Wprowadzenie

Ta samojezdna kosiarka z obrotowymi ostrzami jest przeznaczona do użytku profesjonalnego. Przeznaczona jest przede wszystkim do koszenia trawy na dobrze utrzymanych trawnikach prywatnych lub komercyjnych. Używanie produktu w celach niezgodnych z jego przeznaczeniem może okazać się niebezpieczne dla operatora i osób postronnych.

Przeczytaj uważnie poniższe informacje, aby poznać zasady właściwej obsługi i konserwacji urządzenia, nie uszkodzić go i uniknąć obrażeń ciała. Odpowiedzialność za prawidłowe i bezpieczne użytkowanie produktu spoczywa na Tobie.

Odwiedź www.Toro.com w kwestiach dotyczących materiałów szkoleniowych z zakresu bezpieczeństwa oraz eksploatacji produktu, informacji na temat akcesoriów, pomocy w znalezieniu autoryzowanego sprzedawcy lub rejestracji urządzenia.

Aby skorzystać z serwisu, zakupić oryginalne części Toro lub uzyskać dodatkowe informacje, skontaktuj się z przedstawicielem autoryzowanego serwisu lub biurem obsługi klienta firmy Toro, a także przygotuj numer modelu i numer seryjny urządzenia. Rysunek 1 przedstawia położenie numeru modelu i numeru seryjnego na produkcie. Zapisz je w przewidzianym na to miejscu.

Important: Urządzeniem mobilnym zeskanuj kod QR (jeśli występuje) na tabliczce z numerem seryjnym, aby uzyskać informacje o gwarancji, częściach zamiennych i innych kwestiach związanych z produktem.

g233855

W niniejszej instrukcji występują 2 słowa podkreślające wagę informacji. Ważne zwraca uwagę na szczególne informacje techniczne, a Uwaga podkreśla informacje ogólne, wymagające szczególnej uwagi.

Ten symbol ostrzegawczy (Rysunek 2) występuje zarówno w instrukcji, jak i na maszynie, i oznacza ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa, których należy przestrzegać, aby uniknąć wypadków. Ten symbol występuje ze słowem Niebezpieczeństwo, Ostrzeżenie lub Uwaga.

 • Niebezpieczeństwo: Wskazuje na sytuację bezpośredniego zagrożenia, która, jeśli się jej nie zapobiegnie, doprowadzi do śmierci lub poważnych obrażeń ciała.

 • Ostrzeżenie: Wskazuje na sytuację potencjalnego zagrożenia, która, jeśli się jej nie zapobiegnie, może doprowadzić do śmierci lub poważnych obrażeń ciała.

 • Uwaga: Wskazuje na sytuację potencjalnego zagrożenia, która, jeśli się jej nie zapobiegnie, może doprowadzić do niewielkich lub umiarkowanych obrażeń ciała.

sa-black

Niniejsze urządzenie jest zgodne ze wszystkimi obowiązującymi dyrektywami Unii Europejskiej; szczegółowe informacje zamieszczone są w odpowiedniej deklaracji zgodności, w oddzielnym arkuszu.

Można je znaleźć w dołączonej do maszyny dokumentacji producenta silnika.

Moment obrotowy na wale lub moment użyteczny: Moment obrotowy na wale silnika lub moment użyteczny silnika został wyznaczony laboratoryjnie przez producenta silnika, zgodnie z wytycznymi Stowarzyszenia Inżynierów Motoryzacji (SAE) J1940 lub J2723. Rzeczywisty moment obrotowy silnika w kosiarce tej klasy może być znacznie niższy z powodu jej dostosowania do wymagań dotyczących bezpieczeństwa, emisji oraz eksploatacji. Można je znaleźć w dołączonej do maszyny dokumentacji producenta silnika.

Bezpieczeństwo

Maszyna została zaprojektowana zgodnie z normą EN ISO 5395.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

Niniejszy produkt może obciąć dłonie lub stopy oraz wyrzucać przedmioty. Aby uniknąć poważnych obrażeń ciała lub śmierci, zawsze przestrzegaj wszystkich instrukcji dotyczących bezpieczeństwa.

 • Przed pierwszym uruchomieniem silnika należy zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi.

 • Osoby postronne i dzieci powinny znajdować się w bezpiecznej odległości.

 • Zabronione jest użytkowanie lub serwisowanie maszyny przez dzieci lub osoby nieprzeszkolone. Maszynę mogą obsługiwać lub serwisować jedynie osoby odpowiedzialne, przeszkolone, znające instrukcję i fizycznie do tego zdolne.

 • Pałąk musi zawsze znajdować się w uniesionym, zablokowanym położeniu, a pas bezpieczeństwa musi być zapięty.

 • Nie używaj maszyny w pobliżu stromych zboczy, rowów, nasypów, wody i innych miejsc niebezpiecznych oraz na zboczach o nachyleniu przekraczającym 15°.

 • Nie zbliżać dłoni ani stóp do ruchomych części maszyny.

 • Zabronione jest używanie maszyny bez założonych i poprawnie działających wszystkich osłon, wyłączników bezpieczeństwa oraz innych urządzeń ochronnych.

 • Przed opuszczeniem stanowiska operatora wyłącz silnik, wyjmij kluczyk zapłonu i odczekaj, aż wszystkie części ruchome zatrzymają się. Przed przystąpieniem do obsługi technicznej, regulacji, tankowania, czyszczenia lub przed przechowywaniem maszyny odczekaj aż ostygnie.

Wskaźnik nachylenia terenu

g011841

Naklejki informacyjne i ostrzegawcze

Graphic

Etykiety dotyczące bezpieczeństwa oraz instrukcje są wyraźnie widoczne dla operatora i znajdują się w pobliżu wszystkich miejsc potencjalnego zagrożenia. Uszkodzone i brakujące etykiety należy wymienić.

decaloemmarkt
decalbatterysymbols
decal93-7818
decal106-5517
decal107-3069
decal112-3858
decal112-9028
decal116-5610
decal116-8588
decal109-6014
decal117-1194
decal117-3848
decal126-4363
decal126-7816
decal126-8172
decal126-9939
decal136-9024
decal145-3668
decalptosymbols
decaltransportlock
decal126-6194
decal126-6183
decal136-1305
decal136-1720
decal132-0871

Przegląd produktu

g227688

Zanim uruchomisz silnik i rozpoczniesz pracę z maszyną, zapoznaj się ze wszystkimi elementami sterowania.

Panel sterowania

g271171

Przełącznik z kluczykiem

Przełącznik kluczykowy, używany do uruchamiania i wyłączania silnika, ma trzy pozycje: WYłąCZENIE, PRACA i ROZRUCH. Patrz Uruchamianie silnika.

Włącznik ssania

Włącznik ssania służy do uruchomienia zimnego silnika.

Regulator przepustnicy

Dźwignia przepustnicy służy do sterowania prędkością obrotową silnika. Dźwignię można ustawić w dowolnej pozycji między położeniem WOLNO a SZYBKO (Rysunek 5).

Przełącznik sterowania ostrzem (wał odbioru mocy)

Przełącznik sterowania ostrzem, oznaczony symbolem wału odbioru mocy (WOM) służy do załączania i odłączania napędu ostrza kosiarki (Rysunek 5).

Licznik godzin

Licznik godzin rejestruje liczbę godzin pracy silnika. Licznik pracuje podczas pracy silnika. Korzystaj ze wskazań licznika do planowania regularnej konserwacji (Rysunek 6).

g187133

Wskaźniki blokad bezpieczeństwa

Na liczniku godzin znajdują się symbole, które wskazują (symbol czarnego trójkąta), że składnik blokujący jest poprawnie ustawiony (Rysunek 6).

Kontrolka akumulatora

Gdy włącznik kluczykowy zostanie na kilka sekund ustawiony w pozycji PRACA, w obszarze, gdzie normalnie są wyświetlane godziny wyświetlone zostanie napięcie akumulatora.

Kontrolka akumulatora włączy się, gdy wyłącznik kluczykowy zostanie włączony i gdy poziom naładowania będzie poniżej prawidłowego poziomu roboczego (Rysunek 6).

Dźwignie sterowania

Dźwignie kierowania służą do kierowania ruchem maszyny do przodu, do tyłu oraz do skręcania w dowolnym kierunku (Rysunek 4).

Położenie neutralne-zablokowane

Schodząc z maszyny, ustaw dźwignie sterowania na zewnątrz względem położenia środkowego, w położeniu NEUTRALNYM ZABLOKOWANYM (zob. Rysunek 25). Ustawiaj dźwignie sterowania w położeniu NEUTRALNYM-ZABLOKOWANYM zawsze, gdy zatrzymasz maszynę lub gdy pozostawiasz ją bez nadzoru.

Dźwignia hamulca postojowego

Aby zapobiec niekontrolowanemu ruchowi kosiarki, po każdym wyłączeniu jej silnika zaciągnij hamulec postojowy.

Zawór odcięcia paliwa

Zamykaj zawór odcinający dopływ paliwa przed transportowaniem lub przechowywaniem maszyny; patrz Używanie zaworu odcięcia paliwa.

Note: Dane techniczne i konstrukcja mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Szerokość:

Bez podwozia tnącego124 cm
Deflektor trawy uniesiony144 cm
Deflektor trawy opuszczony171 cm

Długość:

Długość208 cm

Wysokość:

Pałąk bezpieczeństwa w górnej pozycjiPałąk bezpieczeństwa w dolnej pozycji
179 cm125 cm

Masa:

Masaod 391 do 434 kg (od 862 do 957 funtów)

Osprzęt/akcesoria

Dostępna jest gama zatwierdzonego przez firmę Toro sprzętu i akcesoriów przeznaczonych do stosowania z maszyną, zwiększających jej możliwości. Skontaktuj się z autoryzowanym przedstawicielem serwisowym lub dystrybutorem lub odwiedź stronę www.Toro.com, aby uzyskać listę wszystkich zatwierdzonych akcesoriów i osprzętu.

Aby zapewnić maksymalną wydajność i zachować certyfikat bezpieczeństwa maszyny, używaj wyłącznie oryginalnych części zamiennych i akcesoriów firmy Toro. Części zamienne i akcesoria pochodzące od innych producentów mogą stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa. Korzystanie z nich może spowodować utratę gwarancji maszyny.

Działanie

Note: Określaj lewą i prawą stronę maszyny ze standardowego stanowiska operatora.

Przed rozpoczęciem pracy

Bezpieczeństwo przed rozpoczęciem pracy

Ogólne zasady bezpieczeństwa

 • Zabronione jest użytkowanie lub serwisowanie maszyny przez dzieci lub osoby nieprzeszkolone. Przepisy lokalne mogą ograniczać wiek operatora. Za szkolenie operatorów i mechaników odpowiada właściciel.

 • Sprawdź obszar, w którym zamierzasz używać maszyny, i usuń wszelkie obiekty, które mogłyby wpłynąć na pracę maszyny lub zostać podrzucone przez maszynę.

 • Należy zapoznać się z zasadami bezpiecznego użytkowania sprzętu, elementami sterującymi oraz symbolami bezpieczeństwa.

 • Sprawdź czujniki obecności operatora i właściwe działanie wyłączników bezpieczeństwa, a także osłony pod kątem prawidłowego zamocowania i działania. Nie używać maszyny, jeśli nie działa ona prawidłowo.

