Εισαγωγή

Το παρόν μηχάνημα είναι ένα πολλαπλών χρήσεων μηχάνημα επιβαίνοντα χειριστή, που προορίζεται για χρήση από επαγγελματίες χειριστές σε εμπορικές εφαρμογές. Είναι σχεδιασμένο κυρίως για συντήρηση γρασιδιού σε καλά συντηρημένο γκαζόν σε πάρκα, γήπεδα και σε εμπορικές εφαρμογές. Η χρήση αυτού του προϊόντος για άλλους σκοπούς πέραν του προβλεπόμενου ενδέχεται να ενέχει κινδύνους για εσάς και για τους διερχομένους.

Διαβάστε αυτές τις πληροφορίες προσεκτικά για να ενημερωθείτε για τη σωστή λειτουργία και συντήρηση του προϊόντος σας, καθώς και για την αποφυγή τραυματισμών και πρόκλησης ζημιών στο προϊόν. Είστε υπεύθυνοι για τη σωστή και ασφαλή λειτουργία του προϊόντος.

Επισκεφτείτε τη διεύθυνση www.Toro.com για εκπαιδευτικό υλικό σχετικά με την ασφάλεια και τη λειτουργία των προϊόντων ή πληροφορίες για παρελκόμενα, ή για να βρείτε τον πλησιέστερο αντιπρόσωπο και να καταχωρίσετε το προϊόν σας.

Για σέρβις, γνήσια ανταλλακτικά Toro ή πρόσθετες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με έναν εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο σέρβις ή την Εξυπηρέτηση Πελατών της Toro αναφέροντας τον αριθμό μοντέλου και τον σειριακό αριθμό του προϊόντος σας. Στο Σχήμα 1 παρουσιάζεται η θέση στην οποία θα βρείτε την ετικέτα με το μοντέλο και τον σειριακό αριθμό του προϊόντος. ναγράψτε τους αριθμούς στο παρεχόμενο πεδίο.

Important: Με την κινητή σας συσκευή, μπορείτε να σαρώσετε τον κωδικό QR (αν υπάρχει) στην ετικέτα με τον σειριακό αριθμό, για να δείτε πληροφορίες για την εγγύηση, τα ανταλλακτικά, καθώς και άλλες πληροφορίες για το προϊόν.

g299536

Στο παρόν εγχειρίδιο προσδιορίζονται οι πιθανοί κίνδυνοι και παρατίθενται μηνύματα ασφάλειας. Τα μηνύματα αυτά αναγνωρίζονται από το προειδοποιητικό σύμβολο (Σχήμα 2), το οποίο δηλώνει έναν κίνδυνο που ενδέχεται να προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό ή θάνατο εάν δεν ληφθούν οι συνιστώμενες προφυλάξεις.

g000502

Στο παρόν εγχειρίδιο χρησιμοποιούνται οι εξής 2 λέξεις για την επισήμανση συγκεκριμένων πληροφοριών. Σημαντικό εφιστά την προσοχή σε σημαντικές πληροφορίες μηχανολογικού ενδιαφέροντος και Σημείωση υπογραμμίζει πληροφορίες γενικού ενδιαφέροντος που χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής.

Τα μοντέλα 31900 και 31901 είναι σε συμμόρφωση με όλες τις σχετικές Ευρωπαϊκές οδηγίες. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στη Δήλωση Συμμόρφωσης κάθε προϊόντος.

Τα μοντέλα 31907 και 31909 δεν είναι σε συμμόρφωση με σχετικές Ευρωπαϊκές οδηγίες.

Η χρήση ή λειτουργία του κινητήρα σε εκτάσεις που καλύπτονται από δασική, θαμνώδη ή λιβαδική βλάστηση συνιστά παράβαση του άρθρου 4442 ή 4443 του Κώδικα Δημόσιων Πόρων (Public Resource Code) της Πολιτείας της Καλιφόρνιας, εκτός αν ο κινητήρας διαθέτει φλογοπαγίδα, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 4442, η οποία διατηρείται σε καλή κατάσταση λειτουργίας, ή αν ο κινητήρας είναι ειδικά κατασκευασμένος, εξοπλισμένος και συντηρούμενος για την πρόληψη πυρκαγιάς.

Το συνημμένο εγχειρίδιο χρήστη του κινητήρα παρέχεται με σκοπό την ενημέρωση σχετικά με την ρχή Προστασίας του Περιβάλλοντος των ΗΠ (EPA) και τον κανονισμό για τον έλεγχο των εκπομπών (Emission Control Regulation) της Πολιτείας της Καλιφόρνιας που διέπει τα συστήματα εκπομπών, τη συντήρηση και τους όρους εγγύησης. Σε περίπτωση απώλειας, μπορείτε να το παραγγείλετε μέσω του κατασκευαστή του κινητήρα.

Προειδοποίηση

ΚΑΛΙΦΟΡΝΙΑ

Προειδοποίηση Πρότασης 65

Τα καυσαέρια των πετρελαιοκινητήρων και ορισμένα από τα συστατικά τους είναι γνωστό στην Πολιτεία της Καλιφόρνια ότι προκαλούν καρκίνο, γενετικές ανωμαλίες και άλλες βλάβες στο αναπαραγωγικό σύστημα.

Οι ακροδέκτες, οι πόλοι και άλλα εξαρτήματα των μπαταριών περιέχουν μόλυβδο και ενώσεις του μολύβδου, χημικές ουσίες οι οποίες είναι γνωστό στην Πολιτεία της Καλιφόρνια ότι προκαλούν καρκίνο και βλάβες στο αναπαραγωγικό σύστημα. Πλένετε τα χέρια σας μετά τον χειρισμό.

Η χρήση του προϊόντος αυτού μπορεί να σας εκθέσει σε χημικές ουσίες οι οποίες, σύμφωνα με την Πολιτεία της Καλιφόρνια, είναι γνωστό ότι προκαλούν καρκίνο, γενετικές ανωμαλίες ή άλλες βλάβες στη διαδικασία αναπαραγωγής.

Ασφάλεια

Τα μοντέλα 31900 και 31901 σχεδιάστηκαν σύμφωνα με το πρότυπο ANSI B71.4-2017 και EN ISO 5395 όταν ολοκληρώσετε τις διαδικασίες εγκατάστασης και τοποθετήσετε το κιτ CE, σύμφωνα με τη Δήλωση Συμμόρφωσης.

Τα μοντέλα 31907 και 31909 σχεδιάστηκαν σύμφωνα με το πρότυπο ANSI B71.4-2017.

Γενικές πληροφορίες ασφαλείας

υτό το προϊόν είναι ικανό να ακρωτηριάσει άκρα και να εκτοξεύσει αντικείμενα. Να ακολουθείτε πάντοτε όλες τις οδηγίες ασφαλείας για να αποφύγετε σοβαρό τραυματισμό.

 • Διαβάστε και κατανοήστε τα περιεχόμενα του παρόντος Εγχειριδίου Χειριστή πριν θέσετε τον κινητήρα σε λειτουργία.

 • Ο χειρισμός του μηχανήματος απαιτεί την πλήρη προσοχή σας. Μην ασχολείστε με δραστηριότητες που σας αποσπούν την προσοχή, καθώς αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε τραυματισμό ή υλικές βλάβες.

 • Μη θέτετε το μηχάνημα σε λειτουργία αν όλα τα προστατευτικά καλύμματα και οι άλλες προστατευτικές διατάξεις ασφαλείας δεν είναι στη θέση τους ή δεν λειτουργούν σωστά.

 • Κρατάτε τα χέρια και τα πόδια σας μακριά από περιστρεφόμενα μέρη. Μείνετε μακριά από το άνοιγμα απόρριψης.

 • Κρατήστε τους διερχομένους και τα παιδιά μακριά από τον χώρο λειτουργίας του μηχανήματος. Μην επιτρέπετε ποτέ τον χειρισμό του μηχανήματος από παιδιά.

 • Σβήστε τον κινητήρα, αφαιρέστε το κλειδί και περιμένετε να ακινητοποιηθούν όλα τα κινούμενα μέρη προτού απομακρυνθείτε από τη θέση χειριστή. Πριν προβείτε σε ρύθμιση, σέρβις, καθαρισμό ή αποθήκευση του μηχανήματος, αφήστε το μηχάνημα να κρυώσει.

Η ακατάλληλη χρήση ή συντήρηση του μηχανήματος μπορεί να οδηγήσει σε τραυματισμό. Για να μειώσετε τις πιθανότητες τραυματισμού, ακολουθείτε τις παρούσες οδηγίες για την ασφάλεια και δίνετε πάντα προσοχή στο προειδοποιητικό σύμβολο Graphic, το οποίο συνοδεύει οδηγίες για την προσωπική ασφάλεια με τις ενδείξεις Προσοχή, Προειδοποίηση ή Κίνδυνος. Η μη συμμόρφωση με αυτές τις οδηγίες μπορεί να προκαλέσει σωματικές βλάβες ή θάνατο.

Αυτοκόλλητα ασφαλείας και οδηγιών

Graphic

Οι ετικέτες προειδοποίησης και οδηγιών ασφάλειας είναι εύκολα αναγνώσιμες από τον χειριστή και βρίσκονται κοντά σε κάθε πηγή δυνητικού κινδύνου. ντικαθιστάτε τις τυχόν φθαρμένες ή αποκολλημένες ετικέτες.

decalbatterysymbols
decal93-7272
decal106-5976
decal106-9206
decal108-2073
decal115-8155
decal125-9688
decal127-0392
decal132-1316
decal133-8062
decal138-2765
decal138-7471
decal138-7473
decal139-6215
decal139-6224
decal139-6304
decal140-1460
decal140-3125
decal140-6632
decal144-0472
decal144-0518
decal144-3950

Ετικέτα 144-3952: Κολλήστε πάνω από την ετικέτα 139-6215 (όπως φαίνεται στις οδηγίες εγκατάστασης του κιτ CE) για χρήση σε χώρες που συμμορφώνονται με τα πρότυπα CE (μόνο τα μοντέλα 31900 και 31901).

decal144-3952

Συναρμολόγηση

φαίρεση του μηχανήματος από το κιβώτιο μεταφοράς

Μόνο για τα μοντέλα 31900, 31901 και 31907
 1. φαιρέστε τις βίδες που συγκρατούν τις πλήμνες των πίσω τροχών στην παλέτα.

 2. Κόψτε το δεματικό καλωδίων που συγκρατεί τον άξονα κίνησης στους πίσω τροχούς.

 3. φαιρέστε τους πίσω τροχούς από το τελάρο μεταφοράς.

 4. νυψώστε την αψίδα ασφαλείας· ανατρέξτε στην ενότητα νύψωση της αψίδας ασφαλείας.

 5. Συνδέστε ένα ανυψωτικό στην άνω, κεντρική περιοχή της αψίδας ασφαλείας και ανυψώστε το μηχάνημα.

 6. φαιρέστε το τελάρο μεταφοράς από τη κάτω πλευρά του μηχανήματος.

 7. Τοποθετήστε 2 τρίποδες στήριξης κάτω από την πίσω πλευρά του μηχανήματος, όπως φαίνεται στην ενότητα νύψωση πίσω πλευράς του μηχανήματος.

 8. Χαμηλώστε το μηχάνημα στους τρίποδες.

Εγκατάσταση των πίσω ελαστικών

Μόνο για τα μοντέλα 31900, 31901 και 31907

Εξαρτήματα που απαιτούνται για αυτή τη διαδικασία:

Πίσω τροχός2
Μικρή ροδέλα (μόνο κίνηση στους 2 τροχούς)2
Μεγάλη ροδέλα (μόνο κίνηση στους 2 τροχούς)2
Μπουλόνι (5/8" x 1-1/4") (μόνο κίνηση στους 2 τροχούς)2
Προστατευτικό πώμα κατά της σκόνης (μόνο κίνηση στους 2 τροχούς)2
Παξιμάδι τροχού (μόνο κίνηση στους 4 τροχούς)8
Κόλλα σπειρωμάτων
 1. φαιρέστε τη βάση μεταφοράς από τον πείρο του άξονα ή την πλήμνη του τροχού και απορρίψτε τη βάση.

 2. φαιρέστε τα ελαστικά από το κιβώτιο μεταφοράς και κρατήστε τα 2 μπουλόνια (5/8" x 1-1/4") και τις μεγάλες ροδέλες που στερεώνουν τα ελαστικά στο κιβώτιο.

 3. Τοποθετήστε κάθε ελαστικό ως εξής:

  • Μηχανήματα με κίνηση στους 2 τροχούς:

   1. πλώστε κόλλα σπειρωμάτων στο μπουλόνι (5/8" x 1-1/4").

   2. Χρησιμοποιήστε μια μικρή ροδέλα, μια μεγάλη ροδέλα και το μπουλόνι (5/8" x 1-1/4") και στερεώστε τον τροχό στον πείρο του άξονα (Σχήμα 3).

    g312833
   3. Σφίξτε το μπουλόνι με ροπή 203 N∙m.

   4. Τοποθετήστε στον τροχό το προστατευτικό πώμα κατά της σκόνης (Σχήμα 3).

  • Μηχανήματα με κίνηση στους 4 τροχούς: Χρησιμοποιήστε 4 παξιμάδια τροχού για να στερεώσετε τον τροχό στην πλήμνη (Σχήμα 4).

   g299549
 4. Σφίξτε με την κατάλληλη ροπή τα παξιμάδια τροχών· ανατρέξτε στην ενότητα Σύσφιξη των παξιμαδιών τροχών.

φαίρεση των εμπρός ελαστικών

Μόνο για τα μοντέλα 31900, 31901 και 31907

Note: υτή η διαδικασία είναι απαραίτητη για να εγκαταστήσετε σωστά τους βραχίονες ανύψωσης.

 1. Ξεσφίξτε και αφαιρέστε τα παξιμάδια του τροχού (Σχήμα 12).

  g299550
 2. φαιρέστε τους τροχούς από τις πλήμνες (Σχήμα 12).

Εγκατάσταση του συγκροτήματος βραχιόνων ανύψωσης

Μόνο για τα μοντέλα 31900, 31901 και 31907

Εξαρτήματα που απαιτούνται για αυτή τη διαδικασία:

Δεξιός βραχίονας ανύψωσης1
ριστερός βραχίονας ανύψωσης1
Μεγάλος πείρος2
Μπουλόνι (⅜" x 2-¾")2
Παξιμάδι (⅜")6
Μικρός πείρος2
άση αισθητήρα1
Καρόβιδα2
Μπουλόνι (⅜" x 1-¼")2
Γρασαδοράκι2

Note: Ζητήστε τη βοήθεια και άλλου προσώπου για να εγκαταστήσετε τους βραχίονες ανύψωσης, όταν χρειαστεί.

 1. φαιρέστε τους βραχίονες ανύψωσης από το τελάρο μεταφοράς.

 2. Χρησιμοποιήστε τους 2 μεγάλους πείρους για να εγκαταστήσετε τους βραχίονες ανύψωσης στο πλαίσιο του μηχανήματος (Σχήμα 6).

  g312023
 3. Εγκαταστήστε τα γρασαδοράκια στους μεγάλους πείρους (Σχήμα 6).

 4. Χρησιμοποιήστε 2 παξιμάδια (⅜") και 2 μπουλόνια (⅜" x 2-¾") για να στερεώσετε τους μεγάλους πείρους στο πλαίσιο (Σχήμα 7).

  g295767
 5. Χρησιμοποιήστε 2 καρόβιδες και 2 παξιμάδια (⅜") για να στερεώσετε τη βάση του αισθητήρα στον δεξιό βραχίονα ανύψωσης (Σχήμα 8).

  Note: εβαιωθείτε ότι η βάση του αισθητήρα δεν εμποδίζει τον αισθητήρα.

  g312028
 6. Εκτελέστε τα παρακάτω βήματα για να στερεώσετε τους υδραυλικούς κυλίνδρους στους βραχίονες ανύψωσης:

  1. Τοποθετήστε ένα δοχείο συλλογής κάτω από τον υδραυλικό κατανομέα (απεικονίζεται στο Σχήμα 9).

   Note: Για να μπορέσετε να συμπτύξετε χειροκίνητα τους κυλίνδρους ανύψωσης πρέπει να αφαιρέσετε μικρή ποσότητα υδραυλικού υγρού.

   g299920
  2. Ξεσφίξτε το παξιμάδι ρακόρ του εύκαμπτου σωλήνα που είναι συνδεδεμένο στη θύρα C1 του υδραυλικού κατανομέα (Σχήμα 10).

   g312025
  3. Χρησιμοποιήστε μια πόντα για να ευθυγραμμίσετε τις οπές στον άξονα του κυλίνδρου με αυτές στον βραχίονα ανύψωσης (Σχήμα 11).

   Note: νυψώστε εντελώς τον βραχίονα ανύψωσης για να διευκολύνετε την ευθυγράμμιση.

   g312026
  4. Χρησιμοποιήστε 2 μπουλόνια (⅜" x 1-¼"), 2 παξιμάδια (⅜") και 2 μικρούς πείρους για να στερεώσετε τους βραχίονες ανύψωσης στους κυλίνδρους (Σχήμα 11).

  5. Σφίξτε το παξιμάδι ρακόρ του εύκαμπτου σωλήνα στη θύρα C1 με ροπή 41 N∙m.

   Note: Για να αποφύγετε τη συστροφή του εύκαμπτου σωλήνα σταθεροποιήστε τον με ένα κλειδί.

 7. Λιπάνετε τα σημεία άρθρωσης των πείρων του παρελκομένου και των βραχιόνων ανύψωσης· ανατρέξτε στην ενότητα Γρασάρισμα των ρουλεμάν και των δακτυλίων τριβής.

Εγκατάσταση των εμπρός ελαστικών

Μόνο για τα μοντέλα 31900, 31901 και 31907
 1. Χρησιμοποιήστε τα παξιμάδια τροχού που αφαιρέσατε προηγουμένως για να στερεώσετε τα ελαστικά στις πλήμνες (Σχήμα 12).

  g299550
 2. Σφίξτε με την κατάλληλη ροπή τα παξιμάδια τροχών· ανατρέξτε στην ενότητα Σύσφιξη των παξιμαδιών τροχών.

Εγκατάσταση της βάσης πρόσδεσης

Μόνο για τα μοντέλα 31900, 31901 και 31907

Εξαρτήματα που απαιτούνται για αυτή τη διαδικασία:

άση πρόσδεσης1
Μπουλόνι (⅜ x 3-¼")2
Παξιμάδι (3/8")2

Χρησιμοποιήστε 2 μπουλόνια (⅜" x 3-¼") και 2 παξιμάδια (⅜") για να στερεώσετε τη βάση πρόσδεσης στην πλατφόρμα (Σχήμα 13).

g299562

Εγκατάσταση του καθίσματος

Μόνο για τα μοντέλα 31900, 31901 και 31907

Εξαρτήματα που απαιτούνται για αυτή τη διαδικασία:

Κιτ καθίσματος (παραγγέλνεται ξεχωριστά, επικοινωνήστε με τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο της Toro)1

Εγκαταστήστε το κάθισμα· ανατρέξτε στις Οδηγίες εγκατάστασης του κιτ καθίσματος.

Εγκατάσταση του τιμονιού

Μόνο για τα μοντέλα 31900, 31901 και 31907

Εξαρτήματα που απαιτούνται για αυτή τη διαδικασία:

Τιμόνι1
Κάλυμμα1
 1. φαιρέστε το τιμόνι από το τελάρο μεταφοράς (Σχήμα 14).

  g307379
 2. φαιρέστε το παξιμάδι nylock και τη ροδέλα από τον άξονα του τιμονιού.

  Note: εβαιωθείτε ότι το αφρώδες κολλάρο έχει παραμείνει στην κολόνα του τιμονιού (Σχήμα 14).

 3. Περάστε το τιμόνι και τη ροδέλα στον άξονα του τιμονιού (Σχήμα 14).

 4. Χρησιμοποιήστε το παξιμάδι nylock για να ασφαλίσετε το τιμόνι στον άξονα. Σφίξτε το παξιμάδι nylock με ροπή 27 έως 35 N∙m.

 5. Τοποθετήστε το κάλυμμα στο τιμόνι (Σχήμα 14).

Εγκατάσταση της ετικέτας θορύβου

Μοντέλα 31907 και 31909

Εξαρτήματα που απαιτούνται για αυτή τη διαδικασία:

Ετικέτα θορύβου (κωδ.: 144-0512)1

Στα μοντέλα 31907 και 31909, εγκαταστήστε την ετικέτα θορύβου (κωδ.: 144-0512) κοντά στην ετικέτα χρονολογίας μοντέλου, όπως φαίνεται στο Σχήμα 15.

εβαιωθείτε ότι η επιφάνεια είναι καθαρή και στεγνή.

g353549

Εγκατάσταση του προφυλακτήρα

Μόνο για τα μοντέλα 31900, 31901 και 31907

Εξαρτήματα που απαιτούνται για αυτή τη διαδικασία:

Προφυλακτήρας1
Μπουλόνι (⅜" x 2-¾")2
Μπουλόνι (⅜" x 3-¼")4
Παξιμάδι (⅜")6
 1. φαιρέστε τον προφυλακτήρα από το τελάρο μεταφοράς.

 2. Στερεώστε το άνω τμήμα του προφυλακτήρα στο πλαίσιο του μηχανήματος με 4 μπουλόνια (⅜" x 3-¼") και 4 παξιμάδια (⅜"), όπως φαίνεται στο Σχήμα 16, χωρίς να τα σφίξετε.

  g302775
 3. Στερεώστε τον προφυλακτήρα κάτω από το πλαίσιο του μηχανήματος με 2 μπουλόνια (⅜" x 3-3/2") και 2 παξιμάδια (⅜"), όπως φαίνεται στο Σχήμα 16, χωρίς να τα σφίξετε.

 4. Σφίξτε τα εξαρτήματα σύνδεσης.

Ρύθμιση της θέσης της αψίδας ασφαλείας

Μόνο για τα μοντέλα 31900, 31901 και 31907

νυψώστε την αψίδα ασφαλείας· ανατρέξτε στην ενότητα νύψωση της αψίδας ασφαλείας.

Σύνδεση της μπαταρίας

Μόνο για τα μοντέλα 31900, 31901 και 31907

Συνδέστε την μπαταρία· ανατρέξτε στην ενότητα Σύνδεση της μπαταρίας.

Εγκατάσταση του παρελκομένου

Εξαρτήματα που απαιτούνται για αυτή τη διαδικασία:

Προαιρετικό παρελκόμενο (παραγγέλνεται ξεχωριστά, επικοινωνήστε με τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο της Toro)1
Μπουλόνι άλλεν (⅜")2
Ροδέλα(⅜")2
Παξιμάδι ασφάλισης φλαντζωτής κεφαλής (⅜")2

Important: Όταν αλλάζεται παρελκόμενο, απευθυνθείτε στον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο της Toro για να σας επιβεβαιώσει τον σωστό αριθμό των πίσω αντίβαρων για το συγκεκριμένο παρελκόμενο.

