Indledning

Denne plænetraktor med roterende skæreknive er beregnet til brug af professionelle, ansatte operatører. Den er primært beregnet til klipning af græs på velholdte plæner på private eller kommercielle ejendomme. Brug af dette produkt til andre formål end den tilsigtede anvendelse kan udsætte dig selv og omkringstående for fare.

Læs denne vejledning omhyggeligt, så du kan lære at betjene og vedligeholde produktet korrekt samt undgå person- og produktskade. Det er dit ansvar at betjene produktet korrekt og sikkert.

Besøg www. Toro.com for at få materialer om produktsikkerhed og oplæring i betjening, oplysninger om tilbehør, hjælp til at finde en forhandler eller for at registrere dit produkt.

Når du har brug for service, originale Toro-dele eller yderligere oplysninger, bedes du kontakte en autoriseret serviceforhandler eller Toros kundeservice samt have produktets model- og serienummer parat. Figur 1 angiver, hvor model- og serienummeret er placeret på produktet. Skriv numrene, hvor der er gjort plads til dette.

Important: Scan QR-koden (hvis udstyret hermed) på serienummermærkaten med din mobilenhed for at få adgang til oplysninger om garanti, reservedele og andre produktoplysninger.

g233855

Denne betjeningsvejledning bruger to ord til at fremhæve oplysninger. Vigtigt henleder opmærksomheden på særlige mekaniske oplysninger, og Bemærk angiver generel information, som det er værd at lægge særligt mærke til.

Advarselssymbolet (Figur 2) vises både i denne vejledning og på maskinen for at identificere vigtige sikkerhedsmeddelelser, som du skal følge for at undgå ulykker. Dette symbol vises med ordet Fare, Advarsel eller Forsigtig.

 • Fare angiver en overhængende farlig situation, som, hvis den ikke undgås, vil resultere i dødsfald eller alvorlig personskade.

 • Advarsel angiver en potentielt farlig situation, som, hvis den ikke undgås, kan resultere i dødsfald eller alvorlig personskade.

 • Forsigtig Angiver en potentielt farlig situation, som, hvis den ikke undgås,kan resultere i mindre eller moderat personskade.

sa-black

Dette produkt overholder alle relevante EU-direktiver. Yderligere oplysninger fås i den separate produktspecifikke overensstemmelseserklæring.

Se de oplysninger fra motorproducenten, som følger med maskinen.

Nettomotormoment: Denne maskines brutto- eller nettomotormoment er fastsat af motorfabrikanten på et laboratorium i henhold til Society of Automotive Engineers (SAE) J1940 eller J2723. Som følge af de ændringer, der er foretaget for at overholde diverse sikkerheds-, emissions- og driftskrav, vil det reelle motormomentet på denne plæneklippertype være betydeligt lavere. Se de oplysninger fra motorproducenten, som følger med maskinen.

Sikkerhed

Denne maskine er designet i overensstemmelse med EN ISO 5395.

Generelt om sikkerhed

Dette produkt kan afskære hænder og fødder samt udslynge genstande. Følg altid sikkerhedsforskrifterne for at undgå alvorlig personskade.

 • Læs og forstå indholdet i denne betjeningsvejledning, før du starter motoren.

 • Hold omkringstående og børn på afstand.

 • Maskinen må aldrig betjenes eller vedligeholdes af børn eller utrænet personale. Maskinen må kun betjenes eller vedligeholdes af personer, som er ansvarlige, uddannede, fortrolige med anvisningerne og fysisk i stand til det.

 • Hold altid styrtbøjlen i den fuldt hævede, låste position, og brug sikkerhedsselen.

 • Betjen ikke maskinen i nærheden af bratte afsatser, grøfter, volde, vand og andre risikoområder eller på skråninger med en hældning på mere end 15°.

 • Hold hænder og fødder væk fra bevægelige maskinkomponenter.

 • Betjen ikke maskinen, uden at alle afskærmninger, sikkerhedskontakter og øvrige sikkerhedsanordninger er monteret og fungerer korrekt.

 • Sluk for motoren, tag nøglen ud, og vent, til alle bevægelige dele er standset, før du forlader førersædet. Lad maskinen køle af, inden du efterser, justerer, påfylder brændstof, rengør den eller stiller den til opbevaring.

Hældningsindikator

g011841

Sikkerheds- og instruktionsmærkater

Graphic

Sikkerheds- og instruktionsmærkaterne kan nemt ses af operatøren og er placeret tæt på potentielle risikoområder. Beskadigede eller bortkomne mærkater skal udskiftes.

decaloemmarkt
decalbatterysymbols
decal93-7818
decal106-5517
decal107-3069
decal112-3858
decal112-9028
decal116-5610
decal116-8588
decal109-6014
decal117-1194
decal117-3848
decal126-4363
decal126-7816
decal126-8172
decal126-9939
decal136-9024
decal136-8992
decalptosymbols
decaltransportlock
decal126-6194
decal126-6183
decal136-1305
decal136-1720
decal132-0871

Produktoversigt

g227688

Før du starter motoren og anvender maskinen, er det vigtigt, at du er fortrolig med alle maskinens betjeningsanordninger.

Kontrolpanel

g271171

Tændingskontakt

Tændingskontakten, der bruges til at starte og slukke for motoren, har 3 positioner: OFF (fra), RUN (kør) og START. Se Start af motoren.

Chokerhåndtag

Brug chokeren, før du starter en kold motor.

Gashåndtag

Gashåntaget kontrollerer motorhastigheden, og den har en trinløst regulerbar indstilling fra positionen LANGSOM til HURTIG (Figur 5).

Kontakt til regulering af skærekniv (kraftudtag)

Kontakten til regulering af skæreknive, der er markeret med et kraftudtagssymbol, indkobler og udkobler strømmen til skæreknivene (Figur 5).

Timetæller

Timetælleren registrerer, hvor mange timer motoren har kørt. Den kører, når motoren er i gang. Brug disse tal til planlægning af regelmæssig vedligeholdelse (Figur 6).

g187133

Indikatorer for sikkerhedslås

Der er symboler på timetælleren, som angiver med en sort trekant, at sikkerhedslåsekomponenten befinder sig i den korrekte position (Figur 6).

Batteriindikatorlampe

Når tændingskontakten drejes til positionen ON (til) i nogle få sekunder, vises batterispændingen i det område, hvor timerne normalt vises.

Batterilampen tændes, når tændingskontakten slås til, og når ladningen er under det korrekte driftsniveau (Figur 6).

Bevægelseshåndtag

Bevægelseshåndtagene bruges til at køre maskinen frem og tilbage og dreje den fra side til side (Figur 4).

Neutral-Lock (neutral låseposition)

Flyt bevægelseshåndtagene udad fra den midterste position til positionen NEUTRAL-LOCK (neutral låseposition), når du stiger ud af maskinen (Figur 25). Sæt altid bevægelseshåndtagene i positionen NEUTRAL-LOCK (neutral låseposition), når du standser maskinen eller efterlader den uden opsyn.

Parkeringsbremsehåndtag

Når du slukker for motoren, skal du aktivere parkeringsbremsen for at undgå, at maskinen bevæger sig ved et uheld.

Brændstofafbryderventil

Luk brændstofafbryderventilen, når maskinen transporteres eller opbevares. Se Brug af brændstofafbryderventilen.

Note: Specifikationer og design kan ændres uden forudgående varsel.

Bredde:

Uden plæneklipperskjold124 cm
Deflektor oppe144 cm
Deflektor nede171 cm

Længde:

Længde208 cm

Højde:

Styrtbøjle – oppeStyrtbøjle – nede
179 cm125 cm

Vægt:

Vægt391 til 434 kg

Redskaber/tilbehør

Der kan fås en række forskellige Toro-godkendte redskaber og tilbehør til brug sammen med maskinen, som gør den bedre og mere alsidig. Kontakt en autoriseret serviceforhandler eller en autoriseret Toro-forhandler, eller gå ind på www.Toro.com for at få en liste over alt godkendt udstyr og tilbehør.

Brug kun originale Toro-reservedele og tilbehør for at sikre optimal ydelse og sikre, at maskinen fortsat overholder sikkerhedscertificeringen. Reservedele og tilbehør, der er fremstillet af andre producenter, kan være farlige, og brug heraf kan gøre garantien ugyldig.

Betjening

Note: Maskinens venstre og højre side er som set fra den normale betjeningsposition.

Før betjening

Sikkerhedshensyn før drift

Generelt om sikkerhed

 • Maskinen må aldrig betjenes eller vedligeholdes af børn eller utrænet personale. Vær opmærksom på, at lokale forskrifter kan angive en mindstealder for operatøren. Ejeren er ansvarlig for at træne alle operatører og mekanikere.

 • Efterse området, hvor maskinen skal bruges, og fjern alle objekter, som kan forstyrre betjeningen af maskinen, eller som maskinen kan risikere at udslynge.

 • Bliv fortrolig med anvisningerne for sikker betjening af udstyret samt med betjeningsanordningerne og sikkerhedssymbolerne.

 • Kontroller, at dødemandsgreb, sikkerhedskontakter og afskærmninger er korrekt fastgjort og fungerer korrekt. Betjen ikke maskinen, hvis de ikke fungerer korrekt.

 • Sluk for motoren, tag nøglen ud, og vent, til alle bevægelige dele er standset, før du forlader førersædet. Lad maskinen køle af, inden du efterser, justerer, påfylder brændstof, rengør den eller stiller den til opbevaring.

 • Før du klipper, skal du efterse maskinen for at sikre, at klippeenhederne fungerer korrekt.

 • Vurder terrænet for at fastsætte det mest passende udstyr og relevante redskaber eller tilbehør, der kræves for at betjene maskinen korrekt og sikkert.

 • Bær korrekt beklædning, herunder beskyttelsesbriller, lange bukser, skridsikkert, kraftigt fodtøj og høreværn. Sæt langt hår op, og bær ikke løstsiddende tøj eller smykker.

 • Kør ikke med passagerer på maskinen.

 • Hold omkringstående og kæledyr på afstand af maskinen, mens den er i drift. Sluk maskinen og redskabet eller redskaberne, hvis nogen kommer ind på området.

 • Betjen ikke maskinen, medmindre alle afskærmninger og sikkerhedsanordninger, f.eks. deflektorer og hele græsopsamleren, er på plads og fungerer korrekt. Udskift slidte eller beskadigede dele, når det er nødvendigt.

Brændstofsikkerhed

 • Brændstof er meget brandfarligt og yderst eksplosivt. En brand eller eksplosion forårsaget af brændstof kan give dig eller andre forbrændinger samt medføre tingsskade.

  • For at undgå, at en statisk ladning antænder brændstoffet, skal beholderen og/eller maskinen placeres direkte på jorden, før de fyldes. De må ikke stå i et køretøj eller på andre genstande.

  • Fyld brændstoftanken udendørs på en plan grund i et åbent område, og når motoren er kold. Tør eventuelt spildt brændstof op.

  • Håndter ikke brændstof, mens du ryger eller i nærheden af åben ild eller gnister.

  • Fjern ikke brændstofdækslet, og fyld ikke brændstof på brændstoftanken, mens motoren kører eller er varm.

  • Hvis du spilder brændstof, må du ikke forsøge at starte motoren. Foretag dig ikke noget, der kan antænde brændstoffet, før dampene er spredt.

  • Opbevar brændstof i en godkendt beholder og utilgængeligt for børn.

 • Brændstof er farligt og kan være dødbringende, hvis det indtages. Længere tids udsættelse for dampe kan forårsage alvorlige skader og sygdomme.

  • Undgå længere tids indånding af dampe.

  • Hold hænder og ansigt væk fra dysen og brændstoftankens åbning.

  • Undgå at få brændstof i øjnene eller på huden.

 • Opbevar ikke maskinen eller brændstofbeholderen, hvor der er åben ild, gnister eller vågeblus som fx på en vandvarmer eller på andre apparater.

 • Fyld ikke beholdere i et køretøj eller på en lastbil eller anhænger med plastikforing. Anbring altid beholdere på jorden og et stykke væk fra køretøjet før påfyldning.

 • Fjern udstyr fra lastbilen eller anhængeren, og fyld brændstof på, mens den er på jorden. Hvis dette ikke er muligt, skal påfyldningen finde sted fra en bærbar beholder i stedet for direkte fra brændstofstanderen.

 • Betjen ikke maskinen, medmindre hele udstødningssystemet er på plads og i god driftsmæssig stand.

 • Påfyldningsdysen skal altid være i kontakt med kanten af åbningen i brændstoftanken eller -beholderen, indtil påfyldningen er afsluttet. Brug ikke låseenhed for slangespidsen.

 • Hvis du spilder brændstof på dit tøj, skal du straks skifte tøj.

 • Fyld ikke for meget brændstof på brændstoftanken. Sæt brændstofdækslet på igen, og stram det.

 • Fjern græs og andet affald fra klippeenheden, lydpotten, drevene, græsopsamleren og motorrummet for at forhindre brand. Tør spildt olie eller brændstof op.

Påfyldning af brændstof

Anbefalet brændstof

 • For at opnå de bedste resultater skal du kun bruge ren, frisk (højst 30 dage gammel) blyfri benzin med et oktantal på 87 eller højere ((R+M)/2-ratingmetode).

 • Ethanol: Benzin med op til 10 % ethanol (gasohol) eller 15 % MTBE (metyl-tertiær-butylæter) pr. volumen accepteres. Ethanol og MTBE er ikke det samme. Benzin med 15 % ethanol (E15) pr. volumen godkendes ikke til brug. Brug aldrig benzin, der indeholder mere end 10 % ethanol pr. volumen, som f.eks. E15 (indeholder 15 % ethanol), E20 (indeholder 20 % ethanol) eller E85 (indeholder op til 85 % ethanol). Hvis der anvendes ikke-godkendt benzin, kan det medføre ydelsesproblemer og/eller beskadigelse af motoren, som muligvis ikke er dækket af garantien.

 • Anvend ikke benzin, der indeholder metanol.

