Úvod

Tato sekačka na trávu se sedící obsluhou a s rotačními žacími noži je určena pro profesionální poskytovatele služeb. Je určena pro sekání trávy na dobře udržovaných trávnících v rezidenčních či komerčních areálech. Používání tohoto výrobku pro jiné účely, než ke kterým je určen, může být nebezpečné uživateli a přihlížejícím osobám.

Pečlivě si tuto příručku prostudujte, abyste se naučili stroj správně obsluhovat a udržovat, a předešli tak zranění a jeho poškození. Jste odpovědní za řádnou a bezpečnou obsluhu stroje.

Na stránkách www.Toro.com najdete informace o bezpečnosti výrobku, podklady pro zaškolení obsluhy a informace o příslušenství. Můžete zde také vyhledat prodejce výrobků Toro nebo zaregistrovat svůj výrobek.

Kdykoli budete potřebovat servis, originální díly Toro nebo doplňující informace, obraťte se na autorizovaného servisního prodejce nebo zákaznický servis Toro a uveďte model a výrobní číslo svého výrobku. Obrázek 1 znázorňuje umístění typového a sériového čísla na výrobku. Čísla si zapište do následujícího pole.

Important: Potřebujete-li informace o záruce, náhradních dílech a jiné údaje o výrobku, pomocí mobilního telefonu můžete naskenovat QR kód (dle výbavy) na štítku sériového čísla.

g248729

Ke zdůraznění informací se v tomto návodu používají dva výrazy. Důležité upozorňuje na zvláštní informace mechanického charakteru a Upozornění zdůrazňuje všeobecné informace, kterým je třeba věnovat zvláštní pozornost.

Tento výrobek splňuje všechny příslušné směrnice Evropské unie. Podrobné informace naleznete v Prohlášení o shodě k tomuto výrobku.

Hrubý nebo čistý točivý moment: Hrubý nebo čistý točivý moment tohoto motoru byl laboratorně stanoven výrobcem motoru v souladu se specifikacemi SAE (Society of Automotive Engineers) J1940 nebo J2723. V souladu s bezpečnostními, emisními a provozními požadavky byl efektivní točivý moment motoru u sekačky této třídy nastaven na výrazně nižší hodnotu. Prostudujte si informace výrobce motoru dodávané se strojem.

Prostudujte si informace výrobce motoru dodávané se strojem.

Bezpečnost

Tento stroj byl vyroben v souladu s normou EN ISO 5395:2013.

Varovný bezpečnostní symbol

Tento varovný bezpečnostní symbol (Obrázek 2) je použit jak v této příručce, tak na stroji, a slouží k označení důležitých bezpečnostních zpráv, které je v zájmu předcházení nehodám nutné dodržovat.

Tento symbol znamená: POZOR! DBEJTE ZVÝŠENÉ OPATRNOSTI! MŮŽE BÝT OHROŽENA VAŠE BEZPEČNOST!

g000502

Varovný bezpečnostní symbol se zobrazuje nad informacemi, které vás upozorňují na nebezpečné činnosti nebo situace, za kterým následuje slovo NEBEZPEČÍ, VAROVÁNÍ nebo UPOZORNĚNÍ.

NEBEZPEČÍ: označuje bezprostředně nebezpečnou situaci, která povede k vážnému zranění nebo smrti, pokud jí nebude zabráněno.

VAROVÁNÍ: označuje potenciálně nebezpečnou situaci, která může vést k vážnému zranění nebo smrti, pokud jí není zabráněno.

UPOZORNĚNÍ: označuje potenciálně nebezpečnou situaci, která může vést k lehkému nebo mírnému zranění, pokud jí není zabráněno.

V této příručce jsou pro zdůraznění informací používána další dvě slova. Důležité upozorňuje na zvláštní informace mechanického charakteru a Upozornění zdůrazňuje všeobecné informace, kterým je třeba věnovat zvláštní pozornost.

Obecné bezpečnostní informace

Tento stroj může amputovat ruce a nohy a odmršťovat předměty. Tato sekačka na trávu Toro byla zkonstruována a testována pro bezpečný provoz. Nicméně nedodržení následujících pokynů může mít následek zranění nebo smrt.

 • Přečtěte si, pochopte a dodržujte všechny pokyny a výstrahy uvedené v provozní příručce a dalším školicím materiálu, na stroji, motoru a přídavných zařízeních. Všichni pracovníci obsluhy a mechanici musí být řádně vyškoleni. Pokud obsluha či mechanici neumí česky, majitel musí zajistit vysvětlení tohoto materiálu. Na našich webových stránkách mohou být k dispozici další jazyky.

 • Stroj smí obsluhovat pouze vyškolená, odpovědná a fyzicky schopná obsluha, která je seznámena s bezpečným provozem, ovládacími prvky a bezpečnostními značkami a pokyny. Nedovolte, aby zařízení používali nebo na něm prováděli servis nezaškolené osoby a děti. Věková hranice obsluhy může být omezena místními předpisy.

 • Ochranný oblouk vždy ponechte ve zcela vztyčené a zajištěné poloze a používejte bezpečnostní pás.

 • Nepracujte se strojem v blízkosti prudkých srázů, příkopů, náspů, vodních ploch nebo jiných nebezpečných míst nebo na svazích, jejichž sklon překračuje 15 stupňů.

 • Nepřibližujte ruce ani nohy do blízkosti rotujících částí stroje.

 • Nikdy neprovozujte stroj s poškozenými kryty, štíty nebo ochranami. Bezpečnostní štíty, kryty, spínače a další zařízení vždy mějte na svém místě a v bezvadném stavu.

 • Před prováděním údržby, doplňováním paliva nebo uvolňováním ucpaného materiálu zastavte stroj, vypněte motor a vyjměte klíč.

Ukazatel sklonu

g011841

Bezpečnostní a instrukční štítky

Graphic

Bezpečnostní štítky a pokyny jsou umístěny na viditelném místě v blízkosti každého prostoru představujícího potenciální nebezpečí. V případě ztráty nebo poškození původní nálepky nahraďte nálepku novou.

decalbatterysymbols
decaloemmarkt
decal58-6520
decal93-7010
decal93-8069
decal98-1977
decal98-4387

Pouze stroje s bočním výhozem

decal131-1180
decal140-4356
decal107-3069
decal133-8062
decal107-3961
decal107-3962
decal107-3963
decal107-3964
decal107-3968
decal107-3969
decal107-7719
decal140-4358
decal140-4359
decal108-5981
decal110-0820
decal110-2067
decal110-3852
decal110-3853

Pouze stroje se zadním výhozem

decal112-3858
decal112-9028
decal114-9600
decal115-4212
decal116-5610
decal116-8283

Pouze stroje se zadním výhozem

decal117-3848
decal140-4360
decal140-4361
decal121-7562
decal126-2055
decal140-4357

Pouze stroje s bočním výhozem

decal127-0326
decal132-0871

Pouze stroje s bočním výhozem

decal140-4362

Pouze stroje se zadním výhozem

decal140-4363

Součásti stroje

g019888
g020466

Než spustíte motor a začnete se strojem pracovat, seznamte se se všemi ovládacími prvky.

Ovládací panel

g010363

Klíčový přepínač

Klíčový přepínač pro spuštění a vypnutí motoru má tři polohy: VYPNUTO, PROVOZ a STARTOVáNí. Další informace naleznete v části Startování motoru za normálního počasí.

Ovladač škrticí klapky

Škrticí klapka ovládá otáčky motoru a umožňuje plynule proměnlivé nastavení polohy NíZKýCH až VYSOKýCH otáček (Obrázek 6).

Ovládací spínač žacích nožů (vývodový hřídel)

Ovládací spínač žacích nožů, který znázorňuje symbol vývodového hřídele (PTO), připojuje nebo odpojuje pohon od žacích nožů (Obrázek 6).

Měřič provozních hodin

Měřič provozních hodin zaznamenává počet hodin provozu stroje. Pracuje při spuštěném motoru. Tyto hodiny použijte k plánování pravidelné údržby (Obrázek 7).

g008950

Indikátory bezpečnostního blokování

Symboly na měřiči provozních hodin prostřednictvím černého trojúhelníku označují, že je správně umístěna blokovací součást (Obrázek 7).

Kontrolka akumulátoru

Pokud otočíte klíčový přepínač na několik sekund do ZAPNUTé polohy, v místě běžného zobrazení hodin se zobrazí napětí akumulátoru.

Kontrolka akumulátoru se rozsvítí, když zapnete klíčový přepínač a napětí akumulátoru je pod správnou provozní úrovní (Obrázek 7).

Kontrolka žhavicích svíček

Kontrolka žhavicích svíček se rozsvítí při stisknutí spínače žhavicích svíček (Obrázek 6).

Spínač žhavicích svíček

Spínač aktivuje žhavicí svíčky a jeho zapnutí potvrzuje kontrolka žhavicích svíček. Před spuštěním stroje podržte spínač žhavicích svíček stisknutý po dobu 10 sekund.

Kontrolka teploty

Kontrolka teploty se rozsvítí v případě přehřívání motoru (Obrázek 6).

Akustická výstraha

Stroj je vybaven akustickou výstrahou, která upozorňuje uživatele na nutnost vypnutí motoru. Jestliže motor nevypnete, může v důsledku přehřátí dojít k jeho poškození. Viz část Práce se snímačem přehřátí.

Ovládací páky pojezdu

Ovládací páky pojezdu používejte k ovládání pohybu stroje dopředu a dozadu a k zatáčení se strojem (Obrázek 4).

Přepínací ventil paliva

Přepínací ventil paliva se nachází za sedadlem.

Před přepravou nebo uskladněním stroje přepínací ventil paliva zavřete.

Před zahájením práce se strojem přepněte přepínací ventil do levé nebo pravé polohy.

Poloha zámku neutrálu

Před opuštěním stroje přesuňte ovládací páky pojezdu směrem ven ze středu do POLOHY ZáMKU NEUTRáLU (Obrázek 25). Jakmile zastavíte stroj nebo jej hodláte ponechat bez dozoru, vždy umístěte ovládací páky pojezdu do POLOHY ZáMKU NEUTRáLU.

Páka parkovací brzdy

Při každém vypnutí motoru zatáhněte parkovací brzdu, aby nedošlo k nežádoucímu pohybu stroje.

Přídavná zařízení / příslušenství

Pro stroj je k dispozici řada přídavných zařízení a příslušenství schválených společností Toro, která vylepšují a rozšiřují možnosti stroje. Seznam schválených přídavných zařízení a příslušenství můžete získat od svého autorizovaného servisního prodejce nebo distributora Toro nebo na stránkách www.Toro.com.

K zajištění optimální výkonnosti a dodržení požadavků na bezpečnost stroje je nutné používat pouze originální náhradní díly a příslušenství společnosti Toro. Náhradní díly a příslušenství jiných výrobců mohou být nebezpečné a jejich použití může mít za následek zneplatnění záruky.

Obsluha

Note: Levá a pravá strana stroje se určuje z pohledu obsluhy z běžné pracovní pozice.

Před provozem

Bezpečnostní kroky před použitím

Obecné bezpečnostní informace

 • Prohlédněte si povrch a posuďte, jaká přídavná pracovní zařízení a příslušenství jsou nezbytná, aby bylo možné bezpečně provést požadovanou práci. Používejte pouze příslušenství a přídavná zařízení schválená společností Toro.

 • Zkontrolujte místo, kde budete zařízení používat, a odstraňte veškeré kamení, hračky, hole, dráty, kosti a jiné cizí předměty. Tyto předměty mohou být odmrštěny nebo mohou narušovat provoz stroje a způsobit zranění obsluhy nebo osob v okolí.

 • Používejte vhodné osobní ochranné prostředky, jako jsou ochranné brýle, pevná protiskluzová obuv a chrániče sluchu. Dlouhé vlasy si svažte a nepoužívejte volné oděvy a šperky, které by se mohly zachytit do pohyblivých částí.

  Výstraha

  Tento stroj je zdrojem hluku překračujícího 85 dBA na místě obsluhy a při dlouhodobém vystavení jeho působení může dojít ke ztrátě sluchu.

  Při práci se strojem používejte ochranu sluchu.

 • Zkontrolujte, že všechny kontroly přítomnosti obsluhy, bezpečnostní spínače a kryty jsou zapojené a správně pracují. Při nesprávném fungování těchto prvků stroj nepoužívejte.

 • Sekačku nepoužívejte, jsou-li nablízku jiné osoby, zejména děti, nebo zvířata. Pokud někdo do tohoto prostoru vstoupí, stroj a přídavná zařízení zastavte.

 • Nepoužívejte stroj, nejsou-li na určeném místě namontovány a v bezvadném stavu kompletní systém sběru trávy, deflektor výhozu a jiná bezpečnostní zařízení. Součásti sběrného koše na trávu podléhají opotřebení, poškození a narušení; to může vést k odkrytí pohyblivých součástí nebo vymršťování předmětů. Často kontrolujte míru opotřebení či možné poškození součástí, které v případě potřeby měňte za náhradní díly doporučené výrobcem.

Bezpečnost týkající se paliva

Při manipulaci s palivem buďte velmi opatrní.

Nebezpečí

Za určitých podmínek je palivo extrémně hořlavé a jeho výpary výbušné.

Požár nebo výbuch paliva může popálit vás nebo přihlížející osoby a způsobit škody na majetku.

 • Palivo doplňujte do nádrže na rovném povrchu venku na otevřeném prostranství a při studeném motoru. Rozlitý benzin ihned utřete.

 • Nikdy nedoplňujte palivovou nádrž ani nevypouštějte stroj uvnitř budovy nebo uvnitř uzavřeného přívěsu.

 • Neplňte palivovou nádrž až po horní okraj. Naplňte palivovou nádrž ke spodnímu okraji plnicího hrdla. Tento volný prostor umožňuje rozpínání paliva uvnitř nádrže. Přeplnění může vést k úniku paliva nebo poškození motoru nebo emisního systému.

 • Při manipulaci s palivem nikdy nekuřte a nepřibližujte se k otevřenému ohni nebo místům, kde se palivové výpary mohou vznítit od jiskry.

 • Palivo skladujte v nádobách schváleného typu a zabraňte dětem v přístupu k takto uskladněnému palivu.

 • Před spuštěním motoru doplňte palivo. Nikdy nesnímejte uzávěr palivové nádrže ani nedoplňujte palivo, pokud běží motor nebo pokud je motor zahřátý.

 • Pokud rozlijete palivo, nepokoušejte se spustit motor. Vzdalte se od místa, kde došlo k rozlití, a zabraňte vzniku jakéhokoli zdroje vznícení, dokud se výpary paliva nerozptýlí.

 • Nepoužívejte stroj bez kompletní výfukové soustavy v bezvadném stavu.

Nebezpečí

Během doplňování paliva může za určitých podmínek dojít k uvolnění statické elektřiny a vzniku jiskry, od které se výpary paliva mohou vznítit. Vznícení nebo výbuch paliva může popálit vás nebo přihlížející osoby a způsobit škody na majetku.

 • Před tankováním vždy pokládejte nádoby na palivo na zem, stranou od vozidla.

 • Neplňte nádoby palivem uvnitř vozidla nebo na korbě nákladního vozu nebo přívěsu, protože koberce v interiéru nebo plastové obložení korby mohou kanystr izolovat a zpomalit vybití elektrostatického náboje.

 • Pokud je to možné, sjeďte z nákladního vozidla anebo podvalníku a natankujte zařízení tak, aby jeho kola byla na zemi.

 • Jestliže to není možné, doplňte palivo do takového zařízení na nákladním vozidle nebo přívěsu z kanystru, nikoli plnicí pistolí.

 • Pokud je nutné použít plnicí pistoli, dotýkejte se pistolí po celou dobu obruby palivové nádrže nebo hrdla kanystru, a to až do úplného načerpání paliva. Nepoužívejte plnicí pistoli s uzamykatelným adaptérem.

Důležité upozornění

Při polknutí je palivo škodlivé nebo smrtelné. Dlouhodobé vystavení výparům způsobilo rakovinu u laboratorních zvířat. Pokud nebudete postupovat opatrně, může dojít k vážnému zranění nebo onemocnění.

 • Vyhněte se delšímu vdechování výparů.

 • Nepřibližujte obličej k trysce a k otvoru nádrže/nádoby s benzínem.

 • Zabraňte kontaktu s očima nebo pokožkou.

 • Nikdy nenasávejte ústy.

Výstraha

Odvětrávací otvor palivové nádrže se nachází uvnitř trubky ochranného oblouku. V případě demontáže nebo úpravy ochranného oblouku může dojít k úniku paliva a tím k porušení emisních předpisů.

 • Ochranný oblouk nedemontujte.

 • Ochranný oblouk nesvařujte, nevrtejte do něj otvory ani jej jinak neupravujte.

Způsoby zabránění vzniku požáru:

 • Nedovolte, aby se na motoru a v motorovém prostoru usazovala tráva, listí, nadměrné množství maziva nebo oleje a jiné nečistoty.

 • Vyčistěte rozlitý olej a palivo a odstraňte všechny nečistoty nasáklé palivem.

 • Před uskladněním stroje v jakýchkoli uzavřených prostorech jej nechejte vždy vychladnout. Neskladujte v blízkosti ohně či v uzavřených prostorách, kde jsou přítomny otevřené zapalovací ohně nebo tepelná zařízení.

Provádění úkonů denní údržby

Každý den před spuštěním stroje proveďte postupy, jež je třeba provádět před každým použitím/každý den a které jsou uvedeny v části .

Doplnění paliva

Doporučené palivo

Motor pracuje s čistou a čerstvou motorovou naftou s minimální hodnotou oktanového čísla 40. Aby byla zajištěna čerstvost, nakupujte palivo v takovém množství, aby je bylo možné spotřebovat do 30 dní.

Při teplotách nad -7 °C používejte letní naftu (č. 2-D), při teplotách nižších než -7 °C zimní naftu (č. 1-D nebo směs č. 1-D/2-D). Při použití zimní motorové nafty při nižších teplotách se snižuje bod vzplanutí a bod tuhnutí, takže startování je snazší a klesá riziko chemické separace paliva v důsledku nižších teplot (tvorba vosku, který může zanést filtry).

Použití letní motorové nafty při teplotách nad -7 °C prodlužuje životnost dílů čerpadla.

Important: Nepoužívejte místo nafty petrolej ani benzin. Při nedodržení tohoto upozornění dojde k poškození motoru.