 • Przed opuszczeniem stanowiska operatora wyłącz silnik, wyjmij kluczyk zapłonu i odczekaj, aż wszystkie części ruchome zatrzymają się. Przed przystąpieniem do obsługi technicznej, regulacji, tankowania, czyszczenia lub przed przechowywaniem maszyny odczekaj aż ostygnie.

 • Przed rozpoczęciem koszenia sprawdź maszynę oraz czy jednostki tnące działają prawidłowo.

 • Oceń teren pod kątem konieczności zastosowania odpowiedniego wyposażenia oraz sprzętu i akcesoriów w celu właściwego i bezpiecznego operowania maszyną.

 • Noś odpowiednią odzież, w tym ochronę oczu, długie spodnie, pełne obuwie robocze z podeszwą antypoślizgową i ochronniki słuchu. Zwiąż włosy, jeżeli są długie, i nie noś luźnej odzieży ani zwisającej biżuterii.

 • W maszynie nie wolno przewozić pasażerów.

 • Nie pozwalaj osobom postronnym i zwierzętom przebywać w pobliżu maszyny podczas pracy. Jeśli ktokolwiek wejdzie w obszar pracy, wyłącz maszynę i jej osprzęt.

 • Zabronione jest używanie maszyny bez założonych i poprawnie działających wszystkich osłon oraz innych urządzeń ochronnych takich jak deflektory i wychwytywacze trawy. Zużyte lub zniszczone części należy wymieniać wedle potrzeby.

Bezpieczeństwo związane z paliwem

 • Paliwo jest niezwykle łatwopalne i wybuchowe. Pożar lub wybuch paliwa może skutkować poważnymi oparzeniami ciała oraz zniszczeniem mienia.

  • Aby zapobiec zapłonowi paliwa wskutek wyładowania elektrostatycznego, wyprowadź maszynę z samochodu ciężarowego lub przyczepy i tankuj ją na ziemi z dala od pojazdów. Jeżeli nie jest to możliwe, ustaw kanister na paliwo na ziemi, z dala od pojazdów i napełnij go; następnie napełnij zbiornik paliwa maszyny ze kanistra, a nie z pistoletu dystrybutora.

  • Napełniaj zbiornik paliwa na zewnątrz, na płaskim terenie, na otwartej przestrzeni, gdy silnik jest zimny. Wycieraj rozlane paliwo.

  • Nie zbliżaj się do paliwa, kiedy palisz. Paliwo nie może znajdować się w pobliżu otwartego płomienia ani iskier.

  • Nigdy nie zdejmuj korka zbiornika paliwa ani nie uzupełniaj paliwa w trakcie pracy silnika lub gdy jest on rozgrzany.

  • W przypadku rozlania paliwa nie próbuj włączać silnika. Unikaj możliwości spowodowania zapłonu do czasu rozproszenia oparów paliwa.

  • Przechowuj paliwo w atestowanym kanistrze, poza zasięgiem dzieci.

 • Połknięcie paliwa prowadzi do poważnych obrażeń lub śmierci. Długotrwałe wystawienie na działanie oparów może wywołać poważne obrażenia i choroby.

  • Unikaj długotrwałego wdychania oparów.

  • Nie zbliżaj rąk ani twarzy do pistoletu dystrybutora paliwa i otworu zbiornika paliwa.

  • Unikaj kontaktu paliwa z oczami i ze skórą.

 • Nie przechowuj maszyny ani kanistra na paliwo w miejscach występowania otwartego ognia, tam gdzie występuje iskrzenie lub stosowany jest płomień pilotowy, na przykład przy piecykach gazowych lub innych urządzeniach tego typu.

 • Nigdy nie używaj maszyny, gdy układ wydechowy jest niekompletny lub nie jest w dobrym stanie technicznym.

 • Utrzymuj dyszę dystrybutora tak, aby stykała się z obręczą zbiornika lub otworu pojemnika przez cały czas, aż do zakończenia tankowania. Nie stosować blokady zaworu pistoletu.

 • Ubranie oblane paliwem należy natychmiast zmienić.

 • Nie wlewaj nadmiernej ilości paliwa do zbiornika. Założyć korek paliwa i mocno go dokręcić.

 • Usuń trawę i pozostałości z zespołu tnącego, tłumika, napędów, wychwytywacza trawy i komory silnika, aby zmniejszyć ryzyko powstania pożaru. Pamiętaj, aby usunąć rozlany olej lub rozlane paliwo.

Uzupełnianie paliwa

Zalecane paliwo

 • Aby uzyskać najlepsze rezultaty, używaj tylko czystej, świeżej (poniżej 30 dni) benzyny bezołowiowej o liczbie oktanowej 87 lub wyższej (metoda klasyfikacji (R+M)/2).

 • Etanol: można stosować benzynę zawierającą do 10% etanolu (gazohol) lub 15% MTBE (eteru tert-butylowo-metylowego). Etanol i MTBE to nie to samo. Benzyna o zawartości 15% etanolu (E15) nie może być stosowana. Nigdy nie należy stosować benzyny zawierającej w objętości ponad 10% etanolu, takiej jak E15 (zawiera 15% etanolu), E20 (zawiera 20% etanolu), czy E85 (zawiera do 85% etanolu). Zastosowanie nieprawidłowego rodzaju benzyny może skutkować problemami z wydajnością i/lub uszkodzeniem silnika, które mogą nie być objęte gwarancją.

 • Nie używaj benzyny zawierającej metanol.

 • Zabrania się przechowywania paliwa w zbiorniku lub kanistrach przez okres zimowy, jeżeli nie został użyty stabilizator paliwa.

 • Nie dolewaj oleju do benzyny.

Używanie środka stabilizującego/dodatków uszlachetniających paliwo

Zastosowanie środka stabilizującego/dodatku uszlachetniającego paliwo może zapewnić następujące korzyści:

 • Wydłuża czas użytkowania paliwa, pod warunkiem przestrzegania zasad producenta środka stabilizującego.

 • Oczyszczanie silnika w trakcie pracy

 • Wyeliminowanie powstawania w układzie paliwowym gumowych osadów, które utrudniają rozruch silnika

  Important: Nie stosuj dodatków uszlachetniających paliwo zawierających metanol lub etanol.

  Dodaj do paliwa właściwą porcję środka stabilizującego/dodatku uszlachetniającego paliwo.

  Note: Środek stabilizujący/dodatek uszlachetniający jest najskuteczniejszy, gdy zostanie wymieszany ze świeżym paliwem. Aby zmniejszyć do minimum możliwość powstania osadów w układzie paliwowym, należy stosować stabilizator do paliwa przez cały czas.

Uzupełnianie paliwa

 1. Zaparkuj maszynę na równym podłożu.

 2. Załącz hamulec postojowy.

 3. Wyłącz silnik i wyjmij kluczyk ze stacyjki.

 4. Oczyść okolice korka zbiornika paliwa.

 5. Napełniaj zbiornik paliwa do dolnego poziomu szyjki wlewu (Rysunek 7).

  Note: Nie napełniaj całego zbiornika. Wolna przestrzeń pozostawiona w zbiorniku umożliwia rozszerzanie się paliwa.

  g036751

Wykonywanie codziennych czynności konserwacyjnych

Każdego dnia przed uruchomieniem maszyny wykonuj wymienione w rozdziale czynności kontrolne wykonywane codzienne lub przy każdym użyciu.

Docieranie nowej maszyny

Osiągnięcie przez silnik pełnej mocy wymaga nieco czasu. Nowe jednostki tnące oraz układy napędowe kosiarek generują większe opory i powodują większe obciążenie silnika. Nowa maszyna wymaga około 40 do 50 godzin dotarcia, aby rozwinąć pełną moc i uzyskać najlepsze osiągi.

Używanie układu zabezpieczającego przed przewróceniem (ROPS)

Ostrzeżenie

Aby uniknąć obrażeń lub śmierci spowodowanej przewróceniem, utrzymuj pałąk w całkowicie uniesionym i zablokowanym położeniu oraz zapnij pas bezpieczeństwa.

Sprawdź, czy fotel jest zamocowany do maszyny.

Ostrzeżenie

Kiedy pałąk jest opuszczony, ochrona przed przewróceniem nie jest zapewniona.

 • Pałąk można obniżyć, wyłącznie jeżeli jest to absolutnie niezbędne.

 • Nie należy zapinać pasa bezpieczeństwa, jeżeli pałąk jest opuszczony.

 • Jedź powoli i ostrożnie.

 • Gdy przestrzeń jest wystarczająca, podnieś pałąk.

 • Przed przejechaniem pod jakimikolwiek obiektami (np. konarami lub przewodami elektrycznymi) albo przez drzwi sprawdź dokładnie wolną przestrzeń nad maszyną, aby uniknąć zderzenia.

Opuszczanie pałąka bezpieczeństwa

Important: Pałąk można obniżyć, wyłącznie jeżeli jest to absolutnie niezbędne.

 1. Aby opuścić pałąk bezpieczeństwa, pchnij do przodu górną część pałąka.

 2. Pociągnij oba pokrętła i obróć je o 90 stopni, aby je zwolnić (Rysunek 8).

 3. Opuść pałąk (Rysunek 8).

  g036746

Podnoszenie pałąka bezpieczeństwa

Important: Zapnij pas bezpieczeństwa, jeżeli pałąk jest podniesiony.

 1. Unieś pałąk bezpieczeństwa do pozycji roboczej i obróć pokrętła, aby wsunęły się częściowo w rowki (Rysunek 8).

 2. Unieś pałąk bezpieczeństwa całkowicie do góry, jednocześnie popychając górną część pałąka, aż po zrównaniu się z odpowiednimi otworami trzpienie blokujące wskoczą w nie (Rysunek 8).

 3. Pchnij pałąk bezpieczeństwa i sprawdź, czy obydwa sworznie wsunęły się w odpowiednie otwory.

Używanie układu blokad bezpieczeństwa

Ostrzeżenie

Jeśli wyłączniki blokad bezpieczeństwa są odłączone lub uszkodzone, pojazd może zostać nieoczekiwanie uruchomiony, powodując obrażenia ciała.

 • Nie manipuluj przy przełącznikach blokad.

 • Codziennie, przed przystąpieniem do obsługi maszyny, sprawdzaj działanie przełączników blokad i wymieniaj wszystkie uszkodzone przełączniki.

Działanie układu blokad bezpieczeństwa

Układ blokad bezpieczeństwa został opracowany, aby zapobiegać uruchomieniu silnika, chyba że:

 • Hamulec postojowy jest załączony.

 • Przełącznik sterowania ostrzami (napęd PTO) jest odłączony.

 • Dźwignie sterowania są w położeniu NEUTRALNYM ZABLOKOWANYM.

Układ blokad bezpieczeństwa powoduje zatrzymanie silnika również wtedy, gdy dźwignie sterowania jazdą zostaną przestawione z położenia NEUTRALNEGO ZABLOKOWANEGO przy załączonym hamulcu postojowym lub jeśli wstaniesz z fotela, gdy załączony jest napęd PTO.

Na liczniku godzin znajdują się wskaźniki informujące użytkownika o prawidłowym położeniu danego komponentu blokady. Gdy komponent znajduje się w prawidłowym położeniu, wskaźnik zaświeci się.

g187670

Sprawdzanie układu blokad bezpieczeństwa

Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
Przed każdym użyciem lub codziennie
 • Sprawdź układ blokad bezpieczeństwa.
 • Układ blokad bezpieczeństwa sprawdzaj przed każdym skorzystaniem z maszyny. Jeżeli układ bezpieczeństwa nie działa w sposób opisany poniżej, skontaktuj się z autoryzowanym przedstawicielem serwisowym w celu przeprowadzenia niezwłocznej naprawy.

