Innledning

Denne plentraktoren med roterende kniver er beregnet på bruk av profesjonelle, innleide operatører. Den er hovedsakelig beregnet på å klippe gress på godt vedlikeholdte plener på private eller kommersielle eiendommer. Den er ikke beregnet på å klippe kratt eller for jordbruksbruk.

Les denne håndboken nøye, slik at du lærer å bruke og vedlikeholde produktet på riktig måte og unngår person- eller produktskade. Du har ansvar for å bruke produktet på en riktig og sikker måte.

Du kan kontakte Toro direkte på www.Toro.com for materialer for produktsikkerhet og opplæring i bruk, og informasjon om tilbehør, hjelp til å finne en forhandler eller for å registrere produktet ditt.

For brukerhåndboken, fullstendig garantiinformasjon eller for å registrere produktet ditt, bruk QR-koden eller gå til www.Toro.com. Du kan også ringe oss på 1-888-384-9939 for å be om et trykt eksemplar av garantien.

Hvis maskinen må repareres eller du trenger originale Toro-deler eller mer informasjon, kan du kontakte et autorisert forhandlerverksted eller Toros kundeserviceavdeling. Ha modell- og serienummer for hånden når du tar kontakt. Figur 1 identifiserer plasseringen av modell- og serienummer på produktet. Skriv inn numrene i tilhørende felt.

Important: Med den mobile enheten skanner du QR-koden på serienummermerket for å få tilgang til garantien, deler og annen produktinformasjon.

g248729

Denne brukerhåndboken identifiserer mulige farer, og markerer sikkerhetsbeskjeder gjennom sikkerhetsvarslingssymbolet (Figur 2) som varsler om en fare som kan føre til alvorlige skader eller dødsfall hvis du ikke følger de anbefalte forholdsreglene.

g000502

I tillegg brukes to ord for å utheve informasjon. Viktig gjør oppmerksom på spesiell mekanisk informasjon og Obs henviser til generell informasjon som er verdt å huske.

Brutto- eller nettomoment: Dette produktet er i samsvar med alle relevante europeiske direktiver. Se eget samsvarserklæringsskjema for produktet for detaljert informasjon. Motorens brutto- eller nettomoment ble beregnet i laboratorium av motorprodusenten i overensstemmelse med Society of Automotive Engineers (SAE) J1940 eller J2723. Når gresslippere i denne klassen er konfigurert til å overholde sikkerhets-, utslipps- og driftskrav, vil det faktiske dreiemomentet være betydelig lavere. Se motorprodusentens informasjon som følger med maskinen.

Se motorprodusentens informasjon som følger med maskinen.

Advarsel

CALIFORNIA

Proposition 65-advarsel

Staten California kjenner til at motoreksosen fra dette produktet inneholder kjemikalier som kan forårsake kreft, fosterskader og skade forplantningsevnen på andre måter.

Batteriklemmer og -poler og tilknyttet tilbehør inneholder bly og blysammensetninger. Dette er kjemikalier som kan forårsake kreft og forplantningsskader. Vask hendene etter håndtering.

Bruk av dette produktet kan forårsake eksponering for kjemikalier som staten California vet forårsaker kreft, fødselsdefekter eller annen forplantningsskade.

Sikkerhet

Denne maskinen har blitt designet i henhold til EN ISO-standard 5395:2013.

Generell sikkerhet

Dette produktet kan amputere hender og føtter og slynge gjenstander opp i luften. Følg alltid alle sikkerhetsinstruksjoner for å unngå alvorlige skader.

Hvis du bruker dette produktet til andre formål enn det er beregnet på, kan du utsette deg selv eller andre for fare.

 • Hold alltid veltebøylen i fullt hevet og låst stilling og bruk sikkerhetsbelte.

 • Maskinen må ikke brukes ved kanter grøfter, voller, vann eller andre farer, eller i skråninger på mer enn 15 grader.

 • Les og forstå innholdet i denne brukerhåndboken før du starter motoren.

 • Hold hender og føtter borte fra roterende deler på maskinen.

 • Bruk aldri maskinen uten at alle verneplater og andre sikkerhetsanordninger sitter på plass og fungerer.

 • Hold barn og tilskuere borte fra arbeidsområdet. Utstyret er ikke tillatt for barn.

 • Stopp maskinen, slå av motoren og ta ut nøkkelen før du utfører service på, fyller drivstoff på eller fjerner materiale fra maskinen.

Feilaktig bruk og vedlikehold av maskinen kan føre til personskade. For å redusere muligheten for skader bør du følge disse sikkerhetsinstruksjonene og alltid være oppmerksom på sikkerhetsalarmsymbolet som betyr Forsiktig, Advarsel eller Fare – personsikkerhetsinstruks. Hvis ikke disse instruksjonene tas hensyn til, kan dette føre til at noen blir alvorlig skadet eller drept.

Der det er nødvendig, finner du mer sikkerhetsinformasjon i denne håndboken.

Hellingsindikator

g011841

Sikkerhets- og instruksjonsmerker

Graphic

Sikkerhetsmerker og instruksjoner er lett synlige for føreren og er plassert i nærheten av alle områder som representerer en potensiell fare. Bytt ut alle merker som er ødelagte eller mangler.

decalbatterysymbols
decaloemmarkt
decal58-6520
decal93-7010
decal93-7818
decal93-8069
decal98-1977
decal98-4387
decal104-2449
decal107-2114
decal107-3069
decal133-8062
decal107-3961
decal107-3962
decal107-3964
decal107-3968
decal107-3969
decal107-7719
decal107-9309
decal108-5955
decal108-5957
decal108-5981
decal110-0820
decal110-2067
decal110-2068
decal110-3852
decal110-3853
decal112-3858
decal112-9028
decal114-9600
decal115-4212
decal116-5610

Kun maskiner med bakutslipp:

decal117-3848
decal119-0397
decal119-0398
decal121-7562
decal126-2055
decal127-0326
decal131-4036
decal132-0871
decal136-5510
decal136-5519

Oversikt over produktet

g019888
g020466

Gjør deg kjent med alle kontroller før du starter motoren og bruker maskinen.

Kontrollpanel

g010363

Nøkkelbryter

Tenningsbryteren som brukes til å starte og stoppe motoren, har tre stillinger: AV, KJøR og START. Se Starte og slå av motoren.

Timeteller

Timemåleren registrerer antallet timer som motoren har vært i bruk. Den er i gang når motoren er i gang. Bruk tidene for å planlegge vanlig vedlikehold (Figur 6).

Sikkerhetssperreindikatorer

Symboler på timetelleren indikerer med et svart triangel at sperrekomponentene er i riktig posisjon (Figur 7).

Batteriindikatorlys

Hvis du vrir tenningsnøkkelen til På-stillingen i noen få sekunder, vises batterispenningen i området hvor klokkeslettet vanligvis vises.

Batterilyset slår seg på når tenningen er slått på og når ladenivået er under riktig bruksnivå (Figur 7).

g009610

Gasskontroll

Gassen kontrollerer motorhastigheten og den har en kontinuerlig variabel innstilling fra SAKTE til HURTIG (Figur 6).

Nøytral, låst stilling

Bruk NøYTRAL, LåST stilling sammen med sikkerhetssperresystemet for å aktivere og avgjøre hva som er NøYTRAL stilling.

Glødeplugglampe

Glødepluggindikatorlampen tennes når glødepluggknappen aktiveres (Figur 6).

Glødepluggbryter

Denne bryteren aktiverer glødepluggene og indikeres med glødeplugglampen. Hold inne glødepluggbryteren i 10 sekunder før du starter maskinen.

Temperaturlys

Temperaturlyset tennes når motoren overopphetes (Figur 6).

Hørbar alarm

Denne maskinen har en hørbar alarm som varsler brukeren om å slå av motoren for at den ikke skal bli skadet pga. overoppheting. Se Bruke med overopphetingssensor.

Drivstoffvelgerventil

Drivstoffvelgerventilen er plassert bak setet.

Steng drivstoffvelgerventilen før du transporterer eller setter maskinen til lagring.

Flytt velgerventilen til venstre eller høyre stilling for bruk.

Tilbehør

Et utvalg av Toro-godkjent tilbehør som kan brukes sammen med maskinen for å forbedre og utvide dens funksjoner er tilgjengelig. Ta kontakt med en autorisert serviceforhandler eller Toro-forhandler, eller gå til www.Toro.com for å få en liste over godkjent tilbehør og utstyr.

For å oppnå optimal ytelse og holde maskinen i sikkerhetsgodkjent stand bruker du bare ekte Toro-reservedeler og -tilbehør. Reservedeler og tilbehør som er laget av andre produsenter kan være farlige, og de kan derfor føre til at garantien blir ugyldig.

Bruk

Note: Angi hva som er høyre og venstre side på maskinen ved å stå i normal arbeidsstilling.

Før bruk

Sikkerhet før bruk

Generell sikkerhet

 • Ikke la barn eller personer som ikke er opplært, kjøre eller utføre vedlikehold på maskinen. Det kan hende at lokale forskrifter setter en aldersgrense for bruk. Eieren er ansvarlig for opplæring av alle operatører og mekanikere.

 • Gjør deg kjent med sikker bruk av utstyret, driftskontrollene og sikkerhetssymbolene.

 • Lær deg å stanse maskinen og slå av motoren raskt.

 • Kontroller at dødmannskontrollene, sikkerhetsbryterne og verneplatene er montert og fungerer på korrekt måte. Ikke bruk maskinen hvis disse ikke fungerer som de skal.

 • Før du klipper, må du alltid undersøke maskinen for å sikre at knivene, knivboltene og klippeenhetene er i god stand. Skadde eller slitte knivblader og bolter må skiftes ut i sett for å opprettholde balansen.

 • Undersøk området der du skal bruke maskinen, og fjern alle gjenstander som kan slynges ut av maskinen.

 • Vurder terrenget for å avgjøre det passende utstyret og eventuelt tilbehør som er nødvendig for å bruke maskinen korrekt og sikkert.

Drivstoffsikkerhet

 • Håndter drivstoff svært forsiktig for å unngå skade på person eller eiendom. Drivstoffdamp er brannfarlig og eksplosivt.

 • Slukk alle sigaretter, sigarer, piper og andre tennkilder.

 • Bruk bare en godkjent drivstoffkanne.

 • Ikke ta lokket av drivstofftanken eller fyll drivstoff på drivstofftanken mens motoren går eller er varm.

 • Ikke fyll drivstoff på maskinen innendørs.

 • Oppbevar aldri maskinen eller bensinkannen hvor det er åpen ild, gnist eller kontrollampe som på en varmtvannstank eller andre apparater.

 • Ikke fyll opp kanner inne i en maskin, på en lastebil eller på en tilhenger med plastfôring. Sett alltid beholdere på bakken, vekk fra kjøretøyet, når det fylles på.

 • Fjern utstyret fra lastebilen eller tilhengeren, og fyll på drivstoff mens det er på bakken. Hvis dette ikke lar seg gjøre, fyll drivstoff fra en bærbar kanne i stedet for direkte fra en drivstoffpumpe.

 • Ikke bruk maskinen uten at hele eksossystemet er på plass og i fungerende tilstand.

 • Påfyllingstuten må være i kontakt med kanten på drivstofftanken eller kannens åpning hele tiden, helt til du er ferdig med å fylle. Ikke bruk utstyr for låsing av munnstykket i åpen stilling.

 • Hvis du søler drivstoff på klærne dine, bytt klær umiddelbart. Tørk opp eventuelt drivstoffsøl.

 • Aldri fyll for mye i drivstofftanken. Sett på igjen lokket på drivstofftanken og stram godt til.

 • Drivstoff må oppbevares på en godkjent kanne, utenfor barns rekkevidde. Kjøp aldri mer drivstoff enn til 30 dagers forbruk.

 • Tanken må ikke fylles helt opp. Fyll drivstoff på tanken helt til nivået er 6 til 13 mm under bunnen av påfyllingshalsen. Tomrommet i tanken gir drivstoffet plass til å utvide seg.

  • Unngå innånding av damp fra drivstoff over lengre tid.

  • Hold ansiktet unna dyse og drivstofftankåpning.

  • Unngå kontakt med huden, skyll bort evt. søl med såpe og vann.

Utføre daglig vedlikehold

Før du starter maskinen hver dag, må du utføre prosedyrene for hver bruk / daglige prosedyrer, som angitt i .

Fylle drivstoff

Anbefalt drivstoff

Motoren drives på rent, friskt dieseldrivstoff med minimum oktankvalitet på 40. Ikke kjøp mer drivstoff enn det som kan brukes opp i løpet av 30 dager, dette for å sikre at drivstoffet er ferskt.

Bruk dieseldrivstoff av sommertype (nr. 2-D) ved temperaturer over -7 °C og dieseldrivstoff av vintertype (nr. 1-D eller blanding av nr. 1-D/2-D) under -7 °C. Bruk av dieseldrivstoff av vintertype ved lavere temperaturer gir et lavere flammepunkt og flytepunktsegenskaper, noe som gjør det enklere å starte og minsker sjansene for kjemikalieseparasjon i drivstoffet pga. lave temperaturer (voksaktig utseende, kan tilstoppe filtrene).

Bruk dieseldrivstoff av sommertype over -7 °C bidrar til bedret levetid for pumpekomponentene.

Important: Ikke bruk parafin eller bensin i stedet for dieseldrivstoff. Dersom du unnlater å følge denne advarselen kan det skade motoren.

Klar for biodiesel

Denne maskinen kan også bruke biodieselblandet drivstoff opptil B20 (20 % biodiesel, 80 % petrodiesel). Petrodieseldelen skal ha lavt eller ultralavt svovelinnhold.

Ta følgende forholdsregler:

 • Biodieseldelen av drivstoffet oppfyller kravene i spesifikasjonen ASTM D6751 eller EN 14214.

 • Den blandede dieselsammensetningen må oppfylle kravene i ASTM D975 eller EN 590.

 • Malte/lakkerte overflater kan skades av biodieselblandinger.

 • Bruk B5 (biodieselinnhold på 5 %) eller lavere blandinger i kaldt vær.

 • Hold øye med forseglinger, slanger og pakninger som kommer i kontakt med drivstoffet, da de kan forringes over tid.

 • Man kan forvente å oppleve tett drivstoffilter en tid etter å ha konvertert til biodieselblandinger.

 • Kontakt distributøren for ytterligere informasjon om biodiesel.

Fylle drivstofftanken

 1. Parker maskinen på en jevn flate.

 2. Sett på parkeringsbremsen.

 3. Slå av motoren og ta ut nøkkelen.

 4. Rengjør rundt drivstofflokket.

 5. Fyll drivstoff på tanken til nivået når opp til bunnen av påfyllingshalsen (Figur 8).

  Note: Tanken må ikke fylles helt opp. Dette tomrommet i tanken gir drivstoffet plass til å utvide seg.

  g027726

Bytte mellom drivstofftanker

Important: Ikke la maskinen gå tom for drivstoff, da dette kan skade maskinen.

Drivstoffvelgerventilen er plassert på venstre side av setet.

