Úvod

Tato sekačka na trávu se sedící obsluhou a s rotačními žacími noži je určena pro profesionální poskytovatele služeb. Je určena pro sekání trávy na dobře udržovaných trávnících v rezidenčních či komerčních areálech. Není určena k sekání křovin ani k použití v zemědělství.

Pečlivě si tuto příručku prostudujte, abyste se naučili stroj správně obsluhovat a udržovat, a předešli tak zranění a jeho poškození. Jste odpovědní za řádnou a bezpečnou obsluhu stroje.

Společnost Toro můžete kontaktovat přímo na adrese www.Toro.com, kde najdete informace o bezpečnosti výrobku, podklady pro zaškolení obsluhy a informace o příslušenství. Můžete zde také vyhledat prodejce výrobků Toro nebo zaregistrovat svůj výrobek.

Chcete-li si stáhnout provozní příručku, zjistit úplné informace o záruce nebo registrovat svůj výrobek, použijte QR kód nebo navštivte stránky www.Toro.com. Chcete-li požádat o písemnou kopii záruky na výrobek, kontaktujte nás telefonicky na čísle 1-888-384-9939.

Kdykoli budete potřebovat servis, originální díly Toro nebo doplňující informace, obraťte se na autorizovaného servisního prodejce nebo zákaznický servis Toro a uveďte model a výrobní číslo svého výrobku. Obrázek 1 znázorňuje umístění typového a sériového čísla na výrobku. Čísla si zapište do následujícího pole.

Important: Potřebujete-li informace o záruce, náhradních dílech a jiné údaje o výrobku, pomocí mobilního telefonu můžete naskenovat QR kód (dle výbavy) na štítku sériového čísla.

g248729

Tato příručka identifikuje potenciální rizika a uvádí bezpečnostní sdělení, která jsou označena varovným bezpečnostním symbolem (Obrázek 2) signalizujícím riziko, jež může vést k vážnému úrazu nebo usmrcení, nebudete-li doporučená opatření dodržovat.

g000502

Ke zdůraznění informací se v tomto návodu používají dva výrazy. Důležité upozorňuje na zvláštní informace mechanického charakteru a Upozornění zdůrazňuje všeobecné informace, kterým je třeba věnovat zvláštní pozornost.

Hrubý nebo čistý točivý moment: Tento výrobek splňuje všechny příslušné směrnice Evropské unie. Podrobné informace naleznete v Prohlášení o shodě k tomuto výrobku. Hrubý nebo čistý točivý moment tohoto motoru byl laboratorně stanoven výrobcem motoru v souladu se specifikacemi SAE (Society of Automotive Engineers, Profesní sdružení automobilových inženýrů) J1940 nebo J2723. V souladu s bezpečnostními, emisními a provozními požadavky byl efektivní točivý moment motoru u sekačky této třídy nastaven na výrazně nižší hodnotu. Prostudujte si informace výrobce motoru dodávané se strojem.

Prostudujte si informace výrobce motoru dodávané se strojem.

Důležité upozornění

CALIFORNIA

Důležité upozornění, poučka 65

Výfukové plyny dieselového motoru mohou podle znalostí státu Kalifornie způsobit rakovinu, vrozené vady a jiná poškození spojená s reprodukčním systémem

Vývody baterie, svorky a související príslušenství obsahují olovo a slouceniny olova, tj. chemikálie, které jsou ve státe Kalifornie známy jako látky škodlivé pro reprodukcní orgány a vyvolávající rakovinu. Po manipulaci s baterií si rádne omyjte ruce.

Používání tohoto výrobku může způsobit vystavení účinkům chemikálií, které jsou státu Kalifornie známy jako karcinogenní, mutagenní nebo reprotoxické.

Bezpečnost

Tento stroj byl vyroben v souladu s normou EN ISO 5395:2013.

Obecné bezpečnostní informace

Tento výrobek může amputovat ruce a nohy a vrhat předměty. Dodržujte vždy všechny bezpečnostní pokyny, abyste zamezili vážnému úrazu.

Používání tohoto výrobku pro jiné účely, než ke kterým je určen, může být nebezpečné uživateli a okolostojícím.

 • Ochranný oblouk vždy ponechte ve zcela vztyčené a zajištěné poloze a používejte bezpečnostní pás.

 • Nepracujte se strojem v blízkosti prudkých srázů, příkopů, náspů, vodních ploch nebo jiných nebezpečných míst nebo na svazích, jejichž sklon překračuje 15 stupňů.

 • Před spuštěním motoru si pozorně přečtěte tuto provozní příručku, abyste porozuměli jejímu obsahu.

 • Nepřibližujte ruce ani nohy do blízkosti rotujících částí stroje.

 • Nikdy neprovozujte stroj, pokud nejsou všechny jeho kryty ve správné poloze a pokud nejsou funkční další bezpečnostní ochranná zařízení.

 • V pracovním prostoru se nesmí pohybovat děti a přihlížející osoby. Nikdy nedovolte dětem stroj obsluhovat.

 • Před prováděním údržby, doplňováním paliva nebo uvolňováním ucpaného materiálu zastavte stroj, vypněte motor a vyjměte klíč.

Nesprávné používání nebo údržba tohoto stroje mohou vést ke zranění. Z důvodu snížení rizika zranění dodržujte tyto bezpečnostní pokyny a vždy věnujte pozornost výstražnému symbolu, který signalizuje upozornění, výstrahu nebo nebezpečí – pokyny k zajištění osobní bezpečnosti. Nedodržení těchto pokynů může mít za následek zranění osob nebo jejich usmrcení.

Další informace o bezpečnosti jsou uvedeny v této příručce tam, kde je to potřebné.

Ukazatel sklonu

g011841

Bezpečnostní a instrukční štítky

Graphic

Bezpečnostní štítky a pokyny jsou umístěny na viditelném místě v blízkosti každého prostoru představujícího potenciální nebezpečí. V případě ztráty nebo poškození původní nálepky nahraďte nálepku novou.

decalbatterysymbols
decaloemmarkt
decal58-6520
decal93-7010
decal93-7818
decal93-8069
decal98-1977
decal98-4387
decal104-2449
decal107-2114
decal107-3069
decal133-8062
decal107-3961
decal107-3962
decal107-3964
decal107-3968
decal107-3969
decal107-7719
decal107-9309
decal108-5955
decal108-5957
decal108-5981
decal110-0820
decal110-2067
decal110-2068
decal110-3852
decal110-3853
decal112-3858
decal112-9028
decal114-9600
decal115-4212
decal116-5610

Pouze stroje se zadním výhozem:

decal117-3848
decal119-0397
decal119-0398
decal121-7562
decal126-2055
decal127-0326
decal131-4036
decal132-0871
decal136-5510
decal136-5519

Součásti stroje

g019888
g020466

Než spustíte motor a začnete se strojem pracovat, seznamte se se všemi ovládacími prvky.

Ovládací panel

g010363

Klíčový přepínač

Klíčový přepínač pro spuštění a vypnutí motoru má tři polohy: VYPNUTO, PROVOZ a STARTOVáNí. Další informace naleznete v části Spuštění a vypnutí motoru.

Měřič provozních hodin

Měřič provozních hodin zaznamenává počet hodin provozu stroje. Pracuje při spuštěném motoru. Tyto hodiny použijte k plánování pravidelné údržby (Obrázek 6).

Indikátory bezpečnostního blokování

Symboly na měřiči provozních hodin prostřednictvím černého trojúhelníku označují, že je správně umístěna blokovací součást (Obrázek 7).

Kontrolka akumulátoru

Pokud otočíte klíčový přepínač na několik sekund do ZAPNUTé polohy, v místě běžného zobrazení hodin se zobrazí napětí akumulátoru.

Kontrolka akumulátoru se rozsvítí, když zapnete zapalování a napětí akumulátoru je pod správnou provozní úrovní (Obrázek 7).

g009610

Ovladač škrticí klapky

Škrticí klapka ovládá otáčky motoru a umožňuje plynule proměnlivé nastavení polohy NíZKýCH až VYSOKýCH otáček (Obrázek 6).

Poloha zámku neutrálu

K aktivaci a určení správné polohy NEUTRáLU použijte polohu ZáMKU NEUTRáLU s bezpečnostním blokovacím systémem.

Kontrolka žhavicích svíček

Kontrolka žhavicích svíček se rozsvítí při stisknutí spínače žhavicích svíček (Obrázek 6).

Spínač žhavicích svíček

Spínač aktivuje žhavicí svíčky a jeho zapnutí potvrzuje kontrolka žhavicích svíček. Před spuštěním stroje podržte spínač žhavicích svíček stisknutý po dobu 10 sekund.

Kontrolka teploty

Kontrolka teploty se rozsvítí v případě přehřátí motoru (Obrázek 6).

Akustická výstraha

Stroj je vybaven akustickou výstrahou, která upozorňuje uživatele na nutnost vypnutí motoru. Jestliže motor nevypnete, může v důsledku přehřátí dojít k jeho poškození. Viz část Práce se snímačem přehřátí.

Přepínací ventil paliva

Přepínací ventil paliva se nachází za sedadlem.

Před přepravou nebo uskladněním sekačky přepínací ventil paliva zavřete.

Před zahájením práce se strojem přepněte přepínací ventil do levé nebo pravé polohy.

Přídavná zařízení / příslušenství

Pro stroj je k dispozici řada přídavných zařízení a příslušenství schválených společností Toro, která vylepšují a rozšiřují možnosti stroje. Seznam schválených přídavných zařízení a příslušenství můžete získat od svého autorizovaného servisního prodejce nebo distributora Toro nebo na stránkách www.Toro.com.

K zajištění optimální výkonnosti a dodržení požadavků na bezpečnost stroje je nutné používat pouze originální náhradní díly a příslušenství společnosti Toro. Náhradní díly a příslušenství jiných výrobců mohou být nebezpečné a jejich použití může mít za následek zneplatnění záruky.

Obsluha

Note: Levá a pravá strana stroje se určuje z pohledu obsluhy z běžné pracovní pozice.

Před provozem

Bezpečnostní kroky před použitím

Obecné bezpečnostní informace

 • Nikdy nedovolte, aby nezaškolené osoby nebo děti obsluhovaly stroj nebo na něm prováděly servis. Věková hranice obsluhy může být omezena místními předpisy. Majitel je zodpovědný za proškolení všech operátorů a mechaniků.

 • Dobře se seznamte s bezpečným použitím zařízení, ovládacími prvky a významem bezpečnostních nápisů.

 • Naučte se, jak rychle stroj zastavit a vypnout motor.

 • Přesvědčte se, zda jsou namontovány kontrolní prvky přítomnosti obsluhy, bezpečnostní spínače a ochranné kryty, a zda správně fungují. Stroj nepoužívejte, pokud tyto prvky nefungují správně.

 • Před sečením se vždy přesvědčte, zda jsou žací nože, jejich šrouby a montážní celky žací jednotky stroje v dobrém provozním stavu. Opotřebené nebo poškozené žací nože a šrouby vyměňujte po celých sadách, aby byla zachována mechanická rovnováha.

 • Zkontrolujte prostor, kde budete stroj používat, a odstraňte všechny předměty, jež mohou být strojem vymrštěny.

 • Podle typu terénu vyhodnoťte, jaké odpovídající výbavy a možných přídavných zařízení bude třeba pro správné a bezpečné použití stroje.

Bezpečnost týkající se paliva

 • Abyste se vyhnuli zranění nebo poškození majetku, při manipulaci s palivem buďte obzvláště opatrní. Palivové výpary jsou hořlavé a výbušné.

 • Uhaste všechny cigarety, doutníky, dýmky a ostatní zdroje vznícení.

 • Používejte jen schválený kanystr.

 • Nikdy neodstraňujte uzávěr palivové nádrže ani nedoplňujte palivo při spuštěném nebo horkém motoru.

 • Palivo nedoplňujte v uzavřených místnostech.

 • Neskladujte stroj ani nádobu s palivem v blízkosti otevřeného ohně, zdroje jisker nebo tepla, například u ohřívače vody nebo jiných zařízení.

 • Nádoby neplňte ve voze nebo na přívěsu či korbě automobilu s plastovým povrchem. Před tankováním vždy pokládejte nádoby na palivo na zem, stranou od vozidla.

 • Stroj vyložte z nákladního automobilu nebo přívěsu a palivo doplňte na zemi. Jestliže to není možné, doplňte palivo z přenosného kanystru, nikoli pomocí plnicí pistole.

 • Nepoužívejte stroj, není-li kompletní výfuková soustava namontována na určeném místě a v bezvadném stavu.

 • Dotýkejte se plnicí pistolí obruby palivové nádrže nebo hrdla kanystru po celou dobu až do úplného načerpání paliva. Nepoužívejte plnicí pistoli s uzamykatelným adaptérem.

 • Pokud si potřísníte oděv palivem, neprodleně se převlékněte. Rozlitý benzin ihned utřete.

 • Palivovou nádrž nikdy nepřeplňujte. Nasaďte uzávěr paliva zpět a pevně jej utáhněte.

 • Palivo skladujte ve schválených nádobách a držte z dosahu dětí. Nikdy nekupujte zásobu paliva na více než 30 dní.

 • Neplňte palivovou nádrž až po horní okraj. Doplňujte palivo, dokud jeho hladina v nádrži nedosáhne 6 až 13 mm pod spodní hranu hrdla palivové nádrže. Tento prázdný prostor v nádrži umožňuje expanzi paliva.

  • Vyhněte se delšímu vdechování výparů.

  • Nepřibližujte obličej k plnicí pistoli ani otvoru palivové nádrže.

  • Zabraňte kontaktu s pokožkou; rozlitou látku odstraňte mýdlem a vodou.

Provádění úkonů denní údržby

Každý den před spuštěním stroje proveďte postupy, jež je třeba provádět před každým použitím/každý den a které jsou uvedeny v části .

Doplnění paliva

Doporučené palivo

Motor pracuje s čistou a čerstvou motorovou naftou s minimální hodnotou oktanového čísla 40. Aby byla zajištěna čerstvost, nakupujte palivo v takovém množství, aby je bylo možné spotřebovat do 30 dní.

Při teplotách nad -7 °C používejte letní naftu (č. 2-D), při teplotách nižších než -7 °C zimní naftu (č. 1-D nebo směs č. 1-D/2-D). Při použití zimní motorové nafty při nižších teplotách se snižuje bod vzplanutí a bod tuhnutí, takže startování je snazší a klesá riziko chemické separace paliva v důsledku nižších teplot (tvorba vosku, který může zanést filtry).

Použití letní motorové nafty při teplotách nad -7 °C prodlužuje životnost dílů čerpadla.

Important: Nepoužívejte místo nafty petrolej ani benzin. Při nedodržení tohoto upozornění dojde k poškození motoru.

Možnost použití bionafty

U tohoto stroje lze rovněž použít palivo s podílem bionafty do stupně B20 (20 % bionafty, 80 % motorové nafty). Podíl s motorovou naftou musí mít nízký nebo velmi nízký obsah síry.

Dodržujte následující bezpečnostní opatření:

 • Podíl bionafty v palivu musí odpovídat specifikaci ASTM D6751 nebo EN14214.

 • Složení směsi paliva musí splňovat normu ASTM D975 nebo EN590.

 • Směsi s bionaftou mohou poškodit nátěr povrchů.

 • V chladném počasí používejte směs bionafty B5 (obsah bionafty 5 %) nebo nižšího stupně.

 • Kontrolujte těsnění, hadice a vložky, které jsou v kontaktu s palivem, jelikož může docházet k jejich postupnému poškození.

 • Po určité době po přechodu na směs bionafty lze předpokládat ucpání palivového filtru.

 • Další informace o bionaftě vám poskytne prodejce.

Plnění palivové nádrže

 1. Zaparkujte stroj na rovném povrchu.

 2. Zatáhněte parkovací brzdu.

 3. Vypněte motor a vyjměte klíč ze zapalování.

 4. Očistěte okolí uzávěru palivové nádrže.

 5. Naplňte palivovou nádrž ke spodnímu okraji plnicího hrdla (Obrázek 8).

  Note: Neplňte palivovou nádrž až po horní okraj. Tento prázdný prostor v nádrži umožňuje rozpínání paliva.

  g027726

Přepínání palivových nádrží

Important: Dbejte na to, aby ve stroji nedošlo palivo, neboť by mohlo dojít k poškození stroje.

Přepínací ventil paliva se nachází za levou stranou sedadla.

Stroj má dvě palivové nádrže: Jedna nádrž je na levé straně a jedna na pravé straně. Obě nádrže jsou připojeny k přepínacímu ventilu paliva. Odtud vede k motoru společné palivové potrubí (Obrázek 9).

Chcete-li použít levou palivovou nádrž, otočte přepínací ventil paliva doleva. Chcete-li použít pravou palivovou nádrž, otočte přepínací ventil paliva doprava (Obrázek 9).

Před přepravou nebo uskladněním stroje přepínací ventil paliva zavřete.

g000962

Zajíždění nového stroje

U nových motorů nějaký čas trvá, než poskytnou maximální výkon. Sekací plošiny a systém pohonu mají vyšší tření, pokud jsou nové, a tím zvyšují zatížení motoru. Nové stroje vyžadují 40 až 50 hodin záběhu, aby mohly pracovat na maximální výkon.

