Innledning

Maskinen er en plentraktor med roterende kniver som er beregnet for bruk av profesjonelle, innleide operatører i kommersielle applikasjoner. Den er hovedsakelig beregnet på å klippe gress på allerede godt vedlikeholde parkplener, idrettsbaner og plener i kommersielle områder. Hvis du bruker dette produktet til andre formål enn det er beregnet på, kan du utsette deg selv eller andre for fare.

Les denne håndboken nøye, slik at du lærer å bruke og vedlikeholde produktet på riktig måte og unngår person- eller produktskade. Du har ansvar for å bruke produktet på en riktig og sikker måte.

Gå til www.Toro.com for materialer for produktsikkerhet og opplæring i bruk, og informasjon om tilbehør, hjelp til å finne en forhandler eller for å registrere produktet ditt.

Hvis maskinen må repareres, om du trenger originale Toro-deler eller mer informasjon, kan du kontakte et autorisert forhandlerverksted eller Toros kundeserviceavdeling. Ha modell- og serienummer for hånden når du tar kontakt. Figur 1 identifiserer plasseringen av modell- og serienummer på produktet. Skriv inn numrene i de tomme feltene.

Important: Du kan skanne QR-koden på serienummermerket (hvis det finnes) med den mobile enheten for å få tilgang til garantien, deler og annen produktinformasjon.

g274288

Denne brukerhåndboken identifiserer mulige farer, og markerer sikkerhetsbeskjeder gjennom sikkerhetsvarslingssymbolet (Figur 2) som varsler om en fare som kan føre til alvorlige skader eller dødsfall hvis du ikke følger de anbefalte forholdsreglene.

g000502

I tillegg brukes to ord for å utheve informasjon. Viktig gjør oppmerksom på spesiell mekanisk informasjon og Obs henviser til generell informasjon som er verdt å huske.

Dette produktet er i samsvar med alle relevante europeiske direktiver. Se eget samsvarserklæringsskjema for produktet for detaljert informasjon.

Det er i strid med Californias Public Resource Code, avsnitt 4442 eller 4443, å bruke denne motoren i skogs-, busk- eller gressområder med mindre motoren er utstyrt med en fungerende gnistfanger, som definert i avsnitt 4442, eller en motor som er beregnet, utstyrt og vedlikeholdt for å unngå brann.

Den vedlagte brukerhåndboken for motoren inneholder informasjon om amerikanske miljømyndigheters (EPA) og Californias utslippskontrollreguleringer for utslippssystemer, vedlikehold og garanti. Du kan bestille nye brukerhåndbøker fra motorprodusenten.

Advarsel

CALIFORNIA

Proposition 65-advarsel

Staten California kjenner til at motoreksosen fra dette produktet inneholder kjemikalier som kan forårsake kreft, fosterskader og skade forplantningsevnen på andre måter.

Batteriklemmer og -poler og tilknyttet tilbehør inneholder bly og blysammensetninger. Dette er kjemikalier som kan forårsake kreft og forplantningsskader. Vask hendene etter håndtering.

Bruk av dette produktet kan forårsake eksponering for kjemikalier som staten California vet forårsaker kreft, fødselsdefekter eller annen forplantningsskade.

Sikkerhet

Denne maskinen har blitt designet i henhold til standardene ANSI B71.4-2017 og EN ISO 5395 (når du fullfører oppsettsprosedyrene).

Generell sikkerhet

Dette produktet kan amputere hender og føtter og slynge gjenstander opp i luften. Følg alltid alle sikkerhetsinstruksjoner for å unngå alvorlige skader.

 • Les og forstå innholdet i denne brukerhåndboken før du starter motoren.

 • Vær alltid fokusert på oppgaven når du bruker maskinen. Ikke delta i aktiviteter som forårsaker distraksjoner, da dette kan føre til personskade eller materiell skade.

 • Bruk aldri maskinen uten at alle verneplater og andre sikkerhetsanordninger sitter på plass og fungerer som tiltenkt.

 • Hold hendene og føttene borte fra bevegelige deler. Hold avstand fra utslippsåpningen.

 • Hold tilskuere, spesielt små barn, borte fra arbeidsområdet. Utstyret er ikke tillatt for barn.

 • Før du forlater førerplassen, må du slå av motoren, ta ut nøkkelen (hvis utstyrt) og vente til alle bevegelser står stille. La maskinen kjøle seg ned før du justerer den, utfører service på den, rengjør den eller setter den til oppbevaring.

Feilaktig bruk og vedlikehold av maskinen kan føre til personskade. For å redusere muligheten for skader bør du følge disse sikkerhetsinstruksjonene og alltid være oppmerksom på sikkerhetsalarmsymbolet (Graphic) som betyr Forsiktig, Advarsel eller Fare – personsikkerhetsinstruks. Hvis ikke disse instruksjonene tas hensyn til, kan det føre til alvorlige personskader eller dødsfall.

Motorutslippssertifisering

Motoren i denne maskinen er i samsvar med trinn EPA Tier 4 Final og 3b.

Sikkerhets- og instruksjonsmerker

Graphic

Sikkerhetsmerker og instruksjoner er lett synlige for føreren og er plassert i nærheten av alle områder som representerer en potensiell fare. Bytt ut alle merker som er ødelagte eller mangler.

decal93-6681
decal93-6689
decal93-7272
decal93-7818
decal106-6754
decal106-6755
decal110-0986
decal110-8921
decal117-0169
decal117-4764
decal120-4158
decalbatterysymbols
decal133-8062
decal125-8754
decal121-3627
decal133-2930
decal133-2931
decal138-6975

Montering

Note: Angi hva som er høyre og venstre side på maskinen ved å stå i normal arbeidsstilling.

Montere merkene (kun CE-maskiner)

Deler som er nødvendige for dette trinnet:

Varselmerke1
CE-merke1
 • På maskiner som krever CE-samsvar, fest varselmerket som fulgte med de løse delene, over det eksisterende merket (Figur 3).

 • Monter CE-merket ved siden av serienummerskiltet på maskinen (Figur 3).

g276200

Justere kontrollarmstillingen

Du kan justere kontrollarmstillingen for bedre komfort.

 1. Fjern de to boltene som fester kontrollarmen til spaken til holdebraketten (Figur 4).

  g031681
 2. Drei kontrollarmen til ønsket stilling, og trekk til de to skruene.

Fjerne transportblokkene og -boltene

 1. Fjern og kast transportblokkene fra klippeenhetene.

 2. Fjern og kast transportboltene fra klippeenhetens opphengsarmer.

  Note: Transportboltene stabiliserer klippeenhetene under transport. Fjern dem før bruk av maskinen.

Montere panserlåsen

For CE-samsvar

Deler som er nødvendige for dette trinnet:

Panserlåsenhet1
Skive1
 1. Lås opp og løft panseret.

 2. Fjern gummitetningen fra hullet på venstre side av pansenet (Figur 5).

  g004143
 3. Fjern mutteren fra panserlåsenheten (Figur 6).

  g003946
 4. På utsiden av panseret fører du inn krokenden på låsen gjennom hullet i panseret mens du sørger for at gummitetningsskiven forblir på utsiden av panseret (Figur 6).

 5. På innsiden av panseret setter du inn metallskiven på låsen og fester låsen med mutteren. Kontroller at låsen kobles til rammehekten når den er låst.

  Note: Bruk den medfølgende panserlåsnøkkelen for å bruke panserlåsen.

Justere bærerammen

Justere de fremre klippeenhetene

Fremre og bakre klippeenheter skal monteres i forskjellige stillinger. Fremre klippeenhet kan monteres i to stillinger, avhengig av ønsket klippehøyde og grad av rotasjon for klippenhetene.

 • For klippehøyde på mellom 2,0 og 7,6 cm, monter den fremre bærerammen i de nedre monteringshullene foran (Figur 7).

  Note: Denne stillingen gjør det mulig å plassere klippeenhetene lengre fram i forhold til trekkenheten når man nærmer seg bratte stigninger i terrenget. Det begrenser imidlertid klaringen mellom kammer og ramme når man kjører over bratte bakketopper.

  g011343
 • For klippehøyde på mellom 6,3 og 10 cm, monter den fremre bærerammen i de øvre monteringshullene foran (Figur 7).

  Note: Dette øker klaringen mellom rammen og det høyere plasserte kammeret, men gjør at klippeenhetene når maksimal hastighet for kjøring framover raskere.

Justere bakre klippeenheter

Fremre og bakre klippeenheter skal monteres i forskjellige stillinger. Bakre klippeenhet kan kun monteres i én stilling for korrekt innstilling med sidespole under rammen.

For alle klippehøyder, monter den bakre klippeenheten i bakre monteringshull (Figur 7).

Justere valseskrapen

ekstrautstyr

Den bakre valseskrapen, som er ekstrautstyr, fungerer best når det er en jevn åpning på 0,5–1 mm mellom skrapen og valsen.

 1. Løsne smørenippelen og monteringsskruen (Figur 8).

  g031578
 2. Før skrapen opp eller ned til det er en åpning på 0,5 til 1 mm mellom stangen og valsen.

 3. Stram smørenippelen og skruen vekselvis til 41 Nm.

Montere kvernskjermen

ekstrautstyr

Kontakt din autoriserte Toro-forhandler for riktig kvernskjerm.

 1. Rens alt rusk fra monteringshullene på bakveggen og venstre vegg i kammeret.

 2. Monter kvernskjermen i den bakre åpningen, og fest med fem flenshodebolter (Figur 9).

  g031579
 3. Kontroller at kvernskjermen ikke kommer i veien for knivtuppene og ikke stikker ut på innsiden av bakveggen i kammeret.

  Fare

  Bruk av kniven for klipping av høyt gress sammen med kvernskjermen kan føre til at kniven brekker og forårsake personskader eller dødsfall.

  Ikke bruk kniven for klipping av høyt gress sammen med skjermen.

Justere maskinens programvare

Kontakt en autorisert Toro-forhandler for å stille inn maskinens programvare til CE-modus.

Klargjøre maskinen

Kontrollere trykket i dekkene

Kontroller trykket i dekkene før bruk. Se Kontrollere trykket i dekkene.

Important: Oppretthold trykket i alle dekkene for å sikre god klippekvalitet og at maskinen fungerer riktig. Ikke pump for lite trykk i dekkene.

Kontrollere væskenivåer

 1. Kontroller motoroljenivået før du starter motoren. Se Kontrollere motoroljenivået.

 2. Kontroller nivået på hydraulisk væske før du starter motoren. Se Kontrollere nivået på hydraulikkvæsken.

 3. Sjekk kjølesystemet før du starter motoren. Se Kontrollere kjølesystemet.

Smøre maskinen

Smør maskinen før bruk. Se Smøre lagrene og hylsene. Hvis du ikke smører maskinen, ødelegges viktige deler tidligere enn ellers.

Oversikt over produktet

Trekkpedal

Trekkpedalen (Figur 10) brukes til å kjøre framover og bakover. Trykk øverst på pedalen for å kjøre fremover og nederst for å kjøre bakover. Bakkehastigheten er avhengig av hvor mye du trykker ned pedalen. Hvis du vil oppnå maksimal hastighet når du kjører uten last, trykker du pedalen helt ned når gassen er i HURTIG-stillingen.

Du stopper ved å redusere trykket fra foten på pedalen slik at den går tilbake til midtstillingen.

Hastighetsbegrenser for klipping

Når hastighetsbegrenseren for klipping (Figur 10) er vippet opp, vil den kontrollere klippehastigheten og gjøre at klippeenhetene aktiveres. Hvert avstandsstykke justerer klippehastigheten med 0,8 km/t. Jo flere avstandsstykker du har oppå bolten, jo langsommere kjører du. For transport, vipp tilbake klippehastighetsbegrenseren for å oppnå maksimal transporthastighet.

Bremsepedal

Trykk inn bremsepedalen (Figur 10) for å stoppe maskinen.

Parkeringsbrems

For å aktivere parkeringsbremsen (Figur 10) trykker du bremsepedalen ned og toppen fremover for å låse. Når du vil koble ut parkeringsbremsen, trykker du ned bremsepedalen til parkeringsbremselåsen trekkes inn.

g003955

Vippestyringspedal

For å vippe rattet mot deg trykker du ned fotpedalen og trekker rattårnet mot deg til den mest komfortable posisjonen, og deretter slipper du pedalen (Figur 10). For å flytte rattet bort fra deg, trykk fotpedalen ned og utløs den når rattet når ønsket driftsstilling.

Frontlysbryter

Trykk bryteren nedover for å slå på frontlyktene(Figur 11).

Motorhastighetsbryter

Motorhastighetsbryteren (Figur 11) har to måter å endre motorhastigheten på. Trykk på bryteren for å øke eller redusere motorhastigheten i trinn på 100 o/min. Hold bryteren inne for å la motoren gå automatisk til høy eller lav tomgang, avhengig av hvilken ende av bryteren du trykker på.

g021208

Nøkkeltenning

Nøkkeltenningen (Figur 11) har tre stillinger: AV, På/FORVARME og START.

Kontrollspak for senking og heving av klippeenheten

Kontrollspaken for senking/heving av klippeenheter (Figur 11) hever og senker klippeenhetene, og den starter og stopper også klippeenhetene når de er aktivert i klippemodus. Når klippeenhetene startes i senket posisjon, vil denne spaken slå på klippeenhetene hvis kraftuttaket og klippehastighetsbegrenseren er aktivert.

Bryter for aktivering/deaktivering

Bryteren for aktivering/deaktivering (Figur 11) brukes sammen med kontrollspaken for senking og heving av klippeenhetene for å drive klippeenhetene. Klippeenhetene kan ikke senkes når klippe/transportbryteren er i TRANSPORT-stillingen.

Indikator for hydraulisk filterbegrensning

Begrensningsindikatoren for hydraulikkfilter varsler deg når hydraulikkfiltrene må skiftes ut. Se Skifte de hydrauliske filtrene.

g031683

Stikkontakt

Stikkontakten (Figur 13) er en 12 V strømkilde for elektroniske enheter.

g004133

Setejusteringskontroller

Se Figur 14 for en illustrasjon av setejusteringskontrollene.

 • Setejusteringsspaken lar deg justere setet fremover og bakover.

 • Vektjusteringsknotten justerer setet for vekten din.

 • Vektmåleren indikerer når setet er justert til din vekt.

 • Høydejusteringsknotten justerer setet for høyden din.

g003954

InfoCenter

InfoCenter LCD-skjermen viser driftsstatus, diverse diagnostikk og annen informasjon om maskinen (Figur 15).

Bruke LCD-skjermen til InfoCenter

InfoCenter LCD-skjermen viser informasjon om maskinen, som driftsstatus, diverse diagnostikk og annen informasjon om maskinen (Figur 15). Det finnes en oppstartsskjerm og hovedskjerm for informasjon i InfoCenter. Du kan når som helst bytte mellom oppstartsskjermbildet og hovedskjermbildet for informasjon ved å trykke på en InfoCenter-knapp og velge en pil.

g020650
 • Venstre knapp, Meny-/Tilbake-knapp – trykk på denne knappen for å få tilgang til InfoCenter-menyen. Du kan også bruke knappen for å avslutte en meny som du bruker.

 • Midten-knapp – bruk denne knappen til å rulle ned i menyer.

 • Høyre knapp – bruk denne knappen til å åpne en meny der en høyrepil angir at det finnes mer innhold.

 • Pipealarm – aktiveres når klippeenhetene senkes, eller for varsler og feil.

Note: Hver enkelt knapp kan ha ulike formål avhengig av hva situasjonen krever. Hver knapp er merket med et ikon som viser dens gjeldende funksjon.

