Úvod

Tato sekačka na trávu se sedící obsluhou a s rotačními žacími noži je určena pro profesionální poskytovatele služeb. Je určena pro sekání trávy na dobře udržovaných trávnících v rezidenčních či komerčních areálech. Používání tohoto výrobku pro jiné účely, než ke kterým je určen, může být nebezpečné uživateli a přihlížejícím osobám.

Pečlivě si tuto příručku prostudujte, abyste se naučili stroj správně obsluhovat a udržovat, a předešli tak zranění a jeho poškození. Jste odpovědní za řádnou a bezpečnou obsluhu stroje.

Na stránkách www.Toro.com najdete informace o bezpečnosti výrobku, podklady pro zaškolení obsluhy a informace o příslušenství. Můžete zde také vyhledat prodejce výrobků Toro nebo zaregistrovat svůj výrobek.

Kdykoli budete potřebovat servis, originální díly Toro nebo doplňující informace, obraťte se na autorizovaného servisního prodejce nebo zákaznický servis Toro a uveďte model a výrobní číslo svého výrobku. Obrázek 1 znázorňuje umístění typového a sériového čísla na výrobku. Čísla si zapište do následujícího pole.

Important: Potřebujete-li informace o záruce, náhradních dílech a jiné údaje o výrobku, pomocí mobilního zařízení můžete naskenovat QR kód na štítku sériového čísla (je-li k dispozici).

g332470

Ke zdůraznění informací se v tomto návodu používají dva výrazy. Důležité upozorňuje na zvláštní informace mechanického charakteru a Upozornění zdůrazňuje všeobecné informace, kterým je třeba věnovat zvláštní pozornost.

Výstražný symbol (Obrázek 2) je použit jak v této příručce, tak na stroji, a slouží k označení důležitých bezpečnostních pokynů, které v zájmu předcházení nehodám musíte dodržovat. Tento symbol doprovází slova nebezpečí, výstraha nebo upozornění.

 • Nebezpečí označuje bezprostředně nebezpečnou situaci, která povede k vážnému zranění nebo smrti, pokud jí nebude zabráněno.

 • Výstraha označuje potenciálně nebezpečnou situaci, která může vést k vážnému zranění nebo smrti, pokud jí nebude zabráněno.

 • Upozornění označuje potenciálně nebezpečnou situaci, která může vést k lehkému nebo středně těžkému zranění, pokud jí nebude zabráněno.

sa-black

Tento výrobek splňuje všechny příslušné směrnice Evropské unie. Podrobné informace naleznete v Prohlášení o shodě k tomuto výrobku.

Prostudujte si informace výrobce motoru dodávané se strojem.

Hrubý nebo čistý točivý moment: Hrubý nebo čistý točivý moment tohoto motoru byl laboratorně stanoven výrobcem motoru v souladu se specifikacemi SAE (Society of Automotive Engineers) J1940 nebo J2723. V souladu s bezpečnostními, emisními a provozními požadavky byl efektivní točivý moment motoru u sekačky této třídy nastaven na výrazně nižší hodnotu. Prostudujte si informace výrobce motoru dodávané se strojem.

Bezpečnost

Tento stroj byl vyroben v souladu s normou EN ISO 5395.

Obecné bezpečnostní informace

Tento výrobek může amputovat ruce a nohy a vrhat předměty. Dodržujte vždy všechny bezpečnostní pokyny, abyste zamezili vážnému nebo smrtelnému úrazu.

 • Před spuštěním motoru si pozorně přečtěte tuto provozní příručku, abyste porozuměli jejímu obsahu.

 • Přihlížející osoby a děti musí být v dostatečné vzdálenosti.

 • Nedovolte, aby nezaškolené osoby nebo děti stroj obsluhovaly nebo na něm prováděly údržbu. Stroj mohou obsluhovat nebo opravovat pouze osoby, které jsou zodpovědné, řádně proškolené, obeznámené s pokyny a fyzicky způsobilé.

 • Ochranný oblouk vždy ponechte ve zcela vztyčené a zajištěné poloze a používejte bezpečnostní pás.

 • Nepracujte se strojem v blízkosti prudkých srázů, příkopů, náspů, vodních ploch nebo jiných nebezpečných míst nebo na svazích, jejichž sklon překračuje 15°.

 • Nepřibližujte ruce ani nohy do blízkosti rotujících částí stroje.

 • Neprovozujte stroj, pokud nejsou všechny jeho kryty, bezpečnostní spínače a jiná ochranná zařízení ve správné poloze nebo pokud tyto prvky nepracují správně.

 • Než opustíte pozici obsluhy, vypněte motor, vyjměte klíč a počkejte, dokud se nezastaví všechny pohybující se části. Před údržbou, seřizováním, doplňováním paliva, čištěním nebo uskladněním nechejte stroj vychladnout.

Ukazatel sklonu

g011841

Bezpečnostní a instrukční štítky

Graphic

Bezpečnostní štítky a pokyny jsou umístěny na viditelném místě v blízkosti každého prostoru představujícího potenciální nebezpečí. V případě ztráty nebo poškození původní nálepky nahraďte nálepku novou.

decaloemmarkt
decalbatterysymbols
decal99-8936
decal106-5517
decal107-3069
decal144-2687
decal109-6035
decal127-0326
decal115-9625
decal116-5610
decal116-8283
decal133-8062
decal117-3848
decal126-4363
decal126-9939
decal140-4927
decal132-5067
decal144-6569
decal144-2669
decal132-0871

Součásti stroje

g332505

Než spustíte motor a začnete se strojem pracovat, seznamte se se všemi ovládacími prvky.

Ovládací panel

g332503

Klíčový přepínač

Klíčový přepínač pro spuštění a vypnutí motoru má tři polohy: VYPNUTO, PROVOZ a STARTOVáNí. Další informace naleznete v části Spuštění motoru.

Přepínač světel

Pouze pro modely vybavené světly

Přepnutím přepínače světel ZAPNETE nebo VYPNETE světla (Obrázek 5).

Ovládací prvek sytiče

Ovládací prvek sytiče se používá při startování studeného motoru.

Ovladač škrticí klapky

Škrticí klapka ovládá otáčky motoru a umožňuje plynule proměnlivé nastavení polohy NíZKýCH až VYSOKýCH otáček (Obrázek 5).

Ovládací spínač žacích nožů (vývodový hřídel)

Ovládací spínač žacích nožů, který znázorňuje symbol vývodového hřídele (PTO), připojuje nebo odpojuje pohon od žacích nožů (Obrázek 5).

Měřič provozních hodin

Měřič provozních hodin zaznamenává počet hodin provozu stroje. Pracuje při spuštěném motoru. Tyto hodiny použijte k plánování pravidelné údržby (Obrázek 6).

g187133

Indikátory bezpečnostního blokování

Symboly na měřiči provozních hodin prostřednictvím černého trojúhelníku označují, že je správně umístěna blokovací součást (Obrázek 6).

Kontrolka akumulátoru

Pokud otočíte klíčový přepínač na několik sekund do ZAPNUTé polohy, v místě běžného zobrazení hodin se zobrazí napětí akumulátoru.

Kontrolka akumulátoru se rozsvítí, když zapnete klíčový přepínač a napětí akumulátoru je pod správnou provozní úrovní (Obrázek 6).

Ovládací páky pojezdu

Ovládací páky pojezdu používejte k ovládání pohybu stroje dopředu a dozadu a k zatáčení se strojem (Obrázek 4).

Poloha zámku neutrálu

Před opuštěním stroje přesuňte ovládací páky pojezdu směrem ven ze středu do POLOHY ZáMKU NEUTRáLU (Obrázek 25). Jakmile zastavíte stroj nebo jej hodláte ponechat bez dozoru, vždy umístěte ovládací páky pojezdu do POLOHY ZáMKU NEUTRáLU.

Páka parkovací brzdy

Při každém vypnutí motoru zatáhněte parkovací brzdu, aby nedošlo k nežádoucímu pohybu stroje.

Uzavírací ventil paliva

Před přepravou nebo uskladněním stroje uzavřete uzavírací ventil paliva, viz Použití uzavíracího ventilu paliva.

Note: Specifikace a konstrukce se mohou bez upozornění změnit.

Šířka

 122cm plošina132cm plošina152cm plošina
Bez sekací plošiny129 cm (50 15/16")137 cm (53 ⅞")140 cm (55 in)
Deflektor nahoře141 cm (55 7/16")150 cm (58 15/16")166 cm (65 ½")
Deflektor dole160 cm (63 ⅛")171 cm (67 3/16")191 cm (75 ¼")
Demontovaný deflektor132 cm (52 ⅛")141 cm (55 ⅝")156 cm (61 ⅝")

Délka

 24palcové pneumatiky26palcové pneumatiky
Délka219 cm (86 5/16")220 cm (86 ½")

Výška

 24palcové pneumatiky26palcové pneumatiky
Ochranný oblouk – nahoře182 cm (71 ⅝")185 cm (73 in)
Ochranný oblouk – dole126 cm (49 ½")129 cm (50 13/16")

Závaží

StrojeHmotnost
122cm stroje512 kg (1 130 lb)
132cm stroje531 až 540 kg (1 170 až 1 190 lb)
152cm stroje535 až 590 kg (1 180 až 1 300 lb)

Přídavná zařízení / příslušenství

Pro stroj je k dispozici řada přídavných zařízení a příslušenství schválených společností Toro, která vylepšují a rozšiřují možnosti stroje. Seznam schválených přídavných zařízení a příslušenství můžete získat od svého autorizovaného servisního prodejce nebo distributora Toro nebo na stránkách www.Toro.com.

K zajištění optimální výkonnosti a dodržení požadavků na bezpečnost stroje je nutné používat pouze originální náhradní díly a příslušenství společnosti Toro. Náhradní díly a příslušenství jiných výrobců mohou být nebezpečné a jejich použití může mít za následek zneplatnění záruky.

Obsluha

Note: Levá a pravá strana stroje se určuje z pohledu obsluhy z běžné pracovní pozice.

Před provozem

Bezpečnostní kroky před použitím

Obecné bezpečnostní informace

 • Nedovolte, aby nezaškolené osoby nebo děti stroj obsluhovaly nebo na něm prováděly údržbu. Věková hranice obsluhy může být omezena místními předpisy. Majitel je zodpovědný za proškolení všech operátorů a mechaniků.

 • Zkontrolujte prostor, kde budete stroj používat, a odstraňte všechny předměty, jež mohou bránit provozu stroje nebo jež mohou být strojem vymrštěny.

 • Dobře se seznamte s bezpečným použitím zařízení, ovládacími prvky a významem bezpečnostních nápisů.

 • Přesvědčte se, zda jsou namontovány kontrolní prvky přítomnosti obsluhy, bezpečnostní spínače a ochranné kryty a zda správně fungují. Stroj nepoužívejte, pokud tyto prvky nefungují správně.

 • Než opustíte pozici obsluhy, vypněte motor, vyjměte klíč a počkejte, dokud se nezastaví všechny pohybující se části. Před údržbou, seřizováním, doplňováním paliva, čištěním nebo uskladněním nechejte stroj vychladnout.

 • Před sekáním stroj zkontrolujte a přesvědčte se, zda jsou sestavy žacích jednotek v dobrém provozním stavu.

 • Podle typu terénu vyhodnoťte, jaké odpovídající výbavy a možných přídavných zařízení bude třeba pro správné a bezpečné použití stroje.

 • Používejte vhodné oblečení a pomůcky, včetně ochranných brýlí, dlouhých kalhot, pevné protiskluzové obuvi a chráničů sluchu. Svažte si dlouhé vlasy a nenoste volné oděvy či volné šperky.

 • Nepřevážejte na stroji žádné osoby.

 • Nedovolte, aby se za provozu ke stroji přibližovaly jiné osoby či zvířata. Pokud do tohoto prostoru vstoupí nějaká osoba, stroj a přídavná zařízení vypněte.

 • Stroj nepoužívejte, pokud nejsou na svém místě všechny ochranné kryty a bezpečnostní prvky, jako například deflektory a kompletní sběrací koš, a pokud tyto součásti správně nefungují. V případě potřeby opotřebené nebo poškozené díly vyměňte.

Bezpečnost týkající se paliva

 • Palivo je extrémně hořlavé a vysoce výbušné. Požár nebo výbuch způsobený palivem může popálit vás i jiné osoby a způsobit škody na majetku.

  • Abyste zabránili vznícení paliva statickým nábojem, vyložte stroj z nákladního automobilu nebo přívěsu a palivo doplňujte na zemi, mimo dosah všech vozidel. Pokud to není možné, umístěte přenosný kanystr na zem, mimo dosah všech vozidel, a naplňte jej. Poté doplňte palivo do stroje z tohoto kanystru, nikoli pomocí plnicí pistole na palivo.

  • Palivo doplňujte do nádrže na rovném povrchu venku na otevřeném prostranství a při studeném motoru. Rozlitý benzin ihned utřete.

  • Nemanipulujte s palivem v blízkosti otevřeného ohně či jisker nebo když kouříte.

  • Nikdy neodstraňujte uzávěr nádrže ani nedoplňujte palivo při spuštěném motoru.

  • Pokud rozlijete palivo, nepokoušejte se spustit motor. Předcházejte tvorbě jisker, dokud se palivové výpary neodpaří.

  • Palivo skladujte v nádobách schváleného typu a zabraňte dětem v přístupu k takto uskladněnému palivu.

 • Při polknutí je palivo škodlivé nebo smrtelné. Dlouhodobý styk s výpary může způsobit vážné újmy a nemoci.

  • Vyhněte se delšímu vdechování výparů.

  • Rukama a obličejem se nepřibližujte k trysce a otvoru palivové nádrže.

  • Dávejte pozor, aby palivo nevniklo do očí a nedostalo se do kontaktu s pokožkou.

 • Neskladujte stroj ani nádobu s palivem v blízkosti otevřeného ohně, zdroje jisker nebo tepla, například u ohřívače vody nebo jiných zařízení.

 • Nepoužívejte stroj, není-li kompletní výfuková soustava namontována na určeném místě a v bezvadném stavu.

 • Dotýkejte se plnicí pistolí obruby palivové nádrže nebo hrdla kanystru po celou dobu až do úplného načerpání paliva. Nepoužívejte plnicí pistoli s uzamykatelným adaptérem.

 • Pokud si potřísníte oděv palivem, neprodleně se převlékněte.

 • Nádrž nepřeplňujte. Nasaďte uzávěr paliva zpět a pevně jej utáhněte.

 • V zájmu předcházení vzniku požáru odstraňujte z žací jednotky, tlumiče výfuku, pohonů, sběracího koše a prostoru motoru trávu a jiné nečistoty. Místa potřísněná uniklým olejem nebo palivem vždy očistěte.

Doplnění paliva

Doporučené palivo

 • Nejlepších výsledků dosáhnete, když budete používat pouze čistý, čerstvý (ne starší než 30 dnů) bezolovnatý benzín s oktanovým číslem 87 nebo vyšším (metoda stanovení (R+M)/2).