Možnost použití bionafty

U tohoto stroje lze rovněž použít palivo s podílem bionafty do stupně B20 (20 % bionafty, 80 % motorové nafty). Podíl s motorovou naftou musí mít nízký nebo velmi nízký obsah síry.

Dodržujte následující bezpečnostní opatření:

 • Podíl bionafty v palivu musí odpovídat specifikaci ASTM D6751 nebo EN14214.

 • Složení směsi paliva musí splňovat normu ASTM D975 nebo EN590.

 • Směsi s bionaftou mohou poškodit nátěr povrchů.

 • V chladném počasí používejte směs bionafty B5 (obsah bionafty 5 %) nebo nižšího stupně.

 • Kontrolujte těsnění, hadice a vložky, které jsou v kontaktu s palivem, jelikož může docházet k jejich postupnému poškození.

 • Po určité době po přechodu na směs bionafty lze předpokládat ucpání palivového filtru.

 • Další informace o bionaftě vám poskytne prodejce.

Plnění palivové nádrže

 1. Zaparkujte stroj na rovném povrchu.

 2. Zatáhněte parkovací brzdu.

 3. Vypněte motor a vyjměte klíč ze zapalování.

 4. Očistěte okolí uzávěru palivové nádrže.

 5. Naplňte palivovou nádrž ke spodnímu okraji plnicího hrdla (Obrázek 8).

  Note: Neplňte palivovou nádrž až po horní okraj. Tento prázdný prostor v nádrži umožňuje rozpínání paliva.

  g027726

Přepínání palivových nádrží

Important: Dbejte na to, aby ve stroji nedošlo palivo, neboť by mohlo dojít k poškození stroje.

Přepínací ventil paliva se nachází za levou stranou sedadla.

Stroj má dvě palivové nádrže: Jedna nádrž je na levé straně a jedna na pravé straně. Obě nádrže jsou připojeny k přepínacímu ventilu paliva. Odtud vede k motoru společné palivové potrubí (Obrázek 9).

Chcete-li použít levou palivovou nádrž, otočte přepínací ventil paliva doleva. Chcete-li použít pravou palivovou nádrž, otočte přepínací ventil paliva doprava (Obrázek 9).

Před přepravou nebo uskladněním stroje přepínací ventil paliva zavřete.

g000962

Zajíždění nového stroje

U nových motorů nějaký čas trvá, než poskytnou maximální výkon. Sekací plošiny a systém pohonu mají vyšší tření, pokud jsou nové, a tím zvyšují zatížení motoru. Nové stroje vyžadují 40 až 50 hodin záběhu, aby mohly pracovat na maximální výkon.

Použití konstrukce ROPS (ochrana obsluhy v případě převrácení stroje)

Důležité upozornění

Z důvodu ochrany před úrazem či smrtí v důsledku převrácení ponechte ochranný oblouk zcela vztyčený a zajištěný a používejte bezpečnostní pás.

Sedadlo musí být připevněno ke stroji.

Důležité upozornění

Pokud je ochranný oblouk spuštěný dolů, není stroj chráněn proti převrácení.

 • Ochranný oblouk spusťte pouze tehdy, je-li to nezbytně nutné.

 • Když je ochranný oblouk spuštěný, nepoužívejte bezpečnostní pás.

 • Jeďte pomalu a opatrně.

 • Ochranný oblouk zvedněte, jakmile to prostor nad vámi umožňuje.

 • Před jízdou pod jakýmikoli objekty a předměty pečlivě zkontrolujte prostor nad hlavou (např. větve, dveřní vstupy, elektrické vedení) a vyvarujte se kontaktu s nimi.

Sklopení ochranného oblouku

Important: Ochranný oblouk sklopte pouze tehdy, je-li to nezbytně nutné.

 1. Vyjměte závlačky a 2 kolíky (Obrázek 11).

 2. Sklopte ochranný oblouk do dolní polohy (Obrázek 10).

  Note: K dispozici jsou dvě spodní polohy, viz Obrázek 10.

 3. Vložte 2 kolíky a zajistěte je závlačkami (Obrázek 11).

  g004954

  Important: Dbejte na to, aby byla zadní část sedadla zajištěna západkou sedadla.

Zvednutí ochranného oblouku

Important: Když je ochranný oblouk ve vzpřímené poloze, vždy se připoutejte bezpečnostním pásem.

 1. Vyjměte závlačky a 2 kolíky (Obrázek 11).

 2. Zvedněte ochranný oblouk do vztyčené polohy, vložte 2 kolíky a zajistěte je závlačkami (Obrázek 11).

  g004955

Použití bezpečnostního blokovacího systému

Důležité upozornění

Jestliže jsou ochranné spínače odpojeny nebo poškozeny, stroj se může za provozu chovat nepředvídatelně a způsobit zranění osob.

 • Se spínači bezpečnostního blokování nemanipulujte.

 • Denně funkci ochranných spínačů kontrolujte a jakýkoli poškozený spínač před použitím stroje vyměňte.

Funkce bezpečnostního blokovacího systému

Bezpečnostní blokovací systém je zkonstruován tak, aby znemožnil nastartování motoru, pokud nejsou splněny následující podmínky:

 • Je zatažena parkovací brzda.

 • Není vypnut ovládací spínač žacích nožů (PTO).

 • Ovládací páky pojezdu jsou v poloze ZáMKU NEUTRáLU.

Bezpečnostní blokovací systém je také určen k vypnutí motoru, pokud se přesunou ovládací páky pojezdu z POLOHY ZáMKU NEUTRáLU při zatažené parkovací brzdě, nebo pokud se obsluha zvedne ze sedadla při zapnutém vývodovém hřídeli (PTO).

Měřič provozních hodin používá indikátory k upozornění uživatele, když je součást systému blokování ve správné poloze. Když je součást ve správné poloze, na obrazovce se rozsvítí indikátor.

g009612

Zkouška bezpečnostního blokovacího systému

Servisní intervalPostup při údržbě
Při každém použití nebo denně
 • Zkontrolujte činnost bezpečnostního blokovacího systému.
 • Před každým použitím stroje proveďte zkoušku bezpečnostního blokovacího systému. Pokud bezpečnostní systém nefunguje v souladu s níže uvedeným popisem, nechte bezpečnostní systém okamžitě opravit v autorizovaném servisním středisku.

  1. Posaďte se na sedadlo, zatáhněte parkovací brzdu a ZAPNěTE ovládací spínač žacích nožů (PTO). Zkuste nastartovat motor. Motor se nesmí nastartovat.

  2. Posaďte se na sedadlo, zatáhněte parkovací brzdu a VYPNěTE ovládací spínač žacích nožů (PTO). Přesuňte jednu z ovládacích pák pojezdu z polohy ZáMKU NEUTRáLU. Zkuste nastartovat motor. Motor se nesmí nastartovat. Zopakujte postup pro druhou ovládací páku.

  3. Posaďte se na sedadlo, zatáhněte parkovací brzdu, VYPNěTE ovládací spínač žacích nožů (PTO) a přesuňte ovládací páky pojezdu do polohy ZáMKU NEUTRáLU. Nyní nastartujte motor. Když motor pracuje, uvolněte parkovací brzdu, zapněte ovládací spínač žacích nožů (PTO) a mírně se zvedněte ze sedadla. Motor se musí vypnout.

  4. Posaďte se na sedadlo, zatáhněte parkovací brzdu, VYPNěTE ovládací spínač žacích nožů (PTO) a přesuňte ovládací páky pojezdu do polohy ZáMKU NEUTRáLU. Nyní nastartujte motor. Při spuštěném motoru uveďte jeden z ovládacích prvků pojezdu do střední polohy a posuňte jej (dopředu nebo dozadu); motor se musí vypnout. Tento postup opakujte pro druhý ovládací prvek pojezdu.

  5. Posaďte se na sedadlo, uvolněte parkovací brzdu, VYPNěTE ovládací spínač žacích nožů (PTO) a přesuňte ovládací páky pojezdu do polohy ZáMKU NEUTRáLU. Zkuste nastartovat motor. Motor se nesmí nastartovat.

  Nastavení polohy sedadla

  Sedadlem můžete pohybovat dopředu a dozadu. Jeho polohu si nastavte tak, abyste měli optimální podmínky pro řízení a ovládání stroje a maximální pracovní pohodlí (Obrázek 13).

  g019754

  Odjištění sedadla

  1. Posuňte sedadlo zcela dozadu.

   Note: To brání kolizi při zvedání sedadla.

  2. Sedadlo uvolněte zatlačením západky sedadla dozadu.

  3. Zvedněte sedadlo nahoru (Obrázek 14).

   Note: Získáte tak přístup k součástem stroje umístěným pod sedadlem.

   g000950

  Změna výšky sedadla

  Sedadlo lze seřídit tak, aby umožňovalo plynulou a pohodlnou jízdu. Umístěte sedadlo tak, aby se vám sedělo co nejpohodlněji.

  Chcete-li sedadlo nastavit, otočením vpředu umístěného knoflíku požadovaným směrem zvolíte polohu zajišťující maximální pohodlí (Obrázek 15).

  g019768

  Během provozu

  Bezpečnost za provozu

  Obecné bezpečnostní informace

  Při obsluze stroje musí být obsluha maximálně pozorná. Neprovádějte žádné činnosti, jež by odváděly vaši pozornost, neboť byste mohli způsobit zranění nebo poškození majetku.

  Důležité upozornění

  Provozní součásti motoru, zejména tlumič výfuku, se značně zahřívají. Při dotyku mohou způsobit popálení a mohou zapříčinit vznícení nečistot, jako jsou listí, tráva, křoviny atd.

  • Než se dotknete součástí motoru, především tlumiče výfuku, počkejte, dokud vychladnou.

  • Odstraňte nahromaděné nečistoty z tlumiče výfuku a z prostoru motoru.

  Důležité upozornění

  Výfukové plyny motoru obsahují oxid uhelnatý, což je smrtelný jed bez zápachu, který vás může usmrtit.

  Nestartujte motor uvnitř budov nebo v uzavřených prostorech, kde se mohou hromadit výfukové plyny obsahující nebezpečný oxid uhelnatý.

  • Majitel/uživatel může zabránit nehodám a poraněním způsobeným jemu či jiným osobám nebo škodám na majetku a je za tyto nehody odpovědný.

  • Tato sekačka je určena pouze pro jednu obsluhující osobu. Během provozu nepřevážejte spolujezdce a nedovolte, aby se kdokoli další přibližoval ke stroji.

  • Stroj neobsluhujte pod vlivem alkoholu ani návykových látek.

  • Stroj používejte pouze za denního světla nebo při vhodném umělém osvětlení.

  • Blesk může způsobit vážné zranění nebo smrt. Pokud v okolí vidíte blesky nebo slyšíte hřmění, stroj nepoužívejte a vyhledejte úkryt.

  • Při práci s příslušenstvím nebo přídavným zařízením, jako jsou například systémy sběru trávy, buďte velmi opatrní. Tato zařízení totiž mohou mít vliv na stabilitu stroje a způsobit ztrátu kontroly. V případě potřeby postupujte podle pokynů pro protizávaží.

  • Nepřibližujte se k výmolům, kolejím, hrbolům, kamenům a dalším skrytým nebezpečím. Buďte opatrní, blížíte-li se k nepřehledným zatáčkám, křovinám, stromům, vysoké trávě nebo jiným objektům, které mohou skrývat překážky nebo vám mohou bránit ve výhledu. Na nerovném terénu se může stroj převrátit nebo obsluha může ztratit rovnováhu či stabilní postoj.

  • Před spuštěním motoru zajistěte, aby byl zařazen neutrál všech pohonů a byla zatažena parkovací brzda. Když je ochranný oblouk vztyčený a zajištěný, používejte bezpečnostní pásy.

  • Opatrně nastartujte motor podle pokynů, přičemž nohy mějte v bezpečné vzdálenosti od žacích nožů.

  • Nikdy neprovozujte sekačku s poškozenými kryty, štíty nebo ochranami. Bezpečnostní kryty, ochrany, spínače a další zařízení vždy mějte na svém místě a ve správném provozním stavu.

  • Držte se vždy v bezpečné vzdálenosti od vyhazovacího otvoru. Nikdy nesekejte se zvednutými, odstraněnými nebo upravenými dvířky výhozu, pokud není na místě a správně nepracuje systém sběru trávy nebo mulčovací souprava.

  • Nepřibližujte ruce a nohy k pohyblivým dílům. Pokud je to možné, neprovádějte seřizování při spuštěném motoru.

   Důležité upozornění

   Ruce, nohy, vlasy, oděv nebo příslušenství se mohou zamotat do rotujících částí. Při kontaktu s rotujícími součástmi hrozí nebezpečí traumatické amputace nebo závažného potrhání tkání.

   • Nikdy neprovozujte stroj, pokud nejsou na správných místech a řádně funkční kryty, štíty a bezpečnostní zařízení.

   • Nepřibližujte ruce, nohy, vlasy, šperky nebo oděv k rotujícím součástem.

  • Nikdy nezvedejte plošinu, jsou-li žací nože v chodu.

  • Věnujte pozornost směru výhozu sekačky a výhoz směřujte mimo ostatní osoby. Vyvarujte se vyhazování materiálu proti zdi nebo jiné překážce. Materiál se může odrážet zpět na obsluhu. Při přejíždění se sekačkou přes nezatravněné plochy nebo přepravě na místa určená k sekání zastavte žací nože, zpomalte a počínejte si velmi opatrně.

  • Při zatáčení dávejte pozor, zpomalte a dbejte opatrnosti. Před změnou směru se podívejte za sebe a do strany. Nikdy nesekejte při jízdě vzad, pokud to není nezbytně nutné.

  • Neměňte nastavení regulátor motoru a nepřekračujte standardní otáčky motoru.

  • Stroj parkujte na rovném povrchu. Vypněte motor a počkejte, dokud se nezastaví všechny pohyblivé součásti.

   • Před kontrolou, čištěním nebo prováděním prací na sekačce.

   • Po kolizi s cizím předmětem nebo v případě neobvyklých vibrací (před opětovným spuštěním a použitím sekačky zkontrolujte možné poškození a proveďte opravy).

   • Před uvolňováním ucpaných míst.

   • Pokaždé, když ponecháte sekačku bez dozoru. Stroj se spuštěným motorem nenechávejte bez dozoru.

  • Vypněte motor a počkejte, dokud se nezastaví všechny pohyblivé součásti.

   • Před doplňováním paliva.

   • Před vyklápěním sběracího koše.

   • Před seřizováním výšky.

  • Pokud obsluha nevěnuje pozornost přítomnosti dětí, může dojít k tragickým nehodám. Stroje a proces sečení děti často přitahují. Nikdy nepředpokládejte, že děti zůstanou tam, kde jste je naposledy viděli.

   • Děti se musejí zdržovat v bezpečné vzdálenosti od sekaného prostoru a musejí být pod stálým dohledem jiné zodpovědné dospělé osoby.

   • Pokud do prostoru vstoupí dítě, dávejte pozor a vypněte stroj.

   • Před a během couvání nebo při změně směru jízdy kontrolujte přítomnost dětí pohledem dozadu, dolů a do stran.

   • Nikdy nedovolte dětem stroj obsluhovat.

   • Nepřevážejte děti, ani když jsou vypnuté žací nože. Děti mohou spadnout a vážně se zranit, nebo mohou ovlivnit bezpečný provoz stroje. Děti, které byly dříve svezeny, se mohou nečekaně objevit v pracovním prostoru za účelem požadování další jízdy. Hrozí tak nebezpečí jejich přejetí při jízdě se strojem vpřed nebo vzad.

  Bezpečnost při práci ve svahu

  • Svahy jsou významným faktorem při nehodách způsobených ztrátou kontroly nebo převrácením, které mohou vést k vážnému poranění nebo smrti. Při práci na svahu odpovídá za bezpečnost pracovník obsluhy. Při práci se strojem na jakémkoli svahu je třeba dbát zvýšené pozornosti. Před použitím stroje na svahu obsluha musí:

   • Přečíst si pokyny pro práci ve svahu uvedené v příručce a na stroji a řídit se jimi.

   • Pomocí ukazatele úhlu určit přibližný sklon povrchu.

   • Nikdy stroj nepoužívejte na svazích se sklonem větším než 15 stupňů.

   • V konkrétní den vyhodnotit stav pracoviště a určit, zda je svah pro práci se strojem bezpečný. Při provádění tohoto vyhodnocení používejte zdravý rozum a dobré úsudky. Změny v terénu, jako je vlhkost, mohou rychle ovlivnit provoz stroje na svahu.

  • Nebezpečí vyhodnoťte na úpatí svahu. Nepracujte se strojem v blízkosti prudkých svahů, příkopů, náspů, vodních toků nebo jiných nebezpečných míst. V případě přejetí kola přes okraj nebo propadnutí okraje se stroj může náhle převrhnout. Stroj je třeba udržovat v bezpečné vzdálenosti (dvojnásobek šířky stroje) od veškerých rizikových prvků. K sečení trávy v těchto oblastech použijte ručně vedenou sekačku nebo vyžínač.

   g221745
  • Na svahu stroj nerozjíždějte, nezastavujte ani jej neotáčejte. Neměňte náhle rychlost ani směr. Zatáčejte pomalu a postupně.

  • Nepracujte se strojem v podmínkách, kde je snížena tahová síla, schopnost řízení nebo stabilita. Mějte na paměti, že při práci se strojem na mokré trávě, napříč svahem nebo po svahu dolů může dojít ke ztrátě tahové síly. V případě ztráty tahového výkonu hnacích kol hrozí sklouznutí a ztráta brzdného účinku nebo řízení. Stroj se může sesunout, i když jsou hnací kola zastavena.

  • Odstraňte nebo vyznačte překážky, jako jsou příkopy, výmoly, koleje, hrboly, kameny nebo jiné skryté nebezpečné předměty. Vysoká tráva může překážky skrýt. Stroj se může na nerovném terénu převrhnout.

  • Při práci s příslušenstvím nebo přídavným zařízením, jako jsou například systémy sběru trávy, buďte velmi opatrní. Tato zařízení totiž mohou mít vliv na stabilitu stroje a způsobit ztrátu kontroly. Postupujte podle pokynů pro protizávaží.

  • Je-li to možné, při práci na svahu mějte plošinu spuštěnou u země. Zvednutím plošiny při práci na svahu může dojít k narušení stability stroje.

