Johdanto

Tämä työnnettävä vaakatasoleikkuri on tarkoitettu kotikäyttöön. Se on tarkoitettu pääasiassa asuinkiinteistöjen viheralueiden ruohonleikkuuseen. Sitä ei ole tarkoitettu pensaiden leikkuuseen eikä maatalouskäyttöön. Se on suunniteltu käytettäväksi Toro Flex-Force -litium-ioniakkuyksikkömallien 81825 (toimitetaan mallin 21836 kanssa), 81850 (toimitetaan mallien 21843 ja 21844 kanssa), 81860 tai 81875 kanssa. Nämä akut on suunniteltu ladattavaksi vain akkulaturimallilla 81802 (toimitetaan mallien 21836, 21843 ja 21844 kanssa) tai 81805. Tuotteiden käyttäminen muuhun kuin niiden aiottuun käyttötarkoitukseen voi olla vaarallista käyttäjälle ja sivullisille.

Mallit 21836T, 21843T ja 21844T eivät sisällä akkua tai laturia.

Lue nämä tiedot huolellisesti, jotta opit käyttämään ja huoltamaan laitetta asianmukaisesti sekä välttämään tapaturmia ja tuotevaurioita. Olet itse vastuussa tuotteen asianmukaisesta ja turvallisesta käytöstä.

Osoitteessa www.Toro.com on lisätietoja, jos tarvitset esimerkiksi turvallisuuteen liittyviä vinkkejä, käyttökoulutukseen liittyviä materiaaleja, tietoja lisävarusteista tai lähimmästä jälleenmyyjästä tai jos haluat rekisteröidä tuotteesi.

Aina kun tarvitset huoltoa, alkuperäisiä valmistajan varaosia tai lisätietoja, ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen tai valmistajan asiakaspalveluun. Ota tällöin tuotteesi malli- ja sarjanumerot valmiiksi esiin. Kuva 1 osoittaa laitteen malli- ja sarjanumeron sijainnin. Kirjoita numerot annettuun tilaan.

Important: Skannaa sarjanumerokilvessä (jos varusteena) oleva QR-koodi mobiililaitteella, niin saat tuotetietoja sekä takuu- ja varaosatietoja.

g275230

Tässä käyttöoppaassa esiintyvä varoitusmerkintä (Kuva 2) ilmaisee vaaratilannetta, josta saattaa olla seurauksena vakava tapaturma tai jopa kuolema, jos suositellut varotoimenpiteet laiminlyödään.

g000502

Tässä käyttöoppaassa käytetään kahta termiä tietojen korostamiseksi. Tärkeää kiinnittää huomiota mekaanisiin erikoistietoihin ja Huomautus korostaa erityishuomion ansaitsevia yleistietoja.

Graphic

Jos tarvitset apua, käy osoitteessa www.Toro.com/support tai ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen ennen tuotteen palauttamista.

Tämä tuote on asiaankuuluvien eurooppalaisten direktiivien mukainen. Lisätietoja on erillisessä tuotekohtaisessa vaatimustenmukaisuusvakuutuksessa.

Turvaohjeet

TÄRKEITÄ

TURVAOHJEITA

VAROITUS: Sähkökäyttöistä konetta käytettäessä on aina luettava muun muassa seuraavat perusturvallisuutta koskevat varoitukset ja -ohjeet ja noudatettava niitä tulipalo-, sähköisku- ja tapaturmavaaran vähentämiseksi:

I. Koulutus

 1. Koneen käyttäjä vastaa kaikista muille ihmisille tai heidän omaisuudelleen aiheutuneista vahingoista.

 2. Älä anna lasten käyttää konetta, akkuyksikköä tai akkulaturia tai leikkiä niillä. Paikalliset säännökset saattavat asettaa rajoituksia käyttäjän iälle.

 3. Älä anna lasten tai kouluttamattomien henkilöiden käyttää tai huoltaa konetta. Anna vain vastuullisten, koulutettujen, ohjeisiin perehtyneiden ja fyysisesti konetta käyttämään kykenevien henkilöiden käyttää tai huoltaa konetta.

 4. Perehdy kaikkiin koneen, akkuyksikön ja akkulaturin ohjeisiin ja varoitusmerkintöihin ennen tuotteiden käyttöä.

 5. Tutustu ohjaimiin ja koneen, akkuyksikön ja akkulaturin asianmukaiseen käyttöön.

Ⅱ. Valmistelut

 1. Älä päästä sivullisia ja erityisesti lapsia ja lemmikkejä käyttöalueelle.

 2. Älä käytä konetta ilman paikallaan olevia ja asianmukaisesti toimivia suojuksia ja muita suojalaitteita, kuten suuntainlevyjä ja ruohonkeräimiä.

 3. Tarkasta koneen käyttöalue ja poista siltä kaikki esineet, jotka voivat haitata koneen käyttöä tai joita kone voi singota.

 4. Tarkasta ennen koneen käyttöä, että terä, teräpultti ja teräkokoonpano eivät ole kuluneet tai vaurioituneet. Vaihda vaurioituneet tai sellaiset merkinnät, jotka eivät ole enää luettavissa.

 5. Käytä vain Toron määrittämää akkuyksikköä. Muiden lisävarusteiden ja lisälaitteiden käyttö voi lisätä loukkaantumis- ja tulipalovaaraa.

 6. Akkulaturin kytkeminen pistorasiaan, joka ei ole 100–240 V, voi aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun. Älä kytke akkulaturia muuhun kuin 100–240 V:n pistorasiaan. Eri kytkentätyypeille on tarvittaessa käytettävä oikeaa pistorasiasovitinta.

