Úvod

Tento stroj je určený na používanie profesionálnymi operátormi v komerčných aplikáciách. Primárne je navrhnutý na meranie a rozmetávanie materiálov v rôzne vlhkých podmienkach bez upchatia alebo výrazného ovplyvnenia rozmetávania.

Important: Pozorne si prečítajte tieto informácie s cieľom oboznámiť sa, ako správne prevádzkovať a udržiavať produkt a tiež ako predchádzať zraneniam a poškodeniu produktu. Nesiete zodpovednosť za správnu a bezpečnú prevádzku produktu.

Ak potrebujete servis, originálne diely od spoločnosti Toro alebo doplňujúce informácie, obráťte sa na autorizovaného servisného predajcu alebo stredisko služieb zákazníkom spoločnosti Toro a pripravte si číslo modelu a sériové číslo svojho produktu. Obrázok 1 identifikuje umiestnenie čísla modelu a sériového čísla na výrobku. Čísla napíšte do poskytnutého priestoru.

Important: Pomocou mobilného zariadenia môžete naskenovať kód QR na štítku so sériovým číslom (ak sa nachádza na stroji) a získate tak prístup k informáciám o záruke, náhradných dieloch a k ďalším informáciám o výrobku.

g237535

Táto príručka identifikuje potenciálne riziká. Bezpečnostné upozornenia sú označené symbolom (Obrázok 2), ktorý signalizuje, že v prípade nedodržania odporúčaných opatrení môže dôjsť k vážnemu zraneniu alebo smrti.

g000502

V tejto príručke sa používajú na zvýraznenie informácií dve slová. Dôležité upriamuje pozornosť na špeciálne mechanické informácie a Poznámka zdôrazňuje všeobecné informácie, ktorým treba venovať osobitnú pozornosť.

Výrobok vyhovuje všetkým príslušným európskym smerniciam. Podrobnosti nájdete v samostatnom hárku so špecifickým vyhlásením o zhode.

Elektromagnetická kompatibilita
Vnútroštátne predpisy: toto zariadenie spĺňa pravidlá úradu FCC, odsek 15. Prevádzka musí spĺňať tieto dve podmienky: (1) toto zariadenie nemôže spôsobovať škodlivé rušenie a (2) toto zariadenie musí prijímať akékoľvek prijaté rušenie vrátane rušenia spôsobujúceho nežiaducu prevádzku.
Toto zariadenie vytvára a využíva rádiofrekvenčnú energiu, a ak sa nenamontuje a nepoužíva správne, teda prísne v súlade s pokynmi výrobcu, môže spôsobovať rušenie rádiového a televízneho signálu. Zariadenie sa testovalo a zistilo sa, že spĺňa limity úradu FCC triedy B pre výpočtové zariadenie v súlade so špecifikáciami v pododseku J odseku 15 pravidiel úradu FCC, ako je uvedené vyššie. Nie je však zaručené, že pri určitej montáži nedôjde k rušeniu. Ak toto zariadenie spôsobuje rušenie rádiového alebo televízneho signálu, čo možno určiť vypnutím a zapnutím zariadenia, používateľovi odporúčame vyskúšať rušenie eliminovať prijatím jedného alebo viacerých nasledujúcich opatrení:Zmeňte otočenie prijímajúcej antény, presuňte prijímač diaľkového ovládača vzhľadom na polohu rádiovej/televíznej antény alebo ovládač zapojte do inej zásuvky, aby ovládač a rádio/televízor neboli v jednom elektrickom obvode.V prípade potreby by sa mal používateľ obrátiť na predajcu alebo skúseného opravára rádií/televízorov a požiadať o ďalšie rady.Pre používateľa môže byť užitočná brožúra, ktorú pripravil úrad Federal Communications Commission, s názvom How to Identify and Resolve Radio-TV Interference Problems (Ako identifikovať a riešiť problémy s rušením rádiového/televízneho signálu). Táto brožúra je k dispozícii na adrese U.S. Government Printing Office, Washington, DC 20402. Stock No. 004-000-00345-4.
FCC ID: W7OMRF24J40MDME-Base, OA3MRF24J40MA-Hand Held
IC: 7693A-24J40MDME-Base, 7693A-24J40MA-Hand Held
Prevádzka musí spĺňať tieto dve podmienky: (1) toto zariadenie nemôže spôsobovať rušenie a (2) toto zariadenie musí prijímať akékoľvek rušenie vrátane rušenia spôsobujúceho nežiaducu prevádzku zariadenia.
Japonská certifikácia týkajúca sa elektromagnetickej kompatibility
Ručné zariadenie:Graphic
RF2CAN:Graphic
Mexická certifikácia týkajúca sa elektromagnetickej kompatibility
Ručné zariadenie:Graphic
RF2CAN:Graphic
Kórejská certifikácia týkajúca sa elektromagnetickej kompatibility(štítok sa dodáva v samostatnej súprave)
Ručné zariadenie:Graphic
RF2CAN:Graphic
Singapurská certifikácia týkajúca sa elektromagnetickej kompatibility
Ručné zariadenie:TWM240008_IDA_N4023-15
RF2CAN:TWM-240005_IDA_N4024-15
Marocká certifikácia týkajúca sa elektromagnetickej kompatibility
AGREE PAR L’ANRT MAROC
  
NUMERO d’agrement: MR 14078 ANRT 2017
Delivre d'agrement::29/05/2017

Informácie o pneumatikách DOT sa nachádzajú naboku pneumatiky. Tieto informácie zahŕňajú menovité hodnoty zaťaženia a rýchlosti. Náhradné pneumatiky by mali mať rovnaké alebo vyššie menovité hodnoty. Pozrite si časť Technické údaje, aby ste zaručili, že pneumatiky spĺňajú alebo prekračujú požiadavky na hmotnosť stroja.

Dôležité upozornenie

KALIFORNIE

Dôležité upozornenie, poučka 65

Používanie tohto produktu môže spôsobiť vystavenie pôsobeniu chemických látok, o ktorých je v štáte Kalifornia známe, že spôsobujú rakovinu a vrodené chyby alebo poškodzujú reprodukčné orgány.

Bezpečnosť

Všeobecné bezpečnostné pokyny

Tento produkt môže spôsobiť zranenie osôb. Vždy dodržiavajte všetky bezpečnostné pokyny, aby ste predišli vážnemu zraneniu osôb.

Používanie tohto výrobku na iné ako určené použitie môže byť nebezpečné pre vás a okolostojacich.

 • Pred používaním tohto stroja si prečítajte túto používateľskú príručku a používateľskú príručku k ťažnému zariadeniu a oboznámte sa s ich obsahom. Uistite sa, že každý, kto používa tento produkt, vie, ako správne používať tento stroj a ťažné vozidlo, a rozumie varovaniam.

 • Do blízkosti pohyblivých dielov stroja nedávajte ruky ani nohy.

 • Pri prevádzke stroja musia byť všetky kryty a ostatné bezpečnostné ochranné zariadenia na stroji na mieste a funkčné.

 • Okolostojaci sa musia nachádzať v bezpečnej vzdialenosti od stroja, keď sa presúva.

 • Do oblasti prevádzky nepúšťajte deti. Nikdy nedovoľte, aby stroj obsluhovali deti.

 • Pred vykonávaním servisu, tankovaním alebo vyčistením stroj zastavte, vypnite motor, zatiahnite parkovaciu brzdu, vyberte kľúč a počkajte, kým sa všetky pohyblivé časti neprestanú pohybovať.

Nesprávne používanie alebo údržba tohto stroja môže mať za následok zranenie. S cieľom vyhnúť sa potenciálnemu zraneniu dodržiavajte tieto bezpečnostné pokyny a vždy venujte pozornosť bezpečnostnému výstražnému symbolu Graphic, ktorý znamená Pozor, Výstraha alebo Nebezpečenstvo – osobné bezpečnostné pokyny. Nedodržanie týchto pokynov môže zapríčiniť zranenie alebo smrť.

V prípade potreby ďalšie bezpečnostné informácie nájdete v tejto príručke.

Bezpečnostné a inštrukčné štítky

Graphic

Bezpečnostné štítky a štítky s pokynmi sú pre operátora ľahko viditeľné a nachádzajú sa v blízkosti každej oblasti potenciálneho nebezpečenstva. Akýkoľvek poškodený alebo chýbajúci štítok nahraďte za nový.

decal119-6809
decal119-6808
decal119-6818
decal119-6854
decal119-6853
decal115-2047
decal119-0217
decal119-6820
decal119-6855
decal119-6856
decal119-6804
decal119-6805
decal119-6810
decal119-6817
decal119-6816
decal119-6815
decal119-6814
decal119-6806
decal119-6819
decal131-6766
decal133-8061

Nastavenie

Note: Určite ľavú a pravú stranu stroja pri normálnej prevádzkovej polohe.

Nastavenie modelu základne stroja

Diely potrebné na prevedenie tohoto kroku:

Kryt násypníka1
Skrutka s valcovou hlavou (¼ x ⅝ palca) 3
Poistná matica3
 1. Vyberte model základne stroja z prepravnej debny.

 2. Zo zadnej strany dvojitej odstredivky demontujte skrutku a maticu pripevňujúce prepravnú konzolu zdvíhacieho zariadenia stroja na dvojitej odstredivke (Obrázok 3).

  g013203
 3. Z prednej strany dvojitej odstredivky demontujte 2 skrutky a matice pripevňujúce prepravnú konzolu zdvíhacieho zariadenia stroja na dvojitej odstredivke (Obrázok 4).

  g013204
 4. Pomocou vonkajších rukovätí dvojitej odstredivky vytiahnite dvojitú odstredivku z násypníka a položte jednotku dvojitej odstredivky na zem (Obrázok 5).

  Note: Tento krok vyžaduje 2 osoby.

  g013205
 5. Z nôh dvojitej odstredivky demontujte 4 skrutky. S pomocníkom zdvihnite dvojitú odstredivku a odstráňte kliny a penu balenia (Obrázok 6).

  g013207
 6. Pomocou dodaných skrutiek s valcovou hlavou (¼ x ⅝ palca) a nylonových poistných matíc namontujte kryt násypníka Obrázok 7.

  g030044

Montáž káblového zväzku

Diely potrebné na prevedenie tohoto kroku:

Káblový zväzok1
Konzola zásuvky1
Konzola zásuvky, ťažká1
Vratová skrutka2
Matica s prírubou2
Skrutka2
Matica s prírubou2

Káblový zväzok ťažného vozidla dodáva riadiacim systémom stroja potrebnú elektrickú energiu. Tento káblový zväzok namontujte na vozidlo, ktoré plánujete používať na prevádzku stroja. Ak so strojom používate viac vozidiel, od distribútora spoločnosti Toro si kúpte ďalšie káblové zväzky.

 1. Pomocou jednej z dodaných montážnych konzol namontujte konzolu zásuvky na pevný bod v zadnej časti ťažného vozidla (Obrázok 8).

  Note: Ak má ťažné vozidlo vyklápač, dbajte na to, aby konzola zásuvky neblokovala žiadne časti ťažného vozidla.

  Important: Uistite sa, že nie sú uvoľnené žiadne vodiče alebo že neblokujú žiadne mechanické komponenty.

  g013261
 2. Elektrické vodiče z batérie pripojte a zaistite na konzole elektrickej zástrčky (Obrázok 9).

  g013262
 3. Vodiče veďte cez konzolu zásuvky a nainštalujte na ne čiernu gumenú priechodku (Obrázok 9).

 4. Zásuvku priskrutkujte ku konzole zásuvky pomocou skrutiek (¼ palca).

 5. Červený vodič (napájanie) pripojte ku kladnému pólu batérie a potom pripojte čierny vodič (uzemnenie) k zápornému pólu batérie.

Montáž súpravy nadstavcov násypníka

Diely potrebné na prevedenie tohoto kroku:

Nadstavec násypníka (predný)1
Nadstavec násypníka (zadný)1
Skrutka9
Matica s prírubou9
 1. Vyberte nadstavce násypníka zo škatule a zistite, ktorý je predný a ktorý zadný (Obrázok 10 a Obrázok 11).

  g013263
  g013264
 2. Pomocou dodaného hardvéru pripevnite nadstavce násypníka na násypník. Na vonkajšiu stranu násypníka použite matice.

  g237533

Montáž násypníka na ťažný podvozok

Len konfigurácia s dvoma podvozkami

Diely potrebné na prevedenie tohoto kroku:

Skrutka (5/16 x 1 palec)6
Matica s prírubou (5/16 palca)6

Dôležité upozornenie

Zdvíhanie plošiny a násypníka stroja, kým sú namontované na ťažnom podvozku, podvozku vozidla ProGator, Workman alebo TDC môže poškodiť zdvíhaciu konzolu a vážne zraniť váš alebo iných okolostojacich.

Demontujte plošinu z ťažného podvozka, podvozka vozidla ProGator, Workman alebo TDC a zdvíhajte len plošinu a násypník.

Note: Ak rozmetač ProPass montujete inde ako na ťažný podvozok, pozrite si pokyny na montáž pre vašu aplikáciu.

 1. Zdvíhacie zariadenie pripevnite k zdvíhacej konzole priskrutkovanej vnútri zostavy násypníka (Obrázok 13).

  g013209
 2. Pomocou zdvíhacieho mechanizmu umiestnite násypník nad ťažný podvozok.

