Wprowadzenie

Niniejsza maszyna jest uniwersalną maszyną przeznaczoną do zastosowań komercyjnych i eksploatacji przez profesjonalnych przedsiębiorców. Jej głównym przeznaczeniem jest koszenie trawy na dobrze utrzymanych trawnikach w parkach, na polach golfowych, boiskach sportowych i na terenach komercyjnych. Używanie produktu w celach niezgodnych z jego przeznaczeniem może okazać się niebezpieczne dla operatora i osób postronnych.

Przeczytaj uważnie poniższe informacje, aby poznać zasady właściwej obsługi i konserwacji urządzenia, nie uszkodzić go i uniknąć obrażeń ciała. Odpowiedzialność za prawidłowe i bezpieczne użytkowanie produktu spoczywa na Tobie.

Odwiedź www.Toro.com w kwestiach dotyczących materiałów szkoleniowych z zakresu bezpieczeństwa oraz eksploatacji produktu, informacji na temat akcesoriów, pomocy w znalezieniu autoryzowanego sprzedawcy lub rejestracji urządzenia.

Aby skorzystać z serwisu, zakupić oryginalne części Toro lub uzyskać dodatkowe informacje, skontaktuj się z przedstawicielem autoryzowanego serwisu lub biurem obsługi klienta firmy Toro, a także przygotuj numer modelu i numer seryjny urządzenia. Rysunek 1 przedstawia położenie numeru modelu i numeru seryjnego na produkcie. Zapisz je w przewidzianym na to miejscu.

Important: Urządzeniem mobilnym zeskanuj kod QR na tabliczce z numerem seryjnym (jeżeli występuje), aby uzyskać informacje o gwarancji, częściach zamiennych i innych kwestiach związanych z produktem.

g239270

Niniejsza instrukcja zawiera opis potencjalnych zagrożeń, a zawarte w niej ostrzeżenia zostały oznaczone symbolem ostrzegawczym (Rysunek 2), który sygnalizuje niebezpieczeństwo mogące spowodować poważne obrażenia lub śmierć w razie zlekceważenia zalecanych środków ostrożności.

g000502

W niniejszej instrukcji występują 2 słowa podkreślające wagę informacji. Ważne zwraca uwagę na szczególne informacje techniczne, a Uwaga podkreśla informacje ogólne, wymagające szczególnej uwagi.

Produkt jest zgodny ze wszelkimi stosownymi dyrektywami europejskimi; szczegółowe informacje podane zostały w osobnym formularzu deklaracji zgodności dla danego produktu.

Stosowanie lub eksploatowanie w obszarach zalesionych, zakrzewionych lub trawiastych silnika bez działającego tłumika z iskrochronem według punktu 4442 kodeksu dotyczącego ochrony dóbr publicznych stanu Kalifornia lub silnika zaprojektowanego z myślą o ochronie przeciwpożarowej i odpowiednio wyposażonego oraz utrzymywanego jest naruszeniem punktu 4442 lub 4443 tegoż kodeksu.

Dołączona instrukcja obsługi silnika zawiera informacje dotyczące wymagań amerykańskiej Agencji Ochrony Środowiska (EPA) oraz prawa stanu Kalifornia w zakresie kontroli emisji w systemach emisji, konserwacji i gwarancji. Części zamienne można zamówić u producenta silnika.

Ostrzeżenie

KALIFORNIA

Propozycja 65 ostrzeżenie

Układ wydechowy silnika wysokoprężnego i niektóre jego elementy mogą być przyczyną powstawania raka, chorób układu oddechowego i innych schorzeń.

Bieguny akumulatora, listwy zaciskowe i podobne elementy zawierają ołów i związki ołowiu, substancje chemiczne uznane przez stan Kalifornia za rakotwórcze i powodujące zaburzenia rozrodu. Myj ręce po kontakcie z nimi.

Użycie tego produktu może skutkować narażeniem się na działanie związków chemicznych uznanych w Stanie Kalifornia za wywołujące raka, uszkodzenia płodu lub działające szkodliwie dla rozrodczości.

Bezpieczeństwo

Maszyna została zaprojektowana zgodnie z normą ANSI B71.4-2017, a także normą EN ISO 5395 – po zakończeniu procedur konfiguracji i montażu zestawu CE, zgodnie z deklaracją zgodności.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

Niniejszy produkt może obciąć dłonie lub stopy oraz wyrzucać przedmioty. Aby uniknąć poważnych obrażeń ciała, zawsze przestrzegaj wszystkich instrukcji dotyczących bezpieczeństwa.

 • Przed pierwszym uruchomieniem silnika należy zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi.

 • Podczas obsługi maszyny zachowaj pełne skupienie. Nie podejmuj żadnych rozpraszających czynności, w przeciwnym razie możesz spowodować obrażenia lub wyrządzić szkody w mieniu.

 • Zabronione jest używanie maszyny bez założonych i poprawnie działających wszystkich osłon oraz innych urządzeń ochronnych.

 • Ręce i nogi operatora muszą znajdować się w bezpiecznej odległości od części obracających się. Nie zbliżaj się do wylotu wyrzutnika.

 • Nie zezwalaj osobom postronnym i dzieciom na podchodzenie w pobliże obszaru pracy. Nigdy nie pozwalaj dzieciom obsługiwać maszyny.

 • Zanim opuścisz stanowisko operatora, wyłącz silnik, wyjmij kluczyk i zaczekaj, aż wszystkie ruchome części się zatrzymają. Przed przystąpieniem do regulacji, obsługi technicznej, czyszczenia lub przed przechowywaniem maszyny odczekaj aż ostygnie.

Niewłaściwe użytkowanie lub nieprawidłowa konserwacja maszyny mogą spowodować obrażenia ciała. Aby zmniejszyć ryzyko urazu, należy postępować zgodnie z niniejszymi instrukcjami bezpieczeństwa i zawsze zwracać uwagę na symbol dotyczący bezpieczeństwa Graphic, który oznacza: uwaga, ostrzeżenie lub niebezpieczeństwo – instrukcja dotycząca bezpieczeństwa osobistego. Nieprzestrzeganie powyższych zasad może doprowadzić do obrażeń ciała lub śmierci.

Naklejki informacyjne i ostrzegawcze

Graphic

Etykiety dotyczące bezpieczeństwa oraz instrukcje są wyraźnie widoczne dla operatora i znajdują się w pobliżu wszystkich miejsc potencjalnego zagrożenia. Uszkodzone i brakujące etykiety należy wymienić.

decalbatterysymbols
decal93-7272
decal93-7818
decal100-5622
decal100-5623
decal100-5624
decal100-5693
decal100-5694
decal100-6578
decal104-3578
decal104-3579
decal106-6754
decal106-6755
decal114-0846
decal114-0849
decal117-2754
decal117-2766
decal117-4765
decal120-0250
decal120-4159
decal120-6604
decal120-8947
decal121-3884
decal121-3887
decal121-8378
decal125-9688
decal127-3700
decal130-0594
decal130-0611
decal130-5355
decal130-5356
decal132-3600
decal133-5618
decal136-4436
decal144-4163
decal144-4164

Montaż

Note: Określ lewą i prawą stronę maszyny ze standardowego stanowiska operatora.

Smarowanie maszyny

Nasmaruj maszynę przed uruchomieniem; patrz Smarowanie.

Important: Brak prawidłowego smarowania maszyny spowoduje przedwczesną awarię krytycznych części.

Sprawdzanie ciśnienia w oponach

Sprawdź ciśnienie w oponach; patrz Sprawdzanie ciśnienia w oponach.

Important: Należy utrzymywać właściwe ciśnienie we wszystkich oponach, aby zapewnić dobrą jakość koszenia i prawidłowe osiągi maszyny. Należy dbać, aby ciśnienie w oponach nie było zbyt niskie.

Sprawdzanie poziomu płynów

 1. Sprawdź poziom oleju w silniku, patrz Sprawdzanie poziomu oleju silnikowego.

 2. Sprawdź poziom oleju hydraulicznego; patrz Sprawdzanie oleju hydraulicznego.

 3. Sprawdź układ chłodzenia; patrz Sprawdzanie układu chłodzenia.

 4. Sprawdź olej w przekładni planetarnej; patrz Sprawdzenie oleju w przekładni planetarnej.

 5. Sprawdź olej w tylnej osi; patrz Sprawdzanie oleju osi tylnej.

 6. Sprawdź olej w przekładni tylnej osi; patrz Sprawdzanie oleju w skrzyni przekładniowej osi tylnej.

Mocowanie etykiet CE (Tylko maszyny oznaczone znakiem CE)

Części potrzebne do tej procedury:

Etykieta z rokiem produkcji1

W przypadku maszyn wymagających zgodności CE zamocuj etykietę z rokiem produkcji znajdującą się wśród luźnych części oraz sprzedawany osobno zestaw CE (Rysunek 3).

g279510

Przegląd produktu

Note: Określaj lewą i prawą stronę maszyny ze standardowego stanowiska operatora.

g203048

Pedał jazdy

W celu zatrzymania maszyny zmniejsz nacisk stopy na pedał jazdy, tak aby wrócił do położenia środkowego (Rysunek 4).

Pedały hamulców

Dwa pedały nożne obsługują hamulce poszczególnych kół w celu wspomagania skręcania, parkowania uzyskiwania lepszej przyczepność na zboczu. Zaczep łączy pedały w celu obsługi hamulca postojowego i na czas transportu (Rysunek 4).

Zatrzask blokujący pedały

Zatrzask blokujący pedały łączy pedały razem w celu zaciągnięcia hamulca postojowego (Rysunek 4).

Dźwignia nachylenia kierownicy

Naciśnij dźwignię nachylenia kierownicy w dół, aby przechylić koło kierownicy do wybranego położenia, następnie zwolnij dźwignię, aby zablokować pozycję kierownicy (Rysunek 4).

Zapadka hamulca postojowego

Aby załączyć hamulec postojowy, połącz oba pedały razem zapadką blokującą znajdującą się za nakładkami pedałów i wciśnij zapadkę hamulca postojowego, gdy pedały hamulca są wciśnięte (Rysunek 4). Aby zwolnić hamulec postojowy, naciśnij pedały hamulca, a zapadka otworzy się, umożliwiając powrót pedałów do pozycji odblokowanej. Upewnij się, że pedały w pełni wróciły do swojej pozycji po zwolnieniu hamulca postojowego.

Przełącznik kluczykowy

Przełącznik z kluczykiem (Rysunek 5) ma 3 przełożenia: WYł. (Off), Wł./PODGRZ. (On/Preheat) i START.

g028453

Przełącznik prędkości obrotowej silnika

Przełącznik prędkości obrotowej silnika (Rysunek 5) ma 2 tryby do zmiany prędkości obrotowej silnika. Naciskaj na przycisk, aby zwiększać lub zmniejszać prędkość obrotową silnika w krokach co 100 obr./min. Przytrzymaj przełącznik w dół, aby automatycznie przestawić silnik do niskich lub wysokich obrotów biegu jałowego, w zależności od tego, który koniec przełącznika jest naciśnięty.

Przełącznik PTO

Przełącznik PTO () ma dwa położenia: WYSUNIęTY (URUCHOMIENIE) i WCIśNIęTY (ZATRZYMANIE). Wysuń przycisk PTO, aby załączyć ostrza podwozia tnącego. Wciśnij przycisk, aby rozłączyć ostrza podwozia tnącego (Rysunek 5).

Regulacja prędkości wysoka‑niska

Przełącznik (Rysunek 5) umożliwia zwiększenie zakresu prędkości do transportu maszyny. Aby przełączać się między zakresami prędkości wysokiej i niskiej, podnieś jednostki tnące, odłącz PTO i tempomat, przestaw pedał jazdy w pozycję NEUTRALNą i powoli przesuń maszynę.

Note: Jednostki tnące nie pracują lub nie można ich obniżyć w pozycji transportowej z przełącznikiem ustawionym na zakres wysoki.

Przełączniki podnoszenia

Przełączniki podnoszenia podnoszą i opuszczają jednostki tnące (Rysunek 5). Przesunięcie przełączników do przodu powoduje opuszczenie zespołów tnących, a do tyłu – ich podniesienie. Uruchamiając maszynę z zespołami tnącymi w położeniu dolnym, należy nacisnąć przełącznik podnoszenia, aby umożliwić zespołom tnącym unoszenie się i koszenie.

Note: Jednostki tnące nie opuszczą się w zakresie prędkości wysokiej oraz nie podniosą się ani nie opuszczą, jeżeli na fotelu nie będzie operatora podczas pracy silnika. Dodatkowo jednostki tnące opuszczą się, jeżeli kluczyk znajduje się w pozycji Wł., a operator siedzi na fotelu.

Przełącznik tempomatu

Przełącznik tempomatu blokuje pedał w aktualnym położeniu dla utrzymania wybranej prędkości jazdy (Rysunek 6). Naciśnięcie tylnej części przycisku wyłącza tempomat. Część środkowa przycisku uruchamia funkcję tempomatu, a przednia część przycisku służy do ustawienia wybranej prędkości jazdy.

Note: Naciśnięcie na pedał hamulca lub przestawienie pedału jazdy do pozycji jazdy wstecz na 1 sekundę wyłącza również pozycję pedału.

g028454

Gniazdo zasilania

Gniazdo zasilania służy do zasilania opcjonalnych akcesoriów elektrycznych (Rysunek 6).

Regulacja fotela

Dźwignia regulacji fotela

Przesuń dźwignię regulacji fotela z boku fotela na zewnątrz, przesuń fotel do pożądanego położenia, zwolnij dźwignię, aby zablokować fotel w tym położeniu (Rysunek 7).

g205649

Pokrętło regulacji podłokietnika

Obracaj pokrętłem, aby ustawić kąt podłokietnika.

Note: Pokrętło regulacji znajduje się pod podłokietnikiem.

Dźwignia regulacji oparcia fotela

Przesuń dźwignię, aby ustawić kąt nachylenia oparcia fotela (Rysunek 7).

Wskaźnik wagi

Wskaźnik wagi informuje o wyregulowaniu fotela do wagi operatora (Rysunek 7). Regulacja wysokości odbywa się poprzez ustawienie zawieszenia w ramach zakresu zielonego pola.

Dźwignia regulacji wagi

Dźwignia służy do ustawienia właściwej wagi operatora (Rysunek 7). Pociągnij dźwignię do góry, aby podnieść ciśnienie powietrza, przesuń w dół, aby obniżyć ciśnienie powietrza. Wskaźnik wagi znajdujący się na zielonym polu informuje o prawidłowo dokonanej regulacji.

elementy sterujące w kabinie

g032672

Sterowanie recyrkulacją powietrza

Sterowanie recyrkulacją powietrza umożliwia ustawienie recyrkulacji powietrza w kabinie lub otwarcie dopływu powietrza do kabiny z zewnątrz (Rysunek 8).

 • W przypadku korzystania z klimatyzacji należy włączyć recyrkulację.

 • W przypadku korzystania z nagrzewnicy lub wentylatora należy włączyć pobór powietrza.

Pokrętło sterowania wentylatora

Prędkość wentylatora (Rysunek 8) reguluje się, obracając pokrętło sterowania wentylatorem.

Pokrętło regulacji temperatury

Temperaturę powietrza w kabinie (Rysunek 8) reguluje się, obracając pokrętło sterowania temperaturą.

Przełącznik wycieraczek przedniej szyby

Ten przełącznik służy do włączania i wyłączania wycieraczek przedniej szyby (Rysunek 8).

Przełącznik klimatyzacji

Ten przełącznik służy do włączania i wyłączania klimatyzacji (Rysunek 8).

Zatrzask szyby przedniej

Podnieś zatrzaski, aby otworzyć szybę przednią (Rysunek 9). Naciśnij zatrzask, aby zablokować szybkę w pozycji OTWARTEJ. Pociągnij i opuść zatrzask, aby zamknąć i zablokować szybę.

g196911

Zaczep okna tylnego

Podnieść zaczepy, aby otworzyć okno tylne. Nacisnąć zaczep, aby zablokować okno w położeniu OTWARTYM. Pociągnij i opuść zatrzask, aby zamknąć i zablokować okno (Rysunek 9).

Important: Zamknij tylne okno przed otwarciem pokrywy silnika – w przeciwnym razie może wystąpić uszkodzenie pokrywy silnika lub tylnego okna.

Wyświetlacz LCD InfoCenter

Wyświetlacz LCD InfoCenter (Rysunek 5) wyświetla informacje o maszynie, takie jak stan maszyny, różne informacje diagnostyczne itp.

Wyświetlane ekrany zależą od tego, który przycisk został naciśnięty. Przycisk może mieć różne funkcje w zależności od opcji dostępnych w danej chwili.

Note: Dane techniczne i konstrukcja mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

g278707
OpisWymiar na Rysunek 10Wymiar lub masa
Wysokość z kabiną G237 cm
Wysokość z pałąkiem bezpieczeństwaI218 cm
Długość całkowitaF342 cm
Długość po przygotowaniu do przechowywania lub transportuE338 cm
Szerokość koszenia   
 całkowitaC335 cm
 przedni zespół tnący 157 cm
 boczny zespół tnący 107 cm
 przedni i jeden boczny zespół tnący 246 cm
Szerokość całkowita   
 zespoły tnące opuszczoneD345 cm
 podniesione zespoły tnące (pozycja transportowa)B183 cm
Rozstaw osi H141 cm
Rozstaw kół (między środkami opon)   
 przód A114 cm
 tyłJ107 cm
Prześwit pod pojazdem 17 cm
Masa netto z kabiną 2159 kg
Masa netto z pałąkiem bezpieczeństwa 2159 kg

Osprzęt/akcesoria

Dostępna jest gama zatwierdzonego przez firmę Toro sprzętu i akcesoriów przeznaczonych do stosowania z maszyną, zwiększających jej możliwości. Skontaktuj się z autoryzowanym przedstawicielem serwisowym lub dystrybutorem lub odwiedź stronę www.Toro.com, aby uzyskać listę wszystkich zatwierdzonych akcesoriów i osprzętu.

Aby zapewnić maksymalną wydajność i zachować certyfikat bezpieczeństwa maszyny, używaj wyłącznie oryginalnych części zamiennych i akcesoriów firmy Toro. Części zamienne i akcesoria pochodzące od innych producentów mogą stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa. Korzystanie z nich może spowodować utratę gwarancji maszyny.

Działanie

Note: Określaj lewą i prawą stronę maszyny ze standardowego stanowiska operatora.

Przed rozpoczęciem pracy

Bezpieczeństwo przed rozpoczęciem pracy

Ogólne zasady bezpieczeństwa

 • Użytkowanie lub serwisowanie maszyny przez dzieci lub osoby nieprzeszkolone jest zabronione. Przepisy lokalne mogą ograniczać wiek operatora. Za szkolenie operatorów i mechaników odpowiada właściciel.

 • Należy zapoznać się z zasadami bezpiecznego użytkowania sprzętu, elementami sterującymi oraz symbolami bezpieczeństwa.

 • Zanim opuścisz stanowisko operatora, wyłącz silnik, wyjmij kluczyk i zaczekaj, aż wszystkie ruchome części się zatrzymają. Przed przystąpieniem do regulacji, obsługi technicznej, czyszczenia lub przed przechowywaniem maszyny odczekaj aż ostygnie.

 • Operator musi umieć szybko zatrzymać maszynę i wyłączyć silnik.

 • Sprawdź czujniki obecności operatora i właściwe działanie wyłączników bezpieczeństwa, a także osłony pod kątem prawidłowego zamocowania i działania. Nie używać maszyny, jeśli nie działa ona prawidłowo.

 • Przed użyciem sprawdź, czy ostrza, śruby ostrzy i zespoły tnące są w dobrym stanie technicznym. Aby zachować równowagę zespołu tnącego, wymieniaj cały zestaw zużytych lub uszkodzonych ostrzy i śrub.

 • Sprawdź obszar, w którym zamierzasz używać maszyny, i usuń wszelkie obiekty, które mogłyby zostać podrzucone przez maszynę.

Bezpieczeństwo związane z paliwem

 • Podczas posługiwania się paliwem zachowaj szczególną ostrożność. Paliwo jest wysoce palne, a jego opary mają właściwości wybuchowe.

 • Zgaś papierosy, cygara, fajki i wszelkie inne źródła zapłonu.

 • Używaj wyłącznie zatwierdzonego kanistra na paliwo.