  Bezpečnost při použití systému ochrany obsluhy v případě převrácení (ROPS)

  Na stroji je nainstalován systém ochrany obsluhy v případě převrácení stroje ROPS (ochranný oblouk).

  Důležité upozornění

  Pokud je ochranný oblouk spuštěný dolů, není zajištěna ochrana obsluhy v případě převrácení stroje. Pokud kola přejedou přes kraje, příkopy, strmé svahy nebo vodu, hrozí převrácení s následkem vážného zranění, smrti či utopení.

  • Konstrukci ROPS neodstraňujte.

  • Ochranný oblouk udržujte ve vztyčené a zajištěné poloze a používejte bezpečnostní pás.

  • Ochranný oblouk sklopte pouze tehdy, je-li to nezbytně nutné.

  • Když je ochranný oblouk sklopený, bezpečnostní pás nepoužívejte.

  • Jeďte pomalu a opatrně.

  • Ochranný oblouk zvedněte, jakmile to prostor nad vámi umožňuje.

  • Ujistěte se, že v případě nouze lze bezpečnostní pás rychle odepnout.

  • Před jízdou pod jakýmikoli objekty a předměty pečlivě zkontrolujte prostor nad hlavou (např. větve, dveřní vstupy a elektrické vedení) a vyvarujte se kontaktu s nimi.

  • V případě převrácení předejte stroj autorizovanému servisnímu prodejci, aby zkontroloval konstrukci ROPS.

  • Poškozenou konstrukci ROPS vyměňte. Nesnažte se provést opravu.

  • Veškeré příslušenství, úpravy nebo přídavná zařízení přidaná na konstrukci ROPS musí být schválena společností Toro.

  Použití parkovací brzdy

  Při zastavení stroje či ponechání stroje bez dozoru vždy zatáhněte parkovací brzdu.

  Zatažení parkovací brzdy

  Zaparkujte stroj na rovném povrchu.

  g187227

  Uvolnění parkovací brzdy

  g187226

  Používání ovládacího spínače žacích nožů (PTO)

  Ovládací spínač žacích nožů (PTO) slouží ke spuštění a zastavení žacích nožů sekačky a veškerých poháněných přídavných zařízení.

  Používání ovládacího spínače žacích nožů (PTO)

  Note: Zapnutí ovládacího spínače žacích nožů (PTO) se škrticí klapkou nastavenou na polovinu nebo méně způsobí nadměrné opotřebení hnacích řemenů.

  g008945

  Vypnutí ovládacího spínače žacích nožů (PTO)

  g009174

  Ovládání škrticí klapky

  Ovladač škrticí klapky můžete nastavit mezi polohami RYCHLý CHOD a POMALý CHOD (Obrázek 21).

  Při zapínání vývodového hřídele vždy používejte polohu RYCHLý CHOD.

  g008946

  Startování motoru za normálního počasí

  Important: Nepoužívejte startovací cykly delší než 30 sekund za minutu, aby nedošlo k přehřátí motoru startéru.

  Note: Pokud startujete motor poprvé po úplném vyprázdnění paliva z palivového systému, mohou být nutné další startovací cykly.

  g032593

  Startování motoru za chladného počasí (pod -5 °C)

  Používejte motorový olej odpovídající teplotě, při které je motor startován, viz Specifikace motorového oleje.

  Important: Nepoužívejte startovací cykly delší než 30 sekund za minutu, aby nedošlo k přehřátí motoru startéru.

  Note: Nepoužívejte palivo, které zůstalo v nádrži od léta. Používejte pouze čistou zimní motorovou naftu.

  g032594

  Vypnutí motoru

  Výstraha

  Děti nebo okolostojící osoby se mohou zranit, pokud by se pokoušely stroj ponechaný bez dozoru uvést do pohybu nebo obsluhovat.

  Pokaždé, když stroj necháte bez dozoru, vytáhněte klíč a zatáhněte parkovací brzdu.

  g032595

  Important: Před přepravou nebo uskladněním stroje uzavřete uzavírací ventil paliva, aby nedošlo k úniku paliva. Před přepravou zatáhněte parkovací brzdu. Vyjměte klíč, aby nemohlo dále pracovat palivové čerpadlo a nedošlo tak k vybití akumulátoru.

  Použití ovládacích pák pojezdu

  g004532

  Řízení stroje

  Hnací kola se otáčejí nezávisle, neboť každý hřídel je poháněn hydromotorem. Kolem na jedné straně můžete otáčet dozadu a druhým kolem můžete otáčet dopředu, což zajišťuje otáčení stroje na místě. Tím se značně zvyšuje ovladatelnost stroje, avšak na způsob jeho ovládání si určitou chvíli možná budete muset zvykat.

  Ovladačem škrticí klapky je možno regulovat otáčky motoru za minutu (ot/min). Chcete-li zajistit nejvyšší účinnost stroje, posuňte ovladač škrticí klapky do polohy RYCHLý CHOD. Při sekání vždy pracujte se škrticí klapkou v poloze rychlý chod.

  Důležité upozornění

  Stroj se může otáčet velmi rychle. Můžete nad ním ztratit kontrolu, což může vést ke zranění nebo poškození stroje.

  • Při zatáčení dbejte opatrnosti.

  • Před prováděním ostrých otáček zpomalte.

  Jízda dopředu

  Note: Pokud přesunete ovládání pojezdu při zatažené parkovací brzdě, dojde k vypnutí motoru.

  Chcete-li stroj zastavit, přesuňte obě ovládací páky pojezdu do NEUTRáLNí polohy.

  1. Uvolněte parkovací brzdu; viz část Uvolnění parkovací brzdy.

  2. Přemístěte páky do středové odjištěné polohy.

  3. Chcete-li jet dopředu, pomalu přesuňte ovládací páky pojezdu dopředu (Obrázek 26).

   g008952

  Jízda dozadu

  1. Přemístěte páky do středové odjištěné polohy.

  2. Chcete-li jet dozadu, pomalu přesuňte ovládací páky pojezdu dozadu (Obrázek 27).

   g008953

  Použití bočního výhozu

  Pouze stroje s bočním výhozem

  Sekačka je vybavena závěsným deflektorem trávy, který rozptyluje posekanou trávu do stran a směruje ji dolů do travního koberce.

  Nebezpečí

  Jestliže nejsou řádně namontovány deflektor trávy, kryt výhozu nebo kompletní sestava sběracího koše, hrozí vám i ostatním nebezpečí kontaktu s rotujícími žacími noži nebo zasažení vymrštěnými předměty. Kontakt s rotujícími žacími noži a vymrštěné předměty mohou způsobit vážné zranění nebo smrt.

  • Nikdy neodstraňujte deflektor trávy ze sekačky, neboť deflektor trávy směruje materiál dolů k trávníku. Jestliže dojde k poškození tohoto deflektoru, neprodleně jej vyměňte.

  • Nikdy nevkládejte ruce nebo nohy do prostoru pod sekací plošinou.

  • Nikdy se nepokoušejte o čištění prostoru výhozu nebo žacích nožů, pokud nepřepnete ovládací spínač žacích nožů (PTO) do polohy VYPNUTO, neotočíte klíčový přepínač do polohy VYPNUTO a nevyjmete klíč z klíčového přepínače.

  • Deflektor trávy musí být ve snížené poloze.

  Seřízení výšky sekání

  Výšku sekání můžete měnit v rozsahu od 38 do 127 mm v krocích po 6 mm, a to přemístěním vidlicového čepu do jiného otvoru.

  1. Zvedněte páku pro nastavení výšky sekání do PřEPRAVNí polohy (také do polohy výšky sekání 127 mm) (Obrázek 28).

   g009568
  2. Chcete-li provést seřízení, vyjměte čep z konzoly pro nastavení výšky sekání (Obrázek 28).

  3. V závislosti na požadované výšce sekání vyberte v konzole pro nastavení výšky sekání otvor a čep do něj zasuňte (Obrázek 28).

  4. Přesuňte páku do požadované výšky.

  Seřízení ochranných válců

  Stroje s bočním výhozem

  Výšku ochranných válců změňte při každé úpravě výšky sekání.

  1. Zaparkujte stroj na rovném povrchu, vypněte ovládací spínač žacích nožů a zatáhněte parkovací brzdu.

  2. Před opuštěním místa obsluhy vypněte motor, vytáhněte klíč a počkejte, dokud se nezastaví všechny pohybující se součásti.

  3. Upravte nastavení ochranných válců, viz Obrázek 29, Obrázek 30 a Obrázek 31.

   g029955
   g029956
   g029957

  Stroje se zadním výhozem

  Při každé změně výšky sekání se doporučuje upravit rovněž výšku ochranných válců.

  1. Zaparkujte stroj na rovném povrchu, vypněte ovládací spínač žacích nožů a zatáhněte parkovací brzdu.

  2. Před opuštěním místa obsluhy vypněte motor, vytáhněte klíč a počkejte, dokud se nezastaví všechny pohybující se součásti.

  3. Upravte nastavení ochranných válců, viz Obrázek 32 a Obrázek 33.

   g024242
   g024243

  Nastavení knoflíku usměrňovače toku

  Pro stroje s bočním výhozem

  Tento postup platí pouze pro stroje s knoflíkem usměrňovače toku. Některé modely mají namísto knoflíku usměrňovače toku matice a šrouby, jejichž nastavení je stejné.

  Tok výhozu sekačky můžete nastavit pro různé podmínky sekání. Knoflík a usměrňovač umístěte tak, aby byla zajištěna co nejlepší kvalita sekání.

  1. Zaparkujte stroj na rovném povrchu, vypněte ovládací spínač žacích nožů a zatáhněte parkovací brzdu.

  2. Před opuštěním místa obsluhy vypněte motor, vytáhněte klíč a počkejte, dokud se nezastaví všechny pohybující se součásti.

  3. Povolte knoflík.

  4. Posuňte jej do požadované polohy.

  5. Knoflík utáhněte.

  Nastavení usměrňovače toku

  Pro stroje s bočním výhozem

  Následující obrázky slouží pouze jako doporučení. Nastavení se liší podle typu trávy, vlhkosti a výšky trávy.

  Note: Pokud výkon motoru klesne a pojezdová rychlost sekačky je stejná, otevřete usměrňovač.

  Poloha A

  Jde o krajní zadní polohu. Navrhované použití u této polohy je následující:

  • Krátká tráva, lehké sekání

  • Suché podmínky

  • Kratší zbytky posekané trávy

  • Odhazuje zbytky posekané trávy dále od sekačky

   g295810

  Poloha B

  Tuto polohu používejte při sběru trávy. Usměrňovač vždy vyrovnejte s otvorem fukaru.

  g295811

  Poloha C

  Jde o krajní přední polohu. Navrhované použití u této polohy je následující:

  • Dlouhá tráva, sekání hustého trávníku

  • Mokré podmínky

  • Snižuje spotřebu energie motoru

  • Umožňuje zvýšenou pojezdovou rychlost v těžkých podmínkách

   g295812

  Práce se snímačem přehřátí

  Tento stroj je vybaven snímačem, který vypíná sekací plošinu, pokud dojde k přehřátí motoru. Když se motor přehřívá, aktivuje se akustická výstraha, rozsvítí se kontrolka a sekací plošina se vypne.

  Pokud se sekací plošina automaticky vypne z důvodu přehřátí, budete moci přejet se strojem na bezpečné místo nebo na nákladní vozidlo či přívěs.

  Pokud se stroj přehřívá, dbejte na to, aby v oblasti kolem motoru a chladiče nebyly žádné nečistoty. Vypněte motor a před opětovným zapnutím sekací plošiny jej nechejte vychladnout. Pokud se motor nadále přehřívá, předejte stroj autorizovanému servisnímu prodejci.

  Provozní tipy

  Použití nastavení škrticí klapky rychlý chod“

  Pro získání nejlepších výsledků sečení a maximální cirkulace vzduchu nastavte otáčky motoru do polohy RYCHLý CHOD. Pro správné odvádění posekané trávy je vyžadován vzduch. Výšku sekání tedy nenastavujte do tak nízké polohy, aby sekací plošina byla zcela obklopena neposečenou trávou. Vždy se snažte jednu stranu sekací plošiny vést mimo neposečenou trávu, aby mohl být přiváděn vzduch do sekací plošiny.

  První sečení trávníku

  Trávu sekejte na větší délku, než je běžné, aby nastavená výška sekání sekací plošiny nezpůsobovala skalpování nerovného povrchu. Obecně platí, že nejvhodnější výška sekání je ta, která byla použita naposledy. Pokud sekáte trávu delší než 15 cm, v zájmu zajištění přijatelné kvality sekání může být vhodné trávu sekat nadvakrát.

  Sekání třetiny výšky trávy

  Nejlepší je sekat vždy jen asi třetinu výšky travních stébel. Sekání větší délky se nedoporučuje, jestliže tráva není řídká nebo pokud není pozdní podzim, kdy tráva roste pomaleji.

  Střídání směru sekání

  Střídejte směr sekání, abyste udrželi stébla trávy ve vzpřímené poloze. Tím současně napomáháte dobrému rozptylu posekané trávy, což podporuje její rozklad a přechod živin do půdy.

  Správné intervaly sekání

  V jednotlivých ročních obdobích roste tráva různou rychlostí. V zájmu zajištění stejné výšky sekání brzy na jaře sekejte častěji. V polovině léta, kdy se růst trávy zpomaluje, sekejte méně častěji. Pokud nemůžete sekat delší dobu, nejprve posekejte s nastavenou vysokou výškou sekání, pak znovu sekejte o 2 dny později s nižším nastavením výšky.

  Použití pomalejší rychlosti sekání

  Lepší kvality sekání dosáhnete za určitých podmínek snížením pojezdové rychlosti.

  Vyhněte se příliš nízkému sekání

  Při sečení nerovného trávníku zvyšte výšku sekání, abyste zabránili skalpování trávníku.

  Zastavení stroje

  Pokud během sekání musíte zastavit dopředný pohyb stroje, může na váš trávník odpadnout shluk trávy. Abyste tomu zabránili, přejeďte na dříve posekaný prostor se zapnutými noži nebo vypněte sekací plošinu při pohybu vpřed.

  Udržování spodku sekací plošiny v čistotě

  Po každém sekání očistěte spodek sekací plošiny od zbytků trávy a ostatních nečistot. Jestliže se v sekací plošině vytvoří usazeniny posekané trávy a zeminy, kvalita sekání se bude postupně snižovat.

  Údržba žacího nože (nožů)

  Žací nůž udržujte ostrý po celou sezónu, protože pouze ostrý nůž seká čistě a nedochází k trhání či třepení stébel trávy. Trhání a třepení trávy při sekání způsobuje, že travní stébla na řezu hnědnou, což zpomaluje růst trávy a zvyšuje její náchylnost k chorobám. Po každém použití kontrolujte, zda jsou žací nože ostré a nedošlo k jejich opotřebení či poškození. Zabruste veškeré nerovnosti a podle potřeby nože nabruste. Pokud je žací nůž poškozený nebo opotřebený, ihned jej nahraďte originálním žacím nožem Toro.

  Po provozu

  Bezpečnostní opatření po použití

  Obecné bezpečnostní informace

  • Zaparkujte stroj na rovném povrchu, vypněte pohony, zatáhněte parkovací brzdu, vypněte motor a vyjměte klíč. Před seřizováním, čištěním, opravou nebo skladováním stroje počkejte, dokud se nezastaví všechny pohybující se části a stroj nevychladne. Servis smí provádět pouze vyškolený personál.

  • Vyčistěte stroj podle pokynů v části Údržba“. Nedovolte, aby se na motoru a v motorovém prostoru usazovala tráva, listí, nadměrné množství maziva nebo oleje a jiné nečistoty. Tyto materiály se mohou stát hořlavými a mohou způsobit požár.

  • Často kontrolujte, zda součásti nejsou opotřebené nebo poškozené, což by mohlo vést k nebezpečí. Dotáhněte veškerý spojovací materiál.

  Použití uzavíracího ventilu paliva

  Uzavírací ventil paliva se nachází pod sedadlem. Dostanete se k němu tak, že posunete sedadlo dopředu.

  Uzavírací ventil paliva zavřete před přepravou, údržbou a uskladněním stroje.

  Před nastartováním motoru se přesvědčte, zda je uzavírací ventil paliva otevřen.

  g008948

  Ruční tlačení stroje

  Important: Stroj tlačte vždy rukama. Stroj není dovoleno vléct, jinak hrozí poškození hydraulického systému.

  Tlačení stroje

  1. Zaparkujte stroj na rovném povrchu, vypněte ovládací spínač žacích nožů a zatáhněte parkovací brzdu.

  2. Před opuštěním místa obsluhy vypněte motor, vytáhněte klíč a počkejte, dokud se nezastaví všechny pohybující se součásti.

  3. Chcete-li stroj tlačit, otočte obtokovými ventily o 1 otáčku proti směru hodinových ručiček (Obrázek 38).

   Note: Tím umožníte obtok hydraulické kapaliny mimo čerpadlo, a tedy i otáčení kol.

   Important: Neotáčejte obtokovými ventily o více než 1 otáčku. Jinak by mohlo dojít k uvolnění ventilů z tělesa a vytečení kapaliny.

  4. Před tlačením odjistěte parkovací brzdu.

  Změna na provozní režim

  Chcete-li se strojem začít pracovat, otočte obtokovými ventily ve směru hodinových ručiček o 1 otáčku (Obrázek 38).

  Note: Obtokové ventily neutahujte nadměrně.

  Important: Stroj se neuvede do pohybu, pokud nejsou obtokové ventily otočené dovnitř.

  g010371

  Přeprava stroje

  K přepravě stroje používejte nákladní vůz nebo přívěs se zvýšenou odolností. Použijte nájezdovou plošinu plné šířky. Nákladní vůz nebo přívěs musí být vybaven nezbytnými brzdami, veškerým osvětlením a označením vyžadovaným předpisy. Pečlivě si přečtěte všechny bezpečnostní pokyny. Tyto informace mohou pomoci zabránit vašemu zranění či zranění okolostojících osob. Podrobné informace najdete v nařízeních místních úřadů týkající se požadavků na přívěsy a upevňování tažených vozidel.

  Důležité upozornění

  Jízda po silnici bez směrových světel, osvětlení, označení odrazovými sklíčky a označení symbolem pomalu jedoucího vozidla je nebezpečná a může vést k nehodám s možným zraněním.