 3. Zarovnajte 6 montážnych otvorov (3 na každej strane) a namontujte skrutky (5/16 x 1 palec) a matice s prírubou (5/16 palca).

  g013949
 4. Demontujte zdvíhaciu konzolu z bočných strán násypníka a namontujte na ne skrutky.

  Note: Zdvíhaciu konzolu si odložte na budúce použitie. Nelikvidujte ju.

Pripojenie prepájacieho káblového zväzku

Diely potrebné na prevedenie tohoto kroku:

Prepájací káblový zväzok1

Prepájací káblový zväzok zapojte do konektora káblového zväzku na stroji (Obrázok 15 alebo Obrázok 16).

g237534
g013948

Pripojenie závesného prepínača

Model 44701

Diely potrebné na prevedenie tohoto kroku:

Závesný prepínač1

Konektor závesného prepínača zapojte do konektora na stroji (Obrázok 17).

g013947

Montáž ručného ovládača

Model 44751

Diely potrebné na prevedenie tohoto kroku:

Ručný ovládač1
Batérie typu AA4
Magnetická konzola1
Skrutky, malé6
 1. Vyberte gumené pásky zaisťujúce polovice ovládača a zložte zadný kryt.

 2. Do priestoru pre batérie vložte batérie a dbajte na zachovanie správnej polarity. V priestore sú vyrazené značky polarity každej svorky (Obrázok 18).

  Note: Ak batérie vložíte nesprávne, ručný ovládač nebude fungovať.

  g028875
 3. Uistite sa, že sa oceľové a gumené tesnenia nachádzajú v drážke v ručnom ovládači, a nasaďte zadný kryt (Obrázok 18).

 4. Kryt zaistite pomocou 6 skrutiek (Obrázok 18) a utiahnite ich momentom 1,5 až 1,7 N∙m.

 5. Ručný ovládač namontujte do magnetickej konzoly ovládača, zasuňte do seba polovice konzoly a utiahnite skrutku na magnete (Obrázok 19).

  g028874

Montáž bezdrôtového ovládača

Model 44751

Diely potrebné na prevedenie tohoto kroku:

Zostava držiaka ovládača1
Zostava bezdrôtového ovládača1

Zostavu držiaka ovládača zasuňte do držiaka na šálku alebo podobného otvoru na ťažnom vozidle a používajte ju na odkladanie bezdrôtového ručného ovládača. Magnet bezdrôtového ovládača zároveň drží na všetkých oceľových povrchoch.

g030466

Súčasti stroja

Regulačný prietokový ventil pre plošinu

Model 44701

Hydraulický regulačný prietokový ventil riadi rýchlosť dopravného pásu.

Najvyššie nastavenie rýchlosti je 10 a zvyčajne sa používa pre väčšinu aplikácií uvedených na štítkoch operačného systému s farebným označením. Pre veľmi ľahké aplikácie používajte nižšie nastavenia.

g013344

Regulačný prietokový ventil pre doplnky

Model 44701
g013345

Hydraulický regulačný prietokový ventil riadi rýchlosť doplnku (dvojitej odstredivky). Ikona odstredivky signalizuje percento rýchlosti len pre bezdrôtový ovládač – v prípade štandardnej hydrauliky umiestnite ovládač do príslušnej farebnej zóny, začnite prerušovanou čiarou a podľa potreby upravujte rýchlosť v rámci danej farebnej zóny.

Závesný prepínač

Model 44701

Pomocou 2 spínačov na závesnom prepínači spúšťajte dopravný pás alebo doplnok (Obrázok 23). Závesný prepínač umiestnite tak, aby ho mal operátor stále poruke.

g013346

Tlačidlo E-Stop

Model 44751

Po dokončení práce so strojom vždy stlačte tlačidlo E-STOP (Obrázok 24), čím deaktivujete elektrický systém. Na začiatku práce so strojom a pred zapnutím ručného ovládača musíte vždy tlačidlo E-STOP vytiahnuť.

Note: Po dokončení práce so strojom stlačte tlačidlo E-stop, aby ste predišli vybíjaniu batérie ťažného vozidla.

g237530

Funkcia diagnostického indikátora LED

Po vytiahnutí tlačidla E-STOP sa rozsvieti diagnostický indikátor LED (Obrázok 25) a svietiť bude 5 sekúnd. Potom na 5 sekúnd zhasne a začne blikať frekvenciou 3 Hz (3 bliknutia za sekundu), kým nezapnete ručný ovládač. Ak sa indikátor rozsvieti na 5 sekúnd a potom začne blikať frekvenciou 10 Hz (s 5-sekundovou pauzou alebo bez nej), v stroji sa vyskytla chyba. Pozrite si časť Kontrola kódov porúch.

Note: Ak je pri vytiahnutí tlačidla E-STOP zapnutý ručný ovládač, indikátor nebude po zhasnutí na 5 sekúnd blikať frekvenciou 3 Hz (3 bliknutia za sekundu).

g237532

Ručný ovládač

Model 44751
g029772
Hmotnosť
Model základne248 kg
Dvojitá odstredivka68 kg
Rádio (model 44751)
Frekvencia2,4 GHz
Max. výstupný výkon19,59 dBm

Nadstavce/príslušenstvo

K dispozícii je celý rad schválených nadstavcov a príslušenstva značky Toro na použitie so strojom pre posilnenie a rozšírenie jeho možností. Pre zoznam všetkých schválených nadstavcov a príslušenstva sa obráťte na autorizovaného servisného predajcu alebo distribútora alebo navštívte stránku www.Toro.com.

Ak chcete zaručiť optimálny výkon a zachovať platnosť bezpečnostnej certifikácie stroja, používajte len originálne náhradné diely a príslušenstvo značky Toro. Náhradné diely a príslušenstvo od iných výrobcov by mohlo byť nebezpečné a pri jeho použití by mohla skončiť platnosť záruky na produkt.

Obsluha

Pred prevádzkou

Bezpečnosť pred prevádzkou

 • Stroj má v porovnaní s niektorými inými typmi ťahaných zariadení odlišné vyváženie, hmotnosť a vlastnosti pri manipulácii. Pred prevádzkou stroja si prečítajte túto používateľskú príručku a oboznámte sa s jej obsahom. Oboznámte sa so všetkými ovládacími prvkami a naučte sa, ako ich rýchlo zastaviť.

 • Nikdy nedovoľte, aby stroj obsluhovali alebo servis vykonávali deti alebo nevyškolené osoby. Miestne predpisy môžu obmedzovať vek obsluhy. Majiteľ zodpovedá za školenie všetkých operátorov a mechanikov.

 • Oboznámte sa s bezpečnou prevádzkou zariadenia, používateľskými ovládačmi a bezpečnostnými označeniami.

 • Naučte sa, ako sa stroj rýchlo zastavuje a ako sa rýchlo vypína motor.

 • Skontrolujte, či sú pripojené a správne fungujú ovládacie prvky vyžadujúce prítomnosť operátora, bezpečnostné spínače a štíty. Ak nefungujú správne, stroj nepoužívajte.

 • Všetky štíty a bezpečnostné zariadenia musia byť nasadené. Ak je štít, bezpečnostné zariadenie alebo štítok nečitateľný alebo chýba, pred prevádzkou stroja ho opravte alebo nahraďte.

 • Utiahnite všetky voľné matice a skrutky, aby ste sa ubezpečili, že stroj je v bezpečnom prevádzkovom stave. Uistite sa, či sú komponenty stroja na mieste a zaistené.

 • Uistite sa, či je ťažné vozidlo vhodné na používanie po pridaní tejto hmotnosti. Poraďte sa s dodávateľom alebo výrobcom ťažného vozidla.

 • Pred opustením stroj zaparkujte na rovnom povrchu, zatiahnite parkovaciu brzdu, vypnite motor, vyberte kľúč a počkajte, kým sa všetky časti neprestanú pohybovať.

Denné kontroly

Na začiatku každého dňa pred prevádzkou stroja vykonajte tieto bezpečnostné kontroly. Všetky bezpečnostné riziká nahláste svojmu nadriadenému. Podrobné informácie nájdete v bezpečnostných pokynoch v tejto príručke.

Výber ťažného vozidla

Dôležité upozornenie

Na presun stroja aj na krátku vzdialenosť vždy používajte vhodné ťažné vozidlo. Nevhodné ťažné vozidlo môže poškodiť stroj alebo spôsobiť zranenie alebo smrť.

Prístup k prevzatiu ovládania sa nachádza na strane vodiča hydraulického systému. Pozrite si Obrázok 43 v časti Ručné prevzatie ovládania.

Vhodné ťažné vozidlo musí mať minimálnu prípustnú celkovú hmotnosť prípojného vozidla 1405 kg.

Pre ťažný podvozok je maximálna nosnosť 907 kg s výslednou hmotnosťou jazyka 113 kg. Čistá hmotnosť (bez zaťaženia) je 499 kg s výslednou hmotnosťou jazyka 23 kg.

Výsledná hmotnosť jazyka stroja so sieťovým zdrojom na hydraulický pohon s výkonom 11 koní pri prevádzke s plným zaťažením je 145 kg. Výsledná hmotnosť jazyka bez zaťaženia je 48 kg. Čistá hmotnosť (bez zaťaženia) je 599 kg.

V prípade použitia podvozka priamej prípojky Truckster je maximálna nosnosť stroja 907 kg s výslednou prepravnou hmotnosťou 272 kg pre ťažné vozidlo. Čistá hmotnosť (bez zaťaženia) je 544 kg s výslednou prepravnou hmotnosťou 52 kg pre ťažné vozidlo.

Pripojenie stroja k ťažnému vozidlu

Dôležité upozornenie

Keby ste pri pripájaní stáli medzi strojom a ťažným vozidlom, mohlo by dôjsť k vážnemu zraneniu.

Pri pripájaní nestojte medzi strojom a ťažným vozidlom.

 1. Výšku závesu upravte otočením rukovätí stojanov tak, aby bol stroj vo vodorovnej polohe.

 2. Vidlicový záves stroja pripojte k ťažnému vozidlu pomocou schváleného čapu závesu s priemerom 18 mm a bezpečnostnej svorky (nie je súčasťou dodávky). Čap závesu zasuňte do závesu stroja a závesnej tyče ťažného vozidla na ťažnom podvozku alebo do dodaného držiaka závesu na priamej prípojke Truckster.

 3. Pomocou stojanov spustite záves.

 4. Keď sa zo stojanov presunie na ťažnú závesnú tyč ťažného vozidla celá hmotnosť stroja, vytiahnite čap pridržiavajúci stojany na mieste.

 5. Stojany odložte takto:

  • Na ťažnom podvozku otáčajte stojan o 90 stupňov proti smeru hodinových ručičiek, kým nebude spodná časť stojanov smerovať k zadnej časti stroja. Toto je prepravná poloha.

  • Na podvozku priamej prípojky Truckster presuňte stojany do zadnej časti stroja a otáčajte ich o 90 stupňov, kým nebude spodná časť oboch stojanov smerovať k strednej časti stroja. Toto je prepravná poloha.

 6. Pripojte tlakovú a vratnú hadicu k správnym hydraulickým výstupom na ťažnom vozidle. Vratná hadica má spriahnutú spätnú klapku. Ak hadice otočíte, niektoré funkcie stroja môžu fungovať opačne alebo nemusia fungovať vôbec. Pred prvou prevádzkou stroja vyskúšajte hydrauliku.

  Important: Zabráňte ťahaniu hydraulického potrubia, napájacieho kábla a závesných káblov po zemi. Vyhýbajte sa miestam, na ktorých sa môžu pricviknúť alebo rozrezať.

 7. Prepájací káblový zväzok zapojte do napájacieho konektora ťažného vozidla.

 8. Skontrolujte hladinu hydraulickej kvapaliny v nádrži a v prípade potreby doplňte objem. Pozrite si informácie v používateľskej príručke k ťažnému vozidlu.

Príprava na prevádzku

Stroj má jedinečný farebne označený operačný systém, vďaka ktorému stroj nastavíte bez tipovania. Stačí si vybrať rozptyl, identifikovať farbu a potom upraviť jednotlivé nastavenia podľa príslušnej farby, čím zakaždým dosiahnete ideálny rozptyl.

Štítok hlavnej prevádzky

decal119-6814

Výber rozptylu

Rozptyl vyberte podľa štítka hlavnej prevádzky, ktorý sa nachádza na zadných dvierkach stroja (Obrázok 27).

g013715

Na tomto štítku sú uvedené farebne odlíšené informácie o dostupnom rozsahu rozmetávania (Obrázok 28). Každá farba predstavuje iný rozsah aplikácie od ultra ľahkej až po ultra ťažkú. Hustota rozmetávania je označená tienenými oválami (od ľahkej po ťažkú). Uvedená je tiež približná šírka.

Kontrola čepelí

Note: Stroj sa dodáva s čepeľami odstredivky v POLOHE B.

Ľahší rozptyl (modrý panel) vám pripomína, že máte zaručiť umiestnenie čepelí odstredivky v POLOHE A (Obrázok 29).

g013716

Keď sú čepele v POLOHE A, vnútorné skrutky (najbližšie k stredu disku) sú blízko steny čepele a vonkajšie skrutky (najbližšie k hrane disku) sú vzdialené od steny čepele.

