Увод

Ova gurajuća kosilica sa rotacionim sečivom je namenjena vlasnicima kuća u stambenim oblastima. Prevashodno je projektovana za košenje trave na dobro održavanim travnjacima stambenih objekata. Nije projektovana za sečenje šiblja i poljoprivrednu upotrebu. Projektovana je da koristi Toro Flex-Force litijum-jonski akumulator modela 81825 (obezbeđen sa modelom 21836), modela 81850 (obezbeđen sa modelom 21843 i 21844) i 81860 ili 81875. Ovi akumulatori su projektovani da se pune jedino pomoću punjača modela 81802 (obezbeđen sa modelom 21836, 21843 i 21844) ili modela 81805. Korišćenje ovih proizvoda za namene za koje nisu predviđeni može da bude opasno po vas i posmatrače.

Modeli 21836T, 21843T i 21844T se ne isporučuju sa akumulatorom ni punjačem.

Pažljivo pročitajte ove informacije da biste naučili kako da pravilno koristite i održavate svoj uređaj i kako da izbegnete povrede i oštećenje proizvoda. Pravilno i bezbedno rukovanje proizvodom je vaša odgovornost.

Posetite www.Toro.com za više informacija, uključujući savete u vezi sa bezbednošću, materijale za obuku, informacije o dodatnoj opremi, pomoć u pronalaženju prodavca ili da biste registrovali svoj proizvod.

Kad god vam je potreban servis, originalni delovi proizvođača ili dodatne informacije, obratite se ovlašćenom serviseru ili korisničkoj službi proizvođača i pripremite broj modela i serijski broj vašeg proizvoda. Слика 1 pokazuje lokaciju modela i serijskog broja na proizvodu. Zapišite brojeve u za to predviđenom prostoru.

Important: Možete da mobilnim uređajem skenirate QR kôd na nalepnici sa serijskim brojem (ako je deo opreme) kako biste pristupili informacijama o garanciji, delovima i drugim informacijama o proizvodu.

g275230

Ovaj priručnik pokazuje potencijalne opasnosti i sadrži bezbednosne poruke označene simbolom za bezbednosno upozorenje (Слика 2), koji signalizira opasnost koja može dovesti do teške povrede ili smrtnog ishoda ako ne pratite preporučene mere opreza.

g000502

Ovaj priručnik koristi 2 reči za isticanje informacija. Važno skreće pažnju na posebne mehaničke informacije, a Napomena naglašava opšte informacije koje zaslužuju posebnu pažnju.

Graphic

Za pomoć pogledajte www.Toro.com/support ili se obratite ovlašćenom serviseru pre nego što vratite ovaj proizvod.

Ovaj proizvod je usaglašen sa svim relevantnim evropskim direktivama; za detalje pogledajte odvojeni list deklaracije o usaglašenosti (DOC) za određeni proizvod.

Безбедност

VAŽNA BEZBEDNOSNA

UPUTSTVA

UPOZORENJE – Kada koristite električnu mašinu, uvek pažljivo pročitajte i pridržavajte se osnovnih bezbednosnih upozorenja i uputstava da bi se smanjio rizik od požara, strujnog udara ili povrede, uključujući sledeće:

I. Obuka

 1. Operater mašine je odgovoran za sve nesreće ili opasnosti koje pretrpe druga lica ili njihova imovina.

 2. Nemojte dozvoliti deci da koriste niti da se igraju mašinom, akumulatorom ili punjačem; lokalni propisi mogu da ograniče starost operatera.

 3. Nemojte dozvoliti deci ili neobučenim osobama da koriste ili servisiraju mašinu. Samo osobama koje su odgovorne, obučene, upoznate sa uputstvima i fizički sposobne dozvolite da koriste i servisiraju mašinu.

 4. Pre korišćenja mašine, akumulatora i punjača pročitajte sva uputstva i oznake upozorenja na tim proizvodima.

 5. Upoznajte se sa komandama i pravilnim korišćenjem mašine, akumulatora i punjača.

II. Priprema

 1. Vodite računa da posmatrači i deca budu van radnog prostora.

 2. Nemojte da rukujete mašinom ako svi štitnici i sigurnosni uređaji, poput usmerivača i sakupljača hrane, nisu na mestu i ne funkcionišu pravilno na mašini.

 3. Pregledajte prostor na kom ćete koristiti mašinu i uklonite sve predmete koji bi mogli ometati rad mašine ili koje bi mašina mogla odbaciti.

 4. Pre korišćenja mašine, uverite se da sečivo, zavrtanj sečiva i sklop sečiva nisu istrošeni ili oštećeni. Zamenite sve oštećene ili nečitke nalepnice.

 5. Koristite samo akumulator koji je predvidela kompanija Toro. Korišćenje druge dodatne opreme i priključaka bi moglo da poveća rizik od povrede i požara.

 6. Uključivanje punjača u utičnicu koja nije 100 do 240 V može da izazove požar ili strujni udar. Nemojte uključivati punjač u utičnicu koja nije 100 do 240 V. Po potrebi, za drugu vrstu povezivanja, koristite adapter za utikač priključka odgovarajuće konfiguracije za utičnicu.