 • Opbevar ikke brændstof i hverken brændstoftanken eller brændstofdunke hen over vinteren, medmindre du anvender en brændstofstabilisator.

 • Fyld ikke olie i benzin.

Brug af brændstofstabilisator

Brug af brændstofstabilisator i traktoren giver følgende fordele:

 • Holder brændstof frisk i længere tid, når anvendt som anvist af stabilisatorproducenten

 • Renser motoren, når den kører.

 • Forhindrer opbygning af gummiagtige lakaflejringer i brændstofsystemet, som medfører startvanskeligheder.

  Important: Tilsæt aldrig brændstofadditiver, der indeholder metanol eller etanol.

  Tilsæt den korrekte mængde brændstofstabilisator til brændstoffet.

  Note: En brændstofstabilisator er mest effektiv, når den blandes med frisk brændstof. Brug altid brændstofstabilisator for at minimere risikoen for lakaflejringer i brændstofsystemet.

Opfyldning af brændstoftanken

 1. Parker maskinen på en plan overflade.

 2. Aktiver parkeringsbremsen.

 3. Sluk motoren, og tag nøglen ud.

 4. Rengør området rundt om brændstoftankens dæksel.

 5. Fyld brændstoftanken op til bunden af påfyldningsstudsen (Figur 7).

  Note: Fyld ikke brændstoftanken helt op. Tomrummet i tanken giver brændstoffet plads til at udvide sig.

  g036751

Udførelse af daglig vedligeholdelse

Før maskinen startes hver dag, skal procedurerne for Hver anvendelse/Dagligt udføres som beskrevet i .

Indkøring af en ny maskine

Det tager tid, før nye motorer kommer op på fuld kraft. Der er større friktion ved nye plæneklipperskjolde og drivsystemer, hvilket betyder større motorbelastning. Giv nye maskiner en indkøringstid på 40 til 50 timer for at komme op på fuld kraft for at opnå den bedste ydelse.

Anvendelse af styrtbøjlesystemet (ROPS)

Advarsel

Undgå personskade eller død pga. væltning: Hold styrtbøjlen i den fuldt hævede, låste position, og brug sikkerhedsselen.

Sørg for, at sædet er fastgjort til maskinen.

Advarsel

Du er ikke beskyttet af styrtbøjlen, når styrtbøjlen er i sænket position.

 • Sænk kun styrtbøjlen, når det er absolut nødvendigt.

 • Spænd ikke sikkerhedsselen, når styrtbøjlen er i sænket position.

 • Kør langsomt og forsigtigt.

 • Hæv styrtbøjlen, lige så snart der er plads til, at den kan hæves.

 • Kontroller omhyggeligt, om der er fri højde over dit hoved, dvs. om der er fri for grene, døråbninger, elektriske ledninger, før du kører under nogen genstand, og kom ikke i berøring med sådanne.

Sænkning af styrtbøjlen

Important: Sænk kun styrtbøjlen, når det er absolut nødvendigt.

 1. Skub frem på den øverste del af styrtbøjlen for at sænke den.

 2. Træk begge greb ud, og drej dem 90 grader, så de ikke sidder fast (Figur 8).

 3. Sænk styrtbøjlen til sænket position (Figur 8).

  g036746

Hævning af styrtbøjlen

Important: Brug altid sikkerhedsselen, når styrtbøjlen er i den hævede position.

 1. Hæv styrtbøjlen til betjeningsposition, og drej grebene, så de skubbes delvist ind i rillerne (Figur 8).

 2. Løft styrtbøjlen til helt oprejst position, samtidig med at der skubbes på den øverste del af styrtbøjlen. Derefter springer stifterne på plads, når hullerne placeres ud for stifterne (Figur 8).

 3. Tryk på styrtbøjlen, og kontroller, at begge stifter sidder fast.

Anvendelse af sikkerhedslåsesystemet

Advarsel

Hvis kontakterne til sikkerhedslåsesystemet frakobles eller bliver beskadigede, kan maskinen fungere uventet og forårsage personskade.

 • Pil ikke ved sikkerhedskontakterne.

 • Kontroller dagligt, at sikkerhedskontakterne fungerer, og udskift eventuelle beskadigede kontakter, før du betjener maskinen.

Sådan fungerer sikkerhedslåsesystemet

Sikkerhedslåsesystemet er udviklet med henblik på at forhindre motoren i at starte, medmindre følgende situationer opstår:

 • Parkeringsbremsen er aktiveret.

 • Kontakten til regulering af skæreknive (kraftudtag) er koblet fra.

 • Bevægelseshåndtagene er placeret i den NEUTRALE LåSEPOSITION.

Sikkerhedslåsesystemet er også konstrueret til at slukke motoren, når bevægelseshåndtagene flyttes fra positionen NEUTRAL-LOCK (neutral låseposition) med parkeringsbremsen aktiveret, eller hvis du rejser dig fra sædet, når kraftudtaget er indkoblet.

Timetælleren er forsynet med indikatorer, som giver brugeren besked, når låsekomponenten befinder sig i den korrekte position. Når komponenten befinder sig i den korrekte position, vises der en indikator på skærmen.

g187670

Afprøvning af sikkerhedslåsesystemet

VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
Hver anvendelse eller dagligt
 • Kontrollér sikkerhedslåsesystemet.
 • Kontroller altid sikkerhedslåsesystemet, før du betjener maskinen. Hvis sikkerhedssystemet ikke fungerer som beskrevet i det følgende, skal der straks tilkaldes en autoriseret forhandler til at reparere sikkerhedssystemet.

  1. Sæt dig i sædet, aktiver parkeringsbremsen, og flyt kontakten til regulering af skæreknive (kraftudtag) til positionen ON (til). Prøv at starte motoren – motoren bør ikke starte.

  2. Sæt dig i sædet, aktiver parkeringsbremsen, og flyt kontakten til regulering af skæreknive (kraftudtag) til positionen OFF (fra). Flyt et af bevægelseshåndtagene væk fra positionen NEUTRAL-LOCK (neutral låseposition). Prøv at starte motoren: Motoren bør ikke starte. Gentag for det andet bevægelseshåndtag.

  3. Sæt dig i sædet, aktiver parkeringsbremsen, flyt kontakten til regulering af skæreknivene (kraftudtag) til positionen OFF (fra), og flyt bevægelseshåndtagene til positionen NEUTRAL-LOCK (neutral låseposition). Start derefter motoren. Deaktiver parkeringsbremsen, indkobl kontakten til regulering af skæreknive (kraftudtag), og rejs dig derefter let fra sædet, mens motoren kører. Motoren bør nu slukke.

  4. Sæt dig i sædet, aktiver parkeringsbremsen, flyt kontakten til regulering af skæreknivene (kraftudtag) til positionen OFF (fra), og flyt bevægelseshåndtagene til positionen NEUTRAL-LOCK (neutral låseposition). Start derefter motoren. Mens motoren kører, skal et af bevægelseshåndtagene centreres og flyttes (frem eller tilbage). Motoren bør nu slukke. Gentag fremgangsmåden for det andet bevægelseshåndtag.

  5. Sæt dig i sædet, deaktiver parkeringsbremsen, flyt kontakten til regulering af skæreknivene (kraftudtag) til positionen OFF (fra), og flyt bevægelseshåndtagene til positionen NEUTRAL-LOCK (neutral låseposition). Prøv at starte motoren: Motoren bør ikke starte.

  Indstilling af sædet

  Sædet kan flyttes frem og tilbage. Anbring sædet i den stilling, hvor du har den bedste kontrol over maskinen og sidder mest behageligt (Figur 10).

  g027632

  Justering af de bageste støddæmpere

  MyRide™-ophængningssystemet kan justeres for at opnå en jævn og behagelig kørsel. Du kan justere de to bageste støddæmpere, så du hurtigt og nemt kan skifte affjedringssystemet. Indstil ophængningssystemet til den position, hvor det er mest behageligt.

  Rillerne til de bageste støddæmpere har låsepositioner til reference. Du kan placere de bageste støddæmpere hvor som helst i rillen, blot ikke i låsepositionen. Den følgende illustration viser positionen for en blød eller fast kørsel og de forskellige låsepositioner (Figur 11).

  g227753

  Note: Sørg for, at venstre og højre bageste støddæmpere altid er justeret til samme position.

  Juster bageste støddæmpere (Figur 12).

  g227752g227751

  Brug af redskaber og tilbehør

  Brug kun redskaber og tilbehør, der er godkendt af Toro.

  Hvis du tilføjer mere end ét tilbehørsmonteringssæt (dvs. skovlsættet eller universalmonteringssættet) på et af de 4 steder, der er vist i Figur 13, skal der påsættes et frontvægtsæt. Frontvægtsættet kan købes hos en autoriseret serviceforhandler.

  g037417

  Under betjening

  Sikkerhed under drift

  Generelt om sikkerhed

  • Ejeren/operatøren kan forhindre og er ansvarlig for ulykker, som kan forårsage personskade eller tingsskade.

  • Betjening af maskinen kræver din fulde opmærksomhed. Giv dig ikke i kast med aktiviteter, der afleder opmærksomheden, da dette kan medføre person- eller tingsskade.

  • Betjen ikke maskinen, hvis du er syg, træt eller påvirket af alkohol eller medicin.

  • Berøring af skærekniven kan medføre alvorlig personskade. Sluk for motoren, tag nøglen ud, og vent, til alle bevægelige dele er standset, før du forlader betjeningspositionen. Når du drejer nøglen til positionenOFF (fra), skal motoren slukkes, og skærekniven bør stoppe. Hvis den ikke standser, bør du straks holde op med at bruge maskinen og kontakte en autoriseret serviceforhandler.

  • Betjen kun maskinen i god sigtbarhed og gode vejrforhold. Betjen ikke maskinen, når der er risiko for lynnedslag.

  • Hold dine hænder og fødder væk fra klippeenhederne. Hold dig på afstand af udblæsningsåbningen.

  • Klip aldrig græs med udblæsningslugen oppe, fjernet eller ændret, medmindre der er et græssamlersystem eller kværnsæt monteret, som fungerer korrekt.

  • Slå ikke græs i bakgear, medmindre det er absolut nødvendigt. Kig altid ned og bagud, inden maskinen køres baglæns.

  • Vær ekstremt forsigtig, når du nærmer dig blinde vinkler, buske, træer eller andre genstande, der kan blokere dit udsyn.

  • Stop altid skæreknivene, når du ikke klipper.

  • Hvis maskinen rammer en genstand eller begynder at ryste, skal du straks slukke motoren, tage nøglen ud (hvis den forefindes) og vente, indtil alle bevægelige dele standser, før du efterser maskinen for skader. Foretag alle nødvendige reparationer, inden driften genoptages.

  • Sænk farten, og vær forsigtig, når du vender og krydser veje og fortove med maskinen. Hold altid tilbage for andre.

  • Før du forlader betjeningspositionen, skal du gøre følgende:

   • Parker maskinen på en plan overflade.

   • Sørg for at udkoble kraftudtaget, og sænk redskaberne.

   • Aktiver parkeringsbremsen.

   • Sluk motoren, og tag nøglen ud.

   • Vent, til alle bevægelige dele standser.

  • Betjen kun motoren i områder med god udluftning. Udstødningsgasser indeholder kulilte, som er dødbringende, hvis de indåndes.

  • Efterlad aldrig en kørende maskine uden opsyn.

  • Bugseret udstyr må kun fastgøres ved anhængertrækket.

  • Betjen ikke maskinen, medmindre alle afskærmninger og sikkerhedsanordninger, f.eks. deflektorer og hele græsopsamleren, er på plads og fungerer korrekt. Udskift slidte eller beskadigede dele, når det er nødvendigt.

  • Brug kun tilbehør og redskaber, der er godkendt af Toro.

  • Denne maskine afgiver støj på mere end 85 dBA ved operatørens ører og kan give nedsat hørelse ved længere tids anvendelse.

   g229846
  • Fjern græs og andet affald fra klippeenheden, drevene, lydpotten og motoren for at forhindre brand.

  • Start motoren, og hold fødderne på god afstand af skæreknivene.

  • Hæv aldrig plæneklipperskjoldet, mens skæreknivene kører.

  • Vær opmærksom på plæneklipperens udblæsningsbane, og ret udblæsningen væk fra andre. Undgå at udkaste materiale mod en mur eller forhindring, da materialet kan rikochettere tilbage mod operatøren.

  • Stop skæreknivene, sæt farten på maskinen ned, og vær forsigtig, når du krydser andre overflader end græs, eller når du transporterer maskinen til og fra driftsområdet.

  • Skift ikke motorens regulatorhastighed, og kør ikke motoren ved for høj hastighed.

  • Børn bliver ofte tiltrukket af maskinen og klippeaktiviteten. Gå aldrig ud fra, at børn bliver på det sted, hvor du sidst så dem.

  • Hold børn væk fra driftsområdet, og sørg for, at de er under opsyn af en ansvarlig voksen, der ikke er operatør.

  • Vær agtpågivende, og sluk maskinen, hvis børn kommer ind i driftsområdet.

  • Før du bakker eller drejer maskinen, skal du kigge ned og hele vejen rundt efter små børn.

  • Medbring ikke børn på maskinen, selv når skæreknivene ikke bevæger sig. Børn kan falde af og blive alvorligt kvæstet eller forhindre dig i at betjene maskinen på sikker vis. Børn, som tidligere har fået lov til at køre på maskinen, kan uden varsel dukke op i driftsområdet og blive kørt over af maskinen.

  Styrtbøjlesystem (ROPS) – Sikkerhed

  • Styrtbøjlesystemet er en integreret sikkerhedsanordning. Styrtbøjlekomponenter må ikke fjernes fra maskinen.

  • Sørg for, at sikkerhedsselen er spændt, og at du kan frigøre den hurtigt i nødstilfælde.

  • Hold styrtbøjlen i den fuldt hævede og låste position, og brug altid sikkerhedssele, når styrtbøjlen er oppe.

  • Kontroller omhyggeligt, om der er genstande, der befinder sig over maskinen, før du kører under dem, og undgå sammenstød med dem.

