Sissejuhatus

See pöörleva teraga muruniiduk on mõeldud koduomanikele. See on loodud peamiselt hästi hooldatud muruplatsidel muru niitmiseks. Toote mittesihipärane kasutamine võib olla teile ja kõrvalolijatele ohtlik.

Toote õigeks kasutamiseks ja hooldamiseks ning vigastuste ja toote kahjustamise vältimiseks lugege seda teavet tähelepanelikult. Teie vastutate toote nõuetekohase ja ohutu kasutamise eest.

Kui soovite saada teavet tooteohutuse, kasutusjuhendite, lisaseadmete ja edasimüüjate kohta või soovite oma toodet registreerida, külastage veebisaiti www.Toro.com.

Kui vajate hooldust, Toro originaalvaruosi või lisainfot, võtke ühendust volitatud hooldusfirmaga või Toro klienditeenindusega ning vaadake valmis toote mudel ja seerianumber. Joonis 1 näitab tootel mudeli- ja seerianumbri asukohta. Kirjutage numbrid selleks ette nähtud tühjale alale.

Important: Garantiiteabele, varuosadele ja muule tooteteabele juurdepääsuks võite skannida mobiilseadmega seerianumbri sildil oleva QR-koodi (kui olemas).

g297763

Kirjutage toote mudeli- ja seerianumber allolevasse lahtrisse:

Selles juhendis kasutatakse kahte sõna teabe esiletõstmiseks. Oluline” juhib tähelepanu erilisele mehaanikateabele ja märkus” rõhutab üldist teavet, millele tuleks erilist tähelepanu pöörata.

Ohutushoiatuse sümbolit“ (Joonis 2) kasutatakse nii selles juhendis kui ka masinal asuvatel siltidel, et tuvastada olulised ohutusteated, mida peate õnnetuste vältimiseks järgima. See sümbol kuvatakse koos sõnaga Oht“, Hoiatus“ või Ettevaatust“.

 • Oht“ tähistab vahetult ohtlikku olukorda, mis mittevältimise korral põhjustab surma või raske kehavigastuse.

 • Hoiatus“ tähistab potentsiaalselt ohtlikku olukorda, mis mittevältimise korral võib põhjustada surma või raske kehavigastuse.

 • Ettevaatust“ tähistab potentsiaalselt ohtlikku olukorda, mis mittevältimise korral võib põhjustada kergeid või mõõdukaid vigastusi.

sa-black

See toode on kooskõlas kõigi asjakohaste Euroopa direktiividega: lisateavet vaadake eraldi tootepõhiselt vastavusdeklaratsiooni lehelt (DOC).

Suurim või kasulik pöördemoment: mootori suurima või kasuliku pöördemomendi arvutas mootori tootja laboris vastavalt Autoinseneride Ühingu (Society of Automotive Engineers ehk SAE) standardile J1940 või J2723. Selle klassi niiduki tegelik mootori pöördemoment on ohutus-, heite- ja käitamisnõuetele vastavaks konfigureeritud kujul oluliselt väiksem. Vaadake masinaga kaasas olevat mootori tootja teavet.

Enda mudeli detailid leiate aadressil www.Toro.com.

Important: Kui kasutate Toro mootoriga masinat pikemat aega kõrgustel üle 1500 m, veenduge, et kõrguse korrigeerimise komplekt oleks paigaldatud, et mootor vastaks CARB/EPA heitgaaside eeskirjadele. Kõrguse korrigeerimise komplekt parandab mootori jõudlust ning hoiab ära süüteküünla rikked, käivitamisvead ja suurenenud heitgaasid. Kui olete komplekti paigaldanud, kleepige kõrguse silt masina seerianumbri kleebise kõrvale. Enda masinale vastava kõrguse korrigeerimise komplekti ja kõrguse sildi saamiseks võtke ühendust volitatud Toro teenindusega. Kõige lähema teeninduse leidmiseks minge leheküljele www.toro.com või võtke ühendust Toro klienditoega, mille telefoninumbri leiate heitmekontrollsüsteemi garantiilehelt.Kui kasutate mootorit madalamal kui 1500 m merepinnast, eemaldage komplekt mootorilt ja taastage mootori algsed tehaseseaded. Ärge kasutage suurtele kõrgustele seatud mootorit madalamatel kõrgustel; nii võib mootor üle kuumeneda või kahjustada saada.Kui te pole kindel, kas teie mootor on reguleeritud suurte kõrguste jaoks, otsige järgmist silti.

decal127-9363

Ohutus

Masin on projekteeritud vastavalt standardile EN ISO 5395:2013.

Üldine ohutus

Toode võib käe või jala amputeerida ja objekte hooga üles paisata. Raskete vigastuste või surma vältimiseks jälgige alati kõiki ohutusjuhiseid.

 • Enne mootori käivitamist lugege see kasutusjuhend läbi ja tehke endale selgeks.

 • Hoidke kõrvalised isikud ja lapsed eemal.

 • Ärge lubage lastel ega koolitamata inimestel masinat kasutada ega hooldada. Lubage masinat kasutada või hooldada vaid vastutustundlikel, koolitatud, juhistega kursis ja füüsiliselt selleks võimelistel inimestel.

 • Ärge kasutage masinat laskumiste, kraavide, vallide, vee või muude ohtude läheduses ega kallakutel, mis on suuremad kui 15°.

 • Ärge pange käsi ega jalgu masina liikuvate osade lähedusse.

 • Ärge kasutage masinat, kui mõni selle kaitse, ohutuslüliti või muu ohutusseade on paigaldamata või need ei tööta korralikult.

 • Lülitage mootor välja, eemaldage süütevõti ja oodake kõigi liikuvate osade peatumist, enne kui istmelt lahkute. Enne hooldamist, seadistamist, tankimist, puhastamist või hoiustamist laske masinal jahtuda.

Kaldeindikaator

g011841

Ohutus- ja juhendsildid

Graphic

Ohutusmärgid ja juhised on kasutajale lihtsasti nähtavad ning asuvad iga võimaliku ohtliku koha lähedal. Asendage kõik kahjustatud või puuduvad märgised.

decalbatterysymbols
decaloemmarkt
decal93-7009
decal105-7015
decal121-2989b
decal131-1097
decal132-0872

Märgis 138-6074 on kütusepaagi külge vormitud.

decal138-2456
decal139-2388
decal139-2391
decal139-2394
decal139-2395
decal140-2748
decal142-5864
decal144-5288

Seadme ülevaade

g293302

Tutvuge kõigi juhtseadistega enne mootori käivitamist ja masina kasutamist.

Juhtpaneel

g032603

Süütelukk

Süütelukul on mootori käivitamiseks ja väljalülitamiseks kolm asendit: OFF“, RUN“ ja START“ (Joonis 6).

Gaasihoob

Gaasihoovaga juhitakse mootori kiirust ning selle variaatorkastil on asendid AEGLANE ja KIIRE (Joonis 6).

Õhuklapp

Kasutage õhuklappi, kui käivitate mootorit külmalt (Joonis 6).

Terade juhtlüliti (PTO)

Terade juhtlüliti, millele osutab jõuvõtuvõlli (PTO) sümbol, lülitab niiduki terade toite sisse ja välja (Joonis 6).

Juhthoovad

Juhthoobadega liigub masin edasi ja tagasi ning pöörab mõlemale poole (Joonis 5).

Seisuasend

Masinast väljudes liigutage juhthoovad keskelt väljapoole SEISUASENDISSE, mis aktiveerib elektrilised pidurid (Joonis 25). Masina peatamisel või masina järelevalveta jätmisel liigutage juhthoovad alati SEISUASENDISSE.

Smart Speed

Smart Speed™-i juhtsüsteemi hoob, mis asub kasutamise asendi all, annab valiku sõita masinaga kolmel eri kiirusel: trimmimine, pukseerimine ja niitmine (Joonis 5).

Kütusenäidik

Masina vasakul küljel paikneva kütusenäidiku abil saate kontrollida, kas paagis on kütust (Joonis 7).

g292100

Lõikekõrguse hoob

Lõikekõrguse hooba kasutatakse ooteasendis korpuse langetamiseks ja tõstmiseks. Hoova üles (enda poole) tõmbamine tõstab lõikekorpust kõrgemale ja hoova alla (endast eemale) lükkamine langetab lõikekorpust madalamale. Reguleerige lõikekõrgust ainult siis, kui masin seisab (Joonis 29).

Tarvikud/lisaseadmed

Masinale on selle võimekuse suurendamiseks saadaval mitmeid Toro heakskiidetud tarvikuid ja lisaseadmeid. Heakskiidetud tarvikute ja lisaseadmete loendit küsige volitatud hooldusfirmast või ametlikult Toro edasimüüjalt või vaadake seda veebisaidil www.Toro.com.

Masina optimaalse jõudluse ja püsiva ohutuse tagamiseks kasutage ainult Toro originaalvaruosi ja lisaseadmeid. Teiste tootjate varuosad ja lisaseadmed võivad olla ohtlikud ning nende kasutamine võib tühistada garantii kehtivuse.

Kasutamine

Note: Masina vasaku ja parema poole tuvastamine tavalises tööasendis.

Enne kasutamist

Ohutusteave enne kasutamist

Üldine ohutus

 • Ärge lubage lastel ega koolitamata inimestel masinat kasutada ega hooldada. Kohalikud eeskirjad võivad piirata kasutaja vanust. Omanik vastutab kõigi operaatorite ja mehaanikute väljaõppe eest.

 • Vaadake üle ala, kus hakkate masinat kasutama, ja eemaldage kõik esemed, mis võivad masina tööd segada või masinalt viskuda.

 • Tutvuge seadmete ja juhtelementide ohutu kasutamise ning ohutussiltidega.

 • Kontrollige, kas operaatori kohaloleku juhtseadised, ohutuslülitid ja kaitsepiirded on kinnitatud ja töötavad korralikult. Ärge kasutage masinat, kui need ei ole töökorras.

 • Lülitage mootor välja, eemaldage süütevõti ja oodake kõigi liikuvate osade peatumist, enne kui istmelt lahkute. Enne hooldamist, seadistamist, tankimist, puhastamist või hoiustamist laske masinal jahtuda.

 • Enne niitma asumist kontrollige masinat veendumaks, et lõikekoostud töötavad korralikult.

 • Hinnake maastikku, et määrata kindlaks seadmed ja tarvikud, mis on vajalikud masina nõuetekohaseks ja ohutuks kasutamiseks.

 • Kandke sobivat riietust, sh kaitseprille, pikki pükse, hea libisemiskindlusega jalatseid ja kuulmiskaitset. Kinnitage pikad juuksed ning ärge kandke lotendavaid riideid või rippuvaid ehteid.

 • Ärge sõidutage reisijaid.

 • Hoidke kõrvalseisjad ja lemmikloomad töötavast masinast eemal. Kui keegi tuleb lähemale, lülitage masin ja lisatarvik(ud) välja.

 • Ärge töötage masinaga, kui kõik selle kaitse- ja turvaseadmed, näiteks deflektor ja terve murukoguja, pole paigas ega tööta korralikult. Vajaduse korral vahetage välja kulunud või kahjustatud osad.

Kütuse ohutus

 • Kütus on äärmiselt kergesti süttiv ja väga plahvatusohtlik. Kütusest põhjustatud tulekahju või plahvatus võib põletada teid ja teisi ning kahjustada vara.

  • Et staatiline laeng ei süütaks kütust, tõstke masin veokilt või haagiselt maha ning lisage kütus teistest sõidukitest eemal maapinnal. Kui see pole võimalik, asetage kütusekanister sõidukitest eemale maha ning täitke see; seejärel tankige masin kanistriga, mitte kütusepumbaga.

  • Täitke kütusepaaki õues tasasel maal, vabas õhus ja siis, kui mootor on külm. Pühkige möödavalatud kütus ära.

  • Ärge käsitsege kütust, kui suitsetate, või lahtise leegi ja sädemete läheduses.

  • Ärge eemaldage kütusepaagi korki ega lisage kütusepaaki kütust, kui mootor töötab või on kuum.

  • Kui olete kütust mööda kallanud, ärge proovige mootorit käivitada. Vältige süüteallika tekitamist, kuni kütuseaurud on hajunud.

