Ievads

Šo rotējošā asmens braucamo zālienu pļāvēju ir paredzēts izmantot dzīvojamo māju īpašniekiem. Tas primāri ir veidots labi uzturētu zālienu zāles pļaušanai. Tas nav veidots, lai grieztu krūmājus, pļautu zāli un citas kultūras gar lielceļiem, vai izmantošanai lauksaimniecībā.

Rūpīgi izlasiet šo informāciju, lai zinātu, kā pareizi ekspluatēt un uzturēt savu produktu un izvairīties no ievainojumiem un produkta bojājumiem. Jūs esat atbildīgs par produkta drošu un pareizu ekspluatāciju.

Apmeklējiet www.Toro.com, lai iegūtu plašāku informāciju, tostarp drošības padomus, un ekspluatācijas apmācību materiālus, informāciju par piederumiem, saņemtu palīdzību atrast izplatītāju vai reģistrētu savu produktu.

Ikreiz, kad jums ir nepieciešams pakalpojums, oriģinālās Toro daļas, vai papildu informācija, sazinieties ar pilnvarota servisa dīleri vai Toro klientu servisu un sagatavojiet informāciju par sava produkta modeļa un sērijas numuru. Zīmējums 1 norāda modeļa un sērijas numuru atrašanās vietu uz izstrādājuma. Ierakstiet numurus paredzētajās ailēs.

Important: Ar savu mobilo ierīci jūs varat noskenēt QR kodu uz sērijas numura uzlīmes (ja ir), lai piekļūtu garantijai, daļām un citai izstrādājuma informācijai.

g297254

Ierakstiet produkta modeli un sērijas numuru lauciņā tālāk:

Drošības brīdinājuma simbols (Zīmējums 2) parādās gan šajā rokasgrāmatā, gan uz mašīnas, lai identificētu svarīgus drošības ziņojumus, kuri jums jāievēro, lai izvairītos no negadījumiem. Šis simbols parādīsies ar vārdu Briesmas, Brīdinājums vai Uzmanību.

 • Briesmas norāda neizbēgami bīstamu situāciju, kas, ja no tās neizvairās, izraisīs nāvi vai nopietnu ievainojumu.

 • Brīdinājums norāda potenciāli bīstamu situāciju, kas, ja no tās neizvairās, var izraisīt nāvi vai nopietnu ievainojumu.

 • Uzmanību norāda potenciāli bīstamu situāciju, kas, ja no tās neizvairās, iespējams var izraisīt nelielu vai vidēju ievainojumu.

sa-black

Lai izceltu informāciju, šajā rokasgrāmatā izmantoti divi citi vārdi. Svarīgi aicina pievērst uzmanību īpašai mehāniskai informācijai, un Piezīme uzsver vispārīgu informāciju, kurai jāpievērš īpaša uzmanība.

Šis izstrādājums atbilst visām atbilstošajām Eiropas direktīvām; informāciju, lūdzu, skatiet atsevišķajā izstrādājumam atbilstošajā Atbilstības deklarācijas (DOC) lapā.

Bruto vai neto griezes moments: dzinēja ražotājs laboratoriski izvērtēja šī dzinēja bruto vai neto griezes momentu saskaņā ar Automobiļu inženieru biedrību (Society of Automotive Engineers (SAE)) J1940 vai J2723. Tā kā tas ir konfigurēts ievērot drošības, izmešu un ekspluatācijas prasības, šīs klases pļāvēja patiesais dzinēja griezes moments būs ievērojami zemāks. Lūdzu, skatiet dzinēja ražotāja informāciju, kas ietverta kopā ar mašīnu.

Apmeklējiet www.Toro.com, lai skatītu jūsu modeļa specifikācijas.

Important: Ja jūs ilgāku periodu izmantojat mašīnu ar Toro dzinēju virs 1500 m, pārliecinieties, ka ir uzstādīts liela augstuma komplekts, lai dzinējs atbilstu CARB/EPA izmešu noteikumiem. Liela augstuma komplekts palielina dzinēja sniegumu, vienlaicīgi novēršot kvēlsveces piesārņošanu, grūtu iedarbināšanu un palielinātu izmešu daudzumu. Tiklīdz uzstādāt komplektu, pievienojiet liela augsta uzlīmi pie sērijas uzlīmes uz mašīnas. Sazinieties ar jebkuru pilnvaroto servisa izplatītāju, lai iegūtu pareizo liela augstuma komplektu un liela augstuma uzlīmi jūsu mašīnai. Lai atrastu jums ērtāko izplatītāju, apmeklējiet mūsu tīmekļa vietni www.Toro.com vai sazinieties ar mūsu Toro klientu atbalsta nodaļu, izmantojot jūsu izmešu kontroles garantijas paziņojumā norādīto(-s) numuru(-s).Izņemiet komplektu no dzinēja un atjaunojiet oriģinālo dzinēja rūpnīcas konfigurāciju, kad izmantojat dzinēju zemāk nekā 1500 m augstumā. Nedarbiniet dzinēju, kas ir pārveidots izmantošanai lielā augstumā, zemākos augstumos; pretējā gadījumā jūs varat pārkarsēt un sabojāt dzinēju.Ja neesat drošs, vai jūsu mašīna ir pārveidota izmantošanai lielā augstumā, meklējiet šādu uzlīmi.

decal127-9363

Drošība

Šī mašīna ir veidota saskaņā ar EN ISO 5395:2013.

Vispārīga drošība

Šis produkts var amputēt plaukstas un pēdas, kā arī mest priekšmetus. Vienmēr ievērojiet visas drošības instrukcijas, lai izvairītos no personas ievainojumiem.

 • Pirms dzinēja iedarbināšanas izlasiet un izprotiet šīs Operatora rokasgrāmatas saturu.

 • Neļaujiet blakus atrasties blakus stāvētājiem un bērniem.

 • Neļaujiet bērniem vai neapmācītiem cilvēkiem izmantot vai apkopt mašīnu. Atļaujiet šo mašīnu izmantot vai apkopt tikai cilvēkiem, kuri ir atbildīgi, iepazinušies ar instrukcijām un spējīgi to izmantot vai apkopt.

 • Nedarbiniet mašīnu pie izkraušanas vietām, grāvjiem, uzbērumiem, ūdens vai citiem apdraudējumiem, vai slīpumos, kas pārsniedz 15°.

 • Nelieciet savas plaukstas vai pēdas pie kustīgiem mašīnas elementiem.

 • Neizmantojiet mašīnu bez visiem aizsargiem, drošības slēdžiem un citām esošām un pareizi darbojošām drošības aizsargierīcēm.

 • Izslēdziet dzinēju, izņemiet atslēgu un pagaidiet, līdz apstājas visas kustīgās daļas, pirms atstājat operatora pozīciju. Ļaujiet mašīnai atdzist pirms apkopes, regulēšanas, degvielas uzpildes, tīrīšanas vai glabāšanas.

Slīpuma indikators

g011841

Drošības un instrukciju uzlīmes

Graphic

Drošības uzlīmes un instrukcijas operatoram ir viegli redzamas un atrodas netālu no potenciālās bīstamības zonas. Aizstājiet jebkuru uzlīmi, kas ir bojāta vai trūkst.

decaloemmarkt
decalbatterysymbols
decal117-1194
decal121-2989
decal130-0731
decal130-0765
decal131-1097
decal132-0872
decal136-4243
decal136-4244
decal136-5596
decal138-2456
decal140-3493
decal139-7473

Uzlīme 132-0869 ir mašīnām tikai ar MyRide.

decal132-0869

Uzlīme 133-5198 ir mašīnām tikai ar MyRide.

decal133-5198

Uzlīme 140-3451 ir mašīnām tikai bez MyRide.

decal140-3451

Izstrādājuma pārskats

g303937

Iepazīstieties ar visām vadības ierīcēm Zīmējums 6 un Zīmējums 7 pirms mašīnas iedarbināšanas un izmantošanas.

Vadības panelis

g297595

Degvielas mērierīce

Degvielas mērierīce parāda degvielas daudzumu tvertnē (Zīmējums 7).

g238298

Droseles vadības ierīce

Drosele kontrolē dzinēja apgriezienus, un tai ir nepārtraukti mainīgs iestatījums no LēNAS uz ĀTRU pozīciju (Zīmējums 6).

Slāpētāja vadības ierīce

Izmantojiet slāpētāja vadības ierīci, lai iedarbinātu aukstu dzinēju (Zīmējums 6).

Stundu mērītājs

Stundu mērītājs reģistrē dzinēja darbības stundas. Tas darbojas, kad darbojas dzinējs. Izmantojiet šos laikus, lai plānotu regulāro tehnisko apkopi (Zīmējums 6).

Kustības vadības sviras

Izmantojiet kustības vadības sviras, lai brauktu ar mašīnu turpgaitā, atpakaļgaitā un pagrieztos jebkurā virzienā (Zīmējums 5).

Neitrāla bloķēšanas pozīcija

Izkāpjot no mašīnas, virziet kustības vadības sviras uz āru no centra NEITRāLā BLOķēšANAS pozīcijā (Zīmējums 32). Vienmēr novietojiet kustības vadības sviras NEITRāLā BLOķēšANAS pozīcijā, kad apturat mašīnu vai atstājat to neuzraudzītu.

Stāvbremzes svira

Stāvbremzes svira atrodas pa kreisi no konsoles (Zīmējums 5). Bremžu svira ieslēdz stāvbremzi uz piedziņas riteņiem.

Lai ieslēgtu stāvbremzi, pavelciet uz augšu sviru, līdz tā fiksējas aiztura atverē.

Lai izslēgtu stāvbremzi, pavelciet sviru ārā no aiztura atveres un pret jums, pēc tam spiediet to uz leju.

Kājas pedāļa korpusa pacelšanas sistēma

Kājas pedāļa korpusa pacelšanas sistēma ļauj jums nolaist un pacelt korpusu no sēdošas pozīcijas. Jūs varat izmantot kājas pedāli, lai uz brīdi paceltu korpusu, lai izvairītos no šķēršļiem (Zīmējums 5).

Atslēgas slēdzis

Atslēgas slēdzim, ko izmanto dzinēja iedarbināšanai un izslēgšanai, ir 3 pozīcijas: IZSLēGTA, DARBīBā un SāKT (Zīmējums 6). Skatiet Dzinēja iedarbināšana.

Asmens vadības slēdzis (jaudas noņēmējs)

Asmens vadības slēdzis, ko attēlo jaudas noņēmēja (PTO) simbols, ieslēdz un izslēdz pļāvēja asmeņu jaudu (Zīmējums 6).

Griezšanas augstuma tapa

Griezšanas augstuma tapa darbojas ar kājas pedāli, lai bloķētu korpusu konkrētā griezšanas augstumā. Regulējiet griezšanas augstumu tikai, kamēr mašīnas nepļauj (Zīmējums 5).

Agregāti/piederumi

Toro apstiprinātu agregātu un piederumu izlase ir pieejama izmantošanai ar mašīnu, lai uzlabotu un paplašinātu tās iespējas. Sazinieties ar savu pilnvaroto servisa dīleri vai pilnvarotu Toro izplatītāju, vai dodieties uz www.Toro.com, lai aplūkotu sarakstu ar apstiprinātajiem agregātiem un piederumiem.

Lai nodrošinātu optimālu veiktspēju un nepārtrauktu mašīnas sertifikācijas drošību, izmantojiet tikai oriģinālās Toro nomaiņas daļas un piederumus. Citu ražotāju nomaiņas daļas un piederumi var būt bīstami, un šāda izmantošana var anulēt garantiju.

Tehniskie dati un konstrukcija var tikt mainīta bez iepriekšēja brīdinājuma.

 122 cm pļāvēja korpuss137 cm pļāvēja korpuss152 cm pļāvēja korpuss
Griezšanas platums122 cm137 cm152 cm
Platums ar nolaistu novirzītāju163 cm178 cm193 cm
Platums ar paceltu novirzītāju140 cm155 cm170 cm
Garums206 cm206 cm206 cm
Augstums122 cm122 cm122 cm
Svars356 kg363 kg370 kg

Ekspluatācija

Note: Nosakiet mašīnas kreiso un labo pusi no normālas ekspluatācijas pozīcijas.

Pirms ekspluatācijas

Drošība pirms ekspluatācijas

Vispārīga drošība

 • Neļaujiet bērniem vai neapmācītiem cilvēkiem izmantot vai apkopt mašīnu. Vietējie noteikumi var ierobežot operatora vecumu. Īpašnieks ir atbildīgs par visu operatoru un mehāniķu apmācību.

 • Pārbaudiet vietu, kur izmantosiet mašīnu un noņemiet visus objektus, kas var traucēt mašīnas darbībai, vai ko mašīna var mest pa gaisu.

 • Iepazīstieties ar drošu aprīkojuma izmantošanu, operatora vadības ierīcēm un drošības zīmēm.

 • Pārbaudiet, ka operatora klātbūtnes slēdži, drošības slēdži un aizsargi ir pievienoti un pareizi darbojas. Nedarbiniet mašīnu, ja vien tā nedarbojas pareizi.

 • Izslēdziet dzinēju, izņemiet atslēgu un pagaidiet, līdz apstājas visas kustīgās daļas, pirms atstājat operatora pozīciju. Ļaujiet mašīnai atdzist pirms apkopes, regulēšanas, degvielas uzpildes, tīrīšanas vai glabāšanas.

 • Pirms pļaušanas pārbaudiet mašīnu, lai pārliecinātos, ka griezējmezgli darbojas pareizi.

 • Novērtējiet virsmu, lai noteiktu atbilstošo aprīkojumu un visus nepieciešamos agregātus vai piederumus, lai pareizi un droši darbinātu mašīnu.

 • Izmantojiet atbilstošu apģērbu, tostarp acu aizsargbrilles, garās bikses, piemērotus, neslīdošus apavus un dzirdes aizsargus. Garus matus sasieniet astē un nevelciet brīvu apģērbu vai rotaslietas.

 • Nepārvadājiet pasažierus uz mašīnas.

 • Darbības laikā turiet blakusstāvētājus un mājdzīvniekus prom no mašīnas. Izslēdziet mašīnu un agregātu(-s), ja kāds ienāk darba zonā.

