Indledning

Dette er en universalmaskine, som er beregnet til brug af professionelle, ansatte operatører i kommercielle anvendelsesområder. Den er primært beregnet til vedligeholdelse af græs på velholdte plæner i parker, på sportsbaner og kommercielle områder. Brug af dette produkt til andre formål end den tilsigtede anvendelse kan udsætte dig selv og omkringstående for fare.

Læs denne vejledning omhyggeligt, så du kan lære at betjene og vedligeholde produktet korrekt samt undgå person- og produktskade. Det er dit ansvar at betjene produktet korrekt og sikkert.

Besøg www.Toro.com for at få materialer om produktsikkerhed og oplæring i betjening, oplysninger om tilbehør, hjælp til at finde en forhandler eller for at registrere dit produkt.

Når du har brug for service, originale Toro-dele eller yderligere oplysninger, bedes du kontakte en autoriseret serviceforhandler eller Toros kundeservice samt have produktets model- og serienummer parat. Figur 1 angiver, hvor model- og serienummeret er placeret på produktet. Skriv numrene, hvor der er gjort plads til dette.

Important: Scan QR-koden på serienummermærkaten (hvis udstyret hermed) med din mobilenhed for at tilgå garanti, reservedele og andre produktoplysninger.

g299536

Denne vejledning advarer dig om mulige farer og giver dig særlige sikkerhedsoplysninger ved hjælp af advarselssymbolet (Figur 2), der angiver en fare, som kan forårsage alvorlig personskade eller død, hvis du ikke følger de anbefalede forholdsregler.

g000502

Denne betjeningsvejledning bruger to ord til at fremhæve oplysninger. Vigtigt henleder opmærksomheden på særlige mekaniske oplysninger, og Bemærk angiver generel information, som det er værd at lægge særligt mærke til.

Model 31900 og 31901 overholder alle relevante EU-direktiver. Yderligere oplysninger fås på den separate produktspecifikke overensstemmelseserklæring.

Model 31907 og 31909 overholder ikke de relevante EU-direktiver.

Det er en overtrædelse af California Public Resource Code Section 4442 eller 4443 at bruge eller betjene denne motor på et skovbegroet, buskbegroet eller græsbegroet område, medmindre motoren er forsynet med en gnistskærm som defineret i Section 4442, som vedligeholdes og er i god driftsmæssig stand, eller medmindre motoren er bygget, udstyret og vedligeholdt til brandforebyggelse.

Den medfølgende motorvejledning indeholder information om U.S. Environmental Protection Agency (EPA) og California Emission Control Regulation for emissionssystemer, vedligeholdelse og garanti. Nye eksemplarer kan bestilles via motorfabrikanten.

Advarsel

CALIFORNIEN

Advarsel i henhold til erklæring nr. 65

Dieselmotorens udstødningsgas og nogle af dens bestanddele er ifølge staten Californien kræftfremkaldende og kan medføre fødselsskader eller andre forplantningsskader.

Batteripoler og tilbehør indeholder bly og blysammensætninger, som ifølge staten Californien er kræftfremkaldende og forårsager forplantningsskader. Vask hænder efter håndtering.

Brug af dette produkt kan medføre eksponering over for kemikalier, der ifølge staten Californien er kræftfremkaldende og giver medfødte defekter eller andre forplantningsskader.

Sikkerhed

Model 31900 og 31901 er designet i overensstemmelse med ANSI B71.4-2017 og EN ISO 5395, når du har gennemført opsætningsprocedurerne og monteret CE-sættet i henhold til overensstemmelseserklæringen.

Model 31907 og 31909 er designet i overensstemmelse med ANSI B71.4-2017.

Generelt om sikkerhed

Dette produkt kan afskære hænder og fødder samt udslynge genstande. Følg altid sikkerhedsforskrifterne for at undgå alvorlig personskade.

 • Læs og forstå indholdet i denne betjeningsvejledning, før du starter motoren.

 • Betjening af maskinen kræver din fulde opmærksomhed. Giv dig ikke i kast med aktiviteter, der afleder opmærksomheden, da dette kan medføre person- eller tingsskade.

 • Betjen ikke maskinen, uden at alle afskærmninger og øvrige sikkerhedsanordninger sidder og fungerer korrekt på maskinen.

 • Hold hænder og fødder væk fra roterende dele. Hold dig på afstand af udblæsningsåbningen.

 • Hold omkringstående og børn væk fra arbejdsområdet. Lad aldrig børn betjene maskinen.

 • Sluk for motoren, tag nøglen ud, og vent, til al bevægelse er ophørt, før du forlader førersædet. Lad maskinen køle af, inden du justerer, efterser, rengør eller stiller den til opbevaring.

Hvis maskinen betjenes eller vedligeholdes forkert, kan det medføre personskade. Operatøren skal altid følge sikkerhedsforskrifterne og være opmærksom på advarselssymbolet Graphic, der betyder Forsigtig, Advarsel eller Fare – personlig sikkerhedsanvisning, for at nedsætte risikoen for personskade. Hvis disse forskrifter ikke følges, kan det medføre personskade eller død.

Sikkerheds- og instruktionsmærkater

Graphic

Sikkerheds- og instruktionsmærkaterne kan nemt ses af operatøren og er placeret tæt på potentielle risikoområder. Beskadigede eller bortkomne mærkater skal udskiftes.

decalbatterysymbols
decal93-7272
decal106-5976
decal106-9206
decal108-2073
decal115-8155
decal125-9688
decal127-0392
decal132-1316
decal133-8062
decal138-2765
decal138-7471
decal138-7473
decal139-6215
decal139-6224
decal139-6304
decal140-1460
decal140-3125
decal140-6632
decal144-0472
decal139-6217
decal144-0454

Mærkat 144-3952: Sæt over mærkat 139-6215 (som vist i CE-sættets monteringsvejledning) til brug i lande, der overholder CE-standarderne (kun model 31900 og 31901).

decal144-3952

Opsætning

Flytning af maskinen fra forsendelsescontaineren

kun model 31900, 31901 og 31907
 1. Fjern skruerne, der holder de bageste hjulnav fast på pallen.

 2. Klip kabelbåndet, der holder drivakslen mod baghjulene, over.

 3. Fjern baghjulene fra transportpallen.

 4. Se Hævning af styrtbøjlen for at få oplysninger om at hæve styrtbøjlen.

 5. Tilslut hejseudstyr til det øverste, midterste område på styrtbøjlen, og løft maskinen.

 6. Fjern det understøttende forsendelsesmateriale fra den nederste del af maskinen.

 7. Placer 2 donkrafte under den bageste del af maskinen, som vist i Hævning af maskinens bagende.

 8. Sænk maskinen ned på donkraftene.

Montering af bagdækkene

kun model 31900, 31901 og 31907

Dele, der skal bruges til dette trin:

Baghjul2
Lille spændeskive (kun 2-hjulstræk)2
Stor spændeskive (kun 2-hjulstræk)2
Bolt (⅝" x 1¼") (kun 2-hjulstræk)2
Støvhætte2
Hjullåsemøtrik (kun 4-hjulstræk)8
Gevindlåsemasse
 1. Fjern leveringsbeslaget fra akselspindlen eller hjulnavet, og kassér beslaget.

 2. Fjern dækkene fra forsendelsescontaineren, og behold de 2 bolte (⅝" x 1¼") og store spændeskiver, der fastgjorde dækkene til containeren.

 3. Monter hvert dæk på følgende måde:

  • Maskiner med 2-hjulstræk:

   1. Påfør gevindlåsemasse på bolten (⅝" x 1¼").

   2. Brug en lille spændeskive, en stor spændeskive og en bolt (⅝" x 1¼") til at fastgøre hjulet til akselspindlen (Figur 3).

    g312833
   3. Tilspænd bolten med et moment på 203 Nm.

   4. Monter støvhætten på hjulet (Figur 3).

  • Maskiner med 4-hjulstræk: Brug 4 hjullåsemøtrikker til at fastgøre hjulet til hjulnavet (Figur 4).

   g299549
 4. Spænd hjullåsemøtrikkerne. Se Tilspænding af hjullåsemøtrikkerne.

Afmontering af fordækkene

Kun model 31900, 31901 og 31907

Note: Du skal udføre denne procedure for at montere løftearmene korrekt.

 1. Løsn og fjern hjullåsemøtrikkerne (Figur 12).

  g299550
 2. Fjernede hjulene fra hjulnavene (Figur 12).

Montering af løftearmsenheden

kun model 31900, 31901 og 31907

Dele, der skal bruges til dette trin:

Højre løftearm1
Venstre løftearm1
Stor tap2
Bolt (⅜" x 2¾")2
Møtrik (⅜")6
Lille tap2
Sensorbeslag1
Bræddebolt2
Bolt (⅜" x 1¼")2
Smørenippel2

Note: Få om nødvendigt en hjælper til at assistere med at montere løftearmene.

 1. Fjern løftearmene fra transportpallen.

 2. Brug 2 store tapper til at montere løftearmene på maskinstellet (Figur 6).

  g312023
 3. Monter smøreniplerne på de store stifter (Figur 6).

 4. Brug 2 møtrikker (⅜") og 2 bolte (⅜" x 2¾") til at fastgøre de store tapper til stellet (Figur 7).

  g295767
 5. Brug 2 bræddebolte og 2 møtrikker (⅜") til at fastgøre sensorbeslaget til den højre løftearm (Figur 8).

  Note: Sørg for, at sensorbeslaget ikke påvirker sensoren.

  g312028
 6. Udfør følgende trin for at fastgøre hydraulikcylindrene på løftearmene:

  1. Anbring en drænbakke under hydraulikmanifolden (vist på Figur 9).

   Note: En lille mængde hydraulikvæske skal udluftes for manuelt at trække løftecylindrene tilbage.

   g299920
  2. Løsn slangens omløbermøtrik, der er tilsluttet port C1 på hydraulikmanifolden (Figur 10).

   g312025
  3. Brug en spredningsstanser til at justere cylinderstangens huller med løftearmens huller (Figur 11).

   Note: Løft løftearmen helt op for at hjælpe med justeringen.

   g312026
  4. Brug 2 bolte (⅜" x 1¼"), 2 møtrikker (⅜") og 2 små tapper for at fastgøre løftearmene på cylindrene (Figur 11).

  5. Tilspænd slangens omløbermøtrik på port C1 til 41 Nm.

   Note: Du kan bruge et modholderværktøj til at forebygge snoning af slangen.

 7. Smør redskabets tapsamlinger og løftearmenes tapsamlinger. Se Smøring af lejerne og bøsningerne.

Montering af fordækkene

Kun model 31900, 31901 og 31907
 1. Brug de tidligere fjernede låsemøtrikker til at fastgøre dækkene til hjulnavene (Figur 12).

  g299550
 2. Spænd hjullåsemøtrikkerne. Se Tilspænding af hjullåsemøtrikkerne.

Montering af holdebeslaget

Kun model 31900, 31901 og 31907

Dele, der skal bruges til dette trin:

Holdebeslag1
Bolt (⅜" x 3¼")2
Møtrik (⅜")2

Brug 2 bolte (⅜" x 3¼") og 2 møtrikker (⅜") til at fastgøre holdebeslaget til platformen (Figur 13).

g299562

Montering af sædet

kun model 31900, 31901 og 31907

Dele, der skal bruges til dette trin:

Sædesæt (bestilles separat. Kontakt din autoriserede Toro-forhandler)1

Monter sædet. Se monteringsvejledningen til sædesættet.

Montering af rattet

Kun model 31900, 31901 og 31907

Dele, der skal bruges til dette trin:

Rat1
Dæksel1
 1. Tag rattet ud af det understøttende forsendelsesmateriale (Figur 14).

  g307379
 2. Fjern nylock-møtrikken og spændeskiven fra ratakslen.

  Note: Kontroller, at skumkraven forbliver på ratakslen (Figur 14).

 3. Skub rattet og skiven på ratakslen (Figur 14).

 4. Brug nylock-møtrikken til at fastgøre rattet på akslen. Spænd nylock-møtrikken med et moment på 27 til 35 Nm.

 5. Monter dækslet på rattet (Figur 14).

Montering af lydmærkaten

Model 31907 og 31909

Dele, der skal bruges til dette trin:

Lydmærkat (delnr. 144-0512)1

For model 31907 og 31909 skal du montere lydmærkaten (delnr. 144-0512) i nærheden af serienummerpladen som vist i Figur 15.

Sørg for, at overfladen er ren og tør.

g334264

Montering af kofanger

Kun model 31900, 31901 og 31907

Dele, der skal bruges til dette trin:

Kofanger1
Bolt (⅜" x 2¾")2
Bolt (⅜" x 3¼")4
Møtrik (⅜")6
 1. Fjern kofangeren fra transportpallen.

 2. Brug 4 bolte (⅜" x 3¼") og 4 møtrikker (⅜") for at fastgøre det øvre område af kofangeren til maskinens stel (Figur 16).

  g302775
 3. Brug 2 bolte (⅜" x 3¼") og 2 møtrikker (⅜") for at fastgøre kofangeren under maskinens stel (Figur 16).

Justering af styrtbøjlens position

kun model 31900, 31901 og 31907

Se Hævning af styrtbøjlen for at få oplysninger om at hæve styrtbøjlen.

Tilslutning af batteriet

Kun model 31900, 31901 og 31907

Tilslut batteriet. Se Tilslutning af batteriet.

