Pečlivě si tuto příručku prostudujte, abyste se naučili stroj správně obsluhovat a udržovat, a předešli tak zranění a jeho poškození. Za řádnou a bezpečnou obsluhu stroje jste zodpovědní vy..Více informací naleznete v provozní příručce.

Ikony na obrazovce

Na informační obrazovce naleznete následující ikony:

Graphic

Měřidla a měřicí přístroje

Graphic

Nízké otáčky motoru

Graphic

Zpracování

Graphic

Pokročilá nastavení

Graphic

Údržba převodového oleje

Graphic

Napětí akumulátoru

Graphic

Údržba a servis

Graphic

Teplota motorového oleje

Graphic

Provozní hodiny motoru

Graphic

Hladina paliva

Graphic

Údržba motorového oleje

Graphic

Zrušit/opustit

Graphic

PTO (Vývodový hřídel)

Graphic

Ne

*Nachází se na dolním řádku některých obrazovek nabídky

Graphic

Přepínání mezi obrazovkami

Graphic

Parkovací brzda

Graphic

Ano

Graphic

Vstup/návrat

Graphic

Zámek neutrálu

*Nachází se na horním řádku informační obrazovky

Graphic

Snížit

Graphic

Předchozí

Graphic

Kontrola přítomnosti obsluhy (OPC)

Graphic

Zvýšit

Graphic

Další

Graphic

Maximální otáčky motoru

Graphic

Přehrát/spustit

Graphic

Resetovat

Graphic

Efektivní otáčky motoru

Graphic

Pozastavit/zastavit

Graphic

Upozornění na chybu

Graphic

Teplota hydraulické kapaliny

Graphic

Zapnuté žhavicí svíčky motoru

Graphic

Filtr pevných částic vznětového motoru (DPF)

Graphic

Regenerace motorového filtru DPF neaktivní/neúspěšná/přerušená

Graphic

Procento sazí v motorovém filtru DPF

Graphic

Údržba převodového oleje

Graphic

Doporučená doba chladnutí motoru

Graphic

Vypnout motor

 

Přehled částí produktu

g225792
g228164

Obrazovka

Obrazovka uvádí ikony a informace týkající se provozu stroje. Díky podsvícení umožňuje sledování za zhoršených světelných podmínek. Obrazovka se nachází nad tlačítky.

Popis ikon naleznete v části Ikony na obrazovce.

Stavová LED kontrolka

Stavová LED kontrolka, umístěná na pravé straně panelu, je vícebarevná a označuje stav systému. Během spuštění se LED kontrolka rozsvítí červeně, oranžově a zeleně, aby se ověřila funkčnost.

 • Svítí zeleně: signalizuje normální provozní činnost.

 • Bliká červeně: signalizuje, že došlo k poruše.

 • Bliká zeleně a oranžově: signalizuje, že je nutné provést resetování spojky.

Tlačítka

Multifunkční tlačítka jsou umístěna v dolní části panelu. Ikony zobrazené na informační obrazovce nad tlačítky označují aktuální funkci. Tlačítka umožňují volit otáčky motoru a procházet systémovými nabídkami.

Alarm

Pokud dojde k chybě, zobrazí se chybová zpráva, LED kontrolka se rozsvítí červeně a zazní následující akustická výstraha:

 • Rychlé přerušované pípání signalizuje kritické chyby.

 • Pomalé přerušované pípání signalizuje méně kritické chyby, jako je například nutná údržba nebo servisní intervaly.

Note: Akustický signál se krátce rozezní během spouštění, aby se ověřila funkčnost.

Informační obrazovky

Hlavní informační obrazovky jsou následující:

Úvodní obrazovka

Během spouštění se na obrazovce na 1 sekundu zobrazí uvítací grafika, zazní akustický signál a rozsvítí se LED kontrolka, jejíž barva se změní z červené na oranžovou a zelenou.

Obrazovky motoru

Obrazovka při vypnutém motoru

Tato obrazovka se otevře, když je zapnutý klíč zapalování, ale motor neběží (Obrázek 3).

g216582

Obrazovka při zapnutém motoru

Tato obrazovka se otevře, když je spuštěný motor (Obrázek 4).

g216584

Režim otáček motoru

K dispozici jsou 3 režimy: NíZKé, EFEKTIVNí a MAXIMáLNí otáčky.

 • NíZKé: nízké přepravní otáčky / nízké volnoběžné otáčky, omezující nabalování trávy na plošinu při sekání mokrého porostu.

 • EFEKTIVNí: střední přepravní rychlost a maximální úspora paliva při běžných podmínkách sekání.

 • MAXIMáLNí: maximální přepravní rychlost / vysoké volnoběžné otáčky pro sekání v extrémních podmínkách.

Panel se rozsvítí a zobrazí aktuální režim otáček motoru (Obrázek 4 ukazuje nastavení nízkých otáček).

Stavové indikátory bezpečnostního blokování

Tyto indikátory se rozsvítí, když je každý ovládací prvek ve výchozí poloze (tj. je odpojen vývodový hřídel, zatažena parkovací brzda, ovládací páky pojezdu jsou v poloze ZáMKU NEUTRáLU a je přítomna obsluha).

 • Aby bylo možné spustit motor, musí být odpojen vývodový hřídel, zatažena brzda a vysunuty ovládací páky pojezdu (poloha ZáMKU NEUTRáLU). (Pro spuštění motoru nemusíte sedět na sedadle.)