 • Etanol: Přijatelná jsou i paliva s maximálně 10 % etanolu nebo 15 % MTBE (metyltercbutyléter). Etanol a MTBE jsou různé látky. Paliva s více než 15 % etanolu (E15) nejsou schválena k použití. Nikdy nepoužívejte paliva obsahující více než 10 % etanolu, například E15 (obsahuje 15 % etanolu), E20 (obsahuje 20 % etanolu) nebo E85 (obsahuje až 85 % etanolu). Použití neschváleného paliva může mít za následek problémy s výkonem nebo poškození motoru, na které se nevztahuje záruka.

 • Nepoužívejte benzín obsahující metanol.

 • Neuchovávejte palivo přes zimu v palivové nádrži ani nádobách na palivo bez použití stabilizátoru paliva.

 • Nepřidávejte do benzínu olej.

Použití aditiv

Použití stabilizátoru paliva/aditiv ve stroji přináší následující výhody:

 • Udržuje palivo déle čerstvé, pokud je používáno podle pokynů výrobce stabilizátoru paliva.

 • Čistí motor za chodu

 • V palivovém systému předchází vytváření vrstvy v podobě pryže, jež způsobuje obtížné startování.

  Important: Nepoužívejte aditiva s obsahem metanolu nebo etanolu.

  Do paliva přidávejte správné množství stabilizátoru paliva/aditiv.

  Note: Stabilizátor paliva/aditiva mají nejvyšší účinky, pokud se smíchají s čerstvým palivem. Chcete-li vyloučit tvorbu povrchových usazenin v palivovém systému, stabilizátor paliva používejte po celou dobu.

Plnění palivové nádrže

 1. Zaparkujte stroj na rovném povrchu.

 2. Zatáhněte parkovací brzdu.

 3. Vypněte motor a vyjměte klíč ze zapalování.

 4. Očistěte okolí uzávěru palivové nádrže.

 5. Naplňte palivovou nádrž ke spodnímu okraji plnicího hrdla (Obrázek 7).

  Note: Neplňte palivovou nádrž až po horní okraj. Tento prázdný prostor v nádrži umožňuje rozpínání paliva.

  g036751

Provádění úkonů denní údržby

Každý den před spuštěním stroje proveďte postupy, jež je třeba provádět před každým použitím/každý den a které jsou uvedeny v části .

Zajíždění nového vozidla

U nových motorů nějaký čas trvá, než poskytnou maximální výkon. Sekací plošiny a systém pohonu mají vyšší tření, pokud jsou nové, a tím zvyšují zatížení motoru. Nové stroje vyžadují 40 až 50 hodin záběhu, aby mohly pracovat na maximální výkon.

Použití konstrukce ROPS (ochrana obsluhy v případě převrácení stroje)

Důležité upozornění

Z důvodu ochrany před úrazem či smrtí v důsledku převrácení ponechte ochranný oblouk zcela vztyčený a zajištěný a používejte bezpečnostní pás.

Sedadlo musí být připevněno ke stroji.

Důležité upozornění

Pokud je ochranný oblouk spuštěný dolů, není stroj chráněn proti převrácení.

 • Ochranný oblouk spusťte pouze tehdy, je-li to nezbytně nutné.

 • Když je ochranný oblouk spuštěný, nepoužívejte bezpečnostní pás.

 • Jeďte pomalu a opatrně.

 • Ochranný oblouk zvedněte, jakmile to prostor nad vámi umožňuje.

 • Před jízdou pod jakýmikoli objekty a předměty pečlivě zkontrolujte prostor nad hlavou (např. větve, dveřní vstupy, elektrické vedení) a vyvarujte se kontaktu s nimi.

Sklopení ochranného oblouku

Important: Ochranný oblouk sklopte pouze tehdy, je-li to nezbytně nutné.

 1. Vyjměte závlačky a 2 kolíky (Obrázek 9).

 2. Sklopte ochranný oblouk do dolní polohy (Obrázek 8).

  Note: K dispozici jsou dvě spodní polohy, viz Obrázek 8.

 3. Vložte 2 kolíky a zajistěte je závlačkami (Obrázek 9).

  g004954

Zvednutí ochranného oblouku

Important: Když je ochranný oblouk ve vzpřímené poloze, vždy se připoutejte bezpečnostním pásem.

 1. Vyjměte závlačky a 2 kolíky (Obrázek 9).

 2. Zvedněte ochranný oblouk do vztyčené polohy, vložte 2 kolíky a zajistěte je závlačkami (Obrázek 9).

  g004955

Použití bezpečnostního blokovacího systému

Důležité upozornění

Jestliže jsou ochranné spínače odpojeny nebo poškozeny, stroj se může za provozu chovat nepředvídatelně a způsobit zranění osob.

 • Se spínači bezpečnostního blokování nemanipulujte.

 • Denně funkci ochranných spínačů kontrolujte a jakýkoli poškozený spínač před použitím stroje vyměňte.

Funkce bezpečnostního blokovacího systému

Bezpečnostní blokovací systém je zkonstruován tak, aby znemožnil nastartování motoru, pokud nejsou splněny následující podmínky:

 • Je zatažena parkovací brzda.

 • Není vypnut ovládací spínač žacích nožů (PTO).

 • Ovládací páky pojezdu jsou v poloze ZáMKU NEUTRáLU.

Bezpečnostní blokovací systém je také určen k vypnutí motoru, pokud se přesunou ovládací páky pojezdu z POLOHY ZáMKU NEUTRáLU při zatažené parkovací brzdě, nebo pokud se obsluha zvedne ze sedadla při zapnutém vývodovém hřídeli (PTO).

Měřič provozních hodin používá indikátory k upozornění uživatele, když je součást systému blokování ve správné poloze. Když je součást ve správné poloze, na obrazovce se rozsvítí indikátor.

g009181

Zkouška bezpečnostního blokovacího systému

Servisní intervalPostup při údržbě
Při každém použití nebo denně
 • Zkontrolujte činnost bezpečnostního blokovacího systému.
 • Před každým použitím stroje proveďte zkoušku bezpečnostního blokovacího systému. Pokud bezpečnostní systém nefunguje v souladu s níže uvedeným popisem, nechte bezpečnostní systém okamžitě opravit v autorizovaném servisním středisku.

  1. Posaďte se na sedadlo, zatáhněte parkovací brzdu a ZAPNěTE ovládací spínač žacích nožů (PTO). Zkuste nastartovat motor. Motor se nesmí nastartovat.

  2. Posaďte se na sedadlo, zatáhněte parkovací brzdu a VYPNěTE ovládací spínač žacích nožů (PTO). Přesuňte jednu z ovládacích pák pojezdu z polohy ZáMKU NEUTRáLU. Zkuste nastartovat motor. Motor se nesmí nastartovat. Zopakujte postup pro druhou ovládací páku.

  3. Posaďte se na sedadlo, zatáhněte parkovací brzdu, VYPNěTE ovládací spínač žacích nožů (PTO) a přesuňte ovládací páky pojezdu do polohy ZáMKU NEUTRáLU. Nyní nastartujte motor. Když motor pracuje, uvolněte parkovací brzdu, zapněte ovládací spínač žacích nožů (PTO) a mírně se zvedněte ze sedadla. Motor se musí vypnout.

  4. Posaďte se na sedadlo, zatáhněte parkovací brzdu, VYPNěTE ovládací spínač žacích nožů (PTO) a přesuňte ovládací páky pojezdu do polohy ZáMKU NEUTRáLU. Nyní nastartujte motor. Při spuštěném motoru uveďte jeden z ovládacích prvků pojezdu do střední polohy a posuňte jej (dopředu nebo dozadu); motor se musí vypnout. Tento postup opakujte pro druhý ovládací prvek pojezdu.

  5. Posaďte se na sedadlo, uvolněte parkovací brzdu, VYPNěTE ovládací spínač žacích nožů (PTO) a přesuňte ovládací páky pojezdu do polohy ZáMKU NEUTRáLU. Zkuste nastartovat motor. Motor se nesmí nastartovat.

  Nastavení polohy sedadla

  Sedadlem můžete pohybovat dopředu a dozadu. Jeho polohu si nastavte tak, abyste měli optimální podmínky pro řízení a ovládání stroje a maximální pracovní pohodlí (Obrázek 11).

  g027632

  Nastavení sestav zadních tlumičů

  Systém zavěšení MyRide™ lze seřídit tak, aby umožňoval hladkou a pohodlnou jízdu. Dvě zadní sestavy tlumičů můžete nastavit pro rychlou a snadnou změnu systému zavěšení. Systém zavěšení nastavte do nejpohodlnější polohy.

  Drážky pro sestavy zadních tlumičů mají pro usnadnění aretované polohy. Sestavy zadních tlumičů můžete umístit do polohy kdekoli v drážce, nejen v aretované poloze. Následující obrázek znázorňuje polohu pro měkkou nebo tvrdou jízdu a různé aretované polohy (Obrázek 12).

  g030065

  Note: Zajistěte, aby levá a pravá sestava zadního tlumiče byly vždy nastaveny do stejných poloh.

  Nastavte sestavy zadních tlumičů (Obrázek 13)

  g030024g030019

  Během provozu

  Bezpečnost za provozu

  Obecné bezpečnostní informace

  • Majitel nebo obsluha odpovídají za nehody, jež mohou vést ke zranění osob nebo poškození majetku, a je jejich povinností jim předcházet.

  • Při práci se strojem buďte maximálně opatrní. Neprovádějte žádné činnosti, jež by odváděly vaši pozornost, neboť byste mohli způsobit zranění nebo poškození majetku.

  • Stroj neobsluhujte, jste-li nemocní, unavení nebo pod vlivem alkoholu nebo drog.

  • Při kontaktu s žacím nožem může dojít k vážnému poranění. Před opuštěním místa obsluhy vypněte motor, vyjměte klíč a počkejte, dokud se nezastaví všechny pohybující se součásti. Po otočení klíčku do VYPNUTé polohy se musí vypnout motor a zastavit žací nůž. Pokud se nezastaví, okamžitě přestaňte sekačku používat a kontaktujte autorizovaného servisního prodejce.

  • Pracujte se strojem jen za dobré viditelnosti a za dobrého počasí. Nepracujte se strojem, pokud hrozí nebezpečí zásahu bleskem.

  • Nepřibližujte ruce ani nohy k žacím jednotkám. Zdržujte se v bezpečné vzdálenosti od odhazovacího otvoru.

  • Nesekejte se zvednutým, odstraněným nebo upraveným deflektorem výhozu, pokud není na místě správně fungující systém sběru trávy nebo mulčovací souprava.

  • Nikdy nesekejte při jízdě vzad, pokud to není nezbytně nutné. Před rozjetím se strojem vzad se vždy dívejte dolů a za sebe.

  • Buďte velmi opatrní, blížíte-li se k nepřehledným zatáčkám, křovinám, stromům nebo jiným objektům, které vám mohou bránit ve výhledu.

  • Vypínejte žací nože pokaždé, když nesečete.

  • Pokud stroj narazí na tvrdý předmět nebo začne vibrovat, neprodleně vypněte motor, vyjměte klíč (dle výbavy) a počkejte, dokud se nezastaví všechny pohybující se součásti. Teprve poté zkontrolujte rozsah poškození stroje. Před obnovením provozu proveďte všechny nezbytné opravy.

  • Při zatáčení a jízdě přes silnice nebo chodníky stroj zpomalte a počínejte si opatrně. Vždy dejte přednost jiným vozidlům.

  • Před opuštěním pracovní pozice proveďte následující:

   • Zaparkujte stroj na rovném povrchu.

   • Vypněte vývodový hřídel a všechna přídavná zařízení spusťte dolů.

   • Zatáhněte parkovací brzdu.

   • Vypněte motor a vyjměte klíč ze zapalování.

   • Počkejte, dokud se nezastaví všechny pohyblivé součásti.

  • Motor nechejte pracovat jen v dobře větraném prostoru. Výfukové plyny obsahují oxid uhelnatý, který má při vdechnutí smrtelné účinky.

  • Nikdy nenechávejte stroj se spuštěným motorem bez dozoru.

  • Tažené zařízení připojujte ke stroji pouze k závěsu.

  • Stroj nepoužívejte, pokud nejsou na svém místě všechny ochranné kryty a bezpečnostní prvky, jako například deflektory a kompletní sběrací koš, a pokud tyto součásti správně nefungují. V případě potřeby opotřebené nebo poškozené díly vyměňte.

  • Používejte pouze příslušenství a přídavná zařízení schválená společností Toro.

  • Tento stroj je zdrojem hluku překračujícího 85 dBA na místě obsluhy a při dlouhodobém vystavení jeho působení může dojít ke ztrátě sluchu.

   g229846
  • V zájmu předcházení vzniku požáru odstraňujte ze žacích jednotek, pohonů, tlumiče výfuku a motoru trávu a nečistoty.

  • Při startování motoru mějte nohy v bezpečné vzdálenosti od žacích nožů.

  • Věnujte pozornost směru výhozu sekačky a výhoz nesměrujte na jiné osoby. Vyvarujte se vyhazování materiálu proti zdi nebo jiné překážce. Materiál by se mohl odrazit zpět na obsluhu.

  • Při přejíždění se strojem přes nezatravněné plochy nebo přepravě stroje z jednoho pracovního prostoru do jiného zastavte žací nože, zpomalte stroj a počínejte si velmi opatrně.

  • Neměňte otáčky regulátoru motoru a nepřekračujte maximální otáčky motoru.

  • Stroje a proces sečení děti často přitahují. Nikdy nepředpokládejte, že děti zůstanou tam, kde jste je naposledy viděli.

  • Děti se musí zdržovat mimo pracovní prostor a musí být pod stálým dohledem jiné zodpovědné dospělé osoby.

  • Pokud dítě vstoupí do pracovního prostoru, zvyšte pozornost a vypněte stroj.

  • Před couváním se strojem nebo jeho otáčením se pohledem dolů a kolem sebe ujistěte, že se v blízkosti nenacházejí děti.

  • Nepřevážejte děti na stroji, a to ani s vypnutými žacími noži. Děti mohou spadnout a vážně se zranit nebo vám znemožnit bezpečné ovládání stroje. Děti, které byly dříve svezeny, se mohou nečekaně objevit v pracovním prostoru. Hrozí tak nebezpečí, že budou při jízdě se strojem vpřed nebo vzad přejety.

  Bezpečnost při použití systému ochrany obsluhy v případě převrácení (ROPS)

  • Konstrukce ROPS je integrované bezpečnostní zařízení. Nedemontujte žádnou ze součástí konstrukce ROPS ze stroje.

  • Přesvědčte se, zda jste připoutáni bezpečnostním pásem a zda jste schopni se v případě nouze rychle odpoutat.

  • Ochranný oblouk udržujte ve zcela zdvižené a zajištěné poloze a vždy, když je ochranný oblouk zdvižený, používejte bezpečnostní pás.