Táto poloha je kľúčová, pretože je navrhnutá tak, aby zaručovala optimálny rozptyl a distribúciu pri vysokej rýchlosti a nízkom objeme piesku.

V prípade ťažších nastavení (zlatý panel) by mali byť čepele v POLOHE B, ktorá zaručuje najlepšiu distribúciu pri vyššom objeme a nižších otáčkach diskov (Obrázok 30).

g013717

Keď sú čepele v POLOHE B, vnútorné skrutky (najbližšie k stredu disku) sú vzdialené od steny čepele a vonkajšie skrutky (najbližšie k hrane disku) sú blízko steny čepele.

Important: Nesprávna poloha čepelí je častým dôvodom chybného vzoru rozptylu.

Nastavenie zadných dvierok, otáčok odstredivky, sklzu a rýchlosti plošiny

Po výbere požadovaného rozptylu a zaručení správneho nastavenia čepelí upravte zvyšné nastavenia stroja.

Každé nastavenie je na stroji označené príslušnými farebnými štítkami (Obrázok 31).

g013718

Ak chcete dosiahnuť ľahký poprašok, modrá oblasť označuje, že nastavenie zadných dvierok, rýchlosti plošiny, otáčok odstredivky a sklzu základne by všetky mali byť v modrej polohe (Obrázok 31).

ĽAHKÉ
Približná šírka: 9,1 m
Poloha čepelí: A
Rýchlosť plošiny: 100 %
Otáčky odstredivky: modrá/100 %
Zadné dvierka: modrá
Úprava sklzu: modrá

Ak chcete vyplniť prevzdušňovacie otvory, všetky nastavenia upravte na ČERVENÉ hodnoty.

ULTRA ŤAŽKÉ
Približná šírka: 2,7 m
Poloha čepelí: B
Rýchlosť plošiny: 100 %
Otáčky odstredivky: červená/15 %
Zadné dvierka: červená
Úprava sklzu: červená

Nastavenie zadných dvierok

Zadné dvierka regulujú objem materiálu vychádzajúceho z rozmetača ProPass (Obrázok 32).

g013699

12,7 cm zadné dvierka sú rozdelené podľa farieb s cieľovou počiatočnou hodnotou pre každú farebnú sekciu (Obrázok 33). Objem materiálu môžete pomocou zadných dvierok zvýšiť alebo znížiť, no musíte zachovať rozsah hodnôt pre príslušnú farebnú sekciu.

g013705

Note: Farby na štítku zobrazenom na Obrázok 33 zodpovedajú farbám na štítku hlavnej prevádzky (Obrázok 27).

Nastavenie otáčok odstredivky

Note: Farby na štítkoch zobrazených na Obrázok 35 a Obrázok 36 zodpovedajú farbám na štítku hlavnej prevádzky (Obrázok 27).

g013706

Štandardná hydraulika (model 44701): ovládací prvok hydrauliky nastavte v príslušnej farebnej sekcii na prerušovanú čiaru (Obrázok 35). V prípade potreby môžete v rámci príslušnej farebnej sekcie otáčky meniť.

g013707

Bezdrôtový ovládač (model 44751): hodnotu nastavte podľa percenta uvedeného vo farebnej sekcii štítka a v tabuľke na zadnej strane bezdrôtového ovládača (Obrázok 36).

decal119-6819

Nastavenie sklzu

Nastavenie sklzu určuje polohu piesku dopadajúceho na disky. Štítok obsahuje nielen farebne označenú počiatočnú polohu pre všetky aplikácie, ale zobrazuje tiež úpravu potrebnú na presnejšie nastavenie rozptylu. Pozrite si časť Presné nastavenie.

g013709
g013710

Note: Farby na štítku zobrazenom na Obrázok 38 zodpovedajú farbám na štítku hlavnej prevádzky (Obrázok 27).

Nastavenie rýchlosti plošiny

Rýchlosť plošiny pre všetky nastavenia je zvyčajne 100 %. Toto nastavenie bolo vyvinuté a vyskúšané preto, aby ste mali vo farebne označenom operačnom systéme o jeden faktor menej na nastavenie. Zvyčajne by ste mali na zníženie objemu materiálu použiť zadné dvierka, nie rýchlosť plošiny. Ak však minimálna výška zadných dvierok nepostačuje na zníženie objemu materiálu, znížte rýchlosť plošiny.

g013711

Presné nastavenie

Farebne označený operačný systém bol vyvinutý tak, aby ste dokonalý rozptyl dosiahli bez tipovania. Rozptyl však môže byť aj tak stále nerovnomerný, pretože od úvahy treba brať naozaj veľa premenných, ako je napríklad hmotnosť piesku, veľkosť zrniek, obsah vlhkosti a pod.

Na nápravu rozptylu je k nastaveniu základne k dispozícii obrázok so správnou zmenou polohy základne (Obrázok 40).

g013710

Keď je vzor rozptylu ťažký vnútri, stačí základňu posunúť dovnútra smerom k násypníku. Keď je vzor rozptylu ťažký zvonku, stačí základňu vysunúť von smerom od násypníka.

Note: Farby na štítku zobrazenom na Obrázok 40 zodpovedajú farbám na štítku hlavnej prevádzky (Obrázok 27).

Počas prevádzky

Bezpečnosť počas prevádzky

 • Majiteľ alebo operátor môže predchádzať nehodám, ktoré môžu spôsobiť zranenie alebo poškodenie majetku, a je zodpovedný za takéto nehody.

 • Noste vhodný odev vrátane ochranných okuliarov, dlhých nohavíc, pevnej protišmykovej obuvi a ochrany sluchu. Dlhé vlasy si zviažte, voľný odev si zakašte a nenoste voľné šperky.

 • Práca so strojom si vyžaduje maximálnu pozornosť. Nerozptyľujte sa žiadnym spôsobom, v opačnom prípade môže dôjsť k zraneniu alebo poškodeniu majetku.

 • Nepracujte so strojom, ak ste unavení, chorí alebo pod vplyvom alkoholu alebo drog.

 • Nikdy na stroji neprevážajte cestujúcich a zabráňte tomu, aby sa k stroju počas prevádzky približovali okolostojaci a zvieratá.

 • Udržujte ruky a nohy mimo násypníka.

 • Keď je ťažné vozidlo v pohybe, zostaňte sedieť.

 • Používanie stroja vyžaduje pozornosť. Ak nebudete ťažné vozidlo používať bezpečne, môže dôjsť k nehode, prevráteniu ťažného vozidla a vážnemu zraneniu alebo smrti. Jazdite opatrne, a ak chcete predísť prevráteniu alebo strate kontroly, vykonajte tieto kroky:

  • Postupujte veľmi opatrne, znížte rýchlosť a udržiavajte bezpečnú vzdialenosť od pieskových prekážok, priekop, vodných prekážok, rámp, neznámych oblastí alebo iných nebezpečenstiev.

  • Pri jazde po nerovnom teréne s naloženým strojom znížte rýchlosť, aby ste predišli nestabilite stroja.

  • Dávajte pozor na diery alebo iné skryté nebezpečenstvá.

  • Pri prevádzke na prudkom svahu postupujte opatrne. Po svahoch jazdite rovno nahor a nadol. Pri prudkom zatáčaní alebo zatáčaní na svahoch znížte rýchlosť. Vždy keď je to možné, vyhnite sa zatáčaniu na svahoch.

  • Pri prevádzkovaní stroja na mokrých povrchoch, pri vysokej rýchlosti alebo s plným zaťažením postupujte osobitne opatrne. S plným zaťažením sa predlžuje čas zastavenia. Pred jazdou hore alebo dole kopcom preraďte na nižší stupeň.

  • Vyhýbajte sa náhlemu zastaveniu a štartovaniu. Nepreraďujte zo spiatočky do stupňa na jazdu vpred a naopak bez úplného zastavenia.

  • Nepokúšajte sa prudko zatáčať alebo manévrovať či inak nebezpečne jazdiť, pretože to môže viesť k strate kontroly.

  • Pri zatáčaní alebo cúvaní so strojom venujte pozornosť okoliu. Uistite sa, že sa v priestore nikto nenachádza a že sú všetci okolostojaci v bezpečnej vzdialenosti. Postupujte pomaly.

  • V blízkosti alebo pri prejazde ciest dávajte pozor na premávku. Vždy dávajte prednosť chodcom a ďalším vozidlám. Dodržiavajte všetky pravidlá cestnej premávky a miestne nariadenia týkajúce sa prevádzky stroja na diaľniciach alebo v ich blízkosti.

  • Vždy dávajte pozor na dlhé prečnievajúce časti, ako sú napríklad konáre stromov, stĺpiky dverí, nadzemné chodníky atď., a vyhýbajte sa im. Uistite sa, že máte nad hlavou dostatok miesta na prejazd ťažného vozidla.

  • Nepracujte so strojom, ak hrozia blesky.

  • Vždy keď si nie ste istí prevádzkou, prestaňte pracovať a obráťte sa na svojho nadriadeného.

  • Spustený stroj nenechávajte bez dozoru.

 • Pred naložením alebo vyložením nákladu sa uistite, že je stroj pripojený k ťažnému vozidlu.

 • Neprepravujte náklad prekračujúci limity nosnosti stroja alebo ťažného vozidla.

 • Stabilita nákladu sa môže líšiť, napríklad ťažšie náklady majú ťažisko položené vyššie. V prípade potreby znížte maximálne limity nosnosti, aby ste zaručili lepšiu stabilitu.

 • Ak chcete predísť prevráteniu stroja, vykonajte nasledujúce opatrenia:

  • Pozorne sledujte výšku a hmotnosť nákladu. Vyššie a ťažšie náklady môžu zvýšiť riziko prevrátenia.

  • Náklad rozložte rovnomerne spredu dozadu a z jednej strany na druhú.

  • Pri zatáčaní postupujte opatrne a vyhýbajte sa nebezpečným manévrom.

  • Pred naložením nákladu sa vždy uistite, že je stroj pripojený k ťažnému vozidlu.

  • Do násypníka nevkladajte veľké ani ťažké objekty. Mohlo by to poškodiť pás a valce. Skontrolujte tiež, či má náklad jednotnú textúru. Stroj môže do piesku nepredvídateľne odhadzovať skalky.

 • Pri nakladaní alebo rozmetaní nestojte za strojom. Dvojitá odstredivka, priečny pás a procesor môžu pri vysokej rýchlosti vyhadzovať častice a prach.

 • Zložte zo stroja náklad alebo ho odpojte od ťažného vozidla, keď sa bude nachádzať na rovnom povrchu.

 • Nejazdite so strojom v úplne zdvihnutej polohe. Zvýši sa tak riziko prevrátenia stroja.

 • Nejazdite so strojom v rozsahu výstrahy (žltá/čierna). Keď nie sú na stroji žiadne nadstavce, jazdite so strojom v spustenej polohe.

 • Keď sa priblížite k ľuďom, vozidlám, križovatkám alebo prechodom pre chodcov, vypnite nadstavec.

 • Pri jazde so strojom na svahoch, najmä pri zatáčaní, postupujte zvlášť opatrne.

  • Jazda po prudkých svahoch s plne naloženým strojom by mohla spôsobiť prevrátenie alebo stratu trakčného pohonu stroja alebo ťažného vozidla.

  • Pri jazde po prudkých svahoch znížte hmotnosť nákladu a náklad neukladajte príliš do výšky.

Bezpečnosť na svahu

 • Pozrite si špecifikácie ťažného vozidla, aby ste zaručili, že sa neprekročia limity jazdy po svahoch.

 • Svahy sú hlavným faktorom pri nehodách súvisiacich so stratou ovládania a pri prevrátení, ktoré môžu mať za následok vážne alebo smrteľné zranenie. Za bezpečnú prevádzku na svahoch nesie zodpovednosť operátor. Pri ovládaní stroja na svahu sa musí postupovať mimoriadne opatrne.

 • Operátor musí vyhodnotiť stav konkrétnej lokality, určiť, či je svah bezpečný na prevádzku stroja, a zároveň lokalitu preskúmať. Pri vykonávaní prieskumu sa vždy riaďte zdravým rozumom a dobrým úsudkom.

 • Operátor si musí pozrieť pokyny týkajúce sa prevádzky stroja na svahoch uvedené nižšie. Zvážte stav konkrétnej lokality v daný deň a určite, či je bezpečná na prevádzku stroja. Zmeny terénu môžu spôsobiť zmenu prevádzky stroja na svahu.

 • Vyhýbajte sa štartovaniu, zastavovaniu alebo otáčaniu stroja na svahoch. Nevykonávajte náhle zmeny rýchlosti alebo smeru. Zatáčajte pomaly a postupne.

 • Stroj neprevádzkujte za podmienok, pri ktorých je ohrozená trakcia, riadenie alebo stabilita.

 • Odstráňte alebo označte prekážky, napríklad priekopy, diery, vyjazdené koľaje, nerovnosti, skaly alebo iné skryté nebezpečenstvá. Vo vysokej tráve môžu byť skryté prekážky. Stroj sa môže na nerovnom teréne prevrátiť.