  Note: Startér se zapne, když je spínač vývodového hřídele v ZAPNUTé poloze (vysunutý nahoru), systém však vývodový hřídel odpojí a při opětovném zapnutí je signalizována chyba. Zapnutí vývodového hřídele vyžaduje resetování spínače vývodového hřídele jeho otočením do VYPNUTé polohy (zatlačený dolů) a ZAPNUTé polohy.

 • Při zapnutém vývodovém hřídeli musíte sedět na sedadle, musí být uvolněná parkovací brzda nebo musí být ovládací páky pojezdu posunuty směrem dovnitř. Pokud tomu tak není, motor se vypne.

 • Pokud při zatažené parkovací brzdě přesunete jednu z ovládacích pák pojezdu (nebo obě dvě) z polohy ZáMKU NEUTRáLU, motor se vypne.

  Note: Postup kontroly bezpečnostního blokovacího systému naleznete v provozní příručce ke stroji.

Teplota motoru

Teplotu motoru zobrazuje sloupcový graf. Pokud je teplota vysoká a blíží se stavu přehřátí, sloupcový graf bliká. Když se motor přehřál, sloupcový graf se zcela vyplní.

Otáčky motoru

Zobrazuje otáčky motoru.

Hladina paliva (pokud je k dispozici snímač paliva)

Hladina paliva se zobrazuje na sloupcovém displeji. Když hladina v nádrži klesne na přibližně 3,8 l, objeví se chybová zpráva.

Doporučená doba chladnutí motoru

Na sloupcovém displeji se zobrazí doporučená doba chodu motoru na volnoběh před jeho vypnutím. Úroveň se s ochlazováním motoru posouvá směrem dolů a je nulová, když je možné motor bezpečně vypnout. Pokud vypnete motor před uplynutím doby chlazení, zaznamená se do protokolu historie závada.

Obrazovky regenerace filtru pevných částic vznětového motoru (DPF)

Výstraha

Během regenerace se filtr pevných částic extrémně zahřívá a může způsobit vážné popáleniny.

Při regeneraci mějte tělo a ruce v dostatečné vzdálenosti od motoru.

Filtr pevných částic (DPF) odstraňuje pevné částice z výfukových plynů a zabraňuje jejich vypouštění do ovzduší. Jak se částice ve filtru hromadí, motor provádí regeneraci, aby se zabránilo jeho ucpání a snížení výkonu. Většina regenerací probíhá jako vedlejší proces a nemá vliv na provoz. K dispozici jsou 4 režimy údržby: pasivní regenerace, automatická regenerace, stacionární regenerace a obnovovací regenerace.

 1. Pasivní regenerace

  Jedná se o primární režim regenerace, který probíhá automaticky za běžného provozu. Při běžném zatížení motoru udržují výfukové plyny teplotu filtru DPF nad minimální hodnotou pro regeneraci, takže se očekává, že ve filtru bude probíhat běžná akumulace pevných částic (PM).

 2. Automatická regenerace

  Automatická regenerace se aktivuje v případě, kdy řídicí jednotka motoru zjistí, že protitlak filtru DPF překročil přijatelnou mez. Během automatické regenerace omezuje sací škrticí klapka průtok vzduchu do motoru, zatímco vstřikovače vstřikují více paliva. Tento proces zvyšuje teplotu filtru DPF, což umožňuje spálení nahromaděných částic. Automatická regenerace se provádí podle potřeby. Během automatické regenerace lze stroj nadále používat.

  Následující obrázky znázorňují proces automatické regenerace.

  g216606

  Když řídicí jednotka motoru zjistí, že je nutná automatická regenerace, zazní výstražné pípání a modul zobrazí obrazovku Start of Auto Regen“ (Zahájení automatické regenerace) s 60sekundovým sloupcovým časovačem (Obrázek 5). Po uplynutí této doby se proces automatické regenerace spustí.

  Note: Během procesu automatické regenerace není nutné provádět žádné úkony a stroj můžete nadále používat.

  Výstraha

  Během procesu automatické regenerace se zvyšuje teplota výfukových plynů a může dojít ke vznícení hořlavých materiálů.

  Pracujete-li se strojem v blízkosti hořlavých materiálů, dbejte zvýšené opatrnosti.

  Pokud je nutná automatická regenerace, ale provozní podmínky neumožňují zahájení procesu, modul vás vyzve ke zvýšení otáček a/nebo zatížení motoru.

  g216605

  Po zahájení procesu se na obrazovce zobrazí informace o tom, že proces automatické regenerace je aktivní.

  g216638

  Pokud se regenerace přeruší, otevře se následující obrazovka:

  g216681

  Note: Pokud během regenerace vypnete motor, proces se obnoví po nastartování motoru a dosažení potřebné teploty.

 3. Stacionární regenerace

  Ve filtru DPF se časem nahromadí saze a pasivní nebo automatická regenerace ke zprůchodnění filtru nestačí. Během stacionární regenerace ovládá řídicí jednotka motoru otáčky, zatížení a směs vzduchu a paliva, aby proběhlo řízené spálení částic zachycených ve filtru DPF.

