Introduktion

Maskinen är avsedd att användas av yrkesförare som har anlitats för kommersiellt arbete. Den är främst konstruerad för att arbeta på större områden på väl underhållna parkgräsmattor, golfbanor, sportanläggningar och kommersiella anläggningar. Det kan medföra fara för dig och kringstående om maskinen används i andra syften än vad som avsetts.

Läs den här informationen noga så att du lär dig att använda och underhålla produkten på rätt sätt, och för att undvika person- och produktskador. Du är ansvarig för att produkten används på ett korrekt och säkert sätt.

Besök www.Toro.com om du behöver utbildningsmaterial för säkerhet och drift, information om tillbehör, hjälp med att hitta en återförsäljare eller om du vill registrera din produkt.

Kontakta en auktoriserad återförsäljare eller Toros kundservice och ha produktens modell- och serienummer till hands om du har behov av service, Toro-originaldelar eller ytterligare information. Figur 1 och Figur 2 visar var på produkten modell- och serienumren sitter. Skriv in numren i det tomma utrymmet.

Important: Skanna rutkoden på serienummerplåten (i förekommande fall) med en mobil enhet för att få tillgång till information om garanti, reservdelar och annan produktinformation.

g332912
g262224

I den här bruksanvisningen anges potentiella risker och samtliga säkerhetsmeddelanden har markerats med en varningssymbol (Figur 3), som anger fara som kan leda till allvarliga personskador eller dödsfall om föreskrifterna inte följs.

g000502

Två ord används också i den här bruksanvisningen för att markera information. Viktigt anger speciell teknisk information och Observera anger allmän information värd att notera.

Produkten uppfyller alla relevanta europeiska direktiv. Mer information finns i produktens separata försäkran om överensstämmelse.

Varning

KALIFORNIEN

Proposition 65 Varning

Användning av produkten kan orsaka kemikalieexponering som av den amerikanska delstaten Kalifornien anses orsaka cancer, fosterskador och andra fortplantningsskador.

Säkerhet

Allmän säkerhet

Maskinen kan slita av händer och fötter och kasta omkring föremål. Följ alltid alla säkerhetsanvisningar för att undvika allvarliga personskador.

Det kan medföra fara för dig och kringstående om maskinen används i andra syften än vad som avsetts.

 • Läs och se till att du har förstått innehållet i denna bruksanvisning innan du använder maskinen.

 • Håll koncentrationen helt på maskinen när du använder den. Ägna dig inte åt aktiviteter som kan distrahera dig, eftersom personskador eller skador på egendom då kan uppstå.

 • Håll händer och fötter på avstånd från maskinens rörliga delar.

 • Kör endast maskinen om alla skydd och andra säkerhetsanordningar sitter på plats och fungerar.

 • Håll avstånd till utkastaröppningen. Håll kringstående och husdjur borta från maskinen.

 • Håll kringstående och barn på säkert avstånd från arbetsområdet. Låt aldrig barn köra maskinen.

 • Stäng alltid av traktorenhetens motor, ta ut nyckeln (i förekommande fall), vänta tills alla rörliga delar har stannat och låt maskinen svalna innan du justerar, rengör, utför underhåll på den eller ställer den i förvaring.

Felaktigt bruk eller underhåll av maskinen kan leda till personskador. För att minska risken för skador ska du alltid följa säkerhetsanvisningarna och uppmärksamma varningssymbolen Graphic. Symbolen betyder Var försiktig, Varning eller Fara – anvisning om personsäkerhet. Underlåtenhet att följa anvisningarna kan leda till personskador och innebära livsfara.

Säkerhets- och instruktionsdekaler

Graphic

Säkerhetsdekalerna och säkerhetsinstruktionerna är fullt synliga för föraren och finns nära alla potentiella farozoner. Ersätt dekaler som har skadats eller saknas.

decal92-1581
decal92-1582
decal93-6696
decal106-8856
decal140-2269
decal110-4665
decal110-4666
decal110-4667
decal110-4677
decal110-4678
decal133-8061
decal138-9038
decal140-8750
decal110-4670

Montering

Inspektera maskinen

Kontrollera traktorenhetens krav

ProCore 864-maskiner
g007332

Använd följande lista som referens:

 • Använd ett kraftuttag med minst 30 hästkrafter när du använder luftaren under lätta till normala jordförhållanden (sandjord eller sandblandad lera med normal komprimering).

 • Använd ett kraftuttag med minst 35 hästkrafter när du använder luftaren under normala till hårda jordförhållanden (tung sandblandad lera, lerjord eller stenig jord med högre komprimering än normalt).

 • Traktorenheten måste ha en trepunktskrok av kategori I eller II med en minimal lyftkapacitet på 714 kg.

 • Traktorenheten måste ha ett kraftuttag med ett utgångsaxelvarvtal på 540 varv/min.

 • En lämplig frontvikt (ballast) för att förskjuta maskinens vikt.

 • Kontrollera lufttrycket i däcken på traktorenheten.

  Justera däckens lufttryck efter behov.

  Important: Överskrid inte det maximi- eller minimidäcktryck som däcktillverkaren rekommenderar.

Kontrollera traktorenhetens krav

ProCore 1298-maskiner

Använd följande lista som referens:

 • Använd ett kraftuttag med minst 45 hästkrafter när du använder luftaren under lätta till normala jordförhållanden (sandjord eller sandblandad lera med normal komprimering).

 • Använd ett kraftuttag med minst 50 hästkrafter när du använder luftaren under normala till hårda jordförhållanden (tung sandblandad lera, lerjord eller stenig jord med högre komprimering än normalt).

 • Traktorenheten måste ha en trepunktskrok av kategori III med en minimal lyftkapacitet på 1 043 kg.

 • Traktorenheten måste ha ett kraftuttag med ett utgångsaxelvarvtal på 540 varv/min.

 • En lämplig frontvikt (ballast) för att förskjuta maskinens vikt.

 • Kontrollera lufttrycket i däcken på traktorenheten.

  Justera däckens lufttryck efter behov.

  Important: Överskrid inte det maximi- eller minimidäcktryck som däcktillverkaren rekommenderar.

Kontrollera ballastkraven

Varning

Om du monterar maskinen på traktorenhetens bakre ände minskas vikten på dess framaxel.

Underlåtelse att följa ballastkraven kan leda till olyckor och allvarliga personskador samt innebära livsfara.

 • Du kan behöva lägga till ballast framtill på traktorenheten för att få en säker styrning och ökad stabilitet.

 • Information om ballastkraven finns i traktorenhetens bruksanvisning.

Ansluta de nedre länkarmarna

Delar som behövs till detta steg:

Hjulsprint2
 1. Kontrollera att maskinen har ställts på en jämn yta innan monteringen.

 2. Kontrollera att kraftuttaget är urkopplat.

 3. Backa upp traktorenheten rakt mot maskinen tills de nedre länkarmarna är inriktade efter hakbultarna.

 4. Koppla in parkeringsbromsen, stäng av motorn och ta ut nyckeln ur tändningslåset. Vänta tills motorn och alla rörliga delar har stannat innan du kliver ur förarsätet.

  Note: Hakbultarna bör låsas fast i dragkroksplattans nedre monteringshål för maximal markfrigång (Figur 5). Se inställningsförfarandet Ansluta kraftuttagsaxeln för att avgöra när de övre monteringshålen ska användas.

  g028741
 5. Sätt i de högra och vänstra nedre länkarmarna i hakbultarna (Figur 6).

  g007292
 6. Fäst de nedre länkarmarna på hakbultarna med hjulsprintarna (Figur 6).

Koppla ihop den övre länken

Delar som behövs till detta steg:

Länkpinne1
Hjulsprint1

Note: Se till att maskinens främre del är vertikal medan du använder den för att uppnå bästa kvalitet på luftningshålen (Figur 7). Justera den övre länken för att styra denna vinkel. Mer information finns i Arbetstips.

g007293
 1. Koppla ihop den övre länken med det nedre hålet i fästet och fäst den med en kättingbult och hjulsprint (Figur 8).

  g007294
 2. Smörj de gängade övre länkrören av stål.

 3. Vrid den övre länken för att spänna den. Justera den tills maskinens främre ram är vertikal (Figur 8).

 4. Dra åt låsmuttern för att fästa den övre länken i rätt läge.

Ansluta kraftuttagsaxeln

Delar som behövs till detta steg:

Bult (½ x 3 tum)1
Mutter (½ tum)1
Kort drivaxel, artikelnr 115-2839 (kan behövas; säljs separat)

Fastställa de frihängande armarnas längd och kraftuttagsaxeln

Important: Se kraftuttagsaxelns bruksanvisning för ytterligare drifts- och säkerhetsinformation.

 1. Placera en rätskiva över de frihängande armarnas ändar för att göra det enklare att fastställa avståndet mellan armarna och änden på kraftuttagets utgångsaxel (Figur 9).

  g028690
 2. Mät avståndet mellan slutet av kraftuttagets utgångsaxel och fastsättningspunkten på de nedre frihängande armarna (Figur 9). Anteckna måttet här:

  Important: Kontakta en auktoriserad Toro-återförsäljare om du behöver hjälp med att utföra denna mätning och om du behöver beställa den kortare kraftuttagsaxeln som tillval.