  • Udskift beskadigede styrtbøjlekomponenter. Du må ikke reparere eller ændre dem.

  • Styrtbøjlen beskytter dig ikke, når den er sænket.

  • Hvis hjulene skrider ud over kanter, stejle skrænter eller ned i vand, kan maskinen vælte, hvilket kan forårsage alvorlig personskade eller død.

  • Brug ikke sikkerhedsselen, når styrtbøjlen er nede.

  • Sænk kun styrtbøjlen, når det er absolut nødvendigt. Hæv den, lige så snart pladsen tillader det.

  • I tilfælde af væltning skal maskinen indleveres hos en autoriseret serviceforhandler med henblik på eftersyn af styrtbøjlen.

  • Anvend kun Toro-godkendt tilbehør og redskaber til styrtbøjlen.

  Sikkerhed på skråninger

  • Skråninger er en væsentlig årsag til, at føreren mister herredømmet, eller at maskinen vælter. Sådanne ulykker kan medføre alvorlige personskader, i værste tilfælde med døden til følge. Operatøren er ansvarlig for sikker betjening på skråninger. Det kræver ekstra forsigtighed at betjene maskinen på alle former for skråninger. Før maskinen betjenes på en skråning, skal du gøre følgende:

   • Gennemgå og forstå instruktionerne vedrørende skråninger i betjeningsvejledningen og på maskinen.

   • Brug en vinkelindikator til at fastslå områdets omtrentlige hældningsvinkel.

   • Betjen aldrig maskinen på skråninger med en hældning på mere end 15°.

   • Evaluer forholdene på stedet på den pågældende dag for at fastslå, om skråningen er sikker at betjene maskinen på. Brug sund fornuft og god dømmekraft, når du foretager denne evaluering. Ændringer i terrænet, såsom fugt, kan hurtigt påvirke maskinens funktion på en skråning.

  • Identificer farer ved foden af skråningen. Betjen ikke maskinen i nærheden af bratte afsatser, grøfter, volde, vand og andre risikoområder. Maskinen kan pludselig vælte, hvis et hjul kører over kanten, eller hvis en kant skrider sammen. Hold sikker afstand (to gange maskinens bredde) mellem maskinen og enhver form for farekilde. Anvend en håndplæneklipper eller en græstrimmer til at klippe græsset i disse områder.

  • Undlad at starte, standse eller vende maskinen på skråninger. Undlad at foretage pludselige hastigheds- eller retningsskift. Drej langsomt og gradvist.

  • Undlad at betjene maskinen under forhold, hvor der er tvivl om traktion, styring eller stabilitet. Vær opmærksom på, at betjening af maskinen på vådt græs, på tværs af skråninger eller ned ad bakke kan medføre, at maskinen mister traktion. Mistet traktion til drivhjulene kan forårsage udskridning og mistet bremse- og styrekontrol. Maskinen kan glide, selvom drivhjulene er stoppet.

  • Fjern eller afmærk forhindringer, såsom grøfter, huller, hjulspor, bump, sten eller andre skjulte farekilder. Højt græs kan skjule forhindringer. Ujævnt terræn kan få maskinen til at vælte.

  • Udvis ekstra forsigtighed under arbejde med tilbehør eller redskaber, såsom græssamlersystemer. Disse kan ændre maskinens stabilitet og forårsage mistet herredømme. Følg vejledningerne for modvægte.

  • Hvis det er muligt, skal skjoldet holdes sænket til jorden under betjening på skråninger. Hævning af skjoldet under betjening på skråninger kan gøre maskinen ustabil.

  g221745

  Indtag operatørpositionen.

  Brug plæneklipperskjoldet som et trin til at komme ind til operatørens position (Figur 16).

  g029797

  Betjening af parkeringsbremsen

  Aktiver altid parkeringsbremsen, når du standser maskinen eller efterlader den uden opsyn.

  Aktivering af parkeringsbremsen

  Parker maskinen på en plan overflade.

  g036754

  Deaktivering af parkeringsbremsen

  g192635

  Betjening af kontakten til regulering af skæreknivene (kraftudtag)

  Kontakten til regulering af skæreknivene (kraftudtag) starter og stopper skæreknivene og eventuelle motordrevne redskaber.

  Indkobling af kontakten til regulering af skæreknive (kraftudtag)

  Note: Indkobling af kontakten til regulering af skæreknivene (kraftudtag) med gashåndtaget i "midtvejs" position eller mindre, forårsager overdrevent stort slid på drivremmene.

  g008945

  Udkobling af kontakten til regulering af skæreknivene (kraftudtag)

  g009174

  Betjening af gashåndtaget

  Du kan flytte gashåndtaget mellem positionen FAST (hurtig) og SLOW (langsom) (Figur 21).

  Brug altid positionen FAST (hurtig), når du indkobler kraftudtaget.

  g008946

  Betjening af chokeren

  Brug chokeren, før du starter en kold motor.

  1. Træk op i chokerhåndtaget for at aktivere chokeren, før tændingskontakten tages i brug (Figur 22).

  2. Tryk chokerhåndtaget ned for at deaktivere chokeren, når motoren er startet (Figur 22).

   g008959

  Start af motoren

  Note: En varm eller brandvarm motor kræver muligvis ikke choker.

  Important: Aktiver ikke starteren i mere end 5 sekunder ad gangen. Hvis startmotoren aktiveres i mere end 5 sekunder, kan startmotoren påføres skade. Hvis motoren ikke starter, skal du vente i 10 sekunder, før du aktiverer motorstarteren igen.

  g227548

  Sluk af motoren

  Forsigtig

  Børn eller andre omkringstående kan komme til skade, hvis de flytter eller forsøger at betjene maskinen, når operatøren ikke er til stede.

  Fjern altid nøglen, og aktiver parkeringsbremsen, når du efterlader maskinen uden opsyn.

  g036839

  Important: Kontroller, at brændstofafbryderventilen er lukket, før maskinen transporteres eller opbevares, da der kan ske brændstoflækage. Aktiver parkeringsbremsen før transport. Sørg for at fjerne nøglen, da brændstofpumpen kan køre og dermed forårsage, at batteriet aflades.

  Brug af bevægelseshåndtagene

  c:\data\documentum\checkout\g004532

  Kørsel med maskinen

  Drivhjulene drejer uafhængigt af hinanden og drives af hydraulikmotorer på hver aksel. Du kan dreje en side baglæns, mens du drejer den anden forlæns, hvilket får maskinen til at rotere i stedet for at dreje. Dette forbedrer maskinens manøvredygtighed væsentligt, men der kan gå et stykke tid, før du vænner dig til, hvordan den bevæger sig.

  Gashåndtaget styrer motorens omdrejningstal målt i omdrejninger pr. minut. Indstil gashåndtaget til positionen HURTIG for at opnå den bedste ydelse. Kør altid med fuld kraft ved plæneklipning.

  Advarsel

  Maskinen kan spinde meget hurtigt. Du kan miste kontrollen over maskinen og forårsage personskade eller beskadige maskinen.

  • Udvis forsigtighed, når du drejer.

  • Sæt farten ned, før du foretager skarpe sving.

  Kørsel fremad

  Note: Motoren slukker, når du flytter traktionskontrolgrebene, mens parkeringsbremsen er aktiveret.

  Stands maskinen ved at flytte bevægelseshåndtagene til positionen NEUTRAL.

  1. Deaktiver parkeringsbremsen. Se Deaktivering af parkeringsbremsen.

  2. Flyt håndtagene til den midterste, ulåste position.

  3. Kør fremad ved langsomt at skubbe bevægelseshåndtagene fremad (Figur 26).

   g008952

  Bakning

  1. Flyt håndtagene til midterpositionen – ulåst position.

  2. Bak ved langsomt at trække bevægelseshåndtagene bagud (Figur 27).

   g008953

  Brug af sideudblæsning

  Plæneklipperen er udstyret med en hængslet græsdeflektor, der blæser det afklippede græs til siden og ned mod plænen.

  Fare

  Hvis ikke der er monteret græsdeflektor, udblæsningsdæksel eller komplet græsopsamler, udsætter du dig selv og andre for kontakt med skæreknivene og udslyngede genstande. Kontakt med plæneklipperens roterende skærekniv(e) og udslyngede genstande vil medføre personskade eller død.

  • Fjern aldrig græsdeflektoren fra plæneklipperskjoldet, da deflektoren leder materialerne ned mod plænen. Hvis græsdeflektoren beskadiges, skal den straks udskiftes.

  • Placer aldrig hænder eller fødder under plæneklipperskjoldet.

  • Forsøg aldrig at rense udblæsningsområdet eller skæreknivene, før du har sat kontakten til regulering af skæreknivene (kraftudtag) i positionen OFF (fra), drejet tændingskontakten til positionen OFF og taget nøglen ud af tændingskontakten.

  • Sørg for, at græsdeflektoren er i sænket position.

  Justering af klippehøjden

  Brug af transportlåsen

  Transportlåsen har to positioner og bruges med pedalen til skjoldløft. Der er en LåST position og en ULåST position for plæneklipperskjoldets transportposition (Figur 28).

  g037050

  Justering af klippehøjdesplit

  Juster klippehøjden fra 38 til 127 mm i intervaller på 6 mm ved at flytte klippehøjdepinden til forskellige hulplaceringer.

  1. Flyt transportlåsen til LåST position.

  2. Træd på pedalen til skjoldløft, og hæv plæneklipperskjoldet til TRANSPORTPOSITIONEN (og klippehøjdepositionen til 127 mm) som vist i Figur 29.

  3. Fjern pinden fra klippehøjdebeslaget (Figur 29).

  4. Vælg et hul i klippehøjdebeslaget, som svarer til den ønskede klippehøjde, og sæt splitten i (Figur 29).

  5. Skub til skjoldløftet, træk transportlåsegrebet tilbage, og sænk plæneklipperskjoldet langsomt.

   g036745

  Justering af antiskalperingsruller

  Hver gang klippehøjden ændres, skal antiskalperingsrullernes højde også justeres.

  Note: Juster antiskalperingsrullerne, så rullerne ikke berører jorden i normale, flade klippeområder.

  1. Parker maskinen på en plan overflade, udkobl kontakten til regulering af skæreknivene, og aktiver parkeringsbremsen.

  2. Sluk for motoren, tag nøglen ud, og vent, til alle bevægelige dele er standset, før du forlader betjeningspositionen.

  3. Juster antiskalperingsrullerne som vist i Figur 30.

   g192815
   g036848

  Tip vedrørende betjening

  Brug af hurtigindstilling af gashåndtaget

  For at opnå den bedste græsslåning og maksimal luftcirkulation skal motoren betjenes ved indstillingen HURTIG. Luft er nødvendigt for at kunne klippe græsset ordentligt, og derfor skal du ikke indstille klippehøjden for lavt eller lade plæneklipperskjoldet være helt omgivet af uklippet græs. Forsøg altid at holde 1 side af plæneklipperskjoldet fri for uklippet græs, så den nødvendige luft kan trækkes ind i plæneklipperskjoldet.

  Klipning af en græsplæne for første gang

  Klip ikke græsset helt så kort som normalt, så du kan sikre dig, at plæneklipperskjoldets klippehøjde ikke fjerner græsset helt i ujævnt terræn. Den tidligere anvendte klippehøjde er dog tit den bedste. Når du klipper græs, der er længere end 15 cm, kan det være en fordel at klippe græsset to gange for at sikre en acceptabel klippekvalitet.

  Klip af en tredjedel af græsstråets længde

  Du opnår det bedste resultat ved kun at klippe en tredjedel af græsstråets længde. Det anbefales ikke at klippe mere end dette, medmindre græsbevoksningen er spredt, eller det er sent på efteråret, hvor græsset ikke længere vokser så hurtigt.

  Skift klipperetning

  Skift mellem klipperetningen for at sikre, at græsset fortsætter med at vokse lodret. Dette medvirker også til at sprede det afklippede græs, hvilket øger nedbrydningen og gødningseffekten.

  Slå græs med de korrekte intervaller

  Græs vokser med forskellig hastighed på forskellige tider af året. Hvis du vil bevare den samme klippehøjde, skal græsset slås oftere i det tidlige forår. Når græssets væksthastighed falder midt på sommeren, skal du ikke slå græsset så tit. Hvis du ikke har mulighed for at slå græs over en længere periode, skal du først slå det med en høj klippehøjde og derefter igen to dage senere med en lavere højdeindstilling.

  Brug af en langsommere klippehastighed

  Klipningskvaliteten kan forbedres ved at køre langsommere under visse forhold.

  Undgå at klippe græsset for kort

  Når du klipper en ujævn plæne, skal du hæve klippehøjden for at undgå at skalpere plænen.

  Standsning af maskinen

  Hvis fremdriften af maskinen standses, mens græsslåningen er i gang, kan du risikere, at der falder en klump afklippet græs ned på plænen. Dette kan undgås ved at flytte maskinen hen til et tidligere klippet område, mens knivene er aktiveret, eller du kan deaktivere plæneklipperskjoldet, mens du kører fremad.

  Hold undersiden af plæneklipperskjoldet ren

  Fjern afklippet græs og snavs fra undersiden af plæneklipperskjoldet efter hver anvendelse. Hvis græs og snavs ophober sig i plæneklipperskjoldet, bliver kvaliteten af græsslåningen utilfredsstillende med tiden.

  Vedligeholdelse af kniven(e)

  Hold skærekniven(e) skarp(e) gennem hele græsslåningssæsonen, da en skarp skærekniv skærer græsset rent af uden at rive det over eller få det til at flosse. Hvis græsset rives over eller flosser, bliver spidserne brune, hvilket hæmmer væksten og øger risikoen for sygdom. Kontroller skæreknivene for skarphed hver gang efter brug samt for slid og beskadigelse. Fil eventuelle hakker ned, og slib skæreknivene, hvis det er nødvendigt. Hvis en skærekniv er beskadiget eller slidt, skal den udskiftes med det samme med en original Toro-kniv.