Maskinen har to drivstofftanker: Den ene tanken er på venstre side og den andre er på høyre side. Hver tank er koblet til drivstoffvelgerventilen. Derfra fører en felles drivstoffslange til motoren (Figur 9).

For å bruke den venstre drivstofftanken må du dreie drivstoffvelgerventilen til venstre. For å bruke den høyre drivstofftanken må du dreie drivstoffvelgerventilen til høyre (Figur 9).

Steng drivstoffkranen før du transporterer eller setter maskinen til oppbevaring.

g000962

Kjøre inn et nytt kjøretøy

Nye motorer trenger tid til å utvikle full styrke. Klippeenheter og drivverk har høyere friksjon når de er nye, som fører til ekstra belastning på motoren. Beregn 40 til 50 timers innkjøringstid slik at nye maskiner kan utvikle full styrke og best mulig ytelse.

Bruke veltebeskyttelsessystemet (ROPS)

Advarsel

For å unngå skader eller dødsfall ved velting: Hold veltebøylen i fullt hevet og låst stilling, og bruk sikkerhetsbelte.

Kontroller at setet er godt festet på maskinen.

Advarsel

Det finnes ingen veltebøylebeskyttelse når veltebøylen er nede.

 • Senk veltebøylen kun når det er helt nødvendig.

 • Ikke bruk sikkerhetsbelte når veltebøylen er nede.

 • Kjør sakte og forsiktig.

 • Hev veltebøylen så fort klaringen tillater dette.

 • Kontroller nøye at du har klaring hvis du skal kjøre under objekter (for eksempel greiner, døråpninger, elektriske ledninger osv.), slik at du ikke kommer i kontakt med dem.

Senke veltebøylen

Important: Senk veltebøylen kun når det er helt nødvendig.

 1. Fjern hårnålssplintene, og fjern de to pinnene (Figur 11).

 2. Senk veltebøylen til nedre stilling (Figur 10).

  Note: Der er to nedre stillinger. Se Figur 10.

 3. Monter de to pinnene og fest dem med hårnålssplintene (Figur 11).

  g004954

  Important: Påse at du fester den bakre delen av setet med setelåsen.

Heve veltebøylen

Important: Bruk alltid sikkerhetsbeltet når veltebøylen er i hevet stilling.

 1. Fjern hårnålssplintene, og fjern de to pinnene (Figur 11).

 2. Hev veltebøylen til oppreist stilling, monter de to pinnene og fest dem med hårnålssplintene (Figur 11).

  g004955

Bruke sikkerhetssperresystemet

Advarsel

Hvis sikkerhetssperrebryterne frakobles eller ødelegges, kan maskinen fungere uventet og forårsake personskader.

 • Ikke rør sperrebryterne.

 • Kontroller sperrebryterne daglig, og bytt ut ødelagte brytere før du bruker maskinen.

Forstå sikkerhetssperresystemet

Sikkerhetssperresystemet er konstruert slik at det forhindrer motoren i å starte, hvis ikke:

 • Parkeringsbremsen er tilkoblet.

 • Knivkontrollbryteren (kraftoverføring) er utkoblet.

 • Bevegelseskontrollspakene står i NøYTRAL, LåST stilling.

Sikkerhetssperresystemet stanser også motoren når du flytter trekkontrollspakene fra låst stilling med parkeringsbremsen på, eller hvis du reiser deg fra setet mens kraftuttaket er aktivert.

Timetelleren har symboler som varsler brukeren når sperrekomponenten er i riktig stilling. Når komponenten er i riktig stilling, lyser et triangel opp i tilsvarende felt.

g009612

Teste sikkerhetssperresystemet

VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
For hver bruk eller daglig
 • Kontroller sikkerhetssystemet.
 • Sikkerhetssperresystemet må testes hver gang maskinen skal brukes. Hvis systemet ikke fungerer slik som beskrevet nedenfor, må du be et autorisert forhandlerverksted om å reparere det omgående.

  1. Sitt på setet, aktiver parkeringsbremsen, og flytt knivkontrollbryteren (kraftuttak) til På-stillingen. Prøv å starte motoren – motoren skal ikke starte.

  2. Sitt på setet, aktiver parkeringsbremsen, og flytt knivkontrollbryteren (kraftuttak) til AV-stillingen. Flytt en av bevegelseskontrollspakene (ut av NøYTRAL, LåST stilling). Prøv å starte motoren – motoren skal ikke starte. Gjenta for den andre kontrollspaken.

  3. Sitt på setet, aktiver parkeringsbremsen, flytt knivkontrollbryteren (kraftuttak) til AV-stillingen, og lås bevegelseskontrollspakene i NøYTRAL, LåST stilling. Start motoren. Koble fra parkeringsbremsen, aktiver knivkontrollbryteren (kraftuttak) og reis deg litt opp fra setet mens motoren er i gang. Motoren skal stoppe.

  4. Sitt på setet, aktiver parkeringsbremsen, flytt knivkontrollbryteren (kraftuttak) til AV-stillingen, og lås bevegelseskontrollspakene i NøYTRAL, LåST stilling. Start motoren. Flytt kontrollspakene til den midtre, frie stillingen og beveg én av dem (forover eller revers) mens motoren går. Motoren skal stoppe. Gjenta for den andre kontrollspaken.

  5. Sitt på setet, deaktiver parkeringsbremsen, flytt knivkontrollbryteren (kraftuttak) til stillingen AV, og lås bevegelseskontrollspakene i NøYTRAL, LåST stilling. Prøv å starte motoren – motoren skal ikke starte.

  Justere setet

  Setet kan beveges både forover og bakover. Juster setet til en stilling som er behagelig for deg, og som gir deg best mulig kontroll over maskinen.

  Flytt spaken sidelengs for å låse opp setet for justering (Figur 13).

  g019754

  Frigjøre setelåsen

  1. Flytt setet så langt bakover som mulig.

   Note: Dette forhindrer interferens når du hever setet.

  2. Trykk låsehåndtakene bakover for å frigjøre setelåsen.

  3. Hev setet (Figur 14).

   Note: Dette vil muliggjøre tilgang til maskinen under setet.

   g000950

  Justere seteopphenget

  Setet kan justeres for at kjøreturen skal være jevn og komfortabel. Still inn setet i den stillingen som gjør deg mest mulig komfortabel.

  Drei den fremre knotten enten til høyre eller venstre for å gi best mulig komfort (Figur 15).

  g019768

  Under bruk

  Sikkerhet under drift

  Generell sikkerhet

  • Eieren/brukeren kan forhindre og er ansvarlig for ulykker som kan forårsake personskader eller materielle skader.

  • Ha på deg passende klær, inkludert vernebriller, langbukser, sklisikkert og kraftig fottøy og hørselsvern. Sett opp langt hår, og ikke bruk fritthengende smykker.

  • Vær alltid fokusert på oppgaven når du bruker maskinen. Ikke delta i aktiviteter som forårsaker distraksjoner, da dette kan føre til personskade eller materiell skade.

  • Ikke bruk maskinen når du er syk, trett eller påvirket av alkohol eller andre rusmidler.

  • Ha aldri med passasjerer på maskinen, og hold mennesker og kjæledyr borte fra maskinen under drift.

  • Bruk maskinen bare når det er god sikt, for å unngå hull eller skjulte farer.

  • Unngå å klippe vått gress. Redusert veigrep kan føre til at maskinen glir.

  • Påse at alle drivverk står i nøytral stilling, at parkeringsbremsen er satt på og at du er i førerposisjon før du starter motoren.

  • Hold hendene og føttene borte fra klippeenhetene. Hold deg unna åpningen på utløpssjakten til enhver tid.

  • Se bak- og nedover før du rygger, slik at du ikke kjører på noen.

  • Vær forsiktig når du nærmer deg hjørner, busker, trær eller annet som begrenser synsfeltet.

  • Ikke bruk gressklipperen i nærheten av kanter, grøfter eller voller. Maskinen kan plutselig velte hvis et hjul går over kanten eller hvis kanten gir etter.

  • Stopp knivene når du ikke klipper.

  • Stopp maskinen, slå av motoren, ta nøkkelen ut av tenningen og undersøk knivene hvis du har truffet gjenstander eller hvis maskinen begynner å vibrere unormalt. Foreta alle nødvendige reparasjoner før du gjenopptar bruk.

  • Kjør sakte, og vær forsiktig når du svinger og krysser veier og fortau med maskinen. Overhold alltid vikeplikten.

  • Koble ut drivkraften til klippeenheten, slå av motoren og ta ut nøkkelen før du justerer klippehøyden (med mindre du kan justere den fra driftsstillingen).

  • La aldri motoren gå i et lukket rom hvor eksosen ikke slipper ut.

  • La aldri maskinen stå uten tilsyn når den er i gang.

  • Før du forlater førersetet (inkludert for å tømme gressoppsamlerene eller rense sjakten), gjør følgende:

   • Stans maskinen på jevnt underlag.

   • Koble ut kraftoverføringen, og senk utstyret.

   • Sett på parkeringsbremsen.

   • Slå av motoren og ta ut nøkkelen.

   • Vent til alle bevegelige deler har stanset.

  • Ikke bruk maskinen hvis det er fare for lynnedslag.

  • Ikke bruk maskinen til tauing med mindre den har et tilhengerfeste.

  • Du må ikke endre hastighetsregulatoren eller ruse motoren.

  • Bruk kun tilbehør og utstyr som er godkjent av Toro.

  • Denne maskinen har en lydstyrke på over 85 dBA ved operatørens øre og kan føre til hørselsskade hvis du utsettes for denne lydstyrken i lengre perioder.

   g229846

  Sikkerhet for veltebeskyttelsessystem

  • Ikke fjern veltebøylen fra maskinen.

  • Sørg for at sikkerhetsbeltet er festet og at du kan frigjøre det raskt i nødstilfeller.

  • Bruk alltid sikkerhetsbeltet når veltebøylen er hevet.

  • Kontroller nøye om det finnes overhengende hindringer, og sørg for at du ikke kommer i kontakt med slike.

  • Sørg for at veltebøylen er i sikker driftstilstand ved å inspisere den grundig for skade med jevne mellomrom, og kontrollere at alle monteringsfester er strammet til.

  • Skift ut en ødelagt veltebøyle. Ikke reparer eller endre den.

  Sikkerhet i skråninger

  • Skråninger er en ledende årsak til tap av kontroll og velting. Dette kan føre til alvorlige skader eller dødsfall. Føreren har ansvar for sikker bruk i skråninger. Bruk av maskinen i skråninger krever ekstra forsiktighet. Før du bruker maskinen i en skråning, må du gjøre følgende:

   • Les og forstå instruksjonene for bruk i skråninger i denne brukerhåndboken og på maskinen.

   • Bruk en vinkelindikator til å fastslå den omtrentlige helningsvinkelen på området.

   • Kjøretøyet må ikke brukes i skråninger på mer enn 15 grader.

   • Vurder forholdene på stedet på dagen for å avgjøre om det er trygt å bruke maskinen i skråningen. Bruk alltid sunn fornuft og god dømmekraft når du utfører denne kontrollen. Endringer i terrenget, som for eksempel fuktighet, kan påvirke bruken av maskinen i skråninger.

  • Identifiser farer ved bunnen av skråningen. Maskinen må ikke brukes ved kanter grøfter, voller, vann eller andre farer. Maskinen kan velte hvis et hjul går over kanten eller hvis kanten gir etter. Hold en sikker avstand (to ganger maskinens bredde) mellom maskinen og eventuelle farer. Bruk en skyvegressklipper eller en håndtrimmer for å klippe gresset i disse områdene.

  • Ikke start, stopp eller sving maskinen i skråninger. Ikke foreta brå endringer i hastighet eller retning. Sving forsiktig og gradvis.

  • Ikke bruk en maskin i omstendigheter hvor trekkraften, styringen eller stabiliteten er i tvil. Vær oppmerksom på at bruk av maskinen på vått gress, på tvers av skråninger eller i nedoverbakker kan føre til at maskinen mister veigrepet. Hvis drivhjulene mister taket, kan det føre til at maskinen sklir og at bremse- og styringsevnen reduseres. Maskinen kan gli selv om drivhjulene er stanset.

  • Fjern eller marker hindringer som grøfter, hull, hjulspor, ujevnheter, steiner eller andre skjulte objekter. Gjenstander kan ligge skjult i høyt gress. Maskinen kan velte i ujevnt terreng.

  • Vær svært forsiktig når du bruker maskinen med tilbehør eller ekstrautstyr, som for eksempel gressoppsamlingssystemer. Disse kan endre maskinens stabilitet og føre til tap av kontroll. Følg anvisningene for motvekter.

  • Hvis det lar seg gjøre, hold klippeenheten senket til bakken mens du bruker maskinen i skråninger. Hvis du hever klippeenheten mens du kjører i skråninger, kan det føre til at maskinen blir ustabil.

  g221745

  Bruke parkeringsbremsen

  Parkeringsbremsen må alltid settes på når du stopper eller forlater maskinen.

  Sette på parkeringsbremsen

  Parker maskinen på en jevn flate.

  g187227

  Koble fra parkeringsbremsen

  g187226

  Bruke gressklipperens knivkontrollbryter (kraftuttak)

  Knivkontrollbryteren (kraftuttak) starter og stanser gressklipperens kniver og eventuelt strømdrevet tilleggutstyr.

  Koble inn knivkontrollbryteren (kraftuttak)

  Note: Hvis du aktiverer knivkontrollbryteren (kraftuttak) med gassen i halv eller mindre stilling, vil det føre til overdreven slitasje på drivremmene.

  g008945

  Koble fra knivkontrollbryteren (kraftuttak).

  g009174

  Bruke gassen

  Du kan flytte gasskontrollen mellom HURTIG- og LANGSOM-stillingene (Figur 22).

  Bruk alltid HURTIG-stillingen når du slår på klippeenheten med knivkontrollbryteren (kraftuttaket).

  g008946

  Starte og slå av motoren

  Starte motoren under normale værforhold

  Important: Ikke bruk startsykluser på mer enn 30 sekunder per minutt for å unngå å overopphete motoren.

  Note: Ekstra oppstartssykluser kan være nødvendig når du starter motoren for første gang etter at drivstoffsystemet har vært helt tomt for drivstoff.

  g032593

  Starte motoren i kaldt vær (under -5 °C)

  Bruk korrekt motorolje for starttemperaturen. Se Motoroljespesifikasjoner.

  Important: Ikke bruk startsykluser på mer enn 30 sekunder per minutt for å unngå å overopphete motoren.

  Note: Ikke bruk drivstoff som er igjen fra sommeren. Bruk kun ferskt dieseldrivstoff av vintertype.

  g032594

  Slå av motoren

  Forsiktig

  Barn og andre personer kan skades hvis de flytter på eller prøver å kjøre maskinen uten oppsyn.

  Ta alltid ut tenningsnøkkelen og sett på parkeringsbremsen når du forlater maskinen.

  g032595

  Important: Steng drivstoffavstengingsventilen før du transporterer eller lagrer maskinen, da det kan oppstå drivstofflekkasje. Sett på parkeringsbremsen før du transporterer maskinen. Pass på å ta ut nøkkelen ettersom drivstoffpumpen kan være i gang og føre til at batteriet utlades.