 3. Avgör huruvida du behöver en kraftuttagsaxel i standardlängd eller en kort kraftuttagsaxel utifrån placeringen av kraftuttagets utgångsaxel på traktorenheten i förhållande till de nedre frihängande armarna. Detta avstånd kallas för ”M”-måttet.

  • Den standardkraftuttagsaxel som medföljer maskinen passar ”M”-traktorenhetsmått på ner till 48,89 cm.

  • Om M-måttet är mindre än så erbjuder vi en kort kraftuttagsaxel som tillval, vilket passar ett M-traktorenhetsmått på ner till 39,37 cm. Se maskinens reservdelskatalog.

   Important: Montera vid behov den korta drivaxeln med artikelnr 115-2839 (säljs separat). I de flesta fall är den korta axeln inte nödvändig.

 4. Om traktorenheten är utrustad med justerbara frihängande armar ska du ändra de frihängande armarnas längd tills M-måttet uppgår till:

  Mer information finns i traktorenhetens bruksanvisning.

  • 48,89 cm eller längre för standardkraftuttagsaxel

  • 39,37 cm eller längre för kort kraftuttagsaxel (tillval)

Montera kraftuttagsaxeln

Var försiktig

Om maskinen används utan kraftuttagsskydden kan detta leda till personskador och innebära livsfara.

 • Se till att alla kraftuttagsskydd sitter på plats.

 • På CE-modeller: anslut kedjorna mellan kraftuttagsaxelns skydd och länkarmarna.

 1. Endast för ProCore 864: ta bort det nedre kraftuttagsskyddet (Figur 10).

  g007295
 2. Montera kraftuttagsaxeln på växellådans ingångsaxel på maskinen (Figur 11) med en skruv (½ x 3,0 tum) och en mutter (½ tum).

  g007296
 3. Montera kraftuttagsaxeln på kraftuttagets utgångsaxel på traktorenheten.

  g007328
 4. Skjut kraftuttagsaxeln framåt så långt kraftuttagets utgångsaxel tillåter.

 5. Dra kraftuttagsaxelkopplingens låskrage bakåt för att säkra kraftuttagsaxeln. Skjut kraftuttagsaxeln bakåt och framåt för att förvissa dig om att den är ordentligt fastlåst.

 6. Endast på CE-modeller: anslut säkerhetskedjorna från drivaxelns skydd till de svetsade klämmorna på länkarmarna. Kontrollera att kedjorna inte spänns när du höjer och sänker maskinen.

 7. På ProCore 864: montera det nedre kraftuttagsskyddet på maskinen.

 8. Kontrollera att det teleskopiska röret överlappar med minst 76 mm när maskinen befinner sig i sin högsta position.

  Kontrollera överlappningen genom att mäta avståndet mellan ändskydden enligt Figur 13. Det här måttet får inte överstiga 406 mm. Om det är större än så ska du flytta de lägre lyftstiften till de övre hålen innan du använder maskinen.

  g007297

Justera krängningslänkarna

 • ProCore 864 är utformad så att luftaren är förskjuten från traktorenhetens centerlinje. Växellådans ingångsaxel är förskjuten 40 mm till vänster och maskinen är förskjuten 145 mm till höger om centerlinjen. Justera krängningslänkarna efter behov.

 • ProCore 1298 är utformad så att luftaren är i linje med traktorenhetens centerlinje. Justera krängningslänkarna efter behov.

Justera krängningslänkarna på trepunktskrokens nedre dragstänger så att krängningarna från sida till sida minimeras till högst 25 mm åt varje håll (Figur 14).

g007333

Justera de nedre inre länkarna tills de går emot maskinens fästplattor. På så vis minskas belastningen på stiften. Om det sitter krängningskedjor istället för krängningslänkar på traktorenheten ska du montera brickor mellan den nedre länkarmen och hjulsprinten för att minska belastningen på lyftstiften.

Note: Ytterligare information om monterings- och justeringsförfaranden finns i traktorenhetens bruksanvisning.

Ställa in maskinen i sidled

 1. Parkera traktorenheten och maskinen på en plan och fast yta.

 2. Placera ett vattenpass ovanpå maskinens ram för att kontrollera att den är jämnt inställd i sidled (Figur 15).

  g007329
 3. I förekommande fall vrider du den justerbara länkens stomme för att höja eller sänka länkarmen tills maskinen är jämnt inställd i sidled.

  Note: Ytterligare information om justeringsförfaranden finns i traktorenhetens bruksanvisning.

Justera rullskrapan

Justera rullskrapan tills du får ett mellanrum på cirka 1–2 mm mellan skrapan och rullen.

 1. Lossa på fästelementen som håller fast skrapans båda ändar på rullskrapans flik (Figur 16).

  g007330
 2. Dra rullskrapan in eller ut tills önskad position uppnås och dra sedan åt fästelementen.

 3. Endast på ProCore 864 kan du justera stoppbulten på centerstödet till önskat mellanrum.

Montera luftningshuvuden och luftarpinnar

Ett stort utbud av luftarpinnar och luftningshuvuden finns tillgängliga för maskinen. Välj den luftarpinnstyp och -storlek samt det luftarpinnsavstånd som behövs för uppgiften. Montera luftningshuvudet och luftarpinnarna i enlighet med monteringsanvisningarna som medföljer varje pinnsats. Se luftarpinnarnas konfigurationstabeller för ProCore 864 och ProCore 1298 i Redskap/tillbehör.

Important: Använd aldrig maskinen om inte luftningshuvudena är monterade. Det kan få armarna att röra sig överdrivet mycket och kan skada maskinens ram.

Montera gräsmatteskydden

Delar som behövs till detta steg:

Gräsmatteskydd (ingår ej)

Ett stort utbud av gräsmatteskydd finns tillgängliga för maskinen. Använd det gräsmatteskydd som passar luftarhuvudena.

 1. Lossa på muttrarna som fäster gräsmatteskyddets klämmor på verktygsstödfästet (Figur 17).

  g007331
 2. Skjut in ett lämpligt gräsmatteskydd under gräsmatteskyddsklämman.

 3. Justera gräsmatteskyddet, åt höger och vänster, så att ett jämnt avstånd mellan luftarpinnarna inom varje sektion bibehålls.

 4. Dra åt muttrarna som håller fast gräsmatteskyddet.

 5. Montera återstående gräsmatteskydd och lås fast gräsmatteskyddsklämmorna.

  Important: Kontrollera bakifrån maskinen att luftarpinnarna hamnar i linje med mitten av mellanrummen i gräsmatteskydden.

Montera motorhuvsspärrarna (endast CE)

Delar som behövs till detta steg:

CE-överensstämmelsesats, artikelnr 110-4693 (ingår ej)1

Note: CE-överensstämmelsesatsen med artikelnr 110-4693 krävs för att utföra det här steget.

 1. På modellen ProCore 864: montera ett låsfäste över de vänstra och högra nedre motorhuvsspärrarna längst bak och de övre motorhuvsspärrarna med skallskruvar (fyra totalt). Se Figur 18.

  g007299
 2. På modellen ProCore 1298: montera ett låsfäste över alla nedre motorhuvsspärrar baktill och på de övre motorhuvsspärrarna på utsidan på både höger och vänster skydd med skallskruvar (tre per luftarhuvud, sex totalt). Se Figur 18).

 3. Skruva på en invändig låsbricka på varje skruv (1–2 gängor) med hjälp av en tång eller skiftnyckel så att spärren säkras (Figur 18).

Fästa dekalen om risk att fastna

CE-klippare

Delar som behövs till detta steg:

CE-varningsdekal4

Important: Detta förfarande är obligatoriskt för alla CE-länder samt för icke engelsktalande länder.

 1. Vrid axelskyddet för att komma åt den befintliga varningsdekalen (Figur 19).

  g273731
 2. Rengör den befintliga dekalen om risk att fastna och skyddsytan runtom dekalen.

 3. Ta bort skyddspappret från CE-dekalen om risk att fastna.

 4. Sätt CE-dekalen om risk att fastna över den befintliga dekalen om risk att fastna (Figur 19).

Ta bort förvaringsstöden

Delar som behövs till detta steg:

Hjulsprint (ProCore 864)4

Ta bort stöden

ProCore 864-maskiner

Important: Använd alltid förvaringsstödet när du tar bort maskinen från traktorenheten.

 1. Starta traktorenheten, höj upp maskinen till 7,6–15,2 cm från marken, stäng av motorn och ta ut nyckeln.

 2. Ta bort de två hjulsprintarna som fäster förvaringsstödet på stödets fäste på maskinens krokram (Figur 20).

  g333377
 3. Ta bort förvaringsstödet.

 4. Upprepa steg 2 till 3 på den andra sidan av maskinen.

 5. Fäst hjulsprintarna i stödtapparna för förvaring (ingår i de lösa delarna) (Figur 20).

Ta bort stödet

ProCore 1298-maskiner

Important: Använd alltid förvaringsstödet när du tar bort maskinen från traktorenheten.

Note: Förvaringsstödet väger ca 85 kg.

 1. Starta traktorenheten, höj upp maskinen en liten bit från marken, stäng av motorn och ta ut nyckeln.

 2. Ta bort de två hårnålssprintarna som fäster de två förvaringsstödstiften på förvaringsstödet (Figur 21).

  g333400
 3. Ta bort de två förvaringsstödsstiften (Figur 21).

