Indledning

Dette er en plænetraktor med roterende skæreknive, der er beregnet til brug af professionelle, ansatte operatører i kommercielle anvendelsesområder. Den er primært beregnet til klipning af græs på velholdte plæner i parker, på sportsbaner og kommercielle områder. Brug af dette produkt til andre formål end den tilsigtede anvendelse kan udsætte dig selv og omkringstående for fare.

Læs denne vejledning omhyggeligt, så du kan lære at betjene og vedligeholde produktet korrekt samt undgå person- og produktskade. Det er dit ansvar at betjene produktet korrekt og sikkert.

Besøg www. Toro.com for at få materialer om produktsikkerhed og oplæring i betjening, oplysninger om tilbehør, hjælp til at finde en forhandler eller for at registrere dit produkt.

Når du har brug for service, originale Toro-dele eller yderligere oplysninger, bedes du kontakte en autoriseret serviceforhandler eller Toros kundeservice samt have produktets model- og serienummer parat. Figur 1 angiver, hvor model- og serienummeret er placeret på produktet. Skriv numrene, hvor der er gjort plads til dette.

Important: Du kan scannne QR-koden på serienummermærkaten (hvis udstyret hermed) med din mobilenhed for at tilgå garanti, reservedele og andre produktoplysninger.

g274288

Denne vejledning advarer dig om mulige farer og giver dig særlige sikkerhedsoplysninger ved hjælp af advarselssymbolet (Figur 2), der angiver en fare, som kan forårsage alvorlig personskade eller død, hvis du ikke følger de anbefalede forholdsregler.

g000502

Denne betjeningsvejledning bruger to ord til at fremhæve oplysninger. Vigtigt henleder opmærksomheden på særlige mekaniske oplysninger, og Bemærk angiver generel information, som det er værd at lægge særligt mærke til.

Dette produkt overholder alle relevante EU-direktiver. Yderligere oplysninger fås på den separate produktspecifikke overensstemmelseserklæring.

Det er en overtrædelse af California Public Resource Code Section 4442 eller 4443 at bruge eller betjene denne motor på et skovbegroet, buskbegroet eller græsbegroet område, medmindre motoren er forsynet med en gnistskærm som defineret i Section 4442, som vedligeholdes og er i god driftsmæssig stand, eller medmindre motoren er bygget, udstyret og vedligeholdt til brandforebyggelse.

Den medfølgende motorvejledning indeholder information om U.S. Environmental Protection Agency (EPA) og California Emission Control Regulation for emissionssystemer, vedligeholdelse og garanti. Nye eksemplarer kan bestilles via motorfabrikanten.

Advarsel

CALIFORNIEN

Advarsel i henhold til erklæring nr. 65

Dieselmotorens udstødningsgas og nogle af dens bestanddele er ifølge staten Californien kræftfremkaldende og kan medføre fødselsskader eller andre forplantningsskader.

Batteripoler og tilbehør indeholder bly og blysammensætninger, som ifølge staten Californien er kræftfremkaldende og forårsager forplantningsskader. Vask hænder efter håndtering.

Brug af dette produkt kan medføre eksponering over for kemikalier, der ifølge staten Californien er kræftfremkaldende og giver medfødte defekter eller andre forplantningsskader.

Sikkerhed

Denne maskine er designet i overensstemmelse med EN ISO 5395 (når du har gennemført opsætningsprocedurerne) og ANSI B71.4-2017.

Generelt om sikkerhed

Dette produkt kan afskære hænder og fødder samt udslynge genstande. Følg altid sikkerhedsforskrifterne for at undgå alvorlig personskade.

 • Læs og forstå indholdet i denne betjeningsvejledning, før du starter motoren.

 • Betjening af maskinen kræver din fulde opmærksomhed. Giv dig ikke i kast med aktiviteter, der afleder opmærksomheden, da dette kan medføre person- eller tingsskade.

 • Betjen ikke maskinen, uden at alle afskærmninger og øvrige sikkerhedsanordninger sidder og fungerer korrekt på maskinen.

 • Hold hænder og fødder væk fra roterende dele. Hold dig på afstand af udblæsningsåbningen.

 • Hold omkringstående og børn væk fra arbejdsområdet. Lad aldrig børn betjene maskinen.

 • Sluk motoren, tag nøglen ud (hvis udstyret hermed), og vent på, at al bevægelse standser, inden du forlader førersædet. Lad maskinen køle af, inden du justerer, efterser, rengør eller stiller den til opbevaring.

Hvis maskinen betjenes eller vedligeholdes forkert, kan det medføre personskade. Operatøren skal altid følge sikkerhedsforskrifterne og være opmærksom på advarselssymbolet Graphic, der betyder Forsigtig, Advarsel eller Fare – personlig sikkerhedsanvisning, for at nedsætte risikoen for personskade. Hvis disse forskrifter ikke følges, kan det medføre personskade eller død.

Motoremissionscertificering

Motoren i denne maskine er EPA Tier 4 Final- og Stage 3b-kompatibel.

Sikkerheds- og instruktionsmærkater

Graphic

Sikkerheds- og instruktionsmærkaterne kan nemt ses af operatøren og er placeret tæt på potentielle risikoområder. Beskadigede eller bortkomne mærkater skal udskiftes.

decal93-6681
decal93-6689
decal93-7272
decal93-7818
decal106-6754
decal106-6755
decal110-0986
decal110-8921
decal117-0169
decal117-4764
decal120-4158
decalbatterysymbols
decal133-8062
decal125-8754
decal121-3627
decal133-2930
decal133-2931
decal138-6975

Opsætning

Note: Maskinens venstre og højre side er som set fra den normale betjeningsposition.

Montering af mærkaterne (kun CE-maskiner)

Dele, der skal bruges til dette trin:

Advarselsmærkat1
CE-mærkat1
 • På maskiner, der kræver CE-overensstemmelse, skal advarselsmærkaten, der medfølger blandt løsdelene, monteres oven på den eksisterende mærkat (Figur 3).

 • Monter CE-mærkaten ved siden af serienummerpladen på maskinen (Figur 3).

g276200

Justering af styrearmens position

Du kan justere styrearmens position for maksimal komfort.

 1. Løsn de to bolte, der fastgør styrearmen til holdebeslaget (Figur 4).

  g031681
 2. Drej styrearmen til den ønskede position, og spænd de to bolte.

Fjernelse af forsendelsesklodserne og -stifterne

 1. Tag forsendelsesklodserne af klippeenhederne, og kasser dem.

 2. Tag forsendelsesstifterne af klippeenhedernes affjedringsarme, og kasser dem.

  Note: Forsendelsesstifterne stabiliserer klippeenhederne under forsendelsen. Fjern stifterne, inden maskinen tages i brug.

Montering af motorhjelmslåsen

For CE-overensstemmelse

Dele, der skal bruges til dette trin:

Motorhjelmslåsenhed1
Spændeskive1
 1. Åbn motorhjelmen, og løft den op.

 2. Fjern gummikransen fra hullet i venstre side af motorhjelmen (Figur 5).

  g004143
 3. Fjern møtrikken fra motorhjelmslåsenheden (Figur 6).

  g003946
 4. På motorhjelmens udvendige side: Sæt låsens krogende gennem hullet i motorhjelmen, og kontroller, at gummitætningsskiven forbliver på motorhjelmens udvendige side. (Figur 6).

 5. På motorhjelmens indvendige side: Sæt metalskiven på låsen, fastspænd med møtrikken, og kontroller, at låsen indkobler rammehagen, når den er låst.

  Note: Brug den medfølgende motorhjelmsnøgle til at betjene motorhjelmslåsen.

Justering af bærerammen

Justering af forreste klippeenheder

De forreste og bageste klippeenheder kræver forskellige monteringspositioner. Den forreste klippeenhed har to monteringspositioner, afhængigt af hvilken klippehøjde og grad af klippeenhedsrotation du ønsker.

 • For klippehøjder mellem 2,0 til 7,6 cm skal de forreste bærerrammer monteres i de nederste, forreste monteringshuller (Figur 7).

  Note: Denne placering giver mulighed for at indstille klippeenhederne i en mere fremadrettet position i forhold til traktionsenheden ved kørsel i opadgående terræn med pludselige forandringer. Det begrænser dog kammerets afstand til bæreren, når der køres over skarpe bakketoppe.

  g011343
 • For klippehøjder mellem 6,3 til 10 cm skal de forreste bærerrammer monteres i de øverste, forreste monteringshuller (Figur 7).

  Note: Dette øger afstanden mellem kammer og bærer på grund af klippekammerets højere position, men medfører, at klippeenheden hurtigere når sin maksimale fremadgående vandring.

Justering af bageste klippeenheder

De forreste og bageste klippeenheder kræver forskellige monteringspositioner. Den bageste klippeenhed har én monteringsposition til korrekt indstilling i forhold til sidespolen under rammen.

For alle klippehøjder skal den bageste klippeenhed monteres i de bageste monteringshuller (Figur 7).

Justering af rulleskraberen

ekstraudstyr

Den bageste rulleskraber (ekstraudstyr) fungerer bedst, hvis der er en jævn afstand på 0,5 til 1 mm mellem skraberen og rullen.

 1. Løsn smøreniplen og monteringsskruen (Figur 8).

  g031578
 2. Skyd skraberen op eller ned, indtil der opnås en afstand på 0,5 til 1 mm mellem stangen og rullen.

 3. Stram smøreniplen og skruen skiftevis til 41 Nm.

Montering af kværnafskærmningen

ekstraudstyr

Kontakt din autoriserede Toro-forhandler for at få den korrekte kværnafskærmning.

 1. Rengør monteringshullerne på kammerets bagvæg og venstre væg fuldstændigt for snavs.

 2. Monter kværnafskærmningen i den bageste åbning, og fastgør den med 5 flangehovedbolte (Figur 9).

  g031579
 3. Kontroller, at kværnafskærmningen ikke griber ind i skæreknivens spids, og at den ikke rager frem inde i overfladen af kammerets bagvæg.

  Fare

  Brug af skærekniven med højt løft sammen med kværnafskærmningen kan få skærekniven til at brække, hvilket kan medføre personskade eller død.

  Brug ikke skærekniven med højt løft sammen med afskærmningen.

Justering af maskinens software

Kontakt din autoriserede Toro-forhandler for at indstille maskinens software til CE-tilstanden.

Klargøring af maskinen

Kontrol af dæktrykket

Kontroller dæktrykket før brug. Se Kontrol af dæktrykket.

Important: Oprethold trykket i alle dæk for at sikre en klipning af god kvalitet og korrekt maskindrift. Pump ikke for lidt luft i dækkene.

Kontrol af olie- og væskestande

 1. Kontroller motoroliestanden, før motoren startes. Se Kontrol af motoroliestanden.

 2. Kontroller hydraulikvæskestanden, før motoren startes. Se Kontrol af hydraulikvæskestanden.

 3. Kontroller kølesystemet, før motoren startes. Se Kontrol af kølesystemet.

Smøring af maskinen

Smør maskinen før brug. Se Smøring af lejerne og bøsningerne. Hvis maskinen ikke smøres ordentligt, kan det føre til for tidligt svigt i de afgørende elementer.

Produktoversigt

Traktionspedal

Traktionspedalen (Figur 10) styrer maskinens kørsel frem og tilbage. Tryk på den øverste del af pedalen for at køre fremad og på den nederste del af pedalen for at bakke. Kørehastigheden afhænger af, hvor langt pedalen er trådt ned. Hvis der skal køres med maksimal hastighed uden belastning, skal pedalen trykkes helt ned, mens gashåndtaget står i positionen FAST (hurtig).

Sådan standser du: Let foden fra traktionspedalen, og lad pedalen vende tilbage til midterpositionen.

Klippehastighedsbegrænser

Når klippehastighedsbegrænseren (Figur 10) er vippet op, regulerer den klippehastigheden og gør det muligt at koble klippeskjoldene til. Hver afstandsbøsning justerer klippehastigheden med 0,8 km/t. Jo flere afstandsklodser du har oven på bolten, jo langsommere kører du. Ved transport vippes klippehastighedsbegrænseren tilbage for maksimal transporthastighed.

Bremsepedal

Træd på bremsepedalen (Figur 10) for at standse maskinen.

Parkeringsbremse

Parkeringsbremsen (Figur 10) aktiveres ved at trykke ned på bremsepedalen og trykke den øverste del fremad for at låse. Parkeringsbremsen deaktiveres ved at træde bremsepedalen ned, indtil parkeringsbremselåsen trækkes tilbage.

g003955

Ratindstillingspedal

Hvis du vil vippe rattet mod dig, skal du træde på fodpedalen og trække ratstammen mod dig til den mest komfortable position og dernæst slippe pedalen (Figur 10). Hvis du vil flytte rattet væk fra dig, skal du træde på fodpedalen og slippe den, når rattet er i den ønskede betjeningsposition.

Forlygtekontakt

Drej kontakten nedad for at tænde forlygterne(Figur 11).

Kontakt til motorhastighed

Kontakten til motorhastighed (Figur 11) har 2 tilstande til ændring af motorhastigheden. Tryk på kontakten for at øge eller mindske motorhastigheden i intervaller på 100 o/min. Hold kontakten nede for automatisk at flytte motoren til høj eller lav tomgang afhængigt af, hvilken ende af kontakten du trykker ned.

g021208

Tændingskontakt

Tændingskontakten (Figur 11) har tre positioner: FRA, TæNDT/FORVARM og START.

Sænk+klip/hæv-håndtag

Sænk+klip/hæv-håndtaget (Figur 11) hæver og sænker klippeenhederne og starter og stopper desuden klippeenhederne, når de er aktiveret i klippetilstanden. Når klippeenhederne startes i sænket position, slår dette håndtag klippeenhederne til, hvis kraftudtaget og klippehastighedsbegrænseren er aktiveret.

Til-/frakoblingskontakt

Brug til-/frakoblingskontakten (Figur 11) sammen med sænk+klip/hæv-håndtaget til at betjene klippeenhederne. Klippeenhederne kan ikke sænkes, når klippe-/transporthåndtaget står i positionen TRANSPORT.

Indikator for hydraulisk filterbegrænsning

Indikatoren for hydraulisk filterbegrænsning giver dig besked, når hydraulikfiltrene skal udskiftes. Se Udskiftning af hydraulikfiltrene.

g031683

Stikkontakt

Stikkontakten (Figur 13) er en 12 V-strømforsyning til elektroniske apparater.

g004133

Betjeningsanordninger til sædejustering

Se Figur 14 for en illustration af betjeningsanordningerne til sædejustering.

 • Sædejusteringshåndtaget giver mulighed for at justere sædet fremad og bagud.

 • Vægtjusteringsgrebet justerer sædet i henhold til din vægt.

 • Vægtmåleren angiver, hvornår sædet er justeret til din vægt.

 • Højdejusteringsgrebet justerer sædet i henhold til din højde.

g003954

InfoCenter

Infocenterets LCD-display viser driftsstatus, diverse diagnostikoplysninger og andre oplysninger om maskinen (Figur 15).

Brug af InfoCenters LCD-display

LCD-displayet i infocenteret viser oplysninger om maskinen som f.eks. driftsstatus, diverse diagnostikoplysninger og andre oplysninger om maskinen (Figur 15). Infocenteret har et velkomstbillede og en hovedinformationsskærm. Du kan skifte mellem velkomstbilledet og hovedinformationsskærmen på et hvilket som helst tidspunkt ved at trykke på en vilkårlig infocenter-knap og derefter vælge den korrekte retningspil.

g020650
 • Venstre knap, menuadgangs-/tilbage-knap – tryk på denne knap for at gå ind på infocenterets menuer. Brug den til at afslutte en menu, der i øjeblikket er i brug.

 • Midterste knap – brug denne knap til at rulle ned i menuer.

 • Højre knap – brug denne knap til at åbne en menu, hvor en pil til højre viser, at der er yderligere indhold.

 • Alarm – aktiveres, når klippeenhederne sænkes eller ved rådgivningsmeddelelser og fejl.

Note: Hver knaps funktion ændres afhængigt af, hvad der er påkrævet på et givet tidspunkt. For hver knap er der et ikon, der viser dens aktuelle funktion.

