Introduktion

Denna åkgräsklippare med roterande knivar är avsedd att användas av yrkesförare som har anlitats för kommersiellt arbete. Den är primärt konstruerad för att klippa gräs på väl underhållna gräsmattor runt bostäder eller kommersiella anläggningar. Det kan medföra fara för dig och kringstående om maskinen används i andra syften än vad som avsetts.

Läs den här informationen noga så att du lär dig att använda och underhålla produkten på rätt sätt och för att undvika person- och produktskador. Du är ansvarig för att produkten används på ett korrekt och säkert sätt.

Besök www.Toro.com om du behöver utbildningsmaterial för säkerhet och drift, information om tillbehör, hjälp med att hitta en återförsäljare eller om du vill registrera din produkt.

Kontakta en auktoriserad återförsäljare eller Toros kundservice och ha produktens modell- och artikelnummer till hands om du har behov av service, Toro-originaldelar eller ytterligare information. Figur 1 visar var på produkten modell- och serienumren sitter. Skriv numren i det tomma utrymmet.

Important: Skanna rutkoden på serienummerdekalen (i förekommande fall) med en mobil enhet för att få tillgång till information om garanti, reservdelar och annat.

g332470

Två ord används också i den här bruks­anvisningen för att markera information. Viktigt anger speciell teknisk information och Observera anger allmän information som bör ges särskild uppmärksamhet.

Varningssymbolen (Figur 2) visas både i den här bruksanvisningen och på maskinen för att identifiera viktiga säkerhetsmeddelanden som du måste följa för att undvika olyckor. Den här symbolen visas tillsammans med ordet Fara, Varningeller Var försiktig.

 • Fara: anger en överhängande fara som kommer att leda till allvarliga personskador och innebär livsfara om den inte undviks.

 • Varning: anger en potentiellt farlig situation som kan leda till allvarliga personskador och innebära livsfara om den inte undviks.

 • Var försiktig: anger en potentiellt farlig situation som kan leda till lätta eller medelsvåra personskador.

sa-black

Produkten uppfyller alla relevanta europeiska direktiv. Mer information finns i produktens separata försäkran om överensstämmelse.

Se motortillverkarens information som medföljer maskinen.

Brutto- eller nettomoment: Motorns brutto- eller nettomoment verkstadsbedömdes av motortillverkaren i enlighet med SAE (Society of Automotive Engineers) J1940 eller J2723. Den här gräsklipparklassens faktiska motormoment kommer att vara avsevärt lägre då den är konfigurerad för att uppfylla säkerhetskrav, utsläppsföreskrifter och funktionella krav. Se motortillverkarens information som medföljer maskinen.

Säkerhet

Maskinen har utformats i enlighet med specifikationerna i SS-EN ISO 5395.

Allmän säkerhet

Maskinen kan slita av händer och fötter och kasta omkring föremål. Följ alltid alla säkerhetsanvisningar för att förhindra allvarliga personskador eller dödsfall.

 • Läs och se till att du har förstått innehållet i den här bruksanvisningen innan du startar motorn.

 • Håll kringstående och barn på avstånd.

 • Låt inte barn eller någon som inte har genomgått utbildning använda eller utföra underhåll på maskinen. Maskinen ska endast användas av personer som är ansvariga, utbildade, införstådda med anvisningarna och fysiskt kapabla att använda eller utföra service på maskinen.

 • Håll alltid störtbågen låst i helt upprätt läge och använd säkerhetsbältet.

 • Kör inte maskinen i närheten av stup, diken, flodbäddar, vatten eller andra faror eller i backar vars lutning överstiger 15 grader.

 • Håll händer och fötter på avstånd från maskinens rörliga delar.

 • Kör endast maskinen om skydd, säkerhetsbrytare och andra säkerhetsanordningar sitter på plats och fungerar.

 • Stäng av motorn, ta ut nyckeln och vänta tills alla rörliga delar har stannat innan du kliver ur förarsätet. Låt maskinen svalna innan du utför service, justerar, tankar, rengör eller ställer den i förvar.

Lutningsindikator

g011841

Säkerhets- och instruktionsdekaler

Graphic

Säkerhetsdekalerna och anvisningarna är fullt synliga för föraren och finns nära alla potentiella farozoner. Ersätt dekaler som har skadats eller saknas.

decaloemmarkt
decalbatterysymbols
decal99-8936
decal106-5517
decal107-3069
decal144-2687
decal109-6035
decal127-0326
decal115-9625
decal116-5610
decal116-8283
decal133-8062
decal117-3848
decal126-4363
decal126-9939
decal140-4927
decal132-5067
decal144-6569
decal144-2669
decal132-0871

Produktöversikt

g332505

Bekanta dig med alla reglage innan du startar motorn och använder maskinen.

Kontrollpanel

g332503

Tändningslås

Tändningslåset används för att starta och stänga av motorn och har tre lägen: AVSTäNGT LäGE, KöRLäGE och STARTLäGE. Se Starta motorn.

Ljusomkopplare

Endast för modeller med belysning

Använd ljusomkopplaren för att ställa ljusen till läget På eller läget AV (Figur 5).

Chokereglage

Använd choken för att starta en kall motor.

Gasreglage

Gasreglaget styr motorhastigheten och har en steglös reglerbar inställning från LåNGSAMT till SNABBT (Figur 5).

Knivreglage (kraftuttag)

Knivreglagebrytaren betecknas med en kraftuttagssymbol (PTO) och kopplar på och av strömmen till klipparknivarna (Figur 5).

Timmätare

Timmätaren registrerar antalet timmar som motorn har arbetat. Den är aktiv när motorn är igång. Använd dessa tider för att schemalägga regelbundet underhåll (Figur 6).

g187133

Säkerhetsindikatorer

Det finns symboler på timmätaren som med hjälp av en svart triangel anger att säkerhetskomponenten är i rätt läge (Figur 6).

Indikatorlampa för batteri

Om du vrider tändningslåset till KöRLäGETi några sekunder visas batterispänningen där timmarna vanligtvis visas.

Batterilampan tänds när tändningslåset vrids på och när laddningen ligger under korrekt driftnivå (Figur 6).

Rörelsereglage

Använd rörelsereglagespakarna för att köra maskinen framåt och bakåt och för att svänga åt olika håll (Figur 4).

Neutralt låsläge

För rörelsereglagespakarna utåt från mitten till NEUTRALLåSLäGET när du ska kliva ur maskinen (Figur 25). Sätt alltid rörelsereglagespakarna i NEUTRALLåSLäGET när du stannar maskinen eller lämnar den utan uppsikt.

Parkeringsbromsspak

Koppla in parkeringsbromsen för att undvika tillfällig maskinrörelse när du stänger av motorn.

Bränslekran

Stäng bränslekranen när du ska transportera maskinen eller ställa den i förvaring. Se Använda bränslekranen.

Note: Delarnas mått och utseende kan ändras utan föregående meddelande.

Bredd

 122 cm klippdäck132 cm klippdäck152 cm klippdäck
Utan klippdäck129 cm137 cm140 cm
Gräsriktare uppfälld141 cm150 cm166 cm
Gräsriktare nedfälld160 cm171 cm191 cm
Gräsriktaren borttagen132 cm141 cm156 cm

Längd

 24-tumsdäck26-tumsdäck
Längd219 cm220 cm

Höjd

 24-tumsdäck26-tumsdäck
Störtbåge uppfälld182 cm185 cm
Störtbåge nedfälld126 cm129 cm

Vikt

MaskinerVikt
Maskiner på 122 cm512 kg
Maskiner på 132 cm531 till 540 kg
Maskiner på 152 cm535 till 590 kg

Redskap/tillbehör

Det finns ett urval av godkända Toro-redskap och -tillbehör som du kan använda för att förbättra och utöka maskinens kapacitet. Kontakta en auktoriserad serviceverkstad eller Toro-återförsäljare eller gå till www.Toro.com för att se en lista över alla godkända redskap och tillbehör.

Använd endast originalreservdelar och tillbehör från Toro för att garantera optimal prestanda och fortlöpande säkerhet för produkten. Det kan vara farligt att använda reservdelar och tillbehör från andra tillverkare och det kan göra produktgarantin ogiltig.

Körning

Note: Vänster och höger sida på maskinen är lika med förarens vänstra respektive högra sida vid normal körning.

Före körning

Säkerhet före användning

Allmän säkerhet

 • Låt inte barn eller någon som inte har genomgått utbildning använda eller utföra underhåll på maskinen. Lokala föreskrifter kan begränsa förarens ålder. Det är ägaren som ansvarar för att utbilda alla förare och mekaniker.

 • Inspektera området där maskinen ska användas och ta bort föremål som kan störa användningen av maskinen eller som maskinen kan slunga iväg.

 • Lär dig hur du använder utrustningen på ett säkert sätt och bekanta dig med förarreglage och säkerhetsskyltar.

 • Kontrollera att förarkontroller, säkerhetsbrytare och skydd sitter fast och fungerar som de ska. Kör inte maskinen om dessa inte fungerar som de ska.

 • Stäng av motorn, ta ut nyckeln och vänta tills alla rörliga delar har stannat innan du kliver ur förarsätet. Låt maskinen svalna innan du utför service, justerar, tankar, rengör eller ställer den i förvar.

 • Före klippning ska du kontrollera att klippenheterna fungerar som de ska.

 • Undersök terrängen för att avgöra vad som är lämplig utrustning och vilka redskap eller tillbehör som eventuellt krävs för att använda maskinen på ett korrekt och säkert sätt.

 • Använd lämpliga kläder, inklusive ögonskydd, långbyxor, rejäla och halkfria skor samt hörselskydd. Sätt upp långt hår och använd inte hängande smycken eller löst sittande kläder.

 • Skjutsa inte passagerare på maskinen.

 • Håll kringstående och husdjur på avstånd från maskinen under drift. Stoppa maskinen och redskapen om någon kommer i närheten av arbetsområdet.

 • Använd endast maskinen om alla skydd och säkerhetsanordningar, som gräsriktare och hela gräsuppsamlaren, sitter på plats och fungerar som de ska. Byt ut slitna delar vid behov.

Bränslesäkerhet

 • Bränsle är extremt brandfarligt och mycket explosivt. Brand eller explosion i bränsle kan orsaka brännskador och materiella skador.

  • Förhindra att statisk elektricitet antänder bränslet genom att ställa bränsledunken och/eller maskinen direkt på marken före påfyllning, inte i ett fordon eller ovanpå ett föremål.

  • Fyll på bränsletanken utomhus på en plan yta på en öppen plats när motorn är kall. Torka upp utspillt bränsle.

  • Hantera inte bränsle när du röker eller befinner dig i närheten av en öppen låga eller gnistor.

  • Ta inte bort tanklocket och fyll aldrig på bränsle i bränsletanken när motorn är igång eller varm.

  • Om du har spillt bränsle ska du inte starta motorn. Undvik att orsaka gnistor tills bränsleångorna har skingrats.

  • Förvara bränslet i en godkänd dunk och håll den utom räckhåll från barn.

 • Bränsle är skadligt eller dödligt om det förtärs. Längre exponering för bränsleångor kan orsaka allvarliga skador och sjukdom.

  • Undvik att andas in bränsleångor under en längre tid.

  • Håll händer och ansikte borta från munstycket och bränsletankens öppning.

  • Håll bränsle borta från ögon och hud.

 • Förvara inte maskinen eller bränslebehållaren i närheten av en öppen låga, gnista eller tändlåga, t.ex. nära en varmvattenberedare eller annan utrustning.

 • Fyll inte på dunkar inuti ett fordon eller på ett lastbilsflak eller släp med plastklädsel. Ställ alltid dunkar på marken en bit bort från fordonet före påfyllning.

 • Ta bort utrustningen från lastbilen eller släpet och fyll på bränsle när den står på marken. Fyll hellre på maskinen från en dunk än från munstycket på en bensinpump om det inte är möjligt att lasta av utrustningen.

 • Kör inte maskinen utan att ha hela avgassystemet på plats och i gott fungerande skick.

 • Se till att bensinpumpens munstycke hela tiden har kontakt med kanten på bränsletankens eller dunkens öppning tills tankningen är klar. Använd inte en låsöppningsanordning för munstycket.

 • Byt omedelbart kläder om du råkar spilla bränsle på dem.

 • Fyll inte på bränsletanken för mycket. Sätt på tanklocket och dra åt det ordentligt.

 • Ta bort gräs och skräp från klippenheten, ljuddämparen, drivhjulen, gräsuppsamlaren och motorrummet för att undvika eldsvåda. Torka upp eventuellt olje- eller bränslespill.

Fylla på bränsle

Rekommenderat bränsle

 • Använd endast ren och färsk (ej äldre än 30 dagar) blyfri bensin med oktantal 87 eller högre för bästa resultat (klassificeringsmetod [R+M]/2).