 • Majte na pamäti, že pri prevádzke stroja na mokrej tráve, svahoch alebo dole kopcom môže stroj stratiť trakciu. Strata trakcie pohonu kolies môže spôsobiť pošmyknutie a nemožnosť brzdiť a riadiť stroj.

 • Pri prevádzke stroja v blízkosti spádov, priekop, násypov, vodných prekážok alebo iných nebezpečenstiev musíte postupovať extrémne opatrne. Stroj sa môže náhle prevrátiť, keď koleso prejde cez okraj alebo sa okraj zosype. Zachovávajte bezpečnú vzdialenosť medzi strojom a každým nebezpečným miestom.

Prevádzkové vlastnosti

Stroj môže mať v porovnaní s inými typmi ťahaných zariadení odlišné vyváženie, hmotnosť a vlastnosti pri manipulácii. Pozorne si prečítajte túto používateľskú príručku.

Pri jazde po svahoch s namontovaným doplnkom dávajte pozor na svetlú výšku. Nenaložený stroj namontovaný na ťažnom podvozku má svetlú výšku 33 cm. Nenaložený stroj namontovaný na podvozku priamej prípojky Truckster má svetlú výšku 43 cm.

Regulácia výkonu stroja

Zapnutie alebo vypnutie napájania stroja

Model 44701

Po dokončení práce stroj zastavte pomocou závesného prepínača. Na začiatku práce so strojom naštartujte vozidlo alebo zapnite jeho napájanie, aby sa natlakoval hydraulický systém, a stroj spustite pomocou závesného prepínača.

Zapnutie alebo vypnutie napájania stroja

Model 44571

Po dokončení práce so strojom vždy stlačte tlačidlo E-STOP (Obrázok 41), čím deaktivujete elektrický systém. Na začiatku práce so strojom a pred zapnutím ručného ovládača musíte vždy tlačidlo E-STOP vytiahnuť.

g237530

Important: Po dokončení prevádzky stroja stlačte tlačidlo E-STOP, aby ste predišli vybíjaniu batérie ťažného vozidla.

Prevádzka stroja

 1. Do násypníka stroja nasypte materiál, ktorý sa má rozmetávať.

 2. Uistite sa, že je namontovaný doplnok dvojitej odstredivky.

 3. Upravte výšku dvierok na preferované nastavenie.

 4. Upravte oba prietokové regulačné ventily na preferované nastavenie. Nastavte rýchlosť pásu a doplnku na preferovanú hodnotu (zvyčajne by mala byť rýchlosť pásu takáto: bezdrôtový ovládač – 100 %, štandardná hydraulika – č. 10).

 5. Ťažné vozidlo zaparkujte 3 m pred oblasť, na ktorej sa má rozmetať.

 6. Uistite sa, či sú oba závesné prepínače vypnuté. V prípade bezdrôtových modelov sa uistite, či sú funkcie ručného ovládača vypnuté.

 7. Aktivujte hydrauliku (buď na ťažnom vozidle, alebo na voliteľnom sieťovom zdroji na hydraulický pohon).

 8. Zvýšte otáčky ťažného vozidla. Pomocou závesného prepínača alebo ručného ovládača na bezdrôtových modeloch zapnite doplnok.

 9. Prejdite dopredu do oblasti, na ktorej sa má rozmetať, a zvýšte otáčky ťažného vozidla na optimálny prevádzkový rozsah.

 10. Keď sa doplnok stroja nachádza priamo nad začiatkom oblasti určenej na rozmetanie, pomocou závesného prepínača alebo závesného ovládacieho prvku na bezdrôtových modeloch zapnite dopravný pás.

  Note: V prípade bezdrôtových modelov použite namiesto funkcií OPTION START (Spustiť doplnok) a FLOOR START (Spustiť plošinu) funkciu ALL START (Spustiť všetko), ktorá sama spustí prevádzku. Spustí sa doplnok a po ňom pás.

 11. Jazdite priamo a materiál rozmetajte konštantnou rýchlosťou, kým nedôjdete na okraj oblasti určenej na rozmetanie.

 12. Vypnite dopravný pás, otočte stroj a nastavte ho na ďalší pás.

 13. Pred začatím ďalšieho pásu na zemi skontrolujte vzor rozptylu. V prípade potreby upravte nastavenia stroja.

 14. Pokračujte krokmi 10 až 13, kým nedokončíte celú oblasť určenú na rozmetanie, alebo kým sa v násypníku neminie materiál.

 15. Vypnite dopravný pás a doplnok, znížte otáčky ťažného vozidla a deaktivujte hydrauliku.

  Note: Vždy najskôr vypnite dopravník.

Bezpečnosť pri používaní bezdrôtového ovládača

Model 44751

Bezdrôtový ovládač aktivuje rýchlo sa otáčajúce diely, ktoré predstavujú riziko pricviknutia. Pri prevádzke, úpravách alebo programovaní bezdrôtového ovládača sa uistite, že na rozmetač ProPass dobre vidíte.

Ak chcete zaručiť cielenú aktiváciu odstrediviek a plošiny, musíte tlačidlo spustenia stlačiť dvakrát: pri prvom stlačení vyberiete danú možnosť a pri druhom stlačení ju aktivujete. Pomáha to predchádzať náhodnému spusteniu pri manuálnom nastavovaní stroja.

Ak pri programovaní alebo príprave na prevádzku bezdrôtového ovládača v priebehu 10 sekúnd nestlačíte žiadne tlačidlo, ovládač prejde do režimu nečinnosti a vráti sa k poslednému uloženému programu alebo nastaveniu.

Výstraha

Hydraulická kvapalina unikajúca pod tlakom môže preniknúť do kože a spôsobiť poranenie.

Pred akýmkoľvek fyzickým nastavovaním čepelí alebo plošiny vypnite bezdrôtový ovládač a pracovné vozidlo (zaručíte tak, že nebude aktívny hydraulický prietok).

Prevádzka ovládacích prvkov hydrauliky a doplnkov

Model 44751

Systém diaľkového ovládača

Systém diaľkového ovládača pozostáva z ručného ovládača, jednotky základne na jednosmerný prúd +12 až +14,4 V a káblového zväzku.

Ručný ovládač

g029772

Funkcie tlačidiel

TlačidloNázovFunkcia
GraphicVYPíNAčZapína alebo vypína ručný ovládač.
GraphicALL START (Spustiť všetko)Ovláda funkcie plošiny aj doplnku vrátane zapnutia/vypnutia a zobrazenia rýchlosti.
GraphicFLOOR START (Spustiť plošinu)Ovláda funkcie dopravného pásu plošiny násypníka vrátane zapnutia/vypnutia a zobrazenia rýchlosti plošiny.
GraphicFLOOR STOP (Zastaviť plošinu)Zastavuje plošinu.
GraphicFLOOR DEC (Znížiť rýchlosť plošiny)Znižuje rýchlosť plošiny.
GraphicFLOOR INC (Zvýšiť rýchlosť plošiny)Zvyšuje rýchlosť plošiny.
GraphicPRESET 1 (Predvoľba 1)Predvolené hodnoty, ktoré môžete uložiť pre rýchlosť plošiny aj doplnku.
GraphicPRESET 2 (Predvoľba 2)
GraphicPRESET 3 (Predvoľba 3)
GraphicSTORE (Uložiť)Používa sa spolu s tlačidlo PRESET (Predvoľba) na uloženie alebo vytvorenie predvoľby v pamäti.
GraphicOPTION START (Spustiť doplnok)Ovláda funkcie zadného doplnku vrátane zapnutia/vypnutia a zobrazenia rýchlosti doplnku.
GraphicOPTION STOP (Zastaviť doplnok)Zastavuje doplnok.
GraphicOPTION DEC (Zníženie rýchlosti doplnku)Znižuje rýchlosť doplnku.
GraphicOPTION INC (Zvýšenie rýchlosti doplnku)Zvyšuje rýchlosť doplnku.
GraphicALL STOP (Zastaviť všetko)Zastavuje plošinu aj doplnok.

Zapnutie ručného ovládača

Na ovládači stlačte VYPíNAč a počkajte, kým nenájde základňu. Dávajte pozor na to, aby ste pri zapínaní na ručnom ovládači nestlačili žiadne iné tlačidlo.

Oboznámenie sa s indikátorom LED stavu ovládača

Model 44751

Indikátor LED stavu ovládača bliká pomaly frekvenciou 2 Hz (dvakrát za sekundu), keď ručný ovládač vysiela, no nestláčajú sa žiadne tlačidlá a keď sú aktívne tlačidlá plošiny a doplnku. Po stlačení ľubovoľného tlačidla indikátor bliká frekvenciou 10 Hz.

Základné funkcie

 • Po zapnutí ručného ovládača by sa približne o 5 sekúnd mali na displeji zobraziť hlásenia FLR OFF (VYPNUTÁ PLOŠINA) a OPT OFF (VYPNUTÝ DOPLNOK). Ak sa zobrazujú slová waiting for base“ (čaká sa na základňu), skontrolujte, či sa jednotka základne napája a či je vytiahnuté tlačidlo E-STOP na jednotke základne.

 • Neustále je aktívna aktuálna pracovná pamäť. Aktuálna pracovná pamäť nie je predvoľba. Ručný ovládač po zapnutí používa posledné uložené nastavenia práce z aktuálnej pracovnej pamäte.

 • Prevádzková sekvencia tlačidiel spustenia ručného ovládača:

  1. Jedno stlačenie tlačidla (ALL START (Spustiť všetko), FLOOR START (Spustiť plošinu) alebo OPTION START (Spustiť doplnok)) vyvolá z aktuálnej pracovnej pamäte nastavenie uložené v ručnom ovládači.

  2. Druhé stlačenie rovnakého tlačidla spustenia zapne príslušný komponent, ak je aktivovaná hydraulika (na displeji sa zobrazujú zvyšujúce sa čísla).

  3. Tretie stlačenie rovnakého tlačidla spustenia uloží nové nastavenie v pracovnej pamäti ovládača.

 • Po jednom stlačení tlačidla spustenia zobrazíte nastavenie aktuálnej pracovnej pamäte v nepracovnom režime. Máte približne 10 sekúnd na to, aby ste začali upravovať nastavenie alebo prvok, kým sa ovládač nevypne. V pracovnom režime toto 10-sekundové pravidlo neplatí.

 • Ak chcete naprogramovať predvoľbu, musíte najskôr aktivovať alebo deaktivovať príslušné prvky.

 • Ak chcete pri prevádzke používať konkrétnu predvoľbu, na displeji sa zobrazuje percento rýchlosti prvku na aktiváciu alebo deaktiváciu. Ak na displeji vidíte slovo OFF (VYPNUTÉ), predvoľbu musíte vyvolať.

Ručné prevzatie ovládania

Ak ručný ovládač chýba, je poškodený alebo má poruchu, stroj môžete stále prevádzkovať a dokončiť úlohy alebo pokračovať v rozmetaní.

Prístup k prevzatiu ovládania sa nachádza na strane vodiča hydraulického systému (Obrázok 43).

g030467
 • Ak chcete upraviť rýchlosť plošiny (Obrázok 44), otočte gombík v smere hodinových ručičiek. Ak nemáte žiadny hydraulický prietok, použite maximálnu rýchlosť plošiny farebne označeného operačného systému. Toto nastavenie je užitočné vtedy, keď je násypník plný piesku.

  decal119-6815
 • Ak chcete upraviť otáčky odstredivky (Obrázok 44), pomocou skrutkovača s plochou hlavou zvýšite otáčky odstredivky otočením skrutky v smere hodinových ručičiek. Otáčky odstredivky znížite otočením skrutky proti smeru hodinových ručičiek.

Note: Ak stroj upravujete s aktívnym hydraulickým prietokom a počas úprav nechcete rozmetávať piesok, uistite sa, že je plošina vypnutá.

Keď sú nastavenia prijateľné, systém počas prevádzky zapnete alebo vypnete pomocou ovládacieho prvku hydraulického prietoku na ťažnom vozidle.

Používanie ručného ovládača

Model 44751

Displej s kvapalnými kryštálmi (displej LCD)

Na 2-riadkovom displeji (s kvapalnými kryštálmi) LCD, pričom do jedného riadka sa zmestí 8 znakov, sa po stlačení tlačidiel ručného ovládača zobrazujú údaje o stave a aktivite. Používateľ môže nastaviť podsvietenie a kontrast displeja. Zmeny sa ukladajú v aktuálnej pracovnej pamäti ovládača. Po vypnutí a opätovnom zapnutí jednotky využíva displej posledné nastavenia kontrastu a podsvietenia.

Nastavenie podsvietenia

Súčasne stlačte a podržte tlačidlá ALL STOP (Zastaviť všetko) a FLOOR DECREASE (Znížiť rýchlosť plošiny) a pozorujte displej, kým sa nenastaví požadované podsvietenie.

Graphic + Graphic

Note: K dispozícii sú 3 nastavenia: OFF (Vypnuté), LOW (Nízke) a HIGH (Vysoké). Podsvietenie spotrebúva zo všetkých funkcií ručného ovládača najviac energie. Zvýšenie nastavenia podsvietenia zvyšuje spotrebu energie a skracuje životnosť batérií. Čím je nastavenie podsvietenia nižšie, tým dlhšia je životnosť batérií.