  Bruke bevegelseskontrollspakene

  g004532

  Kjøre maskinen

  Hjulene ruller uavhengig av hverandre, drevet av hydraulikkmotorer på hver aksel. Du kan sette én side i revers mens du kjører hjulene på den andre siden forover, noe som gjør at maskinen begynner å rotere i stedet for å snu. Dette gjør maskinen langt bedre å manøvrere, men det kan kreve litt tid å bli vant til hvordan den beveger seg.

  Gasskontrollen regulerer omdreiningstallet (o/min – omdreininger per minutt). Sett gasskontrollen i HURTIG-stillingen for best ytelse. Arbeid alltid med maksimal gass.

  Advarsel

  Maskinen kan rotere svært hurtig. Du kan miste kontroll over maskinen og forårsake personskade eller skade på maskinen.

  • Vær forsiktig når du svinger.

  • Reduser hastigheten før du foretar skarpe svinger.

  Kjøre fremover

  Note: Motoren stenges av dersom bevegelseskontrollspakene beveges når parkeringsbremsen er på.

  Du kan stoppe maskinen ved å sette bevegelseskontrollspakene i FRI-stillingen.

  1. Koble fra parkeringsbremsen. Se Koble fra parkeringsbremsen.

  2. Flytt spakene til den midtre, frie stillingen.

  3. Skyv bevegelsekontrollspakene forsiktig forover for å gå fremover (Figur 27).

   g008952

  Kjøre bakover

  1. Flytt spakene til den midtre, frie stillingen.

  2. Skyv bevegelseskontrollspakene forsiktig bakover for å gå bakover (Figur 28).

   g008953

  Bruke sideutslipp

  Kun maskiner med sideutslipp

  Gressklipperen har en gressavleder med hengsler som sprer det klipte gresset ut fra siden og ned mot bakken.

  Fare

  Hvis ikke gressavlederen, utslippsdekselet eller hele gressoppsamleren sitter på plass, vil du selv eller andre risikere å komme i kontakt med kniven eller gjenstander som blir slengt opp i luften. Kontakt med gressklipperkniver som roterer og gjenstander som slynges opp i luften, kan føre til at noen blir alvorlig skadet eller drept.

  • Fjern aldri gressavlederen fra klippeenheten fordi gressavlederen leder materiale ned mot bakken. Hvis gressavlederen blir skadet, må den skiftes ut omgående.

  • Hold hender og føtter borte fra undersiden av gressklipperenheten.

  • Prøv aldri å rengjøre utslippsområdet eller gressklipperknivene uten at du flytter knivkontrollbryteren (kraftuttaket) til AV-stillingen, vrir tenningsnøkkelen til AV-stillingen og tar ut nøkkelen.

  • Påse at gressavlederen er i den nedre stillingen.

  Justere klippehøyden

  Bruke transportsperren

  Transportsperren har to stillinger og brukes med løftepedalen for klippeenheten. Det finnes en LåST og en ULåST stilling for transportstillingen for klippeenheten (Figur 29).

  g229103

  Justere klippehøydepinnen

  Klippehøyden justeres i trinn på 6 mm, fra 25 til 140 mm, ved å sette splittpinnen i forskjellige hull.

  1. Sett transportlåsen i låst stilling.

  2. Trykk på løftepedalen for klippeenheten for å heve denne til transportstillingen (samme som klippehøydestilling 140 mm) som vist i Figur 30.

  3. Drei pinnen 90 grader og ta den ut av klippehøydebraketten for å justere klippehøyden (Figur 30).

  4. Velg det hullet i klippehøydebraketten som svarer til ønsket klippehøyde, og sett inn pinnen (Figur 30).

  5. Skyv på klippeenheten, dra tilbake transportlåsen og senk klippeenheten sakte ned.

   g027343

  Justere antiskalperingsvalsene

  For maskiner med sideutslipp

  Når du endrer på klippehøyden, juster høyden på de bakre antiskalperingsvalsene.

  1. Parker maskinen på en jevn overflate, koble fra knivkontrollbryteren, og sett på parkeringsbremsen.

  2. Før du forlater førerplassen må du slå av motoren, ta ut nøkkelen og vente til alle bevegelige deler står stille.

  3. Juster antiskalperingsvalsene som vist i Figur 31, Figur 32 og Figur 33.

   g029955
   g029956
   g029957

  Justere antiskalperingsvalsene

  For maskiner med bakutslipp

  Når du endrer på klippehøyden, anbefales du alltid å justere høyden på antiskalperingsvalsene.

  1. Parker maskinen på en jevn overflate, koble fra knivkontrollbryteren, og sett på parkeringsbremsen.

  2. Før du forlater førerplassen, må du slå av motoren, ta ut nøkkelen og vente til alle bevegelige deler står stille.

  3. Juster antiskalperingsvalsene som vist i Figur 34, og Figur 35.

   g024242
   g024243

  Justere kamlåsene for utstrømmingsskjermen

  For maskiner med sideutslipp

  Denne prosedyren gjelder kun for maskiner med utstrømningsskjermlåser. Bestemte modeller har mutre og bolter i stedet for utstrømningsskjermlåser og kan justeres på samme måte.

  Du kan justere gressklipperens utslippsflyt for forskjellige typer klippeforhold. Plasser kamlåsene og skjermen så de gir den beste klippekvaliteten.

  1. Parker maskinen på en jevn overflate, koble fra knivkontrollbryteren, og sett på parkeringsbremsen.

  2. Før du forlater førerplassen må du slå av motoren, ta ut nøkkelen og vente til alle bevegelige deler står stille.

  3. Sving spaken opp for å løsne kamlåsen for å justere kamlokkene (Figur 36).

  4. Juster skjermen og kamlåsene i sporene til ønsket utslippsflyt.

  5. Sving spaken tilbake over for å stramme til skjermen og kamlåsene (Figur 36).

  6. Hvis kamlåsene ikke låser skjermen på plass eller de er for stramme, kan du løsne spaken og deretter dreie på kamlåsen.

   Note: Juster kamlåsen til ønsket låsetrykk er oppnådd.

   g027727

  Plassere utstrømmingsskjermen

  For maskiner med sideutslipp

  Følgende figurer er kun anbefalinger for bruk. Justeringene varierer etter gresstype, fuktinnhold og høyde på gresset.

  Note: Hvis motorkraften trekker ned og gressklipperens bakkehastighet er den samme kan du åpne skjermen.

  Stilling A

  Dette er full, bakre stilling. Foreslått bruk for denne stillingen er som følger:

  • Klippeforhold med kort, lett gress

  • Tørre forhold

  • Mindre avklippet gress

  • Driver gressrestene lengre vekk fra gressklipperen

   g005832

  Stilling B

  Bruk denne stillingen ved oppsamling. Innrett den alltid mot vifteåpningen.

  g005833

  Stilling C

  Dette er full, åpen stilling. Foreslått bruk for denne stillingen er som følger:

  • Klippeforhold med høyt, tett gress

  • Våte forhold

  • Reduserer motorens strømforbruk

  • Muliggjør høyere bakkehastighet under vanskelige forhold

   g005834

  Bruke med overopphetingssensor

  Denne motoren har en sensor som slår av klippeenheten når motoren blir overopphetet. Når motoren overopphetes, slås lyd- og lysalarmen på samtidig som klippeenheten slås av.

  Hvis klippeenheten blir slått av automatisk på grunn av overoppheting, vil du kunne kjøre maskinen til et sikkert område eller til en lastebil eller tilhenger.

  Hvis motoren overopphetes, påse at området rundt motoren og radiatoren er fritt for rusk. Slå av motoren og la den avkjøles før du aktiverer klippeenheten. Hvis motoren fortsetter å overopphetes, ta maskinen med til en autorisert serviceforhandler.

  Brukstips

  Bruke gassens hurtiginnstilling

  For best plenklipping og maksimal luftsirkulasjon, kjører du motoren i HURTIGSTILLINGEN. Luft er nødvendig for at gresset skal klippes grundig. Klippehøyden må derfor ikke være så lav at klippeenheten er omgitt av uklippet gress. Forsøk alltid å holde den ene siden av klippeenheten unna uklippet gress. Luften kan da trekkes inn i klippeenheten.

  Klippe en plen for første gang

  Klipp gresset litt lengre enn vanlig for å sikre at klippeenheten ikke skalperer ujevne områder. Klippehøyden som ble brukt tidligere er som regel den beste å bruke. Hvis gresset som klippes er lengre enn 15 cm, kan det være lurt å klippe plenen to ganger for å få et bedre resultat.

  Klippe en tredjedel av gresstrået

  Det er best å bare klippe en tredjedel av gressets lengde. Kortere klipping anbefales ikke, bortsett fra hvis gresset er glissent eller det er sent på høsten og gresset vokser saktere.

  Veksle klipperetningen

  Dersom du veksler på klipperetningen, holder gresset seg oppreist. Dette bidrar også til å spre det klipte gresset, noe som gir bedre nedbryting og gjødsling.

  Klippe gresset med riktig tidsintervall

  Gress vokser med varierende hastighet til forskjellige tider på året. For å opprettholde samme klippehøyde, må du klippe gresset oftere tidlig på våren. Midt på sommeren begynner det å vokse saktere, derfor trenger du ikke å klippe det så ofte da. Hvis du er ute av stand til å klippe plenen i en lengre periode, klipper du først med en høy klippehøyde. Vent i 2 dager, og klipp deretter på nytt med en lavere høyde.

  Bruke en redusert klippehastighet

  Hvis du ønsker forbedret klippekvalitet, kan du redusere bakkehastigheten.

  Unngå å klippe for kort

  Når du klipper ujevnt, hev klippehøyden for å unngå skalpering av gresset.

  Stoppe maskinen

  Hvis maskinens bevegelse forover må stoppes under klippingen, kan det falle en gressklump ned på plenen. Gå til et tidligere klippet område med knivene koblet inn eller koble ut klippeenheten mens du beveger deg framover for å unngå dette.

  Holde klippeenhetens underside ren

  Fjern gressrester og skitt fra klippeenhetens underside etter hver bruk. Hvis det er et tykt belegg av gress og smuss under klippeenheten, vil klipperesultatet bli dårlig.

  Montere kniven(e)

  Sørg for å holde kniven skarp hele klippesesongen, fordi en skarp kniv klipper gresset uten å slite av eller frynse gresstråene. Gress som er blitt slitt av eller frynset, vil bli brunt i kantene, noe som vil sinke veksten og øke sykdomsfaren. Sjekk at knivene på klipperen er skarpe og ikke slitte eller ødelagte etter bruk. Fil ned eventuelle hakk og kvess knivene etter behov. Hvis en kniv er ødelagt eller slitt må du straks bytte den ut med en original Toro-kniv.

  Etter bruk

  Sikkerhet etter bruk

  Generell sikkerhet

  • Fjern gress og rusk fra klippeenhetene, drivverk, lyddemperne og motorrommet for å unngå at det begynner å brenne. Tørk opp eventuelt olje- eller drivstoffsøl.

  • Steng drivstofftilførselen og ta ut nøkkelen før oppbevaring eller transport av maskinen.

  • Koble ut drivkraften til utstyret når du transporterer eller ikke bruker maskinen.

  • La motoren bli kald før maskinen settes på et lukket sted.

  • Oppbevar aldri maskinen eller bensinkannen hvor det er åpen ild, gnist eller kontrollampe som på en varmtvannstank eller andre apparater.

  Bruke drivstoffavstengingsventilen

  Drivstoffavsteningsventilen er plassert under setet. Flytt setet frem for å få tilgang til den.

  Lukk bensinkranen ved transport, vedlikehold og oppbevaring.

  Pass på at drivstoffavstengingsventilen er åpen når du starter motoren.

  g008948

  Skyve maskinen for hånd

  Important: Skyv alltid maskinen for hånd. Tau aldri maskinen, da dette kan føre til skade.

  Skyve maskinen

  1. Parker maskinen på en jevn overflate, koble fra knivkontrollbryteren, og sett på parkeringsbremsen.

  2. Før du forlater førerplassen må du slå av motoren, ta ut nøkkelen og vente til alle bevegelige deler står stille.

  3. Drei omløpsventilene mot klokken, én omdreining for å skyve (Figur 41).

   Note: Dette gjør at hydraulikkvæsken kan gå utenom pumpen, og at hjulene kan rulle.

   Important: Ikke drei omløpsventilene mer enn én omdreining. Dette hindrer at ventilen kommer ut av skroget, og fører til at væsken renner ut.

  4. Koble fra parkeringsbremsen før du dytter maskinen.

  Endre til maskinbruk

  Drei omløpsventilene med klokken én gang for å bruke maskinen (Figur 41).

  Note: Ikke trekk til omløpsventilene for mye.

  Important: Maskinen kan ikke kjøres med mindre omløpsventilene er vendt inn.

  g010371

  Transportere maskinen

  Bruk en kraftig tilhenger eller lastebil for å transportere maskinen. Bruk en rampe med full bredde. Sikre at tilhengeren eller lastebilen har alle nødvendige bremser, lys og markeringer som kreves ved lov. Les alle sikkerhetsinstruksjonene nøye. Kunnskap om dette kan forhindre personskader. Se lokale bestemmelser for krav til tilhenger og festing.

  Advarsel

  Det å kjøre i trafikken uten blinklys, lys, reflekser eller merking for saktegående kjøretøy er farlig og kan føre til ulykker, som igjen forårsaker personskader.

  Ikke bruk maskinen på offentlige veier.

  Velge en tilhenger

  Advarsel

  Lasting av maskinen på en tilhenger eller lastebil øker muligheten for at den velter og kan føre til alvorlig skader eller dødsulykker (Figur 42).

  • Bruk en rampe med full bredde. Ikke bruk individuelle ramper for hver side av maskinen.

  • Ikke overgå en 15 graders vinkel mellom rampen og bakken eller mellom rampen og tilhengeren eller lastbilen.

  • Påse at rampen er minst fire ganger så lang som høyden til tilhengeren eller lasteplanet i forhold til bakken. Dette sikrer at rampevinkelen ikke overskrider 15 grader på flatt underlag.

  g027996

  Laste maskinen

  Advarsel

  Lasting av maskinen på en tilhenger eller lastebil øker muligheten for at den velter og kan føre til alvorlig skader eller dødsulykker.

  • Vær svært forsiktig når du kjører maskinen på en rampe.

  • Rygg maskinen opp rampen, og kjør den fremover ned rampen.

  • Unngå plutselig akselerasjon eller bremsing mens du kjører maskinen på en rampe da det kan føre til tap av kontroll eller en situasjon der maskinen velter.

  1. Hvis du bruker en tilhenger, koble den til tauekjøretøyet og sett på sikkerhetskjettingene.

  2. Koble til tilhengerbremsene og lysene, hvis aktuelt.

  3. Senk rampen og sørg for at vinkelen mellom rampen og bakken ikke overskrider 15 grader (Figur 42).

  4. Rygg maskinen opp på rampen (Figur 43).

   g028043
  5. Stopp motoren, ta ut nøkkelen og sett på parkeringsbremsen.