 • Etanol: Bensin som innehåller upp till 10 % etanol (gasohol) eller 15 % MTBE (metyl-tertiär-butyleter) baserat på volym är godkänd. Etanol och MTBE är inte samma sak. Bensin med 15 % etanol (E15) baserat på volym får inte användas. Använd inte bensin som innehåller mer än 10 % etanol baserat på volym, t.ex. E15 (innehåller 15 % etanol), E20 (innehåller 20 % etanol) eller E85 (innehåller upp till 85 % etanol). Användning av ej godkänd bensin kan leda till prestandaproblem och/eller skador på motorn som eventuellt inte omfattas av garantin.

 • Använd inte bensin som innehåller metanol.

 • Förvara inte bränsle i bränsletanken eller i en bränsledunk under vintern om inte en stabiliserare används.

 • Tillför inte olja i bensinen.

Använda stabiliserare/konditionerare

En bränslestabiliserare/-konditionerare i maskinen ger följande fördelar:

 • Håller bränslet färskt längre under förutsättning att det används enligt stabiliserartillverkarens anvisningar.

 • Rengör motorn under körning.

 • Motverkar att gummiliknande beläggningar bildas i bränslesystemet, något som orsakar trög start.

  Important: Använd inte bränsletillsatser som innehåller metanol eller etanol.

  Tillsätt rätt mängd stabiliserare/konditionerare till bränslet.

  Note: En stabiliserare/konditionerare fungerar som mest effektivt när den blandas med färskt bränsle. Använd alltid bränslestabiliserare så minimeras risken för avlagringar i bränslesystemet.

Fylla på bränsletanken

 1. Parkera maskinen på en plan yta.

 2. Koppla in parkeringsbromsen.

 3. Stäng av motorn och ta ut nyckeln.

 4. Gör rent omkring tanklocket.

 5. Fyll bränsletanken till påfyllningsrörets nedersta del (Figur 7).

  Note: Fyll inte tanken helt full. Det tomma utrymmet behövs för bränslets expansion.

  g036751

Utföra dagligt underhåll

Innan maskinen startas varje dag ska Varje användning/dagligen-procedurerna utföras som anges i .

Köra in en ny maskin

Det tar tid för nya maskiner att komma upp i sin fulla prestanda. Nya klippdäck och drivsystem har högre friktion vilket belastar motorn ytterligare. Räkna med att det tar 40 till 50 timmar att köra in nya maskiner så att de får full kraft och optimal prestanda.

Använda vältskyddssystemet

Varning

Så här undviker du att välta, vilket kan leda till personskador och livsfara: Håll störtbågen i helt upprätt och låst läge och använd säkerhetsbältet.

Kontrollera att sätet sitter fast ordentligt på maskinen.

Varning

Det finns inget vältskydd om störtbågen är nedfälld.

 • Fäll inte ned störtbågen om det inte är absolut nödvändigt.

 • Använd inte säkerhetsbältet om störtbågen är nedfälld.

 • Kör långsamt och försiktigt.

 • Fäll upp störtbågen så snart som det finns tillräckligt med utrymme.

 • Var mycket uppmärksam på utrymmen ovanför dig (dvs. grenar, dörrar, elektriska sladdar) innan du kör under ett föremål och vidrör dem inte.

Fälla ned störtbågen

Important: Fäll inte ned störtbågen om det inte är absolut nödvändigt.

 1. Ta bort hårnålssprintarna och de två tapparna (Figur 9).

 2. Sänk ned störtbågen till nedfällt läge (Figur 8).

  Note: Det finns två nedfällda lägen. Se Figur 8.

 3. Montera de två tapparna och fäst dem med hårnålssprintarna (Figur 9).

  g004954

Fälla upp störtbågen

Important: Använd alltid säkerhetsbältet när störtbågen är uppfälld.

 1. Ta bort hårnålssprintarna och de två tapparna (Figur 9).

 2. Fäll upp störtbågen till upprätt läge, montera de två tapparna och fäst dem med hårnålssprintarna (Figur 9).

  g004955

Använda säkerhetssystemet

Varning

Om säkerhetsbrytarna är frånkopplade eller skadade kan maskinen plötsligt gå igång, vilket kan leda till personskador.

 • Gör inga otillåtna ändringar på säkerhetsbrytarna.

 • Kontrollera säkerhetsbrytarnas funktion dagligen och byt ut eventuella skadade brytare innan du kör maskinen.

Säkerhetssystemets funktioner

Säkerhetssystemet är konstruerat så att motorn inte kan startas såvida inte

 • parkeringsbromsen är inkopplad

 • knivreglagebrytaren (kraftuttaget) är urkopplad

 • rörelsereglagen är i det NEUTRALA LåSLäGET.

Säkerhetssystemet ska också stänga av motorn när rörelsereglagen flyttas från det NEUTRALA LåSLäGET när parkeringsbromsen är inkopplad eller om du reser dig upp från sätet när kraftuttaget är inkopplat.

Det finns indikatorer på timmätaren som visar om säkerhetskomponenterna är i rätt läge. När komponenten är i det rätta läget visas en indikator på skärmen.

g009181

Testa säkerhetssystemet

UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
Varje användning eller dagligen
 • Kontrollera säkerhetssystemet.
 • Testa säkerhetssystemet före varje användningstillfälle. Låt en auktoriserad serviceverkstad reparera systemet omedelbart om det inte fungerar enligt nedanstående beskrivning.

  1. Sitt på sätet, dra åt parkeringsbromsen och KOPPLA IN knivreglagebrytaren (kraftuttaget). Försök att starta motorn – det ska inte gå.

  2. Sitt på sätet, koppla in parkeringsbromsen och KOPPLA UR knivreglagebrytaren (kraftuttaget). Flytta något av rörelsereglagen från det NEUTRALA LåSLäGET. Försök att starta motorn – det ska inte gå. Upprepa med den andra reglagespaken.

  3. Sitt på sätet, koppla in parkeringsbromsen, KOPPLA UR knivreglagebrytaren (kraftuttaget) och för rörelsereglagen till det NEUTRALA LåSLäGET. Starta sedan motorn. Koppla ur parkeringsbromsen, koppla in knivreglagebrytaren (kraftuttaget) och res dig något från sätet medan motorn är igång. Motorn ska stängas av.

  4. Sitt på sätet, koppla in parkeringsbromsen, KOPPLA UR knivreglagebrytaren (kraftuttaget) och för rörelsereglagen till det NEUTRALA LåSLäGET. Starta sedan motorn. För ett av rörelsereglagen mot mitten och rör på det (framåt eller bakåt) medan motorn är igång. Motorn ska stängas av. Upprepa samma sak för det andra rörelsereglaget.

  5. Sitt på sätet, koppla ur parkeringsbromsen, KOPPLA UR knivreglagebrytaren (kraftuttaget) och för rörelsereglagen till det NEUTRALA LåSLäGET. Försök att starta motorn – det ska inte gå.

  Ställa in sätet

  Sätet kan flyttas framåt och bakåt. Ställ in sätet så att du har bäst kontroll över maskinen och sitter bekvämt (Figur 11).

  g027632

  Justera de bakre stötenheterna

  MyRide™-fjädringssystemet kan justeras så att du sitter bekvämt och får en behaglig åktur. Du kan justera de två bakre stötenheterna för att snabbt och enkelt byta ut fjädringssystemet. Ställ in fjädringssystemet i det läge som du tycker är mest bekvämt.

  De bakre stötenheternas spår har skåror som referens. Du kan placera de bakre stötenheterna var som helst i spåret, förutom i skårorna. Följande bild visar läget för en mjuk eller fast körning och olika spärrade lägen (Figur 12).

  g030065

  Note: Kontrollera att de vänstra och högra bakre stötenheterna alltid justeras till samma lägen.

  Justera de bakre stötenheterna (Figur 13).

  g030024g030019

  Under arbetets gång

  Säkerhet under användning

  Allmän säkerhet

  • Ägaren/operatören kan förebygga olyckor samt ansvarar för olyckor som kan ge upphov till personskador eller skador på egendom.

  • Var fullt koncentrerad på maskinen när du använder den. Delta inte i aktiviteter som kan distrahera dig, eftersom personskador eller skador på egendom då kan uppstå.

  • Kör inte maskinen om du är sjuk, trött eller påverkad av alkohol eller läkemedel.

  • Kontakt med kniven kan orsaka allvarliga personskador. Stäng av motorn, ta ut nyckeln och vänta tills alla rörliga delar har stannat innan du kliver ur förarsätet. När du vrider nyckeln till läget AV ska motorn stängas av och kniven stanna. Om de inte stannar slutar du genast att använda maskinen och kontaktar en auktoriserad återförsäljare.

  • Använd endast maskinen när sikten och väderförhållandena är goda. Använd inte maskinen när det finns risk för blixtnedslag.

  • Håll händer och fötter borta från klippenheterna. Håll avstånd till utkastaröppningen.

  • Klipp inte om gräsriktaren är uppfälld, har tagits bort eller modifierats såvida du inte använder ett gräsuppsamlingssystem eller en mullningssats som är monterad och fungerar korrekt.

  • Klipp inte under backning om det inte är absolut nödvändigt. Titta alltid nedåt och bakom dig innan du kör maskinen bakåt.

  • Var extra försiktig i närheten av skymda hörn, buskage, träd eller andra föremål som kan försämra sikten.

  • Stanna knivarna när du inte klipper gräs.

  • Om du kör på något föremål eller om maskinen börjar vibrera ska du omedelbart stänga av motorn, ta ut nyckeln (i förekommande fall) och vänta tills alla rörliga delar har stannat innan du kontrollerar om maskinen har skadats. Reparera alla skador innan du börjar köra maskinen igen.

  • Sakta ned och var försiktig när du svänger och korsar vägar och trottoarer med maskinen. Lämna alltid företräde.

  • Gör följande innan du lämnar förarplatsen:

   • Ställ maskinen på ett plant underlag.

   • Koppla ur kraftuttaget och sänk ner redskapen.

   • Koppla in parkeringsbromsen.

   • Stäng av motorn och ta ut nyckeln.

   • Vänta tills alla rörliga delar har stannat.

  • Kör endast motorn i välventilerade utrymmen. Avgaser innehåller koloxid, vilket är dödligt om det andas in.

  • Lämna aldrig en maskin som är i gång utan uppsikt.

  • Anslut endast bogseringsutrustning till maskinen via draganordningen.

  • Använd endast maskinen om alla skydd och säkerhetsanordningar, som gräsriktare och hela gräsuppsamlaren, sitter på plats och fungerar som de ska. Byt ut slitna delar vid behov.

  • Använd endast tillbehör och redskap som har godkänts av Toro.

  • Denna maskin ger ljudnivåer vid förarens öra som överstiger 85 dBA och kan orsaka hörselskador vid längre arbetspass.

   g229846
  • Ta bort gräs och skräp från klippenheten, drivhjulen, ljuddämparna och motorn för att undvika eldsvåda.

  • Starta motorn med fötterna långt bort från kniven.

  • Vänd klipparen så att gräsklippet inte träffar kringstående under klippningen. Rikta inte det utkastade materialet mot en vägg eller något annat hinder eftersom det kan kastas tillbaka mot dig.

  • Stanna knivarna, sakta ner maskinen och var försiktig när du korsar andra ytor än gräs eller när du transporterar maskinen till och från arbetsområdet.

  • Ändra inte motorns varvtalshållare och övervarva inte motorn.

  • Barn intresserar sig ofta för maskinen och klippningen. Förutsätt aldrig att ett barn förblir på den plats där du såg det senast.

  • Håll barn på säkert avstånd från arbetsområdet och under en ansvarsfull vuxens uppsyn (inte förarens).

  • Var uppmärksam och stäng av maskinen om barn kommer i närheten av arbetsområdet.

  • Innan du backar eller svänger med maskinen ska du titta efter så att det inte finns några små barn omkring dig.

  • Låt inte barn åka på maskinen. Det gäller även när kniven inte rör sig. Barn kan ramla av och skadas allvarligt eller hindra dig från att använda maskinen på ett säkert sätt. Barn som har fått åka med förut kan dyka upp i arbetsområdet utan förvarning och bli överkörda eller påbackade av den som klipper.

  Säkerhet för vältskyddssystemet

  • Vältskyddet är en inbyggd säkerhetsanordning. Ta inte bort några vältskyddsdelar från maskinen.

  • Kontrollera att säkerhetsbältet är fastspänt och att du kan knäppa upp det snabbt i en nödsituation.

  • Håll störtbågen i det helt upphöjda och låsta läget och använd alltid säkerhetsbälte när störtbågen är uppfälld.

  • Kontrollera noga om det finns några hinder ovanför dig innan du kör under dem och vidrör dem inte.

  • Byt ut skadade vältskyddsdelar. Reparera eller ändra dem inte.

