Εισαγωγή

Το παρόν χλοοκοπτικό μηχάνημα γκαζόν με κάθισμα χειριστή με περιστροφική λεπίδα προορίζεται για οικιακή χρήση. Είναι σχεδιασμένο κυρίως για την κοπή γρασιδιού σε καλά συντηρημένο γκαζόν. Η χρήση αυτού του προϊόντος για άλλους σκοπούς πέραν του προβλεπόμενου ενδέχεται να ενέχει κινδύνους για εσάς και για τους διερχομένους.

Διαβάστε αυτές τις πληροφορίες προσεκτικά για να ενημερωθείτε για τη σωστή λειτουργία και συντήρηση του προϊόντος σας, καθώς και για την αποφυγή τραυματισμών και πρόκλησης ζημιών στο προϊόν. Είστε υπεύθυνοι για τη σωστή και ασφαλή λειτουργία του προϊόντος.

Επισκεφτείτε τη διεύθυνση www.toro.com για εκπαιδευτικό υλικό σχετικά με την ασφάλεια και τη λειτουργία των προϊόντων ή πληροφορίες για παρελκόμενα, ή για να βρείτε τον πλησιέστερο αντιπρόσωπο και να καταχωρίσετε το προϊόν σας.

Για σέρβις, γνήσια ανταλλακτικά Toro ή πρόσθετες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με έναν εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο σέρβις ή την Εξυπηρέτηση Πελατών της Toro αναφέροντας τον αριθμό μοντέλου και τον σειριακό αριθμό του προϊόντος σας. Στο Σχήμα 1 παρουσιάζεται η θέση στην οποία θα βρείτε την ετικέτα με το μοντέλο και τον σειριακό αριθμό του προϊόντος. ναγράψτε τους αριθμούς στο παρεχόμενο πεδίο.

Important: Με την κινητή σας συσκευή, μπορείτε να σαρώσετε τον κωδικό QR (αν υπάρχει) στην ετικέτα με τον σειριακό αριθμό σας για να δείτε πληροφορίες για την εγγύηση, τα ανταλλακτικά, καθώς και άλλες πληροφορίες για το προϊόν.

g297763

Γράψτε τον αριθμό μοντέλου και τον σειριακό αριθμό του προϊόντος στο παρακάτω πεδίο:

Στο παρόν εγχειρίδιο χρησιμοποιούνται οι εξής 2 λέξεις για την επισήμανση συγκεκριμένων πληροφοριών. Σημαντικό εφιστά την προσοχή σε σημαντικές πληροφορίες μηχανολογικού ενδιαφέροντος και Σημείωση υπογραμμίζει πληροφορίες γενικού ενδιαφέροντος που χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής.

Το προειδοποιητικό σύμβολο (Σχήμα 2) εμφανίζεται τόσο στο συγκεκριμένο εγχειρίδιο όσο και επάνω στο μηχάνημα και επισημαίνει σημαντικά μηνύματα για την ασφάλεια, τα οποία πρέπει να τηρείτε προκειμένου να αποφύγετε ατυχήματα. Το συγκεκριμένο σύμβολο εμφανίζεται μαζί με τη λέξη Κίνδυνος, Προειδοποίηση ή Προσοχή.

 • Η λέξη Κίνδυνος υποδεικνύει μια επικείμενη επικίνδυνη κατάσταση η οποία, εάν δεν αποφευχθεί, θα προκαλέσει θάνατο ή σοβαρό τραυματισμό.

 • Η λέξη Προειδοποίηση υποδεικνύει μια ενδεχομένως επικίνδυνη κατάσταση η οποία, εάν δεν αποφευχθεί, ενδέχεται να προκαλέσει θάνατο ή σοβαρό τραυματισμό.

 • Η λέξη Προσοχή υποδεικνύει μια ενδεχομένως επικίνδυνη κατάσταση η οποία, εάν δεν αποφευχθεί, ενδέχεται να προκαλέσει ελαφρύ ή μέτριο τραυματισμό.

sa-black

Το συγκεκριμένο προϊόν είναι σε συμμόρφωση με όλες τις σχετικές Ευρωπαϊκές οδηγίες. Για λεπτομέρειες ανατρέξτε στη Δήλωση Συμμόρφωσης κάθε προϊόντος.

Μικτή ή καθαρή ροπή: Η μικτή ή καθαρή ροπή του κινητήρα είναι εργαστηριακά διαβαθμισμένη από τον κατασκευαστή του κινητήρα σύμφωνα με το πρότυπο J1940 ή J2723 της μερικανικής Ένωσης Μηχανικών υτοκινήτων (Society of Automotive Engineers, SAE). Η πραγματική ροπή κινητήρα για αυτή την κατηγορία χλοοκοπτικών μηχανημάτων θα είναι σημαντικά χαμηλότερη, καθώς έχει προσαρμοστεί ώστε να πληροί τις απαιτήσεις ασφάλειας, εκπομπών και λειτουργίας. νατρέξτε στις πληροφορίες του κατασκευαστή του κινητήρα που παρέχονται με το μηχάνημα.

Επισκεφτείτε τη διεύθυνση www.Toro.com για να δείτε τις προδιαγραφές για το μοντέλο που διαθέτετε.

Important: Εάν χρησιμοποιείτε μηχάνημα με κινητήρα Toro σε υψόμετρο άνω των 1.500 m για συνεχόμενα χρονικά διαστήματα, φροντίστε να έχετε εγκαταστήσει το Κιτ Μεγάλου Υψομέτρου ώστε ο κινητήρας να πληροί τους κανονισμούς εκπομπών καυσαερίων CARB/EPA. Το Κιτ Μεγάλου Υψομέτρου αυξάνει την απόδοση του κινητήρα και, παράλληλα, εμποδίζει τη ρύπανση του μπουζί, τη δυσκολία στην εκκίνηση και την αύξηση των εκπεμπόμενων ρύπων. φού εγκαταστήσετε το κιτ, τοποθετήστε στο μηχάνημα την ετικέτα μεγάλου υψομέτρου δίπλα στην ετικέτα με τον σειριακό αριθμό. Για να προμηθευτείτε το κατάλληλο Κιτ Μεγάλου Υψομέτρου και την αντίστοιχη ετικέτα για το μηχάνημά σας, απευθυνθείτε στον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο σέρβις της Toro. Για να εντοπίσετε τον πλησιέστερο αντιπρόσωπο, επισκεφθείτε τον ιστότοπό μας στη διεύθυνση www.Toro.com ή επικοινωνήστε με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών της Toro στους αριθμούς που αναγράφονται στη Δήλωση εγγύησης ελέγχου εκπομπών του προϊόντος σας.Εάν ο κινητήρας πρόκειται να λειτουργήσει κάτω από τα 1.500 m, αφαιρέστε το κιτ από τον κινητήρα και επαναφέρετέ τον στην αρχική εργοστασιακή του ρύθμιση. Μη λειτουργείτε σε χαμηλό υψόμετρο έναν κινητήρα που έχει μετατραπεί για χρήση σε μεγάλο υψόμετρο. Σε διαφορετική περίπτωση θα προκαλέσετε υπερθέρμανση και βλάβη του κινητήρα.Εάν δεν είστε βέβαιοι για το κατά πόσον το μηχάνημά σας έχει μετατραπεί για χρήση σε μεγάλο υψόμετρο, αναζητήστε την παρακάτω ετικέτα.

decal127-9363

Ασφάλεια

υτό το μηχάνημα σχεδιάστηκε σύμφωνα με το πρότυπο EN ISO 5395:2013.

Γενικές πληροφορίες ασφαλείας

υτό το προϊόν είναι ικανό να ακρωτηριάσει άκρα και να εκτοξεύσει αντικείμενα. Να ακολουθείτε πάντοτε όλες τις οδηγίες ασφαλείας για να αποφύγετε σοβαρό τραυματισμό ή θάνατο.

 • Διαβάστε και κατανοήστε τα περιεχόμενα του παρόντος Εγχειριδίου Χειριστή πριν θέσετε τον κινητήρα σε λειτουργία.

 • Κρατήστε τους διερχομένους και τα παιδιά μακριά.

 • Μην επιτρέπετε ποτέ τον χειρισμό ή το σέρβις του μηχανήματος από παιδιά ή μη εκπαιδευμένα άτομα. Να επιτρέπετε τον χειρισμό και το σέρβις του μηχανήματος μόνο σε υπεύθυνα, εκπαιδευμένα άτομα που είναι εξοικειωμένα με τις οδηγίες και διαθέτουν την απαιτούμενη σωματική ικανότητα.

 • Μη χειρίζεστε το μηχάνημα κοντά σε πρανή, χαντάκια, αναχώματα, νερό ή άλλες πηγές κινδύνου, καθώς και σε εδάφη με κλίση μεγαλύτερη από 15°.

 • Μην πλησιάζετε τα χέρια ή τα πόδια σας κοντά στα κινούμενα μέρη του μηχανήματος.

 • Μη χρησιμοποιείτε το μηχάνημα αν όλα τα προστατευτικά καλύμματα και οι άλλες προστατευτικές διατάξεις ασφαλείας δεν είναι στη θέση τους ή δεν λειτουργούν κανονικά.

 • Προτού απομακρυνθείτε από τη θέση του χειριστή, σβήστε τον κινητήρα, αφαιρέστε το κλειδί και περιμένετε να ακινητοποιηθούν όλα τα κινούμενα μέρη. Πριν προβείτε σε σέρβις, ρύθμιση, ανεφοδιασμό, καθαρισμό ή αποθήκευση του μηχανήματος, αφήστε το να κρυώσει.

Δείκτης Κλίσης

g011841

Αυτοκόλλητα ασφαλείας και οδηγιών

Graphic

Οι ετικέτες προειδοποίησης και οδηγιών ασφάλειας είναι εύκολα αναγνώσιμες από τον χειριστή και βρίσκονται κοντά σε κάθε πηγή δυνητικού κινδύνου. ντικαθιστάτε τις τυχόν φθαρμένες ή αποκολλημένες ετικέτες.

decalbatterysymbols
decaloemmarkt
decal93-7009
decal105-7015
decal121-2989b
decal131-1097
decal132-0872

Η ετικέτα 138-6074 είναι εντυπωμένη στο ρεζερβουάρ καυσίμου.

decal138-2456
decal139-2388
decal139-2391
decal139-2394
decal139-2395
decal140-2748
decal142-5864
decal144-5288

Γενική επισκόπηση προϊόντος

g293302

Πριν θέστε τον κινητήρα σε λειτουργία και χειριστείτε το μηχάνημα, εξοικειωθείτε με όλα τα χειριστήρια.

Πίνακας ελέγχου

g032603

Διακόπτης μίζας

Ο διακόπτης μίζας, που χρησιμοποιείται για τη θέση του κινητήρα σε λειτουργία και εκτός λειτουργίας, διαθέτει 3 θέσεις: OFF (Εκτός λειτουργίας), RUN (Σε λειτουργία) και START(Εκκίνηση) (Σχήμα 6).

Μοχλός ελέγχου γκαζιού

Ο μοχλός ελέγχου γκαζιού ρυθμίζει τις στροφές του κινητήρα σε συνεχώς μεταβαλλόμενες τιμές από τη θέση ργά έως τη θέση Γρήγορα (Σχήμα 6).

Χειριστήριο τσοκ

Χρησιμοποιήστε το χειριστήριο του τσοκ για να θέσετε σε λειτουργία τον κινητήρα όταν είναι κρύος (Σχήμα 6).

Διακόπτης ελέγχου λεπίδων (δυναμοδότης)

Ο διακόπτης ελέγχου λεπίδων, που υποδεικνύεται με το σύμβολο του δυναμοδότη (PTO), εμπλέκει και αποσυμπλέκει τη μετάδοση κίνησης προς τις λεπίδες του χλοοκοπτικού μηχανήματος (Σχήμα 6).

Μοχλοί ελέγχου κίνησης

Χρησιμοποιείτε τους μοχλούς ελέγχου κίνησης για να κινήσετε το μηχάνημα προς τα εμπρός, προς τα πίσω και για να στρίψετε προς όποια κατεύθυνση (Σχήμα 5).

Θέση Στάθμευση

Προτού απομακρυνθείτε από το μηχάνημα, μετακινήστε τους μοχλούς ελέγχου κίνησης προς τα έξω, στη θέση Στάθμευση, για να ενεργοποιήσετε το ηλεκτρικό φρένο (Σχήμα 25). Μετακινείτε πάντα τους μοχλούς ελέγχου κίνησης στη θέση Στάθμευση όταν ακινητοποιείτε το μηχάνημα ή το αφήνετε χωρίς επίβλεψη.

Μοχλός συστήματος ελέγχου Smart Speed

Ο μοχλός του συστήματος ελέγχου Smart Speed™ βρίσκεται κάτω από τη θέση του χειριστή και σας δίνει την επιλογή να κινηθείτε με το μηχάνημα σε 3 περιοχές ταχυτήτων —ξάκρισμα, ρυμούλκηση και κοπή (Σχήμα 5).

Θυρίδα στάθμης καυσίμου

Χρησιμοποιήστε τη θυρίδα καυσίμου που υπάρχει στα αριστερά του μηχανήματος για να δείτε εάν υπάρχει καύσιμο στο ρεζερβουάρ (Σχήμα 7).

g292100

Μοχλός ρύθμισης ύψους κοπής

Χρησιμοποιήστε τον μοχλό ρύθμισης ύψους κοπής για να χαμηλώσετε ή να ανεβάσετε την πλατφόρμα από τη θέση του χειριστή. νυψώνοντας τον μοχλό (προς εσάς) η πλατφόρμα ανυψώνεται από το έδαφος, ενώ χαμηλώνοντάς τον (μακριά από εσάς) η πλατφόρμα χαμηλώνει στο έδαφος. Ρυθμίζετε το ύψος κοπής μόνο όταν το μηχάνημα δεν κινείται (Σχήμα 29).

Παρελκόμενα/Εξαρτήματα

Για τη βελτίωση και διεύρυνση των δυνατοτήτων του μηχανήματός σας διατίθενται επιλεγμένα παρελκόμενα και εξαρτήματα που είναι εγκεκριμένα από την Toro. Για τον πλήρη κατάλογο όλων των εγκεκριμένων παρελκομένων και εξαρτημάτων, επικοινωνήστε με έναν εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο σέρβις ή εξουσιοδοτημένο διανομέα της Toro ή επισκεφτείτε τη διεύθυνση www.Toro.com.

Για να εξασφαλίσετε τις μέγιστες δυνατές επιδόσεις και τη συνεχή πιστοποίηση ασφαλείας του μηχανήματος, χρησιμοποιείτε μόνο γνήσια ανταλλακτικά και εξαρτήματα Toro. Τα ανταλλακτικά και τα εξαρτήματα άλλων κατασκευαστών ενδέχεται να αποβούν επικίνδυνα και η χρήση τους να ακυρώσει την εγγύηση του προϊόντος σας.

Χειρισμός

Note: Καθορίστε την αριστερή και δεξιά πλευρά του μηχανήματος από την κανονική θέση λειτουργίας.

Πριν από τη λειτουργία

σφάλεια πριν από τη λειτουργία

Γενικές πληροφορίες ασφαλείας

 • Μην επιτρέπετε ποτέ τον χειρισμό ή το σέρβις του μηχανήματος από παιδιά ή μη εκπαιδευμένα άτομα. άσει του εθνικού κανονιστικού πλαισίου ενδέχεται να τίθενται περιορισμοί όσον αφορά την ηλικία του χειριστή. Ο ιδιοκτήτης είναι υπεύθυνος για την εκπαίδευση όλων των χειριστών και μηχανικών.

 • Επιθεωρήστε τον χώρο όπου πρόκειται να χρησιμοποιήσετε το μηχάνημα και απομακρύνετε όλα τα αντικείμενα που θα μπορούσαν να παρεμποδίσουν τη λειτουργία του μηχανήματος ή τα οποία θα μπορούσε να εκτοξεύσει το μηχάνημα.

 • Εξοικειωθείτε με τον ασφαλή χειρισμό του εξοπλισμού, τα χειριστήρια, καθώς και τα σήματα ασφαλείας.

 • εβαιωθείτε ότι όλα τα χειριστήρια που απαιτούν παρουσία χειριστή, οι διακόπτες ασφαλείας και τα προστατευτικά καλύμματα είναι στη θέση τους και λειτουργούν κανονικά. ν δεν λειτουργούν κανονικά, μη θέτετε το μηχάνημα σε λειτουργία.

 • Προτού απομακρυνθείτε από τη θέση του χειριστή, σβήστε τον κινητήρα, αφαιρέστε το κλειδί και περιμένετε να ακινητοποιηθούν όλα τα κινούμενα μέρη. Πριν προβείτε σε σέρβις, ρύθμιση, ανεφοδιασμό, καθαρισμό ή αποθήκευση του μηχανήματος, αφήστε το να κρυώσει.

 • Προτού ξεκινήσετε την κοπή, επιθεωρείτε πάντα το μηχάνημα για να βεβαιώνεστε ότι τα συγκροτήματα κοπής λειτουργούν κανονικά.

 • Λάβετε υπόψη τη μορφολογία του εδάφους για να επιλέξετε τον κατάλληλο εξοπλισμό και τα εξαρτήματα και παρελκόμενα που απαιτούνται ώστε το μηχάνημα να λειτουργεί σωστά και με ασφάλεια.

 • Να φοράτε κατάλληλη ενδυμασία η οποία θα περιλαμβάνει προστατευτικά για τα μάτια, μακρύ παντελόνι, κατάλληλα αντιολισθητικά υποδήματα, καθώς και μέσα προστασίας της ακοής. Δένετε πίσω τα μαλλιά σας και μη φοράτε φαρδιά ρούχα ή κοσμήματα.

 • Μη μεταφέρετε επιβάτες με το μηχάνημα.

 • Φροντίστε να μην υπάρχουν διερχόμενοι ή κατοικίδια κοντά στο μηχάνημα κατά τη λειτουργία. πενεργοποιήστε το μηχάνημα και τα παρελκόμενα αν κάποιος εισέλθει στον χώρο εργασίας.

 • Μη θέτετε το μηχάνημα σε λειτουργία αν δεν είναι στη θέση τους ή δεν λειτουργούν κανονικά όλα τα προστατευτικά καλύμματα και οι προστατευτικές διατάξεις ασφαλείας, όπως οι εκτροπείς και το πλήρες συγκρότημα συλλογής γρασιδιού. ντικαθιστάτε όταν χρειάζεται τα φθαρμένα ή ακατάλληλα εξαρτήματα.

σφάλεια καυσίμων

 • Τα καύσιμα είναι εξαιρετικά εύφλεκτα και ιδιαίτερα εκρηκτικά. Η εκδήλωση πυρκαγιάς ή έκρηξης από καύσιμα μπορεί να προκαλέσει υλικές ζημιές και εγκαύματα σε εσάς ή άλλα άτομα.

  • Για να αποφύγετε ανάφλεξη του καυσίμου λόγω ηλεκτροστατικής εκκένωσης, κατεβάστε το μηχάνημα από το φορτηγό ή το τρέιλερ και ανεφοδιάστε το ενώ πατά στο έδαφος, μακριά από άλλα οχήματα. Εάν αυτό δεν είναι εφικτό, τοποθετήστε ένα φορητό δοχείο καυσίμου στο έδαφος, μακριά από άλλα οχήματα και γεμίστε το. Κατόπιν ανεφοδιάστε το μηχάνημα με το δοχείο καυσίμου και όχι από αντλία καυσίμου.

  • Γεμίζετε το ρεζερβουάρ σε επίπεδο έδαφος σε υπαίθριο, ανοικτό χώρο και όταν ο κινητήρας είναι κρύος. ν χυθεί καύσιμο, καθαρίστε το.

  • Μην χειρίζεστε καύσιμα όταν καπνίζετε ή κοντά σε γυμνή φλόγα ή σπινθήρες.

  • Μην αφαιρείτε την τάπα καυσίμου και μην γεμίζετε το ρεζερβουάρ ενώ ο κινητήρας είναι σε λειτουργία ή δεν έχει κρυώσει.

  • ν χυθεί καύσιμο, μην επιχειρήσετε να θέσετε τον κινητήρα σε λειτουργία. ποφύγετε τη δημιουργία πηγής ανάφλεξης μέχρι να διαλυθούν οι αναθυμιάσεις του καυσίμου.