Ikonbeskrivelse for InfoCenter

SERVICE DUEAngir når planlagt vedlikehold skal utføres
GraphicTimer som gjenstår til service
GraphicTilbakestill driftstimene Graphic
GraphicStatusen for motorens turtall (o/min)
GraphicInformasjonsikon
GraphicInnstilling for maksimal trekkhastighet
GraphicHurtig
GraphicSakte
GraphicViften er reversert.
GraphicLuftinntaksvarmeren er aktiv.
GraphicHev den venstre klippeenheten.
GraphicHev den midtre klippeenheten.
GraphicHev den høyre klippeenheten.
GraphicFøreren må sitte i setet.
GraphicParkeringsbremsen er tilkoblet.
GraphicHastigheten er høy.
GraphicFri
GraphicIdentifiser hastigheten som lav
GraphicKjølemiddeltemperatur (°C eller °F)
GraphicTemperatur (varm)
GraphicTrekk eller trekkpedal
GraphicSkal ikke brukes
GraphicStart motoren.
GraphicKraftuttaket er tilkoblet.
GraphicFartskontrollen er på.
GraphicSlå av motoren
GraphicEngine (motor)
GraphicNøkkelbryter
GraphicKlippeenheter senkes
GraphicKlippeenheter heves
GraphicPIN-kode
GraphicHydraulikkvæsketemperatur
GraphicCAN-bus
GraphicInfoCenter
GraphicFeil eller mislykket
GraphicMidtre
GraphicHøyre
GraphicVenstre
GraphicLyspære
GraphicUttak for TEC-kontroller eller kontrollkabelen i nettet
GraphicHøyere enn tillatt
GraphicLavere enn tillatt
Graphic/GraphicUtenfor rekkevidde
GraphicBryter
GraphicFøreren må slippe bryteren
GraphicFøreren må endre til angitt tilstand
Symboler brukes ofte til å forme setninger. Noen eksempler er vist nedenfor.
GraphicFøreren må sette maskinen i fri
GraphicMotorstart er ikke tillatt
GraphicMotoren stanses
GraphicMotorkjølevæsken er for varm
GraphicHydraulikkvæsken er for varm
GraphicVarsling om opphoping av DPF-aske. Se Vedlikeholde dieselpartikkelfilteret (DPF) i vedlikeholdskapittelet for mer informasjon
GraphicStandby, forespørsel om tilbakestillende regenerering
Forespørsel om parkert eller gjenopprettende regenerering
GraphicEn parkert eller gjenopprettende regenerering er i gang.
GraphicHøy eksostemperatur
GraphicNOx-kontrolldiagnose med feil. Kjør maskinen tilbake til verkstedet og kontakt din autoriserte Toro-forhandler (programvareversjon U og nyere).
GraphicKraftuttaket er deaktivert.
GraphicSitt ned eller sett på parkeringsbremsen.

Graphic Tilgjengelig kun ved å legge inn PIN-kode

Bruke menyene

Trykk på knappen for menytilgang mens du er i hovedskjermbildet for å få tilgang til InfoCenter-menysystemet. Du vil da komme til hovedmenyen. Se følgende tabeller for en oversikt over alternativene som er tilgjengelige fra menyene:

Hovedmeny – menyelementBeskrivelse
Faults (feil)Inneholder en liste over de siste maskinfeilene. Se servicehåndboken eller ta kontakt med din autoriserte Toro-forhandler for mer informasjon om menyen Feil og informasjonen den inneholder.
Service (tjeneste)Inneholder informasjon om maskinen, for eksempel antall brukstimer og liknende
DiagnostikkViser tilstanden til hver bryter, sensor og kontrollutgang for maskinen. Dette kan brukes til å feilsøke visse problemer, siden du raskt vil få greie på hvilke maskinkontroller som er På og hvilke som er AV.
Settings (innstillinger)Gjør at du kan tilpasse og endre konfigurasjonsfaktorer på InfoCenter-skjermen.
About (om)Viser modellnummeret, serienummeret og programvareversjonen til maskinen din.
Service (tjeneste) – menyelementBeskrivelse
HoursOppgir samlet antall timer som maskinen, motoren og kraftuttaket har vært på, samt antall timer som maskinen har blitt transportert, og vedlikehold som må utføres
Counts (antall)Lister opp diverse hendelser maskinen har opplevd.
DPF Regeneration (DPF-regenerering)Dieselpartikkelfilterets regenereringsfunksjon og DPF-undermenyene
Inhibit Regen (sperr regen.)Brukes til å kontrollere tilbakestillende regenerering
Parked Regen (parkert regen.)Brukes for å starte en parkert regenerering
Last Regen (siste regen.)Viser antallet timer siden forrige tilbakestillende, parkerte, eller gjenopprettende regenerering
Recover Regen (gjenopprettende regen.)Brukes å starte en gjenopprettende regenerering
Diagnostics (diagnostikk) – menyelementBeskrivelse
Cuttings UnitsIndikerer innganger, kvalifikatorer og utganger for heving og senking av klippeenheter
Hi/Low RangeIndikerer innganger, kvalifikatorer og utganger for kjøring i transportmodus
KraftuttakIndikerer innganger, kvalifikatorer og utganger for aktivering av kraftuttakskretsen
Engine RunIndikerer innganger, kvalifikatorer og utganger for aktivering av motoren
Settings (innstillinger) – menyelementBeskrivelse
Units (enheter)Kontrollerer enhetene som brukes i InfoCenter (britiske eller metriske)
Language (språk)Kontrollerer språkene som brukes i InfoCenter*
LCD Backlight (bakgrunn)Kontrollerer lysstyrken til LCD-skjermen
LCD Contrast (kontrast)Kontrollerer kontrasten til LCD-skjermen
Protected menus (beskyttede menyer)GraphicGir en person som er autorisert av selskapet med PIN-koden, tilgang til beskyttede menyer
Protect settings (beskyttelsesinnstillinger)GraphicGir muligheten til å endre innstillingene innen beskyttelsesinnstillingene
Counterbalance (motvekt) GraphicKontrollerer hvor mye motvekt som benyttes for klippeenhetene

GraphicBeskyttet under Beskyttede menyer – kun tilgjengelig ved å legge inn PIN-kode

About (om) – menyelementBeskrivelse
Model (modell)Viser maskinens modellnummer
SN (serienummer)Viser maskinens serienummer
Machine Controller Revision (Revisjon av maskinkontroller)Viser programvarerevisjonen til hovedkontrolleren
InfoCenter-revisjonViser programvarerevisjonen til InfoCenter
CAN-busViser bus-status for maskinkommunikasjon

Beskyttede menyer

Det finnes to innstillinger for konfigurasjonsinnstillinger som kan justeres i menyen Innstillinger i InfoCenter: Auto Tomgang og Motvekt. For å låse disse innstillingene må du bruke den beskyttede menyen.

Note: Passordkoden programmert av distributøren før levering.

Få tilgang til beskyttede menyer

Note: PIN-koden for maskinen din fra fabrikken er enten 0000 eller 1234.Hvis du har endret PIN-koden og glemt den, kontakt en autorisert Toro-forhandler.

 1. Fra HOVEDMENYEN bruker du midtknappen for å rulle ned til SETTINGS (INNSTILLINGER)-MENYEN og trykker på knappen til høyre (Figur 16).

  g028523
 2. I SETTINGS (INNSTILLINGER)-MENYEN bruker du midtknappen for å rulle ned til BESKYTTET MENY og trykker på knappen til høyre (Figur 17A).

  g028522
 3. Tast inn PIN-koden ved å trykke på midtknappen til det korrekte første sifferet vises, og trykk deretter på høyre knapp for å gå videre til neste siffer (Figur 17B og Figur 17C). Gjenta dette trinnet til det siste sifferet er angitt, og trykk på høyre knapp igjen.

 4. Trykk på den midtre knappen for å taste inn PIN-koden (Figur 17D).

  Vent til den røde indikatorlampen på InfoCenter lyser.

  Note: Hvis InfoCenter godtar PIN-koden og den beskyttede menyen er åpen, vises ordet "PIN" i øvre høyre hjørne av skjermen.

Note: Drei nøkkelbryteren til AV-stillingen og deretter til På-stillingen for å låse den beskyttede menyen.

Du kan vise og endre innstillingene i den beskyttede menyen. Bla ned til alternativet for beskyttede innstillinger etter du har gått inn på den beskyttede menyen. Bruk den høyre knappen til å endre innstillingen. Angi de beskyttede innstillingene til AV. Dette vil gjøre det mulig å vise og endre innstillingene i den beskyttede menyen uten å taste inn PIN-koden. Ved å angi beskyttede innstillinger til På vil de beskyttede alternativene skjules, og de vil bare kunne endres ved å oppgi en PIN-kode for å endre innstillingen i den beskyttede menyen. Etter at du har angitt PIN-koden, vrir du nøkkelbryteren AV og tilbake til På-stillingen for å aktivere og lagre denne funksjonen.

Tilgang til og endring av innstillingene i den beskyttede menyen

 1. Bla ned til beskyttelsesinnstillingene på den beskyttede menyen.

 2. For å se eller endre innstillingene uten å angi PIN-kode må du bruke den høyre knappen for å endre Beskyttede innstillinger til AV.

 3. For å se eller endre innstillingene med en PIN-kode bruker du den venstre knappen for å endre Beskyttede innstillinger til På, sett PIN-koden og vri nøkkelen i tenningen til AV-stillingen og så til På-stillingen.

Stille inn motvekt

 1. Bla ned til Motvekt i menyen Innstillinger.

 2. Trykk på den høyre knappen for å velge motvekt og skifte mellom lav, middels og høy innstilling.

Stille inn automatisk tomgang

 1. Bla ned til Auto tomgang i menyen Settings (innstillinger).

 2. Trykk på høyre knapp for å endre tiden for automatisk tomgang mellom AV, 8 sek., 10 sek., 15 sek., 20 sek. og 30 sek.

Note: Spesifikasjoner og konstruksjon kan forandres uten varsel.

g193881
BeskrivelseFigur 18 referanseMål eller vekt
Total høydeA217 cm
Hjulets slitebane (midten til midten på dekkene) bakB185 cm
Total bredde (transportstilling)C231 cm
Total bredde (klippestilling)D247 cm
Hjulavstand E152 cm
Total lengde (transportstilling)F315 cm
Total lengde (klippestilling)G315 cm
Drivstofftankkapasitet 51 liter
Transporthastighet 0 til 16 km/t
Klippehastighet 0 til 13 km/t
Nettovekt (med klippeenheter og væsker) 1492 kg

Spesifikasjoner for klippeenhetene

Lengde86,4 cm
Bredde86,4 cm
Høyde24,4 cm til rammemontering26,7 cm ved 19 mm klippehøyde34,9 cm ved 102 mm klippehøyde
Vekt88 kg

Tilbehør

Et utvalg av Toro-godkjent tilbehør som kan brukes sammen med maskinen for å forbedre og utvide dens funksjoner er tilgjengelig. Ta kontakt med en autorisert serviceforhandler eller Toro-forhandler, eller gå til www.Toro.com for å få en liste over godkjent tilbehør og utstyr.

For å oppnå optimal ytelse og holde maskinen i sikkerhetsgodkjent stand bruker du bare ekte Toro-reservedeler og -tilbehør. Reservedeler og tilbehør som er laget av andre produsenter kan være farlige, og de kan derfor føre til at garantien blir ugyldig.

Bruk

Note: Angi hva som er høyre og venstre side på maskinen ved å stå i normal arbeidsstilling.

Før bruk

Sikkerhet før bruk

Generell sikkerhet

 • Ikke la barn eller personer som ikke er opplært, kjøre eller utføre vedlikehold på maskinen. Det kan hende at lokale forskrifter setter en aldersgrense for bruk. Eieren er ansvarlig for opplæring av alle operatører og mekanikere.

 • Gjør deg kjent med sikker bruk av utstyret, driftskontrollene og sikkerhetssymbolene.

 • Før du forlater førerplassen, må du slå av motoren, ta ut nøkkelen (hvis utstyrt) og vente til alle bevegelser står stille. La maskinen kjøle seg ned før du justerer den, utfører service på den, rengjør den eller setter den til oppbevaring.

 • Lær deg å stanse maskinen og slå av motoren raskt.

 • Kontroller at dødmannskontrollene, sikkerhetsbryterne og verneplatene er montert og fungerer på korrekt måte. Ikke bruk maskinen hvis disse ikke fungerer som de skal.

 • Før du klipper, må du alltid undersøke maskinen for å sikre at knivene, knivboltene og klippeenhetene er i god stand. Skadde eller slitte knivblader og bolter må skiftes ut i sett for å opprettholde balansen.

 • Undersøk området der du skal bruke maskinen, og fjern alle gjenstander som kan slynges ut av maskinen.

Drivstoffsikkerhet

 • Vær svært forsiktig når du håndterer drivstoff. Det er brannfarlig, og dampen er eksplosiv.

 • Slukk alle sigaretter, sigarer, piper og andre tennkilder.

 • Bruk bare en godkjent drivstoffkanne.

 • Ta aldri lokket av drivstofftanken eller fyll på drivstofftanken mens motoren går eller er varm.

 • Ikke fyll eller tøm drivstofftanken i et innelukket rom.

 • Oppbevar aldri maskinen eller bensinkannen i nærheten av åpen ild, gnister eller kontrollampe, som på en varmtvannstank eller andre apparater.

 • Hvis du søler drivstoff, må du ikke prøve å starte motoren. Unngå alt som kan antennes, til all drivstoffdamp er forsvunnet.

Fylle drivstofftanken

Drivstofftankens kapasitet

53 l

Drivstoffspesifikasjon

Important: Bruk kun diesel med ultralavt svovelinnhold. Drivstoff med høyere innhold av svovel forringer dieseloksideringskatalysatoren (DOC), noe som forårsaker driftsproblemer og forkorter levetiden til motorkomponenter.Dersom du unnlater å følge følgende advarsler, kan det skade motoren.

 • Bruk aldri parafin eller bensin i stedet for dieseldrivstoff.

 • Bland aldri parafin eller brukt motorolje med dieseldrivstoffet.

 • Oppbevar aldri drivstoff i beholdere med sinkbelegg på innsiden.

 • Ikke bruk drivstofftilsetninger.

Petroleumdiesel

Cetaninnhold: 45 eller høyere

Svovelinnhold: Ultralavt svovelinnhold (<15 ppm)

Drivstofftabell

Spesifikasjon for dieseldrivstoffSted
ASTM D975USA
Nr. 1-D S15
Nr. 2-D S15
EN 590EU
ISO 8217 DMXInternasjonalt
JIS K2204 klasse nr. 2Japan
KSM-2610Korea
 • Bruk kun rent, ferskt dieseldrivstoff eller biodieseldrivstoff.

 • Ikke kjøp mer drivstoff enn det som kan brukes opp i løpet av 180 dager, dette for å sikre at drivstoffet er ferskt.

Bruk dieseldrivstoff av sommertype (nr. 2-D) ved temperaturer over -7 °C og drivstoff av vintertype (nr. 1-D eller nr. 1-D/2-D) under den temperaturen.

Note: Når du bruker drivstoff av vintertype ved lavere temperaturer, medfører det et lavere flammepunkt og kaldflytkarakteristika som gjør det lettere å starte, og som reduserer tetting av drivstoffilteret.Bruk av drivstoff av sommertype over -7 °C medfører lengre levetid for drivstoffpumpen, og gir økt effekt sammenlignet med drivstoff av vintertype.

Biodiesel

Denne maskinen kan også bruke biodieselblandet drivstoff opptil B20 (20 % biodiesel, 80 % petroleumdiesel).

Svovelinnhold: Ultralavt svovelinnhold (<15 ppm)

Spesifikasjon for biodieseldrivstoff: ASTM D6751 eller EN 14214

Spesifikasjon for blandet drivstoff: ASTM D975, EN 590 eller JIS K2204

Important: Petroleumdieselandelen må ha ultralavt svovelinnhold.

Ta følgende forholdsregler:

 • Biodieselblandinger kan skade lakkerte overflater.

 • Bruk B5 (biodieselinnhold på 5 %) eller lavere blandinger i kaldt vær.

 • Hold øye med forseglinger, slanger og pakninger som kommer i kontakt med drivstoffet, da de kan forringes over tid.