Ikonbeskrivelse for InfoCenter

SERVICE DUEAngiver, når planlagt serviceeftersyn skal udføres
GraphicTimer tilbage indtil service
GraphicNulstil servicetimer Graphic
GraphicStatus for motorhastigheden (o/min)
GraphicInfoikon
GraphicIndstilling for maksimal traktionshastighed
GraphicHurtig
GraphicLangsom
GraphicVentilatoren kører baglæns.
GraphicLuftindtagsforvarmeren er aktiv.
GraphicHæv den venstre klippeenhed.
GraphicHæv den midterste klippeenhed.
GraphicHæv den højre klippeenhed.
GraphicOperatøren skal sidde på sædet.
GraphicParkeringsbremsen er aktiveret.
GraphicOmrådet er højt.
GraphicNeutral
GraphicIdentificerer området som lavt
GraphicKølevæskens temperatur (°C eller °F)
GraphicTemperatur (varm)
GraphicTraktion eller traktionspedal
GraphicIkke tilladt
GraphicStart motoren.
GraphicKraftudtaget er indkoblet.
GraphicFartpiloten er aktiveret.
GraphicSluk for motoren
GraphicMotor
GraphicTændingskontakt
GraphicKlippeenhederne sænkes
GraphicKlippeenhederne hæves
GraphicPIN-kode
GraphicHydraulikvæsketemperatur
GraphicCAN-bus
GraphicInfoCenter
GraphicDårlig eller mislykkedes
GraphicMidtfor
GraphicHøjre
GraphicVenstre
GraphicPære
GraphicTEC-styreenhedens eller kontrolkablets udgangsstik i ledningsnettet
GraphicOver det tilladte område
GraphicUnder det tilladte område
Graphic/GraphicUdenfor interval
GraphicKontakt
GraphicOperatøren skal slippe kontakten
GraphicOperatøren skal skifte til den tilstand, der er angivet
Symboler kombineres ofte for at danne sætninger. Der vises nogle eksempler nedenfor.
GraphicOperatøren skal sætte maskinen i frigear
GraphicMotorstart nægtes
GraphicStandsning af motor
GraphicMotorkølevæske for varm
GraphicHydraulikvæske for varm
GraphicMeddelelse om askeophobning i DPF. Se Serviceeftersyn af dieselpartikelfilteret (DPF) i afsnittet Vedligeholdelse for at få flere oplysninger
GraphicAnmodning om nulstillings-/standbyregenerering
Anmodning om parkeret regenerering eller genopretningsregenerering
GraphicEn parkeret regenerering eller genopretningsregenerering er i gang.
GraphicHøj udstødningstemperatur
GraphicFejlfunktion i NOx-kontroldiagnose. Kør maskinen tilbage til værkstedet, og kontakt din autoriserede Toro-forhandler (softwareversion U og senere).
GraphicKraftudtaget er deaktiveret.
GraphicSid ned, eller aktiver parkeringsbremsen.

Graphic Der er kun adgang med PIN-kode

Brug af menuerne

For at gå ind på infocenterets menusystem skal du trykke på menuknappen, når du er på hovedskærmen. Det bringer dig til hovedmenuen. I disse tabeller kan du se en oversigt over de muligheder, der er tilgængelige i menuerne:

Main Menu (hovedmenu) – MenupunktBeskrivelse
Faults (fejl)Indeholder en liste over de seneste maskinfejl. Se servicevejledningen, eller henvend dig til din autoriserede Toro-forhandler for at få flere oplysninger om menuen Faults og oplysningerne indeholdt deri.
ServiceIndeholder oplysninger om maskinen, såsom antal timers drift, tællere og andre lignende tal
DiagnostikViser status for hver af maskinens kontakter, sensorer og styreenhedsudgange. Du kan bruge den til fejlfinding ved visse problemer, da den hurtigt fortæller dig, hvilke af maskinens betjeningsanordninger der er slået TIL, og hvilke der er slået FRA.
IndstillingerGiver dig mulighed for at tilpasse og ændre konfigurationsvariablerne på infocenterets display.
OmViser maskinens modelnummer, serienummer og softwareversion.
Service – MenupunktBeskrivelse
HoursViser det samlede antal timer, som maskinen, motoren og kraftudtaget har været tændt, såvel som det antal timer, maskinen er blevet transporteret, og forfalden service
Counts (optællinger)Viser adskillige optællinger, maskinen har gennemgået.
DPF Regeneration (DPF-regenerering)Dieselpartikelfilterregenerering og DPF-undermenuer
Inhibit Regen (blokering af regenerering)Bruges til at kontrollere nulstil-regenerering
Parked Regen (parkeret regenerering)Bruges til at starte en parkeret regenerering
Last Regen (seneste regenerering)Viser antal timer siden sidste nulstil-, parkeret regenerering eller genopretningsregenerering
Recover Regen (genopretningsregenerering)Bruges til at starte en genopretningsregenerering
Diagnostics (diagnostik) – MenupunktBeskrivelse
Cutting UnitsAngiver inputs, kvalifikatorer og outputs til hævning og sænkning af klippeenhederne
Høj/lav kørselshastighedAngiver inputs, kvalifikatorer og outputs til kørsel i transportfunktion
KraftudtagAngiver inputs, kvalifikatorer og outputs til aktivering af kraftudtagets kredsløb
Engine RunAngiver inputs, kvalifikatorer og outputs til start af motoren
Settings (indstillinger) – MenupunktBeskrivelse
UnitsStyrer de enheder, der anvendes på InfoCenter (britiske eller metriske)
LanguageStyrer sprogene, der anvendes på infocenteret*
LCD BacklightStyrer LCD-displayets lysstyrke
LCD ContrastStyrer LCD-displayets kontrast
Protected MenusGraphicGiver en person, der har fået tilladelse af din virksomhed sammen med PIN-koden, adgang til beskyttede menuer
Protect SettingsGraphicGør det muligt at ændre indstillingerne i de beskyttede indstillinger
CounterbalanceGraphicStyrer mængden af modvægt, der påføres klippeskjoldene

GraphicBeskyttet under Beskyttede menuer – kun adgang ved at indtaste pinkode

About (om) – MenupunktBeskrivelse
ModelViser maskinens modelnummer
SNViser maskinens serienummer
Hovedstyreenhedens versionViser softwareversionen for hovedstyreenheden
Infocenterets versionViser softwareversionen for infocenteret
CAN-busViser status for maskinens kommunikationsbus

Beskyttede menuer

Der er 2 indstillinger for driftskonfiguration, som kan justeres i menuen Indstillinger i infocenteret: tidsforsinkelse for automatisk tomgang og modvægt. Brug den beskyttede menu for at låse disse indstillinger.

Note: På leveringstidspunktet er adgangskoden programmeret af din forhandler.

Adgang til beskyttede menuer

Note: Din maskines fabriksindstillede PIN-kode er enten 0000 eller 1234.Hvis du har ændret pinkoden og glemt den, skal du kontakte din autoriserede Toro-forhandler for at få hjælp.

 1. Brug den midterste knap på HOVEDMENUEN til at rulle ned til menuen INDSTILLINGER, og tryk på den højre knap (Figur 16).

  g028523
 2. Brug den midterste knap i menuen INDSTILLINGER til at rulle ned til den BESKYTTEDE MENU, og tryk på den højre knap (Figur 17A).

  g028522
 3. Indtast PIN-koden ved at trykke på den midterste knap, indtil det første tal vises, og tryk derefter på den højre knap for at gå videre til næste tal (Figur 17B og Figur 17C). Gentag dette trin, indtil det sidste tal er indtastet, og tryk på den højre knap en gang til.

 4. Tryk på den midterste knap for at indtaste PIN-koden (Figur 17D).

  Vent, indtil infocenterets røde indikatorlys lyser.

  Note: Hvis infocenteret accepterer PIN-koden, og den beskyttede menu låses op, vises ordet "PIN" i øverste højre hjørne af skærmen.

Note: Drej tændingskontakten til positionen OFF (fra) og derefter til positionen ON (til) for at låse den beskyttede menu.

Du kan se og ændre indstillingerne i den beskyttede menu. Åbn den beskyttede menu, og rul ned til funktionen Protect Settings (Beskyt indstillinger). Brug den højre knap til at ændre indstillingen. Når Protect Settings indstilles til OFF (fra), kan du se og ændre indstillingerne i den beskyttede menu uden at indtaste PIN-koden. Når Protect Settings indstilles til ON (til), skjules de beskyttede funktioner, og der skal indtastes PIN-kode for at ændre indstillingen i den beskyttede menu. Når du har indstillet PIN-koden, skal tændingskontakten drejes til OFF (fra) og tilbage til positionen ON (til) for at aktivere og gemme denne funktion.

Visning og ændring af menuen til beskyttelse af indstillinger

 1. Rul ned til beskyttelsen af indstillinger i beskyttelsesmenuen.

 2. For at få vist og ændre indstillingerne uden at indtaste en PIN-kode skal du bruge den højre knap til at ændre Protect Settings (Beskyt indstillinger) til OFF (fra).

 3. For at få vist og ændre indstillingerne med en pinkode skal du bruge venstre knap til at ændre Protect Settings (Beskyt indstillinger) til ON (til), indstille pinkoden og dreje nøglen i tændingen til positionen OFF (fra) og derefter til positionen ON (til).

Justering af modvægten

 1. Rul ned til Modvægt i menuen Indstillinger.

 2. Tryk på knappen til højre for at vælge modvægt og veksl mellem lav, mellem og høj indstilling.

Justering af den automatiske tomgang

 1. Rul ned til automatisk tomgang i menuen Indstillinger.

 2. Tryk på højre knap for at ændre tiden for automatisk tomgang til OFF (Fra), 8S, 10S, 15S, 20S og 30S.

Note: Specifikationer og design kan ændres uden forudgående varsel.

g193881
BeskrivelseFigur 18referenceMål og vægt
Samlet højdeA217 cm
Dækslidbane (midterlinje til midterlinje), bagtilB185 cm
Samlet bredde (transportposition)C231 cm
Samlet bredde (klippeposition)D247 cm
Akselafstand E152 cm
Samlet længde (transportposition)F315 cm
Samlet længde (klippeposition)G315 cm
Brændstofkapacitet 51 l
Transporthastighed 0-16 km/t
Klippehastighed 0-13 km/t
Nettovægt (med klippeskjolde og væsker) 1492 kg

Specifikationer for klippeenheden

Længde86,4 cm
Bredde86,4 cm
Højde24,4 cm til bærerstativ26,7 cm ved en klippehøjde på 19 mm34,9 cm ved en klippehøjde på 102 mm
Vægt88 kg

Redskaber/tilbehør

Der kan fås en række forskellige Toro-godkendte redskaber og tilbehør til brug sammen med maskinen, som gør den bedre og mere alsidig. Kontakt en autoriseret serviceforhandler eller en autoriseret Toro-forhandler, eller gå ind på www.Toro.com for at få en liste over alt godkendt udstyr og tilbehør.

Brug kun originale Toro-reservedele og tilbehør for at sikre optimal ydelse og sikre, at maskinen fortsat overholder sikkerhedscertificeringen. Reservedele og tilbehør, der er fremstillet af andre producenter, kan være farlige, og brug heraf kan gøre garantien ugyldig.

Betjening

Note: Maskinens venstre og højre side er som set fra den normale betjeningsposition.

Før betjening

Sikkerhedshensyn før drift

Generelt om sikkerhed

 • Maskinen må aldrig betjenes eller vedligeholdes af børn eller utrænet personale. Vær opmærksom på, at lokale forskrifter kan angive en mindstealder for operatøren. Ejeren er ansvarlig for at træne alle operatører og mekanikere.

 • Bliv fortrolig med anvisningerne for sikker betjening af udstyret samt med betjeningsanordningerne og sikkerhedssymbolerne.

 • Sluk motoren, tag nøglen ud (hvis udstyret hermed), og vent på, at al bevægelse standser, inden du forlader førersædet. Lad maskinen køle af, inden du justerer, efterser, rengør eller stiller den til opbevaring.

 • Du skal vide, hvordan man hurtigt standser maskinen og slukker for motoren.

 • Kontroller, at dødemandsgreb, sikkerhedskontakter og afskærmninger er korrekt påmonteret og fungerer korrekt. Betjen ikke maskinen, hvis de ikke fungerer korrekt.

 • Før du klipper, skal du altid efterse maskinen for at sikre, at skæreknivene, skæreknivsboltene og klippeenhederne er i god driftsmæssig stand. Udskift slidte eller beskadigede skæreknive og bolte sætvis for at bevare afbalanceringen.

 • Efterse området, hvor maskinen skal bruges, og fjern alle objekter, som maskinen kan risikere at udslynge.

Brændstofsikkerhed

 • Vær yderst forsigtig, når du håndterer brændstof. Det er letantændeligt, og dampene kan eksplodere.

 • Sluk alle cigaretter, cigarer, piber og andre antændingskilder.

 • Brug kun en godkendt brændstofbeholder.

 • Fjern ikke brændstofdækslet, og fyld ikke brændstoftanken, mens motoren kører eller er varm.

 • Du må ikke påfylde eller tømme brændstof i et lukket rum.

 • Opbevar ikke maskinen eller brændstofbeholdere, hvor der er åben ild, gnister eller vågeblus som f.eks. på en vandvarmer eller andre apparater.

 • Hvis du spilder brændstof, må du ikke forsøge at starte motoren. Foretag dig ikke noget, der kan antænde brændstoffet, før dampene er spredt.

Opfyldning af brændstoftanken

Brændstoftankens kapacitet

53 l

Brændstofspecifikation

Important: Brug kun dieselbrændstof med ultralavt svovlindhold. Brændstof med et højere svovlindhold nedbryder dieseloxidationskatalysatoren (DOC), hvilket medfører driftsproblemer og forkorter motorkomponenternes brugslevetid.Manglende iagttagelse af følgende advarsler kan beskadige motoren.

 • Brug aldrig petroleum eller benzin i stedet for dieselbrændstof.

 • Bland aldrig petroleum eller brugt motorolie med dieselbrændstoffet.

 • Opbevar aldrig brændstof i indvendigt forzinkede beholdere.

 • Brug ikke brændstofadditiver.

Petroleumdiesel

Cetantal: 45 eller højere

Svovlindhold: Ultralavt svovlindhold (<15 ppm)

Brændstoftabel

DieselbrændstofspecifikationSted
ASTM D975USA
Nr. 1-D S15
Nr. 2-D S15
EN 590EU
ISO 8217 DMXInternational
JIS K2204 klasse nr. 2Japan
KSM-2610Korea
 • Brug kun rent, frisk dieselbrændstof eller biodieselbrændstoffer.

 • Køb brændstof i mængder, der kan bruges inden for 180 dage for at sikre, at brændstoffet er frisk.

Brug sommerdieselolie (nr. 2-D) ved temperaturer over -7 °C og vinterdieselolie (nr. 1-D eller en blanding af nr. 1-D/2-D) under denne temperatur.

Note: Brug af vinterbrændstof ved lavere temperaturer giver et lavere flammepunkt og en kold flowkarakteristik, som letter start og minimerer tilstopning af brændstoffilteret.Brug af sommerbrændstof ved en temperatur på over -7 °C bidrager til at forlænge brændstofpumpens levetid og giver øget kraft sammenlignet med vinterbrændstof.

Biodiesel

Denne maskine kan også bruge et blandet biodieselbrændstof på op til B20 (20 % biodiesel, 80 % petroleumdiesel).

Svovlindhold: Ultralavt svovlindhold (<15 ppm)

Specifikation for biodieselbrændstof: AASTM D6751 eller EN 14214

Specifikationen for blandet brændstof: ASTM D975, EN 590 eller JIS K2204

Important: Petroleumdieselandelen skal have ekstra lavt svovlindhold.

Træf følgende forholdsregler:

 • Biodieselblandinger kan beskadige lakerede overflader.

 • Brug B5 (biodieselindhold på 5 %) eller blandinger med et lavere biodieselindhold under kolde vejrforhold.

 • Efterse tætninger, slanger og pakninger, der kommer i berøring med brændstoffet, da de kan forringes over tid.

 • Tilstopning af brændstoffilteret kan forventes i tiden efter, at du er gået over til at bruge biodieselblandinger.

 • Kontakt en autoriseret Toro-forhandler for at få flere oplysninger om biodiesel.

Påfyldning af brændstof

g194207g031869

Fyld tanken op til ca. 6-13 mm under toppen af tanken, ikke påfyldningsstudsen, med dieselbrændstof nr. 2-D.

Note: Fyld om muligt brændstoftanken helt op efter hver anvendelse. Dette vil minimere muligheden for akkumulering af kondens i brændstoftanken.