  • Det finns inget vältskydd när störtbågen är nedfälld.

  • Om hjulen glider över en kant, över branta dikesrenar eller ner i vatten kan det leda till en vältolycka, vilket kan medföra allvarliga personskador och innebära livsfara.

  • Använd inte säkerhetsbältet när störtbågen är nedfälld.

  • Fäll inte ned störtbågen om det inte är absolut nödvändigt. Fäll upp den så snart det finns utrymme för det.

  • Om maskinen välter ska du ta med den till en auktoriserad återförsäljare för att få vältskyddet besiktigat.

  • Använd endast Toro-godkända tillbehör och redskap för vältskyddet.

  Säkerhet i sluttningar

  • Sluttningar är en betydande faktor vid olyckor som orsakas av att föraren förlorat kontrollen eller att maskinen välter, vilket kan innebära livsfara eller leda till allvarliga personskador. Det är föraren som är ansvarig för säker manövrering i sluttningar. Om du kör maskinen i en sluttning måste du vara extra försiktig. Vidta följande åtgärder innan du använder maskinen i en sluttning:

   • Läs och ta till dig sluttningsanvisningarna i bruksanvisningen och på maskinen.

   • Använda en vinkelindikator för att fastställa områdets ungefärliga lutning.

   • Kör aldrig i backar vars lutning överstiger 15 grader.

   • Utvärdera dagligen förhållandena på platsen för att fastställa om sluttningen är säker för maskindrift. Använd sunt förnuft och ett gott omdöme när du utför utvärderingen. Förändringar i terrängen, t.ex. fukt, kan snabbt påverka hur maskinen fungerar i en sluttning.

  • Identifiera faror nere vid slutet av sluttningen. Kör inte maskinen nära stup, diken, flodbäddar, vatten eller andra riskfyllda områden. Maskinen kan välta plötsligt om ett hjul kör över en kant eller kanten ger vika. Håll säkert avstånd (dubbel maskinbredd) mellan maskinen och riskfyllda områden. Använd en manuell gräsklippare eller en handtrimmer för att klippa gräs i dessa områden.

  • Undvik att starta, stänga av eller svänga med maskinen i sluttningar. Undvik att göra plötsliga ändringar i hastighet eller riktning, sväng långsamt och gradvis.

  • Använd inte maskinen under förhållanden där det råder tvekan om dragkraft, styrning eller stabilitet. Observera att om du kör maskinen på vått gräs, tvärs över sluttningar och nedför en sluttning kan maskinen förlora dragkraft. Om drivhjulen tappar dragkraft kan det leda till att maskinen glider och att du förlorar kontrollen över bromsning och styrning. Maskinen kan glida även om drivhjulen stoppas.

  • Ta bort eller märk ut hinder som t.ex. diken, hål, fåror, gupp, stenar eller andra dolda faror. Det kan finnas dolda hinder i högt gräs. Ojämn terräng kan göra att maskinen välter.

  • Var extra försiktig när du kör med tillbehör eller redskap, t.ex. gräsuppsamlingssystem. Dessa kan ändra maskinens stabilitet och leda till att du förlorar kontrollen. Följ anvisningarna för motvikterna.

  • Om möjligt ska däcket hållas nedsänkt mot marken när du kör i sluttningar. Om klippdäcket höjs vid körning i sluttningar kan maskinen bli instabil.

  g221745

  Sätta sig i förarsätet

  Använd klippdäcket som hjälp för att sätta dig i förarsätet (Figur 16).

  g029797

  Använda parkeringsbromsen

  Koppla alltid in parkeringsbromsen när du stannar maskinen eller lämnar den utan uppsikt.

  Koppla in parkeringsbromsen

  Ställ maskinen på ett plant underlag.

  g283915

  Koppla ur parkeringsbromsen

  g339561

  Använda knivreglagebrytaren (kraftuttaget)

  Med knivreglagebrytaren (kraftuttaget) startas och stoppas klipparens knivar och eventuella motordrivna redskap.

  Koppla in knivreglagebrytaren (kraftuttaget)

  Note: Om knivreglagebrytaren (kraftuttaget) kopplas in med halvt gaspådrag eller mindre slits drivremmarna kraftigt.

  g332523

  Koppla ur knivreglagebrytaren (kraftuttaget)

  g332522

  Använda gasreglaget

  Du kan flytta gasreglaget mellan det SNABBA och det LåNGSAMMA läget (Figur 21).

  Använd alltid det SNABBA läget när du kopplar in kraftuttaget.

  g008946

  Använda choken

  Använd choken för att starta en kall motor.

  1. Dra upp chokereglaget så att choken aktiveras innan du använder tändningslåset (Figur 22).

  2. Tryck ned chokeknappen så att choken avaktiveras när motorn har startats (Figur 22).

   g008959

  Starta motorn

  Note: En varm eller het motor behöver eventuellt inte chokas.

  Important: Låt inte startmotorn gå i mer än 5 sekunder åt gången. Om startmotorn går i mer än 5 sekunder kan den skadas. Om motorn inte startar väntar du 10 sekunder innan du använder startmotorn igen.

  g332530

  Stänga av motorn

  Var försiktig

  Barn eller kringstående kan skadas om de flyttar eller försöker köra en maskin som har lämnats utan uppsikt.

  Ta alltid ut nyckeln och koppla in parkeringsbromsen när du lämnar maskinen utan uppsikt.

  g332529

  Använda rörelsereglagespakarna

  c:\data\documentum\checkout\g004532

  Köra maskinen

  Drivhjulen svänger oberoende av varandra och drivs av hydraulmotorer på varje axel. Du kan svänga ena sidan bakåt och den andra framåt så att maskinen snurrar istället för att svänga. Detta gör maskinen mycket mer lättmanövrerad, men det kan ta ett tag att vänja sig vid rörelserna.

  Med gasreglaget styrs motorns varvtal mätt i rpm (varv per minut). Sätt gasreglaget i det SNABBA läget för bästa prestanda. Kör alltid med full gas vid klippning.

  Varning

  Maskinen kan rotera väldigt snabbt. Du kan förlora kontrollen över maskinen och orsaka personskador eller skador på maskinen.

  • Var försiktig i svängar.

  • Sakta ned innan du gör skarpa svängar.

  Köra framåt

  Note: Motorn stängs av om rörelsereglaget flyttas när parkeringsbromsen är åtdragen.

  Stanna maskinen genom att föra rörelsereglagen till NEUTRALLäGET.

  1. Koppla ur parkeringsbromsen. Se Koppla ur parkeringsbromsen.

  2. För reglagen till mittläget, olåst läge.

  3. Kör framåt genom att försiktigt föra rörelsereglagespakarna framåt (Figur 26).

   g008952

  Köra bakåt

  1. För reglagen till mittläget, olåst läge.

  2. Backa genom att försiktigt dra rörelsereglagespakarna bakåt (Figur 27).

   g008953

  Använda sidoutkastaren

  Klipparen har en fällbar gräsriktare som sprider ut det klippta gräset åt sidan och ner i gräsmattan.

  Fara

  Om ingen gräsriktare, utkastarlucka eller komplett gräsuppsamlare har monterats kan du och andra komma i kontakt med knivarna eller träffas av utslungat skräp. Kontakt med roterande kniv(ar) och utslungat skräp kan orsaka skador eller leda till dödsfall.

  • Ta aldrig bort gräsriktaren från klippdäcket eftersom gräsriktaren riktar avfallet ned mot gräset. Byt omedelbart ut gräsriktaren om den skadas.

  • För aldrig in händerna eller fötterna under klippdäcket.

  • Försök aldrig att rensa utkastaren eller knivarna utan att först KOPPLA UR knivreglagebrytaren (kraftuttaget), vrida tändningslåset till det AVSTäNGDAläget och sedan ta ut nyckeln ur tändningslåset.

  • Se till att gräsriktaren är i nedfällt läge.

  Justera klipphöjden

  För maskiner med lyftpedal till klippdäcket

  Använda transportlåset

  1. Tryck däcklyftpedalen helt framåt för att låsa klippdäcket i TRANSPORTläget (Figur 28).

  2. Tryck däcklyftpedalen framåt och tyck transportlåset framåt till OLåST läge och sänk sedan sakta ned klippdäcket. (Figur 28).

   g332768

  Justera klipphöjdssprinten

  Klipphöjden kan justeras från 38 till 140 mm i steg om 6 mm genom att sprintbulten flyttas till olika hål.

  1. Tryck däcklyftpedalen helt framåt för att låsa klippdäcket i TRANSPORTläget (även klipphöjdsläget på 140 mm) enligt Figur 29.

  2. Justera inställningen genom att ta ut sprinten ur klipphöjdsfästet (Figur 29).

  3. Sätt i sprinten i det hål i klipphöjdsfästet som motsvarar den önskade klipphöjden (Figur 29).

  4. Tryck däcklyftpedalen framåt, tryck transportlåset framåt och sänk sakta ned klippdäcket.

   g332767

  Justera klipphöjden

  För maskiner med elektriskt däcklyft
  1. Tryck upp på däcklyftsknappen (Figur 30).

   g332765
  2. Sätt i sprinten i det hål i klipphöjdsfästet som motsvarar den önskade klipphöjden (Figur 31).

   g332766
  3. Tryck ned på däcklyftsknappen för att ställa in klipphöjden (Figur 30).

  Justera antiskalpvalsarna

  Varje gång du ändrar klipphöjden ska du även justera antiskalprullarnas höjdinställning.

  Note: Justera antiskalpvalsarna så att de inte vidrör marken vid normal klippning på plana ytor.

  1. Parkera maskinen på en plan yta, koppla ur knivreglagebrytaren och koppla in parkeringsbromsen.

  2. Stäng av motorn, ta ut nyckeln och vänta tills alla rörliga delar har stannat innan du kliver ur förarsätet.

  3. Justera antiskalpvalsarna enligt Figur 32.

   g038079

  Arbetstips

  Använda det snabba läget

  Kör motorn i det SNABBA läget för bästa klippning och maximal luftcirkulation. Det krävs luft för att klippa gräset ordentligt. Ställ inte in för låg klipphöjd så att klippdäcket helt omges av oklippt gräs. Försök att alltid se till att en sida av klippdäcket är fritt från oklippt gräs, vilket medför att luft kan sugas in i klippdäcket.

  Klippa en gräsmatta för första gången

  Klipp gräset något högre än normalt så att inte klippdäcket skalperar ojämn mark. Den klipphöjd som använts tidigare är vanligtvis den bästa. Vid klippning av gräs som är längre än 15 cm kan du behöva klippa två gånger för att få ett acceptabelt klippresultat.

  Klippa en tredjedel av grässtrået

  Det är bäst att bara klippa av cirka en tredjedel av grässtrået. Mer än så rekommenderas bara om gräset är glest eller om det är sent på hösten då gräset växer saktare.

  Byta klippriktningen

  Växla klippriktning för att hålla gräset rakt. Det underlättar också fördelningen av det klippta gräset, vilket förbättrar nedbrytning och gödning.

  Klipp tillräckligt ofta

  Gräs växer i olika takt beroende på årstiden. För att hålla samma längd på gräset ska man klippa oftare tidigt på våren. Klipp mer sällan när tillväxten avtar mot mitten av sommaren. Klipp med högre klipphöjd och klipp sedan igen efter två dagar med lägre klipphöjd om du inte kan klippa under en längre tidsperiod.

  Använda en långsammare klipphastighet

  Du kan köra saktare för att få ett bättre klippresultat under vissa förhållanden.

  Klipp inte för kort

  Höj klipphöjden vid klippning av en ojämn gräsmatta så att inte gräsmattan skalas av.

  Stanna maskinen

  Om du måste stanna maskinen under klippningen kan en klump med gräsklipp falla ner på gräsmattan. Kör till ett område som du redan har klippt medan knivarna är inkopplade för att undvika detta eller koppla bort klippardäcket samtidigt som du kör framåt.

  Hålla undersidan av klippdäcket ren

  Rensa bort gräsklipp och smuts från undersidan av klippdäcket efter varje klippning. Om gräs och smuts ansamlas inuti klippdäcket blir klippresultatet till slut inte tillfredsställande.

  Underhålla kniven/knivarna

  Se till att hålla kniven vass under klippsäsongen, eftersom en vass kniv klipper rent utan att slita och rycka av grässtråna. Om gräset slits och rycks av gulnar det i ändarna, vilket minskar tillväxten och ökar risken för sjukdomar. Kontrollera knivarna efter varje användning för att se till att de inte är slöa, slitna eller skadade. Fila ned eventuella hack och slipa knivarna om så behövs. Om en kniv är skadad eller sliten ska den bytas ut omedelbart mot en originalkniv från Toro.