 • Nie zdejmuj korka zbiornika paliwa ani nie uzupełniaj paliwa w trakcie pracy silnika lub gdy jest on rozgrzany.

 • Nie dolewaj ani nie spuszczaj paliwa w zamkniętym pomieszczeniu.

 • Nie przechowuj maszyny ani kanistra na paliwo w miejscach występowania otwartego ognia, tam gdzie występuje iskrzenie lub stosowany jest płomyk dyżurny, na przykład przy piecykach gazowych lub innych urządzeniach.

 • W przypadku rozlania paliwa nie próbuj włączać silnika, unikaj możliwości spowodowania zapłonu do czasu rozproszenia oparów paliwa.

Sprawdzanie poziomu oleju silnikowego

Przed uruchomieniem silnika i przystąpieniem do użytkowania maszyny należy sprawdzić poziom oleju w skrzyni korbowej silnika (patrz Sprawdzanie poziomu oleju silnikowego).

Sprawdzanie układu chłodzenia

Przed uruchomieniem silnika i przystąpieniem do użytkowania maszyny należy sprawdzić układ chłodzenia, patrz Sprawdzanie układu chłodzenia.

Przegląd układu hydraulicznego

Przed uruchomieniem silnika i przystąpieniem do użytkowania maszyny należy sprawdzić układ hydrauliczny, patrz Sprawdzanie oleju hydraulicznego.

Uzupełnianie paliwa

Zalecane paliwo

Należy używać wyłącznie czystego, świeżego oleju napędowego lub oleju typu biodiesel o niskiej albo bardzo niskiej (<15 ppm) zawartości siarki. Minimalna liczba cetanowa powinna wynosić 40. Kupuj paliwo w ilościach, które zużyjesz w przeciągu 180 dni, co zapewni utrzymanie świeżości paliwa.

Pojemność zbiornika paliwa: 79 litrów

Należy używać letniego oleju napędowego (nr 2-D) przy temperaturze powyżej -7ºC oraz zimowego (nr 1-D lub mieszanka nr 1-D/2-D) poniżej tej temperatury. Stosowanie zimowego oleju napędowego w niskich temperaturach powoduje, że temperatura zapłonu jest niższa, a charakterystyka przepływu dostosowana jest do niskich temperatur, co ułatwia uruchamianie i zmniejsza częstotliwość zatykania się filtra paliwa.

Stosowanie letniego oleju napędowego w temperaturze wyższej niż -7°C przyczynia się do wydłużenia trwałości pompy paliwowej i zwiększenia mocy w porównaniu z olejem zimowym.

Important: Nie używaj nafty ani benzyny zamiast oleju napędowego. Nieprzestrzeganie tej wskazówki spowoduje uszkodzenie silnika.

Silnik dostosowany do oleju napędowego bio

Do napędu maszyny można używać mieszanki oleju napędowego zawierającej do 20% oleju napędowego bio (i 80% konwencjonalnego oleju napędowego). Zawartość siarki w konwencjonalnym oleju napędowym powinna być niska lub bardzo niska. Należy pamiętać o następujących zastrzeżeniach:

 • Komponent oleju napędowego bio musi spełniać normę ASTM D6751 lub EN14214.

 • Zmieszane paliwo musi spełniać normę ASTM D975 lub EN590.

 • Mieszanka paliwowa z dodatkiem olejów roślinnych może uszkadzać powłoki malarskie.

 • Przy niskich temperaturach udział olejów roślinnych nie powinien przekroczyć 5% (biodiesel B5).

 • Sprawdzaj uszczelnienia, przewody i uszczelki mające styczność z paliwem, ich stan może z czasem ulec pogorszeniu.

 • Jakiś czas po przejściu na mieszankę paliwową z udziałem olejów roślinnych można spodziewać się zatkania filtra paliwa.

 • Więcej informacji o oleju napędowym bio może udzielić dystrybutor.

Uzupełnianie paliwa

g196909

Napełnij zbiornik olejem napędowym numer 2-D do poziomu od 6 do 13 mm poniżej górnej części zbiornika (nie szyjki wlewu).

Note: W miarę możliwości napełniaj zbiornik paliwa po każdym użyciu maszyny. Pozwoli to zminimalizować kondensację wewnątrz zbiornika paliwa.

Sprawdzanie ciśnienia w oponach

Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
Przed każdym użyciem lub codziennie
 • Sprawdź ciśnienie w oponach.
 • Niebezpieczeństwo

  Zbyt niskie ciśnienie obniża stabilność kosiarki na zboczach. Może to przyczynić się do wywrotki i w konsekwencji do obrażeń lub śmierci operatora.

  Należy dbać, aby ciśnienie w oponach nie było zbyt niskie.

  Poprawnie ciśnienie powietrza w oponach powinno mieścić się w zakresie 1,72‑2,07 bara.

  Important: Dla dobrej pracy i uzyskania wysokiej jakości koszenia utrzymujemy właściwe ciśnienie we wszystkich oponach kosiarki. Dbamy, aby ciśnienie w oponach nie było zbyt niskie.Ciśnienie powietrza we wszystkich oponach sprawdzaj przed użyciem maszyny.

  g001055

  Sprawdzenie momentu dokręcenia nakrętek kół

  Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
  Po pierwszej godzinie
 • Dokręć nakrętki łap kół.
 • Po pierwszych 10 godzinach
 • Dokręć nakrętki łap kół.
 • Co 200 godzin
 • Dokręć nakrętki łap kół.
 • Dokręć nakrętki kół z momentem od 115 do 136 N∙m – w kolejności pokazanej na Rysunek 13 oraz Rysunek 14.

  g033358
  g033359

  Ostrzeżenie

  Stosowanie nieprawidłowego momentu dokręcania nakrętek kół może spowodować obrażenia ciała.

  Dokręć nakrętki mocujące kół z odpowiednim momentem dokręcania.

  Regulacja pałąka bezpieczeństwa

  Ostrzeżenie

  Aby uniknąć obrażeń lub śmierci spowodowanej przewróceniem, utrzymuj pałąk w uniesionym, zablokowanym położeniu oraz zapnij pas bezpieczeństwa.

  Upewnij się, że fotel zamocowany jest za pomocą zaczepu.

  Ostrzeżenie

  Kiedy pałąk jest opuszczony, ochrona przed przewróceniem nie jest zapewniona.

  • Nie wolno obsługiwać maszyny na nierównym terenie lub zboczach z opuszczonym pałąkiem.

  • Pałąk można obniżyć, wyłącznie jeżeli jest to absolutnie niezbędne.

  • Nie należy zapinać pasa bezpieczeństwa, jeżeli pałąk jest opuszczony.

  • Jedź powoli i ostrożnie.

  • Gdy przestrzeń jest wystarczająca, podnieś pałąk.

  • Przed przejechaniem pod jakimikolwiek obiektami (np. konarami lub przewodami elektrycznymi) albo przez drzwi sprawdź dokładnie wolną przestrzeń nad maszyną, aby uniknąć zderzenia.

  Important: Zawsze należy korzystać z pasa bezpieczeństwa, jeżeli pałąk znajduje się w położeniu podniesionym i zablokowanym. Nie należy zapinać pasa bezpieczeństwa, jeżeli pałąk znajduje się w położeniu opuszczonym.

  Opuszczanie pałąka bezpieczeństwa

  Important: Pałąk można obniżyć, wyłącznie jeżeli jest to niezbędne.

  Important: Upewnij się, że fotel zamocowany jest za pomocą zaczepu.

  g221650

  Podnoszenie pałąka bezpieczeństwa

  g221651

  Regulacja wysokości cięcia.

  Przedni zespół tnący

  Wysokość koszenia można regulować w zakresie od 25 do 127 mm skokami co 13 mm. W celu wyregulowania wysokości koszenia przedniego zespołu tnącego należy ustawić osie kół samonastawnych w górnych lub dolnych otworach widełek kół samonastawnych, dołożyć lub zdjąć jednakową liczbę elementów dystansowych do/z widełek kół samonastawnych i zamocować tylny łańcuch do wybranego otworu.

  1. Zatrzymaj maszynę na równym podłożu.

  2. Uruchom silnik i podnieś zespoły tnące, aby zmienić wysokość koszenia.

  3. Wyłącz silnik, załącz hamulec postojowy i wyciągnij kluczyk zapłonu ze stacyjki po podniesieniu zespołu tnącego.

  4. Ustaw osie kół samonastawnych w tych samych otworach we wszystkich widełkach kół samonastawnych.

   g008866

   Note: Przy wysokości koszenia wynoszącej 64 mm lub więcej śruba osi musi być zamontowana w dolnym otworze widełek koła samonastawnego, aby zapobiec gromadzeniu się trawy między kołem a widełkami. Przy wysokości koszenia wynoszącej mniej niż 64 mm i przy wykryciu nagromadzenia się trawy należy odwrócić kierunek maszyn, aby wyciągnąć ścinki z obszaru koła/widełek.

  5. Odkręć nakrętkę napinającą z wału wrzeciona i wysuń wrzeciono z ramienia koła samonastawnego (Rysunek 17).

  6. Załóż 2 podkładki regulacyjne na wale wrzeciona tak, jak były pierwotnie założone.

   Note: Podkładki regulacyjne wymagają równego poziomu na całej szerokości zespołów tnących. Nasuń odpowiednią liczbę 13 mm elementów dystansowych (patrz schemat poniżej) na wał wrzeciona, aby uzyskać żądaną wysokość koszenia; następnie wsuń podkładkę na wał.

   Na poniższym schemacie pokazano wyznaczanie kombinacji elementów dystansowych dla danej nastawy (Rysunek 18):

   decal100-5622nc
  7. Wepchnij wrzeciono koła samonastawnego przez przednie ramię koła nastawnego i zamontuj podkładki (tak, jak były pierwotnie założone) oraz pozostałe element dystansowe na wale wrzeciona.

  8. Zamocuj nakrętkę napinającą, aby zamocować zespół.

  9. Wyjmij zawleczkę i przesunąć sworzeń z łbem płaskim mocujący łańcuchy wysokości koszenia do tyłu zespołu tnącego (Rysunek 19).

   g011596
  10. Zamontuj łańcuchy wysokości koszenia w żądanym otworze wysokości koszenia ze sworzniem z łbem płaskim oraz zawleczką (Rysunek 20).

   decal100-5624nc

  Note: Jeżeli korzystasz z wysokości koszenia 25 mm, 38 mm lub 51 mm, przesuń płozy i koła nastawne do najwyższego położenia.

  Boczne zespoły tnące

  W celu wyregulowania wysokości koszenia bocznych zespołów tnących dodaj lub zdejmij jednakową liczbę elementów dystansowych do/z widełek kół samonastawnych, ustaw osie kół samonastawnych w górnych lub dolnych otworach widełek kół samonastawnych i zamocuj ramiona osi przegubu w wybranych otworach wsporników wysokości koszenia.

  1. Ustaw osie kół samonastawnych w tych samych otworach we wszystkich widełkach kół samonastawnych (Rysunek 21 i Rysunek 23).

  2. Odkręć nakrętkę napinającą z wału wrzeciona i wysuń wrzeciono z ramienia koła samonastawnego (Rysunek 21).

   g008866
  3. Załóż 2 podkładki regulacyjne na wale wrzeciona tak, jak były pierwotnie założone. Podkładki te są wymagane w celu uzyskania poziomu na całej szerokości zespołów tnących. Wsuń odpowiednią ilość 13 mm elementów dystansowych na wał wrzeciona, aby uzyskać żądaną wysokość koszenia; wsuń następnie podkładkę na wał.

   Note: Podkładki regulacyjne wymagają równego poziomu na całej szerokości zespołów tnących. Nasuń odpowiednią liczbę 13 mm elementów dystansowych (patrz schemat poniżej) na wał wrzeciona, aby uzyskać żądaną wysokość koszenia; następnie wsuń podkładkę na wał.

   Na poniższym schemacie pokazano wyznaczanie kombinacji elementów dystansowych dla danej nastawy (Rysunek 22).

   decal100-5622nc
  4. Wepchnij wrzeciono koła samonastawnego przez przednie ramię koła nastawnego i zamontuj podkładki (tak, jak były pierwotnie założone) oraz pozostałe elementy dystansowe na wale wrzeciona.

  5. Wyjmij zawleczkę i sworzeń z łbem płaskim z ramion osi przegubu kół samonastawnych (Rysunek 23).

  6. Obróć cięgno, aby podnieść lub opuścić ramię osi przegubu, tak aby otwory zostały wyosiowane z wybranymi otworami wspornika wysokości koszenia w ramie podwozia tnącego (Rysunek 23 i Rysunek 24).

   g004676
   decal100-5623nc
  7. Wsuń sworzeń z łbem płaskim i zamocuj zawleczkę.

  8. Obróć cięgno (ręcznie) w lewo w celu napięcia.

  9. Wyjmij zawleczki i sworznie z łbem płaskim zabezpieczające łączniki amortyzatora ze wspornikami podwozia tnącego (Rysunek 25).

   Important: Nigdy nie należy regulować długości łączników amortyzatora. Długość pomiędzy środkami otworów powinna wynosić 13,7 cm.

   g011549
  10. Wyosiuj otwory łączników amortyzatora z wybranymi otworami wspornika wysokości koszenia w ramie podwozia tnącego, wsuń sworznie z łbem płaskim i zamocuj zawleczki (Rysunek 26).

   decal100-5694nc

  Regulacja płóz

  Płozy zamontuj w dolnym położeniu, gdy wysokość cięcia jest wyższa niż 64 mm oraz w górnym położeniu, gdy wysokość cięcia jest niższa niż 64 mm.

  Note: Kiedy płozy się zużyją, można je obrócić i założyć po przeciwnych stronach kosiarki. Pozwoli to na dłuższe użytkowanie płóz przed ich wymianą.

  Wyreguluj płozy (Rysunek 27).

  Important: Przykręć śrubę z przodu każdej płozy momentem o wartości od 9 do 11 N·m.

  g031063

  Regulacja rolek zespołu tnącego

  Rolki zespołu tnącego powinny być zamontowane w dolnym położeniu, gdy wysokość koszenia jest większa niż 64 mm, lub w górnym położeniu – gdy jest mniejsza niż 64 mm.

  g033113

  Korygowanie rozbieżności pomiędzy poszczególnymi zespołami tnącymi

  Z uwagi na różnice w stanie trawy i ustawieniu przeciwwagi zespołu jezdnego zaleca się koszenie trawy na próbce obszaru i sprawdzenie wyglądu, zanim rozpocznie się regularne koszenie.

  1. Ustaw wszystkie zespoły tnące na wybraną wysokość koszenia, patrz Regulacja wysokości cięcia..

  2. Sprawdź ciśnienie w przednich i tylnych oponach maszyny, dopilnuj aby wartość mieściła się w zakresie od 1,72 do 2,07 bara.

  3. Sprawdź ciśnienie we wszystkich kołach samonastawnych zespołu tnącego i wyreguluj je do 3,45 bara.

  4. Sprawdź ciśnienia obciążenia i przeciwwagi, gdy silnik pracuje na WYSOKICH OBROTACH BIEGU JAłOWEGO – wykorzystaj gniazda hydrauliczne.

   Note: Wyreguluj przeciwwagę na 22,41 bara.

  5. Sprawdzaj ostrza pod kątem zgięcia; patrz Sprawdzanie ostrza pod kątem zagięcia.

  6. Skoś trawę na obszarze testowym w celu stwierdzenia, czy wszystkie zespoły tnące koszą na tej samej wysokości.

  7. Jeżeli konieczna jest regulacja podwozi tnących, odszukaj płaską powierzchnię, wykorzystując do tego liniał o długości co najmniej 2 m.

  8. Aby ułatwić pomiar płaszczyzny ostrza, podnieś wysokość cięcia do 7,6–10,1 cm, patrz Regulacja wysokości cięcia..

  9. Opuść zespoły tnące na płaską powierzchnię i zdejmij pokrywy z góry zespołów tnących.

  10. Poluzuj nakrętkę kołnierzową mocującą koło pasowe luźne w celu poluzowania napięcia paska na każdym zespole tnącym.

  Ustawianie środkowego zespołu tnącego

  Note: Najlepiej użyć narzędzia Toro (nr katalogowy 121-3874), aby dokręcić nakrętkę napinającą.

  1. Obróć ostrze na każdym wrzecionie, do momentu aż końce będą skierowane do przodu i do tyłu.

  2. Dokonaj pomiaru odległości od podłoża do przedniej końcówki krawędzi tnącej.

  3. Ustaw podkładki regulacyjne (3 mm lub ⅛ cala) na przednich widełkach kół samonastawnych, aby odpowiadały naklejce wysokości koszenia (Rysunek 29); patrz Regulacja wysokości cięcia..

   g008866

  Ustawianie bocznych zespołów tnących

  1. Obracaj ostrze każdego wrzeciona do momentu aż końce będą skierowane do przodu i do tyłu.

  2. Dokonaj pomiaru odległości od podłoża do przedniej końcówki krawędzi tnącej.

  3. Ustaw podkładki regulacyjne (3 mm lub ⅛ cala) na przednich ramionach kół samonastawnych, aby odpowiadały naklejce wysokości koszenia (Rysunek 30).

   Note: W przypadku wrzeciona z zewnętrznym ostrzem, patrz Regulacja wysokości cięcia..

   g011561

  Dopasowanie wysokości koszenia pomiędzy zespołami tnącymi

  1. Ustaw ostrze obok siebie na zewnętrznym wrzecionie obu bocznych zespołów tnących.

   Note: Dokonaj pomiaru odległości od podłoża do końcówki krawędzi tnącej na obu zespołach i porównaj. Wartości te nie powinny różnić się od siebie o więcej niż 3 mm. W takiej sytuacji nie przeprowadzaj żadnych regulacji.

  2. Ustaw ostrze obok siebie na wewnętrznym wrzecionie bocznego zespołu tnącego i odpowiadającym mu zewnętrznym wrzecionie przedniego zespołu tnącego.

   Note: Dokonaj pomiaru odległości od podłoża do końcówki krawędzi tnącej na krawędzi wewnętrznej bocznego zespołu tnącego i do odpowiedniej krawędzi zewnętrznej przedniego zespołu tnącego i porównaj. Pomiar bocznego zespołu tnącego nie powinien różnić się od przedniego zespołu tnącego o więcej niż 3 mm.

   Note: Koła samonastawne wszystkich 3 zespołów tnących powinny pozostawać na podłożu po przyłożeniu przeciwwagi.

   Note: Jeżeli trzeba dokonać regulacji, aby dopasować koszenie przedniego zespołu tnącego i bocznych zespołów tnących, należy regulować tylko boczne zespoły tnące.

  3. Jeżeli wewnętrzna krawędź bocznego zespołu tnącego jest za wysoko w stosunku do zewnętrznej krawędzi przedniego zespołu tnącego, należy wyjąć jedną podkładkę regulacyjną z dołu ramienia przedniego wewnętrznego koła samonastawnego na bocznym zespole tnącym (Rysunek 30).

   Note: Sprawdź pomiary pomiędzy zewnętrznymi krawędziami obu bocznych zespołów tnących oraz między wewnętrzną krawędzią bocznego zespołu tnącego a zewnętrzną krawędzią przedniego zespołu tnącego.

  4. Jeżeli krawędź wewnętrzna nadal jest zbyt wysoko, wyjmij kolejną podkładkę regulacyjną z dołu ramienia koła samonastawnego przedniego wewnętrznego w bocznym zespole tnącym oraz podkładkę regulacyjną z ramienia koła samonastawnego przedniego zewnętrznego w bocznym zespole tnącym.

  5. Jeżeli wewnętrzna krawędź bocznego zespołu tnącego jest za nisko w stosunku do zewnętrznej krawędzi przedniego zespołu tnącego, dołóż jedną podkładkę regulacyjną z dołu ramienia przedniego wewnętrznego koła samonastawnego na bocznym zespole tnącym.

   Note: Sprawdź pomiar pomiędzy zewnętrznymi krawędziami obu bocznych zespołów tnących oraz między wewnętrzną krawędzią bocznego zespołu tnącego a zewnętrzną krawędzią przedniego zespołu tnącego.