Εγκαταστήστε το εμπρός παρελκόμενο (π.χ. μονάδα κοπής, χλοοκοπτικό αρθρωτού τύπου, εκχιονιστικό μηχάνημα ή απορροφητήρα). Εκτελέστε τα παρακάτω βήματα και ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο Χειριστή του παρελκομένου σας για περαιτέρω οδηγίες εγκατάστασης.

 1. Στηρίζοντας τον άξονα κίνησης, αφαιρέστε το μπουλόνι και το παξιμάδι ασφάλισης που στερεώνουν το δίχαλο του άξονα κίνησης στη βάση της βαλβίδας του συστήματος διεύθυνσης (Σχήμα 17) και χαμηλώστε προσεκτικά τον άξονα κίνησης.

  Note: πορρίψτε το μπουλόνι και το παξιμάδι ασφάλισης.

  g340623
 2. εβαιωθείτε ότι ο άξονας PTO είναι ευθυγραμμισμένος· ανατρέξτε στην ενότητα Ευθυγράμμιση του άξονα κίνησης PTO.

 3. Ζητήστε από τον βοηθό σας να καθίσει στον κάθισμα, γυρίστε το κλειδί στη θέση ON (Σε λειτουργία) και χρησιμοποιήστε τον διακόπτη ανύψωσης παρελκομένου για να χαμηλώσουν οι βραχίονες ανύψωσης ενώ τους πιέζετε προς τα κάτω.

 4. Ευθυγραμμίστε τις οπές στον βραχίονα ανύψωσης με τις οπές στον βραχίονα παρελκομένου, όπως περιγράφεται στις Οδηγίες εγκατάστασης του παρελκομένου.

 5. Ευθυγραμμίστε το πολύσφηνο του δίχαλου του άξονα κίνησης με το πολύσφηνο στον άξονα εισόδου του παρελκομένου (Σχήμα 18) και εφαρμόστε το δίχαλο στον άξονα.

  g340624
 6. Περάστε ένα μπουλόνι άλλεν (⅜" x 2-¼") μέσα από μια ροδέλα (⅜") και την οπή του δίχαλου του άξονα κίνησης (Σχήμα 19) και στερεώστε το με το παξιμάδι ασφάλισης φλαντζωτής κεφαλής (⅜").

  g340626
 7. Περάστε ένα μπουλόνι άλλεν (⅜" x 2-¼") μέσα από μια ροδέλα (⅜") και, με αντίθετη φορά, την οπή του δίχαλου του άξονα κίνησης (Σχήμα 19) και στερεώστε το με το παξιμάδι ασφάλισης φλαντζωτής κεφαλής (⅜").

 8. Σφίξτε σταδιακά και εναλλάξ τα παξιμάδια ασφάλισης με ροπή 61 N∙m.

Έλεγχος στάθμης υγρών

Προτού θέσετε τον κινητήρα σε λειτουργία για πρώτη φορά, ελέγξετε τις παρακάτω στάθμες υγρών:

Έλεγχος πίεσης ελαστικών

Ελέγξτε την πίεση των ελαστικών· ανατρέξτε στην ενότητα Έλεγχος πίεσης αέρα ελαστικών.

Important: Διατηρείτε πάντοτε τη σωστή πίεση σε όλα τα ελαστικά για να εξασφαλίζετε την καλή ποιότητα κοπής και τη σωστή απόδοση του μηχανήματος. Μην εφαρμόζετε μικρότερη πίεση από την ενδεδειγμένη στα ελαστικά.

Εγκατάσταση του Κιτ CE

Εξαρτήματα που απαιτούνται για αυτή τη διαδικασία:

Κιτ CE (παραγγέλνεται ξεχωριστά, επικοινωνήστε με τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο της Toro)1

Εάν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε το μηχάνημα σε χώρα που συμμορφώνεται με τα πρότυπα CE, εγκαταστήστε το Κιτ CE· ανατρέξτε στις Οδηγίες εγκατάστασης του κιτ.

Προσθήκη πίσω αντίβαρων

Εξαρτήματα που απαιτούνται για αυτή τη διαδικασία:

ντίβαρο—19 kg [ο αριθμός εξαρτάται από το μοντέλο]
ντίβαρο—6 kg [ο αριθμός εξαρτάται από το μοντέλο]
Κιτ βάσης αντίβαρων (εάν είναι απαραίτητο)1
ντίβαρο—11 kg [ο αριθμός εξαρτάται από το μοντέλο]

νατρέξτε στον παρακάτω πίνακα για τα αντίβαρα που συνοδεύουν κάθε μηχάνημα:

ΜοντέλοΣυνοδευτικά πίσω αντίβαρα
319002 αντίβαρα (19 kg έκαστο)
319011 αντίβαρο (19 kg)
319070 αντίβαρα
319095 αντίβαρα (19 kg έκαστο) και 2 αντίβαρα (6 kg έκαστο)

Καθορισμός των απαιτούμενων πίσω αντίβαρων

εβαιωθείτε ότι το μηχάνημά σας φέρει τον ελάχιστο αριθμό πίσω αντίβαρων, ανάλογα με τον συνδυασμό ελκυστήρα και παρελκομένου. Στα μοντέλα 31900, 31901 και 31907, μπορείτε να προσθέσετε πίσω αντίβαρα για καλύτερη απόδοση σε επικλινείς επιφάνειες.

Note: Εάν διαθέτετε το Κιτ CE, ανατρέξτε στις Οδηγίες εγκατάστασης του κιτ για την κατάλληλη ετικέτα κλίσης εδάφους που αντιστοιχεί στο συνδυασμό του ελκυστήρα και του παρελκομένου σας. εβαιωθείτε ότι εγκαταστήσατε τον σωστό αριθμό πίσω αντίβαρων (δηλ. το βάρος που καλύπτει τις απαιτούμενες προδιαγραφές κλίσης ή το βάρος για βελτιωμένη απόδοση σε επικλινείς επιφάνειες).

Ελάχιστα απαιτούμενα πίσω αντίβαρα

ριθμός μοντέλου ελκυστήραριθμός(-οί) μοντέλου ή ονομασία παρελκομένουριθμός απαιτούμενων αντίβαρων
19 kg6 kg11 kgΣύνολο
GraphicGraphicGraphic
3190031970, 31971, 319742002
31970, 31971, 31974 και Καλύπτρα3003
31972, 31973, 319753003
31972, 31973, 31975 και Καλύπτρα4004
028354004
02835 και Καλύπτρα5005
Περιστρεφόμενη σκούπα M-B4004
MSC23345 και 31990*5207
Περιστρεφόμενη σκούπα M-B και 31990*52310
Εκχιονιστικό μηχάνημα Erskine και 31990*5229
3190131970, 31971, 319741001
31970, 31971, 31974 και Καλύπτρα2002
31972, 31973, 319752002
31972, 31973, 31975 και Καλύπτρα3003
028353003
02835 και Καλύπτρα3003
Περιστρεφόμενη σκούπα M-B4004
MSC23345 και 31990*5005
Περιστρεφόμενη σκούπα M-B και 31990*52310
Εκχιονιστικό μηχάνημα Erskine και 31990*5229
3190731970, 3197100 00
31970, 31971 και Καλύπτρα0000
31972, 319731001
31972, 31973 και Καλύπτρα2002
028351001
02835 και Καλύπτρα2002
Περιστρεφόμενη σκούπα M-B1001
MSC23345 και 31990*5207
Περιστρεφόμενη σκούπα M-B και 31990*
Εκχιονιστικό μηχάνημα Erskine και 31990*
3190931970, 319715207
31972, 31973
02835
MSC23345
Περιστρεφόμενη σκούπα M-B
Εκχιονιστικό μηχάνημα Erskine
*το μοντέλο 31990 είναι το Χειμερινό κουβούκλιο. Τα αναγραφόμενα απαιτούμενα αντίβαρα αφορούν ταυτόχρονα εγκατεστημένο χειμερινό κουβούκλιο και παρελκόμενο (π.χ. εκχιονιστικό μηχάνημα ή περιστρεφόμενη σκούπα). 

παιτούμενα πίσω αντίβαρα για καλύτερη απόδοση σε επικλινείς επιφάνειες

ριθμός μοντέλου ελκυστήραριθμός(-οί) μοντέλου ή ονομασία παρελκομένουριθμός απαιτούμενων αντίβαρων
19 kg6 kg11 kgΣύνολο
GraphicGraphicGraphic
3190031970, 31971, 319745005
31970, 31971, 31974 και Καλύπτρα505
31972, 31973, 31975505
31972, 31973, 31975 και Καλύπτρα505
02835505
02835 και Καλύπτρα527
3190131970, 31971, 319745207
31970, 31971, 31974 και Καλύπτρα50 5
31972505
31973, 31975527
31972, 31973, 31975 και Καλύπτρα505
02835527
02835 και Καλύπτρα527
3190731970, 319715207
31970, 31971 και Καλύπτρα404
31972, 31973505
31972, 31973 και Καλύπτρα303
02835325
02835 και Καλύπτρα202

Εάν χρειάζεται να προσθέσετε πίσω αντίβαρα, προμηθευτείτε τα από τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο της Toro και ανατρέξτε στις παρακάτω διαδικασίες εγκατάστασης:

Προσθήκη αντίβαρων 19 kg

 1. Ξεσφίξτε τα εξαρτήματα σύνδεσης που στερεώνουν τη ράβδο ασφάλισης αντίβαρων στον προφυλακτήρα.

  g299565
 2. Προσθέστε τα αντίβαρα που απαιτούνται.

 3. Σφίξτε τα εξαρτήματα στερέωσης της ράβδου ασφάλισης αντίβαρων στον προφυλακτήρα.

Προσθήκη αντίβαρων 6 kg

 1. πευθυνθείτε στον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο της Toro για παραγγελία των παρακάτω εξαρτημάτων:

  Ονομασία εξαρτήματοςΠοσότηταΚωδ. εξαρτ.
  ίδα (⅜" x 3-½")2116-4701
  Ροδέλα2125-9676
  Παξιμάδι (⅜")2104-8301
 2. Χρησιμοποιήστε τα εξαρτήματα στερέωσης των αντίβαρων στον προφυλακτήρα (Σχήμα 21).

  g324822

Προσθήκη αντίβαρων 11 kg

Για διαμορφώσεις ελκυστήρα/παρελκομένου που απαιτούν έως και 2 αντίβαρα (11 kg έκαστο):

 1. πευθυνθείτε στον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο της Toro για παραγγελία του Κιτ βάσης αντίβαρων (κωδ. εξαρτ.: 144-0480).

 2. Εγκαταστήστε το Κιτ βάσης αντίβαρων· ανατρέξτε στις Οδηγίες εγκατάστασης του κιτ.

Για διαμορφώσεις ελκυστήρα/παρελκομένου που απαιτούν πάνω από 2 αντίβαρα (11 kg έκαστο): [π.χ. μοντέλο ελκυστήρα 31900 εξοπλισμένο με το MSC23345 και 31990]

 1. πευθυνθείτε στον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο της Toro για παραγγελία των παρακάτω εξαρτημάτων:

  Ονομασία εξαρτήματοςΠοσότηταΚωδ. εξαρτ.
  Μπουλόνι (⅜" x 4")2323-16
  Παξιμάδι (3/8")23256-3
  ντίβαρο (11 kg)1144-0484-03
  Κιτ βάσης αντίβαρων (περιλαμβάνει εξαρτήματα στερέωσης και 2 αντίβαρα)1144-0480
 2. Εκτελέστε τα παρακάτω βήματα, ανάλογα με την περίπτωσή σας:

  Note: Για τα βήματα, ανατρέξτε στο Σχήμα 22.

  • Για Κιτ βάσης αντίβαρων προς εγκατάσταση:

   1. Χρησιμοποιήστε τα μπουλόνια (3/8" x 4") και τα παξιμάδια (3/8") για να στερεώσετε τα 3 αντίβαρα στη βάση (Σχήμα 22).

   2. Χρησιμοποιήστε τα εξαγωνικά μπουλόνια και τα παξιμάδια (περιλαμβάνονται στο κιτ) για να στερεώσετε τη βάση των αντίβαρων στο μηχάνημα (Σχήμα 22).

  • Για ήδη εγκατεστημένα Κιτ βάσης αντίβαρων:

  1. φαιρέστε τη βάση των αντίβαρων από το μηχάνημα (Σχήμα 22).

   Φυλάξτε τα εξαρτήματα.

  2. φαιρέστε τα υπάρχοντα εξαρτήματα που στερεώνουν τα αντίβαρα στη βάση.

  3. Χρησιμοποιήστε τα μπουλόνια (3/8" x 4") και τα παξιμάδια (3/8") για να στερεώσετε τα 3 αντίβαρα στη βάση (Σχήμα 22).

  4. Χρησιμοποιήστε τα εξαρτήματα που αφαιρέσατε για να στερεώσετε τη βάση των αντίβαρων στο μηχάνημα (Σχήμα 22).

g331756

Ρύθμιση της μεταφοράς βάρους του παρελκομένου

Εκτελέστε αυτή τη διαδικασία μόνο εάν πρόκειται να εγκαταστήσετε παρελκόμενο διαφορετικό από τις τυπικές, περιστρεφόμενες μονάδες κοπής (π.χ. εκχιονιστικό μηχάνημα, εκχιονιστικό μαχαίρι ή χλοοκοπτικό αρθρωτού τύπου).

Μπορείτε να αλλάξετε την υδραυλική πίεση που χρησιμοποιείται για τη μεταφορά του βάρους του παρελκομένου στον ελκυστήρα, ρυθμίζοντας τη βαλβίδα μεταφοράς βάρους του υδραυλικού κατανομέα. Για βέλτιστη απόδοση, ρυθμίστε τη βαλβίδα μεταφοράς βάρους έτσι ώστε οι αναπηδήσεις του παρελκομένου να ελαχιστοποιούνται σε ανώμαλο έδαφος, φροντίζοντας παράλληλα το παρελκόμενο να μην «κινείται βαριά» σε ομαλό έδαφος ούτε να χαμηλώνει υπερβολικά γρήγορα.

 • Για να βελτιωθεί η ικανότητα του παρελκομένου να «παρακολουθεί» το ανάγλυφο του εδάφους καθώς κινείστε με το μηχάνημα σε ανώμαλο έδαφος, μειώστε την (υδραυλική) πίεση μεταφοράς βάρους στον υδραυλικό κατανομέα.

  Note: Εάν οι τροχοί του παρελκομένου ή το εμπρόσθιο χείλος του εκχιονιστικού μηχανήματος αιωρούνται πάνω από το έδαφος, τότε η υδραυλική πίεση της βαλβίδας μεταφοράς βάρους είναι υπερβολικά υψηλή.

 • Εάν εργάζεστε σε επίπεδο έδαφος, εάν η μονάδα κοπής «ξύνει» το γρασίδι, εάν η ποιότητα κοπής είναι ανόμοια κατά πλάτος ή εάν το εμπρόσθιο χείλος του εκχιονιστικού μηχανήματος «ξύνει» πολύ έντονα, τότε αυξήστε την πίεση μεταφοράς βάρους στον υδραυλικό κατανομέα.

  Note: Επίσης, η αύξηση της πίεσης μεταφοράς βάρους μεταφέρει το βάρος από το παρελκόμενο στους τροχούς του ελκυστήρα, με αποτέλεσμα να βελτιώνεται η πρόσφυση του ελκυστήρα.

Ρυθμίστε την πίεση μεταφοράς βάρους ως εξής:

 1. Λειτουργήστε το μηχάνημα επί 10 λεπτά.

  Note: Έτσι, θα θερμανθεί το υδραυλικό υγρό.

 2. Σταθμεύστε το μηχάνημα σε επίπεδο έδαφος, χαμηλώστε το παρελκόμενο, βάλτε χειρόφρενο, σβήστε τον κινητήρα και αφαιρέστε το κλειδί από τον διακόπτη της μίζας.

 3. Εντοπίστε τον κατανομέα ανύψωσης στην κάτω πλευρά του μηχανήματος (Σχήμα 23).

  g299920
 4. Συνδέστε ένα μανόμετρο στη θύρα δοκιμής (επισημαίνεται ως G1· ανατρέξτε στο Σχήμα 24).

  g299924
 5. Στο πλάι του κατανομέα ανύψωσης, αφαιρέστε το πώμα από τη θύρα δοκιμής (επισημαίνεται ως G1· ανατρέξτε στο Σχήμα 24).

 6. Ξεσφίξτε το ασφαλιστικό παξιμάδι που υπάρχει στο άκρο της βαλβίδας μεταφοράς βάρους (επισημαίνεται ως LC· ανατρέξτε στο Σχήμα 24).

 7. άλτε μπροστά τον κινητήρα και ρυθμίστε τον μοχλό ελέγχου γκαζιού στις υψηλές στροφές ρελαντί.

 8. Χρησιμοποιήστε ένα εξάγωνο καρυδάκι για να ρυθμίσετε τη βαλβίδα εξισορρόπησης της βαλβίδας μεταφοράς βάρους μέχρι ο μετρητής να δείξει την πίεση που θέλετε· ανατρέξτε στον ακόλουθο πίνακα για την προτεινόμενη ρύθμιση πίεσης, ανάλογα με το παρελκόμενο.

  • Για να αυξήσετε την πίεση περιστρέψτε τη βίδα ρύθμισης δεξιόστροφα.

  • Για να μειώσετε την πίεση περιστρέψτε τη βίδα ρύθμισης αριστερόστροφα.

  ΠαρελκόμενοΠίεση μεταφοράς βάρους
  Περιστρεφόμενη μονάδα κοπής1.724 kPa (250 psi)
  Χλοοκοπτικό αρθρωτού τύπου (κωδ. μοντέλου 02835)1.379 kPa (200 psi)
  Εκχιονιστικό μηχάνημα1.724 kPa (250 psi)
  Εκχιονιστικό μαχαίρι (κωδ. μοντέλου MSC23345)1.379 kPa (200 psi)
  Περιστρεφόμενη σκούπα (1,5 m ή 5')1.724 kPa (250 psi)
 9. Σβήστε τον κινητήρα και αφαιρέστε το κλειδί.

 10. Σφίξτε το ασφαλιστικό παξιμάδι που υπάρχει στο άκρο της βαλβίδας μεταφοράς βάρους και σφίξτε το παξιμάδι με ροπή 13 έως 16 N∙m.

 11. Τοποθετήστε το πώμα στη θύρα δοκιμής.

 12. φαιρέστε το μανόμετρο από τη θύρα δοκιμής.

Γενική επισκόπηση προϊόντος

g219621

Πεντάλ γκαζιού

Note: Πριν από τον χειρισμό του μηχανήματος πρέπει να ρυθμίζετε τη θέση του καθίσματος. Για τις οδηγίες ρύθμισης του καθίσματος ανατρέξτε στις Οδηγίες εγκατάστασης του κιτ καθίσματος.

Χρησιμοποιήστε το πεντάλ γκαζιού (Σχήμα 26) για να κινήσετε το μηχάνημα προς τα εμπρός ή πίσω.

 • Μετακίνηση μηχανήματος προς τα εμπρός: Πιέστε το άνω μέρος του πεντάλ με τα δάχτυλα του ποδιού.

 • Μετακίνηση μηχανήματος προς τα πίσω: Πιέστε το κάτω μέρος του πεντάλ με τα δάχτυλα του ποδιού.

Note: Μπορείτε να επιτύχετε ομαλή λειτουργία έχοντας τη φτέρνα στην πλατφόρμα και πιέζοντας το πεντάλ με τα δάκτυλα του ποδιού σας.

Η ταχύτητα πορείας είναι ανάλογη της διαδρομής του πεντάλ. Για τη μέγιστη ταχύτητα πορείας, πρέπει να πατήσετε τέρμα το πεντάλ του γκαζιού με τον μοχλό ελέγχου γκαζιού στη θέση Γρήγορα. Η μέγιστη ταχύτητα εμπροσθοπορείας είναι η εξής:

 • Μοντέλα 31900 και 31901: 21 km/h

 • Μοντέλα 31907 και 31909: 24 km/h

Για να έχετε μέγιστη ισχύ υπό υψηλό φορτίο ή όταν ανεβαίνετε έναν λόφο, μετακινήστε τον μοχλό ελέγχου γκαζιού στη θέση Γρήγορα, πατώντας ταυτόχρονα το πεντάλ του γκαζιού ελαφρά για να διατηρήσετε ψηλά τις στροφές του κινητήρα. Εάν οι στροφές του κινητήρα μειωθούν απότομα, αφήστε ελαφρά το πεντάλ του γκαζιού ώστε να αυξηθούν οι στροφές του κινητήρα.

g219608

Μοχλός κλίσης τιμονιού

Για να φέρετε το τιμόνι πιο κοντά σας πιέστε τον μοχλό κλίσης τιμονιού (Σχήμα 26) προς τα κάτω και τραβήξτε την κολόνα του τιμονιού προς το μέρος σας. Ελευθερώστε τον μοχλό μόλις η κολόνα έρθει στη θέση που σας επιτρέπει να χειρίζεστε άνετα το τιμόνι.

Χειρόφρενο

Κάθε φορά που σβήνετε τον κινητήρα, βάζετε χειρόφρενο (Σχήμα 16) ώστε να αποτρέπεται η τυχαία μετακίνηση του μηχανήματος.

 • άλτε χειρόφρενο: Τραβήξτε επάνω τη λαβή, στη θέση Ενεργοποιημένο.

  g219574
 • Λύστε το χειρόφρενο: Πιέστε με τον αντίχειρά σας το κουμπί στην άκρη του μοχλού και κατεβάστε τη λαβή στη θέση πενεργοποιημένο.

  Note: Εάν η λαβή δεν είναι εντελώς κατεβασμένη, το μηχάνημα θα απενεργοποιηθεί μόλις πατήσετε το πεντάλ του γκαζιού.

Κονσόλα

Για την περιγραφή των χειριστηρίων της κονσόλας (Σχήμα 28), ανατρέξτε στις ενότητες που ακολουθούν.

g300409

Διακόπτης ανύψωσης παρελκομένου

Ο διακόπτης ανύψωσης παρελκομένου ανυψώνει το παρελκόμενο στην υψηλότερη θέση (δηλ. τη θέση Μεταφοράς) και χαμηλώνει το παρελκόμενο στη χαμηλότερη θέση (δηλ. τη θέση Λειτουργίας).

 • νυψώστε το παρελκόμενο: Πιέστε το πίσω τμήμα του διακόπτη.

 • Χαμηλώστε το παρελκόμενο: Πιέστε το εμπρός τμήμα του διακόπτη.

