Wprowadzenie

Ten pojazd użytkowy jest przeznaczony głównie do przewozu osób i ładunków poza drogami publicznymi. Używanie produktu w celach niezgodnych z jego przeznaczeniem może okazać się niebezpieczne dla operatora i osób postronnych.

Należy przeczytać uważnie poniższe informacje, aby poznać zasady właściwej obsługi i konserwacji urządzenia, nie uszkodzić go i uniknąć obrażeń ciała. Odpowiedzialność za prawidłowe i bezpieczne użytkowanie produktu spoczywa na użytkowniku.

Odwiedź www.Toro.com w kwestiach dotyczących materiałów szkoleniowych z zakresu bezpieczeństwa oraz eksploatacji produktu, informacji na temat akcesoriów, pomocy w znalezieniu autoryzowanego sprzedawcy lub rejestracji urządzenia.

Aby skorzystać z serwisu, zakupić oryginalne części firmy Toro lub uzyskać dodatkowe informacje, należy skontaktować się z autoryzowanym przedstawicielem serwisowym lub biurem obsługi klienta firmy Toro. Prosimy o przygotowanie numeru modelu i numeru seryjnego produktu. Rysunek 1 przedstawia położenie oznaczenia modelu oraz numeru seryjnego na urządzeniu. Należy zapisać je w przewidzianym na to miejscu.

Important: Urządzeniem mobilnym zeskanuj kod QR na tabliczce z numerem seryjnym (jeśli występuje), aby uzyskać informacje o gwarancji, częściach zamiennych i innych kwestiach związanych z produktem.

g282597

W niniejszej instrukcji występują dwa słowa podkreślające wagę informacji. Ważne zwraca uwagę na szczególne informacje techniczne, a Uwaga podkreśla informacje ogólne wymagające szczególnej uwagi.

Ten symbol ostrzegawczy (Rysunek 2) występuje zarówno w instrukcji, jak i na maszynie, i oznacza ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa, których należy przestrzegać, aby uniknąć wypadków. Ten symbol występuje ze słowem Niebezpieczeństwo, Ostrzeżenie lub Uwaga.

 • Niebezpieczeństwo: Wskazuje na sytuację bezpośredniego zagrożenia, która, jeśli się jej nie zapobiegnie, doprowadzi do śmierci lub poważnych obrażeń ciała.

 • Ostrzeżenie: Wskazuje na sytuację potencjalnego zagrożenia, która, jeśli się jej nie zapobiegnie, może doprowadzić do śmierci lub poważnych obrażeń ciała.

 • Uwaga: Wskazuje na sytuację potencjalnego zagrożenia, która, jeśli się jej nie zapobiegnie, może doprowadzić do niewielkich lub średnich obrażeń ciała.

g000502

Ten produkt jest zgodny z odpowiednimi dyrektywami europejskimi. Szczegółowe informacje można znaleźć w osobnej deklaracji zgodności produktu (DOC) dotyczącej tego wyrobu.

Ostrzeżenie

KALIFORNIA

Propozycja 65 ostrzeżenie

Przewod zasilający tego urządzenia zawiera ołów, substancję chemiczną uznaną przez stan Kalifornia za powodująca uszkodzenia płodu i inne zaburzenia rozrodu. Myj ręce po kontakcie z nimi.

Bieguny akumulatora, listwy zaciskowe i podobne elementy zawierają ołów i związki ołowiu, substancje chemiczne uznane przez stan Kalifornia za rakotwórcze i powodujące zaburzenia rozrodu. Myj ręce po kontakcie z nimi.

Bezpieczeństwo

Maszyna została zaprojektowana zgodnie z wymaganiami SAE J2258 (listopad 2016 r.).

Ogólne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

Produkt może spowodować obrażenia ciała. Aby uniknąć poważnych obrażeń ciała, zawsze przestrzegaj wszystkich instrukcji dotyczących bezpieczeństwa.

 • Przed pierwszym uruchomieniem maszyny zapoznaj się niniejszą instrukcją obsługi. Każdy użytkownik tego urządzenia musi zaznajomić się ze sposobem jego obsługi i z podanymi ostrzeżeniami.

 • Podczas obsługi maszyny zachowaj pełne skupienie. Nie podejmuj żadnych rozpraszających czynności, w przeciwnym razie możesz spowodować obrażenia lub wyrządzić szkody w mieniu.

 • Nie zbliżaj dłoni ani stóp do ruchomych części maszyny.

 • Zabronione jest używanie maszyny bez założonych i działających wszystkich osłon oraz innych urządzeń ochronnych.

 • Nie zezwalaj osobom postronnym ani dzieciom na podchodzenie w pobliże obszaru pracy. Nigdy nie pozwalaj dzieciom obsługiwać maszyny.

 • Przed serwisowaniem należy wyłączyć maszynę i wyjąć kluczyk.

Nieprawidłowe używanie tej maszyny może być przyczyną obrażeń. Aby zmniejszyć ryzyko urazu, należy postępować zgodnie z niniejszymi instrukcjami bezpieczeństwa i zawsze zwracać uwagę na symbol dotyczący bezpieczeństwa Graphic, który oznacza: uwaga, ostrzeżenie lub niebezpieczeństwo – instrukcja dotycząca bezpieczeństwa osobistego. Nieprzestrzeganie powyższych zasad może doprowadzić do obrażeń ciała lub do śmierci.

Naklejki informacyjne i ostrzegawcze

Graphic

Etykiety dotyczące bezpieczeństwa oraz instrukcje są wyraźnie widoczne dla operatora i znajdują się w pobliżu wszystkich miejsc potencjalnego zagrożenia. Uszkodzone i brakujące etykiety należy wymienić.

decal115-7739
decal131-8412
decal131-8527
decal137-9712
decal137-9984
decal139-4610
decal140-2487
decal140-4584
decal140-4590

Montaż

Note: Lewą i prawą stronę maszyny należy ustalić ze standardowego stanowiska operatora.

Montaż koła kierownicy (tylko modele międzynarodowe)

Części potrzebne do tej procedury:

Kierownica1
Pokrywa koła kierownicy1
Podkładka (½ cala)1
Pokrywa przeciwpyłowa1
 1. Jeżeli pokrywa jest zamontowana, zdejmij ją z piasty koła kierownicy (Rysunek 3).

 2. Odkręć nakrętkę zabezpieczającą (½ cala) z wału kierownicy (Rysunek 3).

 3. Wsuń koło kierownicy, pokrywę przeciwpyłową (½ cala) i podkładkę na wał kierownicy (Rysunek 3).

  Note: Przy przednich kołach ustawionych prosto, ustaw koło kierownicy tak, aby mniejsze ramię kierownicy było ustawione pionowo.

 4. Zamocuj kierownicę do wału nakrętką zabezpieczającą (½ cala) i dokręć ją z momentem od 18 do 30 N·m.

 5. Zamocuj pokrywę na kierownicę (Rysunek 3).

  g198932

Sprawdzanie poziomów płynów i ciśnienia w oponach

 1. Upewnij się, że akumulatory są naładowane; patrz rozdział Ładowanie akumulatorów litowo-jonowych.

 2. Przed rozpoczęciem użytkowania maszyny sprawdź poziom płynu hamulcowego; patrz rozdział Sprawdzenie poziomu płynu hamulcowego.

 3. Sprawdź ciśnienie powietrza w oponach, patrz rozdział Sprawdzanie ciśnienia w oponach.

Docieranie hamulców

Aby zapewnić optymalną wydajność układu hamulcowego, dotrzyj hamulce przed rozpoczęciem użytkowania.

 1. Rozpędź maszynę do pełnej prędkości i włącz hamulce, aby gwałtownie ją zatrzymać bez blokowania kół.

 2. Powtórz tę procedurę 10 razy, odczekując 1 minutę między zatrzymaniami, aby uniknąć przegrzania hamulców.

  Important: Procedura ta jest najskuteczniejsza, gdy maszyna jest obciążona ładunkiem 227 kg.

Czytanie instrukcji i przeglądanie materiałów na temat ustawień

Części potrzebne do tej procedury:

Instrukcja obsługi1
Karta rejestracyjna1
Formularz inspekcji przed dostawą1
Świadectwo jakości1
Kluczyk2
 • Przeczytaj Instrukcję obsługi.

 • Wypełnij kartę rejestracyjną.

 • Wypełnij formularz inspekcji przed dostawą.

 • Zapoznaj się ze świadectwem jakości.

Przegląd produktu

g319171
g319172

Panel sterowania

g319170

Pedał przyspieszania

Pedał przyspieszania (Rysunek 6) służy do zmiany prędkości jazdy pojazdu. Naciśnięcie pedału przyspieszania spowoduje uruchomienie maszyny. Dalsze wciśnięcie pedału spowoduje zwiększenie prędkości jazdy. Zwolnienie pedału spowoduje zmniejszenie prędkości jazdy maszyny, a następnie jej wyłączenie.

Maksymalna prędkość jazdy do przodu w trybie wydajności to 26 km/h, jak pokazano na rysunku Rysunek 16.

Maksymalna prędkość jazdy do przodu w trybie ekonomicznym to 19 km/h, jak pokazano na rysunku Rysunek 16.

Pedał hamulca

Pedał hamulca służy do zatrzymania lub spowolnienia pojazdu (Rysunek 6).

Ostrożnie

Eksploatacja pojazdu ze zużytymi lub nieprawidłowo wyregulowanymi hamulcami może spowodować obrażenia ciała.

Jeśli pedał hamulca daje się nacisnąć do punktu oddalonego o 25 mm od podłogi maszyny, należy wyregulować lub naprawić hamulce.

Dźwignia hamulca postojowego

Dźwignia hamulca postojowego znajduje się na panelu sterowania (Rysunek 6).

Aby zapobiec niekontrolowanemu ruchowi maszyny, po każdym wyłączeniu silnika załącz hamulec postojowy. Po zaparkowaniu pojazdu na stromym nachyleniu upewnij się, że hamulec postojowy jest zaciągnięty.

Aby załączyć hamulec postojowy, pociągnij jego dźwignię do siebie (Rysunek 7).

g033923

Aby zwolnić hamulec postojowy, wciśnij przycisk znajdujący się w górnej części dźwigni hamulca postojowego, pociągnij dźwignię do siebie, aby zwolnić nacisk, a następnie przesuń dźwignię do przodu (Rysunek 8).

g033924

Wybierak kierunku jazdy

Wybierak kierunku jazdy znajduje się po lewej stronie dźwigni hamulca postojowego. Wybierak kierunku jazdy ma 3 położenia: DO PRZODU, DO TYłU oraz NEUTRALNE (Rysunek 6).

Note: Dźwignia maszyny może być ustawiona w dowolnym z 3 położeń, ale maszyna może poruszać się wyłącznie przy położeniu DO PRZODU oraz DO TYłU.

Important: Zatrzymuj pojazd zawsze przed zmianą kierunku jazdy.

Przycisk klaksonu

Przycisk klaksonu znajduje się na panelu sterowania (Rysunek 6). Naciśnij przycisk, aby uruchomić klakson.

Przełącznik świateł

Użyj przełącznika świateł (Rysunek 6), aby włączyć reflektory przednie. Popchnij przełącznik świateł w górę, aby załączyć światła. Popchnij przełącznik świateł w dół, aby wyłączyć światła.

Punkt zasilania USB

Punkt zasilania USB znajduje się po lewej stronie dźwigni hamulca postojowego (Rysunek 6) Punkt zasilania służy do zasilania urządzeń mobilnych.

Important: Jeżeli punkt zasilania USB nie jest używany, włóż w niego gumową wtyczkę, aby ochronić gniazdo przed uszkodzeniem.

Stacyjka

Stacyjka (Rysunek 6) służy do uruchamiania i zatrzymywania maszyny.

Stacyjka ma 2 pozycje: WłąCZENIA i WYłąCZENIA. Przekręć kluczyk w prawo do pozycji WłąCZENIA, aby uruchomić maszynę. Po zatrzymaniu maszyny obróć kluczyk w lewo do położenia WYłąCZENIA, aby wyłączyć silnik. Przed wyjściem z maszyny wyjmij kluczyk ze stacyjki.

Wyświetlacz

Wyświetlacz pokazuje informacje o maszynie, takie jak stan roboczy, różne informacje diagnostyczne oraz inne informacje o maszynie (Rysunek 9).

g320256

Na wyświetlaczu może być prezentowany ekran startowy, ekran roboczy i ekran ładowania (Rysunek 10, Rysunek 11 i Rysunek 12).