 7. Nemojte koristiti oštećeni ili izmenjeni akumulator ili punjač, jer mogu da se ponašaju nepredvidljivo i da izazovu požar, eksploziju ili rizik od povrede.

 8. Ako je kabl za napajanje punjača oštećen, obratite se ovlašćenom serviseru kako biste ga zamenili.

 9. Nemojte koristiti baterije koje nisu punjive.

 10. Za punjenje akumulatora koristite samo punjač koji je predvidela kompanija Toro. Punjač koji je podesan za jedan tip akumulatora može da dovede do rizika od požara kada se koristi sa drugim akumulatorom.

 11. Punite akumulator samo u dobro provetrenom prostoru.

 12. Nemojte izlagati akumulator ni punjač plamenu ili temperaturama iznad 68 °C.

 13. Pridržavajte se svih uputstava za punjenje i nemojte puniti akumulator van temperaturnog opsega navedenog u uputstvima. U protivnom biste mogli da oštetite akumulator i povećate rizik od požara.

 14. Obucite se adekvatno – Nosite odgovarajuću odeću, uključujući zaštitu za oči; dugačke pantalone; izdržljivu neklizajuću obuću (nemojte da budete bosonogi ili da nosite sandale); i zaštitu sluha. Vežite dugu kosu i nemojte nositi široku odeću ni viseći nakit koji bi mogli da se zakače za pokretne delove. Nosite masku za prašinu u prašnjavim uslovima rada.

III. Korišćenje

 1. Kontakt sa pokretnim sečivom će dovesti do teške povrede. Držite šake i stopala podalje od oblasti sečenja i svih pokretnih delova mašine. Držite se podalje od svakog otvora za pražnjenje.

 2. Korišćenje ove mašine za namene za koje nije predviđena može da bude opasno po vas i okolne posmatrače.

 3. Pre pokretanja mašine deaktivirajte pogon samohodnog kretanja (ako je deo opreme).

 4. Ne naginjite uređaj kada pokrećete motor.

 5. Sprečite slučajno pokretanje – proverite da je sigurnosni ključ uklonjen iz mašine pre nego što spojite akumulator i rukujete mašinom.

 6. Posvetite punu pažnju dok koristite mašinu. Nemojte se baviti aktivnostima koje odvlače pažnju; u suprotnom može doći do povrede ili materijalne štete.

 7. Zaustavite mašinu, uklonite sigurnosni ključ, uklonite akumulator iz mašine i sačekajte da se svo kretanje zaustavi pre nego što podešavate, servisirate, čistite ili skladištite mašinu.

 8. Uklonite akumulator i sigurnosni ključ iz mašine kad god je ostavljate bez nadzora ili pre nego što menjate dodatnu opremu.

 9. Nemojte forsirati mašinu – dopustite mašini da posao obavi bolje i bezbednije brzinom za koju je projektovana.

 10. Budite oprezni – pazite šta radite i vodite se zdravim razumom pri korišćenju mašine. Nemojte koristiti mašinu kada ste bolesni, umorni ili pod uticajem alkohola ili opijata.

 11. Mašinom rukujte samo u uslovima dobre vidljivosti i odgovarajućim vremenskim uslovima. Nemojte koristiti mašinu kada postoji opasnost od grmljavine.

 12. Budite naročito pažljivi kada se krećete unazad ili vučete mašinu ka sebi.

 13. Sve vreme vodite računa da imate dobro uporište i ravnotežu, naročito na nagibima. Kosite popreko površine nagiba, nikada uz ili niz. Budite naročito pažljivi pri promeni pravca na nagibima. Nemojte kositi na preterano strmim nagibima. Hodajte, nikada nemojte trčati sa mašinom.

 14. Nemojte usmeravati materijal za pražnjenje ka bilo kome. Izbegavajte pražnjenje materijala uz zid ili prepreku; materijal bi mogao da se odbije ka vama. Zaustavite sečivo(a) kada prelazite površine koje nisu travnate.

 15. Pazite na rupe, brazde, izbočine, kamenje ili druge skrivene predmete. Neravan teren može da dovede do toga da izgubite ravnotežu ili uporište.

 16. Mokra trava ili lišće mogu dovesti do teške povrede ako se okliznete i dodirnete sečivo. Izbegavajte košenje u vlažnim uslovima ili po kiši.

 17. Ako mašina udari u neki predmet ili počne da vibrira, odmah isključite mašinu, uklonite sigurnosni ključ, uklonite akumulator i sačekajte da se svo kretanje zaustavi pre nego što pregledate mašinu da vidite da li ima oštećenja. Obavite sve potrebne popravke pre nego što nastavite sa radom.

 18. Zaustavite mašinu i uklonite sigurnosni ključ pre utovarivanja mašine radi transporta.

 19. U uslovima zloupotrebe, može doći do ispuštanja tečnosti iz akumulatora; izbegavajte da dođete u dodir sa njom. Ako slučajno dođete u dodir sa tečnošću, isperite vodom. Ako tečnost dođe u dodir sa vašim očima, potražite lekarsku pomoć. Tečnost ispuštena iz akumulatora može da izazove iritaciju ili opekotine.

IV. Održavanje i skladištenje

 1. Zaustavite mašinu, uklonite sigurnosni ključ, uklonite akumulator iz mašine i sačekajte da se svo kretanje zaustavi pre nego što podešavate, servisirate, čistite ili skladištite mašinu.