 4. Starta traktorenheten och använd den för att lyfta maskinen från förvaringsstödet.

Produktöversikt

Djupjusterare

Vrid djupjusterarens ingångsaxel medurs så att luftningsdjupet minskas eller moturs så att det ökar (Figur 22).

g007304

Note: 17 varv på djupjusteraren motsvarar en djupändring på ungefär 6,4 mm.

Note: Specifikationer och utformning kan ändras utan föregående meddelande.

Luftare ProCore 864

Arbetsbredd163 cm
Total bredd170 cm
Total längd89 cm
Total höjd98 cm
Vikt714 kg

Luftare ProCore 1298

Arbetsbredd249 cm
Total bredd257 cm
Total längd89 cm
Total höjd98 cm
Vikt1 043 kg

Redskap/tillbehör

Det finns ett urval av godkända Toro-redskap och -tillbehör som du kan använda för att förbättra och utöka maskinens kapacitet. Kontakta en auktoriserad återförsäljare eller auktoriserad Toro-distributör, eller gå till www.Toro.com för att se en lista över alla godkända redskap och tillbehör.

Använd endast originalreservdelar och tillbehör från Toro för att garantera optimal prestanda och fortlöpande säkerhet för produkten. Det kan vara farligt att använda reservdelar och tillbehör från andra tillverkare och det kan göra produktgarantin ogiltig.

ProCore 864-konfigurationstabell 1 av 3 för luftarpinnar

Beskrivning av luftarpinnsatsNålpinneKvadratisk luftarpinne (2x5)Kvadratisk luftarpinne (1x6)
Modellnr097390973609737
Antal i sats444
Nödvändiga luftarpinnar408048
Hålavstånd i sidled40 mm40 mm33 mm
Monteringsfäste5 mm och 8 mm10 mm i diameter10 mm i diameter
Turf Guard-artikelnr 120-1047120–1061120-1062120-1047120-1061120-1062120-1050120-1063120-1064
Antal som behövs211211211
Alternativ för luftarpinnarNålar på 5 mm och 8 mm Titan och Titan Quad, Titan och Titan Max Cross, Titan Solid RoundTitan och Titan Quad, Titan och Titan Max Cross, Titan Solid Round
 

ProCore 864-konfigurationstabell 2 av 3 för luftarpinnar

Beskrivning av luftarpinnsats3-pinnars4-pinnars3-pinnars HD
Modellnr097940979609797
Antal i sats444
Nödvändiga luftarpinnar243224
Hålavstånd i sidled66 mm51 mm66 mm
Monteringsfäste19 mm i diameter19 mm i diameter22 mm i diameter
 
Turf Guard-artikelnr 120-1044120-1057120-1058120-1045120-1059120-1060120-1044120-1057120-1058
Antal som behövs211211211
 
Alternativ för luftarpinnarTitan Hollow och Max Hollow, Titan Side Eject och Max Side EjectTitan Hollow och Max Hollow, Titan Side Eject och Max Side EjectTitan Hollow och Max Hollow, Titan Side Eject och Max Side Eject
 Titan Cross och Max Cross*, Titan Slicing, Titan Fairway och HD Fairway Titan Split, Titan Solid RoundTitan Cross och Max Cross*, Titan Slicing, Titan Fairway och HD Fairway Titan Split, Titan Solid RoundTitan Cross och Max Cross*, Titan Slicing, Titan Fairway och HD Fairway Titan Split, Titan Solid Round

ProCore 864-konfigurationstabell 3 av 3 för luftarpinnar

Beskrivning av luftarpinnsatsSnabbyte (3-pinnars)Snabbyte (4-pinnars)
Modellnr0971109719
Antal i sats44
Nödvändiga luftarpinnar2432
Hålavstånd i sidled66 mm51 mm
MonteringsfästeEj tillämpligtEj tillämpligt
 
Beskrivning av hylsan19 mm122 mm19 mm22 mm
Artikelnr108-6837108-6838108-6837108-6838
Antal som behövs24243232
 
Verktygssatsens artikelnr (1 behövs)114-0890-01114-0890-01
  
Turf Guard-artikelnr 120-1044120-1057120-1058120-1045120–1059120-1060
Antal som behövs211211
 
Alternativ för luftarpinnarTitan Hollow och Max Hollow, Titan Side Eject och Max Side EjectTitan Hollow och Max Hollow, Titan Side Eject och Max Side Eject
 Titan Cross och Max Cross*, Titan Slicing, Titan Fairway och HD Fairway Titan Split, Titan Solid RoundTitan Cross och Max Cross*, Titan Slicing, Titan Fairway och HD Fairway Titan Split, Titan Solid Round

ProCore 1298-konfigurationstabell 1 av 2 för luftarpinnar

Beskrivning av luftarpinnsatsNålpinneKvadratisk luftarpinne (2x5)Kvadratisk luftarpinne (1x6)3-pinnars
Modellnr09739097360973709794
Antal i sats6666
Nödvändiga luftarpinnar601207236
Hålavstånd i sidled40 mm40 mm33 mm66 mm
Monteringsfäste5 mm och 8 mm10 mm i diameter10 mm i diameter19 mm i diameter
 
Turf Guard-artikelnr 120-1047120-1052120-1047120-1052120-1050120-1053120-1044120-1051
Antal som behövs42424242
 
Alternativ för luftarpinnarNålar på 5 mm och 8 mm Titan och Titan Quad, Titan och Titan Max Cross, Titan Solid RoundTitan och Titan Quad, Titan och Titan Max Cross, Titan Solid RoundTitan Hollow och Max Hollow, Titan Side Eject och Max Side Eject
       Titan Cross och Max Cross*, Titan Slicing, Titan Fairway och HD Fairway Titan Split, Titan Solid Round

ProCore 1298-konfigurationstabell 2 av 2 för luftarpinnar

Beskrivning av luftarpinnsats4-pinnars3-pinnars HDSnabbyte (3-pinnars)Snabbyte (4-pinnars)
Modellnr09796097970971109719
Antal i sats6666
Nödvändiga luftarpinnar48363648
Hålavstånd i sidled51 mm66 mm66 mm51 mm
Monteringsfäste19 mm i diameter22 mm i diameterEj tillämpligtEj tillämpligt
 
Beskrivning av hylsanEj tillämpligtEj tillämpligt19 mm22 mm19 mm22 mm
Artikelnr108-6837108-6838108-6837108-6838
Antal som behövs36364848
 
Verktygssatsens artikelnr (1 behövs)Ej tillämpligtEj tillämpligt114-0890-01114-0890-01
 
Turf Guard-artikelnr120-1045120-1046120-1044120-1051120-1044120-1051120-1045120-1046
Antal (nödvändiga)42424242
 
Alternativ för luftarpinnarTitan Hollow och Max Hollow, Titan Side Eject och Max Side EjectTitan Hollow och Max Hollow, Titan Side Eject och Max Side EjectTitan Hollow och Max Hollow, Titan Side Eject och Max Side EjectTitan Hollow och Max Hollow, Titan Side Eject och Max Side Eject
 Titan Cross och Max Cross*, Titan Slicing, Titan Fairway och HD Fairway Titan Split, Titan Solid RoundTitan Cross och Max Cross*, Titan Slicing, Titan Fairway och HD Fairway Titan Split, Titan Solid RoundTitan Cross och Max Cross*, Titan Slicing, Titan Fairway och HD Fairway Titan Split, Titan Solid RoundTitan Cross och Max Cross*, Titan Slicing, Titan Fairway och HD Fairway Titan Split, Titan Solid Round

Körning

Note: Vänster och höger sida på maskinen är lika med förarens vänstra respektive högra sida vid normal körning.

Före körning

Säkerhet före användning

Allmän säkerhet

 • Låt aldrig barn eller någon som inte har fått utbildning använda eller utföra underhåll på maskinen. Lokala bestämmelser kan begränsa användarens ålder. Det är ägaren som ansvarar för att utbilda alla förare och mekaniker.

 • Lär dig hur man använder utrustningen på ett säkert sätt och bekanta dig med manöverreglage och säkerhetsskyltar.

 • Stäng alltid av traktorenhetens motor, ta ut nyckeln, vänta tills alla rörliga delar har stannat och låt maskinen svalna innan du justerar, rengör, utför underhåll på den eller ställer den i förvaring.

 • Lär dig att stanna maskinen och stänga av motorn snabbt.

 • Kör endast maskinen om alla skydd och andra säkerhetsanordningar sitter på plats och fungerar.

 • Kontrollera att pinnarna är i gott bruksskick innan du använder maskinen. Byt ut slitna eller skadade luftarpinnar.

 • Inspektera området där maskinen ska användas och ta bort föremål som maskinen kan gå på.

 • Leta reda på och märk ut alla el- eller kommunikationsledningar, bevattningskomponenter och andra hinder i området som ska luftas. Ta bort hindren om möjligt eller planera hur de ska kunna undvikas.

 • Kontrollera att din traktorenhet är lämplig för användning tillsammans med en maskin med denna vikt. Kontakta leverantören och tillverkaren av traktorenheten.

Outcross-traktorenhetsreglage

Information om reglage och användning samt ytterligare information om inställning av maskinen finns i bruksanvisningen till Outcross-traktorenheten.

