Turvaohjeet

 • TransPro 200 -perävaunu on tarkoitettu käytettäväksi vain työnnettävien Greensmaster-koneiden kanssa. Yhteensopimattomien tuotteiden hinaus voi vaurioittaa perävaunua ja/tai aiheuttaa käyttäjän loukkaantumisen. Katso täydellinen luettelo yhteensopivista koneista kohdasta Yhteensopivat koneet.

 • Käytä vain ajoneuvoissa, joiden hinauskapasiteetti on riittävä. TransPro 200 -perävaunu ja kaksi viheriöleikkuria painavat yhteensä noin 522 kg. Varmista vetoajoneuvon valmistajalta, että vetoajoneuvon jarrutus- ja ajo-ominaisuudet ovat riittävät.

 • Varmista ennen viheriöleikkurien kuormaamista tai purkamista, että perävaunu on kiinnitetty oikein vetoajoneuvoon ja että vetoaisa ei voi liikkua tai kohota ylös yllättäen. Perävaunun vetoaisan on oltava vaakasuorassa, kun se kohdistetaan vetoajoneuvon vetokytkimeen.

 • Perävaunu lisää ajoneuvon hinauspainoa. Aja ajoneuvolla turvallisesti.

  • Älä aja koneella yleisillä teillä tai maanteillä.

  • Hidasta vetoajoneuvoa ennen käännöksiä ja käännösten aikana.

  • Aja vetoajoneuvoa hitaasti tuntemattomilla alueilla tai epätasaisessa maastossa.

  • Hidasta vetoajoneuvoa, kun vaihdat ajosuuntaa tai kun valmistaudut pysähtymään.

  • Hidasta vetoajoneuvoa, kun käännyt tai ajat rinteissä.

  • Älä käännä ajoneuvoa äkillisesti tai jyrkästi. Älä vaihda ajosuuntaa äkillisesti mäissä, rinteissä, rampilla tai vastaavilla alustoilla.

  • Ajoneuvon enimmäishinausnopeus on 24 km/h. Mukauta vetoajoneuvon nopeus ajo-olosuhteiden (esim. märkä alusta, irtonainen hiekka tai sora) ja näkyvyyden mukaan (esim. heikko tai häikäisevä valaistus, sumu tai sade).

  • Ole erityisen varovainen, kun ajat raskaasti kuormattua ajoneuvoa alas kaltevaa alustaa tai rinnettä. Aja suoraan ylös tai suoraan alas rinnettä, kaltevaa alustaa tai mäkeä aina kun mahdollista. Älä aja kaltevaa alustaa poikittaissuunnassa, mikäli mahdollista. Ajoneuvo voi kaatua ja aiheuttaa vakavan tai kuolemaan johtavan loukkaantumisen.

 • Katso ennen peruuttamista taaksesi ja varmista, että takanasi ei ole ihmisiä tai esteitä. Peruuta hitaasti ja tarkkaile perävaunun liikettä huolellisesti.

 • Peruuta perävaunu- ja vetoajoneuvoyhdistelmää erittäin varovasti ja hitaasti.

 • Varo liikennettä lähellä teitä ja ylittäessäsi niitä. Väistä aina jalankulkijoita ja muita ajoneuvoja..

 • Jos perävaunu alkaa täristä epänormaalisti, pysäytä vetoajoneuvo välittömästi. Sammuta vetoajoneuvon moottori. Korjaa kaikki vauriot ennen hinausta.

 • Ennen perävaunun huoltoa ja säätöä toimi seuraavasti:

  • Pysäytä vetoajoneuvo ja kytke seisontajarru.

  • Sammuta vetoajoneuvon moottori ja irrota virta-avain.

 • Kun perävaunu on irrotettu vetoajoneuvosta:

  • Pysäköi perävaunu tasaiselle alustalle.

  • Estä perävaunun liikkuminen kiilaamalla pyörät.

 • Pidä kaikki kiinnittimet tiukasti kiristettyinä. Asenna takaisin kaikki huollon ja säädön aikana irrotetut osat.