 7. Älä käytä vaurioitunutta tai muokattua akkuyksikköä tai akkulaturia, sillä ne voivat toimia arvaamattomasti ja aiheuttaa tulipalon, räjähdyksen tai loukkaantumisvaaran.

 8. Jos akkulaturin virtajohto on vaurioitunut, ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen virtajohdon vaihtamista varten.

 9. Älä käytä kertakäyttöisiä paristoja.

 10. Lataa akkuyksikkö vain Toron määrittämällä akkulaturilla. Yhden akkuyksikön laturi voi aiheuttaa tulipalovaaran, jos sitä käytetään jonkin toisen akkuyksikön kanssa.

 11. Lataa akkuyksikkö vain hyvin tuuletetussa tilassa.

 12. Älä altista akkuyksikköä tai akkulaturia tulelle tai yli 68 °C:n lämpötilalle.

 13. Noudata kaikkia latausohjeita äläkä lataa akkuyksikköä lämpötiloissa, jotka ovat ohjeissa määritetyn lämpötila-alueen ulkopuolella. Muutoin akkuyksikkö voi vaurioitua ja tulipalovaara kasvaa.

 14. Pukeudu asianmukaisesti: Käytä silmäsuojaimia, pitkälahkeisia housuja, tukevia liukastumisen estäviä kenkiä (älä ole avojaloin tai käytä sandaaleja) ja kuulosuojaimia. Sido pitkät hiukset. Älä käytä löysiä vaatteita tai riippuvia koruja, jotka saattavat tarttua liikkuviin osiin. Käytä pölynaamaria pölyisissä käyttöolosuhteissa.

III. Käyttö

 1. Liikkuvan terän koskettamisesta on seurauksena vakava tapaturma. Pidä kädet ja jalat loitolla leikkuualueesta ja koneen kaikista liikkuvista osista. Älä mene heittoaukkojen eteen.

 2. Koneen käyttäminen muuhun kuin sen aiottuun käyttötarkoitukseen voi olla vaarallista käyttäjälle ja sivullisille.

 3. Vapauta itsevetolaitteisto (jos varusteena) ennen koneen käynnistystä.

 4. Älä kallista laitetta moottorin käynnistyksen aikana.

 5. Estä tahaton käynnistys: varmista ennen akkuyksikön kytkemistä ja koneen käyttöä, että turva-avain on irrotettu koneesta.

 6. Koneen käyttö vaatii käyttäjän täyden huomion. Jos käyttäjän huomio keskittyy muualle, saattaa seurata henkilö- tai omaisuusvahinko.

 7. Pysäytä kone, irrota turva-avain, irrota akkuyksikkö koneesta ja odota, että kaikki liikkuvat osat ovat pysähtyneet, ennen koneen säätöä, huoltoa, puhdistusta tai varastointia.

 8. Irrota akkuyksikkö ja turva-avain koneesta aina, kun jätät sen ilman valvontaa, tai ennen lisävarusteiden vaihtoa.

 9. Älä käytä konetta väkisin: kone toimii paremmin ja turvallisemmin aiotulla nopeudella.

 10. Pysy valppaana: Katso, mitä olet tekemässä, ja käytä maalaisjärkeä koneen käytössä. Älä käytä konetta sairaana, väsyneenä tai alkoholin tai huumaavien aineiden vaikutuksen alaisena.

 11. Käytä laitetta vain, kun näkyvyys on hyvä ja kun sääolosuhteet ovat hyvät. Älä käytä konetta ukonilman aikana.

 12. Ole erittäin varovainen vaihtaessasi suuntaa tai vetäessäsi konetta itseäsi kohti.

 13. Pysy aina tukevassa ja tasapainoisessa asennossa, erityisesti rinteissä. Leikkaa rinteet poikittaissuunnassa, ei ylös ja alas. Ole erittäin varovainen vaihtaessasi suuntaa rinteissä. Älä yritä leikata ruohoa liian jyrkissä rinteissä. Käytä konetta kävellen, älä koskaan juokse.

 14. Älä suuntaa materiaalin poistoa ihmisiä kohti. Vältä materiaalin poistamista seinää tai muuta estettä kohti. Materiaali voi kimmota takaisin käyttäjää kohti. Pysäytä terät, kun ylität muun kuin ruohopinnan.

 15. Varo kuoppia, uria, töyssyjä, kiviä ja muita piileviä vaaroja. Epätasainen maasto voi aiheuttaa tasapainon tai jalansijan menettämisen.

 16. Kostea ruoho tai lehdet voivat aiheuttaa vakavan loukkaantumisen, jos liukastut ja kosketat terää. Vältä leikkaamasta ruohoa märissä olosuhteissa tai kun sataa.

 17. Jos kone törmää esteeseen tai alkaa täristä, sammuta kone välittömästi, irrota turva-avain, irrota akkuyksikkö ja odota, kunnes kaikki liikkuvat osat ovat pysähtyneet, ja tarkista kone vasta sitten vaurioiden varalta. Suorita tarvittavat korjaukset ennen koneen käytön jatkamista.

 18. Pysäytä kone ja irrota turva-avain, ennen kuin lastaat koneen kuljettamista varten.

 19. Jos akkuyksikköä käsitellään väärin, siitä voi vuotaa nestettä. Vältä kosketusta. Jos vahingossa kosketat nestettä, huuhtele vedellä. Jos nestettä menee silmään, hakeudu lääkärin hoitoon. Akkuyksiköstä vuotava neste voi aiheuttaa ärsytystä tai palovammoja.

IV. Kunnossapito ja varastointi

 1. Pysäytä kone, irrota turva-avain, irrota akkuyksikkö koneesta ja odota, että kaikki liikkuvat osat ovat pysähtyneet, ennen koneen säätöä, huoltoa, puhdistusta tai varastointia.