  • Než podjedete pod převislými předměty, pečlivě je zkontrolujte a nedotýkejte se jich.

  • Vyměňte poškozené součásti konstrukce ROPS. Nesnažte se je opravovat nebo upravovat.

  • Pokud je ochranný oblouk spuštěný dolů, není stroj chráněn proti převrácení.

  • Pokud kola přejedou přes kraje, příkré břehy nebo do vody, hrozí převrácení stroje s následkem vážného zranění či smrti.

  • Když je ochranný oblouk sklopený, nepoutejte se bezpečnostním pásem.

  • Ochranný oblouk sklápějte, jen když je to nezbytně nutné, a zvedněte jej, jakmile to prostor dovolí.

  • V případě převrácení předejte stroj autorizovanému servisnímu prodejci, který provede kontrolu konstrukce ROPS.

  • Pro konstrukci ROPS používejte pouze příslušenství a přídavná zařízení schválená společností Toro.

  Bezpečnost při práci ve svahu

  • Svahy jsou významným faktorem při nehodách způsobených ztrátou kontroly nebo převrácením, které mohou vést k vážnému poranění nebo smrti. Při práci na svahu odpovídá za bezpečnost pracovník obsluhy. Při práci se strojem na jakémkoli svahu je třeba dbát zvýšené pozornosti. Před použitím stroje na svahu proveďte následující opatření:

   • Přečíst si pokyny pro práci ve svahu uvedené v příručce a na stroji a řídit se jimi.

   • Pomocí ukazatele úhlu určit přibližný sklon povrchu.

   • Nikdy stroj nepoužívejte na svazích se sklonem větším než 15°.

   • V konkrétní den vyhodnotit stav pracoviště a určit, zda je svah pro práci se strojem bezpečný. Při provádění tohoto vyhodnocení používejte zdravý rozum a dobré úsudky. Změny v terénu, jako je vlhkost, mohou rychle ovlivnit provoz stroje na svahu.

  • Nebezpečí vyhodnoťte na úpatí svahu. Nepracujte se strojem v blízkosti prudkých svahů, příkopů, náspů, vodních ploch nebo jiných nebezpečných míst. V případě přejetí kola přes okraj nebo propadnutí okraje se stroj může náhle převrhnout. Stroj je třeba udržovat v bezpečné vzdálenosti (dvojnásobek šířky stroje) od veškerých rizikových prvků. K sečení trávy v těchto oblastech používejte ručně vedenou sekačku nebo vyžínač.

  • Na svahu stroj nerozjíždějte, nezastavujte ani jej neotáčejte. Neměňte náhle rychlost ani směr. Zatáčejte pomalu a postupně.

  • Nepracujte se strojem v podmínkách, kdy nelze zaručit odpovídající trakci, schopnost řízení nebo stabilitu. Uvědomte si, že při práci se strojem na mokré trávě, napříč svahem nebo po svahu dolů může dojít ke ztrátě jeho tahového výkonu. V případě ztráty tahového výkonu hnacích kol hrozí sklouznutí a ztráta brzdného účinku nebo řízení. Stroj se může sesunout, i když jsou hnací kola zastavena.

  • Odstraňte nebo vyznačte překážky, jako jsou příkopy, díry, vyjeté koleje, hrboly, kameny nebo jiné skryté překážky. Vysoká tráva může překážky skrýt. Stroj se může na nerovném terénu převrhnout.

  • Při práci s příslušenstvím nebo přídavným zařízením, jako jsou například systémy sběru trávy, buďte velmi opatrní. Tato zařízení totiž mohou mít vliv na stabilitu stroje a způsobit ztrátu kontroly. Dodržujte pokyny pro využití protizávaží.

  • Je-li to možné, při práci na svahu mějte plošinu spuštěnou u země. Zvednutím plošiny při práci na svahu může dojít k narušení stability stroje.

  g221745

  Vstup na místo obsluhy

  Pro vstup na místo obsluhy použijte jako schod sekací plošinu (Obrázek 16).

  g029797

  Použití parkovací brzdy

  Při zastavení stroje či ponechání stroje bez dozoru vždy zatáhněte parkovací brzdu.

  Zatažení parkovací brzdy

  Zaparkujte stroj na rovném povrchu.

  g283915

  Uvolnění parkovací brzdy

  g339561

  Používání ovládacího spínače žacích nožů (PTO)

  Ovládací spínač žacích nožů (PTO) slouží ke spuštění a zastavení žacích nožů sekačky a veškerých poháněných přídavných zařízení.

  Používání ovládacího spínače žacích nožů (PTO)

  Note: Zapnutí ovládacího spínače žacích nožů (PTO) se škrticí klapkou nastavenou na polovinu nebo méně způsobí nadměrné opotřebení hnacích řemenů.

  g332523

  Vypnutí ovládacího spínače žacích nožů (PTO)

  g332522

  Ovládání škrticí klapky

  Ovladač škrticí klapky můžete nastavit mezi polohami RYCHLý CHOD a POMALý CHOD (Obrázek 21).

  Při zapínání vývodového hřídele vždy používejte polohu RYCHLý CHOD.

  g008946

  Ovládání sytiče

  Sytič se používá při startování studeného motoru.

  1. Sytič zapínejte vytažením knoflíku sytiče ještě před použitím klíčového přepínače (Obrázek 22).

  2. Po nastartování motoru sytič vypněte zatlačením knoflíku sytiče (Obrázek 22).

   g008959

  Spuštění motoru

  Note: Sytič není nutné používat, je-li motor teplý nebo horký.

  Important: Nepoužívejte startér v rámci jednoho postupu startování déle než 5 sekund. Bude-li motor startéru pracovat déle než 5 sekund, hrozí jeho poškození. Pokud se motor nepodaří nastartovat, před dalším použitím startéru motoru počkejte 10 sekund.

  g332530

  Vypnutí motoru

  Výstraha

  Děti nebo okolostojící osoby se mohou zranit, pokud by se pokoušely stroj ponechaný bez dozoru uvést do pohybu nebo obsluhovat.

  Pokaždé, když stroj necháte bez dozoru, vytáhněte klíč a zatáhněte parkovací brzdu.

  g332529

  Použití ovládacích pák pojezdu

  g004532

  Řízení stroje

  Hnací kola se otáčejí nezávisle, neboť každý hřídel je poháněn hydromotorem. Kolem na jedné straně můžete otáčet dozadu a druhým kolem můžete otáčet dopředu, což zajišťuje otáčení stroje na místě. Tím se značně zvyšuje ovladatelnost stroje, avšak na způsob jeho ovládání si určitou chvíli možná budete muset zvykat.

  Ovladačem škrticí klapky je možno regulovat otáčky motoru za minutu (ot/min). Chcete-li zajistit nejvyšší účinnost stroje, posuňte ovladač škrticí klapky do polohy RYCHLý CHOD. Při sekání vždy pracujte se škrticí klapkou v poloze rychlý chod.

  Důležité upozornění

  Stroj se může otáčet velmi rychle. Můžete nad ním ztratit kontrolu, což může vést ke zranění nebo poškození stroje.

  • Při zatáčení dbejte opatrnosti.

  • Před prováděním ostrých otáček zpomalte.

  Jízda dopředu

  Note: Pokud přesunete ovládání pojezdu při zatažené parkovací brzdě, dojde k vypnutí motoru.

  Chcete-li stroj zastavit, přesuňte obě ovládací páky pojezdu do NEUTRáLNí polohy.

  1. Deaktivujte parkovací brzdu.

  2. Přesuňte ovládací páku pojezdu do středové odjištěné polohy.

  3. Chcete-li jet dopředu, pomalu přesuňte ovládací páky pojezdu dopředu (Obrázek 26).

   g008952

  Jízda vzad

  1. Přesuňte ovládací páku pojezdu do středové odjištěné polohy.

  2. Chcete-li jet vzad, pomalu přesuňte ovládací páky pojezdu dozadu (Obrázek 27).

   g008953

  Použití bočního výhozu

  Sekačka je vybavena závěsným deflektorem trávy, který rozptyluje posekanou trávu do stran a směruje ji dolů do travního koberce.

  Nebezpečí

  Jestliže nejsou řádně namontovány deflektor trávy, kryt výhozu nebo kompletní sestava sběracího koše, hrozí vám i ostatním nebezpečí kontaktu s rotujícími žacími noži nebo zasažení vymrštěnými předměty. Kontakt s rotujícími žacími noži a vymrštěné předměty mohou způsobit vážné zranění nebo smrt.

  • Nikdy neodstraňujte deflektor trávy ze sekačky, neboť deflektor trávy směruje materiál dolů k trávníku. Jestliže dojde k poškození tohoto deflektoru, neprodleně jej vyměňte.

  • Nikdy nevkládejte ruce nebo nohy do prostoru pod sekací plošinou.

  • Nikdy se nepokoušejte o čištění prostoru výhozu nebo žacích nožů, pokud nepřepnete ovládací spínač žacích nožů (PTO) do polohy VYPNUTO, neotočíte klíčový přepínač do polohy VYPNUTO a nevyjmete klíč z klíčového přepínače.

  • Deflektor trávy musí být ve snížené poloze.

  Seřízení výšky sekání

  Pro stroje vybavené pedálem zvedání plošiny

  Použití přepravního zámku

  1. Sešlápnutím pedálu zvedání plošiny zcela dopředu zajistíte sekací plošinu v PřEPRAVNí poloze (Obrázek 28).

  2. Sešlápněte pedál zvedání plošiny dopředu a zatlačte přepravní zámek dopředu do ODJIšTěNé polohy; poté pomalu spusťte sekací plošinu dolů (Obrázek 28).

   g332768

  Nastavení kolíku pro změnu výšky sekání

  Přemístěním vidlicového čepu do různých otvorů můžete výšku sekání seřídit v rozsahu od 38 do 140 mm v krocích po 6 mm.

  1. Sešlápnutím pedálu zvedání plošiny zcela dopředu zajistíte sekací plošinu v PřEPRAVNí poloze (také v poloze výšky sekání 140 mm), viz Obrázek 29.

  2. Chcete-li provést seřízení, vyjměte čep z konzoly pro nastavení výšky sekání (Obrázek 29).

  3. V závislosti na požadované výšce sekání vyberte v konzole pro nastavení výšky sekání otvor a čep do něj zasuňte (Obrázek 29).

  4. Sešlápněte pedál zvedání plošiny dopředu, zatlačte přepravní zámek dopředu a pomalu spusťte sekací plošinu dolů.

   g332767

  Seřízení výšky sekání

  Pro stroje s elektrickým zvedáním plošiny
  1. Zatlačte spínač zdvihu plošiny nahoru (Obrázek 30).

   g332765
  2. V závislosti na požadované výšce sekání vyberte v konzole pro nastavení výšky sekání otvor a čep do něj zasuňte (Obrázek 31).

  3. Zatlačte spínač zdvihu plošiny dolů a podržte jej, dokud se nastavovací táhlo výšky sekání lehce nedotkne kolíku pro změnu výšky sekání (Obrázek 31).

   Note: Nadměrný kontakt mezi nastavovacím táhlem výšky sekání a kolíkem pro změnu výšky sekání může negativně ovlivnit výšku sekání a vyrovnání sekací plošiny.

   g361935

  Seřízení ochranných válců

  Při každé změně výšky sekání rovněž změňte výšku ochranných válců.

  Note: Ochranné válce nastavte tak, aby se nedotýkaly země na běžných rovných sekaných površích.

  1. Zaparkujte stroj na rovném povrchu, vypněte ovládací spínač žacích nožů a zatáhněte parkovací brzdu.

  2. Před opuštěním místa obsluhy vypněte motor, vytáhněte klíč a počkejte, dokud se nezastaví všechny pohybující se součásti.

  3. Nastavte ochranné válce, viz Obrázek 32.

   g038079

  Provozní tipy

  Použití nastavení škrticí klapky rychlý chod“

  Pro získání nejlepších výsledků sečení a maximální cirkulace vzduchu nastavte otáčky motoru do polohy RYCHLý CHOD. Pro správné odvádění posekané trávy je vyžadován vzduch. Výšku sekání tedy nenastavujte do tak nízké polohy, aby sekací plošina byla zcela obklopena neposečenou trávou. Vždy se snažte jednu stranu sekací plošiny vést mimo neposečenou trávu, aby mohl být přiváděn vzduch do sekací plošiny.

  První sečení trávníku

  Trávu sekejte na větší délku, než je běžné, aby nastavená výška sekání sekací plošiny nezpůsobovala skalpování nerovného povrchu. Obecně platí, že nejvhodnější výška sekání je ta, která byla použita naposledy. Pokud sekáte trávu delší než 15 cm, v zájmu zajištění přijatelné kvality sekání může být vhodné trávu sekat nadvakrát.

  Sekání třetiny výšky trávy

  Nejlepší je sekat vždy jen asi třetinu výšky travních stébel. Sekání větší délky se nedoporučuje, jestliže tráva není řídká nebo pokud není pozdní podzim, kdy tráva roste pomaleji.

  Střídání směru sekání

  Střídejte směr sekání, abyste udrželi stébla trávy ve vzpřímené poloze. Tím současně napomáháte dobrému rozptylu posekané trávy, což podporuje její rozklad a přechod živin do půdy.

  Správné intervaly sekání

  V jednotlivých ročních obdobích roste tráva různou rychlostí. V zájmu zajištění stejné výšky sekání brzy na jaře sekejte častěji. V polovině léta, kdy se růst trávy zpomaluje, sekejte méně častěji. Pokud nemůžete sekat delší dobu, nejprve posekejte s nastavenou vysokou výškou sekání, pak znovu sekejte o 2 dny později s nižším nastavením výšky.

  Použití pomalejší rychlosti sekání

  Lepší kvality sekání dosáhnete za určitých podmínek snížením pojezdové rychlosti.

  Vyhněte se příliš nízkému sekání

  Při sečení nerovného trávníku zvyšte výšku sekání, abyste zabránili skalpování trávníku.

  Zastavení stroje

  Pokud během sekání musíte zastavit dopředný pohyb stroje, může na váš trávník odpadnout shluk trávy. Abyste tomu zabránili, přejeďte na dříve posekaný prostor se zapnutými noži nebo vypněte sekací plošinu při pohybu vpřed.

  Udržování spodku sekací plošiny v čistotě

  Po každém sekání očistěte spodek sekací plošiny od zbytků trávy a ostatních nečistot. Jestliže se v sekací plošině vytvoří usazeniny posekané trávy a zeminy, kvalita sekání se bude postupně snižovat.

  Údržba žacího nože (nožů)

  Žací nůž udržujte ostrý po celou sezónu, protože pouze ostrý nůž seká čistě a nedochází k trhání či třepení stébel trávy. Trhání a třepení trávy při sekání způsobuje, že travní stébla na řezu hnědnou, což zpomaluje růst trávy a zvyšuje její náchylnost k chorobám. Po každém použití kontrolujte, zda jsou žací nože ostré a nedošlo k jejich opotřebení či poškození. Zabruste veškeré nerovnosti a podle potřeby nože nabruste. Pokud je žací nůž poškozený nebo opotřebený, ihned jej nahraďte originálním žacím nožem Toro.