Kontrol af motoroliestanden

Før du starter motoren og bruger maskinen, skal du kontrollere oliestanden i motorens krumtaphus. Se Kontrol af motoroliestanden.

Kontrol af kølesystemet

Før du starter motoren og bruger maskinen, skal du kontrollere kølesystemet. Se Kontrol af kølesystemet.

Kontrol af hydrauliksystemet

Før du starter motoren og bruger maskinen, skal du kontrollere hydrauliksystemet. Se Eftersyn af hydraulikvæsken.

Tømning af vandudskilleren

For at tømme vandudskilleren for vand eller andre forureningsstoffer henvises til Tømning af vandudskilleren.

Kontrol af dæktrykket

VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
Hver anvendelse eller dagligt
 • Kontroller dæktrykket.
 • Det korrekte lufttryk for for- og bagdæk er 0,83 til 1,03 bar.

  Important: Oprethold trykket i alle dæk for at sikre en klipning af god kvalitet og korrekt maskinydeevne. Pump ikke for lidt luft i dækkene.Kontroller dæktrykket i alle dækkene, før maskinen betjenes.

  g001055

  Kontrol af hjullåsemøtrikkernes tilspændingsmoment

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  Efter den første time
 • Tilspænd hjullåsemøtrikkerne til 94 til 122 Nm.
 • Efter de første 10 timer
 • Tilspænd hjullåsemøtrikkerne til 94 til 122 Nm.
 • For hver 250 timer
 • Tilspænd hjullåsemøtrikkerne til 94 til 122 Nm.
 • Advarsel

  Hvis du ikke bevarer det rette tilspændingsmoment på hjulmøtrikkerne, kan det medføre svigt eller tab af et hjul, hvilket kan medføre personskade.

  Tilspænd de forreste og bageste hjulmøtrikker med et moment på 94 til 122 Nm ved de anbefalede serviceintervaller.

  Justering af klippehøjden

  Important: Klippeenhederne klipper ofte ca. 6 mm lavere end en knivcylinder med samme bænkindstilling. Det kan være nødvendigt at indstille målet for klippeenhedens bænk 6 mm over den højde, der er indstillet for knivcylindere, der klipper i det samme område.

  Important: Det er nemmere at tilgå de bageste klippeenheder, hvis klippeenheden tages af maskinen.

  1. Parker maskinen på en plan overflade, aktiver parkeringsbremsen, sænk klippeenheden til jorden, sluk for motoren, og tag nøglen ud.

  2. Løsn bolten, som fastgør hvert klippehøjdebeslag på klippehøjdepladen (front og hver side), som vist i Figur 21.

  3. Fjern bolten, idet du begynder med den forreste justering.

   g011344
  4. Fjern afstandsbøsningen, mens du understøtter kammeret (Figur 21).

  5. Flyt kammeret til den ønskede klippehøjde, monter afstandsbøsningen i det relevante klippehøjdehul og den relevante sprække (Figur 22).

   g201855
  6. Anbring pladen, så den er rettet ind efter afstandsbøsningen.

  7. Monter bolten fingerstramt.

  8. Gentag trin 4 til 7 for hver sidejustering.

  9. Tilspænd alle 3 bolte med et moment på 41 Nm. Tilspænd altid den forreste bolt først.

   Note: Hvis der skal justeres mere end 3,8 cm, kan det blive nødvendigt midlertidigt at samle enheden til en mellemliggende højde for at forhindre sammenbinding (f.eks. ved skift af klippehøjde fra 3,1 til 7 cm).

  Kontrol af sikkerhedskontakterne

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  Hver anvendelse eller dagligt
 • Kontroller sikkerhedskontakternes funktion.
 • Forsigtig

  Hvis kontakterne til sikkerhedslåsesystemet frakobles eller beskadiges, kan maskinen starte uventet og forårsage personskade.

  • Pil ikke ved sikkerhedslåsesystemets kontakter.

  • Kontroller dagligt, at sikkerhedslåsesystemets kontakter fungerer, og udskift eventuelle beskadigede kontakter, før du betjener maskinen.

  Maskinen har sikkerhedskontakter i det elektriske system. Disse kontakter deaktiverer enten traktionen eller kraftudtaget, når du forlader sædet. Selvom motoren bliver ved med at køre, hvis du deaktiverer kraftudtagskontakten og slipper traktionspedalen, skal du slukke motoren, inden du rejser dig fra sædet.

  1. Parker maskinen på en plan flade, sænk klippeenhederne, sluk for motoren, og aktiver parkeringsbremsen.

  2. Træd traktionspedalen ned. Drej tændingsnøglen til positionen TæNDT.

   Note: Hvis motoren tørner, er der en fejl i låsesystemet. Afhjælp fejlen før betjening af maskinen.

  3. Drej nøglen i tændingen til positionen ON (til), rejs dig fra sædet, og flyt kraftudtagskontakten til positionen ON (til).

   Note: Kraftudtaget bør ikke indkobles. Hvis kraftudtaget indkobles, er der en fejl i låsesystemet. Afhjælp fejlen før betjening af maskinen.

  4. Aktiver parkeringsbremsen, drej nøglen i tændingen til positionen ON (Til), start motoren, og flyt traktionspedalen ud af NEUTRAL.

   Note: InfoCenter viser en meddelelse om, at traktion ikke er tilladt, og maskinen bør ikke bevæge sig. Hvis maskinen bevæger sig, er der en fejl i låsesystemet. Afhjælp fejlen før betjening af maskinen.

  5. Start motoren med kraftudtaget aktiveret.

   Note: Hvis motoren tørner, er der en fejl i låsesystemet. Afhjælp fejlen før betjening af maskinen.

  Kontrol af skæreknivenes standsningstid

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  Hver anvendelse eller dagligt
 • Kontroller skæreknivenes standsningstid.
 • Klippeskjoldets skæreknive bør standse helt på ca. 5 sekunder, efter at der er slukket for kontakten til aktivering af klippeskjoldet.

  Note: Sørg for, at skjoldene sænkes ned på en ren del af plænen eller en hård overflade for at undgå udkastet støv og snavs.

  1. Bed en anden person stå mindst 6 meter fra skjoldet og holde øje med skæreknivene på ét af klippeskjoldene.

  2. Afbryd klippeskjoldene, og noter den tid, det tager, før skæreknivene standser helt.

   Note: Hvis dette tidsrum er længere end 7 sekunder, skal bremseventilen justeres. Kontakt den autoriserede Toro-forhandler for at få hjælp til at foretage denne justering.

  Trykpolering af bremserne

  Du kan sikre optimal bremsesystemydelse ved at trykpolere (tilkøre) bremserne før brug. Sæt den fremadrettede traktionshastighed til 6,4 km/t for at matche den baglæns traktionshastighed (alle otte afstandsbøsninger flyttet øverst til indstillingen for klippehastighed). Kør fremad med indstillingsstoppet for klippehastighed aktiveret, og kør med bremserne aktiveret i 15 sekunder. Kør baglæns med fuld bakhastighed, og kør med bremserne aktiveret i 15 sekunder. Gentag dette fem gange, og vent et minut mellem hver cyklus i fremadgående og bagudgående retning for at undgå at overophede bremserne. Se Justering af parkeringsbremserne.

  Valg af skærekniv

  Standardkombinationssegl

  Denne skærekniv er designet til at give fremragende løft og spredning under næsten alle forhold. Vælg en anden skærekniv, hvis der kræves større eller mindre løft og udkastningshastighed.

  Attributter: Fremragende løft og spredning under næsten alle forhold

  Vinkelsegl (ikke CE-overensstemmende)

  Skærekniven fungerer generelt bedst ved lave klippehøjder – 1,9 til 6,4 cm.

  Attributter:

  • Udkastningen er mere jævn ved lavere klippehøjder.

  • Udkastningen har mindre tendens til at kaste græsaffald ud til venstre, hvilket giver et renere udseende omkring bunkere og fairways.

  • Lavere kraftbehov ved lavere højder og tæt græs.

  Parallelt segl med højt løft (ikke CE-overensstemmende)

  Skærekniven fungerer generelt bedre ved høje klippehøjder – 7 til 10 cm.

  Attributter:

  • Større løft og højere udkastningshastighed

  • Sparsomt eller blødt græs samles bedre op ved højere klippehøjder

  • Vådt eller klæbrigt afklippet græs udkastes mere effektivt, da græsset ikke sammenklumpes så meget i skjoldet

  • Kræver flere hestekræfter at køre

  • Har en tendens til at blæse græsset længere ud til venstre og kan skårlægge ved lavere klippehøjder

  Advarsel

  Brug af en skærekniv med højt løft sammen med kværnafskærmningen kan få skærekniven til at brække, hvilket kan medføre personskade eller død.

  Brug ikke skærekniven med højt løft sammen med kværnafskærmningen.

  Atomic-skæreknive

  Denne skærekniv er designet til at give fremragende løvkværning.

  Attribut: Fremragende løvkværning

  Fejlfindingslampens betydning

  Maskinen er udstyret med en fejlfindingslampe, der angiver, om maskinen registrerer en funktionsfejl. Fejlfindingslampen sidder på infocenteret over displayskærmen (Figur 23). Når maskinen fungerer korrekt, og tændingskontakten flyttes til positionen ON/RUN (til/kør), tænder fejlfindingslampen kortvarigt for at angive, at lampen fungerer korrekt. Når der vises en rådgivningsmeddelelse for maskinen, lyser lampen, når meddelelsen er til stede. Når der vises en fejlmeddelelse, blinker lampen, indtil fejlen er løst.

  g021272

  Ændring af modvægtsindstillingerne

  Du kan ændre mængden af den påkrævede klippeenhedsmodvægt (opadgående løft) til at imødegå dine nuværende arbejdsforhold.

  1. Parker maskinen på en plan flade, sænk klippeskjoldene, drej nøglen i kontakten til positionen OFF (fra), og aktiver parkeringsbremsen.

  2. Drej nøglen i kontakten til positionen RUN (kør).

  3. Rul ned til Counterbalance (modvægt) i menuen Indstillinger i infocenteret.

  4. Tryk på knappen til højre for at vælge modvægt og veksl mellem lav, mellem og høj indstilling.

   Note: Når justeringen er gennemført, skal maskinen flyttes til et testområde, og maskinen skal anvendes med den nye indstilling. Den nye modvægtsindstilling kan ændre den effektive klippehøjde.

  Valg af tilbehør

  Konfiguration af ekstraudstyr

   VinkelskæreknivsseglParallel skæreknivssegl med højt løft(Må ikke bruges sammen med kværnafskærmningen) (ikke CE-overensstemmende)KværnafskærmningRulleskraber
  Klipning af græs: klippehøjde på 1,9 til 4,4 cmAnbefales ved de fleste anvendelserKan fungere godt ved let eller sparsomt græsHar vist sig at forbedre spredning og efterklipning ved nordlige græssorter, der klippes mindst tre gange om ugen, og hvor mindre end ⅓ af græsstrået fjernes. Må ikke bruges sammen med parallelt skæreknivssegl med højt løftBrug den hver gang, der ophobes græs på rullerne, eller når der iagttages store flade græsklumper. Skraberne kan øge sammenklumpningen i forbindelse med visse anvendelser.
  Klipning af græs: klippehøjde på 5 til 6,4 cmAnbefales til tykt eller frodigt græsAnbefales til let eller sparsomt græs
  Klipning af græs: klippehøjde på 7 til 10 cmKan fungere godt ved frodigt græsAnbefales ved de fleste anvendelser
  LøvkværnesætAnbefales til brug sammen med kværnafskærmningIkke tilladtBruges kun med kombinationssegl eller skæreknivssegl med vinkel
  FordeleJævn udkastning ved lavere klippehøjde, renere resultat omkring bunkere og fairways, lavt kraftbehovStørre løft og højere udkastningshastighed. Sparsomt eller blødt græs samles op ved høj klippehøjde. Vådt eller klæbrigt afklippet græs udkastes effektivtKan forbedre spredning og udseende ved visse former for græsklipning. Virkelig god til løvkværningReducerer ophobning i ruller ved visse anvendelser.
  UlemperLøfter ikke græsset godt ved brug af høj klippehøjde. Der er en tendens til ophobning af vådt eller klæbrigt græs i kammeret, hvilket medfører dårlig klippekvalitet og større kraftbehov.Kræver mere kraft til kørsel ved visse anvendelser. Har en tendens til skårlægning ved lavere klippehøjde i frodigt græs. Må ikke bruges sammen med kværnafskærmningen.Der ophobes græs i kammeret, hvis du forsøger på at fjerne for meget græs med afskærmningen monteret 

  Under betjening

  Sikkerhed under drift

  Generelt om sikkerhed

  • Ejeren/operatøren kan forhindre og er ansvarlig for ulykker, som kan forårsage personskade eller tingsskade.

  • Bær korrekt beklædning, herunder beskyttelsesbriller, lange bukser, skridsikkert, kraftigt fodtøj og høreværn. Sæt langt hår op, og bær ikke løstsiddende tøj eller smykker.

  • Betjen ikke maskinen, hvis du er syg, træt eller påvirket af alkohol eller medicin.

  • Betjening af maskinen kræver din fulde opmærksomhed. Giv dig ikke i kast med aktiviteter, der afleder opmærksomheden, da dette kan medføre person- eller tingsskade.

  • Før du starter motoren, skal du sørge for, at alle drev er i neutral, at parkeringsbremsen er aktiveret, og at du sidder i betjeningspositionen.

  • Kør ikke med passagerer på maskinen, og hold omkringstående og børn væk fra arbejdsområdet.

  • Betjen kun maskinen ved god sigtbarhed for at undgå huller eller skjulte farer.

  • Undgå at klippe vådt græs. Nedsat traktion kan få maskinen til at skride ud.

  • Hold hænder og fødder væk fra roterende dele. Hold dig på afstand af udblæsningsåbningen.

  • Se bagud og ned for at sikre, at der er fri bane, før du bakker.

  • Vær forsigtig, når du nærmer dig blinde hjørner, buske, træer eller andre genstande, der kan blokere for dit udsyn.

  • Stop altid skæreknivene, når du ikke klipper.

  • Stands maskinen, tag nøglen ud, og vent, indtil alle bevægelige dele er standset, før du efterser redskabet, når du har ramt en genstand, eller hvis der opstår en unormal vibration i maskinen. Foretag alle nødvendige reparationer, inden driften genoptages.

  • Sænk farten, og vær forsigtig, når du vender og krydser veje og fortove med maskinen. Hold altid tilbage for andre.

  • Udkobl klippeenhedernes drev, sluk for motoren, tag nøglen ud, og vent, indtil alle bevægelige dele er standset, før klippehøjden justeres (medmindre du kan justere den fra betjeningspositionen).

  • Betjen kun motoren i områder med god udluftning. Udstødningsgasser indeholder kulilte, som er dødbringende, hvis de indåndes.

  • Efterlad aldrig en kørende maskine uden opsyn.

  • Før du forlader førersædet, skal du gøre følgende:

   • Parker maskinen på en plan overflade.

   • Sørg for at udkoble kraftudtaget, og sænk redskaberne.

   • Aktiver parkeringsbremsen.

   • Sluk motoren, og tag nøglen ud (hvis udstyret hermed).

   • Vent på, at al bevægelse standser.

  • Betjen kun maskinen i god sigtbarhed og gode vejrforhold. Betjen ikke maskinen, når der er risiko for lynnedslag.

  • Anvend ikke maskinen som et bugseringskøretøj.

  • Brug udelukkende tilbehør, redskaber og reservedele, der er godkendt af Toro.

  Styrtbøjlesystem (ROPS) – Sikkerhed

  • Styrtbøjlekomponenter må ikke fjernes fra maskinen.

  • Sørg for, at sikkerhedsselen er spændt, og at du kan frigøre den hurtigt i nødstilfælde.

  • Kontroller omhyggeligt, om der er forhindringer oven over dig, og sørg for, at du i så fald ikke kommer i kontakt med dem.

  • Hold styrtbøjlesystemet i sikker driftsmæssig stand ved at udføre grundige periodiske skadeseftersyn og tilspænde alle fastspændingsanordninger.

  • Udskift beskadigede styrtbøjlekomponenter. Du må ikke reparere eller ændre dem.

  • Brug altid sikkerhedsselen, når styrtbøjlen er i den hævede position.

  • Styrtbøjlesystemet er en integreret sikkerhedsanordning. Hold en sammenklappelig styrtbøjle i den hævede, låste position, og brug sikkerhedsselen, når du anvender maskinen med styrtbøjlen i hævet position.