  6. Jeżeli krawędź wewnętrzna nadal jest zbyt nisko, dołóż kolejną podkładkę regulacyjną od dołu ramienia koła samonastawnego przedniego wewnętrznego w bocznym zespole tnącym oraz dołóż podkładkę regulacyjną do ramienia koła samonastawnego przedniego zewnętrznego w bocznym zespole tnącym.

  7. Gdy wysokość koszenia jest odpowiednia na krawędziach przedniego i bocznych zespołów tnących, sprawdź czy nachylenie bocznego podwozia tnącego wynosi od 8 do 11 mm.

   Note: W razie potrzeby wyreguluj.

  Sprawdzanie przełączników blokad bezpieczeństwa

  Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
  Przed każdym użyciem lub codziennie
 • Sprawdź przełączniki blokad bezpieczeństwa.
 • Maszyna posiada wyłączniki blokad w układzie elektrycznym. Przełączniki te rozłączają zespół trakcyjny lub PTO, gdy operator opuści fotel. Jeżeli operator rozłączy PTO i zaciągnie hamulec postojowy przed opuszczeniem fotela, silnik będzie dalej pracował.

  1. Pojedź maszyną powoli na duży, otwarty obszar. Opuść zespół tnący, wyłącz silnik i załącz hamulec postojowy.

  2. Usiądź na fotelu i naciśnij pedał jazdy. Spróbuj uruchomić silnik. Silnik nie powinien się uruchomić. Jeżeli silnik się uruchamia, oznacza to, że układ blokad działa wadliwie; usterkę należy usunąć przed rozpoczęciem eksploatacji.

  3. Usiądź na fotelu, uruchom silnik i załącz PTO. Siedząc w fotelu załącz PTO, a następnie wstań z fotela. Po krótkiej chwili PTO powinien zostać rozłączony. Jeżeli PTO pozostanie załączony, oznacza to, że układ blokad działa wadliwie; usterkę należy usunąć przed rozpoczęciem eksploatacji.

  4. Usiądź na fotelu, zaciągnij hamulec postojowy i uruchom silnik. Przesuń pedał jazdy poza położenie NEUTRALNE. Na wyświetlaczu InfoCenter powinien pojawić się komunikat odmowa napędu”, a maszyna nie powinna się poruszyć. Jeżeli silnik się rusza, oznacza to, że układ blokad działa wadliwie; usterkę należy usunąć przed rozpoczęciem eksploatacji.

  Regulacja lusterek

  Tylko model z kabiną

  Lusterko wsteczne

  Siedząc na fotelu, wyreguluj lusterko wsteczne, aby uzyskać najlepszy widok przez okno tylne (Rysunek 31). Pociągnij dźwignię do tyłu, aby pochylić lusterko w celu zmniejszenia jasności i zjawiska oślepiania.

  Lusterka boczne

  Siedząc na fotelu, poproś drugą osobę o pomoc w ustawieniu lusterek bocznych, aby uzyskać najlepszy widok otoczenia z boku maszyny (Rysunek 31).

  g008870

  Ustawianie reflektorów

  Akcesoria opcjonalne
  1. Poluzuj nakrętki montażowe i ustaw każdy reflektor tak, aby był wycelowany prosto przed siebie.

   Note: Dokręć nakrętkę montażową na tyle, aby utrzymywała reflektor na swoim miejscu.

  2. Umieść płaski kawałek blachy cienkiej nad powierzchnią czołową reflektora.

  3. Zamontuj kątomierz magnetyczny na płycie.

  4. Utrzymując zespół na swoim miejscu, ostrożnie przechyl reflektor w dół o 3°, a następnie dokręć nakrętkę.

  5. Powtórz procedurę na drugim reflektorze.

  Włączanie trybu cichego

  Gdy urządzenie pracuje w trybie cichym, poziom ciśnienia akustycznego na stanowisku operatora jest mniejszy niż 80 dBA przy współczynniku K 1,0 dBA, przy ocenie zgodnie z normą PN-EN ISO 5395:2013-1 Załącznik F.

  Skontaktuj się z autoryzowanym dystrybutorem firmy Toro, aby aktywować tryb cichy w oprogramowaniu maszyny.

  Dobór ostrza

   Ostrze AtomicOstrze z płaską łopatkąOstrze ze standardową łopatkąOstrze ze średnią łopatką
  Stan trawySucha, lepka i wzrost wiosennyTrawa lekka lub rzadkaZwykłe koszenieWszystkie warunki, aż po silny wzrost
  Rozdrabnianie liściSprawdza się dobrzeNie używaćSprawdza się dobrzeSprawdza się dobrze
  ZaletyMniejsze podnoszenie, rozbija zbity pokosNie powoduje silnego przepływu powietrza w trawie zapylonej, zapiaszczonej i przerzedzonejOgólnie dobre efektySilniejsze podnoszenie i słabszy przepływ powietrza w stosunku do ostrza standardowego, ogólnie dobre efekty
  WadyMniejsze podnoszenie i słabsze rozrzucanie w trudnych warunkachNiezalecane w warunkach od zwykłych po trudne  

  Używanie sterowania wyświetlacza InfoCenter

  Wyświetlacz LCD InfoCenter wyświetla informacje o maszynie, takie jak stan zraszacza, różne informacje diagnostyczne oraz inne informacje o maszynie (Rysunek 32). Na wyświetlaczu InfoCenter wyświetlany jest ekran powitalny oraz główny ekran informacyjny. W celu przełączenia między ekranem powitalnym a głównym ekranem informacyjnym należy w dowolnym momencie nacisnąć dowolny z przycisków wyświetlacza InfoCenter, a następnie wybrać odpowiedni przycisk kierunkowy.

  g020650
  • Przycisk w lewo”, przycisk menu/wstecz – naciśnij ten przycisk, aby przejść do menu InfoCenter. Pozwala on wyjść z menu, w którym obecnie jesteś.

  • Przycisk środkowy – służy do przewijania menu w dół.

  • Przycisk w prawo” – służy do otwarcia menu, przy którym strzałka w prawo wskazuje dodatkowe pozycje.

  • Brzęczyk – uruchamia się podczas opuszczania podwozi tnących oraz informuje o poradach i usterkach.

  Note: Działanie każdego z przycisków może się zmienić w zależności od opcji dostępnych w danym momencie. Każdy przycisk jest oznaczony ikoną ukazującą jego aktualną funkcję.

  Opis ikon na wyświetlaczu InfoCenter

  TERMIN PRZEGLĄDUWskazuje na termin przeprowadzenia przeglądu
  GraphicLiczba godzin pozostałych do przeglądu
  GraphicResetowanie licznika godzin do serwisuGraphic
  GraphicPrędkość obrotowa/stan silnika – wyświetla prędkość obrotową silnika
  GraphicLicznik godzin
  GraphicIkona informacji
  GraphicUstawia maksymalną prędkość jazdy
  GraphicWysoka
  GraphicWolno
  GraphicZmiana kierunku obrotów wentylatora – informuje, kiedy wentylator pracuje ze zmienionym kierunkiem obrotów
  GraphicPoziom paliwa
  GraphicNagrzewnica na wlocie powietrza włączona
  GraphicPodnieś lewe podwozie tnące.
  GraphicPodnieś środkowe podwozie tnące.
  GraphicPodnieś prawe podwozie tnące.
  GraphicOperator musi siedzieć na fotelu
  GraphicWskaźnik hamulca postojowego – informuje o włączonym hamulcu postojowym
  GraphicIdentyfikuje wysoki zakres
  GraphicBieg jałowy
  GraphicIdentyfikuje niski zakres
  GraphicTemperatura cieczy chłodzącej – wskazuje temperaturę cieczy chłodzącej silnika w °C lub °F
  GraphicTemperatura (wysoka)
  GraphicNapęd lub pedał jazdy
  GraphicOdmowa lub niedozwolone
  GraphicUruchomienie silnika
  GraphicPTO – informuje o włączeniu PTO
  GraphicZatrzymanie lub wyłączenie
  GraphicSilnik
  GraphicPrzełącznik kluczykowy
  GraphicInformuje o opuszczaniu zespołów tnących
  GraphicInformuje o podnoszeniu zespołów tnących
  GraphicKod PIN
  GraphicTemperatura oleju hydraulicznego – wskazuje temperaturę oleju hydraulicznego
  GraphicMagistrala CAN
  GraphicWyświetlacz InfoCenter
  GraphicNieprawidłowe lub niepowodzenie
  GraphicŚrodek
  GraphicPrawy
  GraphicLewy
  GraphicŻarówka
  GraphicWyjście sterownika TEC lub przewodu sterującego we wiązce
  GraphicWysoki: powyżej dopuszczalnego zakresu
  GraphicNiski: poniżej dopuszczalnego zakresu
  Graphic/GraphicPoza zakresem
  GraphicPrzełącznik
  GraphicOperator musi zwolnić przełącznik
  GraphicOperator powinien dokonać zmiany na wskazany stan.
  Symbole są często łączone w zdania. Niektóre przykłady przedstawiono poniżej. 
  GraphicOperator powinien zmienić przełożenie na neutralne.
  GraphicOdmowa uruchomienia silnika
  GraphicWyłączenie silnika
  GraphicTemperatura płynu chłodzącego silnika jest zbyt wysoka
  GraphicPłyn hydrauliczny jest zbyt gorący
  GraphicUsiądź lub załącz hamulec postojowy

  Korzystanie z menu

  W celu przejścia do menu systemu InfoCenter, będąc na ekranie głównym, naciśnij przycisk menu. Spowoduje to wyświetlenie menu głównego. W poniższej tabeli podane są opcje dostępne w poszczególnych menu:

  Main Menu (Menu główne)
  Pozycja menuOpis
  Faults (Usterki)Menu usterek zawiera listę ostatnich usterek maszyny. Więcej informacji o menu usterek i informacji w nim dostępnych można znaleźć w instrukcji serwisowej lub uzyskać u autoryzowanego dealera Toro.
  SerwisMenu serwisowe zawiera informacje dotyczące maszyny, takie jak liczba roboczogodzin czy podobne informacje.
  DiagnostykaMenu Diagnostyka wyświetla stan każdego przełącznika, czujnika i wyjścia sterującego maszyny. Pozwala ono rozwiązywać pewne problemy, gdyż zapewnia łatwy dostęp do informacji o stanie poszczególnych elementów sterujących maszyną.
  Settings (Ustawienia)Menu ustawień pozwala na dostosowanie i zmodyfikowanie ustawień konfiguracyjnych na wyświetlaczu InfoCenter.
  About (O maszynie)Menu O maszynie pozwala wyświetlić numer modelu, numer seryjny oraz wersję oprogramowania maszyny.
  Service (Konserwacja)
  Pozycja menuOpis
  GodzinyPokazuje całkowitą liczbę godzin pracy maszyny, silnika i wentylatora, a także liczbę godzin pracy maszyny w trybie transportowym oraz w stanie przegrzewania się
  LicznikiPokazuje liczbę cykli podgrzewania silnika oraz uruchomień silnika
  Diagnostics (Diagnostyka)
  Pozycja menuOpis
  Praca silnikaWięcej informacji o menu pracy silnika i informacji w nim dostępnych można znaleźć w instrukcji serwisowej lub uzyskać u autoryzowanego dealera Toro.
  Świece żaroweWskazuje, czy poniższe elementy są aktywne: Wyłącznik silnika w pozycji rozruch, przekroczenie czasu oczekiwania oraz świece żarowe
  WentylatorWskazuje, czy w poniższych sytuacjach wentylator jest włączony: Wysoka temperatura silnika, wysoka temperatura oleju, wysoka temperatura silnika lub oleju hydraulicznego oraz włączenie wentylatora
  Settings (Ustawienia)
  Pozycja menuOpis
  JednostkiSłuży do wyboru jednostek używanych w wyświetlaczu InfoCenter (brytyjskie lub metryczne).
  JęzykSłuży do wyboru języka używanego w wyświetlaczu InfoCenter*
  Podświetlenie wyświetlacza LCDSłuży do sterowania jasnością ekranu LCD
  Kontrast wyświetlacza LCDSłuży do sterowania kontrastem ekranu LCD
  Menu zastrzeżoneUmożliwiają dostęp do zabezpieczonych menu wybranej osobie dysponującej kodem PIN.
  Automatyczny bieg jałowyReguluje czas przed przełączeniem silnika w tryb obrotów biegu jałowego przy nieużywanej maszynie.
  Prędkość podczas koszeniaSteruje maksymalną prędkością w trakcie koszenia (niski zakres).
  Prędkość transportowaSteruje maksymalną prędkością w trakcie transportu (wysoki zakres).
  Smart PowerSmart Power zapobiega grzęźnięciu w gęstej trawie poprzez automatyczne sterowanie prędkością maszyny i optymalizację mocy koszenia.

  * Tłumaczeniu podlega jedynie treść skierowana do operatora”. Ekrany błędów, serwisowe i diagnostyki są skierowane do serwisu”. Tytuły będą występowały w wybranym języku, ale poszczególne pozycje menu będą występowały w języku angielskim.

  About (O maszynie)
  Pozycja menuOpis
  ModelPokazuje numer modelu maszyny
  SN (Nr seryjny)Pokazuje numer seryjny maszyny
  Wersja sterownika maszynyPokazuje wersję oprogramowania głównego komputera sterującego
  Wersja InfoCenterPokazuje wersję oprogramowania wyświetlacza InfoCenter
  Magistrala CANPokazuje stan magistrali komunikacyjnej CAN

  Menu zastrzeżone

  Z poziomu menu ustawień wyświetlacza InfoCenter można zmieniać 4 ustawienia konfiguracji działania: czas automatycznego przełączenia do biegu jałowego, maksymalna prędkość jazdy podczas koszenia, maksymalna prędkość jazdy w transporcie oraz Smart Power. Te ustawienia znajdują się w menu zastrzeżonym.

  Dostęp do menu zastrzeżonego

  Note: Domyślny kod PIN maszyny to 0000 lub 1234.Jeśli zmieniłeś kod PIN i zapomniałeś go, skontaktuj się z autoryzowanym dystrybutorem Toro w celu uzyskania pomocy.

  1. Z poziomu MENU GłóWNEGO naciśnij na przycisk środkowy i przewiń menu w dół do pozycji MENU USTAWIEń, a następnie naciśnij przycisk w prawo” (Rysunek 33).

   g028523
  2. W MENU USTAWIEń naciśnij na przycisk środkowy i przewiń menu w dół do pozycji MENU ZASTRZEżONE, a następnie naciśnij przycisk w prawo” (Rysunek 34 A).

   g028522
  3. Aby wprowadzić kod PIN, za pomocą środkowego przycisku ustaw pierwszą cyfrę, a następnie naciśnij przycisk w prawo” w celu wybrania kolejnej cyfry (Rysunek 34B i Rysunek 34C). Powtarzaj ten krok do momentu wprowadzenia ostatniej cyfry i ponownie naciśnij przycisk w prawo”.

  4. Naciśnij środkowy przycisk, aby wprowadzić kod PIN (Rysunek 34D).

   Zaczekaj, aż podświetli się czerwona kontrolka InfoCenter.

   Note: Jeśli InfoCenter przyjmie kod PIN, a menu zastrzeżone zostanie odblokowane, słowo PIN” wyświetla się w prawym górnym rogu ekranu.

  Note: Przestaw wyłącznik zapłonu do pozycji WYłąCZENIA, a następnie do pozycji WłąCZENIA, aby zablokować menu zastrzeżone.

  Możesz przeglądać i zmieniać ustawienia w menu zastrzeżonym. Po otwarciu menu zastrzeżonego przewiń w dół do opcji Ustawienia zabezpieczeń. Ustawienia możesz zmienić przyciskiem w prawo”. Ustawienie ustawień zabezpieczeń na WYłąCZONE umożliwia podgląd i zmianę ustawień w menu zastrzeżonym bez wprowadzania kodu PIN. Ustawienie ustawień zabezpieczeń na WłąCZONE ukrywa zastrzeżone opcje i wymaga wprowadzenia kodu PIN w celu zmiany ustawienia w menu zastrzeżonym. Po ustawieniu kodu PIN obróć wyłącznik zapłonu do pozycji WYłąCZENIA i z powrotem do pozycji WłąCZENIA, aby włączyć i zapisać funkcję.

  Ustawianie automatycznego biegu jałowego

  1. Przewiń menu ustawień w dół do pozycji automatyczny bieg jałowy.

  2. Naciśnij przycisk w prawo”, aby zmienić czas automatycznej zmiany na bieg jałowy na WYłąCZONY, 8 s, 10 s, 15 s, 20 s i 30 s.

  Ustawianie maksymalnej dopuszczalnej prędkości koszenia

  • Przewiń menu ustawień w dół do pozycji prędkość koszenia, a następnie naciśnij przycisk w prawo”.

  • Przyciskiem w prawo” zwiększ maksymalną prędkość koszenia (50%, 75% lub 100%).

  • Środkowym przyciskiem zmniejsz maksymalną prędkość koszenia (50%, 75% lub 100%).

  • Naciśnij przycisk w lewo”, aby wyjść.

  Ustawianie maksymalnej dopuszczalnej prędkości jazdy

  • Przewiń menu ustawień w dół do pozycji prędkość jazdy, a następnie naciśnij przycisk w prawo”.

  • Przyciskiem w prawo” zwiększ maksymalną prędkość jazdy (50%, 75% lub 100%).

  • Środkowym przyciskiem zmniejsz maksymalną prędkość jazdy (50%, 75% lub 100%).

  • Naciśnij przycisk w lewo”, aby wyjść.

  Po zakończeniu korzystania z menu zastrzeżonego naciśnij przycisk w lewo”, aby wyjść do menu głównego, a następnie naciśnij przycisk w lewo”, aby wyjść do menu Praca.

  Ustawianie licznika terminu przeglądu

  Służy do resetowania liczby godzin pozostałych do przeglądu po przeprowadzeniu planowej konserwacji.

  1. W MENU SERWISU przejdź do MENU GODZIN.

  2. Przewiń do symbolu przeglądu Graphic.

   Note: Jeżeli nadszedł termin przeglądu, pierwsza ikona wyświetla TERAZ.

  3. Pod pierwszą ikoną wyświetla się symbol przeglądu Graphic oraz liczba 250.

  4. Zaznacz symbol przeglądu i naciśnij prawy przycisk.

  5. Po otwarciu nowego ekranu, potwierdź RESETOWANIE LICZBY GODZIN DO PRZEGLąDU – jesteś pewien?

  6. Wybierz TAK (środkowy przycisk) lub NIE (lewy przycisk).

  7. Po wybraniu TAK na ekranie pojawia się potwierdzenie zresetowania, a następnie wybór LICZBY GODZIN DO PRZEGLąDU.

  W czasie pracy

  Ogólne zasady bezpieczeństwa

  • Właściciel/operator może zapobiegać wypadkom i jest odpowiedzialny za obrażenia ciała innych osób i uszkodzenia mienia wynikłe wskutek wypadków.

  • Noś odpowiednią odzież, w tym ochronę oczu, długie spodnie, pełne obuwie robocze z podeszwą antypoślizgową i ochronniki słuchu. Zwiąż włosy, jeżeli są długie, i nie noś luźnej odzieży ani zwisającej biżuterii.

  • Nie używaj maszyny będąc chorym, zmęczonym lub pod wpływem alkoholu lub narkotyków.

  • Podczas obsługi maszyny zachowaj pełne skupienie. Nie podejmuj żadnych rozpraszających czynności, w przeciwnym razie możesz spowodować obrażenia lub wyrządzić szkody w mieniu.

  • Przed uruchomieniem silnika upewnij się, że wszystkie napędy są w położeniu neutralnym, hamulec postojowy jest załączony i że siedzisz w fotelu operatora.

  • Nie przewoź pasażerów na maszynie ani nie pozwalaj osobom postronnym i dzieciom przebywać w pobliżu obszaru roboczego.

  • Aby uniknąć dziur lub niewidocznych zagrożeń, korzystaj z urządzenia tylko przy dobrej widoczności.

  • Unikaj koszenia mokrej trawy. Pogorszona przyczepność może być przyczyną poślizgu.

  • Ręce i nogi operatora muszą znajdować się w bezpiecznej odległości od części obracających się. Nie zbliżaj się do wylotu wyrzutnika.

  • Zanim rozpoczniesz cofanie obejrzyj się, aby upewnić się, że teren za kosiarką jest pusty.

  • Zachowaj ostrożność przy zbliżaniu się do zakrętów, krzewów, drzew i innych obiektów, które mogą utrudniać widoczność.