  Pokud je potřebná stacionární regenerace, může to znamenat, že motor dlouhodobě pracuje na volnoběh nebo není dostatečně zatěžován. Pokud je nutná častá opakovaná regenerace, může to znamenat, že filtr DPF bude brzy potřebovat servis, že má motor nějakou závadu (např. nesprávné palivo nebo olej) nebo že snímač tlaku filtru DPF nepracuje správně.

  Important: Stacionární regeneraci může spustit řídicí jednotka motoru nebo uživatel. Procento sazí ve filtru DPF můžete sledovat na Obrazovce při vypnutém motoru“ nebo v nabídce Údržba a servis“. Pokud je procento sazí ve filtru DPF vysoké, můžete stacionární regeneraci zvolit manuálně výběrem možnosti Yes (Ano) na obrazovce Procento sazí filtru DPF“ v nabídce Údržba a servis“.

  g217322

  Important: Při stacionární regeneraci dbejte na to, aby byl stroj zaparkován na pevném, rovném povrchu v dobře větraném prostoru. Při tomto procesu běží stroj při vyšší teplotě výfukových plynů po dobu přibližně 30 minut, aby došlo ke spálení částic zachycených ve filtru DPF.

  Note: Během stacionární regenerace nelze stroj používat.

  Když řídicí jednotka motoru zjistí, že je nutná stacionární regenerace, zobrazí modul obrazovku s výzvou Allow Stationary Regen?“ (Povolit stacionární regeneraci?). Výběrem možnosti Y (ano) spustíte proces stacionární regenerace, volbou možnosti N (ne) proces odložíte.

  Ujistěte se, že stroj má alespoň 1/4 nádrže paliva. Vypněte žací nože, přesuňte ovládací páky pojezdu do polohy ZáMKU NEUTRáLU a zatáhněte parkovací brzdu.

  g216640
  • Pokud vyberete možnost N (ne), modul otevře obrazovku se 120minutovým sloupcovým grafem.

   g216641

   Pokud neprovedete stacionární regeneraci před vypršením doby na časovači, motor přejde do nouzového režimu a řídicí jednotka motoru bude vyžadovat provedení obnovovací regenerace. Když modul signalizuje, že motor přešel do nouzového režimu, sníží se otáčky a/nebo výkon motoru a zabrání se sepnutí spojky.

   g216677
  • Pokud zvolíte Y (ano), modul vás vyzve ke spuštění procesu regenerace (Obrázek 13).

   g216675
   1. Vypněte motor a počkejte, dokud se všechny pohybující se součásti nezastaví. Stroj zaparkujte na rovném povrchu.

   2. Přesuňte ovládací páky do polohy zámku neutrálu a zatáhněte parkovací brzdu.

    Note: Uvolněním parkovací brzdy nebo přesunutím ovládacích pák pojezdu z polohy ZáMKU NEUTRáLU se proces kdykoli zruší a zobrazí se výzva k zatažení parkovací brzdy a přesunutí ovládacích pák pojezdu do polohy ZáMKU NEUTRáLU (Obrázek 14).

    g216674
   3. Ujistěte se, že jsou žací nože vypnuté.

   4. Ujistěte se, že stroj má alespoň 1/4 nádrže paliva.

   5. Výběrem možnosti Y (ano) na obrazovce Start Regen“ (Spustit regeneraci) potvrďte proces regenerace (Obrázek 15).

    g217322

   Proces regenerace začne a modul zobrazí obrazovku Regen Active“ (Regenerace aktivní) (Obrázek 16). Stisknutím tlačítka Zrušit se proces zruší.

   g216678

   Jeden ze 3 výsledků:

   • Dokončeno – pokud je proces úspěšně dokončen, modul otevře obrazovku Regen Complete“ (Regenerace dokončena) (Obrázek 17). Na ní je zachycen sloupcový graf s odpočítáváním 5 minut.

    Note: Pokud neprovedete žádnou akci a časovač odpočítávání 5 minut na obrazovce vyprší, motor se vypne.

    g216679
   • Přerušeno – pokud proces přerušíte, modul otevře obrazovku Regen Interrupted“ (Regenerace přerušena) (Obrázek 18).

    Pokud jste proces zahájili, modul jej ukončí. Pokud byl proces zahájen řídicí jednotkou motoru, uvede řídicí jednotka motor do nouzového režimu a požádá o obnovovací regeneraci.

    g216681
   • Neúspěch – pokud řídicí jednotka motoru zjistí, že obnovovací regeneraci nelze dokončit, modul otevře obrazovku Regen Failed—See Dealer“ (Regenerace neúspěšná – navštivte prodejce) (Obrázek 19). Dopravte stroj do autorizovaného servisního střediska.

    g216680

Obrazovka výběru nabídek

Obrazovka výběru nabídek se otevře, když ovládací páky pojezdu nastavíte do polohy ZáMKU NEUTRáLU a stisknete a podržíte 2 vnější tlačítka jednotky LDU.

g228165

Obrazovka výběru nabídek umožňuje přepínat mezi různými možnostmi nabídky pomocí přepínacího tlačítka. Jakmile je zvýrazněna požadovaná možnost nabídky, zvolte ji stisknutím tlačítka Vstup.

Note: Pokud ovládací páky pojezdu nejsou v poloze ZáMKU NEUTRáLU, všechny možnosti nabídky jsou uzamčeny.