νυψώστε το παρελκόμενο στη θέση Μεταφοράς όταν θέλετε να μετακινηθείτε με το μηχάνημα μεταξύ τοποθεσιών. Χαμηλώστε το παρελκόμενο στη θέση Λειτουργίας όταν δεν χρησιμοποιείτε το μηχάνημα.

Διακόπτης PTO

 • Συμπλέξτε τον PTO: Τραβήξτε τον διακόπτη προς τα επάνω.

 • ποσυμπλέξτε τον PTO: Πιέστε τον διακόπτη προς τα κάτω.

Θα πρέπει να συμπλέκετε τον PTO μόνο όταν το παρελκόμενο του PTO βρίσκεται στη θέση Λειτουργίας (χαμηλωμένο στο έδαφος με συνδεδεμένο τον άξονα κίνησης) και είστε έτοιμοι να ξεκινήσετε την εργασία.

Note: Εάν απομακρυνθείτε από το κάθισμα του χειριστή με τον διακόπτη PTO στη θέση ON (σύμπλεξη), το μηχάνημα θα σβήσει αυτόματα τον κινητήρα· ανατρέξτε στην ενότητα Επαναφορά της λειτουργίας του PTO.

Διακόπτης μίζας

Ο διακόπτης μίζας έχει 3 θέσεις: OFF (Εκτός λειτουργίας), ON/PREHEAT (Σε λειτουργία/Προθέρμανση) και START (Εκκίνηση).

Χρησιμοποιήστε τον διακόπτη για να βάλετε μπροστά ή να σβήσετε τον κινητήρα [ανατρέξτε στην ενότητα Θέση του κινητήρα σε λειτουργία ή Θέση του κινητήρα εκτός λειτουργίας] ή για να δείτε τις πληροφορίες στην οθόνη ενδείξεων [ανατρέξτε στην ενότητα Επεξήγηση των πληροφοριών στην οθόνη ενδείξεων].

Μοχλός ελέγχου γκαζιού

Ο μοχλός ελέγχου γκαζιού ρυθμίζει τις στροφές του κινητήρα.

 • Για να αυξήσετε τις στροφές του κινητήρα: Μετακινήστε τον μοχλό προς τα μπροστά.

 • Για να μειώσετε τις στροφές του κινητήρα: Μετακινήστε τον μοχλό προς τα πίσω.

Διακόπτης προθερμαντήρα

Χρησιμοποιήστε τον διακόπτη του προθερμαντήρα για ευκολότερη εκκίνηση του κρύου κινητήρα.

Οθόνη ενδείξεων

Η οθόνη ενδείξεων εμφανίζει πληροφορίες για το μηχάνημά σας, όπως κατάσταση λειτουργίας, διάφορα διαγνωστικές ενδείξεις και άλλες πληροφορίες.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την οθόνη ενδείξεων ανατρέξτε στην ενότητα Επεξήγηση των πληροφοριών στην οθόνη ενδείξεων.

Κουμπί οθόνης ενδείξεων

Χειριστήρια καμπίνας

Μηχανήματα εξοπλισμένα με καμπίνα
g320790

Διακόπτης υαλοκαθαριστήρων

Χρησιμοποιήστε τον διακόπτη (Σχήμα 29) για ενεργοποίηση και απενεργοποίηση των υαλοκαθαριστήρων.

Χειριστήριο ανεμιστήρα

Περιστρέψτε το χειριστήριο του ανεμιστήρα (Σχήμα 29) για να ρυθμίσετε την ταχύτητα του ανεμιστήρα.

Διακόπτης φώτων

Πιέστε τον διακόπτη (Σχήμα 29) για να ανάψετε και να σβήσετε το φως οροφής.

Χειριστήριο θερμοκρασίας

Περιστρέψτε το χειριστήριο θερμοκρασίας (Σχήμα 29) για να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία του αέρα μέσα στην καμπίνα.

Διακόπτης συστήματος κλιματισμού

Χρησιμοποιήστε αυτόν τον διακόπτη (Σχήμα 29) για ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του συστήματος κλιματισμού. Χρησιμοποιήστε το χειριστήριο του ανεμιστήρα για να ελέγξετε τον κλιματισμό.

νοίξτε τους αεραγωγούς ανακυκλοφορίας (Σχήμα 29) όταν ο κλιματισμός λειτουργεί.

Note: Οι προδιαγραφές και ο σχεδιασμός μπορεί να αλλάξουν απροειδοποίητα.

g334796
ΠεριγραφήΣτοιχείο στο Σχήμα 30Διάσταση ή βάρος
Ύψος με ανυψωμένη αψίδα ασφαλείας D200 cm (79")
Ύψος με κατεβασμένη αψίδα ασφαλείαςC111 cm (44")
Ύψος με καμπίνα (μοντέλο 31909)J226 cm (89")
Συνολικό μήκος (με πίσω αντίβαρα) [μοντέλα 31900, 31901 και 31909]Με παρελκόμενο GΜέγιστο 332 cm (131")
Μόνο ο ελκυστήραςIΜέγιστο 272 cm (107")
Συνολικό μήκος (χωρίς πίσω αντίβαρα) [μοντέλο 31907]Με παρελκόμενοFΜέγιστο 312 cm (123")
Μόνο ο ελκυστήραςHΜέγιστο 253 cm (99,5")
Συνολικό πλάτος (με παρελκόμενο)Bνατρέξτε στην ενότητα Προδιαγραφές πλάτους.
ΜεταξόνιοE132 cm (52")
Εμπρός μετατρόχιοΜοντέλα 31900 και 31901A132 cm (52")
Μοντέλα 31907 και 31909136 cm (53,5")
Πίσω μετατρόχιο Μοντέλο 31900 122 cm (48")
Μοντέλα 31901, 31907 και 31909 128 cm (50")
πόσταση από το έδαφοςΜοντέλα 31900 και 31901 20 cm (7,9")
Μοντέλα 31907 και 31909 21 cm (8-5/16")
Καθαρό βάροςΜοντέλο 31900 794 kg
Μοντέλο 31901 792 kg
Μοντέλο 31907 836 kg
Μοντέλο 31909 1.106 kg

Προδιαγραφές πλάτους

νατρέξτε στον ακόλουθο πίνακα για διαστάσεις πλάτους ανάλογα με τη μονάδα κοπής:

Μονάδα κοπήςΠλάτος
Μοντέλο 31970198 cm (78")
Μοντέλο 31971168 cm (66")
Μοντέλο 31972228 cm (90")
Μοντέλο 31973198 cm (78")
Μοντέλο 31974158 cm (62")
Μοντέλο 31975188 cm (74")
Μοντέλο 02835 (χλοοκοπτικό αρθρωτού τύπου)218 cm (86")

Παρελκόμενα/Εξαρτήματα

Για τη βελτίωση και διεύρυνση των δυνατοτήτων του μηχανήματός σας διατίθενται επιλεγμένα παρελκόμενα και εξαρτήματα που είναι εγκεκριμένα από την Toro. Για τον πλήρη κατάλογο όλων των εγκεκριμένων παρελκομένων και εξαρτημάτων, επικοινωνήστε με έναν εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο σέρβις ή εξουσιοδοτημένο διανομέα της Toro ή επισκεφτείτε τη διεύθυνση www.Toro.com.

Για να εξασφαλίσετε τις μέγιστες δυνατές επιδόσεις, χρησιμοποιείτε μόνο γνήσια ανταλλακτικά και εξαρτήματα Toro. Τα ανταλλακτικά και τα εξαρτήματα άλλων κατασκευαστών ενδέχεται να αποβούν επικίνδυνα και η χρήση τους να ακυρώσει την εγγύηση του προϊόντος σας.

Χειρισμός

Πριν από τη λειτουργία

σφάλεια πριν από τη λειτουργία

Γενικές πληροφορίες ασφαλείας

 • Μην επιτρέπετε ποτέ τον χειρισμό ή το σέρβις του μηχανήματος από παιδιά ή μη εκπαιδευμένα άτομα. άσει του εθνικού κανονιστικού πλαισίου ενδέχεται να τίθενται περιορισμοί όσον αφορά την ηλικία του χειριστή. Ο ιδιοκτήτης είναι υπεύθυνος για την εκπαίδευση όλων των χειριστών και μηχανικών.

 • Εξοικειωθείτε με τον ασφαλή χειρισμό του εξοπλισμού, τα χειριστήρια, καθώς και τα σήματα ασφαλείας.

 • Σβήστε τον κινητήρα, αφαιρέστε το κλειδί και περιμένετε να ακινητοποιηθούν όλα τα κινούμενα μέρη προτού απομακρυνθείτε από τη θέση χειριστή. Πριν προβείτε σε ρύθμιση, σέρβις, καθαρισμό ή αποθήκευση του μηχανήματος, αφήστε το μηχάνημα να κρυώσει.

 • Μάθετε πώς να ακινητοποιείτε το μηχάνημα και πώς να σβήνετε τον κινητήρα με γρήγορες κινήσεις.

 • εβαιωθείτε ότι όλα τα χειριστήρια που απαιτούν παρουσία χειριστή, οι διακόπτες ασφαλείας και τα προστατευτικά καλύμματα είναι στη θέση τους και λειτουργούν κανονικά. ν δεν λειτουργούν κανονικά, μη θέτετε το μηχάνημα σε λειτουργία.

 • Προτού ξεκινήσετε την κοπή, επιθεωρείτε πάντα το μηχάνημα για να βεβαιώνεστε ότι οι λεπίδες, τα μπουλόνια λεπίδων και τα συγκροτήματα κοπής βρίσκονται σε καλή κατάσταση λειτουργίας. Σε περίπτωση φθοράς ή βλάβης να αντικαθιστάτε όλες τις λεπίδες και τα μπουλόνια, ώστε να διατηρείται η ζυγοστάθμιση.

 • Επιθεωρήστε τον χώρο όπου πρόκειται να χρησιμοποιήσετε το μηχάνημα και απομακρύνετε όλα τα αντικείμενα που θα μπορούσε να εκτοξεύσει το μηχάνημα.

σφάλεια καυσίμων

 • Δείξτε ιδιαίτερη προσοχή όταν χειρίζεστε καύσιμα. Είναι εύφλεκτα και οι ατμοί τους είναι εκρηκτικοί.

 • Σβήνετε τσιγάρα, πούρα, πίπες και κάθε άλλη πηγή ανάφλεξης.

 • Χρησιμοποιείτε μόνο εγκεκριμένο δοχείο καυσίμων.

 • Μην αφαιρείτε την τάπα και μην γεμίζετε το ρεζερβουάρ καυσίμου ενώ ο κινητήρας είναι σε λειτουργία ή δεν έχει κρυώσει.

 • Μην κάνετε ανεφοδιασμό ή αποστράγγιση καυσίμου σε κλειστό χώρο.

 • Μην αποθηκεύετε το μηχάνημα ή τα δοχεία καυσίμων σε χώρους με γυμνές φλόγες, σπινθήρες ή φλόγα-πιλότο (π.χ. σε καυστήρα, λέβητα ή άλλη συσκευή).

 • ν χυθεί καύσιμο, μην επιχειρήσετε να θέσετε τον κινητήρα σε λειτουργία. ποφύγετε τη δημιουργία κάθε πηγής ανάφλεξης μέχρι να εξατμιστούν οι ατμοί του καυσίμου.

Καθημερινός έλεγχος του μηχανήματος

Καθημερινά, προτού χρησιμοποιήσετε το μηχάνημα, ελέγχετε τα παρακάτω συστήματά του:

Έλεγχος πίεσης αέρα ελαστικών

Περιοδικότητα εργασιών συντήρησηςΔιαδικασία συντήρησης
Πριν από κάθε χρήση ή καθημερινά
 • Ελέγξτε την πίεση αέρα στα ελαστικά.
  • Προδιαγραφές πίεσης αέρα ελαστικών (μηχανήματα με κίνηση στους 2 τροχούς):

   • Εμπρός ελαστικά: 138 kPa (20 psi)

   • Πίσω ελαστικά: 193 kPa (28 psi)

  • Προδιαγραφές πίεσης αέρα ελαστικών (μηχανήματα με κίνηση στους 4 τροχούς): 138 kPa (20 psi)

  Κίνδυνος

  Η χαμηλή πίεση στα ελαστικά περιορίζει την ευστάθεια του μηχανήματος κατά την πλευρική κίνηση σε επικλινή εδάφη. υτό μπορεί να προκαλέσει ανατροπή, η οποία ενδέχεται να οδηγήσει σε τραυματισμό ή θάνατο.

  Μην εφαρμόζετε μικρότερη πίεση από την ενδεδειγμένη στα ελαστικά.

  Ελέγξτε την πίεση αέρα των εμπρός και των πίσω ελαστικών. υξήστε ή μειώστε την πίεση αέρα στα ελαστικά, σύμφωνα με την προδιαγραφή.

  Important: Διατηρείτε πάντοτε τη σωστή πίεση σε όλα τα ελαστικά για να εξασφαλίζετε την καλή ποιότητα κοπής και τη σωστή απόδοση του μηχανήματος.Ελέγχετε την πίεση αέρα σε όλα τα ελαστικά προτού χρησιμοποιήσετε το μηχάνημα.

  g001055

  νεφοδιασμός καυσίμου

  Προδιαγραφές καυσίμου

  Important: Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά πετρέλαιο ντίζελ με χαμηλή ή εξαιρετικά χαμηλή περιεκτικότητα σε θείο.Η μη τήρηση των παρακάτω προειδοποιήσεων μπορεί να προκαλέσει ζημιά στον κινητήρα.

  • Μην χρησιμοποιείτε ποτέ κηροζίνη ή βενζίνη αντί για πετρέλαιο ντίζελ.

  • Μην αναμιγνύετε ποτέ κηροζίνη ή χρησιμοποιημένο λάδι κινητήρα με πετρέλαιο ντίζελ.

  • Μην αποθηκεύετε ποτέ καύσιμο σε δοχεία με εσωτερική επίστρωση ψευδαργύρου.

  • Μη χρησιμοποιείτε πρόσθετα καυσίμου.

  • Χρησιμοποιείτε μόνο καθαρό, φρέσκο ντίζελ ή βιοντίζελ.

  • Προμηθεύεστε καύσιμο σε ποσότητες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν εντός 180 ημερών ώστε να διασφαλίζετε ότι χρησιμοποιείτε φρέσκο καύσιμο.

  Πετρελαϊκό ντίζελ

  ριθμός κετανίων: 40 ή υψηλότερος

  Περιεκτικότητα σε θείο: Χαμηλή (<500 ppm) ή εξαιρετικά χαμηλή (<15 ppm)

  Χρησιμοποιείτε θερινό καύσιμο ντίζελ (No. 2-D) σε θερμοκρασίες υψηλότερες από -7°C και χειμερινό καύσιμο ντίζελ (No. 1-D ή μείγμα No. 1-D/2-D) σε χαμηλότερες θερμοκρασίες.

  Note: Η χρήση χειμερινού καυσίμου σε χαμηλότερες θερμοκρασίες παρέχει χαμηλότερο σημείο ανάφλεξης και χαρακτηριστικά ψυχρής ροής, με αποτέλεσμα να διευκολύνεται η εκκίνηση και να μειώνεται η έμφραξη του φίλτρου καυσίμου.Η χρήση θερινού καυσίμου σε θερμοκρασίες υψηλότερες των -7°C συμβάλλει στην αύξηση του χρόνου ζωής της αντλίας καυσίμου και σε αυξημένη ισχύ σε σύγκριση με το χειμερινό καύσιμο.

  ιοντίζελ

  Το μηχάνημα μπορεί επίσης να δέχεται μεικτό καύσιμο βιοντίζελ, βαθμού έως B20 (20% βιοντίζελ, 80% πετρελαϊκό ντίζελ).

  Περιεκτικότητα σε θείο: Εξαιρετικά χαμηλή (<15 ppm)

  Προδιαγραφές βιοντίζελ: ASTM D6751 ή EN14214

  Προδιαγραφές μεικτού καυσίμου: ASTM D975, EN590 ή JIS K2204

  Important: Το πετρελαϊκό ντίζελ του μείγματος πρέπει να έχει εξαιρετικά χαμηλή περιεκτικότητα σε θείο.

  Τηρείτε τις ακόλουθες προφυλάξεις:

  • Το μείγμα βιοντίζελ μπορεί να προκαλέσει ζημιά στις βαμμένες επιφάνειες.

  • Κατά τους χειμερινούς μήνες, χρησιμοποιείτε B5 (5% περιεκτικότητα σε βιοντίζελ) ή χαμηλότερου επιπέδου μείγματα.

  • Παρακολουθείτε τα παρεμβύσματα, τους σωλήνες και τις τσιμούχες που έρχονται σε επαφή με το καύσιμο, καθώς ενδέχεται να υποβαθμιστούν με την πάροδο του χρόνου.

  • Μπορεί να σημειωθεί έμφραξη του φίλτρου καυσίμου για κάποιο διάστημα μετά τη μετάβαση σε μείγμα βιοντίζελ.

  • Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το βιοντίζελ, επικοινωνήστε με τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο της Toro.

  νεφοδιασμός του ρεζερβουάρ καυσίμου

  Χωρητικότητα δεξαμενής καυσίμου: 45 l (12 γαλόνια ΗΠ)

  Note: Εάν είναι δυνατόν, γεμίζετε το ρεζερβουάρ μετά από κάθε χρήση. Έτσι ελαχιστοποιείται η συμπύκνωση υδρατμών στο εσωτερικό του ρεζερβουάρ καυσίμου.

  1. Σταθμεύστε το μηχάνημα σε επίπεδο έδαφος (Σχήμα 32), βάλτε χειρόφρενο, σβήστε τον κινητήρα και αφαιρέστε το κλειδί.

  2. Ξεβιδώστε την τάπα του ρεζερβουάρ καυσίμου.

  3. Γεμίστε το ρεζερβουάρ καυσίμου με το προβλεπόμενο καύσιμο μέχρι ο δείκτης καυσίμου να δείχνει το ρεζερβουάρ γεμάτο.

  4. ιδώστε την τάπα του ρεζερβουάρ καυσίμου.

  g287495

  Έλεγχος του συστήματος ενδοασφάλισης

  Περιοδικότητα εργασιών συντήρησηςΔιαδικασία συντήρησης
  Πριν από κάθε χρήση ή καθημερινά
 • Ελέγξτε το σύστημα ενδοασφάλισης.
 • Σκοπός του συστήματος ενδοασφάλισης είναι να επιτρέπει την εκκίνηση του κινητήρα μόνο όταν το πεντάλ του γκαζιού είναι στη θέση νεκράς (δηλ. όχι πατημένο) και ο διακόπτης PTO είναι στη θέση OFF (δηλ. αποσύμπλεξης). Επιπλέον, διακόπτει τη λειτουργία του κινητήρα στις εξής περιπτώσεις:

  • Εάν ο διακόπτης PTO μετακινηθεί στη θέση ON (σύμπλεξη) χωρίς τον χειριστή στο κάθισμα.

  • Εάν το πεντάλ του γκαζιού πατηθεί χωρίς τον χειριστή στο κάθισμα.

  • Εάν το πεντάλ του γκαζιού πατηθεί με το χειρόφρενο ενεργοποιημένο (δεμένο).

  Προσοχή

  Εάν οι διακόπτες ενδοασφάλισης είναι αποσυνδεδεμένοι ή έχουν υποστεί ζημιά, το μηχάνημα θα μπορούσε να λειτουργεί απροσδόκητα με αποτέλεσμα να επέλθει τραυματισμός.

  • Μην πειράζετε τους διακόπτες ενδοασφάλισης.

  • Ελέγχετε τη λειτουργία των διακοπτών ενδοασφάλισης καθημερινά και αντικαθιστάτε τυχόν κατεστραμμένους διακόπτες πριν από τον χειρισμό του μηχανήματος.

  1. Μετακινήστε τον διακόπτη PTO στη θέση OFF και τραβήξτε το πόδι σας από το πεντάλ του γκαζιού.

  2. Γυρίστε το κλειδί στη θέση START (Εκκίνηση). Εάν ο κινητήρας γυρίζει, προχωρήστε στο βήμα 3.

   Note: Εάν ο κινητήρας δεν γυρίζει, ίσως υπάρχει βλάβη στο σύστημα ενδοασφάλισης.

  3. Με τον κινητήρα σε λειτουργία, σηκωθείτε από το κάθισμα και μετακινήστε τον διακόπτη PTO στη θέση ON. Ο κινητήρας πρέπει να σβήσει εντός 2 δευτερολέπτων. Εάν ο κινητήρας σβήσει, προχωρήστε στο βήμα 4.

   Important: Εάν ο κινητήρας δεν σβήσει, υπάρχει βλάβη στο σύστημα ενδοασφάλισης. Επικοινωνήστε με τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο της Toro.

  4. Με τον κινητήρα σε λειτουργία και τον διακόπτη PTO στη θέση OFF, σηκωθείτε από το κάθισμα και πατήστε το πεντάλ του γκαζιού. Ο κινητήρας πρέπει να σβήσει εντός 2 δευτερολέπτων. Εάν ο κινητήρας σβήσει, προχωρήστε στο βήμα 5.

   Important: Εάν ο κινητήρας δεν σβήσει, υπάρχει βλάβη στο σύστημα ενδοασφάλισης. Επικοινωνήστε με τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο της Toro.

  5. άλτε χειρόφρενο. Με τον κινητήρα σε λειτουργία και τον διακόπτη PTO στη θέση ON, πατήστε το πεντάλ του γκαζιού. Ο κινητήρας πρέπει να σβήσει εντός 2 δευτερολέπτων. Εάν ο κινητήρας σβήσει, ο διακόπτης λειτουργεί σωστά. Το σύστημα ενδοασφάλισης είναι έτοιμο για χρήση του μηχανήματος.

   Important: Εάν ο κινητήρας δεν σβήσει, υπάρχει βλάβη στο σύστημα ενδοασφάλισης. Επικοινωνήστε με τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο της Toro.

  Ρύθμιση της αψίδας ασφαλείας

  Προειδοποίηση

  Η ανατροπή μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό ή θάνατο.

  • Διατηρείτε την αψίδα ασφαλείας ανυψωμένη και ασφαλισμένη στη θέση της.

  • Χρησιμοποιείτε τη ζώνη ασφαλείας.

  Προειδοποίηση

  Δεν παρέχεται προστασία από ανατροπή όταν η αψίδα ασφαλείας είναι κατεβασμένη.

  • Μη χρησιμοποιείτε το μηχάνημα σε ανώμαλα ή επικλινή εδάφη με κατεβασμένη την αψίδα ασφαλείας.

  • Μην κατεβάζετε την αψίδα ασφαλείας παρά μόνο αν είναι απολύτως απαραίτητο.