 • Man kan forvente å oppleve tett drivstoffilter en tid etter å ha konvertert til biodieselblandinger.

 • Ta kontakt med en autorisert Toro-forhandler hvis du vil ha mer informasjon om biodiesel.

Fylle drivstoff

g194207g031869

Fyll tanken opp til ca. 6–13 mm under toppen av tanken, ikke påfyllingshalsen, med diesel av type nr. 2-D.

Note: Fyll på drivstofftanken etter hver bruk, hvis det er mulig. Dette vil minimere mulig oppsamling av kondens inne i drivstofftanken.

Kontrollere motoroljenivået

Før du starter motoren og bruker maskinen, må du sjekke oljenivået i veivhuset. Se Kontrollere motoroljenivået.

Kontrollere kjølesystemet

Før du starter motoren og bruker maskinen, sjekk kjølesystemet. Se Kontrollere kjølesystemet.

Kontrollere det hydrauliske systemet

Før du starter motoren og bruker maskinen, sjekk hydraulikksystemet. Se Service i forbindelse med hydraulikkvæske.

Tømme vannutskilleren

Tapp vann eller andre urenheter fra vannutskilleren. Se Tømme vannutskilleren.

Kontrollere trykket i dekkene

VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
For hver bruk eller daglig
 • Kontroller trykket i dekkene.
 • Korrekt lufttrykk i for- og bakhjul er 0,83 til 1,03 bar.

  Important: Pass på at alle dekkene har det samme lufttrykket, slik at kvaliteten på klippingen blir god og maskinen virker riktig. Ikke pump for lite trykk i dekkene.Kontroller lufttrykket i alle dekkene før du bruker maskinen.

  g001055

  Kontrollere tilstrammingen av hjulenes hakemutre

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Etter første time
 • Stram hjulenes hakemuttere til 94 til 122 Nm.
 • Etter de 10 første timene
 • Stram hjulenes hakemuttere til 94 til 122 Nm.
 • Hver 250. driftstime
 • Stram hjulenes hakemuttere til 94 til 122 Nm.
 • Advarsel

  Hvis hjulmutterne ikke er strammet tilstrekkelig til, kan det hende at det oppstår en feil med et hjul, eller at det faller av. Dette kan føre til personskader.

  Trekk til fremre og bakre hjulmuttere med et moment på 94–122 Nm ved de anbefalte serviceintervallene.

  Justere klippehøyden

  Important: Klippeenhetene klipper ca. 6 mm lavere enn en spoleklippeenhet med samme innstilling. Det kan være nødvendig å stille inn klippeenhetsmålene 6 mm høyere enn det man gjør ved bruk av spoleklippeenheter i samme område.

  Important: Tilgang til bakre klippeenheter er mye enklere dersom man fjerner klippeenheten fra maskinen.

  1. Parker maskinen på en jevn flate, koble inn parkeringsbremsen, senk klippeenheten til bakken, slå av motoren, og ta ut nøkkelen.

  2. Løsne bolten som fester hver klippehøydebrakett til klippehøydeplaten (foran og på hver side), som vist i Figur 21.

  3. Start med justering foran, fjern skruen.

   g011344
  4. Ta av avstandsstykket mens du støtter kammeret (Figur 21).

  5. Flytt kammeret til ønsket klippehøyde og monter et avstandsstykke i korresponderende klippehøydehull og spor (Figur 22).

   g201855
  6. Plasser den hullete platen på linje med avstandsstykket.

  7. Monter bolten, og skru til med fingrene.

  8. Gjenta trinn 4 til 7 for hver sidejustering.

  9. Trekk til alle tre boltene til 41 Nm. Stram alltid den fremste skruen først.

   Note: Justeringer på over 3,8 cm krever muligens midlertidig montering til en mellomliggende høyde for å hindre binding (f.eks. kan klippehøyden endres fra 3,1 til 7 cm).

  Kontrollere bryterne på sikkerhetssperresystemet

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  For hver bruk eller daglig
 • Kontroller funksjonen til bryterne på sikkerhetssperresystemet.
 • Forsiktig

  Hvis sikkerhetssperrebryterne blir frakoblet eller skadet, kan det hende at maskinen virker på en uventet måte og forårsaker personskader.

  • Ikke rør sikkerhetssperrebryterne.

  • Kontroller sperrebryterne daglig, og bytt ut ødelagte brytere før du bruker maskinen.

  Maskinen har sperrebrytere i det elektriske systemet. Disse bryterne kobler enten fra funksjonene til trekkpedalen eller kraftuttaksbryteren når du forlater setet. Selv om motoren fortsetter å gå hvis du kobler fra kraftuttaksbryteren og utløser trekkpedalen, må du slå av motoren før du forlater setet.

  1. Parker maskinen på en jevn overflate, senk klippeenhetene, slå av motoren og sett på parkeringsbremsen.

  2. Trykk ned trekkpedalen. Vri tenningsnøkkelen til På-stillingen.

   Note: Hvis motoren ikke starter, er det en feil i sperresystemet. Rett opp i feilen før du tar maskinen i bruk.

  3. Vri tenningsnøkkelen til På-stillingen, start motoren, reis deg fra setet og flytt kraftuttaksbryteren til På-stillingen.

   Note: Kraftuttaket skal ikke kobles inn. Hvis kraftuttaket kobles inn, er det en feil i sperresystemet. Rett opp i feilen før du tar maskinen i bruk.

  4. Sett på parkeringsbremsen, vri tenningsnøkkelen til På-stillingen, start motoren og flytt trekkpedalen til en annen stilling enn NøYTRAL.

   Note: InfoCenter vil vise ”traction denied” (trekkraft avvist), og maskinen skal ikke bevege seg. Hvis maskinen beveger på seg, er det en feil i sperresystemet. Rett opp i feilen før du tar maskinen i bruk.

  5. Start motoren med kraftuttaket tilkoblet.

   Note: Hvis motoren ikke starter, er det en feil i sperresystemet. Rett opp i feilen før du tar maskinen i bruk.

  Kontrollere stoppetiden til kniven

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  For hver bruk eller daglig
 • Kontroller stoppetiden til kniven.
 • Knivene på klippeenheten skal stanse helt ca. 5 sekunder etter at klippeenheten er avslått med koblingsbryteren.

  Note: Sørg for at klippeenhetene senkes på en ren del av plenen eller en hard overflate for å unngå støv og rusk.

  1. Få noen til å stå på minst 6 meters avstand fra klippeenhetene og holde øye med knivene i én av klippeenhetene.

  2. Slå av klippeenhetene og noterer tiden det tar før knivene stopper helt.

   Note: Hvis det tar mer enn 7 sekunder, må bremseventilen justeres. Kontakt din autoriserte Toro-forhandler for hjelp med å utføre denne justeringen.

  Kjøre inn bremsene

  For å sikre optimal ytelse i bremsesystemet må du kjøre inn bremsene før bruk. Still inn hastigheten fremover til 6,4 km/t for samsvar med hastigheten bakover (alle åtte avstandsstykkene flyttes øverst på klippehastighetskontrollen). Med motoren i høyt tomgangsturtall fortsetter du fremover med stoppen for klippehastighetskontrollen tilkoblet og kjører med bremsen på i 15 sekunder. Fortsett bakover i full hastighet og kjør med bremsen på i 15 sekunder. Gjenta dette fem ganger med ett minutt mellom hver fremover- og bakoverkjøring for å unngå at bremsene overopphetes. Se Justere parkeringsbremsen.

  Velge en kniv

  Standard kombinasjonsknivving

  Denne kniven er laget for å gi utmerket løft og spredning under nesten alle forhold. Hvis det er nødvendig med mer eller mindre løft og utslippshastighet, vurder å bruke en annen kniv.

  Egenskaper: Utmerket løft og utslipp under nesten alle forhold

  Skrå knivving (ikke i samsvar med CE)

  Kniven klipper vanligvis best i lavere klippehøyder på 1,9 til 6,4 cm.

  Egenskaper

  • Utslippet blir jevnere i lavere klippehøyder.

  • Det klipte gresset kastes vanligvis ut til venstre, noe som gir et ryddigere utseende rundt voller og kanter.

  • Lavere strømkrav ved lavere klippehøyder og tett gress.

  Parallell vinge for klipping av høyt gress (Ikke i samsvar med CE)

  Kniven klipper vanligvis bedre i høyere klippehøyder på 7 til 10 cm.

  Egenskaper:

  • Høyere løft og utslippshastighet

  • Spredt eller tynt gress klippes godt ved høyere klippehøyder

  • Vått eller klebrig gress slippes ut mer effektivt, noe som reduserer opphoping i klippeenheten

  • Krever flere hestekrefter for å gå

  • Gresset slippes vanligvis ut mer til venstre, og kan suges inn igjen ved lavere klippehøyder

  Advarsel

  Bruk av en kniv for klipping av høyt gress sammen med kvernskjermen kan føre til at kniven brekker og forårsake personskader eller dødsfall.

  Ikke bruk kniven for klipping av høyt gress sammen med kvernskjermen.

  Atomic-kniv

  Denne kniven er utformet for å gi utmerket løvkverning.

  Egenskap: Utmerket løvkverning

  Forstå diagnoselampene

  Maskinen er utstyrt med en diagnostikklampe som indikerer om maskinen har oppdaget en feilfunksjon. Diagnostikklampen sitter på InfoCenter, over skjermen (Figur 23). Når maskinen fungerer korrekt og nøkkelbryteren flyttes til På/KJøR-stilling, tennes diagnostikklampen et øyeblikk for å indikere at den fungerer som den skal. Når det vises en maskinvarselsmelding, lyser lampen mens meldingen vises. Når det vises en feilmelding, blinker lampen til feilen er avklart.

  g021272

  Endre motvektsfjærene

  Du kan endre mengden av nødvendig motvekt for klippeenheten (oppoverløft) i henhold til gjeldende klippeforhold.

  1. Parker maskinen på en jevn flate, senk klippeenhetene, vri tenningsnøkkelen til AV-stillingen og sett på parkeringsbremsen.

  2. Vri tenningsnøkkelen til KJøR-stillingen.

  3. Bla ned til Motvekt i InfoCenter-menyen Innstillinger.

  4. Trykk på den høyre knappen for å velge motvekt og skifte mellom lav, middels og høy innstilling.

   Note: Når justeringen har blitt fullført, flytt maskinen til et testområde og bruk maskinen med den nye innstillingen. Den nye motvektsinnstillingen kan endre den effektive klippehøyden.

  Velge tilbehør

  Konfigurering av tilleggsutstyr

   Kniv med skrå knivvingParallell knivving for klipping av høyt gress(Ikke bruk sammen med kvernskjermen) (Ikke i samsvar med CE)KvernskjermenValseskrape
  Klippe gress: 1,9 til 4,4 cm klippehøydeAnbefales for de fleste bruksområderKan fungere bra ved lett eller spredt gressdekkeHar vist seg å forbedre spredning og resultatet etter klipping for nordvendte gressplener som klippes minst tre ganger i uken og der mindre enn 1/3 av gresstrået fjernes. Ikke bruk sammen med parallell knivving for klipping av høyt gressBruk hver gang det bygges opp gress på valsene eller du ser store, flate gressklumper. Skrapene kan føre til at gresset klumper seg mer for visse bruksområder.
  Klippe gress: 5 til 6,4 cm klippehøydeAnbefales for tykt eller frodig gressdekkeAnbefales for tynt eller spredt gressdekke
  Klippe gress: 7 til 10 cm klippehøydeKan fungere godt i frodig gressAnbefales for de fleste bruksområder
  LøvkverningAnbefalt ved bruk av kvernskjerm Skal ikke brukesBruk kun med knivving med vinkel
  FordelerJevnt utslipp ved lave klippehøyder; ryddigere rundt bunkere og fairwayer; lavere strømkravHøyere løft og utslippshastighet. Spredt eller tynt gress klippes ved høyere klippehøyder. Vått eller klebrig gress slippes ut på en effektiv måteKan forbedre spredning og utseende ved visse bruksområder. Svært bra for løvkverningReduserer oppsamling av gress på valse for visse bruksområder.
  UlemperLøfter ikke gresset like fint i høyere klippehøydeinnstillinger. Vått eller klebrig gress har en tendens til å samle seg opp i kammeret og føre til dårligere klippekvalitet og høyere energiforbrukKrever mer strøm for noen bruksområder. Tendens til å suge gress inn ved lave klippehøyder i frodig gress. Ikke bruk sammen med kvernskjermenGresset bygger seg opp i kammeret dersom du prøver å fjerne for mye gress når skjermen er montert 

  Under bruk

  Sikkerhet under drift

  Generell sikkerhet

  • Eieren/brukeren kan forhindre og er ansvarlig for ulykker som kan forårsake personskader eller materielle skader.

  • Ha på deg passende klær, inkludert vernebriller, vernebukser, sklisikkert og kraftig fottøy og hørselsvern. Sett opp langt hår, ikke bruk løstsittende klær eller fritthengende smykker.

  • Ikke bruk maskinen når du er syk, trett eller påvirket av alkohol eller andre rusmidler.

  • Vær alltid fokusert på oppgaven når du bruker maskinen. Ikke delta i aktiviteter som forårsaker distraksjoner, da dette kan føre til personskade eller materiell skade.

  • Påse at alle drivverk står i nøytral stilling, at parkeringsbremsen er aktivert og at du er i førerposisjon før du starter motoren.

  • Ikke ha med passasjerer på maskinen, og hold folk, særlig barn, borte fra arbeidsområdet.

  • Bruk maskinen bare når det er god sikt, for å unngå hull eller skjulte farer.

  • Unngå å klippe vått gress. Redusert veigrep kan føre til at maskinen glir.

  • Hold hendene og føttene borte fra bevegelige deler. Hold avstand fra utslippsåpningen.

  • Se bak- og nedover før du rygger, slik at du ikke kjører på noen.

  • Vær forsiktig når du nærmer deg hjørner, busker, trær eller annet som begrenser synsfeltet.

  • Stopp knivene når du ikke klipper.

  • Stopp maskinen, ta nøkkelen ut av tenningen og vent til alle bevegelige deler har stanset før du undersøker tilbehøret, hvis du har truffet gjenstander eller hvis maskinen begynner å vibrere unormalt. Foreta alle nødvendige reparasjoner før du gjenopptar bruk.

  • Kjør sakte, og vær forsiktig når du svinger og krysser veier og fortau med maskinen. Overhold alltid vikeplikten.

  • Koble ut drivkraften til klippeenheten, slå av motoren, ta ut nøkkelen, og vent til alle bevegelige deler har stanset før du justerer klippehøyden (med mindre du kan justere den fra driftsstillingen).

  • Kjør motoren kun i godt ventilerte områder. Eksosen inneholder karbonmonoksid, som er dødelig ved innånding.

  • La aldri maskinen stå uten tilsyn når den er i gang.

  • Før du forlater førerplassen, gjør følgende:

   • Parker maskinen på en jevn flate.

   • Koble ut kraftoverføringen, og senk utstyret.

   • Sett på parkeringsbremsen.

   • Slå av motoren og ta ut nøkkelen (hvis utstyrt).

   • Vent til alle bevegelige deler har stoppet.

  • Maskinen skal kun brukes under forhold med god sikt og egnede værforhold. Ikke bruk maskinen hvis det er fare for lynnedslag.

  • Ikke bruk maskinen til tauing.

  • Bruk kun utstyr, tilbehør og reservedeler som er godkjent av Toro.

  Sikkerhet for veltebeskyttelsessystem

  • Ikke fjern noen av veltebeskyttelseskomponentene fra maskinen.

  • Sørg for at sikkerhetsbeltet er festet og at du kan frigjøre det raskt i nødstilfeller.

  • Kontroller nøye om det finnes overhengende hindringer, og sørg for at du ikke kommer i kontakt med slike.

  • Sørg for at veltebøylebeskyttelsen er i sikker driftstilstand ved å inspisere den grundig for skade med jevne mellomrom og kontrollere at alle monteringsfester er strammet til.