  Po provozu

  Bezpečnostní opatření po použití

  Obecné bezpečnostní informace

  • Před opuštěním pozice obsluhy zatáhněte parkovací brzdu, vypněte motor, vyjměte klíč a počkejte, dokud se nezastaví všechny pohybující se součásti. Před údržbou, seřizováním, doplňováním paliva, čištěním nebo uskladněním nechejte stroj vychladnout.

  • V zájmu předcházení vzniku požáru odstraňujte z žací jednotky, tlumiče výfuku, pohonů, sběracího koše a prostoru motoru trávu a jiné nečistoty. Místa potřísněná uniklým olejem nebo palivem vždy očistěte.

  • Před uskladněním nebo přepravou stroje uzavřete přívod paliva a vyjměte klíč.

  Použití uzavíracího ventilu paliva

  Uzavírací ventil paliva uzavřete před přepravou, údržbou a skladováním stroje (Obrázek 33).

  Před nastartováním motoru se přesvědčte, zda je uzavírací ventil paliva otevřen.

  g036849g008948

  Použití uvolňovacích ventilů hnacích kol

  Důležité upozornění

  Hrozí nebezpečí vtažení rukou do rotujících součástí pohonu pod plošinou motoru s následkem vážného zranění.

  Před přístupem k uvolňovacím ventilům hnacích kol vypněte motor, vytáhněte klíč a počkejte, dokud se nezastaví všechny pohybující se součásti.

  Důležité upozornění

  Motor a hydraulické hnací jednotky se mohou velmi zahřát. V případě dotyku horkého motoru nebo hydraulických hnacích jednotek hrozí nebezpečí vážného popálení.

  Před přístupem k uvolňovacím ventilům hnacích kol nechejte zcela vychladnout motor a hydraulické hnací jednotky.

  Uvolňovací ventily hnacích kol se nacházejí na levé a pravé straně pod plošinou motoru.

  1. Zaparkujte stroj na rovném povrchu, vypněte ovládací spínač žacích nožů a zatáhněte parkovací brzdu.

  2. Před opuštěním místa obsluhy vypněte motor, vytáhněte klíč a počkejte, dokud se nezastaví všechny pohybující se součásti.

  3. Chcete-li stroj odtlačit, posuňte obě obtokové páky dopředu a zajistěte je na místě (Obrázek 34).

  4. Před odtlačením stroje uvolněte parkovací brzdu.

  5. Chcete-li stroj uvést do provozu, posuňte obě obtokové páky dozadu a zajistěte je na místě (Obrázek 34).

   g332790

  Přeprava stroje

  K přepravě stroje používejte nákladní vůz nebo přívěs se zvýšenou odolností. Použijte nájezdovou plošinu plné šířky. Nákladní vůz nebo přívěs musí být vybaven nezbytnými brzdami, veškerým osvětlením a označením vyžadovaným předpisy. Pečlivě si přečtěte všechny bezpečnostní pokyny. Tyto informace mohou pomoci zabránit vašemu zranění či zranění okolostojících osob. Podrobné informace najdete v nařízeních místních úřadů týkající se požadavků na přívěsy a upevňování tažených vozidel.

  Důležité upozornění

  Jízda po silnici bez směrových světel, osvětlení, označení odrazovými sklíčky a označení symbolem pomalu jedoucího vozidla je nebezpečná a může vést k nehodám s možným zraněním.

  Nejezděte se strojem po veřejné komunikaci nebo silnici.

  Výběr přívěsu

  Důležité upozornění

  Nakládání stroje na přívěs nebo nákladní vozidlo zvyšuje možnost převrácení, které může způsobit vážné zranění nebo smrt (Obrázek 35).

  • Používejte pouze nájezdovou plošinu plné šířky. Nepoužívejte samostatné nájezdové plošiny určené k umístění na každé straně stroje.

  • Nepřekračujte úhel 15° mezi nájezdovou plošinou a zemí ani mezi plošinou a plochou přívěsu nebo nákladního vozu.

  • Přesvědčte se, že délka nájezdové plošiny odpovídá alespoň 4násobku vzdálenosti ložné plochy přívěsu nebo nákladního automobilu od země. Tím bude zajištěno, že na rovném povrchu nepřekročí úhel nájezdové plošiny 15 stupňů.

  g027996

  Naložení stroje

  Důležité upozornění

  Nakládání stroje na přívěs nebo nákladní vozidlo zvyšuje pravděpodobnost převrácení, které může způsobit vážné zranění nebo smrt.

  • Při manipulaci se strojem na nájezdové plošině dbejte extrémní opatrnosti.

  • Na nájezdovou plošinu najíždějte zadní stranou stroje a sjíždějte ji s přední stranou stroje dolů.

  • Při jízdě se strojem po nájezdové plošině se vyhýbejte prudkému zrychlování nebo zpomalování, neboť tak může dojít ke ztrátě kontroly nad strojem nebo převrácení stroje.

  1. Je-li použit přívěs, připojte jej k vlečnému vozidlu a připevněte bezpečnostní řetězy.

  2. Je-li to možné, připojte brzdy a světla přívěsu.

  3. Snižte nájezdovou plošinu dolů, přičemž dbejte, aby úhel mezi plošinou a zemí nepřekročil 15 stupňů (Obrázek 35).

  4. Na nájezdovou plošinu najíždějte zadní stranou stroje (Obrázek 36).

   g028043
  5. Vypněte motor, vyjměte klíč a zatáhněte parkovací brzdu.

  6. Upevněte stroj poblíž předních otočných kol a zadního rámu pomocí popruhů, řetězů, lan nebo provazů (Obrázek 37). Postupujte podle směrnic místních úřadů na uvazování strojů.

   g332791

  Vyložení stroje

  1. Snižte nájezdovou plošinu dolů, přičemž dbejte, aby úhel mezi plošinou a zemí nepřekročil 15 stupňů (Obrázek 35).

  2. Z nájezdové plošiny sjíždějte přední stranou stroje (Obrázek 36).

  Údržba

  Bezpečnost při provádění úkonů údržby

  • Jestliže ponecháte klíč ve spínači, může motor kdokoli spustit a způsobit vám nebo přihlížejícím osobám vážné zranění. Před prováděním jakékoli údržby vyjměte klíč ze spínače.

  • Před opuštěním pozice obsluhy proveďte následující opatření:

   • Zaparkujte stroj na rovném povrchu.

   • Vypněte pohony.

   • Zatáhněte parkovací brzdu.

   • Vypněte motor a vyjměte klíč ze zapalování.

   • Před provedením údržby nechejte vychladnout všechny součásti stroje.

  • Nedovolte, aby servisní práce na stroji prováděla nezaškolená osoba.

  • Udržujte ruce a nohy v dostatečné vzdálenosti od pohybujících se částí nebo horkých povrchů. Pokud je to možné, neprovádějte seřizování při běžícím motoru.

  • Ze součástí, ve kterých je uložena energie, opatrně uvolněte tlak.

  • Činnost parkovací brzdy často kontrolujte. Podle potřeby ji seřiďte a opravte.

  • Nikdy neupravujte bezpečnostní zařízení. Pouze pravidelně kontrolujte jejich správnou činnost.

  • V zájmu předcházení vzniku požáru odstraňujte z žací jednotky, tlumiče výfuku, pohonů, sběracího koše a prostoru motoru trávu a jiné nečistoty.

  • Vyčistěte rozlitý olej nebo palivo a odstraňte všechny nečistoty nasáklé palivem.

  • Pokud chcete podepřít zvednutý stroj, nespoléhejte se na hydraulické nebo mechanické zvedáky. Při každém zvednutí stroj podepřete montážními stolicemi.

  • Udržujte všechny součásti v bezvadném provozním stavu a všechny upevňovací prvky utažené, zejména upevňovací prvky žacích nožů. Nahraďte všechny opotřebené nebo poškozené štítky.

  • Před opravou stroje odpojte kabel od záporného vývodu akumulátoru.

  • K zajištění optimální výkonnosti stroje používejte pouze originální náhradní díly a příslušenství společnosti Toro. Náhradní díly a příslušenství jiných výrobců mohou být nebezpečné a jejich použití může mít za následek zneplatnění záruky.

  Doporučený harmonogram údržby

  Servisní intervalPostup při údržbě
  Po prvních 100 hodinách
 • Vyměňte filtry a kapalinu hydraulického systému.
 • Při každém použití nebo denně
 • Zkontrolujte činnost bezpečnostního blokovacího systému.
 • Zkontrolujte hladinu motorového oleje.
 • Zkontrolujte bezpečnostní pás.
 • Zkontrolujte hladinu hydraulické kapaliny v expanzní nádrži.
 • Zkontrolujte nože.
 • Po každém použití
 • Vyčistěte sekací plošinu.
 • Po každých 50 hodinách provozu
 • Zkontrolujte tlak vzduchu v pneumatikách.Pouze pro stroje se vzduchovými pneumatikami.
 • Zkontrolujte řemeny, zda nejsou popraskané nebo opotřebené.
 • Po každých 100 hodinách provozu
 • Promažte otočné čepy zdvihu sekací plošiny.
 • Vyměňte motorový olej(v prašném nebo znečištěném prostředí provádějte častěji).
 • Vyměňte nebo vyčistěte zapalovací svíčku, případně upravte mezeru mezi elektrodami.
 • Po každých 200 hodinách provozu
 • Vyměňte filtr motorového oleje(v prašném nebo špinavém prostředí provádějte častěji).
 • Po každých 250 hodinách provozu
 • Vyměňte primární vzduchový filtr(v prašném nebo znečištěném prostředí provádějte častěji).
 • Zkontrolujte bezpečnostní vzduchový filtr(v prašném nebo znečištěném prostředí provádějte častěji).
 • Po každých 400 hodinách provozu
 • Promažte čepy otočných kol (v prašném nebo znečištěném prostředí provádějte častěji).
 • Po každých 500 hodinách provozu
 • Vyměňte bezpečnostní vzduchový filtr(v prašném nebo znečištěném prostředí provádějte častěji).
 • Vyměňte palivový filtr(častěji v prašném nebo špinavém prostředí).
 • Každý měsíc
 • Zkontrolujte nabití akumulátoru.
 • Každý rok
 • Znovu promažte ložiska otočných kol(v prašném nebo znečištěném prostředí provádějte častěji).
 • Promažte náboje otočných kol.
 • Každý rok nebo před uskladněním
 • Opravte lak na poškozených místech.
 • Proveďte všechny postupy uvedené v kapitole Skladování“.
 • Important: Další pokyny k postupům údržby naleznete v uživatelské příručce k motoru.

  Výstraha

  Jestliže ponecháte klíč v přepínači, může motor kdokoli náhodně spustit a způsobit vám nebo přihlížejícím osobám vážné zranění.

  Před prováděním jakékoli údržby vypněte motor a vytáhněte klíč z přepínače.

  Postupy před údržbou stroje

  Uvolnění příčky sekací plošiny

  Odstraňte závlačku a uvolněte příčku sekací plošiny, abyste získali přístup k horní části sekací plošiny. Po provedení údržby namontujte příčku pomocí dříve demontované závlačky.

  Demontáž plechového krytu

  Povolte 2 přední šrouby a demontujte plechový kryt, abyste získali přístup k řemenům a vřetenům sekačky (Obrázek 38). Po provedení údržby namontujte plechový kryt a utáhněte šrouby.

  g027946

  Mazání

  Mazání stroje

  Stroj promazávejte častěji při práci v prašném nebo špinavém prostředí.

  Typ maziva: mazivo č. 2 na bázi lithia nebo molybdenové mazivo

  1. Zaparkujte stroj na rovném povrchu, vypněte ovládací spínač žacích nožů a zatáhněte parkovací brzdu.

  2. Před opuštěním místa obsluhy vypněte motor, vytáhněte klíč a počkejte, dokud se nezastaví všechny pohybující se součásti.

  3. Hadrem očistěte maznice.

   Note: Oškrábáním odstraňte případnou barvu z přední strany maznic.

  4. K maznici připojte mazací pistoli.

  5. Pumpujte mazivo do maznice, dokud nezačne vytékat z ložisek.

  6. Otřete přebytečné mazivo.

  Mazání otočných čepů zdvihu sekací plošiny

  Servisní intervalPostup při údržbě
  Po každých 100 hodinách provozu
 • Promažte otočné čepy zdvihu sekací plošiny.
 • K mazání otočných čepů zdvihu plošiny použijte lehký olej nebo mazivo ve spreji.

  g336930

  Mazání čepů otočných kol

  Servisní intervalPostup při údržbě
  Po každých 400 hodinách provozu
 • Promažte čepy otočných kol (v prašném nebo znečištěném prostředí provádějte častěji).
 • Každý rok
 • Znovu promažte ložiska otočných kol(v prašném nebo znečištěném prostředí provádějte častěji).
  1. Zaparkujte stroj na rovném povrchu, vypněte ovládací spínač žacích nožů a zatáhněte parkovací brzdu.

  2. Před opuštěním místa obsluhy vypněte motor, vytáhněte klíč a počkejte, dokud se nezastaví všechny pohybující se součásti.

  3. Sejměte protiprachový kryt a nastavte čepy otočných kol; protiprachový kryt mějte sejmutý, dokud mazání nedokončíte, viz Mazání stroje.

  4. Demontujte šestihrannou zátku.

  5. Do otvoru zašroubujte maznici.

  6. Naplňte maznici mazivem, dokud nezačne vytékat z okolí horního ložiska.

  7. Demontujte maznici z otvoru. Namontujte šestihrannou zátku a protiprachový kryt.

  Mazání nábojů otočných kol

  Servisní intervalPostup při údržbě
  Každý rok
 • Promažte náboje otočných kol.
  1. Zaparkujte stroj na rovném povrchu, vypněte ovládací spínač žacích nožů a zatáhněte parkovací brzdu.

  2. Před opuštěním místa obsluhy vypněte motor, vytáhněte klíč a počkejte, dokud se nezastaví všechny pohybující se součásti.

  3. Zvedněte sekačku, abyste mohli zahájit mazání.

  4. Demontujte otočné kolo z vidlice otočného kola.

  5. Sejměte ochranné kryty z náboje kola.

   g006115
  6. Demontujte distanční matici ze sestavy hřídele v otočném kole.

   Note: Distanční matice jsou k hřídeli zajištěny pomocí prostředku na zajištění závitů.

  7. Demontujte hřídel (s druhou distanční maticí stále namontovanou na ní) ze sestavy kola.

  8. Vypačte těsnění a zkontrolujte, zda ložiska nejsou opotřebená nebo poškozená, a v případě potřeby je vyměňte.

  9. Do ložisek aplikujte univerzální mazivo.

  10. Do kola vložte jedno ložisko a jedno nové těsnění.

  11. Pokud na sestavě hřídele chybí obě distanční matice, na jednu z nich naneste prostředek na zajištění závitů a matici našroubujte na hřídel tak, aby plošky pro klíč směřovaly ven.