  • Hoidke kütust heakskiidetud mahutis ja lastele kättesaamatus kohas.

 • Kütus on allaneelamisel ohtlik või surmav. Pikaajaline kokkupuude aurudega võib põhjustada raskeid vigastusi ja haigusi.

  • Vältige aurude pikaajalist sissehingamist.

  • Hoidke käed ja nägu otsakust ja kütusepaagi avast eemal.

  • Vältige kütuse sattumist silma ja nahale.

 • Ärge hoiustage masinat ega kütuseanumat kohas, kus esineb lahtist leeki, sädemeid või süüteleeki, näiteks veeboileril või muul seadmel.

 • Ärge kasutage masinat, kui heitgaasisüsteem pole paigaldatud või ei tööta korralikult.

 • Hoidke kütusepumpa kütusepaagi serva või kanistri avause vastas terve kütuse lisamise aja. Ärge kasutage kütusepumba lukustussüsteemi.

 • Kui kütust sattus teie riietele, vahetage kohe riided.

 • Ärge paaki üle täitke. Vahetage kütusepaagi kork välja ning sulgege see kindlalt.

 • Puhastage lõikeseade, summuti, juhthoovad, murukoguja ja mootoriruum murust ja prahist, et vältida võimaliku tulekahju tekkimise ohtu. Pühkige ära möödavalatud õli või kütus.

Kütuse lisamine

Soovitatud kütus

TüüpPliivaba bensiin
Minimaalne oktaanarv87 (USA) või 91 (uurimismeetodil määratud oktaanarv; väljaspool USA-d)
EtanoolMitte rohkem kui 10% mahuprotsenti
MetanoolPuudub
MTBE (metüül-tert-butüüleeter)Vähem kui 15% mahuprotsenti
ÕliÄrge lisage kütusele

Kasutage ainult puhast, värsket (mitte üle 30 päeva vana), usaldusväärsest allikast pärit kütust.

Stabilisaatori / omaduste parandaja kasutamine

Kasutage masinas kütuse stabilisaatorit / omaduste parandajat vastavalt tootja juhistele, et kütus püsiks kauem värske.

Important: Ärge kasutage kütuselisandeid, mis sisaldavad metanooli või etanooli.

Lisage värskele kütusele stabilisaatorit / omaduste parandajat vastavalt kütuse stabilisaatori tootja juhistele.

Kütusepaagi täitmine

 1. Parkige masin tasasele pinnasele.

 2. Liigutage liikumisregulaatori kange suunaga väljapoole asendisse PARKIMINE.

 3. Lülitage mootor välja ja eemaldage võti.

 4. Puhastage kütusepaagi korgi ümbrus.

 5. Täitke kütusepaak täitekaela alumise otsani (Joonis 8). Ärge täitke kütusepaaki ääreni

  g293796

Igapäevane hooldus

Tehke iga päev enne masina käivitamist igapäevased kasutuseelsed kontrolltoimingud, mis on loetletud jaotises .

Uue masina sissetöötamine

Uutel mootoritel läheb täieliku jõudluse saavutamiseks aega. Uutel niiduki korpustel ja veosüsteemidel on rohkem hõõrdumist, nii et mootoril on suurem koormus. Andke uuele masinale täieliku jõudluseni jõudmiseks 40 kuni 50 tundi.

Turvalukustuse süsteemi kasutamine

Hoiatus

Kui turvalukustuse lülitid on lahutatud või kahjustatud, võib masin ootamatult tööle hakata ja kehavigastusi tekitada.

 • Äge lukustuse lüliteid muutke.

 • Kontrollige lukustuse lülitite toimimist iga päev ja vahetage kõik kahjustatud lülitid enne masina kasutamist välja.

Turvalukustuse süsteemist arusaamine

Turvalukustuse süsteem on loodud mootori käivitumist takistama; välja arvatud juhul, kui:

 • terade juhtlüliti (PTO) on välja lülitatud;

 • juhthoovad on SEISUASENDIS.

Turvalukustuse süsteem seiskab mootori ka siis, kui juhthoovad pole SEISUASENDIS ja te tõusete istmelt.

Turvalukustuse süsteemi testimine

HooldusintervallidHooldustoimingud
Enne iga kasutamist või iga päev
 • Kontrollige turvalukustuse süsteemi.
 • Kontrollige turvalukustuse süsteemi iga kord enne masina kasutamist. Kui turvalukustuse süsteem ei tööta allpool kirjeldatud viisil, laske see volitatud hooldusfirmal kohe remontida.

  1. Istuge istmele, liigutage juhthoovad SEISUASENDISSE ning terade juhtlüliti asendisse ON“. Proovige mootorit käivitada; mootor ei tohiks väntvõlli kasutada.

  2. Istuge istmele ja liigutage terade juhtlüliti asendisse OFF“. Liigutage üks juhthoob keskele, lukustamata asendisse. Proovige mootorit käivitada; mootor ei tohiks väntvõlli kasutada. Korrake sama teise juhthoovaga.

  3. Istuge istmele, liigutage terade juhtlüliti asendisse OFF“ ning juhthoovad SEISUASENDISSE. Käivitage mootor. Kui mootor töötab, lülitage sisse terade juhtlüliti ja tõuske kergelt istmelt üles; mootor peaks seiskuma.

  4. Istuge istmele, liigutage terade juhtlüliti asendisse OFF“ ning juhthoovad SEISUASENDISSE. Käivitage mootor. Kui mootor töötab, liigutage juhthoovad keskele, lukustamata asendisse, ja tõuske kergelt istmelt; mootor peaks seiskuma.

  Istme asendi muutmine

  Istet saab ette- või tahapoole liigutada. Seadke iste asendisse, kus teil on masina üle parim kontroll ja kõige mugavam olla (Joonis 9).

  g027249

  Juhthoobade reguleerimine

  Kõrguse reguleerimine

  Juhthoobade mugavaks käsitsemiseks saab nende kõrgust reguleerida (Joonis 10).

  g333847

  Kalde reguleerimine

  Juhthoobade mugavaks käsitsemiseks saab neid ette- või tahapoole sättida.

  1. Keerake lahti juhthoova ja juhtvõlli ühenduskoha ülemine polt.

  2. Keerake alumist polti lahti nii palju, et juhthooba saaks ette- või tahapoole seada.

   g333846
  3. Keerake mõlemad poldid kinni, et juhthoob uude asendisse fikseerida.

  4. Korrake protsessi teise juhthoovaga.

  Väljaviske katte eemaldamine külgväljaviske jaoks

  1. Parkige masin tasasele pinnasele, lülitage tera reguleerija (PTO) välja ja liigutage juhthoovad väljapoole SEISUASENDISSE.

  2. Lülitage mootor välja, eemaldage süütevõti ja oodake kõigi liikuvate osade peatumist, enne kui töötamiskohast lahkute.

  3. Eemaldage väljaviske katte küljes olevalt riivilukustuselt painduv riiv ja pöörake väljaviske kate paremale (Joonis 12).

   g293897
  4. Vabastage väljaviske katte peal olev konksukujuline riiv pöördevardalt (Joonis 16).

  5. Tõmmake väljaviske katte peal olev metallist plaat niiduki korpusele keevitatud kronsteini pilust välja (Joonis 13).

   g230250

  Multšimiseks mõeldud väljalaske katte paigaldus

  1. Parkige masin tasasele pinnasele, lülitage tera reguleerija (PTO) välja ja liigutage juhthoovad väljapoole SEISUASENDISSE.

  2. Lülitage mootor välja, eemaldage süütevõti ja oodake kõigi liikuvate osade peatumist, enne kui töötamiskohast lahkute.

  3. Sisestage väljaviske katte peal olev metallist plaat niiduki korpusele keevitatud kronsteini pilusse (Joonis 14).

   g230248
  4. Liigutage väljalaske kate tagasi korpuse suunas nii, et väljalaske kate joonduks niiduki korpusega (Joonis 15).

   g230249
  5. Pange väljalaske korpuse otsas olev konksukujuline riiv ümber deflektori pöördevarda (Joonis 16).

   g297786
  6. Paigaldage väljalaske kate korpusele, kinnitades väljalaske kattel oleva painduva riivi korpusel oleva lukustuse külge (Joonis 12).

  Kasutamise ajal

  Ohutusteave kasutamise ajal

  Üldine ohutus

  • Kasutaja/operaator võib ära hoida õnnetusi ja vastutab nende eest, mis võivad tekitada kehavigastusi või põhjustada varakahju.

  • Olge võimalikult tähelepanelik masina töötamise ajal. Ärge tegelege tegevustega, mis juhivad tähelepanu kõrvale; vastasel korral võivad tekkida vigastused või varaline kahju.

  • Ärge kasutage masinat haigena, väsinuna või alkoholi ja ravimite mõju all.

  • Kokkupuude teraga võib põhjustada tõsiseid vigastusi. Lülitage mootor välja, eemaldage süütevõti ja oodake kõigi liikuvate osade peatumist, enne kui töötamiskohast lahkute. Kui keerata võti asendisse OFF“, peaks mootor välja lülituma ja tera peaks peatuma. Kui see ei ole nii, lõpetage kohe masina kasutamine ning pöörduge volitatud teeninduse poole.

  • Kasutage masinat ainult hea nähtavuse ja sobivate ilmastikutingimuste korral. Ärge kasutage masinat, kui esineb äikeseoht.

  • Hoidke käed ja jalad lõikeosadest eemale. Hoiduge väljaviskeavast eemale.

  • Ärge niitke ülestõstetud, eemaldatud või muudetud väljaviskedeflektoriga, välja arvatud juhul, kui muru kogumissüsteem või multšimiskomplekt on paigas ja töötab nõuetekohaselt.

  • Ärge niitke tagurpidi käigul, kui see just möödapääsmatu pole. Enne tagurdamist vaadake alati enda taha ja alla.

  • Olge nähtavust piiravatele pimenurkadele, põõsastele, puudele või muudele objektidele lähenedes eriti ettevaatlik.

  • Peatage terad, kui te ei niida.

  • Kui masin läheb mis tahes eseme vastu või hakkab vibreerima, lülitage mootor kohe välja, eemaldage süütevõti (kui on varustuses) ja oodake, kuni kõik liikuvad osad seiskuvad, enne kui hakkate masinat võimalike kahjustuste suhtes kontrollima. Enne tööde jätkamist tehke kõik vajalikud parandustööd.

  • Vähendage kiirust masinaga pööramisel ning olge tänavate ja kõnniteede ületamisel ettevaatlik. Andke alati teed.

  • Enne juhikohalt lahkumist tehke järgmist.

   • Parkige masin tasasele pinnasele.

   • Seisake mootor ja laske tarvikud alla.

   • Rakendage seisupidur.

   • Lülitage mootor välja ja eemaldage võti.

   • Oodake, kuni kõik liikuvad osad peatuvad.

  • Käitage mootorit ainult hästiventileeritud kohtades. Heitgaas sisaldab vingugaasi, mille sissehingamine on surmav.

  • Ärge jätke töötavat masinat valveta.

  • Kasutage koorma vedamiseks alati konksu.

  • Ärge töötage masinaga, kui kõik selle kaitse- ja turvaseadmed, näiteks deflektor ja terve murukoguja, pole paigas ega tööta korralikult. Vajaduse korral vahetage välja kulunud või kahjustatud osad.

  • Kasutage Toro poolt heakskiidetud tarvikuid ja lisaseadmeid.

  • Selle masina müratase juhi kõrvade juures on üle 85 dBA ning pikaajaline kokkupuude sellega võib põhjustada kuulmise kaotust.

   g229846
  • Puhastage lõikeseade, juhthoovad, summuti ja mootor murust ning prahist, et vältida võimaliku tulekahju tekkimise ohtu.

  • Mootorit käivitades hoidke jalad teradest kaugel eemal.

  • Olge teadlik niiduki väljastussuunast ja suunake väljastus teistest eemale. Vältige materjali väljastamist vastu seina või takistust, kuna materjal võib teie suunas tagasi põrgata.

  • Ületades pindu, millel ei kasva muru, ja transportides niidukit niidetavale alale ja sealt ära, peatage terad, aeglustage kiirust ja olge ettevaatlik.