  Efter betjening

  Sikkerhed efter drift

  Generelt om sikkerhed

  • Sluk for motoren, tag nøglen ud, og vent, til alle bevægelige dele er standset, før du forlader førersædet. Lad maskinen køle af, inden du efterser, justerer, påfylder brændstof, rengør den eller stiller den til opbevaring.

  • Fjern græs og andet affald fra klippeenheden, lydpotten, drevene, græsopsamleren og motorrummet for at forhindre brand. Tør spildt olie eller brændstof op.

  • Luk for brændstoftilførslen, og tag nøglen ud, før maskinen opbevares eller transporteres.

  Brug af brændstofafbryderventilen

  Luk brændstofafbryderventilen ved transport, vedligeholdelse og opbevaring (Figur 32).

  Kontroller, at brændstofafbryderventilen er åben, når motoren startes.

  g036849g008948

  Brug af drivhjulets udløsningsventiler

  Advarsel

  Hænderne kan blive viklet ind i de roterende drivkomponenter under motorskjoldet, hvilket kan medføre alvorlig personskade.

  Sluk for motoren, tag nøglen ud, og vent, til alle bevægelige dele standser, før drivhjulets udløsningsventiler tilgås.

  Advarsel

  Motoren og de hydrauliske drivenheder kan blive meget varme. Berøring af en varm motor eller hydrauliske drivenheder kan medføre alvorlige forbrændinger.

  Vent på, at motoren og de hydrauliske drivenheder er kølet helt ned, før drivhjulets udløsningsventiler tilgås.

  Drivhjulets udløsningsventiler er placeret på venstre og højre side under motorskjoldet.

  1. Parker maskinen på en plan overflade, udkobl kontakten til regulering af skæreknivene, og aktiver parkeringsbremsen.

  2. Sluk for motoren, tag nøglen ud, og vent, til alle bevægelige dele er standset, før du forlader betjeningspositionen.

  3. Find omløbshåndtagene bag sædet, nede på venstre og højre side af stellet.

  4. Skub maskinen ved at flytte begge omløbsknapper bagud og låse dem på plads (Figur 33).

  5. Deaktiver parkeringsbremsen, inden maskinen skubbes.

   g035062
  6. Flyt omløbsknapperne til FREMAD, og lås dem på plads for at køre maskinen (Figur 33).

  Transport af maskinen

  Brug en robust anhænger eller lastbil til at transportere maskinen. Brug en rampe med fuld bredde. Kontroller, at anhængeren eller lastbilen er udstyret med alle de nødvendige bremser, lys og de nødvendige skilte i henhold til lovgivningen. Læs alle sikkerhedsoplysninger omhyggeligt. Disse oplysninger kan hjælpe dig eller omkringstående personer med at undgå at komme til skade. Følg de lokale forskrifter vedr. krav til anhænger og bindepunkter.

  Advarsel

  Kørsel på gader og veje uden blinklys, lygter, refleksmarkeringer eller et skilt om langsomtgående køretøj kan føre til ulykker og forårsage personskade.

  Kør ikke maskinen på offentlige gader og veje.

  Valg af anhænger

  Advarsel

  Pålæsning af en maskine på en anhænger eller lastbil øger risikoen for at vippe og kan forårsage alvorlig personskade eller død (Figur 34).

  • Brug kun en rampe med fuld bredde. Brug ikke individuelle ramper til hver side af maskinen.

  • Overskrid ikke en vinkel på 15 grader mellem rampen og jorden eller mellem rampen og anhænger eller lastbil.

  • Sørg for, at rampen er mindst fire gange så lang som anhængerens højde eller lastbilens ladhøjde og ned til jorden. Dette sikrer, at rampens vinkel ikke overstiger 15 grader på plan grund.

  g027996

  Læsning af maskinen

  Advarsel

  Pålæsning af en maskine på en anhænger eller lastbil øger risikoen for at vippe og kan forårsage alvorlig personskade eller død.

  • Vær ekstra forsigtig, når maskinen køres på en rampe.

  • Bak maskinen op ad rampen, og kør den fremad ned ad rampen.

  • Undgå pludselig acceleration eller deceleration når maskinen køres op på en rampe. Dette kan forårsage, at man mister kontrollen eller øge risikoen for at vælte.

  1. Hvis du bruger en anhænger, skal du fastgøre den til trækkøretøjet og sætte sikkerhedskæderne på.

  2. Tilslut om nødvendigt anhængerens bremser og lygter.

  3. Sænk rampen, og sørg for, at vinklen mellem rampen og jorden ikke overstiger 15 grader (Figur 34).

  4. Bak maskinen op ad rampen (Figur 35).

   g028043
  5. Sluk for motoren, tag nøglen ud, og aktiver parkeringsbremsen.

  6. Fastgør maskinen i nærheden af de forreste styrehjul og den bageste kofanger med remme, kæder, kabler eller reb (Figur 36). Der henvises til de lokale regler for bindepunkter.

   g227761

  Aflæsning af maskinen

  1. Sænk rampen, og sørg for, at vinklen mellem rampen og jorden ikke overstiger 15 grader (Figur 34).

  2. Kør maskinen fremad ned ad rampen (Figur 35).

  Vedligeholdelse

  Sikkerhed ved vedligeholdelse

  • Hvis du lader nøglen sidde i kontakten, kan andre personer utilsigtet komme til at starte motoren og forårsage alvorlig personskade på dig eller andre omkringstående. Tag nøglen ud af tændingen, før vedligeholdelsesarbejde påbegyndes.

  • Før du forlader førersædet, skal du gøre følgende:

   • Parker maskinen på en plan overflade.

   • Udkobl drevene.

   • Aktiver parkeringsbremsen.

   • Sluk motoren, og tag nøglen ud.

   • Vent, til maskinens komponenter er kølet ned, før du udfører vedligeholdelse.

  • Lad ikke personer, som ikke er uddannet dertil, udføre service på maskinen.

  • Hold hænder og fødder væk fra bevægelige dele og varme overflader. Undgå om muligt at foretage justeringer, mens motoren kører.

  • Tag forsigtigt trykket af komponenter, hvori der er oplagret energi.

  • Kontroller parkeringsbremsens funktion hyppigt. Juster og efterse den efter behov.

  • Pil aldrig ved sikkerhedsanordningerne. Efterse regelmæssigt, at de fungerer korrekt.

  • Fjern græs og snavs fra klippeenheden, lydpotten, drevene, græsopsamleren og motorrummet for at forhindre brand.

  • Tør spildt olie eller brændstof, og fjern snavs vædet med brændstof op.

  • Brug ikke udelukkende hydrauliske eller mekaniske donkrafte til at understøtte maskinen. Maskinen skal understøttes med donkrafte, når du hæver maskinen.

  • Hold alle dele i god driftsmæssig stand og alle beslag tilspændt, ikke mindst skæreknivsbeslag. Udskift alle slidte eller beskadigede mærkater.

  • Frakobl batteriet, før maskinen repareres. Frakobl minuspolen først og pluspolen sidst. Tilslut pluspolen først og minuspolen sidst.

  • Brug kun originale Toro-reservedele og tilbehør for at sikre optimal ydelse. Reservedele og tilbehør, der er fremstillet af andre producenter, kan være farlige, og brug heraf kan ugyldiggøre garantien.

  Skema over anbefalet vedligeholdelse

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  Efter de første 75 timer
 • Udskift hydrauliksystemets filtre og væske.
 • Hver anvendelse eller dagligt
 • Kontrollér sikkerhedslåsesystemet.
 • For Kawasaki-motorer – kontroller motorens olieniveau.
 • Rengør luftindtagsskærmen.
 • Rengør motorskærmen og området omkring motoren.
 • Rengør omkring motorens udstødningssystem.
 • Kontroller sikkerhedsselen.
 • Kontroller styrtbøjlegrebene.
 • Kontroller hydraulikvæskestanden i ekspansionsbeholderen.
 • Eftersyn af skæreknivene.
 • Rengør plæneklipperskjoldet.
 • For hver 25 timer
 • Smør de forreste styrehjuls aksler.(oftere under støvede eller snavsede forhold).
 • For hver 50 timer
 • Smør drejeskiven til pumpens styreremskive.
 • Kontroller gnistskærmen (hvis der er en monteret).
 • Kontroller dæktrykket.Kun til maskiner med luftfyldte dæk.
 • Kontroller remmene for revner og slitage.
 • For hver 100 timer
 • For Kawasaki-motorer – skift motorolien(oftere under støvede eller snavsede forhold).
 • For Kawasaki-motorer – udskift eller rengør tændrøret, og juster gabet.
 • For hver 200 timer
 • For Kawasaki-motorer: skift motoroliefilteret(oftere under støvede eller snavsede forhold).
 • For hver 250 timer
 • For Kawasaki-motorer – udskift det primære luftfilter(oftere under støvede eller snavsede forhold).
 • For Kawasaki-motorer – kontroller sikkerhedsluftfilteret(oftere under støvede eller snavsede forhold).
 • Efter den første udskiftning: Udskift hydrauliksystemets filtre og væske, når du bruger Mobil 1 15W50-væske.(Udskift hyppigere under snavsede eller støvede forhold)
 • For hver 500 timer
 • For Kawasaki-motorer – udskift sikkerhedsluftfilteret(oftere under støvede eller snavsede forhold).
 • Udskift filteret til emissionsluftindsugning.
 • Udskiftning af brændstoffilteret(Oftere i støvede, snavsede omgivelser).
 • Kontroller justeringen af parkeringsbremsen.
 • Efter den første udskiftning: Udskift hydrauliksystemets filtre og væske, når du bruger Toro® HYPR-OIL™ 500-væske.(Udskift hyppigere under snavsede eller støvede forhold)
 • En gang om måneden
 • Kontroller batteriopladningen.
 • Årlig eller før opbevaring
 • Maling af beskadigede overflader.
 • Kontroller alle ovennævnte vedligeholdelsesprocedurer før opbevaring.
 • Important: Se betjeningsvejledningen til motoren for at få yderligere oplysninger om procedurer for vedligeholdelse.

  Forsigtig

  Hvis du lader nøglen sidde i kontakten, kan andre personer utilsigtet komme til at starte motoren og forårsage alvorlig personskade på dig eller andre omkringstående.

  Sluk motoren, og tag nøglen ud af tændingen, før du foretager vedligeholdelse.

  Tiltag forud for vedligeholdelse

  Frigivelse af plæneklipperskjoldets gardin

  Løsn gardinets øverste bolt for at udløse plæneklipperskjoldets gardin og få adgang til den øverste del af plæneklipperskjoldet (Figur 37). Spænd bolten efter vedligeholdelse for at montere gardinet.

  g193016

  Afmontering af plademetalafskærmningen

  Løsn de 2 forreste bolte, og afmonter plademetalafskærmningen for at få adgang til plæneklipperremmene og -spindlerne (Figur 38). Monter plademetalafskærmningen, og spænd boltene efter udførsel af vedligeholdelse.

  g192921

  Smøring

  Smøring af maskinen

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  For hver 25 timer
 • Smør de forreste styrehjuls aksler.(oftere under støvede eller snavsede forhold).
 • For hver 50 timer
 • Smør drejeskiven til pumpens styreremskive.
 • Smør maskinen hyppigere under støvede eller snavsede forhold.

  Fedttype: Litiumfedt nr. 2 eller molybdænbaseret fedt

  1. Parker maskinen på en plan overflade, udkobl kontakten til regulering af skæreknivene, og aktiver parkeringsbremsen. Se Betjening af parkeringsbremsen.

  2. Sluk for motoren, tag nøglen ud, og vent, til alle bevægelige dele er standset, før du forlader betjeningspositionen.

  3. Rengør smøreniplerne med en klud.

   Note: Skrab eventuel maling af forsiden på fittingen/-erne.

  4. Smør pumpens styreremskivedrejeled med 1 til 2 pumpefulde fedt (Figur 39).

  5. Smør de forreste styrehjuls aksler (Figur 39).

   g188563
  6. Tør overskydende smørefedt op.

  Motorvedligeholdelse

  Motorsikkerhed

  • Hold hænder og fødder, ansigt og tøj samt andre kropsdele væk fra lydpotten og andre varme overflader. Vent, til motorkomponenterne er kølet ned, før du udfører vedligeholdelsesarbejde.

  • Skift ikke motorens regulatorhastighed, og kør ikke motoren ved for høj hastighed.

  Eftersyn af luftfilteret

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  For hver 250 timer
 • For Kawasaki-motorer – udskift det primære luftfilter(oftere under støvede eller snavsede forhold).
 • For Kawasaki-motorer – kontroller sikkerhedsluftfilteret(oftere under støvede eller snavsede forhold).
 • For hver 500 timer
 • For Kawasaki-motorer – udskift sikkerhedsluftfilteret(oftere under støvede eller snavsede forhold).
 • Note: Udfør service på luftfilteret hyppigere, hvis maskinen anvendes under meget snavsede eller støvede forhold.

  Afmontering af filtrene

  1. Parker maskinen på en plan flade, udkobl kontakten til regulering af skæreknivene (kraftudtag), og aktiver parkeringsbremsen.

  2. Sluk for motoren, tag nøglen ud, og vent, til alle bevægelige dele er standset, før du forlader betjeningspositionen.

  3. Åbn låsene på luftfilteret, og træk luftfilterdækslet af luftfilterhuset (Figur 40).

   g001883
  4. Rens luftfilterdækslet indvendigt med trykluft.

  5. Skub forsigtigt primærfilteret ud af luftfilterhuset (Figur 40).

   Note: Undgå at ramme husets side med filteret.

  6. Fjern kun sikkerhedsfilteret med henblik på udskiftning.

  Eftersyn af filterene

  1. Efterse sikkerhedsfilteret. Hvis det er snavset, skal både sikkerheds- og primærfilteret.

   Important: Forsøg ikke at rense sikkerhedsfilteret. Hvis sikkerhedsfilteret er beskidt, er primærfilteret beskadiget.

  2. Efterse primærfilteret for skader ved at kigge ind i filteret, mens du lyser med skarpt lys på filterets udvendige side. Hvis primærfilteret er beskidt, bøjet eller beskadiget, skal det udskiftes.