Justera luftardjupet

Important: Justera bara luftardjupet när traktorenheten är parkerad, parkeringsbromsen är inkopplad, kraftuttaget är urkopplat och motorn är avstängd.

 1. Lägg luftarpinnen i djupdekalen så att pinnens spets ligger i linje med önskat luftardjup i enlighet med Figur 23.

  decal106-8856
 2. Kontrollera vilken bokstav som ligger i linje med luftarpinnens monteringsände (Figur 23). Justera djupkontrollen till motsvarande bokstav på dekalen.

 3. Sätt i en 9/16 tums hylsnyckel med spärrhake i djupjusterarens ingångsaxel (Figur 24).

  g007304
 4. Tryck in fästplattan med hylsnyckeln eller med handen.

 5. Vrid djupjusteraren medurs så att luftardjupet minskas eller moturs så att det ökar (Figur 24).

 6. Vrid djupjusterarens ingångsaxel tills önskat djup uppnås enligt dekalen för djupindikatorn (Figur 24).

  Note: 17 varv på djupjusterarens ingångsaxel motsvarar en djupändring på ungefär 6,4 mm.

Traktorenhetens reglage

Bekanta dig med funktionerna hos följande traktorenhetsreglage innan du använder maskinen:

 • PTO-inkoppling

 • Trepunktsdragkrok (höj/sänk)

 • Koppling

 • Gasreglage

 • Växelväljare

 • Parkeringsbroms

  Important: Driftsanvisningar finns i traktorenhetens bruksanvisning.

Användningsprinciperna

Traktorenhetens trepunktslänkage lyfter upp maskinen för transport och sänker ner den för arbete.

Traktorenhetens kraftuttagseffekt (PTO) överförs via drivaxlar, en växellåda och drivremmar till en vevaxelenhet som driver ned armarna som håller fast luftarpinnarna i gräsytan.

När traktorenheten kör framåt med kraftuttaget inkopplat och maskinen nedsänkt skapas en rad hål i gräsytan.

Hur djupt luftarpinnarna tränger ner beror på djupkontrollens inställning.

Avståndet mellan luftningshålen avgörs av traktorenhetens växelförhållande (eller hydrostatiska gaspedalläge) och antalet luftarpinnar i varje luftningshuvud.

Note: En ändring av motorvarvtalet ändrar inte hålavståndet.

Öva på driftprocedurerna

Important: När du ansluter kraftuttaget är det viktigt att se till att maskinen inte höjs upp mer än nödvändigt. Om maskinen höjs upp för mycket kan kraftuttagets axelleder gå av (Figur 25). Kraftuttaget kan användas med en vinkel på upp till 25°. Dess vinkel får aldrig överstiga 35° när maskinen är maximalt upphöjd eftersom axeln då kan skadas allvarligt.

g194609

Innan du börjar använda maskinen ska du leta upp ett tomt område och öva på att använda traktorenheten med maskinen monterad.

Important: Om det finns sprinklerhuvuden, el- eller kommunikationsledningar eller andra hinder i området som ska luftas ska du märka ut dessa platser för att säkerställa att dessa föremål inte skadas under arbetet.

 • Kör traktorenheten med de rekommenderade växelinställningarna och kraftuttagshastigheterna, och bekanta dig ordentligt med hur traktorenheten manövreras med den monterade maskinen.

 • Öva på att stanna och starta, höja och sänka maskinen, koppla ur kraftuttagsdrivningen och rikta in maskinen i linje med föregående vändor.

Övningssessioner gör att du bättre förstår hur maskinen fungerar och säkerställer att du använder den på rätt sätt.

Varning

Om du justerar eller utför underhåll på maskinen medan traktorenheten är igång kan detta resultera i en olycka och allvarliga personskador samt innebära livsfara..

 • Innan du kliver ur förarsätet ska du koppla ur kraftuttagsdrivningen, koppla in parkeringsbromsen, stanna motorn, ta ut nyckeln och vänta tills alla rörliga delar har stannat.

 • Sänk ned maskinen på förvaringsstöden, lämpliga klossar eller en domkraft när maskinen ska repareras.

 • Kontrollera att alla säkerhetsanordningar sitter fast som de ska innan du fortsätter arbetet.

Förberedelser inför arbetet

Kontrollera arbetsområdet för att se om det finns några faror som skulle kunna skada maskinen och avlägsna i så fall dessa om det går, eller planera hur de ska kunna undvikas. Ta med dig extra luftarpinnar och verktyg så att du kan byta ut pinnarna om de kommer i kontakt med och skadas av främmande föremål.

Under arbetets gång

Säkerhet under användning

Allmän säkerhet

 • Ägaren/operatören kan förebygga och ansvarar för olyckor som kan ge upphov till personskador eller skador på egendom.

 • Kör inte maskinen om du är trött, sjuk eller påverkad av alkohol, läkemedel eller andra droger.

 • Håll koncentrationen helt på maskinen när du använder den. Ägna dig inte åt aktiviteter som kan distrahera dig, eftersom personskador eller skador på egendom då kan uppstå.

 • Använd lämpliga kläder, inklusive ögonskydd, långbyxor, halkfria och rejäla skor samt hörselskydd. Sätt upp långt hår och använd inte hängande smycken eller löst sittande kläder.

 • Låt aldrig passagerare åka på maskinen och håll kringstående personer och husdjur på avstånd från maskinen under drift.

 • Använd endast maskinen om du har god sikt, så att du kan undvika gropar och dolda faror.

 • Håll händer och fötter på avstånd från luftarpinnarna.

 • Titta bakåt och nedåt innan du backar för att se till att vägen är fri.

 • Stanna maskinen, stäng av motorn, vänta tills alla rörliga delar har stannat och undersök luftarpinnarna om du kör på ett föremål eller om maskinen vibrerar på ett onormalt sätt. Reparera alla skador innan du börjar köra maskinen igen.

 • Maskinen är tung. När den är upphöjd och kopplad till en traktorenhet påverkar den stabiliteten, bromsningen och styrningen. Var försiktig när du transporterar luftaren mellan arbetsområden.

 • Se till att rätt däcktryck alltid bibehålls på traktorenheten.

 • Se till att du följer alla bestämmelser innan transport av utrustning på allmän väg och motorvägar. Kontrollera att alla reflexer och strålkastare som krävs finns på plats samt att de är rena och kan ses av omkörande och mötande trafik.

 • Sänk farten på ojämna vägar och underlag.

 • Oberoende hjulbromsar ska alltid låsas ihop vid transport.

 • Använd endast maskinen när sikten är god. Använd inte maskinen när det finns risk för blixtnedslag.

 • När det gäller isärtagning eller reparation av alla ståldelar till kraftuttagsaxeln (rör, lager, leder osv.) bör den lokala Toro-återförsäljaren kontaktas. Om komponenter behöver tas bort för byte eller reparation bör det göras av kvalificerade tekniker med specialverktyg, annars kan vissa delar skadas.

 • Kraftuttagsaxeln får inte användas utan de medföljande skydden.

 • Friktionskopplingar kan bli varma under användning. Rör dem inte. Undvik risken för brand genom att hålla området runt kopplingen fritt från brännbart material och inte slira på kopplingen för länge.

Säkerhet i sluttningar

 • Gå igenom specifikationerna för traktorenheten för att se till att du inte överskrider dess kapacitet i sluttningar.

 • Sluttningar är en betydande faktor vid olyckor som orsakas av att föraren förlorat kontrollen eller att maskinen välter, vilket kan innebära livsfara eller leda till allvarliga personskador. Du ansvarar för säker drift i sluttningar. Om du kör maskinen i en sluttning måste du vara extra försiktig.

 • Utvärdera förhållandena på platsen för att bedöma om sluttningen är säker för körning av maskinen, bland annat genom att undersöka hela arbetsplatsen. Använd alltid sunt förnuft och gott omdöme när du utför kontrollen.

 • Gå igenom instruktionerna för körning av maskinen i sluttningar nedan och beakta förhållandena för att fastställa om maskinen kan användas under de förhållanden som råder på den platsen och den dagen. Förändringar i terrängen kan leda till att maskinens manövrering i sluttningar förändras.

 • Undvik att starta, stänga av eller svänga med maskinen i sluttningar. Undvik att göra plötsliga ändringar i hastighet eller riktning. Sväng långsamt och successivt.

 • Använd inte maskinen under förhållanden där det råder tvekan om dragkraft, styrning eller stabilitet.

 • Avlägsna eller märk ut hinder såsom diken, hål, fåror, gupp, stenar och andra dolda faror. Det kan finnas dolda hinder i högt gräs. Ojämn terräng kan göra att maskinen välter.

 • Observera att om du kör maskinen på vått gräs, tvärs över sluttningar eller nedför en sluttning kan maskinen förlora dragkraft. Om drivhjulen tappar dragkraft kan detta leda till att maskinen slirar och att du förlorar kontrollen över bromsning och styrning.

 • Var mycket försiktig när du använder maskinen nära stup, diken, flodbäddar, farliga vattendrag eller andra faror. Maskinen kan välta plötsligt om ett hjul kör över en kant eller kanten ger med sig. Håll ett säkert avstånd mellan maskinen och riskfyllda områden.