  • En sammenklappelig styrtbøjle må kun sænkes midlertidigt, når det er nødvendigt. Spænd ikke sikkerhedsselen, når styrtbøjlen er foldet ned.

  • Husk, at styrtbøjlen ikke beskytter dig, når den er foldet ned.

  • Undersøg det område, du skal klippe, og fold aldrig styrtbøjlen ned i områder, hvor der er skråninger, bratte afsatser eller vand.

  Maskiner med en fast styrtbøjle

  • Styrtbøjlesystemet er en integreret sikkerhedsanordning.

  • Brug altid sikkerhedssele.

  Sikkerhed på skråninger

  • Skråninger er en væsentlig årsag til, at føreren mister herredømmet, eller at maskinen vælter. Sådanne ulykker kan medføre alvorlige personskader, i værste tilfælde med døden til følge. Du er ansvarlig for sikker betjening på skråninger. Det kræver ekstra forsigtighed at betjene maskinen på alle former for skråninger.

  • Gennemgå anlægsforholdene på arbejdsstedet, herunder en besigtigelse af området, med henblik på at afgøre, om det er sikkert at betjene maskinen på skråningen. Brug altid sund fornuft og god dømmekraft, når du foretager denne besigtigelse.

  • Læs nedenstående instruktioner til betjening af maskinen på skråninger for at afgøre, om maskinen kan betjenes under forholdene på den pågældende dag og det pågældende sted. Ændringer i terrænet kan medføre en ændring i betjeningen af maskinen på skråninger.

  • Undlad at starte, standse eller vende maskinen på skråninger. Foretag ikke pludselige hastigheds- eller retningsskift. Drej maskinen langsomt og gradvist.

  • Undlad at betjene maskinen under forhold, hvor der er tvivl om traktion, styring eller stabilitet.

  • Fjern eller afmærk forhindringer såsom grøfter, huller, hjulspor, bump, sten eller andre skjulte farer. Højt græs kan skjule forhindringer. Ujævnt terræn kan få maskinen til at vælte.

  • Vær opmærksom på, at betjening af maskinen på vådt græs, på tværs af skråninger eller ned ad bakke kan medføre, at maskinen mister traktion. Mistet traktion til drivhjulene kan medføre, at maskinen glider, samt tab af bremse- og styrekontrol.

  • Vær yderst forsigtig, når du betjener maskinen i nærheden af bratte afsatser, grøfter, volde, vandarealer eller andre farer. Maskinen kan pludselig vælte, hvis et hjul kører over kanten, eller kanten giver efter. Fastlæg et sikkerhedsområde mellem maskinen og alle eventuelle faremomenter.

  • Identificer farerne ved bunden af skråningen. Hvis der identificeres farer, skal skråningen klippes med en håndstyret maskine.

  • Hvis det er muligt, skal klippeenheden/-erne forblive sænket til jorden, mens maskinen betjenes på skråninger. Hævning af klippeenheden/-erne ved betjening på skråninger kan gøre maskinen ustabil.

  • Vær yderst forsigtig ved brug af græssamlersystemer og andre redskaber. Disse kan ændre maskinens stabilitet og forårsage mistet herredømme.

  Start af motoren

  Important: Brændstofsystemet udluftes automatisk, før du starter motoren, hvis du starter den for første gang, hvis motoren slog fra som følge af mangel på brændstof, eller når du har udført vedligeholdelse af brændstofsystemet.

  1. Sæt dig i sædet, hold foden væk fra traktionspedalen, så den er i positionen NEUTRAL, aktiver parkeringsbremsen, sæt kontakten til motorhastighed i den MIDTERSTE position, og sørg for, at til-/frakoblingskontakten er i positionen DISABLE (frakoblet).

  2. Drej nøglen i kontakten til positionen RUN (kør).

  3. Drej nøglen i kontakten til positionen START, når kontrollampens lys bliver svagere. Slip nøglen med det samme, når motoren starter, og lad den vende tilbage til positionen KøR.

  4. Lad motoren køre i lav tomgangshastighed, indtil den er varmet op.

  Sluk af motoren

  1. Flyt alle betjeningsanordninger til positionen NEUTRAL, aktiver parkeringsbremsen, flyt gashåndtaget til LOW IDLE (lav tomgang), og lad motoren komme ned på lav tomgangshastighed.

   Important: Lad motoren køre i tomgang i 5 minutter, før du slukker den efter drift ved fuld belastning. Gøres dette ikke, kan der opstå problemer, hvis motoren er turboladet.

  2. Drej nøglen i kontakten til positionen OFF (fra), og tag nøglen ud.

  Klipning af græs med maskinen

  Note: Græsklipning ved en hastighed, der belaster motoren, fremmer DPF-regenerering.

  1. Flyt maskinen til arbejdsstedet.

  2. Sæt kontakten til motorhastighed til høj tomgang, når det er muligt.

  3. Aktiver kontakten til kraftudtaget.

  4. Flyt gradvist traktionspedalen fremad, og kør langsomt maskinen over klippeområdet.

  5. Når den forreste del af klippeenhederne befinder sig over klippeområdet, skal du sænke dem.

  6. Klip græsset på en sådan måde, at skæreknivene kan klippe og blæse det afklippede græs væk ved høj hastighed og samtidig producere klipning af god kvalitet.

   Note: Hvis klippehastigheden er for høj, kan det forringe klippekvaliteten. Sænk maskinens kørehastighed, eller reducer klippebredden for igen at opnå høj tomgangshastighed.

  7. Løft klippeenhederne, når de befinder sig over den yderste kant af klippeområdet.

  8. Lav en tåreformet vending, så du hurtigt er klar til næste omgang.

  Regenerering af dieselpartikelfilter

  Dieselpartikelfilteret (DPF) er del af udstødningssystemet. DPF-enhedens dieseloxidationskatalysator reducerer skadelige gasser, og sodfilteret fjerner sod fra motorens udstødning.

  DPF-regenereringsprocessen bruger varme fra motorudstødningen til at afbrænde den sod, der ophobes på sodfilteret, så soden konverteres til aske, og renser sodfilterets kanaler, så filtreret motorudstødning lukkes ud af DPF-enheden.

  Motorens computer overvåger ophobningen af sod ved at måle modtrykket i DPF-enheden. Hvis modtrykket er for højt, forbrændes soden ikke i sodfilteret gennem normal betjening af motoren. Husk følgende for at holde DPF-enheden fri for sod:

  • Passiv regenerering finder sted konstant, mens motoren kører – kør motoren ved fuld motorhastighed, når det er muligt, for at fremme DPF-regenereringen.

  • Hvis modtrykket i DPF-enheden er for højt, eller der ikke er udført en nulstil-regenerering efter 100 driftstimer, giver motorcomputeren dig besked via infocenteret, når nulstil-regenereringen kører.

  • Lad maskinen fuldføre processen for nulstil-regenerering, før du slukker for motoren.

  Betjen og vedligehold maskinen med henblik på DPF-enhedens funktion. Motorbelastning ved høj tomgangshastighed (fuld gas) genererer normalt tilstrækkelig udstødningstemperatur til DPF-regenerering.

  Important: Minimer det tidsrum, du lader motoren køre i tomgang eller lader den køre ved lav hastighed, for at reducere ophobningen af sod i sodfilteret.

  DPF-sodophobning

  • Med tiden ophobes der sod i dieselpartikelfilterets sodfilter. Motorcomputeren overvåger sodniveauet i DPF-enheden.

  • Når der har ophobet sig tilstrækkeligt meget sod, giver computeren dig besked om, at det er tid til at regenerere DPF-enheden.

  • DPF-regenerering er en proces, der opvarmer DPF-enheden, så sod konverteres til aske.

  • Ud over advarselsmeddelelserne reducerer computeren den strøm, der produceres af motoren ved forskellige sodophobningsniveauer.

  Motorens advarselsmeddelelser – sodophobning

  IndikationsniveauFejlkodeMotorens effektAnbefalet handling
  Niveau 1: Motoradvarsel
  g213866
  Computeren nedsætter motoreffekten til 85 %.Udfør en parkeret regenerering så hurtigt som muligt. Se Parkeret regenerering eller genopretningsregenerering.
  Niveau 2: Motoradvarsel
  g213867
  Computeren nedsætter motoreffekten til 50 %.Udfør en genopretningsregenerering så hurtigt som muligt. Se Parkeret regenerering eller genopretningsregenerering.

  DPF-askeophobning

  • Den lettere aske udledes gennem udstødningssystemet, mens tungere aske samles i sodfilteret.

  • Aske er rester fra regenereringsprocessen. Med tiden opsamler dieselpartikelfilteret aske, der ikke udledes med motorens udstødning.

  • Computeren til motoren beregner mængden af ophobet aske i DPF-enheden.

  • Når der har ophobet sig tilstrækkeligt meget aske, sender motorcomputeren oplysninger til infocenteret i form af en meddelelse om motorfejl, der indikerer ophobning af aske i DPF-enheden.

  • Fejlmeddelelsen angiver, at det er tid til serviceeftersyn af DPF-enheden.

  • Ud over advarslerne reducerer computeren den strøm, der produceres af motoren ved forskellige askeophobningsniveauer.

  Rådgivnings- og motoradvarselsmeddelelser fra infocenteret – askeophobning

  IndikationsniveauFejlkodeMotorhastighedsreduktionMotorens effektAnbefalet handling
  Niveau 1: Motoradvarsel
  g213863
  IngenComputeren nedsætter motoreffekten til 85 %.Efterse DPF-enheden. Se Serviceeftersyn af dieseloxidationskatalysatoren (DOC) og sodfilteret
  Niveau 2: Motoradvarsel
  g213863
  IngenComputeren nedsætter motoreffekten til 50 %.Efterse DPF-enheden. Se Serviceeftersyn af dieseloxidationskatalysatoren (DOC) og sodfilteret

  Typer af regenerering af dieselpartikelfilter

  Typer af regenerering af dieselpartikelfilter, der udføres, mens maskinen er i drift:

  RegenereringstypeForhold, der forårsager DPF-regenereringDPF-beskrivelse af drift
  PassivFinder sted under normal betjening af maskinen ved høj motorhastighed eller høj motorbelastning• Infocenteret viser ikke et ikon, der angiver passiv regenerering.
  • Under passiv regenerering forarbejder DPF-enheden udstødningsgasser med høje temperaturer, oxiderer skadelige emissioner og forbrænder sod, så det omdannes til aske.
  Se Passiv DPF-regenerering.
  AssisterFinder sted som følge af lav motorhastighed, lav motorbelastning, eller efter at computeren har registreret, at DPF-enheden er ved at blive blokeret af sod• Infocenteret viser ikke et ikon, der angiver assister-regenerering.
  • Under assister-regenerering justerer motorcomputeren motorens indstillinger, så udstødningstemperaturen øges.
  Se Assister-DPF-regenerering.
  NulstilFinder sted efter hver 100. driftstime• Når ikonet for høj udstødningstemperatur Graphic vises i infocenteret, er en regenerering i gang.
  Finder også sted efter assister-regenerering, hvis computeren registrerer, at assister-regenereringen ikke har reduceret sodniveauet tilstrækkeligt
   • Under nulstil-regenerering justerer motorcomputeren motorens indstillinger, så udstødningstemperaturen øges.
  Se Nulstil-regenerering.

  Typer af dieselpartikelfilterregenereringer, der kræver, at du parkerer maskinen:

  RegenereringstypeForhold, der forårsager DPF-regenereringDPF-beskrivelse af drift
  ParkeretFinder sted, fordi computeren registrerer et modtryk i DPF-enheden, der skyldes ophobning af sod• Når ikonet for nulstil-standby-/parkeret regenerering eller genopretningsregenerering Graphic eller RåDGIVNINGSMEDDELELSE NR. 188 vises i infocenteret, anmoder maskinen om en regeneration.
  Finder også sted, fordi operatøren starter en parkeret regenerering
  Kan finde sted, hvis du har indstillet infocenteret til at blokere nulstil-regenerering og har fortsat betjeningen af maskinen. Dette medfører, at der ophobes yderligere sod, selvom DPF-enheden allerede tidligere havde behov for en nulstil-regenerering• Udfør parkeret regenerering så hurtigt som muligt for at undgå en genopretningsregenerering.
  Kan opstå som følge af forkert brændstof eller motorolie• En parkeret regenerering tager 30 til 60 minutter at gennemføre.
   • Du skal have mindst ¼ tank brændstof i tanken.
  • Du skal parkere maskinen for at udføre en parkeret regenerering.
  Se Parkeret regenerering eller genopretningsregenerering.
  GenopretningFinder sted, hvis operatøren har ignoreret anmodninger om en parkeret regenerering og har fortsat betjeningen af maskinen, hvilket har medført yderlige sodophobning i DPF-enheden• Når ikonet for nulstil-standby-/parkeret regenerering eller genopretningsregenerering Graphic eller RåDGIVNINGSMEDDELELSE NR. 190 vises i infocenteret, anmoder maskinen om en genopretningsregenerering.
  • En genopretningsregenerering tager op til 3 timer at gennemføre.
  • Du skal have mindst et ½ tank brændstof i maskinen.
  • Du skal parkere maskinen for at udføre en genopretningsregenerering.
  Se Parkeret regenerering eller genopretningsregenerering.

  Adgang til menuerne for DPF-regenerering

  Adgang til menuerne for DPF-regenerering

  1. Gå til servicemenuen, og tryk på den midterste knap for at rulle ned til valgmuligheden DPF REGENERATION (DPF-regenerering) (Figur 28).

   g227667
  2. Tryk på den højre knap for at vælge posten DPF Regeneration (Figur 28).

  Tid siden sidste regenerering

  Gå til menuen DPF Regeneration (DPF-regenerering), og tryk på den midterste knap for at rulle ned til feltet LAST REGEN (sidste regenerering) (Figur 29).

  Brug feltet LAST REGEN til at afgøre, hvor mange driftstimer motoren har kørt siden sidste nulstil-, parkeret eller genopretningsregenerering.

  g224693

  Teknikermenu

  Important: Af driftspraktiske årsager kan du vælge at udføre en parkeret regenerering, inden sodbelastningen når 100 %, forudsat at motoren har kørt i mere end 50 timer siden sidste nulstil-, parkeret eller genopretningsregenerering.

  Brug teknikermenuen til at se den aktuelle status for motorens regenereringskontrol og til at se det rapporterede sodniveau.

  Gå til menuen DPF Regeneration (DPF-regenerering), og tryk på den midterste knap for at rulle ned til valgmuligheden TECHNICIAN (tekniker), og tryk derefter på den højre knap for at vælge posten Technician (Figur 30).

  g227348
  • Brug tabellen over DPF-enhedens drift til at forstå DPF-enhedens aktuelle driftsstatus (Figur 31).

   g227360

   .

   Tabel over DPF-enhedens drift

   StatusBeskrivelse
   NormalDPF-enheden er i normal driftstilstand – passiv regenerering.
   Assist Regen (assister-regenerering)Motorcomputeren udfører en assister-regenerering.
   Reset Stby (nulstil-standby)Motorcomputeren forsøger at køre en nulstil-regenerering, men ét af følgende forhold forhindrer regenereringen:Indstillingen for blokering af regenerering (Inhibit Regen) er indstillet til ON (til).
   Udstødningstemperaturen er for lav til at udføre regenerering.
   Reset Regen (nulstil-regenerering)Motorcomputeren kører en nulstill-regenerering.
   Parked Stby (parkeret standby)Motorcomputeren anmoder om, at du kører en parkeret regenerering.
   Parked Regen (parkeret regenerering)Du har startet en anmodning om parkeret regenerering, og motorcomputeren behandler regenereringen.
   Recov. Stby (genopretningsstandby)Motorcomputeren anmoder om, at du kører en genopretningsregenerering.
   Recov. Regen (genopretningsregenerering)Du har efter en anmodning startet en genopretningsregenerering, og motorcomputeren behandler regenereringen.
  • Kontroller sodbelastningen, der måles som den procentmæssige sodmængde i DPF-enheden (Figur 32). Se tabellen over sodbelastning.

   Note: Sodbelastningsværdien varierer, når maskinen betjenes, og DPF-regenerering udføres.

   g227359

   Tabel over sodbelastning

   Vigtige sodbelastningsværdierStatus for regenerering
   0 % – 5 %Mindste sodbelastningsområde
   78 %Motorcomputeren udfører en assister-regenerering.
   100 %Motorcomputeren anmoder automatisk om en parkeret regenerering.
   122 %Motorcomputeren anmoder automatisk om en genopretningsregenerering.