  6. Fest maskinen nær de fremre styrehjulene og den bakre støtfangeren med stropper, kjettinger, kabler eller tau (Figur 44). Se lokale bestemmelser for krav om festing.

   g028622

  Losse maskinen

  1. Senk rampen og sørg for at vinkelen mellom rampen og bakken ikke overskrider 15 grader (Figur 42).

  2. Kjør maskinen fremover ned fra rampen (Figur 43).

  Bruke Z Stand

  Z Stand hever den fremre delen av maskinen slik at du kan rengjøre gressklipperen og fjern knivene.

  Advarsel

  Maskinen kunne falle på noen og forårsake alvorlig personskade eller dødsfall.

  • Vær svært forsiktig når du bruker maskinen på Z Stand.

  • Bruk Z Stand kun til å rengjøre gressklipperen og fjerne knivene.

  • Ikke la maskinen være plassert på Z Stand over lengre tid.

  • Du må alltid stanse motoren, sette på parkeringsbremsen og ta ut nøkkelen før du utfører noe vedlikehold på gressklipperen.

  Kjøre opp på Z Stand

  Important: Bruk Z Stand på en jevn flate.

  1. Hev klippeenheten til transportstilling.

  2. Monter brakettpinnen (Figur 45).

   g001811
  3. Hev spaken.

  4. Sving stativets fot ut og skyv det mot maskinen, inn i bunnen av slissen (Figur 45 og Figur 46).

   g001812
  5. Plasser stativets fot på bakken og hvil spaken på dreietappen (Figur 46).

  6. Start motoren og sett den på halv gass.

   Note: For best resultat, plasser stativets fot i skjøter i fortauet eller ned i gressmatten (Figur 46).

  7. Kjør maskinen opp på støttene. Stopp når spaken faller ned over tappen i låst stilling (Figur 46).

  8. Aktiver parkeringsbremsen og slå av motoren.

  9. Kil fast eller blokker drivhjulene med klosser.

   Advarsel

   Parkeringsbremsen holder kanskje ikke maskinen parkert på Z Stand og kan føre til personskader eller skade på eiendom.

   Ikke parker på Z Stand hvis ikke hjulene er kilt fast eller er blokkert.

  10. Utfør vedlikehold.

  Kjøre ned fra Z Stand

  1. Fjern kilene eller blokkene.

  2. Hev spaken til ulåst stilling (Figur 47).

   g001813
  3. Start motoren og sett den på halv gass. Koble fra parkeringsbremsen.

  4. Rygg sakte ned fra stativet.

  5. Plasser stativet i hvilestilling igjen (Figur 45).

  Vedlikehold

  Fastslå hva som er høyre og venstre side på maskinen ved å stå i normal arbeidsstilling.

  Anbefalt vedlikeholdsplan

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Etter de 8 første timene
 • Kontroller nivået i motorens kjølesystem.
 • Kontroller den hydraulisk oljen.
 • Etter de 25 første timene
 • Skift det hydrauliske filteret.
 • Etter de 50 første timene
 • Skift motoroljen.
 • Skift motoroljefilteret.
 • Skift motoroljen.
 • Etter de 100 første timene
 • Kontroller hjulnavmutter med riller.
 • Skift girkasseolje.
 • For hver bruk eller daglig
 • Kontroller sikkerhetssystemet.
 • Sjekk motoroljenivået.
 • Kontroller nivået i motorens kjølesystem.
 • Rengjør motoroljekjøleren.
 • Undersøk knivene.
 • Rengjør klippeenheten.
 • Hver 25. driftstime
 • Smør klippeenheten og spindlene.
 • Smør lederullarmen på klippeenheten.
 • Smør lederullarmen på pumpedrivremmen.
 • Smør lederullarmen til kraftuttakets drivrem.
 • Smør bremsspaken.
 • Kontroller den hydraulisk oljen.
 • Hver 40. driftstime
 • Tøm vannutskilleren.
 • Hver 50. driftstime
 • Kontroller trykket i dekkene
 • Sjekk kraftuttakets drivrem.
 • Kontroller pumpedrivremmen.
 • Kontroller generatorremmen.
 • Hver 100. driftstime
 • Smør klippeenhetens løftetapper.
 • Skift motoroljen.
 • Skift motoroljen.
 • Kontroller girkasseoljenivået.
 • Undersøk slangene i motorens kjølesystem.
 • Sjekk remmene for slitasje/sprekker.
 • Kontroller hydraulikkslangene.
 • Hver 150. driftstime
 • Fyll lettolje eller smørespray på maskinen. Se smøring.
 • Hver 200. driftstime
 • Skift motoroljefilteret.
 • Smør bremsetappen.
 • Hver 250. driftstime
 • Kontroller og/eller skift ut luftfilteret(oftere under skitne og støvete forhold).
 • Skift hydraulikkfilter og hydraulikkvæske når du benytter Mobil® 1-væske.
 • Hver 400. driftstime
 • Skift drivstoffilter(oftere under skitne og støvete forhold).
 • Hver 500. driftstime
 • Kontroller hjulnavmutter med riller.
 • Juster styrehjulslageret.
 • Juster den elektriske clutchen.
 • Skift hydraulikkfilter og hydraulikkvæske når du bruker Toro® HYPR-OIL™ 500-hydraulikkvæske.
 • Årlig
 • Smør de fremre styresvingarmene (oftere under skitne og støvete forhold).
 • Smør styrehjulnavene.
 • Skift girkasseolje.
 • Skift kjølemiddelet i motoren.
 • Important: Se i brukerhåndboken for flere vedlikeholdsprosedyrer.

  Forsiktig

  Dersom du lar tenningsnøkkelen stå i bryteren, kan noen starte motoren uten at det er tilsiktet, noe som kan påføre deg eller personer i nærheten alvorlige skader.

  Fjern tenningsnøkkelen før du begynner med eventuelt vedlikeholdsarbeid.

  Forberedelse for vedlikehold

  Sikkerhet ved vedlikehold

  • Før du reparerer maskinen, må du gjøre følgende:

   • Koble fra drivverket.

   • Sett på parkeringsbremsen.

   • Slå av motoren og ta ut nøkkelen.

   • Koble fra tennpluggledningen.

  • Parker maskinen på en jevn flate.

  • Fjern gress og rusk fra klippeenhetene, drivverk, lyddemperne og motoren for å unngå at det begynner å brenne.

  • Tørk opp eventuelt olje- eller drivstoffsøl.

  • Ikke la personer uten opplæring vedlikeholde eller reparere maskinen.

  • Bruk jekkstøtter for å støtte maskinen og/eller komponenter når det er nødvendig.

  • Vær forsiktig når du reduserer trykket i komponenter under trykk.

  • Koble fra batteriet, eller ta ledningen av tennpluggen, før du foretar reparasjoner. Koble kabelen fra den negative polen først, og koble deretter den andre kabelen fra den positive polen. Koble til den positive polen først og den negative polen sist.

  • Vær forsiktig når du kontrollerer knivene. Legg noe rundt kniven(e), eller bruk tykke hansker, og vær forsiktig når du håndterer dem. Knivene må kun erstattes, og må aldri rettes ut eller sveises.

  • Hold hendene og føttene borte fra bevegelige deler. Du må aldri foreta justeringer mens motoren går hvis du kan unngå det.

  • Hold alle delene i god stand, og sørg for at de er godt festet, spesielt boltene som fester knivene. Skift ut slitte eller skadde merker.

  • Du må aldri forstyrre den tiltenkte funksjonen til en sikkerhetsenhet eller redusere beskyttelsen som en sikkerhetsenhet gir. Kontroller regelmessig at de virker tilfredsstillende.

  • Bruk kun originale reservedeler fra Toro.

  • Kontroller regelmessig at parkeringsbremsen virker. Juster og vedlikehold etter behov.

  Frigjøre klippeenhetsforhenget

  Løsne den nedre bolten på forhenget for å frigjøre klippeenhetsforhenget og få tilgang til toppen på klippeenheten (Figur 48). Etter vedlikehold, monter forhenget og stram til bolten.

  g027945

  Fjerne skydd i platemetall

  Løsne de to fremre boltene og fjern skyddet i platemetall for å få tilgang til klipperremmene og spindlene (Figur 49). Etter vedlikehold, sett på skyddet i platemetall og stram til boltene.

  g027946

  Smøring

  Smøre maskinen

  Den må smøres oftere hvis den brukes på steder med mye støv eller sand.

  Smørefettype:Nr. 2 litium- eller molybdenumbasert smørefett

  1. Parker maskinen på en jevn overflate, koble fra knivkontrollbryteren, og sett på parkeringsbremsen.

  2. Før du forlater førerplassen må du slå av motoren, ta ut nøkkelen og vente til alle bevegelige deler står stille.

  3. Tørk av smøreniplene med en fille.

   Note: Pass på at du ikke skraper av lakken foran på anordningen(e).

  4. Sett en fettsprøyte på anordningen.

  5. Påfør smørefett i smøreniplene til det tyter ut av lagrene.

  6. Tørk opp overflødig fett.

  Smøre de fremre styresvingarmene

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Årlig
 • Smør de fremre styresvingarmene (oftere under skitne og støvete forhold).
  1. Fjern støvkoppen og juster styrehjulet, og la støvkoppen være av til smøringen er utført. Se Justere styrehjulslageret.

  2. Fjern kontrollpluggen.

  3. Skru en smørenippel inn i hullet.

  4. Pump fett inn i smørenippelen til det flyter ut rundt topplageret.

  5. Fjern smørenippelen fra hullet. Monter sekskantpluggen og lokket.

  Påføre smørefett

  Smør smøreniplene i henhold til referanseguiden for kontroll og overhaling (Figur 50 eller Figur 51).

  decal136-5510
  decal136-5519

  Påføre tynn olje eller spraysmøring

  Maskiner med sideutslipp
  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Hver 100. driftstime
 • Smør klippeenhetens løftetapper.
 • Smør klippeenhetens løftetapper.

  g017028

  Påføre tynn olje eller spraysmøring

  Maskiner med bakutslipp
  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Hver 150. driftstime
 • Fyll lettolje eller smørespray på maskinen. Se smøring.
 • Smør maskinen i følgende områder med smøremiddel på spray eller lettolje.

  • Setebryters aktuator

  • Svingtapp for bremsehåndtak

  • Bremsestanghylsene

  • Kontrollspakhylse i bronse

  Smøre klippeenhet og remskiver

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Hver 25. driftstime
 • Smør klippeenheten og spindlene.
 • Smør lederullarmen på klippeenheten.
 • Smør lederullarmen på pumpedrivremmen.
 • Smør lederullarmen til kraftuttakets drivrem.
 • Smør med nr. 2 litium- eller molybdensmørefett.

  Important: Påse at klippeenhetsspindlene er fulle med fett hver uke.

  1. Parker maskinen på en jevn overflate, koble fra knivkontrollbryteren, og sett på parkeringsbremsen.

  2. Før du forlater førerplassen må du slå av motoren, ta ut nøkkelen og vente til alle bevegelige deler står stille.

  3. Løsne den nedre bolten som fester klippeenhetsforhenget til klippeenheten. Se Frigjøre klippeenhetsforhenget.

  4. Fjern skyddet i platemetall. Se Fjerne skydd i platemetall

  5. Fjern remdekslene.

  6. Smør lederullarmen på klippeenheten (Figur 53).

  7. Smør niplene på trykkarmene (Figur 53 eller Figur 54).

   g187362
   g194085
  8. Smør lederullarmen til kraftuttakets drivrem (Figur 55).

  9. Smør lederullarmen på pumperemmen (Figur 55).

   g007170
  10. Monter skyddet i platemetall.

  11. Stram den nedre bolten som fester klippeenhetsforhenget til klippeenheten.

  Smøre styrehjulsnavene

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Årlig
 • Smør styrehjulnavene.
  1. Parker maskinen på en jevn overflate, koble fra knivkontrollbryteren, og sett på parkeringsbremsen.

  2. Før du forlater førerplassen må du slå av motoren, ta ut nøkkelen og vente til alle bevegelige deler står stille.

   g006115
  3. Hev gressklipperen for tilgang.

  4. Fjern styrehjulet fra styrehjulsgaflene.

  5. Fjern beskyttelsespakningene fra hjulnavet.

  6. Fjern en avstandsmutter fra akselenheten i styrehjulet.

   Note: Det er brukt gjengeforseglingslim for å låse avstandsmutrene til akselen.

  7. Fjern akselen (med den andre avstandsmutteren fortsatt montert på den) fra hjulenheten.

  8. Lirk ut pakninger og se etter slitasje eller skade på lagrene, og bytt ut ved behov.

  9. Fyll lagrene med et universalsmøremiddel.

  10. Sett ett lager og én ny pakning inn i hjulet.

   Note: Skift ut pakningene.

  11. Hvis akselenheten mangler begge avstandsmutrene, må du bruke gjengeforseglingslim på én avstandsmutter og gjenge den på akselen med anleggene for skrunøkkelen vendende utover.

   Note: Ikke skru avstandsmutteren helt inn på enden av akselen. La det være igjen ca. 3 mm fra avstandsmutterens ytre overflate til enden av akselen inne i mutteren.

  12. Sett den sammenmonterte bolten og akselen inn på hjulet på den siden av hjulet hvor den nye pakningen og lageret står.

  13. Fyll området inne i hjulet rundt akselen fullt med universalsmørefett mens den åpne enden på hjulet vender opp.

  14. Sett det andre lageret og en ny pakning på hjulet.

  15. Bruk gjengeforseglingslim på den andre avstandsmutteren, og gjeng den inn på akselen med anleggene for skrunøkkelen vendende utover.

  16. Trekk til mutteren med et moment på 8–9 Nm, løsne mutteren og trekk den til igjen med et moment på 2–3 Nm.

   Note: Pass på at akselen ikke stikker ut lengre enn noen av mutrene.

  17. Sett på igjen beskyttelsespakningene over hjulnavet, og sett hjulet inn på styrehjulsgaffelen.

  18. Sett på igjen styrehjulsbolten og stram til mutteren helt.

  Important: Kontroller lagerjusteringen ofte for å forhindre skade på pakning og lager. Snurr styrehjulet rundt. Hjulet skal ikke snurre fritt (mer enn 1 eller 2 omdreininger) eller vise tegn til sideslark. Hvis hjulet snurrer helt fritt, må du justere momentet på avstandsmutteren til det blir litt motstand. Påfør ytterligere et lag med gjengeforseglerlim.

  Vedlikehold av motor

  Motorsikkerhet

  • Slå av motoren og fjern nøkkelen før du sjekker oljen eller tilsetter olje til veivhuset.

  • Hold hender, føtter, ansiktet, klær og andre kroppsdeler borte fra lyddemperen og andre varme overflater.

  Overhale luftrenseren

  Note: Bytt oljen oftere når driftsforholdene er svært støvete eller sandete.

  Fjerne luftfilteret

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Hver 250. driftstime
 • Kontroller og/eller skift ut luftfilteret(oftere under skitne og støvete forhold).
  1. Parker maskinen på en jevn overflate, koble fra knivkontrollbryteren, og sett på parkeringsbremsen.