   Note: Distanční matici nešroubujte až na úplný konec hřídele. Od vnějšího povrchu distanční matice ke konci hřídele uvnitř matice ponechejte přibližně 3 mm.

  12. Montážní celek matice a hřídele vložte do kola ze strany s novým těsněním a ložiskem.

  13. Otočte otevřený konec kola směrem nahoru a vyplňte prostor uvnitř kola kolem hřídele univerzálním mazivem.

  14. Do kola vložte druhé ložisko a nové těsnění.

  15. Na druhou distanční matici naneste prostředek na zajištění závitů a našroubujte ji na hřídel tak, aby plošky pro klíč směřovaly ven.

  16. Matici utáhněte na utahovací moment 8 až 9 Nm (75 až 80 in-lb), povolte ji a znovu utáhněte na utahovací moment 2 až 3 Nm (20 až 25 in-lb).

   Note: Ujistěte se, že hřídel ze žádné matice nevyčnívá.

  17. Na náboj kola nasaďte ochranné kryty a vložte kolo do vidlice otočného kola.

  18. Namontujte šroub otočného kola a zcela utáhněte matici.

  Important: Aby nedošlo k poškození těsnění a ložiska, často kontrolujte seřízení ložiska. Otočným kolem zatočte. Kolo se nesmí volně otáčet (o více než 1 nebo 2 otáčky) ani nesmí mít boční vůli. Pokud se kolo volně otáčí, nastavte utahovací moment na distanční matici tak, aby byl patrný mírný odpor. Naneste další vrstvu prostředku na zajištění závitů.

  Údržba motoru

  Bezpečnost při údržbě motoru

  • Udržujte ruce, nohy, obličej, další části těla nebo oblečení v dostatečné vzdálenosti od tlumiče a jiných horkých povrchů. Před prováděním údržby nechejte vychladnout všechny součásti motoru.

  • Neměňte otáčky regulátoru motoru a nepřekračujte maximální otáčky motoru.

  Údržba vzduchového filtru

  Servisní intervalPostup při údržbě
  Po každých 250 hodinách provozu
 • Vyměňte primární vzduchový filtr(v prašném nebo znečištěném prostředí provádějte častěji).
 • Zkontrolujte bezpečnostní vzduchový filtr(v prašném nebo znečištěném prostředí provádějte častěji).
 • Po každých 500 hodinách provozu
 • Vyměňte bezpečnostní vzduchový filtr(v prašném nebo znečištěném prostředí provádějte častěji).
 • Note: Údržbu vzduchového filtru provádějte častěji, pokud stroj používáte v extrémně prašném nebo písčitém prostředí.

  Demontáž filtrů

  1. Zaparkujte stroj na rovném povrchu, vypněte ovládací spínač žacích nožů (PTO) a zatáhněte parkovací brzdu.

  2. Před opuštěním místa obsluhy vypněte motor, vytáhněte klíč a počkejte, dokud se nezastaví všechny pohybující se součásti.

  3. Uvolněte západky na vzduchovém filtru a stáhněte kryt vzduchového filtru z tělesa vzduchového filtru (Obrázek 41).

   g001883
  4. Očistěte vnitřní stranu krytu vzduchového filtru stlačeným vzduchem.

  5. Opatrně vysuňte primární filtr z tělesa vzduchového filtru (Obrázek 41).

   Note: Dejte pozor, abyste filtrem nenarazili do boční strany tělesa.

  6. Bezpečnostní filtr demontujte jen za účelem jeho výměny.

  Kontrola filtrů

  1. Zkontrolujte bezpečnostní filtr. Pokud je znečištěn, vyměňte jak bezpečnostní, tak primární filtr.

   Important: Bezpečnostní filtr se nikdy nesnažte vyčistit. Pokud je bezpečnostní filtr znečištěn, došlo k poškození primárního filtru.

  2. Přesvědčte se, zda primární filtr není poškozený – zkontrolujte jej pohledem proti jasnému světlu, které filtr zvenčí osvítí. Pokud je primární filtr znečištěný, ohnutý nebo poškozený, vyměňte jej.

   Note: Díry ve filtru se budou jevit jako jasné body. Primární filtr nečistěte.

  Instalace filtrů

  Important: Aby nedošlo k poškození motoru, vždy jej provozujte s nainstalovanými oběma vzduchovými filtry a nasazeným krytem.

  1. Pokud instalujete nové filtry, zkontrolujte, zda žádný z nich nebyl při přepravě poškozen.

   Note: Nepoužívejte poškozené filtrační vložky.

  2. Pokud měníte vnitřní filtr, opatrně jej zasuňte do tělesa filtru (Obrázek 41).

  3. Opatrně nasuňte primární filtr na bezpečnostní filtr (Obrázek 41).

   Note: Při instalaci primárního filtru zatlačte na jeho vnější okraj, aby filtr zcela dosedl do polohy.

   Important: Netlačte na měkkou vnitřní část filtru.

  4. Nasaďte kryt vzduchového filtru a upevněte západky (Obrázek 41).

  Výměna motorového oleje

  Servisní intervalPostup při údržbě
  Při každém použití nebo denně
 • Zkontrolujte hladinu motorového oleje.
 • Po každých 100 hodinách provozu
 • Vyměňte motorový olej(v prašném nebo znečištěném prostředí provádějte častěji).
 • Po každých 200 hodinách provozu
 • Vyměňte filtr motorového oleje(v prašném nebo špinavém prostředí provádějte častěji).
 • Specifikace motorového oleje

  Typ oleje: Detergentní olej (API klasifikace SF, SG, SH, SJ nebo SL)

  Objem klikové skříně:

  • Motory Kawasaki FX691 – 2,0 l s výměnou filtru; 1,8 l bez výměny filtru

  • Motory Kawasaki FX801 – 2,3 l s výměnou filtru; 2,1 l bez výměny filtru

  Viskozita: viz následující tabulka.

  g037096

  Note: Přestože se pro většinu provozních podmínek doporučuje motorový olej 10W-40, může být s ohledem na atmosférické podmínky nutné změnit viskozitu oleje. Použití motorového oleje 20W-50 při vyšších okolních teplotách může snížit spotřebu oleje.

  Kontrola hladiny motorového oleje

  Note: Olej kontrolujte při studeném motoru.

  Important: Pokud doplníte do klikové skříně motoru nadměrné nebo nedostatečné množství oleje a nastartujete motor, můžete jej poškodit.

  1. Zaparkujte stroj na rovném povrchu, vypněte ovládací spínač žacích nožů (PTO) a zatáhněte parkovací brzdu.

  2. Před opuštěním místa obsluhy vypněte motor, vytáhněte klíč a počkejte, dokud se nezastaví všechny pohybující se součásti.

   Note: Motor musí být studený, aby měl olej dostatek času stéct do olejové vany.

  3. Před vyjmutím měrky vyčistěte prostor kolem uzávěru plnicího hrdla oleje a měrky, aby do motoru nemohly proniknout nečistoty, jako jsou například zbytky posekané trávy (Obrázek 43).

  g008804g311705

  Výměna motorového oleje

  Note: Použitý olej odevzdejte do recyklačního střediska.

  1. Spusťte motor a nechte jej pět minut běžet.

   Note: Olej se tím zahřeje a bude snadněji vytékat.

  2. Zaparkujte stroj tak, aby strana, ze které budete olej vypouštět, byla o něco níže než strana protější. Díky tomu vyteče veškerý olej.

  3. Vypněte ovládací spínač žacích nožů a zatáhněte parkovací brzdu.

  4. Před opuštěním místa obsluhy vypněte motor, vytáhněte klíč a počkejte, dokud se nezastaví všechny pohybující se součásti.

  5. Vypusťte olej z motoru (Obrázek 44).

   g008804g027734
  6. Pomalu nalijte přibližně 80 % množství specifikovaného oleje do plnicí trubice a zbývající olej dolévejte pomalu tak, aby jeho hladina sahala ke značce maximální hladiny (Obrázek 45).

   g194610
  7. Nastartujte motor a přejeďte na rovnou plochu.

  8. Znovu zkontrolujte hladinu oleje.

  Výměna filtru motorového oleje

  1. Vypusťte olej z motoru; viz Výměna motorového oleje.

  2. Vyměňte filtr motorového oleje (Obrázek 46).

   g008804g027477

   Note: Utáhněte olejový filtr tak, aby se jeho těsnění dotklo motoru, a poté jej dotáhněte o další 3/4 otáčky.

  3. Klikovou skříň naplňte novým olejem správného typu, viz Specifikace motorového oleje.

  Údržba zapalovací svíčky (zapalovacích svíček)

  Servisní intervalPostup při údržbě
  Po každých 100 hodinách provozu
 • Vyměňte nebo vyčistěte zapalovací svíčku, případně upravte mezeru mezi elektrodami.
 • Před namontováním zapalovací svíčky zkontrolujte, zda má správnou mezeru mezi středovými a postranními elektrodami. K montáži a demontáži svíček používejte speciální klíč na zapalovací svíčky. Ke kontrole a nastavení mezer mezi elektrodami používejte spárové měrky nebo spároměr. V případě potřeby namontujte novou zapalovací svíčku.

  Typ zapalovací svíčky:

  Motory Kawasaki FX691 a FX801 – NGK® BPR4ES nebo ekvivalentní

  Mezera mezi elektrodami: 0,75 mm

  Demontáž zapalovací svíčky (zapalovacích svíček)

  1. Zaparkujte stroj na rovném povrchu, vypněte ovládací spínač žacích nožů (PTO) a zatáhněte parkovací brzdu.

  2. Před opuštěním místa obsluhy vypněte motor, vytáhněte klíč a počkejte, dokud se nezastaví všechny pohybující se součásti.

  3. Vyčistěte prostor kolem tělesa svíčky, aby do motoru nepronikly nečistoty.

  4. Vyhledejte a demontujte zapalovací svíčku (svíčky), viz Obrázek 47.

   g009922g027478

  Kontrola zapalovací svíčky (zapalovacích svíček)

  Important: Zapalovací svíčky nečistěte. Zapalovací svíčky vždy vyměňte, jestliže mají černý nebo olejový povlak, jsou popraskané nebo mají opotřebené elektrody.

  Jestliže má nahnědlou až šedou barvu, motor pracuje správně. Černý povlak izolátoru svíčky zpravidla znamená znečištění vzduchového filtru.

  Nastavte vzdálenost elektrod 0,75 mm.

  g206628

  Montáž zapalovací svíčky (zapalovacích svíček)

  g028109

  Údržba palivového systému

  Nebezpečí

  Za určitých podmínek je palivo extrémně hořlavé a vysoce výbušné. Požár nebo výbuch způsobený palivem může popálit vás i jiné osoby a způsobit škody na majetku.

  Kompletní seznam bezpečnostních opatření souvisejících s palivem naleznete v části Bezpečnost týkající se paliva.

  Výměna palivového filtru

  Servisní intervalPostup při údržbě
  Po každých 500 hodinách provozu
 • Vyměňte palivový filtr(častěji v prašném nebo špinavém prostředí).
 • Important: Připojte hadice palivového potrubí a zajistěte je plastovými páskami ve stejných místech, kde byly původně uchyceny ve výrobě, aby palivové potrubí bylo v bezpečné vzdálenosti od součástí, které by mohly způsobit jeho poškození.

  Pokud jste z palivového potrubí vyjmuli znečištěný filtr, nikdy jej nemontujte zpět.

  Palivový filtr se nachází v blízkosti motoru v jeho levé přední části.

  1. Zaparkujte stroj na rovném povrchu, vypněte ovládací spínač žacích nožů (PTO) a zatáhněte parkovací brzdu.

  2. Před opuštěním místa obsluhy vypněte motor, vytáhněte klíč a počkejte, dokud se nezastaví všechny pohybující se součásti.

  3. Nechejte stroj zcela vychladnout.

  4. Palivový filtr vyměňte (Obrázek 50).

   Note: Ujistěte se, že šipka směru průtoku na náhradním filtru směřuje k motoru.

   g033082

  Údržba palivové nádrže

  Palivovou nádrž se nepokoušejte vypouštět. Vypouštění palivové nádrže a údržbu jakýchkoli součástí palivového systému může provádět pouze autorizované servisní středisko.

  Údržba elektrického systému

  Bezpečnost při práci s elektrickým systémem

  • Před opravou stroje odpojte kabel od záporného vývodu akumulátoru.

  • Akumulátor dobíjejte v dobře větraném prostoru a v dostatečné vzdálenosti od zdroje jiskření nebo ohně. Před připojením nebo odpojením akumulátoru nejprve odpojte nabíječku. Noste ochranný oděv a používejte izolované nářadí.

  Údržba akumulátoru

  Servisní intervalPostup při údržbě
  Každý měsíc
 • Zkontrolujte nabití akumulátoru.
 • Vyjmutí akumulátoru

  Důležité upozornění

  Vývody akumulátoru a kovové nástroje mohou způsobit zkrat při kontaktu s kovovými součástmi, a tím způsobit jiskření. Jiskry by mohly vyvolat explozi plynů z akumulátoru a následné zranění osob.

  • Při vyjímání nebo montáži akumulátoru dbejte na to, aby se vývody akumulátoru nedotýkaly žádných kovových částí stroje.

  • Dejte pozor, abyste kovovým nástrojem nezkratovali vývody akumulátoru proti kovovým částem stroje.

  Důležité upozornění

  Nesprávné odpojení kabelů od akumulátoru může zapříčinit poškození stroje a kabelů a vznik jiskření. Jiskry mohou vyvolat explozi plynů z akumulátoru a způsobit následné zranění osob.

  • Vždy odpojujte nejprve záporný (černý) kabel akumulátoru a teprve potom kladný (červený) kabel akumulátoru.

  • Vždy připojujte nejdříve kladný (červený) kabel akumulátoru a potom záporný (černý) kabel.

  1. Zaparkujte stroj na rovném povrchu, vypněte ovládací spínač žacích nožů (PTO) a zatáhněte parkovací brzdu.

  2. Před opuštěním místa obsluhy vypněte motor, vytáhněte klíč a počkejte, dokud se nezastaví všechny pohybující se součásti.

  3. Demontujte akumulátor, viz Obrázek 51.

   g036853g036855

  Dobíjení akumulátoru

  Důležité upozornění

  Při nabíjení akumulátoru vznikají plyny, které mohou explodovat.

  V blízkosti akumulátoru nikdy nekuřte a uchovávejte jej v dostatečné vzdálenosti od jisker a otevřeného ohně.

  Important: Akumulátor vždy udržujte v plně nabitém stavu (při specifické hustotě elektrolytu 1,265). Toto je obzvláště důležité proto, aby nedošlo k poškození akumulátoru při teplotě nižší než 0 °C.