Använda maskinen

Note: Vid användning av nålhuvuden ska du läsa bruksanvisningen som medföljer utrustningen för information om den unika arbetsproceduren.

 1. Sänk ner maskinen på trepunktslänkaget så att luftarpinnarna nästan når ner till marken vid den lägsta delen av utslaget.

 2. Koppla in kraftuttagskopplingen vid lågt motorvarvtal för att starta maskinen.

  Important: Använd aldrig maskinen om inte luftningshuvudena är monterade.

 3. Välj en växel som ger en framåthastighet på cirka 1–4 km/h vid den angivna kraftuttagshastigheten på 540 varv/min (se traktorenhetens bruksanvisning).

 4. När du släpper kopplingen och traktorenheten rör sig framåt ska du sänka ner maskinen helt i gräsmattan och öka motorvarvtalet för att få maximalt 540 varv/min vid kraftuttaget.

  Important: Kör aldrig traktorenhetens kraftuttag i mer än 540 varv/min eftersom det kan leda till skador på maskinen.

  Note: Se till att rullen är på marken.

 5. Observera hålmönstret. Om det behövs ett större hålavstånd ökar du traktorenhetens hastighet framåt genom att växla upp en växel eller, om du har en hydrostatdriven traktorenhet, genom att koppla in hydrostatspaken eller hydrostatpedalen för att öka hastigheten. För mindre hålavstånd sänker du traktorenhetens hastighet framåt. Om du ändrar motorvarvtalet, med en viss växel ilagd, ändras inte hålmönstret.

  Important: Håll uppsikt bakåt för att försäkra dig om att maskinen fungerar ordentligt och att du ligger i linje med föregående vändor.

 6. Använd traktorenhetens framhjul som hjälp för att bevara samma hålavstånd i sidled som i föregående vända.

 7. Höj maskinen och koppla ur kraftuttaget efter en avslutad luftningsvända.

 8. Om du backar in i ett trångt område (som t.ex. en utslagsplats) ska du koppla ur kraftuttaget och höja maskinen till dess högsta läge. Var försiktig så att gräsmatteskydden inte fastnar i gräset.

 9. Ta alltid bort trasiga maskindelar, som t.ex. avbrutna luftarpinnar, från området för att förhindra att de plockas upp och slungas iväg av gräsklippare eller annan gräsmatteutrustning.

 10. Ersätt avbrutna luftarpinnar och inspektera och reparera skadade pinnar som fortfarande går att använda. Reparera alla andra maskinskador innan du återupptar arbetet.

Justera hålavståndet

Hålavståndet framåt bestäms av traktorenhetens växelförhållande (eller den hydrostatiska gaspedalen). En ändring av motorvarvtalet ändrar inte hålavståndet framåt.

Det tvärgående hålavståndet bestäms av antalet luftarpinnar på pinnhuvudena.

HålavståndHastighet
mm (tum)km/h (mph)
25 (1)0,6 (0,4)0,6 (0,4)0,6 (0,4)0,6 (0,4)0,6 (0,4)0,6 (0,4)0,6 (0,4)0,6 (0,4)0,8 (0,5)0,8 (0,5)0,8 (0,5)0,8 (0,5)0,8 (0,5)
32 (1,25)0,8 (0,5)0,8 (0,5)0,8 (0,5)0,8 (0,5)0,8 (0,5)0,8 (0,5)0,8 (0,5)1,0 (0,6)1,0 (0,6)1,0 (0,6)1,0 (0,6)1,0 (0,6)1,0 (0,6)
38 (1,5)1,0 (0,6)1,0 (0,6)1,0 (0,6)1,0 (0,6)1,0 (0,6)1,0 (0,6)1,1 (0,7)1,1 (0,7)1,1 (0,7)1,1 (0,7)1,1 (0,7)1,1 (0,7)1,1 (0,7)
44 (1,75)1,1 (0,7)1,1 (0,7)1,1 (0,7)1,1 (0,7)1,1 (0,7)1,1 (0,7)1,3 (0,8)1,3 (0,8)1,3 (0,8)1,3 (0,8)1,3 (0,8)1,3 (0,8)1,3 (0,8)
51 (2)1,3 (0,8)1,3 (0,8)1,3 (0,8)1,3 (0,8)1,3 (0,8)1,4 (0,9)1,4 (0,9)1,4 (0,9)1,4 (0,9)1,4 (0,9)1,4 (0,9)1,6 (1,0)1,6 (1,0)
57 (2,25)1,4 (0,9)1,4 (0,9)1,4 (0,9)1,4 (0,9)1,4 (0,9)1,6 (1,0)1,6 (1,0)1,6 (1,0)1,6 (1,0)1,6 (1,0)1,8 (1,1)1,8 (1,1)1,8 (1,1)
64 (2,5)1,6 (1,0)1,6 (1,0)1,6 (1,0)1,6 (1,0)1,6 (1,0)1,8 (1,1)1,8 (1,1)1,8 (1,1)1,8 (1,1)1,9 (1,2)1,9 (1,2)1,9 (1,2)1,9 (1,2)
70 (2,75)1,6 (1,0)1,8 (1,1)1,8 (1,1)1,8 (1,1)1,8 (1,1)1,9 (1,2)1,9 (1,2)1,9 (1,2)1,9 (1,2)2,1 (1,3)2,1 (1,3)2,1 (1,3)2,1 (1,3)
76 (3)1,8 (1,1)1,9 (1,2)1,9 (1,2)1,9 (1,2)2,1 (1,3)2,1 (1,3)2,1 (1,3)2,1 (1,3)2,3 (1,4)2,3 (1,4)2,3 (1,4)2,3 (1,4)2,4 (1,5)
83 (3,25)1,9 (1,2)2,1 (1,3)2,1 (1,3)2,1 (1,3)2,3 (1,4)2,3 (1,4)2,3 (1,4)2,3 (1,4)2,4 (1,5)2,4 (1,5)2,4 (1,5)2,6 (1,6)2,6 (1,6)
89 (3,5)2,1 (1,3)2,3 (1,4)2,3 (1,4)2,3 (1,4)2,4 (1,5)2,4 (1,5)2,4 (1,5)2,6 (1,6)2,6 (1,6)2,6 (1,6)2,7 (1,7)2,7 (1,7)2,7 (1,7)
95 (3,75)2,3 (1,4)2,4 (1,5)2,4 (1,5)2,4 (1,5)2,6 (1,6)2,6 (1,6)2,6 (1,6)2,7 (1,7)2,7 (1,7)2,7 (1,7)2,9 (1,8)2,9 (1,8)3,1 (1,9)
102 (4)2,4 (1,5)2,6 (1,6)2,6 (1,6)2,6 (1,6)2,7 (1,7)2,7 (1,7)2,7 (1,7)2,9 (1,8)2,9 (1,8)3,1 (1,9)3,1 (1,9)3,1 (1,9)3,2 (2,0)
108 (4,25)2,6 (1,6)2,7 (1,7)2,7 (1,7)2,7 (1,7)2,9 (1,8)2,9 (1,8)3,1 (1,9)3,1 (1,9)3,1 (1,9)3,2 (2,0)3,2 (2,0)3,2 (2,0)3,4 (2,1)
114 (4,5)2,7 (1,7)2,9 (1,8)2,9 (1,8)2,9 (1,8)3,1 (1,9)3,1 (1,9)3,2 (2,0)3,2 (2,0)3,2 (2,0)3,4 (2,1)3,4 (2,1)3,5 (2,2)3,5 (2,2)
121 (4,75)2,9 (1,8)3,1 (1,9)3,1 (1,9)3,1 (1,9)3,2 (2,0)3,2 (2,0)3,4 (2,1)3,4 (2,1)3,5 (2,2)3,5 (2,2)3,5 (2,2)3,7 (2,3)3,7 (2,3)
127 (5)3,1 (1,9)3,2 (2,0)3,2 (2,0)3,2 (2,0)3,4 (2,1)3,4 (2,1)3,5 (2,2)3,5 (2,2)3,7 (2,3)3,7 (2,3)3,9 (2,4)3,9 (2,4)4,0 (2,5)
133 (5,25)3,2 (2,0)3,4 (2,1)3,4 (2,1)3,4 (2,1)3,5 (2,2)3,5 (2,2)3,7 (2,3)3,7 (2,3)3,9 (2,4)3,9 (2,4)4,0 (2,5)4,0 (2,5)4,2 (2,6)
140 (5,5)3,4 (2,1)3,4 (2,1)3,5 (2,2)3,5 (2,2)3,7 (2,3)3,7 (2,3)3,9 (2,4)3,9 (2,4)4,0 (2,5)4,0 (2,5)4,2 (2,6)4,2 (2,6)4,3 (2,7)
146 (5,75)3,5 (2,2)3,5 (2,2)3,7 (2,3)3,9 (2,4)3,9 (2,4)4,0 (2,5)4,0 (2,5)4,2 (2,6)4,2 (2,6)4,3 (2,7)4,3 (2,7)4,5 (2,8)4,5 (2,8)
152 (6)3,7 (2,3)3,7 (2,3)3,9 (2,4)4,0 (2,5)4,0 (2,5)4,2 (2,6)4,2 (2,6)4,3 (2,7)4,3 (2,7)4,5 (2,8)4,5 (2,8)4,7 (2,9)4,7 (2,9)
Kraftuttagets varvtal420430440450460470480490500510520530540

Lufta hård mark

Om marken är för fast för att önskat luftningsdjup ska kunna uppnås, kan det hända att luftarhuvudet börjar ”dunka” rytmiskt. Detta beror på den hårda ytan som luftarpinnarna försöker tränga igenom. Du kan åtgärda problemet genom att prova något av följande:

 • Bäst resultat får du efter regn eller dagen efter att gräset har vattnats.