   Note: Huller i filteret ses som lyse pletter. Rengør ikke primærfilteret.

  Montering af filtrene

  Important: For at undgå motorskade skal begge luftfiltre og dækslet altid være monteret, når motoren betjenes.

  1. Hvis du installerer nye filtre, skal du kontrollere hvert filter for beskadigelse opstået under forsendelsen.

   Note: Benyt ikke et beskadiget filter.

  2. Hvis du skal udskifte det indre filter, skal du forsigtigt skyde det ind i filterhuset (Figur 40).

  3. Skub forsigtigt primærfilteret over sikkerhedsfilteret (Figur 40).

   Note: Sørg for, at primærfilteret er helt på plads ved at skubbe på filterets yderste kant, mens det installeres.

   Important: Tryk ikke på den bløde del i midten af filteret.

  4. Monter luftfilterdækslet, og fastgør låsene (Figur 40).

  Serviceeftersyn af motorolien

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  Hver anvendelse eller dagligt
 • For Kawasaki-motorer – kontroller motorens olieniveau.
 • For hver 100 timer
 • For Kawasaki-motorer – skift motorolien(oftere under støvede eller snavsede forhold).
 • For hver 200 timer
 • For Kawasaki-motorer: skift motoroliefilteret(oftere under støvede eller snavsede forhold).
 • Motoroliespecifikationer

  Olietype: Selvrensende olie (API-service SF, SG, SH, SJ eller SL)

  Krumtaphusets kapacitet:1,8 l uden oliefilteret, 2,1 l med oliefilteret

  Viskositet: Se nedenstående tabel.

  g037096

  Note: Selvom 10W-40-motorolie anbefales til de fleste forhold, kan det være nødvendigt at skifte olieviskositet for at tage højde for atmosfæriske forhold. Ved at bruge 20W-50-motorolie i højere omgivelsestemperaturer kan olieforbruget reduceres.

  Kontrol af motoroliestanden

  Note: Kontroller olien, mens motoren er kold.

  Important: Hvis du fylder for meget eller for lidt olie på motorens krumtaphus og starter motoren, risikerer du, at motoren beskadiges.

  1. Parker maskinen på en plan flade, udkobl kontakten til regulering af skæreknivene (kraftudtag), og aktiver parkeringsbremsen.

  2. Sluk for motoren, tag nøglen ud, og vent, til alle bevægelige dele er standset, før du forlader betjeningspositionen.

   Note: Sørg for, at motoren er afkølet, så olien har haft tid til at løbe ned i sumpen.

  3. Rengør området omkring oliepåfyldningsdækslet og målepinden, før målepinden tages ud, for at undgå, at der kommer snavs, græs osv. i motoren (Figur 42).

  g036856g311705

  Skift af motorolien

  Note: Bortskaf den brugte olie på et genbrugsanlæg.

  1. Start motoren, og lad den køre i fem minutter.

   Note: På denne måde opvarmes olien, så den bliver lettere at aftappe.

  2. Parker maskinen, så dræningssiden er lidt lavere end den modsatte side. På denne måde sikres det, at al olien aftappes.

  3. Udkobl kontakten til regulering af skæreknivene (kraftudtag), og aktiver parkeringsbremsen.

  4. Sluk for motoren, tag nøglen ud, og vent, til alle bevægelige dele er standset, før du forlader betjeningspositionen.

  5. Dræn olien fra motoren (Figur 43).

   g036856g027734
  6. Hæld langsomt ca. 80 % af den angivne olie i påfyldningsrøret, og tilsæt langsomt ekstra olie, så oliestanden når op til mærket Full (fuld) (Figur 44).

   g235264
  7. Start motoren, og kør til et plant område.

  8. Kontroller oliestanden igen.

  Skift af motoroliefilteret

  1. Dræn olien fra motoren. Se Skift af motorolien.

  2. Skift motoroliefilteret (Figur 45).

   g036856g027477

   Note: Sørg for, at oliefilterpakningen berører motoren, og drej derefter oliefilteret en ekstra ¾ omgang.

  3. Fyld krumtaphuset med den korrekte nye type olie. Se Motoroliespecifikationer.

  Serviceeftersyn af tændrøret/tændrørene

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  For hver 100 timer
 • For Kawasaki-motorer – udskift eller rengør tændrøret, og juster gabet.
 • Sørg for, at gnistgabet mellem midter- og sideelektroden er korrekt, før tændrøret monteres. Brug en tændrørsnøgle til at afmontere og montere tændrøret og en søgelære til at kontrollere og justere gnistgabet. Monter om nødvendigt et nyt tændrør.

  Tændrørstype: NGK® BPR4ES eller tilsvarende

  Gnistgab: 0,75 mm

  Afmontering af tændrøret/-ene

  1. Parker maskinen på en plan flade, udkobl kontakten til regulering af skæreknivene (kraftudtag), og aktiver parkeringsbremsen.

  2. Sluk for motoren, tag nøglen ud, og vent, til alle bevægelige dele er standset, før du forlader betjeningspositionen.

  3. Rengør området omkring bunden af tændrøret for at forhindre, at der slipper snavs og materiale ind i motoren.

  4. Find og fjern tændrøret/-ene som vist i Figur 46.

   g036857g027478

  Kontrol af tændrøret/-ene

  Important: Rengør ikke tændrøret/tændrørene. Udskift altid tændrøret/tændrørene, når det/de har: en sort belægning, slidte elektroder, oliefilm eller revner.

  Hvis der kan ses en lys brun eller grå farve på isolatoren, fungerer motoren korrekt. En sort belægning på isoleringen betyder normalt, at luftfilteret er snavset.

  Indstil gnistgabet til 0,76 mm.

  g206628

  Montering af tændrøret/tændrørene

  g027661

  Rensning af kølesystemet

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  Hver anvendelse eller dagligt
 • Rengør luftindtagsskærmen.
  1. Parker maskinen på en plan flade, udkobl kontakten til regulering af skæreknivene (kraftudtag), og aktiver parkeringsbremsen.

  2. Sluk for motoren, tag nøglen ud, og vent, til alle bevægelige dele er standset, før du forlader betjeningspositionen.

  3. Fjern luftfilteret fra motoren.

  4. Fjern motorskærmen.

  5. Sæt luftfilteret i filterbasen for at forhindre, at der trænger snavs ind i luftindtaget.

  6. Fjern snavs og græs fra delene.

  7. Fjern luftfilteret, og monter motorskærmen.

  8. Isæt luftfilteret.

  Rensning af motorskærm

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  Hver anvendelse eller dagligt
 • Rengør motorskærmen og området omkring motoren.
 • Rengør omkring motorens udstødningssystem.
 • Eventuelt ophobet græs, snavs eller andet affald skal fjernes fra motorskærmen, udstødningssystemet og området omkring motoren før hver brug. Dette sikrer tilstrækkelig køling og korrekt motoromdrejningstal, hvilket mindsker risikoen for overophedning og mekanisk beskadigelse af motoren.

  Kontrol af gnistskærmen

  Til maskiner med gnistskærm
  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  For hver 50 timer
 • Kontroller gnistskærmen (hvis der er en monteret).
 • Advarsel

  Varme komponenter i udstødningssystemet kan antænde brændstofdampe – også efter motoren slukkes. Varme partikler, der udstødes under motordriften, kan antænde brandfarlige materialer, hvilket kan forårsage personskade eller tingskade.

  Påfyld ikke og kør ikke motoren, hvis gnistskærmen ikke er monteret.

  1. Parker maskinen på en plan overflade, udkobl kraftudtaget, og aktiver parkeringsbremsen.

  2. Sluk for motoren, tag nøglen ud, og vent, til alle bevægelige dele er standset, før du forlader betjeningspositionen.

  3. Vent på, at lydpotten er kølet ned.

  4. Hvis der konstateres brud på gitteret eller svejsningerne, skal gnistskærmen udskiftes.

  5. Hvis gitteret er tilstoppet, skal gnistskærmen fjernes, løse partikler skal rystes ud af gnistskærmen, og gitteret skal rengøres med en stålbørste (læg om nødvendigt gitteret i blød i et opløsningsmiddel).

  6. Monter gnistskærmen på udstødningsåbningen.

  Udskiftning af filteret til emissionsluftindsugning

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  For hver 500 timer
 • Udskift filteret til emissionsluftindsugning.
  1. Parker maskinen på en plan flade, udkobl kontakten til regulering af skæreknivene (kraftudtag), og aktiver parkeringsbremsen.

  2. Sluk for motoren, tag nøglen ud, og vent, til alle bevægelige dele er standset, før du forlader betjeningspositionen.

  3. Fjern filteret fra udluftningsslangen.

  4. Sæt et nyt filter på enden af udluftningsslangen.

  Vedligeholdelse af brændstofsystem

  Fare

  Under visse forhold er brændstof meget brandfarligt og yderst eksplosivt. En brand eller eksplosion forårsaget af brændstof kan give dig eller andre forbrændinger samt medføre tingsskade.

  Se Brændstofsikkerhed for at få en samlet liste over brændstofrelaterede forholdsregler.

  Udskiftning af brændstoffiltrene

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  For hver 500 timer
 • Udskiftning af brændstoffilteret(Oftere i støvede, snavsede omgivelser).
 • Important: Monter brændstofslangerne, og fastgør dem med plastikbånd på samme måde, som de oprindeligt var monteret fra fabrikken, så brændstofslangen holdes væk fra komponenter, der kan forårsage brændstofslangeskader.

  Brændstoffilteret er placeret i nærheden af motoren foran til venstre på motoren.

  1. Parker maskinen på en plan flade, udkobl kontakten til regulering af skæreknivene (kraftudtag), og aktiver parkeringsbremsen.

  2. Sluk for motoren, tag nøglen ud, og vent, til alle bevægelige dele er standset, før du forlader betjeningspositionen.

  3. Lad maskinen køle af.

  4. Luk brændstofafbryderventilen under sædet.

  5. Udskift brændstoffilteret (Figur 49).

   Note: Kontroller, at mærkerne på filteret følger brændstoffets strømningsretning.

   g033082
  6. Åbn brændstofafbryderventilen.

  Serviceeftersyn af brændstoftanken

  Forsøg ikke at tømme brændstoftanken. Sørg for, at en autoriseret serviceforhandler tømmer brændstoftanken og efterser komponenterne i brændstofsystemet.

  Vedligeholdelse af elektrisk system

  Elektrisk system – Sikkerhed

  • Frakobl batteriet, før maskinen repareres. Frakobl minuspolen først og pluspolen sidst. Tilslut pluspolen først og minuspolen sidst.

  • Oplad batterier på et åbent sted med god ventilation, væk fra gnister og åben ild. Træk stikket til opladeren ud af stikkontakten, før du slutter den til eller kobler den fra batteriet. Brug beskyttelsesdragt og isoleret værktøj.

  Serviceeftersyn af batteriet

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  En gang om måneden
 • Kontroller batteriopladningen.
 • Afmontering af batteriet

  Advarsel

  Batteripoler eller metalværktøj kan kortslutte mod maskinens metaldele og forårsage gnister. Gnister kan få batterigasserne til at eksplodere og medføre personskade.

  • Når batteriet skal fjernes eller monteres, må batteriets poler ikke berøre nogen metaldele på maskinen.

  • Metalværktøj må ikke kortslutte mellem batteripolerne og maskinens metaldele.

  Advarsel

  Ukorrekt afmontering af kablerne fra batteriet kan danne gnister og beskadige maskinen og kablerne. Gnister kan få batterigasserne til at eksplodere og medføre personskade.

  • Frakobl altid batteriets (sorte) minuskabel, før du frakobler det røde pluskabel.

  • Tilslut altid batteriets røde pluskabel, før du tilslutter det sorte minuskabel.

  1. Parker maskinen på en plan flade, udkobl kontakten til regulering af skæreknivene (kraftudtag), og aktiver parkeringsbremsen.

  2. Sluk for motoren, tag nøglen ud, og vent, til alle bevægelige dele er standset, før du forlader betjeningspositionen.

  3. Afmonter batteriet som vist i Figur 50.

   g036853g036855

  Opladning af batteriet

  Advarsel

  Opladning af batteriet producerer gasser, der kan eksplodere.

  Der må aldrig ryges i nærheden af batteriet, og gnister og åben ild skal holdes væk fra batteriet.

  Important: Batteriet skal altid være fuldt opladet (en vægtfylde på 1,265). Dette er særlig vigtigt for at forhindre, at batteriet bliver beskadiget, når temperaturen er under 0 °C.

  1. Fjern batteriet fra chassiset. Se Afmontering af batteriet.

  2. Oplad batteriet i 10 til 15 minutter ved 25 til 30 A eller 30 minutter ved 10 A.

   Note: Batteriet må ikke overoplades.

  3. Når batteriet er fuldt opladet, skal du tage opladeren ud af stikkontakten og dernæst koble opladningskablerne fra batteriets poler (Figur 51).

  4. Monter batteriet i maskinen, og tilslut batterikablerne. Se Montering af batteriet.

   Note: Kør ikke maskinen med batteriet frakoblet – der kan opstå elektriske skader.

   g000960

  Montering af batteriet

  1. Placer batteriet i bakken, så polerne vender væk fra hydrauliktanken (Figur 50).

  2. Slut batteriets (røde) pluskabel til batteriets pluspol (+).

  3. Tilslut batteriets (sorte) minuskabel og jordledningen til batteriets minuspol (–).

   Note: MyRide-maskiner: Sørg for, at jordkablet ikke gnider mod slæbearmen eller det nederste stødbeslag (Figur 53).

   g236732
  4. Fastgør kablerne med 2 bolte, 2 spændeskiver og 2 låsemøtrikker (Figur 50).

  5. Før den røde klemme over på batteriets pluspol (+).

  6. Fastgør batteriet med gummistroppen (Figur 50).

  Serviceeftersyn af sikringerne

  Det elektriske system er beskyttet af sikringer. Det kræver ingen vedligeholdelse, men hvis en sikring springer, skal du efterse komponenten og kredsløbet for fejl eller kortslutning.