Použití konstrukce ROPS (ochrana obsluhy v případě převrácení stroje)

Důležité upozornění

Z důvodu ochrany před úrazem či smrtí v důsledku převrácení ponechte ochranný oblouk zcela vztyčený a zajištěný a používejte bezpečnostní pás.

Sedadlo musí být připevněno ke stroji.

Důležité upozornění

Pokud je ochranný oblouk spuštěný dolů, není stroj chráněn proti převrácení.

 • Ochranný oblouk spusťte pouze tehdy, je-li to nezbytně nutné.

 • Když je ochranný oblouk spuštěný, nepoužívejte bezpečnostní pás.

 • Jeďte pomalu a opatrně.

 • Ochranný oblouk zvedněte, jakmile to prostor nad vámi umožňuje.

 • Před jízdou pod jakýmikoli objekty a předměty pečlivě zkontrolujte prostor nad hlavou (např. větve, dveřní vstupy, elektrické vedení) a vyvarujte se kontaktu s nimi.

Sklopení ochranného oblouku

Important: Ochranný oblouk sklopte pouze tehdy, je-li to nezbytně nutné.

 1. Vyjměte závlačky a 2 kolíky (Obrázek 11).

 2. Sklopte ochranný oblouk do dolní polohy (Obrázek 10).

  Note: K dispozici jsou dvě spodní polohy, viz Obrázek 10.

 3. Vložte 2 kolíky a zajistěte je závlačkami (Obrázek 11).

  g004954

  Important: Dbejte na to, aby byla zadní část sedadla zajištěna západkou sedadla.

Zvednutí ochranného oblouku

Important: Když je ochranný oblouk ve vzpřímené poloze, vždy se připoutejte bezpečnostním pásem.

 1. Vyjměte závlačky a 2 kolíky (Obrázek 11).

 2. Zvedněte ochranný oblouk do vztyčené polohy, vložte 2 kolíky a zajistěte je závlačkami (Obrázek 11).

  g004955

Použití bezpečnostního blokovacího systému

Důležité upozornění

Jestliže jsou spínače bezpečnostního blokování odpojeny nebo poškozeny, stroj se může za provozu chovat neočekávaně a způsobit zranění osob.

 • S ochrannými spínači nemanipulujte.

 • Funkci blokovacích spínačů denně kontrolujte a jakýkoli poškozený spínač před použitím stroje vyměňte.

Funkce bezpečnostního blokovacího systému

Bezpečnostní blokovací systém je zkonstruován tak, aby znemožnil nastartování motoru, pokud:

 • Není zatažena parkovací brzda.

 • Není vypnut ovládací spínač žacích nožů (PTO).

 • Ovládací páky pojezdu nejsou v NEUTRáLNí ZAJIšTěNé poloze.

Bezpečnostní blokovací systém je také určen k vypnutí motoru, pokud se ovládání pojezdu přesune ze zajištěné polohy při zatažené parkovací brzdě nebo pokud se obsluha zvedne ze sedadla při zapnutém pohonu žacích nožů (PTO).

Počitadlo provozních hodin pomocí symbolů upozorňuje uživatele, když je daná součást systému blokování ve správné poloze. Je-li součást ve správné poloze, v odpovídajícím čtverci se rozsvítí trojúhelník.

g009612

Zkouška bezpečnostního blokovacího systému

Servisní intervalPostup při údržbě
Při každém použití nebo denně
 • Vyzkoušejte bezpečnostní systém.
 • Před každým použitím stroje proveďte zkoušku bezpečnostního blokovacího systému. Pokud bezpečnostní systém nefunguje v souladu s níže uvedeným popisem, nechte bezpečnostní systém okamžitě opravit v autorizovaném servisním středisku.

  1. Posaďte se na sedadlo, zatáhněte parkovací brzdu a přepněte ovládací spínač žacích nožů (PTO) do ZAPNUTé polohy. Zkuste nastartovat motor. Motor se nesmí nastartovat.

  2. Posaďte se na sedadlo, zatáhněte parkovací brzdu a přepněte ovládací spínač žacích nožů (PTO) do VYPNUTé polohy. Přesuňte jednu z ovládacích pák pojezdu (z NEUTRáLNí ZAJIšTěNé polohy). Zkuste nastartovat motor. Motor se nesmí nastartovat. Zopakujte postup pro druhou ovládací páku.

  3. Posaďte se na sedadlo, zatáhněte parkovací brzdu, přepněte ovládací spínač žacích nožů (PTO) do VYPNUTé polohy a přesuňte ovládací páky pojezdu do ZAJIšTěNé NEUTRáLNí polohy. Nyní nastartujte motor. Když motor pracuje, uvolněte parkovací brzdu, zapněte ovládací spínač žacích nožů (PTO) a mírně se zvedněte ze sedadla. Motor se musí vypnout.

  4. Posaďte se na sedadlo, zatáhněte parkovací brzdu, přepněte ovládací spínač žacích nožů (PTO) do VYPNUTé polohy a přesuňte ovládací páky pojezdu do ZAJIšTěNé NEUTRáLNí polohy. Nyní nastartujte motor. Při spuštěném motoru uveďte jeden z ovládacích prvků pojezdu do střední polohy a posuňte jej (dopředu nebo dozadu); motor se musí vypnout. Tento postup opakujte pro druhý ovládací prvek pojezdu.

  5. Posaďte se na sedadlo, uvolněte parkovací brzdu, přepněte ovládací spínač žacích nožů (PTO) do VYPNUTé polohy a přesuňte ovládací páky pojezdu do ZAJIšTěNé NEUTRáLNí polohy. Zkuste nastartovat motor. Motor se nesmí nastartovat.

  Nastavení polohy sedadla

  Sedadlem můžete pohybovat dopředu a dozadu. Jeho polohu si nastavte tak, abyste měli optimální podmínky pro řízení a ovládání stroje a maximální pracovní pohodlí.

  Chcete-li provést seřízení, odjistěte sedadlo přemístěním páky do strany (Obrázek 13).

  g019754

  Odjištění sedadla

  1. Posuňte sedadlo zcela dozadu.

   Note: To brání kolizi při zvedání sedadla.

  2. Sedadlo uvolněte zatlačením západky sedadla dozadu.

  3. Zvedněte sedadlo nahoru (Obrázek 14).

   Note: Získáte tak přístup k součástem stroje umístěným pod sedadlem.

   g000950

  Změna výšky sedadla

  Sedadlo lze seřídit tak, aby umožňovalo plynulou a pohodlnou jízdu. Umístěte sedadlo tak, aby se vám sedělo co nejpohodlněji.

  Chcete-li sedadlo nastavit, otočením vpředu umístěného knoflíku požadovaným směrem zvolíte polohu zajišťující maximální pohodlí (Obrázek 15).

  g019768

  Během provozu

  Bezpečnost za provozu

  Obecné bezpečnostní informace

  • Majitel nebo obsluha odpovídají za nehody, jež mohou vést ke zranění osob nebo poškození majetku, a je jejich povinností jim předcházet.

  • Používejte vhodný oděv, včetně chráničů zraku, dlouhých kalhot, pevné protiskluzové obuvi a chráničů sluchu. Svažte si dlouhé vlasy a nenoste volné šperky.

  • Při práci se strojem buďte maximálně opatrní. Neprovádějte žádné činnosti, jež by odváděly vaši pozornost, neboť byste mohli způsobit zranění nebo poškození majetku.

  • Stroj neobsluhujte, jste-li nemocní, unavení nebo pod vlivem alkoholu nebo drog.

  • Nikdy na stroji nepřevážejte spolujezdce a během provozu stroje zajistěte, aby se přihlížející osoby nebo zvířata zdržovala v bezpečné vzdálenosti.

  • Se strojem pracujte jen za dobré viditelnosti, abyste se mohli vyhnout výmolům a nebezpečí skrytému v terénu.

  • Nesekejte mokrou trávu. Stroj může v důsledku snížené tahové síly podklouzávat.

  • Před spuštěním motoru se přesvědčte, zda jsou všechny pohony v neutrální poloze, zda je zatažena parkovací brzda a zda zaujímáte správnou pracovní pozici.

  • Nepřibližujte ruce ani nohy k žacím jednotkám. Držte se v bezpečné vzdálenosti od vyhazovacího otvoru.

  • Před couváním se pohledem dozadu a dolů ujistěte, že máte volnou cestu.

  • Buďte opatrní, pokud se blížíte k nepřehledným zatáčkám, křovinám, stromům nebo jiným objektům, jež vám mohou bránit ve výhledu.

  • Nesečte v blízkosti prudkých svahů, příkopů nebo náspů. Pokud kolo přejede přes okraj nebo se okraj propadne, stroj se může náhle převrhnout.

  • Vypínejte žací nože pokaždé, když nesečete.

  • Pokud zasáhnete nějaký předmět nebo jestliže stroj nadměrně vibruje, zastavte jej, vypněte motor, vyjměte klíč a zkontrolujte nože. Před obnovením provozu proveďte všechny nezbytné opravy.

  • Při zatáčení a jízdě přes silnice nebo chodníky stroj zpomalte a počínejte si opatrně. Vždy dejte přednost jiným vozidlům.

  • Před nastavováním výšky sekání (v případě, že výšku sekání nelze nastavit z pozice obsluhy) vypněte pohon žací jednotky a motor a vyjměte klíč.

  • Nikdy nespouštějte motor v prostoru, kde se mohou hromadit výfukové plyny.

  • Nikdy nenechávejte stroj se spuštěným motorem bez dozoru.

  • Před opuštěním pracovní pozice proveďte následující úkony (včetně vyprázdnění sběracích košů nebo zprůchodnění vyhazovacího kanálu):

   • Zastavte stroj na rovné zemi.

   • Vypněte vývodový hřídel a všechna přídavná zařízení spusťte dolů.

   • Zatáhněte parkovací brzdu.

   • Vypněte motor a vyjměte klíč ze zapalování.

   • Počkejte, dokud se nezastaví všechny pohyblivé součásti.

  • Nepracujte se strojem, pokud hrozí nebezpečí zásahu bleskem.

  • Pokud není stroj vybaven tažným zařízením, nepoužívejte jej jako vlečné vozidlo.

  • Neměňte otáčky regulátoru a nepřekračujte maximální otáčky motoru.

  • Používejte pouze příslušenství a přídavná zařízení schválená společností Toro.

  • Tento stroj je zdrojem hluku překračujícího 85 dBA na místě obsluhy a při dlouhodobém vystavení jeho působení může dojít ke ztrátě sluchu.

   g229846

  Bezpečnost při použití systému ochrany obsluhy v případě převrácení (ROPS)

  • Neodstraňujte ochranný oblouk ze stroje.

  • Přesvědčte se, zda jste připoutáni bezpečnostním pásem a zda jste schopni se v případě nouze rychle odpoutat.

  • Je-li ochranný oblouk vztyčen, vždy se poutejte bezpečnostním pásem.

  • Věnujte velkou pozornost překážkám nad hlavou a vyhýbejte se kontaktu s nimi.

  • Udržujte ochranný oblouk v bezpečném provozním stavu a pravidelně pečlivě kontrolujte, zda není poškozený a zda jsou všechny jeho montážní prvky utaženy.

  • Poškozený ochranný oblouk vyměňte. Nesnažte se ji opravovat nebo upravovat.

  Bezpečnost při práci ve svahu

  • Svahy jsou významným faktorem při nehodách způsobených ztrátou kontroly nebo převrácením, které mohou vést k vážnému poranění nebo smrti. Při práci na svahu odpovídá za bezpečnost pracovník obsluhy. Při práci se strojem na jakémkoli svahu je třeba dbát zvýšené pozornosti. Před použitím stroje na svahu proveďte následující opatření:

   • Přečíst si pokyny pro práci ve svahu uvedené v příručce a na stroji a řídit se jimi.

   • Pomocí ukazatele úhlu určit přibližný sklon povrchu.

   • Nikdy stroj nepoužívejte na svazích se sklonem větším než 15 stupňů.

   • V konkrétní den vyhodnotit stav pracoviště a určit, zda je svah pro práci se strojem bezpečný. Při provádění tohoto vyhodnocení používejte zdravý rozum a dobré úsudky. Změny v terénu, jako je vlhkost, mohou rychle ovlivnit provoz stroje na svahu.

  • Nebezpečí vyhodnoťte na úpatí svahu. Nepracujte se strojem v blízkosti prudkých svahů, příkopů, náspů, vodních ploch nebo jiných nebezpečných míst. V případě přejetí kola přes okraj nebo propadnutí okraje se stroj může náhle převrhnout. Stroj je třeba udržovat v bezpečné vzdálenosti (dvojnásobek šířky stroje) od veškerých rizikových prvků. K sečení trávy v těchto oblastech používejte ručně vedenou sekačku nebo vyžínač.

  • Na svahu stroj nerozjíždějte, nezastavujte ani jej neotáčejte. Neměňte náhle rychlost ani směr. Zatáčejte pomalu a postupně.

  • Nepracujte se strojem v podmínkách, kdy nelze zaručit odpovídající trakci, schopnost řízení nebo stabilitu. Uvědomte si, že při práci se strojem na mokré trávě, napříč svahem nebo po svahu dolů může dojít ke ztrátě jeho tahového výkonu. V případě ztráty tahového výkonu hnacích kol hrozí sklouznutí a ztráta brzdného účinku nebo řízení. Stroj se může sesunout, i když jsou hnací kola zastavena.

  • Odstraňte nebo vyznačte překážky, jako jsou příkopy, díry, vyjeté koleje, hrboly, kameny nebo jiné skryté překážky. Vysoká tráva může překážky skrýt. Stroj se může na nerovném terénu převrhnout.

  • Při práci s příslušenstvím nebo přídavným zařízením, jako jsou například systémy sběru trávy, buďte velmi opatrní. Tato zařízení totiž mohou mít vliv na stabilitu stroje a způsobit ztrátu kontroly. Dodržujte pokyny pro využití protizávaží.

  • Je-li to možné, při práci na svahu mějte plošinu spuštěnou u země. Zvednutím plošiny při práci na svahu může dojít k narušení stability stroje.

  g221745

  Použití parkovací brzdy

  Při zastavení stroje či ponechání stroje bez dozoru vždy zatáhněte parkovací brzdu.

  Zatažení parkovací brzdy

  Zaparkujte stroj na rovném povrchu.

  g187227

  Uvolnění parkovací brzdy

  g187226

  Používání ovládacího spínače žacích nožů (PTO)

  Ovládací spínač žacích nožů (PTO) slouží ke spuštění a zastavení žacích nožů sekačky a veškerých poháněných přídavných zařízení.

  Používání ovládacího spínače žacích nožů (PTO)

  Note: Zapnutí ovládacího spínače žacích nožů (PTO) se škrticí klapkou nastavenou na polovinu nebo méně způsobí nadměrné opotřebení hnacích řemenů.

  g008945

  Vypnutí ovládacího spínače žacích nožů (PTO)

  g009174

  Ovládání škrticí klapky

  Ovladač škrticí klapky můžete nastavit mezi polohami pro RYCHLý CHOD a POMALý CHOD (Obrázek 22).

  Při zapínání sekací plošiny pomocí ovládacího spínače žacích nožů (PTO) vždy používejte polohu pro RYCHLý CHOD.

  g008946

  Spuštění a vypnutí motoru

  Startování motoru za normálního počasí

  Important: Nepoužívejte startovací cykly delší než 30 sekund za minutu, aby nedošlo k přehřátí motoru startéru.

  Note: Pokud startujete motor poprvé po úplném vyprázdnění paliva z palivového systému, mohou být nutné další startovací cykly.

  g032593

  Startování motoru za chladného počasí (pod -5 °C)

  Používejte motorový olej odpovídající teplotě, při které je motor startován, viz Specifikace motorového oleje.

  Important: Nepoužívejte startovací cykly delší než 30 sekund za minutu, aby nedošlo k přehřátí motoru startéru.

  Note: Nepoužívejte palivo, které zůstalo v nádrži od léta. Používejte pouze čistou zimní motorovou naftu.

  g032594

  Vypnutí motoru

  Výstraha

  Děti nebo okolostojící osoby se mohou zranit, pokud by se pokoušely stroj ponechaný bez dozoru uvést do pohybu nebo obsluhovat.

  Pokaždé, když stroj necháte bez dozoru, vytáhněte klíč a zatáhněte parkovací brzdu.

  g032595

  Important: Před přepravou nebo uskladněním stroje zavřete uzavírací ventil paliva, aby nedošlo k úniku paliva. Před přepravou stroje zatáhněte parkovací brzdu. Vyjměte klíč, aby nemohlo dále pracovat palivové čerpadlo a nedošlo tak k vybití akumulátoru.

  Použití ovládacích pák pojezdu

  g004532

  Řízení stroje

  Hnací kola se otáčejí nezávisle, neboť každý hřídel je poháněn hydromotorem. Kolem na jedné straně můžete otáčet dozadu a druhým kolem můžete otáčet dopředu, což zajišťuje otáčení stroje na místě. Tím se značně zvyšuje ovladatelnost stroje, avšak na způsob jeho ovládání si určitou chvíli možná budete muset zvykat.

  Ovladačem škrticí klapky je možno regulovat otáčky motoru za minutu (ot/min). Chcete-li zajistit nejvyšší účinnost stroje, posuňte ovladač škrticí klapky do polohy RYCHLý CHOD. Při sekání vždy pracujte se škrticí klapkou v poloze rychlý chod.