Stisknutím a přidržením 2 vnějších tlačítek se vrátíte na výchozí obrazovku.

Na obrazovce výběru nabídek můžete procházet mezi následujícími obrazovkami.

g038651

Nabídka Údržba a servis“

V nabídce Údržba a servis“ můžete procházet následujícími obrazovkami:

Stav vstupů

Na této obrazovce jsou uvedeny všechny vstupy do systému a svítí ten, který je právě aktivní. Vstupy s číselnými hodnotami zobrazují aktuální hodnotu.

g030183

Následuje seznam položek dostupných na obrazovce Status of Inputs“ (Stav vstupů):

 • Napětí systému

 • Komunikace s motorem (svítí, pokud modul komunikuje s řídicí jednotkou motoru)

 • Spínač vývodového hřídele (svítí, pokud je zapnutý)

 • Napětí snímače paliva (ukazuje napětí)

 • Spínač neutrálu (svítí, pokud je zapnutý)

 • Brzdový spínač (svítí, pokud je zapnutý)

 • Spínač sedadla (svítí, pokud je zapnutý)

 • Spínač tlaku oleje (svítí, pokud je zapnutý)

 • Teplota motoru (ukazuje teplotu)

Stav výstupů

Na této obrazovce jsou uvedeny všechny výstupy ze systému a svítí ten, který je právě aktivní. Výstupy s číselnými hodnotami zobrazují aktuální hodnotu.

g038556

Následuje seznam položek dostupných na obrazovce Status of Outputs“ (Stav výstupů):

 • Signál otáček motoru ukazuje napěťový signál vysílaný ze systému do řídicí jednotky motoru (ECU).

 • Výstup vývodového hřídele (svítí, pokud je zapnutý)

 • Výstup vypnutí motoru (svítí, pokud je zapnutý)

 • Komunikace modulu (svítí, pokud jednotky LDU a MCU komunikují)

 • Akustická výstraha (svítí, pokud je zapnutý)

 • Startér (svítí, pokud je zapnutý)

Aktuální chybové zprávy

Na této obrazovce se zobrazí aktuální chyba ve formě textu a provozní hodiny motoru, při kterých závada vznikla. Přepínací tlačítko umožňuje procházet obrazovkami, pokud je aktivních chyb více. Pokud se vyskytne pouze 1 chyba, přepínací tlačítko obrazovky nepřepne.

g030185

Hydraulický převodový olej

Tato obrazovka připomínky údržby zobrazuje počet hodin zbývajících do termínu údržby hydraulického převodového oleje.

g030186

Stisknutím přepínacího tlačítka zobrazíte také provozní hodiny motoru, při kterých bylo provedeno každé resetování připomínky údržby.

g030187

Motorový olej

Tato obrazovka připomínky údržby zobrazuje počet hodin zbývajících do termínu údržby motorového oleje.

g030188

Stisknutím přepínacího tlačítka zobrazíte také provozní hodiny motoru, při kterých bylo provedeno každé resetování připomínky údržby.

g030189

Převodový olej plošiny

Týká se jen konkrétních modelů

Tato obrazovka ukazuje počet hodin zbývajících do termínu údržby převodového oleje plošiny.

g219156

Informace o stroji

Na obrazovce je uvedeno sériové číslo a číslo modelu stroje.

g030190

Informace o modulu

Na obrazovce se zobrazí aktuální nainstalovaná verze softwaru a hardwaru jednotky LDU (Logic Display Unit) a jednotky MCU (Master Control Unit). Zvolením přepínacího tlačítka otevřete obrazovku jednotky MCU.

g030191
g030192

Chcete-li obrazovku opustit, stiskněte šipku Předchozí nebo Další. Stisknutím tlačítka Vstup se vrátíte na obrazovku výběru nabídek.

g030193

Nabídka Měřidla a měřicí přístroje“

V nabídce Měřidla a měřicí přístroje“ můžete volit mezi následujícími obrazovkami:

Provozní hodiny motoru

Tato obrazovka ukazuje počítadlo celkových provozních hodin motoru bez možnosti resetování a počítadlo ujeté vzdálenosti s možností resetování.

g030202

Chcete-li počítadlo provozních hodin resetovat, zvýrazněte jej a stiskněte tlačítko Resetovat. Pro potvrzení resetování stiskněte Y (ano), pro zrušení stiskněte N (ne) (Obrázek 35).

g030203

Hodiny provozu vývodového hřídele (PTO)

Tato obrazovka ukazuje počítadlo celkových provozních hodin vývodového hřídele bez možnosti resetování a počítadlo provozu vývodového hřídele PTO s možností resetování.

g030204

Chcete-li počítadlo provozních hodin resetovat, zvýrazněte jej a stiskněte tlačítko Resetovat. Pro potvrzení resetování stiskněte Y (ano), pro zrušení stiskněte N (ne) (Obrázek 35).

Spotřebované palivo

Na této obrazovce se zobrazí celkový počet spotřebovaných amerických galonů/litrů paliva od posledního resetování. Stisknutím tlačítka resetování počítadlo spotřebovaného paliva resetujete.

g038362

Úspora paliva

Na této obrazovce se zobrazí počet amerických galonů/litrů paliva spotřebovaného za hodinu provozu motoru.

g038363

Statistiky provozu

K dispozici je 5 obrazovek se statistickými údaji o provozu, které můžete procházet a prohlížet.

g030207

Každá obrazovka ukazuje počítadla s možností resetování následujících parametrů: provozní hodiny motoru, hodiny provozu vývodového hřídele a celkové množství spotřebovaného paliva v amerických galonech/litrech.