Montering af redskabet

Dele, der skal bruges til dette trin:

Redskab (bestilles separat, kontakt din autoriserede Toro-forhandler)1
Bolt (5/16" x 2") 2
Møtrik (5/16")2

Monter det forreste redskab (f.eks. klippeenheden, plovbladet eller blæseren), udfør følgende trin og se betjeningsvejledningen til dit redskab for at få yderligere monteringsanvisninger.

 1. Få en hjælper til at sidde i sædet, drej nøglen til positionen ON (til), og brug kontakten til redskabsløft til at sænke løftearmene, mens du trykker ned på løftearmene.

 2. Ret løftearmhullerne ind efter redskabsarmens huller i henhold til redskabets monteringsanvisning.

 3. Når du monterer kraftudtagsakslen på gearkassen, skal du samle hvert par bolte (5/16" x 2") og møtrikker (5/16") over for hinanden (Figur 17), og tilspænd møtrikkerne til 40 Nm.

  g299646

Kontrol af væskestande

Før du starter motoren første gang, skal du udføre følgende kontroller af væskeniveau:

Kontrol af dæktrykket

Kontroller dæktrykket. Se Kontrol af dæktrykket.

Important: Oprethold trykket i alle dæk for at sikre en klipning af god kvalitet og korrekt maskindrift. Pump ikke for lidt luft i dækkene.

Montering af CE-sættet

Dele, der skal bruges til dette trin:

CE-sæt (bestilles separat, kontakt din autoriserede Toro-forhandler)1

Hvis du bruger denne maskine i et land, der overholder CE-standarderne, skal du installere CE-sættet. Se sættets monteringsanvisninger.

Tilføjelse af bagvægt

Dele, der skal bruges til dette trin:

Vægt – 19 kg [antal varierer efter model]
Vægt – 6 kg [antal varierer efter model]
Vægtbeslagssæt (om nødvendigt)1
Vægt – 11 kg [antal varierer efter model]

Se følgende tabel for den vægt, der leveres sammen med hver maskine:

ModelSendt bagvægt
319002 vægte (19 kg hver)
319011 vægt (19 kg)
319070 vægte
319095 vægte (19 kg hver) og 2 vægte (6 kg hver)

Fastsættelse af den påkrævede bagvægt

Sørg for, at din maskine overholder mindstekravet for antallet af bagvægte i henhold til din kombination af traktionsenhed og redskab. På model 31900, 31901 og 31907 kan du også tilføje flere bagvægte for at forbedre hældningsydeevnen.

Note: Hvis du har et CE-sæt i brug, skal du se sættets monteringsvejledning for at få oplysninger om den korrekte hældningsmærkat til din kombination af traktionsenhed og redskab. Sørg for, at den korrekte mængde bagvægt tilføjes (dvs. vægt til overholdelse af den påkrævede hældningsstandard eller vægt til opnåelse af en forbedret hældningsydeevne).

Mindstekravet for antal bagvægte

Traktionsenhedens modelnummerRedskabsmodelnummer/-numre eller navnAntal påkrævede vægte
19 kg6 kg11 kgTotal
GraphicGraphicGraphic
3190031970, 31971, 319742002
31970, 31971, 31974 og solskærm3003
31972, 31973, 319753003
31972, 31973, 31975 og solskærm4004
028354004
02835 og solskærm5005
M-B-valsebørste4004
MSC23345 og 31990*5207
M-B-valsebørste og 31990*52310
Erskine-sneslynge og 31990*5229
3190131970, 31971, 319741001
31970, 31971, 31974 og solskærm2002
31972, 31973, 319752002
31972, 31973, 31975 og solskærm3003
028353003
02835 og solskærm3003
M-B-valsebørste4004
MSC23345 og 31990*5005
M-B-valsebørste og 31990*52310
Erskine-sneslynge og 31990*5229
3190731970, 3197100 00
31970, 31971 og solskærm0000
31972, 319731001
31972, 31973 og solskærm2002
028351001
02835 og solskærm2002
M-B-valsebørste1001
MSC23345 og 31990*5207
M-B-valsebørste og 31990*
Erskine-sneslynge og 31990*
3190931970, 319715207
31972, 31973
02835
MSC23345
M-B-valsebørste
Erskine-sneslynge
*Model 31990 er vinterførerhuset. Det angivne vægtkrav gælder, når vinterførerhus og redskab anvendes samtidigt (f.eks. sneslynge eller valsebørste). 

Påkrævet bagvægt til forbedret hældningsydeevne

Traktionsenhedens modelnummerRedskabsmodelnummer/-numre eller navnAntal påkrævede vægte
19 kg6 kg11 kgTotal
GraphicGraphicGraphic
3190031970, 31971, 319745005
31970, 31971, 31974 og solskærm505
31972, 31973, 31975505
31972, 31973, 31975 og solskærm505
02835505
02835 og solskærm527
3190131970, 31971, 319745207
31970, 31971, 31974 og solskærm50 5
31972505
31973, 31975527
31972, 31973, 31975 og solskærm505
02835527
02835 og solskærm527
3190731970, 319715207
31970, 31971 og solskærm404
31972, 31973505
31972, 31973 og solskærm303
02835325
02835 og solskærm202

Hvis du har brug for at tilføje bagvægt, skal du kontakte din autoriserede Toro-forhandler for at få yderligere vægte og se følgende installationsprocedurer:

Tilføjelse af 19 kg vægte

 1. Løsn fastgørelsesanordningerne, som fastgør vægtlåsestangen til kofangeren.

  g299565
 2. Tilføj det påkrævede antal vægte.

 3. Tilspænd vægtlåsestangens fastgørelsesanordninger for at fastgøre vægten på kofangeren.

Tilføjelse af 6 kg vægte

 1. Kontakt din autoriserede Toro-forhandler for at bestille følgende reservedele:

  ReservedelsnavnAntalReservedelsnummer
  Skrue (⅜" x 3½")2116-4701
  Spændeskive2125-9676
  Møtrik (⅜")2104-8301
 2. Brug fastgørelsesanordningen til at fastgøre vægtene på kofangeren (Figur 19).

  g324822

Tilføjelse af 11 kg vægte

Til traktionsenhed/redskabskonfigurationer, der kræver op til 2 vægte (11 kg hver):

 1. Kontakt din autoriserede Toro-forhandler for at bestille vægtbeslagssættet (reservedelsnr. 144-0480).

 2. Monter vægtbeslagssættet. Se sættets Monteringsvejledning.

Til traktionsenhed/redskabskonfigurationer, der kræver mere end 2 vægte (11 kg hver): [f.eks. traktionsenhedsmodel 31900 udstyret med MSC23345 og 31990]

 1. Kontakt din autoriserede Toro-forhandler for at bestille følgende reservedele:

  ReservedelsnavnAntalReservedelsnummer
  Bolt (⅜" x 4")2323-16
  Møtrik (⅜")23256-3
  Vægt (11 kg)1144-0484-03
  Vægtbeslagssæt (inkl. monteringsbeslag og 2 vægte)1144-0480
 2. Udfør følgende trin i henhold til din specifikke situation:

  Note: Se Figur 20 for disse trin.

  • For endnu ikke-monterede vægtbeslagssæt:

   1. Brug boltene (⅜" x 4") og møtrikkerne (⅜") til at fastgøre 3 vægte til beslaget (Figur 20).

   2. Brug sekskantboltene og møtrikkerne (medfølger i sættet) til at fastgøre vægtbeslaget til maskinen (Figur 20).

  • For tidligere installerede vægtbeslagssæt:

  1. Fjern vægtbeslaget fra maskinen (Figur 20).

   Gem fastgørelsesanordningerne.

  2. Fjern den eksisterende fastgørelsesanordning, der fastgør vægtene til beslaget.

  3. Brug boltene (⅜" x 4") og møtrikkerne (⅜") til at fastgøre 3 vægte til beslaget (Figur 20).

  4. Brug fastgørelsesanordningen, der blev fjernet tidligere, til at fastgøre vægtbeslaget på maskinen (Figur 20).

g331756

Justering af redskabets vægtoverførsel

Udfør kun denne procedure, hvis du monterer et andet redskab end de almindelige roterende klippeenheder (f.eks. sneslynge, skærekniv eller plejl).

Du kan ændre det hydrauliske tryk, der bruges til at overføre redskabets vægt til traktionsenheden ved at justere vægtoverførselsventilen på hydraulikmanifolden. For at opnå den bedste ydelse skal du justere vægtoverførselsventilen, så enhver hoppende bevægelse på redskabet er minimal i ujævnt terræn, men også justere ventilen, så redskabet ikke kører tungt hen over fladt terræn eller sænkes for hurtigt.

 • For at forbedre redskabets kontursporingsydelse under brug af maskinen over ujævnt terræn skal du mindske vægtoverførslens (hydrauliske) tryk på hydraulikmanifolden.

  Note: Hvis redskabets hjul eller den forreste kant af sneslyngen er over jorden, er vægtoverførselsventilens hydrauliske tryk for højt.

 • Når du klipper fladt græs, når klippeenheden skalperer græsset, skal du øge vægtoverførselstrykket på hydraulikmanifolden, hvis klippekvaliteten er ujævn fra side til side, eller hvis sneslyngens forreste kant skraber for meget.

  Note: Når vægtoverførselstrykket øges, overføres vægten også fra redskabet til hjulene på traktionsenheden, hvorved traktionen forbedres på traktionsenheden.

Juster vægtoverførselstrykket på følgende vis:

 1. Brug maskinen i 10 minutter.

  Note: Det vil opvarme hydraulikvæsken.

 2. Parker maskinen på en plan flade, sænk redskabet, aktiver parkeringsbremsen, sluk for motoren, og tag nøglen ud af tændingskontakten.

 3. Find løftemanifolden under maskinen (Figur 21).

  g299920
 4. Tilslut en trykmåler til testporten (mærket G1, se Figur 22).

  g299924
 5. Fjern hætten fra testporten på siden af løftemanifolden (mærket G1, se Figur 22).

 6. Løsn kontramøtrikken i enden af vægtoverførselsspolen (mærket LC, se Figur 22).

 7. Start motoren, og stil gashåndtaget i HøJ TOMGANG.

 8. Brug en topnøgle med unbrakotop til at justere vægtoverførselsspolens kontravægtsventil, indtil måleren angiver det ønskede tryk. Se følgende tabel for den anbefalede trykindstilling for redskabet.

  • Drej justeringsskruen med uret for at øge trykket.

  • Drej justeringsskruen mod uret for at mindske trykket.

  RedskabVægtoverførselstryk
  Roterende klippeenhed17,24 bar
  Plejlplæneklipper (modelnr. 02835)13,79 bar
  Sneslynge17,24 bar
  Dozerblad (modelnr. MSC23345)13,79 bar
  Valsebørste (1,5 m)17,24 bar
 9. Sluk motoren, og tag nøglen ud.

 10. Spænd kontramøtrikken i enden af vægtoverførselsspolen, og spænd møtrikken til 13-16 Nm.

 11. Monter hætten på testporten.

 12. Fjern trykmåleren fra testporten.

Produktoversigt

g219621

Traktionspedal

Note: Juster sædets position, inden du bruger maskinen. Se monteringsvejledningen til sædesættet for at få anvisninger i justering af sædet.

Brug traktionspedalen (Figur 24) til at få maskinen til at køre fremad eller bagud.

 • Kør maskinen fremad: Brug tæerne til at trykke på toppen af pedalen.

 • Kør maskinen bagud: Brug tæerne til at trykke på bunden af pedalen.

Note: Du kan opnå stabil drift ved at holde hælen på platformen og trykke på pedalen med tæerne.

Kørselshastigheden er proportional med, hvor langt du træder pedalen ned. Hvis der skal køres med maksimal hastighed, skal du trykke traktionspedalen helt ned, mens gashåndtaget står i positionen FAST (hurtig). Den maksimale fremadgående hastighed er som følger:

 • Modelnr. 31900 og 31901: 21 km/t

 • Modelnr. 31907 og 31909: 24 km/t

For at opnå maksimal kraft med stor belastning eller ved kørsel op ad en bakke skal gashåndtaget være i positionen FAST (hurtig), mens traktionspedalen trædes lidt ned for at holde en høj motorhastighed. Hvis motorhastigheden begynder at falde hurtigt, skal du slippe traktionspedalen en smule for at lade den stige.

g219608

Ratindstillingshåndtag

For at vippe rattet mod dig skal du trykke ratindstillingshåndtaget (Figur 24) ned og trække ratstammen mod dig. Slip håndtaget, når ratstammen er i en position, hvor det er behageligt for dig at bruge rattet.

Parkeringsbremse

Når du slukker motoren, skal du aktivere parkeringsbremsen (figur 16) for at forhindre, at maskinen bevæger sig ved et uheld.

 • Aktiver parkeringsbremsen: Træk håndtaget op til AKTIVERET position.

  g219574
 • Deaktiver parkeringsbremsen: Brug tommelfingeren til at trykke ned på knappen øverst på håndtaget, og sænk håndtaget ned til DEAKTIVERET position.

  Note: Hvis håndtaget ikke er helt sænket, slukkes maskinen, når du aktiverer traktionspedalen.

Konsol

Se de følgende afsnit for at få en beskrivelse af konsollens betjeningsanordninger (Figur 26).

g300409

Kontakt til værktøjsløft

Kontakten til værktøjsløft hæver redskabet til den højeste position (dvs. TRANSPORTPOSITIONEN) og sænker redskabet til den laveste position (dvs. DRIFTSPOSITIONEN).