  • Zatrzymaj ostrza zawsze, gdy nie wykonujesz koszenia.

  • Po uderzeniu w przedmiot lub w razie wystąpienia odbiegających od normy drgań zatrzymaj maszynę, wyjmij kluczyk i odczekaj aż zatrzymają się wszystkie ruchome elementy, a następnie sprawdź osprzęt. Przed kontynuowaniem pracy przeprowadź wszystkie niezbędne naprawy.

  • Zwolnij i zachowaj ostrożność podczas skręcania i przejeżdżania przez jezdnie i chodniki. Zawsze ustępujemy drogi takim pojazdom.

  • Przed regulacją wysokości koszenia odłącz napęd od jednostki tnącej, wyłącz silnik, wyjmij kluczyk i czekaj, aż wszystkie ruchome części się zatrzymają (chyba że regulację można wykonać ze stanowiska operatora).

  • Uruchamiaj silnik jedynie w dobrze wentylowanych miejscach. Spaliny zawierają tlenek węgla (czad), którego wdychanie prowadzi do śmierci.

  • Nie wolno pozostawiać uruchomionej maszyny bez nadzoru.

  • Przed opuszczeniem stanowiska operatora:

   • Zatrzymaj maszynę na równym podłożu.

   • Odłącz wał odbioru mocy i opuść osprzęt.

   • Załącz hamulec postojowy.

   • Wyłącz silnik i wyjmij kluczyk ze stacyjki.

   • Poczekaj na zatrzymanie wszystkich ruchów roboczych.

  • Korzystaj z maszyny tylko przy dobrej widoczności. Nie używaj maszyny, jeżeli występuje ryzyko wystąpienia wyładowań atmosferycznych.

  • Nie używaj maszyny do holowania innych pojazdów.

  • Stosuj wyłącznie akcesoria, osprzęt i części zamienne zatwierdzone przez firmę Toro.

  Układ zabezpieczający przed przewróceniem (ROPS)

  • Układ ROPS stanowi integralne i efektywne zabezpieczenie.

  • Zabrania się demontażu z maszyny elementów układu ROPS.

  • Sprawdź, czy pas bezpieczeństwa jest zamocowany do maszyny.

  • Przeciągnij pas bezpieczeństwa przez biodra i zapnij w klamrze po drugiej stronie fotela.

  • Aby odpiąć pas bezpieczeństwa, przytrzymaj go, naciśnij na przycisk w klamrze, aby zwolnić pas i poprowadź pas do otworu automatycznego zwijacza. Upewnij się, że możesz szybko odpiąć pas na wypadek sytuacji awaryjnej.

  • Dokładnie sprawdź, czy nad głową operatora nie znajdują się nisko zawieszone przeszkody i unikaj dotykania ich.

  • Należy utrzymywać ROPS w dobrym stanie, przeprowadzając okresowe, dokładne kontrole układu pod kątem uszkodzeń i stanu dokręcenia łączników.

  • Uszkodzone części układu zabezpieczającego przed przewróceniem należy wymienić. Zabrania się naprawiania lub modyfikowania ich.

  Dodatkowe zabezpieczenia ROPS dla maszyn z kabiną lub stałym pałąkiem bezpieczeństwa

  • Kabina zamontowana przez firmę Toro stanowi układ zabezpieczający przed przewróceniem.

  • Podczas prowadzenia kosiarki operator winien mieć zawsze zapięty pas bezpieczeństwa.

  Dodatkowe zabezpieczenia ROPS dla maszyn ze składanym pałąkiem bezpieczeństwa

  • Pałąk należy utrzymywać w pozycji uniesionej i zablokowanej, a podczas eksploatacji urządzenia z uniesionym pałąkiem należy zawsze korzystać z pasa bezpieczeństwa.

  • Opuszczaj tymczasowo składany pałąk bezpieczeństwa tylko wtedy, gdy jest to niezbędne. Nie zapinaj pasa bezpieczeństwa, jeżeli pałąk jest złożony.

  • Jeżeli składany pałąk jest złożony, operatora nie chroni żaden układ zabezpieczający przed wywróceniem się.

  • Sprawdź obszar koszenia. Zabrania się składania pałąka bezpieczeństwa na obszarach pochyłych, w pobliżu zboczy lub wody.

  Bezpieczeństwo pracy na zboczu

  • Zbocza są głównym czynnikiem powodującym utratę kontroli i przewracanie się maszyny, co może skutkować poważnymi obrażeniami ciała lub śmiercią. Jesteś odpowiedzialny za bezpieczną pracę na zboczach. Użytkowanie maszyny na terenach pochyłych i zboczach wymaga dodatkowej uwagi.

  • Oceń warunki miejscowe w danym dniu, w tym zbadaj lokalizację, aby określić, czy praca maszyny na zboczu będzie bezpieczna. Podczas dokonywania takiej oceny powinieneś zawsze kierować się zdrowym rozsądkiem i umiejętnością oceny sytuacji.

  • Aby określić, czy maszynę można obsługiwać w warunkach występujących danego dnia w danym miejscu, zapoznaj się z poniższymi instrukcjami dotyczącymi użytkowania maszyny na zboczach. Zmiany terenowe mogą skutkować zmianą kierunku zbocza dla maszyny.

  • Unikaj ruszania, zatrzymywania i skręcania na zboczach. Nie dokonuj nagłych zmian prędkości i kierunku jazdy. Skręcaj powoli i stopniowo.

  • Nie używaj maszyny w warunkach, w których przyczepność, sterowanie lub stabilność są niepewne.

  • Usuń lub oznacz przeszkody takie jak rowy, dziury, koleiny, garby, kamienie lub inne ukryte zagrożenia. Przeszkody mogą być ukryte w wysokiej trawie. Na nierównym terenie istnieje ryzyko przewrócenia się maszyny.

  • Pamiętaj, że używanie maszyny na mokrej trawie, w poprzek lub w dół zbocza może skutkować utratą przyczepności przez maszynę. Utrata przyczepności przez koła napędowe może skutkować poślizgiem i utratą możliwości hamowania lub sterowania.

  • Zachowaj szczególną ostrożność podczas użytkowania maszyny w pobliżu stromych zboczy, rowów, nasypów, wody i innych miejsc niebezpiecznych. Nagłe przejechanie kołem przez obrzeże lub zapadnięcie się obrzeża może spowodować wywrócenie się maszyny. Zachowuj bezpieczną odległość maszyny od wszelkich zagrożeń.

  • Zidentyfikować zagrożenia przy podstawie zbocza. W przypadku występowania zagrożenia, zbocza należy kosić za pomocą kosiarki obsługiwanej przez stojącego operatora.

  • W miarę możliwości podczas pracy na zboczach, jednostki tnące maszyny powinny być obniżone. Podniesienie jednostek tnących podczas pracy na zboczu może powodować niestabilność maszyny.

  • Podczas używania systemów workowania trawy lub innego osprzętu należy zachować szczególną ostrożność. Mogą one spowodować zmianę stabilności maszyny i utratę kontroli.

  Opis charakterystyki roboczej maszyny

  Przećwicz prowadzenie maszyny, ponieważ ma ona przekładnię hydrostatyczną, której właściwości są inne niż w przypadku niektórych maszyn do utrzymania murawy. Do kwestii, które należy uwzględnić podczas obsługi jednostki jezdnej, jednostki tnącej lub innego osprzętu, należy przekładnia, prędkość obrotowa silnika, obciążenie ostrzy tnących lub innego osprzętu, które wpływają na osiągi maszyny.

  Dzięki funkcji Toro Smart Power™ operator nie musi nasłuchiwać obrotów silnika w trudnych warunkach. Smart Power zapobiega gaśnięciu silnika w trudnych warunkach poprzez automatyczne sterowanie prędkością maszyny i optymalizację mocy koszenia.

  Hamulce można wykorzystać jako pomoc przy skręcaniu maszyną. Należy jednak używać ich ostrożnie, zwłaszcza na miękkiej lub mokrej trawie, ponieważ przypadkowo można zedrzeć murawę. Inną zaletą hamulców jest utrzymywanie jazdy. Na przykład w niektórych warunkach terenu pochyłego koło górne przy podjeździe pod górę ślizga się i traci przyczepność. Jeżeli taka sytuacja wystąpi, naciskaj pedał hamowania pod górę stopniowo i w sposób przerywany, dopóki koło górne nie przestanie się ślizgać, zwiększając w ten sposób przyczepność koła dolnego.

  Asystent trakcji jest automatyczny i nie wymaga żadnych działań operatora. Kiedy koło zacznie się ślizgać, przepływ jest automatycznie dzielony pomiędzy przednie i tylne koła, aby zminimalizować poślizg i utratę przyczepności.

  Przed wyłączeniem silnika odłącz wszystkie elementy sterujące i ustaw przepustnicę w położeniu WOLNYM. Ustawienie przepustnicy w położeniu WOLNYM zmniejsza obroty silnika, hałas i drgania. Aby wyłączyć silnik, przekręć kluczyk zapłonu do pozycji WYłąCZENIA. Jeśli opuszczasz stanowisko operatora, wyjmij kluczyk zapłonu.

  Przed transportem maszyny należy podnieść zespoły tnące i zabezpieczyć zaczepami transportowymi (Rysunek 35).

  g011550

  Eksploatacja urządzenia

  • Po uruchomieniu silnika nagrzej go na luzie z obrotami na POłOWIE MAKSYMALNYCH. Przestaw przełącznik prędkości obrotowej silnika do WYSOKICH OBROTóW BIEGU JAłOWEGO, podnieś zespoły tnące, zwolnij hamulec postojowy, wciśnij pedał jazdy w przód i ostrożnie wyjedź na otwartą przestrzeń.

  • Poćwicz jazdę do przodu/do tyłu oraz zatrzymywanie i uruchamianie maszyny. Aby zatrzymać maszynę, zdejmij stopę z pedału jazdy i poczekaj, aż pedał powróci do położenia NEUTRALNEGO albo wciśnij pedał jazdy w kierunku do tyłu.

   Note: Zatrzymanie maszyny jadącej w dół zbocza może wymagać użycia pedału jazdy wstecz.

  • Wyćwicz się w objeżdżaniu przeszkód terenowych, zarówno z podniesionymi, jak i z opuszczonymi zespołami tnącymi. Bądź ostrożny przejeżdżając wąskimi przesmykami między jakimiś przeszkodami, aby nie uszkodzić maszyny bądź jej zespołów tnących.

  • W ciężkich obszarach poruszaj się bardzo powoli.

  • Jeśli na drodze traktora znajdzie się jakaś przeszkoda, unieś zespoły tnące, aby łatwo skosić trawę wokół przeszkody.

  • Przygotowując maszynę do transportu z jednego obszaru koszenia do innego, podnieś zespoły tnące do najwyższej pozycji, rozłącz PTO, przestaw przełącznik koszenie/transport do pozycji TRANSPORTU i ustaw przepustnicę w położeniu SZYBKO.

  Opis działania przeciwwagi

  System przeciwwagi utrzymuje docisk hydrauliczny na siłownikach podnoszących podwozie tnące. Ciśnienie to poprawia przyczepność, przenosząc ciężar podwozia tnącego na koła napędowe kosiarki. Ciśnienie przeciwwagi jest fabrycznie ustawione dla uzyskania optymalnego połączenia wyglądu po skoszeniu i właściwości jezdnych w większości warunków.

  Zmniejszenie nastawy przeciwwagi może pozwolić uzyskać większą stabilność jednostki tnącej, ale może pogorszyć właściwości jezdne. Zwiększanie nastawy przeciwwagi może polepszyć właściwości jezdne, ale może doprowadzić do pogorszenia wyglądu trawy po skoszeniu. Instrukcje dotyczące regulacji ciśnienia przeciwwagi opisano w instrukcji serwisowej zespołu jezdnego.

  Obsługa pedałów hamulca

  Important: W przypadku nagłego hamowania zdejmij nogę z pedału jazdy, a następnie naciśnij pedały hamulca.

  W niskim zakresie prędkości można korzystać osobno z pedałów hamulca w celu skręcania lub uzyskania lepszej przyczepności. Korzystając osobno z hamulców:

  • Rozłącz zatrzask blokujący pedały (Rysunek 4).

  • W celu wsparcia skręcania, naciśnij pedał hamulca odpowiadający po stronie, w którą skręcasz. W ten sposób można uzyskać mniejszy promień skrętu.

   Note: Należy ostrożnie używać hamulców po jednej stronie, zwłaszcza na miękkiej lub mokrej trawie, ponieważ przypadkowo można zedrzeć murawę.

  • Aby uzyskać lepszą przyczepność, lekko naciśnij pedał hamulca odpowiadający ślizgającemu się przedniemu kołu. Na przykład w niektórych warunkach terenu pochyłego koło górne przy podjeździe pod górę ślizga się i traci przyczepność. Jeżeli taka sytuacja wystąpi, naciskaj pedał hamowania pod górę stopniowo i w sposób przerywany, dopóki koło górne nie przestanie się ślizgać, zwiększając w ten sposób przyczepność koła dolnego.

  Czym jest Toro Smart Power™?

  Dzięki funkcji Smart Power operator nie musi nasłuchiwać obrotów silnika w warunkach wysokiego obciążenia. Smart Power zapobiega gaśnięciu silnika w trudnych warunkach poprzez automatyczne sterowanie prędkością maszyny i optymalizację mocy koszenia.

  Note: Domyślnie funkcja Smart Power jest WłąCZONA.

  Odwracanie kierunku obrotów wentylatora

  Prędkość wentylatora maszyny jest regulowana na podstawie temperatury oleju hydraulicznego i temperatury płynu chłodzącego silnika. Gdy olej hydrauliczny lub płyn chłodzący osiągnie określoną temperaturę, automatycznie uruchamiany jest cykl pracy wentylatora w przeciwnym kierunku. Ten cykl usuwa zanieczyszczenia z tylnej osłony i obniża temperaturę płynu chłodzącego silnika i oleju hydraulicznego.

  Cykl pracy z odwróconymi obrotami można uruchomić ręcznie, naciskając równocześnie przyciski InfoCenter w prawo” i w lewo”. Zaleca się ręczne odwracanie kierunku obrotów wentylatora przed opuszczeniem obszaru roboczego lub wjechaniem do warsztatu lub garażu.

  Opis automatycznego przełączania do obrotów jałowych

  Maszyna jest wyposażona w funkcję automatycznego biegu jałowego, która automatycznie (po upływie czasu ustawionego w InfoCenter) zmniejsza obroty silnika do obrotów biegu jałowego, gdy nie jest używana żadna z poniższych funkcji.

  • Pedał jazdy wraca do pozycji NEUTRALNEJ.

  • PTO zostaje odłączony.

  • Żaden z przełączników podnoszenia nie jest aktywny.

   Po uruchomieniu którejkolwiek z powyższych funkcji maszyna automatycznie wraca do poprzedniego położenia przepustnicy.

  Uruchamianie silnika

  Important: Układ paliwowy automatycznie odpowietrzy się sam w przypadku wystąpienia jednej z poniższych sytuacji:

  • Maszyna jest uruchamiana po raz pierwszy.

  • Silnik wyłączył się z powodu braku paliwa.

  • Dokonano konserwacji komponentów układu paliwowego.

  1. Zdejmij nogę z pedału jazdy i upewnij się, że pedał znajduje się w położeniu neutralnym. Upewnij się, że hamulec postojowy jest zaciągnięty.

  2. Ustaw przełącznik prędkości obrotowej silnika w położeniu NISKICH OBROTóW BIEGU JAłOWEGO.

  3. Obróć kluczyk do pozycji RUN (praca).

   Note: Wskaźnik świecy żarowej zaświeci się.

  4. Kiedy wskaźnik świecy żarowej zgaśnie, obróć kluczyk zapłonu do położenia URUCHOMIENIA. Gdy silnik się uruchomi, natychmiast zwolnij kluczyk i pozwól mu powrócić do położenia PRACY.

   Important: Nie włączaj rozrusznika na dłużej niż 30 sekund za jednym razem, gdyż może nastąpić jego przedwczesna usterka. Jeżeli silnik nie uruchomi się po 30 sekundach, obróć kluczyk do położenia WYłąCZENIA, ponownie sprawdź elementy sterujące i procedury, poczekaj jeszcze 30 sekund i powtórz procedurę rozruchu.

  5. Poczekaj na rozgrzanie się silnika na średnich obrotach (bez obciążenia), a następnie przesuń element sterujący przepustnicą do wymaganego położenia.

  Important: Zanim wyłączysz silnik po pracy przy pełnym obciążeniu, pozwól mu pracować na biegu jałowym przez 5 minut. W przeciwnym razie może dojść do uszkodzenia turbosprężarki.

  Korzystanie z tempomatu

  Przełącznik tempomatu blokuje pedał w aktualnym położeniu dla utrzymania wybranej prędkości jazdy. Naciśnięcie tylnej części przycisku wyłącza tempompat. Część środkowa przycisku uruchamia funkcję tempomatu, a przednia część przycisku służy do ustawienia wybranej prędkości jazdy.

  Note: Naciśnięcie na pedał hamulca lub przestawienie pedału jazdy do pozycji jazdy WSTECZ na 1 sekundę wyłącza również pozycję pedału.

  Zatrzymywanie silnika

  Important: Zanim wyłączysz silnik po pracy przy pełnym obciążeniu, pozwól mu pracować na biegu jałowym przez 5 minut. Dzięki temu turbosprężarka schładza się przed wyłączeniem silnika. Pominięcie tego kroku może doprowadzić do awarii turbosprężarki.

  Note: Opuszczaj podwozia tnące na podłoże zawsze, gdy maszyna jest zaparkowana. Zmniejsza to obciążenie hydrauliczne układu, chroni przed zużyciem jego podzespołów i zabezpiecza przed przypadkowym opuszczeniem podwozi tnących.

  1. Przesuń dźwignię sterowania przepustnicy do tyłu do w położenie POWOLI.

  2. Ustaw przełącznik PTO w położeniu WYłąCZONYM.

  3. Załącz hamulec postojowy.

  4. Przekręć kluczyk zapłonu do pozycji WYłąCZENIA.

  5. Wyjmij kluczyk ze stacyjki, aby zapobiec uruchamianiu silnika przez nieupoważnione osoby.

  Używanie przełącznika prędkości obrotowej silnika

  Przełącznik prędkości obrotowej silnika ma 2 tryby do zmiany prędkości obrotowej silnika. Krótkie naciśnięcie przycisku zwiększa lub zmniejsza obroty silnika w krokach co 100 obr./min. Przytrzymanie przełącznika w dół automatycznie przestawia silnik do WYSOKICH lub NISKICH OBROTóW BIEGU JAłOWEGO, w zależności od tego, który koniec przełącznika jest naciśnięty.

  Regulacja prędkości koszenia

  Opiekun (Menu zastrzeżone)

  Funkcja umożliwia opiekunowi ustawienie maksymalnej prędkości koszenia, w krokach co 5% od 30% do 100%, z jaką operator może kosić (niski zakres).

  Opis procedury ustawiania prędkości koszenia opisano w rozdziale Ustawianie maksymalnej dopuszczalnej prędkości koszenia.

  Operator

  Funkcja umożliwia ustawienie maksymalnej prędkości koszenia (niski zakres) w ramach nastaw wstępnie ustawionych przez opiekuna. Na ekranie powitalnym lub głównym InfoCenter naciśnij na przycisk środkowy (ikona Graphic), aby ustawić prędkość.

  Note: Przy przełączaniu pomiędzy zakresem niskim i wysokim, nastawy są przenoszone zgodnie z ostatnią nastawą. Ustawienia zostają zresetowane po wyłączeniu maszyny.

  Note: Z funkcji można również korzystać w połączeniu z tempomatem.

  Regulacja prędkości transportowej

  Opiekun (Menu zastrzeżone)

  Funkcja umożliwia opiekunowi ustawienie maksymalnej prędkości jazdy, w krokach co 5% od 30% do 100%, z jaką operator może jechać (wysoki zakres).

  Opis procedury ustawiania prędkości jazdy opisano w rozdziale Ustawianie maksymalnej dopuszczalnej prędkości jazdy.

  Operator

  Funkcja umożliwia operatorowi ustawienie maksymalnej prędkości jazdy transportowej (wysoki zakres) w ramach nastaw wstępnie ustawionych przez opiekuna. Na ekranie powitalnym lub głównym InfoCenter naciśnij na przycisk środkowy (ikona Graphic), aby ustawić prędkość.