  1. Usiądź na fotelu, załącz hamulec postojowy i ustaw przełącznik sterowania ostrzami (napęd WOM) w położeniu WłąCZONYM. Spróbuj uruchomić silnik (nie powinien się uruchomić).

  2. Usiądź na fotelu, załącz hamulec postojowy i ustaw przełącznik sterowania ostrzami (napęd WOM) w położeniu WYłąCZONYM. Przesuń jedną z dźwigni sterowania z położenia NEUTRALNEGO ZABLOKOWANEGO. Spróbuj uruchomić silnik (nie powinien się uruchomić). Powtórz czynność dla drugiej dźwigni kierowania.

  3. Usiądź na fotelu, załącz hamulec postojowy, ustaw przełącznik sterowania ostrzami (napęd WOM) w położeniu WYłąCZONYM i ustaw dźwignie sterowania jazdą w położeniu NEUTRALNYM ZABLOKOWANYM. Teraz uruchom silnik. Gdy silnik pracuje, zwolnij hamulec postojowy, załącz przełącznik sterowania ostrzem (PTO) i lekko unieś się z fotela – silnik powinien się zatrzymać.

  4. Usiądź na fotelu, załącz hamulec postojowy, ustaw przełącznik sterowania ostrzami (napęd WOM) w położeniu WYłąCZONYM i ustaw dźwignie sterowania jazdą w położeniu NEUTRALNYM ZABLOKOWANYM. Teraz uruchom silnik. Gdy silnik pracuje, ustaw dowolną dźwignię kierowania w środkowej pozycji i przesuń ją do przodu lub do tyłu – silnik powinien się zatrzymać. Powtórz czynność dla drugiej dźwigni kierowania.

  5. Siedząc na fotelu, zwolnij hamulec postojowy, ustaw przełącznik sterowania ostrzami (napędu PTO) w położeniu WYłąCZONYM i ustaw dźwignie sterowania jazdą w położeniu NEUTRALNYM ZABLOKOWANYM. Spróbuj uruchomić silnik (nie powinien się uruchomić).

  Ustawianie fotela

  Fotel można przesuwać do przodu i do tyłu. Położenie fotela ustaw w miejscu, w którym masz najlepszą kontrolę nad maszyną i w którym czujesz się najwygodniej (Rysunek 10).

  g027632

  Regulacja tylnych zespołów amortyzujących

  System zawieszenia MyRide™ dostosowuje się samoczynnie tak, aby zapewnić płynną i wygodną jazdę. Poprzez regulację 2 tylnych zespołów amortyzujących możesz szybko i łatwo zmienić system zawieszenia. Ustaw system zawieszenia w najwygodniejszym dla siebie położeniu.

  Wycięcia w tylnych zespołach amortyzujących posiadają pozycje zapadek używane do określenia pozycji. Tylne zespoły amortyzujące można ustawić w dowolnej pozycji wycięcia, nie tylko w położeniach zapadek. Poniższy wykres przedstawia pozycje miękkiego lub twardego zawieszenia oraz poszczególne pozycje zapadek (Rysunek 11).

  g227753

  Note: Dopilnuj, aby lewy i prawy zespół amortyzujący były ustawione w tych samych pozycjach.

  Wyreguluj tylne zespoły amortyzujące (Rysunek 12).

  g227752g227751

  Używanie osprzętu i akcesoriów

  Używaj jedynie osprzętu i akcesoriów zatwierdzonych przez Toro.

  Jeżeli w jednym z 4 miejsc podanych na Rysunek 13 zamontowany jest więcej niż jeden zestaw do montażu akcesoriów (na przykład zestaw łyżki lub uniwersalny zestaw montażowy), należy dodać zestaw przedniego obciążnika. Skontaktuj się z przedstawicielem autoryzowanego serwisu w celu uzyskania zestawu przedniego obciążnika.

  g037417

  W czasie pracy

  Bezpieczeństwo w czasie pracy

  Ogólne zasady bezpieczeństwa

  • Właściciel/operator może zapobiegać wypadkom i jest odpowiedzialny za obrażenia ciała innych osób i uszkodzenia mienia wynikłe wskutek wypadków.

  • Podczas obsługi maszyny zachowaj pełne skupienie. Nie podejmuj żadnych rozpraszających czynności, w przeciwnym razie możesz spowodować obrażenia lub wyrządzić szkody w mieniu.

  • Nie używaj maszyny będąc chorym, zmęczonym lub pod wpływem alkoholu lub narkotyków.

  • Kontakt z ostrzem może doprowadzić do poważnych obrażeń ciała. Przed opuszczeniem stanowiska operatora wyłącz silnik, wyjmij kluczyk zapłonu i odczekaj, aż wszystkie części ruchome się zatrzymają. Po przekręceniu kluczyka do pozycji WYłąCZENIA silnik powinien się wyłączyć, a ostrze powinno się zatrzymać. Jeżeli tak się nie stanie, natychmiast przestań korzystać z maszyny i skontaktuj się z przedstawicielem autoryzowanego serwisu.

  • Korzystaj z urządzenia tylko przy dobrej widoczności i odpowiednich warunkach pogodowych. Nie używaj maszyny, jeżeli występuje ryzyko wystąpienia wyładowań atmosferycznych.

  • Nie zbliżaj dłoni ani stóp do zespołów tnących. Nie zbliżaj się do wylotu wyrzutnika.

  • Nie koś trawy, gdy deflektor jest podniesiony, zdjęty lub zmodyfikowany, chyba że kosiarka jest wyposażona w prawidłowo działający system zbierania trawy lub rozdrabniacz.

  • Nie koś na biegu wstecznym, chyba że jest to absolutnie konieczne. Przed i podczas wykonywania maszyną ruchu do tyłu patrz zawsze w dół i za siebie.

  • Zachowaj szczególną ostrożność, zbliżając się do zakrętów z ograniczoną widocznością, krzewów, drzew lub innych obiektów, które mogą ograniczać widoczność.

  • Zatrzymaj ostrza zawsze, gdy nie wykonujesz koszenia.

  • Jeśli maszyna uderzy w jakiś przedmiot lub wpadnie w wibracje, natychmiast wyłącz silnik, wyjmij kluczyk (jeżeli występuje) i odczekaj, aż wszystkie części ruchome zatrzymają się przed sprawdzeniem, czy maszyna nie jest uszkodzona. Przed kontynuowaniem pracy przeprowadź wszystkie niezbędne naprawy.

  • Zwolnij i zachowaj ostrożność podczas skręcania i przejeżdżania przez jezdnie i chodniki. Zawsze ustępujemy drogi takim pojazdom.

  • Przed opuszczeniem stanowiska operatora:

   • Zatrzymaj maszynę na równym podłożu.

   • Odłącz wał odbioru mocy i opuść osprzęt.

   • Załącz hamulec postojowy.

   • Wyłącz silnik i wyjmij kluczyk ze stacyjki.

   • Zaczekaj, aż wszystkie ruchome części zatrzymają się.

  • Uruchamiaj silnik jedynie w dobrze wentylowanych miejscach. Spaliny zawierają tlenek węgla (czad), którego wdychanie prowadzi do śmierci.

  • Nie wolno pozostawiać uruchomionej maszyny bez nadzoru.

  • Holowany osprzęt zaczepiaj wyłącznie do punktu zaczepienia.

  • Zabronione jest używanie maszyny bez założonych i poprawnie działających wszystkich osłon oraz innych urządzeń ochronnych takich jak deflektory i wychwytywacze trawy. Zużyte lub zniszczone części należy wymieniać wedle potrzeby.

  • Używaj jedynie akcesoriów i osprzętu zatwierdzonych przez firmę Toro.

  • Poziom hałasu wytwarzany przez maszynę przekracza 85 dBA przy uchu operatora. Przy długotrwałym użytkowaniu może to doprowadzić do utraty słuchu.

   g229846
  • Oczyść zespół tnący, napędy, tłumiki i silnik z trawy i innych pozostałości, aby zapobiec ewentualnym pożarom.

  • Uruchamiaj silnik ze stopami odsuniętymi od ostrzy.

  • Zwracaj uwagę na kierunek wyrzutu trawy i nie kieruj wyrzutu kosiarki w stronę innych osób. Nie wyrzucaj materiału na ściany lub przeszkody, gdyż może on odbić się od nich i uderzyć w operatora.

  • Zatrzymaj ostrza, zmniejsz prędkość maszyny i zachowaj ostrożność podczas przejeżdżania przez powierzchnie inne niż trawa lub podczas transportu maszyny do i z obszaru pracy.

  • Nie zmieniaj ustawień regulatora silnika ani nie ustawiaj nadmiernej prędkości obrotowej.

  • Operacje koszenia często przyciągają dzieci do maszyny. Nie wolno zakładać, że dzieci pozostaną tam, gdzie było je widać ostatnio.

  • Nie zezwalaj dzieciom na podchodzenie w pobliże odśnieżanego obszaru i zapewnij im opiekę osoby dorosłej innej niż operator.

  • Jeżeli dzieci wejdą w obszar pracy, zachowaj czujność i wyłącz maszynę.

  • Przed cofaniem lub zawracaniem maszyną rozejrzyj się w dół i dookoła za małymi dziećmi.

  • Nie wolno przewozić dzieci maszyną, nawet przy wyłączonych ostrzach. Dzieci mogą spaść z maszyny i doznać poważnych obrażeń lub przeszkadzać w bezpiecznej obsłudze maszyny. Dzieci, które wcześniej jeździły maszyną, mogą pojawić się w obszarze pracy bez ostrzeżenia i zostać przez nią potrącone lub przewrócone.

  Układ zabezpieczający przed przewróceniem (ROPS)

  • Pałąk ROPS stanowi integralne urządzenie zabezpieczające. Zabrania się demontażu z maszyny elementów układu ROPS.

  • Upewnij się, że pas bezpieczeństwa jest pewnie zamontowany i sprawdź, czy możesz go szybko odpiąć w sytuacji awaryjnej.

  • Pałąk bezpieczeństwa musi zawsze w znajdować się w pozycji całkowicie podniesionej i zablokowanej, a pas bezpieczeństwa należy zapinać zawsze, gdy pałąk jest podniesiony.

  • Zachowaj szczególną ostrożność, zanim przejedziesz pod obiektem, aby go nie dotknąć.

  • Uszkodzone części układu zabezpieczającego przed przewróceniem należy wymienić. Zabrania się naprawiania lub modyfikowania ich.

  • Kiedy pałąk jest opuszczony, ochrona przed przewróceniem nie jest zapewniona.

  • Wypadnięcie kół poza krawędzie, przejechanie po pochyłych brzegach lub wjechanie w wodę mogą spowodować przewrócenie się maszyny, co może prowadzić do poważnych obrażeń lub śmierci.

  • Nie zapinaj pasa bezpieczeństwa, jeżeli pałąk jest opuszczony.

  • Opuszczaj pałąk jedynie, gdy sytuacja bezwzględnie tego wymaga. Podnieś go, jak tylko będzie to możliwe.