  Důležité upozornění

  Stroj se může otáčet velmi rychle. Můžete nad ním ztratit kontrolu, což může vést ke zranění nebo poškození stroje.

  • Při zatáčení dbejte opatrnosti.

  • Před prováděním ostrých otáček zpomalte.

  Jízda dopředu

  Note: Pokud přesunete ovládání pojezdu při zatažené parkovací brzdě, dojde k vypnutí motoru.

  Chcete-li stroj zastavit, přesuňte obě ovládací páky pojezdu do NEUTRáLNí polohy.

  1. Uvolněte parkovací brzdu; viz část Uvolnění parkovací brzdy.

  2. Přemístěte páky do středové odjištěné polohy.

  3. Chcete-li jet dopředu, pomalu přesuňte ovládací páky pojezdu dopředu (Obrázek 27).

   g008952

  Jízda dozadu

  1. Přemístěte páky do středové odjištěné polohy.

  2. Chcete-li jet dozadu, pomalu přesuňte ovládací páky pojezdu dozadu (Obrázek 28).

   g008953

  Použití bočního výhozu

  Pouze stroje s bočním výhozem

  Sekačka je vybavena závěsným deflektorem trávy, který rozptyluje posekanou trávu do stran a směruje ji dolů do travního koberce.

  Nebezpečí

  Jestliže nejsou řádně namontovány deflektor trávy, kryt výhozu nebo kompletní sestava sběracího koše, hrozí vám i ostatním nebezpečí kontaktu s rotujícími žacími noži nebo zasažení vymrštěnými předměty. Kontakt s rotujícími žacími noži a vymrštěné předměty mohou způsobit vážné zranění nebo smrt.

  • Nikdy neodstraňujte deflektor trávy ze sekačky, neboť deflektor trávy směruje materiál dolů k trávníku. Jestliže dojde k poškození tohoto deflektoru, neprodleně jej vyměňte.

  • Nikdy nevkládejte ruce nebo nohy do prostoru pod sekací plošinou.

  • Nikdy se nepokoušejte o čištění prostoru výhozu nebo žacích nožů, pokud nepřepnete ovládací spínač žacích nožů (PTO) do polohy VYPNUTO, neotočíte klíčový přepínač do polohy VYPNUTO a nevyjmete klíč z klíčového přepínače.

  • Deflektor trávy musí být ve snížené poloze.

  Seřízení výšky sekání

  Použití přepravního zámku

  Přepravní zámek má 2 polohy a používá se s pedálem zvedání plošiny. Sekací plošinu lze uvést do ODJIšTěNé polohy a ZAJIšTěNé polohy pro přepravu (Obrázek 29).

  g229103

  Nastavení kolíku pro změnu výšky sekání

  Výšku sekání můžete nastavit v rozsahu od 25 do 140 mm v krocích po 6 mm přemístěním vidlicového kolíku do různých otvorů.

  1. Přesuňte přepravní zámek do zajištěné polohy.

  2. Nohou sešlápněte pedál zvedání plošiny a zvedněte sekací plošinu do přepravní polohy (také do polohy výšky sekání 140 mm), viz Obrázek 30.

  3. Chcete-li provést změnu nastavení, otočte kolík o 90 stupňů a vyjměte jej z držáku pro nastavení výšky sekání (Obrázek 30).

  4. V závislosti na požadované výšce sekání vyberte otvor v konzole pro změnu výšky sekání a zasuňte do něj kolík (Obrázek 30).

  5. Zatlačte na zvedání plošiny, vytáhněte přepravní zámek dozadu a pomalu spusťte sekací plošinu dolů.

   g027343

  Seřízení ochranných válců

  Pro stroje s bočním výhozem

  Výšku ochranných válců změňte při každé úpravě výšky sekání.

  1. Zaparkujte stroj na rovném povrchu, vypněte ovládací spínač žacích nožů a zatáhněte parkovací brzdu.

  2. Před opuštěním místa obsluhy vypněte motor, vytáhněte klíč a počkejte, dokud se nezastaví všechny pohybující se součásti.

  3. Upravte nastavení ochranných válců, viz Obrázek 31, Obrázek 32 a Obrázek 33.

   g029955
   g029956
   g029957

  Seřízení ochranných válců

  Pro stroje se zadním výhozem

  Při každé změně výšky sekání se doporučuje upravit rovněž výšku ochranných válců.

  1. Zaparkujte stroj na rovném povrchu, vypněte ovládací spínač žacích nožů a zatáhněte parkovací brzdu.

  2. Před opuštěním místa obsluhy vypněte motor, vytáhněte klíč a počkejte, dokud se nezastaví všechny pohybující se součásti.

  3. Upravte nastavení ochranných válců, viz Obrázek 34 a Obrázek 35.

   g024242
   g024243

  Nastavení excentrických zámků usměrňovače toku

  Pro stroje s bočním výhozem

  Tento postup se vztahuje pouze na stroje se zámky usměrňovače toku. Některé modely jsou namísto zámků usměrňovače toku vybaveny maticemi a šrouby a nastavování může být stejné.

  Tok výhozu sekačky můžete nastavit pro různé typy podmínek sekání. Excentrické zámky a usměrňovač umístěte tak, aby byla zajištěna co nejlepší kvalita řezu.

  1. Zaparkujte stroj na rovném povrchu, vypněte ovládací spínač žacích nožů a zatáhněte parkovací brzdu.

  2. Před opuštěním místa obsluhy vypněte motor, vytáhněte klíč a počkejte, dokud se nezastaví všechny pohybující se součásti.

  3. Chcete-li excentrické zámky seřídit, otočte pákou nahoru a excentrické zámky uvolněte (Obrázek 36).

  4. Nastavte usměrňovač a excentrické zámky v drážkách na požadovaný tok výhozu.

  5. Otočte páky dozadu a usměrňovač a excentrické zámky utáhněte (Obrázek 36).

  6. Pokud excentrické zámky nezajišťují usměrňovač na místě nebo jsou příliš utažené, povolte páku a poté excentrickým zámkem pootočte.

   Note: Nastavte excentrický zámek tak, abyste dosáhli požadovaného zajišťovacího tlaku.

   g027727

  Nastavení usměrňovače toku

  Pro stroje s bočním výhozem

  Následující obrázky slouží pouze jako doporučení pro použití. Nastavení se liší podle typu trávy, vlhkosti a výšky trávy.

  Note: Pokud výkon motoru klesne a pojezdová rychlost sekačky je stejná, otevřete usměrňovač.

  Poloha A

  Jedná se o krajní zadní polohu. Navrhované použití u této polohy je následující:

  • Krátká tráva, lehké sekání

  • Suché podmínky

  • Kratší zbytky posekané trávy

  • Odhazuje zbytky posekané trávy dále od sekačky

   g005832

  Poloha B

  Tuto polohu používejte při sběru trávy. Usměrňovač vždy vyrovnejte s otvorem fukaru.

  g005833

  Poloha C

  Jde o zcela otevřenou polohu. Navrhované použití u této polohy je následující:

  • Dlouhá tráva, sekání hustého trávníku

  • Mokré podmínky

  • Snižuje spotřebu energie motoru

  • Umožňuje zvýšenou pojezdovou rychlost v těžkých podmínkách

   g005834

  Práce se snímačem přehřátí

  Tento stroj je vybaven snímačem, který vypíná sekací plošinu, pokud dojde k přehřátí motoru. Když se motor přehřívá, aktivuje se akustická výstraha, rozsvítí se kontrolka a sekací plošina se vypne.

  Pokud se sekací plošina automaticky vypne z důvodu přehřátí, budete moci přejet se strojem na bezpečné místo nebo na nákladní vozidlo či přívěs.

  Pokud se stroj přehřívá, dbejte na to, aby v oblasti kolem motoru a chladiče nebyly žádné nečistoty. Vypněte motor a před opětovným zapnutím sekací plošiny jej nechejte vychladnout. Pokud se motor nadále přehřívá, předejte stroj autorizovanému servisnímu prodejci.

  Provozní tipy

  Použití nastavení škrticí klapky rychlý chod“

  Pro získání nejlepších výsledků sečení a maximální cirkulace vzduchu nastavte otáčky motoru do polohy RYCHLý CHOD. Pro správné odvádění posekané trávy je vyžadován vzduch. Výšku sekání tedy nenastavujte do tak nízké polohy, aby sekací plošina byla zcela obklopena neposečenou trávou. Vždy se snažte jednu stranu sekací plošiny vést mimo neposečenou trávu, aby mohl být přiváděn vzduch do sekací plošiny.

  První sečení trávníku

  Trávu sekejte na větší délku, než je běžné, aby nastavená výška sekání sekací plošiny nezpůsobovala skalpování nerovného povrchu. Obecně platí, že nejvhodnější výška sekání je ta, která byla použita naposledy. Pokud sekáte trávu delší než 15 cm, v zájmu zajištění přijatelné kvality sekání může být vhodné trávu sekat nadvakrát.

  Sekání třetiny výšky trávy

  Nejlepší je sekat vždy jen asi třetinu výšky travních stébel. Sekání větší délky se nedoporučuje, jestliže tráva není řídká nebo pokud není pozdní podzim, kdy tráva roste pomaleji.

  Střídání směru sekání

  Střídejte směr sekání, abyste udrželi stébla trávy ve vzpřímené poloze. Tím současně napomáháte dobrému rozptylu posekané trávy, což podporuje její rozklad a přechod živin do půdy.

  Správné intervaly sekání

  V jednotlivých ročních obdobích roste tráva různou rychlostí. V zájmu zajištění stejné výšky sekání brzy na jaře sekejte častěji. V polovině léta, kdy se růst trávy zpomaluje, sekejte méně častěji. Pokud nemůžete sekat delší dobu, nejprve posekejte s nastavenou vysokou výškou sekání, pak znovu sekejte o 2 dny později s nižším nastavením výšky.

  Použití pomalejší rychlosti sekání

  Lepší kvality sekání dosáhnete za určitých podmínek snížením pojezdové rychlosti.

  Vyhněte se příliš nízkému sekání

  Při sečení nerovného trávníku zvyšte výšku sekání, abyste zabránili skalpování trávníku.

  Zastavení stroje

  Pokud během sekání musíte zastavit dopředný pohyb stroje, může na váš trávník odpadnout shluk trávy. Abyste tomu zabránili, přejeďte na dříve posekaný prostor se zapnutými noži nebo vypněte sekací plošinu při pohybu vpřed.

  Udržování spodku sekací plošiny v čistotě

  Po každém sekání očistěte spodek sekací plošiny od zbytků trávy a ostatních nečistot. Jestliže se v sekací plošině vytvoří usazeniny posekané trávy a zeminy, kvalita sekání se bude postupně snižovat.

  Údržba žacího nože (nožů)

  Žací nůž udržujte ostrý po celou sezónu, protože pouze ostrý nůž seká čistě a nedochází k trhání či třepení stébel trávy. Trhání a třepení trávy při sekání způsobuje, že travní stébla na řezu hnědnou, což zpomaluje růst trávy a zvyšuje její náchylnost k chorobám. Po každém použití kontrolujte, zda jsou žací nože ostré a nedošlo k jejich opotřebení či poškození. Zabruste veškeré nerovnosti a podle potřeby nože nabruste. Pokud je žací nůž poškozený nebo opotřebený, ihned jej nahraďte originálním žacím nožem Toro.

  Po provozu

  Bezpečnostní opatření po použití

  Obecné bezpečnostní informace

  • V zájmu předcházení vzniku požáru odstraňujte z žacích jednotek, tlumičů výfuku a motoru trávu a jiné nečistoty. Místa potřísněná uniklým olejem nebo palivem vždy očistěte.

  • Před uskladněním nebo přepravou stroje uzavřete přívod paliva a vyjměte klíč.

  • Při přepravě stroje a vždy, když stroj nepoužíváte, vyřaďte pohon přídavných zařízení.

  • Před uskladněním stroje v jakýchkoli uzavřených prostorech nechejte vždy vychladnout motor.

  • Nikdy neskladujte stroj nebo nádobu s palivem v blízkosti otevřeného ohně, zdroje jisker nebo tepla, například ohřívače vody a jiných zařízení.

  Použití uzavíracího ventilu paliva

  Uzavírací ventil paliva se nachází pod sedadlem. Dostanete se k němu tak, že posunete sedadlo dopředu.

  Uzavírací ventil paliva zavřete před přepravou, údržbou a uskladněním stroje.

  Před nastartováním motoru se přesvědčte, zda je uzavírací ventil paliva otevřen.

  g008948

  Ruční tlačení stroje

  Important: Stroj tlačte vždy rukama. Stroj není dovoleno vléct, jinak hrozí poškození hydraulického systému.

  Tlačení stroje

  1. Zaparkujte stroj na rovném povrchu, vypněte ovládací spínač žacích nožů a zatáhněte parkovací brzdu.

  2. Před opuštěním místa obsluhy vypněte motor, vytáhněte klíč a počkejte, dokud se nezastaví všechny pohybující se součásti.

  3. Chcete-li stroj tlačit, otočte obtokovými ventily o 1 otáčku proti směru hodinových ručiček (Obrázek 41).

   Note: Tím umožníte obtok hydraulické kapaliny mimo čerpadlo, a tedy i otáčení kol.

   Important: Neotáčejte obtokovými ventily o více než 1 otáčku. Jinak by mohlo dojít k uvolnění ventilů z tělesa a vytečení kapaliny.

  4. Před tlačením odjistěte parkovací brzdu.

  Změna na provozní režim

  Chcete-li se strojem začít pracovat, otočte obtokovými ventily ve směru hodinových ručiček o 1 otáčku (Obrázek 41).

  Note: Obtokové ventily neutahujte nadměrně.

  Important: Stroj se neuvede do pohybu, pokud nejsou obtokové ventily otočené dovnitř.

  g010371

  Přeprava stroje

  K přepravě stroje používejte nákladní vůz nebo přívěs se zvýšenou odolností. Použijte nájezdovou plošinu plné šířky. Nákladní vůz nebo přívěs musí být vybaven nezbytnými brzdami, veškerým osvětlením a označením vyžadovaným předpisy. Pečlivě si přečtěte všechny bezpečnostní pokyny. Tyto informace mohou pomoci zabránit vašemu zranění či zranění okolostojících osob. Podrobné informace najdete v nařízeních místních úřadů týkající se požadavků na přívěsy a upevňování tažených vozidel.

  Důležité upozornění

  Jízda po silnici bez směrových světel, osvětlení, označení odrazovými sklíčky a označení symbolem pomalu jedoucího vozidla je nebezpečná a může vést k nehodám s možným zraněním.

  Nejezděte se strojem po veřejné komunikaci nebo silnici.

  Výběr přívěsu

  Důležité upozornění

  Nakládání stroje na přívěs nebo nákladní vozidlo zvyšuje možnost převrácení, které může způsobit vážné zranění nebo smrt (Obrázek 42).

  • Používejte pouze nájezdovou plošinu plné šířky. Nepoužívejte samostatné nájezdové plošiny určené k umístění na každé straně stroje.

  • Nepřekračujte úhel 15° mezi nájezdovou plošinou a zemí ani mezi plošinou a plochou přívěsu nebo nákladního vozu.

  • Přesvědčte se, že délka nájezdové plošiny odpovídá alespoň 4násobku vzdálenosti ložné plochy přívěsu nebo nákladního automobilu od země. Tím bude zajištěno, že na rovném povrchu nepřekročí úhel nájezdové plošiny 15 stupňů.

  g027996

  Naložení stroje

  Důležité upozornění

  Nakládání stroje na přívěs nebo nákladní vozidlo zvyšuje pravděpodobnost převrácení, které může způsobit vážné zranění nebo smrt.

  • Při manipulaci se strojem na nájezdové plošině dbejte extrémní opatrnosti.

  • Na nájezdovou plošinu najíždějte zadní stranou stroje a sjíždějte ji s přední stranou stroje dolů.

  • Při jízdě se strojem po nájezdové plošině se vyhýbejte prudkému zrychlování nebo zpomalování, neboť tak může dojít ke ztrátě kontroly nad strojem nebo převrácení stroje.

  1. Je-li použit přívěs, připojte jej k vlečnému vozidlu a připevněte bezpečnostní řetězy.

  2. Je-li to možné, připojte brzdy a světla přívěsu.

  3. Snižte nájezdovou plošinu dolů, přičemž dbejte, aby úhel mezi plošinou a zemí nepřekročil 15 stupňů (Obrázek 42).

  4. Na nájezdovou plošinu najíždějte zadní stranou stroje (Obrázek 43).

   g028043
  5. Vypněte motor, vyjměte klíč a zatáhněte parkovací brzdu.

  6. Upevněte stroj poblíž předních otočných kol a zadního nárazníku pomocí popruhů, řetězů, lan nebo provazů (Obrázek 44). Postupujte podle směrnic místních úřadů na uvazování strojů.

   g028622

  Vyložení stroje

  1. Snižte nájezdovou plošinu dolů, přičemž dbejte, aby úhel mezi plošinou a zemí nepřekročil 15 stupňů (Obrázek 42).

  2. Z nájezdové plošiny sjíždějte přední stranou stroje (Obrázek 43).

  Použití zvedáku Z Stand

  Zvedák Z Stand zvedá přední stranu stroje, což umožňuje vyčistit sekačku a demontovat nože.