Shromažďování statistik můžete pozastavit nebo zastavit a přehrát nebo spustit. Například při pozastavení statistiky provozu 1 se statistiky zvýrazní a k dispozici bude tlačítko resetování. Stisknutím tlačítka resetování se vynulují všechny 3 parametry. Stisknutím tlačítka přehrávání spustíte shromažďování dat.

g038364

Při přehrávání statistiky provozu nejsou statistiky zvýrazněny a tlačítko resetování je matné a není k dispozici. Stisknutím tlačítka pozastavení se shromažďování dat zastaví.

g038365

Stisknutím přepínacího tlačítka na obrazovce Trip Statistics 5“ (Statistiky provozu 5) se vrátíte na hlavní obrazovku Trip Statistics“ (Statistiky provozu).

Nabídka Pokročilá nastavení“

Po výběru nabídky pokročilých nastavení vás modul vyzve k zadání čtyřmístného přístupového kódu. Výchozí číslice na displeji jsou 0 0 0 0.

g030221

Přístupový kód je 1 9 8 2. Když je aktivní číslice zvýrazněna, stiskněte tlačítka pro zvýšení nebo snížení a procházejte číslicemi od 0 do 9. Stisknutím tlačítka Vstup zvolte zvýrazněnou číslici.

Pokud zadáte nesprávné heslo, modul vás vrátí na obrazovku výběru nabídek. Po zadání správného hesla můžete procházet následujícími obrazovkami:

Motorový olej

Po provedení nezbytné údržby můžete na této obrazovce resetovat počet hodin, které zbývají do výměny motorového oleje.

g030245

Stisknutím tlačítka resetování se otevře obrazovka s žádostí o potvrzení připomínky resetování.

Hydraulický převodový olej

Po provedení nezbytné údržby můžete na této obrazovce resetovat počet hodin, které zbývají do výměny hydraulického převodového oleje.

g030246

Stisknutím tlačítka resetování se otevře obrazovka s žádostí o potvrzení připomínky resetování.

Pokaždé, když resetujete připomínku výměny hydraulického převodového oleje, modul vás požádá o upřesnění, zda byl do stroje doplněn hydraulický olej Toro Premium Hydraulic Oil. Stisknutím tlačítka Y (ano) nebo N (ne) určíte správný plán údržby.

Historie chyb

Tato obrazovka ukazuje chyby, které již nejsou aktivní. Protokol průběžně započítává, kolikrát se chyba během životnosti stroje vyskytla, a zachycuje provozní hodinu motoru, kdy se chyba vyskytla naposledy. Chyby se v protokolu zobrazují od posledního výskytu.

g030224

Akustické výstrahy

Obrazovka akustických výstrah umožňuje aktivovat a deaktivovat akustickou výstrahu pro jednotlivé chyby. Stisknutím tlačítka Vstup získáte přístup k jednotlivým nastavením chybové akustické výstrahy.

Note: Ne všechny akustické výstrahy lze deaktivovat.

g030225

Zvýrazněný název chyby znamená, že akustická výstraha je aktivní. Stisknutím tlačítka Vstup změníte stav akustické výstrahy na Zapnuto nebo Vypnuto.

g038366

Akustickou výstrahu lze deaktivovat u následujících chyb:

 • Údržba vzduchového filtru

 • Výměna motorového oleje

 • Výměna převodového oleje

 • Nadměrná teplota převodovky

 • Výměna oleje převodovky (podle potřeby)

 • Nízký stav paliva

 • Nadměrný proud spojky

 • Nutné resetování spojky

 • Chybové kódy motoru

 • Přepětí systému > 16 V DC

 • Podpětí systému < 9 V DC

 • Nízké napětí systému

 • Zabezpečení proti zastavení motoru (Anti-Stall)

Nastavení motoru

Tato obrazovka umožňuje nastavit otáčky motoru na přednastavené maximální, efektivnínízké otáčky pro přepravu (vypnutá spojka) i sekání (zapnutá spojka) v krocích po 50 otáčkách za minutu.

g030227

Stisknutím šipky Nahoru se otáčky motoru zvýší, zatímco stisknutím šipky Dolů se otáčky motoru sníží. Stisknutím tlačítka Vstup potvrdíte otáčky a automaticky přejdete na další obrazovku/nastavenou hodnotu otáček motoru.

g030228

Systém neumožňuje následující nastavení:

 • Efektivní otáčky nelze nastavit vyšší než maximální.

 • Nízké otáčky nelze nastavit vyšší než efektivní.

Note: Chcete-li při sekání používat efektivní režim, můžete nastavit maximální otáčky, které se shodují s efektivními otáčkami pro sekání.

