventuella skadade brytare innan maskinen körs.

  Maskinen har säkerhetsbrytare i det elektriska systemet. De här brytarna inaktiverar antingen hjuldriften eller kraftuttaget när du kliver ur sätet. Stäng av motorn innan du kliver ur förarsätet, även om motorn fortsätter att gå när du kopplar ur kraftuttaget och släpper upp gaspedalen.

  1. Ställ maskinen på ett plant underlag, sänk klippenheten, stäng av motorn och lägg i parkeringsbromsen.

  2. Tryck ner gaspedalen. Vrid nyckeln i tändningslåset till det PåSLAGNA läget.

   Note: Om motorn dras runt är det fel på säkerhetssystemet. Åtgärda felet innan maskinen används.

  3. Vrid nyckeln i tändningslåset till PåSLAGET läge, res dig från sätet och för kraftuttagsbrytaren till PåSLAGET läge.

   Note: Kraftuttaget ska inte starta. Om kraftuttaget ändå startar är det fel på säkerhetssystemet. Åtgärda felet innan maskinen används.

  4. Lägg i parkeringsbromsen, vrid nyckeln i tändningslåset till PåSLAGET läge, starta motorn och för gaspedalen från NEUTRALLäGET.

   Note: InfoCenter visar ”traction denied” (hjuldrivning nekas) och maskinen bör inte röra sig. Om maskinen ändå rör sig är det fel på säkerhetssystemet. Åtgärda felet innan maskinen används.

  5. Starta motorn med kraftuttaget inkopplat.

   Note: Om motorn dras runt är det fel på säkerhetssystemet. Åtgärda felet innan maskinen används.

  Kontrollera knivens stopptid

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Varje användning eller dagligen
 • Kontrollera knivens stopptid.
 • Klippdäckets knivar bör ha stannat helt ca fem sekunder efter att klippdäcksbrytaren har stängts av.

  Note: Se till att däcken sänks ned på en ren gräsmatta eller ett hårt underlag för att undvika att damm och skräp kastas omkring.

  1. Ta hjälp av en annan person som får stå minst 6 m från däcket och observera knivarna på det ena klippdäcket.

  2. Stäng av klippdäcken och notera hur lång tid det tar för knivarna att stanna helt.

   Note: Om denna tid överstiger sju sekunder behöver bromsventilen justeras. Kontakta din auktoriserade Toro-återförsäljare för att få hjälp med att utföra denna justering.

  Polera bromsarna

  Polera (kör in) bromsarna före användning, för att garantera bästa prestanda för bromssystemet. Ställ in hastigheten för framåtdrift på 6,4 km/h så att den stämmer överens med hastigheten för körning bakåt (alla åtta distansbrickorna flyttas till ovansidan av klipphastighetsreglaget). Kör på hög tomgång, och kör maskinen framåt med klipphastighetsreglaget inkopplat och bromsen i under 15 sekunder. Kör sedan bakåt med full hastighet och bromsen i under 15 sekunder. Upprepa detta 5 gånger, men vänta 1 minut mellan varje framåt- och bakåtcykel så att du inte överhettar bromsarna. Se Justera parkeringsbromsarna.

  Välja kniv

  Standardkombinationssegel

  Denna kniv har konstruerats för att tillhandahålla utmärkt lyft och utkastning under de flesta förhållanden. Använd en annan kniv om högre eller lägre lyft och snabbare eller långsammare utkastarhastighet behövs.

  Egenskaper: utmärkt lyft och utkastning under de flesta förhållanden

  Vinklat segel (ej CE-godkänd)

  Kniven fungerar vanligen bäst vid lägre klipphöjder (1,9–6,4 cm).

  Egenskaper:

  • Utkastningen blir jämnare vid lägre klipphöjder.

  • Utkastarens tendens att kasta åt vänster minskar, vilket gör att klippta områden runt bunkrar och fairways ser snyggare ut.

  • Lägre effektbehov vid låga höjder och tätt gräs.

  Höglyft, parallellt segel(ej CE-godkänd)

  Kniven fungerar vanligen bättre vid högre klipphöjder (7–10 cm).

  Egenskaper:

  • Högre lyft och snabbare utkastning

  • Gles eller mycket mjuk gräsmatta klipps betydligt bättre vid högre klipphöjder

  • Effektivare utkastning av vått eller klibbigt gräs, vilket minskar anhopningen i klippdäcket

  • Kräver fler hästkrafter för att kunna användas

  • Tenderar att kasta ut längre åt vänster, och kan även ha en tendens att bilda torvsträngar vid lägre klipphöjder

  Varning

  Om en höglyftskniv används tillsammans med samlarskärmen kan kniven gå sönder, vilket kan leda till personskador eller dödsfall.

  Använd inte höglyftskniven tillsammans med samlarskärmen.

  Atomic-kniv

  Kniven har utformats för att tillhandahålla utmärkt lövkompostering.

  Egenskap: Utmärkt lövkompostering

  Tolka diagnoslampan

  Maskinen är utrustad med en diagnoslampa som visar om ett funktionsfel upptäcks i maskinen. Diagnoslampan sitter i InfoCenter, ovanför displayskärmen (Figur 23). När maskinen fungerar som den ska och tändningslåset vrids till det PåSLAGNA LäGET/KöRLäGET tänds diagnoslampan kortvarigt, vilket indikerar att lampan fungerar korrekt. När ett informationsmeddelande visas tänds lampan. När ett felmeddelande visas blinkar lampan tills felet har åtgärdats.

  g021272

  Ändra motviktsinställningarna

  Du kan ändra hur många motvikter som behövs för klippenheten (uppåtlyft) för att anpassa den efter de aktuella klippförhållandena.

  1. Parkera maskinen på ett plant underlag, sänk ner klippdäcken, vrid om nyckeln i tändningslåset till läget AV och koppla in parkeringsbromsen.

  2. Vrid om nyckeln i tändningslåset till läget KöR.

  3. Bläddra ner till motvikt i inställningsmenyn i InfoCenter.

  4. Tryck på den högra knappen för att välja motvikt och ändra mellan inställningarna låg, medelhög och hög.

   Note: Flytta maskinen till testområdet när justeringen är klar och prova maskinen med den nya inställningen. Den nya motviktsinställningen kan ändra den effektiva klipphöjden.

  Välja tillbehör

  Extrautrustningens konfigurationer

   Kniv med vinklat segelHöglyftskniv med parallellt segel(får ej användas tillsammans med samlarskärmen) (ej CE-godkänd)SamlarskärmRullskrapa
  Gräsklippning: 1,9–4,4 cm klipphöjdRekommenderas för de flesta tillämpningarKan fungera väl i lätt eller glest gräsHar visat sig förbättra spridningen och resultatet efter klippning när det gäller gräs i nordligare klimat som klipps minst tre gånger i veckan och där mindre än en tredjedel av grässtrået avlägsnas. Får ej användas tillsammans med höglyftskniven med parallellt segelAnvänd den närhelst gräs ansamlas på rullarna eller stora platta gräsklumpar upptäcks. Skraporna kan ibland öka ihopklumpningen.
  Gräsklippning: 5–6,4 cm klipphöjdRekommenderas för tjockt eller frodigt gräsRekommenderas för lätt eller glest gräs
  Gräsklippning: 7–10 cm klipphöjdKan fungera väl i frodigt gräsRekommenderas för de flesta tillämpningar
  LövkomposteringRekommenderas för användning tillsammans med samlarskärmenFår ej användasBör endast användas tillsammans med kombinationssegel eller vinklat segel
  FördelarJämn utkastning vid lägre klipphöjder; ger ett snyggare resultat runt bunkrar och fairways; lägre effektbehovHögre lyft och snabbare utkastning. Gles eller mycket mjuk gräsmatta klipps vid högre klipphöjder. Vått eller klibbigt gräs kastas ut på ett effektivt sättKan förbättra spridningen och resultatet vid vissa typer av tillämpningar. Mycket bra för lövkomposteringMinskar ansamlingen på rullarna vid vissa tillämpningar.
  NackdelarLyfter inte gräset särskilt bra vid höga klipphöjder. Vått eller klibbigt gräs tenderar att ansamlas i kammaren, vilket leder till ett dåligt klippresultat och högre effektbehov.Kräver mer effekt för att kunna köras vid vissa tillämpningar. Har en tendens att bilda torvsträngar vid lägre klipphöjder i frodigt gräs. Får ej användas tillsammans med samlarskärmen.Om du försöker klippa alltför mycket gräs med skärmen på kommer gräs att ansamlas i kammaren 

  Under arbetets gång

  Säkerhet under användning

  Allmän säkerhet

  • Ägaren/operatören kan förebygga olyckor samt ansvarar för olyckor som kan ge upphov till personskador eller skador på egendom.

  • Använd lämpliga kläder, inklusive ögonskydd, långbyxor, rejäla och halkfria skor samt hörselskydd. Sätt upp långt hår och använd inte hängande smycken eller löst sittande kläder.

  • Kör inte maskinen om du är sjuk, trött eller påverkad av alkohol eller läkemedel.

  • Var fullt koncentrerad på maskinen när du använder den. Delta inte i aktiviteter som kan distrahera dig, eftersom personskador eller skador på egendom då kan uppstå.

  • Se till att alla drivenheter är i neutralläge, parkeringsbromsen är inkopplad och att du sitter i förarsätet innan du startar motorn.

  • Skjutsa inte passagerare på maskinen och håll kringstående och barn på säkert avstånd från arbetsområdet.

  • Använd endast maskinen om du har god sikt, så att du kan undvika gropar och dolda faror.

  • Undvik att klippa vått gräs. Försämrat grepp kan göra att maskinen glider.

  • Håll händer och fötter borta från rörliga delar. Håll avstånd till utkastaröppningen.

  • Titta bakåt och nedåt innan du backar för att se till att vägen är fri.

  • Var försiktig när du närmar dig hörn med skymd sikt, buskage, träd eller andra objekt som kan försämra sikten.

  • Stanna knivarna när du inte klipper gräs.

  • Stanna maskinen, ta ut nyckeln och vänta tills alla rörliga delar har stannat innan du undersöker redskapet om du kör på ett föremål eller om maskinen vibrerar på ett onormalt sätt. Reparera alla skador innan du börjar köra maskinen igen.

  • Sakta ned och var försiktig när du svänger och korsar vägar och trottoarer med maskinen. Lämna alltid företräde.

  • Koppla ur klippenhetens drivenhet, stäng av motorn, ta ut nyckeln och vänta tills alla rörliga delar har stannat innan du justerar klipphöjden (såvida du inte kan justera den från arbetsläget).

  • Kör endast motorn i välventilerade utrymmen. Avgaser innehåller koloxid, vilket är dödligt om det andas in.

  • Lämna aldrig en maskin som är i gång utan uppsikt.

  • Innan du kliver ur förarsätet ska du göra följande:

   • Ställ maskinen på ett plant underlag.

   • Koppla ur kraftuttaget och sänk ner redskapen.

   • Koppla in parkeringsbromsen.

   • Stäng av motorn och ta ut nyckeln (i förekommande fall).

   • Vänta tills alla rörelser har upphört.

  • Använd endast maskinen när sikten och väderförhållandena är goda. Använd inte maskinen när det finns risk för blixtnedslag.

  • Använd inte maskinen som bogserfordon.