  2. Før du forlater førerplassen må du slå av motoren, ta ut nøkkelen og vente til alle bevegelige deler står stille.

  3. Åpne låsene på luftrenserdekslet og trekk luftrenserdekslet av luftrenserkroppen (Figur 57).

  4. Rengjør innsiden av luftrenserdekslet med trykkluft.

  5. Skyv filteret forsiktig ut av luftrenserhuset (Figur 57).

   Note: Pass på at filteret ikke slår bort i luftrenserkroppen.

  6. Inspiser filteret for skader ved å se inn i filteret mens du lyser med en lykt på utsiden av filteret.

   Note: Hull i filteret vises som lyse flekker. Kontroller filteret, og kast det hvis det er ødelagt.

   g001049

  Montere luftfilteret

  1. Hvis du installerer et nytt filter, kontroller at det ikke har blitt skadet i frakten. Ikke bruk et ødelagt filter.

  2. Skyv filteret inn i luftrenserkroppen (Figur 58).

   Note: Påse at det sitter godt ved å trykke på den ytre kanten av filteret mens du installerer det.

   Important: Ikke trykk på det elastiske midtpunktet til filteret.

  3. Sett luftrenserdekslet på igjen, og fest låsene (Figur 58).

   g001048

  Kontrollere motoroljen

  Motoroljespesifikasjoner

  Oljetype: Rensende olje av høy kvalitet klassifisert som API Service CJ-4 eller høyere for dieselmotorer. Ikke bruk spesielle tilsetningsstoffer med anbefalte oljer.

  Veivhuset har en kapasitet på: 3.7 l (3.9 US qt)

  Viskositet: Se tabellen nedenfor.

  g001061

  Forberede vedlikehold av motoroljenivået

  Important: Festene på det fremre motorpanelet er utformet til å sitte igjen på maskinen når dekselet er fjernet. Løsne alle festene noen omdreininger slik at panelet sitter løsere, men ikke er helt løst, og gå så tilbake og løsne dem helt slik at panelet løsner. Dette forhindrer at du stripper boltene fra holderne.

  Vipp setet fremover, løsne boltene som er festet til det fremre motorpanelet, og fjern det (Figur 60).

  g012347

  Note: Etter vedlikehold av motoroljenivået, monter motorpanelet og vipp setet i oppreist posisjon igjen.

  Kontrollere motoroljenivået

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  For hver bruk eller daglig
 • Sjekk motoroljenivået.
 • Note: Sjekk oljen når motoren er kald.

  1. Parker maskinen på en jevn overflate, koble fra knivkontrollbryteren, og sett på parkeringsbremsen.

  2. Før du forlater førerplassen må du slå av motoren, ta ut nøkkelen og vente til alle bevegelige deler står stille.

  3. Kontroller motoroljenivået (Figur 61).

   g032601g032641
  4. Start motoren, la den gå på tomgang i fem minutter, slå av motoren, vent i tre minutter og kontroller motoroljenivået. Om nødvendig, fyll på mer olje til nivået når til FULL-merket på peilestaven.

   Important: Kontroller at motoroljenivået er mellom øvre og nedre grense på oljemåleren. Motorsvikt kan inntreffe som et resultat.

   Important: Fyll på oljen svært sakte og ikke blokker åpningen av filterhullet (figur 40). Hvis du fyller på oljen for raskt eller blokkerer hullet kan oljen støtes tilbake og skitne til luftinntaket, noe som igjen kan føre til skade på motoren.

   g000955

  Tapp ut motoroljen

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Etter de 50 første timene
 • Skift motoroljen.
 • Hver 100. driftstime
 • Skift motoroljen.
  1. Start motoren, og la den gå i fem minutter.

   Note: Oljen vil da varmes opp slik at den flyter lettere.

  2. Parker maskinen på en jevn overflate, koble fra knivkontrollbryteren (kraftuttaket), flytt bevegelseskontrollspakene til NøYTRAL-låsestilling og sett på parkeringsbremsen.

  3. Før du forlater førerplassen må du slå av motoren, ta ut nøkkelen og vente til alle bevegelige deler står stille.

   g032646g032642

   Note: Den gamle oljen må kasseres eller gjenvinnes i henhold til lokale forskrifter.

  Skifte motoroljefilteret

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Etter de 50 første timene
 • Skift motoroljefilteret.
 • Hver 200. driftstime
 • Skift motoroljefilteret.
  1. Tapp olje fra motoren. Se Tapp ut motoroljen.

  2. Skift motoroljefilteret (Figur 64).

   g032649g032644
  3. Fyll på olje, se Skifte motorolje.

  Skifte motorolje

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Etter de 50 første timene
 • Skift motoroljen.
 • Hver 100. driftstime
 • Skift motoroljen.
  1. Start motoren, og la den gå i fem minutter.

   Note: Oljen vil da varmes opp slik at den flyter lettere.

  2. Parker maskinen på en jevn flate.

  3. Koble fra knivkontrollbryteren (kraftuttaket), flytt bevegelseskontrollspakene til NøYTRAL, LåST stilling, og aktiver parkeringsbremsen.

  4. Før du forlater førerplassen må du slå av motoren, ta ut nøkkelen og vente til alle bevegelige deler står stille.

  5. Sett et fat under der du tapper olje. Ta ut tappepluggene for å la oljen renne ned i et tappefat (Figur 65).

  6. Fjern påfyllingslokket oppå motoren (Figur 67).

   Note: Dette gjør det lettere å tømme ut oljen.

  7. Monter tappepluggen og trekk den til med et moment på 35 Nm.

   Note: Den gamle oljen må kasseres eller gjenvinnes i henhold til lokale forskrifter.

   g001058

  Fylle på motorolje

  1. Vipp setet fremover og ta bort det fremre motorpanelet (Figur 66).

   g001312
  2. Fjern oljelokket, og skru løs peilestaven (Figur 67).

   g001162
  3. Bruk slange og trakt når du fyller olje på motoren (Figur 68).

  4. Fyll på olje sakte, kontroller nivået med peilestaven ofte til nivået når det øverste hullet i peilestaven. Se Kontrollere motoroljen for å finne riktig oljetype og viskositet til forskjellige temperaturforhold.

   g001163

   Important: Fyll på oljen svært sakte og ikke blokker åpningen av filterhullet (Figur 69). Hvis du fyller på oljen for raskt eller blokkerer hullet kan oljen støtes tilbake og skitne til luftinntaket, noe som igjen kan føre til skade på motoren.

   g000955
  5. Sett peilestaven tilbake på plass og sett på det fremre motorpanelet igjen.

  6. Start motoren, og la den gå i fem minutter.

  7. Slå av motoren.

  8. Vent i tre sekunder og kontroller oljenivået.

  9. Hell sakte på olje til det når opp til det øvre hullet på peilestaven.

  10. Sett peilestaven og påfyllingslokket tilbake på plass, og sett på det fremre motorpanelet igjen.

  11. Kontroller om det har oppstått lekkasjer.

   Important: Veivhuset må ikke overfylles med olje da dette kan skade motoren.

  Vedlikehold av drivstoffsystem

  Advarsel

  Drivstoffsystemkomponentene er under høyt trykk. Bruk av feil komponenter kan føre til systemsvikt, bensinlekkasje og mulighet for eksplosjon.

  Bruk kun godkjente drivstoffslanger og drivstoffiltre.

  Overhale drivstoffilteret og vannutskilleren

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Hver 40. driftstime
 • Tøm vannutskilleren.
 • Hver 400. driftstime
 • Skift drivstoffilter(oftere under skitne og støvete forhold).
 • Tømme vannutskilleren

  1. Parker maskinen på en jevn overflate, koble fra knivkontrollbryteren, og sett på parkeringsbremsen.

  2. Før du forlater førerplassen må du slå av motoren, ta ut nøkkelen og vente til alle bevegelige deler står stille.

  3. Finn vannutskilleren på venstre side bak på maskinen.

  4. Plasser et tappefat under vannutskilleren.

  5. Åpne tappeventilen på vannseparatoren ca. én omdreining slik at vann og andre kontaminanter tappes ut (Figur 70).

  6. Steng tappeventilen når det kommer ut rent dieseldrivstoff (Figur 70).

   g007169

  Skifte drivstoffilteret

  Et skittent drivstofffilter som er tatt av drivstoffslangen, må aldri monteres på nytt.

  1. La motoren kjøle seg ned.

  2. Parker maskinen på en jevn overflate, koble fra knivkontrollbryteren, og sett på parkeringsbremsen.

  3. Før du forlater førerplassen må du slå av motoren, ta ut nøkkelen og vente til alle bevegelige deler står stille.

  4. Åpne drivstoffventilen (Figur 71).

  5. Løsne de to slangeklemmene og koble fra drivstoffslangene fra toppen av filteret (Figur 71).

  6. Sett inn et nytt filter. Koble drivstoffslangene til drivstoffilteret og monter de to slangeklemmene (Figur 71).

  7. Åpne drivstoffventilen.

  8. Start motoren og kontroller om det finnes lekkasjer.

   g007697

  Vedlikeholde drivstofftanken

  Forsøk aldri å tappe drivstofftanken. Påse at en autorisert forhandler tapper drivstofftanken og overhaler eventuelle komponenter for drivstoffsystemet.

  Vedlikehold av elektrisk system

  Sikkerhet for elektrisk system

  • Koble fra batteriet før du reparerer maskinen. Koble kabelen fra den negative polen først, og deretter den andre kabelen fra den positive polen. Koble til den positive polen først og den negative polen sist.

  • Lad opp batteriet på et åpent sted med god ventilasjon og borte fra gnister eller åpen ild. Koble laderen fra strømuttaket før du kobler den til eller fra batteriet. Ha på deg beskyttelsesklær og bruk verktøy som er isolert.

  Vedlikeholde batteriet

  Fjerne batteriet

  Advarsel

  Batteripolene eller metallverktøy kan kortslutte mot metallkomponenter og forårsake gnister. Gnistene kan føre til at batterigassene eksploderer, noe som kan forårsake personskade.

  • Når du fjerner eller monterer batteriet, må du passe på at batteripolene ikke berører metalldeler på maskinen.

  • La ikke metallverktøy kortslutte mellom batteripolene og metalldeler på maskinen.

  Advarsel

  Feilaktig frakobling av batterikabler kan skade maskinen og kablene samt forårsake gnister. Gnistene kan føre til at batterigassene eksploderer, noe som kan forårsake personskade.

  • Koble alltid fra den negative (svarte) batterikabelen før du kobler fra den positive (røde) kabelen.

  • Koble alltid til den positive (røde) batterikabelen før du setter på den negative (svarte) kabelen.

  1. Parker maskinen på en jevn overflate, koble fra knivkontrollbryteren, og sett på parkeringsbremsen.

  2. Før du forlater førerplassen må du slå av motoren, ta ut nøkkelen og vente til alle bevegelige deler står stille.

  3. Frigjør setelåsen og vipp setet opp.

  4. Fjern batteriet, som vist i Figur 72.

   g032750

  Installere batteriet

  Note: Plasser batteriet med polene vendt bort fra den hydrauliske tanken.

  g032751

  Lade batteriet

  Important: Batteriet skal alltid være fulladet (1265 egenvekt). Dette er spesielt viktig for å forhindre at batteriet blir ødelagt når temperaturen er under 0 °C.

  1. Sørg for at påfyllingslokkene er montert på batteriet. Lad opp batteriet i 10 til 15 minutter ved 25 til 30 A, eller i 30 minutter ved 10 A.

  2. Når batteriet er helt oppladet, kobler du laderen fra strømuttaket, og deretter laderledningene fra batteripolene (Figur 74).

  3. Monter batteriet i maskinen og koble til batterikablene, se Installere batteriet.

   Note: Kjør ikke traktoren med batteriet frakoblet da dette kan føre til elektrisk skade.

   g000960

  Vedlikeholde sikringene

  Det elektriske systemet er beskyttet av sikringer. Dette er vedlikeholdsfritt. Hvis en sikring går, kontrollerer du om det er kortslutning i en av ledningene.

  1. Hev motorpanseret for å få tilgang til sikringsholderen (Figur 75).

  2. For å bytte sikring, trekk den ut for å fjerne den.

  3. Sett inn en ny sikring (Figur 75).

   g012492

  Vedlikehold av drivsystem

  Justere sporingen

  Maskinen har en knott for å justere sporingen. Denne er plassert under setet.

  Important: Juster håndtakets og hydraulikkpumpens nøytrale stilling før sporingen justeres. Se Justere kontrollhåndtakets nøytrale stilling og Stille den hydrauliske pumpen i nøytral stilling.

  1. Dytt begge kontrollspakene fremover den samme avstanden.

  2. Kontroller om maskinen trekker til én side. Hvis dette skjer, slå av maskinen og aktiver parkeringsbremsen.

  3. Frigjør setelåsen og vipp setet fremover for å få tilgang til sporingsknotten.

   Note: Angi hva som er høyre og venstre side på maskinen ved å stå i normal arbeidsstilling.

  4. For å få maskinen til å gå til høyre dreier du knotten mot høyre for maskinen. Se Figur 76.

  5. For å få maskinen til å gå til venstre dreier du knotten mot venstre for maskinen. Se Figur 76.

  6. Gjenta justeringene inntil sporingen er korrekt.

   g001070

  Kontrollere trykket i dekkene

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Hver 50. driftstime
 • Kontroller trykket i dekkene
 • Oppretthold et lufttrykk på 0,9 bar i bakhjulene. Forskjellig trykk i hjulene kan føre til ujevn klipping. Sjekk dekkene når de er kalde, for å få en mest mulig nøyaktig avlesning av trykket.

  Note: Forhjulene har delvis luftfylte dekk som ikke trenger justering av lufttrykk.

  g001055

  Kontrollere hjulnavmutter med riller

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Etter de 100 første timene
 • Kontroller hjulnavmutter med riller.
 • Hver 500. driftstime
 • Kontroller hjulnavmutter med riller.
 • Stram den gjengede mutteren til 286–352 Nm.

  Note: Ikke bruk glidemiddel på hjulnavet.

  Justere styrehjulslageret

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Hver 500. driftstime
 • Juster styrehjulslageret.
  1. Parker maskinen på en jevn overflate, koble fra knivkontrollbryteren, og sett på parkeringsbremsen.

  2. Før du forlater førerplassen må du slå av motoren, ta ut nøkkelen og vente til alle bevegelige deler står stille.

  3. Fjern støvhetten fra styringen og trekk til låsemutteren (Figur 78).

  4. Trekk til låsemutteren inntil fjærskivene er flate og gå deretter tilbake ¼ omdreining for å stille forbelastningen på lagrene korrekt (Figur 78).

   Important: Påse at fjærskivene er montert korrekt slik det vises i Figur 78.

  5. Sett på støvhetten (Figur 78).

   g001297

  Vedlikeholde girkassen

  Kontrollere girkasseoljenivået

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Hver 100. driftstime
 • Kontroller girkasseoljenivået.
 • Bruk SAE 75W-90 syntetisk girolje.