 • Nedarbiniet mašīnu, ja vien visi aizsargi un drošības ierīces, piemēram, novirzītāji un viss zāles uztvērējs, ir vietā un darbojas pareizi. Kad nepieciešams, nomainiet nodilušās vai nolietotās daļas.

Degvielas drošība

 • Degviela ir ļoti uzliesmojoša un ļoti sprādzienbīstama. Degvielas izraisīta uguns vai sprādziens var apdedzināt jūs un citus un sabojāt īpašumu.

  • Lai novērstu statisko uzlādi, aizdedzinot degvielu, pirms uzpildes novietojiet tvertni un/vai mašīnu tieši uz zemes, nevis transportlīdzeklī vai uz priekšmeta.

  • Pievienojiet degvielu tvertnē ārā uz līdzenas virsmas, atvērtā vietā un kad dzinējs ir auksts. Noslaukiet izlijušo degvielu.

  • Nedarbojoties ar degvielu, kad smēķējat vai pie atvērtas liesmas vai dzirkstelēm.

  • Nenoņemiet degvielas vāciņu vai nepiepildiet degvielu tvertnē, kamēr dzinējs darbojas vai ir karsts.

  • Ja izšļakstāt degvielu, nemēģiniet iedarbināt dzinēju. Izvairieties radīt aizdegšanās avotu, kamēr degvielas tvaiki nav izgarojuši.

  • Glabājiet degvielu apstiprinātā tvertnē un bērniem nepieejamā vietā.

 • Degviela ir kaitīga vai nāvējoša, ja tā tiek norīta. Ilgtermiņa pakļaušana tvaikiem var izraisīt nopietnus ievainojumus un slimību.

  • Izvairieties no ilgstošas tvaiku ieelpošanas.

  • Turiet plaukstas un seju prom no sprauslas un degvielas tvertnes atveres.

  • Turiet degvielu prom no savām acīm un ādas.

 • Neglabājiet mašīnu vai degvielas tvertni vietā, kur ir atvērta liesma, dzirksteles vai kontrollampiņa, piemēram, uz ūdens sildītāja vai citas ierīces.

 • Neuzpildiet tvertnes transportlīdzeklī vai uz kravas automašīnas vai piekabes grīdas ar plastmasas oderi. Pirms uzpildes vienmēr novietojiet tvertnes uz zemes un atstatus no jūsu transportlīdzekļa.

 • Izņemiet aprīkojumu no kravas automašīnas vai piekabes un uzpildiet to, kamēr tas atrodas uz zemes. Ja tas nav iespējams, uzpildiet no pārnēsājamās tvertnes, nevis no degvielas padeves sprauslas.

 • Nedarbiniet mašīnu, ja visa izplūdes sistēma nav vietā vai pareizā darba kārtībā.

 • Vienmēr turiet degvielas padeves sprauslu kontaktā ar degvielas tvertnes loku vai tvertnes atveri, līdz uzpilde ir pabeigta. Neizmantojiet sprauslas bloķēšanas-atvēršanas ierīci.

 • Ja izlejat degvielu uz savām drēbēm, nekavējoties nomainiet apģērbu.

 • Nepiepildiet degvielas tvertni par daudz. Nomainiet degvielas vāciņu un cieši pievelciet.

 • Lai novērstu aizdegšanos, iztīriet zāli un netīrumus no griezējmezgla, slāpētāja, zobratiem, zāles uztvērēja un dzinēja nodalījuma. Notīriet izšļakstījušos eļļu vai degvielu.

Degvielas pievienošana

Ieteicamā degviela

 • Vislabākajiem rezultātiem izmantojiet tikai tīru, svaigu (mazāk nekā 30 dienas vecu), bezsvina benzīnu ar oktāna rādītāju 87 vai augstāku ((R+M)/2 vērtēšanas metode).

 • Etanols: ir pieņemams benzīns ar līdz 10% etanola (gasohola) vai 15% MTBE (terciārā metilbutilētera) no tilpuma. Etanols un MTBE nav viens un tas pats. Benzīns ar 15% etanola (E15) no tilpuma nav apstiprināts lietošanai. Nekad neizmantojiet benzīnu, kas satur vairāk nekā 10% etanola no tilpuma, piemēram, E15 (satur 15% etanola), E20 (satur 20% etanola) vai E85 (satur līdz 85% etanola). Izmantojot neapstiprinātu benzīnu, var rasties veiktspējas problēmas un/vai dzinēja bojājums, ko, iespējams, nesedz garantija.

 • Neizmantojiet benzīnu, kas satur metanolu.

 • Neglabājiet degvielu degvielas tvertnē vai degvielas kannās pa ziemu, ja vien neizmantojat degvielas stabilizētāju.

 • Nepievienojiet benzīnam eļļu.

Stabilizētāja/kondicioniera izmantošana

Izmantojiet mašīnā stabilizētāju/kondicionieri, lai ilgāk saglabātu degvielu svaigu, kad tas tiek izmantots, kā norāda degvielas stabilizētāja ražotājs.

Important: Neizmantojiet degvielas piemaisījumus, kas satur metanolu vai etanolu.

Pievienojiet degvielas stabilizētāju/kondicionieri svaigai degvielai, kā norāda degvielas stabilizētāja ražotājs.

Degvielas tvertnes uzpilde

 1. Novietojiet mašīnu uz līdzenas virsmas.

 2. Ieslēdziet stāvbremzi.

 3. Izslēdziet dzinēju un izņemiet atslēgu.

 4. Notīriet ap degvielas tvertnes vāciņu.

 5. Uzpildiet degvielas tvertni līdz degvielas mērierīce nolasās pie pilnas atzīmes (Zīmējums 8).

  Note: Nepiepildiet degvielas tvertni pilnībā pilnu. Tukšā vieta tvertnē ļauj degvielai izplesties.

  g197123

Ikdienas tehniskās apkopes veikšana

Pirms ikdienas mašīnas iedarbināšanas veiciet katras lietošanas reizes/ikdienas procedūras, kas norādītas .

Jaunas mašīnas lietošanas uzsākšana

Jauniem dzinējiem vajadzīgs laiks, lai sasniegtu pilnu jaudu. Pļāvēja korpusiem un piedziņas sistēmām ir lielāka berze, kad tie ir jauni, kas uzliek papildus slodzi uz dzinēju. Dodiet jaunām mašīnām 40 līdz 50 stundu lietošanas uzsākšanas laiku, lai sasniegtu pilnu jaudu un vislabāko veiktspēju.

Drošības bloķēšanas sistēmas izmantošana

Brīdinājuma signāls

Ja drošības bloķēšanas slēdži ir atvienoti vai bojāti, mašīna var darboties neparedzēti, izraisot personas ievainojumus.

 • Neaizskariet bloķēšanas slēdžus.

 • Katru dienu pārbaudiet bloķēšanas slēdžus un pirms mašīnas darbināšanas nomainiet visus bojātos slēdžus.

Drošības bloķēšanas sistēmas izprašana

Drošības bloķēšanas sistēma ir veidota, lai novērstu dzinēja ieslēgšanos, ja vien:

 • Asmens vadības slēdzis (PTO) ir izslēgts.

 • Kustības vadības sviras ir NEITRāLā BLOķēšANAS pozīcijā.

 • Stāvbremze ir ieslēgta.

Drošības bloķēšanas sistēma ir veidota arī, lai izslēgtu dzinēju, kad vadības sviras nav NEITRāLā BLOķēšANAS pozīcijā un jūs pieceļaties no sēdekļa.

Drošības bloķēšanas sistēmas testēšana

Tehniskās apkopes intervālsApkopes procedūra
Pirms katras lietošanas vai katru dienu
 • Pārbaudiet drošības bloķēšanas sistēmu.
 • Katru reizi pirms mašīnas izmantošanas testējiet drošības bloķēšanas sistēmu. Ja drošības sistēma nedarbojas kā norādīts tālāk, lūdziet pilnvarotam servisa izplatītājam nekavējoties salabot drošības sistēmu.

  1. Sēdiet sēdeklī, ieslēdziet stāvbremzi un virziet asmens vadības slēdzi (PTO) IESLēGTā pozīcijā. Mēģiniet iedarbināt dzinēju; dzinējam nevajadzētu ieslēgties.

  2. Sēdiet sēdeklī, ieslēdziet stāvbremzi un virziet asmens vadības slēdzi (PTO) IZSLēGTā pozīcijā. Virziet jebkuru kustības vadības sviru (ārā no NEITRāLāS BLOķēšANAS pozīcijas). Mēģiniet iedarbināt dzinēju; dzinējam nevajadzētu ieslēgties. Atkārtojiet otrai vadības svirai.

  3. Sēdiet sēdeklī, ieslēdziet stāvbremzi, virziet asmens vadības slēdzi (PTO) IZSLēGTā pozīcijā, un virziet kustības vadības sviras NEITRāLA BLOķēšANAS pozīcijā. Iedarbiniet dzinēju. Kamēr dzinējs darbojas, atlaidiet stāvbremzi, ieslēdziet asmens vadības slēdzi (PTO) un nedaudz piecelieties no sēdekļa; dzinējam ir jāizslēdzas.

  4. Sēdiet sēdeklī, ieslēdziet stāvbremzi, virziet asmens vadības slēdzi (PTO) IZSLēGTā pozīcijā, un virziet kustības vadības sviras NEITRāLA BLOķēšANAS pozīcijā. Iedarbiniet dzinēju. Kamēr dzinējs darbojas, centrējiet jebkuru kustības vadības sviru un virziet to turpgaitā vai atpakaļgaitā; dzinējam ir jāizslēdzas. Atkārtojiet otrai kustības vadības svirai.

  5. Sēdiet sēdeklī, izslēdziet stāvbremzi, virziet asmens vadības slēdzi (PTO) IZSLēGTā pozīcijā, un virziet kustības vadības sviras NEITRāLA BLOķēšANAS pozīcijā. Mēģiniet iedarbināt dzinēju; dzinējam nevajadzētu ieslēgties.

  Sēdekļa pozicionēšana

  Sēdekli var pārvietot uz priekšu un atpakaļ. Pozicionējiet sēdekli, kur jums ir vislabākā kontrole pār mašīnu un jūtaties visērtāk (Zīmējums 9).

  g027632

  MyRide™ piekares sistēmas regulēšana

  Mašīnas tikai ar MyRide

  MyRide™ piekares sistēma regulējas, lai nodrošinātu vienmērīgu un ērtu braukšanu. Jūs varat regulēt aizmugures atsperes, lai ātri un vienkārši mainītu piekares sistēmu. Novietojiet piekares sistēmu tur, kur jūtaties visērtāk (Zīmējums 10 un Zīmējums 11).

  Aizmugures atsperu atverēm ir aiztura pozīcijas atsaucei. Jūs varat ievietot aizmugures atsperes jebkur atverē, ne tikai aiztura pozīcijās.

  Grafiks tālāk parāda maiga vai stingra brauciena pozīciju un dažādas aiztura pozīcijas (Zīmējums 10).

  g195744

  Note: Pārliecinieties, ka kreisās un labās puses atveres vienmēr ir regulētas vienādās pozīcijās.

  g195746g195745

  Pārveidošana uz sānu izmešanu

  Ar mašīnu piegādātais pļāvēja korpuss un pļāvēja asmeņi tika veidoti optimālai mulčēšanai un sānu izmešanai.

  Uzstādiet stiprinājumus tajos pašos caurumos korpusā, no kuriem tos sākotnēji izņēmāt. Tas nodrošina, ka, izmantojot pļāvēja korpusu, nepaliek atvērts neviens caurums.

  Brīdinājuma signāls

  Atvērti caurumi mašīnā pakļauj jūs un citus lidojošiem gružiem, kas var izraisīt nopietnus ievainojumus.

  • Nekad nedarbiniet mašīnu bez visos mašīnas korpusa caurumos uzstādītas aparatūras.

  • Noņemot mulčēšanas slāpētāju, uzstādiet aparatūru montāžas caurumos.

  Mašīnas ar 122 cm pļāvēja korpusiem

  1. Novietojiet mašīnu uz līdzenas virsmas, izslēdziet asmens vadības slēdzi un ieslēdziet stāvbremzi.

  2. Izslēdziet dzinēju, izņemiet atslēgu un pagaidiet, līdz apstājas visas kustīgās daļas, pirms atstājat ekspluatācijas pozīciju.

  3. Noņemiet pļāvēja korpusu; skatiet Pļāvēja korpusa noņemšana.

  4. Noņemiet 2 pretuzgriežņus (5/16 collas), kas piestiprināti pie kreisā slāpētāja metinātajiem statīviem pļāvēja korpusa augšdaļā centra un pa kreisi no centra pozīcijās (Zīmējums 12).

   g011149
  5. Noņemiet bultskrūvi un pretuzgriezni pļāvēja korpusa sienas sānos, kas fiksē kreisās puses slāpētāju pie korpusa.

  6. Noņemiet kreisās puses slāpētāju no pļāvēja korpusa, kā parādīts Zīmējums 12.

  7. Noņemiet 2 bultskrūves (5/16 × ¾ collas) un 2 pretuzgriežņus (5/16 collas), kas fiksē salikto labās puses slāpētāju un slāpētāja aizsargu pie pļāvēja korpusa (Zīmējums 13).

   g191136
  8. Noņemiet 2 pretuzgriežņus (5/16 collas), kas piestiprināti pie labā slāpētāja metinātajiem statīviem pļāvēja korpusa augšdaļā centra un pa labi no centra pozīcijās (Zīmējums 14).

   Note: Noņemiet labās puses slāpētāju no pļāvēja korpusa.

   g010704
  9. Atrodiet nogriešanas slāpētāju atsevišķo detaļu maisā un izņemiet stiprinājumus no izmešanas plāksnes aizmugures caurumiem (Zīmējums 15).

   g190734
  10. Uzstādiet slāpētāju pie sānu izmešanas atveres pļāvēja korpusā.

  11. Izmantojiet noņemtos stiprinājumus, lai fiksētu nogriešanas slāpētāju pie korpusa.

  12. Uzstādiet pļāvēja korpusu; skatiet Pļāvēja korpusa uzstādīšana.

  Mašīnas ar 137 cm pļāvēja korpusiem

  1. Novietojiet mašīnu uz līdzenas virsmas, izslēdziet asmens vadības slēdzi un ieslēdziet stāvbremzi.

  2. Izslēdziet dzinēju, izņemiet atslēgu un pagaidiet, līdz apstājas visas kustīgās daļas, pirms atstājat ekspluatācijas pozīciju.