  Nejezděte se strojem po veřejné komunikaci nebo silnici.

  Výběr přívěsu

  Důležité upozornění

  Nakládání stroje na přívěs nebo nákladní vozidlo zvyšuje možnost převrácení, které může způsobit vážné zranění nebo smrt (Obrázek 39).

  • Používejte pouze nájezdovou plošinu plné šířky. Nepoužívejte samostatné nájezdové plošiny určené k umístění na každé straně stroje.

  • Nepřekračujte úhel 15° mezi nájezdovou plošinou a zemí ani mezi plošinou a plochou přívěsu nebo nákladního vozu.

  • Přesvědčte se, že délka nájezdové plošiny odpovídá alespoň 4násobku vzdálenosti ložné plochy přívěsu nebo nákladního automobilu od země. Tím bude zajištěno, že na rovném povrchu nepřekročí úhel nájezdové plošiny 15 stupňů.

  g027996

  Naložení stroje

  Důležité upozornění

  Nakládání stroje na přívěs nebo nákladní vozidlo zvyšuje pravděpodobnost převrácení, které může způsobit vážné zranění nebo smrt.

  • Při manipulaci se strojem na nájezdové plošině dbejte extrémní opatrnosti.

  • Na nájezdovou plošinu najíždějte zadní stranou stroje a sjíždějte ji s přední stranou stroje dolů.

  • Při jízdě se strojem po nájezdové plošině se vyhýbejte prudkému zrychlování nebo zpomalování, neboť tak může dojít ke ztrátě kontroly nad strojem nebo převrácení stroje.

  1. Je-li použit přívěs, připojte jej k vlečnému vozidlu a připevněte bezpečnostní řetězy.

  2. Je-li to možné, připojte brzdy a světla přívěsu.

  3. Snižte nájezdovou plošinu dolů, přičemž dbejte, aby úhel mezi plošinou a zemí nepřekročil 15 stupňů (Obrázek 39).

  4. Na nájezdovou plošinu najíždějte zadní stranou stroje (Obrázek 40).

   g028043
  5. Vypněte motor, vyjměte klíč a zatáhněte parkovací brzdu.

  6. Upevněte stroj poblíž předních otočných kol a zadního nárazníku pomocí popruhů, řetězů, lan nebo provazů (Obrázek 41). Postupujte podle směrnic místních úřadů na uvazování strojů.

   g027338

  Vyložení stroje

  1. Snižte nájezdovou plošinu dolů, přičemž dbejte, aby úhel mezi plošinou a zemí nepřekročil 15 stupňů (Obrázek 39).

  2. Z nájezdové plošiny sjíždějte přední stranou stroje (Obrázek 40).

  Údržba

  Bezpečnost při provádění úkonů údržby

  Důležité upozornění

  Během provádění údržby nebo seřizování hrozí, že jiná osoba může nastartovat motor. Nechtěné nastartování motoru může vést k vážnému zranění vás nebo okolostojících osob.

  Před prováděním jakékoli údržby vyjměte klíč ze spínače zapalování a zatáhněte parkovací brzdu.

  Důležité upozornění

  Motor může být velmi horký. V případě dotyku horkého motoru hrozí nebezpečí vážného popálení.

  Před prováděním údržby nebo oprav v prostoru motoru nechte motor zcela vychladnout.

  • Zaparkujte stroj na rovném povrchu, vypněte pohony, zatáhněte parkovací brzdu, vypněte motor a vyjměte klíč. Před nastavováním, čištěním nebo opravou stroje počkejte, dokud se nezastaví všechny pohybující se části a stroj nevychladne. Servis smí provádět pouze vyškolený personál.

  • Před prováděním jakýchkoli oprav odpojte baterii. Jako první odpojte zápornou svorku a jako poslední kladnou svorku. Při opětovném zapojování připojte jako první kladnou svorku a jako poslední zápornou svorku.

  • Udržujte stroj, ochranné kryty, štíty a všechna bezpečnostní zařízení na místě a v bezpečném provozním stavu. Často kontrolujte míru opotřebení či možné poškození součástí, které v případě potřeby měňte za náhradní díly doporučené výrobcem.

   Důležité upozornění

   Demontáž nebo úprava původního vybavení, dílů a/nebo příslušenství mohou zrušit platnost záruky a změnit ovladatelnost a bezpečnost stroje. Neoprávněné úpravy původního vybavení nebo použití neoriginálních dílů jiných než značky Toro mohou vést k vážnému nebo smrtelnému úrazu. Neoprávněné úpravy stroje, motoru, paliva nebo odvzdušňovacího systému mohou být v rozporu s příslušnými bezpečnostními normami, jako jsou ANSI, OSHA a NFPA, a/nebo vládními předpisy, jako jsou EPA a CARB.

   Důležité upozornění

   Hydraulická kapalina unikající pod tlakem může proniknout do kůže a způsobit zranění. Kapalina, která náhodně pronikne pod pokožku, musí být do několika hodin chirurgicky odstraněna. Zákrok musí provádět lékař obeznámený s tímto typem poranění, jinak může dojít ke vzniku gangrény.

   • Před natlakováním hydraulické soustavy (dle výbavy) zkontrolujte bezvadný stav všech hydraulických hadic a potrubí a utažení všech hydraulických spojek a přípojek.

   • Nepřibližujte tělo a ruce k netěsným dírkám nebo tryskám, ze kterých uniká hydraulická kapalina pod vysokým tlakem.

   • K nalezení úniků hydraulické kapaliny použijte karton nebo papír, nikoli své ruce.

   • Před prováděním jakékoli práce na hydraulickém systému bezpečně uvolněte veškerý tlak v hydraulickém systému tak, že uvedete do neutrálních poloh ovládací páky pojezdu a vypnete motor.

   Důležité upozornění

   Součásti palivového systému jsou pod vysokým tlakem. Použití nesprávných součástí může vést k poruše systému, úniku paliva a možnému výbuchu.

   Používejte pouze schválené palivové potrubí a palivové filtry pro vysokotlaké systémy.

  • Při kontrole žacích nožů si počínejte opatrně. Před prováděním servisních prací žací nože zabalte nebo používejte rukavice a postupujte se zvýšenou opatrností. Poškozené žací nože můžete pouze vyměnit. Nikdy je nenarovnávejte ani nesvařujte.

  • Pokud je třeba stroj a/nebo součásti podepřít, použijte zdviháky.

   Výstraha

   Pokud budou ke zvedání stroje za účelem údržby nebo opravy použity pouze mechanické nebo hydraulické zvedáky, mohou vzniknout nebezpečné situace. Mechanické nebo hydraulické zvedáky nemusí zajišťovat dostatečné podpírání stroje, nebo mohou selhat, což může vést k pádu stroje a následnému zranění.

   Při podpírání stroje se nespoléhejte pouze na mechanické nebo hydraulické zvedáky. Použijte vhodné montážní podstavce nebo obdobné podpěry.

  • Ze součástí, ve kterých je uložena energie, opatrně uvolněte tlak.

  • Nepřibližujte ruce a nohy k pohyblivým dílům. Pokud je to možné, neprovádějte seřizování při spuštěném motoru. Pokud postup údržby nebo seřízení vyžaduje, aby pracoval motor a pohybovaly se další součásti, buďte velmi opatrní.

   Důležité upozornění

   Kontakt s pohyblivými částmi nebo horkým povrchem může způsobit zranění.

   Udržujte prsty, ruce a oděv v bezpečné vzdálenosti od rotujících součástí a horkých povrchů.

  • Často kontrolujte správné dotažení všech šroubů.

  Doporučený harmonogram údržby

  Servisní intervalPostup při údržbě
  Po prvních 8 hodinách
 • Zkontrolujte hladinu chladicí kapaliny motoru.
 • Zkontrolujte hydraulickou kapalinu.
 • Po prvních 25 hodinách
 • Vyměňte filtr hydraulické kapaliny.
 • Po prvních 50 hodinách
 • Vyměňte motorový olej.
 • Vyměňte filtr motorového oleje.
 • Vyměňte motorový olej.
 • Po prvních 100 hodinách
 • Zkontrolujte utahovací moment upevňovacích matic kol.
 • Zkontrolujte korunovou matici náboje kola.
 • Vyměňte olej převodovky.
 • Při každém použití nebo denně
 • Zkontrolujte činnost bezpečnostního blokovacího systému.
 • Zkontrolujte hladinu motorového oleje.
 • Zkontrolujte bezpečnostní pás.
 • Zkontrolujte hladinu chladicí kapaliny motoru.
 • Vyčistěte chladič motorového oleje.
 • Zkontrolujte nože.
 • Vyčistěte sekací plošinu.
 • Po každých 25 hodinách provozu
 • Promažte sekací plošinu a vřetena.
 • Promažte rameno napínací kladky řemene na sekačce.
 • Promažte rameno napínací kladky řemene čerpadla.
 • Promažte rameno napínací kladky hnacího řemene vývodového hřídele.
 • Promažte brzdovou páku.
 • Zkontrolujte hydraulickou kapalinu.
 • Po každých 40 hodinách provozu
 • Vypusťte vodu z odlučovače.
 • Po každých 50 hodinách provozu
 • Zkontrolujte tlak v pneumatikách.
 • Zkontrolujte hnací řemen vývodového hřídele.
 • Zkontrolujte hnací řemen čerpadla.
 • Zkontrolujte řemen alternátoru.
 • Po každých 100 hodinách provozu
 • Promažte čepy zvedání plošiny.
 • Vyměňte motorový olej.
 • Vyměňte motorový olej.
 • Zkontrolujte hladinu oleje v převodovce.
 • Zkontrolujte hadice chladicího systému motoru.
 • Zkontrolujte řemeny, zda nejsou popraskané nebo opotřebené.
 • Zkontrolujte napnutí řemene alternátoru.
 • Po každých 150 hodinách provozu
 • Do stroje aplikujte lehký olej nebo nastříkejte mazivo ve spreji, viz část Mazání“.
 • Po každých 200 hodinách provozu
 • Vyměňte filtr motorového oleje.
 • Promažte otočný čep brzdy.
 • Po každých 250 hodinách provozu
 • Vzduchový filtr zkontrolujte a/nebo vyměňte(v prašném nebo špinavém prostředí provádějte častěji).
 • Pokud používáte kapalinu Mobil® 1, vyměňte hydraulickou kapalinu a filtr hydraulické kapaliny.
 • Po každých 400 hodinách provozu
 • Promažte čepy otočných kol (v prašném nebo znečištěném prostředí provádějte častěji).
 • Vyměňte palivový filtr(v prašném nebo špinavém prostředí provádějte častěji).
 • Po každých 500 hodinách provozu
 • Zkontrolujte utahovací moment upevňovacích matic kol.
 • Zkontrolujte korunovou matici náboje kola.poté
 • Nastavte ložisko otočného kola.
 • Seřiďte elektrickou spojku.
 • Pokud používáte hydraulickou kapalinu Toro® HYPR-OIL™ 500, vyměňte hydraulickou kapalinu a filtr hydraulické kapaliny.
 • Každý měsíc
 • Zkontrolujte nabití akumulátoru.
 • Každý rok
 • Znovu promažte ložiska otočných kol(v prašném nebo znečištěném prostředí provádějte častěji).
 • Promažte náboje otočných kol.
 • Vyměňte olej převodovky.
 • Vyměňte chladicí kapalinu motoru.
 • Important: Další pokyny k postupům údržby naleznete v uživatelské příručce k motoru.

  Výstraha

  Jestliže ponecháte klíč v přepínači, může motor kdokoli náhodně spustit a způsobit vám nebo přihlížejícím osobám vážné zranění.

  Před prováděním jakékoli údržby vypněte motor a vytáhněte klíč z přepínače.

  Postupy před údržbou stroje

  Použití zvedáku Z Stand

  Zvedák Z Stand zvedá přední stranu stroje, což umožňuje vyčistit sekačku a demontovat nože.

  Důležité upozornění

  Stroj může na někoho spadnout a způsobit vážné zranění nebo smrt.

  • Při používání zvedáku Z Stand se strojem buďte mimořádně opatrní.

  • Zvedák Z Stand používejte pouze k čištění sekačky a demontáži nožů.

  • Nenechávejte stroj na zvedáku Z Stand dlouhou dobu.

  • Před prováděním jakékoli údržby sekačky vždy vypněte motor, zatáhněte parkovací brzdu a vyjměte klíč.

  Najetí na zvedák Z Stand

  Important: Zvedák Z Stand používejte na rovném povrchu.

  1. Zvedněte sekací plošinu do přepravní polohy.

  2. Vytáhněte kolík držáku (Obrázek 42).

   g001811
  3. Zvedněte západku.

  4. Vyklopte opěru zvedáku dopředu, zvedák posuňte směrem ke stroji a zasuňte jej do spodní části drážky (Obrázek 42 a Obrázek 43).

   g001812
  5. Položte opěru zvedáku na zem a usaďte západku na otočný čep (Obrázek 43).

  6. Nastartujte motor a nechejte jej běžet na půl plynu.

   Note: Nejlepších výsledků dosáhnete, pokud opěru zvedáku umístíte do štěrbiny na chodníku nebo do trávníku (Obrázek 43).

  7. Najeďte se strojem na zvedák. Zastavte se, když západka přepadne přes čep do zajištěné polohy (Obrázek 43).

  8. Zatáhněte parkovací brzdu, vypněte motor a vytáhněte klíč.

  9. Založte hnací kola klíny nebo bloky.

   Důležité upozornění

   Parkovací brzda nemusí stroj zastavený na zvedáku Z Stand udržet a může zapříčinit zranění osob nebo poškození majetku.

   Neparkujte na zvedáku Z Stand, aniž byste kola založili klíny nebo bloky.

  10. Proveďte údržbu.

  Sjetí ze zvedáku Z Stand

  1. Odstraňte klíny nebo bloky.

  2. Zvedněte západku do odjištěné polohy (Obrázek 44).

   g001813
  3. Nastartujte motor a nastavte jej na půl plynu. Deaktivujte parkovací brzdu.

  4. Pomalu sjeďte ze zvedáku směrem dozadu.

  5. Vraťte zvedák do klidové polohy (Obrázek 42).

  Uvolnění příčky sekací plošiny

  Povolte spodní šroub příčky sekací plošiny a příčku uvolněte, abyste získali přístup ke spodní části sekací plošiny (Obrázek 45). Po provedení údržby příčku namontujte a utáhněte šroub.

  g027945

  Demontáž plechového krytu

  Povolte 2 přední šrouby a demontujte plechový kryt, abyste získali přístup k řemenům a vřetenům sekačky (Obrázek 46). Po provedení údržby namontujte plechový kryt a utáhněte šrouby.

  g027946

  Mazání

  Mazání stroje

  Stroj promazávejte častěji při práci v prašném nebo znečištěném prostředí. Umístění maznic viz Obrázek 47 nebo Obrázek 48.

  Typ maziva: mazivo č. 2 na bázi lithia nebo molybdenové mazivo

  1. Zaparkujte stroj na rovném povrchu, vypněte ovládací spínač žacích nožů a zatáhněte parkovací brzdu.

  2. Před opuštěním místa obsluhy vypněte motor, vytáhněte klíč a počkejte, dokud se nezastaví všechny pohybující se součásti.

  3. Hadrem očistěte maznice.

   Note: Oškrábáním odstraňte případnou barvu z přední strany maznic.

  4. K maznici připojte mazací pistoli.

  5. Pumpujte mazivo do maznice, dokud nezačne vytékat z ložisek.

  6. Otřete přebytečné mazivo.

  decal140-4362
  decal140-4363

  Aplikace lehkého oleje nebo maziva ve spreji

  Servisní intervalPostup při údržbě
  Po každých 100 hodinách provozu
 • Promažte čepy zvedání plošiny.
 • Stroje s bočním výhozem

  K mazání otočných čepů zvedání plošiny použijte lehký olej nebo mazivo ve spreji.

  g017028

  Stroje se zadním výhozem

  Servisní intervalPostup při údržbě
  Po každých 150 hodinách provozu
 • Do stroje aplikujte lehký olej nebo nastříkejte mazivo ve spreji, viz část Mazání“.
 • Stroj promažte pomocí lehkého oleje nebo maziva ve spreji v následujících místech:

  • Ovládací spínač sedadla

  • Otočný čep rukojeti brzdy

  • Pouzdra táhla brzdy

  • Bronzová pouzdra ovládacího prvku pojezdu

  Promazávání sekací plošiny a napínacích kladek řemene

  Servisní intervalPostup při údržbě
  Po každých 25 hodinách provozu
 • Promažte sekací plošinu a vřetena.
 • Promažte rameno napínací kladky řemene na sekačce.
 • Promažte rameno napínací kladky řemene čerpadla.
 • Promažte rameno napínací kladky hnacího řemene vývodového hřídele.
 • Typ maziva: mazivo č. 2 na bázi lithia nebo molybdenové mazivo

  Important: Každý týden kontrolujte, zda jsou vřetena sekací plošiny zcela naplněna mazivem.

  1. Zaparkujte stroj na rovném povrchu, vypněte ovládací spínač žacích nožů a zatáhněte parkovací brzdu.

  2. Před opuštěním místa obsluhy vypněte motor, vytáhněte klíč a počkejte, dokud se nezastaví všechny pohybující se součásti.

  3. Povolte spodní šroub, který upevňuje příčku sekací plošiny k sekací plošině; viz Uvolnění příčky sekací plošiny.

  4. Demontujte plechový kryt, viz Demontáž plechového krytu.

  5. Demontujte kryty řemenů.

  6. Promažte rameno napínací řemenice na sekací plošině (Obrázek 50).

  7. Promažte maznice na tlačných ramenech (Obrázek 50 nebo Obrázek 51).

   g187362
   g194085
  8. Promažte rameno napínací kladky hnacího řemene vývodového hřídele (Obrázek 52).

  9. Promažte rameno napínací kladky řemene čerpadla (Obrázek 52).

   g007170
  10. Namontujte plechový kryt.

  11. Utáhněte spodní šroub, který upevňuje příčku sekací plošiny k sekací plošině.

  Mazání čepů otočných kol

  Servisní intervalPostup při údržbě
  Po každých 400 hodinách provozu
 • Promažte čepy otočných kol (v prašném nebo znečištěném prostředí provádějte častěji).
 • Každý rok
 • Znovu promažte ložiska otočných kol(v prašném nebo znečištěném prostředí provádějte častěji).
  1. Zaparkujte stroj na rovném povrchu, vypněte ovládací spínač žacích nožů a zatáhněte parkovací brzdu.