Turva- ja ohjetarrat

Graphic

Turva- ja ohjetarrat on sijoitettu hyvin näkyville paikoille mahdollisten vaara-alueiden lähettyville. Korvaa vioittuneet tai kadonneet tarrat uusilla.

decal133-8061
decal140-5279
decal140-5280
decal140-5281

Asennus

Sopivan kokoonpanosarjan kokoaminen

Voit asentaa jonkin seuraavista sarjoista haluamasi kokoonpanon mukaan:

Kiskolastaussarjan kokoaminen

Vaiheeseen tarvittavat osat:

Ramppikokoonpano2
Tasoramppi2
Ohjainlevy2
Salpakokoonpano2
Ketjun vanttiruuvi2
Rengaslinkin vanttiruuvi2
Pyörän pysäytin2
Laippakantainen kuusiopultti10
Merkkitappi2
Laippamutteri10
Vetojousi2
Saranatapin2
Pidätinrengas2
Litteäkantainen kuusiopultti6
Vastakappale2
Lukkomutteri2
Laippamutteri (5/16 tuumaa)4
Ketju2
Rengaslinkki2
Vastamutteri2
Lukkopultti4

Note: Asenna vasemman- ja oikeanpuoleinen kisko seuraavien vaiheiden mukaisesti. Seuraavissa kuvissa näytetään kiskolastaussarjan oikea puoli.

 1. Asenna lukkopultit ja laippamutterit (¼ tuumaa) ramppikokoonpanoon (Kuva 1).

  g348132
 2. Kiinnitä pyörän pysäytin kiskokokoonpanoon tapeilla ja kuusiopultilla (Kuva 2).

  g340445
 3. Kiinnitä ketju vanttiruuviin rengaslinkillä (Kuva 3).

  g348128
 4. Kiinnitä akseli ketjun vanttiruuviin (Kuva 3).

 5. Kiinnitä rengaslinkin vanttiruuvi akseliin vastamutterilla (Kuva 3).

 6. Kiinnitä rengaslinkin vanttiruuvi pyörän pysäyttimeen rengaslinkillä (Kuva 4).

  g341266
 7. Kiinnitä jousi pyörän pysäyttimeen ja kiskokokoonpanon sisällä olevaan pulttiin (Kuva 5).

  g341267
 8. Kiinnitä ramppikokoonpano kiskokokoonpanoon laippamutterilla (5/16 tuumaa), kahdella aluslaatalla ja olkatapilla (Kuva 6).

  g340144
 9. Kiinnitä ketju ramppikokoonpanoon rengaslinkillä (Kuva 7).

  g348131
 10. Kiinnitä ketjun suojukset ramppikokoonpanoihin 10 kuusiopultilla (Kuva 8).

  g342431
 11. Tarkista pysäyttimen ja kiskon välinen etäisyys. Katso kohta Pysäyttimen ja kiskon välisen etäisyyden tarkistus.

Pyörälastaussarjan kokoaminen

Vaiheeseen tarvittavat osat:

Oikea kiskokokoonpano1
Vasen kiskokokoonpano1
Vasen kiskoramppi1
Oikea kiskoramppi1
Salpakokoonpano2
Pyörän pysäytin2
Merkkitappi2
Ketjun suojus2
Ketju2
Rengaslinkki2
Kumisuojus2
Kuusiokantaruuvi22
Ketjun vanttiruuvi2
Rengaslinkin vanttiruuvi2
Kierteinen kuusiopultti2
Vetojousi2
Vastamutteri2
Lukkopultti2
Laippamutteri (¼ tuumaa)2
Olkatappi2
Aluslaatta4
Laippamutteri (5/16 tuumaa)2

Note: Asenna vasemman- ja oikeanpuoleiset pyörän rampit seuraavien vaiheiden mukaisesti. Seuraavissa kuvissa näytetään pyörälastaussarjan oikea puoli.

 1. Kiinnitä lukitustapin kannatin ramppikokoonpanon ohjainlevyyn neljällä Torx-ruuvilla ja neljällä mutterilla (5/16 tuumaa) (Kuva 9).

  g345943
 2. Kiinnitä ohjainlevy ramppikokoonpanoon 10 pultilla (5/16 × ¾ tuumaa) ja 10 nylock-mutterilla (5/16 tuumaa) (Kuva 10).