  Efter körning

  Säkerhet efter användning

  Allmän säkerhet

  • Stäng av motorn, ta ut nyckeln och vänta tills alla rörliga delar har stannat innan du kliver ur förarsätet. Låt maskinen svalna innan du utför service, justerar, tankar, rengör eller ställer den i förvar.

  • Ta bort gräs och skräp från klippenheten, ljuddämparen, drivhjulen, gräsuppsamlaren och motorrummet för att undvika eldsvåda. Torka upp eventuellt olje- eller bränslespill.

  • Stäng av bränsletillförseln och ta ut nyckeln vid förvaring och transport.

  Använda bränslekranen

  Stäng bränslekranen vid transport, underhåll och förvaring (Figur 33).

  Kontrollera att bränslekranen är öppen när motorn startas.

  g036849g008948

  Använda utlösningsventilerna för drivhjulen

  Varning

  Du kan fastna med händerna i de roterande drivningskomponenterna under motordäcket, vilket kan leda till allvarliga personskador.

  Stäng av motorn, ta ut nyckeln och vänta tills alla rörliga delar har stannat innan du försöker att komma åt drivhjulens utlösningsventiler.

  Varning

  Motorn och hydrauldrivningsenheterna kan bli mycket varma. Om du rör vid en varm motor eller hydrauldrivningsenhet kan du få allvarliga brännskador.

  Låt motorn och hydrauldrivningsenheterna svalna helt innan du försöker att komma åt drivhjulens utlösningsventiler.

  Drivhjulens utlösningsventiler sitter på vänster och höger sida under motordäcket.

  1. Parkera maskinen på en plan yta, koppla ur knivreglagebrytaren och koppla in parkeringsbromsen.

  2. Stäng av motorn, ta ut nyckeln och vänta tills alla rörliga delar har stannat innan du kliver ur förarsätet.

  3. Om du vill skjuta maskinen för hand för du båda förbikopplingsreglagen framåt och låser dem på plats (Figur 34).

  4. Koppla ur parkeringsbromsen innan du skjuter maskinen för hand.

  5. När du ska köra maskinen för du båda förbikopplingsreglagen bakåt och låser dem på plats (Figur 34).

   g332790

  Transportera maskinen

  Använd en släpvagn eller lastbil för tung last för att transportera maskinen. Använd en fullbreddsramp. Se till att alla bromsar, lampor och markeringar som krävs enligt lag finns på släpvagnen eller lastbilen. Läs alla säkerhetsanvisningarna noga. Att känna till den här informationen kan hjälpa dig och kringstående att undvika skador. Kontrollera vilka lokala bestämmelser som gäller för transport på släp.

  Varning

  Det är farligt att köra på gator eller vägar utan blinkers, strålkastare och reflexer, eller utan en skylt för långsamtgående fordon, och det kan orsaka olyckor med personskador som följd.

  Kör inte maskinen på allmän väg.

  Välja ett släp

  Varning

  Om man lastar på en maskin på ett släp eller en lastbil ökar risken för att välta, vilket kan orsaka allvarliga personskador och innebära livsfara (Figur 35).

  • Använd endast en fullbreddsramp. Använd inte åtskilda ramper för var sida av maskinen.

  • Kontrollera att lutningen mellan rampen och marken, eller mellan rampen och släpet eller lastbilen, inte är större än 15 grader.

  • Kontrollera att rampen är minst fyra gånger så lång som släpvagns- eller lastbilsflakets höjd från marken. Det tillförsäkrar att rampens vinkel inte överstiger 15 grader på plan mark.

  g027996

  Lasta maskinen

  Varning

  Om man lastar på en maskin på ett släp eller en lastbil ökar risken för att välta, vilket kan orsaka allvarliga personskador och innebära livsfara.

  • Var mycket försiktig vid körning på en ramp.

  • Backa maskinen uppför rampen och kör den framåt nedför rampen.

  • Undvik plötslig acceleration eller inbromsning när du kör maskinen på en ramp, eftersom det kan orsaka att du tappar kontrollen eller tippar.

  1. Om du använder en släpvagn ska den kopplas till det bogserande fordonet och säkras med säkerhetskedjor.

  2. Anslut i förekommande fall släpvagnsbromsarna och släpvagnsbelysningen.

  3. Sänk ned rampen och säkerställ att vinkeln mellan rampen och marken inte är större än 15 grader (Figur 35).

  4. Backa maskinen uppför ramper (Figur 36).

   g028043
  5. Stäng av motorn, ta ut nyckeln och koppla in parkeringsbromsen.

  6. Bind fast maskinen nära de främre svänghjulen och den bakre ramen med remmar, kedjor, kablar eller rep (Figur 37). Kontrollera vilka lokala bestämmelser som gäller för transport på släp.

   g332791

  Lasta av maskinen

  1. Sänk ned rampen och säkerställ att vinkeln mellan rampen och marken inte är större än 15 grader (Figur 35).

  2. Kör maskinen framåt nedför ramper (Figur 36).

  Underhåll

  Säkerhet vid underhåll

  • Om du lämnar nyckeln i tändningslåset kan någon råka starta motorn av misstag och skada dig eller någon annan person allvarligt. Ta ut nyckeln ur tändningslåset innan du utför något underhåll.

  • Innan du kliver ur förarsätet ska du göra följande:

   • Ställ maskinen på ett plant underlag.

   • Koppla bort drivenheterna.

   • Koppla in parkeringsbromsen.

   • Stäng av motorn och ta ut nyckeln.

   • Låt maskinens komponenter svalna innan du utför underhåll.

  • Låt inte obehöriga personer serva maskinen.

  • Håll händer och fötter borta från rörliga delar och heta ytor. Gör helst inga justeringar när motorn är igång.

  • Lätta försiktigt på trycket i komponenter med lagrad energi.

  • Kontrollera parkeringsbromsens funktion ofta. Justera och utför underhåll om så erfordras.

  • Mixtra aldrig med säkerhetsbrytarna. Kontrollera regelbundet att säkerhetsbrytarna fungerar som de ska.

  • Ta bort gräs och skräp från klippenheten, ljuddämparen, drivhjulen, gräsuppsamlaren och motorrummet för att undvika eldsvåda.

  • Torka upp olja eller bränsle som har spillts ut och ta bort skräp som har dränkts in i bränsle.

  • Förlita dig inte på att ett hydraulsystem eller mekaniska domkrafter ska stötta upp maskinen. Stötta maskinen med pallbockar när du höjer upp den.

  • Håll alla delar i gott bruksskick och samtliga fästelement åtdragna, i synnerhet knivens fästelement. Byt ut alla slitna eller skadade dekaler.

  • Koppla bort batteriet innan reparation utförs på maskinen. Lossa minuskabelanslutningen först och pluskabelanslutningen sist. Återanslut pluskabelanslutningen först och minuskabelanslutningen sist.

  • Använd endast Toros originalreservdelar och tillbehör för att säkerställa optimal prestanda. Det kan vara farligt att använda reservdelar och tillbehör från andra tillverkare och det kan göra produktgarantin ogiltig.

  Rekommenderat underhåll

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Efter de första 100 timmarna
 • Byt hydraulsystemets filter och olja.
 • Varje användning eller dagligen
 • Kontrollera säkerhetssystemet.
 • Kontrollera oljenivån i motorn.
 • Kontrollera säkerhetsbältet.
 • Kontrollera hydraulvätskenivån i expansionstanken.
 • Kontrollera knivarna.
 • Efter varje användning
 • Rengör klippdäcket.
 • Var 50:e timme
 • Kontrollera däcktrycket.Endast för maskiner med pneumatiska däck.
 • Kontrollera att remmarna inte är slitna eller spruckna.
 • Var 100:e timme
 • Smörj klippdäckets lyftsvängarmar.
 • Byt oljan i motorn(oftare vid dammiga eller smutsiga arbetsförhållanden).
 • Byt ut eller rengör tändstiftet och ställ in luftgapet.
 • Var 200:e timme
 • Byt ut motoroljefiltret(oftare vid dammiga eller smutsiga arbetsförhållanden).
 • Var 250:e timme
 • Byt ut huvudfiltret(oftare vid dammiga eller smutsiga arbetsförhållanden).
 • Kontrollera säkerhetsfiltret(oftare vid dammiga eller smutsiga arbetsförhållanden).
 • Var 400:e timme
 • Smörj hjulsvängarmarna (oftare vid dammiga eller smutsiga arbetsförhållanden).
 • Var 500:e timme
 • Byt ut säkerhetsfiltret(oftare vid dammiga eller smutsiga förhållanden).
 • Byt ut bränslefiltret(oftare vid dammiga och smutsiga förhållanden).
 • En gång per månad
 • Kontrollera batteriets laddning.
 • Årligen
 • Smörj svänghjulens lager(oftare vid dammiga eller smutsiga arbetsförhållanden).
 • Smörja svänghjulsnaven.
 • Årligen eller före förvaring
 • Reparera lackskador.
 • Slutför alla procedurer i kapitlet Förvaring.
 • Important: Ytterligare information om underhållsrutiner finns i bruksanvisningen till motorn.

  Var försiktig

  Om du lämnar nyckeln i tändningslåset kan någon råka starta motorn av misstag och skada dig eller någon annan person allvarligt.

  Stäng av motorn och ta ut nyckeln ur låset innan du utför något underhåll.

  Förberedelser för underhåll

  Lossa klippdäckets kjol

  Lossa saxpinnen för att frigöra kjolen och få åtkomst till klippdäckets ovansida. När du har utfört underhållet monterar du kjolen med den tidigare borttagna saxpinnen.

  Ta bort skyddsplåten

  Lossa de två främre bultarna och ta bort skyddsplåten för att komma åt klipparens remmar och spindlar (Figur 38). När underhållet har slutförts monterar du tillbaka skyddsplåten och drar åt skruvarna.

  g027946

  Smörjning

  Smörja maskinen

  Smörj maskinen oftare vid dammiga och smutsiga förhållanden.

  Typ av fett: litium- eller molybdenfett nr 2

  1. Parkera maskinen på en plan yta, koppla ur knivreglagebrytaren och koppla in parkeringsbromsen.

  2. Stäng av motorn, ta ut nyckeln och vänta tills alla rörliga delar har stannat innan du kliver ur förarsätet.

  3. Torka av smörjnipplarna med en trasa.

   Note: Skrapa av eventuell färg från nipplarnas framändar.

  4. Sätt på en fettspruta på nippeln.

  5. Pumpa in fett i nipplarna tills det börjar tränga ut ur lagren.

  6. Torka bort överflödigt fett.

  Smörja klippdäckets lyftsvängarmar

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Var 100:e timme
 • Smörj klippdäckets lyftsvängarmar.
 • Smörj klippdäckets lyftsvängarmar med lätt olja eller smörjmedel i sprayform.

  g336930

  Smörja hjulsvängarmarna

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Var 400:e timme
 • Smörj hjulsvängarmarna (oftare vid dammiga eller smutsiga arbetsförhållanden).
 • Årligen
 • Smörj svänghjulens lager(oftare vid dammiga eller smutsiga arbetsförhållanden).
  1. Parkera maskinen på en plan yta, koppla ur knivreglagebrytaren och koppla in parkeringsbromsen.

  2. Stäng av motorn, ta ut nyckeln och vänta tills alla rörliga delar har stannat innan du kliver ur förarsätet.

  3. Ta bort dammkåpan och justera svängarmarna, och låt dammkåpan vara av tills smörjningen är klar. Se Smörja maskinen.

  4. Ta bort sexkantpluggen.

  5. Gänga in en smörjnippel i hålet.

  6. Pumpa in fett i smörjnippeln tills det tränger ut runt det övre lagret.

  7. Ta ut smörjnippeln ur hålet. Montera sexkantpluggen och kåpan.

  Smörja svänghjulsnaven

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Årligen
 • Smörja svänghjulsnaven.
  1. Parkera maskinen på en plan yta, koppla ur knivreglagebrytaren och koppla in parkeringsbromsen.

  2. Stäng av motorn, ta ut nyckeln och vänta tills alla rörliga delar har stannat innan du kliver ur förarsätet.

  3. Höj upp gräsklipparen så att du kommer åt.

  4. Ta bort styrhjulet från hjulgafflarna.

  5. Ta bort skyddstätningarna från hjulnavet.

   g006115
  6. Ta bort en distansmutter från svänghjulets axel.

   Note: Gänglåsningslim har applicerats för att fästa distansmuttrarna på axeln.

  7. Ta bort axeln (med den andra distansmuttern fortfarande på plats) från hjulet.

  8. Bänd loss tätningarna och kontrollera om lagren är slitna eller skadade. Byt ut dem vid behov.

  9. Fyll lagren med universalfett.

  10. Sätt i ett lager och en ny tätning i hjulet.

  11. Stryk på gängtätningsmassa på en distansmutter och gänga på den på axeln med plattjärnen vända utåt om båda distansmuttrarna saknas.