 2. Nemojte pokušavati da popravite mašinu drugačije nego kako je navedeno u uputstvima. Pozovite ovlašćenog servisera da izvrši servisiranje mašine uz korišćenje identičnih zamenskih delova.

 3. Nosite rukavice i zaštitu za oči kada servisirate mašinu.

 4. Zamenite sečivo ako je iskrivljeno, istrošeno ili oštećeno. Neizbalansirano sečivo stvara vibracije, što može da ošteti motor ili dovede do telesnih povreda.

 5. Kada servisirate sečivo, imajte na umu da sečivo i dalje može da se pomera čak i ako je izvor napajanja isključen.

 6. Često proveravajte znake oštećenja ili istrošenosti na vreći za sakupljanje trave, i zamenite istrošenu vreću Toro [zamenskom] kesom.

 7. Za najbolje performanse, koristite samo originalne zamenske delove i dodatnu opremu kompanije Toro. Drugi zamenski delovi i dodatna oprema mogu biti opasni i njihovo korišćenje može da poništi garanciju za proizvod.

 8. Održavajte mašinu – za najbezbednije performanse održavajte oštrice oštrim i čistim. Vodite računa da ručke budu suve, čiste i da na njima nema ulja i maziva. Držite štitnike na mestu i u ispravnom stanju. Održavajte sečiva oštrim. Koristite isključivo identična zamenska sečiva.

 9. Proverite da li mašina ima oštećenih delova – ako su štitnici ili drugi delovi oštećeni, odredite da li će mašina raditi ispravno. Proverite da li ima neporavnatih ili sputanih pokretnih delova, polomljenih delova, nosača ili je prisutno bilo koje drugo stanje koje može da utiče na rad mašine. Ako nije navedeno u uputstvima, pozovite ovlašćenog servisera da popravi ili zameni oštećeni štitnik ili deo.

 10. Kada se akumulator ne koristi, držite ga podalje od metalnih predmeta poput spajalica, novčića, ključeva, eksera i vijaka koji mogu da naprave spoj između dva terminala. Kratak spoj terminala akumulatora može da izazove opekotine ili požar.

 11. Često proveravajte pritegnutost zavrtnjeva za montiranje sečiva i motora.

 12. Kada ne koristite mašinu, skladištite je u zatvorenom prostoru na suvom, bezbednom mestu van domašaja dece.

 13. OPREZ – Akumulator kojim se pogrešno rukuje može predstavljati rizik od požara ili hemijskih opekotina. Nemojte rasklapati akumulator. Nemojte zagrevati akumulator iznad 68 °C niti ga spaljivati. Zamenite akumulator isključivo originalnim akumulatorom kompanije Toro; korišćenje druge vrste akumulatora može dovesti do požara ili eksplozije. Držite akumulatore van domašaja dece i u originalnom pakovanju dok ne budete spremni da ih koristite.

 14. Nemojte odlagati akumulator bacanjem u vatru. Ćelija bi mogla da eksplodira. Proverite da li lokalni propisi navode specijalna uputstva za odlaganje.

SAČUVAJTE OVA

UPUTSTVA

Безбедносне налепнице и налепнице са инструкцијама

Graphic

Bezbednosne nalepnice i uputstva su lako vidljivi operateru i nalaze se u blizini svake oblasti sa potencijalnom opasnošću. Zamenite svaku nalepnicu koja je oštećena ili nedostaje.

decal134-6016
decal134-5099
decal134-5297
decal134-4550
decal137-9461

Model 81825

decal137-9487

Model 81850

decal140-2158
decal137-9495
decal137-9463

Подешавање

Important: U trenutku kupovine, akumulator nije u potpunosti napunjen. Pre korišćenja mašine po prvi put, pogledajte Punjenje akumulatora.

Note: Sigurnosni ključ i svi ostali delovi koji se isporučuju uz mašinu su stavljeni u odeljak za akumulator radi bezbedne isporuke; obavezno ih izvadite iz pregratka i sklonite na sigurno mesto pre sklapanja mašine.

Montiranje punjača na zid (opciono)

Делови потребни за овај поступак:

Oprema za montiranje (nije isporučeno)2

Po želji možete montirati punjač na zid uz pomoć rupa u obliku ključaonice na poleđini punjača koje služe za postavljanje na zid.

Montirajte ga u zatvorenom prostoru (kao što je garaža ili drugo suvo mesto), blizu utičnice za struju, a van domašaja dece.

Pogledajte Слика 3 za pomoć kod montaže punjača.

Prevucite punjač preko zavrtanja postavljenih na odgovarajuća mesta kako biste ga pričvrstili (zavrtnji se ne isporučuju uz proizvod).

g290534

Montaža ručke

Делови потребни за овај поступак:

Sklop gornjeg dela ručke1
Zavrtanj2
Kontranavrtka2

Important: Uklonite i odložite zaštitnu plastiku kojom je kosilica pokrivena i sve ostale plastike i omote sa mašine.

Note: Skinite gumeni čep sa sklopa ručke pre nego što umetnete gornji deo ručke u donji deo ručke. Ti čepovi se stavljaju u proizvodnji da bi se sprečilo oštećenje kablova.