  Důležité upozornění

  Stroj může na někoho spadnout a způsobit vážné zranění nebo smrt.

  • Při používání zvedáku Z Stand se strojem buďte mimořádně opatrní.

  • Zvedák Z Stand používejte pouze k čištění sekačky a demontáži nožů.

  • Nenechávejte stroj na zvedáku Z Stand dlouhou dobu.

  • Před prováděním jakékoli údržby sekačky vždy vypněte motor, zatáhněte parkovací brzdu a vyjměte klíč.

  Najetí na zvedák Z Stand

  Important: Zvedák Z Stand používejte na rovném povrchu.

  1. Zvedněte sekací plošinu do přepravní polohy.

  2. Vytáhněte kolík držáku (Obrázek 45).

   g001811
  3. Zvedněte západku.

  4. Vyklopte opěru zvedáku dopředu, zvedák posuňte směrem ke stroji a zasuňte jej do spodní části drážky (Obrázek 45 a Obrázek 46).

   g001812
  5. Položte opěru zvedáku na zem a usaďte západku na otočný čep (Obrázek 46).

  6. Nastartujte motor a nechejte jej běžet na půl plynu.

   Note: Nejlepších výsledků dosáhnete, pokud opěru zvedáku umístíte do štěrbiny na chodníku nebo do trávníku (Obrázek 46).

  7. Najeďte se strojem na zvedák. Zastavte se, když západka přepadne přes čep do zajištěné polohy (Obrázek 46).

  8. Zatáhněte parkovací brzdu a vypněte motor.

  9. Založte hnací kola klíny nebo bloky.

   Důležité upozornění

   Parkovací brzda nemusí stroj zastavený na zvedáku Z Stand udržet a může zapříčinit zranění osob nebo poškození majetku.

   Neparkujte na zvedáku Z Stand, aniž byste kola založili klíny nebo bloky.

  10. Proveďte údržbu.

  Sjetí ze zvedáku Z Stand

  1. Odstraňte klíny nebo bloky.

  2. Zvedněte západku do odjištěné polohy (Obrázek 47).

   g001813
  3. Nastartujte motor a nastavte jej na půl plynu. Deaktivujte parkovací brzdu.

  4. Pomalu sjeďte ze zvedáku směrem dozadu.

  5. Vraťte zvedák do klidové polohy (Obrázek 45).

  Údržba

  Levá a pravá strana stroje se určuje z pohledu obsluhy z běžné pracovní pozice.

  Doporučený harmonogram údržby

  Servisní intervalPostup při údržbě
  Po prvních 8 hodinách
 • Zkontrolujte hladinu kapaliny v chladicí soustavě motoru.
 • Zkontrolujte hydraulickou kapalinu.
 • Po prvních 25 hodinách
 • Vyměňte filtr hydraulické kapaliny.
 • Po prvních 50 hodinách
 • Vyměňte motorový olej.
 • Vyměňte filtr motorového oleje.
 • Vyměňte motorový olej.
 • Po prvních 100 hodinách
 • Zkontrolujte korunovou matici náboje kola.
 • Vyměňte olej převodovky.
 • Při každém použití nebo denně
 • Vyzkoušejte bezpečnostní systém.
 • Zkontrolujte hladinu motorového oleje.
 • Zkontrolujte hladinu kapaliny v chladicí soustavě motoru.
 • Vyčistěte chladič motorového oleje.
 • Zkontrolujte nože.
 • Vyčistěte sekací plošinu.
 • Po každých 25 hodinách provozu
 • Promažte sekací plošinu a vřetena.
 • Promažte rameno napínací kladky řemene na sekačce.
 • Promažte rameno napínací kladky řemene čerpadla.
 • Promažte rameno napínací kladky hnacího řemene vývodového hřídele.
 • Promažte brzdovou páku.
 • Zkontrolujte hydraulickou kapalinu.
 • Po každých 40 hodinách provozu
 • Vypusťte vodu z odlučovače.
 • Po každých 50 hodinách provozu
 • Zkontrolujte tlak v pneumatikách.
 • Zkontrolujte hnací řemen vývodového hřídele.
 • Zkontrolujte hnací řemen čerpadla.
 • Zkontrolujte řemen alternátoru.
 • Po každých 100 hodinách provozu
 • Promažte čepy zvedání plošiny.
 • Vyměňte motorový olej.
 • Vyměňte motorový olej.
 • Zkontrolujte hladinu oleje v převodovce.
 • Zkontrolujte hadice chladicího systému motoru.
 • Zkontrolujte řemeny, zda nejsou popraskané nebo opotřebené.
 • Zkontrolujte hydraulické hadice.
 • Po každých 150 hodinách provozu
 • Do stroje aplikujte lehký olej nebo nastříkejte mazivo ve spreji, viz část Mazání“.
 • Po každých 200 hodinách provozu
 • Vyměňte filtr motorového oleje.
 • Promažte otočný čep brzdy.
 • Po každých 250 hodinách provozu
 • Vzduchový filtr zkontrolujte a/nebo vyměňte(v prašném nebo špinavém prostředí provádějte častěji).
 • Pokud používáte kapalinu Mobil® 1, vyměňte hydraulickou kapalinu a filtr hydraulické kapaliny.
 • Po každých 400 hodinách provozu
 • Vyměňte palivový filtr(v prašném nebo špinavém prostředí provádějte častěji).
 • Po každých 500 hodinách provozu
 • Zkontrolujte korunovou matici náboje kola.
 • Nastavte ložisko otočného kola.
 • Seřiďte elektrickou spojku.
 • Pokud používáte hydraulickou kapalinu Toro® HYPR-OIL™ 500, vyměňte hydraulickou kapalinu a filtr hydraulické kapaliny.
 • Každý rok
 • Promažte čepy předních otočných kol. (v prašném nebo špinavém prostředí provádějte častěji).
 • Promažte náboje otočných kol.
 • Vyměňte olej převodovky.
 • Vyměňte chladicí kapalinu motoru.
 • Important: Další pokyny k postupům údržby naleznete v uživatelské příručce k motoru.

  Výstraha

  Jestliže ponecháte klíč ve spínači, může motor kdokoli náhodně spustit a způsobit vám nebo přihlížejícím osobám vážné zranění.

  Před prováděním jakékoli údržby vyjměte klíč ze spínače.

  Postupy před údržbou stroje

  Bezpečnost při provádění úkonů údržby

  • Před opravou stroje proveďte následující opatření:

   • Vypněte pohony.

   • Zatáhněte parkovací brzdu.

   • Vypněte motor a vyjměte klíč ze zapalování.

   • Odpojte kabel zapalovací svíčky.

  • Zaparkujte stroj na rovném povrchu.

  • Aby se předešlo požáru, odstraňujte ze žacích jednotek, pohonů, tlumičů výfuku a motoru trávu a nečistoty.

  • Místa potřísněná uniklým olejem nebo palivem vždy očistěte.

  • Nedovolte, aby servisní práce na stroji prováděla nezaškolená osoba.

  • Pokud je třeba stroj a/nebo součásti podepřít, použijte zdviháky.

  • Ze součástí, ve kterých je uložena energie, opatrně uvolněte tlak.

  • Před prováděním jakýchkoli oprav odpojte akumulátor nebo vyjměte kabel zapalovací svíčky. Jako první odpojte zápornou svorku a jako poslední kladnou svorku. Jako první připojte kladnou svorku a jako poslední zápornou svorku.

  • Při kontrole žacích nožů si počínejte opatrně. Před prováděním servisních prací na žacích nožích nože zabalte nebo používejte silně polstrované rukavice a postupujte se zvýšenou opatrností. Žací nože pouze vyměňujte – nepokoušejte se je rovnat nebo svařovat.

  • Nepřibližujte nohy ani ruce do blízkosti pohyblivých částí. Pokud je to možné, neprovádějte seřizování při běžícím motoru.

  • Udržujte všechny součásti v bezvadném provozním stavu a všechny upevňovací prvky utažené, zejména upevňovací prvky žacích nožů. Nahraďte všechny opotřebené nebo poškozené štítky.

  • Nikdy neblokujte příslušnou funkci bezpečnostního zařízení, ani nesnižujte úroveň ochrany, kterou bezpečnostní zařízení poskytuje. Pouze pravidelně kontrolujte jejich správnou činnost.

  • Používejte pouze originální náhradní díly společnosti Toro.

  • Činnost parkovací brzdy často kontrolujte. Podle potřeby brzdu seřiďte a opravte.

  Uvolnění příčky sekací plošiny

  Povolte spodní šroub příčky sekací plošiny a příčku uvolněte, abyste získali přístup ke spodní části sekací plošiny (Obrázek 48). Po provedení údržby příčku namontujte a utáhněte šroub.

  g027945

  Demontáž plechového krytu

  Povolte 2 přední šrouby a demontujte plechový kryt, abyste získali přístup k řemenům a vřetenům sekačky (Obrázek 49). Po provedení údržby namontujte plechový kryt a utáhněte šrouby.

  g027946

  Mazání

  Mazání stroje

  Pokud stroj používáte v extrémně prašném nebo písčitém prostředí, mazání provádějte častěji.

  Typ maziva: mazivo č. 2 na bázi lithia nebo molybdenové mazivo

  1. Zaparkujte stroj na rovném povrchu, vypněte ovládací spínač žacích nožů a zatáhněte parkovací brzdu.

  2. Před opuštěním místa obsluhy vypněte motor, vytáhněte klíč a počkejte, dokud se nezastaví všechny pohybující se součásti.

  3. Hadrem očistěte maznice.

   Note: Nezapomeňte odstranit případnou barvu z přední strany maznice (maznic).

  4. K maznici připojte mazací pistoli.

  5. Pumpujte mazivo do maznice, dokud nezačne vytékat z ložisek.

  6. Otřete přebytečné mazivo.

  Mazání čepů předních otočných kol

  Servisní intervalPostup při údržbě
  Každý rok
 • Promažte čepy předních otočných kol. (v prašném nebo špinavém prostředí provádějte častěji).
  1. Sejměte protiprachový kryt a nastavte čepy otočných kol; protiprachový kryt mějte sejmutý, dokud mazání nedokončíte, viz Nastavení ložiska otočného kola.

  2. Demontujte šestihrannou zátku.

  3. Do otvoru zašroubujte maznici.

  4. Naplňte maznici mazivem, dokud nezačne vytékat z okolí horního ložiska.

  5. Demontujte maznici z otvoru. Namontujte šestihrannou zátku a protiprachový kryt.

  Doplňování maziva

  Promažte maznice podle pokynů uvedených na štítku Check Service Reference Aid“ (Pomůcka pro referenci při kontrole a servisu, Obrázek 50 nebo Obrázek 51).

  decal136-5510
  decal136-5519

  Aplikace lehkého oleje nebo maziva ve spreji

  Stroje s bočním výhozem
  Servisní intervalPostup při údržbě
  Po každých 100 hodinách provozu
 • Promažte čepy zvedání plošiny.
 • Promažte čepy zvedání plošiny.

  g017028

  Aplikace lehkého oleje nebo maziva ve spreji

  Stroje se zadním výhozem
  Servisní intervalPostup při údržbě
  Po každých 150 hodinách provozu
 • Do stroje aplikujte lehký olej nebo nastříkejte mazivo ve spreji, viz část Mazání“.
 • Stroj promažte v následujících oblastech mazivem ve spreji nebo lehkým olejem.

  • Ovládací spínač sedadla

  • Otočný čep rukojeti brzdy

  • Pouzdra táhla brzdy

  • Bronzová pouzdra ovládacího prvku pojezdu

  Promazávání sekací plošiny a napínacích kladek řemene

  Servisní intervalPostup při údržbě
  Po každých 25 hodinách provozu
 • Promažte sekací plošinu a vřetena.
 • Promažte rameno napínací kladky řemene na sekačce.
 • Promažte rameno napínací kladky řemene čerpadla.
 • Promažte rameno napínací kladky hnacího řemene vývodového hřídele.
 • Mazivo č. 2 na bázi lithia nebo molybdenové mazivo.

  Important: Každý týden kontrolujte, zda jsou vřetena žací jednotky naplněna mazivem.

  1. Zaparkujte stroj na rovném povrchu, vypněte ovládací spínač žacích nožů a zatáhněte parkovací brzdu.

  2. Před opuštěním místa obsluhy vypněte motor, vytáhněte klíč a počkejte, dokud se nezastaví všechny pohybující se součásti.

  3. Povolte spodní šroub, který upevňuje příčku sekací plošiny k sekací plošině; viz Uvolnění příčky sekací plošiny.

  4. Demontujte plechový kryt, viz Demontáž plechového krytu.

  5. Demontujte kryty řemenů.

  6. Promažte rameno napínací řemenice na sekací plošině (Obrázek 53).

  7. Promažte maznice na tlačných ramenech (Obrázek 53 nebo Obrázek 54).

   g187362
   g194085
  8. Promažte rameno napínací kladky hnacího řemene vývodového hřídele (Obrázek 55).

  9. Promažte rameno napínací kladky řemene čerpadla (Obrázek 55).

   g007170
  10. Namontujte plechový kryt.

  11. Utáhněte spodní šroub, který upevňuje příčku sekací plošiny k sekací plošině.

  Mazání nábojů otočných kol

  Servisní intervalPostup při údržbě
  Každý rok
 • Promažte náboje otočných kol.
  1. Zaparkujte stroj na rovném povrchu, vypněte ovládací spínač žacích nožů a zatáhněte parkovací brzdu.

  2. Před opuštěním místa obsluhy vypněte motor, vytáhněte klíč a počkejte, dokud se nezastaví všechny pohybující se součásti.

   g006115
  3. Zvedněte sekačku, abyste mohli zahájit mazání.

  4. Demontujte otočné kolo z vidlice otočného kola.

  5. Sejměte ochranné kryty z náboje kola.

  6. Demontujte distanční matici ze sestavy hřídele v otočném kole.

   Note: Distanční matice jsou zajištěny k hřídeli pomocí lepidla pro zajištění závitů.

  7. Demontujte hřídel (s druhou distanční maticí stále namontovanou na ní) ze sestavy kola.

  8. Vypačte těsnění a zkontrolujte, zda ložiska nejsou opotřebená nebo poškozená, a v případě potřeby je vyměňte.

  9. Do ložisek aplikujte univerzální mazivo.

  10. Do kola vložte jedno ložisko a jedno nové těsnění.

   Note: Vyměňte těsnění.

  11. Pokud na sestavě hřídele chybí obě distanční matice, na jednu distanční matici naneste lepidlo pro zajištění závitů a matici našroubujte na hřídel tak, aby plošky pro klíč směřovaly ven.

   Note: Distanční matici nešroubujte až na úplný konec hřídele. Od vnějšího povrchu distanční matice ke konci hřídele uvnitř matice ponechejte přibližně 3 mm.

  12. Montážní celek matice a hřídele vložte do kola ze strany kola s novým těsněním a ložiskem.

  13. Otočte otevřený konec kola směrem nahoru a vyplňte prostor uvnitř kola kolem hřídele univerzálním mazivem.

  14. Do kola vložte druhé ložisko a nové těsnění.

  15. Na druhou distanční matici naneste lepidlo pro zajištění závitů a našroubujte ji na hřídel tak, aby plošky pro klíč směřovaly ven.

  16. Matici utáhněte na utahovací moment 8 až 9 Nm, povolte ji a znovu utáhněte na utahovací moment 2 až 3 Nm.

   Note: Ujistěte se, že hřídel ze žádné matice nevyčnívá.

  17. Na náboj kola nasaďte ochranné kryty a vložte kolo do vidlice otočného kola.

  18. Namontujte šroub otočného kola a zcela utáhněte matici.

  Important: Aby nedošlo k poškození těsnění a ložiska, často kontrolujte seřízení ložiska. Otočným kolem zatočte. Kolo se nesmí volně otáčet (o více než 1 nebo 2 otáčky) ani nesmí mít boční vůli. Pokud se kolo volně otáčí, nastavte utahovací moment na distanční matici tak, aby byl patrný mírný odpor. Naneste další vrstvu lepidla pro zajištění závitů.

  Údržba motoru

  Bezpečnost při údržbě motoru

  • Před kontrolou hladiny oleje a doplňováním oleje do klikové skříně vypněte motor a vyjměte klíč.

  • Nepřibližujte ruce, nohy, obličej, jiné části těla ani oděv k tlumiči ani jiným horkým povrchům.

  Údržba vzduchového filtru

  Note: Pokud pracujete v extrémně prašném nebo písčitém prostředí, filtry kontrolujte častěji.

  Vyjmutí vzduchového filtru

  Servisní intervalPostup při údržbě
  Po každých 250 hodinách provozu
 • Vzduchový filtr zkontrolujte a/nebo vyměňte(v prašném nebo špinavém prostředí provádějte častěji).
  1. Zaparkujte stroj na rovném povrchu, vypněte ovládací spínač žacích nožů a zatáhněte parkovací brzdu.

  2. Před opuštěním místa obsluhy vypněte motor, vytáhněte klíč a počkejte, dokud se nezastaví všechny pohybující se součásti.

  3. Uvolněte západky na vzduchovém filtru a stáhněte kryt vzduchového filtru z tělesa vzduchového filtru (Obrázek 57).

  4. Očistěte vnitřní stranu krytu vzduchového filtru stlačeným vzduchem.

  5. Opatrně vysuňte filtr z tělesa vzduchového filtru (Obrázek 57).

   Note: Dejte pozor, abyste filtrem nenarazili do boční strany tělesa.