  1. Parker maskinen på en jevn overflate, koble fra knivkontrollbryteren, og sett på parkeringsbremsen.

  2. Før du forlater førerplassen må du slå av motoren, ta ut nøkkelen og vente til alle bevegelige deler står stille.

  3. Fjern side- eller bakpluggen på girkassen (Figur 79).

  4. Oljenivået må nå opp til åpningen på girkassen.

  5. Fyll på mer olje om nødvendig.

   g001156

  Skifte girkasseolje

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Etter de 100 første timene
 • Skift girkasseolje.
 • Årlig
 • Skift girkasseolje.
 • Kontakt et autorisert forhandlerverksted for å skifte oljen i girkassen.

  Justere den elektriske clutchen

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Hver 500. driftstime
 • Juster den elektriske clutchen.
 • Du kan justere clutchen for å sikre riktig innkobling av klippeenheten og god bremsing.

  1. Parker maskinen på en jevn overflate, koble fra knivkontrollbryteren, og sett på parkeringsbremsen.

  2. Før du forlater førerplassen må du slå av motoren, ta ut nøkkelen og vente til alle bevegelige deler står stille.

  3. Frigjør setet og vipp det forover.

  4. Løsne fremre motorpanelknotter og fjern panelet.

  5. Trekk den fjærbelastede lederullen for kraftuttakets drivrem opp, og fjern remmen fra clutchremskiven (Figur 80).

   g007167
  6. Koble fra clutchens elektriske kobling (Figur 81).

  7. Fjern de 2 boltene som fester clutchens gummistropp til rammen på gressklipperen (Figur 81).

  8. Fjern sentreringsbolten som fester clutchen til motorakselen og fjern clutchen og nøkkelen (Figur 81).

   g007166
  9. Sett inn et 0,381–0,533 mm følerblad gjennom kontrollslissen på siden av enheten (Figur 82).

   Note: Påse at det er mellom armaturen og rotorens friksjonsoverflater.

  10. Stram låsemutrene til følerbladet sitter fast, men er løst nok til at det beveger seg lett i luftgapet (Figur 82).

  11. Gjenta dette for de gjenværende slissene.

  12. Kontrollere hver slisse igjen og gjør små justeringer til følerbladet sitter mellom rotoren og armaturen med svært liten kontakt mellom dem.

   g007168
  13. Monter clutchen på motorakselen med en nøkkel.

  14. Påfør gjengeforseglingslim på sentreringsbolten.

  15. Hold i veivakselen bak på maskinen mens du monterer sentreringsbolten, og stram til sentreringsbolten med 68 Nm (Figur 81).

  16. Monter clutchens gummistropp til rammen på gressklipperen med de to boltene og mutrene du fjernet tidligere (Figur 81).

  17. Trekk den fjærbelastede lederullen for kraftuttakets drivrem opp, og monter den på clutchremskiven (Figur 80).

  18. Koble til clutchens elektriske kobling (Figur 81).

  19. Monter fremre motorpanel og stram til knottene.

  20. Senk setet.

  Vedlikehold av kjølesystem

  Vedlikeholde kjølesystemet

  Fare

  Utslipp av varmt kjølemiddel under trykk eller å ta på en varm radiator og omsluttende deler kan føre til alvorlige brannsår.

  • Ikke åpne radiatorlokket mens motoren er varm. La motoren nedkjøles i minst 15 minutter, eller helt til radiatorlokket er så kaldt at du kan ta på det uten å brenne deg, før du fjerner radiatorlokket.

  • Ikke ta på radiatoren og omsluttende deler som er varme.

  Fare

  Den roterende akselen og viften kan forårsake personskader.

  • Ikke bruk maskinen uten at dekslene er på plass.

  • Hold fingre, hender og bekledning unna den roterende viften og drivakselen.

  • Stans motoren og ta ut tenningsnøkkelen før du utfører vedlikehold.

  Forsiktig

  Du kan bli forgiftet av å svelge motorkjølemiddel.

  • Ikke svelg kjølemiddel.

  • Oppbevares utilgjengelig for barn og kjæledyr.

  Kontrollere kjølemiddelet i radiatoren

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Etter de 8 første timene
 • Kontroller nivået i motorens kjølesystem.
 • For hver bruk eller daglig
 • Kontroller nivået i motorens kjølesystem.
 • Hver 100. driftstime
 • Undersøk slangene i motorens kjølesystem.
 • Væsketype: 50/50-blanding av frostvæske for forlenget levetid / Dex-Cool® og vann

  Kjølesystemets kapasitet: 4,6 l

  Note: Ikke åpne radiatorlokket. Dette kan slippe luft inn i kjølesystemet.

  1. Plasser maskinen på en jevn overflate, slå av motoren, og koble inn parkeringsbremsen.

  2. Frigjør setelåsen og vipp setet opp.

  3. Når motoren er avkjølt må du kontrollere nivået i overflytsflasken. Væsken bør nå opp til kulen på utsiden av overflytsflasken (Figur 83).

  4. Hvis kjølemiddelnivået er lavt, fyll på en blanding med halvt om halvt med frostvæske for forlenget levetid / Dex-Cool® og vann til overflytsflasken (Figur 83).

  5. Fyll på kjølemiddelblandingen til overflytsflasken og fyll det opp til indikatorlinjen på flasken (Figur 83).

   g001103

  Rengjøre hydraulikkvæskekjøleren og radiatorskjermen

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  For hver bruk eller daglig
 • Rengjør motoroljekjøleren.
 • Kontroller og rengjøre radiatorskjermen og kjøleribbene før hver bruk. Fjern eventuell oppsamling av gress, skitt eller andre fremmedlegemer fra kjøleribbene og radiatorskjermen med komprimert luft (Figur 84).

  g001104

  Skifte kjølevæsken i motoren

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Årlig
 • Skift kjølemiddelet i motoren.
 • Kontakt et autorisert forhandlerverksted for å få skiftet kjølemiddelet.

  Vedlikehold av bremser

  Justere parkeringsbremsen

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Hver 25. driftstime
 • Smør bremsspaken.
 • Hver 200. driftstime
 • Smør bremsetappen.
  1. Sett på parkeringsbremsen.

  2. Mål lengden på fjæren (Figur 85).

   Note: Avstanden mellom skivene skal være 64 mm.

  3. Hvis justering er nødvendig, skal du koble fra parkeringsbremsen, løsne låsemutteren under fjæren og justere mutteren rett under fjæren (Figur 85).

  4. Drei mutteren inntil korrekt måling er oppnådd.

   Note: Vri mutteren med klokken for å gjøre fjæren kortere og mot klokken for å gjøre den lengre.

  5. Trekk til de to mutterne sammen.

  6. Aktiver parkeringsbremsen og sjekk lengden på fjæren igjen.

  7. Hvis justering er nødvendig, gjenta prosedyren ovenfor.

  8. Gjenta dette på motsatt side av maskinen.

   g001294

  Vedlikehold av remmer

  Kontrollere remmene

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Hver 100. driftstime
 • Sjekk remmene for slitasje/sprekker.
 • Sjekk remmene for hvining når remmen roterer, knivene glipper når du klipper gresset, frynsete kanter, brennmerker og sprekker er tegn på at klipperremmen er slitt. Skift remmen hvis noen av disse problemene oppstår.

  Skifte klipperremmen

  Maskiner med sideutslipp

  Hvining når remmen roterer, knivene glipper når du klipper gresset, frynsete kanter, brennmerker og sprekker er tegn på at klipperremmen er slitt. Skift remmen hvis noen av disse problemene oppstår.

  1. Parker maskinen på en jevn overflate, koble fra knivkontrollbryteren, og sett på parkeringsbremsen.

  2. Før du forlater førerplassen må du slå av motoren, ta ut nøkkelen og vente til alle bevegelige deler står stille.

  3. Løsne den nedre bolten som fester klippeenhetsforhenget til klippeenheten. Se Frigjøre klippeenhetsforhenget.

  4. Fjern skyddet i platemetall. Se Fjerne skydd i platemetall.

  5. Fjern remdekslene (Figur 86).

   g006541
  6. Fjern blindfjæren.

  7. Fjern remføreren på den fjærbelastede lederullen, som vist i Figur 87.

  8. Fjern den eksisterende remmen.

  9. Monter den nye remmen rundt knivremskivene og girkasseremskiven under motoren (Figur 87).

   g006479
  10. Monter remføreren på den fjærbelastede lederullen i en vinkel på 45 grader, som vist i Figur 87. Trekk til bolten med et moment på 37–45 Nm.

  11. Monter ledefjæren på de to postene (Figur 87).

  12. Monter remdekselet ved å føre dekselet inn på tappen, montere boltene og låse det (Figur 88).

   g006535
  13. Monter skyddet i platemetall.

  14. Stram den nedre bolten som fester klippeenhetsforhenget til klippeenheten.

  Skifte klipperremmen

  Maskiner med bakutslipp

  Important: Festene på maskinens deksler er utformet for å sitte på dekselet når dekselet er fjernet. Løsne alle festene på hvert deksel noen omdreininger, slik at dekselet sitter løsere, men ikke er helt løst, og gå så tilbake og løsne dem helt slik at dekselet løsner. Dette forhindrer at du stripper boltene fra holderne.

  Hvining når remmen roterer, knivene glipper når du klipper gresset, frynsete kanter, brennmerker og sprekker er tegn på at klipperremmen er slitt. Skift remmen hvis noen av disse problemene oppstår.

  1. Parker maskinen på en jevn overflate, koble fra knivkontrollbryteren, og sett på parkeringsbremsen.

  2. Før du forlater førerplassen må du slå av motoren, ta ut nøkkelen og vente til alle bevegelige deler står stille.

  3. Løsne den nedre bolten som fester klippeenhetsforhenget til klippeenheten. Se Frigjøre klippeenhetsforhenget.

  4. Fjern skyddet i platemetall. Se Fjerne skydd i platemetall

  5. Fjern beltedekslene og boltene som er festet til dem.

  6. Løsne den faste lederrullarmen og juster den for å løsne remspenningen (Figur 89).

  7. Fjern den gamle remmen.

  8. Monter den nye remmen på den remskivene.

  9. Før inn en momentnøkkel med kort forlenger eller en brytestang i det firkantede hullet i den faste lederullarmen (Figur 89).

  10. Still inn klippeenheten til en klippehøyde på 76 mm.

  11. For å øke remspenningen, roter momentnøkkelen eller brytestangen mot urviseren for å flytte den faste lederullarmen til det er 16,5 cm mellom fjærkrokene (Figur 89).

   g005911
  12. Mens du holder remmen i spenning, stram de to boltene som fester den faste lederullarmen.

  13. Fjern momentnøkkelen eller brytestangen fra det firkantede hullet i den faste lederullarmen.

  14. Monter remdekslene med tappene i slissene. Monter skruene og fest låsene (Figur 90).

   g012506
  15. Monter skyddet i platemetall. Se Fjerne skydd i platemetall.

  16. Stram bolten for klippeenhetsgardinen. Se Frigjøre klippeenhetsforhenget.

  17. Kontroller spenningen på drivremmene.

  Skifte kraftuttakets drivrem

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Hver 50. driftstime
 • Sjekk kraftuttakets drivrem.
  1. Parker maskinen på en jevn overflate, koble fra knivkontrollbryteren, og sett på parkeringsbremsen.

  2. Før du forlater førerplassen må du slå av motoren, ta ut nøkkelen og vente til alle bevegelige deler står stille.

  3. Løsne fremre motorpanelknotter og fjern panelet (Figur 91).

   g001312
  4. Fjern fjæren fra lederullarmen (Figur 92).

  5. Fjern sperrebraketten for clutchen.

  6. Fjern den gamle drivremmen for kraftuttaket.

  7. Monter kraftuttakets drivrem rundt clutchremskiven og girkasseremskiven (Figur 92).

  8. Monter gummisperren for clutchen.

  9. Monter fjæren på lederullarmen (Figur 92).

   g007176

  Skifte pumpedrivremmen

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Hver 50. driftstime
 • Kontroller pumpedrivremmen.
 • Note: Ta kraftuttakets drivrem ut først hvis pumpedrivremmen må skiftes ut.

  1. Vipp setet fremover og ta bort det fremre motorpanelet.

  2. Fjern kraftuttakets drivrem.

  3. Fjern fjæren fra lederullarmen (Figur 93).

  4. Monter den nye remmen rundt motoren og hydraulikkpumpeskiven (Figur 93).

  5. Monter kraftuttakets drivrem.

  6. Monter fjæren på lederullarmen (Figur 93).

   g007177

  Skifte ut og stramme generatorremmen

  Skifte drivremmen

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Hver 50. driftstime
 • Kontroller generatorremmen.
 • Hvis generatorbeltet må erstattes, ta maskinen med til en autorisert serviceforhandler.

  Stramme generatorremmen

  1. Plasser et håndtak mellom generatoren og sylinderblokken.

  2. Juster generatoren til utsiden inntil du kan trykke ned remmene med 7 til 9 mm mellom motoren og generatorens remskiver med 98,3 N styrke (Figur 94).

  3. Stram til generatorboltene.

  4. Kontroller svikten i remmen igjen og juster remmen om nødvendig.

  5. Hvis svikten er korrekt, strammer du øvre og nedre bolt (Figur 94).

   g000968

  Vedlikehold av kontrollsystem

  Justere kontrollhåndtakets nøytrale stilling

  Hvis bevegelseskontrollspakene ikke er innrettet eller beveger seg lett inn i konsollhakket, må de justeres. Juster hver spak, fjær og stang separat.

  Note: Bevegelseskontrollspakene må være korrekt montert.

  1. Parker maskinen på en jevn overflate, koble fra knivkontrollbryteren, og sett på parkeringsbremsen.

  2. Før du forlater førerplassen må du slå av motoren, ta ut nøkkelen og vente til alle bevegelige deler står stille.

  3. Frigjør setelåsen og vipp setet forover.

  4. Begynn med enten den venstre eller høyre bevegelseskontrollspaken.

  5. Flytt spaken til nøytral stilling, men ikke låst (Figur 95).

  6. Trekk spaken tilbake til splittpinnene (på armen under svingakselen) er i kontakt med endene på sporet (begynner så vidt å legge press på fjæren), som vist i Figur 95.

  7. Kontroller hvor det er mulig at kontrollspaken treffer hakket i konsollen (Figur 95).

   Note: Den skal være sentrert, slik at spaken kan svinges utover til NøYTRAL, LåST stilling.

   g001046
  8. Hvis det er nødvendig med justering må du løsne på mutteren og låsemutteren mot krysshodet (Figur 96).

  9. Trekk bevegelseskontrollspaken lett bakover, vri hodet på justeringsbolten i korrekt retning inntil kontrollspaken er sentrert i den NøYTRALE LåSESTILLINGEN (Figur 96).

   Note: Ved å opprettholde trykket bakover på spaken holder du pinnen på enden av slissen og gjør det mulig for justeringsbolten å flytte spaken til korrekt stilling.