Упозорење

Nepravilno sklapanje ili rasklapanje ručke može da ošteti kablove i time izazove opasne radne uslove.

 • Nemojte oštetiti kablove prilikom sklapanja ili rasklapanja ručke.

 • Ako je kabl oštećen, obratite se ovlašćenom serviseru.

 1. Montirajte sklop gornjeg dela ručke na donji deo ručke i pričvrstite ga pomoću 2 zavrtnja i 2 kontranavrtke kako je prikazano na Слика 4.

  g342173
 2. Povucite pologu za otpuštanje ručke prema gornjem delu ručke da otpustite blokadu ručke (Слика 5).

 3. Pomerite ručku unazad u položaj za rad i pustite polugu za otpuštanje ručke (Слика 5).

  Note: Pazite da ručka nalegne na mesto.

  g341335

Преглед производа

g364064
g342171
ModelTežina

(bez akumulatora)

DužinaŠirinaVisina
21836/T20,2 kg130,6 cm41,7 cm107,3 cm
    
21843/T22,1 kg136,2 cm48,5 cm108,5 cm
    
21844/T24,0 kg136,2 cm48,5 cm108,5 cm
    

Dimenzije kod SmartStow skladištenja

ModelDužinaŠirinaVisina
21836/T41,2 cm41,7 cm113,5 cm
21843/T41 cm48,5 cm114 cm
21844/T41 cm48,5 cm114 cm

Akumulator

Model8182581850
Kapacitet akumulatora2,5 amper-časova4,0 amper-časova
135 vat-časova216 vat-časova

Procena proizvođača akumulatora = 60 V maksimalno i 54 V nominalno. Stvarni napon varira sa opterećenjem.

Punjač

Model81802
Vrsta60 V maks. punjač za litijum-jonske akumulatore
Ulaz100 do 240 V AC 50/60 Hz maks. 2,0 A
Izlaz60 V maks. DC 2,0 A

Odgovarajući temperaturni opsezi

Punite/skladištite akumulator pri temperaturi od5 °C do 40 °C
Koristite akumulator pri temperaturi od-30°C do 49°C
Koristite mašinu pri temperaturi od0°C do 49°C

*Vreme punjenja će se produžiti ako ne punite akumulator unutar ovog opsega.

Skladištite mašinu, akumulator i punjač u zatvorenom, čistom i suvom prostoru.

Рад

Note: Utvrdite levu i desnu stranu mašine iz uobičajenog položaja operatera.

Пре рада

Postavljanje akumulatora

Important: Koristite akumulator samo pri temperaturama unutar odgovarajućeg opsega; pogledajte Спецификације.

 1. Pazite da bezbednosni ključ nije postavljen na mašinu.

 2. Proverite da u ventilacionim otvorima na akumulatoru nema prašine i otpadaka.

 3. Podignite poklopac odeljka za akumulator (A na Слика 8).

 4. Poravnajte udubljenje na akumulatoru sa jezičkom na mašini i spustite akumulator u odeljak za akumulator dok se ne zaustavi na mestu (B na Слика 8).

 5. Zatvorite poklopac odeljka za akumulator (C na Слика 8).

  Note: Ako se poklopac odeljka za akumulator ne zatvara u potpunosti, baterija nije postavljena do kraja.

g341293

Podešavanje visine košenja

Упозорење

Podešavanje visine košenja bi moglo dovesti do kontakta vaših šaka sa pokretnim sečivom i time do teške povrede.

 • Pre podešavanja visine košenja isključite motor, uklonite akumulator i sačekajte da se svi pokretni delovi zaustave.

 • Nemojte stavljati prste ispod kućišta kada podešavate visinu košenja.

Da podesite visinu košenja, pritisnite dugme za podešavanje visine košenja i podignite ili spustite kućište dok željeno podešavanje za visinu košenja ne bude prikazano na indikatoru visine košenja (Слика 9).

g364065

Visina košenja se može podesiti u 6 koraka između 19 mm i 70 mm.

IndikatorPoložaj visine košenja
Graphic1 (najniži)
Graphic2
Graphic3
Graphic4
Graphic5
Graphic6 (najviši)

Током рада

Pokretanje mašine

 1. Proverite da li je akumulator napunjen i postavljen u mašinu; pogledajte Postavljanje akumulatora.

 2. Postavite bezbednosni ključ na mašinu (Слика 10).

  g344530
 3. Pritisnite dugme za uključivanje na sredini gornjeg dela ručke da uključite mašinu.

 4. Pritisnite ručice za kontrolu sečiva da pokrenete mašinu.

  g341398

Korišćenje pogona samohodnog kretanja

Samo za model 21844/T
 • Da podesite brzinu samohodnog kretanja, podesite kontrolu brzine (Слика 12).

 • Da aktivirate pogon samohodnog kretanja, povucite ručice za samohodno kretanje ka ručki i držite ih (Слика 12).

 • Da deaktivirate pogon samohodnog kretanja, otpustite ručice za samohodno kretanje.

  Note: Da smanjite brzinu kretanja, pomerite kontrolu brzine nalevo; da je povećate, pomerite je nadesno.

  g342174

Podešavanje brzine sečiva

Ova mašina ima 2 postavke za brzinu sečiva: RUNSMART (pametan rad) i MAX (maksimalna brzina).