  • Μη φοράτε τη ζώνη ασφαλείας όταν η αψίδα ασφαλείας είναι κατεβασμένη.

  • Οδηγείτε αργά και προσεκτικά.

  • νυψώστε την αψίδα ασφαλείας αμέσως μόλις το επιτρέψουν οι συνθήκες.

  • Πριν οδηγήσετε κάτω από υπερκείμενα αντικείμενα (π.χ. ηλεκτρικά σύρματα, κλαδιά, πόρτες) θα πρέπει να ελέγχετε προσεκτικά αν υπάρχει επαρκές διάκενο και να μην έρχεστε σε επαφή με τα αντικείμενα αυτά.

  Κατέβασμα της αψίδας ασφαλείας

  Important: Μην κατεβάζετε την αψίδα ασφαλείας παρά μόνο αν είναι απολύτως απαραίτητο.

  1. Σταθμεύστε το μηχάνημα σε επίπεδο έδαφος, βάλτε χειρόφρενο, χαμηλώστε τη μονάδα κοπής, σβήστε τον κινητήρα και αφαιρέστε το κλειδί.

  2. φαιρέστε τις κοπίλιες και τους πείρους από την αψίδα ασφαλείας (Σχήμα 33).

  3. Κατεβάστε την αψίδα ασφαλείας και ασφαλίστε τη στη θέση της με τους πείρους και τις κοπίλιες (Σχήμα 33).

  g257846g034164

  νύψωση της αψίδας ασφαλείας

  1. Σταθμεύστε το μηχάνημα σε επίπεδο έδαφος, βάλτε χειρόφρενο, χαμηλώστε τη μονάδα κοπής, σβήστε τον κινητήρα και αφαιρέστε το κλειδί από τον διακόπτη της μίζας.

  2. φαιρέστε τις κοπίλιες και τους πείρους από την αψίδα ασφαλείας (Σχήμα 34).

  3. νυψώστε την αψίδα ασφαλείας και ασφαλίστε τη στη θέση της με τους πείρους και τις κοπίλιες (Σχήμα 34).

  g034168

  Επεξήγηση των πληροφοριών στην οθόνη ενδείξεων

  Η οθόνη ενδείξεων εμφανίζει πληροφορίες για το μηχάνημά σας, όπως κατάσταση λειτουργίας, διάφορες διαγνωστικές ενδείξεις και άλλες πληροφορίες. Υπάρχουν 2 οθόνες βασικών πληροφοριών (Σχήμα 35) και μία οθόνη του κύριου μενού.

  g308751

  Χρήση του κουμπιού της οθόνης ενδείξεων

  Χρησιμοποιήστε το κουμπί της οθόνης ενδείξεων (απεικονίζεται στο Σχήμα 36) για εναλλαγή μεταξύ των 2 οθονών βασικών πληροφοριών, καθώς και για πρόσβαση στο κύριο μενού.

  g297898
  • Για πρόσβαση στο κύριο μενού: Κρατήστε πατημένο το κουμπί της οθόνης ενδείξεων μέχρι να εμφανιστούν οι επιλογές του μενού.

  • Για να επιλέξετε μια επιλογή του μενού: Πατήστε γρήγορα δύο φορές το κουμπί της οθόνης ενδείξεων.

   Επίσης, μπορείτε να κάνετε το ίδιο για εναλλαγή μεταξύ των επιλογών (π.χ. εναλλαγή μεταξύ γγλοσαξωνικών ή Μετρικών μονάδων μέτρησης στην οθόνη SETTINGS (Ρυθμίσεις)).

  • Για να επιστρέψετε στην προηγούμενη οθόνη (π.χ. επιστροφή στην οθόνη MAIN MENU (Κύριο μενού) από την οθόνη SETTINGS (Ρυθμίσεις) ή για επιστροφή στις οθόνες βασικών πληροφοριών από την οθόνη MAIN MENU (Κύριο μενού)): Κρατήστε πατημένο το κουμπί της οθόνης ενδείξεων μέχρι να εμφανιστεί η προηγούμενη οθόνη.

  • Για να μετακινηθείτε στην επόμενη επιλογή του μενού: Πατήστε μία φορά το κουμπί της οθόνης ενδείξεων.

  Επεξήγηση των επιλογών του μενού

  Main Menu (Κύριο μενού)

  Επιλογή μενούΠεριγραφή
  FAULTS (λάβες)Περιέχει μια λίστα των πρόσφατων βλαβών του μηχανήματος. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό το μενού, συμβουλευθείτε το Εγχειρίδιο σέρβις ή τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο της Toro.
  SERVICE (Σέρβις)Περιέχει πληροφορίες σχετικά με το μηχάνημα, όπως ώρες χρήσης και άλλες μετρήσεις. νατρέξτε στον πίνακα Service (Σέρβις).
  DIAGNOSTICS (Διαγνωστικά)Περιέχει πληροφορίες για την κατάσταση λειτουργίας και άλλα στοιχεία που διαθέτει το μηχάνημα τη δεδομένη στιγμή. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτές τις πληροφορίες για την αντιμετώπιση προβλημάτων σε συγκεκριμένα θέματα, καθώς σας επιτρέπει να βλέπετε αμέσως ποια χειριστήρια του μηχανήματος βρίσκονται σε λειτουργία και ποια όχι, καθώς και άλλες παραμέτρους (π.χ. τιμές αισθητήρων).
  SETTINGS (Ρυθμίσεις)Σάς επιτρέπει να προσαρμόσετε και να τροποποιήσετε τις μεταβλητές διαμόρφωσης της οθόνης InfoCenter. νατρέξτε στον πίνακα Settings (Ρυθμίσεις).
  ABOUT (Σχετικά)Εμφανίζει τον αριθμό μοντέλου, τον σειριακό αριθμό, καθώς και την έκδοση λογισμικού του μηχανήματός σας. νατρέξτε στον πίνακα About (Σχετικά).

  Service (Σέρβις)

  Επιλογή μενούΠεριγραφή
  HOURS (Ώρες)Εμφανίζει τον συνολικό αριθμό ωρών λειτουργίας του μηχανήματος, του κινητήρα και του PTO.
  COUNTS (Μετρητές)Εμφανίζει τον αριθμό των εκκινήσεων του κινητήρα και του PTO.

  Settings (Ρυθμίσεις)

  Επιλογή μενούΠεριγραφή
  UNITS (Μονάδες μέτρησης)Ρυθμίζει τις μονάδες μέτρησης που χρησιμοποιούνται στην οθόνη ενδείξεων. Οι επιλογές του μενού είναι γγλοσαξωνικό ή Μετρικό σύστημα.
  LANGUAGE (Γλώσσα)Ρυθμίζει τη γλώσσα που χρησιμοποιείται στην οθόνη ενδείξεων.
  BACKLIGHT (Οπίσθιος φωτισμός)Ρυθμίζει τη φωτεινότητα της οθόνης ενδείξεων.
  CONTRAST (ντίθεση)Ρυθμίζει την αντίθεση της οθόνης ενδείξεων.
  PROTECTED MENUS (Προστατευμένα μενού)Επιτρέπει σε πρόσωπο εξουσιοδοτημένο από την εταιρεία σας να έχει πρόσβαση, με χρήση κωδικού PIN, σε προστατευμένα μενού (π.χ. ρύθμιση αισθητήρα κλίσης).
  PROTECT SETTINGS (Προστασία ρυθμίσεων)Όταν η ρύθμιση αυτή είναι απενεργοποιημένη, έχετε πρόσβαση στις προστατευμένες ρυθμίσεις χωρίς κωδικό PIN.
  TURNAROUND (ναστροφή)GraphicΕνεργοποιεί και απενεργοποιεί τη λειτουργία «Turnaround» (αναστροφής).
  SLOPE SENSOR INSTALLED (Εγκατεστημένος αισθητήρας κλίσης)GraphicΕμφανίζει αν έχει εγκατασταθεί αισθητήρας κλίσης εδάφους. Εάν ο αισθητήρας κλίσης εδάφους αφαιρεθεί από το μηχάνημα, μπορείτε να απενεργοποιήσετε αυτή τη ρύθμιση ώστε να μην εμφανίζεται σφάλμα επικοινωνίας με τον αισθητήρα κλίσης εδάφους.

  Graphic Με προστασία μέσω των προστατευμένων μενού—πρόσβαση μόνο με κωδικό PIN

  Diagnostics (Διαγνωστικά)

  Επιλογή μενούΠεριγραφή
  DECK (Πλατφόρμα)Δείχνει αν είναι ενεργά τα σήματα εισόδου/εξόδου της μονάδας κοπής.
  PTO (Δυναμοδότης)Δείχνει αν είναι ενεργό το PTO.
  ENGINE (Κινητήρας)Δείχνει αν είναι ενεργά τα σήματα εισόδου/εξόδου του κινητήρα.

  About (Σχετικά)

  Επιλογή μενούΠεριγραφή
  MODEL (Μοντέλο)ναγράφει τον αριθμό μοντέλου του μηχανήματος.
  SN (Σειρ. αριθμός)ναγράφει τον σειριακό αριθμό του μηχανήματος.
  S/W REV (Έκδ. λογισμ.)ναγράφει την έκδοση λογισμικού του κεντρικού ελεγκτή.

  Επεξήγηση των εικονιδίων στην οθόνη ενδείξεων

  Για την περιγραφή του κάθε εικονιδίου στην οθόνη ενδείξεων, ανατρέξτε στον παρακάτω πίνακα:

  Εικονίδια οθόνης ενδείξεων

  GraphicΣτροφές κινητήρα
  Graphicλάβη κινητήρα
  GraphicΩρομετρητής
  GraphicΟ θερμαντήρας εισαγωγής αέρα είναι ενεργός
  GraphicΟ χειριστής πρέπει να καθίσει στο κάθισμα
  GraphicΤο χειρόφρενο είναι ενεργοποιημένο
  GraphicΝεκρά
  GraphicΟ PTO είναι ενεργοποιημένος
  GraphicΟ PTO είναι πενεργοποιημένος
  GraphicΔείχνει πότε χαμηλώνονται οι μονάδες κοπής
  GraphicΔείχνει πότε ανυψώνονται οι μονάδες κοπής
  GraphicΚωδικός πρόσβασης PIN
  GraphicΜπαταρία
  GraphicΘερμοκρασία ψυκτικού

  Πρόσβαση στα προστατευμένα μενού

  Note: Ο προεπιλεγμένος κωδικός PIN του μηχανήματός σας είναι «1234».

  ν αλλάξατε τον κωδικό PIN και ξεχάσατε τον νέο, επικοινωνήστε με τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο της Toro.

  1. Επιλέξτε την επιλογή SETTINGS (Ρυθμίσεις).

  2. Επιλέξτε την επιλογή PROTECTED MENUS (Προστατευμένα μενού).

  3. Για να εισαγάγετε τον κωδικό PIN, πιέστε το κουμπί της οθόνης ενδείξεων μέχρι να εμφανιστεί σωστά το πρώτο ψηφίο και, στη συνέχεια, πιέστε το γρήγορα δύο φορές για να προχωρήσετε στο επόμενο ψηφίο.

  4. φού εισαγάγετε και τα τέσσερα ψηφία, πιέστε μία φορά το κουμπί της οθόνης για να επιβεβαιώσετε τον κωδικό PIN.

   Εάν πληκτρολογήσατε σωστά τον κωδικό PIN, στην άνω δεξιά γωνία όλων των οθονών του μενού θα εμφανίζεται το εικονίδιο PIN.

  Κατά τη λειτουργία

  σφάλεια κατά τη λειτουργία

  Γενικές πληροφορίες ασφαλείας

  • Ο ιδιοκτήτης/χειριστής φέρει ευθύνη για ατυχήματα που προκαλούν σωματικές ή υλικές βλάβες και οφείλει να τα προλαμβάνει.

  • Να φοράτε κατάλληλη ενδυμασία η οποία θα περιλαμβάνει προστατευτικά για τα μάτια, μακρύ παντελόνι, κατάλληλα αντιολισθητικά υποδήματα, καθώς και μέσα προστασίας της ακοής. Δένετε πίσω τα μαλλιά σας και μη φοράτε φαρδιά ρούχα ή κοσμήματα.

  • Μη χειρίζεστε το μηχάνημα εάν είστε άρρωστοι, κουρασμένοι ή βρίσκεστε υπό την επήρεια αλκοόλ ή φαρμάκων.

  • Ο χειρισμός του μηχανήματος απαιτεί την πλήρη προσοχή σας. Μην ασχολείστε με δραστηριότητες που σας αποσπούν την προσοχή, καθώς αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε τραυματισμό ή υλικές βλάβες.

  • Προτού θέσετε σε λειτουργία τον κινητήρα, βεβαιωθείτε ότι όλα τα συστήματα μετάδοσης κίνησης είναι σε νεκρά θέση, το χειρόφρενο είναι ενεργοποιημένο και ότι βρίσκεστε στη θέση χειριστή.

  • Μην μεταφέρετε επιβάτες στο μηχάνημα και κρατήστε τους διερχομένους και τα παιδιά μακριά από τον χώρο λειτουργίας του μηχανήματος.

  • Ο χειρισμός του μηχανήματος θα πρέπει να γίνεται μόνον όταν υπάρχει καλή ορατότητα, προκειμένου να αποφεύγονται λακκούβες ή άλλες παγίδες κινδύνου.

  • ποφύγετε την κοπή σε βρεγμένο γρασίδι. Η μειωμένη πρόσφυση μπορεί να προκαλέσει ολίσθηση του μηχανήματος.

  • Κρατάτε τα χέρια και τα πόδια σας μακριά από περιστρεφόμενα μέρη. Μείνετε μακριά από το άνοιγμα απόρριψης.

  • Πριν από την οπισθοπορεία, κοιτάξτε πίσω σας και κάτω ώστε να βεβαιωθείτε ότι ο δρόμος είναι ελεύθερος.

  • Να είστε προσεκτικοί όταν πλησιάζετε σε στροφές χωρίς ορατότητα, θάμνους, δέντρα ή άλλα αντικείμενα που μπορεί να περιορίζουν την ορατότητά σας.

  • πενεργοποιείτε τις λεπίδες όταν δεν κινείστε.

  • ν κτυπήσετε κάποιο αντικείμενο ή αν το μηχάνημα παρουσιάζει μη φυσιολογικούς κραδασμούς, ακινητοποιήστε το μηχάνημα, αφαιρέστε το κλειδί και περιμένετε να ακινητοποιηθούν όλα τα κινούμενα μέρη προτού ελέγξετε το παρελκόμενο. Εκτελέστε όλες τις απαιτούμενες επισκευές πριν το θέσετε ξανά σε λειτουργία.

  • Όταν στρίβετε ή διασχίζετε δρόμους ή πεζοδρόμια με το μηχάνημα, μειώστε ταχύτητα και κινηθείτε προσεκτικά. Τηρείτε πάντοτε τους κανόνες προτεραιότητας.

  • Προτού ρυθμίσετε το ύψος κοπής (εκτός εάν η ρύθμιση γίνεται από το κάθισμα του χειριστή), διακόψτε τη μετάδοση κίνησης προς τη μονάδα κοπής, σβήστε τον κινητήρα, αφαιρέστε το κλειδί και περιμένετε να ακινητοποιηθούν όλα τα κινούμενα μέρη.

  • Χειρίζεστε το μηχάνημα μόνο σε καλά αεριζόμενους χώρους. Τα καυσαέρια περιέχουν μονοξείδιο του άνθρακα, το οποίο μπορεί να είναι θανατηφόρο σε περίπτωση εισπνοής.

  • Μην αφήνετε ποτέ το μηχάνημα σε λειτουργία χωρίς επιτήρηση.

  • Πριν απομακρυνθείτε από τη θέση του χειριστή, κάντε τις ακόλουθες ενέργειες:

   • Σταθμεύστε το μηχάνημα σε επίπεδο έδαφος.

   • ποσυμπλέξτε τον δυναμοδότη (PTO) και χαμηλώστε τα παρελκόμενα.

   • άλτε χειρόφρενο.

   • Σβήστε τον κινητήρα και αφαιρέστε το κλειδί.

   • Περιμένετε να ακινητοποιηθούν όλα τα κινούμενα μέρη.

  • Χρησιμοποιείτε το μηχάνημα μόνον όταν υπάρχει καλή ορατότητα. Μη θέτετε το μηχάνημα σε λειτουργία όταν υπάρχει κίνδυνος κεραυνού.

  • Μην χρησιμοποιείτε το μηχάνημα για να ρυμουλκήσετε άλλα οχήματα.

  • Χρησιμοποιείτε μόνο εξαρτήματα, παρελκόμενα και ανταλλακτικά εγκεκριμένα από την Toro.

  σφάλεια συστήματος προστασίας σε περίπτωση ανατροπής (ROPS)

  • Το ROPS είναι ένα ενσωματωμένο και αποτελεσματικό σύστημα ασφαλείας.

  • Μην αφαιρείτε εξαρτήματα του συστήματος ROPS από το μηχάνημα.

  • εβαιωθείτε ότι η ζώνη ασφαλείας είναι στερεωμένη στο μηχάνημα.

  • Περάστε τον ιμάντα της ζώνης πάνω από τους μηρούς σας και κουμπώστε την στην πόρπη που υπάρχει στην άλλη πλευρά του καθίσματος.

  • Για να λύσετε τη ζώνη ασφαλείας, κρατήστε τον ιμάντα, πιέστε το κουμπί της πόρπης για να ελευθερώσετε τη ζώνη και κατευθύνετε τη ζώνη στο άνοιγμα του μηχανισμού αυτόματης τύλιξης. εβαιωθείτε ότι μπορείτε να λύσετε τη ζώνη γρήγορα σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.

  • Ελέγχετε με προσοχή αν υπάρχουν υπερκείμενα εμπόδια και μην έρχεστε σε επαφή με αυτά.

  • Διατηρείτε το σύστημα ROPS σε καλή κατάσταση λειτουργίας ελέγχοντάς το τακτικά για τυχόν ενδείξεις ζημίας και διατηρώντας καλά σφιγμένα όλα τα εξαρτήματα στερέωσης.

  • ντικαθιστάτε όλα τα φθαρμένα εξαρτήματα του συστήματος ROPS. Μην τα επισκευάζετε και μην τα τροποποιείτε.

  Πρόσθετη ασφάλεια ROPS για μηχανήματα με καμπίνα ή σταθερή αψίδα ασφαλείας

  • Οι καμπίνες που εγκαθιστά η Toro λειτουργούν ως αψίδες ασφαλείας.

  • Φοράτε πάντα τη ζώνη ασφαλείας.

  Πρόσθετη ασφάλεια ROPS για μηχανήματα με αναδιπλούμενη αψίδα ασφαλείας

  • Διατηρείτε την αψίδα ασφαλείας ανυψωμένη και ασφαλισμένη στη θέση της και φοράτε τη ζώνη ασφαλείας όταν χρησιμοποιείτε το μηχάνημα με την αψίδα ασφαλείας ανυψωμένη.

  • Μην κατεβάζετε την αναδιπλούμενη αψίδα ασφαλείας παρά μόνο προσωρινά, όταν εάν είναι απαραίτητο. Μη φοράτε τη ζώνη ασφαλείας όταν έχετε αναδιπλώσει την αψίδα ασφαλείας.

  • Έχετε υπόψη ότι δεν παρέχεται προστασία από ανατροπή όταν η αψίδα ασφαλείας είναι κατεβασμένη.

  • Ελέγξτε την περιοχή όπου θα κινηθείτε και μην κατεβάζετε ποτέ την αναδιπλούμενη αψίδα ασφαλείας σε περιοχές με κλίση, αναχώματα ή νερό.

  σφάλεια σε επικλινή εδάφη

  • Τα επικλινή εδάφη είναι ένας παράγοντας που συνδέεται σε μεγάλο βαθμό με ατυχήματα που αφορούν απώλεια ελέγχου και ανατροπή, τα οποία μπορεί να οδηγήσουν σε σοβαρό τραυματισμό ή θάνατο. Είστε υπεύθυνοι για την ασφαλή λειτουργία του προϊόντος σε επικλινή εδάφη. Ο χειρισμός του μηχανήματος σε επικλινές έδαφος απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή.

  • ξιολογήστε τις συνθήκες του χώρου ώστε να κρίνετε αν το έδαφος είναι ασφαλές για χρήση του μηχανήματος. Θα πρέπει να έχει προηγηθεί επιθεώρηση της περιοχής. Κατά την επιθεώρηση αυτή θα πρέπει πάντα να χρησιμοποιείτε κοινή λογική και ορθή κρίση.

  • Πριν χειριστείτε το μηχάνημα σε επικλινή εδάφη μελετήστε τις ακόλουθες οδηγίες χρήσης σε επικλινή εδάφη, για να κρίνετε αν μπορείτε να χειριστείτε το μηχάνημα τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή και στη συγκεκριμένη περιοχή. Οι αλλαγές στο ανάγλυφο του εδάφους μπορεί να προκαλέσουν διαφορετική συμπεριφορά του μηχανήματος σε επικλινή εδάφη.

  • ποφύγετε την εκκίνηση, το σταμάτημα ή τη στροφή του μηχανήματος σε επικλινή εδάφη. ποφύγετε τις απότομες αλλαγές ταχύτητας ή κατεύθυνσης. Στρίβετε αργά και σταδιακά.

  • Μην αναλαμβάνετε τον χειρισμό του μηχανήματος όταν έχετε αμφιβολίες για τις συνθήκες πρόσφυσης, διεύθυνσης ή ευστάθειάς του.

  • πομακρύνετε ή επισημάνετε εμπόδια όπως χαντάκια, λακκούβες, αυλάκια, προεξοχές, βράχους ή άλλους κρυμμένους κινδύνους. ν το γρασίδι είναι ψηλό, μπορεί να μην φαίνονται τα εμπόδια. Το ανώμαλο έδαφος μπορεί να προκαλέσει ανατροπή του μηχανήματος.

  • Να γνωρίζετε ότι ο χειρισμός του μηχανήματος σε βρεγμένο γρασίδι, κατά μήκος πλαγιάς ή σε έδαφος με κατηφορική κλίση μπορεί να προκαλέσει απώλεια πρόσφυσης του μηχανήματος. Η απώλεια πρόσφυσης των κινητήριων τροχών μπορεί να προκαλέσει ολίσθηση και απώλεια πέδησης και διεύθυνσης.

  • Να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν χειρίζεστε το μηχάνημα κοντά σε χώρους απόρριψης, χαντάκια, αναχώματα, κινδύνους υδάτινης προέλευσης ή άλλες πηγές κινδύνου. Το μηχάνημα μπορεί να ανατραπεί αν ένας τροχός βρεθεί πέρα από το χείλος ή αν το χείλος υποχωρήσει. Ορίστε έναν ασφαλή χώρο μεταξύ του μηχανήματος και οποιασδήποτε πηγής κινδύνου.