  3. Noņemiet pļāvēja korpusu; skatiet Pļāvēja korpusa noņemšana.

  4. Noņemiet 3 pretuzgriežņus (5/16 collas), kas piestiprināti pie kreisā slāpētāja metinātajiem statīviem pļāvēja korpusa augšdaļā centra, pa kreisi no centra un kreisās puses pozīcijās (Zīmējums 16).

   g011149
  5. Noņemiet bultskrūvi un pretuzgriezni pļāvēja korpusa sienas sānos, kas fiksē kreisās puses slāpētāju pie korpusa (Zīmējums 16).

  6. Noņemiet kreisās puses slāpētāju no pļāvēja korpusa (Zīmējums 16).

  7. Atrodiet 2 bultskrūves atsevišķajās daļās un izmantojiet esošos pretuzgriežņus, un uzstādiet šos stiprinājumus Zīmējums 16 parādītajos caurumos uz pļāvēja korpusa, lai novērstu lidojošus gružus.

   Note: Uzstādiet bultskrūvi uz augšu cauri korpusa apakšai un izmantojiet esošo pretuzgriezni, lai fiksētu no augšas.

  8. Noņemiet bultskrūvi (5/16 × ¾ collas) un pretuzgriezni (5/16 collas) pļāvēja korpusa aizmugures sienas, kas fiksē slāpētāju pie korpusa (Zīmējums 17).

   g190737
  9. Atrodiet slāpētāja aizsargu pie sānu izmešanas atveres priekšējās malas (Zīmējums 17).

  10. Noņemiet stiprinājumus, kas fiksē slāpētāja aizsargu un labās puses slāpētāju pie pļāvēja korpusa (Zīmējums 17).

   Note: Noņemiet slāpētāja aizsargu un saglabājiet visus stiprinājumus.

  11. Noņemiet 2 pretuzgriežņus (5/16 collas), kas piestiprināti pie labā slāpētāja metinātajiem statīviem pļāvēja korpusa augšdaļā centra un pa labi no centra pozīcijās (Zīmējums 18).

   g010704
  12. Noņemiet bultskrūvi un pretuzgriezni, kas fiksē labās puses slāpētāju pie pļāvēja korpusa augšdaļas, un noņemiet labās puses slāpētāju no pļāvēja korpusa (Zīmējums 18).

  13. Uzstādiet iepriekš noņemtos stiprinājumus izmešanas plāksnes priekšējos caurumos un korpusa turpgaitas caurumā (Zīmējums 17).

  14. Atrodiet nogriešanas slāpētāju atsevišķo daļu maisā, noņemiet stiprinājumus no izmešanas plāksnes aizmugures caurumiem un uzstādiet slāpētāju pie sānu izmešanas atveres uz pļāvēja korpusa (Zīmējums 19).

   g190735
  15. Izmantojiet noņemtos stiprinājumus, lai fiksētu nogriešanas slāpētāju pie korpusa.

  16. Uzstādiet pļāvēja korpusu; skatiet Pļāvēja korpusa uzstādīšana.

  Ekspluatācijas laikā

  Ekspluatācijas drošības laikā

  Vispārīga drošība

  • Īpašnieks/operators var novērst un ir atbildīgs par negadījumiem, kas var izraisīt personas ievainojumus vai īpašuma bojājumus.

  • Izmantojot mašīnu, pievērsiet visu savu uzmanību. Neiesaistieties nevienā aktivitātē, kas novērš uzmanību; pretējā gadījumā var rasties ievainojumi vai īpašuma bojājumi.

  • Neizmantojiet mašīnu, kad esat slims(-a), noguris(-usi) vai alkohola vai narkotiku ietekmē.

  • Saskare ar asmeni var radīt nopietnus personas ievainojumus. Izslēdziet dzinēju, izņemiet atslēgu un pagaidiet, līdz apstājas visas kustīgās daļas, pirms atstājat ekspluatācijas pozīciju. Kad pagriežat atslēgu IZSLĒGTĀ pozīcijā, dzinējam jāizslēdzas un asmenim jāapstājas. Ja tā nenotiek, nekavējoties pārtrauciet mašīnas izmantošanu un sazinieties ar pilnvarotu servisa izplatītāju.

  • Darbiniet mašīnu tikai labā redzamībā un piemērotos laikapstākļos. Nedarbiniet mašīnu, ja pastāv zibens risks.

  • Turiet rokas un pēdas atstatu no griezējmezgliem. Turieties atstatu no izmešu atverēm.

  • Nepļaujiet ar paceltu, noņemtu vai mainītu izmetes durvis, ja vien nav uzstādīta un pareizi darbojas zāles savākšanas sistēma vai mulčēšanas komplekts.

  • Nepļaujiet atpakaļgaitā, ja vien tas nav obligāti nepieciešams. Pirms braukšanas ar mašīnu atpakaļgaitā, vienmēr skatieties uz leju un aiz sevis.

  • Esiet ļoti uzmanīgi, tuvojoties slikti pārredzamiem pagriezieniem, krūmiem, kokiem vai citiem objektiem, kas var bloķēt redzamību.

  • Apturiet asmeņus, kad nepļaujat.

  • Ja mašīna saskaras ar objektu vai sāk vibrēt, nekavējoties izslēdziet dzinēju, izņemiet atslēgu (ja ir) un pagaidiet, kamēr visas kustīgās daļas apstājas, pirms veicat mašīnas bojājumu pārbaudi. Pirms darbības atsākšanas veiciet visus nepieciešamos remontdarbus.

  • Samaziniet ātrumu un esiet piesardzīgi, veicot pagriezienus un šķērsojot ceļus un ietves ar mašīnu. Vienmēr dodiet ceļu.

  • Pirms darbības pozīcijas atstāšanas, rīkojieties šādi:

   • Novietojiet mašīnu uz līdzenas virsmas.

   • Atvienojiet jūgvārpstu un nolaidiet agregātus.

   • Ieslēdziet stāvbremzi.

   • Izslēdziet dzinēju un izņemiet atslēgu.

   • Pagaidiet, kamēr apstājas visas kustīgās daļas.

  • Darbiniet dzinēju tikai labi ventilētās vietās. Izplūdes gāzes satur oglekļa monoksīdu, kas ir nāvējošs, ja tiek ieelpots.

  • Nekad neatstājiet darbojošos mašīnu bez uzraudzības.

  • Pievienojiet mašīnai velkamo aprīkojumu tikai pie sakabes punkta.

  • Nedarbiniet mašīnu, ja vien visi aizsargi un drošības ierīces, piemēram, novirzītāji un viss zāles uztvērējs, ir vietā un darbojas pareizi. Kad nepieciešams, nomainiet nodilušās vai nolietotās daļas. Nedarbiniet mašīnu, ja vien visi aizsargi un drošības ierīces, piemēram, novirzītāji un viss zāles uztvērējs, ir vietā un darbojas pareizi. Kad nepieciešams, nomainiet nodilušās vai nolietotās daļas.

  • Izmantojiet tikai Toro apstiprinātus piederumus un agregātus.

  • Šī mašīna operatora ausī rada skaņas līmeni, kas pārsniedz 85 dBA, un var izraisīt dzirdes zudumu ilgstošas iedarbības laikā.

   g229846
  • Lai novērstu aizdegšanos, iztīriet zāli un netīrumus no griezējmezgla, zobratiem, trokšņa slāpētāja un dzinēja.

  • Iedarbiniet dzinēju, kad jūsu pēdas atrodas prom no asmens.

  • Nekad nepaceliet pļāvēja korpusu, kamēr asmeņi kustas.

  • Uzraugiet pļāvēja izmetes ceļu un virziet izmeti prom no citiem. Izvairieties no materiāla izmešanas pret sienu vai šķērsli, jo materiāls var atlēkt atpakaļ jūsu virzienā.

  • Apturiet asmeņus, samaziniet mašīnas ātrumu un esiet piesardzīgs(-a), šķērsojot virsmas, kas nav zāle, vai transportējot mašīnu uz un no darbības zonas.

  • Nemainiet dzinēja regulatora ātrumu vai pārāk ātri nedarbiniet dzinēju.

  • Bērnus bieži saista mašīna un pļaušanas darbība. Nekad nepieņemiet, ka bērni paliks tur, kur viņus pēdējo reizi redzējāt.

  • Neļaujiet bērniem būt darbības zonā, viņiem jābūt atbildīga pieaugušā vai cita operatora uzraudzībā.

  • Piesargieties un izslēdziet mašīnu, ja bērni ienāk darbības zonā.

  • Pirms braukšanas atpakaļgaitā vai mašīnas pagriešanas, paskatieties uz leju un visapkārt, lai redzētu mazus bērnus.

  • Nevediet bērnus uz mašīnas, pat ja asmeņu nekustās. Bērni var nokrist un iegūt nopietnus ievainojumus vai kavēt jums droši vadīt mašīnu. Bērni, kuri iepriekš tikuši vadāti, var bez brīdinājuma ierasties darbības zonā, un viņus var notriekt vai pārbraukt viņiem pāri ar mašīnu.

  Drošība slīpumā

  • Slīpumi ir svarīgs faktors saistībā ar kontroles zudumu un apgāšanās negadījumiem, kas var izraisīt nopietnus ievainojumus vai nāvi. Operators ir atbildīgs par drošu darbību slīpumā. Mašīnas izmantošanai jebkādā slīpumā nepieciešama īpaša piesardzība. Pirms mašīnas izmantošanas slīpumā rīkojieties šādi:

   • Pārskatiet un izprotiet rokasgrāmatā un uz mašīnas sniegtās slīpuma instrukcijas.

   • Izmantojiet leņķa indikatoru, lai noteiktu aptuveno zonas slīpuma leņķi.

   • Nekad nedarbiniet slīpumos, kas pārsniedz 15°.

   • Novērtējiet vietas dienas apstākļus, lai noteiktu, vai slīpums ir drošs mašīnas darbībai. Izmantojiet loģisko domāšanu un vērtējumu, kad veicat šo vērtējumu. Virsmas izmaiņas, piemēram, mitrums, var ātri ietekmēt mašīnas darbību slīpumā.

  • Nosakiet apdraudējumus slīpuma pamatnē. Nedarbiniet mašīnu pie izkraušanas vietām, grāvjiem, uzbērumiem, ūdens vai citiem apdraudējumiem. Mašīna var strauji apgāzties, ja ritenis iet pāri malai vai mala sabrūk. Ievērojiet drošu distanci (divkāršs mašīnas platums) starp mašīnu un jebkuru apdraudējumu. Izmantojiet stumjamu mašīnu vai rokas trimmeri, lai pļautu zāli šajās zonās.

  • Izvairieties iedarbināt, apturēt vai pagriezt mašīnu slīpumos. Izvairieties veikt pēkšņas ātruma vai virziena izmaiņas; pagriezieties lēnām un pakāpeniski.

  • Nedarbiniet mašīnu apstākļos, kur ir apšaubāma vilce, stūrēšana vai stabilitāte. Ziniet, ka mašīnas izmantošana uz mitras zāles, šķērsām slīpumiem vai nogāzē uz leju, var likt mašīnai zaudēt vilci. Piedziņas riteņu vilces zaudēšana var izraisīt slīdēšanu un bremzēšanas un stūrēšanas zaudēšanu. Mašīna var slīdēt, pat ja piedziņas riteņi ir apturēti.

  • Noņemiet vai atzīmējiet šķēršļus, piemēram, grāvjus, bedres, vagas, izciļņus, akmeņus vai citus paslēptus apdraudējumus. Gara zāle var slēpt šķēršļus. Nelīdzena virsma var apgāzt mašīnu.

  • Pievērsiet īpašu uzmanību, strādājot ar piederumiem vai agregātiem, piemēram, zāles savākšanas sistēmām. Tie var mainīt mašīnas stabilitāti un izraisīt kontroles zudumu. Ievērojiet pretsavara norādes.

  • Ja iespējams, turiet pamatni nolaistu pie zemes, strādājot slīpumos. Pamatnes pacelšana, darbinot slīpumos, var padarīt mašīnu nestabilu.

  g229111

  Vilkšanas drošība

  • Nepievienojiet velkamo aprīkojumu, izņemot pie sakabes punkta.

  • Neizmantojiet mašīnu kā vilkšanas transportlīdzekli, ja vien tam nav uzstādīta sakabe.

  • Nepārsniedziet vilktā aprīkojuma svara ierobežojumus un nevelciet slīpumā. Vilktais svars nedrīkst pārsniegt mašīnas un operatora svaru.

  • Nekad neļaujiet bērniem vai citiem tuvoties vilktajam aprīkojumam.

  • Slīpumos vilktā aprīkojuma svars var izraisīt vilces zudumu, palielinātu apgāšanās risku un kontroles zudumu. Samaziniet vilkto svaru un samaziniet ātrumu.

  • Apstāšanās ceļš var palielināties līdz ar vilktās kravas svaru. Brauciet lēnām un nodrošiniet papildu apstāšanās attālumu.

  • Veiciet platus pagriezienus, lai agregāts būtu atstatus no mašīnas.

  Ieiešana operatora pozīcijā

  Izmantojiet pļāvēja korpusu kā pakāpienu, lai ieietu operatora pozīcijā (Zīmējums 22).

  g029797

  Stāvbremzes izmantošana

  Kad apturat mašīnu vai atstājat to neuzraudzītu, vienmēr ieslēdziet stāvbremzi.

  Stāvbremzes ieslēgšana

  Novietojiet mašīnu uz līdzenas virsmas.

  g188778

  Stāvbremzes izslēgšana

  Lai izslēgtu stāvbremzi, pavelciet sviru ārā no aiztura atveres un pret jums, pēc tam spiediet to uz leju (Zīmējums 24).

  g188777

  Asmens vadības slēdža (PTO) ieslēgšana

  g008945

  Note: Vienmēr ieslēdziet asmeņus ar droseli ĀTRā pozīcijā (Zīmējums 26).

  g295538

  Asmens vadības slēdža (PTO) izslēgšana

  g009174

  Droseles izmantošana

  Jūs varat virzīt droseles vadības ierīci starp pozīcijām ĀTRI un LēNU (Zīmējums 28).