  • Skadde veltebeskyttelseskomponenter skal skiftes ut. Ikke reparer eller gjør endringer på dem.

  • Bruk alltid sikkerhetsbeltet når veltebøylen er i hevet stilling.

  • Veltebøylebeskyttelsen er en integrert sikkerhetsenhet. Hold en sammenleggbar veltebøyle i hevet og låst stilling, og bruk sikkerhetsbelte når du bruker maskinen med veltebøylen i hevet stilling.

  • Senk en sammenleggbar veltebøyle midlertidig kun når nødvendig. Ikke bruk sikkerhetsbelte når veltebøylen er felt ned.

  • Vær oppmerksom på at det ikke finnes veltebøylebeskyttelse når en sammenleggbar veltebøyle er i senket stilling.

  • Kontroller området som du skal klippe, og ta aldri ned en sammenleggbar veltebøyle i områder med skråninger, kanter eller vann.

  Maskiner med fast veltebøyle

  • Veltebeskyttelsen er en integrert sikkerhetsenhet.

  • Ha alltid på sikkerhetsbeltet.

  Sikkerhet i skråninger

  • Skråninger er en ledende årsak til tap av kontroll og velting. Dette kan føre til alvorlige skader eller dødsfall. Du er ansvarlig for trygg drift i skråninger. Bruk av maskinen i skråninger krever ekstra forsiktighet.

  • Vurder forholdene ved stedet, og inspiser området for å avgjøre om det er trygt å bruke maskinen i skråningen. Bruk alltid sunn fornuft og god dømmekraft når du utfører denne inspeksjonen.

  • Les instruksjonene nedenfor for bruk av maskinen i skråninger og avgjør om du kan bruke maskinen under forholdene på dagen og stedet. Endringer i terreng kan føre til endringer ved bruk av maskinen i skråninger.

  • Ikke start, stopp eller sving maskinen i skråninger. Unngå brå endringer i hastighet eller retning. Sving sakte og gradvis.

  • Ikke bruk en maskin i omstendigheter hvor trekkraften, styringen eller stabiliteten er i tvil.

  • Fjern eller marker hindringer som grøfter, hull, hjulspor, ujevnheter, steiner eller andre skjulte objekter. Gjenstander kan ligge skjult i høyt gress. Maskinen kan velte i ujevnt terreng.

  • Vær oppmerksom på at bruk av maskinen på vått gress, på tvers av skråninger eller i nedoverbakker kan føre til at maskinen mister veigrepet. Hvis drivhjulene mister taket, kan kjøretøyet begynne å skli og miste bruken av bremsing og styring.

  • Vær svært forsiktig når du bruker maskinen nær kanter, grøfter, voller, vann eller andre faremomenter. Maskinen kan velte hvis et hjul går over kanten eller kanten gir etter. Sett opp et sikkerhetsområde mellom maskinen og eventuelle faremomenter.

  • Identifiser faremomenter ved bunnen av skråningen. Klipp skråningen med en skyvemaskin hvis det finnes faremomenter.

  • Hvis det er mulig, må klippeenhetene holdes senket til bakken når maskinen brukes i skråninger. Hvis du hever klippeenhetene mens du kjører i skråninger, kan det gjøre maskinen ustabil.

  • Vær svært forsiktig med gressoppsamlingssystemer eller annet tilleggsutstyr. Disse kan endre maskinens stabilitet og føre til tap av kontroll.

  Starte motoren

  Important: Drivstoffsystemet tapper seg selv automatisk før du starter motoren hvis du starter motoren for første gang, hvis motoren har stoppet pga. mangel på drivstoff, eller hvis du har utført vedlikehold på drivstoffsystemet.

  1. Sitt på setet, hold foten av trekkpedalen slik at den er i NøYTRAL stilling, aktiver parkeringsbremsen, sett motorhastighetsbryteren til den MIDTERSTE stillingen, og kontroller at bryteren for aktivering/deaktivering er i DEAKTIVERT stilling.

  2. Vri tenningsnøkkelen til KJøR-stillingen.

  3. Når glødepluggindikatorlyset dempes, vrir du tenningsnøkkelen til START-stillingen. Slipp nøkkelen med en gang motoren starter, og la den gå tilbake til KJøR-stillingen.

  4. Kjør motoren på tomgang til den er varm.

  Slå av motoren

  1. Flytt alle kontrollene til NøYTRAL stilling, sett på parkeringsbremsen, flytt motorhastighetsbryteren til LAV TOMGANGSSTILLING og la motoren nå lav tomgangshastighet.

   Important: La motoren gå på tomgang i fem minutter før du slår den av etter å ha brukt den med full last. Hvis du ikke gjør dette, kan du få problemer med en turboladermotor.

  2. Vri tenningsnøkkelen til AV-stillingen, og ta ut nøkkelen.

  Klippe gress med maskinen

  Note: Å klippe gresset ved en hastighet som øker belastningen på motoren, bidrar til DPF-regenerering.

  1. Flytt maskinen til arbeidsstedet.

  2. Når det er mulig, sett motorhastighetsbryteren til høy tomgang.

  3. Koble inn kraftuttaksbryteren.

  4. Flytt trekkpedalen gradvis fremover, og kjør maskinen sakte over området som skal klippes.

  5. Så snart fronten av klippeenhetene er på området som skal klippes, senker du dem.

  6. Klipp gresset slik at knivene kan kutte og slippe gressrester ved høy hastighet, og samtidig gir et klipperesultat av god kvalitet.

   Note: Hvis klippehastigheten er for høy, kan kvaliteten på klippingen bli dårligere. Senk maskinens bakkehastighet eller reduser klippebredden for å gjenopprette høy tomgangshastighet.

  7. Når klippeenhetene er over ytterkanten av området som skal klippes, løfter du dem.

  8. Foreta en dråpeformet sving for å komme hurtig på plass til neste lengde.

  Regenerering av dieselpartikkelfilter

  Dieselpartikkelfilteret (DPF) er del av eksossystemet. Dieseloksideringskatalysatoren av DPF reduserer skadelige gasser, og sotfilteret fjerner sot fra motoreksosen.

  DPF-regenereringsprosessen bruker varme fra motoreksosen til å brenne soten som har samlet seg på sotfilteret, slik at soten konverteres til aske, og tømmer kanalene til sotfilteret, slik at filtrert motoreksos strømmer ut av DPF.

  Motorens datamaskin overvåker oppsamlingen av sot ved å måle mottrykk i DPF. Hvis mottrykket er for høyt, brennes ikke soten i sotfilteret gjennom normal motordrift. For å holde DPF tom for sot, husk følgende:

  • Passiv regenerering skjer kontinuerlig mens motoren går – kjør motoren ved full motorhastighet, når det er mulig, for å fremme DPF-regenerering.

  • Hvis mottrykket i DPF er for høyt, eller det er mer enn 100 timer siden en tilbakestillende regenerering, signaliserer motorens datamaskin deg gjennom InfoCenter når den tilbakestillende regenereringen er i gang.

  • La den tilbakestillende regenereringen gjøre seg ferdig før du slår av motoren.

  Husk DPF-funksjonen mens du bruker og vedlikeholder maskinen. Motorbelastningen ved høy (full gass) tomgangshastighet gir vanligvis høy nok eksostemperatur for DPF-regenerering.

  Important: Begrens hvor lenge motoren går på tomgang eller kjøres på lav hastighet for å redusere oppsamlingen av sot i sotfilteret.

  DPF-sotoppsamling

  • Over tid samler dieselpartikkelfilteret sot i sotfilteret. Datamaskinen for motoren overvåker sotnivået i DPF.

  • Når nok sot er samlet opp, informerer datamaskinen deg om at det er tid for å regenerere dieselpartikkelfilteret.

  • DPF-regenerering er en prosess som varmer opp DPF for å konvertere sot til aske.

  • I tillegg til advarselsmeldinger reduserer datamaskinen kraften produsert av motoren ved forskjellige sotoppsamlingsnivåer.

  Motoradvarselsmeldinger – sotoppsamling

  IndikasjonsnivåFeilkodeMotoreffektAnbefalt tiltak
  Nivå 1: Motoradvarsel
  g213866
  Datamaskinen reduserer motoreffekten til 85 %.Utfør en parkert regenerering så snart som mulig. Se Parkert eller gjenopprettende regenerering.
  Nivå 2: Motoradvarsel
  g213867
  Datamaskinen reduserer motoreffekten til 50 %.Utfør en gjenopprettende regenerering så snart som mulig. Se Parkert eller gjenopprettende regenerering.

  DPF-askeoppsamling

  • Den lettere asken slippes ut gjennom eksossystemet, mens den tyngre asken samles i sotfilteret.

  • Aske er rester av regenereringsprosessen. Med tiden samler dieselpartikkelfilteret opp aske som ikke slippes ut med eksosen.

  • Datamaskinen for motoren beregner hvor mye aske som er samlet opp i DPF.

  • Når det er samlet opp nok aske, sender motorens datamaskin informasjonen til InfoCenter i form av en motorfeil for å angi oppsamlingen av aske i DPF.

  • Feilmeldingen indikere at det er på tide å utføre service på DPF.

  • I tillegg til advarslene reduserer datamaskinen kraften produsert av motoren ved forskjellige askeoppsamlingsnivåer.

  InfoCenter-varsler og motoradvarselsmeldinger – askeoppsamling

  IndikasjonsnivåFeilkodeMotorhastighetsreduksjonMotoreffektAnbefalt tiltak
  Nivå 1: Motoradvarsel
  g213863
  IngenDatamaskinen reduserer motorkraften til 85 %.Vedlikehold DPF. Se Vedlikeholde dieseloksideringskatalysatoren (DOC) og sotfilteret
  Nivå 2: Motoradvarsel
  g213863
  IngenDatamaskinen reduserer motoreffekten til 50 %.Vedlikehold DPF. Se Vedlikeholde dieseloksideringskatalysatoren (DOC) og sotfilteret

  Typer regenerering av dieselpartikkelfilter

  Typer regenerering av dieselpartikkelfilter som utføres mens maskinen er i drift:

  Type regenereringForhold som forårsaker DPF-regenereringDPF-beskrivelse av drift
  PassivOppstår under normal drift av maskinen ved høy motorhastighet eller høy motorbelastning• InfoCenter viser ikke et ikon som indikerer passiv regenerering.
  • Under passiv regenerering behandler DPF eksosgasser med høy temperatur som oksiderer skadelige utslipp og brenner sot til aske.
  Se Passiv DPF-regenerering.
  HjelpSkjer på grunn av lav hastighet, lav last, eller når datamaskinen oppdager at DPF er fullt av sot• InfoCenter viser ikke et ikon som indikerer hjelpende regenereringen.
  • Under den hjelpende regenereringen justerer motorens datamaskin motorinnstillingene for å heve eksostemperaturen.
  Se Hjelpende regenerering for DPF.
  TilbakestillSkjer hver 100. time• Når ikonet for høy eksostemperatur (Graphic) vises i InfoCenter, pågår en regenerering.
  Skjer også etter en hjelpende regenerering, men bare hvis datamaskinen oppdager at den hjelpende regenereringen ikke reduserte sotnivået tilstrekkelig
   • Under den tilbakestillende regenereringen justerer motorens datamaskin motorinnstillingene for å heve eksostemperaturen.
  Se Tilbakestillende regenerering.

  Typer regenerering av dieselpartikkelfilter som krever at du parkerer maskinen:

  Type regenereringForhold som forårsaker DPF-regenereringDPF-beskrivelse av drift
  ParkertSkjer fordi datamaskinen registrerer mottrykk i DPF på grunn av sotoppsamling• Når ikonet for standby for tilbakestillende/parkert regenerering eller gjenopprettende regenerering (Graphic) eller VARSEL NR. 188 vises i InfoCenter, finnes det en forespørsel om regenerering.
  Skjer også fordi føreren starter en parkert regenerering
  Kan skje fordi InfoCenter er satt opp til å sperre tilbakestillende regenerering og fortsatt bruke maskinen, noe som gjør at det fylles på mer sot når DPF allerede trenger en tilbakestille regenerering• Utfør parkert regenerering så snart som mulig for å unngå å måtte utføre en gjenopprettende regenerering.
  Kan være resultatet av å bruke feil drivstoff eller motorolje• En parkert regenerering krever 30 til 60 minutter for å fullføres.
   • Du må ha minst en ¼ tank med drivstoff i maskinen.
  • Du må parkere maskinen for å utføre en parkert regenerering.
  Se Parkert eller gjenopprettende regenerering.
  GjenopprettendeSkjer fordi føreren ignorerte forespørsler om en parkert regenerering og fortsatte å bruke maskinen, og mer sot samlet seg opp i DPF• Når ikonet for standby for tilbakestillende/parkert regenerering eller gjenopprettende regenerering (Graphic) eller VARSEL NR. 190 vises i InfoCenter, finnes det en forespørsel om gjenopprettende regenerering.
  • En gjenopprettende regenerering kan ta opptil 3 timer.
  • Du må ha minst en ½ tank med drivstoff i maskinen.
  • Du må parkere maskinen for å utføre en gjenopprettende regenerering.
  Se Parkert eller gjenopprettende regenerering.

  Hente DPF-regenereringsmenyene

  Hente DPF-regenereringsmenyene

  1. Gå til servicemenyen, trykk på den midtre knappen for å bla ned til alternativet DPF REGENERATION (DPF-REGENERERING) (Figur 28).

   g227667
  2. Trykk på den høyre knappen for å velge DPF-regenereringen (Figur 28).

  Tid siden forrige regenerering

  Gå til DPF-regenerering menyen, trykk på den midtre knappen for å bla ned til feltet LAST REGEN (SISTE REGEN). (Figur 29).

  Bruk feltet LAST REGEN (SISTE REGEN). for å finne ut hvor mange timer du har kjørt motoren siden forrige tilbakestillende, parkerte eller gjenopprettende regenerering.

  g224693

  Teknikermeny

  Important: For å gjøre det enkelt kan du velge å utføre en parkert regenerering før sotbelastningen når 100 %, forutsatt at motoren har gått mer enn 50 timer siden siste gjennomførte tilbakestillende, parkerte eller gjenopprettende regenerering.

  Bruk teknikermenyen for å vise den gjeldende tilstanden til motorens regenereringskontroll og se det rapporterte sotnivået.

  Gå til DPF-regenereringsmenyen, trykk på den midtre knappen for å bla ned til alternativet TECHNICIAN (TEKNIKER) og trykk på den høyre knappen for å velge det (Figur 30).

  g227348
  • Bruk DPF-drifttabellen for å forstå den gjeldende statusen for DPF-driften (Figur 31).

   g227360

   .

   DPF-drifttabell

   TilstandBeskrivelse
   NormalDPF er i normalbruksmodus – passiv regenerering.
   Assist Regen (hjelpende regen.)Motorens datamaskin utfører en hjelpende regenerering.
   Reset Stby (tilb.still. stby)Motorens datamaskin prøver å kjøre en tilbakestillende regenerering, men ett av følgende forhold forhindrer regenerering:Innstillingen for sperring av regenerering er satt til På.
   Eksostemperaturen er for lav for regenerering.
   Reset Regen (tilbakestillende regen.)Motorens datamaskin kjører en tilbakestillende regenerering.
   Parked Stby (parkert stby)Motorens datamaskin ber deg starte en parkert regenerering.
   Parked Regen (parkert regen.)Du aktiverte en forespørsel om parkert regenerering og motorens datamaskin bearbeider regenereringen.
   Recov stby (gjenopp. stby)Motorens datamaskin ber deg starte en gjenopprettende regenerering.
   Recov Regen (gjenopp. regen.)Du aktiverte en gjenopprettende regenereringsforespørsel og motorens datamaskin bearbeider regenereringen.
  • Vis sotbelastningen, målt som prosentandel av sot i DPF (Figur 32). Se sotbelastningstabellen.