 2. Älä yritä korjata konetta muutoin kuin ohjeissa ilmoitetulla tavalla. Anna valtuutetun huoltoliikkeen suorittaa koneen huolto käyttäen varaosina vain täsmälleen samanlaisia osia.

 3. Käytä käsineitä ja silmäsuojaimia konetta huoltaessasi.

 4. Vaihda terä, jos se on taipunut, kulunut tai murtunut. Tasapainottamaton terä aiheuttaa tärinää, mikä voi vahingoittaa moottoria tai aiheuttaa henkilövahinkoja.

 5. Muista terää huollettaessa, että terä voi liikkua, vaikka virtalähde on pois päältä.

 6. Tarkista ruohonkeräin säännöllisesti haurastumisen tai kulumisen varalta ja vaihda kulunut keräin uuteen Toro-ruohonkeräimeen.

 7. Varmista paras toimivuus käyttämällä vain aitoja Toro-varaosia ja -lisävarusteita. Muut varaosat ja lisävarusteet voivat osoittautua vaarallisiksi, ja niiden käyttö voi johtaa tuotteen takuun raukeamiseen.

 8. Koneen huolto: Pidä leikkuusärmät terävinä ja puhtaina, niin varmistat parhaan toimivuuden ja turvallisuuden. Pidät kahvat kuivina, puhtaina, öljyttöminä ja rasvattomina. Huolehdi, että suojukset ovat paikoillaan ja toimintakunnossa. Pidä terät terävinä. Käytä vain täsmälleen samanlaisia vaihtoteriä.

 9. Tarkista kone vaurioituneiden osien varalta. Jos suojukset tai muut osat ovat vaurioituneet, määritä, toimiiko kone oikein. Tarkista kone huonosti kohdistettujen ja juuttuneiden liikkuvien osien, rikkoutuneiden osien sekä vaadittavien asennusten ja kaikkien muiden toimintaan vaikuttavien ongelmien varalta. Ellei ohjeissa toisin mainita, valtuutetun huoltoliikkeen on korjattava tai vaihdettava vaurioitunut suojus tai osa.

 10. Kun akkuyksikkö ei ole käytössä, pidä se loitolla metalliesineistä, kuten paperiliittimistä, kolikoista, avaimista ja ruuveista, jotka voivat johtaa sähköä akun napojen välillä. Oikosulku akun napojen välillä voi aiheuttaa palovammoja tai tulipalon.

 11. Tarkista terän ja moottorin kiinnityspulttien kireys säännöllisesti.

 12. Kun konetta ei käytetä, säilytä sitä sisätiloissa kuivassa ja turvallisessa paikassa lasten ulottumattomissa.

 13. HUOMIO: Väärin käsitelty akkuyksikkö voi aiheuttaa tulipalovaaran tai kemiallisen palovamman vaaran. Älä pura akkuyksikköä. Älä kuumenna akkuyksikköä yli 68 °C:n lämpötilaan tai polta sitä. Vaihda akkuyksikkö vain aitoon Toro-akkuyksikköön. Muiden akkuyksikköjen käyttö voi aiheuttaa tulipalon tai räjähdyksen. Ennen käyttöönottoa säilytä akkuyksikköjä alkuperäisessä pakkauksessa lasten ulottumattomissa.

 14. Älä hävitä akkua polttamalla. Akun kenno voi räjähtää. Tarkista paikalliset akkujen hävittämistä koskevat määräykset.

SÄILYTÄ NÄMÄ

OHJEET

Turva- ja ohjetarrat

Graphic

Turva- ja ohjetarrat on sijoitettu hyvin näkyville paikoille mahdollisten vaara-alueiden lähettyville. Korvaa vioittuneet tai kadonneet tarrat uusilla.

decal134-6016
decal134-5099
decal134-5297
decal134-4550
decal137-9461

Malli 81825

decal137-9487

Malli 81850

decal140-2158
decal137-9495
decal137-9463

Käyttöönotto

Important: Akkuyksikkö ei ole täyteen ladattu ostettaessa. Ennen kuin käytät konetta ensimmäistä kertaa, katso kohta Akkuyksikön lataus.

Note: Turva-avain ja kaikki muut irtonaiset osat ovat akkutilassa, jotta koneen toimitus on turvallinen. Huolehdi, että poistat ne akkutilasta ja säilytät turvallisessa paikassa ennen koneen kokoamista.

Akkulaturin seinäkiinnitys (valinnainen)

Vaiheeseen tarvittavat osat:

Kiinnitystarvikkeet (eivät sisälly toimitukseen)2

Halutessasi voit kiinnittää akkulaturin tukevasti seinään käyttämällä laturin takapuolella olevia kiinnitysreikiä.

Kiinnitä laturi sisätiloihin (esimerkiksi autotalliin tai muuhun kuivaan paikkaan) pistorasian lähelle ja pois lasten ulottuvilta.

Katso kuvasta, miten laturi kiinnitetään (Kuva 3).

Kiinnitä laturi paikalleen liu’uttamalla se oikein kohdistettujen kiinnikkeiden päälle (kiinnikkeet eivät sisälly pakkaukseen).

g290534

Kahvan kokoaminen

Vaiheeseen tarvittavat osat:

Yläkahvan kokoonpano1
Pultti2
Lukkomutteri2

Important: Irrota ja hävitä leikkurin muovisuojus ja muut konetta suojaavat muovit ja kääreet.

Note: Irrota kuminen päätysuojus kahvakokoonpanosta ennen kuin asetat yläkahvan alakahvaan. Päätysuojukset lisätään valmistuksen aikana, jotta kaapelit eivät vaurioidu.