  • Ελέγξτε για τυχόν πηγές κινδύνου ενώ βρίσκεστε στη βάση της πλαγιάς. Εάν υπάρχουν πηγές κινδύνου, χρησιμοποιήστε μηχάνημα βαδίζοντα χειριστή στο επικλινές έδαφος.

  • ν είναι δυνατόν, κρατήστε τις μονάδες κοπής χαμηλωμένες έως το έδαφος κατά τον χειρισμό του μηχανήματος σε επικλινή εδάφη. Η ανύψωση των μονάδων κοπής κατά τη χρήση του μηχανήματος σε επικλινή εδάφη μπορεί να καταστήσει το μηχάνημα ασταθές.

  • Να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί με τα συστήματα συλλογής γρασιδιού ή τα άλλα παρελκόμενα. υτά ενδέχεται να αλλάξουν την ευστάθεια του μηχανήματος και να προκαλέσουν απώλεια του ελέγχου.

  Θέση του κινητήρα σε λειτουργία

  1. Μοντέλα μηχανημάτων 31900 και 31901: εβαιωθείτε ότι ο μοχλός της βαλβίδας καυσίμου είναι στη θέση ON· ανατρέξτε στο Σχήμα 59 στην ενότητα Σέρβις του φίλτρου καυσίμου.

  2. Καθίστε στο κάθισμα του χειριστή και προσδεθείτε με τη ζώνη ασφαλείας.

  3. εβαιωθείτε ότι το χειρόφρενο είναι ενεργοποιημένο και ο PTO σε αποσύμπλεξη.

  4. Προθερμάνετε τον κινητήρα στρέφοντας τον διακόπτη της μίζας στη θέση ON (Σε λειτουργία).

  5. Πατήστε παρατεταμένα τον διακόπτη προθερμαντήρα για 10 δευτερόλεπτα.

  6. Στρέψτε το κλειδί στη θέση START (Εκκίνηση), βάλτε μπροστά τον κινητήρα για 15 δευτερόλεπτα το πολύ και αφήστε το κλειδί να επανέλθει στη θέση ON (Σε λειτουργία).

   Note: Εάν απαιτείται πρόσθετη προθέρμανση, γυρίστε το κλειδί στη θέση OFF (Εκτός λειτουργίας) και, στη συνέχεια, στη θέση ON/PREHEAT (Σε λειτουργία/Προθέρμανση). Επαναλάβετε αυτή τη διαδικασία όσες φορές χρειαστεί.

  7. Μετακινήστε τον μοχλό ελέγχου γκαζιού στο ρελαντί ή σε μεσαίες στροφές και αφήστε τον κινητήρα σε λειτουργία μέχρι να ζεσταθεί.

  Επαναφορά της λειτουργίας του PTO

  Note: Εάν απομακρυνθείτε από το κάθισμα του χειριστή με τον διακόπτη PTO στη θέση ON (σύμπλεξη), το μηχάνημα θα σβήσει αυτόματα τον κινητήρα.

  Εκτελέστε τα παρακάτω για να επαναφέρετε τη λειτουργία του PTO:

  1. Πιέστε προς τα κάτω τον διακόπτη του PTO.

  2. Θέστε τον κινητήρα σε λειτουργία· ανατρέξτε στην ενότητα Θέση του κινητήρα σε λειτουργία.

  3. Τραβήξτε προς τα επάνω τον διακόπτη του PTO.

  Επεξήγηση της λειτουργίας αναστροφής

  Ενεργοποιείτε τη λειτουργία αναστροφής κάθε φορά που εγκαθιστάτε το χλοοκοπτικό αρθρωτού τύπου (μοντέλο 02835).

  Η λειτουργία αναστροφής επιτρέπει τη γρήγορη ανύψωση του χλοοκοπτικού αρθρωτού τύπου από το έδαφος όταν θέλετε να στρίψετε γρήγορα στο τέλος ενός περάσματος, ή κατά τους ελιγμούς για αποφυγή εμποδίων.

  Όταν το χλοοκοπτικό αρθρωτού τύπου είναι χαμηλωμένο στη θέση OPERATING (λειτουργίας), αν πιέσετε γρήγορα προς τα πίσω και αφήσετε τον διακόπτη ανύψωσης του παρελκομένου, το χλοοκοπτικό αρθρωτού τύπου θα ανυψωθεί ελαφρά για να μπορέσετε να στρίψετε γρήγορα. Μόλις ολοκληρώσετε τη στροφή, πιέστε τον διακόπτη ανύψωσης για να χαμηλώσετε ξανά το χλοοκοπτικό αρθρωτού τύπου στο έδαφος και να συνεχίσετε την εργασία σας.

  Θέση του κινητήρα εκτός λειτουργίας

  1. Χρησιμοποιήστε τον μοχλό ελέγχου γκαζιού για να μειώσετε τις στροφές του κινητήρα.

  2. Μετακινήστε τον διακόπτη PTO στη θέση OFF.

  3. Γυρίστε το κλειδί στη θέση OFF και αφαιρέστε το κλειδί από τον διακόπτη.

  Μετά τη λειτουργία

  σφάλεια μετά τη λειτουργία

  Γενικές πληροφορίες ασφαλείας

  • Σβήστε τον κινητήρα, αφαιρέστε το κλειδί και περιμένετε να ακινητοποιηθούν όλα τα κινούμενα μέρη προτού απομακρυνθείτε από τη θέση χειριστή. Πριν προβείτε σε ρύθμιση, σέρβις, καθαρισμό ή αποθήκευση του μηχανήματος, αφήστε το μηχάνημα να κρυώσει.

  • Καθαρίστε το γρασίδι και τα ξένα υλικά από τις μονάδες κοπής, τους σιγαστήρες και τον χώρο του κινητήρα, για να αποτρέψετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς. ν έχει χυθεί λάδι ή καύσιμο, καθαρίστε το.

  • Εάν οι μονάδες κοπής βρίσκονται στη θέση μεταφοράς, χρησιμοποιήστε το μηχανικό κλείδωμα (εάν υπάρχει) προτού αφήσετε το μηχάνημα χωρίς επιτήρηση.

  • φήστε τον κινητήρα να κρυώσει προτού αποθηκεύσετε το μηχάνημα σε εσωτερικό χώρο.

  • Προτού αποθηκεύσετε ή μεταφέρετε το μηχάνημα, αφαιρέστε το κλειδί και διακόψτε την παροχή καυσίμου (εάν υπάρχει).

  • Μην αποθηκεύετε ποτέ το μηχάνημα ή τα δοχεία καυσίμων σε χώρους με γυμνές φλόγες, σπινθήρες ή φλόγα-πιλότο (π.χ. σε καυστήρα, λέβητα ή άλλες συσκευές).

  • Συντηρήστε και καθαρίστε τη/τις ζώνη/-ες ασφαλείας, όπως απαιτείται

  Σέρβις της μονάδας κοπής

  Μπορείτε να περιστρέψετε τη μονάδα κοπής από τη θέση Μεταφοράς (1 στο Σχήμα 37) στη θέση Σέρβις (2 στο Σχήμα 37). Χρησιμοποιήστε τη θέση Σέρβις για τη συντήρηση των λεπίδων κοπής ή τον καθαρισμό κάτω από τη μονάδα κοπής· ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο Χειριστή της δικής σας μονάδας κοπής.

  g258473

  Περιστροφή της μονάδας κοπής στη θέση

  Εκτελέστε αυτήν τη διαδικασία για να περιστρέψετε τη μονάδα κοπής από τη θέση Μεταφοράς στη θέση Σέρβις.

  Προειδοποίηση

  ν αφήσετε το κλειδί στη μίζα, μπορεί κάποιος να θέσει ακούσια τον κινητήρα σε λειτουργία και να τραυματιστείτε σοβαρά εσείς ή διερχόμενοι.

  φαιρέστε το κλειδί από τον διακόπτη και μη θέσετε τον κινητήρα σε λειτουργία με τη μονάδα κοπής στη θέση Σέρβις.

  1. Σταθμεύστε το μηχάνημα σε επίπεδο έδαφος.

  2. Πιέστε τον διακόπτη ανύψωσης για να ανυψώσετε τη μονάδα κοπής στη θέση Μεταφοράς.

  3. άλτε χειρόφρενο, σβήστε τον κινητήρα και αφαιρέστε το κλειδί.

  4. φαιρέστε τους πείρους από τις πλάκες ρύθμισης ύψους κοπής (Σχήμα 38).

   g258474
  5. Περιστρέψτε τη μονάδα κοπής (Σχήμα 39) έτσι ώστε το μάνδαλο να ασφαλίσει στη βάση πρόσδεσης (Σχήμα 40).

   Προειδοποίηση

   H μονάδα κοπής είναι βαριά.

   Ζητήστε βοήθεια για να ανυψώσετε τη μονάδα κοπής.

   g298275
   g298276

  Περιστροφή της μονάδας κοπής στη θέση

  Εκτελέστε αυτήν τη διαδικασία για να περιστρέψετε τη μονάδα κοπής από τη θέση Σέρβις στη θέση Μεταφοράς.

  1. πασφαλίστε το μάνδαλο της μονάδας κοπής από τη βάση πρόσδεσης (Σχήμα 41), στρέφοντας τη μονάδα κοπής ελαφρώς προς τα εμπρός (ανατρέξτε στο Σχήμα 39) και τραβώντας τη λαβή του μάνδαλου προς τα εμπρός.

   g298277
  2. Περιστρέψτε αργά τη μονάδα κοπής προς τα κάτω έως ότου οι πείροι έρθουν σε επαφή με την πλάκα των βραχιόνων ανύψωσης (A στο Σχήμα 42).

   g298288
  3. Πιέστε προς τα κάτω τη μονάδα κοπής με το πόδι σας και, μετά, τραβήξτε έξω τον πείρο (B στο Σχήμα 42) για να σταθεροποιηθεί η μονάδα κοπής στη θέση Μεταφοράς.

  4. Περάστε τους πείρους ρύθμισης ύψους κοπής μέσα από τις αντίστοιχες πλάκες και τις αλυσίδες.

  Ρυμούλκηση του μηχανήματος

  Εάν πρέπει να ρυμουλκήσετε ή να σπρώξετε το μηχάνημα, ρυθμίστε την αντλία κίνησης έτσι ώστε να την παρακάμπτει το υδραυλικό υγρό. Μετακινείτε το μηχάνημα με ταχύτητα έως και 4,8 χ.α.ώ (3 μιλίων ανά ώρα) και για πολύ μικρές αποστάσεις.

  Important: Εάν υπερβείτε τα όρια ρυμούλκησης, μπορεί να προκληθεί πολύ σοβαρή βλάβη στην υδραυλική αντλία.Εάν πρέπει οπωσδήποτε να μετακινήσετε το μηχάνημα σε μεγαλύτερη απόσταση, μεταφέρετέ το με τρέιλερ.

  1. Εντοπίστε τη βαλβίδα παράκαμψης στην κάτω πλευρά του μηχανήματος.

   g297087
  2. Χρησιμοποιήστε ένα πολύγωνο κλειδί 18 mm (11/16") για να ξεσφίξετε τη βαλβίδα παράκαμψης και, μετά, ανοίξτε τη βαλβίδα κατά 3 στροφές το μέγιστο.

   Important: Μη βάζετε μπροστά και μη λειτουργείτε τον κινητήρα με τη βαλβίδα στη θέση παράκαμψης.

  3. Μετά τη ρυμούλκηση και προτού βάλετε μπροστά τον κινητήρα, σφίξτε τη βαλβίδα παράκαμψης με ροπή 20 N∙m.

  Μεταφορά του μηχανήματος

  • Να είστε προσεκτικοί κατά τη φόρτωση ή εκφόρτωση του μηχανήματος σε τρέιλερ ή φορτηγό.

  • Χρησιμοποιείτε ράμπες πλήρους πλάτους για τη φόρτωση του μηχανήματος σε τρέιλερ ή φορτηγό.

  • Δέστε με ασφάλεια το μηχάνημα.

  • Προτού αποθηκεύσετε ή μεταφέρετε το μηχάνημα, αφαιρέστε το κλειδί.

  Συντήρηση

  Note: Καθορίστε την αριστερή και δεξιά πλευρά του μηχανήματος από την κανονική θέση λειτουργίας.

  Note: Κατεβάστε δωρεάν το σχεδιάγραμμα ηλεκτρικού συστήματος ή υδραυλικού συστήματος μεταβαίνοντας στη διεύθυνση www.Toro.com και αναζητώντας το μηχάνημά σας από τον σύνδεσμο προς τα εγχειρίδια (Manuals) στην αρχική σελίδα.

  σφάλεια συντήρησης

  • Πριν απομακρυνθείτε από τη θέση του χειριστή, κάντε τις ακόλουθες ενέργειες:

   • Σταθμεύστε το μηχάνημα σε επίπεδο έδαφος.

   • ποσυμπλέξτε τον δυναμοδότη (PTO) και χαμηλώστε τα παρελκόμενα.

   • άλτε χειρόφρενο.

   • Σβήστε τον κινητήρα και αφαιρέστε το κλειδί.

   • Περιμένετε να ακινητοποιηθούν όλα τα κινούμενα μέρη.

  • ν αφήσετε το κλειδί στη μίζα, μπορεί κάποιος να θέσει ακούσια τον κινητήρα σε λειτουργία και να τραυματιστείτε σοβαρά εσείς ή διερχόμενοι. φαιρέστε το κλειδί από τον διακόπτη της μίζας προτού εκτελέσετε οποιαδήποτε συντήρηση.

  • φήστε τα μέρη του μηχανήματος να κρυώσουν προτού εκτελέσετε εργασίες συντήρησης.

  • Εάν οι μονάδες κοπής βρίσκονται στη θέση μεταφοράς, χρησιμοποιήστε το μηχανικό κλείδωμα (εάν υπάρχει) προτού αφήσετε το μηχάνημα χωρίς επιτήρηση.

  • ν είναι δυνατόν, μην εκτελείτε εργασίες συντήρησης με τον κινητήρα σε λειτουργία. Παραμείνετε μακριά από κινούμενα μέρη.

  • Όταν εργάζεστε κάτω από το μηχάνημα, τοποθετείτε τρίποδες στήριξης.

  • Εκτονώνετε προσεκτικά την πίεση εξαρτημάτων με αποθηκευμένη ενέργεια.

  • Διατηρείτε όλα τα μέρη του μηχανήματος σε καλή κατάσταση λειτουργίας και σωστά σφιγμένα όλα τα συνδετικά εξαρτήματα, ειδικά των λεπίδων/παρελκομένου.

  • ντικαταστήστε τις φθαρμένες ή κατεστραμμένες ετικέτες.

  • Για να διασφαλίσετε την ασφαλή και βέλτιστη απόδοση του μηχανήματος, χρησιμοποιείτε μόνο γνήσια ανταλλακτικά Toro. Τα ανταλλακτικά άλλων κατασκευαστών ενδέχεται να αποβούν επικίνδυνα και η χρήση τους να ακυρώσει την εγγύηση του προϊόντος σας.

  Συνιστώμενο χρονοδιάγραμμα συντήρησης

  Περιοδικότητα εργασιών συντήρησηςΔιαδικασία συντήρησης
  Μετά την πρώτη ώρα
 • Σφίξτε με την κατάλληλη ροπή τα παξιμάδια τροχών.
 • Μετά τις πρώτες 10 ώρες
 • Σφίξτε με την κατάλληλη ροπή τα παξιμάδια τροχών.
 • Ελέγξτε την τάνυση του ιμάντα του εναλλάκτη.
 • Μετά τις πρώτες 50 ώρες
 • Ελέγξτε την τάνυση του ιμάντα του εναλλάκτη.
 • Μετά τις πρώτες 1000 ώρες
 • λλάξτε το υδραυλικό υγρό και το υδραυλικό φίλτρο.
 • Πριν από κάθε χρήση ή καθημερινά
 • Ελέγξτε την πίεση αέρα στα ελαστικά.
 • Ελέγξτε το σύστημα ενδοασφάλισης.
 • Γρασάρετε τον άξονα κίνησης του PTO (σταυρούς και τηλεσκοπικό πολύσφηνο).
 • Ελέγξτε τη στάθμη του λαδιού κινητήρα.
 • Ελέγξτε τον δείκτη έμφραξης του φίλτρου αέρα και, αν χρειάζεται, αντικαταστήστε τα στοιχεία του φίλτρου.
 • Ελέγξτε το σύστημα ψύξης και τη στάθμη του ψυκτικού.
 • πομακρύνετε τα ξένα υλικά από τον χώρο του κινητήρα, το ψυγείο λαδιού και το ψυγείο (καθαρίζετε συχνότερα υπό συνθήκες αυξημένων ρύπων ή σκόνης).
 • Ελέγξτε τη στάθμη του υδραυλικού υγρού.
 • Κάθε 50 ώρες
 • Γρασάρετε τα ρουλεμάν και τους δακτυλίους τριβής.
 • ποστραγγίστε το νερό ή άλλους ρύπους από τον διαχωριστή καυσίμου/νερού.
 • Ελέγξτε τις συνδέσεις των καλωδίων της μπαταρίας.
 • Ελέγξτε την κατάσταση της μπαταρίας και καθαρίστε την εάν χρειάζεται.
 • Ελέγξτε τη στάθμη του ηλεκτρολύτη της μπαταρίας (εάν είναι δυνατόν) ενώ λειτουργεί.
 • Έλεγχος της σήτας εισαγωγής αέρα του καπό.
 • Ελέγξτε και καθαρίστε τη σήτα εισαγωγής αέρα του καπό.
 • Κάθε 100 ώρες
 • Ελέγξτε την κατάσταση και την τάνυση του ιμάντα του εναλλάκτη.
 • Ελέγξτε την κατάσταση του ιμάντα κίνησης.
 • Κάθε 200 ώρες
 • Σφίξτε με την κατάλληλη ροπή τα παξιμάδια τροχών.
 • Επιθεωρήστε τους εύκαμπτους σωλήνες του συστήματος ψύξης.
 • Ρυθμίστε το διάκενο συμπλέκτη του PTO.
 • Κάθε 250 ώρες
 • λλάξτε το λάδι κινητήρα και το φίλτρο λαδιού (όταν το μηχάνημα λειτουργεί υπό συνθήκες αυξημένων ρύπων ή σκόνης) [μόνο για τα μοντέλα 31900 και 31901].
 • Καθαρίστε το στοιχείο του φίλτρου αέρα.
 • Ελέγξτε και καθαρίστε τα πτερύγια ψύξης (καθαρίζετε συχνότερα υπό συνθήκες αυξημένων ρύπων ή σκόνης).
 • Κάθε 400 ώρες
 • ντικαταστήστε τον διαχωριστή καυσίμου/νερού.
 • ντικαταστήστε το φίλτρο καυσίμου.
 • Επιθεωρήστε τους σωλήνες και τις συνδέσεις καυσίμου.
 • Ελέγξτε το χειρόφρενο και ρυθμίστε το εάν χρειάζεται.
 • Καθαρίστε τα φίλτρα αέρα της καμπίνας. ντικαταστήστε τα εάν έχουν σκιστεί ή λερωθεί υπερβολικά.
 • Κάθε 500 ώρες
 • λλάξτε το λάδι κινητήρα και το φίλτρο λαδιού.
 • Κάθε 800 ώρες
 • λλάξτε το υδραυλικό φίλτρο (εάν δεν χρησιμοποιείτε το συνιστώμενο υδραυλικό υγρό ή εάν γεμίσατε κάποια στιγμή τη δεξαμενή με εναλλακτικό υγρό).
 • λλάξτε το υδραυλικό φίλτρο (εάν δεν χρησιμοποιείτε το συνιστώμενο υδραυλικό υγρό ή εάν γεμίσατε κάποια στιγμή τη δεξαμενή με εναλλακτικό υγρό).
 • Κάθε 1000 ώρες
 • λλάξτε το υδραυλικό φίλτρο (εάν χρησιμοποιείτε το συνιστώμενο υδραυλικό υγρό).
 • Κάθε 1500 ώρες
 • λλάξτε το ψυκτικό του κινητήρα
 • Κάθε 2000 ώρες
 • λλάξτε το υδραυλικό υγρό (εάν χρησιμοποιείτε το συνιστώμενο υδραυλικό υγρό).
 • Κάθε μήνα
 • Ελέγχετε τη στάθμη του ηλεκτρολύτη της μπαταρίας (εάν είναι δυνατόν) όταν το μηχάνημα είναι αποθηκευμένο.
 • Κάθε χρόνο
 • ποστραγγίστε και καθαρίστε το ρεζερβουάρ καυσίμου
 • Κάθε 2 χρόνια
 • ντικαταστήστε τους κινούμενους εύκαμπτους σωλήνες.
 • Important: Για περισσότερες διαδικασίες συντήρησης, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήστη του κινητήρα σας.

  Λίστα ελέγχου για την καθημερινή συντήρηση

  Δημιουργήστε αντίγραφα αυτής της σελίδας για συχνή χρήση.

  Στοιχείο ελέγχου συντήρησηςΓια την εβδομάδα:
  Δευτ.Τρ.Τετ.Πέμ.Παρ.Σάβ.Κυρ.
  Ελέγξτε τη λειτουργία του συστήματος ενδοασφάλισης.       
  Ελέγξτε εάν το ROPS είναι ανυψωμένο και ασφαλισμένο στη θέση του.       
  Ελέγξτε τη λειτουργία του χειρόφρενου.       
  Ελέγξτε τη στάθμη του καυσίμου.       
  Ελέγξτε τη στάθμη του λαδιού κινητήρα.       
  Ελέγξτε τη στάθμη του ψυκτικού υγρού.       
  ποστραγγίστε τον διαχωριστή νερού/καυσίμου.       
  Ελέγξτε τον δείκτη του φίλτρου αέρα.3       
  Ελέγξτε το ψυγείο και τη σήτα για ξένα υλικά.       
  Ελέγξτε για ασυνήθιστους ήχους του κινητήρα.1.       
  Ελέγξτε για ασυνήθιστους ήχους λειτουργίας.       
  Ελέγξτε τους εύκαμπτους σωλήνες του υδραυλικού συστήματος για τυχόν ζημιές.       
  Ελέγξτε για διαρροές υγρών.       
  Ελέγξτε την πίεση των ελαστικών.       
  Ελέγξτε τη λειτουργία των οργάνων.       
  Λιπάνετε όλα τα γρασαδοράκια.2       
  Επιδιορθώστε τη βαφή όπου υπάρχουν φθορές.       
  Επιθεωρήστε τη ζώνη ασφαλείας.       