Nastavení kalibrace motoru

Tato obrazovka umožňuje kalibraci skutečných otáček motoru tak, aby odpovídaly zadaným otáčkám. Pokud nejsou odpojeny žací nože, není zatažena parkovací brzda a ovládací páky pojezdu nejsou v poloze ZáMKU NEUTRáLU, tlačítko Vstup se zmatní. Pokud jsou všechny podmínky splněny, stiskněte tlačítko Vstup a spusťte proces kalibrace.

g030234

Zobrazí se animované přesýpací hodiny signalizující, že kalibrace probíhá.

g030235

Po dokončení kalibrace můžete přepnout zpět na primární obrazovku Calibrate Engine Speed“ (Kalibrovat otáčky motoru).

g030237

Výchozí tovární nastavení

Tato obrazovka umožňuje obnovit výchozí tovární nastavení systému. Stisknutím tlačítka Vstup otevřete potvrzovací obrazovku: Stisknutím Y (ano) provedete resetování, stisknutím N (ne) proces zrušíte.

Note: Resetováním systému se nastavení otáček motoru a akustických výstrah vrátí do výchozího továrního nastavení.

g030238

Po otevření výstupní obrazovky se stisknutím tlačítka Vstup vrátíte na obrazovku výběru nabídek.

Návrat na výchozí obrazovku (zapnutý nebo vypnutý motor)

Na výchozí obrazovku se můžete vrátit třemi způsoby:

 • Opakovaně tiskněte tlačítko se šipkou Předchozí nebo Další, dokud se neotevře obrazovka Exit“ (Opuštění), pak se stisknutím tlačítka Vstup vraťte na obrazovku výběru nabídek.

 • Otočte klíč zapalování do VYPNUTé polohy a buď znovu nastartujte motor, nebo otočte klíč do ZAPNUTé polohy.

 • Stiskněte a podržte 2 vnější tlačítka.

Nastavení otáček motoru

Při spuštění je systém standardně nastaven na nízké otáčky motoru. Ikona na informační obrazovce se zvýrazní.

 • Stisknutím tlačítka pod ikonou Efficient Speed Mode“ (Režim efektivních otáček) zvýšíte otáčky motoru na efektivní otáčky.

  Ikona Efficient Speed Mode“ (Režim efektivních otáček) se zvýrazní.

 • Stisknutím tlačítka pod ikonou Maximum Speed Mode“ (Režim maximálních otáček) zvýšíte otáčky motoru na maximální otáčky.

  Ikona Maximum Speed Mode“ (Režim maximálních otáček) se zvýrazní.

Note: Pokud zapnete spínač vývodového hřídele při jakémkoli nastavení otáček, otáčky motoru se zvýší na otáčky pro sekání.

Nastavení elektronicky řízené regulace v režimu nízkých otáček

Při práci v režimu sekání při nízkých otáčkách můžete stisknutím a podržením tlačítka režimu nízkých otáček snížit otáčky motoru (minimálně 2 250 ot/min). Opětovným stisknutím tlačítka režimu nízkých otáček vrátíte motor do výchozího nastavení.

Režim automatického snížení volnoběžných otáček

Pokud obsluha opustí sedadlo a bezpečnostní blokování dovolí, aby motor zůstal běžet, systém přejde do režimu automatického volnoběhu a automaticky nastaví otáčky motoru na nízké přepravní otáčky. Po návratu obsluhy na sedadlo se systém automaticky vrátí do dříve zvoleného režimu otáček motoru. Pokud zvolíte jiné nastavení otáček motoru, systém ukončí režim automatického volnoběhu a motor poběží při zvolených otáčkách.

Chybové zprávy

Pokud dojde k chybě, místo teploty motoru, otáček motoru a hladiny paliva se zobrazí příslušná zpráva. Vedle toho, že se porucha zobrazí jako text, systém rozsvítí červenou LED kontrolku a aktivuje akustickou výstrahu.

 • Systém dokáže zobrazit následující chyby:

  • Service Air Filter: Je nutná údržba vzduchového filtru.

  • Service Engine Oil: Je nutná výměna motorového oleje.

  • Service Transmission Oil: Je nutná výměna převodového oleje.

  • Service Deck Gearbox Oil (as applicable): Je nutná výměna oleje převodovky plošiny (v příslušných případech).

  • Low Oil Pressure: Zjištěn nízký tlak motorového oleje.

  • Fuel Low: Zjištěna nízká hladina paliva.

  • Engine Over Temperature: Zjištěna nadměrná teplota motoru.

  • System Overvoltage>16VDC: Napětí systému je příliš vysoké (vyšší než 16 V).

  • System Undervoltage<9VDC: Napětí systému je příliš nízké (nižší než 9 V).

  • Clutch Overcurrent: Proud žací spojky je příliš vysoký.

  • Clutch Reset Required: Pro aktivaci vývodového hřídele je nutné vypnout spínač vývodového hřídele.

  • Engine Error Codes: Systém zobrazuje chybové kódy motoru poskytnuté výrobcem motoru.

  • Clutch Output Failure: Výstup spojky je otevřený nebo zkratovaný.

  • System Voltage Low: Napětí je příliš nízké (nižší než 12,3 V).

  • Engine Communication Error: Neprobíhá komunikace mezi motorem a modulem.

  • Module Communication Error: Neprobíhá komunikace mezi moduly LDU a MCU.

  • Anti-Stall Active: Byla odpojena sekací plošina, aby se zabránilo zastavení motoru přetížením.

  • Engine Limp Mode Active: Řídicí jednotka motoru přepnula motor do nouzového režimu, který může omezit otáčky motoru a/nebo snížit jeho výkon. V důsledku toho modul vypne spojku.