  • Använd endast tillbehör, redskap och reservdelar som har godkänts av Toro.

  Säkerhet för vältskyddssystemet

  • Ta inte bort några vältskyddsdelar från maskinen.

  • Kontrollera att säkerhetsbältet är fastspänt och att du kan knäppa upp det snabbt i en nödsituation.

  • Var mycket uppmärksam på hinder som kan finnas ovanför dig och vidrör dem inte.

  • Håll vältskyddet i säkert bruksskick genom att regelbundet inspektera det noga och kontrollera att det inte är skadat samt hålla alla fästelement åtdragna.

  • Byt ut skadade vältskyddsdelar. Reparera eller ändra dem inte.

  • Använd alltid säkerhetsbältet när störtbågen är uppfälld.

  • Vältskyddet är en inbyggd säkerhetsanordning. Håll den fällbara störtbågen i upprätt låst läge, och använd säkerhetsbältet när du kör maskinen med störtbågen uppfälld.

  • Störtbågen ska endast fällas ned tillfälligt när så behövs. Använd inte säkerhetsbältet när störtbågen är nedfälld.

  • Tänk på att det inte finns något vältskydd när störtbågen är nedfälld.

  • Kontrollera området som ska klippas och ha aldrig störtbågen nedfälld i närheten av sluttningar, stup eller vattendrag.

  Maskiner med fast störtbåge

  • Vältskyddet är en inbyggd säkerhetsanordning.

  • Använd alltid säkerhetsbältet.

  Säkerhet i sluttningar

  • Sluttningar är en betydande faktor vid olyckor som orsakas av att föraren förlorat kontrollen eller att maskinen välter, vilket kan innebära livsfara eller leda till allvarliga personskador. Du ansvarar för säker drift i sluttningar. Du måste vara extra försiktig när du kör maskinen i en sluttning.

  • Utvärdera förhållandena på platsen för att bedöma om sluttningen är säker för körning av maskinen, bland annat genom att undersöka hela arbetsplatsen. Använd alltid sunt förnuft och ett gott omdöme när du utför kontrollen.

  • Gå igenom instruktionerna för körning av maskinen i sluttningar nedan och fastställ om maskinen kan användas under de förhållanden som råder på den platsen och den dagen. Förändringar i terrängen kan leda till att maskinens manövrering i sluttningar förändras.

  • Undvik att starta, stänga av eller svänga med maskinen i sluttningar. Undvik att göra plötsliga ändringar i hastighet eller riktning. Sväng långsamt och successivt.

  • Använd inte maskinen under förhållanden där det råder tvekan om dragkraft, styrning eller stabilitet.

  • Avlägsna eller märk ut hinder såsom diken, hål, fåror, gupp, stenar och andra dolda faror. Det kan finnas dolda hinder i högt gräs. Ojämn terräng kan göra att maskinen välter.

  • Observera att maskinen kan tappa drivkraft om maskinen körs på vått gräs, tvärs över sluttningar eller nedför en sluttning. Drivhjul som tappar drivkraft kan leda till att maskinen glider och att du förlorar kontrollen över bromsning och styrning.

  • Var mycket försiktig när du använder maskinen nära stup, diken, flodbäddar, vattendrag eller andra faror. Maskinen kan välta plötsligt om ett hjul kör över en kant eller kanten ger med sig. Håll ett säkert avstånd mellan maskinen och riskfyllda områden.

  • Identifiera faror nere vid slutet av sluttningen. Klipp sluttningen med en handgräsklippare om det finns faror.

  • Om möjligt ska klippenheterna hållas nedsänkta mot marken när du kör maskinen i sluttningar. Om klippenheterna höjs vid körning i sluttningar kan maskinen bli ostadig.

  • Var mycket försiktig när du använder gräsuppsamlingssystem och andra redskap. De kan ändra maskinens stabilitet och leda till att du förlorar kontrollen.

  Starta motorn

  Important: Bränslesystemet luftas automatiskt innan du startar motorn om du startar maskinen för första gången, om motorn har stannat till följd av att bränslet har tagit slut eller om du har utfört underhåll på bränslesystemet.

  1. Sitt på sätet, håll foten borta från gaspedalen så att den är i NEUTRALLäGET, koppla in parkeringsbromsen, sätt motorhastighetsknappen i MELLANLäGET och se till så att brytaren för inkoppling/urkoppling är i det URKOPPLADE läget.

  2. Vrid nyckeln i tändningslåset till läget KöR.

  3. Vrid nyckeln i tändningslåset till STARTLäGET när glödstiftslampan slocknar. Släpp nyckeln omedelbart när motorn startar och låt den gå tillbaka till KöRLäGET.

  4. Starta motorn och låt den gå på låg tomgång tills den har värmts upp.

  Stänga av motorn

  1. För alla reglage till NEUTRALLäGET, lägg i parkeringsbromsen, flytta motorhastighetsknappen till läget för LåG TOMGåNG och låt motorn sänka farten till låg tomgång.

   Important: Låt motorn gå på tomgång i fem minuter innan du stänger av den efter arbete under full belastning. Om detta inte görs kan det uppstå problem i motorer med turboladdning.

  2. Vrid nyckeln i tändningslåset till läget AV och ta ut nyckeln.

  Klippa gräs med maskinen

  Note: Att klippa gräs med en hastighet som utsätter motorn för belastning förbättrar DPF-regenereringen.

  1. Flytta maskinen till arbetsområdet.

  2. Sätt om möjligt motorhastighetsomkopplaren till hög tomgång.

  3. Aktivera drivbrytaren.

  4. Tryck gradvis gaspedalen framåt och kör långsamt maskinen över klippområdet.

  5. Sänk klippenheterna när de främre klippenheterna befinner sig ovanför klippområdet.

  6. Klipp gräset så att knivarna kan klippa och mata ut klippet med hög hastighet och samtidigt ge en god klippkvalitet.

   Note: Om klipphastigheten är för hög kan klippkvaliteten försämras. Sänk maskinens körhastighet eller minska klippbredden för att återfå ett högt tomgångsvarvtal.

  7. När klippenheterna sitter över kanten längst ut på klippområdet ska du höja klippenheterna.

  8. Genomför en tårformad sväng för att snabbt komma i läge för nästa klippsträcka.

  Regeneration av dieselpartikelfilter

  Dieselpartikelfiltret (DPF) ingår i avgassystemet. Katalysatorn för dieseloxidering i dieselpartikelfiltret minskar mängden skadliga gaser och tar bort sot från motorns avgasrör.

  Dieselpartikelfiltrets regenereringsprocess använder värme från avgasröret till att förbränna sot som ansamlats på sotfiltret, vilket omvandlar sotet till aska och rensar kanalerna i sotfiltret så att filtrerade avgaser från motorn flödar ut ur dieselpartikelfiltret.

  Motorns dator övervakar mängden sot genom att mäta baktrycket i dieselpartikelfiltret. Om baktrycket är för högt kan sotet inte förbrännas i sotfiltret då motorn går normalt. Tänk på följande för att hålla dieselpartikelfiltret fritt från sot:

  • Passiv regenerering förekommer kontinuerligt medan motorn är igång. Kör motorn på fullt motorvarvtal när det är möjligt för att främja DPF-regenerering.

  • Om baktrycket i dieselpartikelfiltret är för högt eller en återställningsregenerering inte har gjorts på 100 timmar visar motorns dator när en återställningsregenerering pågår via InfoCenter.

  • Låt processen för återställningsregenerering slutföras innan du stänger av motorn.

  Använd och underhåll maskinen med dieselpartikelfiltrets funktioner i åtanke. Motorbelastning på tomgång med högt motorvarvtal (full gas) producerar i allmänhet tillräcklig avgastemperatur för DPF-regenereringen.

  Important: Minimera tiden som du låter motorn gå på tomgång eller du kör motorn på ett lägre varvtal för att minska ansamlingen av sot i sotfiltret.

  Ansamling av sot i dieselpartikelfiltret

  • Med tiden ansamlas sot i dieselpartikelfiltrets sotfilter. Motorns dator övervakar sotnivån i dieselpartikelfiltret.

  • När tillräckligt med sot har ansamlats meddelar datorn dig att det är dags att regenerera dieselpartikelfiltret.

  • DPF-regenerering är en process som värmer upp dieselpartikelfiltret, vilket omvandlar sotet till aska.

  • Förutom att ge varningsmeddelanden minskar datorn även motorns effekt vid olika nivåer av sotansamling.

  Motorns varningsmeddelanden – sotansamling

  IndikeringsnivåFelkodMotoreffektRekommenderad åtgärd
  Nivå 1: Motorvarning
  g213866
  Datorn minskar motoreffekten till 85 %Utför en parkerad regenerering så snart som möjligt. Se Parkerad regenerering eller återhämtningsregenerering.
  Nivå 2: Motorvarning
  g213867
  Datorn minskar motoreffekten till 50 %Utför en återställningsregenerering så snart som möjligt. Se Parkerad regenerering eller återhämtningsregenerering.

  Ansamling av aska i dieselpartikelfiltret

  • Lättare aska töms ut genom avgassystemet. Tyngre aska ansamlas i sotfiltret.

  • Aska är en biprodukt av regenereringsprocessen. Med tiden ansamlas aska i dieselpartikelfiltret, som inte töms ut genom motorns avgasrör.

  • Motorns dator beräknar mängden aska som har ansamlats i dieselpartikelfiltret.

  • När tillräckligt med aska har ansamlats skickar motorns dator information till InfoCenter i form av ett motorfel för att ange att det ansamlats aska i dieselpartikelfiltret.

  • Felmeddelandena anger att det är dags att serva dieselpartikelfiltret.

  • Förutom att ge varningsmeddelanden minskar datorn även motorns effekt vid olika nivåer av askansamling.

  Systemmeddelanden och motorvarningsmeddelanden i InfoCenter – ansamling av aska

  IndikeringsnivåFelkodMinskning av motorvarvtalMotoreffektRekommenderad åtgärd
  Nivå 1: Motorvarning
  g213863
  IngenDatorn minskar motoreffekten till 85 %.Utför service på dieselpartikelfiltret. Se Serva dieseloxideringskatalysatorn (DOC) och sotfiltret
  Nivå 2: Motorvarning
  g213863
  IngenDatorn minskar motoreffekten till 50 %.Utför service på dieselpartikelfiltret. Se Serva dieseloxideringskatalysatorn (DOC) och sotfiltret

  Typer av regenerering av dieselpartikelfilter

  Typer av regenerering av dieselpartikelfilter som utförs när maskinen är igång:

  Typ av regenereringFörhållanden som leder till DPF-regenereringBeskrivning av DPF-drift
  PassivInträffar under normal användning av maskinen vid högt motorvarvtal eller hög motorbelastning• InfoCenter visar inte en symbol som anger passiv regenerering.
  • Under passiv regenerering bearbetar dieselpartikelfiltret mycket varma avgaser, oxiderar skadliga utsläpp och bränner sot till aska.
  Se Passiv DPF-regenerering.
  StödInträffar till följd av låga motorvarvtal och låg motorbelastning, eller efter det att datorn har upptäckt att dieselpartikelfiltret är tilltäppt av sot• InfoCenter visar inte en symbol som anger stödregenerering.
  • Under stödregenereringen justerar motorns dator motorns inställningar för att höja avgastemperaturen.
  Se DPF-stödregenerering.
  ÅterställningInträffar var 100:e timme• När symbolen för hög avgastemperatur Graphic visas i InfoCenter pågår en regenerering.
  Inträffar även efter stödregenereringen utifall att datorn upptäcker att stödregenereringen inte minskade sotnivån tillräckligt
   • Under återställningsregenerering justerar motorns dator motorns inställningar för att höja avgastemperaturen.
  Se Återställningsregenerering.