 • Hæv redskabet: Tryk bagest på kontakten.

 • Sænk redskabet: Tryk forrest på kontakten.

Hæv redskabet til TRANSPORTPOSITIONEN, når du transporterer maskinen mellem steder. Sænk redskabet til DRIFTSPOSITIONEN, når du ikke bruger maskinen.

Kraftudtagskontakt

 • Indkobling af kraftudtaget: Træk op på kontakten.

 • Udkobling af kraftudtaget: Skub kontakten ned.

Det eneste tidspunkt, hvor du skal indkoble kraftudtaget, er, når kraftudtagsredskabet er i DRIFTSPOSITIONEN (sænket ned på jorden med drivakslen tilsluttet), og du er klar til at begynde driften.

Note: Hvis du forlader førersædet, mens kraftudtaget er i positionen ON (til), vil maskinen automatisk slukke motoren. Se Nulstilling af kraftudtagets funktion.

Tændingskontakt

Tændingskontakten har tre positioner: OFF (fra), ON/PREHEAT (tændt/forvarm) og START.

Brug kontakten til at starte eller slukke motoren [se Start af motoren eller Slukning af motoren] eller til at gennemgå skærmoplysningerne [se Om oplysninger på skærmen].

Gashåndtag

Gashåndtaget bruges til at justere motorhastigheden.

 • Øg motorhastigheden: Flyt håndtaget fremad.

 • Sænk motorhastigheden: Flyt håndtaget bagud.

Gløderørskontakt

Brug gløderørskontakten til at starte en kold motor.

Skærm

Skærmen viser oplysninger om maskinen, som f.eks. driftsstatus, diverse diagnostikoplysninger og andre oplysninger.

Se Om oplysninger på skærmen for at få flere oplysninger om skærmen.

Skærmknap

Betjeningsanordninger i førerhus

Maskiner udstyret med førerhus
g320790

Forrudeviskerkontakt

Brug denne kontakt (Figur 27) til at slå forrudeviskerne til eller fra.

Ventilatorstyringsgreb

Drej på ventilatorstyringsgrebet (Figur 27) for at regulere ventilatorhastigheden.

Lyskontakt

Tryk på kontakten (Figur 27) for at tænde eller slukke for ovenlyset.

Temperaturreguleringsgreb

Drej på temperaturreguleringsgrebet (Figur 27) for at regulere lufttemperaturen i førerhuset.

Kontakt til aircondition

Brug denne kontakt (Figur 27) til at tænde og slukke for airconditionanlægget. Brug ventilatorstyringsgrebet til at styre airconditionanlægget.

Åbn recirkulationskanalerne (Figur 27), når airconditionanlægget er tændt.

Note: Specifikationer og design kan ændres uden forudgående varsel.

g334796
BeskrivelseFigur 28referenceMål og vægt
Højde med styrtbøjle hævet D200 cm
Højde med sænket styrtbøjleC111 cm
Højde med førerhus(Model 31909)J226 cm
Samlet længde (udstyret med bagvægte)[Model 31900, 31901 og 31909]Med tilkoblede redskaber GMaksimum på 332 cm
Kun traktionsenhedIMaksimum på 272 cm
Samlet længde (ikke udstyret med bagvægte) [Model 31907]Med tilkoblede redskaberFMaksimum på 312 cm
Kun traktionsenhedHMaksimum på 253 cm
Samlet bredde (med tilkoblede redskaber)BSe Specifikationer for bredde.
AkselafstandslængdeE132 cm
Bredde af dækslidbane på forhjulModel 31900 og 31901A132 cm
Model 31907 og 31909136 cm
Bredde af dækslidbane på baghjul Model 31900 122 cm
Model 31901, 31907 og 31909 128 cm
FrihøjdeModel 31900 og 31901 20 cm
Model 31907 og 31909 21 cm
NettovægtModel 31900 794 kg
Model 31901 792 kg
Model 31907 836 kg
Model 31909 1.106 kg

Specifikationer for bredde

Der henvises til følgende tabel for breddemål i henhold til din udstyrede klippeenhed:

KlippeenhedBredde
Modelnr. 31970198 cm
Modelnr. 31971168 cm
Modelnr. 31972228 cm
Modelnr. 31973198 cm
Modelnr. 31974158 cm
Modelnr. 31975188 cm
Modelnr. 02835 (plejl)218 cm

Redskaber/tilbehør

Der kan fås en række forskellige Toro-godkendte redskaber og tilbehør til brug sammen med maskinen, som gør den bedre og mere alsidig. Kontakt en autoriseret serviceforhandler eller en autoriseret Toro-forhandler, eller gå ind på www.Toro.com for at få en liste over alt godkendt udstyr og tilbehør.

Brug kun originale Toro-reservedele og tilbehør for at sikre optimal ydelse. Reservedele og tilbehør, der er fremstillet af andre producenter, kan være farlige, og brug heraf kan ugyldiggøre garantien.

Betjening

Før betjening

Sikkerhedshensyn før drift

Generelt om sikkerhed

 • Maskinen må aldrig betjenes eller vedligeholdes af børn eller utrænet personale. Vær opmærksom på, at lokale forskrifter kan angive en mindstealder for operatøren. Ejeren er ansvarlig for at træne alle operatører og mekanikere.

 • Bliv fortrolig med anvisningerne for sikker betjening af udstyret samt med betjeningsanordningerne og sikkerhedssymbolerne.

 • Sluk for motoren, tag nøglen ud, og vent, til al bevægelse er ophørt, før du forlader førersædet. Lad maskinen køle af, inden du justerer, efterser, rengør eller stiller den til opbevaring.

 • Du skal vide, hvordan man hurtigt standser maskinen og slukker for motoren.

 • Kontroller, at dødemandsgreb, sikkerhedskontakter og afskærmninger er korrekt påmonteret og fungerer korrekt. Betjen ikke maskinen, hvis de ikke fungerer korrekt.

 • Før du klipper, skal du altid efterse maskinen for at sikre, at skæreknivene, skæreknivsboltene og klippeenhederne er i god driftsmæssig stand. Udskift slidte eller beskadigede skæreknive og bolte sætvis for at bevare afbalanceringen.

 • Efterse området, hvor maskinen skal bruges, og fjern alle objekter, som maskinen kan risikere at udslynge.

Brændstofsikkerhed

 • Vær yderst forsigtig, når du håndterer brændstof. Det er letantændeligt, og dampene kan eksplodere.

 • Sluk alle cigaretter, cigarer, piber og andre antændingskilder.

 • Brug kun en godkendt brændstofbeholder.

 • Fjern ikke brændstofdækslet, og fyld ikke brændstoftanken, mens motoren kører eller er varm.

 • Du må ikke påfylde eller tømme brændstof i et lukket rum.

 • Opbevar ikke maskinen eller brændstofbeholdere, hvor der er åben ild, gnister eller vågeblus som f.eks. på en vandvarmer eller andre apparater.

 • Hvis du spilder brændstof, må du ikke forsøge at starte motoren. Foretag dig ikke noget, der kan antænde brændstoffet, før dampene er spredt.

Daglig kontrol af maskinen

Kontroller følgende maskinsystemer hver dag, inden maskinen betjenes:

Kontrol af dæktrykket

VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
Hver anvendelse eller dagligt
 • Kontroller lufttrykket i dækkene.
   • Fordæk: 1,38 bar

   • Bagdæk: 1,93 bar

  • Specifikation for dækkenes lufttryk (maskiner med 4-hjulstræk): 1,38 bar

  Fare

  Lavt dæktryk forringer maskinens stabilitet på bakkeskråninger. Dette kan forårsage væltning, der kan medføre personskade eller død.

  Pump ikke for lidt luft i dækkene.

  Kontrollér lufttrykket i for- og bagdækkene. Tilføj eller fjern luft efter behov for at indstille lufttrykket i dækkene til dæktrykkets specifikation.

  Important: Oprethold trykket i alle dæk for at sikre en klipning af god kvalitet og korrekt maskinydeevne.Kontroller dæktrykket i alle dækkene, før maskinen betjenes.

  g001055

  Påfyldning af brændstof

  Brændstofspecifikation

  Important: Brug kun dieselbrændstof med lavt svovlindhold eller ekstra lavt svovlindhold.Manglende iagttagelse af følgende advarsler kan beskadige motoren.

  • Brug aldrig petroleum eller benzin i stedet for dieselbrændstof.

  • Bland aldrig petroleum eller brugt motorolie med dieselbrændstoffet.

  • Opbevar aldrig brændstof i indvendigt forzinkede beholdere.

  • Brug ikke brændstofadditiver.

  • Brug kun rent, frisk dieselbrændstof eller biodieselbrændstoffer.

  • Køb brændstof i mængder, der kan bruges inden for 180 dage, for at sikre, at brændstoffet er friskt.

  Petroleumdiesel

  Cetantal: 40 eller højere

  Brug sommerdieselolie (nr. 2-D) ved temperaturer over -7 °C og vinterdieselolie (nr. 1-D eller en blanding af nr. 1-D/2-D) under denne temperatur.

  Note: Brug af vinterbrændstof ved lavere temperaturer giver et lavere flammepunkt og en kold flowkarakteristik, som letter start og minimerer tilstopning af brændstoffilteret.Brug af sommerbrændstof ved en temperatur på over -7 °C bidrager til at forlænge brændstofpumpens levetid og giver øget kraft sammenlignet med vinterbrændstof.

  Biodiesel

  Denne maskine kan også bruge et blandet biodieselbrændstof på op til B20 (20 % biodiesel, 80 % petroleumdiesel).

  Svovlindhold: Ultralavt svovlindhold (<15 ppm)

  Specifikation for biodieselbrændstof: AASTM D6751 eller EN 14214

  Specifikationen for blandet brændstof: ASTM D975, EN 590 eller JIS K2204

  Important: Petroleumdieselandelen skal have ekstra lavt svovlindhold.

  Træf følgende forholdsregler:

  • Biodieselblandinger kan beskadige lakerede overflader.

  • Brug B5 (biodieselindhold på 5 %) eller blandinger med et lavere biodieselindhold under kolde vejrforhold.

  • Efterse tætninger, slanger og pakninger, der kommer i berøring med brændstoffet, da de kan forringes over tid.

  • Tilstopning af brændstoffilteret kan forekomme i en periode efter, at du er gået over til at bruge biodieselblandinger.

  • Kontakt din autoriserede Toro-forhandler for at få flere oplysninger om biodiesel.

  Påfyldning af brændstoftanken

  Brændstoftankens kapacitet: 45 l

  Note: Fyld om muligt brændstoftanken op efter hver anvendelse. Dette minimerer dannelse af kondens i brændstoftanken.

  1. Parker maskinen på en plan overflade (Figur 30), aktiver parkeringsbremsen, sluk for motoren, og tag nøglen ud

  2. Skru dækslet af brændstoftanken.

  3. Fyld brændstoftanken med det angivne brændstof, indtil brændstofmålerens skive angiver, at tanken er fuld.

  4. Skru dækslet på brændstoftanken.

  g287495

  Kontrol af sikkerhedslåsesystemet

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  Hver anvendelse eller dagligt
 • Kontroller sikkerhedslåsesystemet.
 • Sikkerhedslåsesystemet har til formål at forhindre motoren i at tørne eller starte, medmindre traktionspedalen er i neutral position, og kontakten til kraftudtaget er i positionen OFF (fra). Derudover bør motoren stoppe, når følgende sker:

  • Kraftudtagskontakten er indstillet til positionen ON (til), og du sidder ikke i sædet.

  • Der er trykket på traktionspedalen, men du sidder ikke i sædet.

  • Der er trykket på traktionspedalen, og parkeringsbremsen er aktivet.

  Forsigtig

  Hvis kontakterne til sikkerhedslåsesystemet frakobles eller bliver beskadigede, kan maskinen fungere uventet og forårsage personskade.

  • Pil ikke ved sikkerhedskontakterne.

  • Kontroller dagligt, at sikkerhedskontakterne fungerer, og udskift eventuelle beskadigede kontakter, før du betjener maskinen.

  1. Flyt kontakten til KRAFTUDTAGET til positionen OFF (fra), og slip traktionspedalen.

  2. Drej tændingskontakten hen til positionen START. Fortsæt til trin 3, hvis motoren tørner.

   Note: Hvis motoren ikke tørner, kan det skyldes en fejl i sikkerhedslåsesystemet.

  3. Rejs dig fra sædet, mens motoren kører, og sæt kontakten til kraftudtaget i positionen ON (til). Motoren bør slukke inden for to sekunder. Fortsæt til trin 4, hvis motoren slukker.

   Important: Hvis motoren ikke slukker, skyldes det en fejl i sikkerhedslåsesystemet. Kontakt din autoriserede Toro-forhandler.

  4. Rejs dig fra sædet, mens motoren kører, og kontakten til kraftudtaget er i positionen OFF (udkoblet), og træd traktionspedalen ned. Motoren bør slukke inden for 2 sekunder. Fortsæt til trin 5, hvis motoren slukker.

   Important: Hvis motoren ikke slukker, skyldes det en fejl i sikkerhedslåsesystemet. Kontakt din autoriserede Toro-forhandler.

  5. Aktiver parkeringsbremsen. Træd traktionspedalen ned, mens motoren kører, og kontakten til kraftudtaget er i positionen ON (indkoblet). Motoren bør slukke inden for to sekunder. Hvis motoren slukker, fungerer kontakten korrekt, og sikkerhedslåsesystemet er klar til maskindrift.