   Note: Sotbelastningen varierer etter hvordan maskinen brukes og DPF-regenerering inntreffer.

   g227359

   Sotbelastningtabell

   Viktige sotbelastningsverdierRegenereringstilstand
   0 % til 5 %Minimum sotbelastningsgrense
   78 %Motorens datamaskin utfører en hjelpende regenerering.
   100 %Motorens datamaskin ber automatisk om en parkert regenerering.
   122 %Motorens datamaskin ber automatisk om en gjenopprettende regenerering.

  Passiv DPF-regenerering

  • Passiv regenerering oppstår som en del av normal motorbruk.

  • Kjør motoren på full motorhastighet og belastning når det er mulig, for å fremme DPF-regenerering.

  Hjelpende regenerering for DPF

  • Motorens datamaskin justerer motorinnstillingene for å heve temperaturen på eksosen.

  • Kjør motoren på full motorhastighet og belastning når det er mulig, for å fremme DPF-regenerering.

  Tilbakestillende regenerering

  Forsiktig

  Eksostemperaturen er varm (ca. 600 °C) under DPF-regenerering. Varm eksos kan skade deg eller andre personer.

  • Bruk aldri motoren på et innestengt område.

  • Pass på at det ikke er brennbare materialer rundt eksossystemet.

  • Rør aldri en varm eksossystemkomponent.

  • Stå aldri nær eller rundt eksosrøret til maskinen.

  g224417
  • Høy eksostemperatur-ikonet Graphic vises i InfoCenter (Figur 33).

  • Motorens datamaskin justerer motorinnstillingene for å heve temperaturen på eksosen.

   Important: Ikonet for høy eksostemperatur indikerer at temperaturen på eksosen som slippes ut av maskinen, kan være varmere enn under vanlig drift.

  • Kjør motoren på full motorhastighet og belastning når det er mulig, for å fremme DPF-regenerering.

  • Ikonet vises i InfoCenter mens den tilbakestillende regenereringen pågår.

  • Ikke slå av motoren eller reduser motorhastigheten mens tilbakestillende regenerering pågår, så sant det er mulig.

   Important: La maskinen fullføre prosessen for tilbakestillende regenerering før motoren slås av.

  Periodisk tilbakestillende regenerering

  Hvis motoren ikke har fullført en vellykket tilbakestillende, parkert eller gjenopprettende regenerering i løpet av de siste 100 driftstimene, vil motorens datamaskin prøve å utføre en tilbakestille regenerering.

  Sette opp regenereringssperre

  Kun tilbakestillende regenerering

  Note: Hvis du sperrer regenerering i InfoCenter, vises VARSEL NR. 185 (Figur 34) hvert 15. minutt mens motoren ber om en tilbakestillende regenerering.

  g224692

  En tilbakestillende regenerering øker motoreksosen. Hvis du bruker maskinen blant trær, kratt, høyt gress, eller andre temperaturømfintlige planter eller materialer, kan du bruke innstillingen for sperring av regenerering for å forhindre at motorens datamaskin utfører en tilbakestillende regenerering.

  Important: Når du slår av motoren og starter den igjen, settes innstillingen for sperring av regenerering tilbake til AV.

  1. Gå til DPF-regenereringsmenyen, trykk på den midtre knappen for å bla ned til alternativet INHIBIT REGEN (SPERR REGEN.) og trykk på den høyre knappen for å velge det (Figur 35).

   g227304
  2. Trykk på den høyre knappen for å endre innstillingen for sperring av regenerering fra På til Av (Figur 35) eller fra Av til På (Figur 36).

   g224691

  Tillat en tilbakestillende regenerering

  InfoCenter viser høy eksostemperatur-ikonet Graphic når den tilbakestillende regenereringen er i gang.

  Note: Hvis INHIBIT REGEN (SPERR REGEN.) er slått På, viser InfoCenter VARSEL NR. 185 (Figur 37). Trykk på knapp 3 for å slå innstillingen for sperring av regenerering AV og fortsette med den tilbakestillende regenereringen.

  g224394

  Note: Hvis InfoCenter viser VARSELSKODE NR. 186 (Figur 38), setter du motoren til full gass (høy tomgang) for å tillate muliggjøre av regenereringen for å fortsette.

  g224395

  Note: Når tilbakestillende regenerering er fullført, forsvinner høy eksostemperatur-ikonet (Graphic) fra InfoCenter-skjermen.

  Parkert eller gjenopprettende regenerering

  • Når motorens datamaskin ber om en parkert eller gjenopprettende regenerering vises ikonet for regenereringsforespørsel (Figur 39) i InfoCenter.

   g224404
  • Maskinen utfører ikke automatisk en parkert eller gjenopprettende regenerering. Du må starte regenereringen via InfoCenter.

  Meldinger for parkert regenerering

  Når motorens datamaskin har bedt om en parkert regenerering vises følgende meldinger i InfoCenter:

  Meldinger for gjenopprettende regenerering

  Når motorens datamaskin ber om en gjenopprettende regenerering, vises følgende meldinger i InfoCenter:

  • Motoradvarsel SPN 3719, FMI: 0 (Figur 44)

   g213867
  • Motoradvarsel SPN 522574, FMI: 0 (Figur 45)

   g318159
  • Gjenopprettende regenerering er nødvendig – kraftuttaket er deaktivert VARSEL NR. 190 (Figur 46)

   g224399

  Important: Utfør en gjenopprettende regenerering for å tilbakestille kraftuttaksfunksjonen. Se Forberede utføring av en parkert eller gjenopprettende regenerering og Utføre en parkert eller gjenopprettende regenerering.

  Note: Startskjermen viser Kraftuttak deaktivert-ikonet. Se Figur 43 i Meldinger for parkert regenerering.

  Statusbegrensning for DPF

  • Hvis motorens datamaskin ber om en gjenopprettende regenerering eller behandler en gjenopprettende regenerering, og du blar ned til alternativet PARKED REGEN (PARKERT REGEN.), låses parkert regenerering og låsikonet (Figur 47) vises i nedre høyre hjørne i InfoCenter.

   g224625
  • Hvis motorens datamaskin ikke har bedt om en gjenopprettende regenerering og du blar ned til alternativet RECOVERY REGEN (GJENOPPRETTENDE REGEN.), låses den gjenopprettende regenereringen og låsikonet (Figur 48) vises i nedre høyre hjørne av InfoCenter.

   g224628

  Forberede utføring av en parkert eller gjenopprettende regenerering

  1. Påse at maskinen har tilstrekkelig drivstoff på tanken for typen regenerering du utfører:

   • Parkert regenerering: Drivstofftanken må være minst ¼ full før du utfører parkert regenerering.

   • Gjenopprettende regenerering: Drivstofftanken må være minst ½ full før du utfører gjenopprettende regenerering.

  2. Flytt maskinen utendørs til et område fritt for brennbare materialer.

  3. Parker maskinen på en jevn flate.

  4. Sørg for at trekkontroll- eller bevegelseskontrollspakene er i NøYTRAL stilling.

  5. Hvis aktuelt, slå av kraftuttaket og senk klippeenhetene eller tilbehør.

  6. Sett på parkeringsbremsen.

  7. Sett gassen til lav TOMGANG-stilling.

  Utføre en parkert eller gjenopprettende regenerering

  Forsiktig

  Eksostemperaturen er varm (ca. 600 °C) under DPF-regenerering. Varm eksos kan skade deg eller andre personer.

  • Bruk aldri motoren på et innestengt område.

  • Pass på at det ikke er brennbare materialer rundt eksossystemet.

  • Rør aldri en varm eksossystemkomponent.

  • Stå aldri nær eller rundt eksosrøret til maskinen.

  Important: Maskinens datamaskin avbryter DPF-regenerering hvis du øker motorhastigheten fra lav tomgang eller frigjør parkeringsbremsen.

  1. Gå til DPF-regenereringsmenyen, trykk på den høyre knappen for å bla ned til enten alternativet PARKED REGEN START (START PARKERT REGEN.) eller alternativet RECOVERY REGEN START (START GJENOPPRETTENDE REGEN.) (Figur 49) og trykk på den høyre knappen for å starte regenereringen (Figur 49).

   g224402g224629
  2. Sjekk at du har en fjerdedel igjen på drivstofftanken på SJEKK DRIVSTOFFNIVå-skjermen hvis du utfører en parkert regenerering, eller halvfull tank hvis du utfører en gjenopprettende regenerering, og trykk på den høyre knappen for å fortsette (Figur 50).

   g224414g227678
  3. Sjekk på DPF-sjekklisteskjermen at parkeringsbremsen er aktivert og at motorhastigheten er satt til lav tomgang (Figur 51).

   g224407g227679
  4. Trykk på den høyre knappen på START DPF-REGEN.-skjermen for å fortsette (Figur 52).

   g224626g224630
  5. InfoCenter viser STARTER DPF-REGENERERING-meldingen (Figur 53).

   g224411g227681
  6. InfoCenter viser tid for å fullføre meldingen (Figur 54).

   g224406g224406
  7. Motorens datamaskin sjekker motorens tilstand og feilinformasjon. InfoCenter kan vise følgende meldinger funnet i tabellen som følger:

   Note: Hvis du forsøker å gjøre en tvungen, parkert fornyelse før 50 timer etter den siste vellykkede fornyelsen, vises denne meldingen.Hvis maskinen ber om en fornyelse, og denne meldingen vises, må du kontakte en autorisert Toro-forhandler for service.

   Sjekk tabellen for meldinger og korrigerende tiltak

   Graphic
   Korrigerende tiltak: Gå ut av regenereringsmenyen og la maskinen kjøre til det er mer enn 50 timer siden forrige regenerering. Se Tid siden forrige regenerering.
   GraphicGraphic
   Korrigerende tiltak: Feilsøk motorfeilen og prøv DPF-regenereringen på nytt.
   GraphicGraphic
   Korrigerende tiltak: Start og stopp motoren.
   GraphicGraphic
   Korrigerende tiltak: Kjør motoren for å varme opp kjølevæsken til 60 °C.
   GraphicGraphic
   Korrigerende tiltak: Endre motorhastigheten til lav tomgang.
   GraphicGraphic
   Korrigerende tiltak: Feilsøk tilstanden til motorens datamaskin, og prøv DPF-regenereringen på nytt.
  8. InfoCenter viser startskjermen, og regenereringsbekreftelsesikonet (Figur 55) vises i nedre høyre hjørne av skjermen mens regenereringen pågår.

   g224403

   Note: InfoCenter viser høy eksostemperatur-ikonet Graphic mens DPF-regenereringen pågår.

  9. Når motorens datamaskin fullfører en parkert eller gjenopprettende regenerering, viser InfoCenter VARSEL NR. 183 (Figur 56). Trykk på den venstre knappen for å avslutte og gå tilbake til startskjermen.

   g224392

   Note: Hvis regenereringen ikke fullføres, viser InfoCenter varsel nr. 184 (Figur 56). Trykk på den venstre knappen for å avslutte og gå tilbake til startskjermen.

   g224393

  Avbryte en parkert eller gjenopprettende regenerering

  Bruk innstillingene Parked Regen Cancel (avbryt parkert regen.) eller Recovery Regen Cancel (avbryt gjenopprettende regen.) for å avbryte en parkert eller gjenopprettende regenerering som er i gang.

  1. Gå til DPF-regenereringsmenyen (Figur 58).

   g227305
  2. Trykk på den midtre knappen for å bla ned til alternativetPARKED REGEN CANCEL (AVBRYT PARKERT REGEN.) (Figur 58) eller RECOVERY REGEN CANCEL (AVBRYT GJENOPPRETTENDE REGEN.) (Figur 59).

   g227306
  3. Trykk på den høyre knappen for å velge alternativet Regen Cancel (avbryt regen.) (Figur 58 eller Figur 59).

  Brukstips

  Gjøre deg kjent med maskinen

  Før du klipper gress bør du øve på å bruke maskinen i et åpent område. Start og lå av motoren. Bruk i fremover- og reversstilling. Senk og hev klippeenhetene, og aktiver og deaktiver klippeenhetene. Når du føler at du kjenner maskinen kan du øve på å kjøre opp og ned skråninger ved ulike hastigheter.

  Velge riktig klippehøyde etter forholdene

  Klipp omtrent 25 mm eller ikke mer enn en tredjedel av gresstrået når du klipper. I svært frodig og tett gress kan det hende at du må heve klippehøyden.

  Klipping

  Vri tenningsnøkkelen til På-stillingen, start motoren og flytt gassen til HURTIG-stillingen. Flytt aktiver/deaktiver-bryteren til AKTIVER-stillingen og bruk spaken for heving/senking av klippeenhetene for å kontrollere klippenhetene. For å kjøre fremover og klippe gress, trykk trekkpedalen fremover.

  Note: La motoren gå på tomgang i fem minutter før du slår den av etter å ha brukt den med full last. Hvis du ikke gjør dette, kan du få problemer med turboladeren.

  Klippe med skarpe kniver

  En skarp kniv lager et jevnere kutt uten å rive eller trevle opp gresstråene. En sløv kniv, som river og trevler opp gresstråene, forårsaker at gresset blir brunt på tuppene. Dette hemmer gressveksten og gjør det mer utsatt for sykdommer. Sørg for at kniven er i god stand og at knivvingen er hel.

  Kontrollere klippeenhetstilstanden

  Påse at kamrene på hver klippeenhet er i god stand. Rett ut evt. bøyde kammerkomponenter for å sikre korrekt klaring mellom knivspiss og kammer.

  Kontrollere gressklipperhuset etter bruk

  Rengjør undersiden av gressklipperhuset for å sørge for optimal ytelse. Hvis du lar klipperester hope seg opp i gressklipperhuset, reduseres klippeytelsen til gressklipperen.

  Transportere maskinen mellom jobber

  Flytt aktiverings-/deaktiveringsbryteren til DEAKTIVERT stilling og hev klippeenhetene til TRANSPORTstilling. Flytt klippe-/transportspaken til TRANSPORTstilling. Vær forsiktig når du kjører mellom gjenstander slik at du ikke skader maskinen eller klippeenhetene ved et uhell. Vær svært forsiktig når du bruker maskinen i bakker. Se Sikkerhet i skråninger.

  Etter bruk

  Generell sikkerhet

  • Før du forlater førerplassen, må du slå av motoren, ta ut nøkkelen (hvis utstyrt) og vente til alle bevegelser står stille. La maskinen kjøle seg ned før du justerer den, utfører service på den, rengjør den eller setter den til oppbevaring.

  • Fjern gress og rusk fra klippeenhetene, drivverk, lyddemperne og motorrommet for å unngå at det begynner å brenne. Tørk opp eventuelt olje- eller drivstoffsøl.

  • Hvis klippeenhetene er i transportstilling, bruk mekanisk lås (hvis tilgjengelig) før du forlater maskinen uten tilsyn.

  • La motoren bli kald før maskinen settes på et lukket sted.

  • Ta ut nøkkelen og steng drivstofftilførselen (hvis så utstyrt) før oppbevaring eller transport av maskinen.

  • Oppbevar aldri maskinen eller bensinkannen hvor det er åpen ild, gnist eller kontrollampe som på en varmtvannstank eller andre apparater.

  • Vedlikehold og rengjør sikkerhetsbelte(r) etter behov

  Identifisere festepunktene

  • Foran på maskinen – hullet i den rektangulære platen, under akselrøret, innenfor hvert forhjul (Figur 60).

   g031851
  • Baksiden av maskinen – på hver side av maskinen på den bakre rammen(Figur 61)

   g004555

  Transportere maskinen

  • Ta ut nøkkelen og steng drivstofftilførselen (hvis så utstyrt) før oppbevaring eller transport av maskinen.

  • Vær forsiktig når du skal sette maskinen på en tilhenger eller lastebil, og når du skal sette den ned på bakken igjen.

  • Bruk en bred rampe når du laster maskinen på en tilhenger eller lastebil.

  • Fest maskinen godt.

  Skyve eller taue maskinen

  I nødstilfeller kan du flytte maskinen ved å aktivere omløpsventilen i den hydrauliske pumpen med variabelt fortrengningsvolum og deretter skyve eller taue den.