  Typer av regenerering av dieselpartikelfilter där det är nödvändigt att parkera maskinen:

  Typ av regenereringFörhållanden som leder till DPF-regenereringBeskrivning av DPF-drift
  ParkeradInträffar till följd av att datorn upptäcker baktryck i dieselpartikelfiltret som orsakats av att sot har ansamlats• När en symbol för återställning-standby/parkerad regenerering eller återhämtningsregenerering Graphic eller MEDDELANDE NR 188 visas i InfoCenter har en regenerering begärts.
  Inträffar även till följd av att föraren startar en parkerad regenerering
  Kan inträffa till följd av att du har ställt in att återställningsregenerering ska spärras i InfoCenter och sedan har fortsatt använda maskinen, vilket har lett till att mer sot har ansamlats när dieselpartikelfiltret redan behöver en återställningsregenerering• Genomför en parkerad regenerering så snart som möjligt så att du slipper behöva genomföra en återhämtningsregenerering.
  Detta kan inträffa som en följd av användning av fel bränsle eller motorolja• En parkerad regenerering tar 30–60 minuter.
   • Tanken måste vara minst ¼ full.
  • Du måste parkera maskinen för att kunna genomföra en parkerad regenerering.
  Se Parkerad regenerering eller återhämtningsregenerering.
  ÅterställningInträffar till följd av att föraren har ignorerat förfrågningarna om parkerad regenerering och fortsatt att använda maskinen, vilket har lett till att mer sot har ansamlats i dieselpartikelfiltret• När en symbol för återställning-standby/parkerad regenerering eller återhämtningsregenerering Graphic eller MEDDELANDE NR 190 visas i InfoCenter har en återhämtningsregenerering begärts.
  • En återhämtningsregenerering tar upp till tre timmar att slutföra.
  • Tanken måste vara minst halvfull.
  • Du måste parkera maskinen för att kunna genomföra en återställningsregenerering.
  Se Parkerad regenerering eller återhämtningsregenerering.

  Gå till menyerna för DPF-regenerering

  Gå till menyerna för DPF-regenerering

  1. Gå till servicemenyn och tryck på mittknappen för att bläddra till alternativet DPF-REGENERERING (Figur 28).

   g227667
  2. Välj alternativet DPF-regenerering genom att trycka på högerknappen (Figur 28).

  Timmar sedan senaste regenereringen utfördes

  Gå till menyn för DPF-regenerering och tryck på mittknappen för att bläddra till alternativet LAST REGEN (Figur 29).

  Använd fältet LAST REGEN för att avgöra hur många timmar du har kört motorn sedan den senaste parkerade regenereringen eller återställnings- och återhämtningsregenereringen.

  g224693

  Menyn för tekniker

  Important: Av praktiska skäl är det möjligt att välja att utföra en parkerad regenerering innan sotnivån når 100 %, förutsatt att motorn har gått i mer än 50 timmar sedan den senaste genomförda parkerade regenereringen eller återställnings- och återhämtningsregenereringen.

  Använd menyn för tekniker för att se den aktuella statusen för reglaget för motorregenerering och den angivna sotnivån.

  Gå till menyn för DPF-regenerering, tryck på mittknappen för att bläddra till alternativet TECHNICIAN och tryck på den högra knappen för att välja alternativet för tekniker (Figur 30).

  g227348
  • Använd tabellen över dieselpartikelfiltrets drift för att se den aktuella statusen för dieselpartikelfiltrets drift (Figur 31).

   g227360

    

   Tabell över dieselpartikelfiltrets drift

   StatusBeskrivning
   NormalDieselpartikelfiltret är i normalt driftläge – passiv regenerering.
   Assist Regen (stödregenerering)Motorns dator utför en stödregenerering.
   Reset Stby (standby för återställning)Motorns dator försöker att utföra en återställningsregenerering, men något av följande villkor förhindrar regenereringen:Inställningen för att spärra regenerering är inställd på På.
   Avgastemperaturen är för låg för regenerering.
   Reset Regen (återställningsregenerering)Motorns dator utför en återställningsregenerering.
   Parked Stby (standby för parkerad regenerering)Motorns dator begär att du utför en parkerad regenerering.
   Parked Regen (parkerad regenerering)Du har initierat en regenereringsbegäran och motorns dator bearbetar nu regenereringen.
   Recov. (återhämtning) StbyMotorns dator begär att du utför en återhämtningsregenerering.
   Recov. (återhämtning) RegenDu har initierat en begäran för återhämtningsregenerering och motorns dator bearbetar nu regenereringen.
  • Se hur hög sotnivån är, beräknat som den procentuella andelen sot i dieselpartikelfiltret (Figur 32). Se tabellen över sotnivån.

   Note: Sotnivån varierar när maskinen används och DPF-regenerering utförs.

   g227359

   Tabell över sotnivån

   Viktiga sotnivåvärdenRegenereringsstatus
   0 till 5 %Minimiläge för sotnivån
   78 %Motorns dator utför en stödregenerering.
   100 %Motorns dator begär automatiskt en parkerad regenerering.
   122 %Motorns dator begär automatiskt en återhämtningsregenerering.

  Passiv DPF-regenerering

  • Passiv regenerering genomförs som en del av motorns vanliga drift.

  • När du använder maskinen ska du köra motorn på fullt motorvarvtal och hög belastning så ofta du kan för att främja DPF-regenerering.

  DPF-stödregenerering

  • Motorns dator justerar motorns inställningar för att höja avgastemperaturen.

  • När du använder maskinen ska du köra motorn på fullt motorvarvtal och hög belastning så ofta du kan för att främja DPF-regenerering.

  Återställningsregenerering

  Var försiktig

  Avgastemperaturen är mycket hög (ca 600 °C) under DPF-regenereringen. Heta avgaser kan skada dig eller andra människor.

  • Kör aldrig motorn i ett slutet utrymme.

  • Se till att det inte finns något brännbart material runt avgassystemet.

  • Rör aldrig vid en het avgassystemskomponent.

  • Stå aldrig vid eller i närheten av maskinens avgasrör.

  g224417
  • Symbolen för hög avgastemperatur Graphic visas i InfoCenter (Figur 33).

  • Motorns dator justerar motorns inställningar för att höja avgastemperaturen.

   Important: Symbolen för hög avgastemperatur visar att maskinens avgastemperatur kan vara varmare än under regelbunden drift.

  • När du använder maskinen ska du köra motorn på fullt motorvarvtal och hög belastning så ofta du kan för att främja DPF-regenerering.

  • Symbolen visas i InfoCenter medan återställningsregenereringen pågår.

  • När så är möjligt bör du inte stänga av motorn eller minska motorns varvtal medan återställningsregenereringen pågår.

   Important: När så är möjligt ska du låta maskinen slutföra återställningsregenereringsprocessen innan du stänger av motorn.

  Regelbunden återställningsregenerering

  Om motorn inte har genomgått en parkerad regenerering eller återställnings- och återhämtningsregenerering under de senaste 100 timmarna av användning kommer motorn att försöka utföra en återställningsregenerering.

  Ställa in Inhibit Regen (spärra regenerering)

  Endast återställningsregenerering

  Note: Om du ställer in att regenerering ska spärras i InfoCenter visar InfoCenter MEDDELANDE NR 185 (Figur 34) var femtonde minut medan motorn begär en återställningsregenerering.

  g224692

  En återställningsregenerering leder till ökade motoravgaser. Om du använder maskinen i närheten av träd, buskar, högt gräs eller andra temperaturkänsliga växter eller material kan du använda inställningen Inhibit Regen för att hindra motorns dator från att utföra en återställningsregenerering.

  Important: När du stänger av motorn och startar den igen återgår inställningarna för Inhibit Regen automatiskt till AV.

  1. Gå till menyn för DPF-regenerering, tryck på mittknappen för att bläddra till alternativet INHIBIT REGEN och tryck på högerknappen för att välja alternativet Inhibit Regen (Figur 35).

   g227304
  2. Tryck på högerknappen för att ändra inställningen för spärra regenerering från På till Av (Figur 35) eller från Av till På (Figur 36).

   g224691

  Godkänna en återställningsregenerering

  InfoCenter visar symbolen för hög avgastemperatur Graphic när återställningsregenereringen pågår.

  Note: Om INHIBIT REGEN är inställd på På visas MEDDELANDE NR 185 (Figur 37) i InfoCenter. Tryck på knapp 3 för att ställa in inställningarna för spärra regenerering på AV och fortsätta med återställningsregenereringen.

  g224394

  Note: Om InfoCenter visar MEDDELANDE NR 186 (Figur 38) ställer du in motorn på full gas (hög tomgång) så att återställningsregenereringen kan fortsätta.

  g224395

  Note: När återställningsregenereringen har slutförts försvinner symbolen för hög avgastemperatur Graphic från InfoCenter-skärmen.

  Parkerad regenerering eller återhämtningsregenerering

  • När motorns dator begär antingen en parkerad regenerering eller en återhämtningsregenerering visas symbolen för regenereringsförfrågan (Figur 39) i InfoCenter.

   g224404
  • Maskinen utför inte en parkerad regenerering eller en återhämtningsregenerering automatiskt, utan du måste köra regenereringen via InfoCenter.

  Meddelanden om parkerad regenerering

  När motorns dator begär en parkerad regenerering visas följande meddelanden i InfoCenter:

  Meddelanden om återhämtningsregenerering

  När motorns dator begär en återhämtningsregenerering visas följande meddelanden i InfoCenter:

  • Motorvarning SPN 3719, FMI: 0 (Figur 44)

   g213867
  • Motorvarning SPN 522574, FMI: 0 (Figur 45)

   g318159
  • Återhämtningsregenerering krävs – kraftuttaget avaktiverat MEDDELANDE NR 190 (Figur 46)

   g224399

  Important: Utför en återhämtningsregenerering för att återställa kraftuttagets funktion. Se Förbereda för en parkerad regenerering eller en återställningsregenerering och Utföra en parkerad regenerering eller en återhämtningsregenerering.

  Note: Symbolen för avaktiverat kraftuttag visas på startskärmen. Se Figur 43 i Meddelanden om parkerad regenerering.

  Statusbegränsning för dieselpartikelfiltret

  • Om motorns dator begär en återhämtningsregenerering eller utför en återhämtningsregenerering och du bläddrar till alternativet PARKED REGEN låses parkerad regenerering och låssymbolen (Figur 47) visas i det nedre högra hörnet av InfoCenter.

   g224625
  • Om motorns dator inte har begärt en återhämtningsregenerering och du bläddrar till alternativet RECOVERY REGEN låses återhämtningsregenerering och låssymbolen (Figur 48) visas i det nedre högra hörnet av InfoCenter.

   g224628

  Förbereda för en parkerad regenerering eller en återställningsregenerering

  1. Kontrollera att maskinen har tillräckligt med bränsle i tanken för den typ av regenerering du ska utföra:

   • Parkerad regenerering: Se till tanken är minst ¼ full.