 • Některé z výše uvedených chyb můžete potvrdit a ztišit. Přesuňte ovládací páky pojezdu do polohy ZáMKU NEUTRáLU a stiskněte a podržte středové tlačítko.

  Potvrzení chyby odstraní chybovou zprávu z místa, kde jsou ikony teploty motoru, otáček motoru nebo hladiny paliva, a ztiší akustickou výstrahu. Chyba se však bude nadále zobrazovat na obrazovce aktivních chyb v nabídce Údržba a servis“ a stavová LED kontrolka bude nadále svítit červeně.

  • Následující chyby vydávají pomalý pípavý zvuk, který můžete potvrdit a ztišit:

   • Service Engine Oil (Výměna motorového oleje)

   • Service Transmission Oil (Výměna převodového oleje)

   • Fuel Low (Nízký stav paliva)

   • Clutch Overcurrent (Nadměrný proud spojky)

   • Clutch Reset Required (Nutné resetování spojky)

   • Engine Error Codes (Chybové kódy motoru)

   • Anti-Stall Active (Aktivováno zabezpečení proti zastavení motoru)

   • Service Air Filter (Údržba vzduchového filtru)

   • Service Deck Gear Box (Údržba převodovky plošiny)

  • Následující chyby vydávají rychlý pípavý zvuk. Chyby lze potvrdit a ztišit:

   • System Overvoltage>16VDC (Přepětí systému > 16 V DC)

   • System Undervoltage<9VDC (Podpětí systému < 9 V DC)

  • Následující chybové kódy vydávají rychlý pípavý zvuk. Chyby nelze potvrdit ani ztišit:

   • Low Oil Pressure (Nízký tlak oleje)

   • Engine Over Temperature (Nadměrná teplota motoru)

   • Engine Communication Error (Chyba komunikace motoru)

   • Module Communication Error (Chyba komunikace modulu)

   • Clutch Output Failure (Porucha výstupu spojky)

   • Engine Limp Mode Active (Aktivován nouzový režim motoru)

 • Aby byly součásti systému chráněny před překročením mezních hodnot, systém omezí otáčky motoru a/nebo vypne spojku, což umožní najet se strojem na přívěs nebo se vrátit do prostor údržby.

  Mohou se vyskytnout následující chyby:

  1. Clutch Overcurrent (Nadměrný proud spojky)

   Pokud dojde k překročení hodnot proudu, systém omezí otáčky motoru na režim efektivních otáček pro přepravu a přepne stroj do bezpečného přepravního režimu. Bezpečný přepravní režim omezí otáčky motoru, zablokuje vývodový hřídel a vypne spojku. Rovněž se zobrazí chybová zpráva Clutch Overcurrent“ (Nadměrný proud spojky). Otočením klíčového přepínače do VYPNUTé a poté do ZAPNUTé polohy závadu odstraníte.

  2. System Overvoltage>16VDC (Přepětí systému > 16 V DC)

   Pokud napětí překročí 16 V, systém vypne spojku a zobrazí chybovou zprávu System Overvoltage>16VDC“ (Přepětí systému > 16 V DC).

  3. System Undervoltage<9VDC (Podpětí systému < 9 V DC)

   Pokud je napětí nižší než 9 V, systém neumožní sepnutí spojky a zobrazí chybovou zprávu System Undervoltage<9VDC“ (Podpětí systému < 9 V DC). Pokud byla spojka před výskytem chyby sepnutá, systém dovolí, aby sepnutá zůstala. Nízké napětí však může způsobit samovolné vypnutí spojky.

  4. Low Oil Pressure (Nízký tlak oleje)

   Pokud je zjištěn nízký tlak motorového oleje, systém omezí otáčky motoru na režim efektivních otáček pro přepravu a přepne stroj do bezpečného přepravního režimu. Bezpečný přepravní režim omezí otáčky motoru, zablokuje vývodový hřídel a vypne spojku. Rovněž se zobrazí zpráva Low Oil Pressure“ (Nízký tlak oleje). Otočením klíčového přepínače do VYPNUTé a poté do ZAPNUTé polohy závadu odstraníte.

  5. Engine Over Temperature (Nadměrná teplota motoru)

   Pokud se motor začne přehřívat, systém rozbliká sloupcový graf teploty motoru a začne pípat akustická výstraha. Pokud teplota stoupne nad horní limit, systém omezí otáčky motoru na režim efektivních otáček pro přepravu a přepne stroj do bezpečného přepravního režimu. Bezpečný přepravní režim omezí otáčky motoru, zablokuje vývodový hřídel a vypne spojku. Rovněž se zobrazí zpráva Engine Over Temperature“ (Nadměrná teplota motoru). Chyba se odstraní, jakmile teplota klesne pod bezpečnou mez.

  6. Transmission Over Temperature (Nadměrná teplota převodovky)

   Pokud se převodovka začne přehřívat, systém rozbliká sloupcový graf teploty převodovky a začne pípat akustická výstraha. Pokud teplota stoupne nad horní limit, systém omezí otáčky motoru na režim efektivních otáček pro přepravu a přepne stroj do bezpečného přepravního režimu. Bezpečný přepravní režim omezí otáčky motoru, zablokuje vývodový hřídel a vypne spojku. Rovněž se zobrazí zpráva Transmission Over Temperature“ (Nadměrná teplota převodovky). Chyba se odstraní, jakmile teplota klesne pod bezpečnou mez.