  6. Přesvědčte se, zda filtr není poškozený – zkontrolujte filtr pohledem proti jasnému světlu, které filtr zvenčí osvítí.

   Note: Díry ve filtru se budou jevit jako jasné body. Je-li filtr poškozen, zlikvidujte jej.

   g001049

  Montáž vzduchového filtru

  1. Pokud instalujete nový filtr, zkontrolujte, zda nebyl při přepravě poškozen. Nepoužívejte poškozené filtrační vložky.

  2. Opatrně zasuňte filtr do tělesa filtru (Obrázek 58).

   Note: Zatlačením na vnější okraj filtru při instalaci zajistěte, aby se filtr zcela usadil.

   Important: Netlačte na měkkou vnitřní část filtru.

  3. Nasaďte kryt vzduchového filtru a upevněte západky (Obrázek 58).

   g001048

  Výměna motorového oleje

  Specifikace motorového oleje

  Typ oleje: Vysoce kvalitní detergentní olej pro vznětové motory s klasifikací API CJ-4 nebo vyšší. S doporučenými oleji nepoužívejte speciální přísady.

  Objem klikové skříně: 3,7 l

  Viskozita: viz následující tabulka.

  g001061

  Příprava na údržbu motorového oleje

  Important: Upevňovací prvky předního panelu motoru musí po demontáži krytu zůstat na stroji. Povolte všechny upevňovací prvky o několik otáček, aby byl panel volný, ale zůstal na místě. Poté je opět povolte, aby se panel zcela uvolnil. Tím zabráníte nežádoucímu vyšroubování šroubů z upevňovacích prvků.

  Sklopte sedadlo dopředu, povolte šrouby upevňující přední panel motoru a panel demontujte (Obrázek 60).

  g012347

  Note: Po provedení údržby motorového oleje namontujte panel motoru a sklopte sedadlo do svislé polohy.

  Kontrola hladiny motorového oleje

  Servisní intervalPostup při údržbě
  Při každém použití nebo denně
 • Zkontrolujte hladinu motorového oleje.
 • Note: Olej kontrolujte při studeném motoru.

  1. Zaparkujte stroj na rovném povrchu, vypněte ovládací spínač žacích nožů a zatáhněte parkovací brzdu.

  2. Před opuštěním místa obsluhy vypněte motor, vytáhněte klíč a počkejte, dokud se nezastaví všechny pohybující se součásti.

  3. Zkontrolujte hladinu motorového oleje (Obrázek 61).

   g032601g032641
  4. Nastartujte motor, nechejte jej pracovat na volnoběh po dobu 5 minut, pak motor vypněte, počkejte 3 minuty a zkontrolujte hladinu motorového oleje. V případě potřeby doplňte olej po značku HORNí HLADINY na měrce.

   Important: Hladina motorového oleje musí být mezi značkou horní a dolní meze na olejové měrce. Pokud tomu tak není, hrozí nebezpečí poškození motoru.

   Important: Olej doplňujte velmi pomalu a nezakrývejte vstup plnicího otvoru (obrázek 40). Pokud budete olej doplňovat příliš rychle nebo otvor zakryjete, olej se může nahromadit a znečistit přívodní otvory vzduchu, což by vedlo k poškození motoru.

   g000955

  Vypouštění motorového oleje

  Servisní intervalPostup při údržbě
  Po prvních 50 hodinách
 • Vyměňte motorový olej.
 • Po každých 100 hodinách provozu
 • Vyměňte motorový olej.
  1. Spusťte motor a nechte jej pět minut běžet.

   Note: Olej se tím zahřeje a bude snadněji vytékat.

  2. Zaparkujte stroj na rovném povrchu, vypněte ovládací spínač žacích nožů (PTO), přesuňte ovládací páky pojezdu do ZAJIšTěNé NEUTRáLNí polohy a zatáhněte parkovací brzdu.

  3. Před opuštěním místa obsluhy vypněte motor, vytáhněte klíč a počkejte, dokud se nezastaví všechny pohybující se součásti.

   g032646g032642

   Note: Použitý olej odevzdejte do recyklačního střediska.

  Výměna filtru motorového oleje

  Servisní intervalPostup při údržbě
  Po prvních 50 hodinách
 • Vyměňte filtr motorového oleje.
 • Po každých 200 hodinách provozu
 • Vyměňte filtr motorového oleje.
  1. Vypusťte olej z motoru; viz Vypouštění motorového oleje.

  2. Vyměňte filtr motorového oleje (Obrázek 64).

   g032649g032644
  3. Doplňte olej, viz Výměna motorového oleje.

  Výměna motorového oleje

  Servisní intervalPostup při údržbě
  Po prvních 50 hodinách
 • Vyměňte motorový olej.
 • Po každých 100 hodinách provozu
 • Vyměňte motorový olej.
  1. Spusťte motor a nechte jej pět minut běžet.

   Note: Olej se tím zahřeje a bude snadněji vytékat.

  2. Zaparkujte stroj na rovném povrchu.

  3. Vypněte ovládací spínač žacích nožů (PTO), přesuňte ovládací páky pojezdu do ZAJIšTěNé NEUTRáLNí polohy a zatáhněte parkovací brzdu.

  4. Před opuštěním místa obsluhy vypněte motor, vytáhněte klíč a počkejte, dokud se nezastaví všechny pohybující se součásti.

  5. Pod vypouštěcí otvor oleje umístěte vhodnou nádobu. Demontujte vypouštěcí zátku a vypusťte veškerý olej (Obrázek 65).

  6. Z horní části motoru sejměte uzávěr plnicího otvoru oleje (Obrázek 67).

   Note: Tím dojde k rychlejšímu vypuštění oleje.

  7. Namontujte vypouštěcí zátku a utáhněte ji na utahovací moment 35 Nm.

   Note: Použitý olej odevzdejte do recyklačního střediska.

   g001058

  Doplňování motorového oleje

  1. Vyklopte sedadlo dopředu a demontujte přední panel motoru (Obrázek 66).

   g001312
  2. Demontujte uzávěr plnicího otvoru oleje a vytáhněte měrku (Obrázek 67).

   g001162
  3. Pomocí hadice a nálevky doplňte olej do motoru (Obrázek 68).

  4. Olej doplňujte pomalu a pomocí měrky často kontrolujte, kdy hladina dosáhne horního otvoru na měrce. Údaje o správném typu a viskozitě oleje pro použití v různých teplotních podmínkách jsou uvedeny v části Výměna motorového oleje.

   g001163

   Important: Olej doplňujte velmi pomalu a nezakrývejte vstup plnicího otvoru (Obrázek 69). Pokud budete olej doplňovat příliš rychle nebo otvor zakryjete, olej se může nahromadit a znečistit přívodní otvory vzduchu, což by vedlo k poškození motoru.

   g000955
  5. Měrku oleje zasuňte zpět a namontujte přední panel motoru.

  6. Nastartujte motor a nechejte jej pracovat přibližně 5 minut ve volnoběžných otáčkách.

  7. Vypněte motor.

  8. Počkejte 3 minuty a pak hladinu oleje zkontrolujte.

  9. V případě potřeby olej doplňte, aby hladina dosáhla horního otvoru na měrce.

  10. Zasuňte měrku zpět, nasaďte uzávěr plnicího otvoru a namontujte přední panel motoru.

  11. Zkontrolujte možné netěsnosti.

   Important: Nenalévejte do klikové skříně příliš mnoho oleje, neboť by mohlo dojít k poškození motoru.

  Údržba palivového systému

  Důležité upozornění

  Součásti palivového systému jsou pod vysokým tlakem. Použití nesprávných součástí může vést k poruše systému, úniku paliva a možnému výbuchu.

  Používejte pouze schválené palivové potrubí a palivové filtry.

  Údržba palivového filtru a odlučovače vody

  Servisní intervalPostup při údržbě
  Po každých 40 hodinách provozu
 • Vypusťte vodu z odlučovače.
 • Po každých 400 hodinách provozu
 • Vyměňte palivový filtr(v prašném nebo špinavém prostředí provádějte častěji).
 • Vypuštění odlučovače vody

  1. Zaparkujte stroj na rovném povrchu, vypněte ovládací spínač žacích nožů a zatáhněte parkovací brzdu.

  2. Před opuštěním místa obsluhy vypněte motor, vytáhněte klíč a počkejte, dokud se nezastaví všechny pohybující se součásti.

  3. Odlučovač vody naleznete v levé zadní části stroje.

  4. Pod odlučovač vody umístěte vypouštěcí nádobu.

  5. Vypouštěcí ventil na odlučovači vody otevřete přibližně o 1 otáčku, aby mohla uniknout voda a jiné nečistoty (Obrázek 70).

  6. Vypouštěcí ventil zavřete, jakmile vytéká pouze motorová nafta (Obrázek 70).

   g007169

  Výměna palivového filtru

  Nikdy nemontujte zpět znečištěný palivový filtr, který jste vyjmuli z palivového potrubí.

  1. Nechejte stroj zcela vychladnout.

  2. Zaparkujte stroj na rovném povrchu, vypněte ovládací spínač žacích nožů a zatáhněte parkovací brzdu.

  3. Před opuštěním místa obsluhy vypněte motor, vytáhněte klíč a počkejte, dokud se nezastaví všechny pohybující se součásti.

  4. Zavřete uzavírací ventil paliva (Obrázek 71).

  5. Povolte dvě hadicové svorky a odpojte palivové potrubí od palivového filtru (Obrázek 71).

  6. Namontujte nový filtr. Připojte palivová vedení k palivovému filtru a namontujte dvě hadicové svorky (Obrázek 71).

  7. Palivový uzavírací ventil otevřete.

  8. Nastartujte motor a zkontrolujte, zda nedochází k úniku kapaliny.

   g007697

  Údržba palivové nádrže

  Palivovou nádrž se nepokoušejte vypouštět. Vypouštění palivové nádrže a údržbu jakýchkoli součástí palivového systému může provádět pouze autorizované servisní středisko.

  Údržba elektrického systému

  Bezpečnost při práci s elektrickým systémem

  • Před opravou odpojte akumulátor. Jako první odpojte záporný vývod a jako poslední kladný vývod. Jako první připojte kladný vývod a jako poslední záporný vývod.

  • Akumulátor dobíjejte v dobře větraném prostoru a v dostatečné vzdálenosti od zdroje jiskření nebo ohně. Před připojením nebo odpojením akumulátoru nejprve odpojte nabíječku. Noste ochranný oděv a používejte izolované nářadí.

  Údržba akumulátoru

  Vyjmutí baterie

  Důležité upozornění

  Vývody baterie nebo kovové nástroje by mohly způsobit zkrat proti kovovým součástem stroje a způsobit jiskření. Jiskry by mohly zapříčinit explozi plynů z akumulátoru a následné zranění osob.

  • Při vyjímání nebo montáži akumulátoru dbejte na to, aby se vývody akumulátoru nedotýkaly žádných kovových částí stroje.

  • Dejte pozor, abyste kovovým nástrojem nezkratovali vývody akumulátoru proti kovovým částem stroje.

  Důležité upozornění

  Nesprávné odpojení kabelů od akumulátoru může zapříčinit poškození stroje a kabelů a vznik jiskření. Jiskry mohou vyvolat explozi plynů z akumulátoru a způsobit následné zranění osob.

  • Vždy odpojujte nejprve záporný (černý) kabel akumulátoru a teprve potom kladný (červený) kabel akumulátoru.

  • Vždy připojujte nejdříve kladný (červený) kabel akumulátoru a potom záporný (černý) kabel.

  1. Zaparkujte stroj na rovném povrchu, vypněte ovládací spínač žacích nožů a zatáhněte parkovací brzdu.

  2. Před opuštěním místa obsluhy vypněte motor, vytáhněte klíč a počkejte, dokud se nezastaví všechny pohybující se součásti.

  3. Odjistěte sedadlo a vyklopte je nahoru.

  4. Demontujte akumulátor, viz Obrázek 72.

   g032750

  Montáž akumulátoru

  Note: Umístěte akumulátor do přihrádky tak, aby vývody byly na opačné straně, než je nádrž hydraulické kapaliny.

  g032751

  Dobíjení akumulátoru

  Important: Akumulátor vždy udržujte v plně nabitém stavu (při specifické hustotě elektrolytu 1,265). Toto je obzvláště důležité proto, aby nedošlo k poškození akumulátoru při teplotě nižší než 0 °C.

  1. Dbejte na to, aby na akumulátoru byly namontovány uzávěry plnicích otvorů. Nabíjejte akumulátor 10 až 15 minut proudem o hodnotě 25 až 30 A nebo 30 minut proudem o hodnotě 10 A.

  2. Jakmile bude akumulátor zcela nabitý, odpojte nabíječku od elektrické zásuvky a potom kabely nabíječky od vývodů akumulátoru (Obrázek 74).

  3. Namontujte akumulátor do stroje a připojte kabely akumulátoru, viz Montáž akumulátoru.

   Note: Nespouštějte motor stroje bez připojeného akumulátoru, došlo by tím k poškození elektrických obvodů.

   g000960

  Údržba pojistek

  Elektrický systém je chráněn pojistkami Nevyžaduje žádnou údržbu. Pokud se však spálí pojistka, přesvědčte se, zda není poškozena některá součást nebo obvod či zda nedošlo ke zkratu.

  1. Uvolněte západku kapoty motoru a zvedněte kapotu motoru, abyste získali přístup k držáku pojistek (Obrázek 75).

  2. Chcete-li pojistky vyměnit, vyjměte je vytažením.

  3. Nainstalujte novou pojistku (Obrázek 75).

   g012492

  Údržba hnací soustavy

  Seřízení pojezdu

  Stroj je vybaven knoflíkem pro seřízení pojezdu, který se nachází pod sedadlem.

  Important: Před seřizováním pojezdu nastavte neutrální polohu páky a neutrální polohu hydraulického čerpadla; viz Nastavení neutrální polohy ovládací rukojetiNastavení neutrální polohy hydraulického čerpadla.

  1. Posuňte obě ovládací páky dopředu o stejnou vzdálenost.

  2. Zkontrolujte, zda stroj netáhne k jedné straně. Pokud ano, vypněte jej a zatáhněte parkovací brzdu.

  3. Odjistěte sedadlo a vyklopte je dopředu, abyste získali přístup ke knoflíku pojezdu.

   Note: Levá a pravá strana stroje se určuje z pohledu obsluhy z běžné pracovní pozice.

  4. Chcete-li, aby stroj zatáčel doprava, otočte knoflík směrem k pravé straně stroje, viz Obrázek 76.

  5. Chcete-li, aby stroj zatáčel doleva, otočte knoflík směrem k levé straně stroje, viz Obrázek 76.

  6. V nastavování pokračujte, dokud nedosáhnete správného směru pojezdu.

   g001070

  Kontrola tlaku v pneumatikách

  Servisní intervalPostup při údržbě
  Po každých 50 hodinách provozu
 • Zkontrolujte tlak v pneumatikách.
 • Tlak vzduchu v zadních pneumatikách udržujte na hodnotě 90 kPa. Nerovnoměrný tlak v pneumatikách může zapříčinit nerovnoměrné sekání. Nejpřesnější údaj o tlaku získáte při kontrole studených pneumatik.

  Note: Přední pneumatiky jsou polopneumatické a seřizování tlaku vzduchu nevyžadují.

  g001055

  Kontrola korunové matice náboje kola

  Servisní intervalPostup při údržbě
  Po prvních 100 hodinách
 • Zkontrolujte korunovou matici náboje kola.
 • Po každých 500 hodinách provozu
 • Zkontrolujte korunovou matici náboje kola.
 • Utáhněte korunovou matici na utahovací moment 286 až 352 Nm.

  Note: Na náboj kola nepoužívejte prostředek proti zadírání.

  Nastavení ložiska otočného kola

  Servisní intervalPostup při údržbě
  Po každých 500 hodinách provozu
 • Nastavte ložisko otočného kola.
  1. Zaparkujte stroj na rovném povrchu, vypněte ovládací spínač žacích nožů a zatáhněte parkovací brzdu.

  2. Před opuštěním místa obsluhy vypněte motor, vytáhněte klíč a počkejte, dokud se nezastaví všechny pohybující se součásti.

  3. Z otočného kola odstraňte protiprachový kryt a utáhněte pojistnou matici (Obrázek 78).

  4. Utáhněte pojistnou matici natolik, aby se pérové podložky zploštily, potom povolením o ¼ otáčky správně nastavte předpětí ložisek (Obrázek 78).

   Important: Ujistěte se, že jsou pérové podložky správně nainstalovány, viz Obrázek 78.

  5. Nasaďte protiprachový kryt (Obrázek 78).

   g001297

  Údržba převodovky

  Kontrola hladiny oleje v převodovce

  Servisní intervalPostup při údržbě
  Po každých 100 hodinách provozu
 • Zkontrolujte hladinu oleje v převodovce.
 • Používejte syntetický převodový olej SAE 75W-90.

  1. Zaparkujte stroj na rovném povrchu, vypněte ovládací spínač žacích nožů a zatáhněte parkovací brzdu.

  2. Před opuštěním místa obsluhy vypněte motor, vytáhněte klíč a počkejte, dokud se nezastaví všechny pohybující se součásti.