  Note: Przy przełączaniu pomiędzy zakresem niskim i wysokim nastawy są przenoszone zgodnie z ostatnią nastawą. Ustawienia zostają zresetowane po wyłączeniu maszyny.

  Note: Z funkcji można również korzystać w połączeniu z tempomatem.

  Rady związane z posługiwaniem się urządzeniem

  Zmiana sposobu koszenia

  Często zmieniaj sposób koszenia, aby ograniczać zły wygląd po skoszeniu wynikający z wielokrotnego koszenia w tym samym kierunku.

  Rozwiązywanie problemów z niekorzystnym wyglądem trawy po skoszeniu

  Dokument odniesienia – Poradnik rozwiązywania problemów z niekorzystnym wyglądem trawy po skoszeniu – dostępny jest na stronie www.Toro.com.

  Stosowanie właściwych technik koszenia

  • Włącz napęd zespołów tnących i powoli zbliż się do obszaru koszenia.

  • Aby uzyskać profesjonalnie wyglądające proste pokoszone pasy (pożądane w niektórych zastosowaniach), znajdź w oddali jakieś drzewo/inny obiekt i stale kieruj się na nie/niego.

  • Gdy przednie zespoły tnące dotrą do krawędzi obszaru koszenia, zawróć kosiarkę przebywając drogę o kształcie odrywającej się kropli. Taka droga pozwala szybko ustawić kosiarkę na torze jazdy wymaganym do zgrania następnego pasa koszenia z poprzednim.

  • Jednostki tnące można wyposażyć w przykręcane przegrody rozdrabniające. Przegrody rozdrabniające działają prawidłowo pod warunkiem regularnej pielęgnacji trawnika, aby uniknąć ścinania ponad 25 mm wzrostu w jednym koszeniu. Ścinanie zbyt długich odrostów z zamontowanymi przegrodami rozdrabniającymi prowadzi do pogorszenia wyglądu trawy po skoszeniu i zwiększenia mocy potrzebnej do koszenia. Przegrody rozdrabniające sprawdzają się również w rozdrabnianiu liści jesienią.

  Wybieranie prawidłowego ustawienia wysokości cięcia w zależności od warunków

  Podczas koszenia ścinaj nie więcej niż około 25 mm lub ⅓ źdźbła trawy. W przypadku wyjątkowo bujnej i gęstej trawy może być konieczne podniesienie ustawienia wysokości cięcia.

  Koszenie ostrymi ostrzami

  Ostre ostrze kosi czysto, bez rozdzierania ani rozdrabniania trawy w przeciwieństwie do tępego ostrza. Rozdzieranie i urywanie sprawia, że trawa staje się brązowa na krawędziach, co spowalnia jej wzrost i zwiększa ryzyko chorób. Dopilnuj dobrego stanu ostrza i obecności pełnego żagielka.

  Sprawdzanie stanu jednostki tnącej

  Upewnij się, że komory tnące są w dobrym stanie. Wyprostuj wszystkie wygięcia elementów komory, aby zapewnić właściwy odstęp pomiędzy końcówką ostrza a komorą.

  Konserwacja maszyny po koszeniu

  Po koszeniu dokładnie umyj maszynę wężem ogrodowym niezakończonym dyszą (aby zapobiec zanieczyszczeniu i uszkodzeniu uszczelek i łożysk na skutek nadmiernego ciśnienia wody). Oczyść dokładnie chłodnicę silnika i chłodnicę oleju z brudu i ścinków trawy. Po oczyszczeniu maszyny sprawdź, czy nie występują wycieki oleju hydraulicznego oraz czy nie występuje uszkodzenie lub zużycie podzespołów hydraulicznych i mechanicznych, a także sprawdź, czy ostrza jednostki tnącej są naostrzone.

  Po pracy

  Ogólne zasady bezpieczeństwa

  • Zanim opuścisz stanowisko operatora, wyłącz silnik, wyjmij kluczyk i zaczekaj, aż wszystkie ruchome części się zatrzymają. Przed przystąpieniem do regulacji, obsługi technicznej, czyszczenia lub przed przechowywaniem maszyny odczekaj aż ostygnie.

  • Usuń trawę i pozostałości z zespołów tnących, tłumików i komory silnika, aby zmniejszyć ryzyko powstania pożaru. Pamiętaj, aby usunąć rozlany olej lub rozlane paliwo.

  • Jeżeli jednostki tnące są w pozycji transportowej, przed pozostawieniem maszyny bez nadzoru użyj blokady mechanicznej (jeżeli jest dostępna).

  • Przed przechowywaniem maszyny w jakimkolwiek pomieszczeniu, zaczekaj, aż silnik ostygnie.

  • Przed rozpoczęciem magazynowania lub holowania maszyny wyjmij kluczyk i odetnij dopływ paliwa (jeżeli występuje).

  • Nie wolno przechowywać maszyny lub kanistra na paliwo w pobliżu otwartego ognia, iskier lub lamp kontrolnych, takich jak montowane na podgrzewaczu wody lub innych urządzeniach.

  • Konserwację i czyszczenie pasów bezpieczeństwa przeprowadzaj wedle potrzeb

  Pchanie lub holowanie maszyny

  W sytuacji awaryjnej możliwe jest przestawienie maszyny do przodu – należy przestawić zawór obejściowy pompy hydraulicznej o zmiennej wydajności i pchać lub holować maszynę.

  Important: Zabrania się holować lub pchać maszynę z prędkością większą niż 3–4,8 km/h. Pchanie lub holowanie maszyny z większą prędkością może spowodować uszkodzenie wewnętrznych mechanizmów przeniesienia napędu.Podczas pchania lub holowania maszyny zawory obejściowe muszą być otwarte.

  1. Podnieś fotel i znajdź zawory obejściowe znajdujące się poniżej przedniej części zbiornika paliwa (Rysunek 36).

   g221674
  2. Obróć każdy zawór o 3 obroty w lewo, aby go otworzyć i umożliwić wewnętrzne obejście oleju.

   Note: Nie obracaj o więcej niż 3 obroty. Ponieważ olej korzysta z obejścia, maszynę można wolno przesuwać bez uszkodzenia przekładni.

  3. Pchaj lub holuj maszynę.

  4. Zakończ pchanie lub holowanie maszyny i zamknij zawory obejściowe. Dokręć zawór z momentem 70 N∙m.

   Important: Przed uruchomieniem silnika upewnij się, że zawór obejściowy jest zamknięty. Uruchomienie silnika z otwartym zaworem obejściowym spowoduje przegrzanie przekładni.

  Important: Jeżeli konieczne jest pchanie lub holowanie maszyny do tyłu, należy wykonać obejście zaworu zwrotnego w kolektorze napędu na 4 koła.Aby uzyskać obejście zaworu zwrotnego podłącz zespół węża do gniazda prób ciśnienia napędu wstecznego (znajdującego się na hydrostacie) i do gniazda znajdującego się pomiędzy gniazdami M8 i P2 na tylnym kolektorze napędu (znajdującym się za przednim lewym kołem). Zespół węża składa się z 1 węża (nr katalogowy 95-8843), 2 złącz (numer katalogowy 95-0985) i 2 złączek hydraulicznych (nr katalogowy 340-77).

  Lokalizacja punktów przyłożenia podnośnika

  Niebezpieczeństwo

  Podnośniki mechaniczne lub hydrauliczne mogą nie utrzymać maszyny i spowodować poważne obrażenia.

  • Do podparcia maszyny należy użyć podpór.

  • Nie należy używać podnośników hydraulicznych.

  Miejsca przyłożenia podnośnika znajdują się z przodu i z tyłu maszyny.

  • Na ramie, po wewnętrznej stronie każdej opony napędu przedniego

  • W środku osi tylnej

  Przewożenie maszyny na przyczepie

  • Przed rozpoczęciem magazynowania lub holowania maszyny wyjmij kluczyk i odetnij dopływ paliwa (jeżeli występuje).

  • Zachowaj ostrożność podczas załadunku urządzenia na przyczepę lub ciężarówkę i rozładunku z nich.

  • Do ładowania maszyny na przyczepę i zdejmowania jej z przyczepy używaj platformy o pełnej szerokości.

  • Zamocuj maszynę w pewny sposób.

  Lokalizacja punktów mocowania maszyny

  Punkty mocowania znajdują się z przodu i z tyłu maszyny (Rysunek 37).

  Note: Do zamocowania maszyny używaj tylko atestowanych pasów o odpowiedniej nośności przypiętych w 4 narożnikach.

  • 2 z przodu podestu operatora

  • Zderzak tylny

  g196910

  Konserwacja

  Important: Dodatkowe procedury konserwacyjne zostały podane w instrukcji obsługi silnika.

  Note: Pobierz darmową kopię schematu instalacji elektrycznej lub układu hydraulicznego, która znajduje się na stronie www.Toro.com. Aby znaleźć schematy odpowiednie dla danej maszyny, należy kliknąć łącze Manuals (Instrukcje) na stronie głównej.

  Note: Określ lewą i prawą stronę maszyny ze standardowego stanowiska operatora.

  Zasady bezpieczeństwa podczas konserwacji

  • Przed opuszczeniem stanowiska operatora:

   • Zatrzymaj maszynę na równym podłożu.

   • Odłącz wał odbioru mocy i opuść osprzęt.

   • Załącz hamulec postojowy.

   • Wyłącz silnik i wyjmij kluczyk ze stacyjki.

   • Poczekaj na zatrzymanie wszystkich ruchów roboczych.

  • Jeśli pozostawisz kluczyk w stacyjce, silnik może zostać przypadkowo uruchomiony przez osobę postronną, co może grozić poważnymi obrażeniami ciała operatora lub innych osób. Przez przystąpieniem do wykonywania jakichkolwiek czynności konserwacyjnych wyciągnij kluczyk ze stacyjki.

  • Przed wykonaniem czynności konserwacyjnych poczekaj, aż maszyna ostygnie.

  • Jeżeli zespoły tnące są w pozycji transportowej, przed pozostawieniem maszyny bez nadzoru użyj blokady mechanicznej (jeżeli występuje).

  • W miarę możliwości nie wykonuj czynności serwisowych przy włączonym silniku. Nie zbliżaj się do ruchomych części.

  • Podeprzyj maszynę za pomocą podpórek zawsze, gdy zamierzasz pracować pod maszyną.

  • Ostrożnie uwalniaj ciśnienie z podzespołów magazynujących energię.

  • Utrzymuj wszystkie części maszyny w nienagannym stanie. Wszystkie elementy muszą być dobrze dokręcone – dotyczy to zwłaszcza mocowań ostrzy.

  • Wymień wszystkie zużyte lub uszkodzone etykiety.

  • Aby zapewnić bezpieczną i maksymalną wydajność, używaj wyłącznie oryginalnych części zamiennych firmy Toro. Części zamienne pochodzące od innych producentów mogą stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa. Korzystanie z nich może spowodować utratę gwarancji maszyny.

  Zalecany harmonogram konserwacji

  Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
  Po pierwszej godzinie
 • Dokręć nakrętki łap kół.
 • Po pierwszych 10 godzinach
 • Dokręć nakrętki łap kół.
 • Sprawdź naciąg paska alternatora.
 • Sprawdź naprężenie paska sprężarki.
 • Sprawdź naprężenie paska napędowego ostrza.
 • Po pierwszych 50 godzinach
 • Wymień olej w przedniej przekładni planetarnej.
 • Po pierwszych 200 godzinach
 • Wymień środek smarny osi tylnej.
 • Przed każdym użyciem lub codziennie
 • Sprawdź ciśnienie w oponach.
 • Sprawdź przełączniki blokad bezpieczeństwa.
 • Sprawdź poziom oleju w silniku.
 • Sprawdź kontrolkę filtra powietrza
 • Usuń wodę i inne zanieczyszczenia z filtra paliwa/separatora wody.
 • Sprawdź poziom płynu chłodzącego.
 • Sprawdź poziom oleju hydraulicznego.
 • Usuń brud i sieczkę z komory sinika, chłodnicy głównej i chłodnicy oleju.
 • Sprawdź działanie przełącznika blokady.
 • Wyczyść maszynę.
 • Co 25 godzin
 • Sprawdź poziom elektrolitu.(W przypadku przechowywania maszyny sprawdzaj poziom co 30 dni.)
 • Co 50 godzin
 • Nasmaruj wszystkie łożyska i tuleje.
 • Skontroluj filtr powietrza.
 • Sprawdź naprężenie paska napędowego ostrza.
 • Co 100 godzin
 • Sprawdź węże i zaciski układu chłodzenia.
 • Sprawdź naciąg paska alternatora.
 • Sprawdź naprężenie paska sprężarki.
 • Co 200 godzin
 • Dokręć nakrętki łap kół.
 • Co 250 godzin
 • Wymień olej i filtr silnikowy.
 • Oczyść filtry powietrza w kabinie, wymień je na nowe, jeżeli są uszkodzone lub nadmiernie zabrudzone.
 • Wyczyść zespół klimatyzacji(Czynność tę wykonuj częściej im większe jest zapylenie lub większe są zabrudzenia w pobliżu maszyny).
 • Co 400 godzin
 • Przeprowadź czynności konserwacyjne filtra powietrza (wcześniej, jeśli wskaźnik filtra jest czerwony; serwisuj częściej podczas pracy w pylistych lub piaszczystych warunkach).
 • Skontrolować przewody paliwowe i połączenia.
 • Wymień obudowę filtra paliwa.
 • Wymień filtr paliwa przy silniku.
 • Sprawdź olej w przekładni planetarnej.
 • Sprawdź przekładnię planetarną pod kątem luzu osiowego.
 • Sprawdź olej osi tylnej.
 • Sprawdź olej w skrzyni przekładniowej osi tylnej.
 • Co 500 godzin
 • Smaruj łożyska tylnej osi.
 • Co 800 godzin
 • Wymień olej w przedniej przekładni planetarnej(lub co roku, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej).
 • Wymień środek smarny osi tylnej.
 • Sprawdź zbieżność tylnych kół.
 • Sprawdź pasek napędu ostrza
 • Jeżeli nie stosujesz zalecanego oleju hydraulicznego lub kiedykolwiek wlałeś do zbiornika alternatywny olej, wymień olej hydrauliczny.
 • Jeżeli nie stosujesz zalecanego oleju hydraulicznego lub kiedykolwiek wlałeś do zbiornika alternatywny olej, wymień filtr oleju hydraulicznego (wcześniej, jeśli kontrolka okresów międzyprzeglądowych znajdzie się na czerwonym polu).
 • Skontroluj amortyzator bocznego zespołu tnącego.
 • Sprawdź zespoły kół samonastawnych zespołu tnącego.
 • Co 1000 godzin
 • Opróżnij i oczyść zbiornik paliwa.
 • Jeżeli stosujesz zalecany olej hydrauliczny, wymień filtr oleju hydraulicznego (wcześniej, jeśli kontrolka okresów międzyprzeglądowych znajdzie się na czerwonym polu).
 • Sprawdź i wyreguluj luz zaworowy.
 • Co 2000 godzin
 • Jeżeli stosujesz zalecany oleju hydrauliczny, wymień olej hydrauliczny.
 • Przed składowaniem
 • Opróżnij i oczyść zbiornik paliwa.
 • Co 2 lata
 • Przepłucz układ chłodzenia i wymień płyn.
 • Opróżnij i przepłucz zbiornik hydrauliczny.
 • Wymień ruchome węże.
 • Ostrożnie

  Jeśli pozostawisz kluczyk w stacyjce, silnik może zostać przypadkowo uruchomiony przez osobę postronną, co może grozić poważnymi obrażeniami ciała operatora lub innych osób.

  Przez przystąpieniem do wykonywania jakichkolwiek czynności konserwacyjnych wyjmij kluczyk ze stacyjki.

  Lista kontrolna codziennych czynności konserwacyjnych

  Skopiuj te stronę, aby wykorzystać ją do rutynowych czynności kontrolnych.

  Sprawdzany elementTydzień:
  PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątekSobotaNiedziela
  Sprawdź działanie blokad bezpieczeństwa.       
  Sprawdź działanie hamulca.       
  Sprawdź poziom oleju w silniku.       
  Sprawdź poziom płynu w układzie chłodzenia.       
  Spuść wodę z separatora wilgoci z paliwa.       
  Sprawdź filtr powietrza, kołpak przeciw-kurzowy i zawór upustowy.       
  Sprawdź, czy z silnika nie dobiegają nieprawidłowe odgłosy.1       
  Usuń zanieczyszczenia z chłodnicy i osłony       
  Sprawdź, czy podczas eksploatacji nie słychać żadnych nieprawidłowych odgłosów.       
  Sprawdź poziom oleju hydraulicznego w układzie.       
  Sprawdź, czy węże hydrauliczne nie noszą śladów uszkodzeń.       
  Sprawdź maszynę pod kątem wycieków.       
  Sprawdź poziom paliwa.       
  Sprawdź ciśnienie w oponach.       
  Sprawdź działanie przyrządów.       
  Sprawdź ustawienie wysokości koszenia.       
  Uzupełnij smar we wszystkich smarowniczkach.2       
  Wyczyść maszynę.       
  Zamaluj miejsca z uszkodzonym lakierem.       

  1Jeżeli silnik nie daje się łatwo uruchomić, wydziela on podczas pracy dużo dymu lub pracuje nieregularnie, skontroluj świece żarowe i dysze wtryskiwaczy.

  2Bezzwłocznie po każdym myciu, niezależnie od podanego harmonogramu.

  Important: Dodatkowe procedury konserwacyjne zostały podane w instrukcji obsługi silnika.

  Notatki dotyczące obszarów wymagających szczególnej uwagi

  Osoba przeprowadzająca przegląd:
  Lp.DataInformacje
     
     
     
     

  Przed wykonaniem konserwacji

  Demontaż pokrywy silnika

  1. Należy odpiąć zatrzask maski i podnieść maskę.

  2. Wyjmij zawleczkę mocującą oś obrotu maski do wsporników montażowych (Rysunek 38).

   g031613
  3. Przesuń maskę w prawo, podnieś od przeciwnej strony i wysuń ze wsporników.

  Note: Maskę montuje się, postępując odwrotnie.

  Smarowanie

  Smarowanie łożysk i tulei

  Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
  Co 50 godzin
 • Nasmaruj wszystkie łożyska i tuleje.
 • Co 500 godzin
 • Smaruj łożyska tylnej osi.
 • Maszyna jest wyposażona w smarowniczki, które należy regularnie smarować smarem litowym nr 2. (oraz nasmaruj maszynę bezpośrednio po każdym myciu).

  Położenie smarowniczek i częstotliwość smarowania:

  Jednostka jezdna

  • 2 tuleje osi obrotu tylnej i przedniej osi (Rysunek 39)

  • 2 przeguby kulowe cylindra kierownicy (Rysunek 40)

  • 2 przeguby kulowe drążków (Rysunek 40)

  • 2 tuleje sworzni zwrotnicy (Rysunek 40).Smaruj górną smarowniczkę na sworzniu zwrotnicy raz w roku (2 wciśnięcia).

  g004687
  g011499

  Przedni zespół tnący

  • 2 tuleje wału widełek kół samonastawnych (Rysunek 41)

  • 3 łożyska wału wrzeciona – pod kołem pasowym (Rysunek 42)

  • 2 tuleje osi obrotu ramienia koła pasowego luźnego (Rysunek 42)

  g011557
  g017810

  Przednie zespoły podnoszące

  • 2 (po każdej stronie) tuleje siłowników ramion podnoszących (Rysunek 43)

  • 2 przeguby kulowe ramion podnoszących (Rysunek 44)

  g020455
  g011551

  Boczny zespół tnący

  • 1 tuleja wału widełek kół samonastawnych (Rysunek 45)

  • 2 (po każdej stronie) łożyska wału wrzeciona – pod kołem pasowym

  • 1 tuleja osi obrotu ramienia koła pasowego luźnego – pod kołem pasowym luźnym

  g011557

  Boczne zespoły podnoszące

  • 6 tulei głównego ramienia podnoszącego (Rysunek 46 i Rysunek 47)

  • 2 tuleje osi obrotu dźwigni kątowych (Rysunek 48)

  • 4 tuleje ramion tylnych (Rysunek 48)

  • 4 tuleje siłowników podnoszących (Rysunek 49)

  g011552
  g011553
  g011554
  g011555

  Konserwacja silnika

  Bezpieczeństwo obsługi silnika

  • Przed sprawdzeniem poziomu oleju lub dolaniem oleju do skrzyni korbowej wyłącz silnik i wyjmij kluczyk.