  • ποθηκεύστε το καύσιμο σε εγκεκριμένο δοχείο και φυλάξτε το μακριά από παιδιά.

 • Σε περίπτωση κατάποσης, το καύσιμο μπορεί να αποβεί επιβλαβές ή απειλητικό για τη ζωή. Η μακροχρόνια έκθεση στις αναθυμιάσεις μπορεί να προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό και ασθένεια.

  • ποφύγετε την παρατεταμένη εισπνοή αναθυμιάσεων.

  • Κρατάτε τα χέρια και τα πρόσωπο σας μακριά από το ακροφύσιο της αντλίας και το άνοιγμα του ρεζερβουάρ.

  • Κρατάτε το καύσιμο μακριά από τα μάτια και το δέρμα.

 • Μην αποθηκεύετε το μηχάνημα ή τα δοχεία καυσίμων σε χώρους με γυμνές φλόγες, σπινθήρες ή φλόγα-πιλότο (π.χ. σε καυστήρα, λέβητα ή άλλες συσκευές).

 • Μην χρησιμοποιείτε το μηχάνημα αν το σύστημα εξαγωγής καυσαερίων δεν είναι όλο στη θέση του ή δεν λειτουργεί σωστά.

 • Κρατάτε πάντοτε το ακροφύσιο της αντλίας σε επαφή με το χείλος του ρεζερβουάρ ή του δοχείου καυσίμου μέχρι να ολοκληρωθεί ο ανεφοδιασμός. ν η αντλία διαθέτει μηχανισμό συνεχούς ροής, μην τον χρησιμοποιείτε.

 • Σε περίπτωση ρύπανσης του ρουχισμού σας με καύσιμο, αφαιρέστε ή αντικαταστήστε τον αμέσως.

 • Μην γεμίζετε υπερβολικά το ρεζερβουάρ καυσίμου. Τοποθετήστε ξανά την τάπα καυσίμου και σφίξτε την καλά.

 • Καθαρίζετε το γρασίδι και τα ξένα υλικά από τη μονάδα κοπής, τον σιγαστήρα, τα συστήματα μετάδοσης κίνησης, τον συλλέκτη γρασιδιού και τον χώρο του κινητήρα, για να αποτρέψετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς. ν έχει χυθεί λάδι ή καύσιμο, καθαρίστε το.

νεφοδιασμός καυσίμου

Συνιστώμενο καύσιμο

Τύποςμόλυβδη βενζίνη
Ελάχιστος αριθμός οκτανίων87 (ΗΠ) ή 91 (οκτάνια έρευνας· εκτός ΗΠ)
ιθανόληΌχι άνω του 10% κατ’ όγκο
ΜεθανόληΌχι
MTBE (μεθυλοτριτοταγής βουτυλαιθέρας)Λιγότερο από 15% κατ’ όγκο
ΛάδιΜην προσθέτετε λάδι στο καύσιμο

Χρησιμοποιείτε μόνο καθαρό, φρέσκο καύσιμο (το πολύ 30 ημερών), από αξιόπιστη πηγή.

Χρήση σταθεροποιητικού/συντηρητικού

Χρησιμοποιείτε σταθεροποιητικό/συντηρητικό στο μηχάνημα για να διατηρήσετε φρέσκο το καύσιμο για μεγαλύτερο διάστημα, σύμφωνα πάντα με τις οδηγίες του κατασκευαστή του σταθεροποιητικού/συντηρητικού.

Important: Μην χρησιμοποιείτε πρόσθετα καυσίμου που περιέχουν μεθανόλη ή αιθανόλη.

Προσθέστε σε φρέσκο καύσιμο την ποσότητα σταθεροποιητικού/συντηρητικού που υποδεικνύει ο κατασκευαστής του.

νεφοδιασμός του ρεζερβουάρ καυσίμου

 1. Σταθμεύστε το μηχάνημα σε επίπεδο έδαφος.

 2. Μετακινήστε τους μοχλούς ελέγχου κίνησης προς τα έξω, στη θέση Στάθμευση.

 3. Σβήστε τον κινητήρα και αφαιρέστε το κλειδί.

 4. Καθαρίστε την περιοχή γύρω από την τάπα του ρεζερβουάρ καυσίμου.

 5. Γεμίστε το ρεζερβουάρ έως τον πυθμένα του στομίου πλήρωσης (Σχήμα 8). Μην γεμίζετε το ρεζερβουάρ μέχρι το χείλος του

  g293796

Εκτέλεση της καθημερινής συντήρησης

Καθημερινά, πριν θέσετε το μηχάνημα σε λειτουργία, εκτελέστε τις διαδικασίες που προβλέπονται για κάθε φορά που χρησιμοποιείται το μηχάνημα ή σε καθημερινή βάση, οι οποίες παρατίθενται στην ενότητα .

Στρώσιμο καινούριου μηχανήματος

Οι καινούριοι κινητήρες αποδίδουν τη μέγιστη ισχύ τους μετά κάποιο διάστημα. Οι πλατφόρμες του χλοοκοπτικού μηχανήματος και τα συστήματα μετάδοσης κίνησης έχουν υψηλότερες τριβές όταν είναι καινούρια, ασκώντας επιπλέον φορτίο στον κινητήρα. Οι καινούριοι κινητήρες επιτυγχάνουν τη μέγιστη ισχύ και απόδοσή τους μετά από 40 έως 50 ώρες λειτουργίας (περίοδος «στρωσίματος»).

Χρήση του συστήματος ενδοασφάλισης

Προειδοποίηση

Εάν οι διακόπτες ενδοασφάλισης είναι αποσυνδεδεμένοι ή έχουν υποστεί ζημιά, το μηχάνημα θα μπορούσε να λειτουργεί απροσδόκητα με αποτέλεσμα να επέλθει τραυματισμός.

 • Μην πειράζετε τους διακόπτες ενδοασφάλισης.

 • Ελέγχετε τη λειτουργία των διακοπτών ενδοασφάλισης καθημερινά και αντικαθιστάτε τυχόν κατεστραμμένους διακόπτες πριν από τον χειρισμό του μηχανήματος.

Πώς λειτουργεί το σύστημα ενδοασφάλισης

Το σύστημα ενδοασφάλισης είναι σχεδιασμένο να μην επιτρέπει την εκκίνηση του κινητήρα όταν ισχύουν τα εξής:

 • Ο διακόπτης ελέγχου λεπίδων (PTO) είναι απενεργοποιημένος (σε αποσύμπλεξη).

 • Οι μοχλοί ελέγχου κίνησης βρίσκονται στη θέση Στάθμευση.

Επίσης, το σύστημα ενδοασφάλισης είναι σχεδιασμένο να σβήνει τον κινητήρα όταν σηκώνεστε από το κάθισμα ενώ οι μοχλοί ελέγχου βρίσκονται εκτός της θέσης Στάθμευση.

Δοκιμή του συστήματος ενδοασφάλισης

Περιοδικότητα εργασιών συντήρησηςΔιαδικασία συντήρησης
Πριν από κάθε χρήση ή καθημερινά
 • Ελέγξτε το σύστημα ενδοασφάλισης.
 • Δοκιμάζετε το σύστημα ενδοασφάλισης κάθε φορά που πρόκειται να χρησιμοποιήσετε το μηχάνημα. Εάν το συγκεκριμένο σύστημα ασφαλείας δεν λειτουργεί όπως περιγράφεται παρακάτω, απευθυνθείτε αμέσως σε εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο σέρβις για την επισκευή του.

  1. Καθίστε στο κάθισμα, μετακινήστε τους μοχλούς ελέγχου κίνησης στη θέση Στάθμευση και μετακινήστε τον διακόπτη ελέγχου λεπίδων στη θέση ON (ενεργοποίηση). Δοκιμάστε να βάλετε μπροστά τον κινητήρα· ο κινητήρας δεν πρέπει να «γυρίζει».

  2. Καθίστε στο κάθισμα και μετακινήστε τον διακόπτη ελέγχου λεπίδων στη θέση OFF (απενεργοποίηση). Μετακινήστε τον έναν από τους δύο μοχλούς ελέγχου κίνησης στην κεντρική, απασφαλισμένη θέση. Δοκιμάστε να βάλετε μπροστά τον κινητήρα· ο κινητήρας δεν πρέπει να «γυρίζει». Επαναλάβετε με τον άλλο μοχλό ελέγχου κίνησης.

  3. Καθίστε στο κάθισμα, μετακινήστε τον διακόπτη ελέγχου λεπίδων στη θέση OFF (απενεργοποίηση) και ασφαλίστε τους μοχλούς ελέγχου κίνησης στη θέση Στάθμευση. Θέστε τον κινητήρα σε λειτουργία. Με τον κινητήρα σε λειτουργία, ενεργοποιήστε τον διακόπτη ελέγχου λεπίδων και ανασηκωθείτε από το κάθισμα· ο κινητήρας πρέπει να σβήσει.

  4. Καθίστε στο κάθισμα, μετακινήστε τον διακόπτη ελέγχου λεπίδων στη θέση OFF (απενεργοποίηση) και ασφαλίστε τους μοχλούς ελέγχου κίνησης στη θέση Στάθμευση. Θέστε τον κινητήρα σε λειτουργία. Με τον κινητήρα σε λειτουργία, μετακινήστε τους μοχλούς ελέγχου κίνησης στην κεντρική θέση και ανασηκωθείτε από το κάθισμα· ο κινητήρας πρέπει να σβήσει.

  Ρύθμιση του καθίσματος

  Μπορείτε να μετακινήσετε το κάθισμα προς τα εμπρός ή προς τα πίσω. Τοποθετήστε το κάθισμα στο σημείο όπου έχετε τον καλύτερο έλεγχο του μηχανήματος και νιώθετε πιο άνετα (Σχήμα 9).

  g027249

  Ρύθμιση των μοχλών ελέγχου κίνησης

  Ρύθμιση του ύψους

  Μπορείτε να ρυθμίσετε τη θέση των μοχλών ελέγχου κίνησης ψηλότερα ή χαμηλότερα για μέγιστη άνεση (Σχήμα 10).

  g333847

  Ρύθμιση της κλίσης

  Μπορείτε να ρυθμίσετε τη θέση των μοχλών ελέγχου κίνησης προς τα εμπρός ή προς τα πίσω για μέγιστη άνεση.

  1. Ξεσφίξτε το άνω μπουλόνι που συγκρατεί τον μοχλό στον άξονα του βραχίονα ελέγχου.

  2. Ξεσφίξτε το κάτω μπουλόνι όσο χρειάζεται για να περιστρέψετε τον μοχλό ελέγχου προς τα εμπρός ή προς τα πίσω.

   g333846
  3. Σφίξτε και τα δύο μπουλόνια για να ασφαλίσετε τον μοχλό ελέγχου στη νέα του θέση.

  4. Επαναλάβετε τη ρύθμιση και για τον άλλο μοχλό ελέγχου.

  φαίρεση του καλύμματος απόρριψης για πλευρική απόρριψη

  1. Σταθμεύστε το μηχάνημα σε επίπεδο έδαφος, απενεργοποιήστε τον διακόπτη ελέγχου λεπίδων (PTO) και μετακινήστε τους μοχλούς ελέγχου κίνησης προς τα έξω στη θέση Στάθμευση.

  2. Προτού απομακρυνθείτε από τη θέση του χειριστή, σβήστε τον κινητήρα, αφαιρέστε το κλειδί και περιμένετε να ακινητοποιηθούν όλα τα κινούμενα μέρη.

  3. Ελευθερώστε το εύκαμπτο άγκιστρο από τη βάση του στο κάλυμμα απόρριψης και περιστρέψτε το κάλυμμα απόρριψης προς τα δεξιά (Σχήμα 12).

   g293897
  4. Ελευθερώστε το αγκιστρωτό μάνδαλο στην επάνω πλευρά του καλύμματος απόρριψης από τη ράβδο περιστροφής (Σχήμα 16).

  5. παγκιστρώστε τη μεταλλική γλωττίδα του καλύμματος απόρριψης από την εγκοπή της βάσης που είναι συγκολλημένη στην πλατφόρμα του χλοοκοπτικού μηχανήματος (Σχήμα 13).

   g230250

  Εγκατάσταση καλύμματος απόρριψης για επικάλυψη εδάφους

  1. Σταθμεύστε το μηχάνημα σε επίπεδο έδαφος, απενεργοποιήστε τον διακόπτη ελέγχου λεπίδων (PTO) και μετακινήστε τους μοχλούς ελέγχου κίνησης προς τα έξω στη θέση Στάθμευση.

  2. Προτού απομακρυνθείτε από τη θέση του χειριστή, σβήστε τον κινητήρα, αφαιρέστε το κλειδί και περιμένετε να ακινητοποιηθούν όλα τα κινούμενα μέρη.

  3. γκιστρώστε τη μεταλλική γλωττίδα του καλύμματος απόρριψης στην εγκοπή της βάσης που είναι συγκολλημένη στην πλατφόρμα στην πλατφόρμα του χλοοκοπτικού μηχανήματος (Σχήμα 14).

   g230248
  4. Στρέψτε το κάλυμμα απόρριψης προς τα πίσω και προς την πλατφόρμα έτσι ώστε το κάλυμμα απόρριψης να ευθυγραμμιστεί με την πλατφόρμα του χλοοκοπτικού μηχανήματος (Σχήμα 15).

   g230249
  5. Με το αγκιστρωτό μάνδαλο στην επάνω πλευρά του καλύμματος απόρριψης αγκαλιάστε τη ράβδο περιστροφής του συγκροτήματος του εκτροπέα (Σχήμα 16).

   g297786
  6. Στερεώστε το κάλυμμα απόρριψης στην πλατφόρμα, ασφαλίζοντας στη βάση της πλατφόρμας το εύκαμπτο άγκιστρο του καλύμματος εξαγωγής (Σχήμα 12).

  Κατά τη λειτουργία

  σφάλεια κατά τη λειτουργία

  Γενικές πληροφορίες ασφαλείας

  • Ο ιδιοκτήτης/χειριστής φέρει ευθύνη για ατυχήματα που προκαλούν σωματικές ή υλικές βλάβες και οφείλει να τα προλαμβάνει.

  • Ο χειρισμός του μηχανήματος απαιτεί την πλήρη προσοχή σας. Μην ασχολείστε με δραστηριότητες που σας αποσπούν την προσοχή, καθώς αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε τραυματισμό ή υλικές βλάβες.

  • Μη χειρίζεστε το μηχάνημα εάν είστε άρρωστοι, κουρασμένοι ή βρίσκεστε υπό την επήρεια αλκοόλ ή φαρμάκων.

  • Η επαφή με τη λεπίδα μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την πρόκληση σοβαρών σωματικών βλαβών. Προτού απομακρυνθείτε από τη θέση του χειριστή, σβήστε τον κινητήρα, αφαιρέστε το κλειδί και περιμένετε να ακινητοποιηθούν όλα τα κινούμενα μέρη. Όταν στρέφετε το κλειδί στη θέση OFF θα πρέπει ο κινητήρας να σβήνει και η λεπίδα να ακινητοποιείται. Σε αντίθετη περίπτωση, διακόψτε αμέσως τη χρήση του μηχανήματος και επικοινωνήστε με εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο σέρβις.

  • Χρησιμοποιείτε το μηχάνημα μόνον όταν υπάρχει καλή ορατότητα και κατάλληλες καιρικές συνθήκες. Μη θέτετε το μηχάνημα σε λειτουργία όταν υπάρχει κίνδυνος κεραυνού.

  • Κρατάτε τα χέρια και τα πόδια σας μακριά από τις μονάδες κοπής. Μείνετε μακριά από το άνοιγμα απόρριψης.

  • Μην κόβετε όταν ο εκτροπέας απόρριψης έχει ανυψωθεί, αφαιρεθεί ή τροποποιηθεί, εκτός εάν έχετε εγκαταστήσει σύστημα συλλογής γρασιδιού ή κιτ επικάλυψης εδάφους το οποίο λειτουργεί κανονικά.

  • Μην κόβετε κινούμενοι με την όπισθεν, εκτός εάν είναι απολύτως απαραίτητο. Κοιτάτε πάντα κάτω και πίσω σας προτού μετακινήσετε το μηχάνημα με οπισθοπορεία.

  • Να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν πλησιάζετε σε στροφές χωρίς ορατότητα, θάμνους, δέντρα ή άλλα αντικείμενα που μπορεί να περιορίζουν την ορατότητά σας.

  • πενεργοποιείτε τις λεπίδες κάθε φορά που σταματάτε την κοπή.

  • Εάν το μηχάνημα κτυπήσει κάποιο αντικείμενο ή εάν παρατηρήσετε κραδασμούς, σβήστε αμέσως τον κινητήρα, αφαιρέστε το κλειδί (αν υπάρχει) και περιμένετε να ακινητοποιηθούν όλα τα κινούμενα μέρη προτού εξετάσετε το μηχάνημα για τυχόν ζημιές. Εκτελέστε όλες τις απαιτούμενες επισκευές πριν το θέσετε ξανά σε λειτουργία.

  • Όταν στρίβετε ή διασχίζετε δρόμους ή πεζοδρόμια με το μηχάνημα, μειώστε ταχύτητα και κινηθείτε προσεκτικά. Τηρείτε πάντοτε τους κανόνες προτεραιότητας.

  • Πριν απομακρυνθείτε από τη θέση του χειριστή, κάντε τις ακόλουθες ενέργειες:

   • Σταθμεύστε το μηχάνημα σε επίπεδο έδαφος.

   • ποσυμπλέξτε τον δυναμοδότη (PTO) και χαμηλώστε τα παρελκόμενα.

   • άλτε φρένο στάθμευσης.

   • Σβήστε τον κινητήρα και αφαιρέστε το κλειδί.

   • Περιμένετε να ακινητοποιηθούν όλα τα κινούμενα μέρη.

  • Χειρίζεστε το μηχάνημα μόνο σε καλά αεριζόμενους χώρους. Τα καυσαέρια περιέχουν μονοξείδιο του άνθρακα, το οποίο μπορεί να είναι θανατηφόρο σε περίπτωση εισπνοής.

  • Μην αφήνετε ποτέ το μηχάνημα σε λειτουργία χωρίς επιτήρηση.

  • Συνδέετε τον ρυμουλκούμενο εξοπλισμό μόνο στο σημείο κοτσαρίσματος του μηχανήματος.

  • Μη θέτετε το μηχάνημα σε λειτουργία αν δεν είναι στη θέση τους ή δεν λειτουργούν κανονικά όλα τα προστατευτικά καλύμματα και οι προστατευτικές διατάξεις ασφαλείας, όπως οι εκτροπείς και το πλήρες συγκρότημα συλλογής γρασιδιού. ντικαθιστάτε όταν χρειάζεται τα φθαρμένα ή ακατάλληλα εξαρτήματα.

  • Χρησιμοποιείτε μόνο εξαρτήματα και παρελκόμενα εγκεκριμένα από την Toro.

  • Σε αυτό το μηχάνημα η στάθμη του παραγόμενου θορύβου στη θέση του χειριστή υπερβαίνει τα 85 dBA και, σε παρατεταμένη έκθεση, μπορεί να προκαλέσει απώλεια της ακοής.

   g229846
  • Καθαρίζετε το γρασίδι και τα ξένα υλικά από τη μονάδα κοπής, τα συστήματα μετάδοσης κίνησης, τον σιγαστήρα και τον χώρο του κινητήρα, για να αποτρέψετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς.

  • Όταν βάζετε μπρος τον κινητήρα φροντίστε τα πόδια να είναι μακριά από τις λεπίδες.

  • Προσέχετε τη ροή απόρριψης του χλοοκοπτικού μηχανήματος και κατευθύνετέ την μακριά από τυχόν παρευρισκόμενους. ποφύγετε την απόρριψη υλικού σε τοίχο ή άλλο εμπόδιο γιατί το υλικό μπορεί να εξοστρακιστεί προς τα εσάς.

  • Να απενεργοποιείτε τις λεπίδες και να επιβραδύνετε το μηχάνημα όταν διασχίζετε σημεία που δεν έχουν γρασίδι, καθώς και όταν μεταφέρετε το μηχάνημα από και προς την περιοχή όπου θα εργαστείτε.

  • Μην αλλάζετε την ταχύτητα του ρυθμιστή στροφών και μην αυξάνετε υπερβολικά τις στροφές του κινητήρα.