  • W razie przewrócenia zabierz maszynę do autoryzowanego przedstawiciela serwisowego w celu sprawdzenia układu ROPS.

  • Należy stosować wyłącznie akcesoria i osprzęt pałąka ROPS dopuszczone przez firmę Toro.

  Bezpieczeństwo pracy na zboczu

  • Zbocza są głównym czynnikiem powodującym utratę kontroli i przewracanie się maszyny, co może skutkować poważnymi obrażeniami ciała lub śmiercią. Operator odpowiada za bezpieczną pracę na zboczach. Użytkowanie maszyny na terenach pochyłych i zboczach wymaga dodatkowej uwagi. Przed rozpoczęciem pracy z maszyną na zboczu należy:

   • Zapoznać się z zaleceniami dotyczącymi pracy na zboczach zawartymi w instrukcji i na maszynie oraz zrozumieć je.

   • Przy pomocy wskaźnika nachylenia określić w przybliżeniu nachylenie zbocza na danym obszarze.

   • Nie wolno używać maszyny na terenach o nachyleniu większym niż 15°.

   • Ocenić warunki miejscowe w danym dniu, aby ocenić, czy praca maszyny na zboczu jest bezpieczna. Kierować się zdrowym rozsądkiem i umiejętnością oceny sytuacji podczas dokonywania oceny. Zmiany terenowe, takie jak zawilgocenie mogą szybko wpłynąć na pracę maszyny na zboczu.

  • Zidentyfikować zagrożenia przy podstawie zbocza. Nie używaj maszyny w pobliżu stromych zboczy, rowów, nasypów, wody i innych miejsc niebezpiecznych. Nagłe przejechanie kołem przez obrzeże lub osunięcie się obrzeża mogłoby spowodować wywrócenie się maszyny. Pomiędzy maszyną a potencjalnym niebezpieczeństwem zachowuj bezpieczną odległość (dwukrotność szerokości maszyny). Do koszenia trawy w tych miejscach użyj kosiarkę pchaną lub trymer ręczny.

  • Unikaj ruszania, zatrzymywania i skręcania na zboczach. Nie dokonuj nagłych zmian prędkości i kierunku jazdy; skręcaj powoli i stopniowo.

  • Nie używaj maszyny w warunkach, w których przyczepność, sterowanie lub stabilność są niepewne. Pamiętaj, że używanie maszyny na mokrej trawie, w poprzek lub w dół zbocza może skutkować utratą przyczepności przez maszynę. Utrata przyczepności przez koła napędowe może skutkować poślizgiem i utratą możliwości hamowania lub sterowania. Maszyna może ślizgać się nawet z zatrzymanymi kołami.

  • Usuń lub oznacz przeszkody takie jak rowy, dziury, koleiny, garby, kamienie lub inne ukryte zagrożenia. Wysoka trawa może zakrywać przeszkody. Na nierównym terenie istnieje ryzyko przewrócenia się maszyny.

  • Podczas pracy z akcesoriami lub osprzętem, takimi jak systemy zbierania trawy zachowuj szczególną ostrożność. Mogą one spowodować zmianę stabilności maszyny i utratę kontroli. Przestrzegaj zaleceń dotyczących przeciwwagi.

  • W miarę możliwości podczas pracy na zboczach podwozie tnące powinno być obniżone. Podniesienie podwozia tnącego podczas pracy na zboczu może powodować niestabilność maszyny.

  g221745

  Zajmowanie pozycji operatora

  Aby zająć pozycję operatora (Rysunek 16) wejdź po podwoziu tnącym jak po stopniu.

  g029797

  Obsługa hamulca postojowego

  Załączaj hamulec postojowy, zawsze po zatrzymaniu maszyny lub gdy pozostawiasz ją bez nadzoru.

  Załączanie hamulca postojowego

  Zaparkuj maszynę na równym podłożu.

  g036754

  Zwalnianie hamulca postojowego

  g192635

  Używanie przełącznika sterowania ostrzem kosiarki (PTO)

  Przełącznik sterowania ostrzem (PTO) służy do uruchamiania i zatrzymywania ostrza kosiarki i wszelkiego napędzanego osprzętu.

  Załączanie napędu ostrzy za pomocą przełącznika sterowania ostrzami (WOM).

  Note: Załączenie przełącznika sterowania ostrzem (PTO) przy przepustnicy w położeniu otwarcia do połowy lub mniej spowoduje nadmierne zużywanie się pasków napędowych.

  g008945

  Odłączanie napędu ostrzy za pomocą przełącznika sterowania ostrzami (WOM).

  g009174

  Obsługa przepustnicy

  Dźwignię przepustnicy można ustawić w położeniu pomiędzy położeniem SZYBKO i WOLNO (Rysunek 21).

  Załączając PTO należy zawsze używać pozycji SZYBKO.

  g008946

  Obsługa ssania

  Przełącznik ssania jest używany przy uruchamianiu zimnego silnika.

  1. Przed przekręceniem kluczyka włącz ssanie poprzez podciągnięcie gałki ssania (Rysunek 22).

  2. W celu wyłączenia ssania po uruchomieniu silnika wciśnij gałkę ssania (Rysunek 22).

   g008959

  Uruchamianie silnika

  Note: Rozgrzany lub gorący silnik może nie wymagać ssania.

  Important: Podczas rozruchu silnika nie kręć rozrusznikiem dłużej niż przez 5 sekund. Utrzymywanie rozrusznika pracującego przez ponad 5 sekund może spowodować uszkodzenie jego silnika. Jeśli silnik nie daje się uruchomić, odczekaj 10 sekund pomiędzy kolejnymi próbami.

  g227548

  Zatrzymywanie silnika

  Ostrożnie

  Dzieci lub osoby postronne mogą odnieść obrażenia w przypadku przemieszczenia lub próby uruchomienia maszyny pozostawionej bez nadzoru.

  Podczas pozostawienia maszyny bez nadzoru należy zawsze wyjmować kluczyk i załączać hamulec postojowy.

  g036839

  Important: Przed transportowaniem lub przechowywaniem maszyny upewnij się, że zawór odcięcia paliwa jest zamknięty, ponieważ w przeciwnym razie może nastąpić wyciek paliwa. Przed transportowaniem załącz hamulec postojowy. Pamiętaj o wyjęciu kluczyka, ponieważ pompa paliwowa może nadal działać i spowodować rozładowanie akumulatora.

  Używanie dźwigni sterowania jazdą

  g004532

  Kierowanie maszyną

  Koła napędowe są napędzane przez oddzielne silniki hydrauliczne i obracają się niezależnie. Jedna strona może kręcić się do tyłu podczas gdy druga może kręcić się do przodu, co spowoduje obrót maszyny w miejscu zamiast jazdy po łuku. Poprawia to znacząco zwrotność maszyny, ale może wymagać czasu do przystosowania się do jej sposobu poruszania się.

  Przepustnica kontroluje prędkość obrotową silnika, wyrażoną w obr./min (obrotach na minutę). Aby osiągnąć najwyższą moc, ustaw moduł sterowania przepustnicą w pozycji SZYBKIEJ. Podczas koszenia przepustnica musi być całkowicie otwarta.

  Ostrzeżenie

  Maszyna może obracać się bardzo szybko. Operator może utracić kontrolę nad maszyną i doprowadzić do obrażeń ciała lub uszkodzenia maszyny.

  • Podczas skrętów należy zachować ostrożność.

  • Zwolnij przed ostrymi zakrętami.

  Jazda do przodu

  Note: W przypadku przesunięcia dźwigni sterowania jazdą przy załączonym hamulcu postojowym silnik zgaśnie.

  Aby zatrzymać maszynę, przesuń dźwignie sterowania do położenia NEUTRALNEGO.

  1. Zwolnij hamulec postojowy.

  2. Ustaw dźwignie sterowania jazdą w środkowym położeniu odblokowanym.

  3. Aby jechać do przodu, powoli przesuń do przodu dźwignie kierowania (Rysunek 26).

   g008952

  Jazda do tyłu

  1. Ustaw dźwignie sterowania jazdą w środkowym położeniu odblokowanym.

  2. Aby jechać do tyłu, powoli przesuń dźwignie kierowania do tyłu (Rysunek 27).

   g008953

  Korzystanie z wyrzutu bocznego

  Kosiarka wyposażona została w deflektor trawy zamocowany na zawiasie, rozrzucający ścinki na boki i w dół do darni.

  Niebezpieczeństwo

  Bez zamontowanego deflektora trawy, osłony wyrzutu lub kompletnego zespołu wychwytywacza trawy, użytkownik i inne osoby narażone są na kontakt z ostrzem i wyrzucanymi pozostałościami. Kontakt z obracającymi się ostrzami kosiarki i wyrzucanymi pozostałościami może spowodować obrażenia lub śmierć.

  • Deflektora trawy nie wolno zdejmować z podwozia tnącego, ponieważ kieruje on materiał w dół do darni. Jeśli deflektor trawy ulegnie uszkodzeniu, należy go wymienić.

  • Nie wkładaj dłoni ani stóp pod podwozie tnące.

  • Nie wolno czyścić obszaru wyrzutu lub ostrzy kosiarki, jeśli przełącznik sterowania ostrzami (WOM) nie jest ustawiony w położeniu ODłąCZENIA, a kluczyk należy ustawić w położeniu WYłąCZONYM, a następnie go wyjąć ze stacyjki.

  • Upewnij się, że deflektor trawy jest opuszczony.

  Regulacja wysokości cięcia.

  Używanie blokady transportowej.

  Blokada transportowa jest obsługiwana za pomocą pedału podnoszenia jednostki tnącej. Można ją ustawić w jednym z 2 położeń. Te położenia to pozycje ZABLOKOWANIA oraz ODBLOKOWANIA blokady transportowej podwozia tnącego kosiarki (Rysunek 28).

  g037050

  Regulacja sworznia wysokości koszenia

  Wysokość koszenia można regulować w zakresie od 38 do 127 mm, co 6 mm, przekładając sworzeń w inny otwór.

  1. Ustaw blokadę transportową w położeniu ZABLOKOWANYM.

  2. Naciśnij nogą pedał podnoszenia jednostki tnącej i unieś jednostkę tnącą do położenia TRANSPORTOWEGO (zwanego również położeniem o wysokości cięcia 127 mm) w sposób pokazany na Rysunek 29.

  3. Wyjmij sworzeń ze wspornika wysokości cięcia (Rysunek 29).

  4. We wsporniku wysokości cięcia wybierz otwór odpowiadający żądanej wysokości cięcia i włóż do niego sworzeń (Rysunek 29).

  5. Naciśnij pedał podnoszenia jednostki tnącej, pociągnij gałkę blokady transportowej i powoli opuść jednostkę tnącą kosiarki.

   g036745

  Ustawianie rolek zapobiegających zdzieraniu darni

  Po każdej zmianie wysokości koszenia należy wyregulować wysokość rolek zapobiegających zdzieraniu darni.

  Note: Ustaw rolki zapobiegające zdzieraniu darni w taki sposób, aby nie dotykały podłoża podczas normalnej jazdy po płaskim trawniku.

  1. Ustaw maszynę na poziomej nawierzchni, odłącz napęd ostrzy za pomocą przełącznika sterującego ostrzami i załącz hamulec postojowy.

  2. Przed opuszczeniem stanowiska operatora wyłącz silnik, wyjmij kluczyk zapłonu i odczekaj, aż wszystkie części ruchome się zatrzymają.