   Important: Hvis motoren ikke slukker, skyldes det en fejl i sikkerhedslåsesystemet. Kontakt din autoriserede Toro-forhandler.

  Justering af styrtbøjlen

  Advarsel

  Rulleulykker kan forårsage alvorlige eller livsfarlige kvæstelser.

  • Behold styrtbøjlen i den hævede og låste position.

  • Brug sikkerhedsselen.

  Advarsel

  Der er intet værn mod væltning, når styrtbøjlen er sænket.

  • Brug ikke maskinen i ujævnt terræn eller på en bakkeskråning med en sænket styrtbøjle.

  • Sænk kun styrtbøjlen, når det er absolut nødvendigt.

  • Spænd ikke sikkerhedsselen, når styrtbøjlen er sænket.

  • Kør langsomt og forsigtigt.

  • Hæv styrtbøjlen, lige så snart der er plads til, at den kan hæves.

  • Undersøg omhyggeligt, om du har frigang over hovedet (f.eks. om der er fri for grene, døråbninger og elektriske ledninger), før du kører under nogen form for genstande, og undlad at komme i berøring med sådanne.

  Sænkning af styrtbøjlen

  Important: Sænk kun styrtbøjlen, når det er absolut nødvendigt.

  1. Parker maskinen på en plan overflade, aktiver parkeringsbremsen, sænk klippeenheden, sluk for motoren, og tag nøglen ud.

  2. Fjern splitterne og pindene fra styrtbøjlen (Figur 31).

  3. Sænk styrtbøjlen, og fastgør den med pindene og splitterne (Figur 31).

  g257846g034164

  Hævning af styrtbøjlen

  1. Parker maskinen på en plan overflade, aktiver parkeringsbremsen, sænk klippeenheden, sluk motoren, og fjern nøglen fra tændingskontakten.

  2. Fjern splitterne og pindene fra styrtbøjlen (Figur 32).

  3. Hæv styrtbøjlen, og fastgør den med pindene og splitterne (Figur 32).

  g034168

  Om oplysninger på skærmen

  Skærmen viser oplysninger om maskinen, som f.eks. driftsstatus, diverse diagnostikoplysninger og andre oplysninger om maskinen. Der er to skærme med hovedoplysninger (Figur 33) og en hovedmenu.

  g308751

  Brug af skærmknappen

  Brug skærmknappen (vist på Figur 34) til at skifte mellem de to skærme med hovedoplysninger og for at få adgang til hovedmenuen.

  g297898
  • Sådan får du adgang til hovedmenuen: Hold skærmknappen nede, indtil menupunkterne vises på skærmen.

  • Sådan vælger du et menupunkt: Tryk hurtigt på skærmknappen to gange.

   Du kan også udføre denne handling for at ændre en indstilling (f.eks. skifte mellem engelske eller metriske enheder på skærmen SETTINGS (indstillinger).

  • Sådan vender du tilbage til den forrige skærm (f.eks. til HOVEDMENUEN fra skærmen SETTINGS (indstillinger) eller tilbage til skærmene med hovedoplysninger fra HOVEDMENUEN): Hold skærmknappen nede, indtil den forrige skærm vises.

  • Sådan ruller du ned til det næste menupunkt: Tryk på skærmknappen én gang.

  Sådan fungerer menupunkterne

  Hovedmenu

  MenuelementBeskrivelse
  FEJLIndeholder en liste over de seneste maskinfejl. Se servicevejledningen, eller henvend dig til din autoriserede Toro-forhandler for at få flere oplysninger om menuen FEJL.
  SERVICEIndeholder oplysninger om maskinen som f.eks. antal timers drift og optællinger. Se tabellen Service.
  DIAGNOSTIKViser maskinens forskellige aktuelle tilstande og data. Du kan bruge disse oplysninger til at foretage fejlfinding af visse problemer, da de hurtigt fortæller dig, hvilke af maskinens betjeningsanordninger der er tændt/slukket, og viser kontrolniveauer (f.eks. sensorværdier).
  INDSTILLINGERGiver dig mulighed for at tilpasse og ændre konfigurationsvariablerne på infocenterets display. Se tabellen Settings.
  OMViser maskinens modelnummer, serienummer og softwareversion. Se tabellen Om.

  Service

  MenuelementBeskrivelse
  HOURSViser det samlede antal timer, nøglen, motoren og kraftudtaget har været tændt/i aktiv tilstand.
  COUNTSViser antallet af motor- og kraftudtagsstarter.

  Settings

  MenuelementBeskrivelse
  ENHEDERStyrer enhederne, der anvendes på skærmen. Du kan vælge mellem britiske eller metriske enheder.
  SPROGStyrer det sprog, der anvendes på skærmen.
  BAGGRUNDSLYSStyrer skærmens lysstyrke.
  KONTRASTStyrer skærmens kontrast.
  BESKYTTEDE MENUERGør det muligt for en person, der er autoriseret af din virksomhed, at få adgang til beskyttede menuer med PIN-koden (f.eks. indstilling af hældningssensoren og muligheden for at rydde fejlloggen).
  BESKYT INDSTILLINGERNår den er deaktiveret, kan du få adgang til beskyttede indstillinger uden at indtaste PIN-koden.
  KRAFTUDTAGETS SOFTSTART:Aktiverer eller deaktiverer kraftudtagets softstart-funktion. Denne funktion er aktiveret som standard.
  HæLDNINGSSENSOR MONTERETViser, om der er monteret en hældningssensor. Hvis en hældningssensor fjernes fra maskinen, kan denne indstilling deaktiveres for at rydde kommunikationsfejlen for hældningssensoren.

  Diagnostik

  MenuelementBeskrivelse
  DECKAngiver, om klippeenhedens input/output er aktive.
  PTOAngiver, om kraftudtaget er aktivt.
  ENGINEAngiver, om motorens input/output er aktive.

  Om

  MenuelementBeskrivelse
  MODELViser maskinens modelnummer.
  SNViser maskinens serienummer.
  S/W REVViser softwareversionen for hovedstyreenheden.

  Om ikoner på skærmen

  Se følgende tabel for at få en beskrivelse af hvert skærmikon:

  Skærmikoner

  GraphicMotorhastighed
  GraphicMotorfejl
  GraphicTimetæller
  GraphicLuftindtagsforvarmer er aktiv
  GraphicOperatøren skal sidde på sædet
  GraphicParkeringsbremsen er aktiveret
  GraphicNeutral
  GraphicKraftudtag er indkoblet
  GraphicKraftudtag er udkoblet
  GraphicAngiver, når klippeenhederne sænkes
  GraphicAngiver, når klippeenhederne hæves
  GraphicPIN-adgangskode
  GraphicBatteri
  GraphicKølevæsketemperatur

  Adgang til de beskyttede menuer

  Note: Din maskines fabriksindstillede PIN-kode er "1234".

  Hvis du har ændret PIN-koden og glemt den, skal du kontakte din autoriserede Toro-forhandler for at få hjælp.

  1. Vælg indstillingen SETTINGS (indstillinger).

  2. Vælg indstillingen PROTECTED MENUS (beskyttede menuer).

  3. Indtast PIN-koden ved at trykke på skærmknappen, indtil det korrekte tal vises, og tryk derefter hurtigt to gange på skærmknappen for at gå videre til næste tal.

  4. Når alle fire cifre er indtastet, skal du trykke på skærmknappen én gang for at sende PIN-koden.

   Hvis PIN-koden er indtastet korrekt, vises PIN-ikonet øverst til højre på alle menuskærme.

  Under betjening

  Sikkerhed under drift

  Generelt om sikkerhed

  • Ejeren/operatøren kan forhindre og er ansvarlig for ulykker, som kan forårsage personskade eller tingsskade.

  • Bær korrekt beklædning, herunder beskyttelsesbriller, lange bukser, skridsikkert, kraftigt fodtøj og høreværn. Sæt langt hår op, og bær ikke løstsiddende tøj eller smykker.

  • Betjen ikke maskinen, hvis du er syg, træt eller påvirket af alkohol eller medicin.

  • Betjening af maskinen kræver din fulde opmærksomhed. Giv dig ikke i kast med aktiviteter, der afleder opmærksomheden, da dette kan medføre person- eller tingsskade.

  • Før du starter motoren, skal du sørge for, at alle drev er i neutral, at parkeringsbremsen er aktiveret, og at du sidder i betjeningspositionen.

  • Kør ikke med passagerer på maskinen, og hold omkringstående og børn væk fra arbejdsområdet.

  • Betjen kun maskinen ved god sigtbarhed for at undgå huller eller skjulte farer.

  • Undgå at klippe vådt græs. Nedsat traktion kan få maskinen til at skride ud.

  • Hold hænder og fødder væk fra roterende dele. Hold dig på afstand af udblæsningsåbningen.

  • Se bagud og ned for at sikre, at der er fri bane, før du bakker.

  • Vær forsigtig, når du nærmer dig blinde hjørner, buske, træer eller andre genstande, der kan blokere for dit udsyn.

  • Stop altid skæreknivene, når du ikke klipper.

  • Stands maskinen, tag nøglen ud, og vent, indtil alle bevægelige dele er standset, før du efterser redskabet, når du har ramt en genstand, eller hvis der opstår en unormal vibration i maskinen. Foretag alle nødvendige reparationer, inden driften genoptages.

  • Sænk farten, og vær forsigtig, når du vender og krydser veje og fortove med maskinen. Hold altid tilbage for andre.

  • Udkobl klippeenhedernes drev, sluk for motoren, tag nøglen ud, og vent, indtil al bevægelse standser, før klippehøjden justeres (medmindre du kan justere den fra betjeningspositionen).

  • Betjen kun motoren i områder med god udluftning. Udstødningsgasser indeholder kulilte, som er dødbringende, hvis de indåndes.

  • Efterlad aldrig en kørende maskine uden opsyn.

  • Før du forlader førersædet, skal du gøre følgende:

   • Parker maskinen på en plan overflade.

   • Sørg for at udkoble kraftudtaget, og sænk redskaberne.

   • Aktiver parkeringsbremsen.

   • Sluk motoren, og tag nøglen ud.

   • Vent, til al bevægelse er standset.

  • Betjen kun maskinen ved god sigtbarhed. Betjen ikke maskinen, når der er risiko for lynnedslag.

  • Anvend ikke maskinen som et bugseringskøretøj.

  • Brug udelukkende tilbehør, redskaber og reservedele, der er godkendt af Toro.

  Styrtbøjlesystem (ROPS) – Sikkerhed

  • Styrtbøjlesystemet er en integreret og effektiv sikkerhedsanordning.

  • Styrtbøjlekomponenter må ikke fjernes fra maskinen.

  • Sørg for, at sikkerhedsselen er monteret på maskinen.

  • Træk sikkerhedsselen hen over skødet, og fastgør den til spændet på den anden side af sædet.

  • For at frigøre sikkerhedsselen skal du holde selen, trykke på spændeknappen for at løsne selen og føre selen ind i den automatiske tilbagetræksåbning. Sørg for, at du kan få selen af hurtigt i nødstilfælde.

  • Kontroller omhyggeligt, om der er forhindringer oven over dig, og sørg for, at du i så fald ikke kommer i kontakt med dem.

  • Hold styrtbøjlesystemet i sikker driftsmæssig stand ved at udføre grundige periodiske skadeseftersyn og tilspænde alle fastspændingsanordninger.

  • Udskift beskadigede styrtbøjlekomponenter. Du må ikke reparere eller ændre dem.

  Ekstra styrtbøjlesikkerhed til maskiner med et førerhus eller en fast styrtbøjle

  • Et førerhus, der er monteret af Toro, er forsynet med et styrtbøjlesystem.

  • Brug altid sikkerhedssele.

  Ekstra styrtbøjlesikkerhed til maskiner med en sammenklappelig styrtbøjle

  • Hold en sammenklappelig styrtbøjle i den hævede, låste position, og brug sikkerhedsselen, når du anvender maskinen med styrtbøjlen i hævet position.

  • En sammenklappelig styrtbøjle må kun sænkes midlertidigt, når det er nødvendigt. Spænd ikke sikkerhedsselen, når styrtbøjlen er foldet ned.

  • Husk, at styrtbøjlen ikke beskytter dig, når den er foldet ned.

  • Undersøg det område, du skal klippe, og fold aldrig styrtbøjlen ned i områder, hvor der er skråninger, bratte afsatser eller vand.

  Sikkerhed på skråninger

  • Skråninger er en væsentlig årsag til, at føreren mister herredømmet, eller at maskinen vælter. Sådanne ulykker kan medføre alvorlige personskader, i værste tilfælde med døden til følge. Du er ansvarlig for sikker betjening på skråninger. Det kræver ekstra forsigtighed at betjene maskinen på alle former for skråninger.

  • Gennemgå anlægsforholdene på arbejdsstedet, herunder en besigtigelse af området, med henblik på at afgøre, om det er sikkert at betjene maskinen på skråningen. Brug altid sund fornuft og god dømmekraft, når du foretager denne besigtigelse.

  • Læs nedenstående instruktioner til betjening af maskinen på skråninger for at afgøre, om maskinen kan betjenes under forholdene på den pågældende dag og det pågældende sted. Ændringer i terrænet kan medføre en ændring i betjeningen af maskinen på skråninger.

  • Undlad at starte, standse eller vende maskinen på skråninger. Foretag ikke pludselige hastigheds- eller retningsskift. Drej maskinen langsomt og gradvist.