  • Συχνά τα παιδιά προσελκύονται από το μηχάνημα και τη διαδικασία κοπής του γρασιδιού. Μην υποθέτετε ποτέ ότι τα παιδιά έχουν παραμείνει εκεί όπου τα είδατε την τελευταία φορά.

  • Κρατάτε τα παιδιά μακριά από τον χώρο λειτουργίας του μηχανήματος και υπό την επιτήρηση υπεύθυνου ενήλικα ο οποίος δεν χειρίζεται το μηχάνημα.

  • Να είστε σε ετοιμότητα να απενεργοποιήσετε το μηχάνημα εάν εισέλθουν παιδιά στην περιοχή εργασίας.

  • Προτού κινηθείτε προς τα πίσω ή στρίψετε το μηχάνημα, κοιτάζετε κάτω και γύρω για τυχόν μικρά παιδιά.

  • Μη μεταφέρετε παιδιά με το μηχάνημα, ακόμα και αν έχετε απενεργοποιήσει τις λεπίδες. Τα παιδιά μπορεί να πέσουν και να τραυματιστούν σοβαρά ή να σας εμποδίζουν να χειριστείτε το μηχάνημα με ασφάλεια. Ένα παιδί που έχει πάει βόλτα με το μηχάνημα κατά το παρελθόν μπορεί να εμφανιστεί απροειδοποίητα στην περιοχή εργασίας και να το παρασύρετε κατά την εμπροσθοπορεία ή την οπισθοπορεία με το μηχάνημα.

  σφάλεια σε επικλινή εδάφη

  • Τα επικλινή εδάφη είναι ένας παράγοντας που συνδέεται σε μεγάλο βαθμό με ατυχήματα που αφορούν απώλεια ελέγχου και ανατροπή, τα οποία μπορεί να οδηγήσουν σε σοβαρό τραυματισμό ή θάνατο. Ο χειριστής είναι υπεύθυνος για την ασφαλή λειτουργία σε επικλινή εδάφη. Ο χειρισμός του μηχανήματος σε επικλινές έδαφος απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή. Πριν χρησιμοποιήσετε το μηχάνημα σε επικλινές έδαφος, κάντε τις ακόλουθες ενέργειες:

   • Διαβάστε και κατανοήστε τις οδηγίες που υπάρχουν στο εγχειρίδιο και το μηχάνημα για τη λειτουργία σε επικλινές έδαφος.

   • Χρησιμοποιείτε κατάλληλη μέθοδο μέτρησης γωνιών για να προσδιορίσετε προσεγγιστικά την κλίση του εδάφους.

   • Μην εργάζεστε ποτέ σε εδάφη με κλίση μεγαλύτερη από 15°.

   • ξιολογήστε τις τρέχουσες συνθήκες για να καθορίσετε εάν η επικλινής επιφάνεια είναι ασφαλής για τη λειτουργία του μηχανήματος. Κατά την αξιολόγηση αυτή θα πρέπει πάντα να χρησιμοποιείτε κοινή λογική και ορθή κρίση. Οι μεταβολές στις εδαφικές συνθήκες, όπως π.χ. στο επίπεδο υγρασίας, μπορεί να προκαλέσουν διαφορετική συμπεριφορά του μηχανήματος σε επικλινή εδάφη.

  • Ελέγξτε για τυχόν πηγές κινδύνου ενώ βρίσκεστε στη βάση της πλαγιάς. Μη χειρίζεστε το μηχάνημα κοντά σε πρανή, χαντάκια, αναχώματα, νερό ή άλλες πηγές κινδύνου. Το μηχάνημα μπορεί ξαφνικά να ανατραπεί αν ένας τροχός να βρεθεί πέρα από το χείλος ή να υποχωρήσει το χείλος. Διατηρείτε απόσταση ασφαλείας (διπλάσια από το πλάτος του μηχανήματος) μεταξύ του μηχανήματος και οποιασδήποτε πηγής κινδύνου. Για την κοπή του γρασιδιού σε αυτές τις περιοχές χρησιμοποιήσετε χλοοκοπτικό μηχάνημα βαδίζοντα χειριστή ή χειροκίνητο χλοοκοπτικό.

  • ποφύγετε την εκκίνηση, το σταμάτημα ή τη στροφή του μηχανήματος σε επικλινή εδάφη. ποφύγετε τις απότομες αλλαγές ταχύτητας ή κατεύθυνσης· να στρίβετε αργά και σταδιακά.

  • Μη χρησιμοποιείτε το μηχάνημα όταν έχετε αμφιβολίες για τις συνθήκες πρόσφυσης, διεύθυνσης ή ευστάθειάς του. Να γνωρίζετε ότι ο χειρισμός του μηχανήματος σε βρεγμένο γρασίδι, κατά μήκος πλαγιάς ή σε έδαφος με κατηφορική κλίση μπορεί να προκαλέσει απώλεια πρόσφυσης του μηχανήματος. Η απώλεια πρόσφυσης των κινητήριων τροχών μπορεί να προκαλέσει ολίσθηση και απώλεια πέδησης και διεύθυνσης. Το μηχάνημα είναι δυνατόν να γλιστρήσει ακόμα και όταν οι κινητήριοι τροχοί είναι ακινητοποιημένοι.

  • πομακρύνετε ή επισημάνετε εμπόδια όπως χαντάκια, λακκούβες, αυλάκια, προεξοχές, βράχους ή άλλους κρυμμένους κινδύνους. ν το γρασίδι είναι ψηλό, μπορεί να μη φαίνονται τα εμπόδια. Το ανώμαλο έδαφος μπορεί να προκαλέσει ανατροπή του μηχανήματος.

  • Να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν χρησιμοποιείτε πρόσθετα εξαρτήματα ή παρελκόμενα, όπως σύστημα συλλογής γρασιδιού. υτά ενδέχεται να αλλάξουν την ευστάθεια του μηχανήματος και να προκαλέσουν απώλεια του ελέγχου. κολουθείτε τις οδηγίες για τα αντίβαρα.

  • ν είναι δυνατόν, κρατήστε την πλατφόρμα χαμηλωμένη έως το έδαφος κατά τον χειρισμό του μηχανήματος σε επικλινή εδάφη. Η ανύψωση της πλατφόρμας κατά τη χρήση του μηχανήματος σε επικλινή εδάφη μπορεί να καταστήσει το μηχάνημα ασταθές.

  g229111

  σφάλεια κατά τη ρυμούλκηση

  • Μη συνδέετε ρυμουλκούμενο εξοπλισμό πουθενά αλλού εκτός του σημείου κοτσαρίσματος.

  • Μην χρησιμοποιείτε το μηχάνημα για να ρυμουλκήσετε άλλα οχήματα εκτός εάν έχετε εγκαταστήσει κοτσαδόρο.

  • Μην υπερβαίνετε τα όρια βάρους ρυμουλκούμενου εξοπλισμού και ρυμούλκησης σε επικλινείς επιφάνειες. Το βάρος του ρυμουλκούμενου εξοπλισμού δεν πρέπει να υπερβαίνει το βάρος του μηχανήματος και του χειριστή του.

  • Μην αφήσετε ποτέ παιδιά ή άλλους να βρίσκονται κοντά στον ρυμουλκούμενο εξοπλισμό.

  • Σε επικλινείς επιφάνειες, το βάρος του ρυμουλκούμενου εξοπλισμού μπορεί να προκαλέσει απώλεια πρόσφυσης, αυξημένο κίνδυνο ανατροπής και απώλεια ελέγχου. Μειώστε το βάρος του ρυμουλκούμενου και μειώστε ταχύτητα.

  • Η απόσταση ακινητοποίησης μπορεί να αυξηθεί λόγω του βάρους του ρυμουλκούμενου φορτίου. Κινηθείτε αργά και υπολογίστε μεγαλύτερη απόσταση ακινητοποίησης.

  • Πάρτε τις στροφές ανοικτά ώστε το παρελκόμενο να μην έρθει σε επαφή με το μηχάνημα.

  Χειρισμός του διακόπτη ελέγχου λεπίδων (PTO) του χλοοκοπτικού μηχανήματος

  Ο διακόπτης ελέγχου λεπίδων (PTO) ενεργοποιεί και απενεργοποιεί τις λεπίδες του χλοοκοπτικού μηχανήματος και τα συνδεδεμένα παρελκόμενα.

  Σύμπλεξη του διακόπτη ελέγχου λεπίδων (PTO)

  g008945

  Note: Η σύμπλεξη των λεπίδων πρέπει να γίνεται πάντα με τον μοχλό ελέγχου γκαζιού στη θέση Γρήγορα (Σχήμα 20).

  g295538

  ποσύμπλεξη του διακόπτη ελέγχου λεπίδων (PTO)

  g009174

  Χειρισμός του γκαζιού

  Μπορείτε να μετακινήσετε τον μοχλό ελέγχου γκαζιού μεταξύ των θέσεων Γρήγορα και ργά (Σχήμα 22).

  Χρησιμοποιείτε πάντα τη θέση Γρήγορα όταν συμπλέκετε τον PTO.

  g295539

  Χειρισμός του τσοκ

  Χρησιμοποιήστε το τσοκ για να θέσετε σε λειτουργία τον κινητήρα όταν είναι κρύος.

  1. Προτού χρησιμοποιήσετε τον διακόπτη της μίζας, τραβήξτε προς τα πάνω το χειριστήριο του τσοκ για να ανοίξει (Σχήμα 23).

   Note: εβαιωθείτε ότι το χειριστήριο του τσοκ είναι τραβηγμένο στο τέρμα. Ίσως χρειαστεί να κρατήσετε τραβηγμένο το χειριστήριο καθώς χρησιμοποιείτε τον διακόπτη της μίζας.

  2. Μόλις ο κινητήρας πάρει μπροστά, πιέστε το χειριστήριο του τσοκ προς τα κάτω για να κλείσει (Σχήμα 23).

   g008959

  Θέση του κινητήρα σε λειτουργία

  Note: Όταν ο κινητήρας είναι ζεστός, το τσοκ δεν χρειάζεται να είναι ανοικτό.

  Important: Μην κρατάτε τη μίζα σε λειτουργία για περισσότερο από 5 δευτερόλεπτα τη φορά. Η λειτουργία της μίζας επί περισσότερο από 5 δευτερόλεπτα μπορεί να προκαλέσει βλάβη στο μοτέρ της. Εάν ο κινητήρας δεν πάρει μπρος, περιμένετε τουλάχιστον 10 δευτερόλεπτα προτού χρησιμοποιήσετε και πάλι τη μίζα.

  g295541

  Θέση του κινητήρα εκτός λειτουργίας

  1. ποσυμπλέξτε τις λεπίδες μετακινώντας τον διακόπτη ελέγχου λεπίδων στη θέση OFF (Σχήμα 24).

  2. Μετακινήστε τους μοχλούς ελέγχου κίνησης προς τα έξω, στη θέση Στάθμευση.

  3. Μετακινήστε τον μοχλό ελέγχου γκαζιού στη θέση Γρήγορα.

  4. Γυρίστε το κλειδί στη θέση OFF (Εκτός λειτουργίας) και αφαιρέστε το κλειδί.

  Προσοχή

  ν παιδιά ή διερχόμενοι μετακινήσουν ή επιχειρήσουν να χειριστούν το μηχάνημα ενώ αυτό είναι αφύλακτο, ενδέχεται να τραυματιστούν.

  Να αφαιρείτε πάντα το κλειδί και να βάζετε φρένο στάθμευσης όσο το μηχάνημα παραμένει χωρίς επιτήρηση.

  Χρήση των μοχλών ελέγχου κίνησης

  g004532

  Οδήγηση του μηχανήματος

  Οι κινητήριοι τροχοί περιστρέφονται ανεξάρτητα μέσω υδραυλικών μοτέρ σε κάθε άξονα. Μπορείτε να κινήσετε τη 1 πλευρά με όπισθεν και την άλλη προς τα εμπρός έτσι ώστε το μηχάνημα να περιστραφεί γύρω από τον άξονα του αντί απλά να στρίψει. υτό βελτιώνει σημαντικά την ικανότητα ελιγμών του μηχανήματος, απαιτεί όμως χρόνο για να εξοικειωθείτε με τον τρόπο που κινείται.

  Ο μοχλός ελέγχου γκαζιού ρυθμίζει την ταχύτητα του κινητήρα όπως αυτή μετριέται σε σ.α.λ. (στροφές ανά λεπτό). Για βέλτιστες επιδόσεις, τοποθετήστε τον μοχλό ελέγχου γκαζιού στη θέση Γρήγορα. Να λειτουργείτε τον κινητήρα με τέρμα γκάζι όταν κόβετε γρασίδι.

  Προειδοποίηση

  Το μηχάνημα μπορεί να περιστρέφεται πολύ γρήγορα. Υπάρχει κίνδυνος απώλειας ελέγχου του μηχανήματος και πρόκλησης σοβαρού τραυματισμού ή βλάβης στο μηχάνημα.

  • Να είστε προσεκτικοί όταν στρίβετε.

  • Επιβραδύνετε το μηχάνημα προτού στρίψετε πολύ «κλειστά».

  Οδήγηση προς τα εμπρός

  Note: Να είστε προσεκτικοί όταν στρίβετε.

  1. Μετακινήστε τους μοχλούς στην κεντρική, απασφαλισμένη θέση.

  2. Για να κινηθείτε προς τα εμπρός, ωθήστε αργά τους μοχλούς ελέγχου κίνησης προς τα εμπρός (Σχήμα 26).

   g008952

  Οδήγηση προς τα πίσω

  Note: Να είστε πάντα προσεκτικοί όταν κινείστε και όταν στρίβετε προς τα πίσω.

  1. Μετακινήστε τους μοχλούς στην κεντρική, απασφαλισμένη θέση.

  2. Για να κινηθείτε προς τα πίσω, τραβήξτε αργά τους μοχλούς ελέγχου κίνησης προς τα πίσω (Σχήμα 27).

   g008953

  Χρήση του συστήματος ελέγχου Smart Speed

  Ο μοχλός του συστήματος ελέγχου Smart SpeedTM βρίσκεται κάτω από τη θέση του χειριστή (Σχήμα 28) και σας δίνει την επιλογή να κινηθείτε με το μηχάνημα σε 3 περιοχές ταχυτήτων —ξάκρισμα, ρυμούλκηση και κοπή.

  g293338

  Για να αλλάξετε ταχύτητες, ακολουθήστε την παρακάτω διαδικασία:

  1. Μετακινήστε τους μοχλούς ελέγχου κίνησης στη θέση νεκράς και προς τα έξω, στη θέση Στάθμευση.

  2. πενεργοποιήστε τον διακόπτη ελέγχου λεπίδων.

  3. Μετακινήστε τον μοχλό στη θέση που θέλετε.

  Τα παρακάτω χρησιμεύουν απλά ως υποδείξεις. Οι ρυθμίσεις εξαρτώνται από τον τύπο, την περιεχόμενη υγρασία και το ύψος του γρασιδιού.

  Συνιστώμενες χρήσεις:ΞάκρισμαΡυμούλκησηΚοπή
  ΣτάθμευσηX  
  Πυκνό, υγρό γρασίδιX  
  ΕκπαίδευσηX  
  Ξάκρισμα γρασιδιού/παρυφώνX  
  Συλλογή σε σάκο X 
  Επικάλυψη εδάφους X 
  Ρυμούλκηση παρελκομένων X 
  Κανονική κοπή γρασιδιού  X
  Μετακίνηση του μηχανήματος  X

  Ξάκρισμα

  υτή είναι η χαμηλότερη ταχύτητα. Οι συνιστώμενες χρήσεις για τη συγκεκριμένη ταχύτητα είναι οι εξής:

  • Στάθμευση

  • Κοπή πυκνού, υγρού γρασιδιού

  • Εκπαίδευση

  • Ξάκρισμα γρασιδιού/παρυφών

  Ρυμούλκηση

  υτή είναι η μεσαία ταχύτητα. Οι συνιστώμενες χρήσεις για τη συγκεκριμένη ταχύτητα είναι οι εξής:

  • Συλλογή σε σάκο

  • Επικάλυψη εδάφους

  • Ρυμούλκηση παρελκομένων

  Κοπή

  υτή είναι η υψηλότερη ταχύτητα. Οι συνιστώμενες χρήσεις για τη συγκεκριμένη ταχύτητα είναι οι εξής:

  • Κανονική κοπή γρασιδιού

  • Μετακίνηση του μηχανήματος

  Χρήση της πλευρικής απόρριψης

  Το χλοοκοπτικό μηχάνημα διαθέτει αρθρωτό εκτροπέα γρασιδιού που απορρίπτει το κομμένο γρασίδι προς το πλάι και κάτω προς το έδαφος.

  Κίνδυνος

  Χωρίς εγκατεστημένο τον εκτροπέα γρασιδιού, το κάλυμμα απόρριψης ή το πλήρες συγκρότημα συλλέκτη γρασιδιού, εσείς και οι παρευρισκόμενοι είστε εκτεθειμένοι σε κίνδυνο επαφής με τη λεπίδα και σε εκτινασσόμενα υπολείμματα. Η επαφή με την περιστρεφόμενη λεπίδα ή τις λεπίδες του χλοοκοπτικού μηχανήματος ή τα εκτινασσόμενα υπολείμματα θα προκαλέσει τραυματισμό ή θάνατο.

  • Μην αφαιρείτε ποτέ τον εκτροπέα γρασιδιού από την πλατφόρμα του χλοοκοπτικού μηχανήματος διότι ο εκτροπέας γρασιδιού κατευθύνει το υλικό προς το έδαφος. Εάν ο εκτροπέας γρασιδιού υποστεί βλάβη, αντικαταστήστε τον αμέσως.

  • Ποτέ μην βάζετε τα χέρια ή τα πόδια σας κάτω από την πλατφόρμα του χλοοκοπτικού μηχανήματος.

  • Ποτέ μην προσπαθήσετε να καθαρίσετε τον χώρο απόρριψης ή τις λεπίδες του χλοοκοπτικού μηχανήματος εάν δεν έχετε μετακινήσει τον διακόπτη ελέγχου λεπίδων (PTO) στη θέση OFF, δεν έχετε γυρίσει τον διακόπτη της μίζας στη θέση OFF και δεν έχετε αφαιρέσει το κλειδί από τον διακόπτη της μίζας.

  • εβαιωθείτε ότι ο εκτροπέας γρασιδιού είναι στην κάτω θέση.

  Ρύθμιση ύψους κοπής

  Note: Η θέση μεταφοράς είναι η υψηλότερη ρύθμιση του ύψους κοπής στα 114 mm (4-1/2"), όπως φαίνεται στο Σχήμα 29.

  Μπορείτε να ρυθμίσετε το ύψος κοπής από 38 έως 114 mm (1-1/2" έως 4-1/2") σε βήματα των 13 mm (1/2"). Το ύψος κοπής ελέγχεται από τον μοχλό που βρίσκεται στα δεξιά της θέσης του χειριστή (Σχήμα 29).

  g296586

  Ρύθμιση των τροχίσκων αποτροπής απόξεσης εδάφους

  Κάθε φορά που αλλάζετε το ύψος κοπής, να προσαρμόζετε το ύψος των τροχίσκων αποτροπής απόξεσης εδάφους.

  Note: Ρυθμίστε τους τροχίσκους αποτροπής απόξεσης εδάφους έτσι ώστε να μην έρχονται σε επαφή με το έδαφος όταν κόβετε σε κανονικές, επίπεδες περιοχές.

  1. Σταθμεύστε το μηχάνημα σε επίπεδο έδαφος, απενεργοποιήστε τον διακόπτη ελέγχου λεπίδων και μετακινήστε τους μοχλούς ελέγχου κίνησης προς τα έξω στη θέση Στάθμευση.

  2. Προτού απομακρυνθείτε από τη θέση του χειριστή, σβήστε τον κινητήρα, αφαιρέστε το κλειδί και περιμένετε να ακινητοποιηθούν όλα τα κινούμενα μέρη.

  3. Ρυθμίστε τους τροχίσκους αποτροπής απόξεσης εδάφους σε 1 από τις παρακάτω θέσεις:

   • Άνω οπή—χρησιμοποιήστε αυτήν τη θέση με την πλατφόρμα χλοοκοπτικού μηχανήματος σε ύψος κοπής 63 mm (2-1/2") και χαμηλότερο (Σχήμα 30).