 • Kada je postavljena u položaj RUNSMART (pametan rad), brzina sečiva se automatski podešava radi bolje efikasnosti; otkrivaju se promene u uslovima košenja i brzina sečiva se po potrebi povećava da bi se održao kvalitet košenja.

 • Kada je postavljena u položaj MAX (maksimalna brzina), brzina sečiva je sve vreme u najvećoj brzini.

Pritisnite dugme MAX ispod dugmeta za uključivanje da postavite brzinu mašine na MAKSIMALNU (Слика 12).

Recikliranje pokošene trave

Vaša mašina se fabrički isporučuje spremna za recikliranje pokošene trave i lišća na travnjaku.

Ako je korpa za travu na mašini, uklonite je pre recikliranja pokošene trave. Pogledajte Skidanje korpe za travu.

Montaža čepa za malčiranje

 1. Isključite mašinu i uklonite akumulator i bezbednosni ključ; pogledajte Isključivanje mašine.

 2. Postavite mašinu u vertikalan položaj za skladištenje; pogledajte Skladištenje mašine u vertikalnom položaju za skladištenje.

 3. Očistite donji deo kućišta da budete sigurni da će se čep pravilno postaviti; pogledajte Čišćenje ispod mašine.

 4. Poravnajte čep za malčiranje i gurnite dno čepa dok ne nalegne na mesto na 2 osigurača kako je prikazano na Слика 13.

  Important: Dno čepa za malčiranje treba da bude poravnato sa dnom kućišta kada se pravilno postavi; ako čep za malčiranje ne može pravilno da se postavi nemojte ga koristiti; obratite se ovlašćenom serviseru.

  g342177

Skidanje čepa za malčiranje

Da skinete čep za malčiranje, uklonite akumulator pa obrnutim redom izvršite korake iz odeljka Montaža čepa za malčiranje.

Skupljanje pokošene trave

Koristite korpu za travu kada želite da skupljate pokošenu travu i lišće sa travnjaka.

Ako je čep za malčiranje na mašini, uklonite ga pre sakupljanja pokošene trave u korpu. Pogledajte Skidanje čepa za malčiranje.

Postavljanje korpe za travu

 1. Pomerite ručku u uspravan položaj i podignite zadnji usmerivač (A na Слика 14).

 2. Postavite kuke korpe za travu u žljebove na zadnjem delu mašine (B na Слика 14).

 3. Pustite zadnji usmerivač da se nasloni na korpu (C na Слика 14).

 4. Vratite ručku u položaj za rad; pogledajte Sklapanje ručke.

g341400

Indikator napunjenosti korpe za travu

Korpa za travu ima indikator napunjenosti na zadnjem delo krutog vrha. Dok se trava prikuplja, vazduh prolazi kroz korpu za travu i podiže jezičak indikatora u otvoreni položaj. Kad se korpa za travu napuni, vazduh više ne može da prolazi i jezičak indikatora se zatvara.

g363501

Skidanje korpe za travu

Da skinete korpu, obrnutim redom izvršite korake iz odeljka Postavljanje korpe za travu.

Nemojte koristiti mašinu bez korpe za travu osim kada je montiran čep za malčiranje. Korpu za travu skidajte samo kada malčirate travu, transportujete ili skladištite mašinu ili praznite korpu za travu (Слика 16).

g356991

Isključivanje mašine

 1. Otpustite prečku za kontrolu sečiva (Слика 10).

  g341392
 2. Uklonite bezbednosni ključ sa mašine (Слика 10).

  g344533
 3. Uklonite akumulator; pogledajte Uklanjanje akumulatora iz mašine.

  Note: Uvek uklonite akumulator kad ne koristite mašinu.

Uklanjanje akumulatora iz mašine

 1. Podignite poklopac odeljka za akumulator.

 2. Pritisnite zasun akumulatora kako biste oslobodili akumulator i uklonili ga.

 3. Zatvorite poklopac odeljka za akumulator.

g341360

Оперативне напомене

Opšti saveti za košenje

 • Izbegavajte udaranje tvrdih predmeta sečivom. Nikada nemojte namerno kositi preko bilo kog predmeta.

 • Za najbolje rezultate postavite novo sečivo kompanije Toro pre početka sezone košenja ili kada je to potrebno.

Košenje trave

 • Odsecajte samo trećinu vlati trave odjednom. Za poboljšan kvalitet košenja, vreme trajanja i sakupljanje pokošene trave, kosite travu na većoj visini.

 • Nemojte kositi na najnižoj visini košenja osim kada je trava retka ili je kasna jesen kada trava sporije raste.

 • Kada kosite visoku travu, kosite na najvišoj visini košenja i hodajte sporije; zatim ponovo pokosite na nižoj visini za što lepši izgled travnjaka. Ako je trava previsoka, mašina može da se začepi i tako izazove zastoj motora.

 • Mokra trava i lišće obično formiraju grumen u dvorištu i mogu izazvati začepljenje mašine ili zastoj motora. Izbegavajte košenje u vlažnim uslovima.

 • Imajte u vidu moguću opasnost od požara u vrlo suvim uslovima, pratite sva lokalna upozorenja za požare i održavajte mašinu bez otpadaka suve trave i lišća.