Vaara

Jos kahva taitetaan tai suoristetaan väärin, kaapelit saattavat vahingoittua. Tällöin ruohonleikkuria ei ole turvallista käyttää.

 • Älä vahingoita kaapeleita, kun taitat tai suoristat kahvaa.

 • Jos kaapeli on vaurioitunut, ota yhteyttä valtuutettuun huoltoliikkeeseen.

 1. Asenna yläkahvan kokoonpano alakahvaan ja kiinnitä se kahdella pultilla ja kahdella lukkomutterilla kuvan mukaisesti (Kuva 4).

  g342173
 2. Vapauta kahvan lukko vetämällä kahvan vapautuskannatin kohti yläkahvaa (Kuva 5).

 3. Liikuta kahvaa taaksepäin käyttöasentoon ja päästä irti kahvan vapautuskannattimesta (Kuva 5).

  Note: Varmista, että kahva naksahtaa paikoilleen.

  g341335

Laitteen yleiskatsaus

g364064
g342171
MalliPaino

(ilman akkua)

PituusLeveysKorkeus
21836/T20,2 kg130,6 cm41,7 cm107,3 cm
    
21843/T22,1 kg136,2 cm48,5 cm108,5 cm
    
21844/T24,0 kg136,2 cm48,5 cm108,5 cm
    

SmartStow-mitat

MalliPituusLeveysKorkeus
21836/T41,2 cm41,7 cm113,5 cm  
21843/T41,0 cm48,5 cm114,0 cm  
21844/T41,0 cm  48,5 cm114,0 cm  

Akkuyksikkö

Malli8182581850
Akkuyksikön kapasiteetti2,5 Ah4,0 Ah
135 Wh216 Wh

Akun valmistajan luokitus = enintään 60 V ja nimellinen 54 V. Todellinen jännite vaihtelee kuormituksen mukaan.

Akkulaturi

Malli81802
Tyyppi60V MAX -litium-ioniakkulaturi
Tulo100–240 V AC 50/60 Hz maks. 2,0 A
LähtöEnintään 60 V DC 2,0 A

Soveltuvat lämpötilat

Akkuyksikön lataus-/säilytyslämpötila5–40 °C*
Akkuyksikön käyttölämpötila–30°C…+49 °C*
Koneen käyttölämpötila0–49 °C*

*Latausaika kasvaa, jos akkua ei ladata tällä lämpötila-alueella.

Säilytä konetta, akkuyksikköä ja akkulaturia suljetussa, puhtaassa ja kuivassa tilassa.

Käyttö

Note: Koneen vasen ja oikea puoli määritellään normaalista käyttöasennosta käsin.

Ennen käyttöä

Akkuyksikön asennus

Important: Käytä akkuyksikköä vain soveltuvissa lämpötiloissa. Katso kohta Tekniset tiedot.

 1. Varmista, että turva-avainta ei ole asennettu koneeseen.

 2. Varmista, että akun ilmanvaihtoaukoissa ei ole pölyä tai roskia.

 3. Nosta akkutilan kansi ylös (Kuva 8, ruutu A).

 4. Kohdista akkuyksikössä oleva syvennys koneen ulkonemaan ja liu’uta akkuyksikkö tilaan, kunnes se loksahtaa paikalleen (Kuva 8, ruutu B).

 5. Sulje akkutilan kansi (Kuva 8, ruutu C).

  Note: Jos akkutilan kansi ei sulkeudu kunnolla, akkua ei ole asennettu oikein.

g341293

Leikkuukorkeuden säätö

Vaara

Leikkuukorkeussäätimiä käsiteltäessä kätesi saattaa joutua kosketuksiin liikkuvan terän kanssa, mikä voi aiheuttaa vakavia vammoja.

 • Sammuta moottori, irrota akku ja odota, että kaikki liikkuvat osat ovat pysähtyneet, ennen kuin säädät leikkuukorkeutta.

 • Älä laita sormia kotelon alle säätäessäsi leikkuukorkeutta.

Säädä leikkuukorkeus painamalla leikkuukorkeuden säätöpainiketta ja nostamalla tai laskemalla leikkuupöytää, kunnes haluttu leikkuukorkeusasetus näkyy leikkuukorkeuden ikkunassa (Kuva 9).

g364065

Leikkuukorkeutta voi säätää portaittain kuudelle eri korkeudelle 19–70 mm:n välillä.

IlmaisinLeikkuukorkeuden asento
Graphic1 (matalin)
Graphic2
Graphic3
Graphic4
Graphic5
Graphic6 (korkein)

Käytön aikana

Koneen käynnistys

 1. Varmista, että akkuyksikkö on ladattu ja asennettu koneeseen. Katso kohta Akkuyksikön asennus.

 2. Asenna turva-avain koneeseen (Kuva 10).

  g344530
 3. Kytke koneeseen virta painamalla yläkahvan keskellä olevaa virtapainiketta.

 4. Käynnistä kone puristamalla terän ohjauskahvoja.

  g341398

Itsevetolaitteiston käyttö

Vain malli 21844/T
 • Säädä itsevetolaitteiston liikenopeutta säätämällä nopeudensäädintä (Kuva 12).

 • Itsevetolaitteiston kytkentä: vedä itsevetolaitteiston kahvoja ylöspäin kahvaan ja pidä niitä painettuna (Kuva 12).

 • Lopeta itsevetolaitteiston käyttö vapauttamalla itsevetolaitteiston kahvat.

  Note: Voit vähentää ajonopeutta liikuttamalla nopeuden säädintä vasemmalle. Lisää nopeutta liikuttamalla sitä oikealle.

  g342174

Terän nopeuden säätö

Tässä koneessa on kaksi terän nopeusasetusta: RUNSMART ja MAX.