  1. Vyjměte akumulátor z rámu, viz Vyjmutí akumulátoru.

  2. Nabíjejte akumulátor 10 až 15 minut proudem o hodnotě 25 až 30 A nebo 30 minut proudem o hodnotě 10 A.

   Note: Akumulátor nepřebíjejte.

  3. Jakmile bude akumulátor zcela nabitý, odpojte nabíječku od elektrické zásuvky a potom kabely nabíječky od vývodů akumulátoru (Obrázek 52).

  4. Namontujte akumulátor do stroje a připojte kabely akumulátoru; viz Montáž akumulátoru.

   Note: Nespouštějte motor stroje bez připojeného akumulátoru, došlo by tím k poškození elektrických obvodů.

   g000960

  Montáž akumulátoru

  1. Umístěte akumulátor do přihrádky tak, aby vývody byly na opačné straně od nádrže hydraulické kapaliny (Obrázek 51).

  2. Připevněte kladný kabel akumulátoru (červený) ke kladnému (+) vývodu akumulátoru.

  3. Připevněte záporný kabel akumulátoru (černý) a kabel kostry k zápornému (–) vývodu akumulátoru.

   Note: U strojů MyRide zajistěte, aby se kabel kostry neodíral o podélné rameno nebo spodní držák tlumiče (Obrázek 54).

   g334253
  4. Připevněte kabely pomocí 2 šroubů, 2 podložek a 2 pojistných matic (Obrázek 51).

  5. Na kladný vývod akumulátoru (+) nasuňte červenou manžetu.

  6. Upevněte akumulátor pomocí gumového pásu (Obrázek 51).

  Údržba pojistek

  Elektrický systém je chráněn pojistkami Nevyžaduje žádnou údržbu. Pokud se však spálí pojistka, přesvědčte se, zda není poškozena součást a obvod nebo zda nedošlo ke zkratu.

  Pojistky jsou umístěny na pravém panelu vedle sedadla (Obrázek 54).

  1. Chcete-li pojistky vyměnit, vyjměte je jejich vytažením.

  2. Nainstalujte novou pojistku (Obrázek 54).

   g036858

  Údržba hnací soustavy

  Kontrola bezpečnostního pásu

  Servisní intervalPostup při údržbě
  Při každém použití nebo denně
 • Zkontrolujte bezpečnostní pás.
 • Přesvědčte se, zda není opotřebený či pořezaný bezpečnostní pás a zda správně pracuje navíječ a přezka. Je-li bezpečnostní pás poškozený, vyměňte jej.

  Seřízení pojezdu

  1. Vypněte ovládací spínač žacích nožů (PTO).

  2. Najeďte na otevřenou rovnou plochu a přesuňte ovládací páky pohybu do NEUTRáLNí ZAJIšTěNé polohy.

  3. Přesuňte ovladač škrticí klapky doprostřed mezi polohy RYCHLý CHOD a POMALý CHOD.

  4. Obě ovládací páky pojezdu posuňte dopředu až na zarážky v T-drážce.

  5. Sledujte, jakým směrem se stroj pohybuje.

  6. Pokud se stroj stáčí doprava, zasuňte 3/16" šestihranný klíč do přístupového otvoru v levém předním krycím panelu a otáčením stavěcího šroubu ve směru nebo proti směru hodinových ručiček nastavte chod páky (Obrázek 55).

  7. Pokud se stroj stáčí doleva, zasuňte 3/16" šestihranný klíč do přístupového otvoru v pravém předním krycím panelu a otáčením stavěcího šroubu ve směru nebo proti směru hodinových ručiček nastavte chod páky (Obrázek 55).

  8. Jeďte se strojem a sledujte směr pohybu dopředu.

  9. Opakujte nastavení, dokud nedosáhnete požadovaného pohybu.

   g334735

  Kontrola tlaku v pneumatikách

  Pouze pro stroje se vzduchovými pneumatikami
  Servisní intervalPostup při údržbě
  Po každých 50 hodinách provozu
 • Zkontrolujte tlak vzduchu v pneumatikách.Pouze pro stroje se vzduchovými pneumatikami.
 • Udržujte tlak vzduchu v pneumatikách otočných kol a pneumatikách zadních kol na 0,9 bar. Nerovnoměrný tlak v pneumatikách může zapříčinit nerovnoměrné sekání. Nejpřesnější údaj o tlaku získáte při kontrole studených pneumatik.

  g001055

  Kontrola upevňovacích matic kol

  Zkontrolujte upevňovací matice kol a utáhněte je na utahovací moment 122 až 136 Nm.

  Údržba brzd

  Seřízení parkovací brzdy

  Pokud potřebujete seřídit parkovací brzdu, obraťte se na autorizovaného servisního prodejce.

  Údržba řemenů

  Kontrola řemenů

  Servisní intervalPostup při údržbě
  Po každých 50 hodinách provozu
 • Zkontrolujte řemeny, zda nejsou popraskané nebo opotřebené.
 • Je-li řemen opotřebený, vyměňte jej. Mezi známky opotřebení řemenu patří pískání při otáčení řemenu; při sečení trávy se sklouzávají žací nože; roztřepené hrany, stopy po spálení a praskliny na řemenu.

  Výměna řemenu sekačky

  1. Zaparkujte stroj na rovném povrchu, vypněte ovládací spínač žacích nožů (PTO) a zatáhněte parkovací brzdu.

  2. Před opuštěním místa obsluhy vypněte motor, vytáhněte klíč a počkejte, dokud se nezastaví všechny pohybující se součásti.

  3. Snižte sekačku na výšku sekání 76 mm.

  4. Povolte šroub na každém krytu řemene.

  5. Odstraňte závlačku a uvolněte příčku sekací plošiny, viz Uvolnění příčky sekací plošiny.

  6. Demontujte plechový kryt, viz Demontáž plechového krytu.

  7. Demontujte kryty řemene (Obrázek 57).

   g027729
  8. Pomocí ⅜" ráčny zasunuté do čtvercového otvoru v ramenu napínací řemenice uvolněte napnutí napínací pružiny (Obrázek 58).

  9. Sejměte řemen z řemenic sekací plošiny a z řemenice spojky.

  10. Demontujte vodítko řemenu na ramenu napínací řemenice s pružinou (Obrázek 58).

  11. Sejměte stávající řemen.

  12. Nasaďte nový řemen na řemenice sekačky a řemenici spojky pod motorem (Obrázek 58).

   g334846
  13. Namontujte vodítko řemenu na rameno napínací řemenice (Obrázek 58).

  14. Pomocí ⅜" ráčny zasunuté do čtvercového otvoru namontujte napínací pružinu (Obrázek 58).

   Note: Zajistěte, aby konce pružiny byly správně vsazeny do drážek úchytu.

  15. Nasaďte kryty řemenu (Obrázek 59).

   g027730

  Výměna hnacího řemenu hydraulického čerpadla

  1. Zaparkujte stroj na rovném povrchu, vypněte ovládací spínač žacích nožů (PTO) a zatáhněte parkovací brzdu.

  2. Před opuštěním místa obsluhy vypněte motor, vytáhněte klíč a počkejte, dokud se nezastaví všechny pohybující se součásti.

  3. Sejměte řemen sekačky; viz Výměna řemenu sekačky.

  4. Zvedněte stroj a podepřete jej montážními stolicemi.

  5. Pomocí ½" ráčny nebo páčidla zasunutého do jednoho ze čtvercových otvorů v ramenu napínací řemenice uvolněte napnutí napínací pružiny (Obrázek 60).

  6. Sejměte stávající řemen z napínací řemenice, 2 hnacích řemenic hydraulického čerpadla a z řemenice motoru (Obrázek 60).

  7. Na napínací řemenici, řemenici motoru a 2 řemenice hydraulického čerpadla nasaďte nový řemen (Obrázek 60).

  8. Pomocí ½" ráčny nebo páčidla zasunutého do jednoho ze čtvercových otvorů namontujte napínací pružinu.

   Note: Zajistěte, aby konce pružiny byly správně vsazeny do drážek úchytu.

  9. Nasaďte řemen sekačky; viz Výměna řemenu sekačky.

   g334847

  Údržba ovládacích prvků

  Nastavení polohy ovládací rukojeti

  Pokud konce pák do sebe naráží, viz Seřízení ovládacích táhel pojezdu.

  Nastavení výšky

  Pro maximální pohodlí můžete ovládací páky pojezdu posunout výše nebo níže.

  1. Zaparkujte stroj na rovném povrchu, vypněte ovládací spínač žacích nožů (PTO) a zatáhněte parkovací brzdu.

  2. Před opuštěním místa obsluhy vypněte motor, vytáhněte klíč a počkejte, dokud se nezastaví všechny pohybující se součásti.

  3. Demontujte spojovací materiál, který upevňuje ovládací páku k tyči ovládacího ramene.

   g035858
  4. Přesuňte ovládací páku do další sady otvorů. Upevněte páku spojovacím materiálem.

  5. Stejný postup nastavení zopakujte pro druhou ovládací páku.

  Seřízení náklonu

  1. Zaparkujte stroj na rovném povrchu, vypněte ovládací spínač žacích nožů (PTO) a zatáhněte parkovací brzdu.

  2. Před opuštěním místa obsluhy vypněte motor, vytáhněte klíč a počkejte, dokud se nezastaví všechny pohybující se součásti.

  3. Povolte horní šroub, který upevňuje ovládací páku k tyči ovládacího ramene.

  4. Povolte spodní šroub jen natolik, aby bylo možné ovládací páku otočit dopředu nebo dozadu. Utažením obou šroubů zajistěte ovládání v nové poloze.

  5. Stejný postup nastavení zopakujte pro druhou ovládací páku.

   g009195

  Seřízení ovládacích táhel pojezdu

  Ovládací táhla čerpadla se nacházejí na obou stranách stroje pod sedadlem. Otáčením koncové matice pomocí dlouhého nástrčného klíče ½" lze jemně seřídit nastavení tak, aby se stroj nepohyboval v neutrální poloze. Veškerá nastavení je třeba provádět pouze pro neutrální polohu.

  Důležité upozornění

  Abyste mohli nastavení provést, musí pracovat motor a musejí se otáčet hnací kola. Kontakt s pohyblivými částmi nebo horkým povrchem může způsobit zranění.

  Udržujte prsty, ruce a oděv v bezpečné vzdálenosti od rotujících součástí a horkých povrchů.

  1. Zaparkujte stroj na rovném povrchu, vypněte ovládací spínač žacích nožů (PTO) a zatáhněte parkovací brzdu.

  2. Před opuštěním místa obsluhy vypněte motor, vytáhněte klíč a počkejte, dokud se nezastaví všechny pohybující se součásti.

  3. Sešlápněte pedál zvedání plošiny, vyjměte kolík pro změnu výšky sekání a snižte sekací plošinu na zem.

  4. Zvedněte zadní část stroje a podepřete ji montážními stolicemi (nebo jinými vhodnými podpěrami) jen v takové výšce, aby se mohla volně otáčet hnací kola.

  5. Odpojte elektrický přípoj od bezpečnostního spínače sedadla pod sedákem sedadla.

   Note: Spínač je součástí sestavy sedadla.

  6. Dočasně připojte propojovací vodič přes kontakty v konektoru hlavního kabelového svazku.

  7. Nastartujte motor, nastavte škrticí klapku do polohy maximálních otáček a uvolněte parkovací brzdu.

   Note: Před nastartováním motoru se ujistěte, že je zatažena parkovací brzda a že jsou ve vysunuté poloze ovládací páky pojezdu. Nemusíte být posazeni na sedadle.

  8. Nechejte stroj pracovat alespoň 5 minut s ovládacími pákami v poloze jízdy vpřed maximální rychlostí, abyste zahřáli hydraulickou kapalinu na provozní teplotu.

   Note: Ovládací páky pojezdu musejí být při provádění jakéhokoli seřízení v neutrální poloze.

  9. Přesuňte ovládací páky pojezdu do NEUTRáLNí polohy.

  10. Přesvědčte se, zda se výstupky ovládací desky dotýkají desek návratu do neutrálu na hydraulických jednotkách.

  11. Otáčením matice příslušným směrem seřiďte délku ovládacího táhla čerpadla, dokud se kola nezačnou pomalu otáčet dozadu (Obrázek 63 a Obrázek 64).

   g334848
   g036753
  12. Přesuňte ovládací páky pojezdu do polohy jízdy DOZADU, mírně tlačte na páku a umožněte, aby pružiny indikátoru zpátečky vrátily páky zpět do neutrální polohy.

   Note: Kola se musejí přestat otáčet nebo se mohou pomalu otáčet dozadu.

   Note: Pro získání přístupu může být nutné sejmout kryt ovládání pojezdu.

  13. Vypněte stroj.

  14. Odstraňte propojovací vodič z kabelového svazku a zapojte konektor do spínače sedadla.

  15. Odstraňte montážní stolice.

  16. Zvedněte sekací plošinu a namontujte kolík pro změnu výšky sekání.

  17. Při zařazeném neutrálu a uvolněné parkovací brzdě se přesvědčte, že se stroj nepohybuje.

  Údržba hydraulického systému

  Bezpečnost při práci s hydraulickým systémem

  • Pokud se kapalina dostane do kůže, vyhledejte okamžitě lékařskou pomoc. Vstříknutou kapalinu musí lékař chirurgicky odstranit do několika hodin.

  • Před natlakováním hydraulické soustavy zkontrolujte bezvadný stav všech hydraulických hadic a potrubí a utažení všech hydraulických spojek a přípojek.

  • Nepřibližujte tělo a ruce k netěsnícím místům nebo tryskám, ze kterých uniká hydraulická kapalina pod vysokým tlakem.

  • K nalezení úniků hydraulické kapaliny použijte karton nebo papír.

  • Před prováděním jakékoli práce na hydraulické soustavě bezpečně uvolněte tlak v této soustavě.

  Specifikace hydraulické kapaliny

  Typ hydraulické kapaliny: Toro® HYPR-OIL 500

  Important: Použijte předepsanou kapalinu. Jiné kapaliny mohou způsobit poškození hydraulického systému.

  Objem hydraulického systému (s demontovanými filtry): 7,57 l

  Kontrola hladiny hydraulické kapaliny

  Servisní intervalPostup při údržbě
  Při každém použití nebo denně
 • Zkontrolujte hladinu hydraulické kapaliny v expanzní nádrži.
  1. Nechejte hydraulickou kapalinu vychladnout. Hladinu kapaliny kontrolujte, když je studená.

  2. Zkontrolujte expanzní nádrž a v případě potřeby doplňte hydraulickou kapalinu Toro® HYPR-OIL 500 do výše rysky FULL COLD (horní hladina za studena) (Obrázek 65).

   g334849

  Výměna hydraulické kapaliny a filtrů

  Servisní intervalPostup při údržbě
  Po prvních 100 hodinách
 • Vyměňte filtry a kapalinu hydraulického systému.
 • K výměně hydraulické kapaliny je třeba demontovat filtry. Současně vyměňte oba filtry; specifikace kapalin viz Specifikace hydraulické kapaliny.