Rysunek 11 przedstawia wygląd ekranu podczas użytkowania maszyny. Po obróceniu kluczyka do pozycji WłąCZONE na wyświetlaczu przez kilka sekund wyświetlany jest ekran powitalny, a następnie pojawia się ekran roboczy

g321175
g321176
g321177

Ekran roboczy ze wskaźnikiem kierunku ruchu (Rysunek 13) jest wyświetlany przy zmianie kierunku ruchu.

g321180

Ekran roboczy z aktualną prędkością (Rysunek 14) jest wyświetlany w czasie jazdy.

g321181

Kod aktywnego błędu (Rysunek 15) sygnalizuje problem z maszyną.

g321179

Opis ikon

GraphicKierunek – położenie DO PRZODU
GraphicKierunek – położenie NEUTRALNE
GraphicKierunek – położenie DO TYłU
GraphicHamulec postojowy jest załączony.
GraphicLicznik godzin
GraphicŚwiatła – położenie WłąCZONE
GraphicAkumulatornapięcie
GraphicStan naładowania akumulatora — każdy pełny słupek odpowiada 10% pełnej pojemności.
Graphic
 • Informacja o niskim stanie naładowania akumulatora

 • Trwa ładowanie akumulatora

GraphicWłączony tryb Eko.
GraphicAktywny błąd
GraphicUruchomienie na zimno

Przełącznik nadzoru ogranicznika prędkości

Przełącznik nadzoru ogranicznika prędkości znajdujący się pod zespołem foteli ma 2 możliwe położenia: TRYBU WYDAJNOśCI i TRYBU EKONOMICZNEGO. Przekręć przełącznik w prawo do położenia TRYBU EKONOMICZNEGO, aby ograniczyć maksymalną prędkość maszyny do 19 km/h. Przekręć przełącznik w lewo do położenia TRYBU WYDAJNOśCI, aby przywrócić maksymalną prędkość maszyny wynoszącą 26 km/h, jak pokazano na rysunku Rysunek 16.

g319173

Uchwyty dla pasażera

Uchwyty dla pasażera znajdują się na zewnątrz każdego z foteli (Rysunek 17).

g033955

Note: Specyfikacje i konstrukcja mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadamiania.

Masa podstawowa456 kg na sucho
Ładowność nominalna (na równym podłożu)całkowita 544 kg, w tym 91 kg przypadające na operatora i 91 kg na pasażera, ładunek, akcesoria oraz osprzęt
Masa całkowita pojazdu – na równym podłożuCałkowita 1000 kg, w tym wszystkie podane wyżej masy
Maksymalna ładowność nominalna (na równym podłożu)całkowita 363 kg, w tym akcesoria mocowane z tyłu
Nośność tylnego mocowania akcesoriów na platformie ładunkowejcałkowita 45 kg
Zdolność holowaniaPionowy nacisk na hak przyczepy: 91 kg
Masa całkowita przyczepy: 680 kg
Szerokość całkowita119 cm
Długość całkowita302 cm
Wysokość całkowita127,5 cm
Prześwit21,6 cm z przodu bez obciążenia i operatora,
14 cm z tyłu bez obciążenia i operatora
Rozstaw osi220 cm
Rozstaw kół (od osi środkowej do osi środkowej)Przód: 119 cm
Tył: 119 cm
Długość platformy ładunkowejWewnętrzna: 102 cm
Zewnętrzna: 114,3 cm
Szerokość platformy ładunkowejWewnątrz: 98 cm
Od zewnątrz profilowanych błotników: 107,3 cm
Wysokość platformy ładunkowej28 cm od wewnątrz

Osprzęt/akcesoria

Dostępna jest szeroka gama osprzętu i akcesoriów zatwierdzonych przez firmę Toro i przeznaczonych do stosowania z urządzeniem oraz zwiększających jego możliwości. Skontaktuj się z autoryzowanym przedstawicielem serwisowym lub dystrybutorem lub odwiedź stronę www.Toro.com, aby uzyskać listę wszystkich zatwierdzonych akcesoriów i osprzętu.

Dla zagwarantowania wydajnej i bezpiecznej pracy maszyny stosuj wyłącznie części zamienne/akcesoria zalecane przez firmę Toro. Części zamienne i akcesoria wykonane przez innych producentów mogą być niebezpieczne. Stosowanie ich mogłoby unieważnić gwarancję na produkt.

Działanie

Note: Procedury opisane w niniejszej sekcji odnoszą się do maszyny z plastikową platformą ładunkową i fotelem kubełkowym; dodatkowe procedury dotyczące innego osprzętu opisano w sekcji Obsługa (jeżeli dotyczy) w Instrukcji montażu. Instrukcje są dostępne na stronie www.Toro.com lub po zeskanowaniu kodu QR (jeżeli dotyczy) na danym elemencie osprzętu.

Przed rozpoczęciem pracy

Bezpieczeństwo przed rozpoczęciem pracy

Ogólne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

 • Użytkowanie lub serwisowanie maszyny przez dzieci lub osoby nieprzeszkolone albo niezdolne fizycznie jest zabronione. Lokalne przepisy prawa mogą ograniczać wiek operatora. Za szkolenie operatorów i mechaników odpowiada właściciel.

 • Należy zapoznać się z zasadami bezpiecznego użytkowania sprzętu, elementami sterującymi oraz symbolami bezpieczeństwa.

 • Zanim opuścisz stanowisko operatora, wyłącz maszynę, wyjmij kluczyk i zaczekaj, aż wszystkie ruchome części się zatrzymają. Przed przystąpieniem do regulacji, obsługi technicznej, czyszczenia lub przed przechowywaniem maszyny odczekaj aż ostygnie.

 • Dowiedz się, jak szybko zatrzymać i wyłączyć maszynę.

 • Upewnij się, że liczba osób w maszynie (operator wraz z pasażerami) nie przekracza liczby uchwytów zamontowanych w maszynie.

 • Upewnij się, że wszystkie urządzenia zabezpieczające i etykiety znajdują się na swoich miejscach. Wszystkie urządzenia zabezpieczające naprawiaj lub wymieniaj na nowe, a nieczytelne lub brakujące etykiety zastępuj nowymi. Nie używaj maszyny, jeśli nie znajdują się one na swoich miejscach i nie działają prawidłowo.

Wykonywanie codziennych czynności konserwacyjnych

Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
Przed każdym użyciem lub codziennie
 • Sprawdź pas(y) bezpieczeństwa pod kątem zużycia, nacięć i innych uszkodzeń. Wymień pas(y) bezpieczeństwa, jeśli jakikolwiek element nie działa prawidłowo.
 • Każdego dnia przed uruchomieniem maszyny wykonuj wymienione w rozdziale czynności kontrolne wykonywane codzienne lub przy każdym użyciu.

  Sprawdzanie ciśnienia w oponach

  Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
  Przed każdym użyciem lub codziennie
 • Sprawdzić ciśnienie w oponach.
 • Zalecane ciśnienie powietrza w oponach kół przednich i tylnych: od 1,65 do 2,07 bar

  Important: Nie przekraczaj maksymalnego ciśnienia zaznaczonego na boku opony.

  Note: Niezbędne ciśnienie powietrza jest uzależnione od masy przewożonego ładunku.

  1. Sprawdź ciśnienie powietrza w oponach.

   • Stosuj niższe ciśnienie w oponach przy lżejszych ładunkach, mniej ubitym podłożu w celu poprawy komfortu jazdy oraz ograniczenia śladów po oponach.

   • Stosuj wyższe ciśnienie w oponach przy cięższych ładunkach oraz podczas jazdy z większą prędkością.

  2. W razie potrzeby dostosuj ciśnienie powietrza w oponach poprzez dopompowanie lub spuszczenie powietrza.

  g001055

  Docieranie nowego pojazdu

  Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
  Po pierwszych 100 godzinach
 • Przeprowadź docieranie nowego pojazdu zgodnie z instrukcjami.
 • Wykonaj procedurę docierania nowego pojazdu, gdyż pozwoli to osiągnąć jego lepszą wydajność oraz żywotność.

  • Sprawdź poziom płynu hamulcowego.

  • Przez pierwsze kilka godzin okresu docierania unikaj gwałtownego hamowania. Nowe okładziny hamulcowe mogą wymagać do prawidłowego dotarcia się kilku godzin jazdy, zanim hamulce osiągną pełną skuteczność.

  • Wszelkie specjalne kontrole przy niewielkich liczbach przepracowanych godzin można znaleźć w rozdziale .

  • Sprawdź i w razie potrzeby skoryguj ustawienie przedniego zawieszenia; patrz rozdział Ustawianie zbieżności kół przednich.

  • W celu zapewnienia optymalnej wydajności i żywotności akumulatora należy przeprowadzić formowanie akumulatora:

   1. Po odbiorze maszyny naładuj akumulator do 100% pojemności.

   2. Użytkuj maszynę do czasu pojawienia się komunikatu o niskim stanie naładowania akumulatora (ok. 5%), a następnie naładuj akumulator do 100%.

    Powtórz tę procedurę 4 razy, aby zoptymalizować wydajność akumulatora.

  W czasie pracy

  Bezpieczeństwo w czasie pracy

  Ogólne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

  • Właściciel/operator może zapobiegać wypadkom i jest odpowiedzialny za obrażenia ciała innych osób i uszkodzenia mienia wynikłe wskutek wypadków.

  • Pasażerowie mogą siedzieć wyłącznie w przeznaczonych do tego miejscach. Nie przewoź pasażerów na platformie ładunkowej. Nie pozwalaj osobom postronnym i zwierzętom przebywać w pobliżu maszyny podczas pracy.

  • Noś odpowiednią odzież, w tym ochronę oczu, długie spodnie i pełne obuwie robocze z podeszwą antypoślizgową. Zwiąż włosy, jeżeli są długie, i nie noś luźnej odzieży ani zwisającej biżuterii.

  • Podczas obsługi maszyny zachowaj pełne skupienie. Nie podejmuj żadnych rozpraszających czynności; w przeciwnym razie możesz spowodować obrażenia lub wyrządzić szkody w mieniu.

  • Nie używaj maszyny będąc chorym, zmęczonym lub pod wpływem alkoholu lub narkotyków.

  • Nie wolno przekraczać dopuszczalnej masy całkowitej (DMC) pojazdu.

  • Zachowaj szczególną ostrożność podczas prowadzenia maszyny z ciężkim ładunkiem na platformie ładunkowej, hamowania lub skręcania nią.

  • Przewożenie na platformie ładunków o nadmiernych wymiarach zmienia stabilność maszyny. Nie przekraczaj znamionowego obciążenia platformy.

  • Zdolność kierowania, hamowania i stabilność maszyny ulegają pogorszeniu podczas przewożenia materiałów, których masa nie jest ściśle powiązana z maszyną. Zachowaj ostrożność przy kierowaniu lub hamowaniu, jeżeli przewozisz materiał, który nie może być przymocowany do maszyny.

  • Podczas użytkowania maszyny na nierównym terenie oraz w pobliżu krawężników, dziur i innych miejsc o nagłej zmianie ukształtowania przewoź mniejszy ładunek i zmniejsz prędkość jazdy maszyny. Może dojść do przemieszczenia się ładunku i utraty stabilności pojazdu.

  • Przed uruchomieniem maszyny upewnij się, że przekładnia jest w położeniu neutralnym, hamulec postojowy jest załączony i siedzisz w fotelu operatora.

  • Operator i pasażerowie powinni zawsze siedzieć, gdy maszyna jest w ruchu. Trzymaj obie ręce na kierownicy, a pasażerowie powinni korzystać z zamontowanych uchwytów do rąk. Zawsze trzymaj ramiona i nogi wewnątrz maszyny.

  • Korzystaj z urządzenia tylko przy dobrej widoczności. Uważaj na dziury, koleiny, garby, kamienie lub inne ukryte obiekty. Na nierównym terenie istnieje ryzyko przewrócenia się maszyny. Wysoka trawa może zakrywać przeszkody. Zachowaj ostrożność przy zbliżaniu się do zakrętów, krzewów, drzew i innych obiektów, które mogą utrudniać widoczność.

  • Nie jedź maszyną w pobliżu skarp, rowów lub nasypów. Nagłe przejechanie kołem przez obrzeże lub obsunięcie się obrzeża mogłoby spowodować wywrócenie się maszyny.

  • Zwracaj uwagę na nisko położone elementy, takie jak konary drzew, ościeża drzwi, kładki dla pieszych itp., i staraj się ich unikać.

  • Przed jazdą do tyłu spójrz do tyłu i w dół, aby upewnić się, że droga jest wolna.

  • Podczas użytkowania pojazdu na drogach publicznych należy przestrzegać wszystkich przepisów ruchu drogowego i stosować wszelkie wyposażenie dodatkowe wymagane przepisami prawa, takie jak oświetlenie, kierunkowskazy, oznakowanie pojazdów wolnobieżnych i inne wedle wymagań.

  • Jeśli maszyna kiedykolwiek zacznie drgać w sposób odbiegający od normy, natychmiast się zatrzymaj, wyłącz silnik, poczekaj na zatrzymanie wszystkich ruchów roboczych i sprawdź uszkodzenie. Napraw wszystkie uszkodzenia maszyny przed wznowieniem pracy.