  Passiv DPF-regenerering

  • Passiv regenerering udføres som led i en normal motordrift.

  • Mens maskinen betjenes, skal motoren, når det er muligt, køres ved fuld motorhastighed og stor belastning for at fremme DPF-regenereringen.

  Assister-DPF-regenerering

  • Motorcomputeren justerer motorens indstillinger, så udstødningstemperaturen øges.

  • Mens maskinen betjenes, skal motoren, når det er muligt, køres ved fuld motorhastighed og stor belastning for at fremme DPF-regenereringen.

  Nulstil-regenerering

  Forsigtig

  Udstødningstemperaturen er varm (ca. 600 °C) under en DPF-regenerering. Varm udstødningsgas kan skade dig eller andre personer.

  • Lad aldrig motoren køre i et indelukket område.

  • Sørg for, at der ikke befinder sig brændbare materialer omkring udstødningssystemet.

  • Rør aldrig ved en varm del af udstødningssystemet.

  • Stå aldrig tæt på maskinens udstødningsrør.

  g224417
  • Ikonet for høj udstødningstemperatur Graphic vises i infocenteret (Figur 33).

  • Motorcomputeren justerer motorens indstillinger, så udstødningstemperaturen øges.

   Important: Ikonet for høj udstødningstemperatur angiver, at temperaturen på den udstødning, der kommer ud af maskinen, kan være varmere end under almindelig drift.

  • Mens maskinen betjenes, skal motoren, når det er muligt, køres ved fuld motorhastighed og stor belastning for at fremme DPF-regenereringen.

  • Ikonet vises i infocenteret, mens nulstil-regenereringen er i gang.

  • Undlad om muligt at slukke motoren eller reducere motorhastigheden, mens nulstil-regenereringen er i gang.

   Important: Når det er muligt, skal du give maskinen mulighed for at fuldføre processen for nulstil-regenerering, inden du slukker for motoren.

  Periodisk nulstil-regenerering

  Hvis motoren ikke har gennemført en nulstil-, parkeret regenerering eller genopretningsregenerering inden for de seneste 100 driftstimer, forsøger motorcomputeren at udføre en nulstil-regenerering.

  Indstilling af funktion til blokering af regenerering (Inhibit Regen)

  Kun nulstil-regenerering

  Note: Hvis du indstiller infocenteret til at blokere regenerering, viser infocenteret RåDGIVNINGSMEDDELELSE NR. 185 (Figur 34) hvert 15. minut, og motoren anmoder om en nulstil-regenerering.

  g224692

  En nulstil-regenerering genererer øget motorudstødning. Hvis du betjener maskinen rundt om træer, tæt krat, højt græs eller andre temperaturfølsomme planter eller materialer, kan du bruge indstillingen til blokering af regenerering (Inhibit Regen) til at forhindre, at motorcomputeren udfører en nulstil-regenerering.

  Important: Når du slukker motoren og starter den igen, indstilles funktionen til blokering af regeneration (Inhibit Regen) som standard til OFF (fra).

  1. Gå til menuen DPF Regeneration (DPF-regenerering), og tryk på den midterste knap for at rulle ned til valgmuligheden INHIBIT REGEN, og tryk derefter på den højre knap for at vælge posten Inhibit Regen (Figur 35).

   g227304
  2. Tryk på den højre knap for at ændre indstillingen for blokering af regenerering fra On (til) til Off (fra) (Figur 35) eller fra Off (fra) til On (til) (Figur 36).

   g224691

  Sådan tillades en nulstil-regenerering

  Infocenteret viser ikonet for høj udstødningstemperatur Graphic, når nulstil-regenereringen kører.

  Note: Hvis funktionen INHIBIT REGEN (blokering af regenerering) er indstillet til ON (til), viser infocenteret RåDGIVNINGSMEDDELELSE NR. 185 (Figur 37). Tryk på knap 3 for at indstille funktionen til blokering af regeneration til OFF (fra) og fortsætte med nulstil-regenereringen.

  g224394

  Note: Hvis InfoCenter viser RåDGIVNINGSMEDDELELSE NR. 186 (Figur 38), skal du indstille motoren til fuld gas (høj tomgang) for at lade nulstillingsregenereringen fortsætte.

  g224395

  Note: Når nulstil-regenereringen er gennemført, forsvinder meddelelsen om høj udstødningstemperatur Graphic fra infocenters skærm.

  Parkeret regenerering eller genopretningsregenerering

  • Når motorcomputeren anmoder om en parkeret regenerering eller en genopretningsregenerering, vises ikonet for regenereringsanmodning (Figur 39) i infocenteret.

   g224404
  • Maskinen udfører ikke automatisk en parkeret regenerering eller en genopretningsregenerering. Du skal starte regenereringen via infocenteret.

  Meddelelser om parkeret regenerering

  Når motorcomputeren anmoder om en parkeret regenerering, vises følgende meddelelser i infocenteret:

  Meddelelser om genopretningsregenerering

  Når motorcomputeren anmoder om en genopretningsregenerering, vises følgende meddelelser i infocenteret:

  • Motoradvarsel SPN 3719, FMI: 0 (Figur 44)

   g213867
  • Motoradvarsel SPN 522574, FMI: 0 (Figur 45)

   g318159
  • Genopretningsregenerering påkrævet – kraftudtag deaktiveret, RåDGIVNINGSMEDDELELSE NR. 190 (Figur 46)

   g224399

  Important: Udfør en genopretningsregenerering for at genoprette kraftudtagets funktion. Se Klargøring til at udføre en parkeret regenerering eller genopretningsregenerering og Udførelse af en parkeret regenerering eller genopretningsregenerering.

  Note: Startskærmen viser ikonet for deaktiveret kraftudtag. Se Figur 43 i Meddelelser om parkeret regenerering.

  DPF-statusbegrænsning

  • Hvis motorcomputeren anmoder om en genopretningsregenerering eller kører en genopretningsregenerering, og du ruller ned til valgmulighedenPARKED REGEN, låses parkeret regenerering, og ikonet med en lås (Figur 47) vises i nederste højre hjørne af infocenteret.

   g224625
  • Hvis motorcomputeren ikke har anmodet om en genopretningsregenerering, og du ruller ned til valgmuligheden RECOVERY REGEN, låses genopretningsregenerering, og ikonet med en lås (Figur 48) vises i nederste højre hjørne af infocenteret.

   g224628

  Klargøring til at udføre en parkeret regenerering eller genopretningsregenerering

  1. Sørg for, at maskinen har tilstrækkeligt med brændstof i tanken til den type regenerering, du skal udføre:

   • Parkeret regenerering: Sørg for, at brændstofstanken er ¼ fyldt, inden du udfører den parkerede regenerering.

   • Genopretningsregenerering: Sørg for, at brændstofstanken er ½ fyldt, inden du udfører en genopretningsregenerering.

  2. Flyt maskinen udenfor til et område på afstand af brandfarlige materialer.

  3. Parker maskinen på en plan flade.

  4. Sørg for, at traktions- eller bevægelseshåndtagene er i positionen NEUTRAL.

  5. Hvis det er relevant, skal du slukke kraftudtaget og sænke klippeenhederne eller tilbehøret.

  6. Aktiver parkeringsbremsen.

  7. Indstil gashåndtaget til positionen langsom IDLE (tomgang).

  Udførelse af en parkeret regenerering eller genopretningsregenerering

  Forsigtig

  Udstødningstemperaturen er varm (ca. 600 °C) under en DPF-regenerering. Varm udstødningsgas kan skade dig eller andre personer.

  • Lad aldrig motoren køre i et indelukket område.

  • Sørg for, at der ikke befinder sig brændbare materialer omkring udstødningssystemet.

  • Rør aldrig ved en varm del af udstødningssystemet.

  • Stå aldrig tæt på maskinens udstødningsrør.

  Important: Maskinens computer afbryder DPF-regenereringen, hvis du øger motorhastigheden fra lav tomgang eller deaktiverer parkeringsbremsen.

  1. Gå til menuen DPF Regeneration (DPF-regenerering), og tryk på den midterste knap for at rulle ned til valgmuligheden PARKED REGEN START (start parkeret regenerering) eller valgmuligheden RECOVERY REGEN START (start genopretningsregenerering) (Figur 49), og tryk derefter på den højre knap for at vælge at starte den pågældende regenerering (Figur 49).

   g224402g224629
  2. På skærmen VERIFY FUEL LEVEL (bekræft brændstofstand) skal du bekræfte, at du har ¼ tank brændstof, hvis du udfører den parkerede regenerering eller ½ tank brændstof, hvis du udfører genopretningsregenereringen, og derefter trykke på den højre knap for at fortsætte (Figur 50).

   g224414g227678
  3. På skærmen med kontrollisten for DPF-enheden skal du bekræfte, at parkeringsbremsen er aktiveret, og at motorhastigheden er indstillet til lav tomgang (Figur 51).

   g224407g227679
  4. På skærmen INITIATE DPF REGEN (start DPF regenerering) skal du trykke på den højre knap for at fortsætte (Figur 52).

   g224626g224630
  5. Infocenteret viser meddelelsen INITIATING DPF REGEN (starter DPF-regenerering) (Figur 53).

   g224411g227681
  6. Infocenteret viser en meddelelse med den tid, det tager at gennemføre regenereringen (Figur 54).

   g224406g224406
  7. Motorcomputeren kontroller motorens status og oplysninger om motorfejl. Infocenteret kan vise følgende meddelelser fra nedenstående tabel:

   Note: Hvis du forsøger at gennemtvinge en parkeret regenerering inden for 50 timer efter den seneste succesfulde regenerering, vises denne meddelelse.Hvis maskinen anmoder om en regenerering, og denne meddelelse vises, skal du kontakte din autoriserede Toro-forhandler for at få service.

   Tabel over kontrolmeddelelser og korrigerende handlinger

   Graphic
   Korrigerende handling: Afslut regenereringsmenuen, og kør maskinen, indtil tidsperioden siden sidste regenerering er større end 50 timer. Se Tid siden sidste regenerering.
   GraphicGraphic
   Korrigerende handling: Foretag fejlfinding af motorfejlen, og forsøg at køre DPF-regenereringen igen.
   GraphicGraphic
   Korrigerende handling: Start og kør motoren.
   GraphicGraphic
   Korrigerende handling: Kør motoren for at opvarme kølervæsketemperaturen til 60°C.
   GraphicGraphic
   Korrigerende handling: Skift motorhastigheden til lav tomgangshastighed.
   GraphicGraphic
   Korrigerende handling: Foretag fejlfinding af motorcomputerens tilstand, og forsøg at køre DPF-regenereringen igen.
  8. Infocenteret viser startskærmen, og ikonet for anerkendelse af regenerering (Figur 55) vises i nederste højre hjørne af skærmen, mens regenereringen kører.

   g224403

   Note: Mens DPF-regenereringen kører, viser infocenteret ikonet for høj udstødningstemperaturGraphic.

  9. Når motorcomputeren har gennemført en parkeret regenerering eller genopretningsregenerering, viser infocenteret RåDGIVNINGSMEDDELELSE NR. 183 (Figur 56). Tryk på den venstre knap for at afslutte og gå til startskærmen.

   g224392

   Note: Hvis regenereringen mislykkes, viser infocenteret rådgivningsmeddelelse nr. 184 (Figur 56). Tryk på den venstre knap for at afslutte og gå til startskærmen.

   g224393

  Annullering af en parkeret regenerering eller genopretningsregenerering

  Brug indstillingerne for annullering af parkeret regenerering eller annullering af genopretningsregenerering til at annullere en igangværende parkeret regenerering eller genopretningsregenerering.

  1. Gå til menuen DPF Regeneration (DPF-regenerering) (Figur 58).

   g227305
  2. Tryk på den midterste knap for at rulle ned til valgmuligheden PARKED REGEN CANCEL (annuller parkeret regenerering) (Figur 58) eller valgmuligheden RECOVERY REGEN CANCEL (annuller genopretningsregenerering) (Figur 59).

   g227306
  3. Tryk på den højre knap for at vælge posten Regen Cancel (annuller regenerering) (Figur 58 eller Figur 59).

  Tip vedrørende betjening

  Lær maskinen at kende

  Før du begynder at slå græs, skal du øve dig i at bruge maskinen på et åbent område. Start og sluk motoren. Kør fremad og bak. Sænk og hæv klippeskjoldene, og kobl klippeenhederne til og fra. Når du føler, at du er blevet fortrolig med maskinen, skal du øve dig i at køre op og ned ad skråninger ved forskellige hastigheder.

  Valg af den korrekte klippehøjde, som passer til forholdene

  Fjern højst 25 mm eller ⅓ af græsstrået, når du klipper. Du skal muligvis hæve klippehøjdeindstillingen i usædvanligt frodigt og tæt græs.

  Klipning

  Drej nøglen i tændingen til positionen ON (Til), start motoren og flyt gashåndtaget til positionen FAST (Hurtig). Stil kontakten til ind-/udkobling til positionen ENABLE (Indkoblet), og brug håndtaget til hævning/sænkning til at styre klippeskjoldene. Træd traktionspedalen fremad for at køre fremad og klippe græsset.

  Note: Lad motoren køre i tomgang i 5 minutter, før du slukker den efter drift ved fuld belastning. Gøres dette ikke, kan der opstå problemer med turboladeren.

  Klipning med skarpe skæreknive

  En skarp skærekniv skærer rent og uden at rive græsstråene over eller få dem til at flosse. En sløv skærekniv, som sønderriver græsstråene, får græsset til at blive brunt i kanterne. Dette svækker græsset vækst og øger modtageligheden for sygdomme. Sørg for, at skærekniven er i god stand, og at der er en fuld segl.

  Kontrol af klippeenhedens tilstand

  Sørg for, at kamrene på hver klippeenhed er i god stand. Ret eventuelle bøjninger i kammerkomponenterne ud for at sikre korrekt afstand mellem skæreknivens spids og kammeret.

  Kontrol af plæneklipperhuset efter drift.

  Rengør undersiden af plæneklipperhuset for at sikre optimal ydeevne. Hvis der får lov at samle sig græsafklip i plæneklipperhuset, forringes klippeevnen.

  Transport af maskinen mellem opgaver

  Stil kontakten til til-/frakobling i positionen DEAKTIVéR, og hæv klippeenhederne til positionen TRANSPORT. Stil klippe-/transporthåndtaget i positionen TRANSPORT. Vær forsigtig, når du kører gennem snævre passager, så du ikke kommer til at beskadige maskinen eller klippeenhederne. Vær ekstra forsigtig, når du betjener maskinen på skråninger. Se Sikkerhed på skråninger.

  Efter betjening

  Generelt om sikkerhed

  • Sluk motoren, tag nøglen ud (hvis udstyret hermed), og vent på, at al bevægelse standser, inden du forlader førersædet. Lad maskinen køle af, inden du justerer, efterser, rengør eller stiller den til opbevaring.

  • Fjern græs og andet affald fra klippeenhederne, lydpotterne og motorrummet for at forhindre brand. Tør spildt olie eller brændstof op.

  • Hvis klippeenhederne er i transportpositionen, skal du anvende den mekaniske sikkerhedslås (hvis tilgængelig), inden du efterlader maskinen uden opsyn.

  • Lad motoren køle af, før du opbevarer maskinen på et lukket sted.

  • Tag nøglen ud, og luk for brændstoftilførslen (hvis udstyret hermed), før maskinen stilles til opbevaring eller bugseres.

  • Opbevar aldrig maskinen eller brændstofbeholderen, hvor der er åben ild, gnister eller vågeblus, som f.eks. på en vandvarmer eller på andre apparater.

  • Vedligehold og rengør sikkerhedsselen/-erne efter behov

  Identificering af bindepunkter

  • Maskinens forende – hullet i den rektangulære plade, under akselrøret, indvendigt i forhold til hvert fordæk (Figur 60).

   g031851
  • Maskinens bagende – på begge sider af maskinen på bagstellet(Figur 61).

   g004555

  Bugsering af maskinen

  • Tag nøglen ud, og luk for brændstoftilførslen (hvis udstyret hermed), før maskinen stilles til opbevaring eller transporteres.

  • Vær forsigtig, når du læsser maskinen på eller af en anhænger eller lastbil.

  • Brug ramper i fuld bredde, når maskinen læsses på en anhænger eller lastbil.

  • Fastgør maskinen forsvarligt.