 • Naizmenično menjajte smer košenja. To pomaže u rasipanju pokošene trave preko travnjaka radi ravnomernog đubrenja.

 • Ako niste zadovoljni konačnim izgledom travnjaka, pokušajte jedno ili više od sledećih uputstava:

  • Zamenite sečivo ili ga naoštrite.

  • Hodajte sporijim tempom tokom košenja.

  • Podignite visinu košenja na mašini.

  • Češće kosite travu.

  • Preklapajte područja otkosa umesto da kosite puni otkos pri svakom prolazu.

Košenje lišća

 • Nakon košenja travnjaka, proverite da li je pola travnjaka vidljivo kroz poklopac pokošenog lišća. Možda ćete morati da više od jednom pređete preko lišća.

 • Pre sečenja lišća uklonite prekomerne količine lišća sa zemlje. Ako mašina ne seče lišće dovoljno sitno, usporite brzinu košenja ili kosite na većoj visini košenja pa ponovite košenje na željenoj visini.

Након рада

Punjenje akumulatora

Important: Akumulator nije u potpunosti napunjen u trenutku kupovine. Pre nego što koristite alatku po prvi put, stavite akumulator u punjač i punite ga dok LED displej ne bude pokazao da je akumulator u potpunosti napunjen. Pročitajte sve bezbednosne mere opreza.

Important: Punite akumulator samo pri temperaturama unutar odgovarajućeg opsega; pogledajte Спецификације.

Note: U svakom trenutku možete pritisnuti dugme indikatora napunjenosti akumulatora na akumulatoru kako biste prikazali trenutnu napunjenost (LED indikatori).

 1. Proverite da u ventilacionim otvorima na akumulatoru i punjaču nema prašine i otpadaka.

  g290533
 2. Poravnajte udubljenje u akumulatoru (Слика 20) sa jezičkom na punjaču.

 3. Uvucite akumulator u punjač dok se ne smesti do kraja (Слика 20).

 4. Da biste izvadili akumulator, izvucite ga unazad iz punjača.

 5. Pogledajte sledeću tabelu radi tumačenja LED lampica indikatora na punjaču.

  Lampica indikatoraOznačava
  IsključenoAkumulator nije umetnut
  Zeleno trepćućeAkumulator se puni
  ZelenoAkumulator je napunjen
  CrvenoAkumulator i/ili punjač su iznad ili ispod odgovarajućeg temperaturnog opsega
  Crveno trepćućeGreška kod punjenja akumulatora*

*Pogledajte za više informacija.

Important: Akumulator se može ostaviti na punjaču tokom kraćih perioda između dva korišćenja.Ako se akumulator duže neće koristiti, skinite ga sa punjača; pogledajte Servisiranje.

Čišćenje mašine

Čišćenje ispod mašine

Интервал сервисног одржавањаПоступак одржавања
Након сваке употребе
 • Očistite pokošenu travu i prljavštinu ispod mašine.
 • Za najbolje rezultate, očistite mašinu ubrzo nakon što završite košenje.

  1. Isključite mašinu i uklonite akumulator i bezbednosni ključ.

  2. Spustite mašinu na najnižu visinu košenja.

  3. Postavite mašinu u vertikalan položaj za skladištenje; pogledajte Skladištenje mašine u vertikalnom položaju za skladištenje.

  4. Očistite sve otpatke sa donje strane mašine pomoću četke ili metle.

   Important: Nemojte čistiti mašinu vodom; voda može da ošteti električne komponente.

  5. Očistite korpu za travu.

  Čišćenje korpe za travu

  Интервал сервисног одржавањаПоступак одржавања
  Након сваке употребе
 • Očistite pokošenu travu i prljavštinu iz korpe za travu.
 • Često čistite korpu za travu da bi kapacitet prikupljanja bio maksimalan. Četkom otklonite sve otpatke.

  Sklapanje ručke

  Упозорење

  Nepravilno sklapanje ili rasklapanje ručke može da ošteti kablove i time izazove opasne radne uslove.

  • Nemojte oštetiti kablove prilikom sklapanja ili rasklapanja ručke.

  • Ako je kabl oštećen, obratite se ovlašćenom serviseru.

  Упозорење

  Pazite da je ručka u položaju za rad pre nego što pokrenete mašinu da biste sprečili povrede od bačenih predmeta.

  1. Isključite mašinu, uklonite bezbednosni ključ i uklonite akumulator; pogledajte Isključivanje mašine.

  2. Povucite pologu za otpuštanje ručke prema gornjem delu ručke da otpustite blokadu ručke (Слика 21).

  3. Sklopite ručku unapred na pola puta u uspravan položaj ili unapred do kraja u položaj za vertikalno skladištenje kako je prikazano na Слика 21.

   g342175
  4. Za rasklapanje ručke, pogledajte Montaža ručke.

  Skladištenje mašine u vertikalnom položaju za skladištenje

  Mašinu možete skladištiti u vertikalnom položaju da biste smanjili prostor koji zauzima.

  Упозорење

  Nepravilno sklapanje ili rasklapanje ručke može da ošteti kablove i time izazove opasne radne uslove.