   • Κάτω οπή—χρησιμοποιήστε αυτήν τη θέση με την πλατφόρμα χλοοκοπτικού μηχανήματος σε ύψος κοπής 76 mm (3") και ψηλότερο (Σχήμα 30).

   g019929

  Συμβουλές για το χειρισμό

  Μεγιστοποίηση της κυκλοφορίας αέρα

  Για βέλτιστα αποτελέσματα κοπής και μέγιστη κυκλοφορία αέρα, λειτουργείτε τον κινητήρα στη θέση Γρήγορα. Ο αέρας είναι απαραίτητος για την πλήρη κοπή του γρασιδιού, επομένως μην επιλέγετε υπερβολικά χαμηλό ύψος κοπής διότι η πλατφόρμα του χλοοκοπτικού μηχανήματος θα «βουλιάζει» στο άκοπο γρασίδι. Προσπαθείτε πάντα να έχετε 1 πλευρά της πλατφόρμας του χλοοκοπτικού μηχανήματος ελεύθερη από άκοπο γρασίδι, ώστε να είναι δυνατή η είσοδος του αέρα μέσα στην πλατφόρμα του χλοοκοπτικού μηχανήματος.

  Κοπή γρασιδιού για πρώτη φορά

  Κόψτε το γρασίδι λίγο ψηλότερο από το κανονικό ώστε να εξασφαλίσετε ότι η πλατφόρμα του χλοοκοπτικού μηχανήματος δεν θα έρθει σε επαφή με το έδαφος σε τυχόν ανωμαλίες. Ωστόσο γενικά, η καλύτερη ρύθμιση ύψους κοπής είναι αυτή που χρησιμοποιούνταν στο παρελθόν. Όταν κόβετε γρασίδι με ύψος μεγαλύτερο από 15 cm μπορείτε να το κόψετε σε δύο περάσματα για να πετύχετε ικανοποιητική ποιότητα κοπής.

  Κοπή γρασιδιού κατά το ένα τρίτο του ύψους του.

  Είναι καλύτερο να κόβετε το γρασίδι μόνο κατά το ένα τρίτο περίπου του ύψους του. Δεν συνιστάται να κόβετε παραπάνω, παρά μόνο αν το γρασίδι είναι αραιό ή προς τα τέλη του φθινοπώρου που αναπτύσσεται πιο αργά.

  Εναλλαγή της διεύθυνσης κοπής γρασιδιού

  Εναλλάσσετε τη διεύθυνση κοπής ώστε το γρασίδι να παραμένει όρθιο. υτό επίσης βοηθά στη διασπορά του κομμένου γρασιδιού, βελτιώνοντας την αποσύνθεση και τη λίπανση του εδάφους.

  Κοπή γρασιδιού ανά κατάλληλα διαστήματα

  Το γρασίδι μεγαλώνει με διαφορετικούς ρυθμούς ανάλογα με την εποχή. Για να διατηρείται σταθερό το ύψος του γρασιδιού, κόβετέ το συχνότερα στις αρχές της άνοιξης. Καθώς το γρασίδι μεγαλώνει πιο αργά προς τα μέσα του καλοκαιριού, κόβετέ το λιγότερο συχνά. Εάν το γρασίδι έχει μείνει ακούρευτο για μεγάλο χρονικό διάστημα, πρώτα κόψτε με μεγάλο ύψος κοπής και, μετά από 2 ημέρες, κόψτε το ξανά με χαμηλότερο ύψος κοπής.

  Κοπή γρασιδιού με χαμηλές ταχύτητες

  Υπό συγκεκριμένες συνθήκες, η κοπή του γρασιδιού με πιο αργή ταχύτητα πορείας μπορεί να βελτιώσει την ποιότητα κοπής.

  ποφεύγετε την κοπή σε πολύ χαμηλό ύψος

  Όταν κόβετε γρασίδι σε ανώμαλο έδαφος, αυξήστε το ύψος κοπής για να αποφύγετε τυχόν «επαφή» με το έδαφος.

  κινητοποίηση του μηχανήματος

  Εάν χρειαστεί να ακινητοποιήσετε το μηχάνημα ενώ κινείται προς τα εμπρός, το κομμένο γρασίδι που έχει συσσωρευθεί μπορεί να πέσει στο έδαφος. Για να αποφύγετε κάτι τέτοιο, κινηθείτε με τις λεπίδες σε λειτουργία σε μια περιοχή που έχετε ήδη κόψει ή αποσυμπλέξτε την πλατφόρμα του χλοοκοπτικού μηχανήματος ενώ ακόμα κινείστε προς τα εμπρός.

  Διατηρείτε καθαρή την κάτω πλευρά της πλατφόρμας του χλοοκοπτικού μηχανήματος

  Μετά από κάθε χρήση, καθαρίζετε την κάτω πλευρά της πλατφόρμας του χλοοκοπτικού μηχανήματος από το κομμένο γρασίδι και τους ρύπους. Εάν συσσωρευθεί γρασίδι και ρύποι μέσα στην πλατφόρμα του χλοοκοπτικού μηχανήματος, η ποιότητα κοπής δεν θα είναι ικανοποιητική.

  Συντήρηση των λεπίδων

  Διατηρείτε τις λεπίδες ακονισμένες καθ' όλη τη διάρκεια της περιόδου κοπής, διότι όταν η λεπίδα είναι κοφτερή κόβει με ακρίβεια, χωρίς να σχίζει το γρασίδι. Το σχισμένο γρασίδι γίνεται καφέ στις άκρες του, γεγονός που επιβραδύνει την ανάπτυξη και αυξάνει την πιθανότητα ασθενειών. Ελέγχετε μετά από κάθε χρήση το ακόνισμα των λεπίδων, καθώς και για ενδείξεις φθοράς ή ζημιάς. Λιμάρετε τυχόν εγκοπές και ακονίζετε τις λεπίδες όποτε είναι απαραίτητο. Εάν μια λεπίδα φθαρεί ή πάθει ζημιά, αντικαταστήστε την αμέσως με μια γνήσια, ανταλλακτική λεπίδα Toro. νατρέξτε στην ενότητα Σέρβις των λεπίδων κοπής.

  Μετά τη λειτουργία

  σφάλεια μετά τη λειτουργία

  Γενικές πληροφορίες ασφαλείας

  • Προτού απομακρυνθείτε από τη θέση του χειριστή, σβήστε τον κινητήρα, αφαιρέστε το κλειδί και περιμένετε να ακινητοποιηθούν όλα τα κινούμενα μέρη. Πριν προβείτε σε σέρβις, ρύθμιση, ανεφοδιασμό, καθαρισμό ή αποθήκευση του μηχανήματος, αφήστε το να κρυώσει.

  • Καθαρίζετε το γρασίδι και τα ξένα υλικά από τη μονάδα κοπής, τον σιγαστήρα, τα συστήματα μετάδοσης κίνησης, τον συλλέκτη γρασιδιού και τον χώρο του κινητήρα, για να αποτρέψετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς. ν έχει χυθεί λάδι ή καύσιμο, καθαρίστε το.

  • Προτού αποθηκεύσετε ή μεταφέρετε το μηχάνημα, αφαιρέστε το κλειδί.

  Καθαρισμός του μηχανήματος

  Περιοδικότητα εργασιών συντήρησηςΔιαδικασία συντήρησης
  Μετά από κάθε χρήση
 • Καθαρίζετε το γρασίδι και τα ξένα υλικά από τη μονάδα κοπής, τον σιγαστήρα, τα συστήματα μετάδοσης κίνησης, τον συλλέκτη γρασιδιού και τον κινητήρα.
 • Important: Μπορείτε να πλένετε το μηχάνημα με ήπιο απορρυπαντικό και νερό. Μην χρησιμοποιείτε πλυστικό για το πλύσιμο του μηχανήματος. ποφύγετε την υπερβολική χρήση νερού, ειδικά κοντά στον πίνακα ελέγχου, κάτω από το κάθισμα, γύρω από τον κινητήρα, τις υδραυλικές αντλίες και τα μοτέρ.

  1. Σταθμεύστε το μηχάνημα σε επίπεδο έδαφος, απενεργοποιήστε τον διακόπτη ελέγχου λεπίδων και μετακινήστε τους μοχλούς ελέγχου κίνησης προς τα έξω στη θέση Στάθμευση.

  2. Προτού απομακρυνθείτε από τη θέση του χειριστή, σβήστε τον κινητήρα και περιμένετε να ακινητοποιηθούν όλα τα κινούμενα μέρη.

  3. Καθαρίζετε το γρασίδι και τα ξένα υλικά από τη μονάδα κοπής, τον σιγαστήρα, τα συστήματα μετάδοσης κίνησης, τον συλλέκτη γρασιδιού και τον κινητήρα.

   Note: Για πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του συνδέσμου έκπλυσης της πλατφόρμας, ανατρέξτε στην ενότητα Πλύσιμο της κάτω πλευράς της πλατφόρμας του χλοοκοπτικού μηχανήματος.

  Ώθηση του μηχανήματος με τα χέρια

  Το συγκεκριμένο μηχάνημα διαθέτει μηχανισμό ηλεκτρικού φρένου και για να το σπρώξετε πρέπει το κλειδί να βρίσκεται στη θέση RUN (Σε λειτουργία). Για να ελευθερωθεί το ηλεκτρικό φρένο πρέπει η μπαταρία να είναι φορτισμένη και λειτουργική.

  1. Σταθμεύστε το μηχάνημα σε επίπεδο έδαφος, απενεργοποιήστε τον διακόπτη ελέγχου λεπίδων και μετακινήστε τους μοχλούς ελέγχου κίνησης προς τα έξω στη θέση Στάθμευση.

  2. Προτού απομακρυνθείτε από τη θέση του χειριστή, σβήστε τον κινητήρα και περιμένετε να ακινητοποιηθούν όλα τα κινούμενα μέρη.

  3. Εντοπίστε τους μοχλούς παράκαμψης που υπάρχουν στο πλαίσιο και στις δύο πλευρές του κινητήρα.

  4. Μετακινήστε και τους δύο μοχλούς παράκαμψης μπροστά και μέσα στην οπή με τη σχισμή και, μετά, προς τα κάτω για να ασφαλίσουν στη θέση τους (Σχήμα 31).

   Προειδοποίηση

   Η επαφή με πολύ θερμές επιφάνειες μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό.

   Κρατάτε τα χέρια, τα πόδια, το πρόσωπο, τα ρούχα και τα υπόλοιπα μέρη του σώματός σας μακριά από τον κινητήρα, τον σιγαστήρα και τις άλλες θερμές επιφάνειες.

   Προειδοποίηση

   Με τους μοχλούς παράκαμψης ασφαλισμένους προς τα εμπρός στη σχισμή της οπής, το μηχάνημα μπορεί να κινηθεί απροειδοποίητα, τραυματίζοντας εσάς ή τους παρευρισκόμενους.

   Μόλις μετακινήσετε το μηχάνημα, ασφαλίστε τους μοχλούς παράκαμψης προς τα πίσω.

   g333873
  5. Γυρίστε το κλειδί της μίζας στη θέση RUN (Σε λειτουργία) και ελευθερώστε το φρένο στάθμευσης, μετακινώντας 1 μοχλό ελέγχου κίνησης εκτός της θέσης Στάθμευση.

   Note: Μη εκκινήσετε τον κινητήρα.

  6. Μετακινήστε το μηχάνημα όπως απαιτείται.

   Important: Πάντα να ωθείτε το μηχάνημα με τα χέρια. Μη ρυμουλκείτε το μηχάνημα, διότι μπορεί να υποστεί βλάβη.

  7. Μετακινήστε τους μοχλούς ελέγχου κίνησης προς τα έξω, στη θέση Στάθμευση.

  8. Γυρίστε το κλειδί στη θέση OFF (Εκτός λειτουργίας) και αφαιρέστε το για να αποφύγετε εκφόρτιση της μπαταρίας.

  9. Μετακινήστε και τους δύο μοχλούς παράκαμψης προς τα πίσω και κάτω στην οπή με τη σχισμή για να ασφαλίσουν στη θέση τους.

  Μεταφορά του μηχανήματος

  Για τη μεταφορά του μηχανήματος χρησιμοποιήστε τρέιλερ ή φορτηγό βαρέος τύπου. Χρησιμοποιήστε ράμπα πλήρους πλάτους. εβαιωθείτε ότι το τρέιλερ ή το φορτηγό διαθέτει όλα τα απαιτούμενα φρένα, φώτα και σημάνσεις που προβλέπει ο νόμος. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες ασφαλείας. Η γνώση αυτών των πληροφοριών μπορεί να συμβάλει στην αποφυγή τραυματισμού, δικού σας ή διερχόμενων ατόμων. Για τις ισχύουσες απαιτήσεις σχετικά με τα τρέιλερ και την πρόσδεση, ανατρέξτε στις διατάξεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας.

  Προειδοποίηση

  Η οδήγηση στον δρόμο χωρίς φώτα αλλαγής πορείας (φλας), φώτα πορείας, ανακλαστικά σημάδια, ή σήμα αργού οχήματος είναι επικίνδυνη και μπορεί να οδηγήσει σε ατυχήματα και τραυματισμό.

  Μην οδηγείτε το μηχάνημα σε δημόσιους δρόμους.

  Επιλογή τρέιλερ

  Προειδοποίηση

  Η φόρτωση του μηχανήματος πάνω σε τρέιλερ ή φορτηγό αυξάνει την πιθανότητα ανατροπής του και μπορεί να προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό ή θάνατο (Σχήμα 32).

  • Χρησιμοποιείτε μόνο ράμπα πλήρους πλάτους. Μη χρησιμοποιείτε ξεχωριστή ράμπα σε κάθε πλευρά του μηχανήματος.

  • Η γωνία μεταξύ ράμπας και εδάφους ή μεταξύ ράμπας και της πλατφόρμας του τρέιλερ/φορτηγού δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 15 μοίρες.

  • εβαιωθείτε ότι το μήκος της ράμπας είναι τουλάχιστον 4 φορές μεγαλύτερο από το ύψος της πλατφόρμας του τρέιλερ/φορτηγού από το έδαφος. υτό εξασφαλίζει ότι η γωνία της ράμπας δεν θα υπερβαίνει τις 15 μοίρες σε επίπεδα εδάφη.

  g027996

  Φόρτωση του μηχανήματος

  Προειδοποίηση

  Η φόρτωση του μηχανήματος πάνω σε τρέιλερ ή φορτηγό αυξάνει την πιθανότητα ανατροπής του και μπορεί να προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό ή θάνατο.

  • Ο χειρισμός του μηχανήματος σε ράμπα απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή.

  • νεβάστε το μηχάνημα στη ράμπα με την όπισθεν και κατεβάστε το οδηγώντας προς τα εμπρός.

  • Να αποφεύγετε τις απότομες επιταχύνσεις ή επιβραδύνσεις ενώ οδηγείτε το μηχάνημα πάνω σε ράμπα, καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει απώλεια ελέγχου ή ανατροπή.

  1. ν χρησιμοποιείτε τρέιλερ, συνδέστε το στο όχημα ρυμούλκησης και συνδέστε τις αλυσίδες ασφαλείας.

  2. Εάν το τρέιλερ διαθέτει φρένα ή/και φώτα, συνδέστε τα.

  3. Κατεβάστε τη ράμπα και βεβαιωθείτε ότι η γωνία μεταξύ ράμπας και εδάφους δεν υπερβαίνει τις 15 μοίρες (Σχήμα 32).

  4. νεβάστε το μηχάνημα στη ράμπα με την όπισθεν (Σχήμα 33).

   g027995
  5. Σβήστε τον κινητήρα, αφαιρέστε το κλειδί και μετακινήστε τους μοχλούς ελέγχου κίνησης προς τα έξω, στη θέση Στάθμευση.

  6. Προσδέστε το μηχάνημα κοντά στους εμπρός ελεύθερους τροχούς και το πίσω πλαίσιο, χρησιμοποιώντας ιμάντες, αλυσίδες, συρματόσχοινα ή σχοινιά (Σχήμα 34). νατρέξτε στους τοπικούς κανονισμούς σχετικά με τις απαιτήσεις πρόσδεσης.

   g027708

  Εκφόρτωση του μηχανήματος

  1. Κατεβάστε τη ράμπα και βεβαιωθείτε ότι η γωνία μεταξύ ράμπας και εδάφους δεν υπερβαίνει τις 15 μοίρες (Σχήμα 32).

  2. Κατεβάστε το μηχάνημα από τη ράμπα οδηγώντας προς τα εμπρός(Σχήμα 33).

  Συντήρηση

  Note: Καθορίστε την αριστερή και δεξιά πλευρά του μηχανήματος από την κανονική θέση λειτουργίας.

  σφάλεια συντήρησης

  • ν αφήσετε το κλειδί στη μίζα, μπορεί κάποιος να θέσει ακούσια τον κινητήρα σε λειτουργία και να τραυματιστείτε εσείς ή διερχόμενοι. φαιρέστε το κλειδί από τον διακόπτη της μίζας προτού εκτελέσετε οποιαδήποτε συντήρηση.

  • Πριν απομακρυνθείτε από τη θέση του χειριστή, κάντε τις ακόλουθες ενέργειες:

   • Σταθμεύστε το μηχάνημα σε επίπεδο έδαφος.

   • πενεργοποιήστε τα συστήματα μετάδοσης κίνησης.

   • άλτε φρένο στάθμευσης.

   • Σβήστε τον κινητήρα και αφαιρέστε το κλειδί.

   • φήστε τα μέρη του μηχανήματος να κρυώσουν προτού εκτελέσετε εργασίες συντήρησης.

  • Μην επιτρέπετε να γίνεται σέρβις του μηχανήματος από μη εκπαιδευμένα άτομα.

  • Κρατάτε τα χέρια και τα πόδια σας μακριά από κινούμενα μέρη ή πολύ θερμές επιφάνειες. ν είναι δυνατόν, μην κάνετε ρυθμίσεις με τον κινητήρα σε λειτουργία.

  • Εκτονώνετε προσεκτικά την πίεση εξαρτημάτων με αποθηκευμένη ενέργεια.

  • Να ελέγχετε συχνά τη λειτουργία του φρένου στάθμευσης. Να κάνετε τις απαιτούμενες προσαρμογές και το απαιτούμενο σέρβις.

  • Μην πειράζετε ποτέ τις διατάξεις ασφαλείας. Ελέγχετε τακτικά αν λειτουργούν σωστά.

  • Καθαρίζετε το γρασίδι και τα ξένα υλικά από τη μονάδα κοπής, τον σιγαστήρα, τα συστήματα μετάδοσης κίνησης, τον συλλέκτη γρασιδιού και τον χώρο του κινητήρα, για να αποτρέψετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς.

  • ν έχει χυθεί λάδι ή καύσιμο, καθαρίστε το και απομακρύνετε τυχόν υπολείμματα που έχουν ποτίσει με καύσιμο.

  • Μη χρησιμοποιείτε μηχανικούς ή υδραυλικούς γρύλους για τη στήριξη του μηχανήματος·. Όταν ανυψώνετε το μηχάνημα, τοποθετείτε τρίποδες στήριξης.

  • Διατηρείτε όλα τα μέρη σε καλή κατάσταση λειτουργίας και όλα τα συνδετικά εξαρτήματα σωστά σφιγμένα, ειδικά αυτά των λεπίδων/παρελκομένου. ντικαταστήστε τις φθαρμένες ή κατεστραμμένες ετικέτες.

  • ποσυνδέετε το καλώδιο από τον αρνητικό ακροδέκτη της μπαταρίας προτού προβείτε σε οποιαδήποτε επισκευή του μηχανήματος.

  • Για να εξασφαλίσετε τις μέγιστες δυνατές επιδόσεις, χρησιμοποιείτε μόνο γνήσια ανταλλακτικά και εξαρτήματα Toro. Τα ανταλλακτικά και τα εξαρτήματα άλλων κατασκευαστών ενδέχεται να αποβούν επικίνδυνα και η χρήση τους να ακυρώσει την εγγύηση του προϊόντος σας.