  Skubning eller bugsering af maskinen

  I nødstilfælde kan du flytte maskinen fremad ved at aktivere omløbsventilen i hydraulikpumpen med variabel slagvolumen og skubbe eller bugsere maskinen.

  Important: Maskinen må ikke skubbes eller bugseres med en hastighed på over 3 til 4,8 km/t. Hvis du skubber eller bugserer ved en højere hastighed, kan der opstå skader i gearkassen.Når du skubber eller bugserer maskinen, skal omløbsventilerne være åbne.

  1. Du finder omløbsventilen på venstre side af hydrostaten (Figur 62).

   g003995
  2. Løsn bolten 1½ omgang for at lade olien omløbe internt.

   Note: Da væsken omløbes, kan maskinen flyttes langsomt, uden at gearkassen beskadiges.

  3. Skub eller bugser maskinen.

  4. Afslut skubning eller bugsering af maskinen, og luk omløbsventilen. Tilspænd ventilen med et moment på 11 Nm.

   Important: Kontroller, at omløbsventilen er lukket, før du starter motoren. Hvis motoren kører med en åben omløbsventil, overophedes gearkassen.

  Vedligeholdelse

  Note: Maskinens venstre og højre side er som set fra den normale betjeningsposition.

  Sikkerhed ved vedligeholdelse

  • Før du forlader førersædet, skal du gøre følgende:

   • Parker maskinen på en plan overflade.

   • Sørg for at udkoble kraftudtaget, og sænk redskaberne.

   • Aktiver parkeringsbremsen.

   • Sluk motoren, og tag nøglen ud (hvis udstyret hermed).

   • Vent på, at al bevægelse standser.

  • Vent, til maskinens komponenter er kølet ned, før du udfører vedligeholdelse.

  • Hvis klippeenhederne er i transportpositionen, skal du anvende den mekaniske sikkerhedslås (hvis udstyret hermed), inden du efterlader maskinen uden opsyn.

  • Udfør så vidt muligt ikke vedligeholdelse, mens motoren kører. Hold afstand til bevægelige dele.

  • Understøt maskinen med donkrafte, når du arbejder under maskinen.

  • Tag forsigtigt trykket af komponenter, hvori der er oplagret energi.

  • Hold alle dele af maskinen i god driftsmæssig stand og alle beslag tilspændt, især beslag til fastspænding af skæreknive.

  • Udskift alle slidte eller beskadigede mærkater.

  • Brug kun originale Toro-reservedele for at sørge for en sikker, optimal ydeevne på maskinen. Reservedele, der er fremstillet af andre producenter, kan være farlige, og brug heraf kan gøre garantien ugyldig.

  Skema over anbefalet vedligeholdelse

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  Efter den første time
 • Tilspænd hjullåsemøtrikkerne til 94 til 122 Nm.
 • Efter de første 10 timer
 • Tilspænd hjullåsemøtrikkerne til 94 til 122 Nm.
 • Kontroller spændingen af generatorremmen.
 • Efter de første 50 timer
 • Skift motorolien og filteret.
 • Hver anvendelse eller dagligt
 • Kontroller dæktrykket.
 • Kontroller sikkerhedskontakternes funktion.
 • Kontroller skæreknivenes standsningstid.
 • Kontroller motoroliestanden.
 • Tøm vandudskilleren for vand eller andre forureningsstoffer.
 • Kontroller kølevæskestanden i ekspansionsbeholderen og fjern snavs fra filteret, oliekøleren og forsiden af køleren.
 • Fjernelse af snavs fra kølergitter og køler/oliekøler (hyppigere under snavsede forhold).
 • Kontrollér hydraulikvæskestanden.
 • Eftersyn for lækager på hydraulikrør og -slanger, bøjede rør, løse monteringsholdere, slid, løse fittings, nedbrydning på grund af vejrlig eller kemiske påvirkninger.
 • Rengør maskinen.
 • Rengør og vedligehold sikkerhedsselen.
 • For hver 50 timer
 • Smør lejerne og bøsningerne (umiddelbart efter hver vask, uanset det angivne interval).
 • Kontrol af batteriets tilstand og rengøring af batteriet.
 • Kontrol af batterikabelforbindelserne.
 • For hver 100 timer
 • Kontrol af kølesystemets slanger.
 • Kontroller spændingen af generatorremmen.
 • For hver 250 timer
 • Tilspænd hjullåsemøtrikkerne til 94 til 122 Nm.
 • Skift motorolien og filteret.
 • For hver 400 timer
 • Eftersyn af luftfilteret. (Eller tidligere, hvis serviceindikatoren for luftfilter lyser rødt. Efterse det oftere under ekstremt støvede eller snavsede forhold.)
 • Udskift brændstoffilteret.
 • Efterse brændstofslanger og -forbindelser.
 • Udskift brændstoffilterdåsen.
 • For hver 800 timer
 • Tøm og rengør brændstoftanken.
 • Kontrol af baghjulenes spidsning.
 • Hvis du ikke anvender den anbefalede hydraulikvæske, eller hvis du på noget tidspunkt har fyldt beholderen med en alternativ væske, skal du udskifte hydraulikvæsken.
 • Hvis du ikke anvender den anbefalede hydraulikvæske, eller hvis du på noget tidspunkt har fyldt beholderen med en alternativ væske, skal du udskifte hydraulikfilteret (tidligere hvis indikatoren for eftersynsintervallet står i det røde område).
 • Pak baghjulslejerne.
 • For hver 1000 timer
 • Hvis du bruger den anbefalede hydraulikvæske, skal du udskifte hydraulikfilteret (tidligere hvis indikatoren for eftersynsintervallet står i det røde område).
 • For hver 2000 timer
 • Hvis du anvender den anbefalede hydraulikvæske, skal du udskifte hydraulikvæsken.
 • For hver 3000 timer
 • Skil, rengør og saml DPF-enhedens sodfilter.eller rengør sodfilteret, hvis motorfejl spn 3720 fmi 16 eller spn 3720 fmi 0 vises i infocenteret.
 • Før opbevaring
 • Tøm og rengør brændstoftanken.
 • Hvert 2. år
 • Gennemskylning af kølesystemet, og udskiftning af væsken.
 • Tømning og gennemskylning af hydrauliktanken.
 • Udskift hydraulikslangerne.
 • Udskift alle slanger, der bevæger sig.
 • Important: Hvis du udfører vedligeholdelse på maskinen, og motoren kører med et udtræksrør, skal indstillingen for forhindring af regenerering til sættes til ON (til). Se Indstilling af funktion til blokering af regenerering (Inhibit Regen).

  Kontrolliste for daglig vedligeholdelse

  Kopier denne side til daglig brug.

  VedligeholdelsespunkterI ugen:
  Man.Tirs.Ons.Tors.Fre.Lør.Søn.
  Kontroller sikkerhedslåsbetjeningen.       
  Kontroller bremsefunktionen.       
  Kontroller motorolie- og brændstofstanden.       
  Tøm vand-/brændstofudskilleren.       
  Kontroller indikatoren for hudraulisk filterbegrænsning.       
  Kontroller køleren og filteret for snavs.       
  Kontroller for usædvanlige motorlyde.1       
  Kontroller for usædvanlige driftslyde.       
  Kontroller det hydrauliske systems væskeniveau.       
  Kontroller indikatoren for hydraulikfilteret.2       
  Kontroller, om hydraulikslangerne er beskadigede.       
  Kontroller for væskelækager.       
  Kontrol af dæktrykket.       
  Kontroller instrumenternes funktion.       
  Kontroller justeringen af klippehøjden.       
  Kontroller knivenes tilstand.       
  Kontroller alle smørenipler med henblik på smøring.3       
  Reparation af beskadiget maling.       

  1. Kontroller gløderør og indsprøjtningsdyser, hvis motoren er svær at starte, hvis der observeres for meget røg, eller hvis maskinen kører ujævnt.

  2. Foretag kontrollen, mens motoren kører og olien har driftstemperatur

  3. Umiddelbart efter hver vask, uanset det angivne interval

  Bemærkninger om problemområder

  Eftersyn foretaget af:
  PunktDatoOplysninger
  1  
  2  
  3  
  4  
  5  
  6  
  7  
  8  

  Important: Se betjeningsvejledningen til motoren for at få yderligere oplysninger om procedurer for vedligeholdelse.

  Note: Hent en gratis kopi af ledningsdiagrammet eller hydraulikskemaet ved at besøge www.Toro.com og søge efter din maskine via vejledningslinket på hjemmesiden.

  Tiltag forud for vedligeholdelse

  Hævning af maskinen

  Brug følgende som punkter for at hæve maskinen med donkraft:

  • Maskinens forende – den rektangulære plade, under akselrøret, indvendigt i forhold til hvert fordæk (Figur 63).

   g031850
  • Maskinens bagende – rektangulært akselrør på bagakslen.

  Smøring

  Smøring af lejerne og bøsningerne

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  For hver 50 timer
 • Smør lejerne og bøsningerne (umiddelbart efter hver vask, uanset det angivne interval).
 • Hvis du benytter maskinen under normale forhold, skal du smøre alle lejer og bøsninger med litiumbaseret universalfedt nr. 2 ved de specificerede vedligeholdelsesintervaller. Smør lejer og bøsninger umiddelbart efter hver vask, uanset det angivne interval.

  Smøreniplernes placering og antal er som følger:

  • Pumpedrivakslens kardanled (3)—Figur 64

   g003962
  • Klippeenhedens løftearmscylindere (2 hver)—Figur 65

   g011612
  • Løftearmenes drejetapper (1 hver)—Figur 65

  • Klippeenhedens bærerammedrejetap (1 hver)—Figur 66

   g011613
  • Løftearmenes drejeaksel (1 hver)—Figur 67

   g004157
  • Bagakslens forbindelsesstang (2)—Figur 68

   g003987
  • Akselstyretap (1)—Figur 69

   g004169
  • Styretøjscylinderens kugleled (2) og bagaksel (1)—Figur 70

   g011614
  • Bremsepedal (1)—Figur 71

   g011615
  • Klippeenhedens spindelaksellejer (2 pr. klippeenhed)—Figur 72

   Note: Hver fitting kan bruges, alt efter hvilken der er lettest tilgængelig. Pump fedt ind i fittingen, indtil en lille smule viser sig ved spindelhusets bund (under klippeenheden).

   g008906
  • Bagrullelejer (2 pr. klippeenhed)—Figur 73

   g008907

   Note: Sørg for, at smørerillen på hver rulle er ud for smørehullet i hver ende af rulleskaftet. Der er også et tilretningsmærke på den ene ende af rulleskaftet for at hjælpe med at tilrette rille og hul.

  Motorvedligeholdelse

  Motorsikkerhed

  • Sluk for motoren, og tag nøglen ud, før du kontrollerer oliestanden eller hælder olie i krumtaphuset.

  • Lav ikke om på regulatorindstillingerne, og kør ikke motoren med for høj hastighed.

  Eftersyn af luftfilteret

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  For hver 400 timer
 • Eftersyn af luftfilteret. (Eller tidligere, hvis serviceindikatoren for luftfilter lyser rødt. Efterse det oftere under ekstremt støvede eller snavsede forhold.)
 • Kontroller hele indsugningssystemet for lækager, beskadigelse eller løse slangeklemmer. Benyt ikke et beskadiget filter.

  Efterse kun luftfilteret, når serviceindikatoren viser, at det er nødvendigt. Hvis du udskifter luftfilteret, før det er nødvendigt, øger du blot risikoen for, at der kommer snavs ind i motoren, når filteret afmonteres.

  Important: Sørg for, at dækslet sidder korrekt, slutter tæt til luftfilterelementet, og gummiudløbsventilen vender nedad – i en position mellem klokken 5 og klokken 7 set fra enden.

  g194209g031351

  Serviceeftersyn af motorolien

  Oliespecifikation

  Toro Premium-motorolie kan købes hos din autoriserede Toro-forhandler med en viskositetsgrad på enten 15W-40 eller 10W-30.

  Brug motorolie af høj kvalitet med lavt askeindhold, der opfylder eller overstiger følgende specifikationer:

  • API-servicekategori CJ-4 eller højere

  • ACEA-servicekategori E6

  • JASO-servicekategori DH-2

  Important: Brug af andre motorolier end API CJ-4 eller højere, ACEA E6 eller JASO DH-2 kan forårsage tilstopning af dieselpartikelfilteret eller beskadige motoren.

  Brug motorolie med følgende viskositetsgrad:

  • Foretrukken olie: SAE 15W-40 (over -18 °C) 

  • Alternativ olie: SAE 10W-30 eller 5W-30 (alle temperaturer)

  Kontrol af motoroliestanden

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  Hver anvendelse eller dagligt
 • Kontroller motoroliestanden.
 • Motoren leveres med olie i krumtaphuset, men oliestanden skal alligevel kontrolleres, før og efter motoren startes første gang.

  Important: Kontroller motorolien dagligt. Hvis motoroliestanden er over mærket "Full" (fuld) på målepinden, kan motorolien fortyndes med brændstof.Hvis motoroliestanden er over mærket "Full" (fuld), skal motorolien skiftes.

  Det bedste tidspunkt at kontrollere motorolien på er, når motoren er kold, og inden den startes første gang på en dag. Hvis motoren allerede har kørt, skal olien drænes tilbage i sumpen ca. 10 minutter før, der udføres kontrol. Hvis oliestanden er på eller under mærket ”Add” (påfyld) på målepinden, skal du tilsætte olie for at bringe oliestanden op på mærket ”Full” (fuld). Overfyld ikke motoren med olie.

  Important: Hold motoroliestanden mellem den øvre og nedre grænse på målepinden. Motoren kan svigte, hvis du kører med for meget eller for lidt olie.

  1. Parker maskinen på en plan overflade.

  2. Kontroller motoroliestanden (Figur 75).

   g194204g031256

   Note: Når der benyttes en anden olie, skal al den gamle olie tappes af krumtaphuset, før ny olie påfyldes.

  Krumtaphusets oliekapacitet

  Ca. 5,2 l med filteret.

  Udskiftning af motorolie og filter

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  Efter de første 50 timer
 • Skift motorolien og filteret.
 • For hver 250 timer
 • Skift motorolien og filteret.
  1. Start motoren, og lad den køre i 5 minutter for at varme olien op.

  2. Parker maskinen på en plan overflade, sluk for motoren, tag nøglen ud, og vent, til alle bevægelige dele er standset, før du forlader betjeningspositionen.

  3. Skift af motorolien og oliefilteret (Figur 76).

   g194203g031400
  4. Fyld olie på krumtaphuset.

  Vedligeholdelse af brændstofsystem

  Serviceeftersyn af brændstoffilteret

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  For hver 400 timer
 • Udskift brændstoffilteret.
  1. Rengør området omkring brændstoffilterhovedet (Figur 77).

   g021576
  2. Afmonter filteret, og rengør filterhovedets monteringsflade (Figur 77).

  3. Smør filterpakningen med ren motorsmøreolie. Der findes flere oplysninger i betjeningsvejledningen til motoren.

  4. Monter tørfilterdåsen med hånden, indtil pakningen berører filterhovedet. Drej dernæst endnu 1/2 omgang.

  5. Start motoren, og kontroller, om der er brændstoflækager omkring filterhovedet.

  Eftersyn af brændstofslanger og -forbindelser

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  For hver 400 timer
 • Efterse brændstofslanger og -forbindelser.
 • Efterse brændstofslangerne for slitage, skader eller løse forbindelser.

  Serviceeftersyn af brændstofsugeslangen

  Brændstofsugeslangen, som sidder inde i brændstoftanken, er udstyret med et filter, som medvirker til at forhindre, at der kommer snavs ind i brændstofsystemet. Afmonter brændstofsugeslangen, og rengør filteret efter behov.

  Serviceeftersyn af vandudskilleren

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  Hver anvendelse eller dagligt
 • Tøm vandudskilleren for vand eller andre forureningsstoffer.
 • For hver 400 timer
 • Udskift brændstoffilterdåsen.
 • Når du har udskiftet vandudskilleren, skal du dreje nøglen til ON (til), men du skal ikke starte motoren 3 gange i 10 sekunder ad gangen.

  g194210g031662

  Tømning af brændstoftanken

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  For hver 800 timer
 • Tøm og rengør brændstoftanken.
 • Før opbevaring
 • Tøm og rengør brændstoftanken.
 • Ud over det anførte eftersynsinterval skal tanken tømmes og rengøres, hvis brændstofsystemet forurenes, eller hvis du planlægger at stille maskinen til opbevaring i en længere periode. Brug rent brændstof til at skylle tanken med.