   Note: Gänga inte på distansmuttern hela vägen till axelns slut. Lämna ca 3 mm från distansmutterns ytterkant till axelns ände inuti muttern.

  12. För in den monterade muttern och axeln i hjulet på sidan med den nya tätningen och det nya lagret.

  13. Lägg hjulet med den öppna sidan vänd uppåt, och fyll området inuti hjulet runt axeln med universalfett.

  14. För in det andra lagret och ett nytt skydd i hjulet.

  15. Stryk på gängtätningsmassa på den andra distansmuttern och gänga på den på axeln med plattjärnen vända utåt.

  16. Dra åt muttern till 8–9 N·m, lossa på den och dra därefter åt den igen till 2–3 Nm.

   Note: Kontrollera att axeln inte sticker ut ur någon av muttrarna.

  17. Sätt skyddstätningarna över hjulnavet och montera hjulet i hjulgaffeln.

  18. Montera styrhjulets bult och dra åt muttern helt.

  Important: Kontrollera lagerjusteringen ofta så att inte skyddet och lagret skadas. Snurra på styrhjulets däck. Däcket ska inte snurra fritt mer än ett till två varv och inte heller ha något spel i sidled. Om hjulet snurrar fritt ändrar du distansmutterns åtdragningsmoment tills det tar emot något. Applicera ytterligare ett lager gänglåsningslim.

  Motorunderhåll

  Motorsäkerhet

  • Håll händer, fötter, ansikte och andra kroppsdelar samt kläder på avstånd från ljuddämparen och andra heta ytor. Låt motorkomponenter svalna innan du utför underhåll.

  • Ändra inte motorns varvtalshållare och övervarva inte motorn.

  Serva luftrenaren

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Var 250:e timme
 • Byt ut huvudfiltret(oftare vid dammiga eller smutsiga arbetsförhållanden).
 • Kontrollera säkerhetsfiltret(oftare vid dammiga eller smutsiga arbetsförhållanden).
 • Var 500:e timme
 • Byt ut säkerhetsfiltret(oftare vid dammiga eller smutsiga förhållanden).
 • Note: Serva luftrenaren oftare vid extremt dammiga eller sandiga arbetsförhållanden.

  Demontera filtren

  1. Parkera maskinen på en plan yta, koppla ur knivreglagebrytaren (kraftuttaget) och koppla in parkeringsbromsen.

  2. Stäng av motorn, ta ut nyckeln och vänta tills alla rörliga delar har stannat innan du kliver ur förarsätet.

  3. Lossa spärrhakarna på luftrenaren och dra av luftrenarkåpan från luftrenarhuset (Figur 41).

   g001883
  4. Rengör luftrenarkåpan invändigt med tryckluft.

  5. Dra försiktigt ut huvudfiltret ur luftrenarhuset (Figur 41).

   Note: Undvik att knacka filtret mot sidan på luftrenarhuset.

  6. Demontera endast säkerhetsfiltret om du har för avsikt att byta ut det.

  Kontrollera filtren

  1. Kontrollera säkerhetsfiltret. Byt ut både säkerhetsfiltret och huvudfiltret om det är smutsigt.

   Important: Försök inte att rengöra säkerhetsfiltret. Om säkerhetsfiltret är smutsigt är huvudfiltret skadat.

  2. Kontrollera om huvudfiltret är skadat genom att titta i filtret och lysa med en kraftig lampa på filtrets utsida. Byt ut huvudfiltret om det är smutsigt, böjt eller skadat.

   Note: Hål i filtret syns som ljusa punkter. Rengör inte huvudfiltret.

  Montera filtren

  Important: Kör alltid motorn med både luftfilter och skydd monterade för att undvika motorskador.

  1. Kontrollera så att inte filtren har skadats under transporten innan du monterar nya filter.

   Note: Använd inte ett skadat filter.

  2. Om du byter ut det inre filtret ska du försiktigt skjuta in det i filterhuset (Figur 41).

  3. Skjut försiktigt in huvudfiltret över säkerhetsfiltret (Figur 41).

   Note: Kontrollera att huvudfiltret sitter ordentligt genom att trycka på dess yttre kant när du monterar det.

   Important: Tryck inte mitt på filtret där det är mjukt.

  4. Sätt tillbaka luftrenarkåpan och säkra spärrhakarna (Figur 41).

  Serva motoroljan

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Varje användning eller dagligen
 • Kontrollera oljenivån i motorn.
 • Var 100:e timme
 • Byt oljan i motorn(oftare vid dammiga eller smutsiga arbetsförhållanden).
 • Var 200:e timme
 • Byt ut motoroljefiltret(oftare vid dammiga eller smutsiga arbetsförhållanden).
 • Specifikationer för motoroljan

  Oljetyp: Renad olja (API service SF, SG, SH, SJ eller SL)

  Vevhusvolym:

  • Kawasaki FX691-motorer – 2,0 liter med filterbyte, 1,8 liter utan filterbyte

  • Kawasaki FX801-motorer – 2,3 liter med filterbyte, 2,1 liter utan filterbyte

  Viskositet: se tabellen nedan.

  g037096

  Note: Även om 10W-40 motorolja rekommenderas under de flesta förhållanden kan du behöva ändra oljeviskositeten beroende på de atmosfäriska förhållandena. Användning av 20W-50 motorolja i högre omgivningstemperaturer kan minska oljeförbrukningen.

  Kontrollera oljenivån i motorn

  Note: Kontrollera oljenivån när motorn är kall.

  Important: Om du fyller på för mycket eller för lite olja i motorns vevhus och startar motorn kan den skadas.

  1. Parkera maskinen på en plan yta, koppla ur knivreglagebrytaren (kraftuttaget) och koppla in parkeringsbromsen.

  2. Stäng av motorn, ta ut nyckeln och vänta tills alla rörliga delar har stannat innan du kliver ur förarsätet.

   Note: Säkerställ att motorn har svalnat så att oljan har hunnit rinna ned i sumpen.

  3. Rengör området runt oljepåfyllningslocket och oljestickan innan du tar bort stickan så att smuts och gräsklipp inte hamnar i motorn (Figur 43).

  g008804g311705

  Byta ut motoroljan

  Note: Lämna in spilloljan på en återvinningsstation.

  1. Starta motorn och låt den gå i fem minuter.

   Note: Då värms oljan upp så att den lättare rinner ut.

  2. Parkera maskinen så att tömningssidan är något lägre än den motsatta sidan, så att all olja tappas ut.

  3. Koppla ur knivreglagebrytaren (kraftuttaget) och koppla in parkeringsbromsen.

  4. Stäng av motorn, ta ut nyckeln och vänta tills alla rörliga delar har stannat innan du kliver ur förarsätet.

  5. Töm motorn på olja (Figur 44).

   g008804g027734
  6. Häll långsamt ca 80 % av den angivna oljan i påfyllningsröret och tillsätt långsamt ytterligare olja tills den når markeringen Full (Figur 45).

   g194610
  7. Starta motorn och kör till ett plant område.

  8. Kontrollera oljenivån igen.

  Byta ut motoroljefiltret

  1. Töm motorn på olja; se Byta ut motoroljan.

  2. Byt ut motoroljefiltret (Figur 46).

   g008804g027477

   Note: Kontrollera att oljefilterpackningen ligger mot motorn och vrid sedan oljefiltret ytterligare ¾ varv.

  3. Fyll vevhuset med ny olja av rätt typ. Se Specifikationer för motoroljan.

  Serva tändstiftet

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Var 100:e timme
 • Byt ut eller rengör tändstiftet och ställ in luftgapet.
 • Se till att mellanrummet mellan mitt- och sidoelektroderna är korrekt innan tändstiftet monteras. Använd en tändstiftsnyckel vid demontering och montering av tändstiftet och ett bladmått för kontroll och justering av mellanrummet. Montera vid behov ett nytt tändstift.

  Typ av tändstift:

  Kawasaki FX691- och FX801-motorer – NGK® BPR4ES eller motsvarande

  Mellanrum: 0,75 mm

  Ta bort tändstiftet/tändstiften

  1. Parkera maskinen på en plan yta, koppla ur knivreglagebrytaren (kraftuttaget) och koppla in parkeringsbromsen.

  2. Stäng av motorn, ta ut nyckeln och vänta tills alla rörliga delar har stannat innan du kliver ur förarsätet.

  3. Rengör området runt stiftets bas så att smuts och skräp inte hamnar i motorn.

  4. Lokalisera och ta bort tändstiftet enligt Figur 47.

   g009922g027478

  Kontrollera tändstiftet/tändstiften

  Important: Rengör inte tändstiftet/-stiften. Byt alltid ut tändstiftet om det har en svart beläggning, slitna elektroder, en oljefilm eller sprickor.

  Om isolatorn är ljust brun eller grå fungerar motorn korrekt. En svart beläggning på isolatorn betyder vanligen att luftrenaren är smutsig.

  Ställ in gapet till 0,76 mm.

  g206628

  Montera tändstiftet/-stiften

  g028109

  Underhålla bränslesystemet

  Fara

  Under vissa förhållanden är bränsle extremt brandfarligt och mycket explosivt. Brand eller explosion i bränsle kan orsaka brännskador och materiella skador.

  Mer information om försiktighetsåtgärder rörande bränslehantering finns i Bränslesäkerhet.

  Byta ut bränslefiltret

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Var 500:e timme
 • Byt ut bränslefiltret(oftare vid dammiga och smutsiga förhållanden).
 • Important: Montera bränsleslangarna och fäst dem med spännband i plast på samma sätt som de ursprungligen var monterade. På så sätt undviker du att bränsleslangarna kommer i kontakt med komponenter som kan orsaka skador på dem.

  Montera aldrig ett smutsigt filter efter att ha tagit bort det från bränsleslangen.

  Bränslefiltret är placerat på vänster del av motorns framsida.

  1. Parkera maskinen på en plan yta, koppla ur knivreglagebrytaren (kraftuttaget) och koppla in parkeringsbromsen.

  2. Stäng av motorn, ta ut nyckeln och vänta tills alla rörliga delar har stannat innan du kliver ur förarsätet.

  3. Låt maskinen svalna.

  4. Byt ut bränslefiltret (Figur 50).

   Note: Se till att pilen för flödesriktningen på ersättningsfiltret pekar mot motorn.

   g033082

  Serva bränsletanken

  Försök inte att tömma bränsletanken. Låt en auktoriserad återförsäljare tömma bränsletanken och serva eventuella andra komponenter i bränslesystemet.

  Underhålla elsystemet

  Säkerhet för elsystemet

  • Koppla bort batteriet innan reparation utförs på maskinen. Lossa minuskabelanslutningen först och pluskabelanslutningen sist. Återanslut pluskabelanslutningen först och minuskabelanslutningen sist.

  • Ladda batteriet i ett öppet och välventilerat utrymme, på avstånd från gnistor och öppna lågor. Koppla ur laddaren innan batteriet ansluts eller kopplas bort. Använd skyddskläder och isolerade verktyg.

  Utföra service på batteriet

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  En gång per månad
 • Kontrollera batteriets laddning.
 • Demontering av batteri

  Varning

  Batteriets kabelanslutningar eller metalldelar kan kortslutas mot maskinkomponenter i metall och orsaka gnistor. Gnistor kan få batterigaserna att explodera, vilket kan leda till personskador.

  • Vid avlägsnande eller installation av batteriet får du inte låta batterianslutningarna komma i kontakt med några av maskinens metalldelar.

  • Låt inte metallverktyg kortslutas mellan batterianslutningarna och maskinens metalldelar.

  Varning

  Felaktig borttagning av kablar från batteriet kan orsaka gnistor, vilket kan skada maskinen och kablarna. Gnistor kan få batterigaserna att explodera, vilket kan leda till personskador.

  • Lossa alltid batteriets minuskabel (svart) innan du lossar pluskabeln (röd).

  • Anslut alltid pluskabeln (röd) innan du ansluter minuskabeln (svart).

  1. Parkera maskinen på en plan yta, koppla ur knivreglagebrytaren (kraftuttaget) och koppla in parkeringsbromsen.

  2. Stäng av motorn, ta ut nyckeln och vänta tills alla rörliga delar har stannat innan du kliver ur förarsätet.

  3. Ta bort batteriet enligt Figur 51.

   g036853g036855

  Ladda batteriet

  Varning

  När batteriet laddas bildas explosiva gaser.

  Rök aldrig nära batteriet och håll det borta från gnistor och lågor.

  Important: Håll alltid batteriet fulladdat, (specifik vikt 1,265). Detta är särskilt viktigt för att batteriet inte ska skadas när temperaturen understiger 0 °C.

  1. Ta bort batteriet från chassit. Se Demontering av batteri.

  2. Ladda batteriet i 10–15 minuter med 25–30 A eller i 30 minuter med 10 A.

   Note: Överladda inte batteriet.