 • Minska antalet luftarpinnar per stamparm. Försök bibehålla en symmetrisk luftarpinnskonfiguration, så att stamparmarna laddas jämnt.

 • Minska luftarpinnarnas genomträngning (djupinställning) om marken är hårt packad. Rengör hålpluggarna, vattna gräsmattan och lufta igen med en djupare genomträngning.

Luftning av jordtyper som har lagts ovanpå hårda underjordar (d.v.s. sand/jord över stenig mark) kan ge en oönskad hålkvalitet. Detta beror på att luftningsdjupet är större än det pålagda jordlagret och jorden under är för hård att tränga igenom. När luftarpinnarna får kontakt med underjorden kan maskinen lyfta, vilket gör att hålens övre del blir utdragna. Minska luftningsdjupet så att du undviker genomträngning till den hårdare underjorden.

Använda nålpinnar

Långa smala luftarpinnar som används med antingen ett nålhuvud eller ett minihuvud kan göra hålens fram- eller bakkant tuviga eller lätt deformerade. Hålkvaliteten för den här konfigurationen blir vanligtvis bättre om luftarhuvudets fart sänks med 10–15 % från full driftfart. Minska motorvarvtalet tills kraftuttagets fart ligger på cirka 460–490 varv/min. Hålavståndet påverkas inte av att motorns varvtal minskas. Hålet kan också påverkas av motviktssystemet Rotalinks placering. Se Justera Rotalink-enheten.

Undvika lyftning av rotsystem

Gräsmattans rotsystem kan skadas om minihuvuden används tillsammans med större luftarhuvuden eller solida luftarpinnar av större diameter. Denna påfrestning kan göra att rötterna i rotsystemet bryts av så att gräsmattan lyfts upp. Om sådana skador uppstår kan någon av följande åtgärder hjälpa:

 • Minska antalet luftarpinnar.

 • Minska luftningsdjupet.

  Note: Prova att minska luftningsdjupet i steg om 13 mm.

 • Minska avståndet mellan hålen framåt (växla upp en växel på traktorenheten).

 • Minska luftarpinnarnas diameter (solida pinnar eller hålpipor)

Justera Rotalink-enheten

Monteringshöjden på motviktssystemet Rotalink påverkar den reaktiva kraften som styr stamparmen och markavkänningen under luftningen. Om hålets framkant blir avlångt eller gropigt kan en stelare position förbättra hålkvaliteten. Om hålets bakkant blir avlångt eller gropigt kan en mjukare position förbättra hålkvaliteten.

 1. Ta bort de två låsmuttrarna på 1/2 tum som låser fast Rotalink-systemet på undersidan av luftarhuvudets ram (Figur 26).

 2. Sänk ner motviktssystemet så att distansbrickorna syns (Figur 26).

 3. Flytta en eller två distansbrickor per sida från motviktssystemet till toppen av luftarhuvudets ram. Varje distansbricka motsvarar en halv tum. Den nedre stötdämpardistansbrickan måste sitta kvar på motviktssystemet.

  g007335
 4. Montera tillbaka motviktssystemet på luftarhuvudets ram. Kontrollera att D-brickan sitter mot luftarhuvudet i enlighet med Figur 26. Lås fast de två låsmuttrarna.

  Justera bara tre till fyra enheter i taget så att justeringen kan jämföras med originalpositionen och testas. När tillfredställande resultat uppnås kan de kvarvarande enheterna flyttas till samma höjd som de önskade armarna.

Arbetstips

Varning

Om du justerar eller reparerar maskinen medan traktorenheten är igång kan detta resultera i en olycka och allvarliga personskador samt innebära livsfara.

 • Innan du kliver ur förarsätet ska du koppla ur kraftuttagsdrivningen, koppla in parkeringsbromsen, stanna motorn och ta ut nyckeln.

 • Innan du reparerar maskinen ska du sänka ner den på förvaringsstöden eller lämpliga klossar.

 • Kontrollera att alla säkerhetsanordningar sitter fast som de ska innan du fortsätter arbetet.

 • Koppla in kraftuttaget vid låga varvtal. Öka motorns varvtal så att kraftuttaget kommer upp i 540 varv/min (max) och sänk ner maskinen. Använd ett motorvarvtal som gör att maskinen kör jämnt.

  Note: Om du ändrar motorns/kraftuttagets varvtal i en viss traktorenhetsväxel (eller fast hydrostatiskt pedalläge i fråga om traktorenheter med hydrostatisk transmission) gör inte detta att hålavståndet ändras.

 • Sväng försiktigt och gradvis när du använder luftaren. Gör aldrig tvära svängar när maskinen är nedsänkt. Planera var du ska använda maskinen innan du sänker ner den.

 • Om driftbelastningen saktar ned motorn när du luftar maskinen på hårt underlag eller i uppförsbacke höjer du upp maskinen något tills motorhastigheten kommer ikapp och sänker sedan maskinen igen.

 • Lufta inte om marken är för hård eller torr. Bäst resultat får du efter regn eller dagen efter att gräset har vattnats.

  Note: Om rullen reser sig från marken under luftning är marken för hård för att önskat djup ska kunna uppnås. Minska i så fall luftningsdjupet tills rullen har kontakt med marken under arbetet.

 • Öka maskinens genomträngning om marken är hårt packad. Samla ihop och forsla bort hålpluggarna och lufta med djupare genomträngning, helst efter vattning.

 • ProCore 864 är förskjuten åt traktorenhetens högra sida så att du kan lufta utan att köra över hålpluggarna med däcken. Lufta när så är möjligt med den längre förskjutningen mot föregående luftningsvända.

 • Kontrollera/justera alltid den övre länken när luftningsdjupet ändras. Maskinens främre del ska vara vertikal.

 • Håll uppsikt bakåt för att försäkra dig om att maskinen fungerar ordentligt och att du ligger i linje med föregående vändor.

 • Ta alltid bort trasiga maskindelar, som t.ex. avbrutna luftarpinnar, från området för att förhindra att de plockas upp och slungas iväg av gräsklippare eller annan gräsmatteutrustning.

 • Byt ut avbrutna luftarpinnar och inspektera och rätta till skador på dem som fortfarande kan åtgärdas. Reparera alla andra maskinskador innan du återupptar arbetet.

Efter körning

Säkerhet efter användning

Allmän säkerhet

 • Parkera maskinen på ett jämnt underlag, koppla in parkeringsbromsen, stäng av motorn, ta ut nyckeln och vänta tills alla rörliga delar har stannat innan du kliver ur maskinen.

 • Håll alla maskindelar i gott bruksskick och samtliga beslag åtdragna.

 • Byt ut slitna och skadade dekaler, eller ersätt de som saknas.

Transportera maskinen

Börja transporten med att höja maskinen och koppla ur kraftuttaget. Du undviker att tappa kontrollen genom att köra långsamt i branta sluttningar, närma dig ojämna områden i låg hastighet och vara försiktig när du korsar mycket vågig terräng.

Important: Använd inte en transporthastighet på över 24 km/h.

Rengöra maskinen

UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
Efter varje användning
 • Rengör maskinen.
 • Important: Använd inte bräckt eller återvunnet vatten vid rengöring av maskinen.

  • Tvätta maskinen ordentligt efter daglig användning med en trädgårdsslang utan munstycke för att undvika att högt vattentryck orsakar kontamination eller skador på tätningar och lager.

   Note: Använd en borste för att ta bort tjocka smutslager samt torkad eller sammanpressad smuts och skräp.

  • Använd ett milt rengöringsmedel för att rengöra panelerna.

  • Leta efter maskinskador, läckande olja och slitage på komponenter och luftarpinnar.

  • Smörj alla kardanaxlar och rullager efter att maskinen har rengjorts enligt Smörja lager och bussningar.

  • Spreja ett tunt lager olja på luftarhuvudets lager (vev- och motviktslänkar).

  • Ta bort luftarpinnarna, rengör dem och olja in dem.

  Underhåll

  Rekommenderat underhåll

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Efter de första 8 timmarna
 • Byt olja i växellådan.
 • Kontrollera åtdragningsmomentet på luftarhuvudets fästelement.
 • Varje användning eller dagligen
 • Kontrollera remspänningen.
 • Kontrollera remspänningen.
 • Efter varje användning
 • Rengör maskinen.
 • Var 50:e timme
 • Smörj lagren och bussningarna., eller omedelbart efter rengöring.
 • Kontrollera lagren.
 • Var 100:e timme
 • Kontrollera växellådans smörjning.
 • Var 250:e timme
 • Byt olja i växellådan.
 • Kontrollera åtdragningsmomentet på luftarhuvudets fästelement.
 • Var 500:e timme
 • Kontrollera och byt vid behov ut lagren.
 • Före förvaring
 • Utför alla underhållsprocedurer för 50 arbetstimmar.
 • Bättra på lacken i områden där färgen har skrapats av, flagnat eller rostat.
 • Ta bort och rengör luftarpinnarna.
 • Ta bort allt skräp.
 • Årligen
 • Kontrollera remmarna.
 • Säkerhet vid underhåll

  • Gör följande innan du justerar, rengör eller utför underhåll på maskinen, eller när du lämnar den utan uppsikt:

   • Ställ maskinen på ett plant underlag.