 • RUNSMART-asennossa terän nopeutta säädetään automaattisesti, jolloin tehokkuus paranee. Leikkuuolosuhteiden muuttuminen havaitaan ja terän nopeus kasvaa tarvittaessa, jotta leikkuulaatu pysyy tasaisena.

 • MAX-asennossa terän nopeus pysyy jatkuvasti enimmäistasolla.

Painamalla virtapainikkeen alla olevaa MAX-painiketta koneen nopeus säädetään enimmäisnopeudelle (MAX, Kuva 12).

Leikkuujätteiden kierrättäminen

Laitteessa on valmiina ominaisuus kierrättää ruoho- ja lehtijäte takaisin nurmelle.

Jos ruohonkeräin on kiinni koneessa, irrota se ennen leikkuujätteiden kierrätystä. Katso Ruohonkeräimen irrotus.

Leikkuujätteen heittosuojuksen asennus

 1. Sammuta kone ja irrota akkuyksikkö ja turva-avain. Katso Koneen virran katkaisu.

 2. Aseta kone pystysuoraan varastointiasentoon. Katso Laitteen varastointi pystysuoraan varastointiasentoon.

 3. Puhdista leikkuupöydän alapuoli ja varmista, että suojus asentuu oikein. Katso Laitteen alapuolen puhdistaminen.

 4. Kohdista leikkuujätteen heittosuojus ja työnnä suojuksen pohjaa, kunnes se naksahtaa paikalleen kahteen kiinnitystappiin kuvan mukaisesti (Kuva 13).

  Important: Oikein asennettuna leikkuujätteen heittosuojuksen pohjan tulisi olla tasan leikkuupöydän pohjan kanssa. Jos leikkuujätteen heittosuojus ei asennu oikein, älä käytä sitä, vaan ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen.

  g342177

Leikkuujätteen heittosuojuksen irrottaminen

Irrota leikkuujätteen heittosuojus irrottamalla ensin akkuyksikkö ja suorittamalla sitten kohdan Leikkuujätteen heittosuojuksen asennus vaiheet käänteisessä järjestyksessä.

Leikkuujätteiden kerääminen ruohonkeräimeen

Käytä ruohonkeräintä, jos haluat kerätä ruoho- ja lehtijätteet nurmikolta.

Jos leikkuujätteen heittosuojus on kiinni koneessa, irrota se ennen leikkuujätteiden keräystä. Katso Leikkuujätteen heittosuojuksen irrottaminen.

Ruohonkeräimen asennus

 1. Siirrä kahva pystyasentoon ja nosta takasuuntain ylös (ruutu A, Kuva 14).

 2. Aseta ruohonkeräimen koukut koneen takaosan loviin (ruutu B, Kuva 14).

 3. Laske takasuuntain keräimen päälle (ruutu C, Kuva 14).

 4. Palauta kahva takaisin käyttöasentoon. Katso Kahvan taittaminen.

g341400

Ruohonkeräimen täyttymisen ilmaisin

Ruohonkeräimen kovan yläosan päällä on täyttymisen ilmaisin. Kun ruohoa kerätään, ilma virtaa ruohokeräimen läpi ja nostaa ilmaisimen läpän yläasentoon. Kun ruohonkeräin on täynnä, ilma ei pääse virtaamaan, jolloin ilmaisimen läppä sulkeutuu.

g363501

Ruohonkeräimen irrotus

Ruohonkeräin irrotetaan suorittamalla kohdan Ruohonkeräimen asennus vaiheet käänteisessä järjestyksessä.

Älä käytä konetta, kun ruohonkeräin on irrotettu, ellei leikkuujätteen heittosuojusta ole asennettu. Irrota ruohonkeräin vain, kun leikkuujätettä levitetään, kun konetta kuljetetaan tai kun se varastoidaan tai kun ruohokeräintä tyhjennetään (Kuva 16).

g356991

Koneen virran katkaisu

 1. Vapauta terän ohjaustanko (Kuva 10).

  g341392
 2. Irrota turva-avain laitteesta (Kuva 10).

  g344533
 3. Irrota akkuyksikkö. Katso kohta Akkuyksikön irrotus koneesta.

  Note: Kun konetta ei käytetä, irrota akkuyksikkö.

Akkuyksikön irrotus koneesta

 1. Nosta akkutilan kansi ylös.

 2. Vapauta akkuyksikkö painamalla akkuyksikön salpaa ja irrota akkuyksikkö.

 3. Sulje akkutilan kansi.

g341360

Käyttövihjeitä

Yleisiä leikkuuvinkkejä

 • Älä iske terää kiinteisiin esineisiin. Älä koskaan aja ruohonleikkurilla tahallasi minkään esteen yli.

 • Jotta ruohonleikkuri toimisi parhaalla mahdollisella tavalla, asenna uusi Toro-terä ennen leikkuukauden alkamista tai aina tarvittaessa.

Ruohon leikkaaminen

 • Leikkaa vain noin kolmasosa ruohon pituudesta kerrallaan. Paremman leikkuulaadun, ajoajan ja keräyksen saa leikkaamalla ruohoa korkeammalla leikkuukorkeudella.

 • Älä leikkaa ruohoa alimmalla leikkuukorkeusasetuksella, paitsi jos ruoho on harvaa tai on myöhäinen syksy, jolloin ruohon kasvu alkaa hidastua.

 • Leikattaessa korkeaa ruohoa leikkaa ensin korkeimmalla leikkuukorkeuden asetuksella ja kävele hitaasti. Leikkaa sen jälkeen matalammalla asetuksella, jotta nurmikosta tulee hyvän näköinen. Jos ruoho on liian pitkää, kone saattaa tukkeutua ja moottori pysähtyä.