  Ohjainlevyt on kiinnitettävä niin, että lukitustapit osoittavat ulospäin. Kuva 30 kohdassa Perävaunun kuormaus esittää ohjainlevyt oikein asennettuna.

  g345954
 3. Kiinnitä vastakappale ramppikokoonpanoon mutterilla (¼ tuumaa) (Kuva 11).

  g340443
 4. Kiinnitä pyörän pysäytin ramppikokoonpanoon merkkitapilla ja kuusiopultilla (Kuva 12).

  g340442
 5. Kiinnitä ketju vanttiruuviin rengaslinkillä (Kuva 13).

  g348128
 6. Kiinnitä akseli ketjun vanttiruuviin (Kuva 13).

 7. Kiinnitä rengaslinkin vanttiruuvi akseliin vastamutterilla (Kuva 13).

 8. Kiinnitä rengaslinkin vanttiruuvi pyörän pysäyttimeen rengaslinkillä (Kuva 14).

  g341296
 9. Kiinnitä jousi pyörän pysäyttimeen ja rampin pohjaan (Kuva 15).

  g341295
 10. Kiinnitä ramppikokoonpano kiskokokoonpanoon saranatapilla ja sokalla (Kuva 16).

  g349912
 11. Kiinnitä kumpikin ketju ramppikokoonpanoihin rengaslinkillä (Kuva 17).

  g348127

Perävaunun kokoaminen

Vaiheeseen tarvittavat osat:

Keskikannatin1
Päärunko1
Ruuvi (⅜ tuumaa)2
Tukitanko2
Tappi4
Rullan kiinnike2
Lukkopultti6
Laippamutteri (5/16 tuumaa)6
Perävaunun vetoaisa1
Pultti (7/16 tuumaa)2
Lukkomutteri2
Aluslaatta4
Rengas2
Pyöränmutteri8

Tukitankojen kiinnitys päärunkoon

 1. Aseta keskikannatin päärungon päälle kuvan mukaisesti (Kuva 18).

  g338068
 2. Pyydä avustajaa pitämään pyöräsarjaa tai kiskosarjaa ja keskikannatinta paikoillaan, kun työnnät tukitangot sarjan, keskikannattimen ja päärungon aukkojen läpi (Kuva 19).

  g338066
 3. Kiinnitä neljä tappia koneen leveyden mukaisiin pyöräsarjan tai kiskosarjan aukkoihin. Katso kohta Perävaunun leveyden mukautus.

Keskikannattimen kiinnitys päärunkoon

Kiinnitä keskikannatin päärunkoon kahdella ruuvilla (⅜ tuumaa) (Kuva 20).

g339765

Pyörien asennus

 1. Asenna pyöräkokoonpano akselin molempiin napoihin neljällä pyöränmutterilla (Kuva 21).

  g338044
 2. Kiristä pyöränmutterit kohdan Pyöränmuttereiden kireyden tarkistus mukaisesti.

 3. Tyhjennä renkaat kohdan Rengaspaineen tarkistus ohjearvoon.

Rullan kiinnikkeiden kiinnitys keskikannattimeen

Kiinnitä rullan kiinnikkeet keskikannattimeen kuudella lukkopultilla ja kuudella laippamutterilla (5/16 tuumaa).Kuva 22

Kiinnitä kiinnittimet löysästi niin, että rullan kiinnike voi liukua edestakaisin keskikannattimen päällä. Kiristä kiinnittimet perävaunun kuormaamisen jälkeen, jotta rullan kiinnikkeet pysyvät paikoillaan. Katso kohta Perävaunun kuormaus.

g339764

Perävaunun vetoaisan kiinnitys päärunkoon

 1. Kiinnitä perävaunun vetoaisa päärunkoon kahdella pultilla (7/16 tuumaa), neljällä aluslaatalla ja kahdella lukkomutterilla (Kuva 23).

  Perävaunun vetoaisan on oltava vaakasuorassa, kun perävaunu kiinnitetään vetoajoneuvoon. Varmista, että vetoaisa on vaakasuorassa, ennen kuin kiristät kiinnikkeet.

  g338045
 2. Kiristä kiinnikkeet momenttiin 95 N·m.