  1Ελέγξτε τον προθερμαντήρα και τα μπεκ καυσίμου αν παρατηρήσετε δυσκολίες στην εκκίνηση, υπερβολικό καπνό ή τραχύτητα στη λειτουργία του κινητήρα

  2μέσως μετά από κάθε πλύσιμο, ανεξάρτητα από το αναγραφόμενο χρονικό διάστημα

  3Εάν ο δείκτης έχει κόκκινο χρώμα

  Σημείωση για προβληματικά σημεία
  Άτομο που διενήργησε την επιθεώρηση:
  ΣτοιχείοΗμερομηνίαΠληροφορίες
     
     
     

  Διαδικασίες πριν από τη συντήρηση

  νύψωση του μηχανήματος

  Κίνδυνος

  Οι μηχανικοί ή υδραυλικοί γρύλοι μπορεί να αστοχήσουν κατά τη στήριξη του μηχανήματος και να προκληθεί σοβαρός τραυματισμός.

  • Χρησιμοποιήστε τρίποδες για να στηρίξετε το ανυψωμένο μηχάνημα.

  • Χρησιμοποιείτε τους μηχανικούς ή υδραυλικούς γρύλους μόνο για να ανυψώσετε το μηχάνημα.

  νύψωση εμπρός πλευράς του μηχανήματος

  Important: εβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν καλώδια, ντίζες ή υδραυλικά εξαρτήματα μεταξύ του γρύλου και του πλαισίου.

  g299729
  1. κινητοποιήστε τους 2 πίσω τροχούς με σφήνες για να αποφύγετε τυχόν μετακίνηση του μηχανήματος.

  2. Εφαρμόστε σταθερά τον γρύλο κάτω από το κατάλληλο σημείο ανύψωσης.

  3. φού ανυψώσετε την εμπρός πλευρά του μηχανήματος, τοποθετήστε κατάλληλο τρίποδα κάτω από το πλαίσιο για να στηρίξετε το μηχάνημα.

  νύψωση πίσω πλευράς του μηχανήματος

  Important: εβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν καλώδια, ντίζες ή υδραυλικά εξαρτήματα μεταξύ του γρύλου και του πλαισίου.

  g299730
  1. κινητοποιήστε τους 2 εμπρός τροχούς με σφήνες για να αποφύγετε τυχόν μετακίνηση του μηχανήματος.

  2. Εφαρμόστε σταθερά τον γρύλο κάτω από το κατάλληλο σημείο ανύψωσης.

   Important: Στα μηχανήματα με κίνηση στους 4 τροχούς υπάρχουν υδραυλικές σωληνώσεις που περνούν κοντά στο πλαίσιο. Φροντίστε να τοποθετήσετε τον γρύλο έτσι ώστε να μην προκληθεί βλάβη στις υδραυλικές σωληνώσεις κατά την ανύψωση του μηχανήματος.

  3. φού ανυψώσετε την εμπρός πλευρά του μηχανήματος, τοποθετήστε κατάλληλο τρίποδα κάτω από το πλαίσιο για να στηρίξετε το μηχάνημα.

  νύψωση του καπό

  1. Ελευθερώστε τους ιμάντες σε κάθε πλευρά του μηχανήματος (Σχήμα 46).

   g285428
  2. νοίξτε το καπό (Σχήμα 46).

  Note: Εάν το μηχάνημά σας διαθέτει κλειδαριά για το καπό, ξεκλειδώστε το με το κλειδί και ανοίξτε το.

  Λίπανση

  Γρασάρισμα των ρουλεμάν και των δακτυλίων τριβής

  Περιοδικότητα εργασιών συντήρησηςΔιαδικασία συντήρησης
  Πριν από κάθε χρήση ή καθημερινά
 • Γρασάρετε τον άξονα κίνησης του PTO (σταυρούς και τηλεσκοπικό πολύσφηνο).
 • Κάθε 50 ώρες
 • Γρασάρετε τα ρουλεμάν και τους δακτυλίους τριβής.
 • Το μηχάνημα διαθέτει γρασαδοράκια που πρέπει να λιπαίνονται τακτικά με γράσο λιθίου Νο. 2.

  Important: Λιπαίνετε το μηχάνημα αμέσως μετά από κάθε πλύσιμο.

  • ραχίονας ελεύθερης τροχαλίας (Σχήμα 47)

   g300631
  • Άξονας κίνησης PTO (Σχήμα 48)

   Important: Γρασάρετε τον άξονα κίνησης πριν από κάθε χρήση ή σε καθημερινή βάση.

   g303694
  • Πείρος άρθρωσης άξονα (Σχήμα 49)

   g308668
  • Εμπρός πλευρά του μηχανήματος (Σχήμα 50):

   • Πλήμνες περιστροφής παρελκομένου (2)

   • Δακτύλιοι τριβής κυλίνδρου ανύψωσης (2)

   • Πείροι περιστροφής βραχιόνων ανύψωσης (2)

   g285509
  • Πίσω πλευρά του μηχανήματος (Σχήμα 51):

   • Σφαιρικός σύνδεσμος υδραυλικού κυλίνδρου (2)

   • Πλήμνες πείρου άξονα (2)

   g353292

  Συντήρηση κινητήρα

  σφάλεια κινητήρα

  • Προτού ελέγξετε τη στάθμη του λαδιού ή προσθέσετε λάδι στον στροφαλοθάλαμο, σβήστε τον κινητήρα και αφαιρέστε το κλειδί.

  • Μην αλλάζετε την ταχύτητα του ρυθμιστή στροφών και μην αυξάνετε υπερβολικά τις στροφές του κινητήρα.

  Σέρβις του λαδιού κινητήρα

  Επεξήγηση των προδιαγραφών λαδιού κινητήρα

  Τύπος λαδιού: Χρησιμοποιήστε υψηλής ποιότητας λάδι κινητήρα χαμηλής περιεκτικότητας σε τέφρα που πληροί ή υπερκαλύπτει τις ακόλουθες προδιαγραφές:

  • Κατηγορία απόδοσης API, CJ-4 ή υψηλότερη

  • Κατηγορία απόδοσης ACEA, E6

  • Κατηγορία απόδοσης JASO, DH-2

  Χωρητικότητα στροφαλοθάλαμου: Περίπου 6,2 l μαζί με το φίλτρο.

  Ιξώδες: Χρησιμοποιήστε λάδι με το παρακάτω ιξώδες:

  • Προτιμώμενο λάδι: SAE 15W-40 (άνω των 0°F)

  • Εναλλακτικό λάδι: SAE 10W-30 ή 5W-30 (όλες οι θερμοκρασίες)

  Το λάδι κινητήρα Toro Premium Engine Oil διατίθεται από τους εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους της Toro, με ιξώδες 15W-40 ή 10W-30.

  Έλεγχος στάθμης λαδιού κινητήρα

  Περιοδικότητα εργασιών συντήρησηςΔιαδικασία συντήρησης
  Πριν από κάθε χρήση ή καθημερινά
 • Ελέγξτε τη στάθμη του λαδιού κινητήρα.
 • Η καλύτερη στιγμή να ελέγξετε τη στάθμη του λαδιού κινητήρα είναι όταν ο κινητήρας είναι κρύος, προτού ξεκινήσετε τις εργασίες της ημέρας. Εάν ο κινητήρας έχει ήδη λειτουργήσει, περιμένετε τουλάχιστον 10 λεπτά πριν ελέγξετε τη στάθμη ώστε το λάδι να αποστραγγιστεί και να επιστρέψει πάλι στον συλλέκτη.

  ν η στάθμη λαδιού είναι ίση ή χαμηλότερη από την ένδειξη ελάχιστης στάθμης, προσθέστε λάδι ώστε να φτάσει στην ένδειξη μέγιστης στάθμης. Μη βάζετε παραπάνω λάδι στον κινητήρα.

  Important: Ελέγχετε καθημερινά το λάδι κινητήρα. Εάν η στάθμη λαδιού κινητήρα ξεπεράσει την ένδειξη μέγιστης στάθμης του δείκτη, το λάδι του κινητήρα μπορεί να αναμιχθεί με το καύσιμο. Εάν η στάθμη λαδιού κινητήρα ξεπεράσει την ένδειξη μέγιστης στάθμης του δείκτη, αλλάξτε το λάδι του κινητήρα.

  Important: Διατηρείτε τη στάθμη του λαδιού κινητήρα μεταξύ των ενδείξεων μέγιστης και ελάχιστης στάθμης στον δείκτη. Εάν ο κινητήρας λειτουργήσει με υπερβολικά πολύ ή υπερβολικά λίγο λάδι μπορεί να υποστεί βλάβη.

  1. νοίξτε το καπό· ανατρέξτε στην ενότητα νύψωση του καπό.

  2. Ελέγξτε τη στάθμη του λαδιού κινητήρα· ανατρέξτε στην ενότητα Σχήμα 52.

   g031256

  λλαγή λαδιού κινητήρα και φίλτρου λαδιού

  Περιοδικότητα εργασιών συντήρησηςΔιαδικασία συντήρησης
  Κάθε 250 ώρες
 • λλάξτε το λάδι κινητήρα και το φίλτρο λαδιού (όταν το μηχάνημα λειτουργεί υπό συνθήκες αυξημένων ρύπων ή σκόνης) [μόνο για τα μοντέλα 31900 και 31901].
 • Κάθε 500 ώρες
 • λλάξτε το λάδι κινητήρα και το φίλτρο λαδιού.
  1. άλτε μπρος τον κινητήρα και αφήστε τον σε λειτουργία για 5 λεπτά ώστε να ζεσταθεί το λάδι.

  2. Με το μηχάνημα σταθμευμένο σε επίπεδο έδαφος, βάλτε χειρόφρενο, σβήστε τον κινητήρα, αφαιρέστε το κλειδί και περιμένετε να ακινητοποιηθούν όλα τα κινούμενα μέρη πριν κατεβείτε από τη θέση του χειριστή.

  3. λλάξτε το λάδι κινητήρα όπως φαίνεται στο Σχήμα 53.

   g297639
  4. λλάξτε το φίλτρο λαδιού κινητήρα όπως φαίνεται στο Σχήμα 54.

   Note: εβαιωθείτε ότι η τσιμούχα του φίλτρου λαδιού έχει εφαρμόσει στον κινητήρα και, μετά, στρίψτε το κατά 3/4 της στροφής ακόμα.

   g031261

  Σέρβις του φίλτρου αέρα

  Περιοδικότητα εργασιών συντήρησηςΔιαδικασία συντήρησης
  Πριν από κάθε χρήση ή καθημερινά
 • Ελέγξτε τον δείκτη έμφραξης του φίλτρου αέρα και, αν χρειάζεται, αντικαταστήστε τα στοιχεία του φίλτρου.
 • Κάθε 250 ώρες
 • Καθαρίστε το στοιχείο του φίλτρου αέρα.
 • Ελέγξτε τον κορμό του φίλτρου αέρα για τυχόν ζημιές που θα μπορούσαν να προκαλέσουν διαρροή αέρα. ντικαταστήστε τον κορμό εάν είναι φθαρμένος. Ελέγξτε ολόκληρο το σύστημα εισαγωγής για διαρροές, ζημιές ή χαλαρωμένους σφιγκτήρες των εύκαμπτων σωλήνων.

  Κάνετε σέρβις του στοιχείου φίλτρου του αέρα μόνο όταν υποδεικνύεται ως απαραίτητο από τον δείκτη έμφραξης (Σχήμα 55). Μην αλλάζετε το στοιχείο του φίλτρου αέρα εάν δεν είναι απαραίτητο, διότι αυξάνεται η πιθανότητα εισόδου σκόνης στον κινητήρα κατά την αφαίρεση του στοιχείου.

  g009709

  Important: εβαιωθείτε ότι το κάλυμμα έχει εφαρμόσει σωστά και σφραγίζει τον κορμό του φίλτρου αέρα και ότι τα μάνδαλα έχουν κλείσει σωστά.

  1. ντικαταστήστε το στοιχείο του φίλτρου αέρα (Σχήμα 56).

   g253706

   Important: Μην καθαρίζετε ένα χρησιμοποιημένο φίλτρο. Ο καθαρισμός μπορεί να φθείρει το υλικό του φίλτρου.

  2. Επαναφέρετε τον δείκτη έμφραξης (Σχήμα 55) εάν έχει κόκκινο χρώμα.

  Συντήρηση συστήματος καυσίμου

  Κίνδυνος

  Σε ορισμένες περιπτώσεις, το ντίζελ και οι αναθυμιάσεις του καυσίμου είναι εξαιρετικά εύφλεκτα και εκρηκτικά. Η εκδήλωση πυρκαγιάς ή έκρηξης από καύσιμα μπορεί να προκαλέσει υλικές ζημιές και εγκαύματα σε εσάς ή άλλα άτομα.

  Ποτέ μην καπνίζετε κατά τον χειρισμό καυσίμων και μην πλησιάζετε σε γυμνή φλόγα ή σε σημεία όπου μια σπίθα μπορεί να προκαλέσει ανάφλεξη των αναθυμιάσεων.

  ποστράγγιση νερού από τον διαχωριστή καυσίμου/νερού

  Περιοδικότητα εργασιών συντήρησηςΔιαδικασία συντήρησης
  Κάθε 50 ώρες
 • ποστραγγίστε το νερό ή άλλους ρύπους από τον διαχωριστή καυσίμου/νερού.
 • ποστραγγίστε το νερό από τον διαχωριστή καυσίμου/νερού, όπως φαίνεται στο Σχήμα 57.

  g225506

  Σέρβις του διαχωριστή καυσίμου/νερού

  Περιοδικότητα εργασιών συντήρησηςΔιαδικασία συντήρησης
  Κάθε 400 ώρες
 • ντικαταστήστε τον διαχωριστή καυσίμου/νερού.
 • ντικαταστήστε τον διαχωριστή καυσίμου/νερού, όπως φαίνεται στο Σχήμα 57.

  g031412

  Σέρβις του φίλτρου καυσίμου

  Περιοδικότητα εργασιών συντήρησηςΔιαδικασία συντήρησης
  Κάθε 400 ώρες
 • ντικαταστήστε το φίλτρο καυσίμου.
 • Σέρβις του φίλτρου καυσίμου

  Μοντέλα 31900 και 31901
  1. Περιστρέψτε τον μοχλό της βαλβίδας καυσίμου στη θέση OFF (Σχήμα 59).

  2. Καθαρίστε τον χώρο γύρω από την κεφαλή του φίλτρου καυσίμου (Σχήμα 59).

   g312905
  3. φαιρέστε το φίλτρο και καθαρίστε την επιφάνεια επαφής της κεφαλής του φίλτρου (Σχήμα 59).

  4. Λιπάνετε την τσιμούχα του φίλτρου με καθαρό λάδι κινητήρα. Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήστη του κινητήρα.

  5. Τοποθετήστε το στεγνό κάνιστρο φίλτρου με το χέρι μέχρι η τσιμούχα να έρθει σε επαφή με την κεφαλή του φίλτρου και, στη συνέχεια, περιστρέψτε το κατά 1/2 στροφή ακόμα.

  6. Περιστρέψτε τον μοχλό της βαλβίδας καυσίμου στη θέση ON (Σχήμα 59).

  7. άλτε μπροστά τον κινητήρα και ελέγξτε για διαρροή καυσίμου γύρω από την κεφαλή του φίλτρου.

  Σέρβις του φίλτρου καυσίμου

  Μοντέλα 31907 και 31909
  1. Καθαρίστε τον χώρο γύρω από την κεφαλή του φίλτρου καυσίμου (Σχήμα 60).

   g326083
  2. φαιρέστε το φίλτρο και καθαρίστε την επιφάνεια επαφής της κεφαλής του φίλτρου (Σχήμα 60).

  3. Λιπάνετε την τσιμούχα του φίλτρου με καθαρό λάδι κινητήρα. Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήστη του κινητήρα.

  4. Τοποθετήστε το στεγνό κάνιστρο φίλτρου με το χέρι μέχρι η τσιμούχα να έρθει σε επαφή με την κεφαλή του φίλτρου και, στη συνέχεια, περιστρέψτε το κατά 1/2 στροφή ακόμα.

  5. άλτε μπροστά τον κινητήρα και ελέγξτε για διαρροή καυσίμου γύρω από την κεφαλή του φίλτρου.

  Καθαρισμός του ρεζερβουάρ καυσίμου

  Περιοδικότητα εργασιών συντήρησηςΔιαδικασία συντήρησης
  Κάθε χρόνο
 • ποστραγγίστε και καθαρίστε το ρεζερβουάρ καυσίμου
 • ποστραγγίστε και καθαρίστε το ρεζερβουάρ αν το σύστημα καυσίμου έχει ίχνη ρύπανσης ή αν το μηχάνημα πρόκειται να αποθηκευτεί για παρατεταμένο χρονικό διάστημα. Χρησιμοποιήστε καθαρό καύσιμο ντίζελ για την έκπλυση του ρεζερβουάρ.

  Επιθεώρηση σωλήνων και συνδέσεων καυσίμου

  Περιοδικότητα εργασιών συντήρησηςΔιαδικασία συντήρησης
  Κάθε 400 ώρες
 • Επιθεωρήστε τους σωλήνες και τις συνδέσεις καυσίμου.
 • Επιθεωρήστε τους σωλήνες καυσίμου για αλλοιώσεις, ζημιές ή χαλαρωμένες συνδέσεις.

  Συντήρηση ηλεκτρικού συστήματος

  σφάλεια ηλεκτρικού συστήματος

  • ποσυνδέστε την μπαταρία προτού προβείτε σε οποιαδήποτε επισκευή του μηχανήματος. Πρώτα αποσυνδέστε τον αρνητικό ακροδέκτη και μετά τον θετικό. Πρώτα συνδέστε τον θετικό ακροδέκτη και μετά τον αρνητικό.

  • Φορτίζετε την μπαταρία σε ανοικτό χώρο με καλό εξαερισμό, μακριά από σπινθήρες και φλόγες. γάλτε τον φορτιστή από την πρίζα πριν συνδέσετε ή αποσυνδέσετε την μπαταρία. Φοράτε προστατευτικό ρουχισμό και χρησιμοποιείτε μονωμένα εργαλεία.

  Πρόσβαση στην μπαταρία

  Περιοδικότητα εργασιών συντήρησηςΔιαδικασία συντήρησης
  Κάθε 50 ώρες
 • Ελέγξτε τις συνδέσεις των καλωδίων της μπαταρίας.
 • Η μπαταρία βρίσκεται δίπλα στο ρεζερβουάρ καυσίμου, στην αριστερή πλευρά του μηχανήματος. Για πρόσβαση στην μπαταρία, ανοίξτε το καπό, ξεβιδώστε τη χειρόβιδα που στερεώνει το κάλυμμα πάνω από την μπαταρία και αφαιρέστε το κάλυμμα (Σχήμα 61).

  Note: Η βίδα συγκρατείται από ροδέλα ασφάλισης.

  g289491

  ποσύνδεση της μπαταρίας

  Προειδοποίηση

  Η επαφή των ακροδεκτών της μπαταρίας ή μεταλλικών εργαλείων με μεταλλικά εξαρτήματα μπορεί να προκαλέσει βραχυκύκλωμα και σπινθήρες. Με τη σειρά τους, οι σπινθήρες μπορούν να προκαλέσουν έκρηξη των αερίων της μπαταρίας, με αποτέλεσμα την πρόκληση σωματικών βλαβών.

  • Όταν αφαιρείτε ή τοποθετείτε την μπαταρία, πρέπει να αποφεύγετε την επαφή των ακροδεκτών της με μεταλλικά μέρη του μηχανήματος.

  • Πρέπει, επίσης, να αποφεύγετε τη δημιουργία βραχυκυκλώματος μεταξύ των ακροδεκτών της μπαταρίας και μεταλλικών μερών του μηχανήματος.

  Προειδοποίηση

  Η μη ορθή δρομολόγηση των καλωδίων της μπαταρίας ενδέχεται να προκαλέσει ζημιά στο μηχάνημα και τα καλώδια, καθώς και σπινθήρες. Με τη σειρά τους, οι σπινθήρες μπορούν να προκαλέσουν έκρηξη των αερίων της μπαταρίας, με αποτέλεσμα την πρόκληση σωματικών βλαβών.

  ποσυνδέετε πάντα το αρνητικό (μαύρο) καλώδιο της μπαταρίας πριν αποσυνδέσετε το θετικό (κόκκινο) καλώδιο.

  1. φαιρέστε το αρνητικό καλώδιο από τον πόλο της μπαταρίας (Σχήμα 62).

   g289503
  2. νυψώστε τη μόνωση και αφαιρέστε το θετικό καλώδιο από τον πόλο της μπαταρίας (Σχήμα 62).

  Σύνδεση της μπαταρίας

  Προειδοποίηση

  Η μη ορθή δρομολόγηση των καλωδίων της μπαταρίας ενδέχεται να προκαλέσει ζημιά στο μηχάνημα και τα καλώδια, καθώς και σπινθήρες. Με τη σειρά τους, οι σπινθήρες μπορούν να προκαλέσουν έκρηξη των αερίων της μπαταρίας, με αποτέλεσμα την πρόκληση σωματικών βλαβών.

  Συνδέετε πάντα το θετικό (κόκκινο) καλώδιο της μπαταρίας πριν συνδέσετε το αρνητικό (μαύρο) καλώδιο.

  1. Συνδέστε το θετικό καλώδιο στην μπαταρία και σφίξτε το παξιμάδι του σφιγκτήρα (Σχήμα 63).

   g289502
  2. Συνδέστε το αρνητικό καλώδιο στην μπαταρία και σφίξτε το παξιμάδι του σφιγκτήρα (Σχήμα 63).

   Important: εβαιωθείτε ότι οι σφιγκτήρες των καλωδίων δεν έρχονται σε επαφή με το ρεζερβουάρ καυσίμου.

  φαίρεση ή τοποθέτηση της μπαταρίας

  Η μπαταρία στερεώνεται στην υποδοχή της με έναν αναστολέα (Σχήμα 64). Για να αφαιρέσετε την μπαταρία, ξεσφίξτε το συνδετικό εξάρτημα του αναστολέα και σφίξτε το όταν την τοποθετείτε.

  Note: Για πρόσβαση στην μπαταρία, ανατρέξτε στην ενότητα Πρόσβαση στην μπαταρία. Τοποθετήστε ξανά το κάλυμμα όταν τοποθετείτε την μπαταρία.

  g285614

  Έλεγχος της κατάστασης της μπαταρίας

  Περιοδικότητα εργασιών συντήρησηςΔιαδικασία συντήρησης
  Κάθε 50 ώρες
 • Ελέγξτε την κατάσταση της μπαταρίας και καθαρίστε την εάν χρειάζεται.
 • Ελέγξτε τη στάθμη του ηλεκτρολύτη της μπαταρίας (εάν είναι δυνατόν) ενώ λειτουργεί.
 • Important: Πριν από τη συγκόλληση στο μηχάνημα, αποσυνδέστε το αρνητικό καλώδιο από την μπαταρία ώστε να αποτρέψετε τυχόν ζημιά στο ηλεκτρικό σύστημα.