  3. När batteriet är fulladdat ska laddaren kopplas bort från eluttaget först, och sedan ska laddningskablarna lossas från batteripolerna (Figur 52).

  4. Sätt i batteriet i maskinen och anslut batterikablarna. Se Montera batteriet.

   Note: Kör inte maskinen med bortkopplat batteri, eftersom detta kan orsaka elektriska skador.

   g000960

  Montera batteriet

  1. Sätt i batteriet i lådan med anslutningspolerna mot hydraultanken (Figur 51).

  2. Anslut batteriets pluskabel (röd) till batteriets pluspol (+).

  3. Anslut batteriets minuskabel (svart) och jordkabel till batteriets minuspol (–).

   Note: MyRide-maskiner: Kontrollera att jordkabeln inte skaver mot hjulinställningsarmen eller den nedre stötdämparmonteringen (Figur 54).

   g334253
  4. Fäst kablarna med två skruvar, två brickor och två låsmuttrar (Figur 51).

  5. Trä på den röda anslutningsskon på batteriets pluspol (+).

  6. Fäst batteriet med gummiremmen (Figur 51).

  Serva säkringarna

  Elsystemet skyddas av säkringar. Det kräver inget underhåll, men om en säkring går bör du undersöka om det har uppstått funktionsfel eller kortslutning i komponenten eller kretsen.

  Säkringarna sitter på den högra konsolen bredvid sätet (Figur 54).

  1. Om du behöver byta ut en säkring drar du i den för att lossa den.

  2. Sätt i en ny säkring (Figur 54).

   g036858

  Underhålla drivsystemet

  Kontrollera säkerhetsbältet

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Varje användning eller dagligen
 • Kontrollera säkerhetsbältet.
 • Se över säkerhetsbältet för att se om det är slitet eller trasigt och för att kontrollera att enheten och spännet fungerar som de ska. Byt ut säkerhetsbältet om det är skadat.

  Justera spårningen

  1. Koppla ur knivreglagebrytaren (kraftuttaget).

  2. Kör till ett öppet och plant område och för rörelsereglagen till det NEUTRALA LåSLäGET.

  3. För gasreglaget halvvägs mellan SNABBT och LåNGSAMT läge.

  4. För båda rörelsereglagen framåt tills de når stoppen i T-skåran.

  5. Kontrollera åt vilket håll maskinen går.

  6. Om maskinen spårar till höger ska du föra in en 3/16 tums insexnyckel genom hålet i den vänstre främre täckpanelen och vrida spårskruven medurs eller moturs för att justera spakens riktning (Figur 55).

  7. Om maskinen spårar till vänster ska du föra in en 3/16 tums insexnyckel genom hålet i den högre främre täckpanelen och vrida spårskruven medurs eller moturs för att justera spakens riktning (Figur 55).

  8. Kör maskinen och kontrollera körning framåt med full fart.

  9. Upprepa inställningen tills spårningen är korrekt.

   g334735

  Kontrollera däcktrycket

  Endast för maskiner med pneumatiska däck
  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Var 50:e timme
 • Kontrollera däcktrycket.Endast för maskiner med pneumatiska däck.
 • Upprätthåll ett lufttryck på 0,9 bar i styrhjulen och bakdäcken. Ojämnt lufttryck i däcken kan orsaka ojämn klippning. Mät trycket när däcken är kalla för att få en så exakt avläsning som möjligt.

  g001055

  Kontrollera hjulmuttrarna

  Kontrollera hjulmuttrarna och dra åt dem till 122–136 Nm.

  Underhålla bromsarna

  Justera parkeringsbromsen

  Kontakta en auktoriserad återförsäljare om behöver justera parkeringsbromsen.

  Underhålla remmarna

  Kontrollera remmarna

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Var 50:e timme
 • Kontrollera att remmarna inte är slitna eller spruckna.
 • Byt ut remmen om den är sliten. Gnisslande ljud när remmen roterar, slirande knivar vid gräsklippning, fransiga remkanter, brännmärken och sprickor är tecken på en sliten klipparrem.

  Byta ut klipparremmen

  1. Parkera maskinen på en plan yta, koppla ur knivreglagebrytaren (kraftuttaget) och koppla in parkeringsbromsen.

  2. Stäng av motorn, ta ut nyckeln och vänta tills alla rörliga delar har stannat innan du kliver ur förarsätet.

  3. Sänk ned klipparen till en klipphöjd på 76 mm.

  4. Lossa skruven på respektive remkåpa.

  5. Frigör klippdäckskjolen genom att ta bort saxpinnen. Se Lossa klippdäckets kjol.

  6. Ta bort skyddsplåten. Se Ta bort skyddsplåten.

  7. Ta bort remkåporna (Figur 57).

   g027729
  8. Använd en ⅜ tums spärrhake i det fyrkantiga hålet i mellandrevsarmen för att lossa spänningen från mellanremskivfjädern (Figur 58).

  9. Ta bort remmen från klippdäcksskivorna och kopplingsskivan.

  10. Ta bort remstyrningen på den fjäderbelastade mellandrevsarmen (Figur 58).

  11. Ta bort remmen.

  12. Montera en ny rem runt klipparremsskivorna och kopplingsskivan under motorn (Figur 58).

   g334846
  13. Montera remstyrningen på mellandrevsarmen (Figur 58).

  14. Använd en ⅜ tums spärrhake i det fyrkantiga hålet för att montera mellanremskivfjädern (Figur 58).

   Note: Se till att fjäderändarna sitter i förankringsspåren.

  15. Sätt tillbaka remkåporna (Figur 59).

   g027730

  Byta ut hydraulpumpens drivrem

  1. Parkera maskinen på en plan yta, koppla ur knivreglagebrytaren (kraftuttaget) och koppla in parkeringsbromsen.

  2. Stäng av motorn, ta ut nyckeln och vänta tills alla rörliga delar har stannat innan du kliver ur förarsätet.

  3. Ta bort klipparremmen. Se Byta ut klipparremmen.

  4. Höj upp maskinen och stötta upp den med pallbockar.

  5. Använd en ½ tums spärrhake eller brytstång i ett av de fyrkantiga hålen i mellandrevsarmen för att lossa spänningen från mellanremskivfjädern (Figur 60).

  6. Ta bort det befintliga bältet från mellanremskivan, de två hydrauliska pumpdrivskivorna och motordrivskivan (Figur 60).

  7. Montera den nya remmen runt mellanremskivan, motorremskivan och de två hydrauliska pumpdrivskivorna (Figur 60).

  8. Använd en ½ tums spärrhake eller brytstång i ett av de fyrkantiga hålen för att montera fjädern.

   Note: Se till att fjäderändarna sitter i förankringsspåren.

  9. Montera klipparremmen. Se Byta ut klipparremmen.

   g334847

  Underhålla styrsystemet

  Justera reglagets läge

  Se Justera rörelsereglagelänken om reglagens ändar slår mot varandra.

  Justera höjden

  Du kan höja eller sänka rörelsereglagespakarna för maximal komfort.

  1. Parkera maskinen på en plan yta, koppla ur knivreglagebrytaren (kraftuttaget) och koppla in parkeringsbromsen.

  2. Stäng av motorn, ta ut nyckeln och vänta tills alla rörliga delar har stannat innan du kliver ur förarsätet.

  3. Lossa beslaget som håller fast reglagespaken vid reglagearmen.

   g035858
  4. För reglaget till nästa hålpar. Fäst reglaget med beslaget.

  5. Gör likadant med det andra gasreglaget.

  Justera lutningen

  1. Parkera maskinen på en plan yta, koppla ur knivreglagebrytaren (kraftuttaget) och koppla in parkeringsbromsen.

  2. Stäng av motorn, ta ut nyckeln och vänta tills alla rörliga delar har stannat innan du kliver ur förarsätet.

  3. Lossa på den övre skruv som håller fast reglagespaken vid reglagearmen.

  4. Lossa den nedre skruven såpass mycket att du kan svänga reglagespaken framåt och bakåt. Dra åt båda skruvarna ordentligt för att säkra spaken i det nya läget.

  5. Gör likadant med det andra gasreglaget.

   g009195

  Justera rörelsereglagelänken

  Pumpstyrlänkarna sitter under sätet på båda sidorna av maskinen. Vrid slutskruven med en ½ tums hylsnyckel för att finjustera inställningarna så att maskinen inte rör sig i neutralläget. Eventuella justeringar ska endast göras för neutralläget.

  Varning

  För att du ska kunna utföra justeringarna måste motorn vara igång och drivhjulen snurra. Kontakt med rörliga delar eller varma ytor kan leda till personskador.

  Håll fingrar, händer och kläder borta från roterande delar och varma ytor.

  1. Parkera maskinen på en plan yta, koppla ur knivreglagebrytaren (kraftuttaget) och koppla in parkeringsbromsen.

  2. Stäng av motorn, ta ut nyckeln och vänta tills alla rörliga delar har stannat innan du kliver ur förarsätet.

  3. Tryck på däcklyftpedalen, ta bort klipphöjdssprinten och sänk ned klippdäcket till marken.

  4. Höj upp maskinens bakdel och stötta med domkrafter (eller liknande stöd) så att maskinen är precis så högt över marken att drivhjulen kan snurra fritt.

  5. Ta bort elanslutningen från sätets säkerhetsbrytare, som finns under sätets nedre dyna.

   Note: Brytaren är en del av sätesenheten.

  6. Montera tillfälligt en bygel över huvudkablagets anslutningar.

  7. Starta motorn och kör den på full gas. Koppla ur parkeringsbromsen.

   Note: Kontrollera att parkeringsbromsen är inkopplad och att rörelsereglagespakarna är i det yttre läget innan du startar motorn. Du måste inte sitta i sätet.

  8. Kör maskinen i minst fem minuter med drivningsspakarna på full hastighet för körning framåt för att få upp hydraulvätskan till driftstemperatur.

   Note: Rörelsereglagespakarna ska vara i neutralläget när du gör eventuella justeringar.

  9. För rörelsereglagespakarna till NEUTRALLäGET.

  10. Kontrollera och säkerställ att styrenhetsplattans flikar vidrör plattorna för återgång till neutralläget på de hydrauliska enheterna.

  11. Justera pumpreglagestångens längd genom att vrida muttern i rätt riktning tills hjulen rör sig långsamt bakåt (Figur 63 och Figur 64).

   g334848
   g036753
  12. För rörelsereglagen till BACKLäGET. Tryck försiktigt på reglaget och låt bakåtindikatorfjädrarna föra reglagen tillbaka till neutralläget.

   Note: Hjulen ska sluta att snurra eller rotera långsamt bakåt.

   Note: Du kanske behöver ta bort rörelsereglagekåpan för att komma åt.

  13. Stäng av maskinen.

  14. Ta bort bygeln från kablagekontakten och anslut kontakten till sätesomkopplaren.

  15. Ta bort domkrafterna.

  16. Höj upp klippdäcket och montera klipphöjdssprinten.

  17. Kontrollera och säkerställ att maskinen inte kryper i neutralläget när parkeringsbromsen är urkopplad.

  Underhålla hydraulsystemet

  Säkerhet för hydraulsystemet

  • Sök omedelbart läkare om du träffas av en stråle hydraulvätska och vätskan tränger in i huden. Vätska som trängt in i huden måste opereras bort inom några få timmar av en läkare.

  • Se till att alla hydrauloljeslangar och -ledningar är i gott skick och att alla hydraulanslutningar och -kopplingar är ordentligt åtdragna innan hydraulsystemet trycksätts.

  • Håll kropp och händer borta från småläckor eller munstycken som sprutar ut hydraulvätska under högtryck.

  • Använd en kartong- eller pappersbit för att hitta hydraulläckor.

  • Lätta på allt tryck i hydraulsystemet på ett säkert sätt innan något arbete utförs i hydraulsystemet.

  Specifikationer för hydraulvätskan

  Hydraulvätsketyp: Toro® HYPR-OIL 500-hydraulvätska

  Important: Använd angiven vätska. Andra vätskor kan skada hydraulsystemet.

  Hydraulisk systemkapacitet (utan filter): 7,57 liter

  Kontrollera hydraulvätskenivån

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Varje användning eller dagligen
 • Kontrollera hydraulvätskenivån i expansionstanken.
  1. Låt hydraulvätskan svalna. Kontrollera oljenivån när vätskan är kall.

  2. Kontrollera expansionstanken och fyll vid behov på med Toro® HYPR-OIL 500-hydraulolja till linjen FULL COLD (Figur 65).

   g334849

  Byta ut hydraulvätskan och hydraulfiltren

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Efter de första 100 timmarna
 • Byt hydraulsystemets filter och olja.
 • Filtren måste tas bort innan hydraulvätskan kan bytas. Byt ut båda samtidigt. Vätskespecifikationer finns i Specifikationer för hydraulvätskan.