 • Kostea ruoho ja lehdet paakkuuntuvat nurmikolle ja voivat tukkia koneen tai pysäyttää moottorin. Vältä leikkaamasta ruohoa märissä olosuhteissa.

 • Huomioi palovaara erittäin kuivissa olosuhteissa, noudata kaikkia paikallisia palovaroituksia ja pidä laite puhtaana kuivasta ruohosta ja lehdistä.

 • Vaihda leikkuusuuntaa. Tällöin leikkuujätteet hajaantuvat ruohikolle tasaisesti ja lannoittavat hyvin.

 • Jos leikattu nurmikko ei näytä hyvältä, kokeile yhtä tai useampaa seuraavista toimenpiteistä:

  • Vaihda terä tai teroita se.

  • Kävele hitaammin leikatessasi.

  • Nosta laitteen leikkuukorkeutta.

  • Leikkaa ruoho useammin.

  • Kulje aina osaksi edellisen leikkuukaistan päällä; älä leikkaa kokonaan uutta kaistaa.

Lehtien leikkaaminen

 • Kun nurmikko on leikattu, tarkista, että puolet ruohosta näkyy lehtikerroksen läpi. Joudut ehkä leikkaamaan lehdet vielä kerran tai useamminkin.

 • Poista liialliset lehdet maasta ennen lehtien leikkaamista. Jos kone ei leikkaa lehtiä tarpeeksi hienoksi, hidasta leikkuunopeutta tai leikkaa korkeammalla leikkuukorkeudella ja sitten uudelleen halutulla leikkuukorkeudella.

Käytön jälkeen

Akkuyksikön lataus

Important: Akkuyksikkö ei ole täyteen ladattu ostettaessa. Ennen työkalun ensimmäistä käyttökertaa aseta akkuyksikkö laturiin ja lataa sitä, kunnes LED-merkkivalo ilmoittaa, että akkuyksikkö on ladattu täyteen. Lue kaikki turvaohjeet.

Important: Lataa akkuyksikköä vain soveltuvissa lämpötiloissa. Katso kohta Tekniset tiedot.

Note: Voit tarkistaa akun varauksen (LED-merkkivalot) milloin vain painamalla akkuyksikössä olevaa akun varauksen merkkivalon painiketta.

 1. Varmista, että akun ja laturin ilmanvaihtoaukoissa ei ole pölyä tai roskia.

  g290533
 2. Kohdista akkuyksikössä oleva syvennys (Kuva 20) laturin ulkonemaan.

 3. Liu’uta akkuyksikkö laturiin niin, että se on kokonaan paikallaan (Kuva 20).

 4. Irrota akkuyksikkö liu’uttamalla akku taaksepäin ulos laturista.

 5. Katso seuraavasta taulukosta, mitä akkulaturin LED-merkkivalot ilmaisevat.

  MerkkivaloIlmaisee
  PoisAkkuyksikköä ei asetettu
  Vihreä, vilkkuuAkkuyksikkö latautuu
  VihreäAkkuyksikkö on ladattu
  PunainenAkkuyksikön tai akkulaturin lämpötila ylittää tai alittaa soveltuvat raja-arvot
  Punainen, vilkkuuAkkuyksikössä latausvika*

*Lisätietoja on kohdassa .

Important: Akun voi jättää laturiin lyhyeksi aikaa käyttökertojen välissä.Jos akkua ei käytetä pitkään aikaan, irrota akku laturista. Katso kohta Huolto.

Laitteen puhdistus

Laitteen alapuolen puhdistaminen

HuoltoväliHuoltotoimenpide
Jokaisen käytön jälkeen
 • Poista leikkuujätteet ja lika laitteen alapuolelta.
 • Parhaat tulokset saadaan puhdistamalla laitteen alapuoli pian leikkuun lopettamisen jälkeen.

  1. Sammuta kone ja irrota akkuyksikkö ja turva-avain.

  2. Laske kone alimpaan leikkuukorkeusasetukseen.

  3. Aseta laite pystysuoraan varastointiasentoon. Katso kohta Laitteen varastointi pystysuoraan varastointiasentoon.

  4. Puhdista roskat pois koneen alapuolelta harjalla tai luudalla.

   Important: Konetta ei saa puhdistaa vedellä. Vesi voi vaurioittaa sähköosia.

  5. Puhdista ruohonkeräin.

  Ruohonkeräimen puhdistus

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  Jokaisen käytön jälkeen
 • Puhdista leikkuujäte ja lika ruohonkeräimestä.
 • Puhdistamalla ruohonkeräimen säännöllisesti varmistat suurimman mahdollisen keräyskapasiteetin. Harjaa roskat pois.

  Kahvan taittaminen

  Vaara

  Jos kahva taitetaan tai suoristetaan väärin, kaapelit saattavat vahingoittua. Tällöin ruohonleikkuria ei ole turvallista käyttää.

  • Älä vahingoita kaapeleita, kun taitat tai suoristat kahvaa.

  • Jos kaapeli on vaurioitunut, ota yhteyttä valtuutettuun huoltoliikkeeseen.

  Vaara

  Varmista, että kahva on käyttöasennossa ennen koneen käynnistämistä, jotta estät esineiden sinkoutumisvaaran.

  1. Sammuta kone, irrota turva-avain ja irrota akkuyksikkö. Katso Koneen virran katkaisu.

  2. Vapauta kahvan lukko vetämällä kahvan vapautuskannatin kohti yläkahvaa (Kuva 21).

  3. Taita kahva eteenpäin puoliväliin pystyasentoa tai kokonaan eteenpäin pystysuoraan varastointiasentoon kuvan mukaisesti (Kuva 21).

   g342175
  4. Suorista kahva kohdan Kahvan kokoaminen mukaisesti.