  • Ärge muutke mootori regulaatori kiirust ega ületage mootori lubatud pöörlemissagedust.

  • Masin ja niitmine meelitavad sageli lapsi ligi. Ärge kunagi eeldage, et lapsed püsivad seal, kus te neid viimati nägite.

  • Hoidke lapsed niitmisalast eemale ja teise vastutava täiskasvanu, mitte masina operaatori, tähelepaneliku hoole all.

  • Juhul kui tööpiirkonda satuvad lapsed, olge valvas ja lülitage masin välja.

  • Enne tagurdamist või suuna muutmist vaadake laste märkamiseks enda taha, alla ja külgedele.

  • Ärge lapsi sõidutage; isegi mitte seisatud teradega. Lapsed võivad kas maha kukkuda ja raskelt viga saada või masina ohutut töötamist segada. Lapsed, keda on varasemalt sõidutatud, võivad veel üheks sõiduks ootamatult tööalasse ilmuda ja te võite neist masinaga üle sõita või üle tagurdada.

  Ohutusteave kallakutel töötades

  • Kallakud on ühed peamised juhitavuse kaotamise ja ümbermineku põhjused, mis võivad tekitada raskeid või eluohtlikke vigastusi. Operaator vastutab seadme ohutu kasutamise eest kallakutel. Masina kasutamisel mis tahes kallakul tuleb olla äärmiselt ettevaatlik. Enne masina kallakul kasutamist tehke järgmist:

   • Vaadake läbi juhendis ja masinal olevad kallakuga seotud juhised ning mõistke neid.

   • Kasutage kaldenurga näidikut, et määrata kindlaks tööala kallaku ligikaudne nurk.

   • Ärge kunagi kasutage masinat kallakutel, mis on suuremad kui 15°.

   • Hinnake kohapealseid tingimusi, et teha kindlaks, kas kallak on masinaga töötamiseks ohutu. Lähtuge hindamise käigus mõistlikkusest ja heast otsustusvõimest. Maastiku muutused, näiteks niiskus, võivad kiiresti mõjutada masina tööd kallakul.

  • Tuvastage kallaku põhjas leiduda võivad ohud. Ärge kasutage masinat laskumiste, kraavide, vallide, vee või muude ohtude läheduses. Kui ratas läheb üle serva või kui serv kokku vajub, võib masin ootamatult ümber minna. Hoidke ohutut kaugust (kahekordne masina laius) masina ja mis tahes ohu vahel. Neis kohtades muru niitmiseks kasutage lükatavat masinat või käsitrimmerit.

  • Vältige masina käivitamist, seiskamist või pööramist kallakutel. Vältige kiiruse või suuna ootamatut muutmist; pöörake aeglaselt ja järk-järgult.

  • Ärge kasutage masinat mingil juhul olukordades, kus veojõud, juhtimine või stabiilsus on kahtluse all. Olge teadlik sellest, et masinaga töötamine märjal murul, kallakuga risti või allamäge suunal võib tuua kaasa masina veojõu kadumise. Veorataste veojõu kadumise tulemuseks võib olla libisemine ja pidurdamise ning juhtimise kadumine. Masin võib libiseda isegi siis, kui veorattad on seiskunud.

  • Eemaldage või märgistage takistused, näiteks kraavid, augud, rööpad, konarused, kivid või muud varjatud ohud. Kõrge rohu sees võivad olla peidus takistused. Masin võib ebaühtlasel maastikul ümber kukkuda.

  • Olge tarvikute või lisaseadiste, näiteks murukogumissüsteem, kasutamisel äärmiselt ettevaatlik. Need võivad mõjutada masina stabiilsust ja juhitavust. Kasutage vastukaale juhiste kohaselt.

  • Kallakutel töötades hoidke korpus võimaluse korral maapinnani alla lastuna. Korpuse tõstmine kallakutel töötamise ajal võib tuua kaasa masina ebastabiilseks muutumise.

  g229111

  Koorma vedamise ohutus

  • Kinnitage koorem alati konksu külge.

  • Ärge kasutage masinat koorma vedamiseks, kui sel pole konksu paigaldatud.

  • Ärge ületage koorma massipiirangut ega vedage koormat kaldus pinnal. Koorem ei tohi ületada masina ja juhi massi.

  • Ärge laske lapsi ega teisi koorma lähedusse.

  • Kallakutel võib raske koorem põhjustada veojõu kaotust ning suurendada ümbermineku ja juhitavuse kaotamise riski. Vähendage koorma massi ja sõitke aeglasemalt.

  • Raske koorem võib pikendada pidurdusteekonda. Sõitke aeglaselt ja kasutage peatumiseks pikemat teekonda.

  • Tehke laugeid pöördeid, et koorem masinat ei puudutaks.

  Terade juhtlüliti (PTO) kasutamine

  Terade juhtlüliti (PTO) lülitab niiduki terad ning kõik elektrilised tarvikud sisse ja välja.

  Terade juhtlüliti (PTO) sisselülitamine

  g008945

  Note: Terasid sisse lülitades hoidke gaas asendis FAST“ (Joonis 20).

  g295538

  Terade juhtlüliti (PTO) väljalülitamine

  g009174

  Gaasi kasutamine

  Gaasihooval on asendid FAST“ ja SLOW“ (Joonis 22).

  Lülitage PTO alati sisse asendis FAST“.

  g295539

  Õhuklapi kasutamine

  Kasutage õhuklappi, kui käivitate mootorit külmalt.

  1. Tõmmake õhuklapi nupp üles enne süütevõtme keeramist (Joonis 23).

   Note: Veenduge, et oleksite õhuklapi nupu korralikult üles tõmmanud. Süütevõtit pöörates võib olla vajalik õhuklapi nuppu üleval hoida.

  2. Õhuklapi sulgemiseks pärast mootori käivitamist vajutage õhuklapp alla (Joonis 23).

   g008959

  Mootori käivitamine

  Note: Soe või kuum mootor ei vaja õhuklapi kasutust.

  Important: Ärge hoidke starterit all kauem kui 5 sekundit korraga. Starteri hoidmine kauem kui 5 sekundit võib seda kahjustada. Kui mootor ei käivitu, oodake 10 sekundit enne, kui uuesti starterit kasutate.

  g295541

  Mootori väljalülitamine

  1. Terade vabastamiseks liigutage terade juhtlüliti asendisse OFF“ (Joonis 24).

  2. Liigutage liikumisregulaatori kange suunaga väljapoole asendisse PARKIMINE.

  3. Liigutage gaasihoob asendisse FAST“.

  4. Keerake süütelukk asendisse OFF“ ja eemaldage süütevõti.

  Ettevaatust!

  Lapsed või kõrvalised isikud võivad saada vigastada, kui nad liigutavad või proovivad kasutada järelevalveta masinat.

  Kui jätate masina järelevalveta, eemaldage alati süütevõti ja rakendage seisupidur.

  Juhthoobade kasutamine

  g004532

  Masinaga sõitmine

  Sõidurattad keerlevad üksteisest sõltumatult, igal teljel on oma hüdrauliline mootor. Ühe rattaga on võimalik tagurdada ja samal ajal teisega edasi sõita, mille tulemusena hakkab masin pöörlema. See parandab masina manööverdusvõimet, aga selline liikumine nõuab harjumist.

  Gaasihoob reguleerib mootori kiirust, mida mõõdetakse pööretes minuti kohta (rpm). Parima jõudluse saamiseks asetage gaasihoob asendisse FAST“. Niitmise ajal hoidke gaasi alati põhjas.

  Hoiatus

  Masin võib pöörelda väga kiiresti. Juhitavuse kaotades võite vigastada ennast või kahjustada masinat.

  • Pöörake ettevaatlikult.

  • Aeglustage enne järske pöördeid.

  Edasi sõitmine

  Note: Pöörake alati ettevaatlikult.

  1. Liigutage hoovad keskele, lukustamata asendisse.

  2. Edasi sõitmiseks lükake juhthoovad aeglaselt ettepoole (Joonis 26).

   g008952

  Tagurdamine

  Note: Olge tagurdamisel ja keeramisel alati ettevaatlik.

  1. Liigutage hoovad keskele, lukustamata asendisse.

  2. Tagurdamiseks tõmmake juhthoovad aeglaselt tahapoole (Joonis 27).

   g008953

  Smart Speed

  Smart Speed TM-i juhtsüsteemi hoob, mis asub kasutamise asendi all (Joonis 28), annab valiku sõita masinaga kolmel eri kiirusel: trimmimine, koorma vedamine ja niitmine.

  g293338

  Kiiruste muutmiseks toimige järgmiselt.

  1. Liigutage juhthoovad neutraalasendisse ning suunaga väljapoole SEISUASENDISSE.

  2. Lülitage tera reguleerija välja.

  3. Seadke hoob soovitud asendisse.

  Allpool on toodud mõned kasutamise soovitused. Seaded sõltuvad muru tüübist, niiskuse tasemest ja muru pikkusest.

  Soovitused kasutuseksTrimmimineKoorma vedamineNiitmine
  ParkimineX  
  Paks märg muruX  
  VäljaõpeX  
  Muru trimmimineX  
  Kogumine X 
  Multšimine X 
  Koorma vedamise ühendused X 
  Tavapärane niitmine  X
  Masina liigutamine  X

  Trimmimine

  See on kõige väiksem kiirus. Seda kiirust on soovitatav kasutada järgmisteks toiminguteks.

  • Parkimine

  • Paksu märja muru tingimused

  • Väljaõpe

  • Muru trimmimine

  Koorma vedamine

  See on keskmine kiirus. Seda kiirust on soovitatav kasutada järgmisteks toiminguteks.

  • Kogumine

  • Multšimine

  • Koorma vedamise ühendused

  Niitmine

  See on kõige suurem kiirus. Seda kiirust on soovitatav kasutada järgmisteks toiminguteks.

  • Tavapärane niitmine

  • Masina liigutamine

  Külgväljaviske kasutamine

  Niidukil on väljaviskedeflektor, mis heidab niidetud muru küljele ja maapinna poole.

  Oht

  Paigaldamata väljaviskedeflektori, katte või murukoguja koostuta võite nii teie kui ka teised kokku puutuda teradega ja pihta saada eemale paiskuva prahiga. Kokkupuude pöörleva(te) lõiketera(de) või paiskuva prahiga võib põhjustada vigastusi või surma.

  • Ärge kunagi eemaldage niiduki korpuselt väljaviskedeflektorit, kuna see suunab materjali alla pinnasele. Kahjustatud väljaviskedeflektor tuleb kohe välja vahetada.

  • Ärge kunagi pange käsi ega jalgu niiduki korpuse alla.

  • Ärge kunagi püüdke väljaviskeala ega lõiketerasid puhastada ilma terade juhtlülitit esmalt väljalülitatud asendisse OFF“ viimata, süütevõtit väljalülitatud asendisse OFF“ keeramata ja süütelukust eemaldamata.

  • Veenduge, et väljaviskedeflektor on langetatud asendis.

  Lõikekõrguse reguleerimine

  Note: Transportimise asend on kõige kõrgem lõikekõrgus ehk 114 mm; vt jaotist Joonis 29.

  Lõikekõrgust saab reguleerida 13-millimeetrise sammuga vahemikus 38 mm kuni 114 mm. Lõikekõrgust reguleerib juhikohast paremal asuv hoob (Joonis 29).

  g296586

  Lõikekorpuse rataste reguleerimine

  Kui reguleerite lõikekõrgust, tuleb reguleerida ka lõikekorpuse rattaid.

  Note: Reguleerige lõikekorpuse rattad nii, et rattad ei puuduks tavalisel tasasel pinnal maad.

  1. Parkige masin tasasele maale, lülitage terade juhtlüliti välja ja liigutage juhthoovad väljapoole SEISUASENDISSE.

  2. Lülitage mootor välja, eemaldage süütevõti ja oodake kõigi liikuvate osade peatumist, enne kui töötamiskohast lahkute.

  3. Seadke lõikekorpuse rattad ühte järgmistest asenditest.

   • Ülemine auk: kasutage, kui niiduki korpuse lõikekõrgus on alla 63 mm (Joonis 30).