  Avlufta systemet när du har monterat de nya filtren och fyllt på vätska. Se Lufta hydraulsystemet. Upprepa avluftningen tills vätskenivån stabiliseras vid linjen FULL COLD i tanken.

  Important: Om du inte utför denna procedur kan det leda till skador på växellådans drivsystem som inte går att reparera.

  Byta ut hydraulvätskan och hydraulfiltren

  1. Parkera maskinen på en plan yta, koppla ur knivreglagebrytaren (kraftuttaget) och koppla in parkeringsbromsen.

  2. Stäng av motorn, ta ut nyckeln och vänta tills alla rörliga delar har stannat innan du kliver ur förarsätet.

  3. Låt motorn svalna.

  4. Använd en förlängning och en 7/16 tums hylsa för att öppna avluftarpluggen från maskinens ovansida genom hålen vid störtbågsfästena (Figur 66).

   Note: Se till att spara ventilpluggen efter att du tagit bort den då den lätt kan tappas bort.

   g336998
  5. Gör försiktigt rent området runt filtret.

   Important: Låt inte smuts komma in i hydraulsystemet eftersom det kan orsaka föroreningar.

  6. Sätt ett avtappningskärl under filtret för att samla upp den vätska som tappas ur när filtret och avluftarpluggarna tas bort.

  7. Ta bort kåpan för hydraulvätskans filter från växellådan för att tömma vätskan (Figur 67).

   g334915
  8. Ta bort och kassera o-ringen från filterkåpan.

  9. Ta bort filtret från växellådshuset efter att växellådan tappats på hydraulvätska.

  10. Upprepa proceduren på den andra sidan av maskinen.

  Fylla på hydraulvätskan och montera hydraulfiltren

  1. Montera ett nytt filter i växellådan och en ny o-ring på filterkåpan.

  2. Montera filterkåpan.

  3. Dra åt låsmuttern med vridmoment 22,6–33,8 Nm.

  4. Ta bort locket från expansionstanken och fyll på växellådorna med angiven vätska till korrekt vätskekapacitet.

   Note: Påfyllning av växellådorna kan ta längre tid än man tror.

  5. Montera de tidigare borttagna avluftarpluggarna och dra åt pluggarna med vridmoment 395–904 Ncm.

  6. Gå vidare till Lufta hydraulsystemet.

   Important: Om du inte utför proceduren som beskrivs i Lufta hydraulsystemet när du har bytt hydraulfilter och -vätska kan det leda till skador på växellådedrivsystemet som inte kan åtgärdas.

  Lufta hydraulsystemet

  1. Höj upp maskinens bakdel och stötta med domkrafter (eller liknande stöd) så att maskinen är precis så högt över marken att drivhjulen kan snurra fritt.

   g017625
  2. Starta motorn, flytta gasreglaget framåt till halvgasläget och lossa parkeringsbromsen.

   1. För förbikopplingsreglagen till läget för påskjutning av maskinen. Ha överströmningsventilerna öppna, låt motorn gå och för sakta rörelsereglagen både framåt och bakåt fem eller sex gånger.

   2. För förbikopplingsreglagen till läget för körning av maskinen.

   3. Stäng överströmningsventilen, låt motorn gå och för sakta styrspaken både framåt och bakåt fem till sex gånger.

   4. Stäng av motorn och kontrollera vätskenivån i expansionstanken. Fyll på angiven vätska tills nivån når upp till linjen FULL COLD i expansionstanken.

  3. Upprepa steg 2 tills systemet har tömts helt på luft.

   Note: När ljudet från växellådan är normalt och maskinen går jämnt framåt och bakåt med normal hastighet har växellådan tömts på luft.

  4. Kontrollera vätskenivån i expansionstanken en sista gång. Fyll på angiven vätska tills nivån når upp till linjen FULL COLD i expansionstanken.

  Klippdäcksunderhåll

  Knivsäkerhet

  • Kontrollera om knivarna är slitna eller skadade med jämna mellanrum.

  • Var försiktig när du kontrollerar knivarna. Linda in knivarna i något eller ta på dig handskar, och var försiktig när du servar knivarna. Knivarna får endast bytas ut eller slipas – de ska aldrig rätas ut eller svetsas.

  • Var försiktig vid hantering av maskiner med flera knivar, eftersom en roterande kniv kan få andra knivar att rotera.

  • Byt ut slitna eller skadade knivar och skruvar i satser så att balanseringen bibehålls.

  Serva knivarna

  För bästa klippresultat ska knivarna hållas vassa. För att kunna slipa och byta knivar bekvämt är det bra att ha extraknivar till hands.

  Gör följande innan du kontrollerar eller servar knivarna

  1. Parkera maskinen på en plan yta, koppla ur knivreglagebrytaren (kraftuttaget) och koppla in parkeringsbromsen.

  2. Stäng av motorn, ta ut nyckeln och koppla bort tändkablarna från tändstiften.

  Kontrollera knivarna

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Varje användning eller dagligen
 • Kontrollera knivarna.
  1. Kontrollera eggarna (Figur 69).

  2. Ta bort kniven och slipa den om eggarna är slöa eller har fått hack, se Slipa knivarna.

  3. Kontrollera knivarna, speciellt den böjda delen.

  4. Montera omedelbart en ny kniv om du upptäcker sprickor, slitage eller spårbildning i detta område (Figur 69).

   g006530

  Kontrollera om knivarna är böjda

  Note: Maskinen måste stå på en plan yta när följande procedur utförs.

  1. Höj klippdäcket till det högsta klippläget.

  2. Bär tjocka vadderade handskar eller annat lämpligt handskydd och rotera långsamt kniven till ett läge så att du kan mäta avståndet mellan knivseggen och det plana underlag som maskinen står på (Figur 70).

   g014972
  3. Mät från knivspetsen till den plana ytan (Figur 71).

   g014973
  4. Rotera samma kniv 180 grader så att den motsatta skäreggen nu är i samma läge (Figur 72).

   g014974
  5. Mät från knivspetsen till den plana ytan (Figur 73).

   Note: Skillnaden bör inte vara mer större än 3 mm.

   g014973
   1. Om skillnaden mellan A och B är större än 3 mm ska kniven bytas ut mot en ny. Se Demontera knivarna och Montera knivarna.

    Note: Om en böjd kniv byts ut mot en ny, men skillnaden fortfarande är större än 3 mm, kan knivspindeln vara böjd. Kontakta en auktoriserad återförsäljare för service.

   2. Om skillnaden ligger inom de godkända värdena går du vidare till nästa kniv.

  6. Upprepa proceduren på samtliga knivar.

  Demontera knivarna

  Byt ut knivarna om de slår i ett hårt föremål eller om kniven är obalanserad eller böjd.

  1. Sätt en skiftnyckel på spindelaxelns plana yta eller håll knivänden med en trasa eller en tjockt vadderad handske.

  2. Ta bort knivskruven, bussningen och kniven från spindelaxeln (Figur 74).

   g295816

  Slipa knivarna

  1. Slipa eggarna i båda ändarna av kniven med en fil (Figur 75).

   Note: Behåll ursprungsvinkeln.

   Note: Kniven behåller balanseringen om samma mängd material avlägsnas från båda eggarna.

   g000552
  2. Kontrollera knivens balans med en knivbalanserare (Figur 76).

   Note: Om kniven stannar kvar i ett horisontellt läge är den i balans och kan användas.

   Note: Om kniven inte är balanserad kan du fila bort lite metall från knivens segeldel (Figur 75).

   g000553
  3. Upprepa proceduren tills kniven är balanserad.

  Montera knivarna

  1. Montera bussningen genom kniven med bussningsflänsen på knivens undersida (grässidan) (Figur 77).

   g255205
  2. Montera bussningen/knivanordningen i spindelaxeln (Figur 78).

   g298850
  3. Applicera kopparbaserat smörjmedel eller fett på knivskruvens gängor efter behov för att förhindra kärvning. Montera knivskruven och dra åt för hand.

  4. Sätt en skiftnyckel på spindelaxelns plana yta och vrid åt knivskruven till 75–81 Nm.

  Justera sidledes balansering och sluttningen för knivar

  Kontrollera att klippdäcket är plant när du monterar klipparen eller om du märker att din gräsmatta blir ojämnt klippt.

  Kontrollera att klippdäckets knivar inte är böjda innan balansering och ta bort och byt ut alla böjda knivar. Se Serva knivarna innan du fortsätter.

  Ställ in klippdäckets lutning i sidled innan du justerar den främre-bakre lutningen.

  Krav:

  1. Parkera maskinen på en plan yta, koppla ur knivreglagebrytaren (kraftuttaget) och koppla in parkeringsbromsen.

  2. Stäng av motorn, ta ut nyckeln och vänta tills alla rörliga delar har stannat innan du kliver ur förarsätet.

  3. Kontrollera däcktrycket i drivhjulen. Se Kontrollera däcktrycket.

  4. Placera klippdäcket i transportspärrläget.

  5. Vrid försiktigt på knivarna så att de pekar åt samma håll.

  6. Mät mellan knivens spets och den plana ytan (Figur 79). Om inget av måtten är inom 5 mm måste de justeras. Fortsätt åtgärden.

   g037879
  7. Kontrollera den främre-bakre knivlutningen (Figur 80). Kontrollera att den främre knivens spets är lägre än den bakre knivens spets som visas tabellen över klosshöjd och räfsor. Om justering behövs ska du fortsätta med åtgärden.

   g037880
  8. Ställ in antiskalpvalsarna i de översta hålen eller ta bort dem helt när du gör den här justeringen.

  9. Lyft upp klippdäcket till transportläget (140 mm).

  10. Lossa långsamt justeringsskruven på lyfthjälpsfjädern tills du kan ta bort skruven (Figur 81).

   Note: Spara skruven till monteringen.

   g334850
  11. Placera två klossar (se Tabell över klosshöjd och räfsor) under den bakre kanten på klippdäckets kjol, en på vardera sida av klippdäcket (Figur 82).

  12. Ställ in klipphöjdsreglaget på läget 76 mm.

  13. Lägg två klossar under var sida av däckets framkant, men inte under antiskalpvalsens fästen eller svetsfogar.

   g038090

   Tabell över klosshöjd och räfsor

   KlippenhetsstorlekFrämre klosshöjd Räfsa
   Alla klippdäck73 mm4,8 till 6,4 mm
  14. Vrid försiktigt på knivarna i sidled (Figur 79).

  15. Lossa låsmuttrarna (Figur 83) i alla fyra hörnen och säkerställ att klippdäcket sitter fast ordentligt på alla fyra klossar.

  16. Se till att däckhållarna inte är slaka och att däcklyftsfotspaken är tryckt så långt tillbaka det går.

  17. Dra åt de fyra låsmuttrarna.

   g035851
  18. Kontrollera att klossarna sitter säkert fast under däckkjolen och att skruvarna är åtdragna

  19. Fortsätt att balansera däcket genom att kontrollera den främre-bakre knivlutningen.

  20. Kontrollera att knivarna är balanserade, och upprepa proceduren för balansering av däcket vid behov.

  21. Lyft upp klippdäcket till transportläget (140 mm).

  22. Montera lyfthjälpsfjäderns justeringsskruv som tidigare togs bort i steg 10.

  23. Ställ in avståndet mellan fjädern och fästet till 22–29 mm.

  Demontera klippdäcket

  Lås de fjäderbelastade däckarmarna innan du servar eller tar bort klippdäcket.

  1. Parkera maskinen på en plan yta, koppla ur knivreglagebrytaren (kraftuttaget) och koppla in parkeringsbromsen.

  2. Stäng av motorn, ta ut nyckeln och vänta tills alla rörliga delar har stannat innan du kliver ur förarsätet.

  3. Sänk ned klipparen till en klipphöjd på 76 mm.

  4. Frigör klippdäckskjolen genom att ta bort saxpinnen. Se Lossa klippdäckets kjol.

  5. Ta bort remkåporna.

  6. Lossa klippdäckets remskiva och ta bort klippremmen. Se Underhålla remmarna.

  7. Ta bort skruvar och muttrar från den främre delen av plattan under fotstödet.

  8. Ta bort och spara skruvarna och muttrarna på båda sidor av maskinen (Figur 84).

   g036866
  9. För ut klippdäcket på maskinens högra sida.

  Byta ut gräsriktaren

  Varning

  Om utkastaröppningen inte är täckt kan maskinen slunga ut föremål i riktning mot föraren eller kringstående och därmed orsaka allvarliga skador. Det skulle också kunna medföra kontakt med knivarna.

  Kör aldrig maskinen utan en mullplåt, en utkastarriktare eller ett gräsuppsamlingssystem.

  1. Ta bort låsmuttern, skruven, fjädern och distansbrickan som håller fast gräsriktaren på tappfästena (Figur 85).

  2. Demontera den skadade eller slitna gräsriktaren (Figur 85).

   g015594
  3. Sätt distansbrickan och fjädern på gräsriktaren.