  • Droga hamowania na mokrych nawierzchniach jest dłuższa niż na suchych. Aby osuszyć zamoczone hamulce, jedź powoli po poziomym terenie, lekko naciskając pedał hamulca.

  • Jazda maszyną z dużą prędkością, a następnie gwałtowne hamowanie może spowodować zablokowanie kół tylnych, co może wpływać na kontrolę nad maszyną.

  • Nie dotykaj silnika, gdy jest on włączony lub krótko po jego zatrzymaniu, ponieważ gorący silnik może spowodować oparzenia.

  • Nie wolno pozostawiać uruchomionej maszyny bez nadzoru.

  • Przed opuszczeniem stanowiska operatora:

   • Zaparkuj maszynę na równej powierzchni.

   • Ustaw dźwignię wyboru kierunku jazdy w położeniu NEUTRALNYM.

   • Zaciągnij hamulec postojowy.

   • Należy wyłączyć silnik i wyjąć kluczyk ze stacyjki.

   • Poczekaj na zatrzymanie wszystkich ruchów roboczych.

  • Nie używaj maszyny, jeżeli występuje ryzyko wystąpienia wyładowań atmosferycznych.

  • Używaj wyłącznie akcesoriów i osprzętu zatwierdzonych przez firmę The Toro® Company.

  Bezpieczeństwo dodatkowych pasażerów

  • Nie wolno przekraczać dopuszczalnej masy całkowitej (DMC) pojazdu. Uwzględnij masę swoją, masę dodatkowych pasażerów oraz ładunku na platformie w maksymalnej masie całkowitej pojazdu.

  • Pasażerowie mogą siedzieć wyłącznie w przeznaczonych do tego miejscach. Nie przewoź pasażerów na platformie ładunkowej.

  • Operator i pasażerowie powinni zawsze siedzieć, gdy maszyna jest w ruchu.

  • Dodatkowa długość maszyny powoduje wydłużenie promienia skrętu, dlatego musisz przewidzieć większą przestrzeń na manewrowanie maszyną.

  Bezpieczeństwo pracy na zboczu

  Note: Wśród akcesoriów dostępnych dla tej maszyny znajduje się 2-słupkowy pałąk systemu zabezpieczenia przed przewróceniem (ROPS). Zastosuj pałąk ROPS podczas pracy w pobliżu urwisk, wody, na trudnym terenie lub zboczu, gdzie występuje ryzyko przewrócenia się maszyny. Aby uzyskać szczegółowe informacje, skontaktuj się z autoryzowanym dystrybutorem firmy Toro.

  Zbocza są głównym czynnikiem powodującym utratę kontroli i przewracanie się maszyny, co może skutkować poważnymi obrażeniami ciała lub śmiercią.

  • Sprawdź teren, aby określić, które zbocza są bezpieczne dla pracy maszyny i wyznacz własne procedury i zasady pracy na tych zboczach. Podczas dokonywania takiej oceny należy kierować się zdrowym rozsądkiem i umiejętnością oceny sytuacji.

  • Jeśli podczas pracy na zboczu czujesz się nieswojo, zaniechaj pracy.

  • Wszystkie ruchy na zboczach wykonuj w sposób powolny i stopniowy. Nie dokonuj nagłych zmian prędkości ani kierunku jazdy.

  • Należy unikać użytkowania maszyny na mokrej nawierzchni. Może nastąpić utrata przyczepności kół. Maszyna może się stoczyć ze zbocza wcześniej niż nastąpi utrata przyczepności kół.

  • Po terenie stromym jeździj w linii prostej zarówno pod górę jak i z górki.

  • Jeżeli maszyna straci prędkość niezbędną do wjechania pod górę, stopniowo naciśnij pedał hamulca, a następnie jadąc powoli do tyłu, zjedź ze zbocza.

  • Zawracanie podczas wjeżdżania na wzniesienia lub zjeżdżania z nich może być niebezpieczne. Jeśli musisz skręcić na zboczu, zrób to powoli i z zachowaniem ostrożności.

  • Ciężki ładunek wpływa na stabilność na zboczu. Zmniejsz masę ładunku i prędkość jazdy podczas poruszania się po wzniesieniach lub jeśli ładunek ma wysoko umieszczony środek ciężkości. Zamocuj ładunek do platformy ładunkowej maszyny, aby zapobiec jego przemieszczaniu się. Zachowaj szczególną ostrożność podczas przewożenia ładunków mogących się łatwo przemieścić (na przykład ciecze, kamienie, piasek itp.).

  • Unikaj ruszania, zatrzymywania i skręcania na pochyłym terenie, w szczególności, jeśli przewozisz ładunek. Zatrzymanie maszyny podczas zjazdu ze zbocza wymaga dłuższej drogi niż na płaskim terenie. Jeżeli musisz zatrzymać maszynę, unikaj gwałtownych zmian prędkości, gdyż mogą stać się one prowadzić do przewrócenia lub stoczenia się maszyny. Nie hamuj gwałtownie podczas toczenia się w tył, gdyż mogłoby to spowodować przewróceniem się maszyny.

  Bezpieczeństwo przy załadunku i rozładunku

  • Przy przewożeniu ładunków na platformie ładunkowej i/lub holowaniu przyczepy nie przekraczaj nominalnej ładowności maszyny, patrz Specyfikacje.

  • Ładunek na platformie ładunkowej należy rozmieścić równomiernie, pozwoli to uzyskać lepszą stabilność i kontrolę nad maszyną.

  • Przed rozładunkiem upewnij się, że za maszyną nikt nie stoi.

  • Nigdy nie wyładowuj ładunku z platformy, gdy maszyna stoi na pochyłości bokiem do szczytu. Zmiana rozkładu masy mogłaby spowodować przewrócenie się maszyny.

  Korzystanie z platformy ładunkowej

  Podnoszenie platformy ładunkowejdo pozycji rozładunkowej

  Ostrzeżenie

  Uniesiona platforma może opaść i zranić pracujące pod nią osoby.

  • Zawsze przed rozpoczęciem pracy pod platformą używaj podpórki do podparcia uniesionej platformy.

  • Przed uniesieniem platformy zdejmij z niej cały ładunek.

  Ostrzeżenie

  Jazda z uniesioną platformą ładunkową powoduje, że maszyna jest bardziej podatna na przewrócenie. Korzystanie z maszyny z uniesioną platformą może spowodować uszkodzenie konstrukcji platformy.

  • Podczas użytkowania maszyny platforma ładunkowa musi być zawsze opuszczona do końca.

  • Opuść platformę ładunkową po wyładowaniu z niej ładunku.

  Ostrożnie

  W razie skupienia się masy ładunku w tylnej części platformy ładunkowej w momencie zwolnienia zaczepów platforma może się nagle przechylić i spowodować uszkodzenia ciała operatora lub osób postronnych.

  • W miarę możliwości staraj się umieszczać ładunki blisko środka platformy.

  • Przytrzymaj platformę podczas zwalniania zaczepów i upewnij się, że nikt nie opiera się o jej burty.

  • Przed uniesieniem platformy w górę w celu przeprowadzenia prac przy maszynie zdejmij z platformy wszystkie ładunki.

  1. Pociągnij do siebie dźwignię znajdującą się po lewej stronie na platformie ładunkowej i podnieś platformę (Rysunek 19).

   g034019
  2. Pociągnij podpórkę do otworu z zapadką dla pozycji rozładunkowej, aby zabezpieczyć platformę na czas rozładunku (Rysunek 20).

   g034021

  Podnoszenie platformy ładunkowej do pozycji serwisowej

  1. Pociągnij do siebie dźwignię znajdującą się po lewej stronie na platformie ładunkowej i podnieś platformę (Rysunek 19).

  2. Pociągnij podpórkę do otworu z zapadką dla pozycji serwisowej, aby zabezpieczyć platformę na czas konserwacji (Rysunek 20).

  Opuszczanie platformy ładunkowej

  Ostrzeżenie

  Platforma ma dużą masę. Występuje ryzyko zmiażdżenia dłoni lub innych części ciała.

  Podczas opuszczania platformy nie zbliżaj do niej rąk ani innych części ciała.

  1. Unieś nieznacznie platformę ładunkową, podnosząc dźwignię zaczepu (Rysunek 19).

  2. Wyciągnij podpórkę z otworu z zapadką (Rysunek 20).

  3. Opuść platformę, aż do zatrzaśnięcia się zaczepów.

  Otwieranie tylnej burty

  1. Upewnij się, że platforma ładunkowa jest opuszczona do końca i zabezpieczona zaczepami.

  2. Obiema dłońmi podnieś tylną burtę za występ znajdujący się w górnej części burty (Rysunek 21).

  3. Opuść tylną burtę, aż zrówna się z płaszczyzną platformy ładunkowej (Rysunek 21).

   g034022

  Zamykanie tylnej burty

  Po wyładowaniu z platformy ładunkowej materiału przewożonego luzem, na przykład piasku, kamieni ozdobnych lub wiórów drzewnych, pewna ilość przewożonego materiału może dostać się do obszaru zawiasów tylnej burty. Przed zamknięciem tylnej burty wykonaj następujące czynności.

  1. Usuń rękoma możliwie dużo materiału z obszaru zawiasów.

  2. Ustaw tylną burtę w pozycji około 45° (Rysunek 22).

   g034023
  3. Wykonuj krótkie wstrząsane ruchy i poruszaj kilkukrotnie tylną burtą w górę i w dół (Rysunek 22).

   Note: Pomoże to usunąć materiał z obszaru zawiasów.

  4. Opuść tylną burtę i sprawdź, czy w obszarze zawiasów nadal znajduje się materiał.

  5. Powtarzaj czynności od 1 do 4 aż do usunięcia materiału z obszaru zawiasów.

  6. Podnieś tylną burtę w górę i zahacz ją o wycięcia w platformie ładunkowej.

  Monitorowanie poziomu naładowania systemu akumulatorów

  Sprawdź informację o poziomie naładowania systemu akumulatorów na wyświetlaczu; zob. Wyświetlacz.

  Znaczenie informacji o niskim stanie naładowania akumulatora

  Niski stan naładowania akumulatora (tj. poniżej 5%) jest sygnalizowany na wyświetlaczu. Jeżeli taka informacja pojawi się w trakcie pracy, podjedź maszyną do strefy ładowania i naładuj akumulator; zob. Ładowanie akumulatorów litowo-jonowych.

  Zatrzymywanie maszyny

  Important: W przypadku zatrzymywania maszyny na pochyłości użyj hamulca zasadniczego do zatrzymania pojazdu, a następnie zaciągnij hamulec postojowy w celu unieruchomienia pojazdu. Używanie pedału przyspieszenia w celu zatrzymania maszyny na zboczu wzniesienia może doprowadzić do przegrzania silnika lub wyczerpania akumulatorów.

  1. Zdejmij stopę z pedału przyspieszenia.

  2. Powoli naciśnij pedał hamulca, aby uruchomić hamulec zasadniczy i spowodować całkowite zatrzymanie maszyny.

   Note: Długość drogi hamowania może się zmieniać w zależności od obciążenia maszyny i prędkości.

  Ładowanie platformy ładunkowej

  Przy ładowaniu platformy ładunkowej i użytkowaniu pojazdu stosuj poniższe instrukcje:

  • Przestrzegaj ładowności pojazdu i nie przekraczaj masy ładunku przewożonego na platformie ładunkowej powyżej wartości podanej w rozdziale Specyfikacje oraz na tabliczce z dopuszczalną masą całkowitą pojazdu.

   Note: Podana ładowność dotyczy użytkowania maszyny na poziomym podłożu.

  • Podczas eksploatacji maszyny na pochyłościach i nierównym terenie zmniejsz ciężar ładunków przewożonych na platformie ładunkowej.

  • Zmniejsz ciężar przewożonych ładunków, jeśli są one wysokie (i mają wysoko umieszczony środek ciężkości), takie jak stosy cegieł, drewno ozdobne lub worki z nawozem. Rozmieść ładunek tak nisko, jak się da. Upewnij się, że ładunek nie wpływa na widoczność z tyłu podczas używania pojazdu.

  • Umieszczaj ładunki na środku; podczas ładowania platformy ładunkowej stosuj poniższe zasady:

   • Rozłóż ciężar ładunku równomiernie na całej szerokości platformy.

    Important: Umieszczenie ładunku po jednej ze stron zwiększa prawdopodobieństwo przewrócenia się pojazdu.

   • Rozłóż ciężar ładunku równomiernie na całej długości platformy.

    Important: Umieszczenie ładunku za tylną osią może spowodować utratę możliwości kierowania pojazdem lub przewrócenie się pojazdu oraz pogorszenie przyczepności przednich opon.