   • Alumine auk: kasutage, kui niiduki korpuse lõikekõrgus on üle 76 mm (Joonis 30).

   g019929

  Kasutusnõuanded

  Õhuringluse maksimeerimine

  Parima niitmise ja maksimaalse õhuringluse jaoks hoidke mootorit asendis FAST“. Õhk on muru lõikamiseks vajalik, nii et ärge seadke lõikekõrgust nii madalaks, et niiduki korpus oleks täielikult niitmata muru sees. Püüdke hoida üht niiduki korpuse külge niitmata murust eemal, et niiduk saaks õhku juurde.

  Muru esimest korda niitmine

  Tagamaks, et niiduki korpuse lõikekõrgus ei lõikaks ebaühtlaselt pinnalt liiga madalalt, niitke muru tavapärasest veidi kõrgemalt. Ent üldiselt on kõige parem kasutada varasemalt kasutatud lõikekõrgust. Kui muru on kõrgem kui 15 cm, on soovitatav niita kaks korda, et tagada niitmise vastuvõetav kvaliteet.

  Rohuliblest kolmandiku lõikamine

  Lõigake korraga umbes kolmandik rohulible pikkusest. Sellest rohkema niitmine pole soovitatav, välja arvatud juhul, kui muru on hõre või kui on hilissügis, mil muru aeglasemalt kasvab.

  Lõikesuuna vaheldumine

  Selleks et hoida muru püstiselt kasvavana, vaheldage lõikesuunda. See aitab ka lõigatud muru hajutada ja seeläbi lagundamist ning väetamist parandada.

  Õigete intervallidega niitmine

  Erinevatel aastaaegadel kasvab muru erineva kiirusega. Sama lõikekõrguse säilitamiseks niitke muru varakevadel sagedamini. Kui muru kasvamise kiirus suve keskpaigas aeglustub, niitke harvemini. Kui te ei saa pikema aja jooksul muru niita, niitke muru esmalt suurema lõikekõrgusega ja seejärel kaks päeva hiljem uuesti väiksema kõrgusega.

  Aeglasematel kiirustel niitmine

  Teatud oludes võib väiksem kiirus niitmistulemust parandada.

  Liiga madalalt lõikamise vältimine

  Ebatasasel pinnasel niites suurendage liiga madalalt niitmise vältimiseks lõikekõrgust.

  Masina peatamine

  Kui peate masina edasisuunas liikumise niitmise ajal peatama, võivad teie murule suured murutükid kukkuda. Selle vältimiseks liikuge töötavate lõiketeradega eelnevalt lõigatud alale või peatage lõiketerad edasisuunas liikumise pealt.

  Niiduki korpuse alumise külje puhtana hoidmine

  Puhastage niiduki korpuse alumine külg pärast igat kasutamist lõigatud murust ja mustusest. Kui niiduki korpuse sisse koguneb muru ja mustust, muutub niitmiskvaliteet lõpuks ebarahuldavaks.

  Tera(de) hooldamine

  Hoidke tera(d) kogu niitmishooaja jooksul teravana, kuna terav tera lõikab puhtalt ilma rohuliblesid rebimata või hakkimata. Rebimine ja hakkimine muudavad muru servast pruuniks ning see aeglustab kasvu ja suurendab haiguste esinemise võimalust. Kontrollige niiduki terasid pärast igat kasutamist teravuse ja igasuguse kulumise osas. Viilige maha kõik täkked ja teritage terasid vastavalt vajadusele. Kui tera on kahjustatud või kulunud, asendage see kohe Toro originaal-varuteraga. Vt jaotist Lõiketerade hooldamine.

  Pärast kasutamist

  Ohutusteave pärast kasutamist

  Üldine ohutus

  • Lülitage mootor välja, eemaldage süütevõti ja oodake kõigi liikuvate osade peatumist, enne kui istmelt lahkute. Enne hooldamist, seadistamist, tankimist, puhastamist või hoiustamist laske masinal jahtuda.

  • Puhastage lõikeseade, summuti, juhthoovad, murukoguja ja mootoriruum murust ja prahist, et vältida võimaliku tulekahju tekkimise ohtu. Pühkige ära möödavalatud õli või kütus.

  • Enne masina hoiundamist või transportimist eemaldage süütevõti.

  Masina puhastamine

  HooldusintervallidHooldustoimingud
  Pärast iga kasutamiskorda
 • Puhastage lõikeseade, summuti, juhthoovad, murukoguja ja mootor.
 • Important: Masinat võib pesta õrnatoimelise puhastusvahendi ja veega. Ärge kasutage survepesu. Ärge kasutage liiga palju vett, eelkõige juhtpaneeli, istmealuse, hüdraulikapumpade ja mootorite lähedal.

  1. Parkige masin tasasele maale, lülitage terade juhtlüliti välja ja liigutage juhthoovad väljapoole SEISUASENDISSE.

  2. Lülitage mootor välja ja oodake kõigi liikuvate osade peatumist, enne kui töötamiskohast lahkute.

  3. Puhastage lõikeseade, summuti, juhthoovad, murukoguja ja mootor.

   Note: Korpuse pesutoru kasutamise kohta leiate teavet jaotisest Niiduki korpuse alumise külje pesemine.

  Masina lükkamine käsitsi

  Sel masinal on elektriline pidurimehhanism ning masina lükkamiseks peab süütevõti olema SõIDUASENDIS. Elektrilise piduri vabastamiseks peab aku olema laetud ja töökorras.

  1. Parkige masin tasasele maale, lülitage terade juhtlüliti välja ja liigutage juhthoovad väljapoole SEISUASENDISSE.

  2. Lülitage mootor välja ja oodake kõigi liikuvate osade peatumist, enne kui töötamiskohast lahkute.

  3. Leidke mootori mõlemalt küljelt möödaviigu hoovad.

  4. Suruge mõlemad möödaviigu hoovad läbi pilude ja vajutage need lukustamiseks alla (Joonis 31).

   Hoiatus

   Kokkupuude kuumade pindadega võib põhjustada kehavigastusi.

   Hoidke käed, jalad, nägu, riided ja muud kehaosad mootorist, summutist ning teistest kuumadest pindadest eemal.

   Hoiatus

   Kui möödaviigu hoovad on lukustatud edasikäigu asendisse, võib masin tahtmatult liikuda ja vigastada teid või kõrvalseisjaid.

   Pärast masinaga liikumist lukustage möödaviigu hoovad tagasikäigu asendisse.

   g333873
  5. Pöörake süütevõti asendisse RUN“ ja vabastage seisupidur, eemaldades ühe juhthoova SEISUASENDIST.

   Note: Ärge masinat käivitage.

  6. Liigutage masinat.

   Important: Lükake masinat alati käsitsi. Ärge pukseerige masinat, sest pukseerimine võib seda kahjustada.

  7. Liigutage liikumisregulaatori kange suunaga väljapoole asendisse PARKIMINE.

  8. Pöörake võti asendisse OFF“ ja eemaldage, et see akut ei kulutaks.

  9. Tõmmake mõlemad möödaviigu hoovad läbi pilude ja vajutage need lukustamiseks alla.

  Masina transportimine

  Kasutage masina transportimiseks suure jõudlusega haagist või veokit. Kasutage täislaiusega kaldteed. Veenduge, et haagisel või veokil oleksid kõik seadusega nõutud pidurid, tuled ja märgistused. Lugege hoolikalt kõiki ohutussuuniseid. Need teadmised võivad aidata teil vältida enda või kõrvalolijate vigastamist. Järgige haagisele ja masina kinnitamisele kehtivate nõuete osas kohalikke eeskirju.

  Hoiatus

  Sõitmine tänaval või teel ilma suunatuledeta, tuledeta, peegeldavate märgistusteta või aeglase sõiduki tunnusmärgita on ohtlik ja võib põhjustada kehavigastustega lõppevaid õnnetusi.

  Ärge sõitke masinaga üldkasutataval tänaval või teel.

  Haagise valimine

  Hoiatus

  Masina laadimine haagisele või veokile suurendab selle ümberminekuohtu ja võib tekitada raskeid või eluohtlikke vigastusi (Joonis 32).

  • Kasutage ainult täislaiuses kaldteed; ärge kasutage masina mõlema külje jaoks eraldi kaldteed.

  • Ärge ületage 15-kraadist nurka kaldtee ja maapinna vahel või kaldtee ja haagise või veoki vahel.

  • Veenduge, et kaldtee pikkus võrduks vähemalt neljakordse haagise või veoki platvormi kõrgusega maapinnast. See tagab, et kaldtee nurk ei ületa tasasel pinnal 15 kraadi.

  g027996

  Masina laadimine

  Hoiatus

  Masina laadimine haagisele või veokile suurendab selle ümberminekuohtu ja võib tekitada raskeid või eluohtlikke vigastusi.

  • Juhtige masinat kaldteel äärmiselt ettevaatlikult.

  • Tagurdage masinaga kaldteedest üles ja sõitke edasisuunas kaldteedest alla.

  • Vältige masinaga kaldteele sõitmisel järsku kiirendamist või aeglustamist, kuna selle tagajärjel võib masin kontrolli alt väljuda või ümber minna.

  1. Haagise kasutamisel ühendage see puksiirsõiduki külge ja kinnitage turvaketid.

  2. Võimaluse korral ühendage haagise pidurid ja tuled.

  3. Langetage kaldtee, veendudes, et kaldtee ja maapinna vaheline nurk ei ületa 15 kraadi (Joonis 32).

  4. Tagurdage masinaga kaldteest üles (Joonis 33).

   g027995
  5. Lülitage mootor välja, eemaldage võti ja liigutage juhthoovad suunaga väljapoole SEISUASENDISSE.

  6. Kinnitage masin rihmade, trosside või nööride abil eesmiste rullikrataste ja tagumise raami juurest (Joonis 34). Järgige masina kinnitamisele kehtivate nõuete osas kohalikke eeskirju.

   g027708

  Masina mahalaadimine

  1. Langetage kaldtee, veendudes, et kaldtee ja maapinna vaheline nurk ei ületa 15 kraadi (Joonis 32).

  2. Sõitke masinaga edasisuunas kaldteedest alla (Joonis 33).

  Hooldus

  Note: Masina vasaku ja parema poole tuvastamine tavalises tööasendis.

  Hoolduse ohutusteave

  • Kui jätate süütevõtme süütelukku, võib keegi kogemata mootori käivitada ja teile või kõrvalistele isikutele raskeid vigastusi tekitada. Enne hoolduse tegemist eemaldage võti süütelülitist.

  • Enne juhikohalt lahkumist tehke järgmist.

   • Parkige masin tasasele pinnasele.

   • Vabastage hoovad.

   • Rakendage seisupidur.

   • Lülitage mootor välja ja eemaldage võti.

   • Laske masina osadel enne hooldust jahtuda.

  • Ärge lubage väljaõppeta isikul masinat hooldada.

  • Hoidke käed ja jalad liikuvatest osadest ja kuumadest pindadest eemale. Võimalusel ärge teostage reguleerimisi töötava mootoriga.

  • Vabastage pingestatud komponendid ettevaatlikult pinge alt.

  • Kontrollige regulaarselt seisupidur toimimist. Vajaduse korral reguleerige ja hooldage.

  • Ärge kunagi tehke muudatusi ohutusseadmetele. Kontrollige nende nõuetekohast toimimist regulaarselt.

  • Puhastage lõikeseade, summuti, juhthoovad, murukoguja ja mootoriruum murust ja prahist, et vältida võimaliku tulekahju tekkimise ohtu.

  • Puhastage õli- ja kütuselekked ning eemaldage kütusega määrdunud praht.

  • Ärge jääge toestamisel lootma ainult mehaanilistele või hüdraulilistele tungraudadele. Kasutage masina tõstmiseks piisavate näitajatega tugipukke.

  • Hoidke kõik osad, eelkõige terade kinnitused, heas töökorras ja korralikult kinnitatud. Asendage kõik kulunud või kahjustatud sildid.

  • Enne masina parandamist ühendage kaabel aku negatiivse klemmi küljest lahti.

  • Optimaalse jõudluse tagamiseks kasutage ainult Toro originaalvaruosi ja lisaseadmeid. Teiste tootjate varuosad ja lisaseadmed võivad olla ohtlikud ning nende kasutamine võib tühistada garantii kehtivuse.