   • Återställningsregenerering: Se till att tanken är minst halvfull.

  2. Flytta maskinen utomhus till ett område utan brandfarligt material.

  3. Ställ maskinen på ett plant underlag.

  4. Kontrollera att gaspedalerna eller rörelsereglagespakarna är i NEUTRALLäGET.

  5. När så är möjligt bör du stänga av kraftuttaget och sänka klippenheterna eller tillbehören.

  6. Koppla in parkeringsbromsen.

  7. Ställ in gasreglaget på LåG TOMGåNG.

  Utföra en parkerad regenerering eller en återhämtningsregenerering

  Var försiktig

  Avgastemperaturen är mycket hög (ca 600 °C) under DPF-regenereringen. Heta avgaser kan skada dig eller andra människor.

  • Kör aldrig motorn i ett slutet utrymme.

  • Se till att det inte finns något brännbart material runt avgassystemet.

  • Rör aldrig vid en het avgassystemskomponent.

  • Stå aldrig vid eller i närheten av maskinens avgasrör.

  Important: Maskinens dator avbryter DPF-regenereringen om du ökar motorvarvtalet från låg tomgång eller kopplar ur parkeringsbromsen.

  1. Gå till menyn för DPF-regenerering, tryck på mittknappen för att bläddra till antingen alternativet PARKED REGEN START eller RECOVERY REGEN START (Figur 49) och tryck på högerknappen för att starta regenereringen (Figur 49).

   g224402g224629
  2. Kontrollera via skärmen KONTROLLERA BRäNSLENIVå att minst en fjärdedel av tanken är fylld om du ska utföra en parkerad regenerering eller att den är minst halvfull om du ska utföra en återhämtningsregenerering och tryck sedan på högerknappen för att fortsätta (Figur 50).

   g224414g227678
  3. Kontrollera att parkeringsbromsen är inkopplad och att motorvarvtalet är inställt på låg tomgång via skärmen för kontrollistan för dieselpartikelfiltret (Figur 51).

   g224407g227679
  4. Tryck på högerknappen för att fortsätta när du är på skärmen INITIATE DPF REGEN (starta DPF-regenerering) (Figur 52).

   g224626g224630
  5. Meddelandet INITIATING DPF REGEN (startar DPF-regenerering) visas i InfoCenter (Figur 53).

   g224411g227681
  6. Ett meddelande om tidsspannet för slutföring visas i InfoCenter (Figur 54).

   g224406g224406
  7. Motorns dator kontrollerar motorns status och felinformation. De meddelanden som anges i tabellen nedan kan komma att visas i InfoCenter:

   Note: Detta meddelande visas om du försöker göra en forcerad parkerad regenerering inom 50 timmar efter senast genomförda regenerering.Om maskinen begär en regenerering och detta meddelande visas ska du kontakta en auktoriserad Toro-återförsäljare angående service.

   Tabell över kontrollering av meddelanden och åtgärder

   Graphic
   Åtgärd: Stäng menyfältet för regenerering och kör maskinen tills det har gått mer än 50 timmar sedan den senaste regenereringen. Se Timmar sedan senaste regenereringen utfördes.
   GraphicGraphic
   Åtgärd: Felsök motorfelet och prova att utföra DPF-regenereringen igen.
   GraphicGraphic
   Åtgärd: Starta och kör motorn.
   GraphicGraphic
   Åtgärd: Låt motorn gå tills kylmedelstemperaturen har nått 60 °C.
   GraphicGraphic
   Åtgärd: Ändra motorvarvtalet till låg tomgång.
   GraphicGraphic
   Åtgärd: Felsök motorns dator och prova att utföra DPF-regenereringen igen.
  8. Startskärmen visas i InfoCenter och symbolen för bekräftad regenerering (Figur 55) visas i det nedre högra hörnet allt eftersom regenereringen fortlöper.

   g224403

   Note: Medan DPF-regenereringen pågår visas symbolen för hög avgastemperatur Graphic i InfoCenter.

  9. När motorns dator har slutfört en parkerad regenerering eller återhämtningsregenerering visas MEDDELANDE NR 183 i InfoCenter (Figur 56). Tryck på vänsterknappen för att gå tillbaka till huvudskärmen.

   g224392

   Note: Om regenereringen inte slutförs visas Meddelande nr 184 i InfoCenter (Figur 56). Tryck på vänsterknappen för att gå tillbaka till huvudskärmen.

   g224393

  Avbryta en parkerad regenerering eller återhämtningsregenerering

  Använd inställningarna Parked Regen Cancel eller Recovery Regen Cancel för att avbryta en pågående parkerad regenerering eller återhämtningsregenerering.

  1. Gå till menyn för DPF-regenerering (Figur 58).

   g227305
  2. Tryck på mittknappen för att bläddra ner till alternativet PARKED REGEN CANCEL (avbryt parkerad regenerering) (Figur 58) eller RECOVERY REGEN CANCEL (avbryt återhämtningsregenerering) (Figur 59).

   g227306
  3. Tryck på högerknappen för att välja alternativet Regen Cancel (Figur 58 eller Figur 59).

  Arbetstips

  Bekanta dig med maskinen

  Öva dig på att köra maskinen på ett öppet område innan du klipper gräs med den för första gången. Starta och stäng av motorn. Kör framåt och backa. Sänk och höj klippdäcken och koppla in och ur klippenheterna. När du har bekantat dig med maskinen övar du på att köra uppför och nedför sluttningar med olika hastigheter.

  Välja rätt klipphöjdsinställning för förhållandena

  Klipp maximalt av 25 mm eller högst en tredjedel av grässtrået. Vid klippning av ovanligt frodigt och tätt gräs kan du behöva höja klipphöjdsinställningen.

  Klippning

  Vrid nyckeln i tändningslåset till det PåSLAGNA läget, starta motorn och för gasreglaget till det SNABBA läget. För brytaren för inkoppling/urkoppling till det INKOPPLADE läget och använd reglaget för höjning/sänkning för att styra klippdäcken. Tryck gaspedalen framåt för att köra framåt och klippa gräset.

  Note: Låt motorn gå på tomgång i fem minuter innan du stänger av den efter arbete under full belastning. Om detta inte görs kan resultatet bli turboladdningsproblem.

  Klippa med slipade knivar

  En slipad kniv klipper av gräset på ett rent sätt, utan att slita och rycka av grässtråna. En slö kniv som sliter och rycker av gräset leder till att gräset gulnar i kanterna. Detta försämrar grästillväxten och ökar risken för sjukdomar. Se till att kniven hålls i gott skick och att seglet är helt.

  Kontrollera klippenhetens skick

  Kontrollera att kamrarna i varje klippenhet är i gott skick. Räta ut eventuella böjda komponenter i kammaren för att säkerställa korrekt spel mellan knivspetsen och kammaren.

  Kontrollera gräsklipparkåpan efter användning

  Rengör gräsklipparkåpans undersida för att säkerställa bästa möjliga prestanda. Om beläggning tillåts att bildas i gräsklipparkåpan försämras klipprestandan.

  Transportera maskinen mellan jobb

  Flytta brytaren för inkoppling/urkoppling till det URKOPPLADE läget och höj upp klippenheterna till TRANSPORTLäGET. Flytta spaken för klippning/transport till TRANSPORTLäGET. Var försiktig när du kör mellan föremål så att du inte skadar maskinen eller klippenheterna av misstag. Var extra försiktig när du kör maskinen i sluttningar. Se Säkerhet i sluttningar.

  Efter körning

  Allmän säkerhet

  • Stäng av motorn, ta ut nyckeln (i förekommande fall) och vänta tills alla rörliga delar har stannat innan du kliver ur förarsätet. Låt maskinen svalna innan du justerar, servar, rengör eller förvarar den.

  • Ta bort gräs och skräp från klippenheterna, ljuddämparna och motorrummet för att undvika eldsvåda. Torka upp eventuellt olje- eller bränslespill.

  • Om klippenheterna är i transportläget ska du använda det positiva låset (om så utrustad) innan du lämnar maskinen utan uppsikt.

  • Låt motorn svalna innan maskinen ställs undan i ett slutet utrymme.

  • Ta ut nyckeln och stäng av bränsletillförseln (i förekommande fall) vid förvaring och transport.

  • Förvara aldrig maskinen eller bränslebehållaren i närheten av en öppen låga, gnista eller tändlåga, t.ex. på en varmvattenberedare eller någon annan anordning.

  • Underhåll och rengör säkerhetsbälten vid behov

  Identifiera fästpunkterna

  • Maskinens främre del – hålet i det fyrkantiga belägget under axelröret inuti respektive framdäck (Figur 60).

   g031851
  • Maskinens bakre del – på båda sidor av maskinen, på den bakre ramen(Figur 61).

   g004555

  Transportera maskinen

  • Ta ut nyckeln och stäng av bränsletillförseln (om tillämpligt) vid förvaring och transport.

  • Var försiktig när du lastar på eller av maskinen från en släpvagn eller lastbil.

  • Använd ramper i fullbredd när du lastar maskinen på en släpvagn eller lastbil.

  • Bind fast maskinen så att den sitter säkert.

  Knuffa eller bogsera maskinen

  I nödfall kan du skjuta maskinen framåt genom att aktivera förbikopplingsventilen i den varierbara hydraulpumpen och sedan knuffa eller bogsera maskinen.

  Important: Knuffa eller bogsera inte maskinen snabbare än 3–4,8 km/h. Om maskinen knuffas eller bogseras snabbare kan transmissionen skadas.Förbikopplingsventilen måste alltid vara öppen när maskinen knuffas eller bogseras.

  1. Leta upp förbikopplingsventilen till vänster om hydrostaten (Figur 62).

   g003995
  2. Lossa på skruven 1 ½ varv för att låta oljan avledas internt.

   Note: Eftersom vätskan avleds kan maskinen flyttas långsamt utan att transmissionen skadas.

  3. Skjut eller bogsera maskinen.

  4. Sluta knuffa eller bogsera maskinen och stäng förbikopplingsventilen. Dra åt ventilen till 11 Nm.

   Important: Kontrollera att förbikopplingsventilen är stängd innan du startar motorn. Om motorn körs med öppen förbikopplingsventil överhettas transmissionen.

  Underhåll

  Note: Vänster och höger sida på maskinen är lika med förarens vänstra respektive högra sida vid normal körning.

  Säkerhet vid underhåll

  • Innan du kliver ur förarsätet ska du göra följande:

   • Ställ maskinen på ett plant underlag.

   • Koppla ur kraftuttaget och sänk ner redskapen.

   • Koppla in parkeringsbromsen.

   • Stäng av motorn och ta ut nyckeln (i förekommande fall).

   • Vänta tills alla rörelser har upphört.

  • Låt maskinens komponenter svalna innan du utför underhåll.

  • Om klippenheterna är i transportläget ska du använda det positiva låset (i förekommande fall) innan du lämnar maskinen utan uppsikt.

  • Utför om möjligt inget underhåll på maskinen medan motorn är igång. Håll dig på avstånd från rörliga delar.

  • Stötta upp maskinen med pallbockar när du arbetar under maskinen.

  • Lätta försiktigt på trycket i komponenter med lagrad energi.