Zvýšenie kontrastu

Súčasne stlačte a podržte tlačidlá ALL STOP (Zastaviť všetko) a OPTION INCREASE (Zvýšiť rýchlosť doplnku) a pozorujte displej, kým sa nenastaví požadovaný kontrast.

Graphic + Graphic

Note: K dispozícii sú 3 nastavenia: OFF (Vypnuté), LOW (Nízke) a HIGH (Vysoké).

Zníženie kontrastu

Súčasne stlačte a podržte tlačidlá ALL STOP (Zastaviť všetko) a OPTION DECREASE (Znížiť rýchlosť doplnku) a pozorujte displej, kým sa nenastaví požadovaný kontrast.

Graphic + Graphic

Note: K dispozícii sú 3 nastavenia: OFF (Vypnuté), LOW (Nízke) a HIGH (Vysoké).

Zobrazenie životnosti batérie, prevádzkovej frekvencie, základne a ID ovládača

Súčasne stlačte a podržte tlačidlá ALL STOP (Zastaviť všetko) a OPTION STOP (Zastavenie doplnku) a zobrazia sa viaceré informácie.

Graphic + Graphic

Keď budete držať tieto tlačidlá stlačené, na displeji sa budú približne v 2-sekundovom intervale striedať informácie o očakávanej zostávajúcej životnosti batérie v percentách alebo aktuálnom napätí batérie, prevádzkovej frekvencii (kanáli), na ktorej jednotky komunikujú, potom sa zobrazí ID ovládača a napokon priradené ID jednotky základne.

Starostlivosť o ručný ovládač

Hoci je ručný ovládač odolný, dávajte pozor, aby nepadal na tvrdé povrchy. Ručný ovládač utrite dočista mäkkou handričkou navlhčenou vodou alebo jemným čistiacim prostriedkom. Dávajte pozor, aby ste nepoškriabali displej LCD.

Výmena batérií v ručnom ovládači

Ručný ovládač napájajú 4 batérie (1,5 V alkalické batérie typu AA) a pri prevádzke využíva 2,4 až 3,2 V. Životnosť batérií je približne 300 hodín (nepretržitá prevádzka s vypnutím podsvietením), no životnosť batérií ovplyvňujú faktory používania, zvlášť nastavenie podsvietenia – čím je nastavenie podsvietenia vyššie, tým viac energie sa spotrebúva, čo skracuje životnosť batérií.

Important: Pri používaní ručného ovládača majte vždy poruke nové batérie.

 1. Uvoľnite skrutku z magnetu na magnetickej konzole ovládača (Obrázok 45).

  g028874
 2. Posunutím oddeľte strany konzoly a vyberte ovládač (Obrázok 45).

 3. Demontujte 6 skrutiek zo zadnej strany ovládača a zložte kryt (Obrázok 46).

  Note: Ak je to možné, pri skladaní krytu a vyberaní batérií nechajte gumené a oceľové tesnenie v drážke.

  g028875
 4. Vyberte vybité batérie a zlikvidujte ich správnym spôsobom v súlade s miestnymi nariadeniami.

 5. Do priestoru pre batérie vložte batérie a dbajte na zachovanie správnej polarity. V priestore sú vyrazené značky polarity každej svorky (Obrázok 46).

  Note: Ak batérie vložíte nesprávne, ručný ovládač nebude fungovať.

 6. Ak náhodou vyberiete gumené a oceľové tesnenie, opatrne ich vráťte do drážky v ručnom ovládači (Obrázok 46).

 7. Nasaďte kryt a zaistite ho pomocou 6 skrutiek, ktoré ste predtým demontovali, (Obrázok 46) a utiahnite ich momentom 1,5 až 1,7 N∙m.

 8. Ručný ovládač namontujte do magnetickej konzoly ovládača, zasuňte do seba polovice konzoly, čím zaistíte ručný ovládač, a utiahnite skrutku na magnete (Obrázok 45).

Priradenie ručného ovládača k základni

Ručný ovládač je vo výrobe pôvodne priradený k základni, aby spolu mohli komunikovať. Na pracovisku sa však môžu vyskytnúť prípady, keď budete musieť ovládač a jednotku základne priradiť znova.

 1. Stlačením tlačidla E-Stop vypnite napájanie jednotky základne a skontrolujte, či je ručný ovládač vypnutý.

 2. Stojte blízko jednotky základne, aby ste ju dobre videli.

 3. Súčasne stlačte a podržte VYPíNAč a tlačidlo ALL STOP (Zastaviť všetko).

  Graphic + Graphic

  Ručný ovládač prejde cez obrazovky inicializácie a zastaví na obrazovke ASSOC PENDING (ČAKAJÚCE PRIRADENIE).

 4. Ďalej držte obe tlačidlá stlačené, keď sa zobrazí obrazovka ASSOC ACTIVE (AKTÍVNE PRIRADENIE) (približne o 4 sekundy), rýchlo ich uvoľnite.

  Na displeji sa zobrazí hlásenie PRESS STORE (STLAČTE ULOŽIŤ).

 5. Stlačte a podržte tlačidlo STORE (Uložiť).

  Graphic

  Na ovládači sa zobrazí hlásenie POW UP BASE (ZAPNÚŤ ZÁKLADŇU).

 6. Stále držte stlačené tlačidlo STORE (Uložiť) a vytiahnutím tlačidla E-STOP zapnite jednotku základne.

  Ručný ovládač sa priradí k jednotke základne (prepojí sa s ňou). Po úspešnom vykonaní tohto kroku sa na displeji zobrazí hlásenie ASSOC PASS (ÚSPEŠNÉ PRIRADENIE).

 7. Uvoľnite tlačidlo STORE (Uložiť).

Important: Ak sa na displeji zobrazí hlásenie ASSOC EXIT (UKONČENÉ PRIRADENIE), priradenie zlyhalo.

Note: Súčasným stlačením a podržaním tlačidiel ALL STOP (Zastaviť všetko) a OPTION STOP (Zastaviť doplnok) si pozrite prepojenie ručného ovládača a jednotky základne. Obrazovky na displeji sa zobrazujú v intervale a označujú vybratý kanál a ID jednotky základne.

Graphic + Graphic

Prevádzka plošiny a doplnku pomocou ručného ovládača

Model 44751

Využitím nasledujúcich postupov nastavte a prevádzkujte plošinu a doplnok stroja (napríklad dvojitú odstredivku alebo iný nadstavec):

 • Nastavenie a prevádzka samotnej plošiny

 • Nastavenie a prevádzka samotného doplnku

 • Súčasné nastavenie a prevádzka plošiny a doplnku

Nastavenie a prevádzka samotnej plošiny

Po úvodnom stlačení tlačidla FLOOR START (Spustiť plošinu) Graphic (keď nie je plošina spustená) sa na displeji ovládača zobrazí uložené nastavenie a za slovom FLR sa zobrazuje písmeno S (t. j. FLRS), čo signalizuje, že ručný ovládač je v režime len nastavenia. V režime len nastavenia môžete upraviť hodnotu nastavenia nahor alebo nadol, no plošina sa neaktivuje, zostane vypnutá. Môžete tak nastaviť požadovanú rýchlosť plošiny alebo použiť uložené nastavenie bez spustenia nežiaduceho pohybu. Po nastavení rýchlosti stlačením tlačidla FLOOR START (Spustiť plošinu) aktivujte plošinu s vybratým nastavením (ak aktivujete hydrauliku, plošina sa spustí). Tretím stlačením tlačidla FLOOR START (Spustiť plošinu) uložíte aktuálnu hodnotu do pamäte.

Note: Zmeny nastavení plošiny, keď je plošina spustená, sa prejavia okamžite, no sú dočasné, ak nové nastavenie neuložíte opätovným stlačením tlačidla FLOOR START (Spustiť plošinu). Urobíte napríklad zmenu, kým sa na displeji zobrazuje slovo FLRS, stlačením tlačidla Floor Start (Spustiť plošinu) spustíte plošinu s upraveným nastavením a potom ručný ovládač vypnete bez toho, aby ste znova stlačili tlačidlo FLOOR START (Spustiť plošinu) a uložili zmenu. Pri ďalšom používaní ovládača sa nastavenie vráti na predchádzajúcu uloženú hodnotu.

Note: Po stlačení tlačidla FLOOR START (Spustiť plošinu) sa spustí 10-sekundový časovač a zobrazí sa označenie FLRS (režim len nastavenia). Ak do 10 sekúnd nestlačíte žiadne tlačidlo, displej sa vráti k zobrazeniu FLR a zobrazí a používa sa predchádzajúci stav/hodnota. Kým je ručný ovládač v režime len nastavenia, 10-sekundový časovač sa po stlačení ľubovoľného tlačidla resetuje.

 1. Stlačte tlačidlo FLOOR START (Spustiť plošinu).

  Graphic

  Zobrazí sa hodnota ukážky a označenie FLRS.

 2. Pomocou tlačidla INCREASE FLOOR SPEED (Zvýšiť rýchlosť plošiny) alebo DECREASE FLOOR SPEED (Znížiť rýchlosť plošiny) upravte nastavenie rýchlosti.

  Graphic alebo Graphic
 3. Stlačením tlačidla FLOOR START (Spustiť plošinu) spustite plošinu.

  Graphic
 4. Stlačením tlačidla FLOOR START (Spustiť plošinu) uložte hodnotu plošiny.

  Graphic

  Na displeji sa zobrazí hlásenie FLOOR STORE (ULOŽENÁ PLOŠINA). Nastavená hodnota sa použije po každom ďalšom spustení plošiny, kým nastavenie znova nezmeníte.

Nastavenie a prevádzka samotného doplnku

Po úvodnom stlačení tlačidla OPTION START (Spustiť doplnok) Graphic (keď nie je doplnok spustený) sa na displeji ručného ovládača zobrazí uložené nastavenie a za slovom OPT sa zobrazuje písmeno S (t. j. OPTS), čo signalizuje, že ovládač je v režime len nastavenia. V režime len nastavenia môžete upraviť hodnotu nastavenia nahor alebo nadol, no doplnok sa neaktivuje, zostane vypnutý. Môžete tak nastaviť požadovanú rýchlosť doplnku alebo použiť uložené nastavenie bez spustenia nežiaduceho pohybu. Po nastavení rýchlosti stlačením tlačidla OPTION START (Spustiť doplnku) aktivujte doplnok s vybratým nastavením (ak aktivujete hydrauliku, doplnok sa spustí). Tretím stlačením tlačidla OPTION START (Spustiť doplnok) uložíte aktuálnu hodnotu do pamäte.

Note: Zmeny nastavení doplnku, keď je doplnok spustený, sa prejavia okamžite, no sú dočasné, ak nové nastavenie neuložíte opätovným stlačením tlačidla OPTION START (Spustiť doplnok). Urobíte napríklad zmenu, kým sa na displeji zobrazuje slovo OPTS, stlačením tlačidla OPTION START (Spustiť doplnok) spustíte doplnok s upraveným nastavením a potom ručný ovládač vypnete bez toho, aby ste znova stlačili tlačidlo OPTION START (Spustiť doplnok) a uložili zmenu. Pri ďalšom používaní ovládača sa nastavenie vráti na predchádzajúcu uloženú hodnotu.

Note: Po stlačení tlačidla OPTION START (Spustiť doplnok) sa spustí 10-sekundový časovač a zobrazí sa označenie OPTS (režim len nastavenia). Ak do 10 sekúnd nestlačíte žiadne tlačidlo, displej sa vráti k zobrazeniu OPT a zobrazí a používa sa predchádzajúci stav/hodnota. Kým je ručný ovládač v režime len nastavenia, 10-sekundový časovač sa po stlačení ľubovoľného tlačidla resetuje.

 1. Stlačte tlačidlo OPTION START (Spustiť doplnok).

  Graphic

  Zobrazí sa hodnota ukážky a označenie OPTS.

 2. Pomocou tlačidla INCREASE OPTION SPEED (Zvýšiť rýchlosť doplnku) alebo DECREASE OPTION SPEED (Znížiť rýchlosť doplnku) upravte nastavenie rýchlosti.

  Graphic alebo Graphic
 3. Stlačením tlačidla OPTION START (Spustiť doplnok) spustite doplnok.

  Graphic
 4. Stlačením tlačidla OPTION START (Spustiť doplnok) uložte hodnotu doplnku.

  Graphic

  Na displeji sa zobrazí hlásenie OPTION STORE (ULOŽENÝ DOPLNOK). Nastavená hodnota sa použije po každom ďalšom spustení doplnku, kým nastavenie znova nezmeníte.

Súčasné nastavenie a prevádzka plošiny a doplnku

Po úvodnom stlačení tlačidla ALL START (Spustiť všetko) Graphic (keď nie je doplnok spustený) sa na displeji ovládača zobrazia uložené nastavenia plošiny a doplnku a za slovami FLR a OPT sa zobrazuje písmeno S (t. j. FLRS a OPTS), čo signalizuje, že ručný ovládač je v režime len nastavenia. V režime len nastavenia môžete upraviť ľubovoľnú hodnotu nastavenia nahor alebo nadol, no plošina ani doplnok sa neaktivujú, zostanú vypnuté. Môžete tak nastaviť požadovanú rýchlosť alebo použiť uložené nastavenia bez spustenia nežiaduceho pohybu. Po nastavení rýchlosti stlačením tlačidla ALL START (Spustiť všetko) aktivujte plošinu a doplnok s vybratým nastavením (ak aktivujete hydrauliku, plošina a doplnok sa spustia). Tretím stlačením tlačidla ALL START (Spustiť všetko) uložíte aktuálnu hodnotu do pamäte.