  Sikringerne er placeret på højre konsol ved siden af sædet (Figur 53).

  1. En sikring udskiftes ved at trække den ud og fjerne den.

  2. Isæt en ny sikring (Figur 53).

   g036858

  Vedligeholdelse af drivsystem

  Kontrol af sikkerhedsselen

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  Hver anvendelse eller dagligt
 • Kontroller sikkerhedsselen.
 • Efterse sikkerhedsselen for slid og flænger, og kontroller, at oprulleren og spændet fungerer korrekt. Udskift sikkerhedsselen, hvis den er beskadiget.

  Kontrol af styrtbøjlegrebene

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  Hver anvendelse eller dagligt
 • Kontroller styrtbøjlegrebene.
 • Advarsel

  Undgå personskade eller død pga. væltning: Hold styrtbøjlen i den fuldt hævede, låste position, og brug sikkerhedsselen.

  Sørg for, at sædet er fastgjort til maskinen.

  • Kontroller, at både monteringsboltene/-møtrikkerne og grebene er i god driftsmæssig stand.

  • Sørg for, at grebene er fuldt tilkoblet styrtbøjlen i den hævede position.

   Note: Den øvre bøjle på styrtbøjlen skal muligvis skubbes fremad eller trækkes bagud for at få begge greb helt i (Figur 54 og Figur 55).

  g036746
  g034593

  Justering af sporingen

  1. Udkobl kontakten til regulering af skæreknivene (kraftudtag).

  2. Kør til et åbent, plant område, og flyt bevægelseshåndtagene til den NEUTRALE LåSEPOSITION.

  3. Placer gashåndtaget midtvejs mellem positionen FAST (hurtig) og SLOW (langsom).

  4. Flyt begge bevægelseshåndtag frem, indtil de begge rammer stoppene i T-rillen.

  5. Kontroller, hvilken vej maskinen sporer.

  6. Hvis maskinen sporer til højre, skal den sekskantede nøgle på 4,76 mm igennem adgangshullet i højre forreste dækselpanel, og sporingsskruen skal drejes med eller mod uret for at justere grebets kørsel (Figur 56).

  7. Hvis maskinen sporer til venstre, skal den sekskantede nøgle på 4,76 mm igennem adgangshullet i højre forreste dækselpanel, og sporingsskruen skal drejes med eller mod uret for at justere grebets kørsel (Figur 56).

  8. Kør maskinen, og kontroller den fulde fremadgående sporing.

  9. Gentag denne justering, indtil sporingen er korrekt.

   g035859

  Kontrol af dæktrykket

  Kun til maskiner med luftfyldte dæk
  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  For hver 50 timer
 • Kontroller dæktrykket.Kun til maskiner med luftfyldte dæk.
 • Oprethold et lufttryk i styrehjuls- og bagdækkene på 0,9 bar. Ujævnt dæktryk kan forårsage ujævn klipning. Dæktrykket skal kontrolleres, når dækkene er kolde. På denne måde fås den mest præcise trykmåling.

  g001055

  Kontrol af hjullåsemøtrikkerne

  Kontroller og tilspænd hjullåsemøtrikkerne med et moment på 122-136 Nm.

  Vedligeholdelse af bremser

  Justering af parkeringsbremsen

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  For hver 500 timer
 • Kontroller justeringen af parkeringsbremsen.
 • Note: Udfør denne procedure, hver gang du fjerner eller udskifter en bremsekomponent.

  1. Parker maskinen på en plan flade, udkobl kontakten til regulering af skæreknivene (kraftudtag), og aktiver parkeringsbremsen.

  2. Sluk for motoren, tag nøglen ud, og vent, til alle bevægelige dele er standset, før du forlader betjeningspositionen.

  3. Sæt maskinen op til at blive skubbet manuelt. Se Brug af drivhjulets udløsningsventiler.

  4. Løft maskinens bagende, og understøt maskinen med donkrafte.

   Advarsel

   Det kan være farligt udelukkende at benytte mekaniske eller hydrauliske donkrafte til at understøtte en hævet maskine i forbindelse med eftersyn eller vedligeholdelse, eftersom donkraftene muligvis ikke kan yde tilstrækkelig støtte eller kan svigte, hvilket kan få maskinen til at styrte ned og forårsage alvorlig personskade.

   Stol ikke udelukkende på mekaniske eller hydrauliske donkrafte til støtte. Anvend tilstrækkeligt med donkrafte eller lignende støtte.

  5. Aktiver, og deaktiver parkeringsbremsen, og kontroller hvert drivdæk for at sikre, at hver bremse indkobler og udkobler.

  6. Hvis en justering er nødvendig, skal parkeringsbremsen deaktiveres. Fjern låseclipsen fra bremseforbindelsesakslen (Figur 58).

   g036752
  7. Kontroller begge fjederlængder som vist i Figur 59. Hvis en justering er nødvendig, skal den øverste møtrik drejes med uret for at afkorte fjederen og mod uret for at forlænge den.

   g036100
  8. Skub parkeringsbremsen helt frem og ned.

  9. Drej stangen, indtil enden flugter med hullet i grebet.

   • Afkort koblingen ved at dreje den med uret.

   • Forlæng koblingen ved at dreje den mod uret.

  10. Sæt stangen i parkeringsbremsens hul, og fastgør med låseclipsen. Gentag trin 5, og juster om nødvendigt.

  11. Når justeringen er fuldført, skal donkraften fjernes eller støttes tilsvarende, og maskinen skal sænkes.

  12. Placer maskinen i BETJENINGSPOSITIONEN. Se Brug af drivhjulets udløsningsventiler.

  Vedligeholdelse af remme

  Eftersyn af remmene

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  For hver 50 timer
 • Kontroller remmene for revner og slitage.
 • Udskift remmen, hvis den er slidt. Tegnene på en slidt rem omfatter en hvinende lyd, når remmen roterer, glidende skæreknive under plæneklipning og flossede kanter, brændemærker og revner på remmen.

  Udskiftning af plæneklipperremmen

  1. Parker maskinen på en plan flade, udkobl kontakten til regulering af skæreknivene (kraftudtag), og aktiver parkeringsbremsen.

  2. Sluk for motoren, tag nøglen ud, og vent, til alle bevægelige dele er standset, før du forlader betjeningspositionen.

  3. Sænk plæneklipperen til en klippehøjde på 76 mm.

  4. Løsn bolten på hver remskærm.

  5. Løsn den nederste bolt, der fastholder plæneklipperskjoldets gardin på plæneklipperskjoldet. Se Frigivelse af plæneklipperskjoldets gardin.

  6. Afmonter plademetalafskærmningen. Se Afmontering af plademetalafskærmningen.

  7. Fjern remskærmene og de bolte, der sidder på dem (Figur 60).

   g027729
  8. Fjern fjederspændingen fra den fjederbelastede styreremskive. Se Figur 62.

   Note: Brug fjederværktøjet (Toro-delnr. 92-5771) til at fjerne fjederen fra plæneklipperskjoldets tap (Figur 62).

  9. Fjern remmen fra plæneklipperskjoldets remskiver og koblingsremskiven.

  10. Før den nye rem rundt om plæneklipperens remskiver og koblingsremskiven under motoren (Figur 61).

   g036861
   g028279
  11. Fastgør styrefjederen (Figur 61).

   Note: Anbring fjederenderne i forankringsrillerne.

  12. Monter remskærmene og de bolte, der sidder på dem (Figur 63).

   g027730
  13. Monter plademetalafskærmningen. Se Afmontering af plademetalafskærmningen.

  14. Stram den nederste bolt, der holder plæneklipperskjoldets gardin fast på plæneklipperskjoldet. Se Frigivelse af plæneklipperskjoldets gardin.

  Udskiftning af hydraulikpumpens drivrem

  1. Parker maskinen på en plan flade, udkobl kontakten til regulering af skæreknivene (kraftudtag), og aktiver parkeringsbremsen.

  2. Sluk for motoren, tag nøglen ud, og vent, til alle bevægelige dele er standset, før du forlader betjeningspositionen.

  3. Fjern plæneklipperremmen. Se Udskiftning af plæneklipperremmen.

  4. Løft maskinen, og understøt den med donkrafte.

  5. Fjern koblingsstopperen (Figur 64).

   g036860
  6. Tag styrefjederen af tappen (Figur 65).

  7. Fjern den eksisterende rem fra hydraulikenhedens drivremskiver og motorremskiven.

  8. Fastgør den nye rem omkring motorremskiven og de to drivremskiver (Figur 65).

   g036859
  9. Monter koblingsstopperen (Figur 64).

  10. Monter plæneklipperremmen. Se Vedligeholdelse af remme.

  Vedligeholdelse af betjeningsanordningssystem

  Justering af styrehåndtagenes position

  Se Justering af bevægelseshåndtagenes forbindelse, hvis håndtagenes ender slår imod hinanden.

  Justering af højden

  Du kan justere bevægelseshåndtagene til højere eller lavere for maksimal komfort.

  1. Parker maskinen på en plan flade, udkobl kontakten til regulering af skæreknivene (kraftudtag), og aktiver parkeringsbremsen.

  2. Sluk for motoren, tag nøglen ud, og vent, til alle bevægelige dele er standset, før du forlader betjeningspositionen.

  3. Fjern de bolte og møtrikker, der fastholder håndtaget til styrearmsakslen.

   g035858
  4. Flyt håndtaget til det næste sæt huller. Fastgør håndtaget med boltene og møtrikkerne.

  5. Gentag justeringen for det andet håndtag.

  Hældningsjustering

  1. Parker maskinen på en plan flade, udkobl kontakten til regulering af skæreknivene (kraftudtag), og aktiver parkeringsbremsen.

  2. Sluk for motoren, tag nøglen ud, og vent, til alle bevægelige dele er standset, før du forlader betjeningspositionen.

  3. Løsn den øverste bolt, der fastholder håndtaget til styrearmsakslen.

  4. Løsn den nederste bolt lige nok til, at håndtaget kan drejes foran eller bagtil. Stram begge bolte for at fastholde håndtaget i den nye position.

  5. Gentag justeringen for det andet håndtag.

   g009195

  Justering af bevægelseshåndtagenes forbindelse

  Bevægelseshåndtagenes pumpeforbindelse er placeret på hver side af maskinen under sædet. Der kan foretages finjusteringer ved at dreje endemøtrikken med en ½" topnøgle, så maskinen ikke bevæger sig i neutral position. Justeringer må kun foretages for neutral position.

  Advarsel

  Motoren skal køre, og drivhjulene skal dreje, så du kan udføre justeringerne. Kontakt med bevægelige dele eller varme overflader kan forårsage personskader.

  Hold fingre, hænder og tøj væk fra roterende komponenter og varme overflader.

  1. Parker maskinen på en plan flade, udkobl kontakten til regulering af skæreknivene (kraftudtag), og aktiver parkeringsbremsen.

  2. Sluk for motoren, tag nøglen ud, og vent, til alle bevægelige dele er standset, før du forlader betjeningspositionen.

  3. Træd pedalen til skjoldløftet ned, fjern klippehøjdesplitten, og sænk plæneklipperskjoldet ned på jorden

  4. Hæv bagenden af maskinen, og støt den på donkrafte (eller lignende støtte), så den er højt nok oppe til, at drivhjulene kan dreje frit.

  5. Tag den elektriske forbindelse ud af sædesikkerhedskontakten, der er placeret under den nederste sædehynde.

   Note: Kontakten er en del af sædeenheden.

  6. Monter midlertidigt en kortslutningsledning mellem klemmerne i hovedledningsnetstikket.

  7. Start motoren, sæt den til fuld gas, og deaktiver parkeringsbremsen.

   Note: Før motoren startes, skal det sikres, at parkeringsbremsen er aktiveret, og at bevægelseshåndtagene er ude. Du behøver ikke at sidde i sædet.

  8. Lad maskinen køre i mindst 5 minutter med drivhåndtagene placeret i positionen til fuld fart frem for at bringe hydraulikvæsken op på driftstemperatur.

   Note: Bevægelseshåndtagene skal være i neutral, når du foretager justeringer.

  9. Flyt bevægelseshåndtagene til NEUTRAL position.

  10. Kontroller og sørg for, at styrepladetapperne berører retur-til-neutral pladerne på de hydrauliske enheder.

  11. Juster længden på pumpekontrolstangen ved at dreje møtrikken i den relevante retning, indtil hjulene bevæger sig langsomt baglæns (Figur 68).

   g036753
  12. Flyt bevægelseshåndtagene til positionen for BAGLæNS kørsel, mens håndtaget påføres et let tryk, så omstyringsindikatorfjedrene kan bringe håndtagene tilbage til neutral position.

   Note: Hjulene bør holde op med at dreje eller krybe en smule i bakgear.

   Note: Du bliver muligvis nødt til at fjerne dækslet til bevægelseshåndtagene for at få adgang.

  13. Sluk maskinen.

  14. Fjern kortslutningsledningen fra ledningsnettet, og sæt stikket i sædekontakten.

  15. Fjern støttebukkene

  16. Hæv plæneklipperskjoldet, og monter klippehøjdesplitten.

  17. Kontroller og sørg for, at maskinen ikke går i neutral, når parkeringsbremsen er deaktiveret.

  Vedligeholdelse af hydrauliksystem

  Hydrauliksystem – Sikkerhed

  • Søg straks lægehjælp, hvis der sprøjtes væske ind under huden. Væske sprøjtet ind under huden skal fjernes kirurgisk inden for nogle få timer af en læge.

  • Sørg for, at alle slanger og rør til hydraulikvæske er i god stand, og at alle hydrauliske forbindelser og fittings slutter tæt, før der sættes tryk på det hydrauliske system.

  • Hold din krop og hænder væk fra splithulslækager eller dyser, der sprøjter højtrykshydraulikvæske ud.

  • Brug pap eller papir til at finde eventuelle hydrauliklækager.

  • Tag hele trykket af det hydrauliske system, før der udføres arbejde på det.