  • Undlad at betjene maskinen under forhold, hvor der er tvivl om traktion, styring eller stabilitet.

  • Fjern eller afmærk forhindringer såsom grøfter, huller, hjulspor, bump, sten eller andre skjulte farer. Højt græs kan skjule forhindringer. Ujævnt terræn kan få maskinen til at vælte.

  • Vær opmærksom på, at betjening af maskinen på vådt græs, på tværs af skråninger eller ned ad bakke kan medføre, at maskinen mister traktion. Mistet traktion til drivhjulene kan medføre, at maskinen glider, samt tab af bremse- og styrekontrol.

  • Vær yderst forsigtig, når du betjener maskinen i nærheden af bratte afsatser, grøfter, volde, vandarealer eller andre farer. Maskinen kan pludselig vælte, hvis et hjul kører over kanten, eller kanten giver efter. Fastlæg et sikkerhedsområde mellem maskinen og alle eventuelle faremomenter.

  • Identificer farerne ved bunden af skråningen. Hvis der identificeres farer, skal skråningen klippes med en håndstyret maskine.

  • Hvis det er muligt, skal klippeenheden/-erne forblive sænket til jorden, mens maskinen betjenes på skråninger. Hævning af klippeenheden/-erne ved betjening på skråninger kan gøre maskinen ustabil.

  • Vær yderst forsigtig ved brug af græssamlersystemer og andre redskaber. Disse kan ændre maskinens stabilitet og forårsage mistet herredømme.

  Start af motoren

  1. Model 31900- og 31901-maskiner: Sørg for, at grebet til brændstofventilen er i positionen ON (til), se Figur 57 i Serviceeftersyn af brændstoffilteret.

  2. Sæt dig i førersædet, og spænd sikkerhedsselen.

  3. Sørg for, at parkeringsbremsen er aktiveret, og at kraftudtaget er udkoblet.

  4. Forvarm motoren ved at dreje nøglekontakten til positionen ON (til).

  5. Tryk på og hold gløderørskontakten nede i 10 sekunder.

  6. Drej nøglen til positionen START, tørn motoren i højst 15 sekunder, og lad nøglen vende tilbage til positionen ON (til).

   Note: Hvis yderligere forvarmning er nødvendig, skal nøglen drejes om til positionen OFF (fra) og derefter drejes om til positionen ON/PREHEAT (til/forvarm). Gentag dette som nødvendigt.

  7. Flyt gashåndtaget til tomgangshastighed, eller gas delvist op, og lad motoren køre, til den er varmet op.

  Nulstilling af kraftudtagets funktion

  Note: Hvis du forlader førersædet, mens kraftudtaget er i positionen ON (til), vil maskinen automatisk slukke motoren.

  Gør følgende for at nulstille kraftudtagets funktion:

  1. Tryk ned på kraftudtagskontakten.

  2. Start motoren. Se Start af motoren.

  3. Træk kraftudtagskontakten op.

  Slukning af motoren

  1. Brug gashåndtaget til at sænke motorhastigheden.

  2. Flyt kraftudtagskontakten til positionen OFF (fra).

  3. Drej tændingskontakten til positionen OFF (fra), og tag nøglen ud af kontakten.

  Efter betjening

  Sikkerhed efter drift

  Generelt om sikkerhed

  • Sluk for motoren, tag nøglen ud, og vent, til al bevægelse er ophørt, før du forlader førersædet. Lad maskinen køle af, inden du justerer, efterser, rengør eller stiller den til opbevaring.

  • Fjern græs og andet affald fra klippeenhederne, lydpotterne og motorrummet for at forhindre brand. Tør spildt olie eller brændstof op.

  • Hvis klippeenhederne er i transportpositionen, skal du anvende den mekaniske sikkerhedslås (hvis tilgængelig), inden du efterlader maskinen uden opsyn.

  • Lad motoren køle af, før du opbevarer maskinen på et lukket sted.

  • Tag nøglen ud, og luk for brændstoftilførslen (hvis udstyret hermed), før maskinen stilles til opbevaring eller bugseres.

  • Opbevar aldrig maskinen eller brændstofbeholderen, hvor der er åben ild, gnister eller vågeblus, som f.eks. på en vandvarmer eller på andre apparater.

  • Vedligehold og rengør sikkerhedsselen/-erne efter behov

  Serviceeftersyn af klippeenheden

  Du kan dreje klippeenheden fra TRANSPORTPOSITIONEN (A i Figur 35) til SERVICEPOSITIONEN (B i Figur 35). Brug SERVICEPOSITIONEN til at vedligeholde klippeenhedens skæreknive eller rengøre under klippeenheden. Se betjeningsvejledningen til din klippeenhed.

  g258473

  Rotation af klippeenheden til

  Udfør denne procedure for at dreje klippeenheden fra TRANSPORTPOSITIONEN til SERVICEPOSITIONEN.

  Advarsel

  Hvis du lader nøglen sidde i kontakten, kan andre personer utilsigtet komme til at starte motoren og forårsage alvorlig personskade på dig eller andre omkringstående personer.

  Tag nøglen ud af kontakten, og start ikke motoren med klippeenheden i SERVICEPOSITIONEN.

  1. Parker maskinen på en plan flade.

  2. Tryk på løftekontakten for at hæve klippeenheden til TRANSPORTPOSITIONEN.

  3. Aktiver parkeringsbremsen, sluk for motoren, og tag nøglen ud.

  4. Fjern stifterne fra klippehøjdepladerne (Figur 36).

   g258474
  5. Drej klippeenheden (Figur 37), så låsen indkobles i holdebeslaget (Figur 38).

   Advarsel

   Klippeenheden er tung.

   Få hjælp, når du løfter klippeenheden.

   g298275
   g298276

  Rotation af klippeenheden til

  Udfør denne procedure for at dreje klippeenheden fra SERVICEPOSITIONEN til TRANSPORTPOSITIONEN.

  1. Frigør klippeenhedens lås fra holdebeslaget (Figur 39) ved at dreje klippeenheden en smule frem (se Figur 37) og trække låsehåndtaget fremad.

   g298277
  2. Drej klippeenheden langsomt ned, indtil stiften er i kontakt med løftearmens plade (A i Figur 40).

   g298288
  3. Brug foden til at trykke ned på klippeenheden, og træk derefter ud i stiften (B iFigur 40), så klippeenheden kan sætte sig i TRANSPORTPOSITIONEN.

  4. Sæt klippehøjdestifterne gennem klippehøjdepladerne og kæderne.

  Bugsering af maskinen

  Hvis det bliver nødvendigt at trække eller skubbe maskinen, skal traktionspumpen indstilles til at omgå hydraulikvæske. Flyt maskinen med en hastighed på under 4,8 km/t og i meget kort afstand.

  Important: Hvis bugseringsgrænserne overskrides, kan det medføre alvorlig beskadigelse af hydraulikpumpen.Hvis maskinen skal flyttes mere end en kort afstand, skal den transporteres på en anhænger.

  1. Få adgang til omløbsventilen under maskinen.

   g297087
  2. Brug en gaffelnøgle på 18 mm (11/16") til at løsne omløbsventilen, og åbn derefter ventilen med højst 3 omdrejninger.

   Important: Start eller kør ikke motoren, når ventilen er indstillet til omløbspositionen.

  3. Efter bugsering, og før motoren startes, spændes omløbsventilen til 20 Nm.

  Bugsering af maskinen

  • Vær forsigtig, når du læsser maskinen på eller af en anhænger eller lastbil.

  • Brug ramper i fuld bredde, når maskinen læsses på en anhænger eller lastbil.

  • Fastgør maskinen forsvarligt.

  • Tag nøglen ud, før maskinen transporteres eller stilles til opbevaring.

  Vedligeholdelse

  Note: Maskinens venstre og højre side er som set fra den normale betjeningsposition.

  Note: Hent en gratis kopi af ledningsdiagrammet eller hydraulikskemaet ved at besøge www.Toro.com og søge efter din maskine via vejledningslinket på hjemmesiden.

  Sikkerhed ved vedligeholdelse

  • Før du forlader førersædet, skal du gøre følgende:

   • Parker maskinen på en plan overflade.

   • Sørg for at udkoble kraftudtaget, og sænk redskaberne.

   • Aktiver parkeringsbremsen.

   • Sluk motoren, og tag nøglen ud.

   • Vent, til al bevægelse er standset.

  • Hvis du lader nøglen sidde i kontakten, kan andre personer utilsigtet komme til at starte motoren og forårsage alvorlig personskade på dig eller andre omkringstående. Tag nøglen ud af tændingen, før vedligeholdelsesarbejde påbegyndes.

  • Vent, til maskinens komponenter er kølet ned, før du udfører vedligeholdelse.

  • Hvis klippeenhederne er i transportpositionen, skal du anvende den mekaniske sikkerhedslås (hvis udstyret hermed), inden du efterlader maskinen uden opsyn.

  • Udfør så vidt muligt ikke vedligeholdelse, mens motoren kører. Hold afstand til bevægelige dele.

  • Understøt maskinen med donkrafte, når du arbejder under maskinen.

  • Tag forsigtigt trykket af komponenter, hvori der er oplagret energi.

  • Hold alle dele af maskinen i god driftsmæssig stand og alle beslag tilspændt, især beslag til fastspænding af skæreknive.

  • Udskift alle slidte eller beskadigede mærkater.

  • Brug kun originale Toro-reservedele for at sørge for en sikker, optimal ydeevne på maskinen. Reservedele, der er fremstillet af andre producenter, kan være farlige, og brug heraf kan gøre garantien ugyldig.

  Skema over anbefalet vedligeholdelse

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  Efter den første time
 • Tilspænd hjullåsemøtrikkerne.
 • Efter de første 10 timer
 • Tilspænd hjullåsemøtrikkerne.
 • Kontroller spændingen af generatorremmen.
 • Efter de første 50 timer
 • Kontroller spændingen af generatorremmen.
 • Efter de første 1000 timer
 • Skift hydraulikvæsken og -filteret.
 • Hver anvendelse eller dagligt
 • Kontroller lufttrykket i dækkene.
 • Kontroller sikkerhedslåsesystemet.
 • Smør kraftudtagets drivaksel (krydslejer og teleskopnoter).
 • Kontroller motoroliestanden.
 • Kontroller luftfilterets begrænsningsindikator, og udskift filterelementerne, hvis det er nødvendigt.
 • Kontroller kølesystemet og kølevæskestanden.
 • Fjern snavs fra motorområdet, oliekøleren, brændstofkøleren og køleren (rengør dem oftere i snavsede eller støvede omgivelser).
 • Kontroller hydraulikvæskestanden.
 • For hver 50 timer
 • Smør lejerne og bøsningerne.
 • Tøm brændstof-/vandudskilleren for vand eller andre forureningsstoffer.
 • Kontroller batterikabelforbindelserne.
 • Kontroller batteriets tilstand. Rengør om nødvendigt batteriet.
 • Kontroller batteriets elektrolytstand, når det er i brug (hvis relevant).
 • Kontroller motorhjelmens luftindtagsskærm.
 • Kontroller og rengør motorhjelmens luftindtagsskærm.
 • For hver 100 timer
 • Kontroller generatorremmens tilstand og spænding.
 • Kontroller traktionsremmens tilstand.
 • For hver 200 timer
 • Tilspænd hjullåsemøtrikkerne.
 • Undersøg kølesystemslangerne.
 • Juster kraftudtagskoblingens mellemrum.
 • For hver 250 timer
 • Skift motorolie og filter (når maskinen anvendes i snavsede eller støvede omgivelser) [kun model 31900 og 31901].
 • Udskift luftfilterelementet.
 • Kontroller og rengør køleribberne (rengør dem oftere i snavsede eller støvede omgivelser).
 • For hver 400 timer
 • Udskift brændstof-/vandudskilleren.
 • Udskift brændstoffilteret.
 • Efterse brændstofslanger og -forbindelser.
 • Kontroller parkeringsbremsen, og juster om nødvendigt.
 • Rengør førerhusets luftfiltre; udskift dem, hvis de er slidte eller meget beskidte.
 • For hver 500 timer
 • Skift motorolien og filteret.
 • For hver 800 timer
 • Udskift hydraulikfilteret (hvis du ikke anvender den anbefalede hydraulikvæske, eller hvis du på noget tidspunkt har fyldt beholderen med en alternativ væske).
 • Udskift hydraulikvæsken (hvis du ikke anvender den anbefalede hydraulikvæske, eller hvis du på noget tidspunkt har fyldt beholderen med en alternativ væske).
 • For hver 1000 timer
 • Udskift hydraulikfilteret (hvis du bruger den anbefalede hydraulikvæske).
 • For hver 1500 timer
 • Skift af motorens kølevæske
 • For hver 2000 timer
 • Udskift hydraulikvæsken (hvis du anvender den anbefalede hydraulikvæske).
 • En gang om måneden
 • Kontroller batteriets elektrolytstand, når maskinen er i opbevaring (hvis relevant).
 • Årlig
 • Tøm og rengør brændstoftanken
 • Hvert 2. år
 • Udskift slanger, der bevæger sig.
 • Important: Se motorens betjeningsvejledning for at få yderligere oplysninger om vedligeholdelsesprocedurer.

  Kontrolliste for daglig vedligeholdelse

  Kopier denne side til daglig brug.