  • Håll alla maskindelar i gott bruksskick och samtliga beslag åtdragna, i synnerhet knivens fästelement.

  • Byt ut alla slitna eller skadade dekaler.

  • Använd endast originalreservdelar och tillbehör från Toro för att garantera en säker, optimal prestanda för maskinen. Det kan vara farligt att använda reservdelar från andra tillverkare och det kan göra produktgarantin ogiltig.

  Rekommenderat underhåll

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Efter den första timmen
 • Dra åt hjulmuttrarna till 94–122 Nm.
 • Efter de första 10 timmarna
 • Dra åt hjulmuttrarna till 94–122 Nm.
 • Kontrollera generatorremmens spänning.
 • Efter de första 50 timmarna
 • Byt motoroljan och oljefiltret.
 • Varje användning eller dagligen
 • Kontrollera däcktrycket.
 • Kontrollera säkerhetsbrytarnas funktion.
 • Kontrollera knivens stopptid.
 • Kontrollera oljenivån i motorn.
 • Töm vatten eller andra föroreningar från vattenseparatorn.
 • Kontrollera kylvätskenivån i expansionstanken och ta bort skräp från gallret, oljekylaren och kylarens framsida.
 • Avlägsna eventuellt skräp från gallret och kylaren/oljekylaren (oftare vid smutsiga arbetsförhållanden).
 • Kontrollera hydraulvätskenivån.
 • Kontrollera hydraulledningarna och slangarna för att se om det finns tecken på läckor, vridna ledningar, lösa fäststöd, slitage, lösa beslag, väderslitage eller kemiskt slitage.
 • Rengör maskinen.
 • Rengör och underhåll säkerhetsbältet.
 • Var 50:e timme
 • Smörj lagren och bussningarna (omedelbart efter varje tvätt, oavsett vilket intervall som anges i listan).
 • Kontrollera batteriets tillstånd och rengör det.
 • Kontrollera batterikablarnas anslutningar
 • Var 100:e timme
 • Inspektera kylsystemets slangar.
 • Kontrollera generatorremmens spänning.
 • Var 250:e timme
 • Dra åt hjulmuttrarna till 94–122 Nm.
 • Byt motorolja och oljefilter.
 • Var 400:e timme
 • Serva luftrenaren. (Serva tidigare om indikatorn lyser rött. Serva den oftare under mycket dammiga och smutsiga förhållanden.)
 • Byt ut bränslefiltret.
 • Kontrollera bränsleledningar och anslutningar.
 • Byt ut bränslefilterskålen.
 • Var 800:e timme
 • Töm och rengör bränsletanken.
 • Kontrollera bakhjulens skränkning.
 • Om du inte använder den rekommenderade hydraulvätskan eller om du någonsin har fyllt tanken med en alternativ vätska byter du ut hydraulvätskan.
 • Om du inte använder den rekommenderade hydraulvätskan eller om du någonsin har fyllt tanken med en alternativ vätska byter du ut hydraulfiltret (tidigare om serviceintervallsindikatorn är i det röda området).
 • Fyll bakhjulens lager med fett.
 • Var 1000:e timme
 • Om du använder den rekommenderade hydraulvätskan byter du ut hydraulfiltret (tidigare om serviceintervallsindikatorn befinner sig i det röda området).
 • Var 2000:e timme
 • Om du använder den rekommenderade hydraulvätskan byter du ut hydraulvätskan.
 • Var 3000:e timme
 • Ta isär, rengör och sätt ihop sotfiltret i dieselpartikelfiltret,eller rengör sotfiltret om motorfel spn 3720 fmi 16 eller spn 3720 fmi 0 visas i InfoCenter.
 • Före förvaring
 • Töm och rengör bränsletanken.
 • Vartannat år
 • Spola ur och byt ut vätskan i kylsystemet.
 • Töm och spola hydraultanken.
 • Byt ut hydraulslangarna.
 • Byt ut rörliga slangar.
 • Important: Om du utför maskinunderhåll och kör motorn med ett avgasrör ska inställningen för spärrad regenerering vara På. Se Ställa in Inhibit Regen (spärra regenerering).

  Kontrollista för dagligt underhåll

  Kopiera sidan och använd den regelbundet.

  KontrollpunktVecka:
  Mån.Tis.Ons.Tors.Fre.Lör.Sön.
  Kontrollera att säkerhetssystemet fungerar.       
  Kontrollera bromsens funktion.       
  Kontrollera motoroljenivån och bränslenivån.       
  Töm vatten-/bränsleseparatorn.       
  Kontrollera luftfiltrets igensättningsindikator.       
  Undersök om det finns skräp i kylaren eller gallret.       
  Kontrollera ovanliga motorljud.1       
  Kontrollera ovanliga driftljud.       
  Kontrollera vätskenivån i hydraulsystemet.       
  Kontrollera hydraulfiltrets indikator.2       
  Se till att det inte finns skador på hydraulslangarna.       
  Undersök om systemet har oljeläckor.       
  Kontrollera däcktrycket.       
  Kontrollera instrumentfunktionen.       
  Kontrollera klipphöjdsinställningen.       
  Kontrollera knivarnas tillstånd.       
  Kontrollera om någon smörjnippel behöver smörjas.3       
  Bättra på skadad lack.       

  1. Undersök glödstift och insprutarmunstycken om motorn är trögstartad eller om överdrivet mycket rök eller ojämn gång uppmärksammas.

  2. Utför kontrollen med motorn igång och oljan vid driftstemperatur

  3. Omedelbart efter varje tvätt, oavsett intervallet i listan

  Anteckningar om särskilda problem

  Kontrollen utförd av:
  ArtikelDatumInformation
  1  
  2  
  3  
  4  
  5  
  6  
  7  
  8  

  Important: Ytterligare information om underhållsrutiner finns i bruksanvisningen till motorn.

  Note: Hämta en kostnadsfri kopia av elschema eller hydraulschema genom att gå till www.Toro.com där du klickar på länken Manuals och söker efter din maskin.

  Förberedelser för underhåll

  Höja maskinen

  Använd följande punkter när maskinen hissas upp med domkraft:

  • Maskinens främre del – fyrkantigt belägg under axelröret inuti respektive framdäck (Figur 63).

   g031850
  • Maskinens bakre del– fyrkantigt axelrör på bakaxeln.

  Smörjning

  Smörja lagren och bussningarna

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Var 50:e timme
 • Smörj lagren och bussningarna (omedelbart efter varje tvätt, oavsett vilket intervall som anges i listan).
 • Om maskinen används under normala förhållanden använder du Litiumfett nr 2 för att smörja alla lager och bussningar vid de angivna underhållsintervallen. Smörj lagren och bussningarna omedelbart efter varje tvätt, oavsett vilket intervall som anges i listan.

  Smörjnipplarnas placering och antal är som följer:

  • Pumpens drivaxel, U-led (3) Figur 64

   g003962
  • Klippenhetens lyftarmscylindrar (2 var) Figur 65

   g011612
  • Lyftarmens svängtappar (1 var) Figur 65

  • Svängtapp för klippenhetens bärram (1 var) Figur 66

   g011613
  • Lyftarmens svängaxel (1 var) Figur 67

   g004157
  • Bakaxelns dragstång (2) Figur 68

   g003987
  • Axelns styrtapp (1) Figur 69

   g004169
  • Styrcylinderns kulleder (2) och bakaxel (1) Figur 70

   g011614
  • Bromspedal (1) Figur 71

   g011615
  • Klippenhetens spindelaxellager (2 per klippenhet) Figur 72

   Note: Beroende på vilken som är mest tillgänglig kan du använda vilken som helst av nipplarna. Pumpa in fett i nippeln tills en liten mängd kommer ut längst ner i spindelkåpan (under klippenheten).

   g008906
  • Bakre rullager (två per klippenhet) – Figur 73

   g008907

   Note: Kontrollera att smörjskåran i varje vals är inriktad mot smörjhålet i vardera änden av valsaxeln. Det finns även ett justeringsmärke på ena änden av valsaxeln som kan användas som hjälp för att justera springan mot hålet.

  Motorunderhåll

  Motorsäkerhet

  • Stäng av motorn och ta ut nyckeln innan du kontrollerar oljenivån eller fyller på olja i vevhuset.

  • Ändra inte varvtalshållarens inställning och övervarva inte motorn.

  Serva luftrenaren

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Var 400:e timme
 • Serva luftrenaren. (Serva tidigare om indikatorn lyser rött. Serva den oftare under mycket dammiga och smutsiga förhållanden.)
 • Kontrollera hela intagssystemet och leta efter läckor, skador eller lösa slangklämmor. Använd inte ett skadat luftfilter.

  Utför endast service på luftrenarfiltret när serviceindikatorn anger att det krävs. Om du byter ut luftfiltret tidigare ökar det risken för att smuts kommer in i motorn när filtret tas bort.

  Important: Kontrollera att kåpan sitter som den ska, sluter tätt runt luftrenarhuset och att gummiutloppsventilen är riktad nedåt – mellan läget klockan 5 och klockan 7 sett från änden.

  g194209g031351

  Serva motoroljan

  Oljespecifikationer

  Toro Premium-motorolja med en oljeviskositet på 15W-40 eller 10W-30 kan köpas hos auktoriserade Toro-återförsäljare.

  Använd högkvalitativ motorolja med låg askhalt som uppfyller eller överträffar följande specifikationer:

  • API-servicekategori CJ-4 eller högre

  • ACEA-servicekategori E6

  • JASO-servicekategori DH-2

  Important: Om motorolja av annan typ än API CJ-4 eller högre, ACEA E6 eller JASO DH-2 används kan detta orsaka att dieselpartikelfiltret täpps igen eller att motorn skadas.

  Använd motorolja med följande viskositetsgrad:

  • Rekommenderad olja: SAE 15W-40 (över –18 °C) 

  • Alternativ olja: SAE 10W-30 eller 5W-30 (alla temperaturer)

  Kontrollera oljenivån i motorn

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Varje användning eller dagligen
 • Kontrollera oljenivån i motorn.
 • Motorn levereras med olja i vevhuset. Oljenivån måste dock kontrolleras innan och efter motorn startas första gången.

  Important: Kontrollera motoroljan dagligen. Om oljenivån är ovanför markeringen Full på oljestickan kan motoroljan vara utspädd med bränsle.Om oljenivån är ovanför markeringen Full ska du byta motoroljan.

  Det är bäst att kontrollera motoroljan när motorn är kall, innan den har startats för dagen. Om motorn redan har varit igång, ska du låta oljan rinna tillbaka ned till sumpen i minst 10 minuter innan du kontrollerar den. Fyll på olja tills nivån når upp till markeringen ”Full” på oljestickan om nivån ligger på eller under markeringen ”Add”.Fyll inte på för mycket olja i motorn.

  Important: Motoroljenivån ska ligga mellan den övre och den nedre markeringen på oljestickan. Motorn kan gå sönder om du kör den med för mycket eller för lite olja.

  1. Ställ maskinen på ett plant underlag.

  2. Kontrollera oljenivån i motorn (Figur 75).

   g194204g031256

   Note: När du använder annan olja bör du tappa ut all gammal olja ur vevhuset innan du fyller på ny olja.

  Vevhusvolym

  Cirka 5,2 liter med filtret.