  3. Ze skříně převodovky demontujte boční nebo zadní zátku (Obrázek 79).

  4. Olej by měl sahat až k otvoru převodovky.

  5. V případě potřeby doplňte olej na správnou hladinu.

   g001156

  Výměna převodového oleje

  Servisní intervalPostup při údržbě
  Po prvních 100 hodinách
 • Vyměňte olej převodovky.
 • Každý rok
 • Vyměňte olej převodovky.
 • Chcete- li vyměnit převodový olej, kontaktujte autorizovaného servisního prodejce.

  Seřízení elektrické spojky

  Servisní intervalPostup při údržbě
  Po každých 500 hodinách provozu
 • Seřiďte elektrickou spojku.
 • Spojka je nastavitelná, aby se zajistilo správné spínání a brzdění.

  1. Zaparkujte stroj na rovném povrchu, vypněte ovládací spínač žacích nožů a zatáhněte parkovací brzdu.

  2. Před opuštěním místa obsluhy vypněte motor, vytáhněte klíč a počkejte, dokud se nezastaví všechny pohybující se součásti.

  3. Odjistěte sedadlo a vyklopte je dopředu.

  4. Povolte knoflíky předního panelu motoru a panel sejměte.

  5. Vytáhněte nahoru napínací kladku s pružinou hnacího řemene vývodového hřídele a sejměte řemen z řemenice spojky (Obrázek 80).

   g007167
  6. Odpojte elektrické připojení spojky (Obrázek 81).

  7. Demontujte 2 šrouby, které upevňují pryžový pás spojky k rámu sekačky (Obrázek 81).

  8. Demontujte středový šroub, který drží spojku na hřídeli motoru, a vyjměte spojku a pero (Obrázek 81).

   g007166
  9. Do kontrolního otvoru na boční straně sestavy vložte spárovou měrku (0,381 až 0,533 mm) (Obrázek 82).

   Note: Ujistěte se, že se nachází mezi třecími plochami kotvy a rotoru.

  10. Utahujte pojistné matice, dokud nebude spárová měrka mírně váznout, ne však natolik, aby se v mezeře nemohla snadno pohybovat (Obrázek 82).

  11. Zopakujte stejný postup u zbývajících drážek.

  12. Znovu zkontrolujte jednotlivé drážky a nepatrně je seřiďte, dokud nebude spárová měrka mezi rotorem a kotvou ve velmi lehkém kontaktu.

   g007168
  13. Pomocí pera namontujte spojku na hřídel motoru.

  14. Na středový šroub naneste lepidlo na zajištění závitů.

  15. Přidržte klikový hřídel v zadní části stroje, namontujte středový šroub a utáhněte jej na utahovací moment 68 Nm (Obrázek 81).

  16. Pomocí 2 dříve odstraněných šroubů a matic namontujte na rám sekačky pryžový pás spojky (Obrázek 81).

  17. Vytáhněte nahoru napínací kladku s pružinou hnacího řemene vývodového hřídele a nasaďte řemen na řemenici spojky (Obrázek 80).

  18. Zapojte elektrické připojení spojky (Obrázek 81).

  19. Namontujte přední panel motoru a utáhněte knoflíky.

  20. Sklopte sedadlo dolů.

  Údržba chladícího systému

  Údržba chladicího systému

  Nebezpečí

  Vypouštění horké chladicí kapaliny pod tlakem nebo kontakt s horkým chladičem a okolními částmi může způsobit vážné popálení.

  • Uzávěr chladiče neodstraňujte, pokud je motor horký. Vždy počkejte alespoň 15 minut, než motor vychladne nebo než bude uzávěr chladiče dostatečně chladný, abyste mohli demontovat uzávěr bez nebezpečí popálení.

  • Nedotýkejte se horkého chladiče a okolních částí.

  Nebezpečí

  Rotující hřídel a ventilátor mohou způsobit zranění.

  • Při práci se strojem musí být všechny kryty na příslušném místě.

  • Udržujte prsty, ruce a oděv v bezpečné vzdálenosti od rotujícího ventilátoru a hnacího hřídele.

  • Před prováděním údržby vypněte motor a vytáhněte klíček ze zapalování.

  Výstraha

  Při spolknutí chladicí kapaliny motoru hrozí otrava.

  • Chladicí kapalinu motoru nepolykejte.

  • Udržujte ji mimo dosah dětí a zvířat.

  Kontrola chladicí kapaliny chladiče

  Servisní intervalPostup při údržbě
  Po prvních 8 hodinách
 • Zkontrolujte hladinu kapaliny v chladicí soustavě motoru.
 • Při každém použití nebo denně
 • Zkontrolujte hladinu kapaliny v chladicí soustavě motoru.
 • Po každých 100 hodinách provozu
 • Zkontrolujte hadice chladicího systému motoru.
 • Typ kapaliny: 50/50 směs nemrznoucí kapaliny s prodlouženou životností/kapaliny DEX-Cool® a vody

  Objem chladicího systému: 4,6 l

  Note: Nesnímejte uzávěr chladiče. Mohlo by dojít k nasátí vzduchu do chladicího systému.

  1. Odstavte stroj na rovném povrchu, vypněte motor a zatáhněte parkovací brzdu.

  2. Odjistěte sedadlo a vyklopte je nahoru.

  3. Hladinu v přepadové nádrži kontrolujte při studeném motoru. Kapalina musí dosahovat k výstupku na vnější straně přepadové nádrže (Obrázek 83).

  4. Pokud je hladina chladicí kapaliny nízká, doplňte do přepadové nádrže 50/50 směs nemrznoucí kapaliny s prodlouženou životností/kapaliny DEX-Cool® a vody (Obrázek 83).

  5. Přidejte 50/50 směs chladicí kapaliny do přepadové nádrže tak, aby její hladina sahala k rysce na nádrži (Obrázek 83).

   g001103

  Čištění chladiče hydraulické kapaliny a mřížky chladiče

  Servisní intervalPostup při údržbě
  Při každém použití nebo denně
 • Vyčistěte chladič motorového oleje.
 • Mřížku chladiče a chladič oleje kontrolujte a čistěte před každým použitím. Případný nános trávy a jiných nečistot odstraňujte z chladiče oleje a mřížky chladiče pomocí stlačeného vzduchu (Obrázek 84).

  g001104

  Výměna chladicí kapaliny motoru

  Servisní intervalPostup při údržbě
  Každý rok
 • Vyměňte chladicí kapalinu motoru.
 • Chcete- li vyměnit chladicí kapalinu, kontaktujte autorizovaného servisního prodejce.

  Údržba brzd

  Seřízení parkovací brzdy

  Servisní intervalPostup při údržbě
  Po každých 25 hodinách provozu
 • Promažte brzdovou páku.
 • Po každých 200 hodinách provozu
 • Promažte otočný čep brzdy.
  1. Zatáhněte parkovací brzdu.

  2. Změřte délku pružiny (Obrázek 85).

   Note: Mezi podložkami musí být vzdálenost 64 mm.

  3. Je-li nutné seřízení, uvolněte parkovací brzdu, povolte pojistnou matici pod pružinou a nastavte matici přímo pod pružinou (Obrázek 85).

  4. Otáčejte maticí, dokud nedosáhnete správné vzdálenosti.

   Note: Otáčením matice ve směru hodinových ručiček délku pružiny zkrátíte, otáčením proti směru hodinových ručiček pružinu prodloužíte.

  5. Přitáhněte obě matice k sobě.

  6. Zatáhněte parkovací brzdu a znovu zkontrolujte délku pružiny.

  7. Pokud je nutné provést seřízení, postupujte podle kroků uvedených výše.

  8. Zmíněný postup zopakujte na druhé straně stroje.

   g001294

  Údržba řemenů

  Kontrola řemenů

  Servisní intervalPostup při údržbě
  Po každých 100 hodinách provozu
 • Zkontrolujte řemeny, zda nejsou popraskané nebo opotřebené.
 • Přesvědčte se, zda při otáčení řemeny nevydávají pískavé zvuky a zda při sečení trávy neprokluzují žací nože. Roztřepené okraje řemene, známky spálení a praskliny jsou známkou opotřebeného řemene sekačky. Pokud zjistíte některý z uvedených stavů, řemen sekačky vyměňte.

  Výměna řemenu sekačky

  Stroje s bočním výhozem

  Pískavé zvuky při otáčení řemene, prokluzování žacích nožů při sekání trávy, roztřepené okraje řemene, známky spálení a praskliny jsou známkou opotřebeného řemene sekačky. Pokud zjistíte některý z uvedených stavů, řemen sekačky vyměňte.

  1. Zaparkujte stroj na rovném povrchu, vypněte ovládací spínač žacích nožů a zatáhněte parkovací brzdu.

  2. Před opuštěním místa obsluhy vypněte motor, vytáhněte klíč a počkejte, dokud se nezastaví všechny pohybující se součásti.

  3. Povolte spodní šroub, který upevňuje příčku sekací plošiny k sekací plošině; viz Uvolnění příčky sekací plošiny.

  4. Demontujte plechový kryt, viz Demontáž plechového krytu.

  5. Demontujte kryty řemene (Obrázek 86).

   g006541
  6. Demontujte pružinu napínací řemenice.

  7. Demontujte vodítko řemene na napínací řemenici pod pružinou, viz Obrázek 87.

  8. Sejměte stávající řemen.

  9. Na řemenice sekačky a řemenici převodovky pod motorem nasaďte nový řemen (Obrázek 87).

   g006479
  10. Namontujte vodítko řemene na napínací řemenici pod pružinou pod úhlem 45 stupňů, viz Obrázek 87. Utáhněte šroub na utahovací moment 37 až 45 Nm.

  11. Nasaďte pružinu napínací řemenice na 2 kolíky (Obrázek 87).

  12. Zasunutím krytu do výčnělku nasaďte kryty řemene, namontujte šrouby a zavřete západky (Obrázek 88).

   g006535
  13. Namontujte plechový kryt.

  14. Utáhněte spodní šroub, který upevňuje příčku sekací plošiny k sekací plošině.

  Výměna řemenu sekačky

  Stroje se zadním výhozem

  Important: Upevňovací prvky na krytech stroje musí po demontáži zůstat na krytech. Povolte všechny upevňovací prvky na všech krytech o několik otáček, aby kryty byly volné, ale zůstaly na místě. Poté je opět povolte, aby se kryty uvolnily. Tím zabráníte nežádoucímu vyšroubování šroubů z upevňovacích prvků.

  Pískavé zvuky při otáčení řemene, prokluzování žacích nožů při sekání trávy, roztřepené okraje řemene, známky spálení a praskliny jsou známkou opotřebeného řemene sekačky. Pokud zjistíte některý z uvedených stavů, řemen sekačky vyměňte.

  1. Zaparkujte stroj na rovném povrchu, vypněte ovládací spínač žacích nožů a zatáhněte parkovací brzdu.

  2. Před opuštěním místa obsluhy vypněte motor, vytáhněte klíč a počkejte, dokud se nezastaví všechny pohybující se součásti.

  3. Povolte spodní šroub, který upevňuje příčku sekací plošiny k sekací plošině; viz Uvolnění příčky sekací plošiny.

  4. Demontujte plechový kryt, viz Demontáž plechového krytu.

  5. Demontujte kryty řemene a šrouby, které je upevňují.

  6. Povolte rameno pevné vodicí řemenice a nastavte je tak, aby se napnutí řemene uvolnilo (Obrázek 89).

  7. Sejměte starý řemen.

  8. Na řemenice nasaďte nový řemen.

  9. Do čtvercového otvoru v ramenu pevné vodicí řemenice vložte ráčnu s krátkým nástavcem nebo páčidlo (Obrázek 89).

  10. Nastavte sekací plošinu na výšku sekání 76 mm.

  11. Chcete-li napnutí řemene zvýšit, otáčením ráčnou nebo páčidlem proti směru hodinových ručiček pohybujte ramenem pevné vodicí řemenice, dokud nebude mezi pružinovými háky (Obrázek 89) vzdálenost 16,5 cm.

   g005911
  12. Držte řemen napnutý a utáhněte 2 šrouby, které zajišťují rameno pevné vodicí řemenice.

  13. Vyjměte ráčnu nebo páčidlo ze čtvercového otvoru v ramenu pevné vodicí řemenice.

  14. Nasaďte kryty řemenů tak, že zasunete výčnělky do drážek. Namontujte šrouby a zavřete západky (Obrázek 90).

   g012506
  15. Namontujte plechový kryt, viz Demontáž plechového krytu.

  16. Utáhněte šroub příčky sekací plošiny, viz Uvolnění příčky sekací plošiny.

  17. Zkontrolujte napnutí hnacích řemenů.

  Výměna hnacího řemene vývodového hřídele

  Servisní intervalPostup při údržbě
  Po každých 50 hodinách provozu
 • Zkontrolujte hnací řemen vývodového hřídele.
  1. Zaparkujte stroj na rovném povrchu, vypněte ovládací spínač žacích nožů a zatáhněte parkovací brzdu.

  2. Před opuštěním místa obsluhy vypněte motor, vytáhněte klíč a počkejte, dokud se nezastaví všechny pohybující se součásti.

  3. Povolte knoflíky předního panelu motoru a panel sejměte (Obrázek 91).

   g001312
  4. Sejměte pružinu z ramene napínací řemenice (Obrázek 92).

  5. Demontujte dorazovou konzolu spojky.

  6. Sejměte starý hnací řemen vývodového hřídele.

  7. Na řemenici spojky a řemenici převodovky nasaďte nový hnací řemen vývodového hřídele (Obrázek 92).

  8. Namontujte pryžový doraz spojky.

  9. Na rameno napínací řemenice nasaďte pružinu (Obrázek 92).

   g007176

  Výměna hnacího řemene čerpadla

  Servisní intervalPostup při údržbě
  Po každých 50 hodinách provozu
 • Zkontrolujte hnací řemen čerpadla.
 • Note: Pokud je třeba hnací řemen čerpadla vyměnit, nejprve sejměte hnací řemen vývodového hřídele.

  1. Vyklopte sedadlo dopředu a demontujte přední panel motoru.

  2. Sejměte hnací řemen vývodového hřídele.

  3. Z ramene napínací řemenice sejměte pružinu (Obrázek 93).

  4. Na řemenici motoru a řemenici hydraulického čerpadla nasaďte nový řemen (Obrázek 93).

  5. Nasaďte hnací řemen vývodového hřídele.

  6. Na rameno napínací řemenice nasaďte pružinu (Obrázek 93).

   g007177

  Výměna a napnutí řemene alternátoru

  Výměna řemene alternátoru

  Servisní intervalPostup při údržbě
  Po každých 50 hodinách provozu
 • Zkontrolujte řemen alternátoru.
 • Pokud je nutné řemen alternátoru vyměnit, předejte stroj autorizovanému servisnímu prodejci.

  Napnutí řemene alternátoru

  1. Mezi alternátor a blok válců umístěte tyč.

  2. Nastavte alternátor z vnější strany tak, aby mezi řemenicí motoru a řemenicí alternátoru měl řemen při použití síly 10 kgf průhyb 7 až 9 mm (Obrázek 94).

  3. Dotáhněte šrouby alternátoru.

  4. Znovu zkontrolujte průhyb řemene a v případě potřeby jej seřiďte.

  5. Je-li průhyb správný, utáhněte spodní a horní šroub (Obrázek 94).

   g000968

  Údržba ovládacích prvků

  Nastavení neutrální polohy ovládací rukojeti

  Pokud nejsou ovládací páky pojezdu zarovnány nebo se snadno zasunují do výřezu konzoly, je nutné upravit nastavení. Každou páku, pružinu a táhlo seřiďte samostatně.

  Note: Ovládací páky pojezdu musí být správně namontovány.

  1. Zaparkujte stroj na rovném povrchu, vypněte ovládací spínač žacích nožů a zatáhněte parkovací brzdu.

  2. Před opuštěním místa obsluhy vypněte motor, vytáhněte klíč a počkejte, dokud se nezastaví všechny pohybující se součásti.

  3. Odjistěte sedadlo a vyklopte je dopředu.

  4. Začněte levou nebo pravou ovládací pákou pojezdu.

  5. Přesuňte ovládací páku pojezdu do neutrální polohy, nikoli však zajištěné polohy (Obrázek 95).

  6. Táhněte páku dozadu, dokud se vidlicový čep (na rameni pod otočným hřídelem) nedotkne konce drážky (začne vyvíjet tlak na pružinu), viz Obrázek 95.

  7. Zkontrolujte, v jaké pozici je páka ovládání proti výřezu v konzole (Obrázek 95).

   Note: Musí být vycentrována, aby bylo možné ji otočit ven do NEUTRáLNí ZAJIšTěNé polohy.

   g001046
  8. Pokud je nutné seřízení, povolte matici a pojistnou matici u třmene (Obrázek 96).

  9. Na ovládací páku pojezdu tlačte mírně směrem dozadu a otočte hlavu seřizovacího šroubu odpovídajícím směrem, dokud nebude ovládací páka pojezdu uprostřed v NEUTRáLNí ZAJIšTěNé poloze (Obrázek 96).

   Note: Mírný stálý tlak na ovládací páku směrem dozadu bude udržovat čep na konci drážky a umožní přemístění páky do odpovídající polohy pomocí seřizovacího šroubu.