  2. Před opuštěním místa obsluhy vypněte motor, vytáhněte klíč a počkejte, dokud se nezastaví všechny pohybující se součásti.

  3. Sejměte protiprachový kryt a nastavte čepy otočných kol; protiprachový kryt mějte sejmutý, dokud mazání nedokončíte, viz Nastavení ložiska otočného kola.

  4. Demontujte šestihrannou zátku.

  5. Do otvoru zašroubujte maznici.

  6. Naplňte maznici mazivem, dokud nezačne vytékat z okolí horního ložiska.

  7. Demontujte maznici z otvoru. Namontujte šestihrannou zátku a protiprachový kryt.

  Mazání nábojů otočných kol

  Servisní intervalPostup při údržbě
  Každý rok
 • Promažte náboje otočných kol.
  1. Zaparkujte stroj na rovném povrchu, vypněte ovládací spínač žacích nožů a zatáhněte parkovací brzdu.

  2. Před opuštěním místa obsluhy vypněte motor, vytáhněte klíč a počkejte, dokud se nezastaví všechny pohybující se součásti.

  3. Zvedněte sekačku, abyste mohli zahájit mazání.

  4. Demontujte otočné kolo z vidlice otočného kola.

  5. Sejměte ochranné kryty z náboje kola.

   g006115
  6. Demontujte distanční matici ze sestavy hřídele v otočném kole.

   Note: Distanční matice jsou k hřídeli zajištěny pomocí prostředku na zajištění závitů.

  7. Demontujte hřídel (s druhou distanční maticí stále namontovanou na ní) ze sestavy kola.

  8. Vypačte těsnění a zkontrolujte, zda ložiska nejsou opotřebená nebo poškozená, a v případě potřeby je vyměňte.

  9. Do ložisek aplikujte univerzální mazivo.

  10. Do kola vložte jedno ložisko a jedno nové těsnění.

  11. Pokud na sestavě hřídele chybí obě distanční matice, na jednu z nich naneste prostředek na zajištění závitů a matici našroubujte na hřídel tak, aby plošky pro klíč směřovaly ven.

   Note: Distanční matici nešroubujte až na úplný konec hřídele. Od vnějšího povrchu distanční matice ke konci hřídele uvnitř matice ponechejte přibližně 3 mm.

  12. Montážní celek matice a hřídele vložte do kola ze strany s novým těsněním a ložiskem.

  13. Otočte otevřený konec kola směrem nahoru a vyplňte prostor uvnitř kola kolem hřídele univerzálním mazivem.

  14. Do kola vložte druhé ložisko a nové těsnění.

  15. Na druhou distanční matici naneste prostředek na zajištění závitů a našroubujte ji na hřídel tak, aby plošky pro klíč směřovaly ven.

  16. Matici utáhněte na utahovací moment 8 až 9 Nm (75 až 80 in-lb), povolte ji a znovu utáhněte na utahovací moment 2 až 3 Nm (20 až 25 in-lb).

   Note: Ujistěte se, že hřídel ze žádné matice nevyčnívá.

  17. Na náboj kola nasaďte ochranné kryty a vložte kolo do vidlice otočného kola.

  18. Namontujte šroub otočného kola a zcela utáhněte matici.

  Important: Aby nedošlo k poškození těsnění a ložiska, často kontrolujte seřízení ložiska. Otočným kolem zatočte. Kolo se nesmí volně otáčet (o více než 1 nebo 2 otáčky) ani nesmí mít boční vůli. Pokud se kolo volně otáčí, nastavte utahovací moment na distanční matici tak, aby byl patrný mírný odpor. Naneste další vrstvu prostředku na zajištění závitů.

  Údržba motoru

  Bezpečnost při údržbě motoru

  • Před kontrolou hladiny oleje a doplňováním oleje do klikové skříně vypněte motor.

  • Nepřibližujte ruce, nohy, obličej, jiné části těla ani oděv k tlumiči ani jiným horkým povrchům.

  Údržba vzduchového filtru

  Servisní intervalPostup při údržbě
  Po každých 250 hodinách provozu
 • Vzduchový filtr zkontrolujte a/nebo vyměňte(v prašném nebo špinavém prostředí provádějte častěji).
 • Note: Pokud pracujete v extrémně prašném nebo písčitém prostředí, filtry kontrolujte častěji.

  Vyjmutí vzduchového filtru

  1. Zaparkujte stroj na rovném povrchu, vypněte ovládací spínač žacích nožů (PTO) a zatáhněte parkovací brzdu.

  2. Před opuštěním místa obsluhy vypněte motor, vytáhněte klíč a počkejte, dokud se nezastaví všechny pohybující se součásti.

  3. Uvolněte západky na vzduchovém filtru a stáhněte kryt vzduchového filtru z tělesa vzduchového filtru (Obrázek 54).

  4. Očistěte vnitřní stranu krytu vzduchového filtru stlačeným vzduchem.

  5. Opatrně vysuňte filtr z tělesa vzduchového filtru (Obrázek 54).

   Note: Dejte pozor, abyste filtrem nenarazili do boční strany tělesa.

  6. Přesvědčte se, zda filtr není poškozený – zkontrolujte filtr pohledem proti jasnému světlu, které filtr zvenčí osvítí.

   Note: Díry ve filtru se budou jevit jako jasné body. Je-li filtr poškozen, zlikvidujte jej.

   g001049

  Montáž vzduchového filtru

  1. Pokud instalujete nový filtr, zkontrolujte, zda nebyl při přepravě poškozen. Nepoužívejte poškozené filtrační vložky.

  2. Opatrně zasuňte filtr do tělesa filtru (Obrázek 55).

   Note: Zatlačením na vnější okraj filtru při instalaci zajistěte, aby se filtr zcela usadil.

   Important: Netlačte na měkkou vnitřní část filtru.

  3. Nasaďte kryt vzduchového filtru a upevněte západky (Obrázek 55).

   g001048

  Výměna motorového oleje

  Servisní intervalPostup při údržbě
  Po prvních 50 hodinách
 • Vyměňte motorový olej.
 • Vyměňte filtr motorového oleje.
 • Při každém použití nebo denně
 • Zkontrolujte hladinu motorového oleje.
 • Po každých 100 hodinách provozu
 • Vyměňte motorový olej.
 • Po každých 200 hodinách provozu
 • Vyměňte filtr motorového oleje.
 • Specifikace motorového oleje

  Typ oleje: Vysoce kvalitní detergentní olej pro vznětové motory s klasifikací API CJ-4 nebo vyšší. S doporučenými oleji nepoužívejte speciální přísady.

  Objem klikové skříně: 3,7 l

  Viskozita: viz následující tabulka.

  g001061

  Kontrola hladiny motorového oleje

  Note: Olej kontrolujte při studeném motoru.

  1. Zaparkujte stroj na rovném povrchu, vypněte ovládací spínač žacích nožů (PTO) a zatáhněte parkovací brzdu.

  2. Před opuštěním místa obsluhy vypněte motor, vytáhněte klíč a počkejte, dokud se nezastaví všechny pohybující se součásti.

  3. Zkontrolujte hladinu motorového oleje (Obrázek 57).

   g032601g032641
  4. Nastartujte motor, nechejte jej pracovat na volnoběh po dobu 5 minut, pak motor vypněte, počkejte 3 minuty a zkontrolujte hladinu motorového oleje. V případě potřeby doplňte olej po značku HORNí HLADINY na měrce.

   Important: Hladina motorového oleje musí být mezi značkou horní a dolní meze na olejové měrce. Pokud tomu tak není, hrozí nebezpečí poškození motoru.

   Important: Olej doplňujte velmi pomalu a nezakrývejte vstup plnicího otvoru (obrázek 40). Pokud budete olej doplňovat příliš rychle nebo otvor zakryjete, olej se může nahromadit a znečistit přívodní otvory vzduchu, což by vedlo k poškození motoru.

   g000955

  Vypouštění motorového oleje

  1. Spusťte motor a nechte jej pět minut běžet.

   Note: Olej se tím zahřeje a bude snadněji vytékat.

  2. Zaparkujte stroj na rovném povrchu, vypněte ovládací spínač žacích nožů (PTO) a zatáhněte parkovací brzdu.

  3. Před opuštěním místa obsluhy vypněte motor, vytáhněte klíč a počkejte, dokud se nezastaví všechny pohybující se součásti.

   g032646g032642

   Note: Použitý olej odevzdejte do recyklačního střediska.

  Výměna filtru motorového oleje

  1. Vypusťte olej z motoru; viz Vypouštění motorového oleje.

  2. Vyměňte filtr motorového oleje (Obrázek 60).

   g032649g032644
  3. Doplňte olej, viz Doplňování motorového oleje.

  Výměna motorového oleje

  Servisní intervalPostup při údržbě
  Po prvních 50 hodinách
 • Vyměňte motorový olej.
 • Po každých 100 hodinách provozu
 • Vyměňte motorový olej.
  1. Spusťte motor a nechte jej pět minut běžet.

   Note: Olej se tím zahřeje a bude snadněji vytékat.

  2. Zaparkujte stroj na rovném povrchu, vypněte ovládací spínač žacích nožů (PTO) a zatáhněte parkovací brzdu.

  3. Před opuštěním místa obsluhy vypněte motor, vytáhněte klíč a počkejte, dokud se nezastaví všechny pohybující se součásti.

  4. Pod vypouštěcí otvor oleje umístěte vhodnou nádobu. Demontujte vypouštěcí zátku a vypusťte veškerý olej (Obrázek 61).

  5. Z horní části motoru sejměte uzávěr plnicího otvoru oleje (Obrázek 63).

   Note: Tím dojde k rychlejšímu vypuštění oleje.

  6. Namontujte vypouštěcí zátku a utáhněte ji na utahovací moment 35 Nm.

   Note: Použitý olej odevzdejte do recyklačního střediska.

   g001058

  Doplňování motorového oleje

  1. Vyklopte sedadlo dopředu a demontujte přední panel motoru (Obrázek 62).

   g001312
  2. Demontujte uzávěr plnicího otvoru oleje a vytáhněte měrku (Obrázek 63).

   g001162
  3. Pomocí hadice a nálevky doplňte olej do motoru (Obrázek 64).

  4. Olej doplňujte pomalu a pomocí měrky často kontrolujte, kdy hladina dosáhne horního otvoru na měrce. Údaje o správném typu a viskozitě oleje pro použití v různých teplotních podmínkách jsou uvedeny v části Specifikace motorového oleje.

   g001163

   Important: Olej doplňujte velmi pomalu a nezakrývejte vstup plnicího otvoru (Obrázek 65). Pokud budete olej doplňovat příliš rychle nebo otvor zakryjete, olej se může nahromadit a znečistit přívodní otvory vzduchu, což by vedlo k poškození motoru.

   g000955
  5. Měrku oleje zasuňte zpět a namontujte přední panel motoru.

  6. Nastartujte motor a nechejte jej pracovat přibližně 5 minut ve volnoběžných otáčkách.

  7. Vypněte motor.

  8. Počkejte 3 minuty a pak hladinu oleje zkontrolujte.

  9. V případě potřeby olej doplňte, aby hladina dosáhla horního otvoru na měrce.

  10. Zasuňte měrku zpět, nasaďte uzávěr plnicího otvoru a namontujte přední panel motoru.

  11. Zkontrolujte možné netěsnosti.

   Important: Nenalévejte do klikové skříně příliš mnoho oleje, neboť by mohlo dojít k poškození motoru.

  Údržba palivového systému

  Nebezpečí

  Za určitých podmínek je palivo extrémně hořlavé a vysoce výbušné. Požár nebo výbuch způsobený palivem může popálit vás i jiné osoby a způsobit škody na majetku.

  Kompletní seznam bezpečnostních opatření souvisejících s palivem naleznete v části Doplnění paliva.

  Údržba palivového filtru a odlučovače vody

  Servisní intervalPostup při údržbě
  Po každých 40 hodinách provozu
 • Vypusťte vodu z odlučovače.
 • Po každých 400 hodinách provozu
 • Vyměňte palivový filtr(v prašném nebo špinavém prostředí provádějte častěji).
 • Vypuštění odlučovače vody

  1. Zaparkujte stroj na rovném povrchu, vypněte ovládací spínač žacích nožů a zatáhněte parkovací brzdu.

  2. Před opuštěním místa obsluhy vypněte motor, vytáhněte klíč a počkejte, dokud se nezastaví všechny pohybující se součásti.

  3. Odlučovač vody naleznete v levé zadní části stroje.

  4. Pod odlučovač vody umístěte vypouštěcí nádobu.

  5. Vypouštěcí ventil na odlučovači vody otevřete přibližně o 1 otáčku, aby mohla uniknout voda a jiné nečistoty (Obrázek 66).

  6. Vypouštěcí ventil zavřete, jakmile vytéká pouze motorová nafta (Obrázek 66).

   g007169

  Výměna palivového filtru

  Nikdy nemontujte zpět znečištěný palivový filtr, který jste vyjmuli z palivového potrubí.

  1. Nechejte stroj zcela vychladnout.

  2. Zaparkujte stroj na rovném povrchu, vypněte ovládací spínač žacích nožů a zatáhněte parkovací brzdu.

  3. Před opuštěním místa obsluhy vypněte motor, vytáhněte klíč a počkejte, dokud se nezastaví všechny pohybující se součásti.

  4. Zavřete uzavírací ventil paliva (Obrázek 67).

  5. Povolte dvě hadicové svorky a odpojte palivové potrubí od palivového filtru (Obrázek 67).

  6. Namontujte nový filtr. Připojte palivová vedení k palivovému filtru a namontujte dvě hadicové svorky (Obrázek 67).

  7. Palivový uzavírací ventil otevřete.

  8. Nastartujte motor a zkontrolujte, zda nedochází k úniku kapaliny.

   g007697

  Údržba palivové nádrže

  Palivovou nádrž se nepokoušejte vypouštět. Vypouštění palivové nádrže a údržbu jakýchkoli součástí palivového systému může provádět pouze autorizované servisní středisko.

  Údržba elektrického systému

  Bezpečnost při práci s elektrickým systémem

  • Před opravou odpojte akumulátor. Jako první odpojte záporný vývod a jako poslední kladný vývod. Jako první připojte kladný vývod a jako poslední záporný vývod.

  • Akumulátor dobíjejte v dobře větraném prostoru a v dostatečné vzdálenosti od zdroje jiskření nebo ohně. Před připojením nebo odpojením akumulátoru nejprve odpojte nabíječku. Noste ochranný oděv a používejte izolované nářadí.

  Údržba akumulátoru

  Servisní intervalPostup při údržbě
  Každý měsíc
 • Zkontrolujte nabití akumulátoru.
 • Vyjmutí akumulátoru

  Důležité upozornění

  Svorky akumulátoru a kovové nástroje mohou způsobit zkrat při kontaktu s kovovými součástmi, a tím způsobit jiskření. Jiskry by mohly vyvolat explozi plynů z akumulátoru a následné zranění osob.

  • Při vyjímání nebo montáži akumulátoru dbejte na to, aby se vývody akumulátoru nedotýkaly žádných kovových částí stroje.

  • Dejte pozor, abyste kovovým nástrojem nezkratovali vývody akumulátoru proti kovovým částem stroje.

  Důležité upozornění

  Nesprávné odpojení kabelů od akumulátoru může zapříčinit poškození stroje a kabelů a vznik jiskření. Jiskry mohou vyvolat explozi plynů z akumulátoru a způsobit následné zranění osob.

  • Vždy odpojujte nejprve záporný (černý) kabel akumulátoru a teprve potom kladný (červený) kabel akumulátoru.

  • Vždy připojujte nejdříve kladný (červený) kabel akumulátoru a potom záporný (černý) kabel.

  1. Zaparkujte stroj na rovném povrchu, vypněte ovládací spínač žacích nožů (PTO) a zatáhněte parkovací brzdu.

  2. Před opuštěním místa obsluhy vypněte motor, vytáhněte klíč a počkejte, dokud se nezastaví všechny pohybující se součásti.

  3. Demontujte akumulátor, viz Obrázek 68.

   g032750

  Dobíjení akumulátoru

  Důležité upozornění

  Při nabíjení akumulátoru vznikají plyny, které mohou explodovat.

  V blízkosti akumulátoru nikdy nekuřte a uchovávejte jej v dostatečné vzdálenosti od jisker a otevřeného ohně.

  Important: Akumulátor vždy udržujte v plně nabitém stavu (při specifické hustotě elektrolytu 1,265). Toto je obzvláště důležité proto, aby nedošlo k poškození akumulátoru při teplotě nižší než 0 °C.

  1. Vyjměte akumulátor z rámu, viz Vyjmutí akumulátoru.

  2. Nabíjejte akumulátor 10 až 15 minut proudem o hodnotě 25 až 30 A nebo 30 minut proudem o hodnotě 10 A.

   Note: Akumulátor nepřebíjejte.

  3. Jakmile bude akumulátor zcela nabitý, odpojte nabíječku od elektrické zásuvky a potom kabely nabíječky od vývodů akumulátoru (Obrázek 69).

  4. Namontujte akumulátor do stroje a připojte kabely akumulátoru; viz Montáž akumulátoru.

   Note: Nespouštějte motor stroje bez připojeného akumulátoru, došlo by tím k poškození elektrických obvodů.

   g000960

  Montáž akumulátoru

  Note: Umístěte akumulátor do přihrádky tak, aby vývody byly na opačné straně od nádrže hydraulické kapaliny (Obrázek 70).

  g032751

  Údržba pojistek

  Elektrický systém je chráněn pojistkami Nevyžaduje žádnou údržbu. Pokud se však spálí pojistka, přesvědčte se, zda není poškozena některá součást nebo obvod či zda nedošlo ke zkratu.

  1. Uvolněte západku kapoty motoru a zvedněte kapotu motoru, abyste získali přístup k držáku pojistek (Obrázek 71).

  2. Chcete-li pojistky vyměnit, vyjměte je vytažením.

  3. Nainstalujte novou pojistku (Obrázek 71).

   g012492

  Údržba hnací soustavy

  Kontrola bezpečnostního pásu

  Servisní intervalPostup při údržbě
  Při každém použití nebo denně
 • Zkontrolujte bezpečnostní pás.
 • Přesvědčte se, zda není opotřebený či pořezaný bezpečnostní pás a zda správně pracuje navíječ a přezka. Je-li bezpečnostní pás poškozený, vyměňte jej.