   • Flytta gasreglaget till läget för låg tomgång.

   • Koppla ur kraftuttaget.

   • Se till att drivningen är i neutralläge.

   • Lägg i parkeringsbromsen.

   • Stäng av traktorenhetens motor och ta ut nyckeln.

   • Vänta tills alla rörliga delar har stannat.

   • Låt maskinens komponenter svalna innan du utför något underhåll.

  • Utför endast det underhåll som beskrivs i den här bruksanvisningen. Kontakta en auktoriserad Toro-återförsäljare vid eventuellt behov av större reparationer eller assistans.

  • Se till att maskinen är säker att använda genom att dra åt alla muttrar, bultar och skruvar.

  • Utför om möjligt inget underhåll på maskinen medan motorn är igång. Håll dig på avstånd från rörliga delar.

  • Kontrollera eller justera inte kedjespänningen medan traktorenhetens motor är igång.

  • Lätta försiktigt på trycket i komponenter med upplagrad energi.

  • Maskinen ska stöttas upp med klossar eller förvaringsstöd när arbete utförs på undersidan. Förlita dig aldrig på hydrauliksystemet för att stötta upp maskinen.

  • Kontrollera luftarpinnarnas fästbultar dagligen för att se till att de är åtdragna enligt specifikationerna.

  • Se till att alla skydd monteras och att kåpan stängs och säkras efter underhåll eller justering av maskinen.

  • Använd endast originalreservdelar och tillbehör från Toro för att garantera att maskinens prestanda är säker och optimal. Det kan vara farligt att använda reservdelar från andra tillverkare och det kan medföra att produktgarantin upphör att gälla.

  Hissa upp maskinen

  Var försiktig

  Om maskinen inte är korrekt understödd av block eller domkrafter, kan maskinen flytta sig eller falla, vilket kan leda till personskador.

  • Se till att maskinen är parkerad på ett stadigt och plant underlag, som t.ex. ett betonggolv. Blockera alltid traktorenhetens däck.

  • Ta bort redskap som kan påverka att maskinen lyfts på ett säkert och korrekt sätt innan du börjar höja upp maskinen.

  • Använd rätt sorts block, hissanordningar eller domkrafter när du ska byta redskap eller utföra service.

  • Använd pallbockar eller solida träblock för att stödja den upplyfta maskinen.

  Note: Använd om möjligt en lyftanordning för att lyfta maskinens bakre del. Använd öglorna på luftarhuvudets lagerhus för att fästa upphissningsanordningen (Figur 27).

  g007308

  Smörja lager och bussningar

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Var 50:e timme
 • Smörj lagren och bussningarna., eller omedelbart efter rengöring.
 • Maskinens huvudsakliga arbetslager är permanent tätade och kräver varken underhåll eller smörjning. Detta minskar drastiskt det underhåll som behövs och eliminerar risken för att fett och olja spills ut på gräset.

  En del smörjnipplar måste smörjas med ett SAE-universalfett för höga temperaturer, med högtrycksprestanda (EP), eller med ett SAE-universalfett på litiumbas.

  Important: Smörj nipplarna omedelbart efter varje maskintvätt, oavsett det intervall som anges i underhållsschemat.

  Smörj maskinen på följande punkter:

  Kraftuttagsaxel (3) (Figur 28)

  g007309

  Rullager (2 st. på ProCore 864 och 4 st. på ProCore 1298) (Figur 29)

  g007310

  Drivaxellager (1 st. på ProCore 864 och 2 st. på ProCore 1298) (Figur 30).

  g007311

  Important: Lager går sällan sönder till följd av defekter vad gäller material eller tillverkning. Den vanligaste anledningen till att de går sönder är att fukt och kontaminering tar sig in genom de skyddande tätningarna. Lager som är smörjda behöver underhållas regelbundet för att lagerområdet ska rensas från skadligt skräp. Tätade lager ska inledningsvis fyllas på med ett specialfett och ha en robust integrerad tätning som gör att kontaminering och fukt inte kan tränga in i de rörliga delarna.

  De tätade lagren behöver inte smörjas och kräver inget korttidsunderhåll. Om tätade lager används minimerar detta rutinservicen och minskar risken för gräsmatteskador till följd av fettkontaminering. Inspektera skicket på lagren och tätningsintegriteten regelbundet för att undvika driftstopp. Kontrollera de tätade lagren varje säsong och byt ut dem om de är skadade eller slitna. Kontrollera att lagren inte producerar hög värme, avger buller, vibrerar för mycket eller läcker rost. Lagren ska fungera smidigt.

  På grund av de driftsförhållanden som dessa lager-/tätningsenheter är utsatta för (d.v.s. sand, gräskemikalier, vatten, stötar etc.) anses de vara slitdelar. Lager som går sönder av andra orsaker än defekter relaterade till material eller tillverkning, täcks normalt inte av garantin.

  Note: Lagrens livslängd kan påverkas negativt av olämpliga tvättprocedurer. Tvätta inte enheten när den fortfarande är varm, och undvik att rikta högtrycks- eller högvolymsstrålar mot lagren.Det är vanligt att fett sipprar ut ur lagertätningarna på nya enheter. Detta fett svartnar på grund av smutsansamling och inte på grund av alltför höga temperaturer. Torka bort det överflödiga fettet från tätningarna efter de första åtta arbetstimmarna. Det är möjligt att området runt tätningens kant alltid kommer att se blött ut. Detta har ingen negativ inverkan på lagrets livslängd, utan håller dess inre kanter smorda.Byt ut luftarhuvudets lager var 500:e timme. En lagerservicesats som täcker hela luftarhuvudet finns tillgänglig att köpa hos återförsäljare.

  Kontrollera växellådans smörjning

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Var 100:e timme
 • Kontrollera växellådans smörjning.
 • Växellådan fylls med 80W–90-växellådsolja eller motsvarande. Låt växellådan svalna innan du kontrollerar oljan.

  1. Ta bort skräp från påfyllningspluggen och kontrollpluggen för att undvika kontaminering.

  2. Ta bort kontrollpluggen från växellådan (Figur 31).

   g007312
  3. Kontrollera att oljenivån når upp till den nedre delen av kontrollpluggshålet i växellådan (Figur 31).

  4. Om oljenivån är låg tar du bort påfyllningspluggen från växellådan och fyller på med avsedd mängd olja.

  5. Montera pluggarna.

  Byta olja i växellådan

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Efter de första 8 timmarna
 • Byt olja i växellådan.
 • Var 250:e timme
 • Byt olja i växellådan.
 • Växellådan fylls med 80W–90-växellådsolja eller motsvarande.

  1. Ta bort skräp från påfyllningspluggen och avtappningslocket för att undvika kontaminering (Figur 31).

  2. Ta bort påfyllningspluggen för att underlätta luftdraget.

  3. Sätt ett avtappningskärl under avtappningsröret och ta bort avtappningslocket.

   Note: Kall olja har hög viskositet, vilket ger en längre avtappningstid (cirka 30 minuter).

  4. Sätt tillbaka locket när oljan har tappats av helt.

  5. Fyll på med 1 650 ml 80W–90-växellådsolja av hög kvalitet.

  6. Montera påfyllningspluggen.

  7. Kontrollera oljenivån.

  Kontrollera åtdragningsmomentet för luftarhuvudenas fästelement

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Efter de första 8 timmarna
 • Kontrollera åtdragningsmomentet på luftarhuvudets fästelement.
 • Var 250:e timme
 • Kontrollera åtdragningsmomentet på luftarhuvudets fästelement.
 • Efter de inledande åtta timmarnas användning ska luftarhuvudets fästelement kontrolleras så att en korrekt åtdragning upprätthålls. Kraven för åtdragning av fästelement finns i en lista på smörjguidesdekalen på luftarhuvudet (se nedan).

  decal110-4664

  Kontrollera remmarna

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Årligen
 • Kontrollera remmarna.
 • Maskinens drivremmar är hållbara. Normal exponering för UV-strålning, ozon eller oavsiktlig exponering för kemikalier, kan dock försämra gummisammansättningen med tiden, och leda till förtida slitage eller materialförlust.

  Årliga reminspektioner rekommenderas bestämt för att leta efter tecken på slitage, sprickor eller stora inbäddade skräpbitar, och remmen bör bytas ut vid behov.

  Justera remspänningen

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Varje användning eller dagligen
 • Kontrollera remspänningen.
 • Säkerställ korrekt maskindrift och undvik onödigt slitage genom att kontrollera att remmen är ordentligt spänd.

  1. Korrekt remspänning uppnås genom att mellandrevets fjäder trycks ihop till 146 mm. Se Figur 33.

   decal110-4667
  2. Justera remspänningen på följande sätt:

   1. Ta bort det bakre luftarhuvudskyddet (Figur 34).

    g007316
   2. Ta bort skivskyddets fästbultar och ta bort skyddet (Figur 34).