  3. Wyreguluj rolki zapobiegające zdzieraniu darni w sposób pokazany na Rysunek 30.

   g192815
   g036848

  Rady związane z posługiwaniem się urządzeniem

  Korzystanie z przepustnicy w położeniu szybkim

  Aby zapewnić najlepsze koszenie i maksymalną cyrkulację powietrza, używaj silnika z przepustnicą ustawioną w położeniu SZYBKIM. Powietrze jest potrzebne do dokładnego rozdrobnienia ścinków trawy, nie należy więc ustawiać wysokości koszenia tak nisko, że podwozie tnące jest całkowicie otoczone nieściętą trawą. Należy jeden z boków podwozia tnącego trzymać na obszarze wolnym od nieściętej trawy, co pozwoli na zapewnienie dopływu powietrza do wnętrza podwozia tnącego.

  Koszenie trawnika po raz pierwszy

  Aby upewnić się, że wysokość koszenia podwozia tnącego nie powoduje zdzierania darni na nierównym terenie, koś trawę na nieco większą długość źdźbeł niż normalnie. Najlepsza jest jednak wcześniej używana wysokość cięcia. Podczas koszenia trawy dłuższej niż 15 cm konieczne może okazać się dwukrotne skoszenie trawnika w celu zapewnienia właściwej jakości cięcia.

  Ścinanie jednej trzeciej długości źdźbła trawy

  Najlepiej ścinać jedynie około 1/3 długości źdźbła trawy. Ścinanie większej części źdźbła nie jest zalecane, chyba że trawa jest rzadka lub koszenie następuje późną jesienią, gdy trawa rośnie wolniej.

  Zmiana kierunku koszenia

  Aby trawa była prosta, należy zmieniać kierunek koszenia. Pomaga to również w rozrzuceniu ściętej trawy, co poprawia rozkład oraz nawożenie.

  Koszenie w odpowiednich odstępach czasu

  Trawa rośnie z różną szybkością, w zależności od pory roku. Aby zachować tę samą wysokość koszenia, wczesną wiosną należy kosić częściej. Ponieważ prędkość wzrostu trawy zmniejsza się w środku lata, należy wtedy kosić rzadziej. Jeśli nie możesz kosić trawy przez dłuższy czas, najpierw skoś ją z większą wysokością koszenia, a następnie skoś ponownie dwa dni później z mniejszą wysokością koszenia.

  Korzystanie z niższej szybkości koszenia

  Aby poprawić jakość koszenia, jedź wolniej w pewnych warunkach.

  Unikaj koszenia zbyt nisko

  Podczas koszenia nierównego trawnika należy, w celu uniknięcia zdzierania murawy, zwiększyć wysokość koszenia.

  Zatrzymywanie maszyny

  Jeśli konieczne jest zatrzymanie ruchu maszyny do przodu, na trawnik może spaść bryła sklejonych ścinków trawy. Aby tego uniknąć, po włączeniu ostrzy przejedź wcześniej skoszony obszar lub wyłącz napęd podwozia tnącego podczas jazdy do przodu.

  Utrzymywanie spodu podwozia tnącego kosiarki w czystości

  Po każdym zastosowaniu należy usunąć skoszoną trawę i zabrudzenia ze spodu podwozia tnącego. Jeżeli wewnątrz podwozia tnącego nagromadzi się trawa i zabrudzenia, jakość koszenia stanie się niezadowalająca.

  Konserwacja ostrza/ostrzy

  Ostrze przez cały sezon koszenia musi być ostre, ponieważ wtedy tnie czysto bez ciągnięcia ani urywania źdźbeł. Ciągnięcie i urywanie sprawia, że trawa staje się brązowa na krawędziach, co spowalnia jej wzrost i zwiększa ryzyko chorób. Po każdym użyciu sprawdzaj ostrza pod kątem ostrości oraz jakichkolwiek oznak zużycia lub uszkodzeń. Spiłuj wszelkie zadziory. W razie potrzeby naostrz ostrza. Jeśli ostrze jest uszkodzone lub zużyte, wymień je na oryginalne ostrze zamienne firmy Toro.

  Po pracy

  Bezpieczeństwo po skończonej pracy

  Ogólne zasady bezpieczeństwa

  • Przed opuszczeniem stanowiska operatora załącz hamulec postojowy, wyłącz silnik, wyjmij kluczyk zapłonu i odczekaj, aż wszystkie części ruchome się zatrzymają. Przed przystąpieniem do obsługi technicznej, regulacji, tankowania, czyszczenia lub przed przechowywaniem maszyny odczekaj aż ostygnie.

  • Usuń trawę i pozostałości z zespołu tnącego, tłumika, napędów, wychwytywacza trawy i komory silnika, aby zmniejszyć ryzyko powstania pożaru. Pamiętaj, aby usunąć rozlany olej lub rozlane paliwo.

  • Przed rozpoczęciem magazynowania lub transportowania urządzenia odetnij dopływ paliwa i wyjmij kluczyk.

  Używanie zaworu odcięcia paliwa

  Zamknij zawór odcięcia paliwa na czas transportu, konserwacji i przechowywania (Rysunek 32).

  Upewnij się, że podczas uruchamiania silnika zawór odcięcia paliwa jest otwarty.

  g036849g008948

  Używanie zaworów zwalniających napęd kół

  Ostrzeżenie

  Ręce mogą zostać uwięzione przez obracające się elementy napędowe poniżej jednostki tnącej, co może doprowadzić do poważnych obrażeń.

  Przed użyciem zaworów zwalniających napędy kół wyłącz silnik, wyjmij kluczyk i poczekaj na zatrzymanie wszystkich części ruchomych.

  Ostrzeżenie

  Silnik i hydrauliczne jednostki napędowe mogą nagrzać się do bardzo wysokiej temperatury. Dotknięcie gorącego silnika lub hydraulicznych jednostek napędowych może spowodować poważne poparzenia.

  Przed użyciem zaworów zwalniających napęd kół odczekaj aż silnik i hydrauliczne jednostki napędowe całkowicie ostygną.

  Zawory zwolnienia napędu kół znajdują się po lewej i prawej stronie pod silnikiem.

  1. Ustaw maszynę na poziomej nawierzchni, odłącz napęd ostrzy za pomocą przełącznika sterującego ostrzami i załącz hamulec postojowy.

  2. Przed opuszczeniem stanowiska operatora wyłącz silnik, wyjmij kluczyk zapłonu i odczekaj, aż wszystkie części ruchome się zatrzymają.

  3. Odnajdź dźwignie obejścia za fotelem, po lewej i prawej stronie ramy.

  4. Aby móc pchać maszynę, przesuń obydwa pokrętła obejścia do tyłu i zablokuj je w tym położeniu (Rysunek 33).

  5. Zanim przystąpisz do pchania maszyny, zwolnij hamulec postojowy.

   g035062
  6. Aby używać maszyny, przesuń pokrętła obejścia do PRZODU i zablokuj je w tym położeniu (Rysunek 33).

  Transportowanie maszyny

  Do transportu maszyny należy użyć przyczepy lub ciężarówki o dużej nośności. Stosuj najazd o pełnej szerokości. Upewnij się, że przyczepa lub ciężarówka wyposażone są w niezbędne hamulce, oświetlenie i oznaczenia wymagane przez prawo. Prosimy o uważne przeczytanie wszystkich instrukcji bezpieczeństwa. Pomoże to uniknąć obrażeń operatora lub osób postronnych. Przestrzegaj lokalnych rozporządzeń określających wymagania dotyczące przyczep i mocowań.

  Ostrzeżenie

  Jazda po ulicy lub drodze bez kierunkowskazów, oświetlenia, oznaczeń odblaskowych lub symbolu pojazdu wolnobieżnego jest niebezpieczna i może prowadzić do wypadków powodujących obrażenia ciała.

  Maszyną nie wolno jechać po drogach publicznych.

  Dobór przyczepy

  Ostrzeżenie

  Ładowanie maszyny na przyczepę lub ciężarówkę zwiększa prawdopodobieństwo przewrócenia maszyny, co może prowadzić do poważnych obrażeń lub śmierci (Rysunek 34).

  • Używaj tylko pochylni o pełnej szerokości. Nie używaj oddzielnych pochylni z każdej strony maszyny.

  • Nie przekraczaj kąta 15 stopni między pochylnią a podłożem lub między pochylnią a przyczepą lub ciężarówką.

  • Upewnij się, że pochylnia jest co najmniej 4 dłuższa niż wysokość skrzyni przyczepy lub ciężarówki nad podłożem. Dzięki temu kąt pochylni względem podłoża nie przekroczy 15 stopni.

  g027996

  Załadunek urządzenia

  Ostrzeżenie

  Ładowanie maszyny na przyczepę lub ciężarówkę zwiększa prawdopodobieństwo przewrócenia maszyny, co może prowadzić do poważnych obrażeń lub śmierci.

  • Podczas obsługi maszyny na pochylni należy zachować szczególną ostrożność.

  • Wjeżdżaj maszyną na pochylnię tyłem i zjeżdżaj z pochylni przodem.

  • Podczas jazdy maszyną po pochylni unikaj nagłego przyspieszania lub hamowania, gdyż mogłoby to spowodować utratę kontroli lub przewrócenie się maszyny.

  1. Przy używaniu przyczepy zamocuj ją do pojazdu holującego i podłącz łańcuchy zabezpieczające.

  2. Podłącz przewody hamulców i oświetlenia przyczepy, jeśli są stosowane.

  3. Obniż pochylnię i upewnij się, że kąt pomiędzy pochylnią, a podłożem nie przekracza 15 stopni (Rysunek 34).

  4. Wjazd na pochylnię tyłem (Rysunek 35).

   g028043
  5. Zatrzymaj silnik, wyjmij kluczyk zapłonu i załącz hamulec postojowy.

  6. Unieruchom maszynę w pobliżu przednich kółek samonastawnych oraz tylnej ramy, stosując pasy, łańcuchy, przewody lub liny (Rysunek 36). Przestrzegaj lokalnych wymagań dotyczących mocowań.

   g227761

  Rozładunek maszyny

  1. Obniż pochylnię i upewnij się, że kąt pomiędzy pochylnią, a podłożem nie przekracza 15 stopni (Rysunek 34).

  2. Zjazd z pochylni przodem (Rysunek 35).

  Konserwacja

  Zasady bezpieczeństwa podczas konserwacji

  • Jeśli pozostawisz kluczyk w stacyjce, silnik może zostać przypadkowo uruchomiony przez osobę postronną, co może grozić poważnymi obrażeniami ciała operatora lub innych osób. Przez przystąpieniem do wykonywania jakichkolwiek czynności konserwacyjnych wyciągnij kluczyk ze stacyjki.

  • Przed opuszczeniem stanowiska operatora:

   • Zatrzymaj maszynę na równym podłożu.

   • Odłącz wszystkie napędy.

   • Załącz hamulec postojowy.

   • Wyłącz silnik i wyjmij kluczyk ze stacyjki.

   • Przed wykonaniem czynności konserwacyjnych poczekaj, aż maszyna ostygnie.

  • Nie pozwalać nieprzeszkolonym osobom serwisować maszyny.

  • Ręce i nogi operatora muszą znajdować się w bezpiecznej odległości od części ruchomych lub gorących powierzchni. Jeśli to możliwe, nie przeprowadzaj żadnych regulacji, gdy silnik jest włączony.