  Συνιστώμενο χρονοδιάγραμμα συντήρησης

  Περιοδικότητα εργασιών συντήρησηςΔιαδικασία συντήρησης
  Μετά τις πρώτες 5 ώρες
 • λλάξτε το λάδι κινητήρα και το φίλτρο λαδιού.
 • Πριν από κάθε χρήση ή καθημερινά
 • Ελέγξτε το σύστημα ενδοασφάλισης.
 • Ελέγξτε το φίλτρο αέρα για λερωμένα, χαλαρωμένα ή φθαρμένα εξαρτήματα.
 • Ελέγξτε τη στάθμη του λαδιού κινητήρα.
 • Καθαρίστε τη σήτα εισαγωγής αέρα.
 • Επιθεωρήστε τις λεπίδες.
 • Επιθεωρήστε τον εκτροπέα γρασιδιού για φθορές.
 • Μετά από κάθε χρήση
 • Καθαρίζετε το γρασίδι και τα ξένα υλικά από τη μονάδα κοπής, τον σιγαστήρα, τα συστήματα μετάδοσης κίνησης, τον συλλέκτη γρασιδιού και τον κινητήρα.
 • Καθαρίστε το περίβλημα της πλατφόρμας του χλοοκοπτικού μηχανήματος.
 • SΚάθε 25 ώρες
 • Γρασάρετε τα ρουλεμάν των ελεύθερων τροχών (συχνότερα αν το μηχάνημα χρησιμοποιείται σε αμμώδες έδαφος).
 • Καθαρίστε το αφρώδες στοιχείο του φίλτρου αέρα(συχνότερα υπό συνθήκες αυξημένων ρύπων ή σκόνης).
 • Ελέγξτε την πίεση των ελαστικών.
 • Ελέγξτε τους ιμάντες για ενδείξεις φθοράς ή ζημιάς.
 • Κάθε 200 ώρες
 • ντικαταστήστε το/τα μπουζί.
 • ντικαταστήστε το φίλτρο καυσίμου σε σειρά.
 • Κάθε 300 ώρες
 • Ελέγξτε και ρυθμίστε το διάκενο των βαλβίδων. Επικοινωνήστε με έναν εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο σέρβις.
 • Πριν από την αποθήκευση
 • Φορτίστε την μπαταρία και αποσυνδέστε τα καλώδιά της.
 • Πριν από την αποθήκευση, εκτελέστε όλες τις διαδικασίες συντήρησης που αναγράφονται παραπάνω.
 • άψτε τυχόν επιφάνειες που έχουν ξεφλουδίσει.
 • Προσοχή

  ν αφήσετε το κλειδί στη μίζα, μπορεί κάποιος να θέσει ακούσια τον κινητήρα σε λειτουργία και να τραυματιστείτε εσείς ή διερχόμενοι.

  Σβήστε τον κινητήρα και αφαιρέστε το κλειδί από τον διακόπτη της μίζας προτού εκτελέσετε οποιαδήποτε συντήρηση.

  Διαδικασίες πριν από τη συντήρηση

  πασφάλιση της ποδιάς της πλατφόρμας χλοοκοπτικού μηχανήματος

  Ξεσφίξτε τα 2 κάτω μπουλόνια της ποδιάς για να αποκτήσετε πρόσβαση στην άνω πλευρά της πλατφόρμας του χλοοκοπτικού μηχανήματος (Σχήμα 35).

  g295619

  Note: Μετά τη συντήρηση, σφίγγετε πάντα τα μπουλόνια για να συνδέσετε την ποδιά.

  νύψωση του μηχανήματος

  Χρησιμοποιείτε τρίποδες για να στηρίξετε το ανυψωμένο μηχάνημα.

  Προειδοποίηση

  Εάν στηρίξετε το μηχάνημα στην κάτω θερμομόνωση του σιγαστήρα (Σχήμα 36) μπορεί να προκαλέσετε βλάβη της θερμομόνωσης και πτώση του μηχανήματος, τραυματίζοντας εσάς ή τους παρευρισκόμενους.

  Μη χρησιμοποιείτε την κάτω θερμομόνωση του σιγαστήρα για να ανυψώσετε ή να στηρίξετε το μηχάνημα.

  g299647

  Λίπανση

  Γρασάρισμα των ρουλεμάν

  Περιοδικότητα εργασιών συντήρησηςΔιαδικασία συντήρησης
  SΚάθε 25 ώρες
 • Γρασάρετε τα ρουλεμάν των ελεύθερων τροχών (συχνότερα αν το μηχάνημα χρησιμοποιείται σε αμμώδες έδαφος).
 • Τύπος γράσου: Γράσο λιθίου Νο. 2

  1. Σταθμεύστε το μηχάνημα σε επίπεδο έδαφος, απενεργοποιήστε τον διακόπτη ελέγχου λεπίδων και μετακινήστε τους μοχλούς ελέγχου κίνησης προς τα έξω στη θέση Στάθμευση.

  2. Προτού απομακρυνθείτε από τη θέση του χειριστή, σβήστε τον κινητήρα, αφαιρέστε το κλειδί και περιμένετε να ακινητοποιηθούν όλα τα κινούμενα μέρη.

  3. Καθαρίστε τα γρασαδοράκια (Σχήμα 37) με ένα πανί.

   Note: Καθαρίστε τα γρασαδοράκια από τυχόν χρώμα στο στόμιό τους.

   g032432
  4. Συνδέστε το πιστόλι γρασαρίσματος σε κάθε γρασαδοράκι (Σχήμα 37).

  5. Διοχετεύστε γράσο στα γρασαδοράκια μέχρι να αρχίσει να εκρέει γράσο από τα ρουλεμάν.

  6. Σκουπίστε το επιπλέον γράσο, αν υπάρχει.

  Συντήρηση κινητήρα

  σφάλεια κινητήρα

  • Κρατάτε τα χέρια, τα πόδια, το πρόσωπο, τα υπόλοιπα μέρη του σώματος και τα ρούχα σας μακριά από τον σιγαστήρα και άλλες θερμές επιφάνειες. φήστε τα μέρη του κινητήρα να κρυώσουν προτού εκτελέσετε εργασίες συντήρησης.

  • Μην αλλάζετε την ταχύτητα του ρυθμιστή στροφών και μην αυξάνετε υπερβολικά τις στροφές του κινητήρα.

  Σέρβις του φίλτρου αέρα

  Περιοδικότητα εργασιών συντήρησηςΔιαδικασία συντήρησης
  Πριν από κάθε χρήση ή καθημερινά
 • Ελέγξτε το φίλτρο αέρα για λερωμένα, χαλαρωμένα ή φθαρμένα εξαρτήματα.
 • Κάθε 300 ώρες
 • Ελέγξτε και ρυθμίστε το διάκενο των βαλβίδων. Επικοινωνήστε με έναν εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο σέρβις.
 • Note: Το σέρβις του φίλτρου αέρα πρέπει να γίνεται πιο συχνά (ανά λίγες ώρες λειτουργίας) σε περίπτωση χρήσης σε περιβάλλοντα με πολλή σκόνη ή άμμο.

  φαίρεση του αφρώδους και του χάρτινου στοιχείου

  1. Σταθμεύστε το μηχάνημα σε επίπεδο έδαφος, απενεργοποιήστε τον διακόπτη ελέγχου λεπίδων και μετακινήστε τους μοχλούς ελέγχου κίνησης προς τα έξω στη θέση Στάθμευση.

  2. Προτού απομακρυνθείτε από τη θέση του χειριστή, σβήστε τον κινητήρα, αφαιρέστε το κλειδί και περιμένετε να ακινητοποιηθούν όλα τα κινούμενα μέρη.

  3. Καθαρίστε γύρω από το κινητήρα του φίλτρου αέρα για να εμποδίσετε τη σκόνη να εισέλθει στον κινητήρα και να προκαλέσει φθορές.

  4. Σηκώστε το κάλυμμα και περιστρέψτε το συγκρότημα του φίλτρου αέρα για να το αφαιρέσετε από τον κινητήρα (Σχήμα 38).

   g027800g027801
  5. Διαχωρίστε το αφρώδες και το χάρτινο στοιχείο (Σχήμα 39).

   g027802

  Σέρβις του αφρώδους στοιχείου του φίλτρου αέρα

  Περιοδικότητα εργασιών συντήρησηςΔιαδικασία συντήρησης
  SΚάθε 25 ώρες
 • Καθαρίστε το αφρώδες στοιχείο του φίλτρου αέρα(συχνότερα υπό συνθήκες αυξημένων ρύπων ή σκόνης).
  1. Πλύνετε το αφρώδες στοιχείο με υγρό σαπούνι και ζεστό νερό. Όταν το στοιχείο καθαρίσει, ξεπλύνετέ το σχολαστικά.

  2. Στεγνώστε το στοιχείο, πιέζοντας το μέσα σε καθαρό πανί.

   Important: ντικαταστήστε το αφρώδες στοιχείο αν είναι σκισμένο ή φθαρμένο.

  Σέρβις του χάρτινου στοιχείου του φίλτρου αέρα

  Περιοδικότητα εργασιών συντήρησηςΔιαδικασία συντήρησης
  1. Καθαρίστε το χάρτινο στοιχείο χτυπώντας το ελαφρά για να απομακρυνθεί η σκόνη.

   Note: Εάν είναι πολύ βρόμικο, αντικαταστήστε το με ένα καινούριο.

  2. Ελέγξτε το στοιχείο προσέχοντας να μην έχει σχισίματα, λιπαρές ουσίες ή φθορές στο ελαστικό παρέμβυσμα.

  3. ντικαταστήστε το χάρτινο στοιχείο εάν είναι φθαρμένο.

   Important: Μην πλένετε το χάρτινο φίλτρο.

  Τοποθέτηση του φίλτρου αέρα

  1. Τοποθετήστε το αφρώδες στοιχείο πάνω από το χάρτινο στοιχείο.

   Note: Προσέξτε να μην προκαλέσετε φθορές στα στοιχεία.

  2. Ευθυγραμμίστε τις οπές του φίλτρου με τις θυρίδες της πολλαπλής.

  3. Περιστρέψτε το φίλτρο μέσα στον θάλαμο και εφαρμόστε το μέχρι το τέρμα επάνω στην πολλαπλή (Σχήμα 40).

   g228022
  4. Κλείστε το κάλυμμα.

  Σέρβις του λαδιού κινητήρα

  Προδιαγραφές λαδιού κινητήρα

  Τύπος λαδιού: πορρυπαντικό λάδι (κατηγορία απόδοσης API: SF, SG, SH, SJ ή SL)

  Χωρητικότητα στροφαλοθαλάμου: 2,4 l με φίλτρο λαδιού

  Ιξώδες: λ. παρακάτω πίνακα.

  g029683

  Έλεγχος στάθμης λαδιού κινητήρα

  Περιοδικότητα εργασιών συντήρησηςΔιαδικασία συντήρησης
  Πριν από κάθε χρήση ή καθημερινά
 • Ελέγξτε τη στάθμη του λαδιού κινητήρα.
 • Note: Ελέγχετε το λάδι όταν ο κινητήρας είναι κρύος.

  Important: Εάν στον στροφαλοθάλαμο τοποθετήσετε περισσότερο ή λιγότερο λάδι και λειτουργήσετε τον κινητήρα, μπορεί να προκαλέσετε ζημιά στον κινητήρα.

  1. Σταθμεύστε το μηχάνημα σε επίπεδο έδαφος, απενεργοποιήστε τον διακόπτη ελέγχου λεπίδων και μετακινήστε τους μοχλούς ελέγχου κίνησης προς τα έξω στη θέση Στάθμευση.

  2. Προτού απομακρυνθείτε από τη θέση του χειριστή, σβήστε τον κινητήρα, αφαιρέστε το κλειδί και περιμένετε να ακινητοποιηθούν όλα τα κινούμενα μέρη.

   Note: εβαιωθείτε ότι ο κινητήρας είναι κρύος ώστε το λάδι να έχει προλάβει να επιστρέψει στον συλλέκτη.

  3. Για να αποτρέψετε την είσοδο σκόνης, κομμένου γρασιδιού κ.λπ. στον κινητήρα, καθαρίστε τον χώρο γύρω από την τάπα πλήρωσης λαδιού και τον δείκτη στάθμης προτού τα αφαιρέσετε (Σχήμα 42).

  g311705

  λλαγή λαδιού κινητήρα και φίλτρου λαδιού

  Περιοδικότητα εργασιών συντήρησηςΔιαδικασία συντήρησης
  Μετά τις πρώτες 5 ώρες
 • λλάξτε το λάδι κινητήρα και το φίλτρο λαδιού.
  1. Σταθμεύστε το μηχάνημα σε επίπεδο έδαφος ώστε το λάδι να αποστραγγιστεί εντελώς.

  2. πενεργοποιήστε τον διακόπτη ελέγχου λεπίδων και μετακινήστε τους μοχλούς ελέγχου κίνησης προς τα έξω στη θέση Στάθμευση.

  3. Προτού απομακρυνθείτε από τη θέση του χειριστή, σβήστε τον κινητήρα, αφαιρέστε το κλειδί και περιμένετε να ακινητοποιηθούν όλα τα κινούμενα μέρη.

  4. ποστραγγίστε το λάδι από τον κινητήρα (Σχήμα 43).

   g027799g029570
  5. λλάξτε το φίλτρο λαδιού του κινητήρα(Σχήμα 44).

   Note: εβαιωθείτε ότι η τσιμούχα του φίλτρου λαδιού έχει εφαρμόσει στον κινητήρα και, μετά, στρίψτε το κατά 3/4 της στροφής ακόμα.

   g027477
  6. Ρίξτε αργά περίπου το 80% του προβλεπόμενου λαδιού μέσα στον σωλήνα πλήρωσης και προσθέστε αργά το υπόλοιπο λάδι μέχρι η στάθμη να φτάσει στην ένδειξη «Full» (Πλήρες) (Σχήμα 45).

   g235264
  7. πορρίψτε το μεταχειρισμένο λάδι σε κέντρο ανακύκλωσης.

  Σέρβις του μπουζί

  Περιοδικότητα εργασιών συντήρησηςΔιαδικασία συντήρησης
  Κάθε 200 ώρες
 • ντικαταστήστε το/τα μπουζί.
 • Προτού τοποθετήσετε το μπουζί, βεβαιωθείτε ότι το διάκενο αέρα ανάμεσα στο κεντρικό ηλεκτρόδιο και το ηλεκτρόδιο γείωσης είναι το προβλεπόμενο. Χρησιμοποιήστε μπουζόκλειδο για να αφαιρέσετε και να τοποθετήσετε το μπουζί, και εργαλείο ρύθμισης διακένου/φίλερ για να ελέγξετε και να ρυθμίσετε το διάκενο αέρα. ν χρειάζεται, τοποθετήστε καινούριο μπουζί.

  Τύπος: Champion® RN9YC ή NGK® BPR6ES

  Διάκενο αέρα: 0,76 mm (0,03")

  φαίρεση του μπουζί

  1. Σταθμεύστε το μηχάνημα σε επίπεδο έδαφος, απενεργοποιήστε τον διακόπτη ελέγχου λεπίδων και μετακινήστε τους μοχλούς ελέγχου κίνησης προς τα έξω στη θέση Στάθμευση.

  2. Προτού απομακρυνθείτε από τη θέση του χειριστή, σβήστε τον κινητήρα, αφαιρέστε το κλειδί και περιμένετε να ακινητοποιηθούν όλα τα κινούμενα μέρη. φήστε τον κινητήρα να κρυώσει.

  3. Καθαρίστε τον χώρο γύρω από τη βάση του μπουζί για να αποτρέψετε την εισχώρηση σκόνης και ξένων υλικών στον κινητήρα.

  4. φαιρέστε το μπουζί (Σχήμα 46).

   g027478

  Έλεγχος του μπουζί

  Important: Μην καθαρίζετε το/τα μπουζί. Να αντικαθιστάτε πάντοτε το/τα μπουζί αν είναι μαυρισμένα, αν τα ηλεκτρόδιά τους έχουν φθαρεί, αν καλύπτονται από λιπαρή μεμβράνη ή αν έχουν ρωγμές.

  ν το χρώμα στην επιφάνεια του μονωτή είναι ανοιχτό καφέ ή γκρι, ο κινητήρας λειτουργεί κανονικά. ν ο μονωτής είναι μαυρισμένος, αυτό σημαίνει συνήθως ότι το φίλτρο αέρα είναι ακάθαρτο.

  Ρυθμίστε το διάκενο αέρα στα 0,75 mm (0,03").

  g206628

  Τοποθέτηση του μπουζί

  g027960

  Καθαρισμός του συστήματος ψύξης

  Περιοδικότητα εργασιών συντήρησηςΔιαδικασία συντήρησης
  Πριν από κάθε χρήση ή καθημερινά
 • Καθαρίστε τη σήτα εισαγωγής αέρα.
  1. Σταθμεύστε το μηχάνημα σε επίπεδο έδαφος, απενεργοποιήστε τον διακόπτη ελέγχου λεπίδων και μετακινήστε τους μοχλούς ελέγχου κίνησης προς τα έξω στη θέση Στάθμευση.

  2. Προτού απομακρυνθείτε από τη θέση του χειριστή, σβήστε τον κινητήρα, αφαιρέστε το κλειδί και περιμένετε να ακινητοποιηθούν όλα τα κινούμενα μέρη.

  3. φαιρέστε το φίλτρο αέρα από τον κινητήρα.

  4. φαιρέστε το κάλυμμα του κινητήρα.

  5. Για να εμποδίσετε την είσοδο ακαθαρσιών στην εισαγωγή αέρα, τοποθετήστε το φίλτρο αέρα στη βάση του φίλτρου.

  6. Καθαρίστε τα υπολείμματα και το γρασίδι από τα εξαρτήματα.

  7. φαιρέστε το φίλτρο αέρα και τοποθετήστε το κάλυμμα του κινητήρα.

  8. Τοποθετήστε το φίλτρο αέρα.

  Συντήρηση συστήματος καυσίμου

  Κίνδυνος

  Υπό ορισμένες συνθήκες, τα καύσιμα είναι εξαιρετικά εύφλεκτα και ιδιαίτερα εκρηκτικά. Η εκδήλωση πυρκαγιάς ή έκρηξης από καύσιμα μπορεί να προκαλέσει υλικές ζημιές και εγκαύματα σε εσάς ή άλλα άτομα.

  Οι προφυλάξεις που σχετίζονται με τα καύσιμα παρατίθενται εκτενώς στην ενότητα σφάλεια καυσίμων.

  ντικατάσταση του φίλτρου καυσίμου σε σειρά

  Περιοδικότητα εργασιών συντήρησηςΔιαδικασία συντήρησης
  Κάθε 200 ώρες
 • ντικαταστήστε το φίλτρο καυσίμου σε σειρά.
 • Ποτέ μην τοποθετείτε ένα ακάθαρτο φίλτρο που το έχετε αφαιρέσει από το σωληνάκι καυσίμου.

  1. Σταθμεύστε το μηχάνημα σε επίπεδο έδαφος, απενεργοποιήστε τον διακόπτη ελέγχου λεπίδων και μετακινήστε τους μοχλούς ελέγχου κίνησης προς τα έξω στη θέση Στάθμευση.

  2. Προτού απομακρυνθείτε από τη θέση του χειριστή, σβήστε τον κινητήρα, αφαιρέστε το κλειδί και περιμένετε να ακινητοποιηθούν όλα τα κινούμενα μέρη. φήστε τον κινητήρα να κρυώσει.

  3. ντικαταστήστε το φίλτρο (Σχήμα 49).

   Note: εβαιωθείτε ότι οι ενδείξεις στο φίλτρο συμφωνούν με την κατεύθυνση της ροής καυσίμου.

   g027939g333995

  Συντήρηση ηλεκτρικού συστήματος

  σφάλεια ηλεκτρικού συστήματος

  • ποσυνδέετε το καλώδιο από τον αρνητικό ακροδέκτη της μπαταρίας προτού προβείτε σε οποιαδήποτε επισκευή του μηχανήματος.

  • Φορτίζετε την μπαταρία σε ανοικτό χώρο με καλό εξαερισμό, μακριά από σπινθήρες και φλόγες. γάλτε τον φορτιστή από την πρίζα πριν συνδέσετε ή αποσυνδέσετε την μπαταρία. Φοράτε προστατευτικό ρουχισμό και χρησιμοποιείτε μονωμένα εργαλεία.

  Σέρβις της μπαταρίας

  φαίρεση της μπαταρίας

  Προειδοποίηση

  Η επαφή των ακροδεκτών της μπαταρίας ή μεταλλικών εργαλείων με μεταλλικά εξαρτήματα του μηχανήματος μπορεί να δημιουργήσει βραχυκύκλωμα και να προκληθούν σπινθήρες. Με τη σειρά τους, οι σπινθήρες μπορούν να προκαλέσουν έκρηξη των αερίων της μπαταρίας, με αποτέλεσμα την πρόκληση σωματικών βλαβών.