  Laitteen varastointi pystysuoraan varastointiasentoon

  Kone voidaan varastoida pystysuoraan asentoon, jotta se veisi mahdollisimman vähän tilaa.

  Vaara

  Jos kahva taitetaan tai suoristetaan väärin, kaapelit saattavat vahingoittua. Tällöin ruohonleikkuria ei ole turvallista käyttää.

  • Älä vahingoita kaapeleita, kun taitat tai suoristat kahvaa.

  • Jos kaapeli on vaurioitunut, ota yhteyttä valtuutettuun huoltoliikkeeseen.

  1. Sammuta kone, irrota turva-avain ja irrota akkuyksikkö. Katso Koneen virran katkaisu.

  2. Taita kahva kokonaan eteen, kunnes se naksahtaa paikoilleen. Katso Kahvan taittaminen.

  3. Varmista, että ruohonkeräintä ei ole asennettu koneeseen. Jos on, irrota se. Katso Ruohonkeräimen irrotus.

  4. Varmista, että koneen leikkuukorkeus on asetettu korkeimpaan asetukseen (asetus 6). Jos näin ei ole, nosta sitä. Katso Leikkuukorkeuden säätö.

  5. Kallista konetta taakse ja työnnä se kahvasta varastointitilaan (Kuva 22).

   Vaara

   Kahvan vapautuskannattimen vetäminen vapauttaa kahvan, mikä voi aiheuttaa leikkurin äkillisen kaatumisen maahan.

   Älä liikuta konetta vetämällä kahvan vapautuskannattimesta.

   g342176

   Note: Ruohonkeräimen voi kiinnittää kahvan vapautuskannattimeen tässä asennossa (Kuva 23).

   g356985

  Kunnossapito

  Irrota turva-avain ja akkuyksikkö koneesta ennen koneen huoltoa tai puhdistusta.

  Käytä vain valmistajan suosittelemia varaosia ja lisävarusteita.

  Tarkasta ja huolla kone säännöllisesti. Anna kone vain valtuutetun huoltoliikkeen korjattavaksi.

  Koneen voitelu

  Konetta ei tarvitse voidella. Laakereiden tehdasvoitelu kestää koneen käyttöiän.

  Terän vaihto

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  Vuosittain
 • Vaihda terä tai teroituta se (useammin, jos terä tylsyy nopeasti).
 • Important: Terän asentamiseen tarvitaan momenttiavain. Jos sinulla ei ole momenttiavainta tai et halua suorittaa toimenpidettä itse, ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen.

  Jos terä vaurioituu tai murtuu, vaihda se heti. Jos terä on tylsä tai uurteinen, teroituta ja tasapainotuta terä tai vaihda se uuteen.

  Vaara

  Muista terää huollettaessa, että terä voi liikkua, vaikka virtalähde on pois päältä. Terä on terävä, ja sen koskettaminen voi aiheuttaa vakavia henkilövahinkoja.

  Käytä käsineitä, kun huollat terää.

  1. Irrota turva-avain ja akkuyksikkö koneesta.

  2. Tue terä puun kappaleella (Kuva 24).

  3. Irrota teräpultti, aluslaatta ja terä. Pidä aluslaatta ja teräpultti tallessa (Kuva 24).

  4. Asenna uusi terä, aluslaatta ja teräpultti (Kuva 25).

   Important: Suuntaa terän käyrät päät ylöspäin koneen koteloa kohti.

  5. Kiristä teräpultti momenttiavaimella momenttiin 35 N·m.

  g357349
  g357350

  Akkuyksikön valmistelu kierrätystä varten

  Important: Kun irrotat akkuyksikön, peitä sen navat vahvalla teipillä. Älä yritä tuhota tai purkaa akkuyksikköä tai irrottaa siitä mitään osia.

  Lisätietoja akun vastuullisesta kierrättämisestä saa paikalliselta kunnalta tai valtuutetulta Toro-jälleenmyyjältä.

  Varastointi

  Important: Säilytä konetta, akkuyksikköä ja laturia vain soveltuvissa lämpötiloissa. Katso kohta Tekniset tiedot.

  Important: Jos varastoit akun talvea varten, lataa sitä, kunnes kaksi tai kolme akun LED-ilmaisinta palaa vihreänä. Älä varastoi täyteen ladattua tai täysin tyhjää akkua. Kun ryhdyt taas käyttämään konetta, lataa akkuyksikköä, kunnes laturin vasemmanpuoleinen merkkivalo muuttuu vihreäksi tai akun kaikki neljä LED-merkkivaloa muuttuvat vihreiksi.

  • Käytön jälkeen kytke tuote irti virtalähteestä (eli irrota akkuyksikkö ja turva-avain) ja tarkista, että se ei ole rikkoutunut.

  • Älä varastoi konetta tai laturia akkuyksikkö asennettuna.

  • Puhdista kaikki vieras materiaali tuotteesta.

  • Kun konetta, turva-avainta, akkuyksikköä tai akkulaturia ei käytetä, säilytä niitä lasten ulottumattomissa.

  • Pidä kone, akkuyksikkö ja akkulaturi loitolla syövyttävistä aineista, kuten puutarhakemikaaleista ja jäänpoistoaineista.

  • Älä säilytä akkuyksikköä ulkona tai ajoneuvoissa, sillä se voi aiheuttaa vakavia loukkaantumisia.

  • Kiristä kaikki kiinnikkeet.

  • Säilytä konetta, akkuyksikköä ja akkulaturia suljetussa, puhtaassa ja kuivassa tilassa.