  • Ostrożnie uwalniaj ciśnienie z podzespołów magazynujących energię.

  • Regularnie sprawdzaj działanie hamulca postojowego. Reguluj i serwisuj zgodnie z wymaganiami.

  • Nie manipuluj przy urządzeniach zabezpieczających. Regularnie sprawdzaj prawidłowość ich działania.

  • Usuń trawę i pozostałości z zespołu tnącego, tłumika, napędów, wychwytywacza trawy i komory silnika, aby zmniejszyć ryzyko powstania pożaru.

  • Usuwaj rozlany olej lub paliwo i nasączone paliwem odpady.

  • Nie polegaj na podparciu maszyny przez podnośniki hydrauliczne lub mechaniczne. Zawsze przy podnoszeniu maszyny opieraj ją na podporach.

  • Utrzymuj wszystkie części w nienagannym stanie, a wszystkie elementy montażowe dobrze dokręcone, w szczególności elementy mocujące ostrza. Wymień wszystkie zużyte lub uszkodzone etykiety.

  • Przed przystąpieniem do naprawy maszyny odłącz przewód od ujemnego zacisku akumulatora.

  • Dla zagwarantowania optymalnej wydajności, stosuj wyłącznie części zamienne oraz akcesoria zalecane przez firmę Toro. Części zamienne i akcesoria pochodzące od innych producentów mogą stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa. Korzystanie z nich może spowodować utratę gwarancji maszyny.

  Zalecany harmonogram konserwacji

  Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
  Po pierwszych 75 godzinach
 • Wymień filtry i olej hydrauliczny.
 • Przed każdym użyciem lub codziennie
 • Sprawdź układ blokad bezpieczeństwa.
 • Dla silników Kawasaki – sprawdź poziom oleju w silniku.
 • Oczyść siatkę wlotu powietrza.
 • Oczyść osłonę silnika i obszar wokół silnika.
 • Oczyść obszar wokół układu wydechowego maszyny.
 • Sprawdź pas bezpieczeństwa.
 • Sprawdź pokrętła pałąka zabezpieczającego.
 • Sprawdź poziom płynu hydraulicznego w zbiorniku wyrównawczym.
 • Sprawdź ostrza.
 • Oczyść podwozie kosiarki.
 • Co 25 godzin
 • Nasmaruj osie obrotu przednich kół samonastawnych.(częściej w warunkach o znacznym zanieczyszczeniu lub zapyleniu).
 • Co 50 godzin
 • Nasmaruj oś jałowego koła pompy.
 • Sprawdź iskrochron (jeżeli występuje).
 • Sprawdź ciśnienie w oponach.Tylko maszyny z oponami pneumatycznymi.
 • Sprawdź paski pod kątem pęknięć i zużycia.
 • Co 100 godzin
 • Dla silników Kawasaki – wymień olej silnikowy(częściej w warunkach o znacznym zanieczyszczeniu lub zapyleniu).
 • Dla silników Kawasaki – wymień i oczyść oraz ustaw szczelinę świecy zapłonowej.
 • Co 200 godzin
 • Dla silników Kawasaki – wymień filtr oleju silnikowego(częściej w warunkach o znacznym zanieczyszczeniu lub zapyleniu).
 • Co 250 godzin
 • Dla silników Kawasaki – wymień główny filtr powietrza(częściej w warunkach o znacznym zanieczyszczeniu lub zapyleniu).
 • Dla silników Kawasaki – sprawdź zabezpieczający filtr powietrza(częściej w warunkach o znacznym zanieczyszczeniu lub zapyleniu).
 • Po pierwszej wymianie — wymień filtry i olej hydrauliczny (dotyczy korzystania z oleju Mobil 1 15W50)(częściej w warunkach o znacznym zanieczyszczeniu lub zapyleniu).
 • Co 500 godzin
 • Dla silników Kawasaki – wymień zabezpieczający filtr powietrza(częściej w warunkach o znacznym zanieczyszczeniu lub zapyleniu).
 • Wymień filtr emisji - wlotu powietrza.
 • Wymień filtr paliwaWymieniaj częściej podczas pracy w zapylonych lub piaszczystych warunkach.
 • Sprawdź wyregulowanie hamulca postojowego.
 • Po pierwszej wymianie — wymień filtry i olej hydrauliczny (dotyczy korzystania z oleju Toro® HYPR-OIL™500).(częściej w warunkach o znacznym zanieczyszczeniu lub zapyleniu).
 • Co miesiąc
 • Sprawdź stan naładowania akumulatora.
 • Co rok lub przed składowaniem
 • Pomaluj powierzchnie z odpryśniętą farbą.
 • Przed przechowywaniem maszyny wykonaj wszystkie procedury konserwacyjne wymienione powyżej.
 • Important: Dodatkowe procedury konserwacyjne zostały podane w instrukcji obsługi silnika.

  Ostrożnie

  Jeśli pozostawisz kluczyk w stacyjce, silnik może zostać przypadkowo uruchomiony przez osobę postronną, co może grozić poważnymi obrażeniami ciała operatora lub innych osób.

  Przez przystąpieniem do wykonywania jakichkolwiek czynności konserwacyjnych wyłącz silnik i wyciągnij kluczyk z włącznika.

  Przed wykonaniem konserwacji

  Zwalnianie osłony jednostki tnącej

  Poluzuj dolną śrubę osłony jednostki tnącej, aby zwolnić osłonę i uzyskać dostęp do górnej części jednostki tnącej (Rysunek 37). Po zakończeniu czynności konserwacyjnych z powrotem dokręć śrubę.

  g193016

  Demontaż osłony blaszanej

  Poluzuj 4 śruby, a następnie zdejmij blaszaną osłonę, aby uzyskać dostęp do pasków i wrzecion kosiarki (Rysunek 38). Po zakończeniu czynności konserwacyjnych załóż blaszaną osłonę i dokręć śruby.

  g192921

  Smarowanie

  Smarowanie maszyny

  Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
  Co 25 godzin
 • Nasmaruj osie obrotu przednich kół samonastawnych.(częściej w warunkach o znacznym zanieczyszczeniu lub zapyleniu).
 • Co 50 godzin
 • Nasmaruj oś jałowego koła pompy.
 • Smaruj maszynę częściej w warunkach o znacznym zanieczyszczeniu lub zapyleniu.

  Rodzaj smaru: litowy lub molibdenowy smar ogólnego zastosowania nr 2

  1. Ustaw maszynę na poziomej nawierzchni, odłącz napęd ostrzy za pomocą przełącznika i załącz hamulec postojowy; patrz Obsługa hamulca postojowego.

  2. Przed opuszczeniem stanowiska operatora wyłącz silnik, wyjmij kluczyk zapłonu i odczekaj, aż wszystkie części ruchome się zatrzymają.

  3. Oczyść smarowniczki za pomocą szmatki.

   Note: Usuń farbę z przodu smarowniczek.

  4. Nasmaruj oś obrotu jałowego koła pasowego pompy jedną lub dwoma porcjami smaru (Rysunek 39).

  5. Nasmaruj osie obrotu przednich kół samonastawnych (Rysunek 39).

   g188563
  6. Wytrzyj nadmiar smaru.

  Konserwacja silnika

  Bezpieczeństwo obsługi silnika

  • Trzymaj ręce, stopy, twarz, inne części ciała i odzież w bezpiecznej odległości od tłumika i innych gorących powierzchni. Przed wykonaniem czynności konserwacyjnych poczekaj, aż silnik ostygnie.

  • Nie zmieniaj ustawień regulatora silnika ani nie ustawiaj nadmiernej prędkości obrotowej.

  Konserwacja oczyszczacza powietrza

  Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
  Co 250 godzin
 • Dla silników Kawasaki – wymień główny filtr powietrza(częściej w warunkach o znacznym zanieczyszczeniu lub zapyleniu).
 • Dla silników Kawasaki – sprawdź zabezpieczający filtr powietrza(częściej w warunkach o znacznym zanieczyszczeniu lub zapyleniu).
 • Co 500 godzin
 • Dla silników Kawasaki – wymień zabezpieczający filtr powietrza(częściej w warunkach o znacznym zanieczyszczeniu lub zapyleniu).
 • Note: Wymieniaj filtr powietrza częściej, jeżeli maszyna jest eksploatowana w warunkach bardzo silnego zanieczyszczenia lub zapylenia.

  Wyjmowanie filtrów

  1. Ustaw maszynę na poziomej nawierzchni, odłącz napęd ostrzy za pomocą przełącznika sterującego ostrzami (WOM) i załącz hamulec postojowy.

  2. Przed opuszczeniem stanowiska operatora wyłącz silnik, wyjmij kluczyk zapłonu i odczekaj, aż wszystkie części ruchome się zatrzymają.

  3. Zwolnij zatrzaski znajdujące się na filtrze powietrza i zdejmij pokrywę filtra powietrza z obudowy filtra (Rysunek 40).

   g001883
  4. Oczyść wnętrze pokrywy filtra powietrza za pomocą sprężonego powietrza.

  5. Delikatnie wysuń główny filtr powietrza z obudowy (Rysunek 40).

   Note: Nie pukaj filtrem o ścianki obudowy.

  6. Wyjmuj filtr zabezpieczający tylko w celu jego wymiany.

  Sprawdzanie filtrów

  1. Sprawdź filtr zabezpieczający. W razie zabrudzenia wymień zarówno filtr zabezpieczający jak i filtr główny.

   Important: Nie wolno oczyszczać filtra zabezpieczającego. Zanieczyszczenie filtra zabezpieczającego jest równoznaczne z uszkodzeniem głównego filtra.

  2. Sprawdź filtr główny pod kątem uszkodzeń, zaglądając do wnętrza filtra przy silnym oświetleniu z zewnątrz. Jeżeli filtr główny jest zabrudzony, zgięty lub zniszczony, należy go wymienić.

   Note: Otwory w filtrze wyglądają jak jasne plamki. Nie próbuj czyścić filtra głównego.

  Instalowanie filtrów

  Important: Aby zapobiec uszkodzeniu silnika, włączaj go tylko wtedy, gdy obydwa filtry powietrza i pokrywa znadują się na swoich miejscach.

  1. Montując nowe filtry, sprawdź, czy nie zostały one uszkodzone w transporcie.

   Note: Nie używaj uszkodzonych filtrów.

  2. Gdy wymieniasz filtr wewnętrzny, ostrożnie wsuwaj go do obudowy (Rysunek 40).

  3. Ostrożnie wsuń filtr główny na filtr zabezpieczający (Rysunek 40).

   Note: Upewnij się, że filtr główny został prawidłowo osadzony, naciskając zewnętrzną krawędź filtra podczas montażu.

   Important: Nie naciskaj miękkiej, wewnętrznej powierzchni filtra.