  • Όταν αφαιρείτε ή τοποθετείτε την μπαταρία, πρέπει να αποφεύγετε την επαφή των ακροδεκτών της με μεταλλικά μέρη του μηχανήματος.

  • Πρέπει, επίσης, να αποφεύγετε τη δημιουργία βραχυκυκλώματος μεταξύ των ακροδεκτών της μπαταρίας και μεταλλικών μερών του μηχανήματος.

  1. Σταθμεύστε το μηχάνημα σε επίπεδο έδαφος, απενεργοποιήστε τον διακόπτη ελέγχου λεπίδων και μετακινήστε τους μοχλούς ελέγχου κίνησης προς τα έξω στη θέση Στάθμευση.

  2. Προτού απομακρυνθείτε από τη θέση του χειριστή, σβήστε τον κινητήρα, αφαιρέστε το κλειδί και περιμένετε να ακινητοποιηθούν όλα τα κινούμενα μέρη.

  3. Για πρόσβαση στην μπαταρία, ανυψώστε το κάθισμα.

  4. ποσυνδέστε το αρνητικό (μαύρο) καλώδιο γείωσης από τον πόλο της μπαταρίας (Σχήμα 50).

   Note: Φυλάξτε όλα τα εξαρτήματα στερέωσης.

   Προειδοποίηση

   Η λανθασμένη αποσύνδεση των καλωδίων από την μπαταρία ενδέχεται να προκαλέσει ζημιά στο μηχάνημα και τα καλώδια, καθώς και σπινθήρες. Με τη σειρά τους, οι σπινθήρες μπορούν να προκαλέσουν έκρηξη των αερίων της μπαταρίας, με αποτέλεσμα την πρόκληση σωματικών βλαβών.

   • ποσυνδέετε πάντα το αρνητικό (μαύρο) καλώδιο της μπαταρίας πριν αποσυνδέσετε το θετικό (κόκκινο) καλώδιο.

   • Συνδέετε πάντα το θετικό (κόκκινο) καλώδιο της μπαταρίας πριν συνδέσετε το αρνητικό (μαύρο) καλώδιο.

  5. Σύρετε το ελαστικό κάλυμμα για να το αφαιρέσετε από το θετικό (κόκκινο) καλώδιο.

  6. ποσυνδέστε το θετικό (κόκκινο) καλώδιο από τον πόλο της μπαταρίας (Σχήμα 50).

   Note: Φυλάξτε όλα τα εξαρτήματα στερέωσης.

  7. φαιρέστε τον αναστολέα της μπαταρίας (Σχήμα 50) και αφαιρέστε τη μπαταρία από τη βάση της.

   g293472

  Φόρτιση της μπαταρίας

  Περιοδικότητα εργασιών συντήρησηςΔιαδικασία συντήρησης
  Πριν από την αποθήκευση
 • Φορτίστε την μπαταρία και αποσυνδέστε τα καλώδιά της.
  1. φαιρέστε τη μπαταρία από το σασί· ανατρέξτε στην ενότητα φαίρεση της μπαταρίας.

  2. Φορτίστε την μπαταρία επί τουλάχιστον 1 ώρα με 6 έως 10 A.

   Note: Μην υπερφορτίζετε την μπαταρία.

  3. Όταν η μπαταρία φορτιστεί πλήρως, πρώτα βγάλτε τον φορτιστή από την πρίζα και έπειτα αποσυνδέστε τα καλώδια του φορτιστή από τους πόλους της μπαταρίας (Σχήμα 51).

   g000538

  Τοποθέτηση της μπαταρίας

  1. Τοποθετήστε την μπαταρία στη βάση της (Σχήμα 50).

  2. Χρησιμοποιώντας τα εξαρτήματα στερέωσης που αφαιρέσατε προηγουμένως, τοποθετήστε το θετικό (κόκκινο) καλώδιο μπαταρίας στον θετικό (+) ακροδέκτη της μπαταρίας.

  3. Χρησιμοποιώντας τα εξαρτήματα στερέωσης που αφαιρέσατε προηγουμένως, τοποθετήστε το αρνητικό καλώδιο μπαταρίας στον αρνητικό (-) ακροδέκτη της μπαταρίας.

  4. Τοποθετήστε το κόκκινο κάλυμμα του ακροδέκτη, σύροντάς το πάνω στον θετικό (κόκκινο) πόλο της μπαταρίας.

  5. Στερεώστε τη μπαταρία, χρησιμοποιώντας τον αναστολέα (Σχήμα 50).

  6. Κατεβάστε το κάθισμα.

  Σέρβις των ασφαλειών

  Το ηλεκτρικό σύστημα προστατεύεται από ασφάλειες. Δεν απαιτεί συντήρηση· εάν ωστόσο «καεί» μια ασφάλεια ελέγξτε το εξάρτημα/κύκλωμα για βλάβη ή βραχυκύκλωμα.

  Τύπος ασφαλειών:

  • Κεντρική—F1 (25 A, τύπου λεπίδας)

  • Κύκλωμα φόρτισης—F2 (15 A, τύπου λεπίδας)

  1. Σταθμεύστε το μηχάνημα σε επίπεδο έδαφος, απενεργοποιήστε τον διακόπτη ελέγχου λεπίδων και μετακινήστε τους μοχλούς ελέγχου κίνησης προς τα έξω στη θέση Στάθμευση.

  2. Προτού απομακρυνθείτε από τη θέση του χειριστή, σβήστε τον κινητήρα, αφαιρέστε το κλειδί και περιμένετε να ακινητοποιηθούν όλα τα κινούμενα μέρη.

  3. Για πρόσβαση στις ασφάλειες, ανυψώστε το κάθισμα.

  4. Για να αντικαταστήσετε μια ασφάλεια, τραβήξτε την έξω για να την αφαιρέσετε (Σχήμα 52).

   g293931
  5. Κατεβάστε το κάθισμα.

  Συντήρηση συστήματος μετάδοσης κίνησης

  Έλεγχος πίεσης ελαστικών

  Περιοδικότητα εργασιών συντήρησηςΔιαδικασία συντήρησης
  SΚάθε 25 ώρες
 • Ελέγξτε την πίεση των ελαστικών.
 • Διατηρείτε την προβλεπόμενη πίεση αέρα στα εμπρός και τα πίσω ελαστικά. Η ανόμοια πίεση των ελαστικών μπορεί να προκαλέσει ανομοιόμορφη κοπή. Ελέγξτε την πίεση στο στέλεχος της βαλβίδας (Σχήμα 53). Για να είναι ακριβέστερη η μέτρηση της πίεσης, ο έλεγχος των ελαστικών πρέπει να γίνεται όταν τα ελαστικά είναι κρύα.

  Φουσκώστε τα ελαστικά των εμπρός ελεύθερων τροχών στα 206 kPa (30 psi) ή στην πίεση που αναγράφεται στο προφίλ, όποια τιμή είναι μικρότερη.

  Φουσκώστε τα ελαστικά των πίσω κινητήριων τροχών στα 90 kPa (13 psi).

  g000554

  πενεργοποίηση του ηλεκτρικού φρένου

  Μπορείτε να απενεργοποιήσετε χειροκίνητα το ηλεκτρικό φρένο περιστρέφοντας τους βραχίονες σύνδεσης προς τα εμπρός. Μόλις ενεργοποιηθεί το ηλεκτρικό φρένο, το φρένο επανέρχεται.

  1. Γυρίστε το κλειδί στη θέση OFF (Εκτός λειτουργίας) ή αποσυνδέστε την μπαταρία.

  2. Ξεσφίξτε τα 2 κάτω μπουλόνια που συγκρατούν την ποδιά στην πλατφόρμα του χλοοκοπτικού μηχανήματος. νατρέξτε στην ενότητα πασφάλιση της ποδιάς της πλατφόρμας χλοοκοπτικού μηχανήματος.

  3. Εντοπίστε τον άξονα του ηλεκτρικού φρένου στον οποίο είναι συνδεδεμένοι οι βραχίονες σύνδεσης του φρένου (Σχήμα 54).

  4. Περιστρέψτε τον άξονα προς τα εμπρός για να ελευθερώσετε το φρένο.

  5. Σφίξτε τα 2 κάτω μπουλόνια που συγκρατούν την ποδιά στην πλατφόρμα του χλοοκοπτικού μηχανήματος. νατρέξτε στην ενότητα πασφάλιση της ποδιάς της πλατφόρμας χλοοκοπτικού μηχανήματος.

  g294417

  Ρύθμιση της ευθυγράμμισης

  Εάν οδηγείτε το μηχάνημα προς τα εμπρός με πλήρη ταχύτητα σε μια ομαλή και επίπεδη επιφάνεια, και αυτό παρεκκλίνει προς τη 1 πλευρά, πρέπει να ρυθμίσετε την ευθυγράμμιση.

  Εάν το μηχάνημα παρεκκλίνει προς τα αριστερά, ρυθμίστε τον δεξιό μοχλό ελέγχου κίνησης· εάν παρεκκλίνει προς τα δεξιά, ρυθμίστε τον αριστερό μοχλό ελέγχου κίνησης.

  Note: Μπορείτε να ρυθμίστε την ευθυγράμμιση μόνο για την οδήγηση προς τα εμπρός.

  1. Σταθμεύστε το μηχάνημα σε επίπεδο έδαφος, απενεργοποιήστε τον διακόπτη ελέγχου λεπίδων και μετακινήστε τους μοχλούς ελέγχου κίνησης προς τα έξω στη θέση Στάθμευση.

  2. Προτού απομακρυνθείτε από τη θέση του χειριστή, σβήστε τον κινητήρα, αφαιρέστε το κλειδί και περιμένετε να ακινητοποιηθούν όλα τα κινούμενα μέρη.

  3. Εντοπίστε το μπουλόνι ρύθμισης της ευθυγράμμισης, κοντά στον μοχλό ελέγχου κίνησης της συγκεκριμένης πλευράς που χρειάζεται ρύθμιση (Σχήμα 55).

   Note: νυψώστε το κάθισμα για ευκολότερη πρόσβαση στο μπουλόνι ρύθμισης.

  4. Περιστρέψτε το μπουλόνι για να μειώσετε την ταχύτητα στον συγκεκριμένο τροχό.

   Note: Περιστρέψτε ελαφρά το μπουλόνι για μικρή μεταβολή στη ρύθμιση.

   g294926
  5. άλτε μπροστά το μηχάνημα και οδηγήστε προς τα εμπρός σε μια ομαλή, επίπεδη επιφάνεια με τους μοχλούς ελέγχου κίνησης τέρμα μπροστά ώστε να ελέγξετε εάν το μηχάνημα κινείται ευθεία. Εάν χρειάζεται, επαναλάβετε τη διαδικασία.

  Συντήρηση ιμάντων

  Επιθεώρηση των ιμάντων

  Περιοδικότητα εργασιών συντήρησηςΔιαδικασία συντήρησης
  SΚάθε 25 ώρες
 • Ελέγξτε τους ιμάντες για ενδείξεις φθοράς ή ζημιάς.
 • ντικαταστήστε τον ιμάντα, εάν είναι φθαρμένος. Ενδείξεις φθαρμένου ιμάντα είναι μεταξύ άλλων οι εξής: στρίγκλισμα κατά την περιστροφή του, ολίσθηση των λεπίδων κατά την κοπή, ξεφτισμένα άκρα, ίχνη αλλοίωσης και σχισμές στον ιμάντα.

  ντικατάσταση του ιμάντα του χλοοκοπτικού μηχανήματος

  Στις ενδείξεις φθαρμένου ιμάντα περιλαμβάνεται το «στρίγγλισμα» κατά την περιστροφή του, η ολίσθηση των λεπίδων κατά την κοπή και οι ξεφτισμένες ακμές, τα ίχνη αλλοίωσης και οι σχισμές στον ιμάντα. Εάν υπάρχει οποιαδήποτε από αυτές τις ενδείξεις, αντικαταστήστε τον ιμάντα του χλοοκοπτικού μηχανήματος.

  1. Σταθμεύστε το μηχάνημα σε επίπεδο έδαφος, απενεργοποιήστε τον διακόπτη ελέγχου λεπίδων και μετακινήστε τους μοχλούς ελέγχου κίνησης προς τα έξω στη θέση Στάθμευση.

  2. Προτού απομακρυνθείτε από τη θέση του χειριστή, σβήστε τον κινητήρα, αφαιρέστε το κλειδί και περιμένετε να ακινητοποιηθούν όλα τα κινούμενα μέρη.

  3. Ρυθμίστε το ύψος κοπής στη χαμηλότερη ρύθμιση κοπής (38 mm (1-1/2").

  4. Ξεσφίξτε τις βίδες και αφαιρέστε τα καλύμματα των τροχαλιών (Σχήμα 56).

   g295766
  5. Ξεσφίξτε τα 2 κάτω μπουλόνια που συγκρατούν την ποδιά στην πλατφόρμα του χλοοκοπτικού μηχανήματος. νατρέξτε στην ενότητα πασφάλιση της ποδιάς της πλατφόρμας χλοοκοπτικού μηχανήματος.

  6. Χρησιμοποιώντας ένα εργαλείο αφαίρεσης ελατηρίων (κωδ. προϊόντος Toro 92-5771), αφαιρέστε το ελατήριο της ελεύθερης τροχαλίας από το άγκιστρο της πλατφόρμας ώστε να εκτονώσετε την πίεση στην ελεύθερη τροχαλία, και αφαιρέστε τον ιμάντα από τις τροχαλίες (Σχήμα 57).

   Προειδοποίηση

   Το εγκατεστημένο ελατήριο είναι τεντωμένο και μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό.

   Να είστε προσεκτικοί κατά την αφαίρεση του ιμάντα.

   g295655
  7. Περάστε τον καινούριο ιμάντα γύρω από την τροχαλία του κινητήρα και τις τροχαλίες του χλοοκοπτικού μηχανήματος (Σχήμα 57).

  8. Χρησιμοποιώντας ένα εργαλείο αφαίρεσης ελατηρίων (κωδ. προϊόντος Toro 92-5771), τοποθετήστε το ελατήριο της ελεύθερης τροχαλίας στο άγκιστρο της πλατφόρμας ώστε να ασκηθεί πίεση στην ελεύθερη τροχαλία και τον ιμάντα του χλοοκοπτικού μηχανήματος (Σχήμα 57).

  9. Σφίξτε τα 2 κάτω μπουλόνια που συγκρατούν την ποδιά στην πλατφόρμα του χλοοκοπτικού μηχανήματος. νατρέξτε στην ενότητα πασφάλιση της ποδιάς της πλατφόρμας χλοοκοπτικού μηχανήματος.

  10. Τοποθετήστε τα καλύμματα των τροχαλιών.

  Συντήρηση χλοοκοπτικού μηχανήματος

  σφάλεια λεπίδων

  • Επιθεωρείτε τακτικά τις λεπίδες για ενδείξεις φθοράς ή ζημιάς.

  • Να είστε προσεκτικοί κατά τον έλεγχο των λεπίδων. Τυλίξτε τις λεπίδες ή φοράτε γάντια, και δείξτε προσοχή κατά το σέρβις των λεπίδων. Πραγματοποιείτε μόνο αντικατάσταση ή ακόνισμα των λεπίδων· ποτέ μην πραγματοποιείτε ίσιωμα ή συγκόλληση.

  • Σε μηχανήματα με πολλαπλές λεπίδες, δείξτε προσοχή, καθώς αν περιστρέψετε μία λεπίδα μπορεί να αρχίσουν να περιστρέφονται κι άλλες λεπίδες.

  • Σε περίπτωση φθοράς ή βλάβης να αντικαθιστάτε όλες τις λεπίδες και τα μπουλόνια, ώστε να διατηρείται η ζυγοστάθμιση.

  Σέρβις των λεπίδων κοπής

  Για να εξασφαλίζετε κορυφαία ποιότητα κοπής, διατηρείτε τις λεπίδες ακονισμένες. Για διευκόλυνση στο ακόνισμα και την αντικατάσταση, να έχετε διαθέσιμες εφεδρικές λεπίδες.

  Πριν από την επιθεώρηση ή το σέρβις των λεπίδων

  1. Σταθμεύστε το μηχάνημα σε επίπεδο έδαφος, απενεργοποιήστε τον διακόπτη ελέγχου λεπίδων και μετακινήστε τους μοχλούς ελέγχου κίνησης προς τα έξω στη θέση Στάθμευση.

  2. Σβήστε τον κινητήρα, αφαιρέστε το κλειδί και αποσυνδέστε τα καλώδια από τα μπουζί.

  Επιθεώρηση των λεπίδων

  Περιοδικότητα εργασιών συντήρησηςΔιαδικασία συντήρησης
  Πριν από κάθε χρήση ή καθημερινά
 • Επιθεωρήστε τις λεπίδες.
  1. Επιθεωρήστε τις ακμές κοπής (Σχήμα 58).

  2. Εάν οι ακμές δεν είναι αιχμηρές ή έχουν φθορές, αφαιρέστε και ακονίστε τη λεπίδα· ανατρέξτε στην ενότητα κόνισμα των λεπίδων.

  3. Επιθεωρήστε τις λεπίδες, ιδιαίτερα στο καμπυλωτό τμήμα τους.

  4. Εάν παρατηρήσετε ρωγμές, φθορές ή σχηματισμό εγκοπών σε αυτό το τμήμα, τοποθετήστε αμέσως καινούρια λεπίδα (Σχήμα 58).

   g006530

  Έλεγχος για στραβωμένες λεπίδες

  Note: Το μηχάνημα πρέπει να βρίσκεται σε επίπεδο έδαφος για την παρακάτω διαδικασία.

  1. νυψώστε την πλατφόρμα του χλοοκοπτικού μηχανήματος στην υψηλότερη θέση ύψους κοπής.

  2. Φορέστε χοντρά γάντια ή άλλο μέσο προστασίας των χεριών και περιστρέψτε αργά τη λεπίδα σε θέση που σας επιτρέπει να μετρήσετε την απόσταση μεταξύ της ακμής κοπής και της επίπεδης επιφάνειας όπου βρίσκεται το μηχάνημα (Σχήμα 59).

   g014972
  3. Μετρήστε την απόσταση από τη μύτη της λεπίδας έως την επίπεδη επιφάνεια (Σχήμα 60).

   g014973
  4. Περιστρέψτε την ίδια λεπίδα κατά 180 μοίρες ώστε στην ίδια θέση να έρθει η απέναντι ακμή κοπής (Σχήμα 61).

   g014974
  5. Μετρήστε την απόσταση από τη μύτη της λεπίδας έως την επίπεδη επιφάνεια (Σχήμα 62).

   Note: Η διαφορά τους δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 3 mm (1/8").

   g014973
   1. Εάν η διαφορά μεταξύ A και B είναι μεγαλύτερη από 3 mm (1/8"), αντικαταστήστε τη λεπίδα με καινούρια· ανατρέξτε στις ενότητες φαίρεση των λεπίδων και Εγκατάσταση των λεπίδων.

    Note: Εάν η λεπίδα αντικατασταθεί και η διαφορά των μετρήσεων εξακολουθεί να υπερβαίνει τα 3 mm (1/8"), μπορεί να έχει στραβώσει ο άξονας περιστροφής της λεπίδας. Για το σέρβις επικοινωνήστε με έναν εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο σέρβις.

   2. Εάν η διαφορά είναι εντός ορίων, προχωρήστε στην επόμενη λεπίδα.

  6. Επαναλάβετε τη διαδικασία αυτή σε κάθε λεπίδα.

  φαίρεση των λεπίδων

  ντικαταστήστε τις λεπίδες εάν χτυπήσουν σε συμπαγές αντικείμενο, εάν δεν είναι ζυγοσταθμισμένες ή εάν είναι στραβωμένες.

  1. Με ένα πανί ή ένα χοντρό γάντι, πιάστε το άκρο της λεπίδας.

  2. φαιρέστε το μπουλόνι της λεπίδας, την κυρτή ροδέλα και τη λεπίδα από τον άξονα περιστροφής (Σχήμα 63).

   g027833

  κόνισμα των λεπίδων

  1. Χρησιμοποιήστε μια λίμα για να ακονίσετε τις ακμές κοπής και στα δύο άκρα της λεπίδας (Σχήμα 64).