  • Nie zmieniaj ustawień regulatora silnika ani nie ustawiaj nadmiernej prędkości obrotowej.

  Wymiana oleju silnikowego

  Specyfikacja oleju

  Należy stosować wysokiej jakości olej silnikowy o niskiej zawartości popiołu, co najmniej zgodny z poniższymi danymi technicznymi:

  • Klasa API CJ-4 lub wyższa

  • Klasa ACEA E6

  • Klasa JASO DH-2

  Important: Stosowanie innego oleju niż API CJ-4 lub lepszy, ACEA E6 lub JASO DH-2 może spowodować zatkanie filtra cząstek stałych lub uszkodzenie silnika.

  Należy stosować olej o następujących klasach lepkości:

  • Preferowany typ oleju: SAE 15W-40 (powyżej 0°F)

  • Inne oleje: SAE 10W-30 lub 5W-30 (wszystkie temperatury)

  U autoryzowanych dystrybutorów firmy Toro jest dostępny olej silnikowy Toro klasy Premium o lepkości 15W-40 i 10W-30. Numery części znajdują się w katalogu części.

  Sprawdzanie poziomu oleju silnikowego

  Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
  Przed każdym użyciem lub codziennie
 • Sprawdź poziom oleju w silniku.
 • Silnik dostarczany jest ze skrzynią korbową napełnioną olejem. Przed pierwszym uruchomieniem silnika i po pierwszym uruchomieniu należy sprawdzić poziom oleju.

  Important: Codziennie sprawdzaj olej silnikowy. Jeśli poziom oleju przekracza oznaczenie Pełny na bagnecie, olej silnikowy może być rozcieńczony paliwem;Jeśli poziom oleju przekracza oznaczenie Pełny na bagnecie, należy go wymienić.

  Olej najlepiej sprawdzać, gdy silnik jest zimny, przed uruchomieniem. Jeśli silnik został już włączony, zanim rozpoczniesz sprawdzanie, odczekaj co najmniej 10 minut, aż olej ścieknie do miski olejowej. Jeśli poziom oleju jest poniżej oznaczenia Add (dodaj) na wskaźniku poziomu lub jest na poziomie tego oznaczenia, dodaj oleju w takiej ilości, aby jego poziom sięgał oznaczenia Full (pełny). Nie dolewaj za dużo oleju.

  Important: Utrzymuj poziom oleju w silniku między górną a dolną kreską na bagnecie. Praca przy zbyt wysokim lub zbyt niskim poziomie oleju może doprowadzić do awarii silnika.

  Sprawdź poziom oleju w silniku, patrz Rysunek 50.

  g033183

  Note: Przy stosowaniu innego oleju należy spuścić cały olej ze skrzynki korbowej przed dodaniem nowego oleju.

  Pojemność skrzyni korbowej (olej)

  Około 5,7 litra z filtrem

  Wymiana oleju i filtra silnikowego

  Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
  Co 250 godzin
 • Wymień olej i filtr silnikowy.
  1. Uruchom silnik i pozwól mu pracować przez około 5 minut, aby olej się rozgrzał.

  2. Po zaparkowaniu maszyny na równym podłożu, przed opuszczeniem stanowiska operatora wyłącz silnik, wyjmij kluczyk zapłonu i odczekaj, aż wszystkie części ruchome się zatrzymają.

  3. Wymień olej i filtr silnikowy (Rysunek 51).

   g033165
  4. Dolej oleju do skrzyni korbowej.

  5. Ustaw licznik przeglądu w InfoCenter; patrz Ustawianie licznika terminu przeglądu.

  Konserwacja oczyszczacza powietrza

  Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
  Przed każdym użyciem lub codziennie
 • Sprawdź kontrolkę filtra powietrza
 • Co 50 godzin
 • Skontroluj filtr powietrza.
 • Co 400 godzin
 • Przeprowadź czynności konserwacyjne filtra powietrza (wcześniej, jeśli wskaźnik filtra jest czerwony; serwisuj częściej podczas pracy w pylistych lub piaszczystych warunkach).
 • Sprawdź obudowę filtra powietrza pod kątem uszkodzeń, które mogą być przyczyną nieszczelności i uchodzenia powietrza. Wymień go, jeżeli jest uszkodzony. Przejrzyj cały układ zasysania powietrza poszukując przecieków, uszkodzeń, obluzowanych cybantów.

  Wymieniaj wkład filtra powietrza tylko wtedy, gdy wskaźnik (Rysunek 52) sygnalizuje taką konieczność. Zbyt wczesna wymiana filtra powietrza może jedynie zwiększyć ryzyko wprowadzenia zanieczyszczeń do silnika po zdjęciu filtra.

  g009709

  Important: Upewnij się, że pokrywa jest prawidłowo osadzona i szczelnie przylega do obudowy filtra powietrza.

  1. Wymień filtr powietrza (Rysunek 53).

   g031861

   Note: Nie czyść używanego wkładu, ponieważ czyszczenie może uszkodzić medium filtracyjne.

   Important: Nie czyść wkładu zabezpieczającego (Rysunek 54). Filtr zabezpieczający należy wymieniać podczas co 3. wymiany filtra głównego.

   g011505
  2. Wyzeruj wskaźnik (Rysunek 52), jeśli jest czerwony.

  Konserwacja układu paliwowego

  Konserwacja układu paliwowego

  Spuszczanie paliwa ze zbiornika

  Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
  Co 1000 godzin
 • Opróżnij i oczyść zbiornik paliwa.
 • Przed składowaniem
 • Opróżnij i oczyść zbiornik paliwa.
 • Poza wskazanym okresem międzyprzeglądowym opróżnij i wyczyść zbiornik paliwa również, jeśli układ paliwowy został zanieczyszczony lub maszyna będzie odstawiona przez dłuższy czas. Czystym paliwem przepłucz zbiornik.

  Przegląd przewodów paliwowych i ich połączeń

  Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
  Co 400 godzin
 • Skontrolować przewody paliwowe i połączenia.
 • Sprawdź, czy nie są nadwerężone, uszkodzone ani poluzowane przewody paliwowe ani ich połączenia.

  Konserwacja separatora wody

  Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
  Przed każdym użyciem lub codziennie
 • Usuń wodę i inne zanieczyszczenia z filtra paliwa/separatora wody.
 • Co 400 godzin
 • Wymień obudowę filtra paliwa.
 • Przeprowadź obsługę separatora wody zgodnie z Rysunek 55.

  Po wymianie separatora wody, obróć kluczyk do pozycji Wł. na 10 sekund, ale nie uruchamiaj silnika. Obróć kluczyk do pozycji wył. i powtórz procedurę dwukrotnie.

  g031412

  Konserwacja filtra paliwa

  Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
  Co 400 godzin
 • Wymień filtr paliwa przy silniku.
  1. Oczyścić obszar wokół głowicy filtra paliwa (Rysunek 56).

   g021291
  2. Wyjmij filtr i oczyść powierzchnię montażową głowicy filtra (Rysunek 56).

  3. Nasmaruj uszczelkę filtra czystym olejem silnikowym, dodatkowe informacje znajdziesz w instrukcji obsługi silnika.

  4. Przykręcaj ręcznie suchy wkład filtra, aż uszczelka zetknie się z głowicą filtra, a następnie obróć o dodatkowe pół obrotu.

  5. Uruchom silnik i sprawdź, czy paliwo nie wycieka wokół głowicy filtra.

  Konserwacja instalacji elektrycznej

  Bezpieczeństwo obsługi układu elektrycznego

  • Przed przystąpieniem do naprawy maszyny odłącz akumulator. W pierwszej kolejności odłącz zacisk ujemny, a następnie dodatni. W pierwszej kolejności podłącz zacisk dodatni, a następnie ujemny.

  • Ładuj akumulator na otwartym, dobrze wentylowanym obszarze, z dala od źródeł iskier i ognia. Przed podłączeniem lub odłączeniem od akumulatora odłącz ładowarkę od źródła zasilania. Używaj odzieży ochronnej oraz narzędzi z izolacją.

  Konserwacja akumulatora

  Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
  Co 25 godzin
 • Sprawdź poziom elektrolitu.(W przypadku przechowywania maszyny sprawdzaj poziom co 30 dni.)
 • Important: Przed spawaniem na maszynie odłącz przewód od ujemnego zacisku akumulatora, aby zapobiec uszkodzeniu układu elektrycznego.

  Note: Stan akumulatora należy sprawdzać co tydzień lub po każdych 50 godzinach pracy. Utrzymuj zaciski i pudło akumulatorowe w czystości, ponieważ zabrudzenia akumulatora prowadzą do powolnego wyładowania. W celu oczyszczenia akumulatora, umyj całe pudło roztworem sody oczyszczonej i wody. Opłucz czystą wodą. Aby zapobiec korozji, pokryj bieguny akumulatora i złącza przewodów smarem Grafo 112X (zewnętrznym) (nr części Toro 505-47) lub wazeliną.

  1. Otwórz pokrywę akumulatora z boku osłony (Rysunek 57).

   Note: Naciśnij na płaską powierzchnię nad pokrywą akumulatora, aby ułatwić zdejmowanie pokrywy (Rysunek 57).

   g020758
   g020451
  2. Zdejmij gumową koszulkę z dodatniego zacisku i skontroluj akumulator.

   Ostrzeżenie

   Zaciski akumulatora i metalowe narzędzia mogą powodować zwarcie z komponentami metalowymi, wywołując iskrzenie. Iskrzenie może spowodować wybuch gazów akumulatora, co grozi obrażeniami.

   • Podczas demontażu lub montażu akumulatora nie dopuść, aby doszło do zetknięcia się zacisków akumulatora z metalowymi częściami maszyny.

   • Nie dopuść, aby metalowe narzędzia spowodowały zwarcie między zaciskami akumulatora a metalowymi częściami maszyny.

   Ostrzeżenie

   Nieprawidłowe poprowadzenie przewód akumulatora może spowodować uszkodzenie maszyny i przewodów, powodując iskrzenie. Iskrzenie może spowodować wybuch gazów akumulatora, co będzie skutkowało obrażeniami ciała.

   • Odłączając kable akumulatora wpierw odłącz przewód ujemny (czarny), następnie dodatni (czerwony).

   • Podłączając kable akumulatora wpierw podłącz przewód dodatni (czerwony), następnie ujemny (czarny).

  3. Aby zapobiec korozji, pokryj oba połączenia akumulatora smarem Grafo 112X (zewnętrznym) (nr części Toro 505-47), wazeliną lub lekkim smarem.

  4. Nasuń gumową koszulkę na dodatni zacisk.

  5. Zamknij pokrywę akumulatora.

  Lokalizacja bezpieczników

  Bezpieczniki zespołu trakcyjnego znajdują się pod pokrywą tablicy zasilania (Rysunek 59, Rysunek 60 i Rysunek 61).

  Odkręć 2 śruby mocujące pokrywę tablicy zasilania do ramy, a następnie zdejmij pokrywę (Rysunek 59).

  g020440
  g020439
  g221933

  Bezpieczniki kabiny znajdują się w skrzynce bezpiecznikowej w podsufitce kabiny (Rysunek 62 i Rysunek 63).

  Note: Tylko model z kabiną

  g032673
  decal132-3600

  Konserwacja układu napędowego

  Regulacja kąta pedału jazdy

  Dla własnej wygody można ustawić kąt roboczy pedału jazdy.

  1. Poluzuj 2 nakrętki i śruby mocujące lewą stronę pedału jazdy do wspornika (Rysunek 64).

   g009745
  2. Obróć pedał do żądanego kąta roboczego i dokręć nakrętki (Rysunek 64).

  Sprawdzenie oleju w przekładni planetarnej

  Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
  Co 400 godzin
 • Sprawdź olej w przekładni planetarnej.
 • Sprawdź przekładnię planetarną pod kątem luzu osiowego.
 • Do dolewania stosuj wysokiej jakości oleju przekładniowego SAE 85W-140.

  1. Ustawiwszy maszynę na poziomym podłożu, ustaw koło tak, aby jeden korek kontrolny () znajdował się na godzinie 12., a drugi na godzinie 3 (Rysunek 65).

   g019500
  2. Wyjmij korek znajdujący się na godzinie 3. (Rysunek 65).

   Note: Poziom oleju powinien znajdować się na dnie otworu korka.

  3. Jeżeli poziom oleju jest niski, wyjmij korek znajdujący się na godzinie 12. i dolewaj oleju do momentu aż zacznie wypływać z otworu znajdującego się na godzinie 3.

  4. Załóż oba korki.

  Wymiana oleju w przekładni planetarnej

  Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
  Po pierwszych 50 godzinach
 • Wymień olej w przedniej przekładni planetarnej.
 • Co 800 godzin
 • Wymień olej w przedniej przekładni planetarnej(lub co roku, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej).
 • Stosuj wysokiej jakości olej przekładniowy SAE 85W-140.

  1. Ustawiwszy maszynę na poziomym podłożu, ustaw koło tak, aby korek kontrolny znajdował się w najniższym położeniu (na godzinie 6.) (Rysunek 66).

   g008862
  2. Umieść miskę spustową pod piastą przekładni planetarnej, wyjmij korek i spuść olej.

  3. Umieść miskę spustową pod obudową hamulca, wyjmij korek spustowy i spuść olej (Rysunek 67).

   g020680
  4. Po opróżnieniu obu miejsc z oleju załóż korek w obudowie hamulca.

  5. Obracaj koło, aż otwór po korku w przekładni planetarnej znajdzie się na godzinie dwunastej.

  6. Przez otwarty otwór powoli wlej 0,65 l wysokiej jakości smaru przekładniowego SAE 85W-140 do przekładni planetarnej.

   Important: Jeżeli przekładnia planetarna napełni się przed wlaniem 0,65 l oleju, odczekaj 1 godzinę lub włóż korek i przesuń maszynę o około 3 metry, aby rozprowadzić olej w układzie hamulcowym. Następnie wyjmij korek i dolej resztę oleju.

  7. Zakręć korek.

  8. Powtórz tę procedurę na przeciwnej przekładni planetarnej/zespole hamulca.

  Sprawdzanie oleju osi tylnej

  Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
  Co 400 godzin
 • Sprawdź olej osi tylnej.
 • Tylna oś jest napełniona olejem przekładniowym SAE 85W-140. Pojemność wynosi 2,4 l. Codziennie sprawdzaj wzrokowo pod kątem wycieków.

  1. Ustaw maszynę na płaskim terenie.

  2. Odkręć korek kontrolny z jednego końca osi i upewnij się, że olej sięga dolnej części otworu (Rysunek 68).

   Note: Jeżeli poziom jest niski, odkręć korek wlewu i dodaj tyle oleju, aby poziom sięgał dolnej części otworów korków kontrolnych.

   g011487

  Sprawdzanie oleju w skrzyni przekładniowej osi tylnej

  Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
  Co 400 godzin
 • Sprawdź olej w skrzyni przekładniowej osi tylnej.
 • Skrzynia przekładniowa jest napełniona olejem przekładniowym SAE 85W-140. Pojemność wynosi 0,5 l. Codziennie sprawdzaj wzrokowo pod kątem wycieków.

  1. Ustaw maszynę na płaskim terenie.

  2. Odkręć korek kontrolny/wlewowy z lewej strony skrzynki przekładniowej i upewnij się, że olej sięga dolnej części otworu (Rysunek 69).

   Note: Jeżeli poziom jest niski, dolej tyle oleju, aby poziom sięgał dolnej części otworu.

   g011488

  Wymiana środka smarnego osi tylnej

  Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
  Po pierwszych 200 godzinach
 • Wymień środek smarny osi tylnej.
 • Co 800 godzin
 • Wymień środek smarny osi tylnej.
  1. Ustaw maszynę na płaskim terenie.

  2. Oczyść okolice trzech korków spustowych; po jednym na każdym końcu i jeden w środku (Rysunek 70).

  3. Wyjmij korki kontrolne, aby ułatwić spuszczanie oleju.

  4. Odkręć korki spustowe i poczekaj, aż olej spłynie do misek.

   g011509
  5. Oczyść okolicę korka spustowego na dnie skrzyni przekładniowej (Rysunek 71).

  6. Odkręć korek spustowy skrzyni przekładniowej i poczekaj, aż olej spłynie do miski.

   Note: Wyjmij korek do napełniania, aby ułatwić spuszczanie oleju.

   g011558
  7. Wlej odpowiednią ilość oleju, aby podnieść poziom do poziomu spodu otworów korków kontrolnych, patrz Sprawdzanie oleju osi tylnej.

  8. Zakręć korki.

  Sprawdzanie zbieżności tylnych kół

  Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
  Co 800 godzin
 • Sprawdź zbieżność tylnych kół.
  1. Zmierz odległość między środkami (na wysokości osi) z przodu i z tyłu opon kół zwrotnych.

   Note: Pomiar z przodu musi być o mniejszy o 6 mm niż pomiar z tyłu.

  2. W celu regulacji poluzuj zaciski po obu końcach cięgien.

  3. Obracaj koniec cięgna, aby przesunąć przód opony do wewnątrz lub na zewnątrz.

  4. Kiedy regulacja będzie prawidłowa, dokręć zaciski cięgien.

  Konserwacja układu chłodzenia

  Bezpieczeństwo obsługi układu chłodzenia

  • Połknięcie płynu chłodzącego silnik może spowodować zatrucie. Przechowuj go w miejscu niedostępnym dla dzieci i zwierząt.

  • Spuszczanie gorącego płynu chłodzącego pod ciśnieniem lub dotykanie gorącej chłodnicy i otaczających ją części może spowodować poważne obrażenia.

   • Przed odkręceniem korka chłodnicy poczekaj co najmniej 15 minut, aż silnik ostygnie.

   • Do odkręcania korka użyj szmatki i wyciągaj go powoli pozwalając wydostać się nagromadzonej parze.

  • Nie używać maszyny, jeśli wszystkie pokrywy nie zostały zamocowane.

  • Palce, ręce i odzież należy trzymać w bezpiecznej odległości od obracającego się wentylatora i paska napędowego.

  Specyfikacja płynu chłodzącego

  Zbiornik płynu chłodzącego jest napełniany fabrycznie roztworem 50/50 wody i płynu chłodzącego o wydłużonej żywotności na bazie glikolu etylenowego.

  Important: Należy stosować wyłącznie dostępne na rynku płyny chłodzące spełniające wymagania podane w tabeli Normy dla płynu chłodzącego o wydłużonej żywotności.Nie wolno używać w maszynie konwencjonalnego (zielonego) płynu chłodzącego w technologii kwasów nieorganicznych (IAT). Nie wolno mieszać konwencjonalnego płynu chłodzącego z płynem chłodzącym o wydłużonej żywotności.

  Tabela typów płynu chłodzącego

  Typ płynu chłodzącego z glikolu etylenowego

  Typ inhibitora korozji

  Środek zapobiegający zamarzaniu o wydłużonej żywotności

  Technologia kwasu organicznego (OAT)

  Important: Nie należy polegać na kolorze płynu chłodzącego w celu określenia różnicy między płynem chłodzącym w konwencjonalnej (zielonej) technologii kwasu nieorganicznego (IAT) a płynem chłodzącym o wydłużonej żywotności.Producenci płynu chłodzącego mogą barwić płyny chłodzące o wydłużonej żywotności na jeden z następujących kolorów: czerwony, różowy, pomarańczowy, żółty, niebieski, morski, fioletowy i zielony. Należy użyć płynu chłodzącego zgodnego ze specyfikacjami podanymi w tabeli Normy dla płynu chłodzącego o wydłużonej żywotności.

  Normy dla płynu chłodzącego o wydłużonej żywotności

  ATSM International

  SAE International

  D3306 oraz D4985

  J1034, J814 i 1941

  Important: Stężenie płynu chłodzącego powinno być wynosić 50/50 płynu chłodzącego do wodą.

  • Zalecenie: W przypadku koncentratu płynu chłodzącego należy wymieszać go z wodą destylowaną.

  • Preferowana opcja: Jeśli woda destylowana nie jest dostępna, zamiast koncentratu użyj gotowej mieszaniny płynu chłodzącego.