  Ελέγχετε την κατάσταση της μπαταρίας σε εβδομαδιαία βάση ή κάθε 50 ώρες λειτουργίας. Διατηρείτε καθαρούς τους ακροδέκτες και ολόκληρο το περίβλημα της μπαταρίας, καθώς αν η μπαταρία είναι βρόμικη, αποφορτίζεται αργά.

  1. ποκτήστε πρόσβαση στην μπαταρία· ανατρέξτε στην ενότητα Πρόσβαση στην μπαταρία.

  2. φαιρέστε την ελαστική μόνωση από τον θετικό ακροδέκτη και επιθεωρήστε την μπαταρία. Εάν η μπαταρία είναι βρόμικη, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

   1. Πλύνετε ολόκληρο το περίβλημα με διάλυμα μαγειρικής σόδας και νερού.

   2. λείψτε τους πόλους και τους συνδετήρες των καλωδίων με (προστατευτικό) γράσο Grafo 112X (κωδ. προϊόντος Toro 505-47) για προστασία από τη διάβρωση.

   3. Εφαρμόστε την ελαστική μόνωση στον θετικό ακροδέκτη.

   4. Κλείστε το κάλυμμα της μπαταρίας.

  Εντοπισμός των ασφαλειών

  Εντοπισμός των ασφαλειών του ελκυστήρα

  φαιρέστε το κάλυμμα της κονσόλας για να αποκτήσετε πρόσβαση στις ασφάλειες του ελκυστήρα (Σχήμα 65).

  Note: Η ετικέτα των ασφαλειών του ελκυστήρα βρίσκεται στην πίσω πλευρά του καλύμματος της κονσόλας.

  g289514

  Για την περιγραφή της κάθε ασφάλειας στην ασφαλειοθήκη του ελκυστήρα (Σχήμα 66), ανατρέξτε στον πίνακα σφαλειοθήκη ελκυστήρα:

  g289587

  σφαλειοθήκη ελκυστήρα

  AB
  1Καμπίνα (10 A)Τροφοδοσία οθόνης ενδείξεων (15 A)
  2Ελεύθερη υποδοχήΣήμα ενεργ. κλειδιού για τον ελεγκτή οθόνης ενδείξεων (10 A)
  3ερανάρτηση καθίσματος (15 A)Κύκλωμα εκκίνησης (15 A)
  4Θύρα USB, ωρομετρητής, τηλεματική, θύρα επέκτασης (20 A)Τροφοδοσία διακόπτη ανάφλεξης (20 A)

  Εντοπισμός ασφαλειών καμπίνας

  Οι ασφάλειες της καμπίνας βρίσκονται πάνω από το κάθισμα του συνεπιβάτη. Για πρόσβαση στις ασφάλειες αφαιρέστε το κάλυμμα της ασφαλειοθήκης (Σχήμα 67).

  g285656

  Για την περιγραφή της κάθε ασφάλειας στην ασφαλειοθήκη της καμπίνας (Σχήμα 68), ανατρέξτε στον πίνακα σφαλειοθήκη καμπίνας:

  g300604

  σφαλειοθήκη καμπίνας

  A
  1νεμιστήρας συμπυκνωτή, συμπλέκτης συστήματος κλιματισμού (25 A)
  2Σύστημα πλύσης παρμπρίζ (20 A)
  3νεμιστήρας και εσωτερικό φως (40 A)
  4Ελεύθερη υποδοχή

  Συντήρηση συστήματος μετάδοσης κίνησης

  Σύσφιξη των παξιμαδιών τροχών

  Περιοδικότητα εργασιών συντήρησηςΔιαδικασία συντήρησης
  Μετά την πρώτη ώρα
 • Σφίξτε με την κατάλληλη ροπή τα παξιμάδια τροχών.
 • Μετά τις πρώτες 10 ώρες
 • Σφίξτε με την κατάλληλη ροπή τα παξιμάδια τροχών.
 • Κάθε 200 ώρες
 • Σφίξτε με την κατάλληλη ροπή τα παξιμάδια τροχών.
 • Προδιαγραφές σύσφιξης παξιμαδιών τροχών: 102 έως 108 N∙m

  Σφίξτε με την προβλεπόμενη ροπή τα παξιμάδια των εμπρός και των πίσω τροχών (μόνο σε μηχανήματα με κίνηση στους 4 τροχούς), εφαρμόζοντας την ακολουθία που φαίνεται στο Σχήμα 69 και το Σχήμα 70.

  • Εμπρός τροχοί: ανατρέξτε στο Σχήμα 69

   g034007
  • Πίσω τροχοί (μόνο σε μηχανήματα με κίνηση στους 4 τροχούς): ανατρέξτε στο Σχήμα 70

   g274650

  Ευθυγράμμιση του άξονα κίνησης PTO

  Εάν διαχωρίσετε το τηλεσκοπικό άκρο του άξονα κίνησης του PTO από το άκρο του συμπλέκτη, βεβαιωθείτε όταν το εγκαταστήσετε ξανά ότι οι ενδείξεις είναι ευθυγραμμισμένες (Σχήμα 71). Τα δίχαλα των άκρων πρέπει επίσης να είναι ευθυγραμμισμένα, όπως φαίνεται στο Σχήμα 71.

  Important: Εάν οι ενδείξεις του άξονα κίνησης δεν είναι ευθυγραμμισμένες, το σύστημα μετάδοσης θα χάσει τη ζυγοστάθμισή του, προκαλώντας ισχυρούς κραδασμούς.

  g353347

  Συντήρηση συστήματος ψύξης

  σφάλεια συστήματος ψύξης

  • Η κατάποση ψυκτικού υγρού του κινητήρα μπορεί να προκαλέσει δηλητηρίαση· να φυλάσσεται μακριά από παιδιά και κατοικίδια.

  • Η απόρριψη θερμού, πεπιεσμένου ψυκτικού υγρού ή η επαφή με θερμό ψυγείο και τα γύρω μέρη μπορεί να προκαλέσει σοβαρά εγκαύματα.

   • φήνετε πάντα τον κινητήρα να κρυώσει για τουλάχιστον 15 λεπτά προτού αφαιρέσετε την τάπα του ψυγείου.

   • Χρησιμοποιήστε πανί για να ανοίξετε την τάπα ψυγείου και ανοίξτε την αργά για να απελευθερωθεί ο ατμός.

  • ν δεν έχουν τοποθετηθεί τα καλύμματα, μην θέτετε το μηχάνημα σε λειτουργία.

  • Κρατάτε τα δάχτυλα, τα χέρια και τα ρούχα σας μακριά από τον περιστρεφόμενο ανεμιστήρα και τον ιμάντα κίνησης.

  Προδιαγραφές ψυκτικού υγρού

  Το δοχείο ψυκτικού υγρού περιέχει από το εργοστάσιο διάλυμα 50/50 νερού και ψυκτικού υγρού αιθυλενογλυκόλης μακράς διαρκείας.

  Important: Χρησιμοποιείτε μόνο ψυκτικά υγρά του εμπορίου που καλύπτουν τις προδιαγραφές που αναγράφονται στον πίνακα «Πρότυπα ψυκτικών υγρών μακράς διάρκειας».Μη χρησιμοποιείτε συμβατικό (πράσινο) ψυκτικό υγρό τεχνολογίας ανόργανων οξέων (IAT) στο μηχάνημά σας. Μην αναμιγνύετε ψυκτικά υγρά μακράς διαρκείας με συμβατικά.

  Πίνακας τύπων ψυκτικού υγρού

  Τύπος ψυκτικού υγρού αιθυλενογλυκόλης

  Τύπος αναστολέα διάβρωσης

  ντιπηκτικό μακράς διαρκείας

  Τεχνολογίας οργανικών οξέων (OAT)

  Important: Μη βασίζεστε στο χρώμα του ψυκτικού υγρού για να διακρίνετε τη διαφορά ανάμεσα σε ένα συμβατικό (πράσινο) ψυκτικό υγρό τεχνολογίας ανόργανων οξέων (IAT) και ένα μακράς διαρκείας.Οι κατασκευαστές ψυκτικών υγρών μακράς διαρκείας χρησιμοποιούν τους εξής χρωματισμούς: κόκκινο, ροζ, πορτοκαλί, κίτρινο, μπλε, γαλαζοπράσινο, μοβ και πράσινο. Χρησιμοποιείτε ψυκτικά υγρά που καλύπτουν τις προδιαγραφές του πίνακα «Πρότυπα ψυκτικών υγρών μακράς διάρκειας».

  Πρότυπα ψυκτικών υγρών μακράς διάρκειας

  ATSM International

  SAE International

  D3306 και D4985

  J1034, J814 και 1941

  Important: Η αναλογία του διαλύματος ψυκτικού υγρού και νερού πρέπει να είναι 50/50.

  • Συμβουλή: Εάν χρησιμοποιείτε συμπυκνωμένο ψυκτικό υγρό, αναμίξτε το με απεσταγμένο νερό.

  • Προτεινόμενη επιλογή: Εάν δεν διαθέτετε απεσταγμένο νερό, χρησιμοποιήστε έτοιμο διάλυμα ψυκτικού υγρού αντί για συμπυκνωμένο.

  • Ελάχιστη απαίτηση: Εάν δεν διαθέτετε ούτε απεσταγμένο νερό ούτε έτοιμο διάλυμα ψυκτικού υγρού, αναμίξτε συμπυκνωμένο ψυκτικό υγρό με καθαρό πόσιμο νερό.

  Έλεγχος του συστήματος ψύξης και της στάθμης του ψυκτικού

  Περιοδικότητα εργασιών συντήρησηςΔιαδικασία συντήρησης
  Πριν από κάθε χρήση ή καθημερινά
 • Ελέγξτε το σύστημα ψύξης και τη στάθμη του ψυκτικού.
 • πομακρύνετε τα ξένα υλικά από τον χώρο του κινητήρα, το ψυγείο λαδιού και το ψυγείο (καθαρίζετε συχνότερα υπό συνθήκες αυξημένων ρύπων ή σκόνης).
 • Κάθε 1500 ώρες
 • λλάξτε το ψυκτικό του κινητήρα
 • Με τον κινητήρα κρύο, η στάθμη του ψυκτικού υγρού στο δοχείο διαστολής δεν πρέπει να είναι ψηλότερα από την ένδειξη Κρύο που υπάρχει στο πλάι του δοχείου (Σχήμα 72). Με τον κινητήρα ζεστό, η στάθμη του ψυκτικού υγρού στο δοχείο διαστολής δεν πρέπει να είναι ψηλότερα από την ένδειξη Πλήρες (Ζεστό).

  Εάν με το κινητήρα κρύο η στάθμη του ψυκτικού είναι ψηλότερα από την ένδειξη Κρύο τότε, όταν ο κινητήρας λειτουργήσει και ζεσταθεί, μπορεί να υπάρξει διαρροή ψυκτικού από το δοχείο.

  1. Ελέγχετε τη στάθμη του ψυκτικού στο δοχείο με τον κινητήρα κρύο.

   g325684
  2. Εάν το ψυκτικό, όταν είναι κρύο, δεν φαίνεται ή είναι χαμηλότερα από την ένδειξη Κρύο, αφαιρέστε την τάπα του δοχείου διαστολής και προσθέστε όσο συνιστώμενο ψυκτικό υγρό [ανατρέξτε στην ενότητα Προδιαγραφές ψυκτικού υγρού] απαιτείται για να ανέβει η στάθμη στην ένδειξη Κρύο.

   Important: Μη χρησιμοποιείτε μόνο νερό ή ψυκτικά με βάση το οινόπνευμα.Μη γεμίσετε περισσότερο από την ένδειξη Κρύο του δοχείου.

  3. Τοποθετήστε την τάπα του δοχείου διαστολής.

  Έλεγχος της σήτας εισαγωγής αέρα του καπό

  Περιοδικότητα εργασιών συντήρησηςΔιαδικασία συντήρησης
  Κάθε 50 ώρες
 • Έλεγχος της σήτας εισαγωγής αέρα του καπό.
 • g309128
  1. νοίξτε το καπό· ανατρέξτε στην ενότητα νύψωση του καπό.

  2. Καθαρίστε τη σήτα του καπό (απεικονίζεται στο Σχήμα 73) με πεπιεσμένο αέρα. Κατευθύνετε τον αέρα προς τα έξω από το μηχάνημα.

  Έλεγχος των πτερυγίων ψύξης

  Περιοδικότητα εργασιών συντήρησηςΔιαδικασία συντήρησης
  Κάθε 50 ώρες
 • Ελέγξτε και καθαρίστε τη σήτα εισαγωγής αέρα του καπό.
 • Κάθε 250 ώρες
 • Ελέγξτε και καθαρίστε τα πτερύγια ψύξης (καθαρίζετε συχνότερα υπό συνθήκες αυξημένων ρύπων ή σκόνης).
  • Καθαρίστε τα πτερύγια του ψυγείου με πεπιεσμένο αέρα. Κατευθύνετε τον αέρα προς τα έξω από το μηχάνημα (Σχήμα 74).

   Important: Μη χρησιμοποιήσετε νερό για να καθαρίσετε τα πτερύγια.

   g299819
  • Ισιώστε με προσοχή τυχόν λυγισμένα πτερύγια.

  Επιθεώρηση εύκαμπτων σωλήνων συστήματος ψύξης

  Περιοδικότητα εργασιών συντήρησηςΔιαδικασία συντήρησης
  Κάθε 200 ώρες
 • Επιθεωρήστε τους εύκαμπτους σωλήνες του συστήματος ψύξης.
 • Επιθεωρήστε τους εύκαμπτους σωλήνες του συστήματος ψύξης για διαρροές, τσακίσματα, χαλαρωμένες στηρίξεις, φθορές, χαλαρωμένα συνδετικά εξαρτήματα, φθορές από τον καιρό και χημικές αλλοιώσεις. Πραγματοποιείτε όλες τις απαραίτητες επισκευές προτού χρησιμοποιήσετε το μηχάνημα.

  Συντήρηση φρένων

  Έλεγχος και ρύθμιση του χειρόφρενου

  Περιοδικότητα εργασιών συντήρησηςΔιαδικασία συντήρησης
  Κάθε 400 ώρες
 • Ελέγξτε το χειρόφρενο και ρυθμίστε το εάν χρειάζεται.
 • Έλεγχος του χειρόφρενου

  1. Τοποθετήστε τρίποδες στήριξης κάτω από την εμπρός πλευρά του μηχανήματος· ανατρέξτε στην ενότητα νύψωση εμπρός πλευράς του μηχανήματος.

  2. φαιρέστε τους εμπρός τροχούς.

  3. Μετακινήστε το χειρόφρενο στη θέση πενεργοποιημένο ανατρέξτε στην ενότητα Χειρόφρενο.

  4. Περιστρέψτε τα ταμπούρα (Σχήμα 75) με το χέρι.

   • Εάν αισθάνεστε αντίσταση καθώς περιστρέφετε τα ταμπούρα με το χέρι, δεν χρειάζεται ρύθμιση.

   • Εάν δεν αισθάνεστε αντίσταση καθώς περιστρέφετε τα ταμπούρα με το χέρι, χρειάζεται ρύθμιση· ανατρέξτε στην ενότητα Ρύθμιση του χειρόφρενου.

   g312869
  5. Τοποθετήστε τους εμπρός τροχούς και σφίξτε τα παξιμάδια των τροχών· ανατρέξτε στην ενότητα Σύσφιξη των παξιμαδιών τροχών.

  Ρύθμιση του χειρόφρενου

  1. κινητοποιήστε τους τροχούς με τάκους.

  2. εβαιωθείτε ότι το χειρόφρενο είναι απενεργοποιημένο.

  3. Εντοπίστε τη βάση για τις ντίζες του φρένου (Σχήμα 76) στην κάτω πλευρά του μηχανήματος, κοντά στον αριστερό τροχό.

   g299613
  4. Ξεσφίξτε τα άνω ασφαλιστικά παξιμάδια μέχρι να δημιουργηθεί διάκενο 3,2 mm (1/8") έως 4,8 mm (3/16").

  5. Τραβήξτε τη μια ντίζα προς τα κάτω μέχρι το άνω ασφαλιστικό παξιμάδι να έρθει σε επαφή με τη βάση.

  6. Σφίξτε το κάτω ασφαλιστικό παξιμάδι.

  7. Επαναλάβετε τα βήματα 5 και 6 για την άλλη ντίζα.

  8. Ελέγξτε το χειρόφρενο· ανατρέξτε στην ενότητα Έλεγχος του χειρόφρενου.

  Συντήρηση ιμάντων

  Έλεγχος της τάνυσης του ιμάντα του εναλλάκτη

  Περιοδικότητα εργασιών συντήρησηςΔιαδικασία συντήρησης
  Μετά τις πρώτες 10 ώρες
 • Ελέγξτε την τάνυση του ιμάντα του εναλλάκτη.
 • Μετά τις πρώτες 50 ώρες
 • Ελέγξτε την τάνυση του ιμάντα του εναλλάκτη.
 • Κάθε 100 ώρες
 • Ελέγξτε την κατάσταση και την τάνυση του ιμάντα του εναλλάκτη.
 • Ένας σωστά τεντωμένος ιμάντας μετατοπίζεται κατά 10 mm (3/8") εάν ασκήσετε δύναμη 4,5 kg στο μέσο του μεταξύ των τροχαλιών.

  Εάν η μετατόπιση δεν είναι 10 mm (3/8"), εκτελέστε τα παρακάτω βήματα:

  1. Ξεσφίξτε το μπουλόνι στερέωσης του εναλλάκτη (Σχήμα 68).

   g020537
  2. Τεντώστε ή χαλαρώστε τον ιμάντα του εναλλάκτη και σφίξτε το μπουλόνι.

  3. Ελέγξτε ξανά τη μετατόπιση του ιμάντα για να βεβαιωθείτε ότι είναι σωστά τεντωμένος.

  Σέρβις του ιμάντα κίνησης

  Έλεγχος του ιμάντα κίνησης

  Περιοδικότητα εργασιών συντήρησηςΔιαδικασία συντήρησης
  Κάθε 100 ώρες
 • Ελέγξτε την κατάσταση του ιμάντα κίνησης.
 • Επιθεωρήστε τον ιμάντα κίνησης για ίχνη υπερβολικής φθοράς ή βλάβης.

  ντικαταστήστε τον ιμάντα, εάν είναι υπερβολικά φθαρμένος ή κατεστραμμένος· ανατρέξτε στην ενότητα ντικατάσταση του ιμάντα κίνησης.

  ντικατάσταση του ιμάντα κίνησης

  g300570

  φαίρεση του ιμάντα κίνησης

  1. ποσυνδέστε τον άξονα του PTO από το κιβώτιο του παρελκομένου· ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο Χειριστή του παρελκομένου.

  2. ποσυνδέστε τη φίσα της πλεξούδας καλωδίωσης του συμπλέκτη από την πλεξούδα του μηχανήματος (Σχήμα 79).

   g300592
  3. φαιρέστε το μπουλόνι, τη ροδέλα και το παξιμάδι από τους μεταλλικούς και ελαστικούς ιμάντες (Σχήμα 79) που υπάρχουν στο πλαίσιο.

   Μέσα στον ελαστικό ιμάντα υπάρχει ένας αποστάτης. Φροντίστε να μην χαθεί.

  4. Ζητήστε από ένα βοηθό να χαλαρώσει τον ιμάντα χρησιμοποιώντας την καστάνια και, μετά, αφαιρέστε τον ιμάντα από την τροχαλία της αντλίας, την ελεύθερη τροχαλία και την τροχαλία του κινητήρα.

  5. Περάστε τον ιμάντα πάνω από τον συμπλέκτη και εμπρός από τον άξονα του PTO.

  Εγκατάσταση του ιμάντα κίνησης

  1. Περάστε τον ιμάντα μέσα από τον άξονα του PTO, πάνω από τον συμπλέκτη και πάνω στην τροχαλία του κινητήρα.

  2. Ζητήστε από ένα βοηθό να κατεβάσει την ελεύθερη τροχαλία χρησιμοποιώντας την καστάνια.

  3. Περάστε τον ιμάντα στην τροχαλία του κινητήρα, την ελεύθερη τροχαλία και την τροχαλία της αντλίας (Σχήμα 78).

  4. φαιρέστε την καστάνια από τον βραχίονα της ελεύθερης τροχαλίας.

  5. εβαιωθείτε ότι ο αποστάτης του ελαστικού ιμάντα βρίσκεται στη θέση του.

  6. Χρησιμοποιήστε το μπουλόνι, τη ροδέλα και το παξιμάδι που αφαιρέσατε για να στερεώσετε το άκρο των μεταλλικών και ελαστικών ιμάντων στο πλαίσιο.

  7. Συνδέστε τη φίσα της πλεξούδας καλωδίωσης του συμπλέκτη στην πλεξούδα του μηχανήματος.

  Συντήρηση συστήματος χειριστηρίων

  Ρύθμιση διάκενου συμπλέκτη του PTO

  Περιοδικότητα εργασιών συντήρησηςΔιαδικασία συντήρησης
  Κάθε 200 ώρες
 • Ρυθμίστε το διάκενο συμπλέκτη του PTO.
  1. φήστε τον κινητήρα να κρυώσει.

  2. νοίξτε το καπό του κινητήρα.

  3. Ρυθμίστε το ελεύθερο διάκενο έτσι ώστε μια λεπίδα φίλερ πάχους 0,3 mm (0,012") να περνάει με ελαφριά πίεση μεταξύ των θερμουίτ (δίσκο) και της πλάκας πίεσης (πλατό) του συμπλέκτη (Σχήμα 80).

   Note: Μπορείτε να μειώσετε το διάκενο στρέφοντας δεξιόστροφα τα παξιμάδια ρύθμισης (Σχήμα 80). Το μέγιστο διάκενο λειτουργίας είναι 0,6 mm (0,024"). Ρυθμίστε και τα 3 ελεύθερα διάκενα στα 0,3 mm (0,012").

   g299611
  4. φού ρυθμίσετε τα 3 διάκενα, ελέγξτε ξανά και τα 3.

   Note: Η ρύθμιση σε 1 διάκενο μπορεί να αλλάξει τα υπόλοιπα.

  Ρύθμιση αναστολέα του πεντάλ γκαζιού

  Μπορείτε να ρυθμίσετε το πεντάλ του γκαζιού είτε για μεγαλύτερη άνεση του χειριστή είτε για μείωση της μέγιστης ταχύτητας εμπροσθοπορείας του μηχανήματος.

  1. Μετακινήστε το πεντάλ του γκαζιού τέρμα μπροστά (Σχήμα 81).