  Seřízení pojezdu

  Stroj je vybaven knoflíkem pro seřízení pojezdu, který se nachází pod sedadlem.

  Important: Před seřizováním pojezdu nastavte neutrální polohu páky a neutrální polohu hydraulického čerpadla; viz Nastavení neutrální polohy ovládací rukojetiNastavení neutrální polohy hydraulického čerpadla.

  1. Vypněte ovládací spínač žacích nožů (PTO).

  2. Najeďte na otevřenou rovnou plochu a přesuňte ovládací páky pojezdu do polohy ZáMKU NEUTRáLU.

  3. Přesuňte ovladač škrticí klapky doprostřed mezi polohy RYCHLý CHOD a POMALý CHOD.

  4. Posuňte obě ovládací páky dopředu o stejnou vzdálenost.

  5. Sledujte, jakým směrem se stroj pohybuje.

  6. Zatáhněte parkovací brzdu, vypněte motor a vytáhněte klíč.

  7. Odjistěte sedadlo a vyklopte je dopředu, abyste získali přístup ke knoflíku pojezdu.

  8. Podle potřeby nastavte knoflík pojezdu.

   Note: Levá a pravá strana stroje se určuje z pohledu obsluhy z běžné pracovní pozice.

   • Pokud se stroj stáčí doprava, otočte knoflík směrem k levé straně stroje, viz Obrázek 72.

   • Pokud se stroj stáčí doleva, otočte knoflík směrem k pravé straně stroje, viz Obrázek 72.

  9. V nastavování pokračujte, dokud nedosáhnete správného směru pojezdu.

   g001070

  Kontrola tlaku v pneumatikách

  Servisní intervalPostup při údržbě
  Po každých 50 hodinách provozu
 • Zkontrolujte tlak v pneumatikách.
 • Tlak v pneumatikách předních i zadních kol udržujte na hodnotě 0,9 bar. Nerovnoměrný tlak v pneumatikách může zapříčinit nerovnoměrné sekání. Nejpřesnější údaj o tlaku získáte při kontrole studených pneumatik.

  g001055

  Kontrola upevňovacích matic kol

  Servisní intervalPostup při údržbě
  Po prvních 100 hodinách
 • Zkontrolujte utahovací moment upevňovacích matic kol.
 • Po každých 500 hodinách provozu
 • Zkontrolujte utahovací moment upevňovacích matic kol.
 • Zkontrolujte upevňovací matice kol a utáhněte je na utahovací moment 122 až 129 Nm (90 až 95 ft-lb).

  Utahovací moment korunové matice náboje kola

  Servisní intervalPostup při údržbě
  Po prvních 100 hodinách
 • Zkontrolujte korunovou matici náboje kola.
 • Po každých 500 hodinách provozu
 • Zkontrolujte korunovou matici náboje kola.poté
  1. Vyjměte závlačku.

  2. Korunovou matici utáhněte na utahovací moment 319 Nm (235 ft-lb).

  3. Dále matici pomalu utahujte natolik, aby se další drážka vyrovnala s příčným otvorem v hřídeli motoru kola.

  4. Zasuňte závlačku a ohněte jednu její část přes konec hřídele.

  Note: Na náboj kola nenanášejte prostředek proti zadírání.

  Nastavení ložiska otočného kola

  Servisní intervalPostup při údržbě
  Po každých 500 hodinách provozu
 • Nastavte ložisko otočného kola.
  1. Zaparkujte stroj na rovném povrchu, vypněte ovládací spínač žacích nožů (PTO) a zatáhněte parkovací brzdu.

  2. Před opuštěním místa obsluhy vypněte motor, vytáhněte klíč a počkejte, dokud se nezastaví všechny pohybující se součásti.

  3. Z otočného kola odstraňte protiprachový kryt a utáhněte pojistnou matici (Obrázek 74).

  4. Utáhněte pojistnou matici natolik, aby se pérové podložky zploštily, potom povolením o ¼ otáčky správně nastavte předpětí ložisek (Obrázek 74).

   Important: Ujistěte se, že jsou pérové podložky správně nainstalovány, viz Obrázek 74.

  5. Nasaďte protiprachový kryt (Obrázek 74).

   g001297

  Údržba převodovky

  Kontrola hladiny oleje v převodovce

  Servisní intervalPostup při údržbě
  Po každých 100 hodinách provozu
 • Zkontrolujte hladinu oleje v převodovce.
 • Používejte syntetický převodový olej SAE 75W-90.

  1. Zaparkujte stroj na rovném povrchu, vypněte ovládací spínač žacích nožů a zatáhněte parkovací brzdu.

  2. Před opuštěním místa obsluhy vypněte motor, vytáhněte klíč a počkejte, dokud se nezastaví všechny pohybující se součásti.

  3. Ze skříně převodovky demontujte boční nebo zadní zátku (Obrázek 75).

  4. Olej by měl sahat až k otvoru převodovky.

  5. V případě potřeby doplňte olej na správnou hladinu.

   g001156

  Výměna převodového oleje

  Servisní intervalPostup při údržbě
  Po prvních 100 hodinách
 • Vyměňte olej převodovky.
 • Každý rok
 • Vyměňte olej převodovky.
 • Chcete- li vyměnit převodový olej, kontaktujte autorizovaného servisního prodejce.

  Seřízení elektrické spojky

  Servisní intervalPostup při údržbě
  Po každých 500 hodinách provozu
 • Seřiďte elektrickou spojku.
 • Spojka je nastavitelná, aby se zajistilo správné spínání a brzdění.

  1. Zaparkujte stroj na rovném povrchu, vypněte ovládací spínač žacích nožů a zatáhněte parkovací brzdu.

  2. Před opuštěním místa obsluhy vypněte motor, vytáhněte klíč a počkejte, dokud se nezastaví všechny pohybující se součásti.

  3. Odjistěte sedadlo a vyklopte je dopředu.

  4. Povolte knoflíky předního panelu motoru a panel sejměte.

  5. Vytáhněte nahoru napínací kladku s pružinou hnacího řemene vývodového hřídele a sejměte řemen z řemenice spojky (Obrázek 76).

   g007167
  6. Odpojte elektrické připojení spojky (Obrázek 77).

  7. Demontujte 2 šrouby, které upevňují pryžový pás spojky k rámu sekačky (Obrázek 77).

  8. Demontujte středový šroub, který drží spojku na hřídeli motoru, a vyjměte spojku a pero (Obrázek 77).

   g007166
  9. Do kontrolního otvoru na boční straně sestavy vložte spárovou měrku (0,381 až 0,533 mm) (Obrázek 78).

   Note: Ujistěte se, že se nachází mezi třecími plochami kotvy a rotoru.

  10. Utahujte pojistné matice, dokud nebude spárová měrka mírně váznout, ne však natolik, aby se v mezeře nemohla snadno pohybovat (Obrázek 78).

  11. Zopakujte stejný postup u zbývajících drážek.

  12. Znovu zkontrolujte jednotlivé drážky a nepatrně je seřiďte, dokud nebude spárová měrka mezi rotorem a kotvou ve velmi lehkém kontaktu.

   g007168
  13. Pomocí pera namontujte spojku na hřídel motoru.

  14. Na středový šroub naneste lepidlo na zajištění závitů.

  15. Přidržte klikový hřídel v zadní části stroje, namontujte středový šroub a utáhněte jej na utahovací moment 68 Nm (Obrázek 77).

  16. Pomocí 2 dříve odstraněných šroubů a matic namontujte na rám sekačky pryžový pás spojky (Obrázek 77).

  17. Vytáhněte nahoru napínací kladku s pružinou hnacího řemene vývodového hřídele a nasaďte řemen na řemenici spojky (Obrázek 76).

  18. Zapojte elektrické připojení spojky (Obrázek 77).

  19. Namontujte přední panel motoru a utáhněte knoflíky.

  20. Sklopte sedadlo dolů.

  Údržba chladícího systému

  Nebezpečí

  Rotující hřídel a ventilátor mohou způsobit zranění.

  • Při práci se strojem musí být všechny kryty na příslušném místě.

  • Udržujte prsty, ruce a oděv v bezpečné vzdálenosti od rotujícího ventilátoru a hnacího hřídele.

  • Před prováděním údržby vypněte motor a vytáhněte klíček ze zapalování.

  Kontrola hladiny chladicí kapaliny motoru

  Servisní intervalPostup při údržbě
  Po prvních 8 hodinách
 • Zkontrolujte hladinu chladicí kapaliny motoru.
 • Při každém použití nebo denně
 • Zkontrolujte hladinu chladicí kapaliny motoru.
 • Po každých 100 hodinách provozu
 • Zkontrolujte hadice chladicího systému motoru.
 • Typ kapaliny: 50/50 směs nemrznoucí kapaliny s prodlouženou životností/kapaliny DEX-Cool® a vody

  Objem chladicího systému: 4,6 l

  Note: Nesnímejte uzávěr chladiče. Mohlo by dojít k nasátí vzduchu do chladicího systému.

  1. Zaparkujte stroj na rovném povrchu, vypněte ovládací spínač žacích nožů a zatáhněte parkovací brzdu.

  2. Před opuštěním místa obsluhy vypněte motor, vytáhněte klíč a počkejte, dokud se nezastaví všechny pohybující se součásti.

  3. Odjistěte sedadlo a vyklopte je nahoru.

  4. Hladinu v přepadové nádrži kontrolujte při studeném motoru. Kapalina musí dosahovat k výstupku na vnější straně přepadové nádrže (Obrázek 79).

  5. Pokud je hladina chladicí kapaliny nízká, doplňte do přepadové nádrže 50/50 směs nemrznoucí kapaliny s prodlouženou životností/kapaliny DEX-Cool® a vody (Obrázek 79).

  6. Přidejte 50/50 směs chladicí kapaliny do přepadové nádrže tak, aby její hladina sahala k rysce na nádrži (Obrázek 79).

   g001103

  Čištění chladiče hydraulické kapaliny a mřížky chladiče

  Servisní intervalPostup při údržbě
  Při každém použití nebo denně
 • Vyčistěte chladič motorového oleje.
 • Mřížku chladiče a chladič oleje kontrolujte a čistěte před každým použitím. Případný nános trávy a jiných nečistot odstraňujte z chladiče oleje a mřížky chladiče pomocí stlačeného vzduchu (Obrázek 80).

  g001104

  Výměna chladicí kapaliny motoru

  Servisní intervalPostup při údržbě
  Každý rok
 • Vyměňte chladicí kapalinu motoru.
 • Chcete- li vyměnit chladicí kapalinu, kontaktujte autorizovaného servisního prodejce.

  Údržba brzd

  Seřízení parkovací brzdy

  Servisní intervalPostup při údržbě
  Po každých 25 hodinách provozu
 • Promažte brzdovou páku.
 • Po každých 200 hodinách provozu
 • Promažte otočný čep brzdy.
  1. Zaparkujte stroj na rovném povrchu, vypněte ovládací spínač žacích nožů (PTO) a zatáhněte parkovací brzdu.

  2. Před opuštěním místa obsluhy vypněte motor, vytáhněte klíč a počkejte, dokud se nezastaví všechny pohybující se součásti.

  3. Změřte délku pružiny (Obrázek 81).

   Note: Mezi podložkami musí být vzdálenost 64 mm.

  4. Je-li nutné seřízení, uvolněte parkovací brzdu, povolte pojistnou matici pod pružinou a nastavte matici přímo pod pružinou (Obrázek 81).

  5. Otáčejte maticí, dokud nedosáhnete správné vzdálenosti.

   Note: Otáčením matice ve směru hodinových ručiček délku pružiny zkrátíte, otáčením proti směru hodinových ručiček pružinu prodloužíte.

  6. Přitáhněte obě matice k sobě.

  7. Zatáhněte parkovací brzdu a znovu zkontrolujte délku pružiny.

  8. Pokud je nutné provést seřízení, postupujte podle kroků uvedených výše.

  9. Zmíněný postup zopakujte na druhé straně stroje.

   g001294

  Údržba řemenů

  Kontrola řemenů

  Servisní intervalPostup při údržbě
  Po každých 100 hodinách provozu
 • Zkontrolujte řemeny, zda nejsou popraskané nebo opotřebené.
 • Je-li řemen opotřebený, vyměňte jej. Mezi známky opotřebení řemenu patří pískání při otáčení řemenu; při sečení trávy se sklouzávají žací nože; roztřepené hrany, stopy po spálení a praskliny na řemenu.

  Výměna řemenu sekačky

  Stroje s bočním výhozem

  1. Zaparkujte stroj na rovném povrchu, vypněte ovládací spínač žacích nožů a zatáhněte parkovací brzdu.

  2. Před opuštěním místa obsluhy vypněte motor, vytáhněte klíč a počkejte, dokud se nezastaví všechny pohybující se součásti.

  3. Povolte spodní šroub, který upevňuje příčku sekací plošiny k sekací plošině; viz Uvolnění příčky sekací plošiny.

  4. Demontujte plechový kryt, viz Demontáž plechového krytu.

  5. Demontujte kryty řemene (Obrázek 82).

   g006541
  6. Demontujte pružinu napínací řemenice.

  7. Demontujte vodítko řemene na napínací řemenici pod pružinou, viz Obrázek 83.

  8. Sejměte stávající řemen.

  9. Na řemenice sekačky a řemenici převodovky pod motorem nasaďte nový řemen (Obrázek 83).

   g006479
  10. Na napínací řemenici pod pružinou namontujte vodítko řemenu pod úhlem 45°, viz Obrázek 83. Utáhněte šroub na utahovací moment 37 až 45 Nm.

  11. Nasaďte pružinu napínací řemenice na 2 kolíky (Obrázek 83).

  12. Zasunutím krytu do výčnělku nasaďte kryty řemene, namontujte šrouby a zavřete západky (Obrázek 84).

   g006535
  13. Namontujte plechový kryt.

  14. Utáhněte spodní šroub, který upevňuje příčku sekací plošiny k sekací plošině.

  Stroje se zadním výhozem

  Important: Upevňovací prvky na krytech stroje musí po demontáži zůstat na krytech. Povolte všechny upevňovací prvky na všech krytech o několik otáček, aby kryty byly volné, ale zůstaly na místě. Poté je opět povolte, aby se kryty uvolnily. Tím zabráníte nežádoucímu vyšroubování šroubů z upevňovacích prvků.

  1. Zaparkujte stroj na rovném povrchu, vypněte ovládací spínač žacích nožů a zatáhněte parkovací brzdu.

  2. Před opuštěním místa obsluhy vypněte motor, vytáhněte klíč a počkejte, dokud se nezastaví všechny pohybující se součásti.

  3. Povolte spodní šroub, který upevňuje příčku sekací plošiny k sekací plošině; viz Uvolnění příčky sekací plošiny.

  4. Demontujte plechový kryt, viz Demontáž plechového krytu.

  5. Demontujte kryty řemene a šrouby, které je upevňují.

  6. Povolte rameno pevné vodicí řemenice a nastavte je tak, aby se napnutí řemene uvolnilo (Obrázek 85).

  7. Sejměte starý řemen.

  8. Na řemenice nasaďte nový řemen.

  9. Do čtvercového otvoru v ramenu pevné vodicí řemenice vložte ráčnu s krátkým nástavcem nebo páčidlo (Obrázek 85).

  10. Nastavte sekací plošinu na výšku sekání 76 mm.

  11. Chcete-li napnutí řemene zvýšit, otáčením ráčnou nebo páčidlem proti směru hodinových ručiček pohybujte ramenem pevné vodicí řemenice, dokud nebude mezi pružinovými háky (Obrázek 85) vzdálenost 16,5 cm.

   g005911
  12. Držte řemen napnutý a utáhněte 2 šrouby, které zajišťují rameno pevné vodicí řemenice.

  13. Vyjměte ráčnu nebo páčidlo ze čtvercového otvoru v ramenu pevné vodicí řemenice.

  14. Nasaďte kryty řemenů tak, že zasunete výčnělky do drážek. Namontujte šrouby a zavřete západky (Obrázek 86).

   g012506
  15. Namontujte plechový kryt, viz Demontáž plechového krytu.

  16. Utáhněte šroub příčky sekací plošiny, viz Uvolnění příčky sekací plošiny.

  17. Zkontrolujte napnutí hnacích řemenů.

  Výměna hnacího řemene vývodového hřídele

  Servisní intervalPostup při údržbě
  Po každých 50 hodinách provozu
 • Zkontrolujte hnací řemen vývodového hřídele.
  1. Zaparkujte stroj na rovném povrchu, vypněte ovládací spínač žacích nožů a zatáhněte parkovací brzdu.

  2. Před opuštěním místa obsluhy vypněte motor, vytáhněte klíč a počkejte, dokud se nezastaví všechny pohybující se součásti.

  3. Povolte knoflíky předního panelu motoru a panel sejměte (Obrázek 87).

   g001312
  4. Sejměte pružinu z ramene napínací řemenice (Obrázek 88).

  5. Demontujte dorazovou konzolu spojky.

  6. Sejměte starý hnací řemen vývodového hřídele.

  7. Na řemenici spojky a řemenici převodovky nasaďte nový hnací řemen vývodového hřídele (Obrázek 88).

  8. Namontujte pryžový doraz spojky.

  9. Na rameno napínací řemenice nasaďte pružinu (Obrázek 88).

   g007176

  Výměna hnacího řemenu čerpadla

  Servisní intervalPostup při údržbě
  Po každých 50 hodinách provozu
 • Zkontrolujte hnací řemen čerpadla.
 • Note: Pokud je třeba hnací řemen vyměnit, nejprve sejměte hnací řemen vývodového hřídele (PTO).

  1. Vyklopte sedadlo dopředu a demontujte přední panel motoru.

  2. Sejměte hnací řemen vývodového hřídele.

  3. Z ramene napínací řemenice sejměte pružinu (Obrázek 89).

  4. Na řemenici motoru a řemenici hydraulického čerpadla nasaďte nový řemen (Obrázek 89).

  5. Nasaďte hnací řemen vývodového hřídele.

  6. Na rameno napínací řemenice nasaďte pružinu (Obrázek 89).

   g007177

  Výměna a napnutí řemene alternátoru

  Výměna řemene alternátoru

  Servisní intervalPostup při údržbě
  Po každých 50 hodinách provozu
 • Zkontrolujte řemen alternátoru.
 • Pokud je nutné řemen alternátoru vyměnit, předejte stroj autorizovanému servisnímu prodejci.