  Serviceeftersyn af dieseloxidationskatalysatoren (DOC) og sodfilteret

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  For hver 3000 timer
 • Skil, rengør og saml DPF-enhedens sodfilter.eller rengør sodfilteret, hvis motorfejl spn 3720 fmi 16 eller spn 3720 fmi 0 vises i infocenteret.
 • Hvis motorfejl (tjek motor-spn 3251, fmi 0) eller (tjek motor-spn 3720, fmi 0) eller (tjek motor-spn 3720, fmi 16) vises i infocenteret (Figur 79), skal sodfilteret rengøres ved hjælp af følgende trin:

  g214715g213864g213863
  1. Se afsnittet om motoren i servicevejledningen for at få oplysninger om afmontering og montering af DPF-enhedens dieseloxidationskatalysator og sodfilter.

  2. Kontakt din autoriserede Toro-forhandler angående reservedele til eller serviceeftersyn af dieseloxidationskatalysatoren og sodfilteret.

  3. Kontakt din autoriserede Toro-forhandler for at få nulstillet motorens ECU, efter at du har installeret en ren DPF-enhed.

  Vedligeholdelse af elektrisk system

  Elektrisk system – Sikkerhed

  • Frakobl batteriet, før maskinen repareres. Frakobl minuspolen først og pluspolen sidst. Tilslut pluspolen først og minuspolen sidst.

  • Oplad batterier på et åbent sted med god ventilation, væk fra gnister og åben ild. Træk stikket til opladeren ud af stikkontakten, før du slutter den til eller kobler den fra batteriet. Brug beskyttelsesdragt og isoleret værktøj.

  Serviceeftersyn af batteriet

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  For hver 50 timer
 • Kontrol af batteriets tilstand og rengøring af batteriet.
 • Kontrol af batterikabelforbindelserne.
 • Udfør følgende batterieftersynsopgaver:

  • Kontroller batteriets tilstand

  • Rengør batteriet (om nødvendigt)

   Note: Batteriet rengøres ved at vaske hele kassen med en opløsning af tvekulsurt natron og vand. Skyl det med rent vand.

  • For at forebygge korrosion skal batterikabelforbindelserne kontrolleres og batteriets poler og kabelforbindelserne smøres med Grafo 112X-fedt eller vaseline.

  Important: Før der foretages svejsninger på maskinen, skal minuskablet frakobles batteriet for at forhindre, at det elektriske system beskadiges. Du skal også frakoble motoren, InfoCentret og maskinens betjeningsanordninger, før der foretages svejsninger på maskinen.

  Sikringernes placering

  Der er 8 sikringer i det elektriske system. Sikringsblokken (Figur 80) sidder bag styrearmens adgangspanel. Se Figur 81 for en beskrivelse af hver sikring.

  g021219
  decal117-0169

  Opladning af batteriet

  Advarsel

  Opladning af batteriet producerer gasser, der kan eksplodere.

  Der må aldrig ryges i nærheden af batteriet, og gnister og åben ild skal holdes væk fra batteriet.

  Important: Hold batteriet helt opladet. Dette er særlig vigtigt for at forhindre, at batteriet bliver beskadiget, når temperaturen er under 0 °C.

  1. Rengør batterikassen udvendigt og batteriets poler.

   Note: Tilslut ledningerne fra batteriopladeren til batteripolerne, inden du slutter opladeren til strømkilden.

  2. Find batteriets plus- og minuspol.

  3. Tilslut den positive ledning fra batteriopladeren til batteriets pluspol (Figur 82).

   g003792
  4. Tilslut den negative ledning fra batteriopladeren til batteriets minuspol (Figur 82).

  5. Tilslut batteriopladeren til strømkilden, og oplad batteriet.

   Important: Batteriet må ikke overoplades.

  6. Når batteriet er fuldt opladet, skal du tage opladeren ud af strømkilden og dernæst frakoble opladningskablerne fra batteriets poler (Figur 82).

  Vedligeholdelse af drivsystem

  Justering af traktionsdrevet til neutral

  Maskinen må ikke krybe, når traktionspedalen slippes. Hvis den kryber, skal følgende justeringer foretages:

  1. Parker maskinen på en plan flade, sluk for motoren, og sænk klippeenhederne ned til jorden.

  2. Løft maskinen op med en donkraft, indtil alle dæk er løftet fri af jorden. Se Hævning af maskinen. Understøt maskinen med donkrafte for at forhindre, at den vælter ved et uheld.

  3. Løsn låsemøtrikken på traktionsjusteringsknasten til højre for hydrostaten (Figur 83).

   g004147

   Advarsel

   Motoren skal køre, så du kan udføre den endelige justering af traktionsjusteringsknasten. Dette kan forårsage personskade.

   Hold hænder, fødder, ansigt og andre kropsdele væk fra lydpotten, andre varme motordele og eventuelle roterende dele.

  4. Drej nøglen i kontakten til positionen ON (til) for at starte motoren, og drej den sekskantede justeringsknast i en vilkårlig retning, indtil hjulene holder op med at dreje.

  5. Stram låsemøtrikken for at fastgøre justeringen.

  6. Drej nøglen i kontakten til positionen OFF (fra), fjern støttebukkene, og sænk maskinen ned på jorden.

  7. Prøvekør maskinen for at kontrollere, at den ikke kryber.

  Justering af baghjulenes spidsning

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  For hver 800 timer
 • Kontrol af baghjulenes spidsning.
  1. Drej rattet, således at baghjulene vender lige frem.

  2. Løsn kontramøtrikken for hver ende af forbindelsesstangen (Figur 84).

   Note: Den ende af forbindelsesstangen, der har den udvendige rille, har venstregevind.

   g031686
  3. Brug nøglerillen, og drej forbindelsesstangen.

  4. Mål afstanden foran og bag baghjulene ved akselhøjde.

   Note: Afstanden foran baghjulene bør være mindre end 6 mm i forhold til den afstand, der måles bag hjulene.

  5. Gentag denne procedure efter behov.

  Vedligeholdelse af kølesystem

  Kølesystem – Sikkerhed

  • Indtagelse af motorkølevæske kan forårsage forgiftning. Opbevares utilgængeligt for børn og kæledyr.

  • Udslip af varm kølevæske under tryk eller berøring af den varme køler og de omgivende dele kan forårsage alvorlige forbrændinger.

   • Lad altid motoren køle af i mindst 15 minutter, før kølerdækslet tages af.

   • Brug en klud, når kølerdækslet åbnes, og åbn det langsomt, så damp kan slippe ud.

  • Betjen ikke maskinen, medmindre dækslerne er monteret.

  • Hold fingre, hænder og tøj væk fra den roterende ventilator og drivremmen.

  Kontrol af kølesystemet

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  Hver anvendelse eller dagligt
 • Kontroller kølevæskestanden i ekspansionsbeholderen og fjern snavs fra filteret, oliekøleren og forsiden af køleren.
 • Kølesystemet er fyldt med en 50/50-opløsning af vand og permanent ethylenglycol-frostvæske. Kølesystemets kapacitet er 9,5 l.

  Fare

  De roterende ventilatorer og drivremme kan forvolde personskade.

  • Betjen ikke maskinen, uden at afskærmningerne er monteret.

  • Hold fingre, hænder og tøj væk fra den roterende ventilator og drivremmen.

  • Sluk for motoren, og tag nøglen ud, før der foretages vedligeholdelsesarbejde.

  1. Kontroller kølevæskestanden i ekspansionsbeholderen (Figur 85).

   Note: Væskestanden skal ligge mellem mærkerne på siden af beholderen.

   g021866
  2. Hvis kølevæskestanden er lav, skal du fjerne dækslet til ekspansionsbeholderen og fylde systemet op. Fyld ikke for meget på.

  3. Monter dækslet til ekspansionsbeholderen.

  Rensning af kølesystemet

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  Hver anvendelse eller dagligt
 • Fjernelse af snavs fra kølergitter og køler/oliekøler (hyppigere under snavsede forhold).
 • For hver 100 timer
 • Kontrol af kølesystemets slanger.
 • Hvert 2. år
 • Gennemskylning af kølesystemet, og udskiftning af væsken.
 • Fjern snavs fra kølergitteret og køleren/oliekøleren hver dag (rengør hyppigere under snavsede forhold).

  1. Drej nøglen i tændingen til positionen OFF (Fra), og fjern nøglen.

  2. Rengør motorområdet grundigt for alt snavs.

  3. Lås klemmen op, og drej kølergitteret for at åbne det (Figur 86).

   g004138
  4. Rengør begge sider af køleren og oliekøleren (Figur 87) grundigt med trykluft.

   g022306
  5. Luk kølergitteret, og fastgør låsen.

  Vedligeholdelse af bremser

  Justering af parkeringsbremserne

  Juster bremserne, hvis bremsepedalen har mere end 2,5 cm fri vandring (Figur 88), eller hvis mere fastholdelseskraft er påkrævet. Fri vandring angiver den afstand, som bremsepedalen kan flyttes, før du mærker bremsemodstand.

  g026816

  Note: Brug hjulmotorspillerummet til at rokke tromlerne frem og tilbage, så det sikres, at tromlerne er fri før og efter justeringen.

  1. Tilspænd bremserne for at reducere bremsepedalernes frie vandring ved at løsne den forreste møtrik på bremsekablets gevindende (Figur 89).

   g031689
  2. Tilspænd den bageste møtrik for at flytte kablet bagud, indtil bremsepedalerne har 6,3 til 12,7 mm fri vandring (Figur 88), før hjulene låser.

  3. Tilspænd de forreste møtrikker, og sørg for, at begge kabler aktiverer bremserne på samme tid. Sørg for, at kabelrøret ikke drejer under tilspændingsproceduren.

  Justering af parkeringsbremsens lås

  Hvis parkeringsbremsen ikke aktiveres og låser, er det nødvendigt at justere bremsepedalen.

  1. Løsn de 2 skruer, der fastgør parkeringsbremsepalen på stellet (Figur 90).

   g031690
  2. Tryk parkeringsbremsepedalen frem, indtil parkeringsbremselåsen kobler helt ind på bremsepalen (Figur 90).

  3. Spænd de to skruer, så justeringen fastlåses.

  4. Træd på bremsepedalen for at deaktivere parkeringsbremsen.

  5. Kontroller justeringen, og juster som påkrævet.

  Vedligeholdelse af remme

  Serviceeftersyn af generatorremmen

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  Efter de første 10 timer
 • Kontroller spændingen af generatorremmen.
 • For hver 100 timer
 • Kontroller spændingen af generatorremmen.
 • Note: For at opnå korrekt remspænding skal der være 10 mm afbøjning, når en belastning på 44 N (4,5 kg) påføres remmen midtvejs mellem remskiverne.

  1. Hvis afbøjningen ikke er 10 mm, skal generatorens monteringsbolte løsnes (Figur 91).

   g020537
  2. Øg eller mindsk generatorremmens spænding, og tilspænd boltene.

  3. Kontroller remmens afbøjning igen for at sikre, at stramningen er korrekt.

  Vedligeholdelse af hydrauliksystem

  Hydrauliksystem – Sikkerhed

  • Søg straks lægehjælp, hvis der sprøjtes væske ind under huden. Væske sprøjtet ind under huden skal fjernes kirurgisk inden for nogle få timer af en læge.

  • Sørg for, at alle slanger og rør til hydraulikvæske er i god stand, og at alle hydrauliske forbindelser og fittings slutter tæt, før der sættes tryk på det hydrauliske system.

  • Hold din krop og hænder væk fra splithulslækager eller dyser, der sprøjter højtrykshydraulikvæske ud.

  • Brug pap eller papir til at finde eventuelle hydrauliklækager.

  • Tag hele trykket af det hydrauliske system, før der udføres arbejde på det.

  Eftersyn af hydraulikvæsken

  Hydraulikvæskespecifikationer

  Beholderen fyldes på fabrikken med hydraulikvæske af høj kvalitet. Kontroller hydraulikvæskestanden, før du starter motoren første gang, og derefter dagligt. Se Kontrol af hydraulikvæskestanden.

  Anbefalet hydraulikvæske: Toro PX Extended Life-hydraulikvæske. Fås i spande med 19 l eller tromler med 208 l.

  Note: En maskine, der bruger den anbefalede udskiftningsvæske, kræver færre væske- og filterskift.

  Alternative hydraulikvæsker: Hvis Toro PX Extended Life Hydraulic Fluid ikke kan fås, kan du anvende andre konventionelle, mineraloliebaserede hydraulikvæsker, hvis specifikationer overholder alle følgende angivne materialeegenskaber samt industristandarderne. Brug ikke syntetisk væske. Spørg din smøremiddelforhandler til råds for at finde frem til et tilfredsstillende produkt.

  Note: Toro påtager sig intet ansvar for skader forårsaget af forkerte erstatningsprodukter. Brug derfor kun produkter fra producenter med et godt omdømme, som står bag deres anbefaling.

  Slidhæmmende hydraulikvæske med højt viskositetsindeks/lavt flydepunkt, ISO VG 46

  Materialeegenskaber: 
   Viskositet, ASTM D445cSt ved 40 °C: 44 til 48
   Viskositetsindeks ASTM D2270140 eller højere
   Flydepunkt, ASTM D97-37 °C til -45 °C
   Branchespecifikationer:Eaton Vickers 694 (I-286-S, M-2950-S/35VQ25 eller M-2952-S)

  Note: Mange hydraulikvæsker er næsten farveløse, hvilket kan gøre det svært at få øje på lækager. Der fås et rødt tilsætningsstof til hydraulikvæsken i flasker med 20 ml. En flaske er nok til 15 til 22 l hydraulikvæske. Bestil delnr. 44-2500 fra en autoriseret Toro-forhandler.

  Important: Toro Premium Synthetic Biodegradable Hydraulic Fluid er den eneste syntetiske bionedbrydelige væske godkendt af Toro. Væsken er kompatibel med elastomerne anvendt i Toro-hydrauliksystemer og egnet til en lang række temperaturforhold. Denne væske er kompatibel med traditionelle mineralolier, men forudsætningen for maksimal bionedbrydelighed og ydeevne er, at hydrauliksystemet tømmes grundigt for traditionel væske. Olien fås i spande med 19 l eller tromler med 208 l hos din autoriserede Toro-forhandler.

  Kontrol af hydraulikvæskestanden

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  Hver anvendelse eller dagligt
 • Kontrollér hydraulikvæskestanden.
  1. Anbring maskinen på en plan flade, sænk klippeskjoldene, og drej nøglen i kontakten til positionen OFF (fra).

  2. Kontroller hydraulikvæskestanden (Figur 92).

   g031604g031605

  Udskiftning af hydraulikvæsken

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  For hver 800 timer
 • Hvis du ikke anvender den anbefalede hydraulikvæske, eller hvis du på noget tidspunkt har fyldt beholderen med en alternativ væske, skal du udskifte hydraulikvæsken.
 • For hver 2000 timer
 • Hvis du anvender den anbefalede hydraulikvæske, skal du udskifte hydraulikvæsken.
 • Hvert 2. år
 • Tømning og gennemskylning af hydrauliktanken.
 • Hydraulikvæskekapacitet: 56,7 l

  Hvis væsken bliver forurenet, skal du kontakte din Toro-forhandler, eftersom systemet skal skylles ud. Forurenet væske ser mælkeagtig eller sort ud sammenlignet med ren olie.

  1. Drej nøglen i kontakten til positionen OFF (fra), og løft motorhjelmen.

  2. Anbring en stor bakke under stykket, der sidder i bunden af hydraulikvæskebeholderen (Figur 93).

   g004139
  3. Tag slangen af stykkets bund og lad hydraulikvæsken løbe ned i bakken.

  4. Monter slangen igen, når der ikke løber mere hydraulikvæske ud.

  5. Fyld beholderen med hydraulikvæske (Figur 92).

   Important: Brug kun de angivne hydraulikvæsker. Andre væsker kan beskadige systemet.

  6. Sæt beholderens dæksel på.

  7. Drej nøglen i kontakten til positionen ON (til) for at starte motoren, brug alle de hydrauliske betjeningsanordninger til at fordele hydraulikvæsken gennem hele systemet, og foretag lækagekontrol.

  8. Drej nøglen i kontakten til positionen OFF (fra).

  9. Kontroller hydraulikvæskestanden, og påfyld nok til at hæve niveauet til Full-mærket på målepinden.

   Important: Fyld ikke for meget på.