  Ieslēdzot PTO, vienmēr izmantojiet pozīciju ĀTRI.

  g295539

  Slāpētāja izmantošana

  Izmantojiet slāpētāju, lai iedarbinātu aukstu dzinēju

  1. Pavelciet uz augšu slāpētāja pogu, lai ieslēgtu slāpētāju pirms atslēgas slēdža izmantošanas (Zīmējums 29).

   Note: Pārliecinieties, ka pilnībā ieslēdzat slāpētāju. Jums, iespējams, jātur poga uz augšu, kad izmantojat atslēgas slēdzi.

  2. Spiediet uz leju slāpētāju, lai izslēgtu slāpētāju pēc dzinēja iedarbināšanas (Zīmējums 29).

   g295540

  Atslēgas slēdža izmantošana

  1. Pagrieziet atslēgu pozīcijā SāKT (Zīmējums 30).

   Note: Kad dzinējs ieslēdzas, atlaidiet atslēgu.

   Important: Vienā reizē neieslēdziet startera motoru ilgāk nekā 5 sekundes. Ja dzinējs neieslēdzas, pagaidiet 10 sekundes starp mēģinājumiem. Ja šīs instrukcijas netiek ievērotas, var izdegt startera motors.

   Note: Jums, iespējams, nepieciešami vairāki mēģinājumi, lai iedarbinātu dzinēju, kad to pirmo reizi iedarbināt pēc tam, kad degvielas sistēma ir bijusi pilnībā bez degvielas.

   g008947
  2. Lai izslēgtu dzinēju, pagrieziet atslēgu pozīcijā APTURēT.

  Dzinēja iedarbināšana

  Note: Siltam vai karstam dzinējam slāpēšana var nebūt nepieciešama.

  Important: Vienā reizē neieslēdziet starteri ilgāk nekā 5 sekundes. Ja startera motors tiek iedarbināts uz ilgāk nekā 5 sekundēm, tas var sabojāt startera motoru. Ja dzinējs neieslēdzas, pagaidiet 10 sekundes pirms atkārtotas dzinēja startera darbināšanas.

  g297307

  Dzinēja izslēgšana

  1. Izslēdziet asmeņus, virzot asmens vadības slēdzi IZSLēGTā pozīcijā (Zīmējums 27).

  2. Ieslēdziet stāvbremzi.

  3. Pārvietojiet droseles vadības ierīci pozīcijā ĀTRI.

  4. Pagrieziet atslēgu IZSLēGTā pozīcijā un izņemiet atslēgu.

  Brīdinājums

  Bērni vai blakus stāvētāji var gūt ievainojumus, ja viņi pārvieto vai mēģina darbināt mašīnu, kamēr tā netiek uzraudzīta.

  Vienmēr izņemiet atslēgu un ieslēdziet stāvbremzi, atstājot mašīnu neuzraudzītu.

  Kustības vadības sviru izmantošana

  c:\data\documentum\checkout\g004532

  Braukšana ar mašīnu

  Piedziņas riteņi griežas neatkarīgi; tos uz katras ass darbina hidrauliskie motori. Jūs varat pagriezt 1 pusi atpakaļgaitā, vienlaicīgi pagriežot otru pusi turpgaitā, liekot mašīnai griezties nevis pagriezties. Tas lielā mērā palielina mašīnas manevrētspēju, bet var būt nepieciešams laiks, lai jūs pielāgotos tam, kā tā kustās.

  Droseles vadības ierīce regulē dzinēja apgriezienus, kas mērīti apgr./min. (apgriezienos minūtē). Vislabākajai veiktspējai ievietojiet droseles vadības ierīci pozīcijā ĀTRI. Pļaujot vienmēr strādājiet pilnā droseles pozīcijā.

  Brīdinājuma signāls

  Mašīna var griezties ļoti ātri. Jūs varat zaudēt kontroli pār mašīnu un iegūt ievainojumus vai mašīnas bojājumus.

  • Esiet uzmanīgs, veicot pagriezienus.

  • Pirms asu pagriezienu veikšanas, samaziniet mašīnas ātrumu.

  Braukšana turpgaitā

  Note: Dzinējs izslēdzas, kad jūs pārvietojat vilces vadības ierīci ar ieslēgtu stāvbremzi.

  Lai apturētu mašīnu, pavelciet kustības vadības sviras NEITRāLā pozīcijā.

  1. Izslēdziet stāvbremzi; skatiet Stāvbremzes izslēgšana.

  2. Virziet sviras centrālā, atbloķētā pozīcijā.

  3. Lai pārvietotos turpgaitā, lēnām spiediet kustības vadības sviras uz priekšu (Zīmējums 33).

   g008952

  Braukšana atpakaļgaitā

  1. Virziet sviras centrālā, atbloķētā pozīcijā.

  2. Lai pārvietotos atpakaļgaitā, lēnām velciet kustības vadības sviras atpakaļ (Zīmējums 34).

   g008953

  Sānu izmešanas izmantošana

  Pļāvējam ir zāles novirzītājs ar eņģi, kas izmētā atgriezumus uz sāniem un uz leju pret augsni.

  Bīstamība

  Bez vietā uzstādīta zāles novirzītāja, izmetes pārsega vai pilna zāles uztvērēja bloka jūs un citi ir pakļauti saskarei ar asmeni un lidojošiem gružiem. Saskare ar rotējošu(-iem) pļāvēja asmeni(-ņiem) un lidojošiem gružiem izraisīs ievainojumus vai nāvi.

  • Nekad nenoņemiet zāles novirzītāju no pļāvēja korpusa, jo zāles novirzītājs virza materiālu uz leju pret zemi. Ja zāles novirzītājs kādreiz ir bojāts, nekavējoties nomainiet to.

  • Nekad nelieciet savas rokas vai kājas zem pļāvēja korpusa.

  • Nekad nemēģiniet tīrīt izmetes zonu vai pļāvēja asmeņus, ja vien neieslēdzat asmens vadības slēdzi (PTO) pozīcijā IZSL., pagriežat atslēgas slēdzi pozīcijā IZSL. un izņemat atslēgu no atslēgas slēdža.

  • Pārliecinieties, ka zāles novirzītājs ir nolaistā pozīcijā.

  Griezšanas augstuma regulēšana

  Mašīna ir aprīkota ar kājas pedāļa korpusa pacelšanas sistēmu. Jūs varat izmantot kājas pedāli, lai uz brīdi paceltu korpusu, lai izvairītos no šķēršļiem un paceltu platformu.

  Jūs varat regulēt griezšanas augstumu no 38 mm līdz 114 mm soļos pa 6 mm, virzot griezšanas augstuma tapu dažādās caurumu atrašanās vietās.

  1. Ar kāju spiediet korpusa pacelšanas pedāli, lai paceltu pļāvēja korpusu.

  2. Lai regulētu, izņemiet tapu no griezšanas augstuma kronšteina (Zīmējums 35).

  3. Izvēlieties caurumu griezšanas augstuma sistēmā, kas atbilst vēlamajam griezšanas augstumam, un ievietojiet tapu (Zīmējums 35).

  4. Lēnām nolaidiet korpusu, līdz svira saskaras ar tapu.

   g297360

  Pretskrāpēšanas veltņu regulēšana

  Kad maināt griezšanas augstumu, regulējiet pretskrāpēšanas veltņu augstumu.

  Note: Regulējiet pretskrāpēšanas veltņus, lai veltņi normālās, plakanās pļaušanās vietās nepieskartos zemei.

  1. Novietojiet mašīnu uz līdzenas virsmas, izslēdziet asmens vadības slēdzi un ieslēdziet stāvbremzi; skatiet Stāvbremzes ieslēgšana.

  2. Izslēdziet dzinēju, izņemiet atslēgu un pagaidiet, līdz apstājas visas kustīgās daļas, pirms atstājat ekspluatācijas pozīciju.

  3. Regulējiet pretskrāpēšanas veltņus, kā parādīts Zīmējums 36.

   g301976

  Ekspluatācijas ieteikumi

  Ātrā droseles iestatījuma izmantošana

  Vislabākajai pļaušanai un maksimālajai gaisa cirkulācijai darbiniet dzinēju ĀTRā pozīcijā. Gaiss ir nepieciešams, lai rūpīgi sagrieztu zāles atgriezumus, tādēļ neiestatiet griezšanas augstumu pārāk zemu, kas pilnībā ieskautu pļāvēja korpusu ar nenogrieztu zāli. Vienmēr mēģiniet turēt 1 pļāvēja korpusa pusi brīvu no nenogrieztās zāles, kas ļauj pļāvēja korpusā ievilkt gaisu.

  Zāliena pļaušana pirmo reizi

  Pļaujiet zāli nedaudz virs normālā, lai nodrošinātu, ka pļāvēja korpusa pļaušanas augstums nenoskrāpē zemes nelīdzenumus. Tomēr vispārīgi vislabāk ir izmantot iepriekš iestatīto pļaušanas augstumu. Pļaujot zāli, kas garāka par 15 cm, jūs, iespējams, vēlēsieties nopļaut zālienu divreiz, lai nodrošinātu pieņemamu griezuma kvalitāti.

  Trešdaļas zāles stiebru pļaušana

  Vislabāk ir pļaut tikai apmēram trešdaļu no zāles asmens izmēra. Lielāka daudzuma pļaušana nav ieteicama, ja vien zāle nav reta vai ir vēls rudens, kad zāle aug daudz lēnāk.

  Pļaušanas virziena maiņa

  Mainiet pļaušanas virzienu, lai zāle stāvētu taisni. Tas arī palīdz izkliedēt atgriezumus, kas uzlabo sadalīšanos un mēslošanu.

  Pļaušana pareizos intervālos

  Zāle dažādos gadalaikos aug dažādos ātrumos. Lai uzturētu vienādu pļāvuma augstumu, agrā pavasarī pļaujiet daudz biežāk. Tā kā zāles augšana vasaras vidū palēninās, pļaujiet retāk. Ja ilgāku laiku nevarat pļaut, vispirms pļaujiet augstā pļaušanas augstumā; pēc 2 dienām pļaujiet vēlreiz ar zemāku augstuma iestatījumu.

  Lēnāka pļaušanas ātruma izmantošana

  Lai uzlabotu griezuma kvalitāti, noteiktos apstākļos izmantojiet lēnāku pamata ātrumu.

  Izvairīšanās no pļaušanas pārāk zemu

  Pļaujot uz nelīdzenas virsmas, paceliet pļaušanas augstumu, lai izvairītos no augsnes noskrāpēšanas.

  Mašīnas apturēšana

  Ja jums pļaušanas laikā ir jāaptur mašīnas turpgaitas kustība, uz jūsu zāliena var nokrist zāles atgriezumu pika. Lai no tā izvairītos, brauciet uz iepriekš nopļautu laukumu ar ieslēgtiem asmeņiem, vai arī varat izslēgt pļāvēja korpusu, braucot turpgaitā.

  Pļāvēja korpusa apakšpuses tīrības saglabāšana

  Pēc katras izmantošanas reizes tīriet atgriezumus un netīrumus no pļāvēja korpusa apakšpuses. Ja pļāvēja korpusā uzkrājas zāle un netīrumi, ar laiku pļaušanas kvalitāte kļūs neapmierinoša.

  Asmens(-ņu) apkope

  Visu pļaušanas sezonu uzturiet asu asmeni, jo ass asmens griež tīri, neplēšot vai nesasmalcinot zāles stiebrus. Plēšana un smalcināšana padara zāles malas brūnas, kas palēnina augšanu un palielina slimību risku. Pēc katras lietošanas reizes pārbaudiet pļāvēja asmeņu asumu un nodilumu vai bojājumus. Novīlējiet visas plaisas un noasiniet asmeņus, ja nepieciešams. Ja asmens ir bojāts vai nodilis, nekavējoties to nomainiet pret oriģinālu Toro maiņas asmeni.

  Pēc ekspluatācijas

  Drošība pēc ekspluatācijas

  Vispārīga drošība

  • Izslēdziet dzinēju, izņemiet atslēgu un pagaidiet, līdz apstājas visas kustīgās daļas, pirms atstājat operatora pozīciju. Ļaujiet mašīnai atdzist pirms apkopes, regulēšanas, degvielas uzpildes, tīrīšanas vai glabāšanas.

  • Lai novērstu aizdegšanos, iztīriet zāli un netīrumus no griezējmezgla, slāpētāja, zobratiem, zāles uztvērēja un dzinēja nodalījuma. Notīriet izšļakstījušos eļļu vai degvielu.

  • Atvienojiet degvielu un izņemiet atslēgu pirms mašīnas glabāšanas vai transportēšanas.

  Mašīnas stumšana ar rokām

  Important: Vienmēr stumiet mašīnu ar rokām. Nevelciet mašīnu, jo vilkšana var to bojāt.

  Mašīnas stumšana

  1. Novietojiet mašīnu uz līdzenas virsmas, izslēdziet asmens vadības slēdzi un ieslēdziet stāvbremzi.

  2. Izslēdziet dzinēju, izņemiet atslēgu un pagaidiet, līdz apstājas visas kustīgās daļas, pirms atstājat ekspluatācijas pozīciju.

  3. Atrodiet apiešanas sviras uz rāmja abās dzinēja pusēs.

  4. Virziet apiešanas sviras uz priekšu cauri atslēgas caurumam un uz leju, lai fiksētu tās vietā (Zīmējums 37).

   Note: Dariet to katrai svirai.

  5. Atvienojiet stāvbremzi.

   g298692
  6. Kad pabeidzat, ieslēdziet stāvbremzi.

  Mašīnas izmantošana

  Virziet apiešanas sviras uz aizmuguri cauri atslēgas caurumam un uz leju, lai fiksētu tās vietā, kā parādīts Zīmējums 37.

  Note: Dariet to katrai svirai.

  Mašīnas transportēšana

  Izmantojiet lielas slodzes piekabi vai kravas automašīnu, lai transportētu mašīnu. Izmantojiet pilnu rampas platumu. Pārliecinieties, ka piekabei vai kravas automašīnai ir visas nepieciešamās bremzes, apgaismojums un likumā prasītie marķējumi. Lūdzu, rūpīgi izlasiet visas drošības instrukcijas. Zinot šo informāciju, jūs varat palīdzēt sev vai blakus stāvētājiem izvairīties no ievainojumiem. Skatiet vietējos lēmumus saistībā ar piekabes un piesiešanas prasībām.