  Napnutí řemene alternátoru

  1. Mezi alternátor a blok válců umístěte tyč.

  2. Nastavte alternátor z vnější strany tak, aby mezi řemenicí motoru a řemenicí alternátoru měl řemen při použití síly 10 kg průhyb 7 až 9 mm (Obrázek 90).

  3. Dotáhněte šrouby alternátoru.

  4. Znovu zkontrolujte průhyb řemene a v případě potřeby jej seřiďte.

  5. Je-li průhyb správný, utáhněte spodní a horní šroub (Obrázek 90).

   g000968

  Kontrola napnutí řemene alternátoru

  Servisní intervalPostup při údržbě
  Po každých 100 hodinách provozu
 • Zkontrolujte napnutí řemene alternátoru.
  1. Středovou část řemene alternátoru mezi řemenicemi zatižte silou 44 N.

  2. Pokud se neprohne o 10 mm, povolte montážní šrouby alternátoru (Obrázek 91).

   g008932
  3. Zvyšte nebo snižte napnutí řemene alternátoru.

  4. Dotáhněte upevňovací šrouby.

  5. Zkontrolujte znovu správné prohnutí řemene.

  Údržba ovládacích prvků

  Nastavení neutrální polohy ovládací rukojeti

  Pokud nejsou ovládací páky pojezdu zarovnány nebo se snadno zasunují do výřezu konzoly, je třeba upravit jejich nastavení. Každou páku, pružinu a táhlo seřiďte samostatně.

  Note: Ovládací páky pojezdu musí být správně namontovány.

  1. Zaparkujte stroj na rovném povrchu, vypněte ovládací spínač žacích nožů a zatáhněte parkovací brzdu.

  2. Před opuštěním místa obsluhy vypněte motor, vytáhněte klíč a počkejte, dokud se nezastaví všechny pohybující se součásti.

  3. Odjistěte sedadlo a vyklopte je dopředu.

  4. Začněte levou nebo pravou ovládací pákou pojezdu.

  5. Přesuňte ovládací páku pojezdu do neutrální polohy, nikoli však zajištěné polohy (Obrázek 92).

  6. Táhněte páku dozadu, dokud se vidlicový čep (na rameni pod otočným hřídelem) nedotkne konce drážky (začne vyvíjet tlak na pružinu), viz Obrázek 92.

  7. Zkontrolujte, v jaké pozici je ovládací páka vůči výřezu v konzole (Obrázek 92).

   Note: Vystřeďte páku tak, aby se otočila směrem ven do polohy ZáMKU NEUTRáLU.

   g001046
  8. Pokud je nutné seřízení, povolte matici a pojistnou matici u třmene (Obrázek 93).

  9. Na ovládací páku pojezdu tlačte mírně směrem dozadu a současně otáčejte hlavu seřizovacího šroubu odpovídajícím směrem, dokud nebude ovládací páka pojezdu vystředěna v poloze ZáMKU NEUTRáLU (Obrázek 93).

   Note: Stálý tlak na ovládací páku směrem dozadu bude udržovat čep na konci drážky a umožní přemístění páky do odpovídající polohy pomocí seřizovacího šroubu.

  10. Utáhněte matici a pojistnou matici (Obrázek 93).

  11. Uvedený postup zopakujte na druhé straně stroje.

   g001155

  Údržba hydraulického systému

  Bezpečnost při práci s hydraulickým systémem

  • Pokud se kapalina dostane do kůže, vyhledejte okamžitě lékařskou pomoc. Vstříknutou kapalinu musí lékař chirurgicky odstranit do několika hodin.

  • Před natlakováním hydraulické soustavy zkontrolujte bezvadný stav všech hydraulických hadic a potrubí a utažení všech hydraulických spojek a přípojek.

  • Nepřibližujte tělo a ruce k netěsnícím místům nebo tryskám, ze kterých uniká hydraulická kapalina pod vysokým tlakem.

  • K nalezení úniků hydraulické kapaliny použijte karton nebo papír.

  • Před prováděním jakékoli práce na hydraulické soustavě bezpečně uvolněte tlak v této soustavě.

  Specifikace hydraulické kapaliny

  Typ hydraulické kapaliny: Hydraulická kapalina Toro® HYPR-OIL 500 nebo kapalina Mobil ® 1 15W-50.

  Important: Použijte předepsanou kapalinu. Jiné kapaliny mohou způsobit poškození hydraulického systému.

  Objem kapaliny hydraulického systému: 3,9 l

  Kontrola hladiny hydraulické kapaliny

  Servisní intervalPostup při údržbě
  Po prvních 8 hodinách
 • Zkontrolujte hydraulickou kapalinu.
 • Po každých 25 hodinách provozu
 • Zkontrolujte hydraulickou kapalinu.
 • Note: Hydraulickou kapalinu můžete zkontrolovat, když je zahřátá nebo studená. Přepážka uvnitř nádrže má 2 úrovně v závislosti na tom, zda je kapalina teplá nebo studená.

  1. Zaparkujte stroj na rovném povrchu, vypněte ovládací spínač žacích nožů a zatáhněte parkovací brzdu.

  2. Před opuštěním místa obsluhy vypněte motor, vytáhněte klíč a počkejte, dokud se nezastaví všechny pohybující se součásti.

  3. Očistěte oblast okolo hrdla plnicího otvoru hydraulické nádrže (Obrázek 94).

  4. Sejměte uzávěr z hrdla plnicího otvoru a pohledem dovnitř zkontrolujte, zda je v nádrži kapalina (Obrázek 94).

  5. Pokud v nádrži žádná kapalina není, doplňte ji do nádrže, dokud na přepážce nedosáhne značky studené kapaliny.

  6. Nechejte stroj pracovat na nízké volnoběžné otáčky po dobu 15 minut, aby se systém odvzdušnil a kapalina zahřála, viz Startování motoru za normálního počasí.

   Note: Zkontrolujte hladinu kapaliny, když je zahřátá. Kapalina musí být mezi značkami pro studenou a zahřátou kapalinu.

  7. V případě potřeby kapalinu do hydraulické nádrže doplňte.

   Note: Je-li kapalina horká, její hladina musí na přepážce sahat ke značce horké kapaliny (Obrázek 94).

  8. Nasaďte uzávěr zpět na hrdlo plnicího otvoru.

   g004819

  Výměna hydraulické kapaliny a filtru

  Servisní intervalPostup při údržbě
  Po prvních 25 hodinách
 • Vyměňte filtr hydraulické kapaliny.
 • Po každých 250 hodinách provozu
 • Pokud používáte kapalinu Mobil® 1, vyměňte hydraulickou kapalinu a filtr hydraulické kapaliny.
 • Po každých 500 hodinách provozu
 • Pokud používáte hydraulickou kapalinu Toro® HYPR-OIL™ 500, vyměňte hydraulickou kapalinu a filtr hydraulické kapaliny.
 • Při teplotách nad 0 °C používejte letní filtr.

  Při teplotách pod 0 °C používejte zimní filtr.

  1. Zaparkujte stroj na rovném povrchu, vypněte ovládací spínač žacích nožů a zatáhněte parkovací brzdu.

  2. Před opuštěním místa obsluhy vypněte motor, vytáhněte klíč a počkejte, dokud se nezastaví všechny pohybující se součásti.

   Important: Nepoužívejte náhradní automobilový olejový filtr, neboť hydraulický systém by se mohl vážně poškodit.

  3. Umístěte vypouštěcí nádobu pod filtr, demontujte starý filtr a otřete těsnicí plochu adaptéru filtru do čista (Obrázek 95).

   g001044
  4. Demontujte pravé hydraulické vedení, které vstupuje do adaptéru (Obrázek 96).

  5. Nechejte kapalinu vytéct ze systému do vypouštěcí nádoby.

  6. Namontujte pravé hydraulické vedení k adaptéru (Obrázek 96).

   g001313
  7. Pryžové těsnění náhradního filtru potřete tenkou vrstvou kapaliny (Obrázek 96).

  8. Do adaptéru filtru vložte náhradní hydraulický filtr.

   Note: Neutahujte.

  9. Doplňujte nádrž hydraulickou kapalinou, dokud kapalina nezačne vytékat z filtru, a poté otáčejte filtrem kapaliny ve směru hodinových ručiček, dokud se pryžové těsnění nedotkne adaptéru filtru. Pak filtr dotáhněte o další ½ otáčky (Obrázek 96).

  10. Veškerou rozlitou kapalinu setřete.

  11. Doplňte kapalinu ke značce úrovně studené kapaliny na přepážce v hydraulické nádrži.

  12. Spusťte motor a nechejte jej běžet přibližně 2 minuty, aby se systém odvzdušnil.

  13. Vypněte motor a zkontrolujte, zda nedochází k úniku kapaliny.

   Note: Pokud se jedno nebo obě kola neotáčejí, postupujte podle pokynů v části Odvzdušnění hydraulického systému.

  14. Zkontrolujte hladinu kapaliny, když je zahřátá.

   Note: Kapalina musí být mezi značkami hladiny studené a zahřáté kapaliny.

  15. V případě potřeby kapalinu do hydraulické nádrže doplňte.

   Note: Nádrž nepřeplňujte.

   g001043

  Odvzdušnění hydraulického systému

  Systém pojezdu disponuje funkcí automatického odvzdušňování, avšak po výměně kapaliny nebo provedení zásahu do systému může být nutné systém odvzdušnit.

  1. Zvedněte zadní část stroje tak, aby byla kola nad zemí, a podepřete jej montážními stolicemi.

  2. Nastartujte motor a nastavte nízké volnoběžné otáčky, aktivujte páku a pojezd na jedné straně a rukou roztočte kolo.

  3. Jakmile se kolo začne samo otáčet, nechejte je zapnuté, dokud se kolo nebude otáčet plynule (minimálně 2 minuty).

  4. Zkontrolujte hladinu hydraulické kapaliny a v případě potřeby ji doplňte na správnou úroveň.

  5. Postup zopakujte u opačného kola.

  Nastavení neutrální polohy hydraulického čerpadla

  Note: Nejprve nastavte páku do neutrální polohy. Bez správné polohy páky nelze další nastavování provádět.

  Při provádění tohoto seřízení je nutné, aby se otáčela hnací kola.

  Nebezpečí

  Mechanické a hydraulické zvedáky nemusí stroj dostatečně podepírat a mohou zapříčinit vážné zranění.

  • K podepření stroje použijte montážní stolici.

  • Nepoužívejte hydraulické zvedáky.

  Důležité upozornění

  Aby bylo možné seřídit ovládání pojezdu, musí být spuštěn motor. Kontakt s pohybujícími se částmi nebo horkým povrchem může způsobit zranění.

  Nepřibližujte ruce, nohy, obličej, jiné části těla ani oděv k rotujícím částem, výfuku ani jiným horkým povrchům.

  1. Zvedněte rám a zabezpečte stroj tak, aby se hnací kola mohla volně otáčet.

  2. Odpojte elektrický konektor bezpečnostního spínače sedadla. Přes svorky konektoru kabeláže dočasně nainstalujte přemostění.

  3. Odjistěte sedadlo a posuňte je dopředu.

  4. Odpojte tyč sedadla a vyklopte sedadlo zcela dopředu.

  Nastavení neutrální polohy pravého hydraulického čerpadla

  1. Nastartujte motor, napůl otevřete škrticí klapku a uvolněte parkovací brzdu; viz Startování motoru za normálního počasí.

   Note: Ovládací páka pojezdu musí být při provádění jakéhokoli seřizování v neutrální poloze.

  2. Seřiďte délku ovládacího táhla čerpadla otáčením knoflíku příslušným směrem tak, aby bylo kolo nehybné nebo se jen pomalu otáčelo dozadu (Obrázek 98).

  3. Přesuňte ovládací páku pojezdu dopředu a dozadu a poté zpět do neutrální polohy.

   Note: Kolo se musí přestat otáčet nebo se může jen pomalu otáčet dozadu.

  4. Otevřete škrticí klapku do polohy pro VYSOKé otáčky.

   Note: Zkontrolujte, zda se kolo stále neotáčí nebo se jen pomalu otáčí dozadu; v případě potřeby seřiďte.

   g001070

  Nastavení neutrální polohy levého hydraulického čerpadla

  1. Na ovládacím táhle čerpadla povolte pojistné matice na kulových čepech (Obrázek 99).

  2. Nastartujte motor, napůl otevřete škrticí klapku a uvolněte parkovací brzdu; viz Startování motoru za normálního počasí.

   Note: Ovládací páka pojezdu musí být při provádění jakéhokoli seřizování v neutrální poloze.

   Note: Přední matice na táhle čerpadla má levý závit.

  3. Seřiďte délku ovládacího táhla čerpadla otáčením dvou matic na táhle příslušným směrem tak, aby bylo kolo nehybné nebo se jen pomalu otáčelo dozadu (Obrázek 99).

  4. Přesuňte ovládací páku pojezdu dopředu a dozadu a poté zpět do neutrální polohy. Kolo se musí přestat otáčet nebo se může jen pomalu otáčet dozadu.

  5. Otevřete škrticí klapku do polohy pro vysoké otáčky. Zkontrolujte, zda se kolo stále neotáčí nebo se jen pomalu otáčí dozadu, v případě potřeby seřiďte.

  6. Utáhněte pojistné matice na kulových kloubech (Obrázek 99).

   g001066

   Důležité upozornění

   Při použití přemostění neumožňuje elektrický systém správné bezpečnostní vypnutí.

   • Jakmile nastavování dokončíte, odstraňte přemostění z konektoru kabeláže a zapojte konektor do spínače sedadla.

   • Stroj nikdy nepoužívejte, když je zapojeno přemostění spínače sedadla.

  7. Po nastavení neutrální polohy u obou čerpadel vypněte stroj.

  8. Odstraňte přemostění z konektoru kabeláže a zapojte konektor do spínače sedadla.

  9. Namontujte tyč sedadla a sklopte sedadlo do původní polohy.

  10. Odstraňte montážní stolice.

  Údržba sekací plošiny

  Bezpečnost týkající se použití žacího nože

  Opotřebený nebo poškozený žací nůž může prasknout a jeho úlomek může sekačka odmrštit na obsluhu nebo osoby v okolí a způsobit vážné zranění nebo smrt. Pokud se pokusíte o opravu poškozeného nože, stroj již nemusí splňovat bezpečnostní požadavky.

  • Pravidelně kontrolujte, zda nedošlo k opotřebení či poškození nožů.

  • Při kontrole řezných nožů si počínejte opatrně. Před prováděním servisních prací řezné nože zabalte nebo použijte rukavice a postupujte se zvýšenou opatrností. Řezné nože pouze vyměňujte nebo ostřete – nikdy se je nepokoušejte rovnat nebo svařovat.

  • U strojů s několika řeznými noži buďte opatrní, neboť rotace jednoho nože může způsobit rotaci ostatních nožů.

  Údržba žacích nožů

  Abyste zajistili dokonalou kvalitu sekání, udržujte žací nože ostré. Aby bylo možné provést ostření a výměnu co nejpohodlněji, je dobré mít po ruce náhradní nože.

  Před kontrolou nebo údržbou nožů

  1. Zaparkujte stroj na rovném povrchu, vypněte ovládací spínač žacích nožů a zatáhněte parkovací brzdu.

  2. Před opuštěním místa obsluhy vypněte motor, vytáhněte klíč a počkejte, dokud se nezastaví všechny pohybující se součásti.

  Kontrola žacích nožů

  Servisní intervalPostup při údržbě
  Při každém použití nebo denně
 • Zkontrolujte nože.
  1. Zkontrolujte ostří žacích nožů (Obrázek 100).

  2. Jestliže ostří nejsou dostatečně naostřená nebo jsou nerovná, vyjměte žací nože a nabruste je; viz Ostření žacích nožů.

  3. Zkontrolujte nože, zejména jejich zakřivené části.

  4. Jestliže v této části zjistíte jakékoli praskliny, opotřebení nebo průraz, neprodleně poškozený nůž vyměňte (Obrázek 100).

   g006530

  Kontrola ohnutých žacích nožů

  Note: Při následujícím postupu musí být stroj na rovném povrchu.

  1. Zvedněte sekací plošinu do nejvyšší možné výšky sekání.

  2. Nasaďte si silně polstrované rukavice nebo jinou vhodnou ochranu rukou a pomalu otočte žací nůž do polohy, ve které budete moci změřit vzdálenost mezi řeznou hranou a rovným povrchem, na kterým od zaparkován stroj (Obrázek 101).

   g014972
  3. Změřte vzdálenost od konce žacího nože k rovnému povrchu (Obrázek 102).

   g014973
  4. Otočte stejný žací nůž o 180 stupňů tak, aby nyní byla ve stejné poloze protilehlá řezná hrana (Obrázek 103).

   g014974
  5. Změřte vzdálenost od konce žacího nože k rovnému povrchu (Obrázek 104).

   Note: Rozdíl nesmí být větší než 3 mm.

   g014973
   1. Pokud je rozdíl mezi A a B větší než 3 mm, vyměňte žací nůž za nový; viz Demontáž žacích nožů a Montáž žacích nožů.

    Note: Pokud je ohnutý žací nůž nahrazen novým a naměřený rozdíl vzdáleností je i nadále větší než 3 mm, může být ohnuté vřeteno žacího nože. Požádejte autorizované servisní středisko o provedení opravy.

   2. Pokud je rozdíl měření v toleranci, přejděte na další žací nůž.

  6. Opakujte tento postup na každém žacím noži.

  Demontáž žacích nožů

  Žací nože je nutné vyměnit, pokud narazí do pevného předmětu nebo pokud jsou nevyvážené nebo ohnuté.

  1. Nasaďte klíč na plochý konec dříku vřetena nebo uchopte žací nůž pomocí hadru nebo silně polstrované rukavice.

  2. Demontujte šroub žacího nože, pouzdro a žací nůž z dříku vřetena (Obrázek 105).

   g295816

  Ostření žacích nožů

  1. Použijte pilník, kterým naostříte řeznou hranu (ostří) žacího nože na obou jeho koncích (Obrázek 106).

   Note: Zachovejte původní úhel.

   Note: Vyvážení nože neporušíte, pokud uberete z obou ostří stejné množství materiálu.

   g000552
  2. Zkontrolujte vyvážení nože tak, že jej vložíte na vyvažovačku (Obrázek 107).