  • Podczas przewożenia ponadwymiarowych ładunków na platformie ładunkowej zachowaj szczególną ostrożność, zwłaszcza jeżeli ciężar ładunku nie wypada na środku platformy ładunkowej.

  • Zawsze gdy to możliwe, zabezpiecz ładunek przed przemieszczaniem się poprzez przywiązanie go do platformy ładunkowej.

  • Podczas przewożenia cieczy zachowaj ostrożność przy wjeżdżaniu na wzniesienie lub zjeżdżaniu z niego, przy nagłych zmianach prędkości lub zatrzymywaniu się oraz podczas jazdy po nierównej nawierzchni.

  Pojemność platformy ładunkowej wynosi 0,28 m3. Ilość (objętość) materiałów, którą można umieścić na platformie bez przekroczenia ładowności maszyny, zależy w dużym stopniu od gęstości tych materiałów.

  W poniższej tabeli podane są dopuszczalne objętości różnych materiałów:

  MateriałGęstośćMaksymalna ładowność nominalna platformy(na równym podłożu)
  Żwir suchy1522 kg/m3Pełna
  Żwir mokry1922 kg/m3¾ platformy
  Piasek suchy 1442 kg/m3Pełna
  Piasek mokry1922 kg/m3¾ platformy
  Drewno721 kg/m3Pełna
  Kora drzewna<721 kg/m3Pełna
  Ziemia ubita1602 kg/m3¾ platformy (w przybliżeniu)

  Po pracy

  Bezpieczeństwo po pracy

  Ogólne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

  • Przed opuszczeniem stanowiska operatora:

   • Zaparkuj maszynę na równej powierzchni.

   • Ustaw dźwignię wyboru kierunku jazdy w położeniu NEUTRALNYM.

   • Zaciągnij hamulec postojowy.

   • Należy wyłączyć silnik i wyjąć kluczyk ze stacyjki.

   • Poczekaj na zatrzymanie wszystkich ruchów roboczych.

  • Przed przystąpieniem do regulacji, obsługi technicznej, czyszczenia lub przed przechowywaniem maszyny odczekaj aż ostygnie.

  • Nie przechowuj maszyny w miejscach występowania otwartego ognia, tam gdzie występuje iskrzenie lub stosowany jest płomyk dyżurny, na przykład przy piecykach gazowych lub innych urządzeniach.

  • Utrzymuj wszystkie części maszyny w nienagannym stanie, a wszystkie elementy montażowe dobrze dokręcone.

  • Konserwację i czyszczenie pasów bezpieczeństwa przeprowadzaj wedle potrzeb.

  • Należy wymieniać/uzupełniać wszystkie zużyte, uszkodzone oraz brakujące naklejki.

  Zasady bezpieczeństwa przy korzystaniu z akumulatora i ładowarki

  Ogólne

  • Do ładowania akumulatora należy stosować wyłącznie dostarczony przewód zasilania.

  • Przed użyciem ładowarki należy upewnić się, że obsługuje ona napięcie stosowane w danym kraju.

  • W celu podłączenia do gniazdka w krajach poza terenem Stanów Zjednoczonych należy użyć odpowiedniego adaptera.

  • Nie ładuj akumulatora na deszczu ani w wilgotnym otoczeniu.

  • Używanie akcesoriów niezalecanych ani niesprzedawanych przez firmę Toro grozi pożarem, porażeniem prądem lub urazami ciała.

  • W celu zmniejszenia ryzyka wybuchu akumulatora należy przestrzegać niniejszych instrukcji oraz instrukcji do wszelkich urządzeń, które będą używane w pobliżu ładowarki akumulatorów.

  • Nie wolno otwierać akumulatorów.

  • W razie wycieku elektrolitu z akumulatora należy unikać kontaktu z elektrolitem. W razie przypadkowego kontaktu z tą cieczą należy ją spłukać wodą i uzyskać pomoc lekarską. Ciecz wydostająca się z akumulatora może powodować podrażnienie lub poparzenie.

  • Zwróć się do przedstawiciela autoryzowanego Toro w celu naprawy lub wymiany akumulatora.

  Szkolenie

  • Użytkowanie lub ładowanie akumulatora maszyny przez dzieci lub osoby nieprzeszkolone jest zabronione. Lokalne przepisy prawa mogą ograniczać wiek operatora. Za szkolenie operatorów i mechaników odpowiada właściciel.

  • Przeczytaj instrukcję ładowania akumulatora maszyny i przestrzegaj podanych tam zaleceń.

  Przygotowanie

  • Podczas ładowania osoby postronne i dzieci powinny znajdować się w bezpiecznej odległości.

  • Podczas ładowania noś odpowiednią odzież, w tym ochronę oczu, długie spodnie i pełne obuwie robocze z podeszwą antypoślizgową.

  • Przed przystąpieniem do ładowania wyłącz maszynę i odczekaj 5 sekund, aż maszyna całkowicie się wyłączy. Niewykonanie tej czynności może spowodować powstanie łuku.

  • Podczas ładowania upewnij się, że miejsce jest należycie wentylowane.

  • Przeczytaj wszystkie zalecenia bezpieczeństwa i przestrzegaj ich.

  • Ładowarka jest przeznaczona do zasilania tylko z sieci prądu przemiennego o nominalnym napięciu od 100 do 240 V i jest wyposażona w styk uziemiający dla instalacji 120 V. W celu zasilania z sieci 240 V należy zwrócić się do autoryzowanego dystrybutora marki Toro o właściwy przewód zasilający.

  • Używaj jedynie przewodu zasilającego zatwierdzonego przez firmę Toro.

  Obsługa

  • Uważaj, żeby nie uszkodzić przewodu zasilającego ani nie szarp za niego w celu wyciągnięcia wtyczki z gniazdka. Chroń przewód przed temperaturą, olejem i ostrymi krawędziami.

  • Podłącz ładowarkę bezpośrednio do gniazda z uziemieniem. Nie podłączaj ładowarki do gniazdka bez uziemienia, nawet jeśli stosowany jest odpowiedni adapter.

  • Nie przerabiaj dostarczonego przewodu zasilającego lub jego wtyczki.

  • Należy uważać, aby nie upuścić metalowych narzędzi w pobliżu lub na akumulator. Mogłoby to spowodować powstanie iskry lub zwarcie biegunów, a w efekcie eksplozję.

  • Przed pracą z akumulatorem litowo-jonowym należy zdjąć metalowe przedmioty takie jak pierścionki, bransoletki, naszyjniki i zegarki. Akumulator litowo-jonowy może wytworzyć prąd o napięciu wysokim na tyle, że może spowodować poważne poparzenia.

  • Korzystaj z odpowiedniego przedłużacza.

  • Jeżeli przewód zasilający zostanie uszkodzony w czasie, gdy jest podłączony, należy go odłączyć od gniazdka i skontaktować się z autoryzowanym dystrybutorem Toro w celu wymiany.

  • Należy odłączać ładowarkę od gniazdka, gdy nie jest używana oraz przed przeniesieniem jej w inne miejsce lub przed serwisowaniem.

  Konserwacja i przechowywanie

  • Przechowuj maszynę w pomieszczeniu, w suchym i bezpiecznym miejscu poza zasięgiem osób nieuprawnionych.

  • Odłącz przewód od gniazdka przed przystąpieniem do prac konserwacyjnych lub czyszczenia – zmniejszy to ryzyko porażenia elektrycznego.

  • Etykiety ostrzegawcze i instruktażowe utrzymuj w dobrym stanie, a w razie potrzeby wymieniaj je.

  • Nie używaj do ładowania akumulatora uszkodzonego przewodu ani przewodu z uszkodzoną wtyczką. Uszkodzony przewód lub wtyczkę zasilającą wymieniaj natychmiast.

  • Jeżeli ładowarka lub przewód zasilający jest uszkodzony, nie używaj jej; oddaj ładowarkę do autoryzowanego dystrybutora sprzętu Toro.

  Przewożenie maszyny na przyczepie

  • Zachowaj ostrożność podczas załadunku urządzenia na przyczepę lub ciężarówkę i rozładunku z nich.

  • Do ładowania maszyny na przyczepę i zdejmowania jej z przyczepy używaj platformy o pełnej szerokości.

  • Zamocuj maszynę w pewny sposób.

  Rozmieszczenie punktów mocowania jest podane na Rysunek 23 i Rysunek 24.

  Note: Załaduj pojazd na przyczepę przodem pojazdu skierowanym do przodu. Jeśli nie jest to możliwe, zamocuj maskę pojazdu do ramy pasem lub zdejmij maskę oraz transportuj ją i zamocuj oddzielnie, w przeciwnym razie maska może zostać zdmuchnięta podczas transportu.

  Ostrożnie

  Niezamocowane fotele mogą wypaść z pojazdu i przyczepy podczas transportu maszyny i spaść na inną maszynę lub utrudnić ruch na drodze.

  Wyjmij fotele lub upewnij się, że są poprawnie zabezpieczone przez sworznie obrotowe.

  g319238
  g319239

  Holowanie maszyny

  W sytuacji awaryjnej dopuszczalne jest holowanie maszyny na niewielkie odległości, jednakże nie należy tej możliwości stosować w normalnych warunkach.

  Ostrzeżenie

  Holowanie z nadmierną prędkością może spowodować utratę kontroli nad pojazdem i grozi powstaniem obrażeń ciała.

  Nie wolno holować maszyny z prędkością większą niż 8 km/h.

  Holowanie maszyny wymaga dwóch osób. Pojazd wymagający przemieszczenia na znaczne odległości należy transportować na ciężarówce lub przyczepie; patrz rozdział Holowanie przyczepy.

  1. Należy wyłączyć silnik i wyjąć kluczyk ze stacyjki.

   Important: Holowanie maszyny z kluczykiem w stacyjce znajdującym się w położeniu WłąCZENIA może uszkodzić układ elektryczny.

  2. Zamocuj linę holowniczą do haka holowniczego z przodu ramy pojazdu (Rysunek 23).

  3. Wyłącz hamulec postojowy.

  Holowanie przyczepy

  Ten pojazd może holować przyczepy. Do maszyny dostępne są haki holownicze. Szczegółowych informacji udzielają autoryzowani dystrybutorzy Toro.

  Podczas przewożenia ładunku lub holowania przyczepy nie wolno przeciążać pojazdu ani przyczepy. Przeciążenie maszyny lub przyczepy może pogorszyć sprawność lub uszkodzić hamulce, oś, silnik, skrzynię biegów, układ kierowniczy, zawieszenie, konstrukcję nadwozia lub opony.

  Zawsze ładuj przyczepę, umieszczając do 60% masy ładunku z przodu przyczepy. Dzięki temu około 10% masy całkowitej przyczepy (MCP) będzie obciążać hak holowniczy pojazdu.

  Aby zapewnić odpowiednią przyczepność i zdolność hamowania, zawsze podczas ciągnięcia przyczepy obciążaj platformę ładunkiem. Nie przekraczaj dopuszczalnych mas DMC lub MCP.

  Unikaj parkowania pojazdu z przyczepą na pochyłości. Jeżeli parkowanie na pochyłości jest konieczne, zaciągnij hamulec postojowy i zablokuj koła przyczepy.

  Konserwacja akumulatorów litowo-jonowych

  Ostrzeżenie

  W akumulatorach panuje wysokie napięcie, które może spowodować poparzenia lub porażenie prądem.

  • Nie wolno podejmować prób otwarcia akumulatorów.

  • Podczas przenoszenia akumulatora z pękniętą obudową należy zachować najwyższą ostrożność.

  • Używaj tylko ładowarki przeznaczonej do posiadanych akumulatorów.

  Aby osiągnąć maksymalną żywotność i okres eksploatacji akumulatorów, należy przestrzegać następujących zaleceń:

  • Nie otwieraj akumulatora. W środku nie ma żadnych części naprawianych przez użytkownika. Otwarcie akumulatora spowoduje unieważnienie gwarancji. Akumulatory są zabezpieczone urządzeniami informującymi o próbach manipulowania.

  • Przechowuj/parkuj maszynę w czystym, suchym garażu lub magazynie, z dala od bezpośredniego światła słonecznego i źródeł ciepła, w miejscu nienarażonym na deszcz i wilgoć. Zapoznaj się z poniższą tabelą wymagań temperaturowych przy przechowywaniu.

   Important: Temperatury wykraczające poza ten zakres powodują uszkodzenie akumulatorów.Występowanie wysokiej temperatury w trakcie przechowywania, w szczególności w przypadku całkowicie naładowanego akumulatora, spowoduje skrócenie jego żywotności.

   Wymogi dot. temperatury przy przechowywaniu

   Warunki przechowywaniaWymogi dot. temperatury
   Normalne warunki przechowywaniaOd -20°C do 45°C
   Skrajnie gorąco – 1 miesiąc lub krócejOd 45°C do 60°C
   Skrajnie zimno – 3 miesiące lub krócejOd -30°C do -20°C
  • W przypadku przechowywania maszyny przez okres ponad 10 dni upewnij się, że znajduje się ona w chłodnym i suchym miejscu, nienarażonym na promienie słoneczne, deszcz i wilgoć, i jest naładowana w co najmniej 50%.