  Brīdinājuma signāls

  Braukšana pa ielu vai lielceļu bez virzienrādītājiem, gaismām, atstarojošām zīmēm vai lēni braucoša transportlīdzekļa emblēmas ir bīstama un var izraisīt negadījumus, radot personas ievainojumus.

  Nebrauciet ar mašīnu par koplietošanas ielām vai lielceļu.

  Piekabes izvēle

  Brīdinājuma signāls

  Mašīnas iekraušana piekabē vai kravas automašīnā palielina apgāšanās iespēju un var izraisīt nopietnus ievainojumus vai nāvi (Zīmējums 38).

  • Izmantojiet tikai pilna platuma rampu; neizmantojiet atsevišķas rampas katrai mašīnas pusei.

  • Nepārsniedziet 15 grādu slīpumu starp rampu un zemi vai starp rampu un piekabi vai kravas automašīnu.

  • Pārliecinieties, ka rampas garums ir vismaz 4 reizes lielāks nekā piekabes augstums vai kravas automašīnas platformas attālums līdz zemei. Tas nodrošina, ja rampas leņķis nepārsniedz 15 grādus uz līdzenas zemes.

  g027996

  Mašīnas iekraušana

  Brīdinājuma signāls

  Mašīnas iekraušana piekabē vai kravas automašīnā palielina apgāšanās iespēju un var izraisīt nopietnus ievainojumus vai nāvi.

  • Esiet īpaši piesardzīgi, izmantojot mašīnu, kas atrodas uz rampas.

  • Brauciet atpakaļgaitā uz rampas un brauciet turpgaitā no rampas.

  • Izvairieties no straujas ātruma palielināšanas vai samazināšanas, braucot ar mašīnu uz rampas, jo tas var izraisīt kontroles zudumu vai apgāšanās situāciju.

  1. Izmantojot piekabi, savienojiet to ar velkošo transportlīdzekli un savienojiet drošības ķēdes.

  2. Ja piemērojams, savienojiet piekabes bremzes un lampiņas.

  3. Nolaidiet rampu, pārliecinoties, ka leņķis starp rampu un zemi nepārsniedz 15 grādus (Zīmējums 38).

  4. Brauciet ar mašīnu atpakaļgaitā uz rampas (Zīmējums 39).

   g027995
  5. Izslēdziet dzinēju, izņemiet atslēgu un ieslēdziet stāvbremzi.

  6. Piesieniet mašīnu pie priekšējiem ritentiņiem un aizmugures bufera ar siksnām, ķēdēm, kabeli vai virvēm (Zīmējums 40). Skatiet vietējos noteikumus saistībā ar piesiešanas prasībām.

   g027708

  Mašīnas izkraušana

  1. Nolaidiet rampu, pārliecinoties, ka leņķis starp rampu un zemi nepārsniedz 15 grādus (Zīmējums 38).

  2. Brauciet ar mašīnu turpgaitā nost no rampas (Zīmējums 39).

  Tehniskā apkope

  Note: Nosakiet mašīnas kreiso un labo pusi no normālas ekspluatācijas pozīcijas.

  Apkopes drošība

  • Ja atslēga atrodas slēdzī, kāds var nejauši iedarbināt dzinēju un nopietni ievainot jūs vai citus blakus stāvētājus. Izņemiet atslēgu no slēdža pirms jebkāda apkopes darba veikšanas.

  • Pirms operatora pozīcijas atstāšanas, rīkojieties šādi:

   • Novietojiet mašīnu uz līdzenas virsmas.

   • Atvienojiet piedziņu.

   • Ieslēdziet stāvbremzi.

   • Izslēdziet dzinēju un izņemiet atslēgu.

   • Pirms apkopes veikšanas ļaujiet mašīnas elementiem atdzist.

  • Neļaujiet neapmācītam personālam veikt mašīnas apkopi.

  • Turiet rokas un pēdas atstatu no kustīgām daļām vai karstām virsmām. Ja iespējams, neveiciet regulēšanu, kamēr dzinējs darbojas.

  • Uzmanīgi atbrīvojiet spiedienu no komponentiem, kuriem ir uzkrāta enerģija.

  • Regulāri pārbaudiet stāvbremzes darbību. Pēc nepieciešamības regulējiet to vai veiciet apkopi.

  • Nekad neizmainiet drošības ierīces. Regulāri pārbaudiet to pareizu darbību.

  • Lai novērstu aizdegšanos, iztīriet zāli un netīrumus no griezējmezgla, slāpētāja, zobratiem, zāles uztvērēja un dzinēja nodalījuma.

  • Notīriet izšļakstījušos eļļu vai degvielu un ar degvielu piesūkušos netīrumus.

  • Nepaļaujieties uz hidrauliskajiem vai mehāniskajiem domkratiem mašīnas atbalsta nodrošināšanai; paceļot mašīnu, balstiet mašīnu ar domkrata statīviem.

  • Turiet visas daļas labā stāvoklī un visu aparatūru cieši pievilktu, it īpaši asmens bloka aparatūru. Nomainiet visas nodilušās vai bojātās uzlīmes.

  • Pirms mašīnas remonta atvienojiet akumulatoru. Vispirms atvienojiet negatīvo spaili un pēc tam pozitīvo spaili. Vispirms savienojiet pozitīvo spaili un pēc tam negatīvo spaili.

  • Lai nodrošinātu optimālu veiktspēju, izmantojiet tikai oriģinālās Toro nomaiņas daļas un piederumus. Citu ražotāju nomaiņas daļas un piederumi var būt bīstami, un šāda izmantošana var anulēt garantiju.

  Ieteiktie tehniskās apkopes grafiki

  Tehniskās apkopes intervālsApkopes procedūra
  Pēc pirmajām 5 stundām
 • Nomainiet dzinēja eļļu un filtru.
 • Pirms katras lietošanas vai katru dienu
 • Pārbaudiet drošības bloķēšanas sistēmu.
 • Pārbaudiet gaisa tīrītāja netīrās, vaļīgās vai bojātās daļas.
 • Pārbaudiet dzinēja eļļas līmeni.
 • Tīriet dzinēja gaisa ieplūdes režģi.
 • Pārbaudiet asmeņus.
 • Pārbaudiet zāles novirzītāja bojājumus.
 • Ik pēc 25 stundām
 • Iztīriet gaisa tīrītāja putu elementu(biežāk putekļainos, netīros apstākļos).
 • Pārbaudiet riepu spiedienu.
 • Pārbaudiet siksnu nodilumu vai plaisas.
 • Ik pēc 100 stundām
 • Nomainiet gaisa tīrītāja putu elementu(biežāk putekļainos, netīros apstākļos).
 • Tīriet gaisa tīrītāja papīra elementu (biežāk netīros vai putekļainos apstākļos).
 • Pārbaudiet un tīriet dzesēšanas spuras un dzinēja apvalka iekšpusi.
 • Ik pēc 200 stundām
 • Nomainiet gaisa tīrītāja papīra elementu (biežāk netīros vai putekļainos apstākļos).
 • Ik pēc 300 stundām
 • Pārbaudiet un regulējiet vārsta atstarpi. Sazinieties ar pilnvaroto servisa izplatītāju.
 • Pirms glabāšanas
 • Uzlādējiet akumulatoru un atvienojiet akumulatora kabeļus.
 • Pirms glabāšanas izpildiet visas augstāk minētās apkopes procedūras.
 • Nokrāsojiet visas saskrāpētās virsmas.
 • Brīdinājums

  Ja atslēga atrodas slēdzī, kāds var nejauši iedarbināt dzinēju un nopietni ievainot jūs vai citus blakus stāvētājus.

  Izslēdziet dzinēju un izņemiet atslēgu no slēdža pirms jebkāda apkopes darba veikšanas.

  Pirmsapkopes procedūras

  Pļāvēja korpusa aizkara atlaišana

  Atskrūvējiet 2 apakšējās aizkara bultskrūves, lai piekļūtu pļāvēja korpusa augšdaļai (Zīmējums 41).

  g303960

  Note: Vienmēr pievelciet bultskrūves, lai pēc tehniskās apkopes pievienotu aizkaru.

  Motora apkope

  Dzinēja drošība

  • Turiet savas rokas, pēdas, seju, apģērbu un citas ķermeņa daļas prom no slāpētāja un citām karstām virsmām. Pirms apkopes veikšanas ļaujiet dzinēja elementiem atdzist.

  • Nemainiet dzinēja regulatora ātrumu vai pārāk ātri nedarbiniet dzinēju.

  Gaisa tīrītāja apkope

  Tehniskās apkopes intervālsApkopes procedūra
  Pirms katras lietošanas vai katru dienu
 • Pārbaudiet gaisa tīrītāja netīrās, vaļīgās vai bojātās daļas.
 • Ik pēc 300 stundām
 • Pārbaudiet un regulējiet vārsta atstarpi. Sazinieties ar pilnvaroto servisa izplatītāju.
 • Note: Veiciet gaisa tīrītāja apkopi biežāk (reizi dažās stundās), ja darba apstākļi ir īpaši putekļaini vai smilšaini.

  Putu un papīra elementu noņemšana

  1. Novietojiet mašīnu uz līdzenas virsmas, izslēdziet asmens vadības slēdzi (PTO) un ieslēdziet stāvbremzi.

  2. Izslēdziet dzinēju, izņemiet atslēgu un pagaidiet, līdz apstājas visas kustīgās daļas, pirms atstājat ekspluatācijas pozīciju.

  3. Notīriet ap gaisa tīrītāja pārsegu, lai novērstu netīrumu iekļūšanu dzinējā un bojājumu rašanos.

  4. Paceliet pārsegu un pagrieziet gaisa tīrītāja bloku ārā no dzinēja (Zīmējums 42).

   g027800g027801
  5. Atdaliet putu un papīra elementus (Zīmējums 43).

   g027802

  Gaisa tīrītāja putu elementa apkope

  Tehniskās apkopes intervālsApkopes procedūra
  Ik pēc 25 stundām
 • Iztīriet gaisa tīrītāja putu elementu(biežāk putekļainos, netīros apstākļos).
 • Ik pēc 100 stundām
 • Nomainiet gaisa tīrītāja putu elementu(biežāk putekļainos, netīros apstākļos).
  1. Mazgājiet putu elementu ar šķidrajām ziepēm un siltu ūdeni. Kad elements ir tīrs, rūpīgi to noskalojiet.

  2. Nožāvējiet elementu, saspiežot to tīrā lupatiņā.

   Important: Nomainiet putu elementu, ja tas ir saplīsis vai nodilis.

  Gaisa tīrītāja papīra elementa apkope

  Tehniskās apkopes intervālsApkopes procedūra
  Ik pēc 100 stundām
 • Tīriet gaisa tīrītāja papīra elementu (biežāk netīros vai putekļainos apstākļos).
 • Ik pēc 200 stundām
 • Nomainiet gaisa tīrītāja papīra elementu (biežāk netīros vai putekļainos apstākļos).
  1. Tīriet papīra elementu, maigi tam pieskaroties, lai notīrītu putekļus.

   Note: Ja tas ir ļoti netīrs, nomainiet papīra elementu pret jaunu.

  2. Pārbaudiet elementa plīsumus, eļļainu plēvi vai gumijas blīves bojājumu.

  3. Nomainiet papīra elementu, ja tas ir bojāts.

   Important: Netīriet papīra filtru.

  Gaisa tīrītāja uzstādīšana

  1. Uzstādiet putu elementu virs papīra elementa.

   Note: Pārliecinieties, ka nesabojājat elementus.

  2. Regulējiet filtra caurumus kolektora portos.

  3. Pagrieziet filtru uz leju kamerā un pilnībā ievietojiet to pret kolektoru (Zīmējums 44).

   g228022
  4. Aizveriet pārsegu.

  Dzinēja eļļas apkope

  Dzinēja eļļas specifikācijas

  Eļļas tips: mazgāšanas eļļa (API servisa SF, SG, SH, SJ vai SL)

  Kartera tilpums: 2,4 l ar eļļas filtru

  Viskozitāte: skatiet tabulu tālāk.

  g029683

  Dzinēja eļļas līmeņa pārbaude

  Tehniskās apkopes intervālsApkopes procedūra
  Pirms katras lietošanas vai katru dienu
 • Pārbaudiet dzinēja eļļas līmeni.
 • Note: Pārbaudiet eļļu, kad dzinējs ir auksts.

  Important: Ja jūs pārpildāt vai nepietiekoši piepildāt dzinēja karteri ar eļļu un darbināt dzinēju, jūs varat sabojāt dzinēju.

  1. Novietojiet mašīnu uz līdzenas virsmas, izslēdziet asmens vadības slēdzi (PTO) un ieslēdziet stāvbremzi.

  2. Izslēdziet dzinēju, izņemiet atslēgu un pagaidiet, līdz apstājas visas kustīgās daļas, pirms atstājat ekspluatācijas pozīciju.

   Note: Pārliecinieties, ka dzinējs ir auksts, lai eļļai būtu laiks izlīt karterī.

  3. Lai netīrumiem, zāles atgriezumiem u.tml. neļautu iekļūt dzinējā, notīriet ap eļļas uzpildes vāciņu un mērstieni, pirms to noņemat (Zīmējums 46).

  g235263

  Dzinēja eļļas un eļļas filtra nomaiņa

  Tehniskās apkopes intervālsApkopes procedūra
  Pēc pirmajām 5 stundām
 • Nomainiet dzinēja eļļu un filtru.
  1. Lai nodrošinātu, ka eļļas pilnībā izlīst, novietojiet mašīnu uz līdzenas virsmas.

  2. Atvienojiet asmens vadības slēdzi (PTO) un ieslēdziet stāvbremzi.

  3. Izslēdziet dzinēju, izņemiet atslēgu un pagaidiet, līdz apstājas visas kustīgās daļas, pirms atstājat ekspluatācijas pozīciju.

  4. Izlejiet eļļu no dzinēja.

   g027799g029570
  5. Nomainiet dzinēja eļļas filtru (Zīmējums 48).