  Soovitatav hooldusgraafik

  HooldusintervallidHooldustoimingud
  Pärast esimest 5 tundi
 • Vahetage mootoriõli ja õlifilter.
 • Enne iga kasutamist või iga päev
 • Kontrollige turvalukustuse süsteemi.
 • Kontrollige, et õhufilter poleks must, lahtine ega kahjustada saanud.
 • Kontrollige mootoriõli taset.
 • Puhastage õhu sisselaske võre.
 • Kontrollige terasid.
 • Kontrollige, kas väljaviskedeflektor on kahjustada saanud.
 • Pärast iga kasutamiskorda
 • Puhastage lõikeseade, summuti, juhthoovad, murukoguja ja mootor.
 • Puhastage niiduki korpus.
 • Iga 25 tunni järel
 • Määrige rullikratta laagreid (liivastes tingimustes tihedamini).
 • Puhastage õhufiltri vahuelementi(tolmustes tingimustes tihedamini).
 • Kontrollige rehvirõhku.
 • Kontrollige, kas rihmad on kulunud või katki.
 • Iga 200 tunni järel
 • Vahetage süüteküünlad välja.
 • Vahetage jadamisi paiknev kütusefilter välja.
 • Iga 300 tunni järel
 • Kontrollige ja reguleerige klapi kliirensit. Võtke ühendust volitatud teenindusega.
 • Enne hoiulepanemist
 • Laadige aku täis ja eemaldage akukaablid.
 • Enne hoiulepanemist teostage kõik eespool loetletud hooldustoimingud.
 • Värvige üle kõik kriibitud või katteta metallpinnad.
 • Ettevaatust!

  Kui jätate süütevõtme süütelukku, võib keegi kogemata mootori käivitada ja teile või kõrvalistele isikutele raskeid vigastusi tekitada.

  Enne hoolduse tegemist seisake mootor ja eemaldage süütevõti süütelukust.

  Hoolduseelsed toimingud

  Niiduki korpuse kardina vabastamine

  Keerake kardina kaks alumist polti lõdvaks, et korpuse ülemisele osale ligi pääseda (Joonis 35).

  g295619

  Note: Pärast hooldust keerake kardina poldid alati kinni.

  Masina tõstmine

  Kasutage masina tõstmiseks tungrauda.

  Hoiatus

  Masina toetamine summuti katte peale (Joonis 36) võib kahjustada katet ja selle tagajärjel võib masin kukkuda ning vigastada teid või kõrvalseisjaid.

  Ärge tõstke või toetage masinat alumise summuti katte peale.

  g299647

  Määrimine

  Laagrite määrimine

  HooldusintervallidHooldustoimingud
  Iga 25 tunni järel
 • Määrige rullikratta laagreid (liivastes tingimustes tihedamini).
 • Määrde tüüp: liitiummääre nr 2

  1. Parkige masin tasasele maale, lülitage terade juhtlüliti välja ja liigutage juhthoovad väljapoole SEISUASENDISSE.

  2. Lülitage mootor välja, eemaldage süütevõti ja oodake kõigi liikuvate osade peatumist, enne kui töötamiskohast lahkute.

  3. Puhastage määrdeniplid (Joonis 37) lapiga.

   Note: Kraapige määrdeniplitelt maha kõik värvijäägid.

   g032432
  4. Ühendage määrdepüstol mõlema nipliga (Joonis 37).

  5. Pumbake niplitesse määret, kuni seda hakkab laagritest väljuma.

  6. Pühkige üleliigne määre ära.

  Mootori hooldus

  Mootori ohutus

  • Hoidke käed, jalad, nägu, riided ja muud kehaosad summutist ning teistest kuumadest pindadest eemal. Laske mootori osadel enne hooldust jahtuda.

  • Ärge muutke mootori regulaatori kiirust ega ületage mootori lubatud pöörlemissagedust.

  Õhufiltri hooldus

  HooldusintervallidHooldustoimingud
  Enne iga kasutamist või iga päev
 • Kontrollige, et õhufilter poleks must, lahtine ega kahjustada saanud.
 • Iga 300 tunni järel
 • Kontrollige ja reguleerige klapi kliirensit. Võtke ühendust volitatud teenindusega.
 • Note: Kui töökeskkond on erakordselt tolmune või liivane, hooldage õhufiltrit tihedamini (iga paari tunni järel).

  Vahu- ja paberelementide eemaldamine

  1. Parkige masin tasasele maale, lülitage terade juhtlüliti välja ja liigutage juhthoovad väljapoole SEISUASENDISSE.

  2. Lülitage mootor välja, eemaldage süütevõti ja oodake kõigi liikuvate osade peatumist, enne kui töötamiskohast lahkute.

  3. Puhastage õhufiltri katte ümbrus, et mustus mootorisse ei satuks.

  4. Tõstke kate üles ja keerake õhufilter mootorilt maha (Joonis 38).

   g027800g027801
  5. Eemaldage vahu- ja paberelemendid (Joonis 39).

   g027802

  Vahust õhufiltri elemendi hooldus

  HooldusintervallidHooldustoimingud
  Iga 25 tunni järel
 • Puhastage õhufiltri vahuelementi(tolmustes tingimustes tihedamini).
  1. Peske vahuelementi vedelseebi ja sooja veega. Kui element on puhas, loputage seda põhjalikult.

  2. Kuivatage elementi seda puhtas riides pigistades.

   Important: Kui vahuelement on rebenenud või kulunud, vahetage see välja.

  Paberist õhufiltri elemendi hooldus

  HooldusintervallidHooldustoimingud
  1. Koputage elementi õrnalt, et tolm eemaldada.

   Note: Kui element on väga must, vahetage paberelement välja.

  2. Kontrollige, et element ei oleks rebenenud või õline ning et kummist tihend oleks terve.

  3. Kui paberelement on kahjustada saanud, vahetage see välja.

   Important: Ärge puhastage paberelementi.

  Õhufiltri paigaldus

  1. Paigaldage vahtelement paberelemendi peale.

   Note: Kontrollige, et elemendid oleks terved.

  2. Joondage filtri avad kollektori lülidega.

  3. Keerake filter kambrisse ja kinnitage see täielikult kollektori vastu (Joonis 40).

   g228022
  4. Sulgege kate.

  Mootoriõli hooldus

  Mootoriõli spetsifikatsioonid

  Õli tüüp: pesuainega õli (API kvaliteediklass SF, SG, SH, SJ või SL)

  Karteri mahutavus: 2,4 l koos õlifiltriga

  Viskoossus: vt allolevast tabelist.

  g029683

  Mootoriõli taseme kontrollimine

  HooldusintervallidHooldustoimingud
  Enne iga kasutamist või iga päev
 • Kontrollige mootoriõli taset.
 • Note: Kontrollige õli ainult külma mootoriga.

  Important: Kui karteris on liiga vähe või liiga palju õli, võib masina käivitamine mootorit kahjustada.

  1. Parkige masin tasasele maale, lülitage terade juhtlüliti välja ja liigutage juhthoovad väljapoole SEISUASENDISSE.

  2. Lülitage mootor välja, eemaldage süütevõti ja oodake kõigi liikuvate osade peatumist, enne kui töötamiskohast lahkute.

   Note: Veenduge, et mootor oleks jahtunud, et õlil oleks aega karteripõhja voolata.

  3. Et mustus, rohulibled ja muu mootorisse ei satuks, puhastage õlivahetuskorgi ümbrus ja mõõtevarras enne selle eemaldamist (Joonis 42).

  g311705

  Mootoriõli ja õlifiltri vahetamine

  HooldusintervallidHooldustoimingud
  Pärast esimest 5 tundi
 • Vahetage mootoriõli ja õlifilter.
  1. Parkige masin tasasele pinnale, et õli saaks täielikult välja voolata.

  2. Lülitage terade juhtlüliti välja ja liigutage juhthoovad väljapoole SEISUASENDISSE.

  3. Lülitage mootor välja, eemaldage süütevõti ja oodake kõigi liikuvate osade peatumist, enne kui töötamiskohast lahkute.

  4. Tühjendage mootor õlist (Joonis 43).

   g027799g029570
  5. Vahetage mootori õlifilter (Joonis 44).

   Note: Veenduge, et õlifiltri tihend puudutaks mootorit ja pöörake siis filtrit kolme neljandikku pööret.

   g027477
  6. Valage aeglaselt voolikusse ligikaudu 80% õli ning lisage puuduv õli ettevaatlikult, kuni karter on täis (Joonis 45).

   g235264
  7. Kõrvaldage kasutatud õli kohalikus jäätmekäitluskeskuses.

  Süüteküünla hooldamine

  HooldusintervallidHooldustoimingud
  Iga 200 tunni järel
 • Vahetage süüteküünlad välja.
 • Enne süüteküünla paigaldamist veenduge, et õhuvahe keskmise ja kõrvalelektroodide vahel oleks õige. Kasutage süüteküünla eemaldamiseks ja paigaldamiseks süüteküünla võtit ning tühimike tööriista või sondi õhuvahe kontrollimiseks ja reguleerimiseks. Vajaduse korral paigaldage uus süüteküünal.

  Tüüp: Champion® RN9YC või NGK® BPR6ES

  Õhuvahe: 0,76 mm

  Süüteküünla eemaldamine

  1. Parkige masin tasasele maale, lülitage terade juhtlüliti välja ja liigutage juhthoovad väljapoole SEISUASENDISSE.

  2. Lülitage mootor välja, eemaldage süütevõti ja oodake kõigi liikuvate osade peatumist, enne kui töötamiskohast lahkute. Oodake, kuni mootor on jahtunud.

  3. Puhastage küünla aluse ümbrus, et mustus või praht mootorisse ei satuks.

  4. Eemaldage süüteküünal (Joonis 46).

   g027478

  Süüteküünla kontrollimine

  Important: Ärge puhastage süüteküünlaid. Kui süüteküünal on pealt must, õline, mõradega või elektroodid on kulunud, siis vahetage süüteküünal välja.

  Kui isolaator on kergelt pruunikas või hall, siis töötab mootor normaalselt. Must kiht isolaatoril tähendab, et õhupuhasti on must.

  Jätke õhuvaheks 0,75 mm.

  g206628

  Süüteküünla paigaldamine

  g027960

  Jahutussüsteemi puhastamine

  HooldusintervallidHooldustoimingud
  Enne iga kasutamist või iga päev
 • Puhastage õhu sisselaske võre.
  1. Parkige masin tasasele maale, lülitage terade juhtlüliti välja ja liigutage juhthoovad väljapoole SEISUASENDISSE.

  2. Lülitage mootor välja, eemaldage süütevõti ja oodake kõigi liikuvate osade peatumist, enne kui töötamiskohast lahkute.

  3. Eemaldage õhufilter mootorilt.

  4. Eemaldage mootorilt kate.

  5. Paigaldage õhufilter filtri alusele, et praht õhu sisselasketorusse ei satuks.

  6. Puhastage osad prahist ja murust.

  7. Eemaldage õhufilter ja paigaldage mootorile kate.

  8. Paigaldage õhufilter.

  Küttesüsteemi hooldus

  Oht

  Teatud tingimustes on kütus äärmiselt kergesti süttiv ja väga plahvatusohtlik. Kütusest põhjustatud tulekahju või plahvatus võib põletada teid ja teisi ning kahjustada vara.

  Kõik kütusega seotud ettevaatusabinõud leiate jaotisest Kütuse ohutus.

  Jadamisi paikneva kütusefiltri väljavahetamine

  HooldusintervallidHooldustoimingud
  Iga 200 tunni järel
 • Vahetage jadamisi paiknev kütusefilter välja.
 • Ärge kunagi pange musta filtrit tagasi kütusetorusse.

  1. Parkige masin tasasele maale, lülitage terade juhtlüliti välja ja liigutage juhthoovad väljapoole SEISUASENDISSE.

  2. Lülitage mootor välja, eemaldage süütevõti ja oodake kõigi liikuvate osade peatumist, enne kui töötamiskohast lahkute. Oodake, kuni mootor on jahtunud.

  3. Asendage filter (Joonis 49).

   Note: Veenduge, et filtri märgised järgiksid kütuse voolusuunda.

   g027939g333995

  Elektrisüsteemi hooldus

  Elektrisüsteemi ohutusteave

  • Enne masina parandamist ühendage kaabel aku negatiivse klemmi küljest lahti.