   Note: Διατηρήστε την αρχική γωνία.

   Note: Η λεπίδα παραμένει ζυγοσταθμισμένη εάν αφαιρέσετε την ίδια ποσότητα μετάλλου και από τις δύο ακμές κοπής.

   g000552
  2. Ελέγξτε τη ζυγοστάθμιση της λεπίδας τοποθετώντας την σε συσκευή ισορρόπησης λεπίδων (Σχήμα 65).

   Note: Εάν η λεπίδα παραμένει οριζόντια, είναι ζυγοσταθμισμένη και μπορείτε να τη χρησιμοποιήσετε.

   Note: Εάν η λεπίδα δεν είναι ζυγοσταθμισμένη, αφαιρέστε λίγο μέταλλο από το άκρο της λιμάροντας μόνο τη ράχη (Σχήμα 64).

   g000553
  3. Επαναλάβατε τη διαδικασία μέχρι η λεπίδα να είναι ζυγοσταθμισμένη.

  Εγκατάσταση των λεπίδων

  1. Τοποθετήστε τη λεπίδα στον άξονα περιστροφής (Σχήμα 63).

   Important: Για να εξασφαλιστεί η σωστή κοπή, το καμπυλωτό τμήμα της λεπίδας πρέπει να είναι στραμμένο προς το εσωτερικό του χλοοκοπτικού μηχανήματος.

  2. Τοποθετήστε την κυρτή ροδέλα (με την κοιλότητα προς τη λεπίδα) με το μπουλόνι της λεπίδας (Σχήμα 63).

  3. Σφίξτε το μπουλόνι της λεπίδας με ροπή 81 έως 108 N∙m.

  Οριζοντίωση της πλατφόρμας του χλοοκοπτικού μηχανήματος

  Να βεβαιώνεστε ότι η πλατφόρμα του χλοοκοπτικού μηχανήματος είναι οριζόντια κάθε φορά που εγκαθιστάτε το χλοοκοπτικό μηχάνημα, καθώς και όταν διαπιστώνετε ανομοιόμορφη κοπή του γρασιδιού σας.

  Πριν από την οριζοντίωση ελέγξτε την πλατφόρμα του χλοοκοπτικού μηχανήματος για στραβωμένες λεπίδες και αν υπάρχουν, αφαιρέστε και αντικαταστήστε τις· ανατρέξτε στην ενότητα Σέρβις των λεπίδων κοπής προτού συνεχίσετε.

  ρχικά, οριζοντιώστε εγκάρσια την πλατφόρμα του χλοοκοπτικού μηχανήματος· κατόπιν μπορείτε να ρυθμίσετε τη διαμήκη γωνία κλίσης.

  παιτήσεις:

  • Το μηχάνημα πρέπει να βρίσκεται σε επίπεδη επιφάνεια.

  • Όλα τα ελαστικά πρέπει να είναι σωστά φουσκωμένα· ανατρέξτε στην ενότητα Έλεγχος πίεσης ελαστικών.

  Έλεγχος της εγκάρσιας οριζοντίωσης

  1. Σταθμεύστε το μηχάνημα σε επίπεδο έδαφος, απενεργοποιήστε τον διακόπτη ελέγχου λεπίδων (PTO) και μετακινήστε τους μοχλούς ελέγχου κίνησης προς τα έξω στη θέση Στάθμευση.

  2. Προτού απομακρυνθείτε από τη θέση του χειριστή, σβήστε τον κινητήρα, αφαιρέστε το κλειδί και περιμένετε να ακινητοποιηθούν όλα τα κινούμενα μέρη.

  3. Ρυθμίστε το ύψος κοπής στα 76 mm (3").

  4. Περιστρέψτε προσεκτικά τις λεπίδες σε εγκάρσια θέση (κατά πλάτος του μηχανήματος).

  5. Μετρήστε την απόσταση μεταξύ των εξωτερικών ακμών κοπής και της επίπεδης επιφάνειας (Σχήμα 66).

   Note: Εάν η διαφορά των δύο μετρήσεων υπερβαίνει τα 5 mm, απαιτείται ρύθμιση· ανατρέξτε στην ενότητα Εγκάρσια οριζοντίωση.

   g294044

  Έλεγχος της διαμήκους κλίσης των λεπίδων

  Ελέγχετε τη διαμήκη οριζοντίωση των λεπίδων κάθε φορά που εγκαθιστάτε το χλοοκοπτικό μηχάνημα. Εάν η εμπρός πλευρά του χλοοκοπτικού μηχανήματος είναι χαμηλότερη από την πίσω πλευρά κατά περισσότερο από 7,9 mm, ρυθμίστε την οριζοντίωση των λεπίδων.

  1. Σταθμεύστε το μηχάνημα σε επίπεδο έδαφος, απενεργοποιήστε τον διακόπτη ελέγχου λεπίδων (PTO) και μετακινήστε τους μοχλούς ελέγχου κίνησης προς τα έξω στη θέση Στάθμευση.

  2. Προτού απομακρυνθείτε από τη θέση του χειριστή, σβήστε τον κινητήρα, αφαιρέστε το κλειδί και περιμένετε να ακινητοποιηθούν όλα τα κινούμενα μέρη.

  3. Ρυθμίστε το ύψος κοπής στα 76 mm (3").

  4. Περιστρέψτε προσεκτικά τις λεπίδες στη διαμήκη θέση (κατά μήκος του μηχανήματος) (Σχήμα 67).

  5. Μετρήστε την απόσταση από τη μύτη της εμπρός λεπίδας έως την επίπεδη επιφάνεια και από τη μύτη της πίσω λεπίδας έως την επίπεδη επιφάνεια (Σχήμα 67).

   Note: Εάν η εμπρός μύτη της λεπίδας δεν είναι χαμηλότερη από την πίσω μύτη της λεπίδας κατά λιγότερο ή περισσότερο από 1,6 έως 7,9 mm, προχωρήστε στη διαδικασία Ρύθμιση της διαμήκους κλίσης των λεπίδων.

   g294046

  Εγκάρσια οριζοντίωση

  1. Μετακινηθείτε στην αριστερά πλευρά του μηχανήματος.

  2. Εγκαταστήστε τους τροχίσκους αποτροπής απόξεσης εδάφους στις άνω οπές ή αφαιρέστε τους εντελώς για τη συγκεκριμένη διαδικασία· ανατρέξτε στην ενότητα Ρύθμιση των τροχίσκων αποτροπής απόξεσης εδάφους.

  3. Τοποθετήστε τον μοχλό ρύθμισης ύψους κοπής ύψος στη θέση των 76 mm (3")· ανατρέξτε στην ενότητα Ρύθμιση ύψους κοπής.

  4. Τοποθετήστε 2 τάκους με πάχος 6,6 cm (2-5/8") ο καθένας, κάτω από κάθε πλευρά του εμπρός χείλους της πλατφόρμας, αλλά όχι κάτω από τους τροχίσκους αποτροπής απόξεσης εδάφους (Σχήμα 68).

  5. Τοποθετήστε 2 τάκους με πάχος 7,3 cm (2-7/8") ο καθένας, κάτω από το πίσω χείλος της ποδιάς της πλατφόρμας κοπής, 1 σε κάθε πλευρά της πλατφόρμας κοπής (Σχήμα 68).

   g294196
  6. φαιρέστε την κοπίλια και τη ροδέλα από τον κάτω πείρο του βραχίονα ανύψωσης (Σχήμα 69).

   g294197
  7. Περιστρέψτε την πλάκα ρύθμισης ύψους κοπής σε διαφορετική οπή έτσι ώστε όταν την τοποθετήσετε να στηρίζει το βάρος της πλατφόρμας του χλοοκοπτικού μηχανήματος (Σχήμα 70).

   g294195
  8. Τοποθετήστε τη ροδέλα και την κοπίλια (Σχήμα 70).

  9. Επαναλάβετε τα βήματα 6 έως 8 για την άλλη πλευρά του μηχανήματος.

  10. Ελέγξτε ξανά την εγκάρσια οριζοντίωση· επαναλάβετε τη διαδικασία μέχρι η μέτρηση να είναι σωστή.

  11. Συνεχίστε την οριζοντίωση της πλατφόρμας του χλοοκοπτικού μηχανήματος, ελέγχοντας τη διαμήκη κλίση των λεπίδων· ανατρέξτε στην ενότητα Ρύθμιση της διαμήκους κλίσης των λεπίδων.

  Ρύθμιση της διαμήκους κλίσης των λεπίδων

  1. Περιστρέψτε το παξιμάδι ρύθμισης που υπάρχει στην εμπρός πλευρά του χλοοκοπτικού μηχανήματος (Σχήμα 71).

   g294471
  2. Για να ανυψώσετε την εμπρός πλευρά της πλατφόρμας του χλοοκοπτικού μηχανήματος, σφίξτε το παξιμάδι ρύθμισης.

  3. Για να χαμηλώσετε την εμπρός πλευρά της πλατφόρμας του χλοοκοπτικού μηχανήματος, ξεσφίξτε το παξιμάδι ρύθμισης.

  4. Μετά τη ρύθμιση, ελέγξτε ξανά τη διαμήκη κλίση και συνεχίστε να ρυθμίζετε το παξιμάδι μέχρι η εμπρός μύτη της λεπίδας να είναι χαμηλότερη από την πίσω μύτη της λεπίδας κατά 1,6 έως 7,9 mm· ανατρέξτε στην ενότητα Έλεγχος της διαμήκους κλίσης των λεπίδων.

  5. Όταν η διαμήκης κλίση των λεπίδων είναι σωστή, ελέγξτε ξανά την εγκάρσια οριζοντίωση της πλατφόρμας του χλοοκοπτικού μηχανήματος· ανατρέξτε στην ενότητα Έλεγχος της εγκάρσιας οριζοντίωσης.

  φαίρεση της πλατφόρμας του χλοοκοπτικού μηχανήματος

  1. Σταθμεύστε το μηχάνημα σε επίπεδο έδαφος, απενεργοποιήστε τον διακόπτη ελέγχου λεπίδων (PTO) και μετακινήστε τους μοχλούς ελέγχου κίνησης προς τα έξω στη θέση Στάθμευση.

  2. Προτού απομακρυνθείτε από τη θέση του χειριστή, σβήστε τον κινητήρα, αφαιρέστε το κλειδί και περιμένετε να ακινητοποιηθούν όλα τα κινούμενα μέρη.

  3. Χαμηλώστε τον μοχλό ρύθμισης ύψους κοπής στη χαμηλότερη θέση.

  4. Ξεσφίξτε τα 2 κάτω μπουλόνια που συγκρατούν την ποδιά στην πλατφόρμα του χλοοκοπτικού μηχανήματος. νατρέξτε στην ενότητα πασφάλιση της ποδιάς της πλατφόρμας χλοοκοπτικού μηχανήματος.

  5. φαιρέστε την κοπίλια από την εμπρός ράβδο στήριξης και αφαιρέστε τη ράβδο από τη βάση της πλατφόρμας (Σχήμα 72).

   g366001
  6. Χαμηλώσετε προσεκτικά την εμπρός πλευρά της πλατφόρμας του χλοοκοπτικού μηχανήματος στο έδαφος.

  7. Στη μία πλευρά του μηχανήματος, αφαιρέστε τη ροδέλα και την κοπίλια από τον πείρο της πλατφόρμας (Σχήμα 73).

   g295768
  8. φαιρέστε τον βραχίονα ανύψωσης από τον πείρο της πλατφόρμας (Σχήμα 73).

  9. Επαναλάβετε τα βήματα 7 και 8 για την άλλη πλευρά του μηχανήματος.

  10. Σύρετε την πλατφόρμα του χλοοκοπτικού μηχανήματος προς τα πίσω για να αφαιρέσετε τον ιμάντα από την τροχαλία του κινητήρα.

  11. Σύρετε και αφαιρέστε την πλατφόρμα του χλοοκοπτικού μηχανήματος από την κάτω πλευρά του μηχανήματος.

   Note: Φυλάξτε όλα τα εξαρτήματα για τη μελλοντική εγκατάσταση.

  Εγκατάσταση της πλατφόρμας του χλοοκοπτικού μηχανήματος

  1. Σταθμεύστε το μηχάνημα σε επίπεδο έδαφος, απενεργοποιήστε τον διακόπτη ελέγχου λεπίδων (PTO) και μετακινήστε τους μοχλούς ελέγχου κίνησης προς τα έξω στη θέση Στάθμευση.

  2. Προτού απομακρυνθείτε από τη θέση του χειριστή, σβήστε τον κινητήρα, αφαιρέστε το κλειδί και περιμένετε να ακινητοποιηθούν όλα τα κινούμενα μέρη.

  3. Σύρετε το χλοοκοπτικό μηχάνημα κάτω από το μηχάνημα.

  4. Χαμηλώστε τον μοχλό ρύθμισης ύψους κοπής στη χαμηλότερη θέση.

  5. Στη μία πλευρά του μηχανήματος, ανυψώστε την πίσω πλευρά της πλατφόρμας του χλοοκοπτικού μηχανήματος και εγκαταστήστε τον βραχίονα ανύψωσης στο πείρο της πλατφόρμας (Σχήμα 73).

  6. Εγκαταστήστε τον βραχίονα ανύψωσης χρησιμοποιώντας τη ροδέλα και την κοπίλια (Σχήμα 73).

  7. Επαναλάβετε τα βήματα 5 και 6 για την άλλη πλευρά του μηχανήματος.

  8. Στερεώστε την εμπρός ράβδο στήριξης στην πλατφόρμα του χλοοκοπτικού μηχανήματος με τον πείρο ασφαλείας και την κοπίλια (Σχήμα 72).

  9. Εγκαταστήστε τον ιμάντα του χλοοκοπτικού μηχανήματος στην τροχαλία του κινητήρα· ανατρέξτε στην ενότητα ντικατάσταση του ιμάντα του χλοοκοπτικού μηχανήματος.

  10. Σφίξτε τα 2 κάτω μπουλόνια που συγκρατούν την ποδιά στην πλατφόρμα του χλοοκοπτικού μηχανήματος· ανατρέξτε στην ενότητα πασφάλιση της ποδιάς της πλατφόρμας χλοοκοπτικού μηχανήματος.

  ντικατάσταση του εκτροπέα γρασιδιού

  Περιοδικότητα εργασιών συντήρησηςΔιαδικασία συντήρησης
  Πριν από κάθε χρήση ή καθημερινά
 • Επιθεωρήστε τον εκτροπέα γρασιδιού για φθορές.
 • Προειδοποίηση

  Εάν το άνοιγμα απόρριψης μείνει ακάλυπτο, το μηχάνημα ενδέχεται να εκτινάξει αντικείμενα προς εσάς ή τους παρευρισκόμενους, προκαλώντας σοβαρό τραυματισμό. Επίσης, υπάρχει κίνδυνος επαφής με τη λεπίδα.

  Μη χρησιμοποιείτε ποτέ το μηχάνημα χωρίς να έχει εγκατασταθεί ο εκτροπέας γρασιδιού, το κάλυμμα απόρριψης ή το σύστημα συλλογής γρασιδιού.

  1. φαιρέστε το παξιμάδι (3/8") από τη ράβδο που υπάρχει κάτω από το χλοοκοπτικό μηχάνημα (Σχήμα 74).

   g298422
  2. Σύρετε τη ράβδο έξω από την κοντή υποδοχή, το ελατήριο, το διάφραγμα και τον εκτροπέα γρασιδιού (Σχήμα 74).

  3. φαιρέστε τον κατεστραμμένο ή φθαρμένο εκτροπέα γρασιδιού και το διάφραγμα.

  4. Εγκαταστήστε τον καινούριο εκτροπέα γρασιδιού και το διάφραγμα (Σχήμα 74).

  5. Σύρετε το ίσιο άκρο της ράβδου, μέσα από την πίσω άρθρωση του εκτροπέα γρασιδιού και το διάφραγμα.

  6. Περάστε το ελατήριο στη ράβδο, με τα άκρα του προς τα κάτω και ανάμεσα στις αρθρώσεις του εκτροπέα γρασιδιού.

  7. Σύρετε τη ράβδο μέσα από το διάφραγμα και τη δεύτερη άρθρωση του εκτροπέα γρασιδιού (Σχήμα 74).

  8. Περάστε τη ράβδο στην εμπρός πλευρά του εκτροπέα γρασιδιού μέσα στην κοντή υποδοχή που υπάρχει στην πλατφόρμα.

  9. Στερεώστε το πίσω άκρο της ράβδου μέσα στο χλοοκοπτικό μηχάνημα με ένα παξιμάδι (3/8"), όπως φαίνεται στο Σχήμα 74.

   Important: Το ελατήριο πρέπει να σπρώχνει τον εκτροπέα γρασιδιού στην κάτω θέση του. νυψώστε τον εκτροπέα για να δοκιμάσετε ότι εφαρμόζει στην τέρμα κάτω θέση του.

  Καθαρισμός

  Πλύσιμο της κάτω πλευράς της πλατφόρμας του χλοοκοπτικού μηχανήματος

  Περιοδικότητα εργασιών συντήρησηςΔιαδικασία συντήρησης
  Μετά από κάθε χρήση
 • Καθαρίστε το περίβλημα της πλατφόρμας του χλοοκοπτικού μηχανήματος.
 • Important: Μπορείτε να πλένετε το μηχάνημα με ήπιο απορρυπαντικό και νερό. Μην χρησιμοποιείτε πλυστικό για το πλύσιμο του μηχανήματος. ποφύγετε την υπερβολική χρήση νερού, ειδικά κοντά στον πίνακα ελέγχου, κάτω από το κάθισμα, γύρω από τον κινητήρα, τις υδραυλικές αντλίες και τα μοτέρ.

  Για καλύτερη επικάλυψη του εδάφους και διασπορά του κομμένου γρασιδιού, πλένετε την κάτω πλευρά της πλατφόρμας του χλοοκοπτικού μηχανήματος μετά από κάθε χρήση, ώστε να αποφύγετε συσσώρευση του γρασιδιού.

  1. Σταθμεύστε το μηχάνημα σε επίπεδο έδαφος, απενεργοποιήστε τον διακόπτη ελέγχου λεπίδων (PTO) και μετακινήστε τους μοχλούς ελέγχου κίνησης προς τα έξω στη θέση Στάθμευση.

  2. Προτού απομακρυνθείτε από τη θέση του χειριστή, σβήστε τον κινητήρα, αφαιρέστε το κλειδί και περιμένετε να ακινητοποιηθούν όλα τα κινούμενα μέρη.

  3. Προσαρμόστε τον ταχυσύνδεσμο του εύκαμπτου σωλήνα (λάστιχου) στο άκρο του συνδέσμου έκπλυσης του χλοοκοπτικού μηχανήματος και ανοίξτε το νερό στη μέγιστη παροχή (Σχήμα 75).

   Note: πλώστε βαζελίνη στον στεγανωτικό δακτύλιο του συνδέσμου έκπλυσης για να διευκολύνετε τη σύνδεση και να προστατεύσετε τον στεγανωτικό δακτύλιο.

   g020098
  4. Χαμηλώστε το χλοοκοπτικό μηχάνημα στη χαμηλότερη θέση ύψους κοπής.

  5. Καθίστε στο κάθισμα και θέστε τον κινητήρα σε λειτουργία.

  6. Ενεργοποιήστε τον διακόπτη ελέγχου λεπίδων και αφήστε το χλοοκοπτικό μηχάνημα να λειτουργήσει επί 1 έως 3 λεπτά.

  7. πενεργοποιήστε τον διακόπτη ελέγχου λεπίδων, σβήστε τον κινητήρα, αφαιρέστε το κλειδί και περιμένετε να ακινητοποιηθούν όλα τα κινούμενα μέρη.

  8. Κλείστε το νερό και αφαιρέστε τον ταχυσύνδεσμο από τον σύνδεσμο έκπλυσης.

   Note: Εάν το χλοοκοπτικό μηχάνημα δεν καθαρίσει μετά από 1 πλύσιμο, μουσκέψτε το και αφήστε το έτσι επί 30 λεπτά. Στη συνέχεια, επαναλάβετε τη διαδικασία.

  9. Λειτουργήστε ξανά το χλοοκοπτικό μηχάνημα επί 1 έως 3 λεπτά για να απομακρυνθεί η περίσσεια νερού.