  4. Załóż pokrywę filtra powietrza i zamocuj za pomocą zaczepów (Rysunek 40).

  Wymiana oleju silnikowego

  Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
  Przed każdym użyciem lub codziennie
 • Dla silników Kawasaki – sprawdź poziom oleju w silniku.
 • Co 100 godzin
 • Dla silników Kawasaki – wymień olej silnikowy(częściej w warunkach o znacznym zanieczyszczeniu lub zapyleniu).
 • Co 200 godzin
 • Dla silników Kawasaki – wymień filtr oleju silnikowego(częściej w warunkach o znacznym zanieczyszczeniu lub zapyleniu).
 • Specyfikacja oleju silnikowego

  Rodzaj oleju: Olej zawierający detergenty (klasa serwisowa SF, SG, SH, SJ lub SL według API)

  Pojemność skrzyni korbowej:1,8 l bez filtra oleju; 2,1 l z filtrem oleju

  Lepkość: Patrz tabela poniżej.

  g037096

  Note: Chociaż w większości przypadków zaleca się olej silnikowy 10W-40, warunki atmosferyczne mogą wymusić stosowanie oleju o innej lepkości. Zastosowanie oleju silnikowego 20W-50 w warunkach wyższych temperatur może ograniczyć zużycie oleju.

  Sprawdzanie poziomu oleju silnikowego

  Note: Sprawdź olej, kiedy silnik jest zimny.

  Important: Napełnienie skrzyni korbowej zbyt małą lub zbyt dużą ilością oleju i uruchomienie silnika może spowodować jego uszkodzenie.

  1. Ustaw maszynę na poziomej nawierzchni, odłącz napęd ostrzy za pomocą przełącznika sterującego ostrzami (WOM) i załącz hamulec postojowy.

  2. Przed opuszczeniem stanowiska operatora wyłącz silnik, wyjmij kluczyk zapłonu i odczekaj, aż wszystkie części ruchome się zatrzymają.

   Note: Upewnij się, że silnik zdążył ostygnąć, dzięki czemu olej miał czas spłynąć do miski olejowej.

  3. Aby zapobiec dostaniu się zanieczyszczeń, ścinków trawy itp. do wnętrza silnika, oczyść obszar wokół korka wlewu oleju i wskaźnika poziomu oleju przed ich odkręceniem (Rysunek 42).

  g036856g311705

  Wymiana oleju silnikowego

  Note: Przekaż zużyty olej do odpowiedniego centrum recyklingu.

  1. Uruchom silnik i pozostaw go w trybie pracy przez pięć minut.

   Note: Dzięki temu olej będzie podgrzany i łatwiej spłynie.

  2. Aby zapewnić całkowite spuszczenie oleju, zaparkuj maszynę tak, aby strona spustowa znajdowała się trochę niżej niż strona przeciwna.

  3. Ustaw przełącznik sterowania ostrzem (PTO) w pozycji rozłączenia i załącz hamulec postojowy.

  4. Przed opuszczeniem stanowiska operatora wyłącz silnik, wyjmij kluczyk zapłonu i odczekaj, aż wszystkie części ruchome się zatrzymają.

  5. Spuść olej z silnika (Rysunek 43).

   g036856g027734
  6. Powoli wlej około 80% oleju do kanału wlewowego, a następnie powoli wlewaj pozostałą porcję, aż olej osiągnie poziom znaku Full (Pełny) (Rysunek 44).

   g235264
  7. Uruchom silnik i przejedź na poziome podłoże.

  8. Ponownie sprawdzić poziom oleju.

  Wymiana filtra oleju silnikowego

  1. Spuść olej z silnika; patrz Wymiana oleju silnikowego.

  2. Wymień filtr oleju silnikowego (Rysunek 45).

   g036856g027477

   Note: Dokręcaj filtr do momentu, aż uszczelka filtra oleju będzie dotykać silnika, a następnie dokręć go o jeszcze 3/4 obrotu.

  3. Napełnij skrzynię korbową odpowiednim rodzajem nowego oleju; patrz Specyfikacja oleju silnikowego.

  Konserwacja świecy zapłonowej

  Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
  Co 100 godzin
 • Dla silników Kawasaki – wymień i oczyść oraz ustaw szczelinę świecy zapłonowej.
 • Przed zainstalowaniem świecy zapłonowej upewnij się, że odstęp pomiędzy centralną i boczną elektrodą jest właściwy. Do demontażu i montażu świecy zapłonowej należy używać klucza do świec zapłonowych, a do sprawdzania i regulacji szczeliny powietrznej należy zastosować szczelinomierz. W razie potrzeby zamontuj nową świecę zapłonową.

  Typ świecy zapłonowej: NGK® BPR4ES lub odpowiednik

  Szczelina: 0,75 mm

  Demontaż świec zapłonowych

  1. Ustaw maszynę na poziomej nawierzchni, odłącz napęd ostrzy za pomocą przełącznika sterującego ostrzami (WOM) i załącz hamulec postojowy.

  2. Przed opuszczeniem stanowiska operatora wyłącz silnik, wyjmij kluczyk zapłonu i odczekaj, aż wszystkie części ruchome się zatrzymają.

  3. Oczyść obszar wokół podstawy świecy zapłonowej, aby zanieczyszczenia i brud nie dostały się do silnika.

  4. Znajdź i wykręć świecę zapłonową w sposób pokazany na Rysunek 46.

   g036857g027478

  Sprawdzanie świec zapłonowych

  Important: Nigdy nie czyść świec zapłonowych. Wymień świecę zapłonową, gdy pokryta jest czarnym nalotem, jej elektrody są zużyte, pokryte tłustym filmem lub gdy są popękane.

  Jeżeli izolator jest lekko brązowy lub szary, silnik działa poprawnie. Czarny nalot na izolatorze zazwyczaj oznacza, że filtr powietrza jest brudny.

  Ustaw szerokość szczeliny na 0,75 mm.

  g206628

  Montaż świecy zapłonowej

  g027661

  Czyszczenie układu chłodzenia

  Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
  Przed każdym użyciem lub codziennie
 • Oczyść siatkę wlotu powietrza.
  1. Ustaw maszynę na poziomej nawierzchni, odłącz napęd ostrzy za pomocą przełącznika sterującego ostrzami (WOM) i załącz hamulec postojowy.

  2. Przed opuszczeniem stanowiska operatora wyłącz silnik, wyjmij kluczyk zapłonu i odczekaj, aż wszystkie części ruchome się zatrzymają.

  3. Odłącz filtr powietrza od silnika.

  4. Zdejmij osłonę silnika.

  5. Aby zapobiec dostaniu się zanieczyszczeń do wlotu powietrza, zamocuj filtr powietrza do podstawy filtra.

  6. Oczyść elementy silnika z zanieczyszczeń i trawy.

  7. Zdejmij filtr powietrza i zamontuj osłonę silnika.

  8. Zamontuj filtr powietrza.

  Czyszczenie osłony silnika

  Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
  Przed każdym użyciem lub codziennie
 • Oczyść osłonę silnika i obszar wokół silnika.
 • Oczyść obszar wokół układu wydechowego maszyny.
 • Przed każdym użyciem usuń z osłony silnika, układu wydechowego silnika oraz obszaru wokół silnika wszelkie nagromadzenia trawy, zabrudzeń lub innych zanieczyszczeń. Zapewni to odpowiednie chłodzenie i poprawną prędkość obrotową silnika oraz zmniejszy ryzyko przegrzewania się i mechanicznego uszkodzenia silnika.

  Sprawdzanie odiskrownika

  Dla maszyn z iskrochronem
  Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
  Co 50 godzin
 • Sprawdź iskrochron (jeżeli występuje).
 • Ostrzeżenie

  Rozgrzane elementy układu wydechowego mogą spowodować zapalenie się oparów paliwa nawet po wyłączeniu silnika. Gorące cząstki wydzielane w trakcie pracy silnika mogą spowodować zapalenie się łatwopalnych substancji, skutkując obrażeniami ciała lub uszkodzeniem mienia.

  Nie uzupełniaj paliwa ani nie uruchamiaj silnika przy zdjętym iskrochronie.

  1. Ustaw maszynę na poziomej nawierzchni, odłącz PTO i załącz hamulec postojowy.

  2. Przed opuszczeniem stanowiska operatora wyłącz silnik, wyjmij kluczyk zapłonu i odczekaj, aż wszystkie części ruchome się zatrzymają.

  3. Odczekaj, aż tłumik ostygnie.

  4. W razie zauważenia pęknięć przegrody siatkowej lub spoin spawanych należy wymienić iskrochron.

  5. Jeżeli ekran jest zatkany, zdemontuj iskrochron i wytrząśnij z niego luźne cząstki, po czym oczyść ekran szczotką drucianą (w razie potrzeby namocz w rozpuszczalniku).

  6. Zamontuj iskrochron na wylocie układu wydechowego.

  Wymiana filtra emisji - wlotu powietrza

  Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
  Co 500 godzin
 • Wymień filtr emisji - wlotu powietrza.
  1. Ustaw maszynę na poziomej nawierzchni, odłącz napęd ostrzy za pomocą przełącznika sterującego ostrzami (WOM) i załącz hamulec postojowy.

  2. Przed opuszczeniem stanowiska operatora wyłącz silnik, wyjmij kluczyk zapłonu i odczekaj, aż wszystkie części ruchome się zatrzymają.

  3. Wyjmij filtr z przewodu odpowietrzającego.

  4. Włóż nowy filtr w koniec przewodu odpowietrzającego.

  Konserwacja układu paliwowego

  Niebezpieczeństwo

  W określonych warunkach paliwo jest łatwopalne i silnie wybuchowe. Pożar lub wybuch paliwa może skutkować poważnymi oparzeniami ciała oraz zniszczeniem mienia.

  Pełną listę ostrzeżeń dotyczących paliwa można znaleźć w Bezpieczeństwo związane z paliwem.

  Wymiana filtra paliwa

  Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
  Co 500 godzin
 • Wymień filtr paliwaWymieniaj częściej podczas pracy w zapylonych lub piaszczystych warunkach.
 • Important: Zamontuj przewody paliwowe i zamocuj opaskami z tworzywa dokładnie w taki sam sposób, w jaki zostały one poprowadzone fabrycznie, aby przewody paliwowe znajdowały się z dala od podzespołów, które mogłyby je uszkodzić.

  Filtr paliwa znajduje się w pobliżu silnika, z przodu po jego lewej stronie.

  1. Ustaw maszynę na poziomej nawierzchni, odłącz napęd ostrzy za pomocą przełącznika sterującego ostrzami (WOM) i załącz hamulec postojowy.

  2. Przed opuszczeniem stanowiska operatora wyłącz silnik, wyjmij kluczyk zapłonu i odczekaj, aż wszystkie części ruchome się zatrzymają.

  3. Poczekaj, aż maszyna się ochłodzi.

  4. Zamknij zawór odcięcia paliwa znajdujący się pod fotelem.

  5. Wymień filtr paliwa (Rysunek 49).

   Note: Upewnij się, że oznaczenia na filtrze odpowiadają kierunkowi przepływu paliwa.

   g033082
  6. Otwórz zawór odcięcia paliwa.

  Konserwacja zbiornika paliwa

  Nie próbuj opróżniać zbiornika paliwa. Upewnij się, że autoryzowany przedstawiciel serwisowy opróżni zbiornik paliwa i przeprowadzi konserwację wszystkich komponentów układu paliwowego.

  Konserwacja instalacji elektrycznej

  Bezpieczeństwo obsługi układu elektrycznego

  • Przed przystąpieniem do naprawy maszyny odłącz przewód od ujemnego zacisku akumulatora.

  • Ładuj akumulator na otwartym, dobrze wentylowanym obszarze, z dala od źródeł iskier i ognia. Przed podłączeniem lub odłączeniem od akumulatora odłącz ładowarkę od źródła zasilania. Używaj odzieży ochronnej oraz narzędzi z izolacją.