  Important: Ikke skyv eller tau maskinen med en større hastighet enn 3–4,8 km/t. Hvis du skyver eller tauer i en raskere hastighet, kan det interne drivverket skades.Omløpsventilen må være åpen når du skyver eller tauer maskinen.

  1. Finn omløpsventilen plassert på venstre side av hydrostaten (Figur 62).

   g003995
  2. Løsne bolten halvannen omdreining for å la olje gå utenom internt.

   Note: Siden du går utenom giroljen, kan du flytte maskinen sakte uten at drivverket skades.

  3. Skyv eller slep maskinen.

  4. Når du er ferdig med å skyve eller taue maskinen, lukker du omløpsventilen. Trekk til ventilen med et moment på 11 Nm.

   Important: Påse at omløpsventilen er lukket før du starter motoren. Hvis motoren kjøres med omløpsventilen åpen, vil det føre til at drivverket overopphetes.

  Vedlikehold

  Note: Fastslå hva som er høyre og venstre side på maskinen ved å stå i normal arbeidsstilling.

  Sikkerhet ved vedlikehold

  • Før du forlater førerplassen, gjør følgende:

   • Parker maskinen på en jevn flate.

   • Koble ut kraftoverføringen, og senk utstyret.

   • Sett på parkeringsbremsen.

   • Slå av motoren og ta ut nøkkelen (hvis utstyrt).

   • Vent til alle bevegelige deler har stoppet.

  • La maskinen kjøle seg ned før du utfører vedlikehold.

  • Hvis klippeenhetene er i transportstilling, bruk mekanisk lås (hvis utstyrt) før du forlater maskinen uten tilsyn.

  • Ikke utfør vedlikehold når motoren er i gang hvis du kan unngå det. Hold deg borte fra bevegelige deler.

  • Støtt maskinen med jekkstøtter når du arbeider under maskinen.

  • Vær forsiktig når du slipper ut trykket i komponenter med lagret energi.

  • Hold alle deler av maskinen i god stand, og sørg for at de er godt festet, spesielt delene som fester knivene.

  • Skift ut slitte eller skadde merker.

  • For å oppnå optimal ytelse og holde maskinen i sikkerhetsgodkjent stand, skal det kun brukes ekte Toro-reservedeler og -tilbehør. Reservedeler som er laget av andre produsenter, kan være farlige, og de kan derfor føre til at garantien blir ugyldig.

  Anbefalt vedlikeholdsplan

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Etter første time
 • Stram hjulenes hakemuttere til 94 til 122 Nm.
 • Etter de 10 første timene
 • Stram hjulenes hakemuttere til 94 til 122 Nm.
 • Kontroller spenningen til generatorremmen.
 • Etter de 50 første timene
 • Skift motoroljen og oljefilteret.
 • For hver bruk eller daglig
 • Kontroller trykket i dekkene.
 • Kontroller funksjonen til bryterne på sikkerhetssperresystemet.
 • Kontroller stoppetiden til kniven.
 • Kontroller motoroljenivået.
 • Tapp vann eller andre urenheter fra vannutskilleren.
 • Kontroller kjølevæskenivået i ekspansjonstanken, og rengjør rusk fra skjermen, oljekjøleren og radiatorens forside.
 • Fjern rusk fra skjermen og radiator/oljekjøler (oftere under skitne driftsforhold).
 • Kontroller nivået på hydraulikkvæsken.
 • Kontroller hydrauliske ledninger og slanger for å kontrollere at det ikke er lekkasjer, at det ikke er knekk på dem, at ingen monteringsstøtter er løse, at ingen beslag er løse og at de ikke er slitt på grunn av værforhold eller kjemisk forringelse.
 • Rengjør maskinen.
 • Rengjør og vedlikehold setebeltet.
 • Hver 50. driftstime
 • Smør lagrene og hylsene (umiddelbart etter hver gang du vasker maskinen, uavhengig av de oppførte intervallene).
 • Kontroller batteriets tilstand og rengjør det.
 • Kontroller koblingene til batteriledningene
 • Hver 100. driftstime
 • Undersøk slangene for kjølesystemet.
 • Kontroller spenningen til generatorremmen.
 • Hver 250. driftstime
 • Stram hjulenes hakemuttere til 94 til 122 Nm.
 • Skift motoroljen og oljefilteret.
 • Hver 400. driftstime
 • Overhal luftrenseren. (Eller tidligere hvis luftrenserindikatoren lyser rødt. Overhal den oftere under ekstremt støvete eller skitne forhold.)
 • Bytt ut drivstoffilteret.
 • Kontroller drivstoffslangene og -koblingene.
 • Skift ut drivstoffilterboksen.
 • Hver 800. driftstime
 • Tøm og rengjør drivstofftanken.
 • Kontroller spissingen av bakhjulene.
 • Skift hydraulikkvæske og -filtre hvis du ikke bruker anbefalt hydraulikkvæske eller har noen gang fylt beholderen med en alternativ væske.
 • Skift hydraulikkvæske og -filtre hvis du ikke bruker anbefalt hydraulikkvæske eller har noen gang fylt beholderen med en alternativ væske (oftere hvis indikatoren for serviceintervall er i den røde sonen).
 • Pakk bakhjulenes kulelagre.
 • Hver 1000. driftstime
 • Hvis du bruker den anbefalte hydraulikkvæsken, skift ut hydraulikkfilteret (oftere hvis indikatoren for serviceintervall er i den røde sonen).
 • Hver 2000. driftstime
 • Skift hydraulikkvæske og filtre hvis du bruker anbefalt hydraulikkvæske.
 • Hver 3000. driftstime
 • Demonter, rengjør og monter sotfilteret til DPF,eller rengjør sotfilteret hvis motorfeil spn 3720 fmi 16 eller spn 3720 fmi 0 vises i InfoCenter.
 • Før lagring
 • Tøm og rengjør drivstofftanken.
 • Annet hvert år
 • Tøm og fyll på ny kjølevæske.
 • Tøm og skyll hydraulikktanken.
 • Kontroller hydraulikkslangene.
 • Skift ut alle beveglige slanger.
 • Important: Hvis du utfører vedlikehold på maskinen og kjører motoren med en eksosuttrekkskanal, må du sette innstillingen for sperring av regenerering til ON (på). Se Sette opp regenereringssperre.

  Kontrolliste for daglig vedlikehold

  Ta kopi av denne siden for rutinemessig bruk.

  VedlikeholdskontrollpunktFor uke:
  Ma.Ti.On.To.Fr.Lø.Sø.
  Kontroller at sikkerhetssperresystemet virker.       
  Kontroller at bremsene virker som de skal.       
  Kontroller motorolje- og drivstoffnivået.       
  Tøm drivstoff-/vannutskilleren.       
  Kontroller indikatoren for luftfilterbegrensning.       
  Kontroller at det ikke er rusk i radiatoren eller på skjermen.       
  Kontroller uvanlige motorlyder.1       
  Kontroller uvanlige driftslyder.       
  Kontroller oljenivået for det hydrauliske systemet.       
  Kontroller indikatoren for det hydrauliske filteret.2       
  Kontroller om de hydrauliske slangene er skadet.       
  Kontroller om det har oppstått væskelekkasjer.       
  Kontroller trykket i dekkene.       
  Kontroller at instrumentene virker.       
  Kontroller klippehøydejusteringen.       
  Kontroller knivenes tilstand.       
  Kontroller alle smøreniplene for smøring.3       
  Lakker over ødelagt maling.       

  1. Kontroller glødepluggene og injektormunnstykkene hvis maskinen er vanskelig å starte, hvis det kommer ut mye røyk, eller hvis motoren går ujevnt.

  2. Kontroller med motoren i gang og oljen ved driftstemperatur

  3. Straks etter hver vask, uansett hva som står oppført

  Bemerkninger om spesielle områder

  Kontroll utført av:
  PunktDatoInformasjon
  1  
  2  
  3  
  4  
  5  
  6  
  7  
  8  

  Important: Se i brukerhåndboken for flere vedlikeholdsprosedyrer.

  Note: Last ned en gratis kopi av det elektriske eller hydraliske skjemaet ved å gå til www.Toro.com, og søke etter maskinen fra koblingen Håndbøker på hjemmesiden.

  Forberedelse for vedlikehold

  Heve maskinen

  Bruk følgende som punkter for å jekke opp maskinen:

  • Foran på maskinen – rektangulær plate, under akselrøret, innenfor hvert forhjul (Figur 63).

   g031850
  • Baksiden av maskinen – rektangulært akselrør på bakakselen.

  Smøring

  Smøre lagrene og hylsene

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Hver 50. driftstime
 • Smør lagrene og hylsene (umiddelbart etter hver gang du vasker maskinen, uavhengig av de oppførte intervallene).
 • Hvis du bruker maskinen under vanlige forhold, bruk nr. 2 litiumsbasert smørefett for å smøre alle lagrene og hylsene ved spesifiserte vedlikeholdsintervall. Smør lagrene og hylsene umiddelbart etter hver vask, uansett hva som står oppført i intervallisten.

  Plassering av og antall smørenipler er som følger:

  • U-ledd for pumpedrivaksel (3) – Figur 64

   g003962
  • Løftearmssylindere for klippeenheten (2 hver) – Figur 65

   g011612
  • Løftearmsdreietapper (1 hver) – Figur 65

  • Bærerammedreietapp for klippeenhet (1 hver) – Figur 66

   g011613
  • Svingaksel for løftearm (1 hver) – Figur 67

   g004157
  • Bakakselens parallellstag (2) – Figur 68

   g003987
  • Akselstyringsdreietapp (1) – Figur 69

   g004169
  • Styresylinderens kuleledd (2) og bakaksel (1) – Figur 70

   g011614
  • Bremsepedal (1) – Figur 71

   g011615
  • Klippeenhetens spindelaksellager (2 per klippeenhet) – Figur 72

   Note: Du kan bruke nippelen som er lettest tilgjengelig. Pump smørefett inn i nippelen inntil du ser en liten mengde smørefett nederst på spindelhuset (under klippeenheten).

   g008906
  • Bakre valselagre (2 per klippeenhet) – Figur 73

   g008907

   Note: Påse at smørerillen på hver valse er på linje med smørehullet i hver ende av valseakselen. For å hjelpe deg å rette inn rillen og hullet finnes det et innrettingsmerke på den ene enden av valseakselen.

  Vedlikehold av motor

  Motorsikkerhet

  • Slå av motoren og fjern nøkkelen før du sjekker oljen eller tilsetter olje til veivhuset.

  • Du må ikke endre hastighetsregulatoren eller ruse motoren.

  Overhale luftrenseren

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Hver 400. driftstime
 • Overhal luftrenseren. (Eller tidligere hvis luftrenserindikatoren lyser rødt. Overhal den oftere under ekstremt støvete eller skitne forhold.)
 • Kontroller hele inntakssystemet for lekkasjer, skade eller løse slangeklemmer. Ikke bruk et ødelagt luftfilter.

  Overhal filteret på luftrenseren kun når indikatoren tilsier det. Hvis du skifter filteret før det er nødvendig, øker dette bare risikoen for at det kommer inn smuss i motoren når filteret fjernes.

  Important: Påse at dekselet sitter korrekt på, er forseglet mot luftrenserhuset og at gummiuttaksventilen er vendt nedover – mellom urviserstillingene kl. 5 til kl. 7 sett fra enden.

  g194209g031351

  Kontrollere motoroljen

  Oljespesifikasjon

  Toro Premium-motorolje er tilgjengelig fra autoriserte Toro-forhandlere med viskositetsklasse på enten 15W-40 eller 10W-30.

  Bruk motorolje av høy kvalitet med lavt askeinnhold som overholder eller overskrider følgende spesifikasjoner:

  • API-servicekategori CJ-4 eller høyere

  • ACEA-servicekategori E6

  • JASO-servicekategori DH-2

  Important: Bruk av en annen motorolje enn API CJ-4 eller høyere, ACEA E6 eller JASO DH-2 kan føre til at dieselpartikkelfilteret tilstoppes eller forårsaker motorskade.

  Bruk følgende viskositetsklasse for motorolje:

  • Anbefalt olje: SAE 15W-40 (over -18 °C) 

  • Alternativ olje: SAE 10W-30 eller 5W-30 (alle temperaturer)

  Kontrollere motoroljenivået

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  For hver bruk eller daglig
 • Kontroller motoroljenivået.
 • Motoren leveres med olje i veivhuset. Oljenivået må imidlertid sjekkes før og etter at motoren startes for første gang.

  Important: Kontroller motoroljenivået daglig. Hvis motoroljenivået er over Full-merket på peilestaven, kan motoroljen være fortynnet med drivstoff.Hvis motoroljenivået er over Full-merket, skift motorolje.

  Den beste tiden for å sjekke motoroljen er når motoren er kald før den har blitt startet for dagen. Hvis den allerede har blitt kjørt, la oljen flyte tilbake ned i bunnpannen i minst ti minutter før du sjekker oljen. Hvis oljenivået er på eller under ”add”-merket på peilestaven, tilfør mer olje til oljenivået når ”full”-merket. Ikke overfyll motoren med olje.

  Important: Hold motoroljenivået mellom øvre og nedre grense på peilestaven. Motoren kan svikte hvis du kjører den med for mye eller for lite olje.

  1. Parker maskinen på en jevn flate.

  2. Kontroller motoroljenivået (Figur 75).

   g194204g031256

   Note: Når du skal bruke en annen olje, tapper du all den gamle oljen fra veivhuset før du fyller på ny olje.

  Veivhusets oljekapasitet

  Cirka 5,2 liter med filteret.

  Skifte motorolje og filter

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Etter de 50 første timene
 • Skift motoroljen og oljefilteret.
 • Hver 250. driftstime
 • Skift motoroljen og oljefilteret.
  1. Start motoren, og la den gå i fem minutter for å varme opp oljen.

  2. Før du forlater operatørsetet må du parkere maskinen på en jevn flate, slå av motoren, ta ut nøkkelen og vente til alle bevegelige deler står stille.

  3. Skift motorolje og filter (Figur 76).

   g194203g031400
  4. Tilsett olje til veivhuset.

  Vedlikehold av drivstoffsystem

  Overhale drivstoffilteret

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Hver 400. driftstime
 • Bytt ut drivstoffilteret.
  1. Rengjør området rundt motordrivstoff-filteret (Figur 77).

   g021576
  2. Fjern filteret og rengjør hodemonteringsoverflaten (Figur 77).

  3. Smør filterpakningen med ren motorsmøreolje. Les brukerhåndboken for motoren for mer informasjon.

  4. Monter den tørre filterboksen for hånd til pakningen kommer i kontakt med filterhodet, og drei den deretter en halv omdreining til.

  5. Start motoren, og se etter drivstofflekkasjer rundt filterhodet.

  Kontrollere drivstoffslangene og -koblingene

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Hver 400. driftstime
 • Kontroller drivstoffslangene og -koblingene.
 • Kontroller om koblingene er slitte, ødelagte eller løse.

  Overhale drivstoffoppsamlingsslangen

  Drivstoffoppsamlingsslangen, som finnes inne i drivstofftanken, er utstyrt med en skjerm som hindrer at smuss kommer inn i drivstoffsystemet. Fjern drivstoffoppsamlingsslangen og rengjør skjermen etter behov.

  Overhale vannutskilleren

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  For hver bruk eller daglig
 • Tapp vann eller andre urenheter fra vannutskilleren.
 • Hver 400. driftstime
 • Skift ut drivstoffilterboksen.
 • Når du har skiftet ut vannutskilleren, må du dreie nøkkelen til ON, men du må ikke starte motoren tre ganger i ti sekunder hver gang.

  g194210g031662

  Tømme drivstofftanken

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Hver 800. driftstime
 • Tøm og rengjør drivstofftanken.
 • Før lagring
 • Tøm og rengjør drivstofftanken.
 • I tilleggg til den planlagte serviceintervallen, tøm og rengjør tanken hvis drivstoffsystemet blir forurenset, eller hvis du oppbevarer maskinen over en lengre periode. Bruk rent drivstoff til å spyle tanken.