   Note: Το πεντάλ του γκαζιού πρέπει να ακουμπά στον αναστολέα προτού η αντλία επιτύχει τη μέγιστη διαδρομή.

   g320590
  2. Εάν το πεντάλ του γκαζιού δεν ακουμπά στον αναστολέα ή εάν θέλετε να μειώσετε την ταχύτητα εμπροσθοπορείας του μηχανήματος, κάντε τα εξής:

   1. κινητοποιήστε τον αναστολέα του πεντάλ του γκαζιού (Σχήμα 81) με ένα κλειδί.

   2. Ξεσφίξτε το ασφαλιστικό παξιμάδι που υπάρχει στην κάτω πλευρά του υποποδίου (Σχήμα 82).

    g320591
   3. Μετακινήστε το πεντάλ του γκαζιού στη θέση τέρμα μπροστά (Σχήμα 81).

   4. Με τον αναστολέα του πεντάλ του γκαζιού ακίνητο, ρυθμίστε το ασφαλιστικό παξιμάδι στην επάνω πλευρά του υποποδίου (Σχήμα 81) μέχρι το πεντάλ του γκαζιού να ακουμπήσει στον αναστολέα.

   5. υξήστε το μήκος του αναστολέα του πεντάλ γκαζιού περιστρέφοντάς τον αριστερόστροφα κατά 1 πλήρη στροφή ώστε να απομακρυνθεί από το ασφαλιστικό παξιμάδι στην επάνω πλευρά του υποποδίου.

    Note: Εάν μειώσετε το μήκος του αναστολέα του πεντάλ γκαζιού θα αυξήσετε την ταχύτητα εμπροσθοπορείας του μηχανήματος.

   6. Κρατώντας τον αναστολέα του πεντάλ του γκαζιού ακίνητο, σφίξτε το ασφαλιστικό παξιμάδι στην κάτω πλευρά του υποποδίου (Σχήμα 81 και Σχήμα 82) με ροπή 37 έως 45 N∙m.

   7. εβαιωθείτε ότι το πεντάλ του γκαζιού ακουμπά στον αναστολέα προτού η αντλία επιτύχει τη μέγιστη διαδρομή.

    Note: Εάν το πεντάλ του γκαζιού δεν ακουμπά στον αναστολέα επαναλάβετε τα βήματα 1 έως 7.

  Συντήρηση υδραυλικού συστήματος

  σφάλεια υδραυλικού συστήματος

  • Σε περίπτωση διείσδυσης υγρού στο δέρμα αναζητήστε αμέσως τη βοήθεια ιατρού. ν διαπεράσει υγρό το δέρμα, θα πρέπει να αφαιρεθεί χειρουργικά εντός λίγων ωρών από γιατρό.

  • Προτού αναπτύξετε πίεση στο σύστημα, βεβαιωθείτε ότι οι υδραυλικές σωληνώσεις και οι εύκαμπτοι σωλήνες βρίσκονται σε καλή κατάσταση και ότι έχουν σφιχτεί σωστά όλοι οι σύνδεσμοι του υδραυλικού συστήματος.

  • Κρατάτε το σώμα και τα χέρια σας μακριά από μικρές τρύπες ή ακροφύσια από τα οποία εκτινάσσεται υδραυλικό υγρό με μεγάλη πίεση.

  • Για να εντοπίσετε τυχόν διαρροές του υδραυλικού συστήματος χρησιμοποιείτε χαρτόνι ή χαρτί.

  • Προτού εκτελέσετε οποιαδήποτε εργασία στο υδραυλικό σύστημα εκτονώνετε με ασφάλεια όλη την πίεση από αυτό.

  Προδιαγραφές υδραυλικού υγρού

  Η δεξαμενή γεμίζεται στο εργοστάσιο με περίπου 22,7 l υψηλής ποιότητας υδραυλικό υγρό. Ελέγξτε τη στάθμη του υδραυλικού υγρού προτού θέσετε τον κινητήρα σε λειτουργία για πρώτη φορά και, στη συνέχεια, ελέγχετε τη στάθμη καθημερινά· ανατρέξτε στην ενότητα Έλεγχος της στάθμης του υδραυλικού υγρού.

  Συνιστώμενο ανταλλακτικό υγρό: Toro PX Extended Life Hydraulic Fluid· διατίθεται σε κάδους των 19 l (5 γαλόνια ΗΠ) ή βαρέλια 208 l (55 γαλόνια ΗΠ).

  Note: Εάν χρησιμοποιείτε το συνιστώμενο ανταλλακτικό υγρό, απαιτείται λιγότερο συχνή αλλαγή υγρού και φίλτρου στο μηχάνημα.

  Εναλλακτικά υδραυλικά υγρά: Εάν το Toro PX Extended Life Hydraulic Fluid δεν είναι διαθέσιμο, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε άλλο συμβατικό υδραυλικό υγρό με βάση το πετρέλαιο, εφόσον οι προδιαγραφές του περιλαμβάνονται στο εύρος που παρατίθεται στη συνέχεια για όλες τις ιδιότητες του υλικού και πληροί όλα τα ισχύοντα πρότυπα του κλάδου. Μην χρησιμοποιείτε συνθετικό υγρό. Για να βρείτε το προϊόν που ανταποκρίνεται στις ανάγκες σας, συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπο από τον οποίο προμηθεύεστε τα λιπαντικά σας.

  Note: Η Toro δεν αναλαμβάνει ευθύνη για ζημιές που προκαλούνται από χρήση ακατάλληλων υποκατάστατων, οπότε χρησιμοποιήστε μόνο προϊόντα αξιόπιστων κατασκευαστών οι οποίοι τεκμηριώνουν τις συστάσεις τους.

  Υδραυλικό υγρό με υψηλό δείκτη ιξώδους / χαμηλό σημείο ροής και αντιφθορικές ιδιότητες, ISO VG 46

  Ιδιότητες υλικού: 
   Ιξώδες, ASTM D445cSt στους 40°C 44 έως 48
   Δείκτης ιξώδους ASTM D2270140 ή υψηλότερος
   Σημείο ροής, ASTM D97-37°C έως -45°C
  Προδιαγραφές κλάδου:Eaton Vickers 694 (I-286-S, M-2950-S/35VQ25 ή M-2952-S)

  Note: Πολλά υδραυλικά υγρά είναι σχεδόν άχρωμα, οπότε ο εντοπισμός διαρροών είναι δύσκολος. Διατίθεται πρόσθετο κόκκινου χρώματος για το υδραυλικό υγρό σε φιάλες των 20 ml. Μία φιάλη αρκεί για 15 έως 22 l (4 έως 6 γαλόνια ΗΠ) υδραυλικού υγρού. Παραγγείλετε το προϊόν με κωδικό 44-2500 στον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο της Toro.

  Important: Το υγρό Toro Premium Synthetic Biodegradable Hydraulic Fluid είναι το μόνο συνθετικό βιοδιασπώμενο υδραυλικό υγρό που είναι εγκεκριμένο από την Toro. υτό το υγρό είναι συμβατό με τα ελαστομερή που χρησιμοποιούνται στα υδραυλικά συστήματα Toro και είναι κατάλληλο για μεγάλο εύρος συνθηκών θερμοκρασίας. Το υγρό είναι συμβατό με τα συμβατικά ορυκτέλαια, αλλά για μέγιστη βιοαποδομησιμότητα και απόδοση, θα πρέπει να γίνεται σχολαστική έκπλυση του συμβατικού υγρού από το υδραυλικό σύστημα. Το λάδι διατίθεται σε κάδους 19 l (5 γαλόνια ΗΠ) ή 208 l (55 γαλόνια ΗΠ) από τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο της Toro.

  Έλεγχος της στάθμης του υδραυλικού υγρού

  Περιοδικότητα εργασιών συντήρησηςΔιαδικασία συντήρησης
  Πριν από κάθε χρήση ή καθημερινά
 • Ελέγξτε τη στάθμη του υδραυλικού υγρού.
  1. Σταθμεύστε το μηχάνημα σε επίπεδο έδαφος, χαμηλώστε τη μονάδα κοπής, βάλτε χειρόφρενο, σβήστε τον κινητήρα και αφαιρέστε το κλειδί.

  2. φαιρέστε την τάπα από τη δεξαμενή υδραυλικού υγρού (Σχήμα 83).

   g285821
  3. φαιρέστε τον δείκτη στάθμης από τη δεξαμενή υδραυλικού υγρού και σκουπίστε τον με καθαρό πανί (Σχήμα 83).

  4. Εισαγάγετε τον δείκτη στάθμης στη δεξαμενή υδραυλικού υγρού.

  5. φαιρέστε τον δείκτη στάθμης και ελέγξτε τη στάθμη του υγρού (Σχήμα 84).

   • Με εγκατεστημένη μονάδα κοπής: Η στάθμη του υδραυλικού υγρού είναι σωστή όταν βρίσκεται ανάμεσα στις 2 κάτω ενδείξεις του δείκτη στάθμης (A στο Σχήμα 84). Η στάθμη θεωρείται επίσης αποδεκτή εάν βρίσκεται υψηλότερα από τις κάτω ενδείξεις.

   • Με εγκατεστημένο κιτ εύκαμπτων σωλήνων υδραυλικά κινούμενου παρελκομένου: Η στάθμη του υδραυλικού υγρού είναι σωστή όταν βρίσκεται ανάμεσα στις 2 άνω ενδείξεις του δείκτη στάθμης (B στο Σχήμα 84).

   g286314
  6. Εάν η στάθμη του υγρού βρίσκεται χαμηλότερα από την κατώτερη ένδειξη (ανάλογα με το εγκατεστημένο παρελκόμενό σας, ανατρέξτε στο βήμα 5) του δείκτη, προσθέστε το προβλεπόμενο υδραυλικό υγρό στη δεξαμενή. Επαναλάβετε τα βήματα 3 έως 5 μέχρι η στάθμη να βρίσκεται ανάμεσα στις 2 κατάλληλες ενδείξεις του δείκτη στάθμης.

  7. Εισαγάγετε τον δείκτη στάθμης και την τάπα στη δεξαμενή υδραυλικού υγρού.

  8. Σφίξτε την τάπα με το χέρι.

   Important: Μη χρησιμοποιείτε εργαλείο για να σφίξετε την τάπα.

  9. Ελέγξτε όλους τους υδραυλικούς εύκαμπτους σωλήνες και συνδέσμους για διαρροές.

  λλαγή του υδραυλικού υγρού και του υδραυλικού φίλτρου

  Περιοδικότητα εργασιών συντήρησηςΔιαδικασία συντήρησης
  Μετά τις πρώτες 1000 ώρες
 • λλάξτε το υδραυλικό υγρό και το υδραυλικό φίλτρο.
 • Κάθε 800 ώρες
 • λλάξτε το υδραυλικό φίλτρο (εάν δεν χρησιμοποιείτε το συνιστώμενο υδραυλικό υγρό ή εάν γεμίσατε κάποια στιγμή τη δεξαμενή με εναλλακτικό υγρό).
 • λλάξτε το υδραυλικό φίλτρο (εάν δεν χρησιμοποιείτε το συνιστώμενο υδραυλικό υγρό ή εάν γεμίσατε κάποια στιγμή τη δεξαμενή με εναλλακτικό υγρό).
 • Κάθε 1000 ώρες
 • λλάξτε το υδραυλικό φίλτρο (εάν χρησιμοποιείτε το συνιστώμενο υδραυλικό υγρό).
 • Κάθε 2000 ώρες
 • λλάξτε το υδραυλικό υγρό (εάν χρησιμοποιείτε το συνιστώμενο υδραυλικό υγρό).
 • Εάν το υδραυλικό υγρό έχει ίχνη ρύπανσης, επικοινωνήστε με τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο της Toro, καθώς απαιτείται έκπλυση του συστήματος. Το υγρό που έχει υποστεί ρύπανση έχει γαλακτώδη ή μαύρη όψη σε σύγκριση με το καθαρό υγρό.

  Important: Χρησιμοποιείτε ανταλλακτικά φίλτρα της Toro· ανατρέξτε στον Κατάλογο ανταλλακτικών του μηχανήματος. Η χρήση οποιουδήποτε άλλου φίλτρου μπορεί να ακυρώσει την εγγύηση για ορισμένα εξαρτήματα.

  1. Σταθμεύστε το μηχάνημα σε επίπεδο έδαφος, χαμηλώστε τη μονάδα κοπής, βάλτε χειρόφρενο, σβήστε τον κινητήρα και αφαιρέστε το κλειδί.

  2. Τοποθετήστε ένα μεγάλο δοχείο συλλογής κάτω από τη δεξαμενή υδραυλικού υγρού.

  3. φαιρέστε την τάπα και τον δείκτη στάθμης της δεξαμενής υδραυλικού υγρού.

  4. φαιρέστε την τάπα αποστράγγισης (Σχήμα 85) από την κάτω πλευρά της δεξαμενής και αφήστε το υδραυλικό υγρό να αδειάσει στο δοχείο.

   g286315
  5. Καθαρίστε τον χώρο γύρω από την επιφάνεια τοποθέτησης του φίλτρου.

  6. Τοποθετήστε ένα δοχείο συλλογής κάτω από το φίλτρο (Σχήμα 85), αφαιρέστε το φίλτρο και αφήστε το υπόλοιπο υγρό να αδειάσει στο δοχείο.

  7. Λιπάνετε την τσιμούχα του καινούριου φίλτρου και γεμίστε το με υδραυλικό υγρό.

  8. εβαιωθείτε ότι η επιφάνεια τοποθέτησης του φίλτρου είναι καθαρή και βιδώστε το φίλτρο μέχρι να έρθει σε επαφή με αυτήν και, στη συνέχεια, σφίξτε το φίλτρο περιστρέφοντάς το κατά 1/2 στροφή ακόμα.

  9. Γεμίστε τη δεξαμενή με υδραυλικό υγρό· ανατρέξτε στην ενότητα Έλεγχος της στάθμης του υδραυλικού υγρού.

   Important: Χρησιμοποιείτε μόνο τα προβλεπόμενα υδραυλικά υγρά. Η χρήση άλλων υγρών μπορεί να προκαλέσει βλάβη στο υδραυλικό σύστημα.

  10. Όταν σταματήσει η ροή του υδραυλικού υγρού, τοποθετήστε ξανά την τάπα αποστράγγισης.

  11. Τοποθετήστε τον δείκτη στάθμης και την τάπα της δεξαμενής.

  12. Θέστε τον κινητήρα σε λειτουργία και χρησιμοποιήστε όλα τα υδραυλικά χειριστήρια με την παρακάτω σειρά για να κατανείμετε το υδραυλικό υγρό σε όλο το σύστημα.

   1. Χρησιμοποιήστε το πεντάλ γκαζιού για να κινήσετε το μηχάνημα προς τα εμπρός και πίσω.

   2. Χρησιμοποιήστε το τιμόνι για να στρίψετε τους τροχούς τέρμα δεξιά και τέρμα αριστερά.

   3. Χρησιμοποιήστε τον διακόπτη ανύψωσης για να ανυψώσετε και να χαμηλώσετε το παρελκόμενο (π.χ. μονάδα κοπής).

  13. Ελέγξτε για τυχόν διαρροές και σβήστε τον κινητήρα.

  14. Ελέγξτε τη στάθμη του υδραυλικού υγρού στη δεξαμενή· ανατρέξτε στην ενότητα Έλεγχος της στάθμης του υδραυλικού υγρού.

  Έλεγχος των υδραυλικών σωληνώσεων και εύκαμπτων σωλήνων

  Περιοδικότητα εργασιών συντήρησηςΔιαδικασία συντήρησης
  Κάθε 2 χρόνια
 • ντικαταστήστε τους κινούμενους εύκαμπτους σωλήνες.
 • Επιθεωρείτε καθημερινά τις υδραυλικές σωληνώσεις και τους εύκαμπτους σωλήνες για διαρροές, τσακίσματα, χαλαρωμένα στηρίγματα, φθορά, χαλάρωση συνδέσεων, φθορές από τον καιρό και χημικές αλλοιώσεις. Πραγματοποιείτε όλες τις απαραίτητες επισκευές προτού χρησιμοποιήσετε το μηχάνημα.

  Συντήρηση καμπίνας

  Καθαρισμός της καμπίνας

  Important: Να είστε προσεκτικοί με τις τσιμούχες της καμπίνας (Σχήμα 86). Εάν χρησιμοποιείτε πλυστικό υψηλής πίεσης, διατηρείτε το ακροφύσιό του σε απόσταση τουλάχιστον 0,6 m (2') από το μηχάνημα. Μη στρέφετε το πλυστικό υψηλής πίεσης απευθείας στις τσιμούχες της καμπίνας ή κάτω από τον πίσω πρόβολο.

  g034330

  Καθαρισμός των φίλτρων αέρα της καμπίνας

  Περιοδικότητα εργασιών συντήρησηςΔιαδικασία συντήρησης
  Κάθε 400 ώρες
 • Καθαρίστε τα φίλτρα αέρα της καμπίνας. ντικαταστήστε τα εάν έχουν σκιστεί ή λερωθεί υπερβολικά.
  1. φαιρέστε τις χειρόβιδες και τις γρίλιες από τον πίσω πρόβολο της καμπίνας (Σχήμα 87).

   g251432
  2. φαιρέστε τα φίλτρα αέρα από την καμπίνα.

  3. Καθαρίστε τα φίλτρα, φυσώντας μέσα από αυτά ξηρό, καθαρό, πεπιεσμένο αέρα.

   Important: Εάν κάποιο φίλτρο έχει οπή, σκίσιμο ή άλλη φθορά, αντικαταστήστε το.

  4. Χρησιμοποιήστε τις χειρόβιδες και τις γρίλιες για να εγκαταστήσετε τα φίλτρα στην καμπίνα (Σχήμα 87).

  Καθαρισμός του φίλτρου συμπυκνωτή της καμπίνας

  Σκοπός του φίλτρου συμπυκνωτή της καμπίνας είναι να μην επιτρέπει στα μεγάλα ξένα σώματα, όπως γρασίδι και φύλλα, να εισέλθουν στον συμπυκνωτή της καμπίνας και τους ανεμιστήρες του συμπυκνωτή.

  1. Τραβήξτε το κάλυμμα σήτας προς τα κάτω.

  2. Καθαρίστε το φίλτρο του συμπυκνωτή με νερό.

   Note: Μην χρησιμοποιείτε πλυστικό υψηλής πίεσης.

   Important: Εάν το φίλτρο έχει οπή, σκίσιμο ή άλλη φθορά, αντικαταστήστε το.

  3. φήστε το φίλτρο να στεγνώσει εντελώς προτού το τοποθετήσετε στο μηχάνημα.

  4. Περιστρέψτε τη σήτα του φίλτρου γύρω από τις γλωττίδες μέχρι το μάνδαλο να ασφαλίσει στο συγκρότημα στερέωσης (Σχήμα 88).

   g032951

  ντικατάσταση φωτός οροφής

  Note: νατρέξτε στον Κατάλογο ανταλλακτικών για τον κωδικό του κατάλληλου λαμπτήρα.

  1. Χρησιμοποιήστε ένα κατσαβίδι για να αφαιρέσετε το διαφανές κάλυμμα από τον πίνακα ελέγχου. (Σχήμα 89).

   g253616
  2. φαιρέστε τον λαμπτήρα από το ντουί (Σχήμα 89).

  3. Τοποθετήστε καινούριο λαμπτήρα στο ντουί.

  4. Τοποθετήστε το διαφανές κάλυμμα στον πίνακα ελέγχου.

  Πλήρωση του δοχείου υαλοκαθαριστήρων

  Note: Το δοχείο υαλοκαθαριστήρων βρίσκεται δίπλα στον κινητήρα, στη δεξιά πλευρά του μηχανήματος.

  1. φαιρέστε την τάπα (Σχήμα 90) από το δοχείο.

   g353836
  2. Γεμίστε το δοχείο με υγρό υαλοκαθαριστήρων.

  3. Τοποθετήστε ξανά την τάπα στο δοχείο.

  Αποθήκευση

  σφάλεια αποθήκευσης

  • Σβήστε τον κινητήρα, αφαιρέστε το κλειδί και περιμένετε να ακινητοποιηθούν όλα τα κινούμενα μέρη προτού απομακρυνθείτε από τη θέση χειριστή. Πριν προβείτε σε ρύθμιση, σέρβις, καθαρισμό ή αποθήκευση του μηχανήματος, αφήστε το μηχάνημα να κρυώσει.

  • Μην αποθηκεύετε το μηχάνημα ή τα δοχεία καυσίμων σε χώρους με γυμνές φλόγες, σπινθήρες ή φλόγα-πιλότο (π.χ. σε καυστήρα, λέβητα ή άλλη συσκευή).

  Προετοιμασία του μηχανήματος

  Important: Μην χρησιμοποιείτε υφάλμυρο ή ακάθαρτο νερό για τον καθαρισμό του μηχανήματος.

  1. Σταθμεύστε το μηχάνημα σε επίπεδο έδαφος, βάλτε χειρόφρενο, σβήστε τον κινητήρα, αφαιρέστε το κλειδί και περιμένετε να ακινητοποιηθούν όλα τα κινούμενα μέρη πριν κατεβείτε από το μηχάνημα.

  2. Καθαρίστε σχολαστικά το μηχάνημα, τη μονάδα κοπής και τον κινητήρα.

   Important: Μη χρησιμοποιείτε νερό υπό υψηλή πίεση κοντά στα ηλεκτρικά χειριστήρια ή τις τσιμούχες της καμπίνας, διότι μπορεί να προκαλέσετε βλάβη.

  3. Ελέγξτε και ρυθμίστε την πίεση αέρα στα ελαστικά· ανατρέξτε στην ενότητα Έλεγχος πίεσης αέρα ελαστικών.

  4. Ελέγξτε τις υδραυλικές σωληνώσεις και τους εύκαμπτους σωλήνες. Επισκευάστε όπως απαιτείται.

  5. Ελέγξτε τη στάθμη του υδραυλικού υγρού· ανατρέξτε στην ενότητα Έλεγχος της στάθμης του υδραυλικού υγρού.

  6. φαιρέστε, ακονίστε, ζυγοσταθμίστε και τοποθετήστε πάλι στη θέση τους τις λεπίδες της μονάδας κοπής.

  7. Ελέγξτε για τυχόν χαλάρωση των εξαρτημάτων σύνδεσης και σφίξτε τα όπως απαιτείται.

  8. Λιπάνετε όλα τα γρασαδοράκια και απλώστε λάδι στα σημεία περιστροφής. ν έχει παραμείνει λιπαντικό, σκουπίστε το.

  9. Εάν υπάρχουν βαμμένες επιφάνειες που έχουν γδαρθεί, ξεφλουδίσει ή σκουριάσει, τρίψτε τις ελαφρά με γυαλόχαρτο και βάψτε τις με χρώμα επιδιόρθωσης. Επισκευάστε τυχόν βαθουλώματα στο μεταλλικό αμάξωμα.