  VedligeholdelsespunkterI ugen:
  Man.Tirs.Ons.Tors.Fre.Lør.Søn.
  Kontroller sikkerhedslåsbetjeningen.       
  Kontroller, at styrtbøjlen er helt hævet og låst i position.       
  Kontroller parkeringsbremsefunktionen.       
  Kontroller brændstofstanden.       
  Kontroller motoroliestanden.       
  Kontroller kølesystemets væskestand.       
  Tøm vand-/brændstofudskilleren.       
  Kontroller advarselslampen til luftfilteret.3       
  Kontroller køleren og filteret for snavs.       
  Kontroller, om der er usædvanlige motorlyde.1.       
  Kontroller for usædvanlige lyde under drift.       
  Kontroller, om hydraulikslangerne er beskadigede.       
  Kontroller for væskelækager.       
  Kontrol af dæktrykket.       
  Kontrol af instrumenternes funktion.       
  Smør alle smørenipler.2       
  Reparation af beskadiget maling.       
  Efterse sikkerhedsselen.       

  1Kontroller gløderøret og indsprøjtningsdyserne, hvis motoren er svær at starte, der er for meget røg, eller motoren kører ujævnt

  2Umiddelbart efter hver vask, uanset det angivne interval

  3Hvis indikatoren lyser rødt

  Bemærkninger om problemområder
  Eftersyn foretaget af:
  PunktDatoOplysninger
     
     
     

  Tiltag forud for vedligeholdelse

  Hævning af maskinen

  Fare

  Mekaniske eller hydrauliske donkrafte kan svigte og forårsage alvorlige personskader.

  • Brug donkrafte til at understøtte den hævede maskine.

  • Brug kun mekaniske eller hydrauliske donkrafte til at hæve maskinen.

  Løft af maskinens forende

  Important: Sørg for, at der ikke er kabler eller hydrauliske komponenter mellem donkraften og stellet.

  g299729
  1. Klods de 2 baghjul op for at forhindre, at maskinen bevæger sig.

  2. Anbring donkraften sikkert under det ønskede donkraftpunkt.

  3. Når du har hævet maskinens forende, skal du bruge en passende donkraft under stellet til at understøtte maskinen.

  Hævning af maskinens bagende

  Important: Sørg for, at der ikke er kabler eller hydrauliske komponenter mellem donkraften og stellet.

  g299730
  1. Klods de 2 forhjul op for at forhindre, at maskinen bevæger sig.

  2. Anbring donkraften sikkert under det ønskede donkraftpunkt.

   Important: Maskiner med firhjulstræk har hydraulikrør, der løbet tæt på stellet. Sørg for, at din donkraft er placeret, så hydraulikrørene ikke beskadiges, mens maskinen hæves.

  3. Når du har hævet maskinens forende, skal du bruge en passende donkraft under stellet til at understøtte maskinen.

  Løft af motorhjelmen

  1. Frigør stropperne fra hver side af maskinen (Figur 44).

   g285428
  2. Løft motorhjelmen (Figur 44).

  Note: Hvis din maskine er udstyret med en motorhjelmslås, skal du bruge en nøgle til at låse motorhjelmen op og løfte den.

  Smøring

  Smøring af lejerne og bøsningerne

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  Hver anvendelse eller dagligt
 • Smør kraftudtagets drivaksel (krydslejer og teleskopnoter).
 • For hver 50 timer
 • Smør lejerne og bøsningerne.
 • Maskinen har smørenipler, som skal smøres jævnligt med litiumbaseret fedt nr. 2.

  Important: Smør maskinen straks efter hver vask.

  • Styrearm (Figur 45)

   g300631
  • Kraftudtagets drivaksel (Figur 46)

   Important: Smør drivakslen før hver anvendelse eller dagligt.

   g303694
  • Akseldrejetap (Figur 47)

   g308668
  • Maskinens forende (Figur 48):

   • Redskabets drejenav (2)

   • Løftecylinderbøsninger (2)

   • Løftearmens drejetapper (2)

   g285509
  • Maskinens bagende (Figur 49):

   • Hydraulikcylinderens kugleled (2)

   • Akselspindlens nav (2)

   • Forbindelsesstangens ender (2)

   g285510

  Motorvedligeholdelse

  Motorsikkerhed

  • Sluk for motoren, og tag nøglen ud, før du kontrollerer oliestanden eller hælder olie i krumtaphuset.

  • Lav ikke om på regulatorindstillingerne, og kør ikke motoren med for høj hastighed.

  Serviceeftersyn af motorolien

  Om specifikationer for motorolie

  Olietype: Brug motorolie af høj kvalitet med lavt askeindhold, der opfylder eller overstiger følgende specifikationer:

  • API-servicekategori CJ-4 eller højere

  • ACEA-servicekategori E6

  • JASO-servicekategori DH-2

  Krumtaphusindhold:

  • Model 31900 og 31901: 3,4 l med filter

  • Model 31907 og 31909: 6,6 l med filter

  Viskositet: Brug motorolie med følgende viskositetsgrad:

  • Foretrukken olie: SAE 15W-40 (over -18 °C) 

  • Alternativ olie: SAE 10W-30 eller 5W-30 (alle temperaturer)

  Toro Premium-motorolie med en viskositetsgrad på enten 15W-40 eller 10W-30 kan købes hos din autoriserede Toro-forhandler.

  Kontrol af motoroliestanden

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  Hver anvendelse eller dagligt
 • Kontroller motoroliestanden.
 • Det bedste tidspunkt at kontrollere motorolien på er, når motoren er kold, og inden den startes første gang på en dag. Hvis motoren allerede har kørt, skal du lade olien løbe tilbage i sumpen i mindst 10 minutter, før der udføres kontrol.

  Hvis oliestanden er på eller under mærket "Add" (påfyld) på målepinden, skal du tilsætte olie for at bringe oliestanden op på mærket "Full" (fuld). Overfyld ikke motoren med olie.

  Important: Kontroller motorolien dagligt. Hvis motoroliestanden er over mærket "Full" (fuld) på målepinden, kan motorolien fortyndes med brændstof. Hvis motoroliestanden er over mærket "Full" (fuld), skal motorolien skiftes.

  Important: Hold motoroliestanden mellem den øvre og nedre grænse på målepinden. Motoren kan svigte, hvis du kører med for meget eller for lidt olie.

  1. Løft motorhjelmen. Se Løft af motorhjelmen.

  2. Kontroller motoroliestanden. Se Figur 50.

   g031256

  Udskiftning af motorolie og filter

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  For hver 250 timer
 • Skift motorolie og filter (når maskinen anvendes i snavsede eller støvede omgivelser) [kun model 31900 og 31901].
 • For hver 500 timer
 • Skift motorolien og filteret.
  1. Start motoren, og lad den køre i 5 minutter for at varme olien op.

  2. Parker maskinen på en plan overflade, aktiver parkeringsbremsen, sluk for motoren, tag nøglen ud, og vent, til alle bevægelige dele er standset, før du forlader betjeningspositionen.

  3. Skift motorolien som vist i Figur 51.

   g297639
  4. Skift motoroliefilteret som vist i Figur 52.

   Note: Sørg for, at oliefilterpakningen berører motoren, og drej derefter en ekstra ¾ omgang.

   g031261

  Eftersyn af luftfilteret

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  Hver anvendelse eller dagligt
 • Kontroller luftfilterets begrænsningsindikator, og udskift filterelementerne, hvis det er nødvendigt.
 • For hver 250 timer
 • Udskift luftfilterelementet.
 • Kontroller luftfilterhuset for skader, som kan medføre en luftlækage. Udskift huset, hvis det er beskadiget. Kontroller indsugningssystemet for lækager, beskadigelse eller løse slangeklemmer

  Efterse kun luftfilterelementet, når begrænsningsindikatoren (Figur 53) viser, at det er nødvendigt. Hvis du udskifter luftfilterelementet, før det er nødvendigt, øger du blot risikoen for, at der kommer snavs ind i motoren, når elementet afmonteres.

  g009709

  Important: Sørg for, at dækslet sidder korrekt og slutter tæt sammen med luftfilterhuset, og at låsene er lukket korrekt.

  1. Udskift luftfilterelementet (Figur 54).

   g253706

   Important: Rengør ikke et brugt filter, da rengøring kan beskadige filtermediet.

  2. Nulstil begrænsningsindikatoren (Figur 53), hvis den viser rødt.

  Vedligeholdelse af brændstofsystem

  Fare

  Under visse forhold er dieselolie og brændstofdampe meget brandfarlige og eksplosive. En brand eller eksplosion forårsaget af brændstof kan give forbrændinger samt forårsage tingsskade.

  Ryg aldrig, når du håndterer brændstof, og hold dig på afstand af åben ild eller steder, hvor brændstofdampene kan antændes af en gnist.

  Tømning af brændstof-/vandudskilleren for vand

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  For hver 50 timer
 • Tøm brændstof-/vandudskilleren for vand eller andre forureningsstoffer.
 • Tøm brændstof-/vandudskilleren for vand som vist på Figur 55.

  g225506

  Serviceeftersyn af brændstof-/vandudskilleren

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  For hver 400 timer
 • Udskift brændstof-/vandudskilleren.
 • Udskift brændstof-/vandudskilleren som vist på Figur 55.

  g031412

  Serviceeftersyn af brændstoffilteret

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  For hver 400 timer
 • Udskift brændstoffilteret.
 • Serviceeftersyn af brændstoffilteret

  Model 31900 og 31901
  1. Drej grebet til brændstofventilen til positionen OFF (fra) (Figur 57).

  2. Rengør området omkring brændstoffilterhovedet (Figur 57).

   g312905
  3. Afmonter filteret, og rengør filterhovedets monteringsflade (Figur 57).

  4. Smør filterpakningen med ren motorsmøreolie. Der findes flere oplysninger i betjeningsvejledningen til motoren.

  5. Monter tørfilterdåsen med hånden, indtil pakningen berører filterhovedet. Drej dernæst endnu ½ omgang.

  6. Drej grebet til brændstofventilen til positionen ON (til) (Figur 57).

  7. Start motoren, og kontroller, om der er brændstoflækager omkring filterhovedet.

  Serviceeftersyn af brændstoffilteret

  Model 31907 og 31909
  1. Rengør området omkring brændstoffilterhovedet (Figur 58).

   g326083
  2. Afmonter filteret, og rengør filterhovedets monteringsflade (Figur 58).

  3. Smør filterpakningen med ren motorsmøreolie. Der findes flere oplysninger i betjeningsvejledningen til motoren.

  4. Monter tørfilterdåsen med hånden, indtil pakningen berører filterhovedet. Drej dernæst endnu ½ omgang.

  5. Start motoren, og kontroller, om der er brændstoflækager omkring filterhovedet.

  Rengøring af brændstoftanken

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  Årlig
 • Tøm og rengør brændstoftanken
 • Tøm og rengør brændstoftanken, hvis brændstofsystemet forurenes, eller hvis du planlægger at opbevare maskinen i en længere periode. Brug ren diesel til at skylle tanken ud med.

  Eftersyn af brændstofslanger og -forbindelser

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  For hver 400 timer
 • Efterse brændstofslanger og -forbindelser.
 • Efterse brændstofslangerne for slitage, skader eller løse forbindelser.

  Vedligeholdelse af elektrisk system

  Elektrisk system – Sikkerhed

  • Frakobl batteriet, før maskinen repareres. Frakobl minuspolen først og pluspolen sidst. Tilslut pluspolen først og minuspolen sidst.

  • Oplad batterier på et åbent sted med god ventilation, væk fra gnister og åben ild. Træk stikket til opladeren ud af stikkontakten, før du slutter den til eller kobler den fra batteriet. Brug beskyttelsesdragt og isoleret værktøj.

  Adgang til batteriet

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  For hver 50 timer
 • Kontroller batterikabelforbindelserne.
 • Batteriet sidder ved siden af brændstoftanken på venstre side af maskinen. Du får adgang til batteriet ved at løfte motorhjelmen, skrue fingerskruen af, der fastgør dækslet over batteriet, og fjerne dækslet (Figur 59).

  Note: Skruen gemmes med en låseskive.

  g289491

  Frakobling af batteriet

  Advarsel

  Batteripoler eller metalværktøj kan kortslutte mod metaldele og forårsage gnister. Gnister kan få batterigasserne til at eksplodere og medføre personskade.

  • Når batteriet skal fjernes eller monteres, må batteriets poler ikke berøre nogen metaldele på maskinen.

  • Metalværktøj må ikke kortslutte mellem batteripolerne og maskinens metaldele.

  Advarsel

  Forkert batterikabelføring kan danne gnister og beskadige maskinen og kablerne. Gnister kan få batterigasserne til at eksplodere og medføre personskade.

  Frakobl altid batteriets (sorte) minuskabel, før du frakobler det røde pluskabel.

  1. Tag batteriets minuskabel af batteripolen (Figur 60).

   g289503
  2. Løft isolatoren, og tag batteriets pluskabel af batteripolen (Figur 60).

  Tilslutning af batteriet

  Advarsel

  Forkert batterikabelføring kan danne gnister og beskadige maskinen og kablerne. Gnister kan få batterigasserne til at eksplodere og medføre personskade.

  Tilslut altid batteriets (røde) pluskabel, før du tilslutter det (sorte) minuskabel.

  1. Tilslut pluskablet til batteriet, og tilspænd batteriklemmemøtrikken (Figur 61).

   g289502
  2. Tilslut minuskablet til batteriet, og tilspænd batteriklemmemøtrikken (Figur 61).

   Important: Sørg for, at kabeltilspændingsanordningerne ikke berører brændstoftanken.