  Hydraulikvæskespecifikationer

  Hydraulikvæsketype: Toro® HYPR-OIL 500-hydraulikvæske eller Mobil 1 15W-50-olie.

  Important: Anvend den angivne væske. Hvis der bruges en anden olie, kan det beskadige hydrauliksystemet.

  Hydrauliksystemets kapacitet (uden filtre): 4,45 l

  Kontrol af hydraulikvæskestanden

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  Hver anvendelse eller dagligt
 • Kontroller hydraulikvæskestanden i ekspansionsbeholderen.
  1. Lad hydraulikvæsken afkøle. Kontroller oliestanden, når væsken er kold.

  2. Kontroller ekspansionsbeholderen, og tilfør om nødvendigt Toro® HYPR-OIL 500-hydraulikvæske op til linjen FULD KOLD.

   g037051

  Udskiftning af hydraulikvæsken og -filtrene

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  Efter de første 75 timer
 • Udskift hydrauliksystemets filtre og væske.
 • For hver 250 timer
 • Efter den første udskiftning: Udskift hydrauliksystemets filtre og væske, når du bruger Mobil 1 15W50-væske.(Udskift hyppigere under snavsede eller støvede forhold)
 • For hver 500 timer
 • Efter den første udskiftning: Udskift hydrauliksystemets filtre og væske, når du bruger Toro® HYPR-OIL™ 500-væske.(Udskift hyppigere under snavsede eller støvede forhold)
 • Filtrene skal fjernes, før hydraulikvæsken udskiftes. Udskift begge samtidigt. Se væskespecifikationerne under Hydraulikvæskespecifikationer.

  Tøm systemet for eventuel luft, når du har monteret det nye filter og fyldt væske på. Se Udluftning af hydrauliksystemet. Gentag udluftningsprocessen, indtil væsken forbliver ved linjen FULL COLD (fuld kold) i beholderen efter udluftning. Hvis denne procedure ikke udføres, kan det medføre uoprettelig skade på gearkassens drivsystem.

  Afmontering af hydrauliksystemfiltre

  1. Parker maskinen på en plan flade, udkobl kontakten til regulering af skæreknivene (kraftudtag), og aktiver parkeringsbremsen.

  2. Sluk for motoren, tag nøglen ud, og vent, til alle bevægelige dele er standset, før du forlader betjeningspositionen.

  3. Lad motoren køle af.

  4. Find filteret og skærmene på hver transakseldrivsystem (Figur 70).

  5. Fjern de tre skruer, der fastgør filterafskærmningen og afskærmningen (Figur 70).

   g017444
  6. Rengør omhyggeligt området omkring filtrene.

   Important: Sørg for, at der ikke trænger snavs ind i hydrauliksystemet, for at forhindre kontaminering.

  7. Sæt en drænbakke under filteret for at opfange væsken, der drænes, når filteret og udluftningspropperne fjernes.

  8. Find og fjern udluftningsproppen på hver gearkasse

  9. Skru filteret af for at fjerne det, og lad væsken dræne fra drivsystemet.

  10. Gentag denne procedure for begge filtre.

  Montering af hydrauliksystemfiltre

  1. Påfør et tyndt lag hydraulikvæske på overfladen af gummipakningen i hvert filter.

  2. Drej filteret med uret, indtil gummipakningen berører filteradapteren, og stram derefter filteret yderligere ¾ til 1 hel omgang.

  3. Gentag på det modsatte filter.

  4. Monter filterafskærmningerne over hvert filter, du fjernede tidligere.

  5. Brug de tre skruer til at fastgøre filterafskærmningerne.

  6. Sørg for at fjerne udluftningspropperne, før du hælder brændstof på.

  7. Hæld langsomt den foreskrevne væske i ekspansionsbeholderen, indtil der løber væske ud af én af udluftningsproppens huller.

  8. Skru udluftningsproppen i.

  9. Tilspænd proppen med et moment på 20 Nm.

  10. Fortsæt med at hælde væske i ekspansionsbeholderen, indtil der kommer væske ud af det andet udluftningshul på den anden gearkasse.

  11. Skru den modsatte udluftningsprop i.

  12. Tilspænd proppen med et moment på 20 Nm.

  13. Fortsæt med at hælde væske i ekspansionsbeholderen, indtil den når linjen FULL COLD (fuld kold) på ekspansionsbeholderen.

  14. Fortsæt til Udluftning af hydrauliksystemet.

   Important: Hvis proceduren under Udluftning af hydrauliksystemet ikke udføres efter udskiftning af hydraulikfiltrene og -væsken, kan det medføre uoprettelig skade på transakseldrivsystemet.

  g027477

  Udluftning af hydrauliksystemet

  1. Hæv bagenden af maskinen, og støt den på donkrafte (eller lignende støtte), så den er højt nok oppe til, at drivhjulene kan dreje frit.

   g017625
  2. Start motoren, flyt gashåndtaget frem til positionen for ½ gas, og deaktiver parkeringsbremsen.

   1. Flyt omløbshåndtagene til positionen til skubning af maskinen. Flyt langsomt bevægelseshåndtagene både frem og tilbage 5-6 gange, mens omløbsventilerne er åbne, og motoren kører.

   2. Flyt omløbshåndtagene til positionen til betjening af maskinen.

   3. Flyt langsomt håndtaget både frem og tilbage 5-6 gange, mens omløbsventilen er lukket, og motoren kører.

   4. Sluk for motoren, og kontroller væskestanden i ekspansionsbeholderen. Tilsæt den foreskrevne mængde væske, indtil den når linjen FULL COLD (fuld kold) i ekspansionsbeholderen.

  3. Gentag trin 2, indtil al luft er lukket ud af systemet.

   Note: Når gearkassen har et normalt støjniveau og bevæger sig frem og tilbage uden problemer ved normal hastighed, er den udtømt.

  4. Kontroller væskestanden i ekspansionsbeholderen en sidste gang. Tilsæt den foreskrevne væske, indtil den når linjen FULL COLD (fuld kold) på ekspansionsbeholderen.

  Vedligeholdelse af plæneklipperskjoldet

  Skæreknivssikkerhed

  • Efterse jævnligt skæreknivene for slid og skader.

  • Vær forsigtig, når du efterser knivene. Pak skæreknivene ind, eller bær handsker, og vær forsigtig når du efterser skæreknivene. Du må kun udskifte eller slibe skæreknivene. De må aldrig rettes ud eller svejses.

  • På maskiner med flere skæreknive skal du udvise forsigtighed, da én skæreknivs rotation kan få andre skæreknive til at rotere.

  • Udskift slidte eller beskadigede skæreknive og bolte sætvis for at bevare afbalanceringen.

  Serviceeftersyn af skæreknivene

  Før besigtigelse eller eftersyn af skæreknivene

  1. Parker maskinen på en plan flade, udkobl kontakten til regulering af skæreknivene (kraftudtag), og aktiver parkeringsbremsen.

  2. Sluk motoren, fjern nøglen, og tag tændrørskablerne fra tændrørene.

  Eftersyn af skæreknivene

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  Hver anvendelse eller dagligt
 • Eftersyn af skæreknivene.
  1. Efterse skærekanterne (Figur 73).

  2. Hvis kanterne ikke er skarpe, eller hvis de har hakker, skal skæreknivene afmonteres og slibes. Se Slibning af skæreknivene.

  3. Efterse skæreknivene, især det buede område.

  4. Hvis skæreknivene er beskadiget eller slidt, eller hvis der er antydning af en revne i dette område, skal der straks monteres nye skæreknive (Figur 73).

   g006530

  Kontrol for bøjede skæreknive

  Note: Maskinen skal stå på en plan overflade, når følgende procedure udføres.

  1. Hæv plæneklipperskjoldet til den højeste klippehøjde.

  2. Bær tykt polstrede handsker eller anden tilstrækkelig håndbeskyttelse, drej langsomt skærekniven til en position, der gør det muligt for dig at måle afstanden mellem skærekanten og den plane flade, som maskinen befinder sig på (Figur 74).

   g014972
  3. Mål fra spidsen af skærekniven til den plane overflade (Figur 75).

   g014973
  4. Drej samme skærekniv 180 grader, så den modsatte skærekant nu befinder sig i samme position (Figur 76).

   g014974
  5. Mål fra spidsen af skærekniven til den plane overflade (Figur 77).

   Note: Forskellen bør ikke være større end 3 mm.

   g014973
   1. Hvis forskellen mellem A og B er større end 3 mm, udskiftes skærekniven med en ny skærekniv. Se Afmontering af skæreknivene og Montering af skæreknivene.

    Note: Hvis en bøjet skærekniv udskiftes med en ny skærekniv, og forskellen stadig er over 3 mm, er knivspindlen muligvis bøjet. Kontakt en autoriseret serviceforhandler med henblik på eftersyn.

   2. Hvis forskellen er inden for det tilladte, skal du gå videre til næste skærekniv.

  6. Gentag proceduren på hver skærekniv.

  Afmontering af skæreknivene

  Udskift skæreknivene, hvis de rammer et solidt objekt, eller hvis skærekniven er ude af balance eller bøjet.

  1. Hold spindelakslen med en skruenøgle.

  2. Fjern skæreknivsbolten, den buede spændeskive og skærekniven fra spindelakslen (Figur 78).

   g017443

  Slibning af skæreknivene

  1. Anvend en fil til at slibe begge ender af skærekniven (Figur 79).

   Note: Bevar den oprindelige vinkel.

   Note: Skærekniven bevarer balancen, hvis der fjernes den samme mængde materiale på begge skærekanter.

   g000552
  2. Kontroller knivens balance ved at placere den på en afbalanceringsenhed (Figur 80).

   Note: Hvis skærekniven forbliver i en vandret position, er kniven afbalanceret og kan benyttes.

   Note: Hvis kniven ikke er afbalanceret, skal der slibes lidt mere metal af sejlområdet (Figur 79).

   g000553
  3. Gentag denne procedure, indtil skærekniven er afbalanceret.

  Montering af skæreknivene

  1. Monter skærekniven på spindelakslen (Figur 78).

   Important: Den buede del af skærekniven skal pege opad, mod indersiden af plæneklipperen, for at sikre en god klipning.

  2. Monter den buede skive og knivbolten (Figur 78).

   Note: Monter den buede spændeskives konus mod boltens hoved.

  3. Tilspænd skæreknivsbolten med et moment på 115 til 150 Nm.

  Justering af den tværgående nivellering og knivhældningen

  Kontroller, at plæneklipperskjoldet er plant, hver gang du monterer plæneklipperen, eller når du ser en ujævn klipning på plænen.

  Kontroller plæneklipperskjoldet for bøjede knive før nivellering, og fjern og udskift bøjede knive. Se Kontrol for bøjede skæreknive, før du fortsætter.

  Niveller først plæneklipperskjoldet fra side til side. Derefter kan du justere den langsgående hældning.

  Krav:

  1. Parker maskinen på en plan flade, udkobl kontakten til regulering af skæreknivene (kraftudtag), og aktiver parkeringsbremsen.

  2. Sluk for motoren, tag nøglen ud, og vent, til alle bevægelige dele er standset, før du forlader betjeningspositionen.

  3. Kontroller dæktrykket på drivdækkene. Se Kontrol af dæktrykket.

  4. Placer plæneklipperskjoldet i transportlåsepositionen.

  5. Drej forsigtigt skæreknivene fra side til side.

  6. Mål mellem knivspidsen og den flade overflade (Figur 81). Hvis målene ikke ligger inden for 5 mm, skal nivelleringen justeres. Fortsæt med denne procedure.

   g229303g229305
  7. Kontroller den langsgående knivhældning (Figur 82). Kontroller, at den forreste knivspids er lavere end den bagerste knivspids som vist i blokhøjde- og rivetabellen. Hvis den har behov for justering, skal du fortsætte med denne procedure.

   g229304
  8. Sæt antiskalperingsrullerne i de øverste huller, eller fjern dem helt, når denne justering foretages.

  9. Anbring 2 blokke (se nedenstående tabel) under bagkanten af klippeskjoldet – én på hver side af klippeskjoldet (Figur 83).

  10. Flyt klippehøjdehåndtaget til position 76 mm.

  11. Placer to blokke under hver side af skjoldets forkant, men ikke under antiskalperingsrullebeslagene eller svejsningerne.

   g038090

   Blokhøjde- og rivetabel

   SkjoldstørrelseBlokhøjde Rive
   Alle plæneklipperskjolde7,3 cm4,8 til 6,4 mm
  12. Drej forsigtigt skæreknivene fra side til side (Figur 81).

  13. Løsn låsemøtrikkerne (Figur 84) på alle fire hjørner, og kontroller, at plæneklipperskjoldet sidder sikkert på alle fire blokke.

  14. Fjern alt slæk fra skjoldophænget, og sørg for, at skjoldets løftepedal er skubbet tilbage mod stoppeklodsen.

  15. Stram de fire låsemøtrikker.

   g035851
  16. Sørg for, at blokkene passer nøjagtigt ind under skjoldet, og at alle fastgørelsesboltene er spændt til

  17. Fortsæt nivelleringen af skjoldet ved at kontrollere den langsgående knivhældning.

  18. Kontroller knivenes nivellering igen, og gentag skjoldnivelleringen om nødvendigt.

  Afmontering af plæneklipperskjoldet

  1. Parker maskinen på en plan flade, udkobl kontakten til regulering af skæreknivene (kraftudtag), og aktiver parkeringsbremsen.

  2. Sluk motoren, fjern nøglen, og tag tændrørskablerne fra tændrørene.

  3. Sæt højdejusteringssplitten i klippehøjdeplaceringen på 7,6 cm.

  4. Fjern remskærmene.

  5. Løsn plæneklipperskjoldets styreremskive, og fjern plæneklipperremmen. Se Vedligeholdelse af remme.

  6. Fjern bolte og møtrikker fra forsiden af pladen under fodstøtten.

  7. Fjern, og gem bolte og møtrikker på begge sider af maskinen (Figur 85).

   g036866
  8. Skub skjoldet ud til højre side af maskinen.