  • Aby sprawdzić stan naładowania, obróć kluczyk do położenia WłąCZONE. Po sprawdzeniu statusu naładowania obróć kluczyk z powrotem do położenia WYłąCZONE, aby zoptymalizować wydajność ładowania.

   Maszyna jest wyposażona w automatyczne odcięcie zasilania w celu ochrony wydajności i zachowania pojemności akumulatora.

   Jeżeli pozostawisz na dłużej kluczyk w położeniu WłąCZONE, automatyczny wyłącznik zadziała w następujących sytuacjach:

   • Przy ładowaniu automatyczne wyłączenie następuje po 5 minutach spadku prądu ładowania poniżej 3 A (100% naładowania).

   • Automatyczne wyłączenie następuje po 30 minutach braku aktywności. Czas automatycznego wyłączenia może być zmieniony przez autoryzowanego dystrybutora Toro.

  Transport akumulatorów litowo-jonowych

  Amerykański Departament Transportu oraz międzynarodowe organizacje transportowe wymagają, aby akumulatory litowo-jonowe były transportowane w specjalnych opakowaniach i wyłącznie przez przewoźników posiadających uprawnienia do przewozu akumulatorów. Na terenie Stanów Zjednoczonych dopuszczalne prawnie jest przewożenie akumulatora zamontowanego w maszynie zasilanej akumulatorem przy spełnieniu pewnych wymogów ustawowych. W celu uzyskania informacji o przepisach prawnych dotyczących przewożenia akumulatora lub maszyny z zamontowanym akumulatorem należy skontaktować się z Departamentem Transportu (USA) lub odpowiednimi organami administracji rządowej.

  Szczegółowych informacji na temat wysyłki akumulatorów udzielają autoryzowani dystrybutorzy Toro.

  Zasady korzystania z ładowarki akumulatorów litowo-jonowych

  Podłączanie do zasilania

  W celu zmniejszenia ryzyka porażenia prądem ładowarkę wyposażono we wtyczkę z trzema bolcami z uziemieniem (typu B). Jeżeli wtyczka nie pasuje do gniazdka zasilania, należy skontaktować się z autoryzowanym dystrybutorem Toro w sprawie innych rodzajów wtyczek z uziemieniem.

  Nie modyfikuj ładowarki ani wtyczki zasilania.

  Zob. informacje nt. wymagań dla źródła zasilania na Rysunek 25.

  decal140-4590

  Niebezpieczeństwo

  Kontakt z wodą podczas ładowania maszyny może spowodować porażenie prądem, które może być przyczyną obrażeń lub śmierci.

  • Nie dotykaj wtyczki ani ładowarki mokrymi dłońmi lub gdy stoisz w wodzie.

  • Nie ładuj akumulatora na deszczu ani w wilgotnym otoczeniu.

  Important: Regularnie sprawdzaj przewód zasilający pod kątem przetarć lub pęknięć izolacji. Nie używaj uszkodzonego przewodu. Nie kładź przewodu w stojącej wodzie ani na mokrej trawie.

  1. Podłącz przewód do gniazda ładowania maszyny.

   Ostrzeżenie

   Uszkodzony przewód ładowarki może spowodować porażenie elektryczne lub pożar.

   Przed użyciem ładowarki dokładnie sprawdź przewód zasilający. Jeżeli przewód jest uszkodzony, nie używaj ładowarki do momentu otrzymania nowego przewodu.

  2. Włóż wtyczkę przewodu zasilającego do uziemionego gniazdka elektrycznego.

  Ładowanie akumulatorów litowo-jonowych

  Important: Ładuj akumulatory jedynie w zalecanym zakresie temperatur, podanym w poniższej tabeli:

  Note: Ładowarka nie będzie działać w temperaturze spoza zakresu podanego w poniższej tabeli.

  Zakres zalecanych temperatur ładowania

  Zakres temperatur ładowaniaOd 5° do 45°C
  Zakres ładowania w niskiej temperaturze (z mniejszym natężeniem)Od -10° do 5°C
  Zakres ładowania w wysokiej temperaturze (z mniejszym natężeniem)Od 45°C do 60°C

  Monitorowanie procesu ładowania i rozwiązywanie problemów

  Aby sprawdzić aktualny stan ładowania, obróć kluczyk do położenia WłąCZONE. Po sprawdzeniu statusu naładowania obróć kluczyk z powrotem do położenia WYłąCZONE, aby zoptymalizować wydajność ładowania.

  Note: W trakcie ładowania na wyświetlaczu podawane są komunikaty informacyjne. Większość z nich zawiera informacje rutynowe.

  W razie wystąpienia błędu lampka usterek będzie migać na bursztynowo lub zaświeci się na czerwono. Na ekranie wyświetlony zostanie kod błędu – po jednej cyfrze, zaczynający się od litery E lub F (na przykład E-0-1-1).

  W celu naprawienia błędu patrz . Jeżeli żadne z tych rozwiązań nie spowoduje naprawienia błędu, skontaktuj się z autoryzowanym dystrybutorem Toro.

  Kończenie procesu ładowania

  Po zakończeniu ładowania lampka kontrolna ładowania akumulatora zaświeci się na stałe na zielono, a kontrolka zasilania obwodu wyjściowego zgaśnie.

  1. Wyciągnij wtyczkę przewodu z gniazda ładowarki w maszynie.

  2. Umieść przewód w miejscu do przechowywania, aby uniknąć jego uszkodzeń.

  3. Włącz maszynę.

  4. Sprawdź poziom naładowania; zob. Wyświetlacz.

  Konserwacja

  Note: Procedury opisane w niniejszej sekcji odnoszą się do maszyny z plastikową platformą ładunkową i siedzeniem kubełkowym; dodatkowe procedury dotyczące innego osprzętu opisano w sekcji Konserwacja (jeżeli dotyczy) w Instrukcji montażu. Instrukcje są dostępne na stronie www.Toro.com lub po zeskanowaniu kodu QR (jeżeli dotyczy) na danym elemencie osprzętu.

  Zasady bezpieczeństwa podczas konserwacji

  • Nie pozwalać nieprzeszkolonym osobom serwisować maszyny.

  • Przed opuszczeniem stanowiska operatora:

   • Zaparkuj maszynę na równej powierzchni.

   • Ustaw dźwignię wyboru kierunku jazdy w położeniu NEUTRALNYM.

   • Zaciągnij hamulec postojowy.

   • Należy wyłączyć silnik i wyjąć kluczyk ze stacyjki.

   • Poczekaj na zatrzymanie wszystkich ruchów roboczych.

  • Przed przystąpieniem do regulacji, obsługi technicznej, czyszczenia lub przed przechowywaniem maszyny odczekaj aż ostygnie.

  • Podeprzyj maszynę za pomocą podpórek zawsze, gdy zamierzasz pracować pod maszyną.

  • Nigdy nie pracuj pod uniesioną platformą bez umieszczenia podpory zabezpieczającej platformy.

  • Nie wolno ładować akumulatorów podczas serwisowania maszyny.

  • Aby mieć pewność, że maszyna jest w dobrym stanie, sprawdzaj, czy wszystkie elementy mocujące są właściwie dokręcone.

  • Aby zmniejszyć niebezpieczeństwo pożaru, usuwaj z maszyny nadmiar smaru, trawę, liście i nagromadzone zabrudzenia.

  • W miarę możliwości nie wykonuj czynności serwisowych przy pracującej maszynie. Nie zbliżaj się do ruchomych części.

  • Jeżeli istnieje konieczność uruchomienia maszyny w celu wykonania prac konserwacyjnych, trzymaj ręce, stopy, odzież i części ciała z dala od ruchomych części. Nie dopuszczaj osób postronnych w pobliże urządzenia.

  • Sprawdź działanie hamulca postojowego zgodnie z zaleceniami zawartymi w harmonogramie konserwacji. Reguluj i serwisuj go wedle potrzeb.

  • Utrzymuj wszystkie części maszyny w nienagannym stanie, a wszystkie elementy montażowe dobrze dokręcone. Wymień wszystkie zużyte lub uszkodzone naklejki.

  • Nie ingeruj w działanie urządzeń zabezpieczających ani nie wykonuj czynności mogących ograniczać poziom bezpieczeństwa zapewniany przez urządzenie zabezpieczające.

  • W razie konieczności przeprowadzenia poważnych napraw lub uzyskania pomocy skontaktuj się z autoryzowanym przedstawicielem firmy Toro.

  • Jakiekolwiek modyfikacje wprowadzane w maszynie mogą wpłynąć na jej działanie, osiągi i wytrzymałość, a użytkowanie zmodyfikowanej maszyny może spowodować obrażenia lub śmierć. Takie użytkowanie może unieważnić gwarancję na produkt udzielaną przez firmę The Toro® Company.

  Zalecany harmonogram konserwacji

  Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
  Po pierwszych 100 godzinach
 • Przeprowadź docieranie nowego pojazdu zgodnie z instrukcjami.
 • Przed każdym użyciem lub codziennie
 • Sprawdź pas(y) bezpieczeństwa pod kątem zużycia, nacięć i innych uszkodzeń. Wymień pas(y) bezpieczeństwa, jeśli jakikolwiek element nie działa prawidłowo.
 • Sprawdzić ciśnienie w oponach.
 • Sprawdź poziom płynu hamulcowego.Sprawdź poziom płynu hamulcowego przed pierwszym użyciem silnika.
 • Umyj maszynę.
 • Co 100 godzin
 • Sprawdź stan opon i obręczy.
 • Dokręć nakrętki kół z właściwym momentem.
 • Sprawdź elementy układu kierowniczego i zawieszenia pod kątem poluzowania lub uszkodzenia.
 • Sprawdź pochylenie i zbieżność kół przednich do wewnątrz.
 • Sprawdź poziom oleju w skrzyni biegów.
 • Sprawdź skrzynię biegów pod kątem wycieków.
 • Sprawdź hamulce.
 • Co 300 godzin
 • Nasmaruj łożyska przednich kół.
 • Co 400 godzin
 • Wymień okładziny hamulca zasadniczego i hamulca postojowego.
 • Co 800 godzin
 • Wymień olej w skrzyni biegów.
 • Co 1000 godzin
 • Wymień płyn hamulcowy.
 • Note: Pobierz dostępną za darmo kopię schematu elektrycznego, wchodząc na stronę www.Toro.com i wyszukując odpowiednie schematy dla swojej maszyny po kliknięciu na łącze Manuals (Instrukcje) na stronie głównej.

  Ostrzeżenie

  Niewłaściwa konserwacja maszyny może doprowadzić do przedwczesnego uszkodzenia układów maszyny, co może stanowić zagrożenie dla operatora lub osób postronnych.

  Maszynę należy regularnie konserwować i utrzymywać w dobrym stanie technicznym zgodnie ze wskazówkami w niniejszej instrukcji.

  Lista kontrolna codziennej konserwacji

  Należy powielić tę stronę do regularnego wykorzystywania.

  Element sprawdzany w ramach konserwacjiNa tydzień:
  poniedziałekwtorekśrodaczwartekpiąteksobotaniedziela
  Sprawdź działanie hamulca zasadniczego oraz postojowego.       
  Sprawdź działanie skrzyni biegów/biegu neutralnego.       
  Sprawdź poziom płynu hamulcowego.       
  Sprawdź, czy podczas eksploatacji nie słychać żadnych nietypowych odgłosów.       
  Sprawdź ciśnienie w oponach.       
  Sprawdź maszynę pod kątem wycieków.       
  Sprawdzić działanie oprzyrządowania.       
  Sprawdź działanie pedału przyspieszenia.       
  Zamaluj miejsca z uszkodzonym lakierem.       
  Umyj maszynę.       

  Konserwacja pojazdu użytkowanego w specjalnych warunkach

  Important: Jeśli pojazd zostanie poddany działaniu jednego z poniższych warunków, konserwację należy wykonywać dwa razy częściej:

  • Praca na pustyni

  • Praca w zimnym klimacie – poniżej 10 °C

  • Holowanie przyczepy

  • Częsta praca w zapylonych warunkach

  • Prace budowlane

  • Po długim czasie pracy w błocie, piasku, wodzie lub w podobnych zapylonych środowiskach:

   • Jak najszybciej sprawdź i oczyść hamulce. Zapobiega to nadmiernemu zużyciu spowodowanemu przez materiały ścierne.

   • Do mycia maszyny należy stosować czystą wodę, ewentualnie z dodatkiem łagodnego środka myjącego.

    Important: Do czyszczenia maszyny nie używaj wody słonej lub wody z odzysku.