  • Nemojte oštetiti kablove prilikom sklapanja ili rasklapanja ručke.

  • Ako je kabl oštećen, obratite se ovlašćenom serviseru.

  1. Isključite mašinu, uklonite bezbednosni ključ i uklonite akumulator; pogledajte Isključivanje mašine.

  2. Sklopite ručku unapred do kraja dok ne nalegne na mesto; pogledajte Sklapanje ručke.

  3. Proverite da korpa za travu nije postavljena na mašinu; ako jeste, skinite je. Pogledajte Skidanje korpe za travu.

  4. Proverite da je visina košenja na mašini postavljena na najviši položaj (položaj 6); ako nije, podignite je. Pogledajte Podešavanje visine košenja.

  5. Nagnite mašinu unazad i pomoću ručke je odgurajte u prostor za skladištenje (Слика 22).

   Упозорење

   Povlačenjem poluge za otpuštanje ručke se odblokira ručka, pa kosilica može iznenada da padne na zemlju.

   Nemojte pomerati mašinu vukući je za polugu za otpuštanje ručke.

   g342176

   Note: Korpu za travu možete zakačiti za polugu za otpuštanje ručke u ovom položaju (Слика 23).

   g356985

  Одржавање

  Uklonite bezbednosni ključ i akumulator iz mašine pre održavanja ili čišćenja mašine.

  Koristite isključivo zamenske delove i pribor koje preporučuje proizvođač.

  Redovno proveravajte i održavajte mašinu. Neka mašinu popravlja samo ovlašćeni serviser.

  Podmazivanje mašine

  Ne morate podmazivati mašinu; svi ležajevi su fabrički podmazani za ceo radni vek mašine.

  Zamena sečiva

  Интервал сервисног одржавањаПоступак одржавања
  Годишње
 • Zamenite sečivo ili ga naoštrite (češće ako oštrica brzo otupi).
 • Important: Za pravilno postavljanje sečiva potreban je moment-ključ. Ako nemate moment-ključ ili se ne usuđujete da sami obavite ovaj postupak, obratite se ovlašćenom serviseru.

  Ako je sečivo oštećeno ili napuklo, odmah ga zamenite. Ako je oštrica tupa ili zarezana, naoštrite je i izbalansirajte ili je zamenite.

  Упозорење

  Kada servisirate sečivo, imajte na umu da sečivo i dalje može da se pomera čak i ako je izvor napajanja isključen. Sečivo je oštro; dodirivanje sečiva može dovesti do teške telesne povrede.

  Nosite rukavice kada servisirate sečivo.

  1. Uklonite bezbednosni ključ i akumulator iz mašine.

  2. Upotrebite drveni blok da držite sečivo stabilnim (Слика 24).

  3. Uklonite zavrtanj sečiva, podlošku i sečivo; sačuvajte podlošku i zavrtanj sečiva (Слика 24).

  4. Postavite novo sečivo, podlošku i zavrtanj sečiva (Слика 25).

   Important: Postavite zaobljene krajeve sečiva tako da budu usmereni nagore ka kućištu mašine.

  5. Pomoću moment-ključa zategnite zavrtanj sečiva na 35 N∙m.

  g357349
  g357350

  Priprema akumulatora za reciklažu

  Important: Nakon uklanjanja, pokrijte terminale akumulatora lepljivom trakom predviđenom za teške uslove rada. Nemojte pokušavati da uništite ili rasklopite akumulator, niti da skinete bilo koji od njegovih delova.

  Obratite se lokalnoj opštini ili ovlašćenom distributeru kompanije Toro za više informacija o odgovornoj reciklaži akumulatora.

  Складиштење

  Important: Skladištite mašinu, akumulator i punjač samo pri temperaturama unutar odgovarajućeg opsega; pogledajte Спецификације.

  Important: Ako se spremate da uskladištite akumulator za vansezonu, napunite ga dok 2 ili 3 LED indikatora na akumulatoru ne zasvetle zeleno. Nemojte skladištiti potpuno napunjen ni potpuno prazan akumulator. Kada budete spremni da ponovo koristite mašinu, punite akumulator sve dok leva lampica indikatora na punjaču ne zasvetli zeleno ili dok sva 4 LED indikatora ne zasvetle zeleno na akumulatoru.

  • Isključite proizvod sa napajanja (tj. uklonite akumulator i bezbednosni ključ) i proverite da li ima oštećenja nakon upotrebe.

  • Nemojte skladištiti mašinu ili punjač sa montiranim akumulatorom.

  • Očistite sve strane materije sa proizvoda.

  • Kada nisu u upotrebi, skladištite mašinu, bezbednosni ključ, akumulator i punjač van domašaja dece.

  • Držite mašinu, akumulator i punjač dalje od korozivnih supstanci, kao što su baštenske hemikalije i soli za uklanjanje leda.

  • Kako biste smanjili rizik od teške telesne povrede, nemojte skladištiti akumulator napolju niti u vozilima.

  • Pritegnite svi pričvršćivače.

  • Skladištite mašinu, akumulator i punjač u zatvorenom, čistom i suvom prostoru.

  Servisiranje

  Интервал сервисног одржавањаПоступак одржавања
  Годишње
 • Neka mašinu održava ovlašćeni serviser.
 • Ako je potrebno servisiranje mašine, obratite se ovlašćenom serviseru.