  • Laadige akut avatud ja hea ventilatsiooniga kohas, kus ei esine sädeme- või leegiohtu. Eemaldage laadija enne aku ühendamist või lahtiühendamist vooluvõrgust. Kandke kaitseriietust ja kasutage isoleeritud tööriistu.

  Aku hooldus

  Aku eemaldamine

  Hoiatus

  Aku klemmid või metallist tööriistad võivad masina metallist osadega kokku puutudes lühise tekitada ja sädemete teket põhjustada. Sädemed võivad põhjustada akugaaside plahvatamise, tuues kaasa kehavigastuse.

  • Aku eemaldamisel või paigaldamisel ärge laske klemmidel puutuda kokku masina ühegi metallosaga.

  • Ärge laske metallist tööriistadel aku klemmide ja masina metallist osade vahel lühist tekitada.

  1. Parkige masin tasasele maale, lülitage terade juhtlüliti välja ja liigutage juhthoovad väljapoole SEISUASENDISSE.

  2. Lülitage mootor välja, eemaldage süütevõti ja oodake kõigi liikuvate osade peatumist, enne kui töötamiskohast lahkute.

  3. Akule ligipääsemiseks tõstke istet.

  4. Eemaldage negatiivne (must) kaabel akuklemmi küljest (Joonis 50).

   Note: Hoidke kõik kinnitused alles.

   Hoiatus

   Viga kaablite aku küljest eemaldamisel võib kahjustada masinat ja kaableid, põhjustades sädemeid. Sädemed võivad põhjustada akugaaside plahvatamise, tuues kaasa kehavigastuse.

   • Eemaldage esimesena negatiivne (must) akukaabel ja alles seejärel positiivne (punane) kaabel.

   • Ühendage esimesena positiivne (punane) akukaabel ja alles seejärel negatiivne (must) kaabel.

  5. Libistage kummist kate positiivselt (punast) kaablilt maha.

  6. Eemaldage positiivne (punane) akukaabel akuklemmi küljest (Joonis 50).

   Note: Hoidke kõik kinnitused alles.

  7. Eemaldage aku kinnitus (Joonis 50) ja tõstke aku akuhoidikust välja.

   g293472

  Aku laadimine

  HooldusintervallidHooldustoimingud
  Enne hoiulepanemist
 • Laadige aku täis ja eemaldage akukaablid.
  1. Võtke aku kerest välja; vt jaotist Aku eemaldamine.

  2. Laadige akut vähemalt üks tund voolutugevusega 6 kuni 10 A.

   Note: Ärge akut üle laadige.

  3. Kui aku on täis laetud, võtke laadija pistikupesast välja ja seejärel eemaldage akulaadija juhtmed akuklemmide küljest (Joonis 51).

   g000538

  Aku paigaldamine

  1. Asetage aku hoidikusse (Joonis 50).

  2. Kinnitage varem eemaldatud kinnituste abil positiivne (punane) akukaabel positiivse (+) akuklemmi külge.

  3. Kinnitage varem eemaldatud kinnituste abil negatiivne akukaabel negatiivse (–) akuklemmi külge.

  4. Libistage punane akuklemmi kate positiivse (punane) akuklemmi peale.

  5. Kinnitage aku kinnituse abil (Joonis 50).

  6. Laske iste alla.

  Kaitsmete vahetamine

  Elektrisüsteemil on kaitsmed. Need ei vaja hooldust, aga kui kaitse läbi põleb, kontrollige, kas komponendil/vooluringis on tõrkeid või lühis.

  Kaitsme tüüp:

  • Peakaitse: F1 (25 A, kahvelkaitse)

  • Laadimisahela kaitse: F2 (15 A, kahvelkaitse)

  1. Parkige masin tasasele maale, lülitage terade juhtlüliti välja ja liigutage juhthoovad väljapoole SEISUASENDISSE.

  2. Lülitage mootor välja, eemaldage süütevõti ja oodake kõigi liikuvate osade peatumist, enne kui töötamiskohast lahkute.

  3. Kaitsmetele ligipääsemiseks tõstke istet.

  4. Kaitsme vahetamiseks tõmmake kaitse välja (Joonis 52).

   g293931
  5. Laske iste alla.

  Ajamisüsteemi hooldus

  Rehvirõhu kontrollimine

  HooldusintervallidHooldustoimingud
  Iga 25 tunni järel
 • Kontrollige rehvirõhku.
 • Hoidke eesmiste ja tagumiste rehvide rõhk ettenähtud tasemel. Ebaühtlane rehvirõhk võib põhjustada ebaühtlast niitmist. Kontrollige rehvirõhku ventiilist (Joonis 53). Rõhu kõige täpsema näidu saamiseks kontrollige rehve külmalt.

  Täitke eesmine rullikratas rõhuni 2,06 baari või ratta küljel näidatud rõhuni; valige neist kahest madalam rõhk.

  Täitke tagumised rehvid rõhuni 0,9 baari.

  g000554

  Elektriliste pidurite vabastamine

  Elektriliste pidurite käsitsi vabastamiseks pöörake pidurite ühendvarrast ettepoole. Seejärel elektriline pidur lähtestatakse.

  1. Pöörake võti asendisse OFF“ või ühendage aku lahti.

  2. Keerake niiduki korpuse kardinat korpuse küljes hoidvad kaks alumist polti lahti. Vt jaotist Niiduki korpuse kardina vabastamine.

  3. Leidke elektrilisel piduril telg, mille külge on ühendatud piduri ühendvarras (Joonis 54).

  4. Piduri vabastamiseks pöörake telge ettepoole.

  5. Keerake niiduki korpuse kardinat korpuse küljes hoidvad kaks alumist polti kinni. Vt jaotist Niiduki korpuse kardina vabastamine.

  g294417

  Suuna reguleerimine

  Kui sõidate masinaga täiskiirusel üle tasase pinna ja masin kisub ühele poole, tuleb suunda reguleerida.

  Kui masin kisub vasakule, reguleerige paremat juhthooba; kui masin kisub paremale, reguleerige vasakut juhthooba.

  Note: Suunda saab reguleerida vaid edasi sõitmiseks.

  1. Parkige masin tasasele maale, lülitage terade juhtlüliti välja ja liigutage juhthoovad väljapoole SEISUASENDISSE.

  2. Lülitage mootor välja, eemaldage süütevõti ja oodake kõigi liikuvate osade peatumist, enne kui töötamiskohast lahkute.

  3. Leidke suunareguleerimise polt reguleerimist vajava juhthoova lähedalt (Joonis 55).

   Note: Tõstke istet, et reguleerimispoldile paremini ligi saada.

  4. Keerake polti, et konkreetse ratta kiirust alandada.

   Note: Väikeste muudatuste puhul keerake polti vähesel määral.

   g294926
  5. Käivitage masin ja sõitke otse mööda tasast pinda nii, et juhthoovad on täielikult edasikäigu asendis ja kontrollige, kas masin sõidab otse. Vajaduse korral korrake protseduuri.

  Rihma hooldus

  Rihmade kontrollimine

  HooldusintervallidHooldustoimingud
  Iga 25 tunni järel
 • Kontrollige, kas rihmad on kulunud või katki.
 • Kui rihm on kulunud, asendage see. Kulunud rihmast annab märku vinguv heli, libisevad terad niitmise ajal ning narmendavad otsad, põletusmärgid ja praod rihmal.

  Niiduki rihma asendamine

  Kulunud rihmast annab märku vinguv heli, libisevad terad niitmise ajal ning narmendavad otsad, põletusmärgid ja praod rihmal. Kui märkate üht neist märkidest, vahetage niiduki rihm välja.

  1. Parkige masin tasasele maale, lülitage terade juhtlüliti välja ja liigutage juhthoovad väljapoole SEISUASENDISSE.

  2. Lülitage mootor välja, eemaldage süütevõti ja oodake kõigi liikuvate osade peatumist, enne kui töötamiskohast lahkute.

  3. Seadke niiduk kõige madalamale lõikekõrgusele (38 mm).

  4. Keerake kruvid lahti ja eemaldage rihmaratta kate (Joonis 56).

   g295766
  5. Keerake niiduki korpuse kardinat korpuse küljes hoidvad kaks alumist polti lahti. Vt jaotist Niiduki korpuse kardina vabastamine.

  6. Eemaldage vedru eemaldamise tööriistaga (Toro osa nr 92-5771) tühikäigu vedru korpuse konksult, et tühikäigu rihmaratas pinge alt vabastada ja keerake rihm ratastelt maha (Joonis 57).

   Hoiatus

   Vedru on pinge all ja võib põhjustada kehavigastusi.

   Olge rihma eemaldades ettevaatlik.

   g295655
  7. Sättige uus rihm ümber mootori ja niiduki rihmarataste (Joonis 57).

  8. Paigaldage vedru eemaldamise tööriistaga (Toro osa nr 92-5771) tühikäigu vedru korpuse konksule nii, et tühikäigu rihmaratas ja niiduki rihm (Joonis 57) oleksid pinge all.

  9. Keerake niiduki korpuse kardinat korpuse küljes hoidvad kaks alumist polti kinni. Vt jaotist Niiduki korpuse kardina vabastamine.

  10. Paigaldage rihmaratta katted.

  Niiduki hooldus

  Terade ohutusteave

  • Kontrollige terasid regulaarselt kulumise ja kahjustuste suhtes.

  • Olge terasid kontrollides tähelepanelik. Mähkige midagi ümber terade või kandke kindaid; olge terasid hooldades ettevaatlik. Kahjustatud terasid võib ainult asendada. Ärge neid kunagi sirgendage või keevitage.

  • Mitmeteraliste masinate puhul olge ettevaatlik, kuna ühe tera pöörlemine võib põhjustada ka teiste terade pöörlemist.

  • Asendage kulunud või vigastatud lõiketerad ja poldid tasakaalu säilitamiseks tervikkomplektina.

  Lõiketerade hooldamine

  Niitmise kõrge kvaliteedi tagamiseks hoidke terad teravana. Mugava teritamise ja vahetamise tagamiseks hoidke varuterad käepärast.

  Enne terade kontrollimist või hooldamist

  1. Parkige masin tasasele maale, lülitage terade juhtlüliti välja ja liigutage juhthoovad väljapoole SEISUASENDISSE.

  2. Lülitage mootor välja, eemaldage võti ja võtke süüteküünla juhtmed süüteküünalde küljest lahti.

  Terade kontrollimine

  HooldusintervallidHooldustoimingud
  Enne iga kasutamist või iga päev
 • Kontrollige terasid.
  1. Vaadake üle lõikeservad (Joonis 58).

  2. Kui servad pole teravad või kui neil on täkkeid, eemaldage tera ja teritage seda; vt jaotist Terade teritamine.

  3. Kontrollige terasid, eelkõige kaardus osa.

  4. Kui märkate selles piirkonnas mõrasid, kulumist või sinna tekkivat pilu, paigaldage kohe uus tera (Joonis 58).

   g006530

  Terade sirguse kontrollimine

  Note: Järgneva toimingu jaoks peab masin tasasel pinnal olema.

  1. Tõstke niiduki korpus lõikekõrguse kõrgeimasse asendisse.

  2. Kandke kindlasti paksema polstriga kindaid või muid asjakohaseid kätekaitsevahendeid. Pöörake tera aeglaselt asendisse, mis võimaldab teil mõõta lõikeserva ja tasase pinna vahelist kaugust (Joonis 59).

   g014972
  3. Mõõtke tera otsast kuni tasase pinnani (Joonis 60).

   g014973
  4. Pöörake sama tera 180 kraadi nii, et vastassuunaline lõikeserv on nüüd samas asendis (Joonis 61).

   g014974
  5. Mõõtke tera otsast kuni tasase pinnani (Joonis 62).

   Note: Erinevus ei tohiks olla suurem kui 3 mm.

   g014973
   1. Juhul kui A ja B vaheline erinevus on suurem kui 3 mm, asendage tera uue teraga; vt jaotisi Terade eemaldamine ja Terade paigaldamine.