   3. Lossa låsmuttern till fjäderhållaren (Figur 35).

    g007315
   4. Justera fjäderhållaren så att önskad komprimerad fjäderlängd uppnås (Figur 35).

   5. Dra åt låsmuttern på fjäderhållaren för att säkra justeringen.

   6. Sätt tillbaka skivskyddet och luftarhuvudskyddet.

  Byta ut drivremmen

  Note: Du behöver inte ta bort den yttre stamparmen för att kunna byta ut drivremmen.

  Ta bort remmen

  1. Ta bort det bakre luftarhuvudskyddet (Figur 36).

   g007316
  2. Ta bort skivskyddets fästbultar och ta bort skyddet (Figur 36).

  3. Ta bort fästelementen som håller smutsskyddet och det nedre remskyddet på plats (Figur 37). Ta bort smutsskyddet och det nedre remskyddet.

   g007317
  4. Frigör mellandrevfjäderns spänning genom att lossa låsmuttern som håller fast fjäderhållaren (Figur 38) och vrida fjäderhållaren.

   g007319

   Var försiktig

   Fjädrarna är spända, så var försiktig vid justering eller borttagning.

  5. Lossa och ta bort de två låsmuttrarna och brickorna som låser fast motviktssystemet Rotalink vid stamparm 1 (Figur 39).

   g007320
  6. Sänk ner motviktssystemet Rotalink från luftarhuvudsramen.

  7. Dra ner drivremmen genom luftarhuvudsramen och runt den nedre änden av stamparm 1 (Figur 39).

  Montera remmen

  1. Dra den nya drivremmen runt den nedre änden av stamparm 1 och upp genom luftarhuvudets ram.

  2. Placera drivremmen på vevskivan, under mellandrevsenheten och över drivskivan.

  3. Höj motviktssystemet Rotalink för stamparm 1 till luftarhuvudsramen. Kontrollera att motviktsdistansbrickorna är i samma position som när de ska tas bort.

  4. Fäst motviktssystemet Rotalink vid luftarhuvudet med de två brickorna och låsmuttrarna som tidigare togs bort.

  5. Montera och justera mellanremsskivan och justera spänningen.

  6. Montera smutsskyddet och det nedre remskyddet. Justera det nedre skyddet så att det inte ligger mot bandet.

  7. Sätt tillbaka skivan och luftarhuvudskydden.

  Justera sidoskydden

  Luftarhuvudets sidoskydd ska justeras så att den undre delen befinner sig mellan 2,5 och 3,8 cm ovanför gräsmattan under luftning.

  1. Lossa bultarna och muttrarna som håller fast sidoskydden på ramen (Figur 40).

   g007322
  2. Justera skydden uppåt eller nedåt och dra åt muttrarna.

  Byta ut gräsmatteskydden

  Alla gräsmatteskydd (Figur 41) ska bytas ut om de går sönder eller om de slits ner och blir tunnare än 6 mm. Trasiga gräsmatteskydd kan fastna i och slita sönder delar av gräsmattan, och orsaka oönskade skador.

  g007334

  Luftarhuvudinställning

  Maskinens enhetliga luftarhuvudskonstruktion ger en branschledande jämn drift – att gissa inställning tillhör det förgångna.

  ProCore 864 (Figur 42)

  Varje par vevarmar som sitter ihop genom ett lagerhus sitter 180 grader från varandra (dvs. armpositionerna 1–2, 3–4, 5–6, 7–8). De intilliggande paren har alla samma inställningar medan det senare paret ligger 120 grader efter. Samma par kopplingsgjutningar används för par som ligger bredvid varandra (d.v.s. kopplingspositionerna 2–3, 4–5, 6–7). Två motvikter har lagts till i plats 1 och 8 på remskivan för att ytterligare minska driftsvibrationerna.

  Note: Numren på vevarmarna kommer inte att ligga i linje med indikationsmärkena i relief på lagerhusen i ProCore 864.

  g007324

  ProCore 1298 (Figur 43)

  Enheten består av två oberoende luftarhuvuden med sex armar vardera. Inställningen för vardera huvud är oberoende av det andra luftarhuvudet. Inställningsmarkeringarna kan lätt identifieras genom numren på vevarmsgjutningarna och sökaren i relief på lagerhusen. Arm 1 startar alltid med drivskivan.

  g007323

  Ta bort maskinen från traktorenheten

  Important: Se kraftuttagsaxelns bruksanvisning för ytterligare drifts- och säkerhetsinformation.

  Note: Du kan förvara maskinen i förvaringsstödet som medföljde transportpallen.

  Förbereda maskinen och traktorenheten

  Parkera traktorenheten och maskinen på ett jämnt underlag, koppla ur kraftuttaget, koppla in parkeringsbromsen, stäng av motorn, ta ut nyckeln och vänta tills alla rörliga delar har stannat innan du kliver ur förarsätet.

  Montera maskinen på förvaringsstödet

  ProCore 864-maskiner
  1. Montera förvaringsstödstiftet genom hålen i stödets fäste på krokramen (Figur 44).

   g333377
  2. Fäst förvaringsstödstiftet på stödets fäste med de två hjulsprintarna (Figur 44).

  3. Upprepa steg 1 till 2 på den andra sidan av maskinen.

  4. Sänk långsamt ner maskinen tills förvaringsstöden står på marken.

  Montera maskinen på förvaringsstödet

  ProCore 1298-maskiner

  Note: Förvaringsstödet väger ca 85 kg.

  1. Rikta in förvaringsstödets stödplåtar med stödets fäste på maskinens krokram (Figur 45)

   g333403
  2. Sänk ned maskinen i förvaringsstödet tills hålen i stödet är i linje med hålen i stödets fäste på dragkroken (Figur 45).

  3. Fäst förvaringsstödet på maskinen med de två förvaringsstödstiften och de två hårnålssprintarna (Figur 46).

   g333404
  4. Sänk långsamt ned maskinen tills den kommer i kontakt med förvaringsstödet.

  Koppla loss maskinen från traktorenheten

  1. Ta bort de två hjulsprintarna och skjut av de nedre länkarmarna från maskinens hakbultar (Figur 47).

   Förvara hjulsprintarna tillsammans med maskinen.

   g333405
  2. Lossa låsmuttern (Figur 48) och rotera den övre justeringslänken för att minska spänningen mellan maskinen och traktorenheten.

   g333406
  3. Ta bort hjulsprinten och länkpinnen som fäster den övre justeringslänken på maskinens övre dragkrokplattor (Figur 48).

  4. Ta bort hjulsprinten och länkpinnen som fäster den övre justeringslänken på traktorenhetens länkfäste (Figur 48).

   Note: Behåll hjulsprinten och den övre länkpinnen på maskinen.

  5. Koppla bort skyddssäkerhetskedjan (Figur 49) från traktorenhetens kraftuttag (endast CE).

   g333407
  6. Dra låskragen bakåt för att koppla bort kraftuttagsaxeln från kraftuttagets utgångsaxel på traktorenheten.

   g333451
  7. Skjut kraftuttagsaxeln bakåt och ta bort den från traktorenheten.

  8. Använd skyddssäkerhetskedjan för att stödja kraftuttagsaxeln genom att montera kedjan mellan kraftuttagsskyddet och maskinen (Figur 51).

   Note: Genom att stödja kraftuttagsaxeln förhindras den från att komma i kontakt med marken.

   g333452

  Förvaring

  Säker förvaring

  • Innan du justerar, rengör, förvarar eller reparerar maskinen ska du parkera den på ett jämnt underlag, koppla in parkeringsbromsen, stänga av motorn, ta ut nyckeln, vänta tills alla rörliga delar har stannat och sedan kliva ur traktorenheten.

  • Förvara maskinen på förvaringsstöden på ett stadigt, plant underlag så att den inte sjunker eller välter.

  • Förvara maskinen på avstånd från platser där människor vistas.

  • Låt inte barn leka på eller i närheten av maskinen.

  Ställa maskinen i förvar

  I slutet av luftningssäsongen eller när maskinen ska ställas i förvaring under en längre period ska du utföra följande procedur:

  1. Avlägsna smuts och fett som eventuellt har ansamlats på maskinen eller på några av de rörliga delarna.

  2. Ta bort och rengör luftarpinnarna. Smörj in luftarpinnarna med olja för att förhindra att de rostar när de står i förvaring.

  3. Öppna huven och rengör insidan av maskinen.

  4. Smörj alla smörjnipplar.

  5. Förvara maskinen på de medföljande förvaringsstöden på ett hårt och torrt underlag.

  6. Stötta upp kraftuttagsaxeln med förtöjningen i förvaringsläget för att förhindra skador, eller ta bort kraftuttaget och förvara det under huven för att minimera rostangrepp.

  7. Måla rullen och bättra på lacken om det finns repor på lackade ytor.

  8. Ersätt alla saknade eller skadade dekaler.

  9. Förvara maskinen i en torr och säker byggnad. Förvaring inomhus minskar underhållet, ger maskinen längre livslängd och ökar dess restvärde. Om det inte finns möjlighet att förvara luftaren inomhus, ska du täcka över den med ett tjockt täcke eller en presenning och spänna fast det ordentligt.