  Vedlikeholde dieseloksideringskatalysatoren (DOC) og sotfilteret

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Hver 3000. driftstime
 • Demonter, rengjør og monter sotfilteret til DPF,eller rengjør sotfilteret hvis motorfeil spn 3720 fmi 16 eller spn 3720 fmi 0 vises i InfoCenter.
 • Hvis motorfeilene , eller vises i InfoCenter (Figur 79), rengjør sotfilteret med følgende trinn:

  g214715g213864g213863
  1. Se motordelen i servicehåndboken for informasjon om demontering og montering av dieseloksideringskatalysatoren og sotfilteret til DPF.

  2. Kontakt en autorisert Toro-forhandler mht. reservedeler eller service av dieseloksideringskatalysatoren og sotfilteret.

  3. Kontakt en autorisert Toro-forhandler for å få dem til å tilbakestille motorkontrollenheten etter at du monterer et rent dieselpartikkelfilter.

  Vedlikehold av elektrisk system

  Sikkerhet for elektrisk system

  • Koble fra batteriet før du reparerer maskinen. Koble kabelen fra den negative polen først, og deretter den andre kabelen fra den positive polen. Koble til den positive polen først og den negative polen sist.

  • Lad opp batteriet på et åpent sted med god ventilasjon og borte fra gnister eller åpen ild. Koble laderen fra strømuttaket før du kobler den til eller fra batteriet. Ha på deg beskyttelsesklær og bruk verktøy som er isolert.

  Vedlikeholde batteriet

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Hver 50. driftstime
 • Kontroller batteriets tilstand og rengjør det.
 • Kontroller koblingene til batteriledningene
 • Utfør følgende oppgaver for å foreta service på batteriet:

  • Kontroller batteriets tilstand

  • Rengjør batteriet (hvis nødvendig)

   Note: Du rengjør batteriet ved å vaske hele kassen med en oppløsning av natron og vann. Skyll med rent vann.

  • Sjekk batterikabeltilkoblingene, og smør batteripolene og kabelskjøtestykkene med Grafo 112X eller vaselin for å forhindre korrosjon.

  Important: Før du sveiser på maskinen, må du koble den negative kabelen fra batteriet for å forhindre at det elektriske systemet tar skade. Dessuten må du koble fra motoren, InfoCenter og maskinkontrollene før sveisearbeid utføres på maskinen.

  Finne sikringene

  Det er åtte sikringer i det elektriske systemet. Sikringsblokken (Figur 80) sitter bak kontrollarmens tilgangspanel. Se Figur 81 for en beskrivelse av hver sikring.

  g021219
  decal117-0169

  Lade batteriet

  Advarsel

  Når batteriet lades, utvikles det gasser som kan eksplodere.

  Ikke røyk i nærheten av batteriet og hold gnister og åpen ild borte fra batteriet.

  Important: Batteriet må alltid være fulladet. Dette er spesielt viktig for å forhindre at batteriet blir ødelagt når temperaturen er under 0° C.

  1. Rengjør utsiden av batteriet og batteripolene.

   Note: Koble ledningene til batteriladeren til batteripolene før du kobler laderen til en strømkilde.

  2. Se på batteriet og identifiser de positive og negative batteripolene.

  3. Koble den positive ledningen på batteriladeren til den positive batteripolen (Figur 82).

   g003792
  4. Koble den negative ledningen på batteriladeren til den negative batteripolen (Figur 82).

  5. Koble batteriladeren til en strømkilde, og lad opp batteriet.

   Important: Batteriet må ikke overopplades.

  6. Når batteriet er helt oppladet, kobler du laderen fra strømkilden, og deretter laderledningene fra batteripolene (Figur 82).

  Vedlikehold av drivsystem

  Justere trekkdrivet for fri

  Maskinen må ikke bevege seg når du slipper opp trekkpedalen. Hvis dette skjer, må maskinen justeres på følgende måte:

  1. Parker maskinen på en jevn overflate, slå av motoren, og senk klippeenhetene ned på bakken.

  2. Jekk opp maskinen til alle dekkene er løftet opp fra bakken. Se Heve maskinen. Støtt maskinen med jekkstøtter, slik at den ikke kan falle ned ved et uhell.

  3. På den høyre siden av hydrostaten løsner du festeskruen på trekkjusteringskammen (Figur 83).

   g004147

   Advarsel

   Motoren må være i gang, slik at du kan utføre den endelige justeringen av trekkjusteringskammen. Dette kan føre til personskader.

   For å beskytte deg mot personskade må du holde hender, føtter, ansiktet og andre kroppsdeler borte fra lyddemperen, andre varme deler i motoren og eventuelle deler som roterer.

  4. Vri om tenningsnøkkelen til På-stillingen, start motoren, og roter den sekskantede kambolten i begge retninger til hjulene slutter å rotere.

  5. Trekk til låsemutteren for å sikre justeringen.

  6. Vri tenningsnøkkelen til AV-stillingen, fjern jekkstøttene, og senk maskinen til bakken.

  7. Prøvekjør maskinen for å kontrollere at den ikke kryper.

  Justere bakhjulenes hjulspissing

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Hver 800. driftstime
 • Kontroller spissingen av bakhjulene.
  1. Vri rattet slik at bakhjulene peker rett fremover.

  2. Løsne låsemutteren på begge ender av parallellstaget (Figur 84).

   Note: Enden av parallellstaget med eksternt spor er venstregjenget.

   g031686
  3. Roter parallellstaget ved å bruke skrunøkkelslissen.

  4. Mål avstanden foran og bak på bakhjulene i akselhøyde.

   Note: Avstanden foran på bakhjulene skal være mindre enn 6 mm av avstanden som målt bak på bakhjulene.

  5. Gjenta prosedyren etter behov.

  Vedlikehold av kjølesystem

  Kjølesystemsikkerhet

  • Du kan bli forgiftet av å svelge motorkjølevæske. Oppbevares utilgjengelig for barn og kjæledyr.

  • Utslipp av varm kjølevæske under trykk, eller berøring av en varm radiator og omsluttende deler, kan føre til alvorlige brannsår.

   • La alltid motoren kjøle seg ned i minst 15 minutter før du fjerner radiatorlokket.

   • Bruk en klut når du åpner radiatorlokket. Åpne det forsiktig, slik at dampen kan slippe ut.

  • Ikke bruk maskinen uten at dekslene er på plass.

  • Hold fingre, hender og bekledning unna roterende vifter og drivremmer.

  Kontrollere kjølesystemet

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  For hver bruk eller daglig
 • Kontroller kjølevæskenivået i ekspansjonstanken, og rengjør rusk fra skjermen, oljekjøleren og radiatorens forside.
 • Kjølesystemet er fylt med en oppløsning som er halvt om halvt med vann og frostvæske med etylenglykol. Kapasiteten til kjølesystemet er 9,5 liter.

  Fare

  De roterende viftene og drivremmene kan forårsake personskader.

  • Ikke bruk maskinen uten at verneplatene er på plass.

  • Hold fingre, hender og bekledning unna roterende vifter og drivremmer.

  • Stans motoren og ta ut tenningsnøkkelen før du utfører vedlikehold.

  1. Kontroller kjølemiddelnivået i ekspansjonstanken (Figur 85).

   Note: Kjølemiddelnivået skal være mellom merkene på siden av tanken.

   g021866
  2. Hvis kjølemiddelnivået er lavt, tar du av lokket på ekspansjonstanken og etterfyller systemet. Ikke fyll på for mye.

  3. Sett på ekspansjonstanklokket.

  Rengjøre kjølesystemet

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  For hver bruk eller daglig
 • Fjern rusk fra skjermen og radiator/oljekjøler (oftere under skitne driftsforhold).
 • Hver 100. driftstime
 • Undersøk slangene for kjølesystemet.
 • Annet hvert år
 • Tøm og fyll på ny kjølevæske.
 • Fjern rusk fra den skjermen og radiator/oljekjøler daglig (rengjør oftere under skitne forhold).

  1. Vri tenningsnøkkelen til AV-stillingen, og ta ut nøkkelen.

  2. Rengjør motorområdet nøye for alt rusk.

  3. Lås opp klemmen og sving bakre skjerm åpen (Figur 86).

   g004138
  4. Rengjør begge sidene av radiatoren og oljekjøleren (Figur 87) grundig med trykkluft.

   g022306
  5. Lukk skjermen og fest låsen.

  Vedlikehold av bremser

  Justere parkeringsbremsen

  Juster bremsene når det er mer enn 2,5 cm frigang (Figur 88) på bremsepedalen, eller når det kreves mer bremsekraft. Frigang er avstanden bremsepedalen kan beveges før du merker bremsemotstand.

  g026816

  Note: Bruk hjulmotorens motreaksjon til å vippe tromlene frem og tilbake for å sikre at tromlene har frigang før og etter justeringen.

  1. Hvis du vil redusere frigangen til bremsepedalene, strammer du bremsene ved å løsne den fremre mutteren på bremsekabelens gjengeende (Figur 89).

   g031689
  2. Trekk til den bakre mutteren for å flytte kabelen bakover til bremsepedalene har en frigang (Figur 88) på 6,3 til 12,7 mm, før hjulene låses.

  3. Stram de fremre mutterne og kontroller at begge kablene igangsetter bremsene samtidig. Pass på at kabelrøret ikke roteres ved stramming.

  Justere parkeringsbremselåsen

  Justering av bremsesperren kreves hvis parkeringsbremsen ikke aktiveres og låses.

  1. Løsne de to skruene som fester parkeringsbremsespaken til rammen (Figur 90).

   g031690
  2. Trykk parkeringsbremsepedalen fremover til bremsesperrehaken aktiveres fullstendig på bremsesperren (Figur 90).

  3. Stram de to skruene som låser justeringen.

  4. Trykk ned bremsepedalen for å koble fra parkeringsbremsen.

  5. Sjekk justeringen, og juster etter behov.

  Vedlikehold av remmer

  Overhale generatorremmen

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Etter de 10 første timene
 • Kontroller spenningen til generatorremmen.
 • Hver 100. driftstime
 • Kontroller spenningen til generatorremmen.
 • Note: Remmen har riktig spenning når du kan trykke den ned 10 mm midt mellom remskivene med en kraft på 44 N.

  1. Hvis du ikke kan trykke den ned 10 mm, løsner du monteringsboltene for generatoren (Figur 91).

   g020537
  2. Øk eller reduser spenningen til generatorremmen, og stram til boltene.

  3. Kontroller hvor langt ned du kan trykke beltet, for å kontrollere at spenningen er riktig.

  Vedlikehold av hydraulisk system

  Sikkerhet for hydraulikksystem

  • Oppsøk legehjelp øyeblikkelig hvis olje kommer i direkte kontakt med huden. Innsprøytet væske må fjernes kirurgisk innen få timer av en lege.

  • Kontroller at alle hydraulikkslanger og ledninger er i god stand, og at alle hydrauliske koblinger og beslag er tette, før det hydrauliske systemet settes under trykk.

  • Hold kropp og hender borte fra hull eller dyser som sprøyter ut hydraulisk olje under høyt trykk.

  • Bruk kartong eller papir til å finne lekkasjer.

  • Før du utfører vedlikehold eller reparasjoner på det hydrauliske systemet, må du forsiktig slippe ut alt trykket.

  Service i forbindelse med hydraulikkvæske

  Spesifisering av hydraulikkvæske

  Beholderen fylles på fabrikken med hydraulikkvæske av høy kvalitet. Kontroller nivået på hydraulikkvæsken før du starter maskinen for første gang, og deretter hver dag. Se Kontrollere nivået på hydraulikkvæsken.

  Anbefalt hydraulikkvæske: Toro PX Extended Life-hydraulikkvæske. Tilgjengelig i spann på 19 liter eller fat på 208 liter.

  Note: En maskin med den anbefalte erstatningsvæsken trenger ikke væske og filterskift så ofte.

  Alternative hydraulikkvæsker: Hvis Toro PX Extended Life-hydraulikkvæske ikke er tilgjengelig, kan du bruke kan andre konvensjonelle, petroleumsbaserte hydraulikkvæsker med spesifikasjonene som faller innenfor området for de følgende materialegenskaper og møter bransjestandarder. Syntetisk væske må ikke benyttes. Forhør deg med oljeforhandleren din for å finne et egnet produkt.

  Note: Toro er ikke ansvarlig for skader som skyldes bruk av uegnede alternativer. Bruk bare produkter fra anerkjente produsenter som står for sine anbefalinger.

  Hydraulikkvæske med høy viskositetsindeks og lavt flytpunkt mot slitasje, ISO VG 46

  Materielle egenskaper: 
   Viskositet, ASTM D445cSt ved 40 °C 44 til 48
   Viskositetsindeks ASTM D2270140 eller høyere
   Flytepunkt, ASTM D97-37 °C to -45 °C
   Bransjespesifikasjoner:Eaton Vickers 694 (I-286-S, M-2950-S/35VQ25 eller M-2952-S)

  Note: Mange hydrauliske væsker er nesten fargeløse, noe som gjør det vanskelig å oppdage lekkasjer. Et rødt fargestoff for hydraulikkvæsken er tilgjengelig i flasker på 20 ml. En flaske er nok til 15–22 liter med hydraulikkvæske. Bestill delenr. 44-2500 fra en autorisert Toro-distributør.

  Important: Toro Premium Synthetic Biodegradable-hydraulikkvæske er den eneste syntetiske, nedbrytbare væsken som godkjennes av Toro. Denne oljen er kompatibel med elastomerne som benyttes i Toros hydraulikksystemer, og er egnet til en rekke temperaturforhold. Denne oljen er kompatibel med tradisjonelle mineraloljer, men for å oppnå maksimal biologisk nedbrytbarhet og ytelse, må hydraulikksystemet tømmes fullstendig for tradisjonell olje. Oljen er tilgjengelig i spann på 19 liter eller fat på 208 liter fra en autorisert Toro-forhandler.

  Kontrollere nivået på hydraulikkvæsken

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  For hver bruk eller daglig
 • Kontroller nivået på hydraulikkvæsken.
  1. Plasser maskinen på en jevn flate, senk klippeenhetene, og vri tenningsnøkkelen til AV-stillingen.

  2. Kontroller nivået på den hydrauliske væsken (Figur 92).

   g031604g031605

  Skifte hydraulikkvæsken

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Hver 800. driftstime
 • Skift hydraulikkvæske og -filtre hvis du ikke bruker anbefalt hydraulikkvæske eller har noen gang fylt beholderen med en alternativ væske.
 • Hver 2000. driftstime
 • Skift hydraulikkvæske og filtre hvis du bruker anbefalt hydraulikkvæske.
 • Annet hvert år
 • Tøm og skyll hydraulikktanken.
 • Hydraulikkvæskekapasitet: 56,7 l

  Hvis oljen blir forurenset, kontakter du en Toro-forhandler fordi systemet da må tømmes. Forurenset olje ser melkeaktig eller svart ut sammenlignet med ren olje.

  1. Vri tenningsnøkkelen til AV-stillingen, og åpne panseret.

  2. Plasser et stort tappefat under nippelen som er festet til bunnen av den hydrauliske væskebeholderen (Figur 93).

   g004139
  3. Koble slangen fra bunnen av nippelen og la den hydrauliske væsken renne ned i tappefatet.

  4. Monter på slangen når den hydrauliske oljen slutter å renne.

  5. Fyll beholderen med hydraulikkvæske (Figur 92).

   Important: Bruk bare de hydrauliske oljene som er angitt. Andre væsker kan skade systemet.

  6. Sett lokket på beholderen.

  7. Vri tenningsnøkkelen til På-stilling, start motoren, og ta i bruk alle hydraulikkontrollene slik at hydraulikkvæsken blir fordelt ut i systemet. Kontroller så om det har oppstått lekkasjer.