Käyttö

Yhteensopivat koneet

Tämä perävaunu on suunniteltu käytettäväksi seuraavien työnnettävien Greensmaster-koneiden kanssa ilman lisäsarjoja:

KoneMalli
Greensmaster 101804820
Greensmaster 102104830
Greensmaster Flex 101804850
Greensmaster Flex 102104860
Greensmaster e102104831
Greensmaster eFlex 102104861

Tätä perävaunua voidaan käyttää seuraavien työnnettävien Greensmaster-koneiden kanssa, kun siihen asennetaan lisäkokoonpanosarja (myydään erikseen):

 • Greensmaster Flex 18/21 -sarja

 • Greensmaster Flex 1800/2100 -sarja (mukaan lukien eFlex)

 • Greensmaster 800/1000 -sarja.

Lisätietoja saa valtuutetulta Toro-jälleenmyyjältä.

Perävaunun leveyden mukautus

Note: Perävaunuun ei voi lastata viheriöleikkuria, jonka leveys on yli 53 cm (esim. Greensmaster 1026).

 • Perävaunun mukautus 46 cm:n viheriöleikkureille: kiinnitä kiskot sisempiin reikiin tapeilla (Kuva 24).

  g341332
 • Perävaunun mukautus 53 cm:n viheriöleikkureille: kiinnitä kiskot ulompiin reikiin tapeilla (Kuva 25).

  g341333

Perävaunun kiinnitys vetoajoneuvoon

 1. Nosta vetoaisan kahva ylös (Kuva 26).

  Note: Kahvan nostaminen vetää liukukokoonpanon taaksepäin.

  g337017
 2. Kohdista vetoaisan tappi vetoajoneuvon vetokytkimeen (Kuva 27).

  g338301
 3. Vapauta vetoaisan kahva (Kuva 27), jolloin perävaunu kiinnittyy vetoajoneuvon vetokytkimeen.

  Varmista, että liukukokoonpano on suoraan vetoaisan tapin alapuolella.

Perävaunun kuormaus

Perävaunun kuormauksen valmistelu

 1. Kiilaa perävaunun renkaat.

 2. Vapauta kiskot tai rampit ja laske ne maahan vetämällä perävaunun molemmilla puolilla olevista lukitustapeista (Kuva 28).

  g338736
 3. Poista ruohonkeräimet viheriöleikkurista.

  Note: Ruohonkeräimiä voi säilyttää vetoajoneuvossa.

 4. Noudata perävaunuun kiinnitetyn ramppi- tai kiskosarjan ohjeita seuraavasti:

  • Kiskosarja: kiinnitä kiskopyörät akseleihin (Kuva 29).

   Note: Kiskopyörän pidikkeen aukot ovat ulospäin kaikissa työnnettävissä Greensmaster-koneissa.

   g261683
  • Pyöräsarja: Kiinnitä kuljetuspyörät akseleihin. Lisätietoja on ajoyksikön käyttöoppaassa.

Koneen lastaus perävaunuun

 1. Aja kone hitaasti perävaunuun tasoramppia tai kiskoja pitkin, kunnes eturulla on rullan kiinnikkeen sisällä (Kuva 30).

  Note: Kun kone lastataan perävaunuun ensimmäistä kertaa, rullan kiinnikkeen kiinnittimien tulee olla löysällä, jotta rullan kiinnike liukuu eteenpäin.

 2. Sammuta kone ja kytke seisontajarru.

 3. Jos kuljetat kahta konetta, toista vaiheet 1 ja 2 toiselle koneelle. Varmista, että eturullat ovat rullan kiinnikkeen sisällä.

 4. Nosta rampit ja salpaa lukitustapit (Kuva 30).

  • Pyöräsarja asennettuna: kun nostat rampit, lukitustapit salpaavat lukitustuen automaattisesti ja pitävät rampit nostettuna.

  • Kiskosarja asennettuna: nosta lukitustappeja, nosta rampit ja vapauta sitten lukitustapit, jolloin rampit pysyvät nostettuna.

  g338779
 5. Jos lastaat perävaunua ensimmäistä kertaa, kiinnitä koneet paikalleen seuraavasti:

  1. Kun rampit on nostettu ja lukittu, siirrä taempaa konetta perävaunun takaosaa kohti, kunnes kuljetuspyörät tai kiskopyörät koskevat ramppiin.