  • Minimalne wymaganie: Jeśli woda destylowana i gotowa mieszanina płynu chłodzącego nie są dostępne, wymieszaj koncentrat z czystą wodą pitną.

  Sprawdzanie układu chłodzenia

  Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
  Przed każdym użyciem lub codziennie
 • Sprawdź poziom płynu chłodzącego.
 • Poziom płynu w układzie chłodzenia sprawdzaj na początku każdego dnia pracy. Pojemność układu wynosi 8,5 litra.

  Niebezpieczeństwo

  Obracające się wentylatory i paski napędowe mogą spowodować obrażenia ciała.

  • Nie używaj maszyny, jeśli nie zostały zamocowane elementy ochronne.

  • Palce, ręce i odzież należy trzymać w bezpiecznej odległości od obracającego się wentylatora i paska napędowego.

  • Przed przeprowadzeniem czynności konserwacyjnych wyłącz silnik i wyjmij kluczyk.

  1. Ostrożnie odkręć korek chłodnicy i korek zbiornika wyrównawczego (Rysunek 72).

  2. Sprawdź poziom płynu chłodzącego w chłodnicy.

   Note: Chłodnica powinna być napełniona aż do górnej części szyjki wlewu, a zbiornik wyrównawczy powinien być napełniony do oznaczenia Full” (pełny).

   g020441
  3. Jeżeli płynu chłodzącego jest mało, dolej mieszaninę wody z glikolem etylenowym (substancja zapobiegająca zamarzaniu) w stosunku 50:50.

   Important: Nie stosuj samej wody ani płynów chłodzących na bazie alkoholu/metanolu, ponieważ grozi to uszkodzeniami.

  4. Zakręć korek chłodnicy i korek zbiornika wyrównawczego.

  Konserwacja układu chłodzenia silnika

  Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
  Co 100 godzin
 • Sprawdź węże i zaciski układu chłodzenia.
 • Co 2 lata
 • Przepłucz układ chłodzenia i wymień płyn.
 • Codziennie usuwaj zanieczyszczenia z chłodnicy oleju.() W warunkach dużego zanieczyszczenia czyść je częściej.

  Maszyna wyposażona jest w hydrauliczny układ napędu wentylatora, który automatycznie (lub ręcznie) zmienia kierunek obrotów, aby ograniczyć gromadzenie się zanieczyszczeń na chłodnicy oleju/chłodnicy i osłonie. Funkcja ta pomaga skrócić czas czyszczenia chłodnicy/chłodnicy oleju, nie eliminuje jednak potrzeby regularnego czyszczenia. Okresowe czyszczenie i sprawdzanie chłodnicy/chłodnicy oleju jest nadal wymagane.

  1. Zatrzymaj silnik, wyjmij kluczyk zapłonu i podnieś maskę.

  2. Oczyść komorę silnikową ze wszystkich zanieczyszczeń.

  3. Dokładnie oczyść chłodnicę główną / chłodnicę oleju z obu stron sprężonym powietrzem (Rysunek 73).

   Note: Rozpocznij od strony wentylatora i wydmuchuj zabrudzenia w kierunku do tyłu. Następnie oczyść od tyłu i dmuchaj do przodu. Powtórz procedurę kilka razy, aż ścinki i zabrudzenia zostaną usunięte.

   Important: Czyszczenie chłodnicy głównej / chłodnicy oleju wodą może przyczynić się do przedwczesnej korozji i uszkodzenia komponentów.

   g020452
  4. Zamknij maskę.

  Konserwacja hamulców

  Regulacja hamulców roboczych

  Jeżeli skok jałowy pedału hamulca jest większy niż 25 mm lub jeżeli hamulce nie działają prawidłowo, należy wyregulować hamulec główny. Skok jałowy to droga, jaką wykonuje pedał hamulca, zanim poczujesz opór hamowania.

  1. Zwolnij zaczep blokujący pedały hamulców, aby oba pedały działały niezależnie od siebie.

  2. W celu zmniejszenia luzu pedałów hamulców należy dokręcić pedały:

   1. Poluzuj przednią nakrętkę na gwintowanym końcu linki hamulca (Rysunek 74).

    g009721
   2. Dokręć tylną nakrętkę, aby przesunąć przewód do tyłu, tak aby skok jałowy pedałów hamulca wynosił od 13 do 25 mm.

   3. Po prawidłowej regulacji hamulców dokręć przednie nakrętki.

  Konserwacja pasków napędowych

  Serwisowanie paska alternatora

  Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
  Po pierwszych 10 godzinach
 • Sprawdź naciąg paska alternatora.
 • Co 100 godzin
 • Sprawdź naciąg paska alternatora.
 • Przy prawidłowym napięciu ugięcie paska wynosi 10 mm po przyłożeniu do niego siły 44 N∙m w środku między kołami pasowymi.

  Jeżeli ugięcie nie wynosi 10 mm, poluzuj śruby mocujące alternator (Rysunek 75).

  Note: Zwiększ lub zmniejsz naprężenie paska alternatora i dokręć śruby. Sprawdź ugięcie paska jeszcze raz, aby upewnić się, że napięcie jest prawidłowe.

  g020460

  Konserwacja paska sprężarki

  Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
  Po pierwszych 10 godzinach
 • Sprawdź naprężenie paska sprężarki.
 • Co 100 godzin
 • Sprawdź naprężenie paska sprężarki.
  1. Przy prawidłowym napięciu ugięcie paska wynosi 10 mm po przyłożeniu do niego siły 44 N∙m w środku między kołami pasowymi.

  2. Jeżeli ugięcie nie wynosi 10 mm, poluzuj śrubę mocującą koło pasowe luźne (Rysunek 75).

   Note: Zwiększ lub zmniejsz naprężenie paska sprężarki i dokręć śrubę. Sprawdź ugięcie paska jeszcze raz, aby upewnić się, że napięcie jest prawidłowe.

  Wymiana pasków napędowych ostrza

  Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
  Po pierwszych 10 godzinach
 • Sprawdź naprężenie paska napędowego ostrza.
 • Co 50 godzin
 • Sprawdź naprężenie paska napędowego ostrza.
 • Po poprawnym naprężeniu wewnętrzny pomiar sprężyny rozciąganej (od zaczepu do zaczepu) powinien wynosić od ok. 8,3 do ok. 9,5 cm. Gdy sprężyna jest już prawidłowo rozciągnięta, wyreguluj śrubą ogranicznika (śrubą podsadzaną) aż do uzyskania luzu około 2‑5 mm między łbem śruby a ramieniem koła pasowego luźnego (Rysunek 76).

  Note: Upewnij się, że pasek znajduje się w prowadnicy paska od strony sprężyny (Rysunek 76).

  g037383

  Wymiana paska napędu ostrza

  Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
  Co 800 godzin
 • Sprawdź pasek napędu ostrza
 • Pasek napędu ostrza, napinany przez koło pasowe luźne ze sprężyną, jest bardzo trwały. Po wielu godzinach użytkowania pasek będzie wykazywać jednak oznaki zużycia. Oznaki zużycia paska obejmują: piski, gdy pasek się obraca, ślizganie się ostrzy podczas koszenia trawy, wystrzępione krawędzie, ślady przypalenia i pęknięcia. Jeżeli jakakolwiek z powyższych oznak jest widoczna, wymień pasek.

  1. Opuść zespół tnący na podłogę warsztatu, zdejmij pokrywy paska z góry zespołu tnącego i odłóż je na bok.

  2. Poluzuj śrubę oczkową, aby umożliwić wyjęcie sprężyny rozciąganej (Rysunek 76).

  3. Poluzuj nakrętkę kołnierzową mocującą śrubę ogranicznika do uchwytu montażowego i przesuń koło pasowe luźne z dala od paska, aby zmniejszyć naprężenie paska (Rysunek 76).

   Note: Poluzuj nakrętkę na tyle, aby ramię koła pasowego luźnego przeszło przez śrubę ogranicznika.

   Note: Jeżeli wcześniej śruba ogranicznika została wyjęta z uchwytu montażowego, dopilnuj, aby została z powrotem wsunięta do otworu, który wyosiowuje śrubę ogranicznika z ramieniem koła pasowego luźnego.

  4. Odkręć śruby mocujące silnik hydrauliczny do zespołu tnącego (Rysunek 77).

   g011511
  5. Podnieś i wyjmij silnik z zespołu tnącego i połóż na zespole tnącym.

  6. Zdejmij stary pasek z kół pasowych wrzeciona i koła pasowego luźnego.

  7. Poprowadź nowy pasek wokół kół pasowych wrzeciona i zespołu koła pasowego luźnego.

  8. Po poprowadzeniu paska wokół kół pasowych umieść silnik hydrauliczny na zespole tnącym. Zamontuj silnik na zespole tnącym przy użyciu wcześniej odkręconych śrub.

   Note: Upewnij się, że pasek znajduje się w prowadnicy paska od strony sprężyny (Rysunek 76).

  9. Podłącz sprężynę rozciąganą (Rysunek 76) do śruby oczkowej i napnij pas zgodnie z poniższym opisem:

   • Po poprawnym naprężeniu wewnętrzny pomiar sprężyny rozciąganej (od zaczepu do zaczepu) powinien wynosić od ok. 8,3 do ok. 9,5 cm.

   • Po uzyskaniu prawidłowego naprężenia sprężyny, wyreguluj śrubą ogranicznika (śrubą podsadzaną) aż do uzyskania luzu około 2‑5 mm między łbem śruby a ramieniem koła pasowego luźnego.

  Konserwacja instalacji hydraulicznej

  Bezpieczeństwo obsługi układu hydraulicznego

  • Jeżeli płyn przedostanie się pod skórę, natychmiast wezwij pomoc medyczną. Olej wstrzyknięty pod skórę musi zostać usunięty chirurgicznie w ciągu kilku najbliższych godzin przez lekarza.

  • Przed podaniem ciśnienia na układ hydrauliczny upewnij się, że wszystkie jego przewody i węże są w dobrym stanie, a połączenia/złączki – szczelne.

  • Operator musi znajdować się w bezpiecznej odległości od wycieków z otworów sworzni lub dysz, które wyrzucają olej hydrauliczny pod dużym ciśnieniem.

  • Używaj kartonu lub papieru, aby sprawdzić wycieki hydrauliczne.

  • Przed przystąpieniem do jakichkolwiek czynności związanych z układem hydraulicznym w bezpieczny sposób uwolnij całe ciśnienie z układu.

  Konserwacja układu hydraulicznego

  Specyfikacja oleju hydraulicznego

  Zbiornik maszyny jest napełniony w fabryce olejem hydraulicznym wysokiej jakości. Sprawdź poziom oleju hydraulicznego przed pierwszym uruchomieniem silnika. Następnie sprawdzaj go codziennie; patrz Wymiana oleju hydraulicznego.

  Zalecany olej hydrauliczny: Olej hydrauliczny Toro PX Extended Life, dostępny w wiadrach po 19 litrów i beczkach po 208 litrów.

  Note: Maszyna pracująca z zalecanym zastępczym olejem wymaga rzadszych wymian oleju i filtrów.

  Alternatywne oleje: jeżeli olej hydrauliczny Toro PX Extended Life jest niedostępny, można użyć tradycyjnych olejów hydraulicznych na bazie ropy naftowej o parametrach, które mieszczą się w podanym zakresie dla wszystkich poniższych właściwości materiału oraz są zgodne ze standardami branżowymi. Nie stosuj oleju syntetycznego. Aby określić, jaki produkt będzie odpowiedni, skontaktuj się z dystrybutorem środków smarujących.

  Note: Firma Toro nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek uszkodzenia powstałe na skutek wykorzystania niewłaściwych zamienników, dlatego też należy korzystać wyłącznie z markowych produktów, których producent gwarantuje ich prawidłową pracę.

  Antyzużyciowy płyn hydrauliczny o wysokim wskaźniku lepkości/niskiej temperaturze krzepnięcia, ISO VG 46

  Właściwości materiałowe: 
   Lepkość, ASTM D445cSt przy 40°C: 44 do 48
   Wskaźnik lepkości ASTM D2270140 lub wyższy
   Temperatura krzepnięcia, ASTM D97od -37°C do -45°C
   Specyfikacje przemysłowe:Eaton Vickers 694 (I-286-S, M-2950-S/35VQ25 lub M-2952-S)

  Note: Istnieje wiele bezbarwnych płynów hydraulicznych, dlatego ciężko zauważyć ich wyciek. Czerwony barwnik do oleju hydraulicznego jest dostępny w butelkach o pojemności 20 ml. Butelka wystarcza na od 15 do 22 litrów oleju hydraulicznego. Zamów produkt o numerze katalogowym 44-2500 u autoryzowanego dystrybutora firmy Toro.

  Important: Olej hydrauliczny Toro Premium Synthetic Biodegradable to jedyny syntetyczny biodegradowalny olej hydrauliczny akceptowany przez firmę Toro. Jest on kompatybilny z elastomerami używanymi w układach hydraulicznych Toro i nadaje się do szerokiego zakresu warunków temperaturowych. Jest on kompatybilny z konwencjonalnymi olejami mineralnymi, ale w celu osiągnięcia pełnej biodegradacji oraz wydajności należy całkowicie oczyścić układ hydrauliczny z płynów konwencjonalnych. Olej ten jest dostępny u autoryzowanych dystrybutorów Toro w pojemnikach o objętości 19 l lub w beczkach o objętości 208 l.

  Sprawdzanie oleju hydraulicznego

  Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
  Przed każdym użyciem lub codziennie
 • Sprawdź poziom oleju hydraulicznego.
  1. Ustaw maszynę na płaskim podłożu, opuść zespoły tnące, wyłącz silnik i wyjmij kluczyk zapłonu.

  2. Sprawdź poziom płynu hydraulicznego (Rysunek 78).

   g031863

  Wymiana oleju hydraulicznego

  Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
  Co 800 godzin
 • Jeżeli nie stosujesz zalecanego oleju hydraulicznego lub kiedykolwiek wlałeś do zbiornika alternatywny olej, wymień olej hydrauliczny.
 • Co 2000 godzin
 • Jeżeli stosujesz zalecany oleju hydrauliczny, wymień olej hydrauliczny.
 • Co 2 lata
 • Opróżnij i przepłucz zbiornik hydrauliczny.
 • Jeżeli olej zostanie zanieczyszczony, układ hydrauliczny należy przepłukać. Zanieczyszczony olej wygląda na mętny lub czarny w porównaniu z czystym olejem. O pomoc poproś autoryzowanego dystrybutora firmy Toro.

  1. Zatrzymaj maszynę na równym podłożu, opuść zespoły tnące, wyłącz silnik i wyjmij kluczyk.

  2. Odkręć korek spustowy z przodu zbiornika od spodu i spuść olej hydrauliczny do dużej miski ociekowej.

  3. Załóż i dokręć korek, gdy olej hydrauliczny przestanie spływać.

  4. Napełnij zbiornik (Rysunek 79) olejem hydraulicznym; patrz Sprawdzanie oleju hydraulicznego.

   Important: Stosujemy wyłącznie zalecane oleje hydrauliczne. Inne oleje mogą uszkodzić układ.

   g020456
  5. Zakręć korek wlewu oleju hydraulicznego, uruchom silnik i po kolei użyj wszystkich organów sterowania, aby rozprowadzić olej po całym układzie hydraulicznym.

   Note: Sprawdź również, czy nie ma wycieków, a następnie wyłącz silnik.

  6. Sprawdź poziom oleju i dolej tyle, aby podnieść poziom do oznaczenia Full (pełny) na wskaźniku poziomu.

   Note: Nie przepełniaj zbiornika.

  Wymiana filtrów hydraulicznych

  Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
  Co 800 godzin
 • Jeżeli nie stosujesz zalecanego oleju hydraulicznego lub kiedykolwiek wlałeś do zbiornika alternatywny olej, wymień filtr oleju hydraulicznego (wcześniej, jeśli kontrolka okresów międzyprzeglądowych znajdzie się na czerwonym polu).
 • Co 1000 godzin
 • Jeżeli stosujesz zalecany olej hydrauliczny, wymień filtr oleju hydraulicznego (wcześniej, jeśli kontrolka okresów międzyprzeglądowych znajdzie się na czerwonym polu).
 • Stosuj następujące filtry wymienne Toro:

  • Nr katalogowy 94-2621 z tyłu (zespół tnący) maszyny

  • Nr katalogowy 75-1310 z przodu (ładowarka) maszyny

  Important: Zastosowanie innego filtra może spowodować unieważnienie gwarancji na niektóre komponenty.

  1. Ustaw maszynę na równym podłożu, opuść zespoły tnące, załącz hamulce postojowe, wyłącz silnik i wyjmij kluczyk ze stacyjki.

  2. Wymień filtry oleju hydraulicznego (Rysunek 80).

   g031621
  3. Uruchom silnik i pozwól mu pracować przez około 2 minuty w celu usunięcia powietrza z układu; następnie wyłącz silnik i sprawdź, czy nie ma wycieków.

  Sprawdzanie przewodów i węży hydraulicznych

  Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
  Co 2 lata
 • Wymień ruchome węże.
 • Ostrzeżenie

  Płyn hydrauliczny wydostający się pod ciśnieniem może przedostać się przez skórę i spowodować obrażenia ciała.

  • Jeśli płyn przedostanie się pod skórę, natychmiast wezwij pomoc medyczną.

  • Przed zwiększeniem ciśnienia w układzie hydraulicznym upewnij się, że wszystkie złącza i przewody doprowadzające olej hydrauliczny są w dobrym stanie, a wszystkie połączenia i mocowania są szczelne.

  • Operator musi znajdować się w bezpiecznej odległości od wycieków z otworów sworzni lub dysz, które wyrzucają olej hydrauliczny pod dużym ciśnieniem.

  • Używaj kartonu lub papieru, aby sprawdzić wycieki hydrauliczne.

  • Przed przystąpieniem do jakichkolwiek czynności związanych z układem hydraulicznym w bezpieczny sposób uwolnij całe ciśnienie z układu.

  Codziennie sprawdzaj przewody i węże hydrauliczne pod kątem wycieków, zagiętych przewodów, poluzowanych wsporników montażowych, zużycia, poluzowanych złączy, uszkodzeń spowodowanych oddziaływaniem warunków atmosferycznych i środków chemicznych. Przed przystąpieniem do użytkowania maszyny przeprowadź wszystkie niezbędne naprawy.

  Regulacja ciśnienia przeciwwagi

  Port testowy przeciwwagi służy do testowania ciśnienia w obiegu przeciwwagi (Rysunek 81). Zalecane ciśnienie przeciwwagi wynosi 22,41 bara. W celu wyregulowania ciśnienia przeciwwagi poluzuj przeciwnakrętkę i obracaj śrubę regulacyjną (Rysunek 81); obrót w prawo zwiększa ciśnienie, a obrót w lewo zmniejsza ciśnienie; następnie dokręć przeciwnakrętkę. Silnik musi pracować, a podwozie tnące musi być opuszczone i w pozycji unoszenia w celu sprawdzenia ciśnienia.

  Note: Koła samonastawne wszystkich 3 zespołów tnących powinny pozostawać na podłożu podczas regulacji przeciwwagi oraz po jej przyłożeniu.

  g020446

  Konserwacja zespołu tnącego

  Wychylanie (przechylanie) przedniego zespołu tnącego do pozycji pionowej

  Note: Chociaż nie jest to konieczne w zwykłych procedurach konserwacji, przedni zespół tnący można obrócić (wychylić) do pozycji pionowej.

  1. Lekko podnieś przedni zespół tnący nad podłoże, załącz hamulec postojowy, wyłącz silnik i wyjmij kluczyk.

  2. Wyjmij zawleczkę i sworzeń z łbem płaskim mocujące zaczep transportowy podwozia tnącego do płyty zaczepu i obróć zaczep w stronę tyłu podwozia tnącego.

  3. Wyjmij zawleczkę i sworzeń z łbem płaskim mocujący łańcuchy wysokości koszenia do tyłu zespołu tnącego.

  4. Uruchom silnik, powoli podnieś zespół tnący, wyłącz silnik i wyjmij kluczyk ze stacyjki.

  5. Chwyć przednią część zespołu tnącego i podnieś go do pionu.

  6. Przytrzymaj zespół tnący w pionie, zamocuj koniec linki na sworzniu ramienia podnoszącego zespołu tnącego i zabezpiecz go zawleczką (Rysunek 82).

   g020681

  Obracanie przedniego zespołu tnącego w dół

  1. Z pomocą innej osoby przytrzymaj zespół tnący w pionie, wyjmij zawleczkę zabezpieczającą koniec linki i zdejmij linkę ze sworznia.