   Note: Pārliecinieties, ka eļļas filtra blīve pieskaras dzinējam, un pēc tam pagrieziet filtra vēl par ¾ apgrieziena.

   g027477
  6. Lēnām lejiet apmēram 80% no norādītās eļļas uzpildes caurulē un lēnām pievienojiet vēl eļļu, lai tā būtu līdz atzīmei Pilns (Zīmējums 49).

   g235264
  7. Atbrīvojieties no izmantotās eļļas vietējā pārstrādes centrā.

  Kvēlsveces apkope

  Tehniskās apkopes intervālsApkopes procedūra

  Pārliecinieties, ka gaisa atstarpe pirms kvēlsveces uzstādīšanas starp elektrodu centru un sāniem ir pareiza. Izmantojiet kvēlsveces uzgriežņu atslēgu, lai noņemtu un uzstādītu kvēlsveci, un atstarpes instrumentu vai sensoru, lai pārbaudītu un regulētu gaisa atstarpi. Ja nepieciešams, uzstādiet jaunu kvēlsveci.

  Tips: Champion® RN9YC vai NGK® BPR6ES

  Gaisa atstarpe: 0,76 mm

  Kvēlsveces noņemšana

  1. Novietojiet mašīnu uz līdzenas virsmas, izslēdziet asmens vadības slēdzi (PTO) un ieslēdziet stāvbremzi.

  2. Izslēdziet dzinēju, izņemiet atslēgu un pagaidiet, līdz apstājas visas kustīgās daļas, pirms atstājat ekspluatācijas pozīciju.

  3. Notīriet ap spraudņa pamatni, lai dzinējā neiekļūtu netīrumi un gruži.

  4. Noņemiet kvēlsveci (Zīmējums 50).

   g027478

  Kvēlsveces pārbaude

  Important: Netīriet kvēlsveci(-es). Vienmēr nomainiet kvēlsveci(-es), kad tai(-ām) ir melns apvalks, nolietoti elektrodi, eļļaina plēve vai plaisas.

  Ja redzat gaiši brūnu vai pelēku krāsu uz izolatora, dzinējs darbojas pareizi. Melns apvalks uz izolatora parasti nozīmē, ka gaisa tīrītājs ir netīrs.

  Iestatiet atstarpi uz 0,75 mm.

  g206628

  Kvēlsveces uzstādīšana

  g027960

  Dzesēšanas sistēmas tīrīšana

  Tehniskās apkopes intervālsApkopes procedūra
  Pirms katras lietošanas vai katru dienu
 • Tīriet dzinēja gaisa ieplūdes režģi.
 • Ik pēc 100 stundām
 • Pārbaudiet un tīriet dzesēšanas spuras un dzinēja apvalka iekšpusi.
  1. Novietojiet mašīnu uz līdzenas virsmas, izslēdziet asmens vadības slēdzi (PTO) un ieslēdziet stāvbremzi.

  2. Izslēdziet dzinēju, izņemiet atslēgu un pagaidiet, līdz apstājas visas kustīgās daļas, pirms atstājat ekspluatācijas pozīciju.

  3. Noņemiet gaisa filtru no dzinēja.

  4. Atskrūvējiet bultskrūves un noņemiet ventilatora korpusu (Zīmējums 53).

   g298763
  5. Lai novērstu netīrumu iekļūšanu gaisa ieejā, uzstādiet gaisa filtru uz filtra pamatnes.

  6. Notīriet netīrumus un zāli no detaļām.

  7. Noņemiet gaisa filtru un uzstādiet ventilatora korpusu. Pievelciet bultskrūves līdz 8,8 N m.

  8. Uzstādiet gaisa filtru.

  Degvielas sistēmas apkope

  Bīstamība

  Noteiktos apstākļos degviela ir ļoti uzliesmojoša un ļoti sprādzienbīstama. Degvielas izraisīta uguns vai sprādziens var apdedzināt jūs un citus un sabojāt īpašumu.

  Skatiet Degvielas drošībaID000-507-120 pilnu sarakstu par ar degvielu saistītajiem piesardzības pasākumiem.

  Līnijas degvielas filtra nomaiņa

  Tehniskās apkopes intervālsApkopes procedūra

  Nekad neuzstādiet netīru filtru pēc tā izņemšanas no degvielas līnijas.

  1. Novietojiet mašīnu uz līdzenas virsmas, izslēdziet asmens vadības slēdzi (PTO) un ieslēdziet stāvbremzi.

  2. Izslēdziet dzinēju, izņemiet atslēgu un pagaidiet, līdz apstājas visas kustīgās daļas, pirms atstājat ekspluatācijas pozīciju.

  3. Nomainiet filtru (Zīmējums 54).

   Note: Piezīme: pārliecinieties, ka atzīmes uz filtra ievēro degvielas plūsmas virzienu.

   g027939g033082

  Elektriskās sistēmas apkope

  Elektriskās sistēmas drošība

  • Pirms mašīnas remonta atvienojiet akumulatoru. Vispirms atvienojiet negatīvo spaili un pēc tam pozitīvo spaili. Vispirms savienojiet pozitīvo spaili un pēc tam negatīvo spaili.

  • Lādējiet akumulatoru atvērtā, labi vēdinātā vietā, prom no dzirkstelēm un liesmām. Atvienojiet lādētāju pirms akumulatora savienošanas vai atvienošanas. Valkājiet aizsargapģērbu un izmantojiet izolācijas instrumentus.

  Akumulatora apkope

  Akumulatora izņemšana

  Brīdinājuma signāls

  Nepareizi noņemot kabeļus no akumulatora, var sabojāt mašīnu un kabeļus, radot dzirksteles. Dzirksteles var izraisīt akumulatora gāzu sprādzienu, radot personas ievainojumus.

  • Vienmēr atvienojiet negatīvo (melno) akumulatora kabeli pirms pozitīvā (sarkanā) kabeļa atvienošanas.

  • Vienmēr savienojiet pozitīvo (sarkano) akumulatora kabeli pirms savienojat negatīvo (melno) kabeli.

  1. Novietojiet mašīnu uz līdzenas virsmas, izslēdziet asmens vadības slēdzi (PTO) un ieslēdziet stāvbremzi.

  2. Izslēdziet dzinēju, izņemiet atslēgu un pagaidiet, līdz apstājas visas kustīgās daļas, pirms atstājat ekspluatācijas pozīciju.

  3. Pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam atskrūvējiet 2 stiprinājumus uz akumulatora pārsega par ¼ pagrieziena un noņemiet akumulatora pārsegu (Zīmējums 55).

   g297596
  4. Atvienojiet negatīvo (melno) zemes kabeli no akumulatora statīva (Zīmējums 56).

   Note: Saglabājiet visus stiprinājumus.

  5. Virziet gumijas pārsegu uz augšu pa pozitīvo (sarkano) kabeli.

  6. Atvienojiet pozitīvo (sarkano) kabeli no akumulatora statīva (Zīmējums 56).

   Note: Saglabājiet visus stiprinājumus.

  7. Noņemiet akumulatora fiksatoru (Zīmējums 56) un izceliet akumulatoru no akumulatora paliktņa.

   g297597

  Akumulatora uzlāde

  Tehniskās apkopes intervālsApkopes procedūra
  Pirms glabāšanas
 • Uzlādējiet akumulatoru un atvienojiet akumulatora kabeļus.
  1. Noņemiet akumulatoru no šasijas; skatiet Akumulatora izņemšana.

  2. Uzlādējiet akumulatoru vismaz 1 stundu pie 6 līdz 10 A.

   Note: Nepārlādējiet akumulatoru.

  3. Kad akumulators ir pilnībā uzlādēts, atvienojiet lādētāju no kontaktligzdas, pēc tam atvienojiet lādētāja vadus no akumulatora statīviem (Zīmējums 57).

   g000538

  Akumulatora uzstādīšana

  1. Novietojiet akumulatoru uz paliktņa (Zīmējums 56).

  2. Izmantojot iepriekš noņemtos stiprinājumus, uzstādiet pozitīvo (sarkano) akumulatora kabeli pie pozitīvās (+) akumulatora spailes.

  3. Izmantojot iepriekš noņemtos stiprinājumus, uzstādiet negatīvo akumulatora kabeli pie negatīvās (–) akumulatora spailes.

  4. Virziet sarkano spailes apvalku uz pozitīvā (sarkanā) akumulatora statīva.

  5. Fiksējiet akumulatoru ar fiksatoru (Zīmējums 56).

  6. Uzstādiet akumulatora pārsegu, spiežot uz leju un pievelkot 2 stiprinājumus pulksteņrādītāju kustības virzienā (Zīmējums 55).

  Drošinātāja apkope

  Elektrisko sistēmu aizsargā drošinātāji, Tiem nav nepieciešama apkope, tomēr, ja drošinātāju izsit, pārbaudiet elementa/ķēdes atteici vai īssavienojumu.

  Drošinātāja tips:

  • galvenais—F1 (15 A, asmens tipa)

  • Uzlādes ķēde—F2 (25 A, asmens tipa)

  Lai nomainītu galveno (15 A) drošinātāju, sniedzieties sānu konsoles atvērumā, izvelciet drošinātāju un uzstādiet jaunu 15 A drošinātāju (Zīmējums 58).

  g297599

  Lai nomainītu uzlādes ķēdes (25 A) drošinātāju, atrodiet drošinātāju par kreisi no akumulatora, izvelciet drošinātāju un uzstādiet jaunu 25 A drošinātāju (Zīmējums 59).

  g297598

  Piedziņas sistēmas apkope

  Riepu spiediena pārbaude

  Tehniskās apkopes intervālsApkopes procedūra
  Ik pēc 25 stundām
 • Pārbaudiet riepu spiedienu.
 • Saglabājiet gaisa spiedienu priekšējās un aizmugures riepās, kā norādīts. Nevienmērīgs riepu spiediens var radīt nevienmērīgu griezumu. Pārbaudiet spiedienu pie vārsta kātiņa (Zīmējums 60). Pārbaudiet riepas, kad tās ir aukstas, lai iegūtu visprecīzāko spiediena lasījumu.

  Uzpildiet priekšējās ritentiņu riepas līdz 103 kPa.

  Uzpildiet aizmugures piedziņas riteņu riepas līdz 90 kPa.

  g000554

  Siksnas apkope

  Siksnu pārbaude

  Tehniskās apkopes intervālsApkopes procedūra
  Ik pēc 25 stundām
 • Pārbaudiet siksnu nodilumu vai plaisas.
 • Nomainiet siksnu, ja tā ir nodilusi. Nodilušas siksnas pazīmes ietver čīkstēšanu siksnas rotēšanas laikā, asmeņu slīdēšanu zāles pļaušanas laikā un nobružātas malas, apdeguma pazīmes, un plaisas siksnā.

  Pļāvēja siksnas nomaiņa

  Nodilušas siksnas pazīmes ietver čīkstēšanu siksnas rotēšanas laikā, asmeņu slīdēšanu zāles pļaušanas laikā un nobružātas malas, apdeguma pazīmes, un plaisas siksnā. Nomainiet pļāvēja siksnu, ja pastāv kāds no šiem apstākļiem.

  1. Novietojiet mašīnu uz līdzenas virsmas, izslēdziet asmens vadības slēdzi (PTO) un ieslēdziet stāvbremzi.

  2. Izslēdziet dzinēju, izņemiet atslēgu un pagaidiet, līdz apstājas visas kustīgās daļas, pirms atstājat ekspluatācijas pozīciju.

  3. Nolaidiet pļāvēju līdz 76 mm augstumā no griezšanas pozīcijas.

  4. Noņemiet pļāvēja korpusa aizkaru; skatiet Pļāvēja korpusa aizkara atlaišana.

  5. Katram siksnas pārsegam atskrūvējiet 2 bultskrūves, bet nenoņemiet tās.

  6. Virziet pārsegu, līdz tas ir brīvs no bultskrūvēm, un paceliet to uz augšu un ārā, lai noņemtu.

  7. Izmantojot atsperes noņemšanas rīku (Toro daļas Nr. 92-5771), noņemiet dzenrata atsperi no korpusa statīva, lai noņemtu spriegumu no dzenrata skriemeļa (Zīmējums 61).

   g009806
  8. Nolaidiet pļāvēju līdz zemākajam griezšanas augstumam un novietojiet griezšanas augstuma tapu bloķētā pozīcijā zemākajam griezšanas augstumam.

  9. Noņemiet siksnu no pļāvēja korpusa skriemeļiem un noņemiet esošo siksnu.

  10. Uzstādiet jauno siksnu ap pļāvēja skriemeļiem un sajūga skriemeli zem dzinēja (Zīmējums 61).

   Brīdinājuma signāls

   Atspere ir nospriegota, kad tā ir uzstādīta, un tā var radīt personas ievainojumu.

   Esiet uzmanīgs, noņemot siksnu.

  11. Izmantojot atsperes noņemšanas rīku (Toro daļas Nr. 92-5771), uzstādiet dzenrata atsperi uz korpusa statīva, piemērojot spriegumu dzenrata skriemelim un pļāvēja siksnai (Zīmējums 61).

  12. Pārliecinieties, ka siksna pareizi sēž visos skriemeļos.

  13. Lai uzstādītu siksnas pārsegus, ievietojiet izciļņus uz katra pārsega atbilstošajās atverēs uz korpusa kronšteina, pārliecinoties, ka tie sēž.

  14. Pagrieziet pārsegu pret korpusu un virziet ierobus zem atskrūvētajām bultskrūvēm, līdz tās sēž.

  15. Pievelciet bultskrūves, lai fiksētu pārsegu pie korpusa.

  16. Uzstādiet pļāvēja korpusa aizkaru; skatiet Pļāvēja korpusa aizkara atlaišana.

  Pļāvēja apkope

  Asmens drošība

  • Regulāri pārbaudiet asmeņu nodilumu vai bojājumus.

  • Piesargieties, pārbaudot asmeņus. Aptiniet asmeņus vai valkājiet cimdus, un piesargieties, veicot asmeņu apkopi. Tikai nomainiet vai asiniet asmeņus; nekad tos netaisnojiet vai nemetiniet.

  • Esiet piesardzīgi mašīnām ar vairākiem asmeņiem, jo viena asmens pagriešana var likt griezties citiem asmeņiem.

  • Nomainiet nodilušus vai bojātus asmeņus un bultskrūves komplektos, lai saglabātu līdzsvaru.