    Note: Kui kõver tera asendatakse uue teraga ja saadud mõõtmistulemus ületab jätkuvalt 3 mm, võib kõver olla hoopis teravõll. Hoolduse jaoks võtke ühendust volitatud teenindusega.

   2. Kui erinevus jääb lubatud piiridesse, jätkake järgmise teraga.

  6. Korrake seda toimingut iga teraga.

  Terade eemaldamine

  Vahetage terad välja siis, kui need tabavad kõva eset või kui tera on tasakaalust väljas või kõver.

  1. Hoidke tera selle otsast kinni kaltsu või paksema polstriga kindaga.

  2. Eemaldage tera võlli pealt tera polt, kumer seib ja tera (Joonis 63).

   g027833

  Terade teritamine

  1. Kasutage tera mõlema otsa lõikeserva teritamiseks viili (Joonis 64).

   Note: Säilitage algne nurk.

   Note: Tera säilitab oma tasakaalu siis, kui mõlemalt lõikeservalt eemaldatakse võrdne kogus materjali.

   g000552
  2. Kontrollige tera tasakaalu tera tasakaalustaja abil (Joonis 65).

   Note: Kui tera jääb horisontaalasendisse, on see tasakaalus ja seda võib kasutada.

   Note: Kui tera pole tasakaalus, viilige maha veidi metalli, kuid seda ainult laba piirkonnast (Joonis 64).

   g000553
  3. Korrake seda toimingut, kuni tera on tasakaalustatud.

  Terade paigaldamine

  1. Paigaldage tera võllile (Joonis 63).

   Important: Õige niitmise tagamiseks peab tera kaarjas osa olema suunatud niiduki sisemuse poole.

  2. Paigaldage kumer seib (kumer külg tera suunas) ja tera polt (Joonis 63).

  3. Keerake tera kinnituspolt kinni pingutusmomendiga 81 kuni 108 N·m.

  Niiduki korpuse loodimine

  Iga kord, kui paigaldate midagi niidukile või kui märkate murul ebatasast lõiget, kontrollige, kas niiduki korpus on loodis.

  Enne loodimist kontrollige üle niiduki terad ning eemaldage ja asendage kõik kõverad terad; enne jätkamist vt jaotist Lõiketerade hooldamine.

  Kõigepealt loodige niiduk küljelt-küljele, seejärel reguleerige eest-taha kallet.

  Nõuded

  Küljelt-küljele loodisoleku kontrollimine

  1. Parkige masin tasasele pinnasele, lülitage tera reguleerija (PTO) välja ja liigutage juhthoovad väljapoole SEISUASENDISSE.

  2. Lülitage mootor välja, eemaldage süütevõti ja oodake kõigi liikuvate osade peatumist, enne kui töötamiskohast lahkute.

  3. Seadke lõikekõrguseks 76 mm.

  4. Keerake terasid ettevaatlikult küljelt küljele.

  5. Mõõtke terade välise tipu kaugus maapinnast (Joonis 66).

   Note: Kui mõõdud erinevad enam kui 5 mm, tuleb masinat reguleerida; vt jaotist Küljelt-küljele loodimine.

   g294044

  Terade eest-taha kalde kontrollimine

  Iga kord, kui niidukit paigaldate, kontrollige terade eest-taha kallet. Kui niiduki esiots on rohkem kui 7,9 mm madalam kui tagumine ots, tuleb terade nurka reguleerida.

  1. Parkige masin tasasele pinnasele, lülitage tera reguleerija (PTO) välja ja liigutage juhthoovad väljapoole SEISUASENDISSE.

  2. Lülitage mootor välja, eemaldage süütevõti ja oodake kõigi liikuvate osade peatumist, enne kui töötamiskohast lahkute.

  3. Seadke lõikekõrguseks 76 mm.

  4. Keerake terasid ettevaatlikult, et need oleksid suunaga eest taha (Joonis 67).

  5. Mõõtke eesmise tera tipu ja tagumise tera tipu kaugused maapinnast (Joonis 67).

   Note: Kui eesmise tera tipp ei ole tagumise tera tipust 1,6 kuni 7,9 mm madalamal, jätkake protseduuriga Terade eest-taha kalde reguleerimine.

   g294046

  Küljelt-küljele loodimine

  1. Minge masina vasakule küljele.

  2. Seadke lõikekorpuse tugirattad ülemistesse aukudesse või eemaldage need täielikult; vt jaotist Lõikekorpuse rataste reguleerimine.

  3. Seadke lõikekõrguseks 76 mm; vt jaotist Lõikekõrguse reguleerimine.

  4. Asetage kaks 6,6 cm paksust plokki korpuse eesmise serva külgede alla, aga mitte lõikekorpuse tugirataste kronsteinide alla (Joonis 68).

  5. Asetage kaks 7,3 cm paksust plokki korpuse tagumise serva külgede alla (Joonis 68).

   g294196
  6. Eemaldage tihvt ja seib tõstevarre alumisest august (Joonis 69).

   g294197
  7. Keerake lõikekõrguse plaat teise auku, nii et see toetab niiduki korpuse raskust (Joonis 70).

   g294195
  8. Paigaldage seib ja tihvt (Joonis 70).

  9. Korrake samme 6 kuni 8 ka masina teisel küljel.

  10. Kontrollige uuesti küljelt-küljele asetust; korrake protseduuri kuniks mõõtetulemused on sobivad.

  11. Reguleerige niiduki korpuse eest-taha kallet, mõõtes eest-taha terade kallet; vt jaotist Terade eest-taha kalde reguleerimine.

  Terade eest-taha kalde reguleerimine

  1. Keerake niiduki ees olevat reguleerimismutrit (Joonis 71).

   g294471
  2. Niiduki korpuse esiosa tõstmiseks pingutage reguleerimismutrit.

  3. Niiduki korpuse esiosa langetamiseks lõdvendage reguleerimismutrit.

  4. Pärast reguleerimist kontrollige uuesti eest-taha kallet ning jätkake reguleerimismutri seadmist kuni eesmise tera tipp on tagumisest terast 1,6 kuni 7,9 mm madalamal; vt jaotist Terade eest-taha kalde kontrollimine.

  5. Kui terade eest-taha kalle on õige, kontrollige uuesti küljelt-küljele kallet; vt jaotist Küljelt-küljele loodisoleku kontrollimine.

  Niiduki korpuse eemaldamine

  1. Parkige masin tasasele pinnasele, lülitage tera reguleerija (PTO) välja ja liigutage juhthoovad väljapoole SEISUASENDISSE.

  2. Lülitage mootor välja, eemaldage süütevõti ja oodake kõigi liikuvate osade peatumist, enne kui töötamiskohast lahkute.

  3. Seadke lõikekõrguse hoob kõige madalamasse asendisse.

  4. Keerake niiduki korpuse kardinat korpuse küljes hoidvad kaks alumist polti lahti. Vt jaotist Niiduki korpuse kardina vabastamine.

  5. Eemaldage tihvt eesmiselt toetuskangilt ja eemaldage kang korpuse kronsteinilt (Joonis 72).

   g366001
  6. Langetage ettevaatlikult niiduki korpuse eesmine ots maapinnale.

  7. Eemaldage korpuse ühelt küljelt seib ja tihvt (Joonis 73).

   g295768
  8. Eemaldage korpuse tõstmise hoob korpuselt (Joonis 73).

  9. Korrake samme 7 ja 8 ka masina teisel küljel.

  10. Libistage niiduki korpus tahapoole, et niiduki rihm mootori rihmarattalt eemaldada.

  11. Libistage niiduki korpus masina alt välja.

   Note: Hoidke kõik masinaosad alles.

  Niiduki korpuse paigaldamine

  1. Parkige masin tasasele pinnasele, lülitage tera reguleerija (PTO) välja ja liigutage juhthoovad väljapoole SEISUASENDISSE.

  2. Lülitage mootor välja, eemaldage süütevõti ja oodake kõigi liikuvate osade peatumist, enne kui töötamiskohast lahkute.

  3. Libistage niiduk masina alla.

  4. Seadke lõikekõrguse hoob kõige madalamasse asendisse.

  5. Tõstke masina ühel küljel niiduki korpuse tagaots üles ja paigaldage korpuse tõstmise hoob korpusele (Joonis 73).

  6. Paigaldage korpuse tõstmise hoob seibi ja tihvti abil (Joonis 73).

  7. Korrake samme 5 ja 6 ka masina teisel küljel.

  8. Kinnitage eesmine toetuskang splindi ja tihvti abil niiduki korpusele (Joonis 72).

  9. Paigaldage niiduki rihm mootori rihmarattale; vt jaotist Niiduki rihma asendamine.

  10. Keerake niiduki korpuse kardinat korpuse küljes hoidvad kaks alumist polti kinni; vt jaotist Niiduki korpuse kardina vabastamine.

  Väljaviskedeflektori vahetamine

  HooldusintervallidHooldustoimingud
  Enne iga kasutamist või iga päev
 • Kontrollige, kas väljaviskedeflektor on kahjustada saanud.
 • Hoiatus

  Masin võib katmata väljaviskeavast esemeid välja heita ning teile või kõrvalseisjatele vigastusi tekitada. Samuti võib toimuda kokkupuude teraga.

  Ärge kunagi kasutage masinat ilma väljaviskedeflektori, väljaviske katte või murukogumissüsteemita.

  1. Eemaldage niiduki alt varda küljest mutter (3/8") (Joonis 74).

   g298422
  2. Libistage varras lühikesest eraldajast, vedrust, vaheseinast ja väljaviskedeflektorist välja (Joonis 74).

  3. Eemaldage kahjustatud või kulunud väljaviskedeflektor ja vahesein.

  4. Paigaldage uus väljaviskedeflektor ja vahesein (Joonis 74).

  5. Libistage varda sirge ots läbi tagumise väljaviskedeflektori tapi ja vaheseina.

  6. Asetage vedru vardale, otsad allapoole, väljaviskedeflektori tappide vahele.

  7. Libistage varras läbi vaheseina ja teise väljaviskedeflektori tapi (Joonis 74).

  8. Sisestage väljaviskedeflektori ees olev varras lühikesse eraldajasse korpusel.

  9. Kinnitage varda tagumine ots mutriga (3/8") niidukile; vt Joonis 74.

   Important: Väljaviskedeflektori vedru peab olema alumises asendis. Tõstke deflektorit ja kontrollige, et see kinnituks alumisse asendisse.

  Puhastamine

  Niiduki korpuse alumise külje pesemine

  HooldusintervallidHooldustoimingud
  Pärast iga kasutamiskorda
 • Puhastage niiduki korpus.
 • Important: Masinat võib pesta õrnatoimelise puhastusvahendi ja veega. Ärge kasutage survepesu. Ärge kasutage liiga palju vett, eelkõige juhtpaneeli, istmealuse, hüdraulikapumpade ja mootorite lähedal.

  Peske lõikekorpuse alumist külge pärast igat kasutuskorda, et vältida sinna rohu kogunemist ja tagada parem multšimine ning lõigatud rohu hajutamine.

  1. Parkige masin tasasele pinnasele, lülitage tera reguleerija (PTO) välja ja liigutage juhthoovad väljapoole SEISUASENDISSE.

  2. Lülitage mootor välja, eemaldage süütevõti ja oodake kõigi liikuvate osade peatumist, enne kui töötamiskohast lahkute.

  3. Kinnitage vooliku ühendus niiduki pesutoru külge ja keerake vesi kõrgele survele (Joonis 75).

   Note: Määrige pesutoru O-rõnga peale vaseliini, et voolik selle külge paremini kinnituks ja et kaitsta O-rõngast.

   g020098
  4. Seadke niiduk kõige madalamale lõikekõrgusele.

  5. Istuge istmele ja käivitage mootor.

  6. Lülitage sisse terade juhtlüliti ja laske niidukil üks kuni kolm minutit töötada.

  7. Lülitage terade juhtlüliti välja, lülitage mootor välja, eemaldage süütevõti ja oodake kõigi liikuvate osade peatumist.

  8. Keerake vesi kinni ja eemaldage ühendus pesutorult.

   Note: Kui niiduk ei ole esimese pesu järel puhas, leotage seda ja laske sel 30 minutit seista. Seejärel korrake protseduuri.