  Byta motoroljan och filtret

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Efter de första 50 timmarna
 • Byt motoroljan och oljefiltret.
 • Var 250:e timme
 • Byt motorolja och oljefilter.
  1. Starta motorn och låt den gå i fem minuter så att oljan värms upp.

  2. Parkera maskinen på ett jämnt underlag, stäng av motorn, ta ur nyckeln och vänta tills alla rörliga delar har stannat innan du lämnar förarplatsen.

  3. Byt motorns olja och filter (Figur 76).

   g194203g031400
  4. Fyll på olja i vevhuset.

  Underhålla bränslesystemet

  Serva bränslefiltret

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Var 400:e timme
 • Byt ut bränslefiltret.
  1. Gör rent området kring bränslefilterhuvudet (Figur 77).

   g021576
  2. Demontera filtret och rengör filterhuvudets monteringsyta (Figur 77).

  3. Smörj filterpackningen med ren motorsmörjolja. Mer information finns i motorns bruksanvisning.

  4. Montera den torra filterskålen för hand och vrid tills packningen kommer i kontakt med filterhuvudet, och vrid den sedan ytterligare ett halvt varv.

  5. Starta motorn och kontrollera om det finns bränsleläckor kring filterhuvudet.

  Kontrollera bränsleledningar och anslutningar

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Var 400:e timme
 • Kontrollera bränsleledningar och anslutningar.
 • Kontrollera om bränsleledningarna har skadats eller försämrats på något annat sätt, eller om det finns lösa anslutningar.

  Serva bränsleupptagningsröret

  Bränsleupptagningsröret sitter på bränsletankens insida och är utrustat med ett filter som förhindrar att skräp kommer in i bränslesystemet. Demontera vid behov bränsleupptagningsröret och rengör filtret.

  Utföra service på vattenseparatorn

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Varje användning eller dagligen
 • Töm vatten eller andra föroreningar från vattenseparatorn.
 • Var 400:e timme
 • Byt ut bränslefilterskålen.
 • När du har bytt ut vattenavskiljaren ska du vrida nyckeln till ON utan att starta motorn tre gånger i 10 sekunder varje gång.

  g194210g031662

  Tömma bränsletanken

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Var 800:e timme
 • Töm och rengör bränsletanken.
 • Före förvaring
 • Töm och rengör bränsletanken.
 • Utöver vid de angivna serviceintervallen ska tanken tömmas och rengöras om bränslesystemet förorenas eller om du ställer maskinen i förvaring under en längre period. Använd rent bränsle för att spola ur tanken.

  Serva dieseloxideringskatalysatorn (DOC) och sotfiltret

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Var 3000:e timme
 • Ta isär, rengör och sätt ihop sotfiltret i dieselpartikelfiltret,eller rengör sotfiltret om motorfel spn 3720 fmi 16 eller spn 3720 fmi 0 visas i InfoCenter.
 • Om motorfel (Kontrollera motor), (Kontrollera motor) eller (Kontrollera motor) visas i InfoCenter (Figur 79) ska du rengöra sotfiltret genom att följa stegen nedan:

  g214715g213864g213863
  1. I avsnittet om motorn i servicehandboken finns information om demontering och montering av dieseloxideringskatalysatorn och sotfiltret i dieselpartikelfiltret.

  2. Kontakta en auktoriserad Toro-återförsäljare om du behöver reservdelar eller service av dieseloxideringskatalysatorn och sotfiltret.

  3. Kontakta en auktoriserad Toro-återförsäljare för att låta dem återställa motorns styrenhet när du har monterat ett rent dieselpartikelfilter.

  Underhålla elsystemet

  Säkerhet för elsystemet

  • Koppla bort batteriet innan reparation utförs på maskinen. Lossa minuskabelanslutningen först och pluskabelanslutningen sist. Återanslut pluskabelanslutningen först och minuskabelanslutningen sist.

  • Ladda batteriet i ett öppet och välventilerat utrymme, på avstånd från gnistor och öppna lågor. Koppla ur laddaren innan batteriet ansluts eller kopplas bort. Använd skyddskläder och isolerade verktyg.

  Utföra service på batteriet

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Var 50:e timme
 • Kontrollera batteriets tillstånd och rengör det.
 • Kontrollera batterikablarnas anslutningar
 • Utför följande åtgärder för att serva batteriet:

  • Kontrollera batteriets skick

  • Rengör batteriet (vid behov)

   Note: Rengör batteriet genom att tvätta hela lådan med en lösning bestående av natriumbikarbonat och vatten. Skölj med rent vatten.

  • Kontrollera batteriets kabelanslutningar och fetta in batteripoler och kabelanslutningar med smörjfett av typen Grafo 112X (skin-over) eller vaselin för att förhindra korrosion.

  Important: Lossa minuskabeln från batteriet innan du svetsar något på maskinen, så att inte elsystemet skadas. Koppla även bort motorn, InfoCenter och maskinens styrenheter innan du svetsar på maskinen.

  Leta reda på säkringarna

  Det finns åtta säkringar i elsystemet. Säkringsblocket sitter bakom reglagearmens åtkomstpanel (Figur 80). Se Figur 81 för en beskrivning av varje säkring.

  g021219
  decal117-0169

  Ladda batteriet

  Varning

  Vid laddning av batteriet bildas explosiva gaser.

  Rök inte nära batteriet och håll det borta från gnistor och lågor.

  Important: Håll batteriet fulladdat. Detta är särskilt viktigt för att batteriet inte ska skadas när temperaturen understiger 0 °C.

  1. Rengör utsidan på batterilådan samt batteripolerna.

   Note: Anslut batteriladdarens kablar till batteripolerna innan du ansluter laddaren till elkällan.

  2. Lokalisera batteriets plus- och minuspoler.

  3. Anslut batteriladdarens pluskabel till batteriets pluspol (Figur 82).

   g003792
  4. Anslut batteriladdarens minuskabel till batteriets minuspol (Figur 82).

  5. Anslut batteriladdaren till elkällan och ladda batteriet.

   Important: Överladda inte batteriet.

  6. När batteriet är fulladdat ska du först koppla bort laddaren från elkällan och sedan koppla bort laddningskablarna från batteripolerna (Figur 82).

  Underhålla drivsystemet

  Justera drivningens neutralinställning

  Maskinen får inte ”krypa” när gaspedalen släpps upp. Om den kryper ska du justera inställningen på följande vis:

  1. Parkera maskinen på ett plant underlag, stäng av motorn och sänk ned klippenheterna till marken.

  2. Hissa upp maskinen tills alla hjul har lyfts upp från golvet. Se Höja maskinen. Stötta upp maskinen med pallbockar så att den inte kan ramla av misstag.

  3. Lossa låsmuttern på hjuldrivningens justeringskam på höger sida av hydrostaten (Figur 83).

   g004147

   Varning

   Motorn måste vara igång för att slutjusteringen ska kunna utföras på hjuldrivningens justeringskam. Det kan leda till personskador.

   Håll händer, fötter, ansikte och andra kroppsdelar på behörigt avstånd från ljuddämparen, andra heta motordelar och alla roterande delar.

  4. Vrid nyckeln i tändningslåset till läget På, starta motorn och vrid den sexkantiga kambulten i valfri riktning tills hjulen slutar att snurra.

  5. Dra åt låsmuttern för att säkra justeringen.

  6. Vrid nyckeln i tändningslåset till läget AV, ta bort pallbockarna och sänk ner maskinen till marken.

  7. Testkör maskinen och kontrollera att den inte kryper.

  Justera bakhjulens skränkning

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Var 800:e timme
 • Kontrollera bakhjulens skränkning.
  1. Vrid ratten så att bakhjulen pekar rakt fram.

  2. Lossa kontramuttern i båda ändar av dragstången (Figur 84).

   Note: Den ände av dragstången som har ett utvändigt spår är vänstergängad.

   g031686
  3. Vrid dragstången med hjälp av nyckelskåran.

  4. Mät avståndet framtill och baktill på bakhjulen i axelhöjd.

   Note: Avståndet framtill på bakhjulen ska vara mindre än 6 mm av det avstånd som uppmätts baktill på hjulen.

  5. Upprepa proceduren efter behov.

  Underhålla kylsystemet

  Säkerhet för kylsystemet

  • Motorns kylvätska kan orsaka förgiftning vid förtäring. Förvara den utom räckhåll för barn och husdjur.

  • Het kylvätska som sprutas ut under tryck kan orsaka allvarliga brännskador, och detsamma gäller om man vidrör den heta kylaren eller närliggande delar.

   • Låt motorn svalna i minst 15 minuter innan du öppnar kylarlocket.

   • Ta hjälp av en trasa för att öppna kylarlocket och öppna locket sakta så att ånga kan komma ut.

  • Kör inte maskinen om inte kåporna sitter på plats.

  • Håll fingrar, händer och kläder borta från den roterande fläkten och drivremmen.

  Kontrollera kylsystemet

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Varje användning eller dagligen
 • Kontrollera kylvätskenivån i expansionstanken och ta bort skräp från gallret, oljekylaren och kylarens framsida.
 • Kylsystemet fylls med en 50/50-blandning av vatten och permanent frostskyddsmedel med etylenglykol. Kylsystemet rymmer 9,5 liter.

  Fara

  Roterande fläktar och drivremmar kan orsaka personskador.

  • Maskinen får endast köras om skydden sitter på plats.

  • Håll fingrar, händer och kläder borta från den roterande fläkten och drivremmen.

  • Stäng av motorn och ta ut nyckeln innan du utför något underhåll.

  1. Kontrollera kylvätskenivån i expansionstanken (Figur 85).

   Note: Nivån bör ligga mellan markeringarna på sidan av tanken.

   g021866
  2. Ta bort locket på expansionstanken och fyll på kylvätska i systemet om kylvätskenivån är låg. Fyll inte på för mycket.

  3. Sätt tillbaka locket på expansionstanken.

  Rengöra kylsystemet

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Varje användning eller dagligen
 • Avlägsna eventuellt skräp från gallret och kylaren/oljekylaren (oftare vid smutsiga arbetsförhållanden).
 • Var 100:e timme
 • Inspektera kylsystemets slangar.
 • Vartannat år
 • Spola ur och byt ut vätskan i kylsystemet.
 • Avlägsna eventuellt skräp från gallret och kylaren/oljekylaren dagligen (oftare vid smutsiga arbetsförhållanden).

  1. Vrid nyckeln i tändningslåset till det AVSLAGNA läget och ta ut nyckeln.

  2. Rengör noga och ta bort allt skräp från området runt motorn.

  3. Lossa klämman och vrid upp det bakre gallret (Figur 86).

   g004138
  4. Rengör noga på båda sidor om kylaren och oljekylaren (Figur 87) med tryckluft.

   g022306
  5. Stäng gallret och säkra spärrhaken.

  Underhålla bromsarna

  Justera parkeringsbromsarna

  Justera bromsarna om bromspedalen har mer än 2,5 cm fritt spel (Figur 88) eller om större fasthållningskraft krävs. Det fria spelet är det avstånd bromspedalen förflyttar sig innan bromsmotståndet känns av.

  g026816

  Note: Använd hjulmotorns kuggspel för att vicka trummorna fram och tillbaka så att de säkert kan röra sig fritt efter justeringen.