Note: Zmeny nastavení, keď sú plošina a doplnok spustené, sa prejavia okamžite, no sú dočasné, ak nové nastavenie neuložíte opätovným stlačením tlačidla ALL START (Spustiť všetko). Urobíte napríklad zmenu, kým sa na displeji zobrazujú slová FLRS a OPTS, stlačením tlačidla ALL START (Spustiť všetko) spustíte plošinu a doplnok s upraveným nastavením a potom ručný ovládač vypnete bez toho, aby ste znova stlačili tlačidlo ALL START (Spustiť všetko) a uložili zmenu. Pri ďalšom používaní ovládača sa nastavenia vrátia na predchádzajúce uložené hodnoty.

Note: Po stlačení tlačidla ALL START (Spustiť všetko) sa spustí 10-sekundový časovač a zobrazí sa režim len nastavenia. Ak do 10 sekúnd nestlačíte žiadne tlačidlo, displej sa vráti k zobrazeniu FLR a OPT a zobrazí a používa sa predchádzajúci stav/hodnota. Kým je ručný ovládač v režime len nastavenia, 10-sekundový časovač sa po stlačení ľubovoľného tlačidla resetuje.

 1. Stlačte tlačidlo ALL START (Spustiť všetko).

  Graphic

  Zobrazia sa hodnoty ukážky a označenia FLRS a OPTS.

 2. Nastavenia rýchlosti upravte takto:

  • Pomocou tlačidla INCREASE FLOOR SPEED (Zvýšiť rýchlosť plošiny) alebo DECREASE FLOOR SPEED (Znížiť rýchlosť plošiny) upravte nastavenie rýchlosti plošiny.

   Graphic alebo Graphic
  • Pomocou tlačidla INCREASE OPTION SPEED (Zvýšiť rýchlosť doplnku) alebo DECREASE OPTION SPEED (Znížiť rýchlosť doplnku) upravte nastavenie rýchlosti doplnku.

   Graphic alebo Graphic
 3. Stlačením tlačidla ALL START (Spustiť všetko) spustite plošinu a doplnok.

  Graphic
 4. Stlačením tlačidla ALL START (Spustiť všetko) uložte hodnoty.

  Graphic

  Na displeji sa zobrazí hlásenie ALL STORE (VŠETKO ULOŽENÉ). Nastavená hodnota sa použije po každom ďalšom spustení doplnku, kým nastavenie znova nezmeníte.

  Note: Ak chcete uložiť nastavenia pomocou tlačidla ALL START (Spustiť všetko), plošina aj doplnok musia byť spustené. Ak nie je spustená ani plošina, ani doplnok, prípadne je spustená len plošina alebo len doplnok, stlačením tlačidla ALL START (Spustiť všetko) sa buď spustia plošina a doplnok, alebo to zariadenie, ktoré nebolo spustené. Nič sa neuloží a zobrazia sa predtým uložené nastavenia plošiny a doplnku.Dôležité je si uvedomiť, že uložený príkaz pre plošinu a doplnok sa používa dvakrát, raz v prípade samostatného príkazu pomocou tlačidla FLOOR START (Spustiť plošinu) alebo OPTION START (Spustiť doplnok) a raz v prípade kombinovaného príkazu pomocou tlačidla ALL START (Spustiť všetko). V oboch prípadoch ide o rovnaký počet.

Predvolené režimy ručného ovládača

Model 44751

Nastavenie tlačidiel predvolieb 1, 2 a 3

Ručný ovládač má 3 tlačidlá PRESET (Predvoľba), ktoré môžete naprogramovať s nastaveniami rýchlosti plošiny a doplnku. Každé tlačidlo PRESET (Predvoľba) slúži ako režim ukážky tlačidla ALL START (Spustiť všetko) s tou výnimkou, že využívajú iné rýchle referenčné hodnoty rýchlosti definované používateľom.

Ak je spustená plošina alebo doplnok, keď stlačíte tlačidlo PRESET (Predvoľba), zobrazí sa ukážka hodnoty nastavení plošiny aj doplnku. Ak potom stlačíte tlačidlo ALL START (Spustiť všetko), aktuálne prevádzkové hodnoty sa nahradia predvolenými hodnotami. Ak do 10 sekúnd nestlačíte tlačidlo ALL START (Spustiť všetko), systém sa vráti k predtým uloženým hodnotám.

Hodnoty tlačidla PRESET (Predvoľba) nastavíte takto:

 1. Samostatne spustite plošinu a doplnok alebo ich spustite pomocou tlačidla ALL START (Spustiť všetko).

  Graphic
 2. Pomocou príslušných tlačidiel INCREASE (Zvýšiť) a DECREASE (Znížiť) nastavte požadovanú rýchlosť plošiny a doplnku pre každý výstup.

 3. Stlačte a podržte tlačidlo STORE (Uložiť) a potom stlačte požadované tlačidlo PRESET (Predvoľba) (1, 2 alebo 3).

  Graphic, potom Graphic, Graphic alebo Graphic

  Na displeji sa zobrazí hlásenie PRESET SAVED (ULOŽENÁ PREDVOĽBA).

Note: Ak držíte tlačidlo STORE (Uložiť) a stlačíte tlačidlo PRESET (Predvoľba), kým je vypnutá plošina alebo doplnok, pre plošinu ani doplnok sa neuloží žiadna nová hodnota. Pre predvoľbu sa zachovajú predtým uložené hodnoty.

Používanie predvoleného režimu

 1. Stlačením požadovaného tlačidla PRESET (Predvoľba) (1, 2 alebo 3) sa zobrazia nastavenia plošiny a doplnku.

 2. Stlačením tlačidla ALL START (Spustiť všetko) spustite plošinu a doplnok (ak je zapnutá hydraulika).

 3. Stlačením tlačidiel START (Spustiť) a STOP (Zastaviť) môžete podľa potreby ovládať plošinu a doplnok.

Plnenie násypníka

Important: V násypníku neprevážajte žiadne osoby.

Important: Neprepravujte náklad prekračujúci limity nosnosti stroja alebo ťažného vozidla. Pozrite si časť Technické údaje.

Important: Stabilita nákladu sa môže líšiť, napríklad ťažšie náklady majú ťažisko položené vyššie. V prípade potreby znížte maximálne limity nosnosti, aby ste zaručili lepšiu stabilitu.

 1. Pripojte stroj k ťažnému vozidlu.

 2. Násypník naplňte materiálom.

  Important: Do násypníka nevkladajte veľké ani ťažké objekty. Materiál, ktorý je väčší ako otvor v zadných dvierkach, môže poškodiť pás a zostavu zadných dvierok. Skontrolujte tiež, či má náklad jednotnú textúru. Stroj môže do piesku nepredvídateľne odhadzovať skalky.

  Predchádzanie prevráteniu stroja (pozrite si bezpečnostné štítky v tejto príručke):

  • Pozorne sledujte výšku a hmotnosť nákladu. Vyššie a ťažšie náklady môžu zvýšiť riziko prevrátenia.

  • Náklad rozložte rovnomerne spredu dozadu a z jednej strany na druhú.

  • Pri zatáčaní postupujte opatrne a vyhýbajte sa nebezpečným manévrom.

Vyprázdňovanie násypníka

Dôležité upozornenie

Tento stroj môže amputovať ruky a chodidlá.

Rukami ani chodidlami sa nepribližujte ku krytu násypníka na kryte a zostave odstredivky, keď je stroj v prevádzke alebo keď je spustený motor sieťového zdroja na hydraulický pohon na ťažnom vozidle.

Pri nakladaní alebo rozmetaní nestojte za strojom. Dvojitá odstredivka pri vysokej rýchlosti vyhadzuje častice a prach.

Stroj nevykladajte, kým je na svahu.

Dôležité upozornenie

Vykladanie stroja, keď nie je pripojený k ťažnému vozidlu, môže spôsobiť posúvanie nákladu a prevrátenie stroja.

Pred vyložením nákladu sa uistite, že je stroj pripojený k ťažnému vozidlu.

Preprava

Stroj je navrhnutý len na používanie v teréne. Maximálna odporúčaná rýchlosť bez nákladu je 24 km/h.

Stroj neustále bezpečne ovládajte. Nepokúšajte sa prudko zatáčať alebo manévrovať či inak nebezpečne jazdiť.

Pred zatáčaním, a to zvlášť na mokrých, pieskových a šmykľavých povrchoch, spomaľte. Ak je na stroji namontovaný doplnok, priestor na zatáčanie je obmedzený.

Výstraha

Používanie stroja nebezpečným spôsobom by mohlo zapríčiniť vážne zranenie alebo smrť.

Pri zatáčaní alebo cúvaní venujte pozornosť okoliu. Uistite sa, že sa v priestore nikto nenachádza a že sú všetci okolostojaci v bezpečnej vzdialenosti. Postupujte pomaly.

Keď sa priblížite k ľuďom, vozidlám, križovatkám alebo prechodom pre chodcov, vypnite doplnok.

Note: Ťažké náklady a mokré alebo nerovné povrchy predlžujú čas zastavenia a znižujú možnosť rýchlo a bezpečne zabočiť.

Po prevádzke

Bezpečnosť po prevádzke

 • Stroj zaparkujte na pevnom rovnom povrchu. Vyhýbajte sa mäkkému podkladu, pretože by sa doň mohli zaboriť nohy stojanov a spôsobiť prevrátenie stroja.

 • Neodpájajte stroj od ťažného vozidla na svahoch alebo bez použitia nohy predného a zadného stojana.

 • Uistite sa, že je noha zadného stojana a násypník v spustenej polohe. Keď je vzdialenosť od zeme väčšia ako 5 cm, pod zadnú nohu umiestnite rozperu (napríklad kus dreva).

 • Pri odpájaní stroja vždy zablokujte kolesá, aby ste predišli pohybu.

 • Všetky časti stroja uchovávajte v dobrom prevádzkovom stave a utiahnite všetok hardvér.

 • Vymeňte všetky opotrebované, poškodené alebo chýbajúce štítky.

Odpojenie stroja od ťažného vozidla

 1. Ťažné vozidlo a stroj zaparkujte na suchom rovnom povrchu.

 2. Zatiahnite parkovaciu brzdu na ťažnom vozidle, vypnite motor a vyberte kľúč.

 3. Pod 2 kolesá stroja umiestnite bloky (vpredu a vzadu).

 4. Uvoľnite tlak z hydraulického systému.

 5. Odpojte hydraulické hadice, zviňte ich a odložte v prednej časti stroja.

 6. Odpojte prepájací sieťový kábel od ťažného vozidla.

 7. Stojany spustite takto:

  • Na ťažnom podvozku otáčajte stojan o 90 stupňov (v smere hodinových ručičiek) do spodnej polohy, čím podopriete stroj.

  • Na podvozku priamej prípojky Truckster presuňte stojany do prednej časti stroja a otáčajte ich o 90 stupňov, kým nebude spodná časť oboch stojanov smerovať k zemi.

 8. Zdvíhajte stroj pomocou stojanov, kým sa hmotnosť nepresunie mimo závesnej tyče ťažného vozidla.

 9. Vytiahnite čap závesu.

 10. Uistite sa, že stroj a ťažné vozidlo viac nie sú nijako pripojené.

Parkovanie stroja

Stroj vždy parkujte na rovnom povrchu. Pod 2 kolesá stroja umiestnite bloky (vpredu a vzadu, ak je stroj namontovaný na vozidle).

Dôležité upozornenie

Odpojenie stroja od ťažného vozidla na svahu môže spôsobiť neočakávaný pohyb stroja.

Stroj od ťažného vozidla neodpájajte na svahu. Uistite sa, že je predný stojan v podpernej polohe. 

Ak chcete stojan otočiť zo zvislej (podpernej) do vodorovnej (prepravnej) polohy, vytiahnite čap podpery stojana a stojan otočte. Uistite sa, že je stojan pripevnený k stroju a že je počas prevádzky v správnej polohe. Na ťažnom podvozku Toro sa stojan nachádza na rúre závesu (Obrázok 47). Na podvozku priamej prípojky Truckster sa používajú 2 stojany (Obrázok 48). Počas prevádzky používajte držiaky na skladovanie stojanov v zadnej časti podvozka.

g013337
g013338

Používanie skladovacieho stojana

 1. Pracovné vozidlo zaparkujte na mieste určenom na skladovanie stroja.

  Note: Skladovacie miesto musí mať tvrdý a rovný povrch.

 2. Odpojte elektrickú prípojku z pracovného vozidla.

 3. Odpojte hydraulické potrubie stroja z pracovného vozidla.

 4. Na pracovnom vozidle zaraďte neutrál, zatiahnite parkovaciu brzdu a naštartujte motor.

 5. Pomocou zdvíhacieho valca vozidla zdvihnite prednú časť stroja dostatočne vysoko na to, aby ste mohli namontovať predné skladovacie nohy.