  8. Vri tenningsnøkkelen til AV-stillingen.

  9. Kontroller nivået på hydraulikkvæsken, og fyll på mer til nivået når opp til Full-merket på peilestaven.

   Important: Ikke fyll på for mye.

  Skifte de hydrauliske filtrene

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Hver 800. driftstime
 • Skift hydraulikkvæske og -filtre hvis du ikke bruker anbefalt hydraulikkvæske eller har noen gang fylt beholderen med en alternativ væske (oftere hvis indikatoren for serviceintervall er i den røde sonen).
 • Hver 1000. driftstime
 • Hvis du bruker den anbefalte hydraulikkvæsken, skift ut hydraulikkfilteret (oftere hvis indikatoren for serviceintervall er i den røde sonen).
 • Det hydrauliske systemet er utstyrt med en serviceintervallindikator (Figur 94). Se på indikatoren med motoren er i gang – den skal være i den grønne sonen. Når indikatoren er i den røde sonen, bør de hydrauliske filtrene skiftes ut.

  g004132

  Important: Hvis du bruker eventuelle andre filter, kan dette føre til at garantien blir ugyldig for enkelte komponenter.

  1. Plasser maskinen på en jevn flate, senk klippeenhetene, vri tenningsnøkkelen til AV-stillingen, sett på parkeringsbremsen, og ta ut nøkkelen.

  2. Skift begge de hydrauliske filtrene (Figur 95).

   g031625g031621
  3. Vri tenningsnøkkelen til På-stillingen, start motoren, og la den gå i ca. 2 minutter for å blåse luft ut fra systemet.

  4. Vri tenningsnøkkelen til AV-stillingen, og undersøk om det finnes lekkasjer.

  Kontrollere de hydrauliske ledningene og slangene

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  For hver bruk eller daglig
 • Kontroller hydrauliske ledninger og slanger for å kontrollere at det ikke er lekkasjer, at det ikke er knekk på dem, at ingen monteringsstøtter er løse, at ingen beslag er løse og at de ikke er slitt på grunn av værforhold eller kjemisk forringelse.
 • Annet hvert år
 • Kontroller hydraulikkslangene.
 • Foreta alle nødvendige reparasjoner før bruk.

  Advarsel

  Hydraulikkvæske som kommer ut under trykk, kan trenge gjennom huden og forårsake personskader.

  • Oppsøk legehjelp øyeblikkelig hvis olje kommer i direkte kontakt med huden.

  • Kontroller at alle hydraulikkslanger og -ledninger er i god stand, og at alle hydrauliske koblinger og beslag er tette, før det hydrauliske systemet settes under trykk.

  • Hold kropp og hender borte fra hull eller dyser som sprøyter ut hydraulisk olje under høyt trykk.

  • Bruk kartong eller papir til å finne lekkasjer.

  • Før du utfører vedlikehold eller reparasjoner på det hydrauliske systemet, må du forsiktig slippe ut alt trykket.

  Teste trykket i hydraulikksystemet

  Bruk teståpningene i det hydrauliske systemet til å teste trykket i de hydrauliske kretsene. Ta kontakt med en autorisert Toro-forhandler for å få hjelp.

  Funksjoner for hydraulisk solenoidventil

  Bruk listen under til å identifisere og beskrive de forskjellige funksjonene til solenoidene i den hydrauliske manifolden. Hver solenoid må aktiveres for å tillate at funksjonen inntreffer.

  SolenoidFunksjon
  PRV2Fremre klippekrets
  PRV1Bakre klippekrets
  PRVLøft/senk klippeenhetene
  S1Senk klippeenheter
  S2Senk klippeenheter

  Vedlikehold av klippeenheten

  Ta klippeenheten av trekkenheten

  1. Plasser maskinen på en jevn flate, senk klippeenhetene ned til bakkenivå, vri tenningsnøkkelen til AV-stillingen, og sett på parkeringsbremsen.

  2. Koble fra og fjern den hydrauliske motoren fra klippeenheten (Figur 96). Dekk over toppen av spindelen for å hindre at den blir skitten.

   g011351
  3. Fjern splittpinnen som fester klippeenhetens bæreramme til løftearmens svingbolt (Figur 97).

   g031691
  4. Rull klippeenheten bort fra trekkenheten.

  Montere klippeenhetene på trekkenheten

  1. Plasser maskinen på en jevn flate, senk klippeenhetene, og vri tenningsnøkkelen til AV-stillingen.

  2. Flytt klippeenheten til riktig posisjon foran trekkenheten.

  3. Træ klippeenhetens bæreramme inn på løftearmens svingbolt og fest den med splittpinnen (Figur 97).

  4. Monter den hydrauliske motoren på klippeenheten (Figur 96). Kontroller at O-ringen er på plass og ikke er skadet.

  5. Smør spindelen.

  Vedlikeholde fremre valse

  Undersøk fremre valse for slitasje, om den svinger mye eller sitter fast. Utfør vedlikehold på eller skift ut valsen eller komponenter dersom en av disse tilstandene er tilstede.

  Demontere fremre valse

  1. Fjern rullens festebolt (Figur 98).

  2. Sett inn kjørner gjennom enden av valsehuset og driv ut motsatt lager ved å dunke vekselvis på motsatt side av indre kulesete i lageret. Ca. 1,5 mm av kanten til det indre kulesetet skal være eksponert.

   g011356
  3. Skyv ut det andre lageret.

  4. Undersøk valsehus, lagre og avstandsstykke for lager for skader (Figur 98). Skift ut eventuelle skadede komponenter og monter dem.

  Montere fremre valse

  1. Trykk det første lageret inn i valsehuset (Figur 98). Trykk enten på kun ytre kulesete eller både indre og ytre kulesete.

  2. Sett inn mellomstykket (Figur 98).

  3. Trykk det andre lageret inn i valsehuset (Figur 98). Trykk like mye på indre og ytre kulesete til indre kulesete kommer i kontakt med avstandsstykket.

  4. Monter valseenheten på klippeenhetsrammen.

  5. Kontroller at det ikke er en åpning på mer enn 1,5 mm mellom valsen og valsemonteringsbrakettene på klippeenhetens ramme. Hvis åpningen er større enn 1,5 mm, monter nok skiver med diameter på ⅝ tomme til å fylle tomrommet.

   Important: Hvis du fester valsen med en åpning på mer enn 1,5 mm, oppstår det en sidebelastning på lageret, noe som kan føre til at lageret svikter tidligere enn normalt.

  6. Fest monteringsbolten med et moment på 108 Nm.

  Vedlikeholde knivene

  Knivsikkerhet

  • Undersøk kniven regelmessig for slitasje eller skade.

  • Vær forsiktig når du kontrollerer knivene. Legg noe rundt knivene eller bruk hansker, og vær svært forsiktig når du håndterer knivene. Bare skift ut eller slip knivene. Du må aldri rette eller sveise dem.

  • Vær forsiktig hvis maskinen har flere knivblader, da resten av knivene kan begynne å rotere når det ene knivbladet roteres.

  Vedlikeholde knivplanet

  Den roterende klippeenheten er forhåndsinnstilt fra fabrikken til 5 cm klippehøyde og en knivvinkel på 7,9 mm. Venstre og høyre høyder er også forhåndsinnstilt til ikke å skille mer enn ±0,7 mm.

  Klippeenheten er laget slik at kniven skal kunne motstå støt uten at kammeret deformeres. Hvis du treffer en hard gjenstand, undersøk kniven for skade og knivplanet for jevnhet.

  Undersøke knivplanet

  1. Ta den hydrauliske motoren av klippeenheten og ta klippeenheten fra traktoren.

  2. Bruk en vinsj (eller minst to personer) til å plassere klippeenheten på et flatt bord.

  3. Sett et merke på den ene siden av kniven med en tusj eller markør. Bruk denne enden av kniven til å sjekke alle høyder.

  4. Plasser kniveggen på den merkede enden av kniven i stillingen tilsvarende klokken 12 (rett foran i klipperetningen) (Figur 99) og mål høyden fra bordet til kniveggen.

   g011353
  5. Roter den merkede enden av kniven til stillingene tilsvarende klokken 3 og 9 (Figur 99) og mål høydene.

  6. Sammenlikne målt høyde for klokken 12 med innstilt klippehøyde. Det skal være innenfor 0,7 mm. Klokken 3- og klokken 9-høydene skal være 1,6 til 6,0 mm høyere enn klokken 12-høyden, og ikke skille mer enn 1,6 til 6,0 mm.

  Note: Hvis noen av disse målene ikke er som spesifisert, fortsett til Justere knivplanet.

  Justere knivplanet

  Start med justering foran (endre én brakett om gangen).

  1. Ta klippehøydebraketten (fremre, venstre eller høyre) av klippeenhetens ramme (Figur 100).

  2. Juster 1,5 mm mellomlegg og/eller 0,7 mm mellomlegg mellom klippeenhetens ramme og brakett for å oppnå ønsket klippehøyde (Figur 100).

   g031692
  3. Monter klippehøydebraketten på klippeenhetens ramme med resten av mellomleggene plassert under klippehøydebraketten.

  4. Fest pipenøkkelbolten/avstandsstykket og flensmutteren.

   Note: Pipenøkkelbolten/avstandsstykket holdes sammen med et trådaktig limstoff for å hindre at avstandsstykket faller på innsiden av klippeenhetens ramme.

  5. Kontroller høyden ved klokken 12-stillingen og juster om nødvendig.

  6. Avgjør om kun én eller begge (høyre og venstre) klippehøydebrakettene behøver justering. Hvis klokken 3- eller klokken 9-siden er 1,6 til 6,0 mm høyere enn den nye høyden foran, er det ikke nødvendig å justere denne siden. Juster den andre siden til 1,6 til 6,0 mm fra korrekt side.

  7. Juster høyre og/eller venstre klippehøydebraketter ved å gjenta trinn 1–3.

  8. Fest låsebolter og flensmutre.

  9. Kontroller høydene for klokken 12-, 3- og 9-stillingene igjen.

  Demontere og montere klippeenhetens kniv(er)

  Bytt ut kniven hvis den treffer en hard gjenstand, er ute av balanse eller er bøyd. Du må alltid bruke ekte Toro-kniver for å sørge for sikkerhet og optimal ytelse ved bruk.

  1. Parker maskinen på en jevn flate, hev klippeenheten til transportstilling, koble inn parkeringsbremsen, slå av motoren, og ta ut nøkkelen.

   Note: Blokker eller lås klippeenheten, slik at den ikke kan falle ved et uhell.

  2. Hold enden av kniven med en fille eller en tykk hanske.

  3. Fjern knivbolten, antiskalperingsvernet og kniven fra spindelakselen (Figur 101).

   g011355
  4. Monter kniven, antiskalperingskoppen og knivens bolt og stram knivbolten til med et moment på 115 til 149 Nm.

   Important: Buen på kniven må vende mot innsiden av klippeenheten for å sikre riktig klipping.

   Note: 7Når du har truffet en gjenstand, må du stramme alle spindelrullmutrene til med et moment på 115 til 149 Nm.

  Undersøke og skjerpe kniven

  1. Løft klippeenheten til transportstilling, vri renningsnøkkelen til AV-stilling, og sett på parkeringsbremsen.

  2. Sett en støtte under klippeenheten for å unngå at den velter ved et uhell.

  3. Undersøk kniveggene nøye, særlig der de flate og bøyde delene av kniven møtes (Figur 102).

   Note: Siden sand og slipende materiale kan slite på metallet mellom den flate og bøyde delen av kniven, skal du kontrollere kniven før du bruker maskinen.

  4. Skift ut knivbladet hvis du oppdager slitasje (Figur 102). Se Vedlikeholde knivplanet.

   Fare

   Hvis du ikke gjør noe med slitasje på kniven, vil det dannes et spor mellom vingedelen og den flate delen av bladet (Figur 102). Til slutt kan en del av kniven knekke av og bli kastet ut fra maskinen og trolig resultere i alvorlig personskade.

   • Undersøk kniven regelmessig for slitasje eller skade.

   • Skift ut en slitt eller skadet kniv.

   g006924
  5. Undersøk kniveggen på alle knivene. Slip kniveggene hvis de er sløve eller har hakk. Slip kun toppen av kniveggen og behold opprinnelig kuttevinkel for å være sikker på at kniven er skarp (Figur 103).

  6. Hvis kniveggen er uskarp eller hakkete, slip kun toppen av kniveggen og behold den opprinnelige klippevinkelen (Figur 103).

   Note: Kniven opprettholder balansen hvis like mye metall fjernes fra begge kniveggene.

   g006926
  7. For å kontrollere om kniven er rett og parallell legger du den på en vannrett flate og kontrollerer endene på den.

   Note: Plasser knivendene litt lavere enn midtdelen, og kniveggen lavere enn hælen på kniven. Denne kniven gir et godt klipperesultat og krever minimalt med motorkraft. En kniv som er høyere på endene enn på midten, eller som har en knivegg som er høyere enn hælen, bøyes eller vris, og kniven og må erstattes.

   g276373
  8. Monter kniven, med vingen mot klippeenheten, med antiskalperingskoppen og knivbolten. Trekk til knivbolten til 115–149 Nm.

  Lagring

  Lagringssikkerhet

  • Før du forlater førerplassen må du slå av motoren, ta ut nøkkelen (hvis utstyrt) og vente til alle bevegelser står stille. La maskinen kjøle seg ned før du justerer den, utfører service på den, rengjør den eller setter den til oppbevaring.

  • Oppbevar aldri maskinen eller bensinkannen i nærheten av åpen ild, gnister eller kontrollampe, som på en varmtvannstank eller andre apparater.

  Gjøre maskinen klar til oppbevaring

  Important: Ikke bruk brakkvann eller gjenvunnet vann til å rengjøre maskinen.

  Klargjøre trekkenheten

  1. Rengjør trekkenheten, klippeenhetene og motoren grundig.

  2. Kontroller trykket i dekkene. Fyll på alle klippeenhetens dekk til 0,83 til 1,03 bar.

  3. Kontroller alle festene. Stram dem om nødvendig.

  4. Smør alle smørepunkter og omdreiningspunkter. Tørk opp overflødig smøremiddel.

  5. Bruk litt sandpapir på og mal malte områder som har fått riper eller rust. Reparer alle hakk i metallet.

  6. Overhal batteriet og kablene:

   1. Ta batteriklemmene av batteripolene.

    Note: Koble alltid til den negative klemmen først og den positive klemmen sist. Koble alltid til den positive klemmen først og den negative klemmen sist.

   2. Rengjør batteriet, klemmene og polene med en stålbørste og en oppløsning av natron.

   3. Smør batteripolene og kabelklemmene med Grafo 112X (delenummer 505-47) eller vaselin for å forhindre korrosjon.

   4. Lad batteriet sakte opp i 24 timer hver 60. dag for å forhindre blysulfatering av batteriet.

  Klargjøre motoren

  1. Tøm motoroljen fra bunnpannen, og sett tappepluggen tilbake.

  2. Ta ut og kast oljefilteret. Sett inn et nytt oljefilter.

  3. Fyll på oljetanken med tilmålt mengde motorolje.

  4. Vri tenningsnøkkelen til På-stillingen, start motoren, og la den gå på tomgang i ca. 2 minutter.

  5. Vri tenningsnøkkelen til AV-stillingen.

  6. Tøm alt drivstoff fra drivstofftanken, slangene og drivstoffilteret/vannutskillerenheten.

  7. Spyl drivstofftanken med rent, ferskt dieseldrivstoff.

  8. Fest alle beslagene for drivstoffsystemet.

  9. Rengjør og overhal luftrenseren grundig.

  10. Forsegl inntaket til luftrenseren og eksosåpningen med værbestandig teip.

  11. Kontroller frostvæskebeskyttelsen og tilsett som nødvendig for forventet minimumstemperatur i ditt område.

  Oppbevare klippeenhetene

  Hvis en klippeenhet skilles fra trekkenheten for lengre perioder, skal det monteres en spindelplugg på toppen av spindelen for å beskytte den mot støv og vann.