  Przed wykonaniem konserwacji

  Ostrzeżenie

  Przed wykonaniem czynności konserwacyjnych unieś platformę ładunkową. Uniesiona platforma ładunkowa może opaść i zranić znajdujące się pod nią osoby.

  • Zawsze przed rozpoczęciem pracy pod platformą ładunkową używaj podpórki do podparcia uniesionej platformy.

  • Przed przystąpieniem do pracy pod platformą zdejmij z niej cały ładunek.

  Przygotowanie maszyny do konserwacji

  1. Zaparkuj maszynę na równej powierzchni.

  2. Ustaw dźwignię wyboru kierunku jazdy w położeniu NEUTRALNYM.

  3. Zaciągnij hamulec postojowy.

  4. Należy wyłączyć silnik i wyjąć kluczyk ze stacyjki.

  5. Opróżnij i unieś platformę ładunkową.

  Podnoszenie maszyny

  Niebezpieczeństwo

  Pojazd ustawiony na podnośniku może być niestabilny. Pojazd może ześlizgnąć się z podnośnika, powodując obrażenia u znajdujących się pod nim osób.

  • Nie uruchamiaj silnika pojazdu, gdy znajduje się on na podnośniku.

  • Przed opuszczeniem maszyny zawsze wyjmuj kluczyk ze stacyjki.

  • Zablokuj koła pojazdu, gdy jest on uniesiony.

  • Używaj podpórek, aby podeprzeć uniesiony pojazd.

  Important: W przypadku uruchamiania silnika w celu przeprowadzenia rutynowych czynności konserwacyjnych i/lub diagnostyki unieś tylne koła pojazdu ok. 25 mm nad podłoże i podstaw podpory pod tylną oś.

  • Punkt podnoszenia z przodu maszyny znajduje się z przodu ramy za hakiem holowniczym (Rysunek 26).

   g319293
  • Punkt podnoszenia z tyłu maszyny znajduje się pod tylną osią (Rysunek 27).

  g319294

  Dostęp do przestrzeni pod maską

  Podnoszenie maski

  1. Pociągnij w górę uchwyt gumowych zaczepów po obu stronach maski (Rysunek 28).

   g034045
  2. Unieś pokrywę.

  Zamykanie maski

  1. Delikatnie opuść maskę.

  2. Zamocuj maskę, dociskając gumowe zaczepy do ich uchwytów po obu stronach maski (Rysunek 28).

  Podnoszenie i opuszczanie zespołu foteli

  Aby unieść zespół foteli, popchnij go do przodu, aż oprze się na kole kierownicy (Rysunek 29).

  Aby opuścić zespół foteli, popchnij go do tyłu, aż wróci do pierwotnego położenia (Rysunek 29).

  g190066

  Demontaż fotela kubełkowego

  1. Popchnij zespół foteli do przodu, aby je unieść (Rysunek 29).

  2. Zsuń zespół foteli w bok ze sworzni i unieś go w górę (Rysunek 30).

   g190187

  Montaż fotela kubełkowego

  Wsuń zespół foteli na sworznie i opuść go w dół (Rysunek 31).

  g190186

  Demontaż siedziska ławki

  1. Popchnij siedzisko ławki do przodu, do położenia uniesionego.

  2. Przesuń siedzisko w bok, wyjmując je z zaczepów, i podnieś (Rysunek 32).

   g237191

  Montaż siedziska ławki

  Wsuń siedzisko w zaczepy i opuść (Rysunek 33).

  g237190

  Smarowanie

  Smarowanie łożysk przednich kół

  Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
  Co 300 godzin
 • Nasmaruj łożyska przednich kół.
 • Rodzaj smaru: Smar Mobilgrease XHP™-222

  Demontaż piasty koła oraz tarczy hamulcowej

  1. Unieś maszynę i oprzyj ją na podporach.

  2. Odkręć 4 nakrętki kół mocujących koło do piasty (Rysunek 34).

   g321364
  3. Odkręć śruby kołnierzowe (⅜ x ¾ cala) mocujące wspornik zespołu hamulca do osi, a następnie odłącz hamulec od osi (Rysunek 35).

   Note: Przed przejściem do następnego kroku umieść podparcie pod zespołem hamulca.

   g321363
  4. Zdejmij pokrywkę przeciwpyłową z piasty koła (Rysunek 36).

   g192346
  5. Wyjmij zawleczkę i zdejmij element ustalający nakrętki z osi i nakrętki osi (Rysunek 36).

  6. Odkręć nakrętkę osi z osi koła i zdejmij piastę wraz z tarczą hamulcową z osi (Rysunek 36 oraz Rysunek 37).

   g192347
  7. Wytrzyj oś do czysta za pomocą szmatki.

  8. Powtórz czynności od 1 do 7 w odniesieniu do piasty i tarczy hamulcowej po przeciwnej stronie maszyny.

  Smarowanie łożysk kół

  1. Zdejmij z piasty zewnętrzne łożysko wraz z bieżnią łożyska (Rysunek 38).

   g033050
  2. Zdejmij z piasty uszczelnienie oraz łożysko wewnętrzne (Rysunek 38).

  3. Wytrzyj szmatką do czysta i sprawdź pod kątem zużycia i uszkodzeń.

   Note: Do czyszczenia uszczelki nie stosuj rozpuszczalników czyszczących. Wymień uszczelkę jeśli jest zużyta lub uszkodzona.

  4. Oczyść łożyska i bieżnie, a następnie sprawdź pod kątem zużycia i uszkodzeń.

   Note: Wymień wszystkie zużyte lub uszkodzone części. Upewnij się, że łożyska i bieżnie są czyste i suche.

  5. Oczyść wgłębienie w piaście ze smaru, ziemi i zanieczyszczeń (Rysunek 38).

  6. Nasmaruj łożyska zalecanym smarem.

  7. Napełnij wgłębienie zalecanym smarem w około 50 do 80% (Rysunek 38).

  8. Zamontuj wewnętrzne łożysko w bieżni po wewnętrznej stronie piasty, a następnie zamontuj uszczelnienie (Rysunek 38).

  9. Powtórz czynności od 1 do 8 w odniesieniu do łożysk drugiej piasty.

  Montaż piasty i tarczy hamulcowej

  1. Nałóż cienką warstwę zalecanego smaru na oś (Rysunek 39).

   g192344
  2. Nałóż piastę z tarczą na oś z tarczą skierowaną do wewnątrz (Rysunek 39).

  3. Załóż na oś łożysko zewnętrzne i osadź łożysko w zewnętrznej bieżni (Rysunek 39).

  4. Załóż podkładkę odginaną na oś (Rysunek 39).

  5. Nakręć nakrętkę osi na oś i dokręć nakrętkę z momentem 15 N∙m, obracając piastą w celu osadzenia łożyska (Rysunek 39).

  6. Poluzuj nakrętkę osi, aż piasta będzie się obracać swobodnie.

  7. Dokręć nakrętkę osi z momentem od 1,7 do 2,25 N∙m.

  8. Załóż na nakrętkę element ustalający i ustaw wycięcie w elemencie ustalającym tak, aby wypadało równo z otworem w osi w celu włożenia zawleczki (Rysunek 40).

   Note: Jeżeli wycięcie w elemencie ustalającym i otwór w osi nie pokrywają się, dokręć nakrętkę osi na tyle, aby zrównać wycięcie z otworem, używając momentu dokręcania nakrętki nieprzekraczającego 226 N·cm.

   g192345
  9. Załóż zawleczkę i zagnij wypustki na elemencie ustalającym (Rysunek 40).

  10. Załóż na piastę pokrywkę przeciwpyłową (Rysunek 40).

  11. Powtórz czynności od 1 do 10 w odniesieniu do piasty i tarczy hamulcowej po przeciwnej stronie maszyny.

  Montaż hamulców i kół

  1. Oczyść 2 śruby kołnierzowe (⅜ x ¾ cala) i pokryj gwinty cienką warstwą środka do zabezpieczania gwintów o średniej sile działania.

  2. Umieść okładziny hamulcowe po obu stronach tarczy hamulcowej (Rysunek 35) i ustaw otwory we wsporniku zacisku równo z otworami w mocowaniu hamulca na wsporniku osi (Rysunek 39).

  3. Zamocuj wspornik zacisku do wspornika osi (Rysunek 35) za pomocą 2 śrub kołnierzowych (⅜ x ¾ cala).

   Dokręć 2 śruby kołnierzowe momentem od 47 do 54 N·m.

  4. Ustaw otwory w kole równo z kołkami piasty i załóż koło na piastę z zaworem skierowanym do góry (Rysunek 34).

   Note: Upewnij się, że powierzchnia montażowa koła przylega do powierzchni piasty.

  5. Zamocuj koło do piasty za pomocą nakrętek do kół (Rysunek 34).

   Dokręć nakrętki śrub kół momentem od 108 do 122 N·m.

  6. Powtórz czynności od 1 do 5 w odniesieniu do hamulca i koła po przeciwnej stronie maszyny.

  Konserwacja instalacji elektrycznej

  Bezpieczna praca przy instalacji elektrycznej

  • Odłącz przewód od zasilania przed podłączeniem lub odłączeniem akumulatora.

  • Używaj odzieży ochronnej oraz narzędzi z izolacją. Przed przystąpieniem do naprawiania maszyny odłącz akumulator. W pierwszej kolejności odłączyć zacisk ujemny, a następnie dodatni. W pierwszej kolejności podłącz zacisk dodatni, a następnie ujemny.

  Odłączanie akumulatorów

  1. Odłącz ujemny zacisk (–) z przodu pakietu akumulatorów (Rysunek 41).

   g322757
  2. Odkręć nakrętkę kołnierzową i zdejmij ujemny (–) przewód akumulatora z bieguna akumulatora (Rysunek 42).

   g322758

  Podłączanie akumulatorów

  1. Zamocuj ujemny (–) przewód akumulatora na biegunie akumulatora za pomocą nakrętki kołnierzowej (Rysunek 42).

  2. Zamontuj ujemny (–) zacisk akumulatora na biegunie akumulatora (Rysunek 42).

  Wymiana bezpiecznika

  W układzie elektrycznym występuje 6 bezpieczników; pozostałe gniazda przeznaczone są dla wyposażenia opcjonalnego.

  Bezpiecznik wyświetlacza (2 A) znajduje się z przodu maszyny, pod maską (Rysunek 43).

  g320397

  Bezpieczniki 12 V i 48 V znajdują się pod zespołem fotela (Rysunek 44).

  g321365

  Bezpieczniki 48 V

  Zasilanie główne10 A
  Opcjonalny zestaw podnośnika – otwarty15 A
  Przekaźnik elektryczny20A
  Klakson30 A
  Wyświetlacz2 A

  Bezpieczniki 12 V

  Punkt zasilania USB5 A
  Reflektory10 A
  Zasilanie elektryczne15 A

  Serwisowanie reflektorów przednich

  Wymiana reflektora przedniego

  1. Odłącz akumulatory; patrz rozdział Odłączanie akumulatorów.

  2. Otwórz maskę.

  3. Odłącz złącze elektryczne wiązki przewodów od złącza zespołu żarówki (Rysunek 45).

   g319306
  4. Zdejmij szybkozapinacze mocujące reflektor przedni do wspornika reflektora (Rysunek 45).

   Note: Zachowaj wszystkie części do montażu nowego reflektora.

  5. Wyjmij zespół reflektora przesuwając go do przodu przez otwór w przednim zderzaku (Rysunek 45).

  6. Włóż nowy reflektor przez otwór w zderzaku (Rysunek 45).

   Note: Upewnij się, że kołki regulacyjne wchodzą w otwory we wsporniku montażowym za zderzakiem.

  7. Zamocuj zespół reflektora za pomocą szybkozapinaczy usuniętych zgodnie z punktem 4.

  8. Podłącz złącze elektryczne wiązki przewodów do złącza zespołu żarówki (Rysunek 45).

  9. Wyreguluj reflektory, aby wiązka światła padała w określonym kierunku, patrz rozdział Regulacja reflektorów przednich.

  Regulacja reflektorów przednich

  Wyreguluj ustawienie wiązki światła przednich reflektorów według poniższej procedury za każdym razem po wymianie lub demontażu reflektora.

  1. Zaparkuj maszynę na równym podłożu tak, aby reflektory znajdowały się około 7,6 m od ściany (Rysunek 46).

  2. Zmierz odległość od podłoża do środka reflektora i oznacz taką samą wysokość na ścianie.

  3. Przekręć kluczyk do położenia WłąCZENIA i włącz światła przednie.

  4. Zwróć uwagę, jak światło reflektorów rozkłada się na ścianie.

   Najjaśniejsza część wiązki świateł powinna znajdować się 20 cm poniżej oznaczenia umieszczonego na ścianie (Rysunek 46).

   g298100
  5. Przekręcaj śruby regulacyjne (Rysunek 45) z tyłu zespołu reflektora, aby odchylić zespół reflektora i ustawić właściwą pozycję rzucanej wiązki światła.