  1. Dra åt bromsarna genom att lossa den främre muttern på bromskabelns gängade ände för att minska bromspedalernas spel (Figur 89).

   g031689
  2. Dra åt den bakre muttern så att kabeln förs bakåt tills bromspedalerna har ett fritt spel på 0,63–1,27 cm (Figur 88) innan hjulen spärras.

  3. Dra åt de främre muttrarna och se till så att båda kablarna aktiverar bromsarna samtidigt. Se till att kabelkanalen inte vrids under åtdragningen.

  Justera parkeringsbromsspärren

  Om parkeringsbromsen inte aktiveras och spärras måste bromsens spärrhake justeras.

  1. Lossa de två skruvar som håller fast parkeringsbromsens spärrhake på ramen (Figur 90).

   g031690
  2. Tryck parkeringsbromspedalen framåt tills bromsspärren griper in helt i parkeringsbromsens spärrhake (Figur 90).

  3. Dra åt de två skruvarna för att fixera justeringen.

  4. Tryck ned bromspedalen för att frigöra parkeringsbromsen.

  5. Kontrollera justeringen och ändra vid behov.

  Underhålla remmarna

  Serva generatorremmen

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Efter de första 10 timmarna
 • Kontrollera generatorremmens spänning.
 • Var 100:e timme
 • Kontrollera generatorremmens spänning.
 • Note: Remmen är korrekt spänd när den kan böjas ned 10 mm med en kraft på 44 N mitt emellan remskivorna.

  1. Om nedböjningen inte är 10 mm lossar du generatorns fästbultar (Figur 91).

   g020537
  2. Öka eller minska generatorremmens spänning och dra åt bultarna.

  3. Kontrollera remmens nedböjning igen för att säkerställa att spännkraften är korrekt.

  Underhålla hydraulsystemet

  Säkerhet för hydraulsystemet

  • Sök omedelbart läkare om du träffas av en stråle hydraulvätska och vätskan tränger in i huden. Vätska som trängt in i huden måste opereras bort inom några få timmar av en läkare.

  • Se till att alla hydrauloljeslangar och -ledningar är i gott skick och att alla hydraulanslutningar och -kopplingar är ordentligt åtdragna innan hydraulsystemet trycksätts.

  • Håll kropp och händer borta från småläckor eller munstycken som sprutar ut hydraulvätska under högtryck.

  • Använd en kartong- eller pappersbit för att hitta hydraulläckor.

  • Lätta på allt tryck i hydraulsystemet på ett säkert sätt innan något arbete utförs i hydraulsystemet.

  Serva hydraulvätskan

  Specifikation för hydraulvätskan

  Tanken fylls med hydraulvätska av hög kvalitet på fabriken. Kontrollera hydraulvätskenivån innan motorn startas för första gången och därefter dagligen. Se Kontrollera hydraulvätskenivån.

  Rekommenderad hydraulvätska: Toro PX-hydraulvätska med förlängd hållbarhet. Finns i spannar om 19 liter eller fat om 208 liter.

  Note: Om den rekommenderade utbytesvätskan används behöver maskinens vätska och filter inte bytas ut lika ofta.

  Alternativa hydraulvätskor: Om Toro PX-hydraulvätska med förlängd hållbarhet inte är tillgänglig kan du använda en annan vanlig, oljebaserad hydraulvätska med specifikationer som faller inom det angivna området för samtliga materialegenskaper nedan och som uppfyller branschstandarderna. Använd inte syntetisk vätska. Rådgör med din smörjmedelsdistributör för att hitta en lämplig produkt.

  Note: Toro ansvarar inte för skador som uppstått till följd av att felaktiga vätskor använts. Använd därför endast produkter från ansedda tillverkare som ansvarar för sina rekommendationer.

  Högt viskositetsindex/nötningsförhindrande hydraulvätska, med låg flytpunkt, av typen ISO VG 46

  Materialegenskaper: 
   Viskositet, ASTM D445cSt vid 40 °C: 44 till 48
   Viskositetsindex, ASTM D2270140 eller högre
   Flytpunkt, ASTM D97–37 °C till –45 °C
   Branschspecifikationer:Eaton Vickers 694 (I-286-S, M-2950-S/35VQ25 eller M-2952-S)

  Note: Många hydraulvätskor är nästintill färglösa vilket gör det svårt att upptäcka läckor. Det finns en rödfärgstillsats till hydraulvätskan i flaskor om 20 ml. En flaska räcker till 15–22 liter hydraulvätska. Beställ artikelnr 44-2500 från en auktoriserad Toro-återförsäljare.

  Important: Toro Premium Synthetic Biodegradable Hydraulic Fluid är den enda syntetiska, biologiskt nedbrytbara hydraulvätskan som godkänts av Toro. Vätskan kan blandas med de elastomerer som används i Toros hydraulsystem och kan användas i många olika temperaturer. Vätskan kan blandas med traditionella mineraloljor, men för största möjliga biologiska nedbrytbarhet och prestanda bör hydraulsystemet sköljas noga så att inga traditionella oljor finns kvar. Du kan köpa oljan i spannar om 19 liter eller fat om 208 liter hos auktoriserade Toro-återförsäljare.

  Kontrollera hydraulvätskenivån

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Varje användning eller dagligen
 • Kontrollera hydraulvätskenivån.
  1. Ställ maskinen på ett plant underlag, sänk klippdäcken och vrid om nyckeln i tändningslåset till läget AV.

  2. Kontrollera hydraulvätskenivån (Figur 92).

   g031604g031605

  Byta hydraulvätskan

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Var 800:e timme
 • Om du inte använder den rekommenderade hydraulvätskan eller om du någonsin har fyllt tanken med en alternativ vätska byter du ut hydraulvätskan.
 • Var 2000:e timme
 • Om du använder den rekommenderade hydraulvätskan byter du ut hydraulvätskan.
 • Vartannat år
 • Töm och spola hydraultanken.
 • Hydraulvätskekapacitet: 56,7 liter

  Om vätskan förorenas kontaktar du Toro-återförsäljaren eftersom systemet måste spolas. Förorenad hydraulvätska är mjölkaktig eller svart jämfört med ren olja.

  1. Vrid om nyckeln i tändningslåset till läget AV och öppna motorhuven.

  2. Ställ ett stort avtappningskärl under fästet som sitter på hydraultankens undersida (Figur 93).

   g004139
  3. Koppla bort slangen från fästet och låt hydraulvätskan rinna ner i avtappningskärlet.

  4. Sätt tillbaka slangen när all hydraulvätska har tömts ut.

  5. Fyll tanken med hydraulvätska (Figur 92).

   Important: Använd endast specificerade hydraulvätskor. Andra oljor kan orsaka skador på systemet.

  6. Sätt tillbaka tanklocket.

  7. Vrid om nyckeln i tändningslåset till läget På, starta motorn, använd samtliga hydraulreglage för att sprida hydraulvätskan i hela systemet och kontrollera om det finns några läckor.

  8. Vrid om nyckeln i tändningslåset till läget AV.

  9. Kontrollera hydraulvätskenivån och fyll på tillräckligt så att nivån når upp till markeringen ”Full” på oljestickan.

   Important: Fyll inte på för mycket.

  Byta hydraulfiltret

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Var 800:e timme
 • Om du inte använder den rekommenderade hydraulvätskan eller om du någonsin har fyllt tanken med en alternativ vätska byter du ut hydraulfiltret (tidigare om serviceintervallsindikatorn är i det röda området).
 • Var 1000:e timme
 • Om du använder den rekommenderade hydraulvätskan byter du ut hydraulfiltret (tidigare om serviceintervallsindikatorn befinner sig i det röda området).
 • Hydraulsystemet är utrustat med en serviceintervallsindikator (Figur 94). Titta på indikatorn när motorn är igång – den bör befinna sig i det gröna området. Byt ut hydraulfiltren om indikatorn befinner sig i det röda området.

  g004132

  Important: Om du använder något annat filter kan garantin för några av komponenterna bli ogiltig.

  1. Ställ maskinen på ett plant underlag, sänk ner klippdäcken, vrid om nyckeln i tändningslåset till läget AV, koppla in parkeringsbromsen och ta ut nyckeln.

  2. Byt ut båda hydraulfiltren (Figur 95).

   g031625g031621
  3. Vrid om nyckeln i tändningslåset till läget På, starta motorn och låt den gå i ca två minuter så att systemet luftas.

  4. Vrid om nyckeln i tändningslåset till läget AV och kontrollera om det finns några läckor.

  Kontrollera hydraulledningarna och -slangarna

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Varje användning eller dagligen
 • Kontrollera hydraulledningarna och slangarna för att se om det finns tecken på läckor, vridna ledningar, lösa fäststöd, slitage, lösa beslag, väderslitage eller kemiskt slitage.
 • Vartannat år
 • Byt ut hydraulslangarna.
 • Reparera alla skador innan du kör maskinen igen.

  Varning

  Hydraulvätska som läcker ut under tryck kan tränga in i huden och orsaka skada.

  • Uppsök läkare omedelbart om du träffas av en stråle hydraulvätska och vätskan tränger in i huden.

  • Kontrollera att alla hydrauloljeslangar och -ledningar är i gott skick och att alla hydraulanslutningar och -kopplingar är ordentligt åtdragna innan hydraulsystemet trycksätts.

  • Håll kropp och händer borta från småläckor eller munstycken som sprutar ut hydraulvätska under högtryck.

  • Använd en kartong- eller pappersbit för att hitta hydraulläckor.

  • Lätta på allt tryck i hydraulsystemet på ett säkert sätt innan något arbete utförs i hydraulsystemet.

  Testa hydraulsystemets tryck

  Använd hydraulsystemets kontrollportar för att kontrollera trycket i hydraulkretsarna. Kontakta en auktoriserad Toro-återförsäljare för att få hjälp.

  Funktioner hos elektromagneterna i hydraulventilen

  Använd listan nedan för att identifiera och beskriva elektromagneternas olika funktioner i hydraulgrenröret. Varje elektromagnet måste vara ansluten för att funktionen ska fungera.

  ElektromagnetFunktion
  PRV2Främre klippkrets
  PRV1Bakre klippkrets
  PRVLyfta/sänka klippdäcken
  S1Sänka klippdäcken
  S2Sänka klippdäcken

  Underhålla klippenheten

  Ta bort klippenheten från traktorenheten

  1. Ställ maskinen på ett plant underlag, sänk ned klippenheterna till marken, vrid om nyckeln i tändningslåset till läget AV och koppla in parkeringsbromsen.

  2. Koppla ur och avlägsna hydraulmotorn från klippenheten (Figur 96). Täck över spindelns ovandel för att förhindra förorening.

   g011351
  3. Ta bort hjulsprinten som fäster däckets bärram vid lyftarmens svängtapp (Figur 97).

   g031691
  4. Rulla bort klippenheten från traktorenheten.

  Montera klippenheterna på traktorenheten

  1. Ställ maskinen på ett plant underlag och vrid nyckeln i tändningslåset till läget AV.

  2. Placera klippenheten i rätt läge framför traktorenheten.

  3. Skjut på däckets bärram på lyftarmens svängtapp och fäst den med hjulsprinten (Figur 97).

  4. Montera hydraulmotorn på däcket (Figur 96). Se till att O-ringen sitter i rätt läge och är i bra skick.

  5. Smörj spindeln.

  Service av den främre rullen

  Kontrollera om den främre rullen är sliten, svänger mycket eller kärvar. Om något av dessa tillstånd föreligger bör service utföras på rullen eller också bör den eller några komponenter bytas ut.