  10. Utáhněte matici a pojistnou matici (Obrázek 96).

  11. Uvedený postup zopakujte na druhé straně stroje.

   g001155

  Údržba hydraulického systému

  Bezpečnost při práci s hydraulickým systémem

  • Pokud se kapalina dostane do kůže, vyhledejte okamžitě lékařskou pomoc. Vstříknutou kapalinu musí lékař chirurgicky odstranit do několika hodin.

  • Před natlakováním hydraulické soustavy zkontrolujte bezvadný stav všech hydraulických hadic a potrubí a utažení všech hydraulických spojek a přípojek.

  • Nepřibližujte tělo a ruce k netěsnícím místům nebo tryskám, ze kterých uniká hydraulická kapalina pod vysokým tlakem.

  • K nalezení úniků hydraulické kapaliny použijte karton nebo papír.

  • Před prováděním jakékoli práce na hydraulické soustavě bezpečně uvolněte tlak v této soustavě.

  Údržba hydraulického systému

  Specifikace hydraulické kapaliny

  Typ hydraulické kapaliny: Hydraulická kapalina Toro® HYPR-OIL 500 nebo kapalina Mobil ® 1 15W-50.

  Important: Použijte předepsanou kapalinu. Jiné kapaliny by mohly systém poškodit.

  Objem kapaliny hydraulického systému: 3,9 l

  Kontrola hladiny hydraulické kapaliny

  Servisní intervalPostup při údržbě
  Po prvních 8 hodinách
 • Zkontrolujte hydraulickou kapalinu.
 • Po každých 25 hodinách provozu
 • Zkontrolujte hydraulickou kapalinu.
 • Note: Hydraulickou kapalinu můžete zkontrolovat, když je zahřátá nebo studená. Přepážka uvnitř nádrže má 2 úrovně v závislosti na tom, zda je kapalina teplá nebo studená.

  1. Zaparkujte stroj na rovném povrchu, vypněte ovládací spínač žacích nožů a zatáhněte parkovací brzdu.

  2. Před opuštěním místa obsluhy vypněte motor, vytáhněte klíč a počkejte, dokud se nezastaví všechny pohybující se součásti.

  3. Očistěte oblast okolo hrdla plnicího otvoru hydraulické nádrže (Obrázek 97).

  4. Sejměte uzávěr z hrdla plnicího otvoru a pohledem dovnitř zkontrolujte, zda je v nádrži kapalina (Obrázek 97).

  5. Pokud v nádrži žádná kapalina není, doplňte ji do nádrže, dokud na přepážce nedosáhne značky studené kapaliny.

  6. Nechejte stroj pracovat na nízké volnoběžné otáčky po dobu 15 minut, aby se systém odvzdušnil a kapalina zahřála, viz Spuštění a vypnutí motoru.

   Note: Zkontrolujte hladinu kapaliny, když je zahřátá. Kapalina musí být mezi značkami pro studenou a zahřátou kapalinu.

  7. V případě potřeby kapalinu do hydraulické nádrže doplňte.

   Note: Je-li kapalina horká, její hladina musí na přepážce sahat ke značce horké kapaliny (Obrázek 97).

  8. Na plnicí hrdlo nasaďte uzávěr.

   g004819

  Výměna hydraulické kapaliny a filtru hydraulické kapaliny

  Servisní intervalPostup při údržbě
  Po prvních 25 hodinách
 • Vyměňte filtr hydraulické kapaliny.
 • Po každých 250 hodinách provozu
 • Pokud používáte kapalinu Mobil® 1, vyměňte hydraulickou kapalinu a filtr hydraulické kapaliny.
 • Po každých 500 hodinách provozu
 • Pokud používáte hydraulickou kapalinu Toro® HYPR-OIL™ 500, vyměňte hydraulickou kapalinu a filtr hydraulické kapaliny.
 • Při teplotách nad 0 °C používejte letní filtr.

  Při teplotách pod 0 °C používejte zimní filtr.

  1. Zaparkujte stroj na rovném povrchu, vypněte ovládací spínač žacích nožů a zatáhněte parkovací brzdu.

  2. Před opuštěním místa obsluhy vypněte motor, vytáhněte klíč a počkejte, dokud se nezastaví všechny pohybující se součásti.

   Important: Nepoužívejte náhradní automobilový olejový filtr, neboť hydraulický systém by se mohl vážně poškodit.

  3. Umístěte vypouštěcí nádobu pod filtr, demontujte starý filtr a otřete těsnicí plochu adaptéru filtru do čista (Obrázek 98).

   g001044
  4. Demontujte pravé hydraulické vedení, které vstupuje do adaptéru (Obrázek 99).

  5. Nechejte kapalinu vytéct ze systému do vypouštěcí nádoby.

  6. Namontujte pravé hydraulické vedení k adaptéru (Obrázek 99).

   g001313
  7. Pryžové těsnění náhradního filtru potřete tenkou vrstvou kapaliny (Obrázek 100).

  8. Do adaptéru filtru vložte náhradní hydraulický filtr.

   Note: Neutahujte.

  9. Doplňujte nádrž hydraulickou kapalinou, dokud kapalina nezačne vytékat z filtru, a poté otáčejte filtrem kapaliny ve směru hodinových ručiček, dokud se pryžové těsnění nedotkne adaptéru filtru. Pak filtr dotáhněte o další ½ otáčky (Obrázek 100).

  10. Veškerou rozlitou kapalinu setřete.

  11. Doplňte kapalinu ke značce úrovně studené kapaliny na přepážce v hydraulické nádrži.

  12. Spusťte motor a nechejte jej běžet přibližně 2 minuty, aby se systém odvzdušnil.

  13. Vypněte motor a zkontrolujte, zda nedochází k úniku kapaliny.

   Note: Pokud se jedno nebo obě kola neotáčejí, postupujte podle pokynů v části Odvzdušnění hydraulického systému.

  14. Zkontrolujte hladinu kapaliny, když je zahřátá.

   Note: Kapalina musí být mezi značkami hladiny studené a zahřáté kapaliny.

  15. V případě potřeby kapalinu do hydraulické nádrže doplňte.

   Note: Nádrž nepřeplňujte.

   g001043

  Odvzdušnění hydraulického systému

  Systém pojezdu disponuje funkcí automatického odvzdušňování, avšak po výměně kapaliny nebo provedení zásahu do systému může být nutné systém odvzdušnit.

  1. Zvedněte zadní část stroje tak, aby byla kola nad zemí, a podepřete jej montážními stolicemi.

  2. Nastartujte motor a nastavte nízké volnoběžné otáčky, aktivujte páku a pojezd na jedné straně a rukou roztočte kolo.

  3. Jakmile se kolo začne samo otáčet, nechejte je zapnuté, dokud se kolo nebude otáčet plynule (minimálně 2 minuty).

  4. Zkontrolujte hladinu hydraulické kapaliny a v případě potřeby ji doplňte na správnou úroveň.

  5. Postup zopakujte u opačného kola.

  Kontrola hydraulických hadic

  Servisní intervalPostup při údržbě
  Po každých 100 hodinách provozu
 • Zkontrolujte hydraulické hadice.
 • Zkontrolujte, zda u hydraulických hadic nedochází k úniku kapaliny, zda nejsou uvolněny spojky a upevňovací podpěry a zda není zkroucené vedení. Přesvědčte se, zda nedošlo k poškození vlivem opotřebení, počasí nebo chemických látek. Před použitím stroje proveďte nezbytné opravy.

  Note: Prostor kolem hydraulického systému udržujte v čistotě, bez nánosu trávy a nečistot.

  Důležité upozornění

  Hydraulická kapalina unikající pod tlakem může proniknout do kůže a způsobit zranění.

  • Hydraulická kapalina vstříknutá pod kůži musí být chirurgicky odstraněna do několika hodin. Zákrok musí provádět lékař obeznámený s tímto typem poranění. V opačném případě může dojít ke vzniku gangrény.

  • Nepřibližujte se k netěsným otvorům nebo tryskám, ze kterých uniká hydraulická kapalina pod vysokým tlakem.

  • K nalezení úniků hydraulické kapaliny použijte karton nebo papír.

  • Před prováděním jakékoli práce na hydraulické soustavě bezpečně uvolněte tlak v této soustavě.

  • Před natlakováním hydraulického systému zkontrolujte bezvadný stav všech hydraulických hadic a potrubí a utažení všech hydraulických spojek a přípojek.

  Nastavení neutrální polohy hydraulického čerpadla

  Note: Nejprve nastavte páku do neutrální polohy. Bez správné polohy páky nelze další nastavování provádět.

  Při provádění tohoto seřízení je nutné, aby se otáčela hnací kola.

  Nebezpečí

  Mechanické a hydraulické zvedáky nemusí stroj dostatečně podepírat a mohou zapříčinit vážné zranění.

  • K podepření stroje použijte montážní stolici.

  • Nepoužívejte hydraulické zvedáky.

  Důležité upozornění

  Aby bylo možné seřídit ovládání pojezdu, musí být spuštěn motor. Kontakt s pohybujícími se částmi nebo horkým povrchem může způsobit zranění.

  Nepřibližujte ruce, nohy, obličej, jiné části těla ani oděv k rotujícím částem, výfuku ani jiným horkým povrchům.

  1. Zvedněte rám a zabezpečte stroj tak, aby se hnací kola mohla volně otáčet.

  2. Odpojte elektrický konektor bezpečnostního spínače sedadla. Přes svorky konektoru kabeláže dočasně nainstalujte přemostění.

  3. Odjistěte sedadlo a posuňte je dopředu.

  4. Odpojte tyč sedadla a vyklopte sedadlo zcela dopředu.

  Nastavení neutrální polohy pravého hydraulického čerpadla

  1. Nastartujte motor, napůl otevřete škrticí klapku a uvolněte parkovací brzdu; viz Spuštění a vypnutí motoru.

   Note: Ovládací páka pojezdu musí být při provádění jakéhokoli seřizování v neutrální poloze.

  2. Seřiďte délku ovládacího táhla čerpadla otáčením knoflíku příslušným směrem tak, aby bylo kolo nehybné nebo se jen pomalu otáčelo dozadu (Obrázek 101).

  3. Přesuňte ovládací páku pojezdu dopředu a dozadu a poté zpět do neutrální polohy.

   Note: Kolo se musí přestat otáčet nebo se může jen pomalu otáčet dozadu.

  4. Otevřete škrticí klapku do polohy pro VYSOKé otáčky.

   Note: Zkontrolujte, zda se kolo stále neotáčí nebo se jen pomalu otáčí dozadu; v případě potřeby seřiďte.

   g001070

  Nastavení neutrální polohy levého hydraulického čerpadla

  1. Na ovládacím táhle čerpadla povolte pojistné matice na kulových čepech (Obrázek 102).

  2. Nastartujte motor, napůl otevřete škrticí klapku a uvolněte parkovací brzdu; viz Spuštění a vypnutí motoru.

   Note: Ovládací páka pojezdu musí být při provádění jakéhokoli seřizování v neutrální poloze.

   Note: Přední matice na táhle čerpadla má levý závit.

  3. Seřiďte délku ovládacího táhla čerpadla otáčením dvou matic na táhle příslušným směrem tak, aby bylo kolo nehybné nebo se jen pomalu otáčelo dozadu (Obrázek 102).

  4. Přesuňte ovládací páku pojezdu dopředu a dozadu a poté zpět do neutrální polohy. Kolo se musí přestat otáčet nebo se může jen pomalu otáčet dozadu.

  5. Otevřete škrticí klapku do polohy pro vysoké otáčky. Zkontrolujte, zda se kolo stále neotáčí nebo se jen pomalu otáčí dozadu, v případě potřeby seřiďte.

  6. Utáhněte pojistné matice na kulových kloubech (Obrázek 102).

   g001066

   Důležité upozornění

   Při použití přemostění neumožňuje elektrický systém správné bezpečnostní vypnutí.

   • Jakmile nastavování dokončíte, odstraňte přemostění z konektoru kabeláže a zapojte konektor do spínače sedadla.

   • Stroj nikdy nepoužívejte, když je zapojeno přemostění spínače sedadla.

  7. Po nastavení neutrální polohy u obou čerpadel vypněte stroj.

  8. Odstraňte přemostění z konektoru kabeláže a zapojte konektor do spínače sedadla.

  9. Namontujte tyč sedadla a sklopte sedadlo do původní polohy.

  10. Odstraňte montážní stolice.

  Údržba sekací plošiny

  Vyrovnání sekačky ve 3 polohách

  Important: Vyrovnání sekačky se provádí pouze ve 3 měřicích polohách.

  Nastavení stroje

  1. Zaparkujte stroj na rovném povrchu, vypněte ovládací spínač žacích nožů a zatáhněte parkovací brzdu.

  2. Před opuštěním místa obsluhy vypněte motor, vytáhněte klíč a počkejte, dokud se nezastaví všechny pohybující se součásti.

  3. Zkontrolujte tlak v pneumatikách; v případě potřeby nastavte tlak na 90 kPa.

  4. Spusťte sekačku dolů do polohy výšky sekání 76 mm.

  5. Zkontrolujte 4 řetězy.

   Note: Řetězy musí být napnuté.

   Note: Nastavte zadní řetězy na horní stranu drážky, kde jsou připojeny k sekačce.

  Stranové vyrovnání sekačky

  1. Umístěte pravý žací nůž tak, aby směřoval z jedné strany na druhou (Obrázek 103).

   g006888
  2. Změřte pravý žací nůž v bodě B, a to od vodorovné plochy k řezné hraně na konci žacího nože (Obrázek 103).

  3. Naměřenou hodnotu si zapište. Tento rozměr musí být 80 až 83 mm.

  4. Umístěte levý žací nůž tak, aby směřoval z jedné strany na druhou (Obrázek 103).

  5. Změřte levý žací nůž v bodě C (Obrázek 103), a to od vodorovné plochy k řezné hraně na konci žacího nože.

  6. Naměřenou hodnotu si zapište. Tento rozměr musí být 80 až 83 mm.

  7. Nejsou-li naměřené hodnoty v bodech B nebo C správné, povolte šroub upevňující zadní řetěz k zadnímu nosnému ramenu (Obrázek 104).

   g001040
  8. Povolte pojistnou matici pod zadním nosným ramenem a nastavte seřizovací šroub tak, abyste mohli dosáhnout vzdálenosti 80 až 83 mm; viz Obrázek 104.

   Note: Doporučuje se nastavit obě strany sekačky na stejnou vzdálenost.

  9. Utáhněte pojistnou matici pod zadním nosným ramenem a utáhněte šroub zajišťující řetěz k zadnímu nosnému ramenu.

  10. Podle potřeby seřiďte opačnou stranu.

  Nastavení sklonu sekačky zepředu dozadu

  1. Umístěte pravý žací nůž tak, aby směřoval od přední k zadní části stroje (Obrázek 105).

   g001041
  2. Změřte pravý žací nůž v bodě A, a to od vodorovné plochy k řezné hraně na konci žacího nože (Obrázek 105).

  3. Naměřenou hodnotu si zapište.

  4. Změřte pravý žací nůž v bodě B, a to od vodorovné plochy k řezné hraně na konci žacího nože (Obrázek 105).

  5. Naměřenou hodnotu si zapište.

  6. Žací nůž musí být v bodě A o 6 až 10 mm níže než v bodě B (Obrázek 105). Pokud není poloha správná, postupujte podle následujících kroků.

   Note: Aby bylo zachováno rovnoměrné napnutí řetězu, oba přední otočné čepy musí být nastaveny na stejnou hodnotu.

  7. Povolte pojistné matice předního otočného čepu, jež se nacházejí v přední části pravého a levého otočného čepu, přibližně o 13 mm (Obrázek 104).

  8. Nastavte zvedací matice na levé i pravé straně stroje tak, aby byl bod A vpředu o 6 až 10 mm níže než bod B vzadu (Obrázek 104).

  9. Utáhněte obě pojistné matice proti přednímu otočnému čepu; tím výšku zajistíte.

  10. Zkontrolujte, zda jsou řetězy rovnoměrně napnuté, a v případě potřeby je znovu seřiďte.

  Seřízení tlačné pružiny

  1. Zvedněte zvedací páku sekačky do přepravní polohy.

  2. Zkontrolujte vzdálenost mezi 2 velkými podložkami: Musí být 28,2 cm pro 132centimetrové (52palcové) sekací plošiny, 26,7 cm pro 152centimetrové (60palcové) sekací plošiny nebo 29,2 cm pro 183centimetrové (72palcové) sekací plošiny (Obrázek 106).

   g002479
  3. Tuto vzdálenost nastavte povolením pojistné matice pružiny a otáčením matice před každou pružinou (Obrázek 106).

   Note: Otáčením matice ve směru hodinových ručiček pružinu zkrátíte, otáčením proti směru hodinových ručiček pružinu prodloužíte.

  4. Zajistěte matici na místě utažením pojistné matice pružiny (Obrázek 106).

  Údržba žacích nožů

  Žací nože udržujte ostré po celou sezónu, protože pouze ostrý nůž seká čistě a nedochází k trhání či třepení stébel trávy. Trhání a třepení trávy při sekání způsobuje, že travní stébla na řezu hnědnou, což zpomaluje růst trávy a zvyšuje její náchylnost k chorobám.

  Každý den kontrolujte, zda jsou žací nože ostré a nedošlo k jejich opotřebení či poškození. Zabruste veškeré nerovnosti a podle potřeby nože nabruste. Pokud je žací nůž poškozený nebo opotřebený, ihned jej nahraďte originálním žacím nožem Toro. Aby bylo možné provést ostření a výměnu co nejpohodlněji, je dobré mít po ruce náhradní nože.