  2. Liu’uta taempaa rullan kiinnikettä (Kuva 31), kunnes se koskettaa taemman koneen eturullaa.

   g342551
  3. Varmista, että eturulla on kokonaan rullan kiinnikkeen alla, ja kiristä laippamutterit, joilla rullan kiinnike on kiinnitetty. Katso Rullan kiinnikkeiden kiinnittimien kireyden tarkistus.

  4. Siirrä etumaista konetta taaksepäin, kunnes kuljetuspyörät tai kiskopyörät koskevat koholla oleviin pyörän pysäyttimiin.

  5. Liu’uta etumaista rullan kiinnikettä taaksepäin (Kuva 31), kunnes se koskettaa etumaisen koneen eturullaa.

  Jos lastaat erilaisia koneita tai koneen, jossa on eri kokoonpano (esim. kone, johon on asennettu tasaajan käyttösarja), varmista seuraavia vaiheita noudattaen, että kone on kunnolla kiinnitetty perävaunuun.

Kunnossapito

Kunnossapitotaulukko

HuoltoväliHuoltotoimenpide
10 ensimmäisen käyttötunnin jälkeen
 • Tarkista pyöränmuttereiden kireys.
 • Aina ennen käyttöä tai päivittäin
 • Tarkista rengaspaine.
 • Vuosittain
 • Tarkista pyöränlaakerien päittäisvälys.
 • Voitele ketju.
 • Tarkista rullan kiinnikkeiden kiinnittimien kireys.
 • Tarkista pysäyttimen ja kiskon välinen etäisyys (vain kiskolastaussarja).
 • Rengaspaineen tarkistus

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  Aina ennen käyttöä tai päivittäin
 • Tarkista rengaspaine.
 • Renkaiden rengaspaine: 0,34 bar

  Tarkista renkaiden rengaspaine (Kuva 32). Aseta oikea rengaspaine lisäämällä tai poistamalla ilmaa tarpeen mukaan.

  g001055

  Pyöränlaakerien välyksen tarkistus

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  Vuosittain
 • Tarkista pyöränlaakerien päittäisvälys.
  1. Jos perävaunussa säilytetään koneita, aja ne pois perävaunusta.

  2. Nosta perävaunua tunkilla ja aseta perävaunun alle pukit.

  3. Tarkista jokainen pyörä liiallisen välyksen (eli rengas- ja napakokoonpanon vapaan liikkuvuuden) varalta.

   Jos havaitset välystä olevan liikaa, ota yhteys valtuutettuun Toro-jälleenmyyjään.

  Ketjujen voitelu

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  Vuosittain
 • Voitele ketju.
 • Levitä yleisrasvaa jokaiseen ketjuun.

  Rullan kiinnikkeiden kiinnittimien kireyden tarkistus

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  Vuosittain
 • Tarkista rullan kiinnikkeiden kiinnittimien kireys.
 • Kiristä rullan kiinnikkeiden kiinnittimet (Kuva 33) momenttiin 79 N·m.

  g337082

  Pyöränmuttereiden kireyden tarkistus

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  10 ensimmäisen käyttötunnin jälkeen
 • Tarkista pyöränmuttereiden kireys.
 • Kiristysmomentti: 108 N·m

  Tarkista pyöränmuttereiden kireys aina pyörien asennuksen yhteydessä ja ensimmäisten 10 käyttötunnin jälkeen.

  Kiristä pyöränmutterit ilmoitettuun momenttiin kuvan mukaisessa (Kuva 34) järjestyksessä.

  Vaara

  Mikäli kireys ei ole oikea, pyörään voi tulla vika tai se voi irrota, mikä voi aiheuttaa tapaturman.

  Kiristä pyöränmutterit ilmoitettuun momenttiin.

  g274650

  Pysäyttimen ja kiskon välisen etäisyyden tarkistus

  Vain kiskolastaussarja
  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  Vuosittain
 • Tarkista pysäyttimen ja kiskon välinen etäisyys (vain kiskolastaussarja).
 • Nosta ja lukitse rampit ja tarkista sitten pysäyttimen ja kiskon alapuolen välinen etäisyys.

  Oikea etäisyys on 2,5 mm kuvan mukaisesti (Kuva 35). Jos etäisyys on väärä, säädä vanttiruuvia ja vastamutteria, kunnes etäisyys on oikea.

  g348160