  9. Pange niiduk uuesti üheks kuni kolmeks minutiks tööle ja eemaldage liigne vesi.

   Hoiatus

   Katkine või puuduv pesutoru võib põhjustada esemete heitmist või kontakti teraga. Kontakt teraga või lendlev praht võib põhjustada vigastusi või surma.

   • Asendage katkine või kadunud pesutoru kohe, enne kui masinat uuesti kasutate.

   • Ärge kunagi pange käsi või jalgu niiduki alla või läbi masina avade.

  Jäätmete kõrvaldamine

  Mootoriõli, akud, hüdrauliline vedelik ja mootori jahutusvedelik saastavad keskkonda. Kõrvaldage need riiklike ja kohalike eeskirjade kohaselt.

  Hoiulepanemine

  Hoiustamise ohutusteave

  • Enne juhikohalt lahkumist lülitage mootor välja, eemaldage süütevõti ja oodake, kuni kõik liikuvad osad on seisma jäänud. Enne seadistamist, hooldamist, puhastamist või hoiustamist laske masinal jahtuda.

  • Ärge hoiustage masinat või kütust lahtise tule lähedal ega eemaldage kütust toas või suletud haagises.

  • Ärge hoiustage masinat ega kütuseanumat kohas, kus esineb lahtist leeki, sädemeid või süüteleeki, näiteks veeboileril või muul seadmel.

  Puhastamine ja hoiundamine

  1. Parkige masin tasasele pinnasele, lülitage tera reguleerija (PTO) välja ja liigutage juhthoovad väljapoole SEISUASENDISSE.

  2. Lülitage mootor välja, eemaldage süütevõti ja oodake kõigi liikuvate osade peatumist, enne kui töötamiskohast lahkute.

  3. Eemaldage muru, pori ja mustus kõigilt masina välistelt osadelt, eelkõige mootorilt ja hüdraulikasüsteemilt. Puhastage mustus ja sõklad mootori silindri ribide pealt ja puhuri korpuselt.

   Important: Masinat võib pesta õrnatoimelise puhastusvahendi ja veega. Ärge kasutage survepesu. Ärge kasutage liiga palju vett, eelkõige juhtpaneeli, hüdraulikapumpade ja mootorite lähedal.

  4. Kontrollige seisupidur toimimist; vt jaotist Seisuasend.

  5. Hooldage õhupuhastit; vt jaotist Õhufiltri hooldus.

  6. Määrige masinat; vt jaotist Määrimine.

  7. Vahetage õli karteris; vt jaotist Mootoriõli ja õlifiltri vahetamine.

  8. Kontrollige rehvirõhku, vt jaotist Rehvirõhu kontrollimine.

  9. Laadige akut; vt jaotis Aku laadimine.

  10. Hoiustades masinat akut maha võtmata, võtke negatiivne (must) kaabel aku küljest lahti.

  11. Kraapige niiduki alt maha sinna kogunenud ja kõvasti kinni jäänud muru ja mustus ning peske masinat voolikuga.

   Note: Pärast pesu laske masinal kaks kuni viis minutit kõrgetel pööretel ja sisselülitatud terade juhtlülitiga (PTO) töötada.

  12. Kontrollige tera seisukorda; vt jaotist Lõiketerade hooldamine.

  13. Masina hoiustamiseks üle 30 päeva tehke järgmised ettevalmistused.

   1. Lisage värskele kütusele bensiini stabilisaatorit / omaduste parandajat. Järgige bensiini stabilisaatori tootja juhiseid. Ärge kasutage alkoholipõhist (etanooli või metanooliga) stabilisaatorit.

   2. Laske mootoril viis minutit töötada, et kütus kütusesüsteemi laiali valguks.

   3. Lülitage mootor välja, laske sel jahtuda ning tühjendage kütusepaak pumbaga sifooni abil või kasutage mootorit kuni see seisma jääb.

   4. Kõrvaldage kütus nõuetekohaselt. Taaskasutage kütust vastavalt kohalikele eeskirjadele.

    Important: Ärge hoiustage kütuse stabilisaatorit / omaduste parandajat sisaldavat kütust pikemaks perioodiks kui tootja poolt on soovitatud.

  14. Eemaldage süüteküünlad ja kontrollige nende seisukorda; vt jaotist Süüteküünla hooldamine. Kui süüteküünlad on eemaldatud, valage 30 ml mootoriõli süüteküünla auku. Käivitage starteri abil mootor ja laske õlil silindrisse valguda. Paigaldage süüteküünlad. Ärge paigaldage süüteküünalde juhet.

  15. Kontrollige ja pingutage kõiki kinnitusi. Parandage või asendage kõik kahjustatud osad.

  16. Värvige kõik kriimustatud või paljad metallpinnad. Värv on saadaval volitatud hooldusfirmas.

  17. Hoiustage masinat puhtas ja kuivas garaažis või hoiukohas. Eemaldage süütevõti süütelukust ja hoidke seda lastele või muudele volitamata kasutajatele kättesaamatus kohas. Kaitsmiseks ja puhtana hoidmiseks katke masin kinni.

  Aku hoiustamine

  1. Laadige aku täis.

  2. Laske akul 24 tundi seista, siis mõõtke akupinget.

   Note: Kui akupinge on alla 12,6 V, korrake samme 1 ja 2.

  3. Ühendage kaablid aku küljest lahti.

  4. Kontrollige pinget perioodiliselt ja veenduge, et akupinge oleks 12,4 V või rohkem.

   Note: Kui akupinge on alla 12,4 V, korrake samme 1 ja 2.

  Nõuanded aku hoiustamiseks

  Kui hoiustate aku masinast eraldi, toimige järgmiselt.

  • Hoiustage akut jahedas kuivas kohas püstiasendis.

  • Kui akud ei ole karpides, ärge asetage neid üksteise otsa.

  • Ärge ladustage rohkem kui kolm akut üksteise otsa (eratarbeks mõeldud akude puhul mitte rohkem kui kaks).

  • Kontrollige märga akut iga nelja kuni kuue kuu järel ja vajaduse korral laadige seda.

  • Enne aku paigaldamist mõõtke ja laadige seda.

  Veaotsing

  ProblemPossible CauseCorrective Action
  Kütusepaagil on kokkuvarisemise märgid või masin näitab tihti, et kütus on otsakorral.
  1. Õhufiltri paberelement on ummistunud.
  1. Puhastage paberelement.
  Mootor kuumeneb üle.
  1. Mootor on üle koormatud.
  2. Õli tase karteris on madal.
  3. Jahutusribid ja õhutustorud mootori korpuse all on ummistunud.
  4. Õhufilter on must.
  5. Kütusesüsteemis on mustus, vesi või liisunud kütus.
  1. Alandage teekonnakiirust.
  2. Lisage karterisse mootoriõli.
  3. Eemaldage takistus jahutusribidest ja õhutustorudest.
  4. Puhastage või vahetage õhufilter välja.
  5. Võtke ühendust volitatud teenindusega
  Starter ei käivitu.
  1. Terade juhtlüliti on sisse lülitatud.
  2. Juhthoovad ei ole seisuasendis.
  3. Aku on tühi.
  4. Elektriühendused on roostetanud või lahti.
  5. Kaitse on läbi põlenud.
  6. Relee või lüliti on kahjustada saanud.
  1. Lülitage tera reguleerija välja.
  2. Liigutage liikumisregulaatori kange suunaga väljapoole asendisse parkimine.
  3. Laadige aku.
  4. Kontrollige elektriühendusi.
  5. Asendage kaitse.
  6. Võtke ühendust volitatud teenindusega.
  Mootor ei käivitu, käivitub vaevaliselt või sureb välja.
  1. Kütusepaak on tühi.
  2. Õhuklapp (kui saadaval) pole sees.
  3. Õhufilter on must.
  4. Süüteküünla juhtmed on lahtised või lahti ühendatud.
  5. Süüteküünal on mõlkis, määrdunud või sädevahe on vale.
  6. Kütusefiltris on mustus.
  7. Kütusesüsteemis on mustus, vesi või liisunud kütus.
  8. Kütusepaagis on vale kütus.
  9. Õli tase karteris on madal.
  1. Täitke kütusepaak.
  2. Lülitage õhuklapp sisse.
  3. Puhastage või vahetage õhufilter välja.
  4. Paigaldage juhtmed süüteküünla külge.
  5. Paigaldage uus õige sädevahega süüteküünal.
  6. Vahetage kütusefilter välja.
  7. Võtke ühendust volitatud teenindusega.
  8. Tühjendage paak ja täitke see õige kütusega.
  9. Lisage karterisse mootoriõli.
  Mootor kaotab võimsust.
  1. Mootor on üle koormatud.
  2. Õhufilter on must.
  3. Õli tase karteris on madal.
  4. Jahutusribid ja õhutustorud mootori korpuse all on ummistunud.
  5. Süüteküünal on mõlkis, määrdunud või sädevahe on vale.
  6. Kütusepaagi ventilaator on ummistunud.
  7. Kütusefiltris on mustus.
  8. Kütusesüsteemis on mustus, vesi või liisunud kütus.
  9. Kütusepaagis on vale kütus.
  1. Alandage teekonnakiirust.
  2. Puhastage õhufiltri element.
  3. Lisage karterisse mootoriõli.
  4. Eemaldage takistus jahutusribidest ja õhutustorudest.
  5. Paigaldage uus õige sädevahega süüteküünal.
  6. Võtke ühendust volitatud teenindusega.
  7. Vahetage kütusefilter välja.
  8. Võtke ühendust volitatud teenindusega.
  9. Võtke ühendust volitatud teenindusega.
  Masin ei sõida.
  1. Möödaviiguklapid on lahti.
  2. Veorihmad on kulunud, lõdvad või katki.
  3. Veorihmad on rihmaratastelt maha tulnud.
  4. Käigukast ei tööta.
  1. Sulgege pukseerimisventiilid.
  2. Võtke ühendust volitatud teenindusega.
  3. Võtke ühendust volitatud teenindusega.
  4. Võtke ühendust volitatud teenindusega.
  Masin vibreerib ebaloomulikult.
  1. Lõiketera(d) on kõver(ad) või tasakaalustamata.
  2. Tera kinnituspolt on lahti.
  3. Mootori kinnitusmutrid logisevad.
  4. Mootori rihmaratas, tühikäigu rihmaratas või tera rihmaratas on lõtv.
  5. Mootori rihmaratas on kahjustada saanud.
  6. Teravõll on kõver.
  7. Mootori kinnitus on lahti või kulunud.
  1. Paigaldage uus lõiketera / uued lõiketerad.
  2. Pingutage tera kinnituspolti.
  3. Pingutage mootori kinnitusmutreid.
  4. Pingutage vastavat rihma.
  5. Võtke ühendust volitatud teenindusega.
  6. Võtke ühendust volitatud teenindusega.
  7. Võtke ühendust volitatud teenindusega.
  Lõikekõrgus on ebaühtlane.
  1. Tera on nüri.
  2. Lõiketera(d) on kõver(ad).
  3. Niiduk ei ole loodis.
  4. Lõikekorpuse ratas (kui saadaval) paikneb valesti.
  5. Niiduki korpuse alumine külg on määrdunud.
  6. Rehvirõhk on vale.
  7. Teravõll on kõver.
  1. Teritage tera(sid).
  2. Paigaldage uus lõiketera / uued lõiketerad.
  3. Loodige niiduk küljelt küljele ja eest taha.
  4. Reguleerige lõikekorpuse ratta kõrgust.
  5. Puhastage niiduki korpuse alumine külg.
  6. Reguleerige rehvirõhku.
  7. Võtke ühendust volitatud teenindusega.
  Terad ei pöörle.
  1. Veorihm on kulunud, lõtv või katki.
  2. Veorihm on rihmarattalt maha tulnud.
  3. Terade juhtlüliti (PTO) või -sidur on vigane.
  4. Niiduki rihm on kulunud, lõtv või katki.
  1. Paigaldage uus veorihm.
  2. Paigaldage veorihm; õige asendi jaoks jälgige reguleerimisvardaid ja rihmajuhte.
  3. Võtke ühendust volitatud teenindusega.
  4. Paigaldage uus niiduki rihm.

  Skeemid

  Elektriskeem – 139–2356

  g307974