  Griezšanas asmeņu apkope

  Lai nodrošinātu nepārspējamu griezuma kvalitāti, turiet asmeņus asus. Ērtai asināšanai un nomaiņai glabājiet pieejamus papildus asmeņus.

  Pirms asmeņu pārbaudes vai apkopes

  1. Novietojiet mašīnu uz līdzenas virsmas, izslēdziet asmens vadības slēdzi (PTO) un ieslēdziet stāvbremzi.

  2. Izslēdziet dzinēju, izņemiet atslēgu un atvienojiet kvēlsveces vadu no kvēlsvecēm.

  Asmeņu pārbaude

  Tehniskās apkopes intervālsApkopes procedūra
  Pirms katras lietošanas vai katru dienu
 • Pārbaudiet asmeņus.
  1. Pārbaudiet griezšanas malas (Zīmējums 62).

  2. Ja malas nav asas vai tām ir plaisas, noņemiet un asiniet asmeni; skatiet Asmeņu asināšana.

  3. Pārbaudiet asmeņus, jo īpaši izliektajā zonā.

  4. Ja pamanāt jebkādas plaisas, nodilumu vai spraugas veidošanos šajā zonā, nekavējoties uzstādiet jaunu asmeni (Zīmējums 62).

   g006530

  Saliektu asmeņu pārbaude

  Note: Turpmākās procedūras veikšanai mašīnai ir jābūt uz līdzenas virsmas.

  1. Paceliet pļāvēja korpusu augstākajā griezšanas augstuma pozīcijā.

  2. Valkājot biezi polsterētus cimdus vai citus piemērotus roku aizsarglīdzekļus, lēnām pagrieziet asmeni pozīcijā, kas ļauj jums izmērīt attālumu starp griezšanas malu un līdzenu virsmu, uz kuras atrodas mašīna (Zīmējums 63).

   g014972
  3. Mēriet no asmens uzgaļa līdz plakanai virsmai (Zīmējums 64).

   g014973
  4. Pagrieziet to pašu asmeni par 180 grādiem, lai pretējā griezšanas mala tagad būtu tajā pašā pozīcijā (Zīmējums 65).

   g014974
  5. Mēriet no asmens uzgaļa līdz plakanai virsmai (Zīmējums 66).

   Note: Atšķirība nedrīkst būt lielāka par 3 mm.

   g014973
   1. Ja atšķirība starp A un B ir lielāka par 3 mm, nomainiet asmeni pret jaunu asmeni; skatiet Asmeņu noņemšana un Asmeņu uzstādīšana.

    Note: Ja saliekts asmens tiek nomainīts pret jaunu asmeni un iegūtais izmērs turpina pārsniegt 3 mm, iespējams, ka ir saliekta asmens vārpsta. Sazinieties ar pilnvaroto servisa izplatītāju, lai veiktu apkopi.

   2. Ja atšķirība ir ierobežojumu ietvaros, dodieties uz nākamo asmeni.

  6. Atkārtojiet šo procedūru katram asmenim.

  Asmeņu noņemšana

  Nomainiet asmeņus, ja tie saduras ar cietu objektu vai asmens nav līdzsvarā, vai ir saliekts.

  1. Turiet asmens galu, izmantojot lupatu vai polsterētu cimdu.

  2. Noņemiet asmens bultskrūvi, izliekto paplāksni un asmeni no vārpstas (Zīmējums 67).

   g010341

  Asmeņu asināšana

  1. Izmantojiet vīli, lai asinātu griezšanas malu abos asmens galos (Zīmējums 68).

   Note: Saglabājiet oriģinālo leņķi.

   Note: Asmens saglabā savu līdzsvaru, ja no abām griezšanas malām tiek noņemts vienāds materiāla daudzums.

   g000552
  2. Pārbaudiet asmens līdzsvaru, novietojot to uz asmens līmeņotāja (Zīmējums 69).

   Note: Ja asmens paliek horizontālā pozīcijā, asmens ir līdzsvarots un to var izmantot.

   Note: Ja asmens nav līdzsvarots, novīlējiet nedaudz metāla tikai no buras zonas (Zīmējums 68).

   g000553
  3. Atkārtojiet šo procedūru, līdz asmens ir līdzsvarots.

  Asmeņu uzstādīšana

  1. Uzstādiet asmeni uz vārpstas (Zīmējums 67).

   Important: izliektajai asmens daļai ir jābūt vērstai uz augšu pret pļāvēja iekšpusi, lai nodrošinātu pareizu griezšanu.

  2. Uzstādiet izliekto paplāksni (kausveida pusi pret asmeni) un asmens bultskrūvi (Zīmējums 67).

  3. Pievelciet asmens bultskrūvi no 135 līdz 150 N∙m.

   g010341

  Pļāvēja korpusa atstāšana

  Pārbaudiet, lai pārliecinātos, ka pļāvēja korpuss ir līmenī ikreiz, kad uzstādāt pļāvēju vai kad redzat nelīdzenu zāliena pļāvumu.

  Pirms līmeņošanas pārbaudiet, vai pļāvēja korpusam nav saliekti asmeņi, un noņemiet un nomainiet visus saliektos asmeņus; skatiet Saliektu asmeņu pārbaude pirms turpināt.

  Vispirms līmeņojiet pļāvēja korpusu no no vienas puses uz otru; pēc tam varat regulēt no priekšpuses uz aizmuguri.

  Prasības:

  • Mašīnai ir jābūt uz līdzenas virsmas.

  • Visām riepām ir jābūt pareizi piepumpētām; skatiet Riepu spiediena pārbaude.

  Līmeņa pārbaude no vienas puses uz otru

  1. Novietojiet mašīnu uz līdzenas virsmas, izslēdziet asmens vadības slēdzi (PTO) un ieslēdziet stāvbremzi.

  2. Izslēdziet dzinēju, izņemiet atslēgu un pagaidiet, līdz apstājas visas kustīgās daļas, pirms atstājat ekspluatācijas pozīciju.

  3. Iestatiet griezšanas augstumu uz 76 mm.

  4. Uzmanīgi pagrieziet asmeņus no vienas puses uz otru.

  5. Mēriet starp ārējām griezšanas malām un plakano virsmu (Zīmējums 71).

   Note: Ja abi mēri nav 5 mm robežās, ir nepieciešama regulēšana; skatiet Pļāvēja korpusa atstāšana.

   g229303

  Asmens pārbaude no priekšpuses uz aizmuguri

  Ikreiz, kad uzstādāt pļāvēju, pārbaudiet asmens līmeni no priekšpuses uz aizmuguri. Ja pļāvēja priekšpuse ir vairāk nekā 7,9 mm zemāk nekā pļāvēja aizmugure, regulējiet asmens līmeni.

  1. Novietojiet mašīnu uz līdzenas virsmas, izslēdziet asmens vadības slēdzi (PTO) un ieslēdziet stāvbremzi.

  2. Izslēdziet dzinēju, izņemiet atslēgu un pagaidiet, līdz apstājas visas kustīgās daļas, pirms atstājat ekspluatācijas pozīciju.

  3. Iestatiet griezšanas augstumu uz 76 mm.

  4. Uzmanīgi pagrieziet asmeņus, lai tie ir vērsti no priekšpuses uz aizmuguri (Zīmējums 72).

  5. Mēriet no priekšējā asmens gala līdz plakanajai virsmai un no aizmugures asmens gala līdz plakanajai virsmai (Zīmējums 72).

   Note: Ja priekšējā asmens gals nav 1,6 līdz 7,9 mm zemāks nekā aizmugures asmens gals, turpiniet ar Pļāvēja korpusa atstāšana procedūru.

   g229304

  Pļāvēja korpusa atstāšana

  1. Iestatiet pretskrāpēšanas veltņus augšējos caurumos vai pilnībā izņemiet tos no šīs procedūras; skatiet Pretskrāpēšanas veltņu regulēšana.

  2. Iestatiet griezšanas augstuma sviru 76 mm pozīcijā; skatiet Griezšanas augstuma regulēšana.

  3. Novietojiet 2 blokus (katru 6,6 cm biezu) zem katras korpusa priekšējās malas puses, bet ne zem pretskrāpēšanas veltņa kronšteiniem (Zīmējums 73).

  4. Novietojiet 2 blokus (katru 7,3 cm biezu) zem griezšanas virsmas aizmugures malas, 1 katrā griezšanas virsmas pusē (Zīmējums 73).

   g297501
  5. Atskrūvējiet regulēšanas bultskrūves visos 4 stūros, lai korpuss droši sēdētu uz visiem 4 blokiem (Zīmējums 74).

   g297515
  6. Pārliecinieties, ka uz visām 4 ķēdēm ir spriegums (Zīmējums 74).

  7. Pievelciet 4 regulēšanas bultskrūves (Zīmējums 74).

  8. Pārliecinieties, ka bloki cieši pieguļ zem korpusa un bultskrūves ir cieši pievilktas.

  9. Pārbaudiet, ka korpuss ir līmenī, pārbaudot līmeni no vienas puses uz otru un asmens slīpumu no priekšpuses uz aizmuguri; ja nepieciešams, atkārtojiet korpusa līmeņošanas procedūru.

  Pļāvēja korpusa noņemšana

  1. Novietojiet mašīnu uz līdzenas virsmas, izslēdziet asmens vadības slēdzi (PTO) un ieslēdziet stāvbremzi.

  2. Izslēdziet dzinēju, izņemiet atslēgu un atvienojiet kvēlsveces vadu no kvēlsvecēm.

  3. Nolaidiet pļāvēju līdz 76 mm augstumā no griezšanas pozīcijas.

  4. Atskrūvējiet 2 apakšējās bultskrūves, kas tur pļāvēja korpusa aizkaru pie pļāvēja korpusa; skatiet Pļāvēja korpusa aizkara atlaišana.

  5. Noņemiet pļāvēja siksnu no dzinēja skriemeļa; skatiet Pļāvēja siksnas nomaiņa.

  6. Izņemiet cilpveida tapu un paplāksni, kas fiksē savienojuma tapu pie rāmja un korpusa, un izņemiet savienojuma stieni (Zīmējums 75).

   g297517
  7. Paceliet pļāvēja korpusu, lai atbrīvotu spriegumu no pļāvēja korpusa.

  8. Noņemiet ķēdi no āķiem uz korpusa pacelšanas svirām (Zīmējums 76).

   g297515
  9. Paceliet griezšanas augstumu transportēšanas pozīcijā.

  10. Noņemiet siksnu no dzinēja sajūga skriemeļa.

  11. Virziet pļāvēju ārā no mašīnas apakšas.

   Note: Saglabājiet visas detaļas vēlākai uzstādīšanai.

  Pļāvēja korpusa uzstādīšana

  1. Novietojiet mašīnu uz līdzenas virsmas, izslēdziet asmens vadības slēdzi (PTO) un ieslēdziet stāvbremzi.

  2. Izslēdziet dzinēju, izņemiet atslēgu un atvienojiet kvēlsveces vadu no kvēlsvecēm.

  3. Virziet pļāvēju zem mašīnas.

  4. Samaziniet griezšanas augstumu līdz zemākajai pozīcijai.

  5. Ievietojiet griezšanas augstuma tapu zemākā griezšanas augstuma bloķēšanas pozīcijā.

  6. Paceliet pļāvēja korpusa aizmuguri un pievienojiet ķēdes pie aizmugures pacelšanas svirām (Zīmējums 76).

  7. Pievienojiet priekšējās ķēdes pie priekšējām pacelšanas svirām (Zīmējums 76).

  8. Uzstādiet garo savienojuma stieni caur rāmja turētāju un korpusu.

  9. Fiksējiet savienojuma tapu ar iepriekš noņemtajām cilpveida tapām un paplākšņiem (Zīmējums 75).

  10. Uzstādiet pļāvēja siksnu uz dzinēja skriemeļa; skatiet Pļāvēja siksnas nomaiņa.

  11. Pievelciet 2 apakšējās bultskrūves, kas tur pļāvēja korpusa aizkaru pie pļāvēja korpusa; skatiet Pļāvēja korpusa aizkara atlaišana.

  Zāles novirzītāja nomaiņa

  Tehniskās apkopes intervālsApkopes procedūra
  Pirms katras lietošanas vai katru dienu
 • Pārbaudiet zāles novirzītāja bojājumus.
 • Brīdinājuma signāls

  Atklāta izmešanas atvere var atļaut mašīnai mest objektus pret jums vai blakusstāvētājiem, radot nopietnus ievainojumus. Kā arī var rasties saskare ar asmeni.

  Nekad nedarbiniet mašīnu, ja vien nav uzstādīta mulčēšanas plāksne, izmešanas novirzītājs vai zāles savākšanas sistēma.

  1. Izņemiet cilpveida tapu no stieņa gala (Zīmējums 77).

  2. Atvienojiet atsperi no ieroba novirzītāja kronšteinā un virziet stieni ārā no metinātā korpusa kronšteiniem, atsperes un izmešanas novirzītāja (Zīmējums 77).

   g302010
  3. Noņemiet bojāto vai nodilušo izmešanas novirzītāju.

  4. Novietojiet jauno izmešanas novirzītāju ar kronšteina galiem starp metinātajiem kronšteiniem uz korpusa, kā parādīts Zīmējums 78.

  5. Uzstādiet atsperi uz stieņa taisnā gala.

  6. Novietojiet atsperi uz stieņa, kā parādīts Zīmējums 78, lai īsākais atsperes gals nāktu no stieņa apakšas pirms izliekuma un ietu virs stieņa, kad tas atgriežas no izliekuma.

  7. Paceliet atsperes cilpveida galu un novietojiet to ierobā uz novirzītāja kronšteina (Zīmējums 78).

   g297573
  8. Fiksējiet stieni un atsperes bloku, pagriežot to, lai stieņa īsais gals ir aiz priekšējā kronšteina, kas piemetināts pie korpusa (Zīmējums 78).

   Important: Zāles novirzītāja atsperei ir jābūt nospriegotai zemākajā pozīcijā. Paceliet novirzītāju, lai pārbaudītu, ka tas fiksējas pilnībā nolaistā pozīcijā.

  9. Uzstādiet cilpveida tapu stieņa galā (Zīmējums 77).

  Tīrīšana

  Piekares sistēmas tīrīšana

  Tikai MyRide mašīnas

  Note: Netīriet trieciena blokus ar ūdeni zem spiediena (Zīmējums 79).

  g030538

  Atkritumu iznīcināšana

  Dzinēja eļļa, akumulatori, hidrauliskais šķidrums un dzinēja dzesēšanas šķidrums ir vides piesārņotāji. Iznīciniet tos saskaņā ar jūsu valsts vai vietējiem noteikumiem.