  Bezpečnost týkající se použití žacího nože

  Opotřebený nebo poškozený žací nůž může prasknout a jeho úlomek může sekačka odmrštit na obsluhu nebo osoby v okolí a způsobit vážné zranění nebo smrt. Pokud se pokusíte o opravu poškozeného nože, stroj již nemusí splňovat bezpečnostní požadavky.

  • Pravidelně kontrolujte, zda nedošlo k opotřebení či poškození nožů.

  • Při kontrole řezných nožů si počínejte opatrně. Před prováděním servisních prací řezné nože zabalte nebo použijte rukavice a postupujte se zvýšenou opatrností. Řezné nože pouze vyměňujte nebo ostřete – nikdy se je nepokoušejte rovnat nebo svařovat.

  • U strojů s několika řeznými noži buďte opatrní, neboť rotace jednoho nože může způsobit rotaci ostatních nožů.

  Před kontrolou nebo údržbou nožů

  1. Zaparkujte stroj na rovném povrchu, vypněte ovládací spínač žacích nožů a zatáhněte parkovací brzdu.

  2. Před opuštěním místa obsluhy vypněte motor, vytáhněte klíč a počkejte, dokud se nezastaví všechny pohybující se součásti.

  Kontrola žacích nožů

  Servisní intervalPostup při údržbě
  Při každém použití nebo denně
 • Zkontrolujte nože.
  1. Zkontrolujte ostří žacích nožů (Obrázek 107).

  2. Jestliže ostří nejsou dostatečně naostřená nebo jsou nerovná, vyjměte žací nože a nabruste je; viz Ostření žacích nožů.

  3. Zkontrolujte nože, zejména jejich zakřivené části.

  4. Jestliže v této části zjistíte jakékoli praskliny, opotřebení nebo průraz, neprodleně poškozený nůž vyměňte (Obrázek 107).

   g006530

  Kontrola ohnutých žacích nožů

  1. Zaparkujte stroj na rovném povrchu, vypněte ovládací spínač žacích nožů a zatáhněte parkovací brzdu.

  2. Před opuštěním místa obsluhy vypněte motor, vytáhněte klíč a počkejte, dokud se nezastaví všechny pohybující se součásti.

  3. Otočte nože tak, aby konce směřovaly dopředu a dozadu.

  4. Změřte vzdálenost od vodorovné plochy k řezné hraně (poloha A) žacích nožů (Obrázek 108).

   g003177
  5. Otočte opačné konce žacích nožů dopředu.

  6. Proveďte měření od rovného povrchu k žacímu ostří, ve stejné poloze jako v kroku 4 výše.

   Note: Rozdíl mezi hodnotami naměřenými v kroku 4 a 6 nesmí být větší než 3 mm.

   Note: Pokud rozdíl překračuje 3 mm, je žací nůž ohnutý a je nutné jej vyměnit.

   Důležité upozornění

   Poškozený nebo ohnutý žací nůž se může rozlomit a způsobit vážné zranění nebo smrt.

   • Ohnutý nebo poškozený žací nůž vždy vyměňte za nový.

   • Nepilujte ani nevytvářejte ostré zářezy na hranách nebo plochách žacího nože.

  Demontáž žacích nožů

  Žací nože je nutné vyměnit, pokud dojde k nárazu do pevného předmětu, žací nůž není vyvážený nebo je ohnutý. K zajištění optimální výkonnosti a dodržení požadavků na bezpečnost stroje je nutné používat pouze originální náhradní žací nože Toro. Při použití náhradních žacích nožů jiných výrobců může dojít k porušení požadavků bezpečnostních norem.

  1. Uchopte konec žacího nože pomocí hadru nebo silně polstrované rukavice.

  2. Demontujte šroub žacího nože, prohnutou podložku a žací nůž z dříku vřetena (Obrázek 109).

   g004536

  Ostření žacích nožů

  1. Použijte pilník, kterým naostříte řeznou hranu (ostří) žacího nože na obou jeho koncích (Obrázek 110).

   Note: Zachovejte původní úhel.

   Note: Vyvážení nože neporušíte, pokud uberete z obou ostří stejné množství materiálu.

   g000276
  2. Zkontrolujte vyvážení nože tak, že jej vložíte na vyvažovačku (Obrázek 111).

   Note: Jestliže se žací nůž ustálí ve vodorovné poloze, je vyvážen a lze jej použít.

   Note: Jestliže žací nůž není vyvážen, odpilujte určité množství materiálu z konce žacího nože ve hřbetní části (Obrázek 110).

   g000277
  3. Tento postup opakujte, dokud žací nůž zcela nevyvážíte.

  Montáž žacích nožů

  1. Namontujte žací nůž na dřík vřetena (Obrázek 112).

   Important: Zakřivená část nože musí směřovat nahoru k vnitřní straně sekačky, aby bylo zaručeno správné sekání.

  2. Namontujte pružnou podložku a šroub žacího nože (Obrázek 112).

   Note: Kužel pružné podložky musí být nainstalován směrem k hlavě šroubu (Obrázek 112).

  3. Šroub nože utáhněte na utahovací moment 115 až 150 N.

   g004536

  Výměna deflektoru trávy

  Pouze stroje s bočním výhozem

  Důležité upozornění

  Nezakrytý vyhazovací otvor může zapříčinit, že stroj bude vyhazovat předměty směrem k vám nebo okolo stojícím osobám, což může vést ke zranění. Může rovněž dojít ke kontaktu s žacími noži.

  • Nikdy nepracujte se strojem, není-li namontována krycí deska, mulčovací deska nebo vyhazovací komín trávy a lapač.

  • Deflektor trávy musí být ve snížené poloze.

  1. Demontujte pojistnou matici, šroub, pružinu a rozpěrku upevňující deflektor k otočným držákům (Obrázek 113).

  2. Poškozený nebo opotřebený deflektor trávy demontujte.

  3. Na deflektor trávy nasaďte rozpěrku a pružinu. Zahákněte konec pružiny ve tvaru L za okraj plošiny.

   Note: Před montáží šroubu musí být konec pružiny ve tvaru L zaháknut za okraj plošiny, viz Obrázek 113.

  4. Našroubujte šroub a matici.

  5. Zasuňte zahnutý konec pružiny ve tvaru J za deflektor trávy (Obrázek 113).

   Important: Deflektor trávy musí být možné sklopit do příslušné polohy. Zvedněte deflektor nahoru a zkontrolujte, zda jej lze sklopit do krajní spodní polohy.

   g002519

  Čištění

  Čištění spodní strany sekací plošiny

  Servisní intervalPostup při údržbě
  Při každém použití nebo denně
 • Vyčistěte sekací plošinu.
  1. Zaparkujte stroj na rovném povrchu, vypněte ovládací spínač žacích nožů (PTO) a zatáhněte parkovací brzdu.

  2. Před opuštěním místa obsluhy vypněte motor, vytáhněte klíč a počkejte, dokud se nezastaví všechny pohybující se součásti.

  3. Zvedněte sekačku do PřEPRAVNí polohy.

  Likvidace odpadu

  Motorový olej, akumulátory, hydraulická kapalina a chladicí kapalina motoru znečišťují životní prostředí. Tyto materiály likvidujte v souladu se státními a místními předpisy.

  Uskladnění

  Bezpečnost při skladování

  • Před skladováním stroje vypněte motor, vytáhněte klíč, počkejte, až se všechny pohybující se části zastaví a nechejte stroj vychladnout.

  • Neskladujte stroj ani palivo v blízkosti otevřeného ohně ani palivo nevypouštějte v uzavřených místnostech.

  • Vytáhněte klíč ze spínače a uložte jej na bezpečné místo mimo dosah dětí.

  Čištění a skladování

  1. Vypněte ovládací spínač žacích nožů (PTO), zatáhněte parkovací brzdu, otočte klíčem zapalování do VYPNUTé polohy a klíč vyjměte.

  2. Odstraňte zbytky trávy a nečistoty z vnějších částí celého stroje, zejména z motoru a hydraulického systému. Očistěte žebra válce motoru a kryt ventilátoru od nečistot a chomáčů posekané trávy.

   Important: Stroj můžete umýt vodným roztokem mírně působícího saponátu. Stroj nemyjte tlakovou vodou. Nepoužívejte příliš mnoho vody, obzvláště pak blízko řídicího panelu, motoru, hydraulických čerpadel a motorů.

  3. Zkontrolujte brzdu; viz Údržba brzd.

   Proveďte údržbu vzduchového filtru; viz Údržba vzduchového filtru.

   Proveďte mazání vozidla; postupujte podle pokynů v části Mazání.

  4. Vyměňte olej v klikové skříni, viz Výměna motorového oleje.

   Zkontrolujte tlak v pneumatikách; viz Kontrola tlaku v pneumatikách.

   Vyměňte filtr hydraulické kapaliny, viz Výměna hydraulické kapaliny a filtru hydraulické kapaliny.

   Nabijte akumulátor, viz Dobíjení akumulátoru.

   Ze spodní strany sekačky oškrábejte zbytky trávy a nečistoty a sekačku opláchněte zahradní hadicí.

   Note: Po umytí nechejte stroj pracovat se zapnutým ovládacím spínačem žacích nožů (PTO); motor udržujte ve vysokých volnoběžných otáčkách po dobu 2 až 5 minut.

  5. Zkontrolujte stav žacích nožů; viz Kontrola žacích nožů.

   Připravte stroj na uskladnění, pokud nebude používán po dobu déle než 30 dnů. Připravte stroj na uskladnění následovně:

   1. Nechejte motor 5 minut pracovat, aby se upravené palivo rozptýlilo po celém palivovém systému.

   2. Vypněte motor, nechejte jej vychladnout a vyprázdněte palivovou nádrž, viz Údržba palivové nádrže.

    Note: Spusťte motor a nechejte jej pracovat, dokud se sám nezastaví.

   3. Palivo řádně zlikvidujte. Při recyklaci dodržujte místní předpisy.

    Important: Palivo se stabilizačním aditivem neskladujte déle, než doporučuje výrobce stabilizátoru paliva.

  6. Zkontrolujte a dotáhněte všechny šrouby, vruty a matice. Všechny poškozené součásti opravte nebo vyměňte.

  7. Natřete všechny poškrábané nebo odřené kovové povrchy lakem, který lze zakoupit v autorizovaném servisním středisku.

  8. Stroj uskladněte ve skladu anebo garáži v čistém a suchém prostředí. Vyjměte klíč ze spínače zapalování a uschovejte jej mimo dosah dětí nebo jiných neoprávněných uživatelů. Stroj přikryjte, aby byl chráněn před poškozením a nečistotami.

  Odstraňování závad

  ProblemPossible CauseCorrective Action
  Spouštěč neprotáčí motorem.
  1. Ovládací spínač žacích nožů (PTO) je zapnutý.
  2. Parkovací brzda není zatažena.
  3. Ovládací páky pojezdu nejsou v neutrální zajištěné poloze.
  4. Řidič nesedí na sedadle.
  5. Baterie je vybitá.
  6. Zkorodované anebo volné spoje elektroinstalace.
  7. Spálená pojistka.
  8. Došlo k poškození relé nebo spínače.
  1. Přepněte ovládací spínač žacích nožů (PTO) do vypnuté polohy.
  2. Zatáhněte parkovací brzdu.
  3. Uveďte ovládací páky pojezdu do neutrální zajištěné polohy.
  4. Sedněte si na sedadlo.
  5. Dobijte baterii.
  6. Zkontrolujte kontakty spojů elektroinstalace.
  7. Vyměňte pojistku.
  8. Kontaktujte autorizované servisní středisko.
  Motor nelze nastartovat, lze jej nastartovat jen s obtížemi nebo se po chvíli vypne.
  1. Prázdná palivová nádrž.
  2. Je uzavřen palivový uzavírací ventil.
  3. Hladina oleje v klikové skříni motoru je nízká.
  4. Škrticí klapka není ve správné poloze.
  5. Zanesený palivový filtr.
  6. V palivovém systému jsou nečistoty, voda nebo zvětralé palivo.
  7. Znečištěný vzduchový filtr.
  8. Nepracuje správně spínač sedadla.
  9. Spoje elektroinstalace jsou zkorodované, uvolněné nebo poškozené.
  10. Došlo k poškození relé nebo spínače.
  1. Naplňte palivovou nádrž.
  2. Otevřete uzavírací ventil paliva.
  3. Doplňte olej v klikové skříni motoru na předepsaný stav.
  4. Posuňte ovladač škrticí klapky doprostřed mezi polohu pomalý chod a rychlý chod.
  5. Vyměňte palivový filtr.
  6. Kontaktujte autorizované servisní středisko.
  7. Vyčistěte nebo vyměňte vložku vzduchového filtru.
  8. Zkontrolujte indikátor spínače sedadla. V případě potřeby sedadlo vyměňte.
  9. Zkontrolujte kontakty spojů elektroinstalace. Důkladně očistěte kontakty konektorů čističem elektrických kontaktů, naneste nevodivé mazivo a připojte.
  10. Kontaktujte autorizované servisní středisko.
  Motor ztrácí výkon.
  1. Motor je přetížen.
  2. Znečištěný vzduchový filtr.
  3. Hladina oleje v klikové skříni motoru je nízká.
  4. Chladicí žebra a kanály nad motorem jsou zanesené.
  5. Ucpaný odvzdušňovací otvor v uzávěru palivové nádrže.
  6. Znečištěný palivový filtr.
  7. V palivovém systému jsou nečistoty, voda nebo zvětralé palivo.
  1. Snižte rychlost pojezdu.
  2. Vyčistěte vložku vzduchového filtru.
  3. Doplňte olej v klikové skříni motoru na předepsaný stav.
  4. Vyčistěte prostor mezi chladicími žebry válce a vzduchové kanály.
  5. Vyčistěte uzávěr palivové nádrže nebo jej vyměňte.
  6. Vyměňte palivový filtr.
  7. Kontaktujte autorizované servisní středisko.
  Motor se přehřívá.
  1. Motor je přetížen.
  2. Hladina oleje v klikové skříni motoru je nízká.
  3. Chladicí žebra a kanály nad motorem jsou zanesené.
  1. Snižte rychlost pojezdu.
  2. Doplňte olej v klikové skříni motoru na předepsaný stav.
  3. Vyčistěte prostor mezi chladicími žebry válce a vzduchové kanály.
  Se strojem nelze pojíždět.
  1. Obtokové ventily nejsou těsně uzavřené.
  2. Řemen čerpadla je opotřebený, uvolněný nebo prasklý.
  3. Řemen čerpadla je svlečen z řemenice.
  4. Je prasklá nebo chybí pružina napínací řemenice.
  5. Hladina hydraulické kapaliny je příliš nízká nebo je kapalina nadměrně zahřátá.
  1. Utáhněte obtokové ventily.
  2. Vyměňte řemen.
  3. Vyměňte řemen.
  4. Vyměňte pružinu.
  5. Do nádrže doplňte hydraulickou kapalinu nebo ji nechejte vychladnout.
  Abnormální vibrace.
  1. Žací nože jsou ohnuté nebo nevyvážené.
  2. Uvolněný upevňovací šroub žacího nože.
  3. Uvolněné upevňovací šrouby motoru.
  4. Volná řemenice motoru, napínací řemenice nebo řemenice žacího nože.
  5. Poškozená řemenice motoru.
  6. Vřeteno žacího nože je ohnuté.
  7. Je volný nebo opotřebený držák motoru.
  1. Namontujte nové žací nože.
  2. Dotáhněte upevňovací šroub žacího nože.
  3. Dotáhněte upevňovací šrouby motoru.
  4. Dotáhněte uvolněnou řemenici.
  5. Kontaktujte autorizované servisní středisko.
  6. Kontaktujte autorizované servisní středisko.
  7. Kontaktujte autorizované servisní středisko.
  Výsledná výška posekané trávy není rovnoměrná.
  1. Žací nůž (nože) není (nejsou) ostrý (ostré).
  2. Žací nůž (nože) je (jsou) ohnutý (ohnuté).
  3. Sekací plošina není vyrovnaná.
  4. Spodní strana sekačky je znečistěná.
  5. Tlak v pneumatikách není správný.
  6. Vřeteno žacího nože je ohnuté.
  1. Naostřete nože.
  2. Namontujte nové žací nože.
  3. Vyrovnejte sekací plošinu stranově i podélně.
  4. Vyčistěte spodek sekačky.
  5. Upravte tlak v pneumatikách.
  6. Kontaktujte autorizované servisní středisko.
  Žací nože se neotáčejí.
  1. Řemen sekací plošiny je opotřebený, uvolněný nebo prasklý.
  2. Řemen sekací plošiny se sesunul z řemenice.
  3. Hnací řemen čerpadla je opotřebený, uvolněný nebo prasklý.
  4. Je prasklá nebo chybí pružina napínací řemenice.
  1. Namontujte nový řemen plošiny.
  2. Namontujte řemenici sekací plošiny a zkontrolujte správnou polohu a funkci napínací řemenice, napínacího ramene a pružiny.
  3. Zkontrolujte napnutí řemene nebo nasaďte nový řemen.
  4. Vyměňte pružinu.

  Schémata

  Schéma zapojení

  g012068