  Udskiftning af græsdeflektoren

  Advarsel

  En utildækket udblæsningsåbning kan resultere i, at maskinen udkaster genstande mod dig eller omkringstående, hvilket kan medføre alvorlig personskade. Der kan også opstå kontakt med skærekniven.

  Betjen aldrig maskinen uden at have monteret en kværnafskærmning, en udblæsningsdeflektor eller et græssamlersystem.

  1. Fjern låsemøtrikken, bolten, fjederen og afstandsbøsningen, som fastholder græsdeflektoren til akselbeslagene (Figur 86).

  2. Fjern den beskadigede eller slidte græsdeflektor (Figur 86).

   g015594
  3. Placer afstandsbøsningen og fjederen på græsdeflektoren.

  4. Placer den ene af fjederens J-formede ender bag skjoldets kant.

   Note: Sørg for, at fjederens ene J-formede ende sidder bag skjoldets kant, før bolten monteres som vist i Figur 86.

  5. Monter bolten og møtrikken.

  6. Placer en af fjederens J-formede ender omkring græsdeflektoren (Figur 86).

   Important: Græsdeflektoren skal kunne dreje. Løft deflektoren op, så den kan åbnes helt, og sørg for, at den drejer, så den kan sænkes helt ned.

  Rengøring

  Rengøring under plæneklipperskjoldet

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  Hver anvendelse eller dagligt
 • Rengør plæneklipperskjoldet.
  1. Parker maskinen på en plan flade, udkobl kontakten til regulering af skæreknivene (kraftudtag), og aktiver parkeringsbremsen.

  2. Sluk for motoren, tag nøglen ud, og vent, til alle bevægelige dele er standset, før du forlader betjeningspositionen.

  3. Hæv plæneklipperskjoldet til positionen TRANSPORT.

  Rensning af ophængningssystemet

  Brug trykluft til at rengøre ophængningssystemet.

  Note: Rengør ikke støddæmperne med vand under tryk (Figur 87).

  g195820

  Bortskaffelse af affald

  Motorolie, batterier, hydraulikvæske og motorkølervæske forurener miljøet. Bortskaf dem i henhold til den lokale gældende lovgivning.

  Opbevaring

  Sikkerhed i forbindelse med opbevaring

  • Sluk motoren, tag nøglen ud, og vent, til alle bevægelige dele er standset, før du forlader førersædet. Lad maskinen køle af, inden du justerer, efterser, rengør eller stiller den til opbevaring.

  • Opbevar ikke maskinen eller brændstof i nærheden af flammer, og dræn ikke brændstoffet indendørs eller i en lukket anhænger.

  • Opbevar ikke maskinen eller brændstofbeholderen, hvor der er åben ild, gnister eller vågeblus som f.eks på en vandvarmer eller på andre apparater.

  Rengøring og opbevaring

  1. Udkobl kontakten til regulering af skæreknivene (kraftudtag), og aktiver parkeringsbremsen.

  2. Sluk for motoren, tag nøglen ud, og vent, til alle bevægelige dele er standset, før du forlader betjeningspositionen.

  3. Fjern afklippet græs og snavs fra alle maskinens ydre dele, særligt motoren og det hydrauliske system. Fjern snavs og avner fra motorens køleribber og blæserhuset.

   Important: Du kan vaske maskinen med et mildt rengøringsmiddel og vand. Udsæt ikke maskinen for højtryksrensning. Undgå overdreven brug af vand, særligt i nærheden af kontrolpanelet, motoren og hydraulikpumperne.

  4. Kontroller parkeringsbremsefunktionen. Se Justering af parkeringsbremsen.

  5. Udfør serviceeftersyn af luftfilteret. Se Eftersyn af luftfilteret.

  6. Smør maskinen. Se Smøring.

  7. Skift krumtaphusolien. Se Serviceeftersyn af motorolien.

  8. Kontroller dæktrykket. Se Kontrol af dæktrykket.

  9. Skift hydraulikfiltrene. Se Udskiftning af hydraulikvæsken og -filtrene.

  10. Oplad batteriet. Se Opladning af batteriet.

  11. Skrab enhver større ophobning af græs og snavs af plæneklipperens underside, og vask derefter plæneklipperen med en haveslange.

   Note: Kør maskinen med kontakten til regulering af skæreknivene (kraftudtag) indkoblet og motoren ved høj tomgangshastighed i 2 til 5 minutter efter vask.

  12. Kontroller skæreknivenes tilstand. Se Serviceeftersyn af skæreknivene.

  13. Klargør maskinen til opbevaring, hvis den ikke skal bruges i mere end 30 dage. Klargør maskinen til opbevaring på følgende måde.

   1. Tilsæt en petroleumsbaseret stabilisator til brændstoffet i tanken. Følg blandingsvejledningen fra stabilisatorfabrikanten. Anvend ikke alkoholbaseret stabilisator (ethanol eller metanol).

    Note: Brændstofstabilisator er mest effektivt, når det blandes med frisk brændstof og altid anvendes.

   2. Lad motoren køre i 5 minutter for at fordele brændstoffet i brændstofsystemet.

   3. Sluk for motoren, lad den køle af, og dræn brændstoftanken.

   4. Start motoren igen, og lad den køre, indtil den stopper.

   5. Brændstof skal bortskaffes på forsvarlig vis. Genbrug olien i overensstemmelse med gældende retningslinjer.

    Important: Opbevar ikke brændstof med stabilisator længere tid end anbefalet af brændstofstabilisatorens producent.

  14. Fjern gløderøret/-ene, og besigtig deres tilstand. Se Serviceeftersyn af tændrøret/tændrørene. Når tændrøret/-ene er afmonteret fra motoren, hældes der 30 ml (to spiseskefulde) motorolie ned i tændrørshullet. Brug den elektriske starter til at tørne motoren for at fordele olien i cylinderen. Monter tændrøret/-ene. Sæt ikke kablet på tændrøret/tændrørene.

  15. Kontroller og stram alle bolte, møtrikker og skruer. Reparer eller udskift alle beskadigede dele.

  16. Mal alle ridsede eller blotlagte metaloverflader. Maling kan købes hos en autoriseret serviceforhandler.

  17. Opbevar maskinen i en ren, tør garage eller på et passende sted. Tag nøglen ud af tændingskontakten, og opbevar den utilgængeligt for børn og andre uautoriserede brugere. Tildæk maskinen for at beskytte den og holde den ren.

  Fejlfinding

  ProblemPossible CauseCorrective Action
  Motoren overopheder.
  1. Motorbelastningen er for stor.
  2. Oliestanden i krumtaphuset er lav.
  3. Køleribberne og luftkanalerne under motorens blæserhus er tilstoppede.
  4. Luftfilteret er snavset.
  5. Der er snavs, vand eller gammelt brændstof i brændstofsystemet.
  1. Sænk kørehastigheden.
  2. Fyld olie på krumtaphuset.
  3. Fjern snavs og lignende fra køleribberne og luftkanalerne.
  4. Rens eller udskift luftfilterindsatsen.
  5. Kontakt en autoriseret forhandler.
  Starteren tørner ikke.
  1. Kontakten til regulering af skæreknive er indkoblet.
  2. Parkeringsbremsen er deaktiveret.
  3. Bevægelseshåndtagene er ikke placeret i den neutrale låseposition.
  4. Du sidder ikke i førersædet.
  5. Batteriet er fladt.
  6. De elektriske forbindelser er rustne eller løse.
  7. Der er sprunget en sikring.
  8. Et relæ eller en kontakt er beskadiget.
  1. Deaktiver kontakten til regulering af skæreknive.
  2. Aktiver parkeringsbremsen.
  3. Flyt bevægelseshåndtagene udad til positionen Neutral-lock (neutral låseposition).
  4. Tag plads i førersædet.
  5. Oplad batteriet.
  6. Kontroller, om de elektriske tilslutninger har forbindelse.
  7. Udskift sikringen.
  8. Kontakt en autoriseret serviceforhandler.
  Motoren starter ikke, er svær at starte eller sætter ud.
  1. Brændstoftanken er tom.
  2. Brændstofafbryderventilen er lukket.
  3. Oliestanden i krumtaphuset er lav.
  4. Gashåndtaget er ikke i den korrekte position.
  5. Der er snavs i brændstoffilteret.
  6. Der er snavs, vand eller gammelt brændstof i brændstofsystemet.
  7. Luftfilteret er snavset.
  8. Sædekontakten fungerer ikke korrekt.
  9. De elektriske forbindelser er korroderede, løse eller defekte.
  10. Relæet eller kontakten er slidt eller defekt.
  11. Tændrøret er snavset eller har det forkerte gab.
  12. Tændrørskablet er ikke tilsluttet.
  1. Fyld brændstoftanken op.
  2. Åbn brændstofafbryderventilen.
  3. Fyld olie på krumtaphuset.
  4. Sørg for, at gashåndtaget er placeret midt mellem positionerne Slow (langsom) og Fast (hurtig).
  5. Udskift brændstoffilteret.
  6. Kontakt en autoriseret serviceforhandler.
  7. Rens eller udskift luftfilterindsatsen.
  8. Kontroller sædekontaktlampen. Udskift sædet om nødvendigt.
  9. Kontroller, om de elektriske tilslutninger har forbindelse. Rengør tilslutningsklemmerne omhyggeligt med et rengøringsmiddel til elektriske kontakter, påfør dielektrisk fedt og foretag de korrekte tilslutninger.
  10. Kontakt en autoriseret serviceforhandler.
  11. Juster eller udskift tændrøret.
  12. Kontroller tændrørskablets tilslutning.
  Motoren mister kraft.
  1. Motorbelastningen er for stor.
  2. Luftfilteret er snavset.
  3. Oliestanden i krumtaphuset er lav.
  4. Køleribberne og luftkanalerne over motoren er tilstoppede.
  5. Udluftningshullet i brændstoftankdækslet er tilstoppet.
  6. Der er snavs i brændstoffilteret.
  7. Der er snavs, vand eller gammelt brændstof i brændstofsystemet.
  1. Sænk kørehastigheden.
  2. Rens luftfilterindsatsen.
  3. Fyld olie på krumtaphuset.
  4. Fjern snavs og lignende fra køleribberne og luftkanalerne.
  5. Rens, eller udskift brændstoftankdækslet.
  6. Udskift brændstoffilteret.
  7. Kontakt en autoriseret serviceforhandler.
  Maskinen trækker til venstre eller højre (med bevægelseshåndtagene helt fremad).
  1. Sporingen skal justeres
  2. Dæktrykket i drivdækkene er ikke korrekt.
  1. Juster sporingen.
  2. Juster dæktrykket på drivdækkene.
  Maskinen kører ikke.
  1. Omløbsventilerne lukker ikke tæt.
  2. Pumperemmen er slidt, løs eller sprunget.
  3. Pumperemmen er hoppet af en remskive.
  4. Styrefjederen er gået itu eller mangler.
  5. Hydraulikvæskestanden er lav eller for varm.
  1. Stram omløbsventilerne.
  2. Udskift remmen.
  3. Udskift remmen.
  4. Sæt fjederen på igen.
  5. Fyld hydraulikvæske på beholderne, eller lad væsken køle af.
  Maskinen vibrerer unormalt.
  1. Skærekniven(e) er bøjede eller ude af balance.
  2. Skæreknivenes monteringsbolt er løs.
  3. Motorens monteringsbolte er løse.
  4. Der er en løs motorremskive, styreremskive, eller en af skæreknivenes remskiver er løs.
  5. Motorremskiven er beskadiget.
  6. Skæreknivspindlen er bøjet.
  7. Motorophænget sidder løst eller er slidt.
  1. Monter en eller flere nye skæreknive.
  2. Tilspænd skæreknivenes monteringsbolt.
  3. Tilspænd motorens monteringsbolte.
  4. Tilspænd den løse remskive.
  5. Kontakt en autoriseret serviceforhandler.
  6. Kontakt en autoriseret forhandler.
  7. Kontakt en autoriseret serviceforhandler.
  Klippehøjden er ujævn.
  1. Skærekniven/-knivene er ikke skarp(e).
  2. Skærekniven/-knivene er bøjet/-ede.
  3. Plæneklipperen er ikke nivelleret.
  4. En antiskalperingsrulle (hvis relevant) er ikke indstillet korrekt.
  5. Undersiden af plæneklipperskjoldet er snavset.
  6. Dæktrykket er ikke korrekt.
  7. En knivspindel er bøjet.
  1. Slib kniven/knivene.
  2. Monter en eller flere nye skæreknive
  3. Niveller plæneklipperen på tværs og på langs.
  4. Juster antiskalperingshjulets højde.
  5. Rengør undersiden af plæneklipperskjoldet.
  6. Tilpas dæktrykket.
  7. Kontakt en autoriseret forhandler.
  Knivene roterer ikke.
  1. Drivremmen er slidt, løs eller sprunget.
  2. Drivremmen er gået af remskiven.
  3. Kontakten til kraftudtaget eller kraftudtagskoblingen er defekt.
  4. Plæneklipperremmen er slidt, løs eller sprunget.
  1. Monter en ny drivrem.
  2. Monter drivremmen, og kontroller, at justeringsakslerne og remstyrene er korrekt placeret.
  3. Kontakt en autoriseret forhandler.
  4. Monter en ny plæneklipperrem.
  Koblingen indkobler ikke.
  1. Sprunget sikring.
  2. Lav spændingsforsyning ved koblingen.
  3. Fjederen er beskadiget.
  4. Der er utilstrækkelig strømforsyning.
  5. Rotor/armatur-gnistgabet er for stort.
  1. Udskift sikringen. Kontroller spolemodstanden, batteriopladningen, opladningssystemet og ledningsforbindelserne, og udskift komponenter om nødvendigt.
  2. Kontroller spolemodstanden, batteriopladningen, opladningssystemet og ledningsforbindelserne, og udskift dele om nødvendigt.
  3. Udskift koblingen.
  4. Reparer eller udskift koblingens ledning eller elektriske system. Rengør tilslutningskontakterne.
  5. Fjern afstandsstykket, eller udskift koblingen.

  Diagrammer

  Ledningsdiagram

  g037072