  6. Podłącz akumulatory i zamknij maskę; patrz rozdział Podłączanie akumulatorów.

  Serwisowanie akumulatorów

  Note: W maszynie zamontowanych jest 4 akumulatorów litowo-jonowych.

  Akumulator litowo-jonowy należy przekazać do utylizacji lub recyklingu zgodnie z obowiązującymi przepisami lokalnymi i krajowymi. W celu uzyskania pomocy dotyczącej serwisowania akumulatorów należy skontaktować się z autoryzowanym dystrybutorem Toro.

  Jedyne elementy akumulatora przeznaczone do serwisowania przez użytkownika to etykiety. Próba otwarcia komory głównej akumulatora spowoduje unieważnienie gwarancji. W razie problemów z akumulatorem należy zwrócić się do autoryzowanego dystrybutora Toro.

  Konserwacja ładowarki akumulatorów

  Important: Wszystkie naprawy elektryczne mogą być wykonywane wyłącznie przez autoryzowanego dystrybutora Toro.

  Czynności konserwacyjne do przeprowadzenia przez operatora ograniczają się zasadniczo do ochrony ładowarki przed uszkodzeniami i warunkami atmosferycznymi.

  Dbanie o przewody ładowarki akumulatorów

  • Po każdym użyciu wytrzyj przewody lekko zwilżoną ściereczką.

  • Zwiń przewody, gdy nie są używane.

  • Okresowo sprawdzaj przewody pod kątem uszkodzeń i w razie potrzeby wymieniaj je na części zatwierdzone przez Toro.

  Konserwacja układu napędowego

  Konserwacja opon

  Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
  Co 100 godzin
 • Sprawdź stan opon i obręczy.
 • Dokręć nakrętki kół z właściwym momentem.
  1. Sprawdź opony i obręcze pod kątem zużycia i uszkodzeń.

   Note: Wypadki podczas pracy, takie jak uderzenia w krawężnik, mogą uszkodzić oponę lub obręcz oraz rozregulować zbieżność kół, należy więc sprawdzać stan opon po wypadku.

  2. Dokręć nakrętki kół z momentem od 108 do 122 N·m.

  Kontrola elementów układu kierowniczego i zawieszenia

  Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
  Co 100 godzin
 • Sprawdź elementy układu kierowniczego i zawieszenia pod kątem poluzowania lub uszkodzenia.
 • Gdy kierownica ustawiona jest w środkowym położeniu (Rysunek 47), obracają nią w lewo lub w prawo. Jeżeli obrócisz kierownicę w lewo lub w prawo o więcej niż 13 mm, a koła się nie obrócą, sprawdź poniższe elementy układu kierowniczego i zawieszenia, aby upewnić się, że nie są poluzowane ani uszkodzone:

  • Połączenie wału kierownicy z zębatką kierowniczą

   Important: Sprawdź stan i zabezpieczenie uszczelnienia wału i zębatki (Rysunek 48).

  • Drążki kierownicze zespołu zębatki kierowniczej

  g320398
  g313576

  Ustawianie zbieżności kół przednich

  Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
  Co 100 godzin
 • Sprawdź pochylenie i zbieżność kół przednich do wewnątrz.
 • Przygotowanie do ustawienia pochylenia lub zbieżności kół do wewnątrz

  1. Sprawdź i upewnij się, że ciśnienie w oponach kół przednich wynosi 0,82 bar.

  2. Umieść na fotelu operatora ciężar o masie równej masie ciała operatora korzystającego z tego pojazdu lub każ operatorowi usiąść na fotelu. Ciężar lub operator muszą pozostać w fotelu przez cały czas trwania procedury ustawiania.

  3. Na poziomej nawierzchni przetocz maszynę 2 do 3 m do tyłu po linii prostej, a następnie do przodu po linii prostej w początkowe miejsce. Pozwala to na ułożenie się zawieszenia w pozycji roboczej.

  Regulacja kąta pochylenia kół

  Narzędzia właściciela: klucz oczkowy, część Toro nr 132-5069; skontaktuj się z autoryzowanym dystrybutorem Toro.

  Important: Wyreguluj pochylenie kół jedynie wtedy, gdy korzystasz z przystawki z przodu lub jeżeli opony zużywają się nierównomiernie.

  1. Sprawdź pochylenie każdego koła; ustawienie pochylenia powinno być możliwie jak najbardziej zbliżone do neutralnego (zerowego).

   Note: Bieżniki opon powinny być ustawione równo na podłożu, aby ograniczyć nierównomierne ich zużycie.

  2. Jeżeli pochylenie kół wymaga regulacji, za pomocą klucza oczkowego przekręć pierścień na amortyzatorze, aby ustawić koło (Rysunek 49).

   g033218

  Regulacja zbieżności kół przednich

  Important: Przed dokonaniem regulacji zbieżności upewnij się, że pochylenie kół jest możliwie jak najbardziej zbliżone do zera; patrz rozdział Regulacja kąta pochylenia kół.

  1. Zmierz odległość między obydwoma oponami kół przednich na wysokości osi z przedniej oraz tylnej strony kół przednich (Rysunek 50).

   g009235
  2. Jeżeli wynik pomiaru nie mieści się w zakresie od 0 do 6 mm, poluzuj nakrętki zabezpieczające na zewnętrznym końcu drążków kierowniczych (Rysunek 51).

   g033219
  3. Obracaj obie końcówki drążka, aby przesunąć przód opony do wewnątrz lub na zewnątrz.

  4. Po zakończeniu regulacji dokręć nakrętki zabezpieczające drążków kierowniczych.

  5. Upewnij się, że zapewniony jest pełen ruch skręcający kół w obu kierunkach.

  Sprawdzanie poziomu oleju w skrzyni biegów.

  Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
  Co 100 godzin
 • Sprawdź poziom oleju w skrzyni biegów.
  1. Zaparkuj maszynę na równej powierzchni.

  2. Zaciągnij hamulec postojowy.

  3. Wyłącz silnik i wyjmij kluczyk ze stacyjki.

  4. Wykręć korek wlewu oleju ze skrzyni biegów (Rysunek 52).

   Note: Poziom oleju w skrzyni biegów powinien sięgać dolnej krawędzi korka wlewu.

   g217835
  5. Jeżeli poziom oleju jest niski, zdejmij korek i dolej zalecanego oleju, dopóki nie wypłynie on przez otwór (Rysunek 52).

  6. Wkręć korek wlewu i dokręć go momentem 20–27 N·m.

  Wymiana oleju w skrzyni biegów

  Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
  Co 100 godzin
 • Sprawdź skrzynię biegów pod kątem wycieków.
 • Co 800 godzin
 • Wymień olej w skrzyni biegów.
 • Rodzaj oleju: SAE 10W-30 (klasa serwisowa API SJ lub wyższa)

  Pojemność skrzyni biegów: 0,66 litra

  1. Umieść miskę drenażową pod obudową skrzyni biegów (Rysunek 53).

   g217834
  2. Wykręć śruby z obudowy skrzyni biegów i całkowicie wypuść olej (Rysunek 53).

   Note: Zachowaj obudowę skrzyni biegów i śrubę.

  3. Załóż obudowę skrzyni biegów za pomocą wcześniej zdjętych śrub i dokręć śruby z momentem od 22 do 32 N·m.

  4. Zdejmij korek wlewu ze skrzyni biegów i wlej do niej olej wskazany w specyfikacji, dopóki nie wypłynie on przez otwór wlewu (Rysunek 52).

  5. Wkręć korek wlewu i dokręć go momentem 20–27 N·m.

  Konserwacja hamulców

  Sprawdzanie działania hamulca postojowego

  1. Załącz hamulec postojowy, pociągając jego dźwignię do siebie do oporu.

  2. Jeżeli nie czujesz oporu przy pociąganiu hamulca postojowego do siebie na odległość 11,4–16,5 cm od symbolu P” na desce rozdzielczej, musisz wyregulować hamulec postojowy; patrz rozdział Regulacja hamulca postojowego.

  Regulacja hamulca postojowego

  1. Upewnij się, że hamulec postojowy jest wyłączony.

  2. Za pomocą podpórek unieś tył maszyny; patrz rozdział Podnoszenie maszyny.

  3. Za pomocą 2 kluczy przytrzymaj nieruchomo uchwyt regulujący na zacisku 1 kluczem, zaś drugim kluczem poluzuj nakrętkę zabezpieczającą o ¼ obrotu (Rysunek 54).

   g034434
  4. Trzymając nieruchomo uchwyt regulacyjny i nakrętkę zabezpieczającą, dokręć uchwyt regulacyjny, aby zwiększyć napięcie (Rysunek 54).

   Note: Wykonuj ten krok, aż poczujesz ciągnięcie na kole.

  5. Trzymając nieruchomo uchwyt regulacyjny i nakrętkę zabezpieczającą, odkręć o ¼ obrotu (Rysunek 54).

  6. Trzymając nieruchomo uchwyt regulacyjny i nakrętkę zabezpieczającą, dokręć nakrętkę zabezpieczającą (Rysunek 54).

  7. Powtórz czynności od 1 do 6 po drugiej stronie.

  8. Sprawdź, czy hamulec postojowy jest poprawnie napięty; patrz rozdział Sprawdzanie działania hamulca postojowego.

   Note: Jeżeli nie możesz wyregulować hamulca postojowego do odpowiedniego napięcia, okładziny hamulcowe mogą być zużyte i konieczna może być ich wymiana. O pomoc poproś autoryzowanego dystrybutora firmy Toro.

  Sprawdzenie poziomu płynu hamulcowego

  Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
  Przed każdym użyciem lub codziennie
 • Sprawdź poziom płynu hamulcowego.Sprawdź poziom płynu hamulcowego przed pierwszym użyciem silnika.
 • Typ płynu hamulcowego: DOT 3

  1. Zaparkuj maszynę na równej nawierzchni, załącz hamulec postojowy, wyłącz maszynę i wyjmij kluczyk.

  2. Unieś maskę, aby uzyskać dostęp do pompy układu hamulcowego i zbiornika (Rysunek 55).

   g034314
  3. Spójrz na oznaczenia poziomu płynu z boku zbiornika (Rysunek 56).

   Note: Poziom płynu powinien znajdować się powyżej poziomu minimalnego.

   g002136
  4. Jeżeli poziom płynu hamulcowego jest niski, wykonaj następujące czynności:

   1. Oczyść okolice korka wlewu płynu, a następnie odkręć korek (Rysunek 55).

   2. Wlewaj płyn hamulcowy DOT 3 do zbiornika, aż poziom płynu znajdzie się powyżej linii poziomu minimalnego (Rysunek 56).

    Note: Nie przepełnij zbiornika płynem hamulcowym.

   3. Załóż korek na zbiornik (Rysunek 55).

  5. Zamknij maskę maszyny.

  Kontrola hamulców

  Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
  Co 100 godzin
 • Sprawdź hamulce.
 • Important: Hamulce są podzespołem pojazdu o krytycznym znaczeniu dla bezpieczeństwa. Sprawdzaj je dokładnie w zalecanych odstępach czasu, aby zapewnić ich optymalne działanie i bezpieczeństwo.

  • Sprawdź klocki hamulcowe pod kątem zużycia i uszkodzeń. Wymień klocki hamulcowe, jeżeli grubość ich okładzin wynosi mniej niż 1,6 mm.

  • Sprawdź płytę kotwiącą i inne elementy pod kątem nadmiernego zużycia lub odkształceń. Wymień wszystkie odkształcone elementy.

  • Sprawdź poziom płynu hamulcowego, patrz rozdział Sprawdzenie poziomu płynu hamulcowego.

  Wymiana okładzin hamulca zasadniczego i hamulca postojowego

  Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
  Co 400 godzin
 • Wymień okładziny hamulca zasadniczego i hamulca postojowego.
 • Aby sprawdzić i ewentualnie wymienić okładziny hamulca zasadniczego i hamulca postojowego, należy skontaktować się z autoryzowanym dystrybutorem Toro.

  Wymiana płynu hamulcowego

  Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
  Co 1000 godzin
 • Wymień płyn hamulcowy.
 • Skontaktuj się z autoryzowanym dystrybutorem firmy Toro.

  Serwisowanie podwozia

  Regulacja zaczepów platformy ładunkowej

  Jeżeli zaczepy nie są właściwie wyregulowane, platforma ładunkowa może w trakcie jazdy wpadać w pionowe wibracje. Słupki zaczepów posiadają regulację w celu takiego ustawienia zaczepów, aby sztywno mocowały platformę do podwozia.

  1. Upewnij się, że platforma ładunkowa zaczepia się o zaczepy.

   Note: Jeżeli platforma nie zaczepia się, prawdopodobnie zaczep zamka platformy znajduje się zbyt nisko. Jeżeli platforma ładunkowa zaczepia się, ale w trakcie jazdy wpada w pionowe wibracje, prawdopodobnie zaczep zamka platformy znajduje się zbyt wysoko.