  Afmontering eller montering af batteriet

  En holder (Figur 62) holder batteriet i bakken. Løsn holderens fastgørelsesanordning for at fjerne batteriet. Stram den, når du monterer batteriet.

  Note: Se Adgang til batteriet for at få oplysninger om adgang til batteriet. Sæt dækslet på igen, når du monterer batteriet.

  g285614

  Kontrol af batteriets tilstand

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  For hver 50 timer
 • Kontroller batteriets tilstand. Rengør om nødvendigt batteriet.
 • Kontroller batteriets elektrolytstand, når det er i brug (hvis relevant).
 • Important: Før der foretages svejsninger på maskinen, skal det negative kabel frakobles batteriet for at forhindre, at det elektriske system beskadiges.

  Kontroller batteriets tilstand hver uge eller efter hver 50 driftstimer. Polerne og hele batterikassen skal holdes rene, da et snavset batteri langsomt vil aflades.

  1. Få adgang til batteriet. Se Adgang til batteriet.

  2. Fjern gummiisolatoren fra pluspolen, og efterse batteriet. Hvis batteriet er snavset, skal du benytte følgende fremgangsmåde:

   1. Vask hele kassen med en opløsning af tvekulsurt natron og vand.

   2. Smør batteripolerne og kabelforbindelserne med smøremidlet Grafo 112X (Skin-over) (Toro-reservedelsnr. 505-47) for at forebygge rust.

   3. Skyd gummiisolatoren hen over batteriets pluspol.

   4. Luk batteridækslet.

  Sikringernes placering

  Placering af traktionsenhedens sikringer

  Fjern konsoldækslet for at få adgang til traktionsenhedens sikringer (Figur 63).

  Note: Traktionsenhedens sikringsmærkat sidder på den anden side af konsoldækslet.

  g289514

  Se tabellen Traktionsenhedens sikringsblok for en beskrivelse af hver sikring i traktionsenhedens sikringsblok (Figur 64):

  g289587

  Traktionsenhedens sikringsblok

  AB
  1Førerhus (10 A)Strøm til skærm (15 A)
  2Åben indgangSkærmstyreenhedens nøgleindgang (10 A)
  3Sæde med luftaffjedring (15 A)Startkredsløb (15 A)
  4USB-port, timetæller, telematik, udvidelsesport (20 A)Tænding – strøm (20 A)

  Placering af sikringerne i førerhuset

  Førerhusets sikringer er placeret over passagersædet. Få adgang til sikringerne ved at fjerne dækslet til sikringsdåsen (Figur 65).

  g285656

  Se tabellen Førerhusets sikringsblok for en beskrivelse af hver sikring i førerhusets sikringsblok (Figur 66):

  g300604

  Førerhusets sikringsblok

  A
  1Kondensators ventilator, airconditionkobling (25 A)
  2Sprinkler (20 A)
  3Blæser og kabinelys (40 A)
  4Åben indgang

  Vedligeholdelse af drivsystem

  Tilspænding af hjullåsemøtrikkerne

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  Efter den første time
 • Tilspænd hjullåsemøtrikkerne.
 • Efter de første 10 timer
 • Tilspænd hjullåsemøtrikkerne.
 • For hver 200 timer
 • Tilspænd hjullåsemøtrikkerne.
 • Hjullåsemøtrikkernes tilspændingsspecifikation: 102-108 Nm

  Spænd hjulmøtrikkerne på for- og baghjulene (kun maskiner med 4-hjulstræk) i et krydsmønster som vist på Figur 67 og Figur 68 til det angivne tilspændingsmoment.

  • Forhjul: Se Figur 67

   g034007
  • Baghjul (kun maskiner med 4-hjulstræk): Se Figur 68

   g274650

  Justering af kraftudtagsakslen

  Hvis du skiller kraftudtagsakslens teleskopende fra koblingsenden, skal du sørge for, at pilene rettes ind efter hinanden (Figur 69), når du monterer teleskopenden.

  Important: Hvis pilene på drivakslen ikke er justeret, kan der forekomme alvorlig ubalance i transmissionssystemet.

  g320510

  Vedligeholdelse af kølesystem

  Kølesystem – Sikkerhed

  • Indtagelse af motorkølevæske kan forårsage forgiftning. Opbevares utilgængeligt for børn og kæledyr.

  • Udslip af varm kølevæske under tryk eller berøring af den varme køler og de omgivende dele kan forårsage alvorlige forbrændinger.

   • Lad altid motoren køle af i mindst 15 minutter, før kølerdækslet tages af.

   • Brug en klud, når kølerdækslet åbnes, og åbn det langsomt, så damp kan slippe ud.

  • Betjen ikke maskinen, medmindre dækslerne er monteret.

  • Hold fingre, hænder og tøj væk fra den roterende ventilator og drivremmen.

  Kølevæskespecifikationer

  Motorens kølevæske skal være i overensstemmelse med følgende specifikationer:

  • JIS K-2234 (japansk industristandard)

  • SAE J814 (motorkølevæsker)

  • ASTM D3306 (specifikation for ethylen-glykol-baseret kølevæske)

  Brug en af følgende kølevæskeblandinger:

  • Glykol-baseret, fortyndet kølevæske (50/50 blanding)

  • Glykol-baseret kølevæske blandet med destilleret vand (50/50 blanding)

  • Glykol-baseret kølevæske blandet med vand af god kvalitet (50/50 blanding)

   • Total hårdhed <170 ppm

   • Klorid <40 ppm (CI)

   • Sulfater <100 ppm (SO4)

  Kontrol af kølesystemet og kølevæskestanden

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  Hver anvendelse eller dagligt
 • Kontroller kølesystemet og kølevæskestanden.
 • Fjern snavs fra motorområdet, oliekøleren, brændstofkøleren og køleren (rengør dem oftere i snavsede eller støvede omgivelser).
 • For hver 1500 timer
 • Skift af motorens kølevæske
 • Når motoren er kold, må kølervæskestanden ikke stå højere end mærket KOLD på siden af ekspansionsbeholderen (Figur 70). Når motoren er varm, må kølevæskestanden ikke stå højere end mærketFULD (VARM).

  Hvis kølervæsken er over mærket KOLD, når motoren er kold, kan den sive ud af tanken, når motoren bliver varm under brug.

  1. Kontroller kølevæskestanden i ekspansionsbeholderen, når motoren er kold.

   g325684
  2. Hvis kølervæsken ikke er synlig ved mærket KOLD eller er under mærket, når den er kold, skal du fjerne ekspansionsbeholderens dæksel og tilføre den anbefalede kølervæske [se Kølevæskespecifikationer] som påkrævet for at bringe standen til mærket KOLD.

   Important: Brug ikke alkoholbaserede kølevæsker eller vand alene.Fyld ikke forbi mærket KOLD på tanken.

  3. Monter dækslet til ekspansionsbeholderen.

  Kontrol af motorhjelmens luftindtagsskærm

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  For hver 50 timer
 • Kontroller motorhjelmens luftindtagsskærm.
 • g309128
  1. Løft motorhjelmen. Se Løft af motorhjelmen.

  2. Brug trykluft til at rengøre motorhjelmens skærm (vist på Figur 71). Led luften ud af maskinen.

  Kontrol af køleribberne

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  For hver 50 timer
 • Kontroller og rengør motorhjelmens luftindtagsskærm.
 • For hver 250 timer
 • Kontroller og rengør køleribberne (rengør dem oftere i snavsede eller støvede omgivelser).
  • Brug trykluft til at rengøre køleribberne. Led luften ud af maskinen (Figur 72).

   Important: Brug ikke vand til at rengøre ribberne.

   g299819
  • Ret eventuelle bøjede ribber ud.

  Eftersyn af kølesystemslangerne

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  For hver 200 timer
 • Undersøg kølesystemslangerne.
 • Efterse kølesystemslangerne for lækager, bøjede rør, løse monteringsholdere, slid, løse fittings, nedbrydning på grund af vejrlig eller kemiske påvirkninger. Foretag alle nødvendige reparationer, før maskinen betjenes.

  Vedligeholdelse af bremser

  Kontrol og justering af parkeringsbremsen

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  For hver 400 timer
 • Kontroller parkeringsbremsen, og juster om nødvendigt.
 • Kontrol af parkeringsbremsen

  1. Placer donkrafte under fronten af maskinen. Se Løft af maskinens forende.

  2. Afmonter forhjulene.

  3. Flyt parkeringsbremsen til positionen UDKOBLET. Se Parkeringsbremse.

  4. Fjern bremsetromlerne (Figur 73) med hånden.

   • Hvis du føler modstand, når du fjerner bremsetromlerne med hånden, er en justering ikke nødvendig.

   • Hvis du ikke føler modstand, når du fjerner bremsetromlerne med hånden, er det nødvendigt at justere. Se Justering af parkeringsbremsen.

   g312869
  5. Monter fordækkene, og tilspænd hjullåsemøtrikkerne. Se Tilspænding af hjullåsemøtrikkerne.

  Justering af parkeringsbremsen

  1. Bloker hjulene.

  2. Sørg for, at parkeringsbremsen er deaktiveret.

  3. Find bremsekabelmonteringen (Figur 74) under venstre side af maskinen tæt på venstre hjul.

   g299613
  4. Løsn de øverste kontramøtrikker, så der fremkommer en afstand (3,2 mm til 4,8 mm).

  5. Træk ned i et kabel, indtil den øverste kontramøtrik får kontakt med beslaget.

  6. Stram den nederste kontramøtrik.

  7. Gentag trin 5 og 6 for det andet kabel.

  8. Kontroller parkeringsbremsen. Se Kontrol af parkeringsbremsen.

  Vedligeholdelse af remme

  Kontrol af generatorremmens spænding

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  Efter de første 10 timer
 • Kontroller spændingen af generatorremmen.
 • Efter de første 50 timer
 • Kontroller spændingen af generatorremmen.
 • For hver 100 timer
 • Kontroller generatorremmens tilstand og spænding.
 • Med den korrekte remspænding opnås 10 mm afbøjning, når en belastning på 4,5 kg påføres remmen midtvejs mellem remskiverne.

  Hvis afbøjningen ikke er 10 mm, skal følgende trin udføres:

  1. Løsn generatorens monteringsbolt (Figur 66).

   g020537
  2. Øg eller mindsk generatorremmens spænding, og spænd bolten.

  3. Kontroller remmens afbøjning igen for at sikre, at spændingen er korrekt.

  Serviceeftersyn af traktionsremmen

  Kontrol af traktionsremmen

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  For hver 100 timer
 • Kontroller traktionsremmens tilstand.
 • Efterse traktionsremmen for tegn på kraftig slitage eller skader.

  Udskift remmen, hvis den er meget slidt eller beskadiget. Se Udskiftning af traktionsremmen.

  Udskiftning af traktionsremmen

  g300570

  Afmontering af traktionsremmen

  1. Tag kraftudtagsakslen ud af redskabets gearkasse. Se betjeningsvejledningen til dit redskab.

  2. Fjern koblingens ledningskonnektor fra maskinens ledningsnet (Figur 77).

   g300592
  3. Fjern bolten, spændeskiven og møtrikken fra gummistroppen (Figur 77) på stellet.

   Der findes et afstandsstykke i gummistroppen. Sørg for, at dette ikke forlægges.

  4. Få en assistent til at bruge en skralde til at aftage spænding fra remmen, og fjern derefter remmen fra pumperemskiven, styreremskiven og motorremskiven.

  5. Flyt remmen over koblingen og fremad på kraftudtagsakslen.

  Montering af traktionsremmen

  1. Flyt remmen langs kraftudtagsakslen, over koblingen og hen på motorremskiven.

  2. Få en assistent til at bruge en skralde til at trække styreremskiven ned.

  3. Før remmen på motorremskiven, styreremskiven og pumperemskiven (Figur 76).

  4. Tag skralden af styrearmen.

  5. Sørg for, at gummistroppens afstandsstykke er på plads.

  6. Brug den tidligere fjernede bolt, spændeskive og møtrik til at fastgøre gummistroppen på stellet.

  7. Tilslut koblingens ledningskonnektor i maskinens ledningsnet.

  Vedligeholdelse af betjeningsanordningssystem

  Justering af kraftudtagskoblingens mellemrum

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  For hver 200 timer
 • Juster kraftudtagskoblingens mellemrum.
  1. Lad motoren køle af.

  2. Løft motorhjelmen.

  3. Juster mellemrummet, så en søgelære på 0,3 mm kan glide ind mellem koblingsbelægningen og friktionspladen med et let tryk (Figur 78).

   Note: Mellemrummet kan reduceres ved at dreje justermøtrikkerne med uret (Figur 78). Det maksimale mellemrum er 0,6 mm. Juster alle 3 mellemrum til 0,4 mm.

   g299611
  4. Når de 3 gnistgab er blevet justeret, skal du kontrollere alle 3 igen.

   Note: Justering af et gnistgab kan ændre de andre mellemrum.

  Justering af traktionspedalstoppet

  Traktionspedalen kan justeres, så føreren får den bedst mulige komfort, eller for at begrænse maskinens maksimale fremadgående hastighed.

  1. Flyt traktionspedalen helt fremad (Figur 79).

   Note: Traktionspedalen skal berøre traktionspedalstoppet, inden pumpen når sin fulde vandringslængde.

   g320590
  2. Hvis traktionspedalen ikke berører traktionspedalstoppet, eller hvis du ønsker at mindske maskinens fremadgående hastighed, skal du gøre følgende:

   1. Hold traktionspedalstoppet (Figur 79) med en nøgle.

   2. Løsn kontramøtrikken nederst på fodstøttepladen (Figur 80).

    g320591
   3. Sæt traktionspedalen i den fulde fremadgående position (Figur 79).