  Po montáži nových filtrů odvzdušněte systém a doplňte kapalinu. Viz část Odvzdušnění hydraulického systému. Postup odvzdušnění opakujte, dokud kapalina po skončení procesu nezůstane na rysce FULL COLD (horní hladina za studena) na nádrži.

  Important: Nesprávné provedení tohoto postupu může vést k neopravitelnému poškození systému převodovky s rozvodovkou.

  Vypuštění hydraulické kapaliny a demontáž filtrů

  1. Zaparkujte stroj na rovném povrchu, vypněte ovládací spínač žacích nožů (PTO) a zatáhněte parkovací brzdu.

  2. Před opuštěním místa obsluhy vypněte motor, vytáhněte klíč a počkejte, dokud se nezastaví všechny pohybující se součásti.

  3. Nechejte motor vychladnout.

  4. Z horní části stroje přes otvory v blízkosti držáků ochranného oblouku získejte pomocí prodlužovacího nástavce a 7/16" nástrčného klíče přístup k odvětrávací zátce (Obrázek 66).

   Note: Po demontáži odvětrávací zátky si zapamatujte, kam jste ji uložili, neboť ji lze snadno ztratit.

   g336998
  5. Pečlivě vyčistěte prostor kolem filtru.

   Important: Zabraňte vniknutí nečistot do hydraulického systému, aby nedošlo k jeho znečištění.

  6. Pod filtr umístěte vypouštěcí nádobu pro zachycení vypouštěné kapaliny a demontujte filtr a odvětrávací zátky.

  7. Z převodovky s rozvodovkou demontujte kryt filtru hydraulické kapaliny, aby bylo možné kapalinu vypustit (Obrázek 67).

   g334915
  8. Z krytu filtru vyjměte O-kroužek a zlikvidujte jej.

  9. Po vypuštění hydraulické kapaliny z převodovky s rozvodovkou vyjměte ze skříně převodovky s rozvodovkou filtr.

  10. Uvedený postup zopakujte na opačné straně stroje.

  Doplnění hydraulické kapaliny a montáž filtrů

  1. Do převodovky s rozvodovkou namontujte nový filtr a na kryt filtru nasaďte nový O-kroužek.

  2. Namontujte kryt filtru.

  3. Kryt filtru utáhněte na utahovací moment 22,6 až 33,8 Nm (200 až 300 in-lb).

  4. Sejměte víčko z expanzní nádrže a naplňte převodovky s rozvodovkou předepsanou kapalinou tak, abyste dosáhli správného objemu kapaliny.

   Note: Plnění převodovek s rozvodovkou může trvat delší dobu.

  5. Namontujte dříve demontované odvětrávací zátky a utáhněte je na utahovací moment 395 až 904 Ncm (35 až 80 in-lb).

  6. Přejděte na krok Odvzdušnění hydraulického systému

   Important: Pokud po výměně hydraulických filtrů a kapaliny neprovedete odvzdušnění hydraulického systému, může dojít k nenapravitelnému poškození systému převodovky s rozvodovkou.

  Odvzdušnění hydraulického systému

  1. Zvedněte zadní část stroje a podepřete ji montážními stolicemi (nebo jinými vhodnými podpěrami) jen v takové výšce, aby se mohla volně otáčet hnací kola.

   g017625
  2. Nastartujte motor, přesuňte ovladač škrticí klapky dopředu do poloviční polohy škrticí klapky a uvolněte parkovací brzdu.

   1. Přesuňte obtokové páky do polohy pro tlačení stroje. Jakmile jsou otevřeny obtokové ventily a pracuje motor, 5 nebo 6krát pomalu posuňte dopředu a dozadu ovládací páky pojezdu.

   2. Přesuňte obtokové páky do provozní polohy stroje.

   3. Zavřete obtokový ventil a nechejte pracovat motor, poté 5 až 6krát pomalu posuňte ovládací páku dopředu a dozadu.

   4. Vypněte motor a zkontrolujte hladinu kapaliny v expanzní nádrži. Doplňte specifikovanou kapalinu tak, aby její hladina sahala k rysce FULL COLD (horní hladina za studena) na expanzní nádrži.

  3. Krok 2 opakujte, dokud systém nebude zcela odvzdušněn.

   Note: Systém je odvzdušněn, když je převodovka s rozvodovkou obvykle hlučná a když se stroj pohybuje plynule vpřed a vzad při normálních rychlostech.

  4. Nakonec zkontrolujte hladinu kapaliny v expanzní nádrži. Doplňte specifikovanou kapalinu tak, aby její hladina sahala k rysce FULL COLD (horní hladina za studena) na expanzní nádrži.

  Údržba sekací plošiny

  Bezpečnost týkající se použití žacího nože

  • Pravidelně kontrolujte, zda nedošlo k opotřebení či poškození nožů.

  • Při kontrole řezných nožů si počínejte opatrně. Před prováděním servisních prací řezné nože zabalte nebo použijte rukavice a postupujte se zvýšenou opatrností. Řezné nože pouze vyměňujte nebo ostřete – nikdy se je nepokoušejte rovnat nebo svařovat.

  • U strojů s několika žacími noži buďte opatrní, neboť rotace jednoho nože může způsobit rotaci ostatních nožů.

  • Opotřebené nebo poškozené žací nože a šrouby vyměňujte po celých sadách, aby byla zachována mechanická rovnováha.

  Údržba žacích nožů

  Abyste zajistili dokonalou kvalitu sekání, udržujte žací nože ostré. Aby bylo možné provést ostření a výměnu co nejpohodlněji, je dobré mít po ruce náhradní nože.

  Před kontrolou nebo údržbou nožů

  1. Zaparkujte stroj na rovném povrchu, vypněte ovládací spínač žacích nožů (PTO) a zatáhněte parkovací brzdu.

  2. Vypněte motor, vytáhněte klíč a odpojte kabely od zapalovacích svíček.

  Kontrola žacích nožů

  Servisní intervalPostup při údržbě
  Při každém použití nebo denně
 • Zkontrolujte nože.
  1. Zkontrolujte ostří žacích nožů (Obrázek 69).

  2. Jestliže ostří nejsou dostatečně naostřená nebo jsou nerovná, vyjměte žací nože a nabruste je; viz Ostření žacích nožů.

  3. Zkontrolujte nože, zejména jejich zakřivené části.

  4. Jestliže v této části zjistíte jakékoli praskliny, opotřebení nebo průraz, neprodleně poškozený nůž vyměňte (Obrázek 69).

   g006530

  Kontrola ohnutých žacích nožů

  Note: Při následujícím postupu musí být stroj na rovném povrchu.

  1. Zvedněte sekací plošinu do nejvyšší možné výšky sekání.

  2. Nasaďte si silně polstrované rukavice nebo jinou vhodnou ochranu rukou a pomalu otočte žací nůž do polohy, ve které budete moci změřit vzdálenost mezi řeznou hranou a rovným povrchem, na kterým od zaparkován stroj (Obrázek 70).

   g014972
  3. Změřte vzdálenost od konce žacího nože k rovnému povrchu (Obrázek 71).

   g014973
  4. Otočte stejný žací nůž o 180 stupňů tak, aby nyní byla ve stejné poloze protilehlá řezná hrana (Obrázek 72).

   g014974
  5. Změřte vzdálenost od konce žacího nože k rovnému povrchu (Obrázek 73).

   Note: Rozdíl nesmí být větší než 3 mm.

   g014973
   1. Pokud je rozdíl mezi A a B větší než 3 mm, vyměňte žací nůž za nový; viz Demontáž žacích nožů a Montáž žacích nožů.

    Note: Pokud je ohnutý žací nůž nahrazen novým a naměřený rozdíl vzdáleností je i nadále větší než 3 mm, může být ohnuté vřeteno žacího nože. Požádejte autorizované servisní středisko o provedení opravy.

   2. Pokud je rozdíl měření v toleranci, přejděte na další žací nůž.

  6. Opakujte tento postup na každém žacím noži.

  Demontáž žacích nožů

  Žací nože je nutné vyměnit, pokud narazí do pevného předmětu nebo pokud jsou nevyvážené nebo ohnuté.

  1. Nasaďte klíč na plochý konec dříku vřetena nebo uchopte žací nůž pomocí hadru nebo silně polstrované rukavice.

  2. Demontujte šroub žacího nože, pouzdro a žací nůž z dříku vřetena (Obrázek 74).

   g295816

  Ostření žacích nožů

  1. Použijte pilník, kterým naostříte řeznou hranu (ostří) žacího nože na obou jeho koncích (Obrázek 75).

   Note: Zachovejte původní úhel.

   Note: Vyvážení nože neporušíte, pokud uberete z obou ostří stejné množství materiálu.

   g000552
  2. Zkontrolujte vyvážení nože tak, že jej vložíte na vyvažovačku (Obrázek 76).

   Note: Jestliže se žací nůž ustálí ve vodorovné poloze, je vyvážen a lze jej použít.

   Note: Jestliže žací nůž není vyvážen, odpilujte určité množství materiálu z konce žacího nože ve hřbetní části (Obrázek 75).

   g000553
  3. Tento postup opakujte, dokud žací nůž zcela nevyvážíte.

  Montáž žacích nožů

  1. Namontujte pouzdro do žacího nože tak, aby se příruba pouzdra nacházela na spodní straně žacího nože (u trávy) (Obrázek 77).

   g255205
  2. Montážní celek pouzdra a žacího nože namontujte do dříku vřetena (Obrázek 78).

   g298850
  3. Podle potřeby naneste na závity šroubu žacího nože mazivo na bázi mědi, aby nedošlo k zadření. Našroubujte šroub žacího nože a utáhněte jej prsty.

  4. Na plochou část dříku vřetena nasaďte klíč a utáhněte šroub žacího nože na utahovací moment 75 až 81 Nm (55 až 60 ft-lb).

  Nastavení roviny mezi stranami a sklonu žacího nože

  Po každé montáži sekačky nebo v případě, že zaznamenáte nerovnoměrné sekání trávníku, se přesvědčte, zda je sekací plošina v rovině.

  Před vyrovnáním zkontrolujte, zda sekací plošina nemá ohnuté žací nože. Než budete pokračovat, všechny ohnuté žací nože demontujte a vyměňte, viz Údržba žacích nožů.

  Nejdříve nastavte sekací plošinu do roviny z jedné strany na druhou, poté můžete nastavit sklon přední části vůči zadní.

  Požadavky:

  1. Zaparkujte stroj na rovném povrchu, vypněte ovládací spínač žacích nožů (PTO) a zatáhněte parkovací brzdu.

  2. Před opuštěním místa obsluhy vypněte motor, vytáhněte klíč a počkejte, dokud se nezastaví všechny pohybující se součásti.

  3. Zkontrolujte tlak v pneumatikách hnacích kol; viz Kontrola tlaku v pneumatikách.

  4. Umístěte sekací plošinu do polohy přepravního zámku nebo do nejvyšší polohy sekání.

  5. Opatrně natočte žací nože tak, aby směřovaly od jedné strany stroje ke druhé.

  6. Změřte vzdálenost mezi koncem žacího nože a rovným povrchem (Obrázek 79). Nejsou-li obě naměřené vzdálenosti v toleranci 5 mm, upravte vyrovnání. Pokračujte v tomto postupu.

   g037879
  7. Zkontrolujte rovinu žacího nože od přední strany stroje k zadní (Obrázek 80). Přední hrana nože musí být níže než jeho zadní hrana, viz Tabulka výšky bloku a sklonu“. Pokud je nutné seřízení, pokračujte v tomto postupu.

   g037880
  8. K tomuto postupu nastavte ochranné válce do horních otvorů nebo je zcela demontujte.

  9. Zvedněte sekací plošinu do přepravní polohy (140 mm).

  10. Pomalu povolte seřizovací šroub na pomocné pružině zdvihu natolik, abyste mohli šroub vyjmout (Obrázek 81).

   Note: Šroub uschovejte pro zpětnou montáž.

   g334850
  11. Pod zadní okraj skeletu sekací plošiny umístěte 2 bloky (viz Tabulka výšky bloku a sklonu“). Na každé straně sekací plošiny musí být jeden blok (Obrázek 82).

  12. Nastavte páku pro nastavení výšky sekání do polohy 76 mm; viz Seřízení výšky sekání.

  13. Pod každou stranu předního okraje plošiny umístěte 2 bloky tak, aby nebyly umístěny pod konzolami nebo sváry ochranného válce.

   g038090

   Tabulka výšky bloku a sklonu

   Velikost plošinyVýška předního bloku Brána
   Všechny sekací plošiny73 mm4,8 až 6,4 mm
  14. Opatrně natočte nože tak, aby byly stranami k sobě (Obrázek 79).

  15. Sklopte sekací plošinu do výšky 76 mm, viz Seřízení výšky sekání.

  16. Povolte pojistné matice (Obrázek 83) ve všech 4 rozích a zkontrolujte, zda je sekací plošina bezpečně usazena na všech 4 blocích.

  17. Odstraňte veškerý průvěs na závěsech plošiny a zkontrolujte, zda je nožní páka zvedání plošiny přitlačena dozadu k zarážce.

  18. Utáhněte 4 pojistné matice.

   g035851
  19. Ujistěte se, že bloky těsně přiléhají pod skeletem plošiny a že jsou utažené všechny upevňovací šrouby.

  20. Pokračujte v nastavování sekací plošiny do roviny tak, že zkontrolujete sklon žacího nože od přední k zadní straně.

  21. Zkontrolujte, zda jsou v rovině žací nože, a v případě potřeby opakujte postup nastavení sekací plošiny do roviny.

  22. Zvedněte sekací plošinu do přepravní polohy (140 mm).

  23. Namontujte seřizovací šroub pomocné pružiny zdvihu, který jste demontovali v kroku 10.

  24. Nastavte vzdálenost mezi pružinou a držákem na 22 až 29 mm.

  Demontáž sekací plošiny

  Před prováděním údržby nebo demontáží sekací plošiny zajistěte ramena s pružinou.

  1. Zaparkujte stroj na rovném povrchu, vypněte ovládací spínač žacích nožů (PTO) a zatáhněte parkovací brzdu.

  2. Před opuštěním místa obsluhy vypněte motor, vytáhněte klíč a počkejte, dokud se nezastaví všechny pohybující se součásti.

  3. Snižte sekačku na výšku sekání 76 mm.

  4. Odstraňte závlačku a uvolněte příčku sekací plošiny, viz Uvolnění příčky sekací plošiny.

  5. Demontujte kryty řemenů.

  6. Povolte napínací kladku sekací plošiny a sejměte řemen sekačky; viz Údržba řemenů.

  7. Demontujte šrouby a matice z přední části desky pod nožní opěrkou.

  8. Demontujte a uschovejte šrouby a matice na obou stranách stroje (Obrázek 84).

   g036866
  9. Vysuňte plošinu k pravé straně stroje.

  Výměna deflektoru trávy

  Důležité upozornění

  Nezakrytý vyhazovací otvor může zapříčinit, že stroj bude vyhazovat předměty směrem k vám nebo okolo stojícím osobám, což může vést ke zranění. Může rovněž dojít ke kontaktu s žacími noži.