   Note: Jestliže se žací nůž ustálí ve vodorovné poloze, je vyvážen a lze jej použít.

   Note: Jestliže žací nůž není vyvážen, odpilujte určité množství materiálu z konce žacího nože ve hřbetní části (Obrázek 106).

   g000553
  3. Tento postup opakujte, dokud žací nůž zcela nevyvážíte.

  Montáž žacích nožů

  1. Namontujte pouzdro do žacího nože tak, aby se příruba pouzdra nacházela na spodní straně žacího nože (u trávy) (Obrázek 108).

   g255205
  2. Montážní celek pouzdra a žacího nože namontujte do dříku vřetena (Obrázek 109).

   g298850
  3. Podle potřeby naneste na závity šroubu žacího nože mazivo na bázi mědi, aby nedošlo k zadření. Našroubujte šroub žacího nože a utáhněte jej prsty.

  4. Na plochou část dříku vřetena nasaďte klíč a utáhněte šroub žacího nože na utahovací moment 75 až 81 Nm (55 až 60 ft-lb).

  Vyrovnání sekací plošiny ve 3 polohách

  Important: Vyrovnání sekačky se provádí pouze ve 3 měřicích polohách.

  Nastavení stroje

  1. Zaparkujte stroj na rovném povrchu, vypněte ovládací spínač žacích nožů a zatáhněte parkovací brzdu.

  2. Před opuštěním místa obsluhy vypněte motor, vytáhněte klíč a počkejte, dokud se nezastaví všechny pohybující se součásti.

  3. Zkontrolujte tlak v pneumatikách; v případě potřeby nastavte tlak na 0,9 bar.

  4. Spusťte sekačku dolů do polohy výšky sekání 76 mm.

  5. Zkontrolujte 4 řetězy.

   Note: Řetězy musí být napnuté.

   Note: Nastavte zadní řetězy na horní stranu drážky, kde jsou připojeny k sekací plošině.

  Vyrovnání sekací plošiny ze strany na stranu

  1. Umístěte pravý žací nůž tak, aby směřoval z jedné strany na druhou (Obrázek 110).

   g006888
  2. Změřte pravý žací nůž v bodě B, a to od vodorovné plochy k řezné hraně na konci žacího nože (Obrázek 110).

  3. Naměřenou hodnotu si zapište. Tento rozměr musí být 80 až 83 mm.

  4. Umístěte levý žací nůž tak, aby směřoval z jedné strany na druhou (Obrázek 110).

  5. Změřte levý žací nůž v bodě C (Obrázek 110), a to od vodorovné plochy k řezné hraně na konci žacího nože.

  6. Naměřenou hodnotu si zapište. Tento rozměr musí být 80 až 83 mm.

  7. Nejsou-li naměřené hodnoty v bodech B nebo C správné, povolte šroub upevňující zadní řetěz k zadnímu nosnému ramenu (Obrázek 111).

   g001040
  8. Povolte pojistnou matici pod zadním nosným ramenem a nastavte seřizovací šroub tak, abyste mohli dosáhnout vzdálenosti 80 až 83 mm; viz Obrázek 111.

   Note: Doporučuje se nastavit obě strany sekačky na stejnou vzdálenost.

  9. Utáhněte pojistnou matici pod zadním nosným ramenem a utáhněte šroub zajišťující řetěz k zadnímu nosnému ramenu.

  10. Podle potřeby seřiďte opačnou stranu.

  Nastavení sklonu sekací plošiny zepředu dozadu

  1. Umístěte pravý žací nůž tak, aby směřoval od přední k zadní části stroje (Obrázek 112).

   g001041
  2. Změřte pravý žací nůž v bodě A, a to od vodorovné plochy k řezné hraně na konci žacího nože (Obrázek 112).

  3. Naměřenou hodnotu si zapište.

  4. Změřte pravý žací nůž v bodě B, a to od vodorovné plochy k řezné hraně na konci žacího nože (Obrázek 112).

  5. Naměřenou hodnotu si zapište.

  6. Žací nůž musí být v bodě A o 6 až 10 mm níže než v bodě B (Obrázek 112). Pokud není poloha správná, postupujte podle následujících kroků.

   Note: Aby bylo zachováno rovnoměrné napnutí řetězu, oba přední otočné čepy nastavte na stejnou hodnotu.

  7. Povolte pojistné matice předního otočného čepu, jež se nacházejí v přední části pravého a levého otočného čepu, přibližně o 13 mm (Obrázek 111).

  8. Nastavte zvedací matice na levé i pravé straně stroje tak, aby byl bod A vpředu o 6 až 10 mm níže než bod B vzadu (Obrázek 111).

  9. Utáhněte obě pojistné matice proti přednímu otočnému čepu; tím výšku zajistíte.

  10. Ujistěte se, zda jsou řetězy rovnoměrně napnuté, a v případě potřeby je znovu seřiďte.

  Seřízení tlačné pružiny

  1. Zvedněte zvedací páku sekací plošiny do přepravní polohy.

  2. Zkontrolujte vzdálenost mezi 2 velkými podložkami: Musí být 28,2 cm u 52palcové sekací plošiny, 26,7 cm u 60palcové sekací plošiny nebo 29,2 cm u 72palcové sekací plošiny (Obrázek 113).

   g002479
  3. Tuto vzdálenost nastavte povolením pojistné matice pružiny a otáčením matice před každou pružinou (Obrázek 113).

   Note: Otáčením matice ve směru hodinových ručiček pružinu zkrátíte, otáčením proti směru hodinových ručiček pružinu prodloužíte.

  4. Zajistěte matici na místě utažením pojistné matice pružiny (Obrázek 113).

  Výměna deflektoru trávy

  Pouze stroje s bočním výhozem

  Důležité upozornění

  Nezakrytý vyhazovací otvor může zapříčinit, že stroj bude vyhazovat předměty směrem k vám nebo okolo stojícím osobám, což může vést ke zranění. Může rovněž dojít ke kontaktu s žacími noži.

  • Nikdy nepracujte se strojem, není-li namontována krycí deska, mulčovací deska nebo vyhazovací komín trávy a lapač.

  • Deflektor trávy musí být ve snížené poloze.

  1. Demontujte pojistnou matici, šroub, pružinu a rozpěrku upevňující deflektor k otočným držákům (Obrázek 114).

  2. Poškozený nebo opotřebený deflektor trávy demontujte.

  3. Na deflektor trávy nasaďte rozpěrku a pružinu. Zahákněte konec pružiny ve tvaru L za okraj plošiny.

   Note: Před montáží šroubu musí být konec pružiny ve tvaru L zaháknut za okraj plošiny, viz Obrázek 114.

  4. Našroubujte šroub a matici.

  5. Zasuňte zahnutý konec pružiny ve tvaru J za deflektor trávy (Obrázek 114).

   Important: Deflektor trávy musí být možné sklopit do příslušné polohy. Zvedněte deflektor nahoru a zkontrolujte, zda jej lze sklopit do krajní spodní polohy.

   g002519

  Čištění

  Čištění spodní strany sekací plošiny

  Servisní intervalPostup při údržbě
  Při každém použití nebo denně
 • Vyčistěte sekací plošinu.
  1. Zaparkujte stroj na rovném povrchu, vypněte ovládací spínač žacích nožů (PTO) a zatáhněte parkovací brzdu.

  2. Před opuštěním místa obsluhy vypněte motor, vytáhněte klíč a počkejte, dokud se nezastaví všechny pohybující se součásti.

  3. Zvedněte sekačku do PřEPRAVNí polohy.

  Likvidace odpadu

  Motorový olej, akumulátory, hydraulická kapalina a chladicí kapalina motoru znečišťují životní prostředí. Tyto materiály likvidujte v souladu se státními a místními předpisy.

  Uskladnění

  Bezpečnost při skladování

  • Před skladováním stroje vypněte motor, vytáhněte klíč, počkejte, až se všechny pohybující se části zastaví a nechejte stroj vychladnout.

  • Neskladujte stroj ani palivo v blízkosti otevřeného ohně ani palivo nevypouštějte v uzavřených místnostech.

  • Vytáhněte klíč ze spínače a uložte jej na bezpečné místo mimo dosah dětí.

  Čištění a skladování

  1. Vypněte ovládací spínač žacích nožů (PTO), zatáhněte parkovací brzdu, otočte klíčem zapalování do VYPNUTé polohy a klíč vyjměte.

  2. Odstraňte zbytky trávy a nečistoty z vnějších částí celého stroje, zejména z motoru a hydraulického systému. Očistěte žebra válce motoru a kryt ventilátoru od nečistot a chomáčů posekané trávy.

   Important: Stroj můžete umýt vodným roztokem mírně působícího saponátu. Stroj nemyjte tlakovou vodou. Nepoužívejte příliš mnoho vody, obzvláště pak blízko řídicího panelu, motoru, hydraulických čerpadel a motorů.

  3. Zkontrolujte brzdu; viz Údržba brzd.

   Proveďte údržbu vzduchového filtru; viz Údržba vzduchového filtru.

   Proveďte mazání vozidla; postupujte podle pokynů v části Mazání.

  4. Vyměňte olej v klikové skříni, viz Výměna motorového oleje.

   Zkontrolujte tlak v pneumatikách; viz Kontrola tlaku v pneumatikách.

   Vyměňte filtr hydraulické kapaliny, viz Výměna hydraulické kapaliny a filtru.

   Nabijte akumulátor, viz Dobíjení akumulátoru.

   Ze spodní strany sekačky oškrábejte zbytky trávy a nečistoty a sekačku opláchněte zahradní hadicí.

   Note: Po umytí nechejte stroj pracovat se zapnutým ovládacím spínačem žacích nožů (PTO); motor udržujte ve vysokých volnoběžných otáčkách po dobu 2 až 5 minut.

  5. Zkontrolujte stav žacích nožů; viz Kontrola žacích nožů.

   Připravte stroj na uskladnění, pokud nebude používán po dobu déle než 30 dnů. Připravte stroj na uskladnění následovně:

   1. Nechejte motor 5 minut pracovat, aby se upravené palivo rozptýlilo po celém palivovém systému.

   2. Vypněte motor, nechejte jej vychladnout a vyprázdněte palivovou nádrž, viz Údržba palivové nádrže.

    Note: Spusťte motor a nechejte jej pracovat, dokud se sám nezastaví.

   3. Palivo řádně zlikvidujte. Při recyklaci dodržujte místní předpisy.

    Important: Palivo se stabilizačním aditivem neskladujte déle, než doporučuje výrobce stabilizátoru paliva.

  6. Zkontrolujte a dotáhněte všechny šrouby, vruty a matice. Všechny poškozené součásti opravte nebo vyměňte.

  7. Natřete všechny poškrábané nebo odřené kovové povrchy lakem, který lze zakoupit v autorizovaném servisním středisku.

  8. Stroj uskladněte ve skladu anebo garáži v čistém a suchém prostředí. Vyjměte klíč ze spínače zapalování a uschovejte jej mimo dosah dětí nebo jiných neoprávněných uživatelů. Stroj přikryjte, aby byl chráněn před poškozením a nečistotami.

  Odstraňování závad

  ProblemPossible CauseCorrective Action
  Spouštěč neprotáčí motorem.
  1. Je zapnut ovládací spínač žacích nožů.
  2. Je uvolněna parkovací brzda.
  3. Ovládací páky pojezdu nejsou v poloze zámku neutrálu.
  4. Nesedíte na sedadle obsluhy.
  5. Baterie je vybitá.
  6. Zkorodované anebo volné spoje elektroinstalace.
  7. Spálená pojistka.
  8. Poškozené relé nebo spínač.
  1. Vypněte ovládací spínač žacích nožů
  2. Zatáhněte parkovací brzdu.
  3. Přesuňte ovládací páky pojezdu směrem ven do polohy zámku neutrálu.
  4. Posaďte se na sedadlo obsluhy.
  5. Dobijte baterii.
  6. Zkontrolujte kontakty spojů elektroinstalace.
  7. Vyměňte pojistku.
  8. Kontaktujte autorizované servisní středisko.
  Motor nelze nastartovat, lze jej nastartovat jen s obtížemi nebo se po chvíli vypne.
  1. Prázdná palivová nádrž.
  2. Je uzavřen palivový uzavírací ventil.
  3. Hladina oleje v klikové skříni motoru je nízká.
  4. Škrticí klapka není ve správné poloze.
  5. Zanesený palivový filtr.
  6. V palivovém systému jsou nečistoty, voda nebo zvětralé palivo.
  7. Znečištěný vzduchový filtr.
  8. Nepracuje správně spínač sedadla.
  9. Spoje elektroinstalace jsou zkorodované, uvolněné nebo poškozené.
  10. Došlo k poškození relé nebo spínače.
  1. Naplňte palivovou nádrž.
  2. Otevřete uzavírací ventil paliva.
  3. Doplňte olej v klikové skříni motoru na předepsaný stav.
  4. Posuňte ovladač škrticí klapky doprostřed mezi polohu pomalý chod a rychlý chod.
  5. Vyměňte palivový filtr.
  6. Kontaktujte autorizované servisní středisko.
  7. Vyčistěte nebo vyměňte vložku vzduchového filtru.
  8. Zkontrolujte indikátor spínače sedadla. V případě potřeby sedadlo vyměňte.
  9. Zkontrolujte kontakty spojů elektroinstalace. Důkladně očistěte kontakty konektorů čističem elektrických kontaktů, naneste nevodivé mazivo a připojte.
  10. Kontaktujte autorizované servisní středisko.
  Motor ztrácí výkon.
  1. Motor je přetížen.
  2. Znečištěný vzduchový filtr.
  3. Hladina oleje v klikové skříni motoru je nízká.
  4. Jsou zanesená chladicí žebra a vzduchové kanály nad motorem.
  5. Ucpaný odvzdušňovací otvor v uzávěru palivové nádrže.
  6. Znečištěný palivový filtr.
  7. V palivovém systému jsou nečistoty, voda nebo zvětralé palivo.
  1. Snižte rychlost pojezdu.
  2. Vyčistěte vložku vzduchového filtru.
  3. Doplňte olej v klikové skříni motoru na předepsaný stav.
  4. Vyčistěte prostor mezi chladicími žebry válce a vzduchové kanály.
  5. Vyčistěte uzávěr palivové nádrže nebo jej vyměňte.
  6. Vyměňte palivový filtr.
  7. Kontaktujte autorizované servisní středisko.
  Motor se přehřívá.
  1. Motor je přetížen.
  2. Hladina oleje v klikové skříni motoru je nízká.
  3. Chladicí žebra a vzduchové kanály pod krytem ventilátoru motoru jsou zanesené.
  4. Znečištěný vzduchový filtr.
  5. V palivovém systému jsou nečistoty, voda nebo zvětralé palivo.
  1. Snižte rychlost pojezdu.
  2. Doplňte olej v klikové skříni motoru na předepsaný stav.
  3. Vyčistěte prostor mezi chladicími žebry válce a vzduchové kanály.
  4. Vyčistěte nebo vyměňte vložku vzduchového filtru.
  5. Kontaktujte autorizované servisní středisko.
  Stroj táhne doleva nebo doprava (s ovládacími pákami pojezdu zcela vpředu).
  1. Je třeba seřídit pojezd.
  2. Není správný tlak v hnacích pneumatikách.
  1. Seřiďte pojezd.
  2. Upravte tlak v hnacích pneumatikách.
  Se strojem nelze pojíždět.
  1. Obtokové ventily nejsou těsně uzavřené.
  2. Opotřebený, uvolněný anebo prasklý řemen čerpadla.
  3. Řemen čerpadla je svlečen z řemenice.
  4. Je prasklá nebo chybí pružina napínací řemenice.
  5. Hladina hydraulické kapaliny je příliš nízko, respektive kapalina je nadměrně zahřátá.
  1. Utáhněte obtokové ventily.
  2. Vyměňte řemen.
  3. Vyměňte řemen.
  4. Vyměňte pružinu.
  5. Do nádrže doplňte hydraulickou kapalinu nebo ji nechte vychladnout.
  Stroj abnormálně vibruje.
  1. Žací nože jsou ohnuté nebo nevyvážené.
  2. Uvolněný upevňovací šroub žacího nože.
  3. Uvolněné upevňovací šrouby motoru.
  4. Volná řemenice motoru, napínací řemenice nebo řemenice žacího nože.
  5. Poškozená řemenice motoru.
  6. Vřeteno žacího nože je ohnuté.
  7. Je volný nebo opotřebený držák motoru.
  1. Namontujte nové žací nože.
  2. Dotáhněte upevňovací šroub žacího nože.
  3. Dotáhněte upevňovací šrouby motoru.
  4. Dotáhněte uvolněnou řemenici.
  5. Kontaktujte autorizované servisní středisko.
  6. Kontaktujte autorizované servisní středisko.
  7. Kontaktujte autorizované servisní středisko.
  Není rovnoměrná výška sekání.
  1. Žací nůž (nože) není (nejsou) ostrý (ostré).
  2. Žací nůž (nože) je (jsou) pokřivený (pokřivené).
  3. Nevyrovnaná sekačka.
  4. Není správně nastaven ochranný válec (dle výbavy).
  5. Znečistěný spodek sekací plošiny.
  6. Nesprávný tlak v pneumatikách.
  7. Vřeteno žacího nože je ohnuté.
  1. Naostřete nože.
  2. Namontujte nové žací nože.
  3. Vyrovnejte sekačku stranově i podélně.
  4. Nastavte výšku ochranného válce.
  5. Vyčistěte spodek sekací plošiny.
  6. Upravte tlak v pneumatikách.
  7. Kontaktujte autorizované servisní středisko.
  Žací nože se neotáčejí.
  1. Řemen sekací plošiny je poškozený, opotřebený, volný nebo prasklý.
  2. Řemen sekací plošiny se svlékl z řemenice.
  3. Hnací řemen čerpadla je opotřebený, volný nebo prasklý.
  4. Je prasklá nebo chybí pružina napínací řemenice.
  1. Namontujte nový řemen plošiny.
  2. Nasaďte řemen sekačky na řemenici sekací plošiny a zkontrolujte správnou polohu a funkci napínací řemenice, napínacího ramene a pružiny.
  3. Zkontrolujte napnutí řemene nebo nasaďte nový řemen.
  4. Vyměňte pružinu.

  Schémata

  Schéma zapojení

  g012068