 6. Vypnite motor.

  Dôležité upozornenie

  Práca na stroji, kým je na skladovacom stojane, by mohla zapríčiniť vážne zranenie alebo smrť.

  Kým je stroj na skladovacom stojane, nelezte podeň ani na ňom nevykonávajte žiadnu prácu.

 7. Predné skladovacie nohy a zadné stojany zasuňte do rúrok stroja a zaistite ich poistnými čapmi (Obrázok 49).

  g013777
 8. Pomocou zdvíhacieho valca vozidla spúšťajte prednú časť stroja, kým sa predné skladovacie nohy nezačnú dotýkať zeme.

 9. Zdvíhajte 2 zadné skladovacie stojany, kým sa neuvoľní tlak vyvíjaný na montážne čapy zaisťujúce priečnu rúrku stroja na ráme vozidla Workman.

 10. Vyberte zadné svorníky, čapy závesu a podložky (Obrázok 50).

  g013228
 11. Jednou rukou pridržte zdvíhací valec. Druhou rukou vyberte poistný čap zdvíhacieho valca (Obrázok 51).

  g013778
 12. Valce uložte do skladovacích svoriek. Aktivujte páčku zámku hydraulického zdvíhania na vozidle, aby ste predišli náhodnému roztiahnutiu zdvíhacích valcov.

 13. Zdvíhajte zadné stojany, kým nebudete mať dostatok miesta na presunutie vozidla od stroja.

 14. Prejdite okolo stroja. Skontrolujte, či sa stroj nachádza mimo rámu pracovného vozidla a či je zaistený na všetkých 4 skladovacích nohách.

 15. Na pracovnom vozidle zaraďte neutrál, zatiahnite parkovaciu brzdu a naštartujte motor.

 16. Uvoľnite parkovaciu brzdu a pomaly prejdite s pracovným vozidlom dopredu mimo mobilného držiaka stroja na skladovacom stojane.

Preprava stroja

Important: Pred naložením stroja na príves alebo vyložením z neho demontujte zostavu dvojitej odstredivky, aby ste predišli jej poškodeniu.

 • Pri nakladaní a vykladaní stroja do vlečky alebo kamiónu buďte opatrní.

 • Pri nakladaní stroja do vlečky alebo kamiónu používajte rampy s plnou šírkou.

Ďalšie informácie o priväzovacích bodoch stroja nájdete v používateľskej príručke k ťažnému podvozku a ťažnému vozidlu.

Note: Ak to nie je možné, kapotu stroja zaistite na ráme popruhom alebo kapotu demontujte a prepravte a zaistite ju samostatne. V opačnom prípade môže počas prepravy kapotu odfúknuť.

 1. Ak je namontovaná zostava dvojitej odstredivky, demontujte ju.

 2. S ťažným vozidlom vyjdite po rampe.

 3. Vypnite motor, vyberte kľúč a zatiahnite parkovaciu brzdu.

 4. Stroj priviažte blízko kolies popruhmi, reťazami alebo káblami.

  Note: Požiadavky týkajúce sa zväzovania nájdete v miestnych predpisoch.

 5. Bloky pri kolesách stroja zaistite na plošine prívesu alebo kamiónu.

Údržba

Note: Z lokality www.Toro.com si prevezmite bezplatnú kópiu schémy zapojenia elektrického alebo hydraulického systému a pomocou prepojenia zameraného na príručky na domácej stránke vyhľadajte svoj stroj.

Dôležité upozornenie

Práca na stroji pred odpojením všetkých zdrojov napájania by mohla zapríčiniť vážne zranenie alebo smrť.

Pred vykonávaním údržby odpojte od stroja všetky zdroje napájania.

Bezpečnosť pri údržbe

 • Pred vykonávaním servisu alebo úprav stroj zastavte, vypnite motor, zatiahnite parkovaciu brzdu, vyberte kľúč a počkajte, kým sa všetky pohyblivé časti neprestanú pohybovať.

 • Vykonávajte len pokyny údržby popísané v tejto príručke. V prípade potreby veľkých opráv alebo pomoci sa obráťte na autorizovaného distribútora spoločnosti Toro.

 • Uistite sa, že je stroj v bezpečnom prevádzkovom stave tým, že budú všetky matice a skrutky neustále utiahnuté.

 • Ak je to možné, nevykonávajte údržbu pri spustenom motore. Nepribližujte sa k pohyblivým častiam.

 • Nekontrolujte ani neupravujte napnutie reťaze, kým motor ťažného vozidla beží.

 • Opatrne uvoľnite tlak z komponentov s uloženou energiou.

 • Keď pracujete pod strojom, podoprite ho blokmi alebo skladovacími stojanmi. Nikdy sa nespoliehajte na hydrauliku ťažného vozidla, že podoprie stroj.

 • Denne kontrolujte koncové montážne skrutky a uistite sa, že sú utiahnuté podľa špecifikácie.

 • Po vykonaní údržby alebo úprav stroja sa uistite, že je kapota zatvorená a zaistená západkou a že sú nasadené všetky kryty.

Mazanie

Mazanie stroja

Model základne
Servisný intervalPostup pri údržbe
Po prvých 25 hodinách
 • Namažte stroj.
 • Po každých 40 hodinách prevádzky
 • Namažte stroj.V extrémne prašnom a znečistenom prostredí mažte stroj každý deň.
  • Používajte univerzálne automobilové mazivo.

  • Namažte všetky ložiská, puzdrá a reťaze.

  Niekoľko mazacích armatúr sa nachádza na stroji (Obrázok 52 a Obrázok 53).

  1. Vyčistite mazacie armatúry.

  2. Do ložísk a puzdier napumpujte mazivo.

  3. Prebytočné mazivo vyčistite.

   g013352
   g013353

  Mazanie ťažného podvozka

  Servisný intervalPostup pri údržbe
  Po prvých 25 hodinách
 • Každý rok alebo pred uskladnením
 • Používajte univerzálne automobilové mazivo.

  1. Vyčistite mazacie armatúry (Obrázok 54).

  2. Do ložísk a puzdier napumpujte mazivo.

  3. Prebytočné mazivo vyčistite.

  g013354

  Mazanie ložísk kolies

  Voliteľný ťažný podvozok
  Servisný intervalPostup pri údržbe
  Po každých 300 hodinách prevádzky
 • Namažte ložiská kolies.
 • Vyčistite a zbaľte ložiská kolies.

  Kontrola pneumatík a kolies

  Voliteľný ťažný podvozok
  Servisný intervalPostup pri údržbe
  Pri každom použití alebo denne
 • Skontrolujte pneumatiky a kolesá.
  • Skontrolujte tlak vzduchu v pneumatikách ťažného vozidla. Pozrite si používateľskú príručku k ťažnému vozidlu.

  • Skontrolujte, či je tlak vzduchu v pneumatikách voliteľného ťažného podvozka 69 kPa alebo či spĺňa odporúčania výrobcu pneumatík.

  • Skontrolujte, či nie sú pneumatiky nadmerne poškodené alebo opotrebované.

  • Skontrolujte, či sú utiahnuté skrutky kolies a či žiadna skrutka nechýba.

  Bezpečnosť pri práci s hydraulickým systémom

  • Pred natlakovaním hydraulického systému skontrolujte, či sú všetky hadice a vedenia hydraulickej kvapaliny v dobrom stave a či sú všetky hydraulické spojenia a armatúry pevne utiahnuté.

  • V prípade vstreknutia kvapaliny pod pokožku ihneď vyhľadajte lekársku pomoc. Vstreknutú kvapalinu musí lekár chirurgicky odstrániť v priebehu niekoľkých hodín.

  • Nepribližujte sa žiadnou časťou tela ani rukami k otvorom ani dýzam, z ktorých uniká hydraulická kvapalina pod vysokým tlakom.

  • Na zisťovanie únikov hydraulickej kvapaliny používajte kartón alebo papier.

  • Pred vykonaním ľubovoľnej práce na hydraulickom systéme uvoľnite z hydraulického systému všetok tlak.

  Špecifikácia hydraulickej kvapaliny

  Stroj sa vo výrobe plní vysokokvalitnou hydraulickou kvapalinou. Pred prvým naštartovaním stroja a potom každý deň kontrolujte hladinu hydraulickej kvapaliny. Odporúčaná kvapalina na výmenu:

   Prémiový prevodový olej/hydraulická kvapalina od spoločnosti Toro pre traktory (K dispozícii v 19 l nádobách alebo 208 l bubnoch. Čísla dielov nájdete v katalógu dielov alebo vám ich poskytne distribútor spoločnosti Toro.)

  Alternatívne kvapaliny: ak nie je k dispozícii špecifikovaná kvapalina, môžete použiť iné univerzálne hydraulické kvapaliny pre traktory, musí však ísť len o bežné výrobky na báze ropy, nie syntetické ani biologicky rozložiteľné kvapaliny. Špecifikácie musia zodpovedať rozsahu uvedenému v zozname pre všetky nasledujúce vlastnosti materiálu a kvapalina musí spĺňať uvedené priemyselné normy. Informácie o tom, či kvapalina spĺňa tieto špecifikácie, vám poskytne dodávateľ kvapaliny.

  Note: Spoločnosť Toro nenesie žiadnu zodpovednosť za škody spôsobené použitím nevhodných náhradných hydraulických kvapalín. Používajte preto len produkty od renomovaných výrobcov, ktorí ručia za svoje odporúčania.

  Vlastnosti materiálu:
  Viskozita, ASTM D445cSt pri 40 °C, 55 až 62
  Index viskozity, ASTM D2270140 až 152
  Bod tuhnutia, ASTM D97–37 °C až –43 °C
  Priemyselné parametre: API GL-4, AGCO Powerfluid 821 XL, Ford New Holland FNHA-2-C-201.00, Kubota UDT, John Deere J20C, Vickers 35VQ25 a Volvo WB-101/BM
   

  Note: Mnoho hydraulických kvapalín je takmer bezfarebných, takže je ťažké zistiť netesnosti. K dispozícii je prísada do hydraulického olejového systému s červeným farbivom dodávaná v 20 ml fľašiach. Jedna fľaša postačuje na 15 – 22 l hydraulickej kvapaliny. Objednajte si od autorizovaného distribútora spoločnosti Toro diel č. 44-2500.

  Kontrola hydraulického systému

  Servisný intervalPostup pri údržbe
  Pri každom použití alebo denne
 • Skontrolujte hydraulický systém.
  • Skontrolujte, či z hydraulického systému neuniká kvapalina. Ak nájdete únik, utiahnite armatúru alebo poškodenú časť vymeňte či opravte.

  • Skontrolujte, či nie sú hydraulické hadice opotrebované alebo viditeľne poškodené.

  • V prípade strojov s voliteľným sieťovým zdrojom na hydraulický pohon skontrolujte hladinu hydraulickej kvapaliny v nádrži. V prípade potreby do nádrže dolejte kvapalinu.

  • V prípade strojov využívajúcich hydraulický výkon z ťažného vozidla skontrolujte hladinu hydraulickej kvapaliny v ťažnom vozidle. Pozrite si používateľskú príručku k ťažnému vozidlu.

  Údržba plošiny a násypníka

  Kontrola zadných dvierok

  Servisný intervalPostup pri údržbe
  Pri každom použití alebo denne
 • Skontrolujte zadné dvierka.
 • Skontrolujte, či sa nastaviteľná časť zadných dvierok otvára a zatvára bez zachytávania.

  Skladovanie a kontrola stojanov

  Servisný intervalPostup pri údržbe
  Pri každom použití alebo denne
 • Odložte a skontrolujte stojany.
  • Pred prepravou odložte stojany do vrchnej polohy. Na podvozku priamej prípojky Truckster sa stojany odkladajú v zadnej časti stroja.

  • Skontrolujte, či nie sú poškodené čap závesu a stojan a či je poistný čap na mieste. (Ak poistné čapy chýbajú alebo sú poškodené, vymeňte ich.)

  • Skontrolujte, či sú prípojky závesu pevne utiahnuté.

  Kontrola ďalších komponentov

  Servisný intervalPostup pri údržbe
  Pri každom použití alebo denne
 • Skontrolujte ďalšie komponenty.
  • Skontrolujte čepele na diskoch dvojitej odstredivky, či nie sú opotrebované. Ak sú zodraté, vymeňte ich.

  • Skontrolujte, či nie je puzdro dvojitej odstredivky prasknuté alebo zhrdzavené. V prípade potreby opotrebované disky vymeňte.

  • Skontrolujte, či nie sú bezpečnostné štítky poškodené alebo nečitateľné. Ak áno, vymeňte ich.

  Údržba systému dopravného pásu

  Kontrola tesnenia pásu a tesnenia zadných dvierok

  Servisný intervalPostup pri údržbe
  Pri každom použití alebo denne
 • Skontrolujte tesnenie pásu a tesnenie zadných dvierok.
  • Skontrolujte všetky gumené tesnenia, či nie sú opotrebované alebo poškodené. Ak dôjde k úniku, tesnenia vymeňte alebo opravte.

  • Skontrolujte a nastavte čistiaci škrabák dopravného pásu. Skontrolujte, či sa škrabák úplne dotýka pásu po celej dĺžke.