  4. Placera fjäderns ena J-formade ände bakom däckkanten.

   Note: Kontrollera att den ena av fjäderns J-formade ändar sitter bakom däckkanten innan du monterar skruven enligt Figur 85.

  5. Montera skruven och muttern.

  6. Placera fjäderns 1 J krokformade ände runt gräsriktaren (Figur 85).

   Important: Gräsriktaren måste kunna rotera. Lyft upp riktaren till det helt öppna läget och kontrollera att den roterar ned helt.

  Rengöring

  Rengöra under klippdäcket

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Efter varje användning
 • Rengör klippdäcket.
  1. Parkera maskinen på en plan yta, koppla ur knivreglagebrytaren (kraftuttaget) och koppla in parkeringsbromsen.

  2. Stäng av motorn, ta ut nyckeln och vänta tills alla rörliga delar har stannat innan du kliver ur förarsätet.

  3. Höj upp klippdäcket till TRANSPORTLäGET.

  Rengöra fjädringssystemet

  Använd tryckluft för att rengöra fjädringssystemet.

  Note: Rengör inte stötenheterna med vatten under tryck (Figur 86).

  g030538

  Avfallshantering

  Motorolja, batterier, hydraulvätska och kylarvätska förorenar miljön. Kassera dessa produkter i enlighet med gällande statliga och lokala föreskrifter.

  Förvaring

  Säker förvaring

  • Stäng av motorn, ta ut nyckeln och vänta tills alla rörliga delar har stannat innan du kliver ur förarsätet. Låt maskinen svalna innan du utför service, justerar, rengör eller ställer den i förvar.

  • Förvara varken maskinen eller bränsle i närheten av öppna lågor, och tappa inte ur bränsle inomhus eller inuti en sluten släpvagn.

  • Förvara inte maskinen eller bränslebehållaren i närheten av en öppen låga, gnista eller tändlåga, t.ex. nära en varmvattenberedare eller annan utrustning.

  Rengöring och förvaring

  1. Koppla ur knivreglagebrytaren (kraftuttaget) och koppla in parkeringsbromsen.

  2. Stäng av motorn, ta ut nyckeln och vänta tills alla rörliga delar har stannat innan du kliver ur förarsätet.

  3. Avlägsna gräsklipp, smuts och smörja från maskinens utvändiga delar. Var särskilt noga med motorn och hydraulsystemet. Rensa bort smuts och skräp från utsidan av motorns kylflänsar och fläkthus.

   Important: Tvätta maskinen med ett milt rengöringsmedel och vatten. Högtryckstvätta inte maskinen. Undvik att använda alltför mycket vatten, särskilt nära kontrollpanelen, motorn, hydraulpumparna och motorerna.

  4. Kontrollera parkeringsbromsens funktion. Se Justera parkeringsbromsen.

  5. Serva luftrenaren. Se Serva luftrenaren.

  6. Smörj maskinen; se Smörja maskinen.

  7. Byt oljan i vevhuset; se Serva motoroljan.

  8. Kontrollera lufttrycket i däcken, se Kontrollera däcktrycket.

  9. Byt hydraulfiltren, se Byta ut hydraulvätskan och hydraulfiltren.

  10. Ladda batteriet, se Ladda batteriet.

  11. Skrapa bort eventuella ansamlingar av gräs och smuts från klipparens undersida, och tvätta sedan klipparen med en trädgårdsslang.

   Note: Kör maskinen med knivreglagebrytaren (kraftuttaget) inkopplad och motorn på hög tomgång under 2 till 5 minuter efter tvätt.

  12. Kontrollera knivarnas skick, se Serva knivarna.

  13. Förbered maskinen för förvaring om den ska stå oanvänd i över 30 dagar. Förbered maskinen för förvaring på följande sätt:

   1. Tillsätt en oljebaserad stabiliserare/konditionerare till bränslet i tanken. Följ tillverkarens blandningsanvisningar. Använd inte en alkoholbaserad stabiliserare (etanol eller metanol).

    Note: En stabiliserare/konditionerare fungerar effektivast när den blandas med färskt bränsle och alltid används.

   2. Kör motorn för att fördela stabiliserat bränslet i bränslesystemet (5 minuter).

   3. Stäng av motorn, låt den svalna och töm bränsletanken.

   4. Starta motorn igen och kör den tills den stannar.

   5. Kassera bränslet på lämpligt sätt. Återvinn bränsle enligt lokala föreskrifter.

    Important: Förvara inte bränsle som innehåller stabiliserare/konditionerare längre än den tid som rekommenderas av bränslestabiliserarens tillverkare.

  14. Lossa tändstiften och kontrollera deras skick. Se Serva tändstiftet. Häll i två matskedar (30 ml) motorolja i tändstiftshålet när stiftet/stiften har tagits bort. Använd elstarten för att dra runt motorn och sprida oljan inuti cylindern. Montera tändstiften. Sätt inte på tändkabeln.

  15. Kontrollera och dra åt alla bultar, muttrar och skruvar. Reparera eller byt ut skadade delar.

  16. Måla i lackskador och bara metallytor. Färg finns att köpa hos din närmaste auktoriserade återförsäljare.

  17. Förvara maskinen i ett rent och torrt garage eller lagerutrymme. Ta ut nyckeln ur tändningslåset och förvara den utom räckhåll för barn och andra obehöriga användare. Täck över maskinen för att skydda den och hålla den ren.

  Felsökning

  ProblemPossible CauseCorrective Action
  Motorn överhettas.
  1. Motorn belastas för hårt.
  2. Oljenivån i vevhuset är låg.
  3. Kylflänsarna och luftkanalerna under motorns fläkthus är igensatta.
  4. Luftrenaren är smutsig.
  5. Det finns smuts, vatten eller gammalt bränsle i bränslesystemet.
  1. Sänk hastigheten.
  2. Fyll på olja i vevhuset.
  3. Ta bort hindret från kylflänsarna och luftkanalerna.
  4. Rengör eller byt ut luftrenarinsatsen.
  5. Kontakta en auktoriserad återförsäljare.
  Startmotorn startar inte.
  1. Knivreglaget står i inkopplat läge.
  2. Rörelsereglagen är inte i det neutrala låsläget.
  3. Batteriet är urladdat.
  4. De elektriska anslutningarna har korroderat eller lossnat.
  5. En säkring har gått.
  6. Ett relä eller en brytare är defekt.
  1. Koppla ur knivreglagebrytaren.
  2. För rörelsereglagespakarna utåt till det neutrala låsläget.
  3. Ladda batteriet.
  4. Kontrollera att de elektriska anslutningarna har god kontakt.
  5. Byt ut säkringen.
  6. Kontakta en auktoriserad återförsäljare.
  Motorn startar inte, är trögstartad eller stannar efter en stund.
  1. Bränsletanken är tom.
  2. Bränslekranen är stängd.
  3. Oljenivån i vevhuset är låg.
  4. Gasreglaget är inte i korrekt läge.
  5. Det finns smuts i bränslefiltret.
  6. Det finns smuts, vatten eller gammalt bränsle i bränslesystemet.
  7. Luftrenaren är smutsig.
  8. Sätesbrytaren fungerar inte som den ska.
  9. Elanslutningarna är korroderade, lösa eller defekta.
  10. Reläet eller brytaren är utsliten eller skadad.
  11. Tändstiftet är smutsigt eller har felaktigt avstånd.
  12. Tändkabeln är inte ansluten till tändstiftet.
  1. Fyll bränsletanken.
  2. Öppna bränslekranen.
  3. Fyll på olja i vevhuset.
  4. Se till att gasreglaget står i mittläget mellan det långsamma och det snabba läget.
  5. Byt ut bränslefiltret.
  6. Kontakta en auktoriserad återförsäljare.
  7. Rengör eller byt ut luftrenarinsatsen.
  8. Kontrollera sätesbrytarindikatorn. Byt vid behov ut sätet.
  9. Kontrollera att de elektriska anslutningarna har god kontakt. Rengör kabelanslutningarna noggrant med rengöringsmedel för elkontakter, smörj med icke-ledande fett och anslut dem igen.
  10. Kontakta en auktoriserad återförsäljare.
  11. Justera eller byt ut tändstiftet.
  12. Kontrollera tändkabelns anslutning till tändstiftet.
  Motorn tappar kraft.
  1. Motorn belastas för hårt.
  2. Luftrenaren är smutsig.
  3. Oljenivån i vevhuset är låg.
  4. Kylflänsarna och luftkanalerna över motorn är igensatta.
  5. Ventilationshålet i tanklocket är igensatt.
  6. Det finns smuts i bränslefiltret.
  7. Det finns smuts, vatten eller gammalt bränsle i bränslesystemet.
  1. Sänk hastigheten.
  2. Rengör luftrenarinsatsen.
  3. Fyll på olja i vevhuset.
  4. Ta bort blockeringen från kylflänsarna och luftkanalerna.
  5. Rengör eller byt ut tanklocket.
  6. Byt ut bränslefiltret.
  7. Kontakta en auktoriserad återförsäljare.
  Klipparen drar åt vänster eller höger (med reglagen riktade framåt).
  1. Spårningen måste justeras.
  2. Drivhjulen har fel däcktryck.
  1. Justera spårningen.
  2. Justera drivhjulens däcktryck.
  Maskinen driver inte.
  1. Överströmningsventilerna är inte helt stängda.
  2. Pumpremmen är sliten, lös eller skadad.
  3. Pumpremmen ligger inte runt en remskiva.
  4. Mellanremskivans fjäder är trasig eller saknas.
  5. Hydrauloljenivån är låg eller så är oljan för het.
  1. Dra åt överströmningsventilerna.
  2. Byt ut remmen.
  3. Byt ut remmen.
  4. Byt ut fjädern.
  5. Tillsätt hydraulvätska i tankarna eller låt den svalna.
  Maskinen vibrerar på ett onormalt sätt.
  1. Kniven/knivarna är böjd(a) eller obalanserad(e).
  2. Knivens fästbult är lös.
  3. Motorns fästskruvar är lösa.
  4. Det finns en lös motorremskiva, mellanremskiva eller knivremskiva.
  5. Motorremskivan är skadad.
  6. En knivspindel är böjd.
  7. Motorfästet är löst eller slitet.
  1. Montera ny(a) kniv(ar).
  2. Dra åt knivens fästskruv.
  3. Dra åt motorns fästskruvar.
  4. Dra åt aktuell remskiva.
  5. Kontakta en auktoriserad återförsäljare.
  6. Kontakta en auktoriserad återförsäljare.
  7. Kontakta en auktoriserad återförsäljare.
  Klipphöjden är ojämn.
  1. Kniven/knivarna är inte skarp/skarpa.
  2. Kniven/knivarna är böjd(a).
  3. Klipparen är inte balanserad.
  4. En antiskalpvals (i förekommande fall) är felaktigt inställd.
  5. Klippdäckets undersida är smutsig.
  6. Däcktrycket är felaktigt.
  7. En knivspindel är böjd.
  1. Slipa kniven/knivarna.
  2. Montera nya knivar.
  3. Balansera klipparens lutning i sidled och den främre-bakre lutningen.
  4. Justera antiskalphjulets höjd.
  5. Rengör klipparens undersida.
  6. Justera däcktrycket.
  7. Kontakta en auktoriserad återförsäljare.
  Knivarna roterar inte.
  1. Drivremmen är sliten, lös eller skadad.
  2. Drivremmen har lossnat från remskivan.
  3. Kraftuttagsbrytaren (PTO) eller kraftuttagskopplingen är trasig.
  4. Klipparremmen är sliten, lös, eller trasig.
  1. Montera en ny drivrem.
  2. Montera drivremmen och kontrollera justeringsaxlarna och remstyrningarna för rätt position.
  3. Kontakta en auktoriserad återförsäljare.
  4. Montera en ny klipparrem.
  Kopplingen kopplar inte in.
  1. En säkring har gått.
  2. Låg matarspänning vid kopplingen.
  3. Spolen är skadad.
  4. Otillräcklig strömtillförsel.
  5. För stor luftspalt mellan rotorn/ankaret.
  1. Byt ut säkringen. Kontrollera spolens motstånd, batteriets laddning, laddsystemet och kabelanslutningarna och byt ut komponenterna vid behov.
  2. Kontrollera spolens motstånd, batteriets laddning, laddsystemet och kabelanslutningarna och byt ut delarna vid behov.
  3. Byt ut kopplingen.
  4. Reparera eller byt ut kopplingens anslutningskabel eller elektriska system. Rengör anslutningskontakterna.
  5. Ta bort mellanlägget eller byt ut kopplingen.

  Scheman

  Elschema – sida 1

  g338323

  Elschema – sida 2

  g338324