  Udskiftning af hydraulikfiltrene

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  For hver 800 timer
 • Hvis du ikke anvender den anbefalede hydraulikvæske, eller hvis du på noget tidspunkt har fyldt beholderen med en alternativ væske, skal du udskifte hydraulikfilteret (tidligere hvis indikatoren for eftersynsintervallet står i det røde område).
 • For hver 1000 timer
 • Hvis du bruger den anbefalede hydraulikvæske, skal du udskifte hydraulikfilteret (tidligere hvis indikatoren for eftersynsintervallet står i det røde område).
 • Hydrauliksystemet er udstyret med en indikator for eftersynsintervaller (Figur 94). Kig på indikatoren, mens motoren kører. Den bør være i det grønne område. Hvis indikatoren er i det røde område, skal hydraulikfiltrene udskiftes.

  g004132

  Important: Brug af andre filtertyper kan annullere garantien på visse dele.

  1. Anbring maskinen på en plan flade, sænk klippeskjoldene, drej nøglen i kontakten til positionen OFF (fra), aktiver parkeringsbremsen, og tag nøglen ud.

  2. Udskift begge hydraulikfiltre (Figur 95).

   g031625g031621
  3. Drej nøglen i kontakten til positionen ON (til) for at starte motoren, og lad den køre i ca. 2 minutter for at lukke luft ud af systemet.

  4. Drej nøglen i kontakten til positionen OFF (fra), og foretag lækagekontrol.

  Kontrol af hydraulikrør og -slanger

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  Hver anvendelse eller dagligt
 • Eftersyn for lækager på hydraulikrør og -slanger, bøjede rør, løse monteringsholdere, slid, løse fittings, nedbrydning på grund af vejrlig eller kemiske påvirkninger.
 • Hvert 2. år
 • Udskift hydraulikslangerne.
 • Foretag alle nødvendige udbedringer før drift.

  Advarsel

  Hydraulikvæske, der slipper ud under tryk, kan trænge ind i huden og dermed forårsage personskader.

  • Søg straks lægehjælp, hvis der sprøjtes væske ind under huden.

  • Sørg for, at alle slanger og rør til hydraulikvæske er i god stand, og at alle hydrauliske forbindelser og fittings slutter tæt, før der sættes tryk på hydrauliksystemet.

  • Hold din krop og hænder væk fra splithulslækager eller dyser, der sprøjter højtrykshydraulikvæske ud.

  • Brug pap eller papir til at finde eventuelle hydrauliklækager.

  • Tag hele trykket af det hydrauliske system, før der udføres arbejde på det.

  Afprøvning af hydrauliksystemets tryk

  Brug hydrauliksystemets testporte til at teste trykket i de hydrauliske kredsløb. Kontakt en autoriseret Toro-forhandler for at få assistance.

  Hydrauliske magnetventilers funktioner

  I skemaet nedenfor vises og beskrives magnetventilernes forskellige funktioner i hydraulikmanifolden. Hver eneste magnetventil skal være aktiveret, for at funktionen kan udføres.

  MagnetventilFunktion
  PRV2Frontklippekredsløb
  PRV1Bagklippekredsløb
  PRVHæv/sænk klippeskjolde
  S1Sænk klippeskjolde
  S2Sænk klippeskjolde

  Vedligeholdelse af klippeenhederne

  Adskillelse af klippeenheden fra traktionsenheden

  1. Anbring maskinen på en plan flade, sænk klippeenhederne til jorden, drej nøglen i kontakten til positionen OFF (fra), og aktiver parkeringsbremsen.

  2. Frakobl og fjern hydraulikmotoren fra klippeenheden (Figur 96). Tildæk spindlens top for at forhindre kontaminering.

   g011351
  3. Fjern ringstiften, der fastgør klippeskjoldets bæreramme til løftearmens drejetap (Figur 97).

   g031691
  4. Rul klippeenheden væk fra traktionsenheden.

  Montering af klippeenhederne på traktionsenheden

  1. Anbring maskinen på en plan flade, og drej nøglen i kontakten til positionen OFF (fra).

  2. Anbring klippeenheden på plads foran traktionsenheden.

  3. Skyd skjoldets bærerramme over på løftearmens drejetap, og fastgør den med ringstiften (Figur 97).

  4. Installer hydraulikmotoren på klippeskjoldet (Figur 96). Sørg for, at O-ringen er på plads og ikke beskadiget.

  5. Indfedt spindlen.

  Serviceeftersyn af frontrullen

  Efterse frontrullen for slitage, overdreven slingren, eller om den binder. Reparer eller udskift rullen eller komponenterne, hvis disse problemer er til stede.

  Afmontering af frontrullen

  1. Fjern rullemonteringsbolten (Figur 98).

  2. Indsæt uddriveren gennem enden af rullehuset, og driv det modsat siddende leje ud ved at slå let forskellige steder på den modsatte side af lejets inderste løbering. En kant på 1,5 mm af den inderste løbering bør være blotlagt.

   g011356
  3. Skub det andet leje ud i pressen.

  4. Efterse rullehuset, lejerne og lejeafstandsbøsningen for skader (Figur 98). Udskift beskadigede komponenter, og saml dem.

  Montering af frontrullen

  1. Tryk det første leje ind i rullehuset (Figur 98). Tryk kun på den yderste løbering eller lige meget på den inderste og den yderste løbering.

  2. Indsæt afstandsbøsningen (Figur 98).

  3. Tryk det andet leje ind i rullehuset (Figur 98). Tryk lige meget på den inderste og den yderste løbering, indtil den inderste løbering kommer i kontakt med afstandsbøsningen.

  4. Monter rullesamlingen i klippeenhedens ramme.

  5. Kontroller, at der er en afstand på højst 1,5 mm mellem rullesamlingen og rullemonteringsbeslagene på klippeenhedens ramme. Hvis afstanden er over 1,5 mm, skal du montere nok spændeskiver med en diameter på ⅝" til at opfange slækket.

   Important: Fastgørelse af rullesamlingen med en afstand, der er større end 1,5 mm, skaber en sidebelastning på lejet og kan føre til for tidligt lejesvigt

  6. Tilspænd monteringsbolten med et moment på 108 Nm.

  Vedligeholdelse af skæreknivene

  Skæreknivssikkerhed

  • Efterse jævnligt skærekniven for slid og skader.

  • Vær forsigtig, når du efterser skæreknivene. Pak skæreknivene ind, eller bær handsker, og vær forsigtig når du efterser skæreknivene. Du må kun udskifte eller slibe skæreknivene. De må aldrig rettes ud eller svejses.

  • På maskiner med mange skæreknive skal du være meget forsigtig, da én skæreknivs rotation kan få andre skæreknive til at rotere.

  Serviceeftersyn af skæreknivsniveauet

  Rotorklippeskjoldet er forindstillet fra fabrikken til en klippehøjde på 5 cm og en skæreknivhældning på 7,9 mm. Venstre og højre højder er også forindstillet til inden for ± 0,7 mm fra hinanden.

  Klippeskjoldet er designet til at modstå knivstød uden deformation af kammeret. Hvis du rammer en fast genstand, skal du efterse skærekniven for skader og sørge for, at skæreknivniveauet er nøjagtigt.

  Eftersyn af skæreknivniveauet

  1. Fjern hydraulikmotoren fra klippeskjoldet, og fjern klippeskjoldet fra traktoren.

  2. Anvend et hejseapparat (eller mindst to personer), og anbring klippeskjoldet på et fladt bord.

  3. Marker den ene ende af skærekniven med en malerpen eller filtpen. Brug denne ende af skærekniven til at kontrollere alle højder.

  4. Anbring skæret på den afmærkede ende af skærekniven på kl. 12 (lige ud i klipperetningen) (Figur 99), og mål højden fra bordet til skæreknivens skær.

   g011353
  5. Drej skæreknivens afmærkede ende til kl. 3 og kl. 9 (Figur 99), og mål højderne.

  6. Sammenlign højden målt kl. 12 med indstillingen for klippehøjden. Den bør være inden for 0,7 mm. Kl. 3- og kl. 9-højderne bør være 1,6-6,0 mm højere end kl. 12-indstillingen og inden for 1,6-6,0 mm fra hinanden.

  Note: Fortsæt til Justering af skæreknivniveauet, hvis en af disse målinger ikke er inden for specifikationerne.

  Justering af skæreknivniveauet

  Begynd med justeringen foran (skift ét beslag ad gangen).

  1. Fjern klippehøjdebeslaget (foran, venstre eller højre) fra skjoldrammen (Figur 100).

  2. Juster afstandsstykkerne på 1,5 mm og/eller afstandsstykket på 0,7 mm mellem skjoldrammen og beslaget for at opnå den ønskede højdeindstilling (Figur 100).

   g031692
  3. Monter klippehøjdebeslaget på skjoldrammen med de resterende afstandsstykker samlet under klippehøjdebeslaget.

  4. Fastgør unbrakobolten/afstandsklodsen og flangemøtrikken.

   Note: Unbrakobolten/afstandsstykket holdes sammen med gevindlåseklæbemiddel for at forhindre afstandsstykket i at falde ned i skjoldrammen.

  5. Kontroller kl. 12-højden, og juster igen om nødvendigt.

  6. Afgør, om kun et eller begge (højre og venstre) klippehøjdebeslag skal justeres. Hvis kl. 3- eller kl. 9-siden er 1,6-6,0 mm højere end den nye fronthøjde, er ingen justering nødvendig for den side. Juster den anden side til inden for 1,6-6,0 mm af den korrekte side.

  7. Juster højre og/eller venstre klippehøjdebeslag ved at gentage trin 1 til 3.

  8. Fastgør bræddeboltene og flangemøtrikkerne.

  9. Kontroller kl. 12-, 3- og 9-højderne igen.

  Afmontering og montering af klippeenhedens skærekniv(e)

  Udskift skærekniven, hvis den rammer en fast genstand, eller hvis den er ude af balance eller bøjet. Brug altid originale Toro-skæreknive ved udskiftning for sikkerhedens skyld og for at sikre en optimal ydelse.

  1. Parker maskinen på en plan overflade, hæv klippeenheden til transportpositionen, aktiver parkeringsbremsen, sluk motoren, og tag nøglen ud.

   Note: Understøt eller lås klippeenheden, så den ikke kan falde ned ved et uheld.

  2. Tag fat i enden af skærekniven med en klud eller en tyk handske.

  3. Fjern skæreknivsbolten, antiskalperingsskålen og skærekniven fra spindelakslen (Figur 101).

   g011355
  4. Monter skærekniven, antiskalperingsskålen og skæreknivsbolten, og spænd skæreknivsbolten til 115 til 149 Nm.

   Important: Den buede del af skærekniven skal pege mod indersiden af klippeenheden for at sikre en god klipning.

   Note: 7Hvis du rammer et fremmedlegeme, skal alle møtrikker på spindelremskiverne tilspændes med et moment på 115 til 149 Nm.

  Eftersyn og slibning af skærekniven

  1. Hæv klippeskjoldet til transportpositionen, drej nøglen i tændingen til positionen OFF (fra), og aktiver parkeringsbremsen.

  2. Bloker klippeskjoldet for at forhindre, at det falder ned ved et uheld.

  3. Undersøg omhyggeligt skæreknivens skær, især der hvor den flade side og den buede side mødes (Figur 102).

   Note: Da sand og slibematerialer kan slide det metal, der forbinder den flade og den buede side af skærekniven, væk, skal skærekniven kontrolleres, før maskinen anvendes.

  4. Hvis der opdages tegn på slitage (Figur 102), skal skærekniven udskiftes. Se Serviceeftersyn af skæreknivsniveauet.

   Fare

   Hvis skærekniven får lov til at blive slidt, vil der danne sig en slids mellem seglen og den flade del af skærekniven (Figur 102). Før eller siden kan et stykke af skærekniven knække af og blive slynget ud fra husets underside, hvilket muligvis kan medføre alvorlig personskade for dig eller omkringstående personer.

   • Efterse jævnligt skærekniven for slid og skader.

   • Udskift altid en slidt eller beskadiget skærekniv.

   g006924
  5. Undersøg alle skæreknivenes skær. Slib skærene, hvis de er sløve eller hakkede. Slib kun toppen af skærekanten, og bevar den oprindelige klippevinkel for at sikre, at kniven er skarp (Figur 103).

  6. Hvis skæret er sløvt eller hakket, må kun oversiden af det slibes, mens den oprindelige klippevinkel bevares. (Figur 103).

   Note: Skærekniven bevarer balancen, hvis der fjernes samme mængde metal på begge skær.

   g006926
  7. Læg skærekniven på en plan flade, og efterse enderne for at kontrollere, at skærekniven er lige og parallel.

   Note: Placer skæreknivens ender lidt lavere end midten, og skæret lavere end skæreknivens bagkant. Denne skærekniv vil give en klipning i god kvalitet og kræver minimal kraft fra motoren. En skærekniv, som har højere ender end midten af skærekniven, eller hvis skæret er højere end bagkanten af skærekniven, er derimod skæv eller bøjet og skal udskiftes.

   g276373
  8. Monter skærekniven, så seglet vender mod klippeskjoldet sammen med antiskalperingskoppen og skæreknivsbolten. Tilspænd skæreknivsbolten til et moment på 115 til 149 Nm.

  Opbevaring

  Sikkerhed i forbindelse med opbevaring

  • Sluk for motoren, tag nøglen ud (hvis udstyret hermed), og vent, til al bevægelse standser, før du forlader førersædet. Lad maskinen køle af, inden du justerer, efterser, rengør eller stiller den til opbevaring.

  • Opbevar ikke maskinen eller brændstofbeholdere, hvor der er åben ild, gnister eller vågeblus som f.eks. på en vandvarmer eller andre apparater.

  Klargøring af maskinen til opbevaring

  Important: Brug ikke brakvand eller genanvendt vand til at rengøre maskinen.

  Forberedelse af traktionsenheden

  1. Rengør traktionsenheden, klippeenhederne og motoren grundigt.

  2. Kontrol af dæktrykket. Pump alle traktionsenhedens dæk op til 0,83 til 1,03 bar.

  3. Kontroller, at der ikke er løse dele, som skal være fastspændte, og efterspænd dem om nødvendigt.

  4. Smør alle fedtfittings og drejepunkter. Tør overskydende smøremiddel af.

  5. Slib let med sandpapir, og benyt pletreparationslak på lakerede områder, som er blevet ridsede, har været udsat for stenslag eller har rustpletter. Reparer eventuelle buler i metalkarrosseriet.

  6. Udfør service på batteriet og kablerne som beskrevet herunder:

   1. Fjern batteriklemmerne fra batteripolerne.

    Note: Frakobl altid minuspolen først og pluspolen sidst. Tilslut altid pluspolen først og minuspolen sidst.

   2. Rengør batteriet, klemmerne og polerne med en stålbørste og en opløsning med tvekulsurt natron.

   3. For at forebygge korrosion skal batteriets poler og kabelforbindelserne smøres med Grafo 112X-fedt (Toro delnr. 505-47) eller vaseline.

   4. Genoplad langsomt batteriet hver 60. dag i 24 timer for at forhindre blysulfatering af batteriet.

  Klargøring af motoren

  1. Aftap motorolien fra oliesumpen, og sæt bundproppen i igen.

  2. Fjern og bortskaf oliefilteret. Sæt et nyt oliefilter i.

  3. Genfyld oliesumpen med den oplyste mængde motorolie.

  4. Drej nøglen i kontakten til positionen ON (til) for at starte motoren, og lad den køre i tomgang i ca. 2 minutter.

  5. Drej nøglen i kontakten til positionen OFF (fra).

  6. Dræn alt brændstof helt ud af brændstoftanken, rørene og brændstoffilter/vandudskillerenheden.

  7. Skyl brændstoftanken med frisk, rent dieselbrændstof.

  8. Fastgør alle brændstofsystemets fittinger.

  9. Rengør og efterse luftfilterenheden grundigt.

  10. Forsegl luftfilterindtaget og udstødningsåbningen med vejrbestandig tape.

  11. Kontroller frostvæskebeskyttelsen, og påfyld den nødvendige opløsning for den forventede minimumstemperatur i dit område.

  Opbevaring af klippeenhederne

  Hvis en klippeenhed er adskilt fra traktionsenheden i længere tid, skal du montere en spindelprop i spindlens top for at beskytte spindlen mod støv og vand.