   Προειδοποίηση

   Τυχόν βλάβη ή απώλεια του συνδέσμου έκπλυσης μπορεί να εκθέσει εσάς και τους παρευρισκόμενους σε κίνδυνο επαφής με τη λεπίδα ή σε εκτινασσόμενα αντικείμενα. Η επαφή με τη λεπίδα ή τα εκτινασσόμενα αντικείμενα μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό ή θάνατο.

   • Προτού χρησιμοποιήσετε ξανά το μηχάνημα, αντικαταστήστε αμέσως τον σύνδεσμο έκπλυσης εάν έχει φθαρεί ή χαθεί.

   • Ποτέ μην βάζετε τα χέρια ή τα πόδια σας κάτω από το χλοοκοπτικό μηχάνημα ή μέσα στα ανοίγματα του μηχανήματος.

  πόρριψη των αποβλήτων

  Το λάδι του κινητήρα, οι μπαταρίες, το υδραυλικό υγρό και το ψυκτικό του κινητήρα ρυπαίνουν το περιβάλλον. Πρέπει να τους απορρίπτετε, ακολουθώντας τους ισχύοντες κανονισμούς.

  Αποθήκευση

  σφάλεια αποθήκευσης

  • Προτού απομακρυνθείτε από τη θέση του χειριστή, σβήστε τον κινητήρα, αφαιρέστε το κλειδί και περιμένετε να ακινητοποιηθούν όλα τα κινούμενα μέρη. Πριν προβείτε σε ρύθμιση, σέρβις, καθαρισμό ή αποθήκευση του μηχανήματος, αφήστε το μηχάνημα να κρυώσει.

  • Μην αποθηκεύετε το μηχάνημα ή καύσιμα κοντά σε φλόγες και μην αποστραγγίζετε το καύσιμο σε εσωτερικό χώρο ή σε κλειστό τρέιλερ.

  • Μην αποθηκεύετε το μηχάνημα ή τα δοχεία καυσίμων σε χώρους με γυμνές φλόγες, σπινθήρες ή φλόγα-πιλότο (π.χ. σε καυστήρα, λέβητα ή άλλες συσκευές).

  Καθαρισμός και αποθήκευση

  1. Σταθμεύστε το μηχάνημα σε επίπεδο έδαφος, απενεργοποιήστε τον διακόπτη ελέγχου λεπίδων (PTO) και μετακινήστε τους μοχλούς ελέγχου κίνησης προς τα έξω στη θέση Στάθμευση.

  2. Προτού απομακρυνθείτε από τη θέση του χειριστή, σβήστε τον κινητήρα, αφαιρέστε το κλειδί και περιμένετε να ακινητοποιηθούν όλα τα κινούμενα μέρη.

  3. φαιρέστε το κομμένο γρασίδι, τις βρομιές και λοιπές ακαθαρσίες από τα εξωτερικά μέρη ολόκληρου του μηχανήματος και ιδίως του κινητήρα και του υδραυλικού συστήματος. Καθαρίστε τις σκόνες και τα σκουπιδάκια από το εξωτερικό των πτερυγίων της κυλινδροκεφαλής του κινητήρα και του περιβλήματος του απορροφητήρα.

   Important: Μπορείτε να πλένετε το μηχάνημα με ήπιο απορρυπαντικό και νερό. Μην χρησιμοποιείτε πλυστικό για το πλύσιμο του μηχανήματος. ποφύγετε την υπερβολική χρήση νερού, ειδικά κοντά στον πίνακα ελέγχου, τον κινητήρα, τις υδραυλικές αντλίες και τα μοτέρ.

  4. Ελέγξτε τη λειτουργία του φρένου στάθμευσης· ανατρέξτε στην ενότητα Θέση Στάθμευση.

  5. Κάντε σέρβις στο φίλτρο αέρα· ανατρέξτε στην ενότητα Σέρβις του φίλτρου αέρα.

  6. Εφαρμόστε γράσο στο μηχάνημα· ανατρέξτε στην ενότητα Λίπανση.

  7. λλάξτε το λάδι του στροφαλοθαλάμου· ανατρέξτε στην ενότητα λλαγή λαδιού κινητήρα και φίλτρου λαδιού.

  8. Ελέγξτε την πίεση των ελαστικών· ανατρέξτε στην ενότητα Έλεγχος πίεσης ελαστικών.

  9. Φορτίστε την μπαταρία· ανατρέξτε στην ενότητα Φόρτιση της μπαταρίας.

  10. Εάν αποθηκεύσετε το μηχάνημα με εγκατεστημένη τη μπαταρία, αποσυνδέστε το αρνητικό (μαύρο) καλώδιο από την μπαταρία.

  11. φαιρέστε τυχόν συσσωρεύσεις γρασιδιού και ρύπων από την κάτω πλευρά του χλοοκοπτικού μηχανήματος και, μετά, πλύνετε το μηχάνημα με λάστιχο κήπου.

   Note: Μετά το πλύσιμο, λειτουργήστε το μηχάνημα επί 2 έως 5 λεπτά με τον διακόπτη ελέγχου λεπίδων (PTO) ενεργοποιημένο και τον κινητήρα σε υψηλές στροφές ρελαντί.

  12. Ελέγξτε την κατάσταση των λεπίδων· ανατρέξτε στην ενότητα Σέρβις των λεπίδων κοπής.

  13. ν πρόκειται να αποθηκεύσετε το μηχάνημα για διάστημα μεγαλύτερο από 30 μέρες, κάντε τις ακόλουθες προεργασίες:

   1. Στο φρέσκο καύσιμο που υπάρχει στο ρεζερβουάρ προσθέστε σταθεροποιητικό/συντηρητικό καυσίμου. κολουθήστε τις οδηγίες ανάμιξης του κατασκευαστή του σταθεροποιητικού καυσίμου. Μη χρησιμοποιείτε σταθεροποιητή με βάση αλκοόλη (αιθανόλη ή μεθανόλη).

   2. φήστε τον κινητήρα σε λειτουργία για 5 λεπτά ώστε το εμπλουτισμένο με συντηρητικό καύσιμο να κυκλοφορήσει σε όλο το σύστημα καυσίμου.

   3. Σβήστε τον κινητήρα, αφήστε τον να κρυώσει και αδειάστε το ρεζερβουάρ καυσίμου με μια αντλία σιφονιού ή αφήστε τον κινητήρα να λειτουργεί μέχρι να σβήσει.

   4. πορρίψτε το καύσιμο όπως προβλέπεται. νακυκλώστε το καύσιμο σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς.

    Important: Μην αποθηκεύετε καύσιμα που περιέχουν σταθεροποιητικό/συντηρητικό για μεγαλύτερο διάστημα από εκείνο που υποδεικνύει ο κατασκευαστής του σταθεροποιητικού/συντηρητικού.

  14. φαιρέστε το/τα μπουζί και ελέγξτε την κατάσταση στην οποία βρίσκονται· ανατρέξτε στην ενότητα Σέρβις του μπουζί. φού αφαιρέσετε το/τα μπουζί από τον κινητήρα, βάλτε 30 ml (2 κουταλιές της σούπας) λάδι κινητήρα σε κάθε υποδοχή μπουζί. Χρησιμοποιήστε τη μίζα για να βάλετε μπρος τον κινητήρα και να διανεμηθεί το λάδι στο εσωτερικό του κυλίνδρου. Εγκαταστήστε το/τα μπουζί. Μη συνδέσετε το καλώδιο στο/στα μπουζί.

  15. Ελέγξτε και σφίξτε όλα τα εξαρτήματα σύνδεσης. Επισκευάστε ή αντικαταστήστε κάθε εξάρτημα που έχει υποστεί ζημιά.

  16. άψτε όλες τις επιφάνειες με γρατσουνιές ή γυμνό μέταλλο. Η βαφή διατίθεται από τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο σέρβις.

  17. ποθηκεύστε το μηχάνημα σε καθαρό και ξηρό χώρο στάθμευσης ή αποθήκευσης. φαιρέστε το κλειδί από τον διακόπτη και φυλάξτε το σε σημείο μακριά από παιδιά ή μη εξουσιοδοτημένους χρήστες. Σκεπάστε το μηχάνημα ώστε να είναι προστατευμένο και να διατηρείται καθαρό.

  ποθήκευση της μπαταρίας

  1. Φορτίστε πλήρως την μπαταρία.

  2. φήστε να περάσουν 24 ώρες και, μετά, ελέγξτε την τάση της μπαταρίας.

   Note: Εάν η τάση της μπαταρίας είναι χαμηλότερη από 12,6 V, επαναλάβετε τα βήματα 1 και 2.

  3. ποσυνδέστε τα καλώδια από τη μπαταρία.

  4. Ελέγχετε τακτικά την τάση για να βεβαιωθείτε ότι είναι 12,4 V ή υψηλότερη.

   Note: Εάν η τάση της μπαταρίας είναι χαμηλότερη από 12,4 V, επαναλάβετε τα βήματα 1 και 2.

  Συμβουλές αποθήκευσης μπαταριών

  Εάν αποθηκεύετε την μπαταρία εκτός του μηχανήματος, κάντε τα εξής:

  • ποθηκεύστε την μπαταρία στην όρθια θέση σε δροσερό, στεγνό χώρο.

  • Μη στοιβάζετε τις μπαταρίες απευθείας τη μία πάνω στην άλλη, εκτός εάν είναι μέσα σε χαρτοκιβώτια.

  • Μη στοιβάζετε περισσότερες από 3 μπαταρίες μαζί (μόνο 2 εάν είναι επαγγελματικού τύπου).

  • Δοκιμάζετε τις μπαταρίες υγρού τύπου κάθε 4 έως 6 μήνες και φορτίστε τις εάν είναι απαραίτητο.

  • Πάντα να δοκιμάζετε και να φορτίζετε την μπαταρία πριν από την τοποθέτηση.

  Επίλυση προβλημάτων

  ProblemPossible CauseCorrective Action
  Το ρεζερβουάρ καυσίμου φαίνεται να έχει συμπιεστεί ή το μηχάνημα δείχνει συχνά ότι μένει από καύσιμο.
  1. Έχει φράξει το χάρτινο στοιχείο του φίλτρου αέρα.
  1. Καθαρίστε το χάρτινο στοιχείο.
  Ο κινητήρας υπερθερμαίνεται.
  1. Το φορτίο του κινητήρα είναι υπερβολικά υψηλό.
  2. Η στάθμη λαδιού στον στροφαλοθάλαμο είναι χαμηλή.
  3. Τα πτερύγια και οι αεραγωγοί ψύξης κάτω από το περίβλημα του απορροφητήρα του κινητήρα έχουν βουλώσει.
  4. Το φίλτρο αέρα είναι ακάθαρτο.
  5. Στο σύστημα καυσίμων υπάρχουν σκουπιδάκια, νερό ή πολυκαιρισμένο καύσιμο.
  1. Μειώστε την ταχύτητα πορείας.
  2. Προσθέστε λάδι στον στροφαλοθάλαμο.
  3. πομακρύνετε τα ξένα υλικά που φράσσουν τα πτερύγια και τους αεραγωγούς ψύξης.
  4. Καθαρίστε ή αντικαταστήστε τα στοιχεία του φίλτρου αέρα.
  5. Επικοινωνήστε με έναν εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο σέρβις.
  Η μίζα δεν γυρίζει.
  1. Ο διακόπτης ελέγχου λεπίδων είναι ενεργοποιημένος.
  2. Οι μοχλοί ελέγχου κίνησης δεν βρίσκονται στη θέση Στάθμευση.
  3. Η μπαταρία έχει αδειάσει.
  4. Οι ηλεκτρικές συνδέσεις έχουν διαβρωθεί ή δεν κάνουν επαφή.
  5. Έχει καεί κάποια ασφάλεια.
  6. Κάποιο ρελέ ή διακόπτης έχει υποστεί ζημιά.
  1. πενεργοποιήστε τον διακόπτη ελέγχου λεπίδων.
  2. Μετακινήστε τους μοχλούς ελέγχου της κίνησης προς τα έξω, στη θέση Στάθμευση.
  3. Φορτίστε την μπαταρία.
  4. Ελέγξτε αν οι ηλεκτρικές συνδέσεις κάνουν καλή επαφή.
  5. ντικαταστήστε την ασφάλεια.
  6. Επικοινωνήστε με έναν εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο σέρβις.
  Ο κινητήρας δεν παίρνει μπρος, παίρνει μπρος με δυσκολία ή σβήνει.
  1. Το ρεζερβουάρ καυσίμου είναι άδειο.
  2. Το τσοκ (αν υπάρχει) δεν είναι ανοικτό.
  3. Το φίλτρο αέρα είναι ακάθαρτο.
  4. Το καλώδιο του/των μπουζί δεν κάνει επαφή ή έχει αποσυνδεθεί.
  5. Το/τα μπουζί έχουν διαβρωθεί, λερωθεί ή το διάκενο δεν είναι σωστό.
  6. Υπάρχουν σκουπιδάκια στο φίλτρο καυσίμου.
  7. Στο σύστημα καυσίμου υπάρχουν σκουπιδάκια, νερό ή πολυκαιρισμένο καύσιμο.
  8. Στο ρεζερβουάρ καυσίμου τοποθετήθηκε ακατάλληλο καύσιμο.
  9. Η στάθμη λαδιού στον στροφαλοθάλαμο είναι χαμηλή.
  1. Γεμίστε το ρεζερβουάρ καυσίμου.
  2. Μετακινήστε τον μοχλό του τσοκ στη θέση νοικτό.
  3. Καθαρίστε ή αντικαταστήστε τα στοιχεία του φίλτρου αέρα.
  4. Συνδέστε το καλώδιο στο/στα μπουζί.
  5. Τοποθετήστε καινούριο(-α) μπουζί με το σωστό διάκενο.
  6. ντικαταστήστε το φίλτρο καυσίμου.
  7. Επικοινωνήστε με έναν εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο σέρβις.
  8. δειάστε το ρεζερβουάρ και γεμίστε το με τον κατάλληλο τύπο καυσίμου.
  9. Προσθέστε λάδι στον στροφαλοθάλαμο.
  Ο κινητήρας παρουσιάζει απώλειες ισχύος.
  1. Το φορτίο του κινητήρα είναι υπερβολικά υψηλό.
  2. Το φίλτρο αέρα είναι ακάθαρτο.
  3. Η στάθμη λαδιού στον στροφαλοθάλαμο είναι χαμηλή.
  4. Τα πτερύγια και οι αεραγωγοί ψύξης κάτω από το περίβλημα του ανεμιστήρα ψύξης του κινητήρα έχουν βουλώσει.
  5. Το/τα μπουζί έχουν διαβρωθεί, λερωθεί ή το διάκενο δεν είναι σωστό.
  6. Ο εξαερισμός του ρεζερβουάρ καυσίμου έχει βουλώσει.
  7. Υπάρχουν σκουπιδάκια στο φίλτρο καυσίμου.
  8. Στο σύστημα καυσίμων υπάρχουν σκουπιδάκια, νερό ή πολυκαιρισμένο καύσιμο.
  9. Στο ρεζερβουάρ καυσίμου τοποθετήθηκε ακατάλληλο καύσιμο.
  1. Μειώστε την ταχύτητα πορείας.
  2. Καθαρίστε το στοιχείο του φίλτρου αέρα.
  3. Προσθέστε λάδι στον στροφαλοθάλαμο.
  4. πομακρύνετε τα ξένα υλικά που φράσσουν τα πτερύγια και τους αεραγωγούς ψύξης.
  5. Τοποθετήστε καινούριο(-α) μπουζί με το σωστό διάκενο.
  6. Επικοινωνήστε με έναν εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο σέρβις.
  7. ντικαταστήστε το φίλτρο καυσίμου.
  8. Επικοινωνήστε με έναν εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο σέρβις.
  9. Επικοινωνήστε με έναν εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο σέρβις.
  Το μηχάνημα δεν κινείται.
  1. Οι βαλβίδες παράκαμψης είναι ανοικτές.
  2. Οι ιμάντες μετάδοσης κίνησης έχουν φθαρεί, χαλαρώσει ή κοπεί.
  3. Οι ιμάντες μετάδοσης κίνησης έχουν «βγει» από τις τροχαλίες.
  4. Το σύστημα μετάδοσης κίνησης έχει βλάβη.
  1. Κλείστε τις βαλβίδες ρυμούλκησης.
  2. Επικοινωνήστε με έναν εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο σέρβις.
  3. Επικοινωνήστε με έναν εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο σέρβις.
  4. Επικοινωνήστε με έναν εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο σέρβις.
  Το μηχάνημα παρουσιάζει έντονους κραδασμούς.
  1. Η λεπίδα ή οι λεπίδες κοπής έχουν στραβώσει ή έχουν χάσει τη ζυγοστάθμισή τους.
  2. Το μπουλόνι στερέωσης της λεπίδας έχει λασκάρει.
  3. Έχει λασκάρει το μπουλόνι στερέωσης της λεπίδας.
  4. Η τροχαλία του κινητήρα, η ελεύθερη τροχαλία ή η τροχαλία της λεπίδας έχει χαλαρώσει.
  5. Η τροχαλία του κινητήρα έχει υποστεί ζημιά.
  6. Ο άξονας περιστροφής της λεπίδας έχει στραβώσει.
  7. Η βάση του κινητήρα έχει χαλαρώσει ή έχει φθαρεί.
  1. Εγκαταστήστε καινούριες λεπίδες ή λεπίδα κοπής.
  2. Σφίξτε το μπουλόνι στερέωσης της λεπίδας.
  3. Σφίξτε τα μπουλόνια στερέωσης του κινητήρα.
  4. Σφίξτε τη χαλαρή τροχαλία.
  5. Επικοινωνήστε με έναν εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο σέρβις.
  6. Επικοινωνήστε με έναν εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο σέρβις.
  7. Επικοινωνήστε με έναν εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο σέρβις.
  Το ύψος κοπής είναι ανομοιόμορφο.
  1. Η λεπίδα ή οι λεπίδες έχουν στομώσει.
  2. Η λεπίδα ή οι λεπίδες κοπής έχουν στραβώσει.
  3. Το χλοοκοπτικό μηχάνημα δεν είναι οριζοντιωμένο.
  4. Κάποιος τροχίσκος αποτροπής απόξεσης εδάφους (εάν υπάρχουν) δεν εγκαταστάθηκε σωστά.
  5. Η κάτω πλευρά της πλατφόρμας του χλοοκοπτικού μηχανήματος είναι βρόμικη.
  6. Η πίεση των ελαστικών δεν είναι σωστή.
  7. Έχει στραβώσει ένας άξονας περιστροφής λεπίδας.
  1. κονίστε τη λεπίδα ή τις λεπίδες.
  2. Εγκαταστήστε καινούριες λεπίδες ή λεπίδα κοπής.
  3. Οριζοντιώστε το χλοοκοπτικό μηχάνημα στον εγκάρσιο και τον διαμήκη άξονα.
  4. Ρυθμίστε το ύψος των τροχίσκων αποτροπής απόξεσης εδάφους.
  5. Καθαρίστε την κάτω πλευρά της πλατφόρμας του χλοοκοπτικού μηχανήματος.
  6. Ρυθμίστε την πίεση των ελαστικών.
  7. Επικοινωνήστε με έναν εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο σέρβις.
  Οι λεπίδες δεν περιστρέφονται.
  1. Ο ιμάντας κίνησης έχει φθαρεί, χαλαρώσει ή κοπεί.
  2. Ο ιμάντας κίνησης έχει «βγει» από την τροχαλία.
  3. Ο διακόπτης δυναμοδότη (PTO) ή ο συμπλέκτης PTO είναι ελαττωματικός.
  4. Ο ιμάντας του χλοοκοπτικού μηχανήματος έχει φθαρεί, χαλαρώσει ή κοπεί.
  1. Τοποθετήστε καινούριο ιμάντα κίνησης.
  2. Εγκαταστήστε τον ιμάντα κίνησης και ελέγξτε τη σωστή τοποθέτηση των αξόνων ρύθμισης και των οδηγών του ιμάντα.
  3. Επικοινωνήστε με έναν εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο σέρβις.
  4. Τοποθετήστε καινούριο ιμάντα χλοοκοπτικού μηχανήματος.

  Σχηματικά διαγράμματα

  Ηλεκτρολογικό διάγραμμα—139–2356

  g307974