  2. Unieś platformę ładunkową; Podnoszenie platformy ładunkowejdo pozycji rozładunkowej.

  3. Poluzuj 2 śruby na zaczepie zamka platformy i przesuń zaczep w górę lub w dół w zależności od tego, czy zaczep znajduje się zbyt wysoko, czy zbyt nisko (Rysunek 57).

   g034451
  4. Dokręć 2 śruby zaczepu zamka platformy (Rysunek 57).

  5. Sprawdź poprawność wyregulowania poprzez kilkakrotne zamknięcie platformy ładunkowej na zaczep.

  Czyszczenie

  Mycie maszyny

  Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
  Przed każdym użyciem lub codziennie
 • Umyj maszynę.
 • Myj maszynę wedle potrzeb. Używaj w tym celu czystej wody, ewentualnie z dodatkiem łagodnego środka myjącego. Maszynę można myć szmatą.

  Important: Do czyszczenia maszyny nie używaj wody słonej lub wody z odzysku.

  Important: Stosowanie wody pod ciśnieniem do mycia pojazdu jest niezalecane. Woda pod ciśnieniem może uszkodzić instalację elektryczną lub wymyć niezbędny smar z punktów tarcia. Unikaj stosowania nadmiernej ilości wody, zwłaszcza w pobliżu tablicy rozdzielczej, silnika, sterowania silnika, ładowarki, tylnej części deski rozdzielczej oraz akumulatorów.

  Przechowywanie

  Bezpieczeństwo przy przechowywaniu

  • Zanim opuścisz stanowisko operatora, wyłącz maszynę, wyjmij kluczyk i zaczekaj, aż wszystkie ruchome części się zatrzymają. Przed przystąpieniem do regulacji, obsługi technicznej, czyszczenia lub przed przechowywaniem maszyny odczekaj aż ostygnie.

  • Nie przechowuj maszyny ani kanistra na paliwo w miejscach występowania otwartego ognia, tam gdzie występuje iskrzenie lub stosowany jest płomyk dyżurny, na przykład przy piecykach gazowych lub innych urządzeniach.

  Przechowywanie maszyny

  1. Zaparkuj maszynę na równej nawierzchni, załącz hamulec postojowy, wyłącz maszynę i wyjmij kluczyk.

  2. Usuń zabrudzenia i zanieczyszczenia z całej maszyny łącznie z zewnętrzną częścią obudowy silnika.

   Important: Maszynę można myć łagodnym detergentem i wodą. Do mycia maszyny nie należy używać wody pod wysokim ciśnieniem. Myjka ciśnieniowa może uszkodzić układ elektryczny lub zmyć smar niezbędny w punktach tarcia. Unikaj stosowania nadmiernej ilości wody, zwłaszcza w pobliżu panelu sterowania, świateł, silnika i akumulatora.

  3. Sprawdź hamulce, patrz rozdział Kontrola hamulców.

  4. Sprawdź ciśnienie w oponach; patrz Sprawdzanie ciśnienia w oponach.

  5. Sprawdzić i dokręcić wszystkie śruby, nakrętki i wkręty. Napraw lub wymień wszystkie części, które są uszkodzone.

  6. Pomaluj wszystkie porysowane i gołe powierzchnie metalowe.

   Note: Lakier można kupić u autoryzowanego dealera marki Toro.

  7. Przykryj urządzenie w sposób, który pozwoli ją ochronić i utrzymać w czystości.

  Wymagania dotyczące przechowywania akumulatora

  Note: Przy przechowywaniu nie ma konieczności wyjmowania akumulatorów z maszyny.

  Poniższa tabela zawiera wymogi dot. temperatury przy przechowywaniu:

  Wymogi dot. temperatury przy przechowywaniu

  Warunki przechowywaniaWymogi dot. temperatury
  Normalne warunki przechowywaniaOd -20°C do 45°C
  Skrajnie gorąco – 1 miesiąc lub krócejOd 45°C do 60°C
  Skrajnie zimno – 3 miesiące lub krócejOd -30°C do -20°C

  Important: Temperatury wykraczające poza ten zakres powodują uszkodzenie akumulatorów.Temperatura przechowywania akumulatorów ma wpływ na długość ich okresu eksploatacji. Długookresowe przechowywanie w skrajnej temperaturze spowoduje skrócenie żywotności akumulatora. Przechowuj maszynę w normalnych warunkach i temperaturze wskazanej w powyższej tabeli.

  • Przed przechowywaniem maszyny naładuj lub rozładuj akumulatory tak, aby były naładowane na poziomie od 40% do 60% (od 50,7 V do 52,1 V).

   Note: 50% naładowania to optymalny poziom zapewniający maksymalną trwałość akumulatora. Przechowywanie akumulatorów naładowanych w 100% skraca ich trwałość.Jeśli przewidujesz, że maszyna będzie przechowywana przez dłuższy czas, naładuj akumulatory do około 60%.

  • Co 6 miesięcy magazynowania należy sprawdzić poziom naładowania akumulatora i zadbać o to, aby wynosił on od 40% do 60%. Jeśli stan naładowania wynosi poniżej 40%, naładuj akumulatory do poziomu od 40% do 60%.

  • Poziom naładowania można sprawdzić za pomocą miernika uniwersalnego, wykonując pomiar przy wyłączonej maszynie. W poniższej tabeli podano poziom napięcia i odpowiadający mu poziom naładowania:

   NapięciePoziom naładowania
   52,1V60%
   51,4V50%
   50,7V40%
  • Po naładowaniu akumulatorów należy odłączyć ładowarkę akumulatorów od zasilania. Podczas przechowywania należy odłączyć złącze zasilania w celu ograniczenia rozładowywania się akumulatorów.

  • Pozostawiona w stanie podłączonym ładowarka wyłączy się samoczynnie po pełnym naładowaniu akumulatorów i włączy się dopiero po jej odłączeniu i ponownym podłączeniu.

  Rozwiązywanie problemów

  ProblemPossible CauseCorrective Action
  Kod E-0-0-1 lub E-0-4-7
  1. Wysokie napięcie akumulatora
  1. Upewnij się, że akumulator ma poprawne napięcie, a przewody zostały dobrze podłączone. Sprawdź, czy akumulator jest w dobrym stanie.
  Kod E-0-0-4
  1. Wykryto błąd układu BMS lub błąd akumulatora
  1. Skontaktuj się z autoryzowanym dystrybutorem firmy Toro.
  Kod E-0-0-7
  1. Przekroczono liczbę amperogodzin akumulatora
  1. Możliwe przyczyny to zły stan akumulatora, zbyt głębokie rozładowanie akumulatora, wadliwe podłączenie akumulatora i/lub występowanie obciążeń pasożytniczych akumulatora podczas ładowania. Możliwe rozwiązania: wymiana akumulatorów. Sprawdź podłączenie przewodów prądu stałego. Odłącz obciążenia pasożytnicze. Ten błąd można skasować resetując ładowarkę odłączając i podłączając połączenia prądu stałego.
  Kod E-0-1-2
  1. Błąd-nieprawidłowo podłączone bieguny
  1. Ładowarka została nieprawidłowo podłączona do akumulatora. Upewnij się, że podłączenia akumulatora są poprawne.
  Kod E-0-2-3
  1. Wysokie napięcie zasilania sieciowego (powyżej 270 V)
  1. Podłącz ładowarkę do zasilania sieciowego o stabilnym napięciu w zakresie 85-270 V i częstotliwości 45-65 Hz.
  Kod E-0-2-4
  1. Błąd inicjacji ładowarki
  1. Ładowarka nie uruchomiła się prawidłowo. Odłącz ładowarkę od zasilania i akumulatora, odczekaj 30 sekund i spróbuj ponownie.
  Kod E-0-2-5
  1. Błąd-oscylacje napięcia zasilania o niskiej częstotliwości
  1. Niestabilne źródło zasilania. Może być spowodowane przez generator o zbyt niskiej mocy lub przewody zasilające o zbyt niskim przekroju. Podłącz ładowarkę do zasilania sieciowego o stabilnym napięciu w zakresie 85-270 V i częstotliwości 45-65 Hz.
  Kod E-0-3-7
  1. Niepowodzenie przy przeprogramowaniu
  1. Błąd aktualizacji oprogramowania lub wykonania skryptu. Upewnij się, że nowe oprogramowanie jest poprawne.
  Kod E-0-2-9, E-0-3-0, E-0-3-2, E-0-4-6 lub E-0-6-0
  1. Błąd komunikacji z akumulatorem
  1. Upewnij się, że połączenia przewodów sygnałowych akumulatora są stabilne.
  ProblemPossible CauseCorrective Action
  F-0-0-1, F-0-0-2, F-0-0-3, F-0-0-4, F-0-0-5, F-0-0-6 lub F-0-0-7
  1. Błąd wewnętrzny ładowarki
  1. Odłącz ładowarkę od zasilania i akumulatora, odczekaj co najmniej 30 sekund i spróbuj ponownie. W razie ponownego wystąpienia usterki skontaktuj się z autoryzowanym dystrybutorem marki Toro.
  ProblemPossible CauseCorrective Action
  Kod P156C, P156E
  1. Wystąpiła usterka w konfiguracji regulatora.
  1. Skontaktuj się z autoryzowanym dystrybutorem Toro.
  Kod P0226, P156C, B1107
  1. Hamulec postojowy jest załączony, a dźwignia zmiany kierunku ustawiona jest w położeniu do przodu lub do tyłu.
  2. Wystąpiła usterka przełącznika napędu.
  1. Wyłącz hamulec postojowy.
  2. Wyłącz maszynę i sprawdź działanie przełączników.
  Kod P0A54, P156C
  1. Prąd silnika przekroczył maksymalną dopuszczalną wartość.
  2. Wystąpiła usterka wewnętrznego elementu zasilającego.
  1. Przekręć kluczyk do położenia wyłączonego, odczekaj kilka sekund i przekręć kluczyk do położenia włączonego. Sprawdź wszystkie akumulatory i złącza regulatora wysokiego napięcia. Jeżeli problem nie ustępuje, skontaktuj się z autoryzowanym dystrybutorem Toro.
  2. Skontaktuj się z autoryzowanym dystrybutorem Toro.
  Kod P2BE8, P2BE9
  1. Wystąpiła usterka głównego stycznika.
  1. Sprawdź, czy przewody stykowe, cewka i styki działają poprawnie.
  Kod P0A44
  1. Przekroczono maksymalną prędkość silnika.
  1. Przekręć kluczyk do położenia wyłączonego, odczekaj kilka sekund i przekręć kluczyk do położenia włączonego, a następnie sprawdź, czy silnik działa poprawnie.
  Kod P0226, P156C
  1. Podczas uruchamiania maszyny przepustnica jest wciśnięta.
  2. Przewód nie łączy.
  1. Zwolnij pedał, przekręć kluczyk do położenia wyłączonego, odczekaj kilka sekund i przekręć kluczyk do położenia włączonego, a następnie sprawdź, czy maszyna działa poprawnie.
  2. Sprawdź przewody łączące regulator ze stycznikiem, przełączniki i kontrolkę stanu.
  Kod P0E8E, P156C
  1. Stan naładowania akumulatorów jest niski.
  2. Akumulatory są całkowicie rozładowane.
  3. Wewnętrzny kondensator ma wstępne napięcie poniżej 5 V.
  1. Przerwij pracę, powoli podjedź do najbliższego stanowiska ładowania i naładuj akumulatory do pełna.
  2. Odholuj maszynę do najbliższego stanowiska ładowania i naładuj akumulatory do pełna.
  3. Naładuj akumulatory do pełna, przekręć kluczyk do położenia wyłączonego, odczekaj kilka sekund i przekręć kluczyk do położenia włączonego, a następnie sprawdź, czy maszyna działa poprawnie.
  Kod P0A2F, P0A3C, P1502, P1511, P1512
  1. Regulator lub silnik jest przegrzany lub zbyt zimny.
  1. Sprawdź, czy silnik lub regulator jest bardzo gorący lub bardzo zimny, a następnie pozwól maszynie powrócić do bezpiecznej temperatury przed ponownym rozpoczęciem normalnej pracy.
  Kod P0A44, P1520
  1. Wystąpiła usterka enkodera silnikowego.
  2. Przekroczono maksymalną prędkość silnika.
  1. Sprawdź przewody enkodera silnika (czujnika prędkości).
  2. Przekręć kluczyk do położenia wyłączonego, odczekaj kilka sekund i przekręć kluczyk do położenia włączonego, a następnie sprawdź, czy silnik działa poprawnie.
  Kod P156D
  1. Wystąpiła usterka oprogramowania wewnętrznego.
  1. Skontaktuj się z autoryzowanym dystrybutorem Toro.