  Kontrola dopravného pásu a valcov

  • Skontrolujte, či sa dopravný pás pohybuje priamo na valcoch a či sa nezošmykol – v prípade potreby vykonajte potrebné úpravy. Pozrite si časť Nastavenie zarovnania dopravného pásu.

  • Každé 2 mesiace kontrolujte, či nie sú ložiská predných a zadných valcov opotrebované alebo viditeľne poškodené.

  • Skontrolujte stav a napnutie hnacej reťaze a reťazových kolies.

   Important: Skontrolujte rozmetaný materiál uviaznutý medzi plošinou dopravného pásu, pásom a valcami. Pozrite si časť Umývanie stroja.

  Nastavenie napnutia dopravného pásu

  Pás napínajte len vtedy, keď sa šmýka, ak ste ho vymenili alebo uvoľnili pri výmene iných dielov.

  1. Vedenie tvaru V pásu umiestnite do vedení predných a zadných valcov.

  2. Rovnomerne uťahujte 2 nastavovacie matice pásu, kým sa pás nenapne.

   Note: V prípade potreby zložte kryt predného valca riadenia a zadný kryt žľabu.

  3. Stroj úplne naložte najťažším materiálom, aký plánujete používať.

  4. Pomocou 2 kľúčov pridržte na mieste koniec tyče napínača a potom uvoľnite poistnú maticu, ktorá sa nachádza najbližšie ku koncu tyče (Obrázok 55).

   g013351
  5. Zapnite dopravný pás a skontrolujte, či sa pás nešmýka.

  6. Ak áno, zastavte pás a utiahnite nastavovacie matice o pol otočenia. Neuťahujte ich nadmerne.

  7. Kroky 5 až 6 opakujte dovtedy, kým sa dopravný pás neprestane šmýkať.

  8. Utiahnite poistné matice a nasaďte žlté bezpečnostné kryty.

  Nastavenie zarovnania dopravného pásu

  Systém dopravného pásu sa zarovnáva automaticky. Predné aj zadné valce majú v strede drážku, do ktorej sa umiestňuje Vedenie tvaru V pásu. Niekedy sa pás dostane mimo drážok. Ak chcete pás zarovnať, postupujte takto:

  1. Určite, ku ktorej strane sa má pás zarovnať.

  2. Z oboch predných rohov zložte bezpečnostné kryty.

  3. Na strane, na ktorej sa pás zarovnáva, pridržte na mieste koniec tyče napínača, potom uvoľnite poistnú maticu a utiahnite nastavovaciu maticu o 2 plochy matice (Obrázok 55).

  4. Utiahnite obe poistné matice a zapnite dopravný pás.

  5. Skontrolujte pohyb pri zarovnaní. Vyššie uvedené kroky opakujte dovtedy, kým sa pás nezarovná do správnej polohy.

   Important: Buďte trpezliví! Pás príliš nenapínajte.

  6. Nasaďte oba bezpečnostné kryty.

  Umývanie stroja

  Soli, cestný decht, miazga stromov, hnojivá alebo chemické látky môžu poškodiť náter stroja. Tieto nánosy odstraňujte čo možno najskôr čistiacim prostriedkom a vodou. Vyžadovať sa môžu ďalšie čistiace prostriedky alebo rozpúšťadlá, no uistite sa, či ich možno bezpečne používať na natreté povrchy.

  Dôležité upozornenie

  Horľavé kvapaliny a čistiace prostriedky s toxickými výparmi sú zdraviu škodlivé.

  Nepoužívajte horľavé kvapaliny ani čistiace prostriedky s toxickými výparmi. Dodržiavajte odporúčania výrobcu.

  Important: Nepoužívajte vysokotlakové čistiace nástroje. Môžu odstrániť náter, bezpečnostné štítky a mazivo a môžu tiež poškodiť komponenty.

  1. Pred čistením demontujte doplnok a umyte ho samostatne.

  2. Demontujte ručný ovládač.

  3. Teleso stroja umývajte teplou vodou a jemným čistiacim prostriedkom.

  4. Skôr než zvyšky čistiaceho prostriedku zaschnú, vypláchnite ich dôsledne čistou vodou.

  5. Demontujte zostavu čistiaceho škrabáka pásu zo zadnej časti stroja (Obrázok 56).

   g013355
  6. Prednú časť stroja zdvihnite podľa potreby čo najvyššie.

  7. Ak máte pojazdný stroj, použite zdvíhací valec na ťažnom vozidle. (Pozrite si používateľskú príručku k ťažnému vozidlu.)

  8. Ak máte ťažný podvozok alebo podvozok priamej prípojky Truckster, použite stojan na podvozku.

  9. Úplne otvorte zadné dvierka a vodou vystriekajte vnútornú časť zostavy násypníka a zadné dvierka. Skontrolujte bočné tesnenia a v prípade potreby ich vymeňte.

  10. V prednej časti stroja vyhľadajte štítok s informáciami o čistení (Obrázok 57) a pomocou záhradnej hadice vystriekajte cez prednú mriežku krytu spodnú nádobu, kým z nej nevymyjete všetok materiál (Obrázok 58).

   Note: Po zložení krytov na účely mazania využite príležitosť a vymyte všetok uviaznutý rozmetávaný materiál.

   g013714
   g237531
  11. Skontrolujte násypník, spodný kryt, dopravný pás, plošinu a valce a uistite sa, že sa odstránil všetok zachytený materiál.

  12. Stroj znova spustite do bežnej prevádzkovej polohy.

  13. Namontujte zostavu čistiaceho škrabáka pásu. Zatlačte montážnu tyč škrabáka na pás. Uistite sa, že je škrabák v čo najzvislejšej polohe, no stále v kontakte s pásom.

  Uskladnenie

  Pred skladovaním stroja po sezóne vykonajte nasledujúce opatrenia:

  1. Pred opustením stroj zaparkujte na rovnom povrchu, zatiahnite parkovaciu brzdu, vypnite motor, vyberte kľúč a počkajte, kým sa všetky časti neprestanú pohybovať.

  2. Stroj dôkladne očistite. V prípade potreby demontujte diely.

  3. Demontujte ručný ovládač.

  4. Uistite sa, že je stlačené tlačidlo núdzového zastavenia.

  5. Skontrolujte všetky úchytky a v prípade potreby ich utiahnite.

  6. Namažte všetky armatúry a otočné body. Utrite všetko prebytočné mazivo.

  7. Zľahka obrúste všetky natreté povrchy, ktoré sú poškriabané, odlúpené alebo zhrdzavené, a náter opravte.

  8. Stroj skladujte v interiéri, ak je to možné.

  Odstraňovanie závad

  Kontrola kódov porúch

  Model 44751

  Ak diagnostický indikátor LED signalizuje poruchu systému, pozrite si kódy porúch a určite poruchu stroja. Pozrite si časť Funkcia diagnostického indikátora LED.

  Tabuľka kódov porúch

  KódVzorec blikania indikátora LEDSprávanieDetaily
  Špecifické poruchy stroja
  11Blikne raz, pauza, blikne raz, dlhá pauza a vzorec sa opakujeStrata komunikácie so základňouNie je zapojený konektor. Vyhľadajte a zapojte uvoľnený alebo odpojený konektor káblového zväzku.
  Vyskytla sa nejaká chyba s káblovým zväzkom. Obráťte sa na distribútora spoločnosti Toro.
  Základňa je chybná. Obráťte sa na distribútora spoločnosti Toro.
  12Blikne raz, pauza, blikne dvakrát, dlhá pauza a vzorec sa opakujeNekompatibilné verzie základne alebo HHNainštalovaný nesprávny softvér (nainštalujte správny softvér zo stránky Toro DIAG). Obráťte sa na distribútora spoločnosti Toro.
  13Blikne raz, pauza, blikne trikrát, dlhá pauza a vzorec sa opakujeChybný ručný ovládač – neimplementované v rev. AChybný produkt priradený k ručnému diaľkovému ovládaču (t. j. pokúšate sa jednotku ProPass používať s ručným ovládačom MH-400).

  Aktivácia diagnostického režimu a kontrola kódov

  1. Stlačením tlačidla E-STOP vypnite napájanie.

  2. Vytiahnite priviazaný uzáver 2 diagnostických paralelných konektorov (Obrázok 59, A).

  3. Spojte diagnostické paralelné konektory (Obrázok 59, B).

   g238424
  4. Vytiahnutím tlačidla E-STOP zapnite napájanie.

  5. Spočítaním bliknutí zistite kód poruchy a na základe tabuľky kódov porúch určite zdroj poruchy.

   Note: Ak sa vyskytlo viacero porúch, blikajú obe poruchy, potom je dlhá pauza a frekvencia sa opakuje.

  Resetovanie kódu poruchy

  Po vyriešení problému resetujte kódy porúch odpojením a opätovným pripojením diagnostických konektorov. Diagnostický indikátor bliká nepretržite frekvenciou 1 Hz (1 bliknutie za sekundu).

  Ukončenie diagnostického režimu

  1. Stlačením tlačidla E-STOP vypnite napájanie. Pozrite si časť Tlačidlo E-Stop.

  2. Odpojte diagnostické paralelné konektory (Obrázok 59, B).

  3. Zatlačte priviazaný uzáver 2 diagnostických paralelných konektorov (Obrázok 59, A).

  4. Vytiahnutím tlačidla E-STOP zapnite napájanie.

  Hlásenia na ručnom ovládači

  Model 44751

  Tabuľka hlásení

  Zobrazené hláseniePopis
  ASSOC PENDING (ČAKAJÚCE PRIRADENIE)Priradenie ešte neprebehlo.
  ASSOC ACTIVE (AKTÍVNE PRIRADENIE)Prebieha pokus o priradenie.
  POWER UP BASE (ZAPNÚŤ ZÁKLADŇU)Zapnite jednotku základne.
  ASSOC PASS (ÚSPEŠNÉ PRIRADENIE)Pokus o priradenie bol úspešný.
  ASSOC EXIT (UKONČENÉ PRIRADENIE)Ukončuje sa režim priradenia.
  ASSOC FAIL (PRIRADENIE ZLYHALO)Pokus o priradenie zlyhal.
  PRESS STORE (STLAČTE ULOŽIŤ)Stlačte tlačidlo STORE (Uložiť).
  ALL STORE (ULOŽIŤ VŠETKO)Všetky aktuálne nastavené hodnoty sa uložia v aktuálnej pracovnej pamäti.
  OPTION STORE (ULOŽIŤ DOPLNOK)Aktuálne nastavenia doplnku sa uložia v aktuálnej pracovnej pamäti.
  BELT STORE (ULOŽIŤ PÁS)Aktuálne nastavenia plošiny sa uložia v aktuálnej pracovnej pamäti.
  PRESET 1 STORE (ULOŽIŤ PREDVOĽBU 1)Aktuálne nastavenie predvoľby 1 sa uloží v aktuálnej pracovnej pamäti.
  PRESET 2 STORE (ULOŽIŤ PREDVOĽBU 2)Aktuálne nastavenie predvoľby 2 sa uloží v aktuálnej pracovnej pamäti.
  PRESET 3 STORE (ULOŽIŤ PREDVOĽBU 3)Aktuálne nastavenie predvoľby 3 sa uloží v aktuálnej pracovnej pamäti.
  WAITING FOR BASE (ČAKÁ SA NA ZÁKLADŇU)Ručný ovládač čaká na odpoveď jednotky základne.
  HOPPER UP (ZDVIHNÚŤ NÁSYPNÍK)Ručný ovládač vysiela príkaz na zdvihnutie násypníka.
  HOPPER DOWN (SPUSTIŤ NÁSYPNÍK)Ručný ovládač vysiela príkaz na spustenie násypníka.
  PROPASS REV XXProdukt, ktorý je systém nastavený ovládať.
  MH400 REV XXProdukt, ktorý je systém nastavený ovládať.
  BAT XX% (BATÉRIA XX %)Battery X.X V (Batéria X,X V)Zostávajúca životnosť batérie v percentách.Zostávajúca životnosť batérie ako hodnota napätia.
  CHANNEL X (KANÁL X)Aktuálny kanál používaný v systéme.
  HH ID XXXXXX (ID RUČNÉHO OVLÁDAČA XXXXXX)Identita ručného ovládača.
  BASE ID XXXXXX (ID ZÁKLADNE XXXXXX)Identita jednotky základne.
  FLR XX% OPT XX%Aktuálna rýchlosť plošiny v percentách.Aktuálna rýchlosť doplnku v percentách.
  FLRS XX% OPTS XX%Zobrazenie uloženej bežnej rýchlosti plošiny a doplnku s príkazom 0 % pre výstup. Operátor sa môže rozhodnúť, či chce používať aktuálne nastavenie alebo ho zmeniť.
  FLR OFF (VYP. PLOŠINA)OPT OFF (VYP. DOPLNOK)Zobrazuje stav plošiny a doplnku, keď sú vypnuté.
  SERVICE ACTIVE (AKTÍVNY SERVIS)Servisný nástroj je aktívny.
  SERVICE NO APP (ŽIADNA APLIKÁCIA SERVISU)Servis nemá žiadnu platnú aplikáciu na spustenie.