  10. Stram mutteren og låsemutteren (Figur 96).

  11. Gjenta prosessen på motsatt siden av gressklipperen.

   g001155

  Vedlikehold av hydraulisk system

  Sikkerhet for hydraulikksystem

  • Oppsøk legehjelp øyeblikkelig hvis olje kommer i direkte kontakt med huden. Innsprøytet væske må fjernes kirurgisk innen få timer av en lege.

  • Kontroller at alle hydraulikkslanger og ledninger er i god stand, og at alle hydrauliske koblinger og beslag er tette, før det hydrauliske systemet settes under trykk.

  • Hold kropp og hender borte fra hull eller dyser som sprøyter ut hydraulisk olje under høyt trykk.

  • Bruk kartong eller papir til å finne lekkasjer.

  • Før du utfører vedlikehold eller reparasjoner på det hydrauliske systemet, må du forsiktig slippe ut alt trykket.

  Overhale det hydrauliske systemet

  Spesifisering av hydraulikkvæske

  Hydraulikkvæsketype: Toro® HYPR-OIL 500 hydraulikkvæske eller Mobil® 1 15W-50-væske

  Important: Bruk spesifisert olje. Andre væsker kan skade systemet.

  Væskekapasitet for hydraulikksystemet: 3,9 l

  Kontrollere nivået på hydraulikkvæsken

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Etter de 8 første timene
 • Kontroller den hydraulisk oljen.
 • Hver 25. driftstime
 • Kontroller den hydraulisk oljen.
 • Note: Du kan kontrollere hydraulikkvæsken både når væsken er varm og kald. Skjermen på innsiden av tanken har to nivåer, avhengig av om oljen er varm eller kald.

  1. Parker maskinen på en jevn overflate, koble fra knivkontrollbryteren, og sett på parkeringsbremsen.

  2. Før du forlater førerplassen må du slå av motoren, ta ut nøkkelen og vente til alle bevegelige deler står stille.

  3. Rengjør rundt påfyllingshalsen av hydraulikktanken (Figur 97).

  4. Ta lokket av påfyllingshalsen og se på innsiden for å kontrollere om det er olje i beholderen (Figur 97).

  5. Hvis det ikke er olje i tanken, fyll på til nivået i tanken når cold-nivået på skjermen.

  6. Kjør maskinen på tomgang i 15 minutter for å slippe ut eventuell luft av systemet og varme opp væsken. Se Starte og slå av motoren.

   Note: Kontroller væskenivået mens oljen er varm. Oljen skal være lunken.

  7. Fyll på væske i den hydrauliske tanken hvis det er nødvendig.

   Note: Oljenivået skal nå til toppen av nivået ”hot” på skjermen når væsken er varm (Figur 97).

  8. Ta lokket av påfyllingshalsen.

   g004819

  Skifte hydraulikkfilter og -olje

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Etter de 25 første timene
 • Skift det hydrauliske filteret.
 • Hver 250. driftstime
 • Skift hydraulikkfilter og hydraulikkvæske når du benytter Mobil® 1-væske.
 • Hver 500. driftstime
 • Skift hydraulikkfilter og hydraulikkvæske når du bruker Toro® HYPR-OIL™ 500-hydraulikkvæske.
 • Bruk sommerfilter ved temperaturer over 0 °C

  Bruk vinterfilter ved temperaturer under 0 °C

  1. Parker maskinen på en jevn overflate, koble fra knivkontrollbryteren, og sett på parkeringsbremsen.

  2. Før du forlater førerplassen må du slå av motoren, ta ut nøkkelen og vente til alle bevegelige deler står stille.

   Important: Ikke bruk oljefilter for bil. Dette kan føre til store skader på det hydrauliske systemet.

  3. Plasser et tappefat under filteret, fjern det gamle filteret og tørk av filteradapterens pakningsflate (Figur 98).

   g001044
  4. Fjern den høyre hydraulikkslangen som kommer inn i adapteren (Figur 99).

  5. La oljen renne ut av systemet og ned i tappefatet.

  6. Monter den høyre hydraulikkslangen på adapteren (Figur 99).

   g001313
  7. Påfør et tynt lag på gummipakningen på det nye filteret (Figur 100).

  8. Monter det nye hydraulikkfilteret på filteradapteren.

   Note: Ikke stram til.

  9. Fyll hydraulikktanken med hydraulikkolje til oljen flyter over filteret, og drei deretter oljefilteret med klokken til gummipakningen kommer i kontakt med filteradapteren. Stram så til filteret med en ytterligere halv omdreining (Figur 100).

  10. Tørk opp væske som eventuelt ble sølt.

  11. Fyll på olje til ”cold”-nivået på skjermen i den hydrauliske tanken.

  12. Start motoren, og la den gå i omtrent to minutter for å blåse luft ut fra systemet.

  13. Stopp motoren og kontroller om det finnes lekkasjer.

   Note: Se Tømme det hydrauliske systemet hvis én eller begge hjulene ikke kjører.

  14. Kontroller væskenivået mens oljen er varm.

   Note: Oljen skal være lunken.

  15. Fyll på væske i den hydrauliske tanken hvis det er nødvendig.

   Note: Ikke fyll på for mye.

   g001043

  Tømme det hydrauliske systemet

  Trekksystemet tappes automatisk. Det kan imidlertid være nødvendig å tappe systemet hvis væsken skiftes, eller etter at det har blitt utført arbeid på systemet.

  1. Hev bakdelen av maskinen slik at hjulene ikke berører bakken og støtt med jekkstøtter.

  2. Start motoren og la den gå på tomgang og koble spaken og trekket på én side og roter hjulet for hånd.

  3. Når hjulet begynner å rotere på egenhånd, må du holde det i gang til hjulet beveger seg jevnt (minimum to minutter).

  4. Sjekk nivået til hydraulikkvæsken og tilsett som nødvendig for å opprettholde korrekt nivå.

  5. Gjenta prosedyren på motsatt hjul.

  Kontrollere hydraulikkslangene

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Hver 100. driftstime
 • Kontroller hydraulikkslangene.
 • Kontrollere hydraulikkslanger for lekkasjer, løse fester, knekte ledninger, løse monteringsstøtter og at de ikke er slitt på grunn av værforhold eller kjemisk forringelse. Foreta nødvendige reparasjoner før maskinen tas i bruk.

  Note: Hold områdene rundt hydraulikksystemet rent for oppsamling av fremmedlegemer.

  Advarsel

  Hydraulisk væske som kommer ut under trykk, kan trenge gjennom huden og forårsake personskader.

  • Væske som sprøytes inn under huden, må fjernes kirurgisk innen få timer av en doktor med kjennskap til denne typen skader. Hvis ikke, kan dette føre til koldbrann.

  • Hold kropp og hender borte fra smålekkasjer eller dyser som sprøyter ut hydraulikkvæske under høyt trykk.

  • Bruk kartong eller papir til å finne lekkasjer.

  • Før du utfører vedlikehold eller reparasjoner på det hydrauliske systemet, må du forsiktig slippe ut alt trykket.

  • Kontroller at alle hydraulikkslanger og ledninger er i god stand, og at alle hydrauliske koblinger og beslag er tette, før det hydrauliske systemet settes under trykk.

  Stille den hydrauliske pumpen i nøytral stilling

  Note: Juster håndtakets nøytrale stilling først. Dette må rettes opp før følgende justering kan utføres.

  Justeringen må gjøres mens kjørehjulene er i bevegelse.

  Fare

  Mekaniske eller hydrauliske jekker kan kanskje ikke støtte maskinen og dermed føre til alvorlige skader.

  • Bruk en jekkstøtte når du støtter maskinen.

  • Ikke bruk hydrauliske jekker.

  Advarsel

  Motoren må være i gang slik at du kan justere bevegelseskontrollen. Enhver kontakt med bevegelige deler eller varme overflater kan forårsake personskader.

  Hold hender, føtter, ansikt, klær og andre kroppsdeler borte fra roterende deler, lyddemperen og andre varme overflater.

  1. Hev rammen og blokker maskinen slik at kjørehjulene kan rotere fritt.

  2. Koble fra den elektriske konnektoren fra setets sikkerhetsbryter. Installer midlertidig en kaldstartsledning over terminalene i ledningssatskonnektoren.

  3. Frigjør setelåsen og skyv setet forover.

  4. Frigjør setelåsen og vipp setet forover.

  Stille den høyre hydrauliske pumpen i nøytral stilling

  1. Start motoren, åpne gassen halvveis og deaktiver parkeringsbremsen. Se Starte og slå av motoren.

   Note: Bevegelseskontrollspaken må være i nøytral stilling mens du utfører justeringene.

  2. Juster lengden på pumpestangen ved å dreie på knotten i korrekt retning inntil hjulet ikke beveger seg eller kryper noe i revers (Figur 101).

  3. Flytt kontrollspaken fremover og i revers, deretter tilbake til nøytral stilling.

   Note: Hjulet må ikke bevege seg eller krype noe i revers.

  4. Flytt gassen til HURTIG.

   Note: Pass på at hjulet fortsatt ikke beveger seg eller kryper litt i revers. Juster ved behov.

   g001070

  Stille den venstre hydrauliske pumpen i nøytral stilling

  1. Løsne låsekontrollen ved kuleleddet på pumpens kontrollstang (Figur 102).

  2. Start motoren, åpne gassen halvveis og deaktiver parkeringsbremsen. Se Starte og slå av motoren.

   Note: Bevegelseskontrollspaken må være i nøytral stilling mens du utfører justeringene.

   Note: Den fremre mutteren på pumpestangen er venstregjenget.

  3. Juster lengden på pumpestangen ved å dreie dobbelmutrene på stangen i korrekt retning inntil hjulet ikke beveger seg eller kryper noe i revers (Figur 102).

  4. Flytt kontrollspaken fremover og i revers, deretter tilbake til nøytral stilling. Hjulet må ikke bevege seg eller krype noe i revers.

  5. Flytt gassen til stillingen Hurtig. Pass på at hjulet fortsatt ikke beveger seg eller kryper lett i revers. Juster ved behov.

  6. Stram til låsemutrene ved kuleleddene (Figur 102).

   g001066

   Advarsel

   Det elektriske systemet utfører ikke korrekt sikkerhetsavstengning hvis kaldstartledningen er montert.

   • Fjern kaldstartsledningen fra ledningsnettkonnektoren og koble kontakten inn i setebryteren når du fullfører justeringen.

   • Bruk aldri denne maskinen med en kaldstartsledning montert og setebryteren frakoblet.

  7. Etter at begge pumpene er stilt til nøytral kan du slå av maskinen.

  8. Fjern kaldstartsledningen fra ledningsnettkonnektoren og koble konnektoren inn i setebryteren.

  9. Monter setestangen og senk setet i posisjon.

  10. Ta bort jekkstøttene.

  Vedlikehold av klippeenhet

  Nivellere gressklipperen ved tre stillinger

  Important: Det er kun nødvendig med tre målestillinger for å nivellere gressklipperen.

  Montere maskinen

  1. Parker maskinen på en jevn overflate, koble fra knivkontrollbryteren, og sett på parkeringsbremsen.

  2. Før du forlater førerplassen må du slå av motoren, ta ut nøkkelen og vente til alle bevegelige deler står stille.

  3. Sjekk trykket i dekkene, og juster om nødvendig til 0,9 bar.

  4. Senk gressklipperen til en klippehøyde på 76 mm.

  5. Inspiser de fire kjedene.

   Note: Kjedene trenger ikke være spent.

   Note: Juster de bakre kjedene til toppen av sporet, der de er festet til gressklipperen.

  Rette opp gressklipperen på tvers

  1. Plasser den høyre kniven på tvers (Figur 103).

   g006888
  2. Mål den høyre kniven ved B fra en plan overflate til kniveggen på knivtuppene (Figur 103).

  3. Noter denne avstanden. Dette målet må være 80–83 mm.

  4. Plasser den venstre kniven på tvers (Figur 103).

  5. Mål den venstre kniven ved C (Figur 103) fra en plan overflate til kniveggen på knivtuppene.

  6. Noter denne avstanden. Dette målet må være 80–83 mm.

  7. Hvis målingene ved stillingene B eller C ikke er korrekte, løsne bolten som fester den bakre kjeden til den bakre støttearmen (Figur 104).

   g001040
  8. Løsne låsemutteren under den bakre støttearmen, og juster justeringsbolten for å få en måling på 80–83 mm. Se Figur 104.

   Note: Det anbefales at begge sider av gressklipperen justeres med samme avstand.

  9. Trekk til låsemutteren under den bakre støttearmen og trekk til bolten som fester kjedet til den bakre støttearmen.

  10. Juster motsatt side hvis det er nødvendig.

  Justere gressklipperstigningen på langs

  1. Plasser den høyre kniven på langs (Figur 105).

   g001041
  2. Mål den høyre kniven ved A fra en plan overflate til kniveggen på knivtuppen (Figur 105).

  3. Noter denne avstanden.

  4. Mål den høyre kniven ved B fra en plan overflate til kniveggen på knivtuppene (Figur 105).

  5. Noter denne avstanden.

  6. Kniven skal være 6–10 mm lavere ved stilling A enn ved stilling B (Figur 105). Dersom defleksjonen ikke er korrekt, gå til følgende trinn.

   Note: Begge av de fremre svivlene må justeres med lik mengde for å opprettholde jevn kjedespenning.

  7. Løsne de fremre svivellåseskruene, foran på høyre og venstre svivel, ca. 13 mm (Figur 104).

  8. Juster hevemutteren på både venstre og høyre side av maskinen for å oppnå 6–10 mm lavere foran ved A enn bak ved B (Figur 104).

  9. Trekk til begge svivellåsemutrene mot den fremre svivelen for å låse høyden.

  10. Kontroller for å påse at det er lik spenning på kjedene, og juster igjen ved behov.

  Justere kompresjonsfjæren

  1. Hev klippeenhetene til transportstilling.

  2. Sjekk avstanden mellom de to store skivene, den må være 28,2 cm for 132 cm klippeenheter, 26,7 cm for 152 cm klippeenheter, eller 29,2 cm for 183 cm klippeenheter (Figur 106).

   g002479
  3. Juster denne avstanden ved å løsne låsemutteren for fjæren og mutteren foran hver fjær (Figur 106).

   Note: Dreier du mutteren med klokken forkortes fjæren, og dreier du den mot urviseren forlenges fjæren.

  4. Lås mutteren i stilling ved å trekke til fjærens låsemutter (Figur 106).

  Overhale gressklipperknivene

  Sørg for å holde kniven skarp hele klippesesongen. En skarp kniv klipper gresset uten å slite av eller frynse gresstråene. Gress som er blitt slitt av eller frynset, vil bli brunt i kantene, noe som vil sinke veksten og øke sykdomsfaren.

  Sjekk daglig at knivbladene er skarpe og ikke slitte eller ødelagte. Fil ned eventuelle hakk og kvess knivene etter behov. Hvis en kniv er ødelagt eller slitt må du straks bytte den ut med en original Toro-kniv. Det kan være praktisk å ha en ekstra kniv på lager for mer effektiv sliping og utskifting.