  Huolto

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  Vuosittain
 • Anna kone vain valtuutetun huoltoliikkeen huollettavaksi.
 • Jos kone tarvitsee huoltoa, ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen.

  Vianetsintä

  Tee vain näissä ohjeissa kuvatut toimenpiteet. Kaikki muut tarkastukset, huolto ja korjaustyöt on suoritettava valtuutetussa huoltoliikkeessä tai annettava vastaavasti pätevän ammattilaisen tehtäväksi, jos et pysty ratkaisemaan ongelmaa itse.

  ProblemPossible CauseCorrective Action
  Kone ei käynnisty.
  1. Akkua ei ole asennettu kunnolla koneeseen.
  2. Akkuyksikköä ei ole ladattu.
  3. Akkuyksikkö on vaurioitunut.
  4. Koneessa on jokin muu sähkövika.
  1. Irrota akku koneesta, kytke se uudelleen kiinni ja varmista, että se on kunnolla asennettu ja salpa lukittunut.
  2. Irrota akkuyksikkö koneesta ja lataa se.
  3. Vaihda akkuyksikkö.
  4. Ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
  Kone ei käynnisty tai pysy käynnissä.
  1. Akkuyksikön johtimissa on kosteutta.
  2. Akkua ei ole asennettu kunnolla työkaluun.
  1. Anna akkuyksikön kuivua tai pyyhi se kuivaksi.
  2. Irrota akku työkalusta, kytke se uudelleen kiinni ja varmista, että se on kunnolla asennettu ja salpa lukittunut.
  Kone ei toimi täydellä teholla.
  1. Akkuyksikön varaus on liian alhainen.
  2. Ilmanvaihtoaukot ovat tukossa.
  1. Irrota akkuyksikkö koneesta ja lataa se täyteen.
  2. Puhdista ilmanvaihtoaukot.
  Akkuyksikön varaus purkautuu nopeasti.
  1. Akkuyksikön lämpötila ylittää tai alittaa soveltuvat raja-arvot.
  2. Kone on ylikuormitettu
  1. Siirrä akkuyksikkö kuivaan paikkaan, jossa lämpötila on 5–40 °C.
  2. Leikkaa ruohoa korkeammalla leikkuukorkeudella tai kävele hitaammin leikkuun aikana.
  Akkulaturi ei toimi.
  1. Akkulaturin lämpötila ylittää tai alittaa soveltuvat raja-arvot.
  2. Pistorasia, johon akkulaturi on kytketty, ei toimi.
  1. Kytke akkulaturi irti ja siirrä se kuivaan paikkaan, jossa lämpötila on 5–40 °C.
  2. Ota yhteys valtuutettuun sähköasentajaan pistorasian korjaamista varten.
  Koneen itsevetolaitteisto ei toimi.
  1. Itsevetolaitteiston vetojärjestelmä tai virtajohto on vaurioitunut.
  1. Ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
  Akkulaturin LED-merkkivalo on punainen.
  1. Akkulaturin tai akkuyksikön lämpötila ylittää tai alittaa soveltuvat raja-arvot.
  1. Kytke akkulaturi irti ja siirrä akkulaturi ja akkuyksikkö kuivaan paikkaan, jossa lämpötila on 5–40 °C.
  Akkulaturin LED-merkkivalo vilkkuu punaisena.
  1. Akkuyksikön ja laturin yhteydessä on virhe.
  2. Akkuyksikkö on heikko.
  1. Irrota akkuyksikkö akkulaturista, kytke akkulaturi irti pistorasiasta ja odota 10 sekuntia. Kytke akkulaturi uudelleen pistorasiaan ja aseta akkuyksikkö akkulaturiin. Jos akkulaturin LED-merkkivalo vilkkuu yhä punaisena, toista nämä toimenpiteet uudelleen. Jos akkulaturin LED-merkkivalo vilkkuu yhä punaisena kahden yrityksen jälkeen, hävitä akkuyksikkö asianmukaisesti akkujen kierrätyspisteessä.
  2. Jos akun takuu on voimassa, ota yhteyttä valtuutettuun huoltoliikkeeseen tai muutoin hävitä akku asianmukaisesti kierrätyspisteessä.
  Koneesta kuuluu äänimerkki.
  1. Akkuyksikköä ei ole ladattu.
  2. Koneen asento ei ole turvallinen käyttöä varten.
  3. Kone on ylikuormitettu.
  4. Koneessa on jokin muu sähkövika.
  1. Irrota akkuyksikkö koneesta ja lataa se.
  2. Varmista, että kone ei ole jyrkässä kulmassa käytön aikana.
  3. Leikkaa ruohoa korkeammalla leikkuukorkeudella tai kävele hitaammin leikkuun aikana.
  4. Kokeile muita vianmääritystoimia. Jos hälytys kuuluu edelleen, ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
  Leikkuulaatu on heikentynyt tai epätyydyttävä.
  1. Terä on tylsä.
  2. Leikkuupöydällä on roskia.
  1. Terä on teroitettava tai vaihdettava uuteen.
  2. Puhdista koneen alaosa.
  Keräys on heikentynyt tai epätyydyttävä.
  1. Kone on ylikuormitettu.
  2. Ruohonkeräimen ilmanvaihtoaukot ovat tukossa.
  1. Leikkaa ruoho korkeammalla leikkuukorkeudella.
  2. Puhdista ruohonkeräin vedellä ja pehmeällä harjalla.
  Kone leikkaa epätasaisesti.
  1. Terä on tylsä.
  2. Leikkuupöytä on vaurioitunut.
  1. Terä on teroitettava tai vaihdettava uuteen.
  2. Ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
  Kone tärisee.
  1. Terä on taipunut tai vaurioitunut.
  1. Tarkasta ja vaihda terä tarvittaessa.