  2. Obróć (odchyl) zespół tnący w dół.

  3. Schowaj linkę pod pomostem operatora.

  4. Usiądź na fotelu, uruchom silnik i opuść zespół tnący, do momentu gdy znajdzie się on nieco nad podłożem.

  5. Wyłącz silnik, zaczekaj aż wszystkie części ruchome zatrzymają się, a następnie wyjmij kluczyk.

  6. Zamocuj łańcuchy wysokości koszenia do tyłu zespołu tnącego.

  7. Obróć zaczep transportowy do góry na swoje miejsce i zabezpiecz za pomocą sworznia z łbem płaskim oraz zawleczki.

  Regulacja podziałki zespołu tnącego

  Pomiar podziałki zespołu tnącego

  Nachylenie zespołu tnącego to różnica wysokości koszenia pomiędzy przodem płaszczyzny ostrza a tyłem płaszczyzny ostrza. Toro zaleca nachylenie ostrza wynoszące od 8 do 11 mm. Oznacza to, że tył płaszczyzny ostrza jest o od 8 do 11 mm wyżej niż przód.

  1. Ustaw maszynę na płaskim terenie na podłodze w warsztacie.

  2. Ustaw zespół tnący na wybraną wysokość koszenia.

  3. Obróć ostrze, aby było skierowane prosto do przodu.

  4. Przy użyciu krótkiej linijki zmierz odległość od podłogi do przedniej końcówki ostrza.

  5. Obróć końcówkę ostrza do tyłu i zmierz odległość od podłogi do końcówki ostrza.

  6. Odejmij wymiar przedni od wymiaru tylnego w celu obliczenia podziałki ostrza.

  Regulacja przedniego zespołu tnącegoNachylenie

  1. Poluzuj przeciwnakrętki na górnej lub dolnej śrubie U łańcucha wysokości koszenia (Rysunek 83).

  2. Wyreguluj drugim zestawem nakrętek, aby podnieść lub opuścić tył jednostki tnącej w celu uzyskania prawidłowego nachylenia jednostki tnącej.

  3. Dokręć przeciwnakrętki.

   g011490

  Regulacja nachylenia bocznego zespołu tnącego

  Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
  Co 800 godzin
 • Skontroluj amortyzator bocznego zespołu tnącego.
  1. Odkręć nakrętkę napinającą z wału wrzeciona i wysuń wrzeciono z ramienia koła samonastawnego (Rysunek 84).

   Note: W razie potrzeby użyj podkładek regulacyjnych, aby podnieść lub obniżyć koło samonastawne w celu uzyskania prawidłowej podziałki zespołu tnącego.

   g008866
  2. Zamontuj nakrętkę napinającą.

  Konserwacja tulei ramion kół samonastawnych

  Demontaż tulei

  Ramiona kół samonastawnych posiadają tuleje wciśnięte od góry i od dołu rurki. Po wielu godzinach pracy tuleje ulegną zużyciu. W celu sprawdzenia tulei poruszaj widełkami kół nastawnych tam i z powrotem oraz z boku na bok. Jeżeli wrzeciono koła samonastawnego jest luźne wewnątrz tulei, wymień tuleje.

  1. Podnieś zespół tnący tak, aby koła oderwały się od podłoża i zablokuj zespół tnący, aby nie mógł spaść.

  2. Odkręć nakrętkę napinającą, zdejmij element dystansowy (elementy dystansowe) i podkładkę oporową z góry wrzeciona koła samonastawnego.

  3. Wyciągnij wrzeciono koła samonastawnego z rurki montażowej.

   Note: Zachowaj podkładkę oporową i element dystansowy (elementy dystansowe) u dołu wrzeciona.

  4. Wsuń wybijak od góry lub od dołu rurki montażowej i wysuń tuleję z rurki (Rysunek 85).

   g004737
  5. Wysuń drugą tuleję z rurki.

  6. Oczyść wnętrze rurek, aby usunąć zabrudzenia.

  Montaż tulei

  1. Nasmaruj nowe tuleje wewnątrz i od zewnątrz.

  2. Przy użyciu młotka i płaskiej płytki wsuń tuleje do rurki montażowej.

  3. Sprawdź wrzeciono koła samonastawnego pod kątem zużycia i wymień je, jeżeli jest uszkodzone.

  4. Wsuń wrzeciono koła samonastawnego przez tuleje i rurkę montażową.

  5. Nasuń podkładkę oporową i element dystansowy (elementy dystansowe) na wrzeciono i załóż nakrętkę napinającą na wrzecionie koła nastawnego, aby utrzymać wszystkie części na miejscu.

  Konserwacja kół samonastawnych i łożysk

  Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
  Co 800 godzin
 • Sprawdź zespoły kół samonastawnych zespołu tnącego.
  1. Odkręć przeciwnakrętkę ze śruby mocującej zespół koła samonastawnego między widełkami koła samonastawnego (Rysunek 86) lub na ramieniu osi przegubu koła samonastawnego (Rysunek 87).

   Note: Chwyć koło samonastawne i wysuń śrubę z widełek lub ramienia osi przegubu.

   g004738
   g004739
  2. Wyjmij łożysko z piasty koła; koszyczek łożyska powinien wypaść (Rysunek 86) i (Rysunek 87).

  3. Wyjmij łożysko z drugiej strony piasty koła.

  4. Sprawdź łożyska, element dystansowy i wnętrze piasty koła pod kątem zużycia i wymień uszkodzone części.

  5. Aby zamontować koło samonastawne, wsuń łożysko do piasty koła.

   Note: Montując łożyska, naciskaj na zewnętrzny pierścień nośny łożyska.

  6. Wsuń element dystansowy na piastę koła i wepchnij drugie łożysko na otwarty koniec piasty koła, aby zablokować element dystansowy łożyska wewnątrz piasty koła.

  7. Zamontuj zespół koła samonastawnego między widełkami koła samonastawnego i zamocuj go na swoim miejscu śrubą i przeciwnakrętką.

  Konserwacja ostrzy

  Zachowanie bezpieczeństwa w przypadku postępowania z ostrzami

  • Regularnie sprawdzaj ostrze pod kątem zużycia i uszkodzeń.

  • Podczas sprawdzania stanu ostrzy zachowaj szczególną ostrożność. Na czas wykonywania czynności serwisowych owiń ostrza lub załóż rękawice i zachowaj ostrożność. Ostrza należy wymienić lub naostrzyć, nie wolno ich prostować ani spawać.

  • Zachowaj szczególną ostrożność w przypadku maszyn wieloostrzowych, ponieważ obrót jednego ostrza może spowodować obracanie się innych.

  Sprawdzanie ostrza pod kątem zagięcia

  Po uderzeniu w ciało obce sprawdź, czy maszyna nie jest uszkodzona i dokonaj napraw przed uruchomieniem i eksploatacją sprzętu. Dokręć nakrętki kół pasowych wrzeciona z momentem od 176 do 203 N·m.

  1. Ustaw maszynę na płaskim podłożu, podnieś zespół tnący, załącz hamulec postojowy, ustaw pedał jazdy w położeniu NEUTRALNYM, przestaw dźwignię PTO w położenie WYł., wyłącz silnik i wyjmij kluczyk zapłonu.

   Note: Zablokuj zespół tnący, aby zapobiec jego przypadkowemu spadnięciu.

  2. Obracaj ostrze, aż końce będą skierowane do przodu i do tyłu i zmierz odległość od wnętrza jednostki tnącej do krawędzi tnącej z przodu ostrza (Rysunek 88).

   Note: Zapamiętaj ten wymiar.

   g004740
  3. Obróć przeciwny koniec ostrza do przodu i zmierz odległość pomiędzy jednostką tnącą i krawędzią tnącą ostrza w tym samym miejscu, co w kroku 2.

   Note: Różnica wymiarów zmierzonych w krokach 2 i 3 nie może przekroczyć 3 mm. Jeśli różnica przekracza 3 mm, ostrze jest zgięte i musi zostać wymienione; patrz Demontaż i montaż ostrza(-y) jednostki tnącej.

  Demontaż i montaż ostrza(-y) jednostki tnącej

  Wymień ostrze, jeżeli uderzyło w twardy przedmiot, nie jest wyważone lub jest wygięte. Stosuj oryginalne ostrza zamienne firmy Toro, aby zapewnić bezpieczeństwo i optymalne osiągi.

  1. Zaparkuj maszynę na równym podłożu, podnieś jednostki tnące do pozycji transportowej, załącz hamulec postojowy, wyłącz silnik i wyjmij kluczyk.

   Note: Zablokuj lub zabezpiecz jednostkę tnącą, aby zapobiec jej przypadkowemu spadnięciu.

  2. Chwytaj koniec ostrza przez szmatkę lub grube rękawice.

  3. Odkręć śrubę ostrza, osłonę zabezpieczającą i zdejmij ostrze z wału wrzeciona (Rysunek 89).

   g004741
  4. Zamontuj ostrze, osłonę zabezpieczającą i śrubę ostrza i dokręć śrubę ostrza z momentem od 115 do 149 N∙m.

   Important: Zakrzywiona część ostrza musi być skierowana do wnętrza zespołu tnącego, aby zapewnić prawidłowe koszenie.

   Note: Po uderzeniu w ciało obce dokręć wszystkie nakrętki koła pasowego wrzeciona z momentem od 115 do 149 N∙m.

  Sprawdzanie i ostrzenie ostrza (ostrzy) jednostki tnącej

  Zarówno krawędzie tnące, jak i żagielek, który tworzy odwrócona część po przeciwnej stronie krawędzi tnącej, przyczyniają się do dobrej jakości koszenia.

  Dbaj aby elementy tnące były naostrzone przez cały sezon. Ostre ostrza tną trawę równo, bez ciągnięcia i bez urywania źdźbeł.

  Sprawdź ostrza pod kątem zużycia i uszkodzeń. Żagielek stawia trawę prosto, zapewniając w ten sposób równe cięcie i stopniowo ulega zużyciu podczas eksploatacji.

  1. Zaparkuj maszynę na płaskim podłożu, podnieś jednostkę tnącą, zaciągnij hamulec postojowy, ustaw pedał jazdy w położeniu NEUTRALNYM, przestaw dźwignię PTO w położenie OFF (Wył), wyłącz silnik i wyjmij kluczyk ze stacyjki.

  2. Dokładnie sprawdź końcówki tnące ostrza, zwłaszcza w miejscu, gdzie spotykają się płaskie i zakrzywione części (Rysunek 90).

   Note: Ponieważ piasek i materiał ścierny mogą zużyć metal, który łączy płaskie i zakrzywione części ostrza, sprawdzaj ostrza przed użyciem kosiarki. W przypadku zauważenia zużycia (Rysunek 90) wymień ostrze.

   g004653
  3. Sprawdź krawędzie tnące wszystkich ostrzy i naostrz stępione lub wyszczerbione krawędzie tnące (Rysunek 91).

   Note: Ostrz tylko górną część krawędzi tnącej i zachowaj oryginalny kąt cięcia, aby zapewnić ostrość (Rysunek 91). Ostrze pozostanie wyważone, jeżeli z obu krawędzi tnących zostanie usunięta taka sama ilość metalu.

   g000276

   Note: Zdemontuj ostrza i ostrz je na szlifierce. Po naostrzeniu krawędzi tnących zamontuj ostrze wykorzystaniem osłony zabezpieczającej i śruby ostrza, patrz Demontaż i montaż ostrza(-y) jednostki tnącej.

  Korygowanie niedopasowania jednostki tnącej

  Jeżeli ostrza jednego zespołu tnącego będą niedopasowane, na trawie podczas koszenia pojawią się charakterystyczne pasy. Problem można rozwiązać poprzez dopilnowanie, aby ostrza były proste.

  1. Zaparkuj maszynę na równym podłożu.

  2. Podnieś wysokość koszenia na najwyższe ustawienie, patrz Regulacja wysokości cięcia..

  3. Opuść zespół tnący na płaską powierzchnię i zdejmij pokrywy z góry zespołu tnącego.

  4. Poluzuj nakrętkę kołnierzową mocującą koło pasowe luźne w celu poluzowania napięcia paska.

  5. Obracaj ostrza, aż końce będą skierowane do przodu i do tyłu i zmierz odległość od podłoża do przedniego końca krawędzi tnącej. Zapamiętaj ten wymiar.

  6. Obróć to samo ostrze tak, aby przeciwny koniec był skierowany do przodu i zmierz jeszcze raz. Różnica między wymiarami nie może przekraczać 3 mm. Jeżeli wymiar przekracza 3 mm, wymień ostrze, ponieważ jest wygięte. Zmierz wszystkie ostrza.

  7. Porównaj pomiary ostrzy zewnętrznych z ostrzem środkowym.

   Note: Ostrze środkowe może znajdować się niżej od ostrzy zewnętrznych o maksymalnie 10 mm. Jeżeli ostrze środkowe znajduje się o więcej niż 10 mm niżej niż ostrza zewnętrzne, przejdź do kroku 8 i dołóż podkładki regulacyjne pomiędzy obudową wrzeciona a spodem jednostki tnącej.

  8. Odkręć śruby, podkładki płaskie, przeciwnakrętki i nakrętki z zewnętrznego wrzeciona w miejscu, gdzie wymagane są dodatkowe podkładki regulacyjne.

   Note: Aby podnieść lub obniżyć ostrze, dodaj podkładkę regulacyjną, nr części 3256-24, pomiędzy obudową wrzeciona a dołem zespołu tnącego. Sprawdzaj wyosiowanie ostrzy i dodawaj podkładki regulacyjne, dopóki końcówki ostrzy nie znajdą się w wymaganych granicach wymiarowych.

   Important: Nie stosuj więcej niż 3 podkładek regulacyjnych dla każdej lokalizacji otworu. Stosuj malejącą liczbę podkładek w sąsiednich otworach, jeżeli w każdym otworze dodana jest więcej niż jedna podkładka.

  9. Wyreguluj koło pasowe luźne i zamontuj pokrywy paska.

  Konserwacja kabiny

  Czyszczenie kabiny

  Important: Zachowaj ostrożność, czyszcząc uszczelki i lampy w kabinie (Rysunek 92). Podczas ciśnieniowego mycia wodą lanca myjki ciśnieniowej powinna znajdować się co najmniej 0,6 metra od maszyny. Nie kieruj strumienia wody pod wysokim ciśnieniem bezpośrednio na uszczelki i lampy kabiny lub pod nawis tylny.

  g034330

  Czyszczenie filtrów powietrza w kabinie

  Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
  Co 250 godzin
 • Oczyść filtry powietrza w kabinie, wymień je na nowe, jeżeli są uszkodzone lub nadmiernie zabrudzone.
  1. Odkręć śruby i zdejmij kratki z obu filtrów powietrza, w kabinie i z tyłu kabiny (Rysunek 93 i Rysunek 94).

   g028378
   g028379
  2. Oczyść filtry, przedmuchując je czystym sprężonym powietrzem bez oleju.

   Important: Jeżeli któryś filtr ma dziurę, jest rozdarty lub uszkodzony w inny sposób, wymień ten filtr.

  3. Zamontuj filtry z kratkami korzystając ze śrub motylkowych.

  Czyszczenie filtra wstępnego kabiny

  Filtr wstępny kabiny ma na celu zatrzymywanie dużych zanieczyszczeń, takich jak trawa i liście, przed przedostaniem się do filtrów kabinowych.

  1. Obróć osłonę w dół.

  2. Oczyść filtr wodą.

   Note: Nie korzystaj z myjki ciśnieniowej.

   Important: Jeżeli filtr ma dziurę, jest rozdarty lub uszkodzony w inny sposób, wymień ten filtr.

  3. Przed zamontowaniem filtra wstępnego w maszynie odczekaj aż wyschnie.

  4. Obróć siatkę filtra wokół zaczepów, aż zatrzask zablokuje się w zespole mocowania zatrzaskowego (Rysunek 95).

   g032951

  Czyszczenie zespołu klimatyzacji

  Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
  Co 250 godzin
 • Wyczyść zespół klimatyzacji(Czynność tę wykonuj częściej im większe jest zapylenie lub większe są zabrudzenia w pobliżu maszyny).
  1. Odłącz przewód od każdego z wentylatorów.

   g032323
  2. Odkręć 2 pokrętła i zdemontuj zespół wentylatora.

  3. Otwórz 4 zatrzaski na zespole klimatyzacji i wyjmij pokrywę.

   g032324
  4. Wyjmij filtry powietrza (zob. Rysunek 94).

  5. Wyczyść zespół klimatyzacji.

  6. Zamontuj filtry powietrza, osłonę i zespół wentylatora (Rysunek 94, Rysunek 96 i Rysunek 97).

  7. Podłącz przewód dla każdego wentylatora (Rysunek 96).

  Przechowywanie

  Bezpieczeństwo przy przechowywaniu

  • Zanim opuścisz stanowisko operatora, wyłącz silnik, wyjmij kluczyk i zaczekaj, aż wszystkie ruchome części się zatrzymają. Przed przystąpieniem do regulacji, obsługi technicznej, czyszczenia lub przed przechowywaniem maszyny odczekaj aż ostygnie.

  • Nie przechowuj maszyny ani kanistra na paliwo w miejscach występowania otwartego ognia, tam gdzie występuje iskrzenie lub stosowany jest płomyk dyżurny, na przykład przy piecykach gazowych lub innych urządzeniach.

  Przygotowanie maszyny do przechowywania

  Important: Do czyszczenia maszyny nie używaj wody słonej lub wody z odzysku.

  Przygotowanie zespołu trakcyjnego

  1. Dokładnie wyczyść zespół trakcyjny, jednostki tnące oraz silnik.

  2. Sprawdź ciśnienie w oponach. Napompuj opony od 0,83 do 1,03 bara.

  3. Sprawdź i prawidłowo dokręć luźne mocowania.

  4. Nasmaruj wszystkie smarowniczki i osie przegubu. Wytrzyj nadmiar smaru.

  5. Delikatnie przetrzyj papierem ściernym i zamaluj miejsca porysowane, zardzewiałe lub z odłupaną farbą. Usuń wgniecenia w metalowej karoserii.

  6. Przeprowadź konserwację akumulatora i kabli w następujący sposób:

   1. Usuń zaciski z czopów biegunowych akumulatora.

    Note: W pierwszej kolejności zawsze odłączaj zacisk ujemny, a następnie dodatni. Zacisk dodatni zawsze podłączaj jako pierwszy, a ujemny jako ostatni.

   2. Oczyść akumulator, klemy i bieguny za pomocą drucianej szczotki i roztworu sody oczyszczonej.

   3. Aby zabezpieczyć zaciski kablowe i bieguny akumulatora przed korozją, pokryj je smarem powlekającym Grafo 112X (nr kat. 505-47) lub wazeliną techniczną.

   4. Powoli ładuj akumulator co 60 dni przez 24 godziny, aby uniknąć zasiarczenia siarczkiem ołowiu.

  Przygotowanie silnika

  1. Spuść olej silnikowy z miski olejowej i dokręć korek wlewu.

  2. Zdemontuj filtr oleju i usuń go. Zamocuj nowy filtr.

  3. Napełnij miskę olejową odpowiednią ilością oleju silnikowego.

  4. Przekręć kluczyk zapłonu w położenie ON (zapłonu), uruchom silnik i pozostaw go na około 2 minuty na obrotach jałowych.

  5. Przekręć kluczyk w stacyjne w położenie OFF (wył.).

  6. Dokładnie spuść paliwo ze zbiornika paliwa, przewodów oraz zespołu filtra paliwa/separatora wody.

  7. Spłucz zbiornik paliwa świeżym i czystym olejem napędowym.

  8. Zabezpiecz wszystkie łączniki układu paliwowego.

  9. Dokładnie oczyścić zespół filtra powietrza i przeprowadzić jego konserwację.

  10. Zaklej wlot powietrza i wylot układu wydechowego taśmą odporną na warunki atmosferyczne.

  11. Sprawdź ochronę przed zamarzaniem i uzupełnij ją w miarę potrzeby według oczekiwanych temperatur minimalnych w rejonie.