  Knivsikkerhet

  En slitt eller skadet kniv kan brekke, og en del av kniven kan slynges ut mot deg eller andre og føre til alvorlige personskader eller en dødsulykke. Hvis man prøver å reparere en skadet kniv, kan det føre til at produktets sikkerhetssertifisering opphører å gjelde.

  • Inspiser knivene regelmessig for slitasje eller skade.

  • Vær forsiktig når du kontrollerer knivene. Legg noe rundt knivene eller bruk hansker, og vær svært forsiktig når du håndterer knivene. Bare skift ut eller slip knivene. Du må aldri rette eller sveise dem.

  • Vær forsiktig hvis maskinen har flere knivblader, da resten av knivene kan begynne å rotere når det ene knivbladet roteres.

  Før du inspiserer eller overhaler knivene

  1. Parker maskinen på en jevn overflate, koble fra knivkontrollbryteren, og sett på parkeringsbremsen.

  2. Før du forlater førerplassen må du slå av motoren, ta ut nøkkelen og vente til alle bevegelige deler står stille.

  Inspisere knivene

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  For hver bruk eller daglig
 • Undersøk knivene.
  1. Undersøk kniveggene (Figur 107).

  2. Hvis kniven er sløv eller hvis det er hakk i den, må den tas av og slipes. Se Slipe knivbladene.

  3. Undersøk knivbladene, spesielt buen.

  4. Hvis du finner sprekker, slitasje eller ser at det begynner å dannes spor i denne delen av kniven, må den skiftes ut øyeblikkelig (Figur 107).

   g006530

  Sjekke om en kniv er bøyd

  1. Parker maskinen på en jevn overflate, koble fra knivkontrollbryteren, og sett på parkeringsbremsen.

  2. Før du forlater førerplassen må du slå av motoren, ta ut nøkkelen og vente til alle bevegelige deler står stille.

  3. Roter knivene til endene vender fremover og bakover.

  4. Mål fra en jevn overflate til kniveggen, posisjon A, på kniven (Figur 108).

   g003177
  5. Roter den motsatte enden av kniven fremover.

  6. Mål fra en jevn overflate til kniveggen i samme posisjon som i trinn 4 ovenfor.

   Note: Forskjellen mellom avstanden i trinn 4 og 6 må ikke være over 3 mm.

   Note: Hvis dette målet overskrider 3 mm, er kniven bøyd og må byttes ut.

   Advarsel

   En kniv som er bøyd eller ødelagt, kan brekke og forårsake alvorlig skade på eller drepe deg eller andre i nærheten.

   • Bytt alltid ut bøyde eller ødelagte kniver.

   • Du må ikke file eller lage skarpe hakk i kanten eller overflaten på kniven.

  Fjerne knivbladene

  Kniven må skiftes hvis den treffer en hard gjenstand, hvis den ikke er balansert eller hvis den er bøyd. For å oppnå optimal ytelse og holde maskinen i sikkerhetsgodkjent stand bruker du bare ekte Toro-reservedeler og -tilbehør. Hvis du bruker reservedeler fra andre produsenter, kan det være i uoverensstemmelse med sikkerhetsstandardene.

  1. Hold knivenden ved hjelp av en fille eller en tykk hanske.

  2. Fjern knivbolten, bueskiven og kniven fra spindelakselen (Figur 109).

   g004536

  Slipe knivbladene

  1. Bruk en fil til å slipe eggen i begge ender av kniven (Figur 110).

   Note: Oppretthold den opprinnelige vinkelen.

   Note: Kniven opprettholder balansen hvis like mye materiale fjernes fra begge kniveggene.

   g000276
  2. Sjekk knivens balanse ved å legge den på en balanseringsinnretning (Figur 111).

   Note: Hvis kniven holder seg i horisontal stilling, har den riktig balanse og kan brukes.

   Note: Hvis kniven ikke er i balanse, filer du bort litt av metallet på enden av vingeområdet (Figur 110).

   g000277
  3. Fortsett med dette helt til kniven er balansert.

  Montere knivbladene

  1. Monter kniven på spindelakselen (Figur 112).

   Important: Buen på kniven må vende oppover, mot innsiden av gressklipperen, for å sikre riktig klipping.

  2. Monter fjærskiven og knivbolten (Figur 112).

   Note: Fjærskivekonusen må monteres mot bolthodet (Figur 112).

  3. Trekk til knivbolten til 115–150 N∙m.

   g004536

  Skifte gressavlederen

  Kun maskiner med sideutslipp

  Advarsel

  En utildekket utslippsåpning kan føre til at maskinen slynger objekter mot deg eller tilskuere, noe som kan resultere i alvorlig skade. Det kan også oppstå kontakt med kniven.

  • Du må aldri bruke maskin uten å ha montert en dekkplate, kvernplate eller gressutløpssjakt og -oppsamler.

  • Påse at gressavlederen er i den nedre stillingen.

  1. Fjern låsemutteren, bolten, fjæren og avstandsstykket som holder avlederen festet til svingboltbrakettene (Figur 113).

  2. Fjern den skadde eller slitte gressavlederen.

  3. Plasser avstandsstykket og fjæren opp på gressavlederen. Plasser L-enden av fjæren bak kanten på enheten.

   Note: Påse at L-enden av fjæren er montert bak enhetskanten før du monterer bolten som vist i Figur 113

  4. Monter bolt og mutter.

  5. Plasser J-krokenden av fjæren rundt gressavlederen (Figur 113).

   Important: Gressavlederen må kunne senkes til den nedre stillingen. Løft avlederen for å teste at den kan senkes ned til den nederste stillingen.

   g002519

  Rengjøring

  Rengjøre under klippeenheten

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  For hver bruk eller daglig
 • Rengjør klippeenheten.
  1. Parker maskinen på en jevn overflate, koble fra knivkontrollbryteren (kraftuttak), og sett på parkeringsbremsen.

  2. Før du forlater førerplassen må du slå av motoren, ta ut nøkkelen og vente til alle bevegelige deler står stille.

  3. Hev klippeenheten til TRANSPORT-stillingen.

  Avhending av avfall

  Motorolje, batterier, hydraulikkvæske og motorkjølemiddel er forurensende for miljøet. Avhend disse i henhold til nasjonale eller lokale regelverk.

  Lagring

  Lagringssikkerhet

  • Før du setter maskinen til oppbevaring, må du slå av motoren, ta ut nøkkelen, vente til alle bevegelige deler har stoppet og la maskinen kjøle seg ned.

  • Ikke oppbevar maskinen eller drivstoff i nærheten av flammer eller tapp av drivstoff innendørs.

  • Ta ut nøkkelen, og oppbevar den på et trygt sted utilgjengelig for barn.

  Rengjøring og lagring

  1. Koble fra knivkontrollbryteren (kraftuttak), sett på parkeringsbremsen, vri nøkkelen til AV-stillingen, og ta ut den av tenningen.

  2. Rengjør hele alle utvendige deler på maskinen for gress, smuss og skitt, spesielt motoren og det hydrauliske systemet. Fjern utvendige gressrester og smuss på motorens sylindertoppribber og viftehus.

   Important: Du kan vaske maskinen med skånsomt vaskemiddel og vann. Maskinen må ikke trykkvaskes. Unngå overdreven bruk av vann, spesielt nær kontrollpanelet, motoren og de hydrauliske pumpene og motorene.

  3. Sjekk bremsen. Se Vedlikehold av bremser.

   Vedlikehold luftrenseren, se Overhale luftrenseren.

   Smør maskinen, se Smøring.

  4. Bytte veivhusolje, se Skifte motorolje.

   Kontroller trykket i dekkene, se Kontrollere trykket i dekkene.

   Skift hydraulikkfilteret, se Skifte hydraulikkfilter og -olje.

   Bytt ut batteriet, se Lade batteriet.

   Skrap bort oppsamlet gress og skitt fra gressklipperens underside, og spyl den med en hageslange.

   Note: Kjør maskinen med knivkontrollbryteren (kraftuttak) innkoblet og motoren på høy tomgang i to til fem minutter etter vask.

  5. Kontroller knivenes tilstand. Se Inspisere knivene.

   Gjør maskinen klar for oppbevaring når det er flere enn 30 dager til du skal bruke den igjen. Slik gjør du maskinen klar for lagring:

   1. Kjør motoren i fem minutter for å fordele det behandlede drivstoffet i drivstoffsystemet.

   2. Slå av motoren, la den kjøles ned og tøm drivstofftanken. Se Vedlikeholde drivstofftanken.

    Note: Start motoren igjen, og kjør den til den slås av.

   3. Drivstoff må kasseres i henhold til lokale forskrifter. Gjenvinn i henhold til lokale forskrifter.

    Important: Ikke oppbevar drivstoff som inneholder stabiliserings-/kondisjoneringsmiddel, lenger enn anbefalt av produsenten av middelet.

  6. Sjekk og stram til alle bolter, mutrer og skruer. Alle skadde eller defekte deler må repareres eller skiftes ut.

  7. Reparer alle riper eller avskallinger i lakken. Du kan kjøpe maling hos ditt autoriserte forhandlerverksted.

  8. Maskinen må oppbevares rent og tørt i en garasje eller på et lager. Ta nøkkelen ut av tenningen, og legg den på et sted utenfor barns eller andre autoriserte brukeres rekkevidde. Legg en presenning over maskinen for å beskytte den og holde den ren.

  Feilsøking

  ProblemPossible CauseCorrective Action
  Startmotoren kjører ikke.
  1. Knivkontrollbryteren (kraftoverføring) er innkoblet.
  2. Parkeringsbremsen er frakoblet.
  3. Trekkdrivspakene er ikke i Nøytral-låsestilling.
  4. Føreren sitter ikke på plass.
  5. Batteriet er flatt.
  6. De elektriske forbindelsene er korroderte eller løse.
  7. En sikring har gått.
  8. Et relé eller en bryter er ødelagt.
  1. Flytt spaken for knivkontroll (kraftuttak) til frakoblet.
  2. Sett på parkeringsbremsen.
  3. Påse at trekkdrivspakene står i Nøytral-låsestilling.
  4. Sett deg på setet.
  5. Lad opp batteriet.
  6. Kontroller at de elektriske forbindelsene har god kontakt.
  7. Bytt ut sikringen.
  8. Kontakt et autorisert forhandlerverksted.
  Motoren vil ikke starte, er vanskelig å starte eller går ikke
  1. Drivstofftanken er tom.
  2. Drivstoffavstengningsventilen er stengt.
  3. Oljenivået i veivhuset er lavt.
  4. Gassen står ikke i riktig stilling.
  5. Det er smuss i drivstoffilteret.
  6. Det er smuss, vann eller gammel bensin i drivstoffsystemet.
  7. Luftrenseren er skitten.
  8. Setebryteren fungerer ikke som den skal.
  9. De elektriske kontaktene er korroderte, løse eller ødelagte.
  10. Et relé eller en bryter er ødelagt.
  1. Fyll drivstofftanken.
  2. Åpne drivstoffavstengingsventilen.
  3. Tilsett olje til veivhuset.
  4. Kontroller at gassen står midtveis mellom stillingene Sakte og Hurtig.
  5. Bytt ut drivstoffilteret.
  6. Kontakt et autorisert forhandlerverksted.
  7. Rengjør eller bytt ut luftrenserelementet.
  8. Sjekk setebryterindikatoren. Bytt sete ved behov.
  9. Kontroller at de elektriske forbindelsene har god kontakt. Rengjør kontaktpunktene grundig med rengjøringsmiddel for elektriske kontakter, smør på ikke-ledende fett og koble.
  10. Kontakt et autorisert forhandlerverksted.
  Motoren mister kraft.
  1. For stor motorbelastning.
  2. Luftrenseren er skitten.
  3. Oljenivået i veivhuset er lavt.
  4. Kjøleribbene og luftpassasjene over motoren er tilstoppet.
  5. Utluftingshullet i drivstofflokket er tilstoppet.
  6. Det er smuss på drivstoffilteret.
  7. Det er smuss, vann eller gammel bensin i drivstoffsystemet.
  1. Reduser bakkehastigheten.
  2. Rengjør luftrenserelementet.
  3. Tilsett olje til veivhuset.
  4. Fjern hindringen i kjøleribbene og luftpassasjene.
  5. Rengjør eller skift ut drivstofflokket.
  6. Bytt ut drivstoffilteret.
  7. Kontakt et autorisert forhandlerverksted.
  Motoren overopphetes.
  1. For stor motorbelastning.
  2. Oljenivået i veivhuset er lavt.
  3. Kjøleribbene og luftpassasjene over motoren er tilstoppet.
  1. Reduser bakkehastigheten.
  2. Tilsett olje til veivhuset.
  3. Fjern hindringen i kjøleribbene og luftpassasjene.
  Maskinen kjører ikke.
  1. Omløpsventilene er ikke strammet nok til.
  2. Pumperemmen er slitt, løs eller ødelagt.
  3. Pumperemmen sitter ikke på en av remskivene.
  4. Ledefjæren er brukket eller mangler.
  5. For lite eller for varm hydraulikkvæske.
  1. Stram til omløpsventilene.
  2. Skift ut remmen.
  3. Skift ut remmen.
  4. Skift ut fjæren.
  5. Fyll på hydraulikkvæske eller la den avkjøles.
  Det er unormal vibrasjon.
  1. Gressklipperkniven(e) er bøyd(e) eller ubalansert(e).
  2. Knivmonteringsbolten er løs.
  3. Monteringsboltene i motoren er løse.
  4. En motorremskive, lederull eller knivremskive er løs.
  5. Motorremskiven er ødelagt.
  6. Knivspindelen er bøyd.
  7. Motormonteringen er løs eller utslitt.
  1. Monter ny(e) kniv(er).
  2. Stram til knivmonteringsbolten.
  3. Trekk til monteringsboltene.
  4. Stram til den aktuelle skiven.
  5. Kontakt et autorisert forhandlerverksted.
  6. Kontakt et autorisert forhandlerverksted.
  7. Kontakt et autorisert forhandlerverksted.
  Klippingen har ujevn høyde.
  1. Kniven(e) er ikke skarp(e).
  2. Gressklipperkniven(e) er bøyd(e).
  3. Klippeenheten er ikke rettet opp.
  4. Gressklipperens underside er skitten.
  5. Trykket i dekkene er feil.
  6. Knivspindelen er bøyd.
  1. Slip kniven(e).
  2. Monter ny(e) kniv(er).
  3. Rett opp klippeenheten på tvers og på langs.
  4. Rengjør gressklipperens underside.
  5. Juster trykket i dekkene.
  6. Kontakt et autorisert forhandlerverksted.
  Knivbladene roterer ikke.
  1. Klipperremmen er slitt, løs eller ødelagt.
  2. Klipperremmen sitter ikke på remskiven.
  3. Pumpens drivrem er slitt, løs eller ødelagt.
  4. Ledefjæren er brukket eller mangler.
  1. Monter en ny klipperrem.
  2. Monter klipperremskiven og kontroller at lederullen, lederullarmen og fjæren befinner seg i korrekt stilling og fungerer som de skal.
  3. Sjekk remstrammingen eller sett på ny rem.
  4. Skift ut fjæren.

  Skjemaer

  Koblingsskjema

  g012068