  Demontera den främre rullen

  1. Ta bort rullarnas fästbult (Figur 98).

  2. Skjut in ett pinndorn genom rullkåpans ände och driv ut det motsatta lagret genom att knacka växelvis på motsatt sida av den inre lagerbanan. En fläns på 1,5 mm bör friläggas från den inre lagerbanan.

   g011356
  3. Tryck ut det andra lagret.

  4. Kontrollera att rullkåpan, lagren och lagrets distansbricka är i gott skick (Figur 98). Byt ut skadade komponenter och montera dem.

  Montera den främre rullen

  1. Tryck in det första lagret i rullkåpan (Figur 98). Tryck endast på den yttre lagerbanan eller lika mycket på den inre och yttre lagerbanan.

  2. För in distansbrickan (Figur 98).

  3. Tryck in det andra lagret i rullkåpan (Figur 98). Tryck lika mycket på den inre och den yttre lagerbanan tills den inre lagerbanan vidrör distansbrickan.

  4. Montera rullenheten i klippenhetsramen.

  5. Kontrollera att avståndet mellan rullenheten och klippenhetens rullmonteringsfästen inte överstiger 1,5 mm. Om avståndet överstiger 1,5 mm kan du montera så många brickor (⅝ tum i diameter) som behövs för att ta upp spelet.

   Important: Om rullenheten monteras med ett avstånd som överstiger 1,5 mm belastas lagrets sida, vilket kan leda till att lagret går sönder i förtid.

  6. Dra åt fästskruven till 108 Nm.

  Knivunderhåll

  Knivsäkerhet

  • Kontrollera om kniven är sliten eller skadad med jämna mellanrum.

  • Var försiktig när du kontrollerar knivarna. Linda in knivarna i något eller ta på dig handskar, och var försiktig när du servar knivarna. Knivarna får endast bytas ut eller slipas – de ska aldrig rätas ut eller svetsas.

  • Var försiktig när en kniv roteras på maskiner med flera knivar, eftersom den kan få även andra knivar att börja rotera.

  Serva knivplanet

  Rotordäcket levereras från fabriken med en förinställd klipphöjd på 5 cm och en bladräfsa på 7,9 mm. Höjdinställningen till vänster och höger är också förinställda till ett avstånd av högst ± 0,7 mm från varandra.

  Klippdäcket är konstruerat för att motstå knivstötar utan att kammaren deformeras. Om du kör på något hårt föremål ska du kontrollera att kniven är hel och att knivplanet är korrekt inställt.

  Kontrollera knivplanet

  1. Avlägsna hydraulmotorn från klippdäcket och klippdäcket från traktorenheten.

  2. Använd en domkraft (eller ta hjälp av minst en person) och placera klippdäcket på ett plant bord.

  3. Markera den ena änden av kniven med en färgpenna eller en markör. Använd denna knivände för att kontrollera alla höjder.

  4. Placera den markerade ändens skäregg i läget klockan 12 (rakt fram i klippriktningen) (Figur 99) och mät höjden från bordet till knivens skäregg.

   g011353
  5. Vrid knivens markerade ände till lägena klockan 3 och klockan 9 (Figur 99) och mät höjderna.

  6. Jämför den avlästa höjden vid läget klockan 12 med klipphöjdsinställningen. Den bör ligga inom 0,7 mm. Höjderna klockan 3 och klockan 9 bör vara 1,6 ± 6,0 mm högre än klockan 12 och befinna sig på ett avstånd på 1,6–6,0 mm från varandra.

  Note: Gå vidare till Justera knivplanet om något av måtten inte ligger inom specifikationen.

  Justera knivplanet

  Börja med att justera framdelen (byt ut ett fäste åt gången).

  1. Avlägsna klipphöjdsfästet (det främre, vänstra eller högra) från däckramen (Figur 100).

  2. Justera mellanlägg på 1,5 mm och/eller 0,7 mm mellan däckramen och fästet för att erhålla önskad höjdinställning (Figur 100).

   g031692
  3. Sätt på klipphöjdsfästet på däckramen med de återstående mellanläggen som monterats under klipphöjdsfästet.

  4. Fäst insexskruven/distansbrickan och flänsmuttern.

   Note: Insexskruven/distansbrickan hålls ihop med gänglåsningslim för att undvika att distansbrickan faller ner inuti däckramen.

  5. Kontrollera höjden klockan 12 och justera vid behov.

  6. Avgör om endast ett eller båda klipphöjdsfästena (höger och vänster) behöver justeras. Om klockan 3- eller klockan 9-sidan är 1,6 ± 6,0 mm högre än den nya höjden i framändan behövs ingen justering för den sidan. Justera den andra sidan 1,6–6,00 mm från den korrekta sidan.

  7. Justera höger och/eller vänster klipphöjdsfäste genom att upprepa steg 1 t.o.m. 3.

  8. Fäst med vagnsbultar och flänsmuttrar.

  9. Kontrollera höjden klockan 12, 3 och 9 igen.

  Demontera och montera klippenhetsknivarna

  Byt en kniv om den har träffats av ett hårt föremål, om kniven är obalanserad eller böjd. Använd alltid originalknivar från Toro för att garantera säkerhet och optimal prestanda.

  1. Ställ maskinen på ett plant underlag, höj upp klippenheten till transportläget, koppla in parkeringsbromsen, stäng av motorn och ta ut nyckeln.

   Note: Palla upp eller lås klippenheten så att den inte kan falla av en olyckshändelse.

  2. Fatta tag i knivens ände med en trasa eller en tjockt vadderad handske.

  3. Ta bort knivskruven, antiskalpbehållaren och kniven från spindelaxeln (Figur 101).

   g011355
  4. Montera kniven, antiskalpbehållaren och knivskruven och dra åt knivskruven till 115–149 Nm.

   Important: Knivens böjda del måste alltid vara vänd mot klippenhetens insida för att klippningen ska bli rätt.

   Note: 7Om du har kört på något föremål ska du dra åt samtliga muttrar på spindelskivorna till 115–149 Nm.

  Kontrollera och slipa kniven

  1. Höj upp klippdäcket till transportläget, vrid nyckeln i tändningslåset till läget AV och koppla in parkeringsbromsen.

  2. Palla upp klippdäcket för att förhindra att det oavsiktligt faller ned.

  3. Undersök knivseggarna noggrant, i synnerhet där knivens flata och böjda del möts (Figur 102).

   Note: Kontrollera kniven innan du använder gräsklipparen eftersom sand och slipande material kan slita ned metallen som förenar knivens flata och böjda delar.

  4. Byt ut kniven om den är sliten (Figur 102), se Serva knivplanet.

   Fara

   Om du låter en kniv bli sliten bildas ett spår mellan seglet och knivens flata del (Figur 102). Till slut kan en bit av kniven gå av och slungas ut från under kåpan och kanske skada dig eller någon kringstående allvarligt.

   • Kontrollera om kniven är sliten eller skadad med jämna mellanrum.

   • Byt ut slitna och skadade knivar.

   g006924
  5. Kontrollera samtliga knivars skäreggar. Slipa knivseggarna om de är slöa eller hackiga. Slipa endast skäreggens översta del och behåll den ursprungliga skärvinkeln för bästa skärpa (Figur 103).

  6. Om kniven är slö eller repig slipar du endast skäreggens översta del och behåller den ursprungliga skärvinkeln (Figur 103).

   Note: Kniven förblir balanserad om lika mycket metall avlägsnas från båda eggarna.

   g006926
  7. Kontrollera om kniven är rak och parallell genom att lägga den på en plan yta och inspektera dess ändar.

   Note: Placera knivändarna något lägre än knivens mitt och skäreggen lägre än knivens bas. En sådan kniv ger bra klippkvalitet och kräver minimal motoreffekt. Om knivens ändar är högre än dess mitt eller om skäreggen är högre än knivens bas, kommer kniven däremot att böjas eller bli skev och måste bytas ut.

   g276373
  8. Montera kniven med seglet mot klippdäcket med antiskalpbehållaren och knivskruven. Dra åt knivskruven till 115–149 Nm.

  Förvaring

  Säker förvaring

  • Stäng av motorn, ta ut nyckeln (i förekommande fall) och vänta tills alla rörliga delar har stannat innan du kliver ur förarsätet. Låt maskinen svalna innan du justerar, servar, rengör eller förvarar den.

  • Förvara inte maskinen eller bränslebehållaren i närheten av en öppen låga, gnista eller tändlåga, t.ex. nära en varmvattenberedare eller någon annan utrustning.

  Förbereda maskinen för förvaring

  Important: Använd inte bräckt eller återvunnet vatten (gråvatten) när du gör rent maskinen.

  Förbereda traktorenheten

  1. Rengör traktorenheten, klippenheterna och motorn ordentligt.

  2. Kontrollera däcktrycket. Pumpa upp alla däck på traktorenheten till mellan 0,82 och 1,03 bar.

  3. Kontrollera alla fästelement och dra åt dem om de är lösa.

  4. Smörj alla smörjnipplar och böjaxlar. Torka av överflödigt fett.

  5. Sandpappra lätt och måla i områden där färgen har skrapats av, flagat eller rostat. Reparera eventuella bucklor i metallchassit.

  6. Serva batteriet och kablarna på följande sätt:

   1. Ta bort batteriets kabelanslutningar från batteripolerna.

    Note: Lossa alltid minuskabelanslutningen först och pluskabelanslutningen sist. Återanslut alltid pluskabelanslutningen först och minuskabelanslutningen sist.

   2. Rengör batteriet, kabelanslutningarna och polerna med en stålborste och bakpulverlösning.

   3. Fetta in kabelanslutningar och batteripoler med smörjfett av typen Grafo 112X (skin-over) (artikelnr 505-47) eller vaselin för att förhindra korrosion.

   4. Ladda långsamt upp batteriet i 24 timmar var 60:e dag för att förhindra att det blysulfateras.

  Förbereda motorn

  1. Töm motoroljan från kärlet och sätt tillbaka avtappningspluggen.

  2. Ta bort och kasta oljefiltret. Montera ett nytt oljefilter.

  3. Fyll på oljekärlet med rätt mängd motorolja.

  4. Vrid om nyckeln i tändningslåset till läget På, starta motorn och låt den gå på tomgång i cirka två minuter.

  5. Vrid om nyckeln i tändningslåset till läget AV.

  6. Tappa noga ur allt bränsle ur bränsletanken, bränsleledningarna och bränslefiltret/vattenseparatorn.

  7. Spola bränsletanken med färskt, rent dieselbränsle.

  8. Dra åt alla anslutningar i bränslesystemet.

  9. Rengör och serva luftrenaren ordentligt.

  10. Täta luftrenarens inlopp och avgasutloppet med väderbeständig tejp.

  11. Kontrollera frostskyddsmedlet och fyll på vid behov så att maskinen klarar de lägsta temperaturerna under vintern.

  Ställa klippenheterna i förvaring

  Om du tar bort en klippenhet från traktorenheten ska du montera en spindelplugg överst i spindeln för att skydda spindeln från damm och vatten.