  Nikdy neprovozujte stroj, pokud nenamontujete mulčovací desku, deflektor výhozu nebo systém sběru trávy.

  1. Demontujte pojistnou matici, šroub, pružinu a rozpěrku upevňující deflektor k otočným držákům (Obrázek 85).

  2. Demontujte poškozený nebo opotřebený deflektor trávy (Obrázek 85).

   g015594
  3. Nasaďte rozpěrku a pružinu na deflektor trávy.

  4. Umístěte 1 konec háku ve tvaru J pružiny za okraj plošiny.

   Note: Před montáží šroubu musí být 1 konec háku ve tvaru J pružiny nasazen za okraj plošiny podle znázornění (Obrázek 85).

  5. Namontujte šroub a matici.

  6. Umístěte 1 konec háku ve tvaru J pružiny kolem deflektoru trávy (Obrázek 85).

   Important: Deflektor trávy musí být možné otáčet. Zvedněte deflektor nahoru do zcela otevřené polohy a zkontrolujte, zda jej lze otočit do krajní dolní polohy.

  Čištění

  Čištění spodní strany sekací plošiny

  Servisní intervalPostup při údržbě
  Po každém použití
 • Vyčistěte sekací plošinu.
  1. Zaparkujte stroj na rovném povrchu, vypněte ovládací spínač žacích nožů (PTO) a zatáhněte parkovací brzdu.

  2. Před opuštěním místa obsluhy vypněte motor, vytáhněte klíč a počkejte, dokud se nezastaví všechny pohybující se součásti.

  3. Zvedněte sekačku do PřEPRAVNí polohy.

  Vyčištění systému zavěšení

  K čištění systému zavěšení používejte stlačený vzduch.

  Note: Sestavy tlumičů nemyjte tlakovou vodou (Obrázek 86).

  g030538

  Likvidace odpadu

  Motorový olej, akumulátory, hydraulická kapalina a chladicí kapalina motoru znečišťují životní prostředí. Tyto materiály likvidujte v souladu se státními a místními předpisy.

  Uskladnění

  Bezpečnost při skladování

  • Než opustíte pozici obsluhy, vypněte motor, vyjměte klíč a počkejte, dokud se nezastaví všechny pohybující se části. Před seřizováním, údržbou, čištěním nebo uskladněním nechejte stroj vychladnout.

  • Neskladujte stroj ani palivo v blízkosti otevřeného ohně ani palivo nevypouštějte v uzavřených prostorech nebo uvnitř uzavřeného přívěsu.

  • Neskladujte stroj ani nádobu s palivem v blízkosti otevřeného ohně, zdroje jisker nebo tepla, například u ohřívače vody nebo jiných zařízení.

  Čištění a skladování

  1. Vypněte ovládací spínač žacích nožů (PTO) a zatáhněte parkovací brzdu.

  2. Před opuštěním místa obsluhy vypněte motor, vytáhněte klíč a počkejte, dokud se nezastaví všechny pohybující se součásti.

  3. Odstraňte zbytky trávy a nečistoty z vnějších částí celého stroje, zejména z motoru a hydraulického systému. Očistěte žebra válce motoru a kryt ventilátoru od nečistot a chomáčů posekané trávy.

   Important: Stroj můžete umýt vodným roztokem mírně působícího saponátu. Stroj nemyjte tlakovou vodou. Nepoužívejte příliš mnoho vody, obzvláště pak blízko řídicího panelu, motoru, hydraulických čerpadel a motorů.

  4. Zkontrolujte funkci parkovací brzdy; viz Seřízení parkovací brzdy.

  5. Proveďte údržbu vzduchového filtru; viz Údržba vzduchového filtru.

  6. Proveďte mazání vozidla; postupujte podle pokynů v části Mazání stroje.

  7. Vyměňte olej v klikové skříni, viz Výměna motorového oleje.

  8. Zkontrolujte tlak v pneumatikách; viz Kontrola tlaku v pneumatikách.

  9. Vyměňte filtry hydraulické kapaliny, viz Výměna hydraulické kapaliny a filtrů.

  10. Nabijte akumulátor, viz Dobíjení akumulátoru.

  11. Ze spodní strany sekačky oškrábejte zbytky trávy a nečistoty a sekačku opláchněte zahradní hadicí.

   Note: Po umytí nechte stroj pracovat se zapnutým ovládacím spínačem žacích nožů (PTO), přičemž udržujte motor ve volnoběžných otáčkách po dobu 2 až 5 minut.

  12. Zkontrolujte stav žacích nožů; viz Údržba žacích nožů.

  13. Připravte stroj na uskladnění, pokud nebude používán po dobu déle než 30 dnů. Připravte stroj na uskladnění následovně:

   1. Do paliva v nádrži přidejte stabilizační aditivum na bázi ropy. Dodržujte pokyny výrobce stabilizátoru pro míchání s palivem. Nepoužívejte stabilizační aditiva na bázi alkoholu (etanolu nebo metanolu).

    Note: Stabilizační aditivum paliva má nejvyšší účinky, pokud se smíchá s čerstvým palivem a používá se stále.

   2. Nechejte motor 5 minut pracovat, aby se upravené palivo rozptýlilo po celém palivovém systému.

   3. Vypněte motor, nechte ho vychladnout a vyprázdněte palivovou nádrž.

   4. Spusťte znovu motor a nechte jej běžet, dokud se sám nezastaví.

   5. Palivo řádně zlikvidujte. Použité palivo recyklujte podle místních předpisů.

    Important: Neskladujte palivo se stabilizačním aditivem déle, než doporučuje výrobce stabilizátoru paliva.

  14. Demontujte zapalovací svíčky a zkontrolujte jejich stav; viz Údržba zapalovací svíčky (zapalovacích svíček). Po vyjmutí zapalovací svíčky z motoru nalijte do otvoru zapalovací svíčky 30 ml (dvě polévkové lžíce) motorového oleje. Pomocí startéru následně motor protočte, aby se olej rovnoměrně rozptýlil po celém vnitřním prostoru válce. Namontujte zapalovací svíčku (svíčky). Ke svíčkám nepřipojujte kabely.

  15. Zkontrolujte a dotáhněte všechny šrouby, vruty a matice. Všechny poškozené součásti opravte nebo vyměňte.

  16. Natřete všechny poškrábané nebo odřené kovové povrchy lakem, který lze zakoupit v autorizovaném servisním středisku.

  17. Stroj uskladněte ve skladu anebo garáži v čistém a suchém prostředí. Vyjměte klíč ze spínače a uschovejte jej mimo dosah dětí nebo jiných neoprávněných uživatelů. Stroj přikryjte, aby byl chráněn před poškozením a nečistotami.

  Odstraňování závad

  ProblemPossible CauseCorrective Action
  Motor se přehřívá.
  1. Motor je přetížen.
  2. Hladina oleje v klikové skříni motoru je nízká.
  3. Chladicí žebra a vzduchové kanály pod krytem ventilátoru motoru jsou zanesené.
  4. Znečištěný vzduchový filtr.
  5. V palivovém systému jsou nečistoty, voda nebo zvětralé palivo.
  1. Snižte rychlost pojezdu.
  2. Doplňte olej v klikové skříni motoru na předepsaný stav.
  3. Vyčistěte prostor mezi chladicími žebry válce a vzduchové kanály.
  4. Vyčistěte nebo vyměňte vložku vzduchového filtru.
  5. Kontaktujte autorizované servisní středisko.
  Spouštěč neprotáčí motorem.
  1. Je zapnut ovládací spínač žacích nožů.
  2. Ovládací páky pojezdu nejsou v poloze zámku neutrálu.
  3. Baterie je vybitá.
  4. Zkorodované anebo volné spoje elektroinstalace.
  5. Spálená pojistka.
  6. Poškozené relé nebo spínač.
  1. Vypněte ovládací spínač žacích nožů
  2. Přesuňte ovládací páky pojezdu směrem ven do polohy zámku neutrálu.
  3. Dobijte baterii.
  4. Zkontrolujte kontakty spojů elektroinstalace.
  5. Vyměňte pojistku.
  6. Kontaktujte autorizované servisní středisko.
  Motor nelze nastartovat, lze jej nastartovat jen s obtížemi nebo se po chvíli vypne.
  1. Prázdná palivová nádrž.
  2. Je uzavřen palivový uzavírací ventil.
  3. Hladina oleje v klikové skříni motoru je nízká.
  4. Škrticí klapka není ve správné poloze.
  5. Znečištěný palivový filtr.
  6. V palivovém systému jsou nečistoty, voda nebo zvětralé palivo.
  7. Znečištěný vzduchový filtr.
  8. Nepracuje správně spínač sedadla.
  9. Zkorodované, volné nebo poškozené spoje elektroinstalace.
  10. Je opotřebované nebo poškozené relé nebo spínač.
  11. Zapalovací svíčka je znečištěná nebo má nesprávně nastavenou vzdálenost elektrod.
  12. Není připojen kabel zapalovací svíčky.
  1. Naplňte palivovou nádrž.
  2. Otevřete uzavírací ventil paliva.
  3. Doplňte olej v klikové skříni motoru na předepsaný stav.
  4. Posuňte ovladač škrticí klapky doprostřed mezi polohu pomalý chod“ a rychlý chod“.
  5. Vyměňte palivový filtr.
  6. Kontaktujte autorizované servisní středisko.
  7. Vyčistěte nebo vyměňte vložku vzduchového filtru.
  8. Zkontrolujte indikátor spínače sedadla. V případě potřeby vyměňte sedadlo.
  9. Zkontrolujte kontakty spojů elektroinstalace. Důkladně očistěte kontakty konektorů čističem elektrických kontaktů, naneste nevodivý mazací tuk a proveďte příslušná připojení.
  10. Kontaktujte autorizované servisní středisko.
  11. Vyměňte nebo nastavte zapalovací svíčku.
  12. Zkontrolujte připojení kabelu zapalovací svíčky.
  Motor ztrácí výkon.
  1. Motor je přetížen.
  2. Znečištěný vzduchový filtr.
  3. Hladina oleje v klikové skříni motoru je nízká.
  4. Jsou zanesená chladicí žebra a vzduchové kanály nad motorem.
  5. Ucpaný odvzdušňovací otvor v uzávěru palivové nádrže.
  6. Znečištěný palivový filtr.
  7. V palivovém systému jsou nečistoty, voda nebo zvětralé palivo.
  1. Snižte rychlost pojezdu.
  2. Vyčistěte vložku vzduchového filtru.
  3. Doplňte olej v klikové skříni motoru na předepsaný stav.
  4. Vyčistěte prostor mezi chladicími žebry válce a vzduchové kanály.
  5. Vyčistěte uzávěr palivové nádrže nebo jej vyměňte.
  6. Vyměňte palivový filtr.
  7. Kontaktujte autorizované servisní středisko.
  Sekačka táhne doleva nebo doprava (s pákami zcela vpředu).
  1. Je třeba seřídit pojezd.
  2. Není správný tlak v hnacích pneumatikách.
  1. Seřiďte pojezd.
  2. Upravte tlak v hnacích pneumatikách.
  Se strojem nelze pojíždět.
  1. Obtokové ventily nejsou těsně uzavřené.
  2. Opotřebený, uvolněný anebo prasklý řemen čerpadla.
  3. Řemen čerpadla je svlečen z řemenice.
  4. Je prasklá nebo chybí pružina napínací řemenice.
  5. Hladina hydraulické kapaliny je příliš nízko, respektive kapalina je nadměrně zahřátá.
  1. Utáhněte obtokové ventily.
  2. Vyměňte řemen.
  3. Vyměňte řemen.
  4. Vyměňte pružinu.
  5. Do nádrže doplňte hydraulickou kapalinu nebo ji nechte vychladnout.
  Stroj abnormálně vibruje.
  1. Žací nože jsou ohnuté nebo nevyvážené.
  2. Uvolněný upevňovací šroub žacího nože.
  3. Uvolněné upevňovací šrouby motoru.
  4. Volná řemenice motoru, napínací řemenice nebo řemenice žacího nože.
  5. Poškozená řemenice motoru.
  6. Vřeteno žacího nože je ohnuté.
  7. Je volný nebo opotřebený držák motoru.
  1. Namontujte nové žací nože.
  2. Dotáhněte upevňovací šroub žacího nože.
  3. Dotáhněte upevňovací šrouby motoru.
  4. Dotáhněte uvolněnou řemenici.
  5. Kontaktujte autorizované servisní středisko.
  6. Kontaktujte autorizované servisní středisko.
  7. Kontaktujte autorizované servisní středisko.
  Není rovnoměrná výška sekání.
  1. Žací nůž (nože) není (nejsou) ostrý (ostré).
  2. Žací nůž (nože) je (jsou) pokřivený (pokřivené).
  3. Nevyrovnaná sekačka.
  4. Není správně nastaven ochranný válec (dle výbavy).
  5. Znečistěný spodek sekací plošiny.
  6. Nesprávný tlak v pneumatikách.
  7. Vřeteno žacího nože je ohnuté.
  1. Naostřete nože.
  2. Namontujte nové žací nože.
  3. Vyrovnejte sekačku stranově i podélně.
  4. Nastavte výšku ochranného válce.
  5. Vyčistěte spodek sekací plošiny.
  6. Upravte tlak v pneumatikách.
  7. Kontaktujte autorizované servisní středisko.
  Žací nože se neotáčejí.
  1. Opotřebený, uvolněný anebo prasklý hnací řemen.
  2. Hnací řemen spadl z řemenice.
  3. Je poškozený spínač vývodového hřídele (PTO) nebo spojka PTO.
  4. Opotřebený, uvolněný anebo prasklý řemen sekačky.
  1. Nainstalujte nový hnací řemen.
  2. Nasaďte hnací řemen a zkontrolujte správnou polohu seřizovacího hřídele a vodítek řemenů.
  3. Kontaktujte autorizované servisní středisko.
  4. Nainstalujte nový řemen sekačky.
  Spojka nespíná.
  1. Spálená pojistka.
  2. Do spojky je přiváděn slabý elektrický proud.
  3. Je poškozená cívka.
  4. Není zajištěno dostatečné napájení proudem.
  5. Je příliš velká vzduchová mezera mezi rotorem a kotvou.
  1. Vyměňte pojistku. Zkontrolujte odpor cívky, nabití akumulátoru, systém dobíjení a připojení kabeláže a v případě potřeby součásti vyměňte.
  2. Zkontrolujte odpor cívky, nabití akumulátoru, systém dobíjení a připojení kabeláže a v případě potřeby součásti vyměňte.
  3. Vyměňte spojku.
  4. Opravte nebo vyměňte vodič nebo elektrický systém spojky. Vyčistěte kontakty konektoru.
  5. Vyjměte podložku nebo vyměňte spojku.

  Schémata

  Elektrické schéma – strana 1

  g338323

  Elektrické schéma – strana 2

  g338324