  7. Engine Limp Mode Active (Aktivován nouzový režim motoru)

   Pokud řídicí jednotka motoru zjistí, že došlo k závažnému problému s motorem nebo že je nutná regenerace filtru DPF, uvede motor do nouzového nebo pohotovostního režimu, kdy se sníží otáčky motoru a/nebo jeho výkon. Aby byly chráněny součásti systému, modul zablokuje vývodový hřídel a zobrazí zprávu Engine Limp Mode Active“ (Aktivován nouzový režim motoru).

Odstraňování závad

Chybová zpráva systémuStavová LED kontrolkaČinnost systémuPopis problémuDoporučená nápravná akce
Service the Engine Oil (Vyměnit motorový olej)Bliká červeně Je třeba provést výměnu motorového oleje.Vyměňte motorový olej a filtr. Řiďte se kroky uvedenými v postupu resetování; viz Motorový olej.
Service the Transmission Oil (Vyměnit převodový olej)Bliká červeně Je třeba provést výměnu převodového oleje.Vyměňte převodový olej a filtr(y). Řiďte se kroky uvedenými v postupu resetování; viz Hydraulický převodový olej.
Low Oil Pressure (Nízký tlak oleje) Bliká červeněBezpečný přepravní režim – motor je omezen na efektivní režim a vývodový hřídel je odpojen.Tlak motorového oleje je pod mezní hodnotou.Odstraňte poruchu vypnutím a zapnutím klíčového přepínače. Zkontrolujte hladinu oleje. Kontaktujte autorizované servisní středisko.
 ZelenáZazní jedno výstražné pípnutí a bliká displej teploty motoru.Teplota motoru je vysoká.Zkontrolujte hladinu oleje. Odstraňte nečistoty z motoru. Zkontrolujte ventilátor motoru. Kontaktujte autorizované servisní středisko.
Engine Over Temperature (Nadměrná teplota motoru)Bliká červeněBezpečný přepravní režim – motor je omezen na efektivní režim a vývodový hřídel je odpojen.Teplota motoru je nad mezní hodnotou.Zkontrolujte hladinu oleje. Odstraňte nečistoty z motoru. Zkontrolujte ventilátor motoru. Kontaktujte autorizované servisní středisko.
Fuel Low (Nízký stav paliva)Bliká červeně Hladina paliva je nízká.Zkontrolujte hladinu paliva a v případě potřeby je doplňte.
System Overvoltage>16VDC (Přepětí systému > 16 V DC)Bliká červeněSpojka se nesepne/spojka se vypne.Napětí systému je příliš vysoké (nad 16 V).Zkontrolujte akumulátor a systém nabíjení motoru. Kontaktujte autorizované servisní středisko.
System Voltage Low (Nízké napětí systému)Bliká červeně Napětí systému je nižší než 12,3 V.Zkontrolujte akumulátor a systém nabíjení motoru. Kontaktujte autorizované servisní středisko.
System Undervoltage<9VDC (Podpětí systému < 9 V DC)Bliká červeněSpojka se nesepne/spojka se vypne.Napětí systému je nižší než mezní hodnota 9 V.Zkontrolujte akumulátor a systém nabíjení motoru. Kontaktujte autorizované servisní středisko.
Clutch Overcurrent (Nadměrný proud spojky)Bliká červeněBezpečný přepravní režim – motor je omezen na efektivní režim a vývodový hřídel je odpojen.Proud spojky je nad mezní hodnotou.Odstraňte poruchu vypnutím a zapnutím klíčového přepínače. Zkontrolujte stav spojky vývodového hřídele a související kabeláže. Kontaktujte autorizované servisní středisko.
Clutch Reset Required (Nutné resetování spojky)Střídající se zelená/oranžová Spínač vývodového hřídele je sepnutý a modul zabezpečil výstup spojky ve vypnutém stavu.Otočením spínače vývodového hřídele do VYPNUTé polohy a poté zpět do ZAPNUTé polohy zapněte spojku.
Clutch Output Fault (Porucha výstupu spojky)Bliká červeně Výstup spojky je zkratovaný nebo rozpojený.Pokud se spojka zasekne v ZAPNUTé poloze, přestaňte stroj používat a obraťte se na autorizované servisní středisko. Zkontrolujte, zda není otevřený okruh připojení spojky a příslušné kabeláže.
Engine MIL Errors (Chybové zprávy MIL motoru)Bliká červeně Řídicí jednotka zjistila závadu.Popis chyby a informace o jejím odstranění naleznete v příručce k motoru.
Engine Communication Error (Chyba komunikace motoru)Bliká červeně Neprobíhá komunikace mezi modulem a řídicí jednotkou motoru.Zkontrolujte elektrická spojení na modulu, propojení mezi svazkem vodičů motoru a svazkem podvozku. Zkontrolujte připojení řídicí jednotky motoru. Kontaktujte autorizované servisní středisko.
Module Communication Error (Chyba komunikace modulu)Bliká červeněBezpečný přepravní režim – motor je omezen na efektivní režim a vývodový hřídel je odpojen.Neprobíhá komunikace mezi modulem LDU a modulem MCU.Zkontrolujte elektrická spojení na modulu LDU a MCU.