  Uzglabāšana

  Glabāšanas drošība

  • Izslēdziet dzinēju, izņemiet atslēgu un pagaidiet, līdz apstājas visas kustīgās daļas, pirms atstājat operatora pozīciju. Ļaujiet mašīnai atdzist pirms regulēšanas, apkopes, tīrīšanas vai glabāšanas.

  • Neglabājiet mašīnu vai degvielu liesmu tuvumā, vai neizlejiet degvielu telpas vai slēgtā piekabē.

  • Neglabājiet mašīnu vai degvielas tvertni vietā, kur ir atvērta liesma, dzirksteles vai kontrollampiņa, piemēram, uz ūdens sildītāja vai citas ierīces.

  Tīrīšana un glabāšana

  1. Atvienojiet asmens vadības slēdzi (PTO) un ieslēdziet stāvbremzi.

  2. Izslēdziet dzinēju, izņemiet atslēgu un pagaidiet, līdz apstājas visas kustīgās daļas, pirms atstājat ekspluatācijas pozīciju.

  3. Notīriet zāles atgriezumus, dubļus un netīrumus no visām mašīnas ārējām daļām, it īpaši no motora un hidrauliskās sistēmas. Notīriet netīrumus un zāles daļiņas no dzinēja cilindru galviņu spuru un pūtēja korpusa ārpuses.

   Important: Jūs varat mazgāt mašīnu, izmantojot maigu mazgāšanas līdzekli un ūdeni. Nemazgājiet mašīnu ar spiedienu. Izvairieties no pārmērīgas ūdens izmantošanas, jo īpaši pie vadības paneļa, dzinēja, hidrauliskajiem sūkņiem un motoriem.

  4. Pārbaudiet stāvbremzes darbību; skatiet Stāvbremzes izmantošana.

  5. Veiciet gaisa tīrītāja apkopi; skatiet Gaisa tīrītāja apkope.

  6. Nomainiet kartera eļļu; skatiet Dzinēja eļļas un eļļas filtra nomaiņa.

  7. Pārbaudīt riepu spiedienu; skatiet Riepu spiediena pārbaude.

  8. Uzlādējiet akumulatoru; skatiet Akumulatora uzlāde.

  9. Noskrāpējiet no pļāvēja apakšas uzkrājušos zāli un netīrumus, pēc tam mazgājiet mašīnu ar dārza šļūteni.

   Note: Pēc mazgāšanas 2 līdz 5 minūtes darbiniet mašīnu ar ieslēgtu asmens vadības slēdzi (PTO) un dzinēju augstos tukšgaitas apgriezienos.

  10. Pārbaudiet asmeņu stāvokli; skatiet Griezšanas asmeņu apkope.

  11. Sagatavojiet mašīnu glabāšanai, kad tā netiek izmantota 30 dienas. Sagatavojiet mašīnu glabāšanai šādi:

   1. Pievienojiet degvielas stabilizētāju/kondicionieri svaigai degvielai tvertnē. Ievērojiet degvielas stabilizētāja ražotāja sajaukšanas instrukcijas. Neizmantojiet stabilizētāju uz spirta bāzes (etanola vai metanola).

   2. 5 minūtes darbiniet dzinēju, lai sadalītu kondicionēto degvielu pa degvielas sistēmu.

   3. Izslēdziet dzinēju, ļaujiet tam atdzist un iztukšojiet degvielas tvertni.

   4. Iedarbiniet dzinēju un ļaujiet tam darboties, līdz tas izslēdzas.

   5. Pareizi likvidējiet degvielu. pārstrādājiet degvielu saskaņā ar vietējiem noteikumiem.

    Important: Neglabājiet degvielu, kas satur stabilizētāju/kondicionieri, ilgāk nekā degvielas stabilizētāja ražotāja ieteikto laiku.

  12. Izņemiet un pārbaudiet kvēlsvece(-ču) stāvokli; skatiet Kvēlsveces apkope. Kad no dzinēja ir izņemta(-s) kvēlsvece(-s), ielejiet 30 ml (2 ēdamkarotes) dzinēja eļļas kvēlsveces caurumā. Izmantojiet starteri, lai iedarbinātu dzinēju un sadalītu eļļu cilindrā. Uzstādiet kvēlsveci(-es). Neuzstādiet vadu uz kvēlsveces(-ēm).

  13. Pārbaudiet un pievelciet visas bultskrūves, uzgriežņus un skrūves. Salabojiet vai nomainiet visas bojātās daļas.

  14. Nokrāsojiet visas saskrāpētās vai nepārklātās metāla virsmas. Krāsa ir pieejama pie jūsu pilnvarotā servisa dīlera.

  15. Uzglabājiet mašīnu tīrā, sausā garāžā vai uzglabāšanas zonā. Izņemiet atslēgu no slēdža un glabājiet to bērniem vai citiem nepilnvarotiem lietotājiem nepieejamā vietā. Pārklājiet mašīnu, lai aizsargātu un saglabātu tīru.

  Akumulatora glabāšana

  1. Pilnībā uzlādējiet akumulatoru.

  2. Ļaujiet akumulatoram atpūsties 24 stundas, pēc tam pārbaudiet akumulatora spriegumu.

   Note: Ja akumulatora spriegums ir zem 12,6 V, atkārtojiet 1 un 2 soli.

  3. Atvienojiet kabeļus no akumulatora.

  4. Periodiski pārbaudiet spriegumu, lai pārliecinātos, ka spriegums ir 12,4 V vai augstāks.

   Note: Ja akumulatora spriegums ir zem 12,4 V, atkārtojiet 1 un 2 soli.

  Akumulatora glabāšanas padomi

  • Glabājiet akumulatoru vēsā, sausā vietā vertikālā stāvoklī.

  • Nekraujiet akumulatorus tieši vienu uz otra, ja vien tie nav kartona kastēs.

  • Nekraujiet vairāk nekā 3 akumulatorus (tikai 2 akumulatorus, ja to tips ir komerciāls).

  • Pārbaudiet mitro akumulatoru reizi 4 līdz 6 mēnešos un, ja nepieciešams, uzlādējiet to.

  • Pirms uzstādīšanas vienmēr pārbaudiet un uzlādējiet akumulatoru.

  Bojājumu meklēšana

  ProblemPossible CauseCorrective Action
  Degvielas tvertnei ir saplīšanas pazīmes vai mašīna bieži parāda pazīmes, ka beigsies degviela.
  1. Gaisa tīrītāja papīra elements ir aizsērējis.
  1. Iztīriet papīra elementu.
  Dzinējs pārkarst.
  1. Ir pārāk liela dzinēja slodze.
  2. Karterī ir zems eļļas līmenis.
  3. Dzesēšanas spuras un gaisa atveres zem dzinēja pūtēja korpusa ir aizsērējušas.
  4. Gaisa tīrītājs ir netīrs.
  5. Degvielas sistēmā ir netīrumi, ūdens vai sastāvējusies degviela.
  1. Samaziniet pamata ātrumu.
  2. Pievienojiet karterī eļļu.
  3. Iztīriet aizsērējumu no dzesēšanas spurām un gaisa atverēm.
  4. Iztīriet vai nomainiet gaisa tīrītāja elementu.
  5. Sazinieties ar pilnvaroto servisa izplatītāju
  Starteris neiedarbojas.
  1. Asmens vadības slēdzis ir ieslēgts.
  2. Kustības vadības sviras nav Neitrālā bloķēšanas pozīcijā.
  3. Akumulators ir beigts.
  4. Elektriskie savienojumi ir sarūsējuši vai vaļīgi.
  5. Ir izsists drošinātājs.
  6. Ir bojāts relejs vai slēdzis.
  1. Atvienojiet asmens vadības slēdzi.
  2. Virziet kustības vadības sviras uz āru līdz Neitrālai bloķēšanas pozīcijai.
  3. Uzlādējiet akumulatoru.
  4. pārbaudiet, vai elektriskajiem savienojumiem ir labs kontakts.
  5. Nomainiet drošinātāju.
  6. Sazinieties ar pilnvaroto servisa izplatītāju.
  Dzinējs neiedarbojas, iedarbojas ar grūtībām vai neturpina darboties.
  1. Degvielas tvertne ir tukša.
  2. Slāpētājs (ja piemērojams) nav ieslēgts.
  3. Gaisa tīrītājs ir netīrs.
  4. Kvēlsveces vads(-i) ir vaļīgs(-i) vai atvienots(-i).
  5. Kvēlsvece(-s) ir iebīdīta(-s), netīra(-s), vai atstarpe nav pareiza.
  6. Degvielas filtrā ir netīrumi.
  7. Degvielas sistēmā ir netīrumi, ūdens vai sastāvējusies degviela.
  8. Degvielas tvertnē ir nepareiza degviela.
  9. Karterī ir zems eļļas līmenis.
  1. Uzpildiet degvielas tvertni.
  2. Pārvietojiet slāpētāja sviru pozīcijā Iesl.
  3. Iztīriet vai nomainiet gaisa tīrītāja elementu.
  4. Uzstādiet vadu(-s) uz kvēlsveces.
  5. Uzstādiet jaunu(-as) kvēlsveci(-es) ar pareizu atstarpi.
  6. Nomainiet degvielas filtru.
  7. Sazinieties ar pilnvaroto servisa izplatītāju.
  8. Iztukšojiet tvertni un nomainiet degvielu ar pareiza tipa degvielu.
  9. Pievienojiet karterī eļļu.
  Dzinējs zaudē jaudu.
  1. Ir pārāk liela dzinēja slodze.
  2. Gaisa tīrītājs ir netīrs.
  3. Karterī ir zems eļļas līmenis.
  4. Dzesēšanas spuras un gaisa atveres zem dzinēja pūtēja korpusa ir aizsērējušas.
  5. Kvēlsvece(-s) ir iebīdīta(-s), netīra(-s), vai atstarpe nav pareiza.
  6. Degvielas tvertnes atvere ir bloķēta.
  7. Degvielas filtrā ir netīrumi.
  8. Degvielas sistēmā ir netīrumi, ūdens vai sastāvējusies degviela.
  9. Degvielas tvertnē ir nepareiza degviela.
  1. Samaziniet pamata ātrumu.
  2. Iztīriet gaisa tīrītāja elementu.
  3. Pievienojiet karterī eļļu.
  4. Iztīriet aizsērējumu no dzesēšanas spurām un gaisa atverēm.
  5. Uzstādiet jaunu(-as) kvēlsveci(-es) ar pareizu atstarpi.
  6. Sazinieties ar pilnvaroto servisa izplatītāju.
  7. Nomainiet degvielas filtru.
  8. Sazinieties ar pilnvaroto servisa izplatītāju.
  9. Sazinieties ar pilnvaroto servisa izplatītāju.
  Mašīna nebrauc.
  1. Apiešanas vārsti ir atvērti.
  2. Vilkšanas siksnas ir nodilušas, vaļīgas vai saplīsušas.
  3. Vilkšanas siksnas ir nost no skriemeļiem.
  4. Ir radusies transmisijas atteice.
  1. Aizveriet vilkšanas vārstus.
  2. Sazinieties ar pilnvaroto servisa izplatītāju.
  3. Sazinieties ar pilnvaroto servisa izplatītāju.
  4. Sazinieties ar pilnvaroto servisa izplatītāju.
  Mašīna pārāk spēcīgi vibrē.
  1. Griezšanas asmens(-ņi) ir saliekts(-i) vai nav līdzsvarā.
  2. Asmens montāžas bultskrūve ir vaļīga.
  3. Dzinēja montāžas bultskrūves ir vaļīgas.
  4. Dzinēja skriemelis, dzenrata skriemelis vai asmens skriemelis ir vaļīgs.
  5. Dzinēja skriemelis ir bojāts.
  6. Asmens vārpsta ir saliekta.
  7. Motora montāža ir vaļīga vai nodilusi.
  1. Uzstādiet jaunu(-s) asmeni(-ņus).
  2. Pievelciet asmens montāžas bultskrūvi.
  3. Pievelciet dzinēja montāžas bultskrūves.
  4. Pievelciet atbilstošo skriemeli.
  5. Sazinieties ar pilnvaroto servisa izplatītāju.
  6. Sazinieties ar pilnvaroto servisa izplatītāju.
  7. Sazinieties ar pilnvaroto servisa izplatītāju.
  Griezšanas augstums ir nevienmērīgs.
  1. Asmens(-ņi) ir neass(-i).
  2. Griezšanas asmens(-ņi) ir saliekts(-i).
  3. Pļāvējs nav līmenī.
  4. Pretskrāpēšanas veltnis (ja piemērojams) nav iestatīts pareizi.
  5. Pļāvēja korpusa apakša ir netīra.
  6. Ir nepareizs riepu spiediens.
  7. Asmens vārpsta ir saliekta.
  1. Uzasiniet asmeni(-ņus).
  2. Uzstādiet jaunu(-s) asmeni(-ņus).
  3. Līmeņojiet pļāvēju no vienas puses uz otru un no priekšpuses uz aizmuguri.
  4. Regulējiet pretskrāpēšanas veltņa riteņu augstumu.
  5. Notīriet pļāvēja korpusa apakšu.
  6. Regulējiet riepu spiedienu.
  7. Sazinieties ar pilnvaroto servisa izplatītāju.
  Asmeņi nerotē.
  1. Piedziņas siksna ir nodilusi, vaļīga vai saplīsusi.
  2. Piedziņas siksna ir nost no skriemeļa.
  3. Jaudas noņēmēja (PTO) slēdzis vai PTO sajūgs ir bojāts.
  4. Pļāvējs siksna ir nodilusi, vaļīga vai saplīsusi.
  1. Uzstādiet jaunu piedziņas siksnu.
  2. Uzstādiet piedziņas siksnu un pārbaudiet regulēšanas vārpstu un siksnas vadotņu pareizu pozīciju.
  3. Sazinieties ar pilnvaroto servisa izplatītāju.
  4. Uzstādiet jaunu pļāvēja siksnu.

  Shēmas

  Elektriskā diagramma—137-7002

  g297640