  Решавање проблема

  Izvršavajte samo korake koji su opisani u ovim uputstvima. Sve dalje inspekcije, održavanja i popravke mora da izvrši ovlašćeni servisni centar ili stručnjak sličnih kvalifikacija ako ne uspete problem da rešite sami.

  ProblemPossible CauseCorrective Action
  Mašina neće da se pokrene.
  1. Akumulator nije dobro postavljen u mašinu.
  2. Akumulator nije napunjen.
  3. Akumulator je oštećen.
  4. Postoji neki drugi problem sa elektrikom mašine.
  1. Uklonite i ponovo postavite akumulator u mašinu, vodeći računa da bude pravilno montiran i pričvršćen.
  2. Uklonite akumulatora iz mašine i zamenite ga.
  3. Zamenite akumulator.
  4. Obratite se ovlašćenom serviseru.
  Mašina ne radi ili ne radi kontinuirano.
  1. Na vodovima akumulatora ima vlage.
  2. Akumulator nije dobro postavljen u alatku.
  1. Pustite akumulator da se osuši ili ga obrišite.
  2. Uklonite i ponovo postavite akumulator u alatku, vodeći računa da bude pravilno montiran i pričvršćen.
  Mašina ne dostiže punu snagu.
  1. Akumulator nije dovoljno napunjen.
  2. Ventilacioni otvori su zapušeni.
  1. Uklonite akumulator iz mašine i napunite ga u potpunosti.
  2. Očistite ventilacione otvore.
  Akumulator se brzo prazni.
  1. Akumulator je iznad ili ispod odgovarajućeg temperaturnog opsega.
  2. Mašina je preopterećena
  1. Premestite akumulator na suvo mesto gde je temperatura između 5 °C i 40 °C.
  2. Kosite travu na većoj visini košenja ili hodajte sporijim tempom tokom košenja.
  Punjač akumulatora ne radi.
  1. Punjač je iznad ili ispod odgovarajućeg temperaturnog opsega.
  2. Utičnica u koju je punjač uključen nema struje.
  1. Isključite punjač iz struje i premestite ga na suvo mesto gde je temperatura između 5 °C i 40 °C.
  2. Kontaktirajte licenciranog električara da popravi utičnicu.
  Samohodni pogon mašine ne radi.
  1. Oštećen je sistem pogona samohodnog kretanja ili kabl za napajanje.
  1. Obratite se ovlašćenom serviseru.
  LED lampica indikatora na punjaču svetli crveno.
  1. Punjač i/ili akumulator su iznad ili ispod odgovarajućeg temperaturnog opsega.
  1. Isključite punjač iz struje i premestite punjač i akumulator na suvo mesto gde je temperatura između 5 °C i 40 °C.
  LED lampica indikatora na punjaču trepće crveno.
  1. Došlo je do greške u komunikaciji između akumulatora i punjača.
  2. Akumulator je slab.
  1. Skinite akumulator sa punjača, isključite punjač iz utičnice i sačekajte 10 sekundi. Ponovo uključite punjač u utičnicu i vratite akumulator na punjač. Ako LED lampica indikatora na punjaču i dalje trepće crveno, ponovite navedeni postupak. Ako LED lampica indikatora na punjaču i dalje trepće crveno i nakon 2 pokušaja, odnesite akumulator na odlaganje u odgovarajućem objektu za reciklažu akumulatora.
  2. Obratite se ovlašćenom serviseru ako je baterija pod garancijom ili odnesite akumulator na odlaganje u odgovarajućem objektu za reciklažu akumulatora.
  Mašina ispušta zvuke upozorenja.
  1. Akumulator nije napunjen.
  2. Mašina nije u bezbednom položaju za rad.
  3. Mašina je preopterećena.
  4. Postoji neki drugi problem sa elektrikom mašine.
  1. Uklonite akumulatora iz mašine i zamenite ga.
  2. Pobrinite se da mašina ne bude pod prevelikim uglom tokom rada.
  3. Kosite travu na većoj visini košenja ili hodajte sporijim tempom tokom košenja.
  4. Pokušajte druge radnje rešavanja problema, ako se alarm i dalje čuje, obratite se ovlašćenom serviseru.
  Kvalitet košenja trave je smanjen ili nezadovoljavajuć.
  1. Sečivo je tupo.
  2. Otpaci su se nakupili u kućištu platforme za košenje.
  1. Naoštrite ili zamenite sečivo.
  2. Očistite oblast ispod mašine.
  Prikupljanje je smanjeno ili je nezadovoljavajuće.
  1. Mašina je preopterećena.
  2. Ventilacioni otvori korpe za travu su zapušeni.
  1. Kosite travu na većoj visini košenja.
  2. Očistite korpu za travu vodom i mekom četkom.
  Mašina kosi neravnomerno.
  1. Sečivo je tupo.
  2. Kućište platforme za košenje je oštećeno.
  1. Naoštrite ili zamenite sečivo.
  2. Obratite se ovlašćenom serviseru.
  Mašina vibrira.
  1. Sečivo je iskrivljeno ili oštećeno.
  1. Proverite sečivo i zamenite ga ako je potrebno.