   4. Mens du holder traktionspedalstoppet, skal du justere kontramøtrikken, der sidder ovenover fodstøttepladen (Figur 79), indtil traktionspedalen kommer i kontakt med stoppet.

   5. Forlæng traktionspedalstoppets position ved at dreje stoppet én hel omdrejning mod uret væk fra kontramøtrikken over fodstøttepladen.

    Note: Afkortning af traktionspedalstoppets position øger maskinens fremadgående hastighed.

   6. Mens du holder traktionspedalstoppet, skal du tilspænde kontramøtrikken nederst på fodstøttepladen (Figur 79 og Figur 80) til 37 til 45 Nm.

   7. Kontroller, at traktionspedalen berører traktionspedalstoppet, inden pumpen når sin fulde vandringslængde.

    Note: Hvis traktionspedalen ikke berører traktionspedalstoppet, gentages trin 1 til 7.

  Vedligeholdelse af hydrauliksystem

  Hydrauliksystem – Sikkerhed

  • Søg straks lægehjælp, hvis der sprøjtes væske ind under huden. Væske sprøjtet ind under huden skal fjernes kirurgisk inden for nogle få timer af en læge.

  • Sørg for, at alle slanger og rør til hydraulikvæske er i god stand, og at alle hydrauliske forbindelser og fittings slutter tæt, før der sættes tryk på det hydrauliske system.

  • Hold din krop og hænder væk fra splithulslækager eller dyser, der sprøjter højtrykshydraulikvæske ud.

  • Brug pap eller papir til at finde eventuelle hydrauliklækager.

  • Tag hele trykket af det hydrauliske system, før der udføres arbejde på det.

  Hydraulikvæskespecifikationer

  Beholderen fyldes på fabrikken med ca. 22,7 l hydraulikvæske af høj kvalitet. Kontroller hydraulikvæskestanden, før motoren startes første gang, og derefter dagligt. Se Kontrol af hydraulikvæskestanden.

  Anbefalet udskiftningsvæske: Toro PX Extended Life-hydraulikvæske. Fås i spande med 19 l eller tromler med 208 l.

  Note: En maskine, der bruger den anbefalede udskiftningsvæske, kræver færre væske- og filterskift.

  Alternative hydraulikvæsker: Hvis Toro PX Extended Life Hydraulic Fluid ikke kan fås, kan du anvende andre konventionelle, mineraloliebaserede hydraulikvæsker, hvis specifikationer overholder alle følgende angivne materialeegenskaber samt industristandarderne. Brug ikke syntetisk væske. Spørg din smøremiddelforhandler til råds for at finde frem til et tilfredsstillende produkt.

  Note: Toro påtager sig intet ansvar for skader forårsaget af forkerte erstatningsprodukter. Brug derfor kun produkter fra producenter med et godt omdømme, som står bag deres anbefaling.

  Slidhæmmende hydraulikvæske med højt viskositetsindeks/lavt flydepunkt, ISO VG 46

  Materialeegenskaber: 
   Viskositet, ASTM D445cSt ved 40 °C: 44 til 48
   Viskositetsindeks ASTM D2270140 eller højere
   Flydepunkt, ASTM D97-37 °C til -45 °C
  Branchespecifikationer:Eaton Vickers 694 (I-286-S, M-2950-S/35VQ25 eller M-2952-S)

  Note: Mange hydraulikvæsker er næsten farveløse, hvilket kan gøre det svært at få øje på lækager. Der kan fås et rødt tilsætningsstof til hydraulikvæsken i flasker med 20 ml. En flaske er nok til 15 til 22 l hydraulikvæske. Bestil reservedelsnr. 44-2500 fra en autoriseret Toro-forhandler.

  Important: Toro Premium Synthetic Biodegradable Hydraulic Fluid er den eneste syntetiske bionedbrydelige væske godkendt af Toro. Væsken er kompatibel med elastomerne anvendt i Toro-hydrauliksystemer og egnet til en lang række temperaturforhold. Denne væske er kompatibel med traditionelle mineralolier, men forudsætningen for maksimal bionedbrydelighed og ydeevne er, at hydrauliksystemet tømmes grundigt for traditionel væske. Olien fås i spande med 19 l eller tromler med 208 l hos din autoriserede Toro-forhandler.

  Kontrol af hydraulikvæskestanden

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  Hver anvendelse eller dagligt
 • Kontroller hydraulikvæskestanden.
  1. Parker maskinen på en plan flade, sænk klippeenheden, aktiver parkeringsbremsen, sluk for motoren, og tag nøglen ud.

  2. Fjern proppen fra hydrauliktanken (Figur 81).

   g285821
  3. Fjern målepinden fra hydrauliktanken, og tør den af med en ren klud (Figur 81).

  4. Sæt målepinden i hydrauliktanken.

  5. Fjern målepinden, og kontroller væskestanden (Figur 82).

   • Hvis du har en klippeenhed: Hydraulikvæskestanden er på det korrekte niveau, når væsken vises mellem de nederste 2 mærker på målepinden (A i Figur 82). Det er også acceptabelt, at væskestanden er over de nedre mærker.

   • Hvis du har det hydraulisk drevne redskabsslangesæt: Hydraulikvæskestanden er på det korrekte niveau, når væsken vises mellem de øverste 2 mærker på målepinden (B i Figur 82).

   g286314
  6. Hvis væskestanden er under det tilsvarende nedre mærke (ifølge dit redskab, se trin 5) på målepinden, skal du tilsætte den angivne hydraulikvæske i tanken. Gentag trin 3 til 5, indtil væskestanden står mellem de 2 mærker på målepinden.

  7. Indsæt målepinden, og sæt den i hydrauliktanken.

  8. Spænd proppen med hånden.

   Important: Brug ikke et værktøj til at spænde proppen.

  9. Kontroller alle hydraulikslanger og fittings for lækager.

  Udskiftning af hydraulikvæsken og -filtrene

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  Efter de første 1000 timer
 • Skift hydraulikvæsken og -filteret.
 • For hver 800 timer
 • Udskift hydraulikfilteret (hvis du ikke anvender den anbefalede hydraulikvæske, eller hvis du på noget tidspunkt har fyldt beholderen med en alternativ væske).
 • Udskift hydraulikvæsken (hvis du ikke anvender den anbefalede hydraulikvæske, eller hvis du på noget tidspunkt har fyldt beholderen med en alternativ væske).
 • For hver 1000 timer
 • Udskift hydraulikfilteret (hvis du bruger den anbefalede hydraulikvæske).
 • For hver 2000 timer
 • Udskift hydraulikvæsken (hvis du anvender den anbefalede hydraulikvæske).
 • Hvis hydraulikvæsken forurenes, skal du kontakte din autoriserede Toro-forhandler, da systemet skal skylles ud. Forurenet væske ser mælkeagtigt eller sort ud sammenlignet med ren væske.

  Important: Brug Toro-erstatningsfiltre. Se reservedelskataloget til maskinen. Brug af andre filtertyper kan annullere garantien på visse dele.

  1. Parker maskinen på en plan flade, sænk klippeenheden, aktiver parkeringsbremsen, sluk for motoren, og tag nøglen ud.

  2. Anbring en stor drænbakke under hydraulikvæsketanken.

  3. Fjern hydrauliktankens dæksel og målepinden.

  4. Fjern aftapningsproppen (Figur 83) fra bunden af tanken, og lad hydraulikolien løbe ned i bakken.

   g286315
  5. Rengør området omkring filtermonteringen.

  6. Anbring en drænbakke under filteret (Figur 83), fjern filteret, og lad resterende olie løbe ned i bakken.

  7. Smør den nye filterpakning, og fyld filteret med hydraulikvæske.

  8. Sørg for, at filtermonteringsområdet er rent, og skru filteret på, indtil pakningen berører monteringspladen. Spænd derefter filteret yderligere ½ omgang.

  9. Fyld hydrauliktanken med hydraulikvæske. Se Kontrol af hydraulikvæskestanden.

   Important: Brug kun de angivne hydraulikvæsker. Andre væsker kan beskadige systemet.

  10. Monter aftapningsproppen, når hydraulikvæsken holder op med at løbe.

  11. Monter beholderens målepind og dæksel.

  12. Start motoren, og brug alle de hydrauliske betjeningsanordninger i følgende rækkefølge for at fordele hydraulikvæsken gennem hele systemet.

   1. Brug traktionspedalen til at få maskinen til at køre fremad eller bagud.

   2. Brug rattet til at bevæge hjulene helt til højre og venstre.

   3. Brug løftekontakten til at hæve og sænke redskabet (f.eks. klippeenheden).

  13. Kontroller for lækager, og sluk motoren.

  14. Kontroller hydraulikvæskestanden i tanken. Se Kontrol af hydraulikvæskestanden.

  Kontrol af hydraulikrør og -slanger

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  Hvert 2. år
 • Udskift slanger, der bevæger sig.
 • Efterse dagligt hydraulikrør og -slanger for lækager, bøjede rør, løse monteringsholdere, slid, løse fittings, forringelser på grund af vejrlig og kemisk forringelse. Foretag alle nødvendige reparationer, før maskinen betjenes.

  Vedligeholdelse af førerhus

  Rengøring af førerhuset

  Important: Vær forsigtig omkring førerhusets forseglinger (Figur 84). Hvis du bruger en højtryksrenser, skal du holde højtryksrenserpistolen mindst 0,6 m væk fra maskinen. Brug ikke højtryksrenser direkte på førerhusets forseglinger eller under bageste udhæng.

  g034330

  Rengøring af førerhusets luftfiltre

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  For hver 400 timer
 • Rengør førerhusets luftfiltre; udskift dem, hvis de er slidte eller meget beskidte.
  1. Fjern grebene og ristene fra førerhusets bageste udhæng (Figur 85).

   g251432
  2. Afmonter luftfiltrene fra førerhuset.

  3. Rengør filtrene ved at blæse ren, oliefri trykluft gennem dem.

   Important: Hvis der konstateres huller, revner eller anden beskadigelse, udskiftes filteret.

  4. Brug grebene og ristene til at montere filtrene i førerhuset (Figur 85).

  Rengøring af førerhusets kondensatorfilter

  Formålet med førerhusets kondensatorfilter er at forhindre affald som græs og blade i at trænge ind i førerhusets kondensator og kondensatorens ventilatorer.

  1. Træk filterdækslet lige ned.

  2. Rengør kondensatorfilteret med vand.

   Note: Brug ikke højtryksrenser.

   Important: Hvis der konstateres huller, revner eller anden beskadigelse i filteret, skal det udskiftes.

  3. Lad filteret tørre, før det sættes i maskinen.

  4. Drej filtersigten omkring tapperne, indtil låsen låses fast i låsebeslagsamlingen (Figur 86).

   g032951

  Udskiftning af ovenlyset

  Note: Se reservedelskataloget for at få reservedelsnummeret på pæren.

  1. Brug en skruetrækker til at fjerne lygteglasset fra kontrolpanelet (Figur 87).

   g253616
  2. Fjern pæren fra lygtens bundplade (Figur 87).

  3. Isæt en ny pære i lygtens bundplade.

  4. Monter glasset i kontrolpanelet.

  Opfyldning af beholderen med sprinklervæske

  Note: Beholderen med sprinklervæske er placeret ved siden af motoren på højre side af maskinen.

  1. Fjern dækslet (Figur 88) fra beholderen.

   g312210
  2. Fyld beholderen med sprinklervæske.

  3. Sæt dækslet på beholderen.

  Opbevaring

  Sikkerhed i forbindelse med opbevaring

  • Sluk for motoren, tag nøglen ud, og vent, til al bevægelse er ophørt, før du forlader førersædet. Lad maskinen køle af, inden du justerer, efterser, rengør eller stiller den til opbevaring.

  • Opbevar ikke maskinen eller brændstofbeholdere, hvor der er åben ild, gnister eller vågeblus som f.eks. på en vandvarmer eller andre apparater.

  Klargøring af maskinen

  Important: Brug ikke brakvand eller genanvendt vand til at rengøre maskinen.

  1. Parker maskinen på en plan overflade, aktiver parkeringsbremsen, sluk for motoren, tag nøglen ud, og vent, til alle bevægelige dele er standset, før du forlader maskinen.

  2. Rengør maskinen, klippeenheden og motoren grundigt.

   Important: Brug ikke højtryksvand i nærheden af de elektriske betjeningsanordninger eller førerhusets forseglinger, da dette kan forårsage skade.

  3. Kontroller og juster lufttrykket i dækkene. Se Kontrol af dæktrykket.

  4. Kontroller hydraulikrør og -slanger, og udskift dem som nødvendigt.

  5. Kontroller hydraulikvæskestanden. Se Kontrol af hydraulikvæskestanden.

  6. Fjern, slib, afbalancer og monter klippeenhedens skæreknive.

  7. Kontroller, om der er løse fastgørelsesanordninger, og stram dem om nødvendigt.

  8. Smør alle smørenipler, og smør olie på drejepunkterne. Tør overskydende smøremiddel af.

  9. Slib let med sandpapir, og benyt pletreparationslak på lakerede områder, som er blevet ridsede, har været udsat for stenslag eller har rustpletter. Reparer eventuelle buler i metalkarrosseriet.