  Konserwacja akumulatora

  Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
  Co miesiąc
 • Sprawdź stan naładowania akumulatora.
 • Wyjmowanie akumulatora

  Ostrzeżenie

  Zaciski akumulatora i metalowe narzędzia mogą powodować zwarcie z komponentami metalowymi, wywołując iskrzenie. Iskrzenie może spowodować wybuch gazów akumulatora, co grozi obrażeniami.

  • Podczas demontażu lub montażu akumulatora nie dopuść, aby doszło do zetknięcia się zacisków akumulatora z metalowymi częściami maszyny.

  • Nie dopuść, aby metalowe narzędzia spowodowały zwarcie między zaciskami akumulatora a metalowymi częściami maszyny.

  Ostrzeżenie

  Nieprawidłowo odpięcie przewodów od akumulatora może spowodować uszkodzenie maszyny i przewodów, powodując iskrzenie. Iskrzenie może spowodować wybuch gazów akumulatora, co będzie skutkowało obrażeniami ciała.

  • Przed odłączeniem dodatniego (czerwonego) przewodu należy zawsze odłączać ujemny (czarny) przewód akumulatora.

  • Przed podłączeniem ujemnego (czarnego) przewodu należy zawsze podłączyć dodatni (czerwony) przewód akumulatora.

  1. Ustaw maszynę na poziomej nawierzchni, odłącz napęd ostrzy za pomocą przełącznika sterującego ostrzami (WOM) i załącz hamulec postojowy.

  2. Przed opuszczeniem stanowiska operatora wyłącz silnik, wyjmij kluczyk zapłonu i odczekaj, aż wszystkie części ruchome się zatrzymają.

  3. Wymontuj akumulator zgodnie z Rysunek 50.

   g036853g036855

  Ładowanie akumulatora

  Ostrzeżenie

  Podczas ładowania akumulatora wytwarzają się gazy mogące tworzyć mieszaninę wybuchową.

  Nigdy nie pal tytoniu w pobliżu akumulatora; trzymaj akumulator z dala od ognia i źródeł iskier.

  Important: Dbaj o to, aby akumulator był w pełni naładowany (ciężar właściwy powinien wynosić 1,265). Jest to szczególnie istotne, aby zapobiec uszkodzeniu akumulatora, gdy temperatura spadnie poniżej 0°C.

  1. Wyjmij akumulator z nadwozia; zobacz Wyjmowanie akumulatora.

  2. Ładuj akumulator przez 10 do 15 minut prądem o natężeniu od 25 do 30 amperów lub przez 30 minut prądem 10 amperów.

   Note: Nie dopuść do przeładowania akumulatora.

  3. Gdy akumulator będzie w pełni naładowany, należy odłączyć ładowarkę od gniazdka elektrycznego, a następnie odłączyć przewody ładowarki od biegunów akumulatora (Rysunek 51).

  4. Zamontuj akumulator w maszynie i podłącz przewody akumulatora; patrz Montaż akumulatora.

   Note: Nie uruchamiaj maszyny z odłączonym akumulatorem, gdyż może dojść do uszkodzeń elektrycznych.

   g000960

  Montaż akumulatora

  1. Ustaw akumulator na podstawce z biegunami zacisków znajdującymi się po przeciwnej stronie niż zbiornik hydrauliczny (Rysunek 50).

  2. Podłącz dodatni (czerwony) przewód do dodatniego (+) zacisku akumulatora.

  3. Podłącz ujemny (czarny) przewód oraz przewód uziemiający do ujemnego (-) zacisku akumulatora.

   Note: W przypadku maszyn MyRide upewnij się, że przewód uziemiający nie ociera się o wahacz lub dolne mocowanie amortyzatora (Rysunek 53).

   g236732
  4. Zamocuj przewody za pomocą dwóch śrub, dwóch podkładek i dwóch nakrętek zabezpieczających (Rysunek 50).

  5. Wsuń czerwoną nakładkę zacisku na dodatni (+) biegun akumulatora.

  6. Zabezpiecz akumulator za pomocą gumowego paska (Rysunek 50).

  Konserwacja bezpieczników

  Układ elektryczny chroniony jest przez bezpieczniki. Nie wymaga on konserwacji, ale jeśli przepali się bezpiecznik, sprawdź, czy element i obwód nie jest uszkodzony ani zwarty.

  Bezpieczniki znajdują się w prawej konsoli obok fotela (Rysunek 53).

  1. Aby wymienić bezpiecznik, wyciągnij go.

  2. Włóż nowy bezpiecznik (Rysunek 53).

   g036858

  Konserwacja układu napędowego

  Sprawdzanie pasa bezpieczeństwa

  Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
  Przed każdym użyciem lub codziennie
 • Sprawdź pas bezpieczeństwa.
 • Sprawdź, czy pas bezpieczeństwa nie jest zużyty, ponacinany ani popękany oraz czy zwijacz oraz klamra pasa działają poprawnie. Uszkodzony pasek należy wymienić.

  Sprawdzanie pokręteł pałąka bezpieczeństwa

  Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
  Przed każdym użyciem lub codziennie
 • Sprawdź pokrętła pałąka zabezpieczającego.
 • Ostrzeżenie

  Aby uniknąć obrażeń lub śmierci spowodowanej przewróceniem, utrzymuj pałąk w całkowicie uniesionym i zablokowanym położeniu oraz zapnij pas bezpieczeństwa.

  Sprawdź, czy fotel jest zamocowany do maszyny.

  • Upewnij się, że zarówno elementy montażowe, jak i pokrętła są w dobrym stanie.

  • Upewnij się, że przy całkowicie uniesionym pałąku bezpieczeństwa pokrętła są poprawnie zablokowane.

   Note: Dla pełnego wskoczenia obu pokręteł na swoje miejsce konieczne może być pchnięcie do przodu lub pociągnięcie do tyłu górnej części pałąka bezpieczeństwa (Rysunek 54 oraz Rysunek 55).

  g036746
  g034593

  Regulacja układu jezdnego

  1. Odłącz napęd ostrzy (WOM) za pomocą przełącznika służącego do sterowania nimi.

  2. Przejedź na otwarty, płaski obszar i przesuń dźwignie sterowania jazdą w położenie NEUTRALNE ZABLOKOWANE.

  3. Ustaw dźwignię przepustnicy w połowie zakresu pomiędzy położeniami SZYBKO i WOLNO.

  4. Przesuń obie dźwignie sterowania jazdą do przodu do samego końca, aż dotkną ograniczników w szczelinie w kształcie litery T.

  5. Sprawdź, w którą stronę skręca maszyna.

  6. Jeżeli maszyna zbacza na prawo, włóż klucz trzpieniowy sześciokątny 3/16 cala w otwór dostępowy w prawym przednim panelu pokrywy i przekręć śrubę zespołu jezdnego w prawo lub w lewo, aby wyregulować skok dźwigni (Rysunek 56).

  7. Jeżeli maszyna zbacza na lewo, włóż klucz trzpieniowy sześciokątny 3/16 cala w otwór dostępowy w prawym przednim panelu pokrywy i przekręć śrubę zespołu jezdnego w prawo lub w lewo, aby wyregulować skok dźwigni (Rysunek 56).

  8. Jedź maszyną i sprawdź, czy w pozycji jazdy do przodu z pełną prędkością zachowuje ona tor jazdy.

  9. Powtórz czynności regulacyjne do chwili uzyskania pożądanego ustawienia układu jezdnego.

   g035859

  Sprawdzanie ciśnienia w oponach

  Tylko maszyny z oponami pneumatycznymi
  Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
  Co 50 godzin
 • Sprawdź ciśnienie w oponach.Tylko maszyny z oponami pneumatycznymi.
 • Utrzymuj w oponach kół samonastawnych i tylnych ciśnienie powietrza na poziomie 0,9 bar. Nierówne ciśnienie w oponach może powodować nierówne cięcie. Sprawdź ciśnienie w oponach, gdy są zimne. Pozwoli to na uzyskanie najdokładniejszego odczytu ciśnienia.

  g001055

  Sprawdzenie nakrętek mocujących kół

  Sprawdź i dokręć nakrętki mocujące kół z momentem od 122 do 136 N∙m.

  Konserwacja hamulców

  Regulacja hamulca postojowego

  Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
  Co 500 godzin
 • Sprawdź wyregulowanie hamulca postojowego.
 • Note: Postępuj zgodnie z tą procedurą zawsze, kiedy demontujesz lub wymieniasz element hamulca.

  1. Ustaw maszynę na poziomej nawierzchni, odłącz napęd ostrzy za pomocą przełącznika sterującego ostrzami (WOM) i załącz hamulec postojowy.

  2. Przed opuszczeniem stanowiska operatora wyłącz silnik, wyjmij kluczyk zapłonu i odczekaj, aż wszystkie części ruchome się zatrzymają.

  3. Przygotowanie maszyny do pchania Patrz Używanie zaworów zwalniających napęd kół.

  4. Unieś tył maszyny i oprzyj ją na podporach.

   Ostrzeżenie

   Poleganie wyłącznie na mechanicznych lub hydraulicznych podnośnikach podtrzymujących maszynę podniesioną w celu serwisowania lub konserwacji może być niebezpieczne, ponieważ podnośniki mogą nie zapewniać wystarczającego podparcia lub mogą działać nieprawidłowo, co może skutkować upadkiem maszyny i potencjalnym spowodowaniem poważnych obrażeń.

   Nie należy polegać wyłącznie na podnośnikach hydraulicznych ani mechanicznych jako podparciu urządzenia. Należy stosować odpowiednie podpórki lub kozły.

  5. Załączaj i zwalniaj hamulec postojowy, sprawdzając, czy hamulce obu kół napędzanych są załączane i zwalniane.

  6. Jeżeli wymagane jest dokonanie regulacji, zwolnij hamulec postojowy. Wyjmij zawleczkę z trzpienia łączącego mechanizmu hamulcowego (Rysunek 58).

   g036752
  7. Sprawdź długości obu sprężyn w sposób przedstawiony na Rysunek 59. Jeżeli konieczna jest regulacja, obróć górną nakrętkę w prawo, aby skrócić sprężynę lub w lewo, aby ją wydłużyć.

   g036100
  8. Przesuń dźwignię hamulca postojowego do oporu do przodu i do dołu.

  9. Przekręcaj trzpień łączący mechanizmu hamulcowego, aż jego koniec zrówna się z otworem w dźwigni.

   • Aby skrócić pręt łączący, przekręcaj nim w prawo.

   • Aby wydłużyć pręt łączący, przekręcaj nim w lewo.

  10. Włóż trzpień łączący mechanizmu hamulcowego do otworu w hamulcu postojowym i zamocuj go za pomocą zawleczki. Powtórz krok 5, w razie potrzeby dokonaj regulacji.

  11. Po zakończeniu regulacji wyjmij podpórki lub użyte podpory i opuść maszynę.

  12. Przestaw maszynę do położenia ROBOCZEGO. Patrz Używanie zaworów zwalniających napęd kół.

  Konserwacja pasków napędowych

  Kontrola pasków

  Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
  Co 50 godzin
 • Sprawdź paski pod kątem pęknięć i zużycia.
 • Należy wymienić zużyty pasek. Oznakami zużycia paska są: piski podczas ruchu paska, ślizganie się ostrzy podczas koszenia trawy, wystrzępione krawędzie, ślady przypalenia i pęknięcia na pasku.

  Wymiana paska kosiarki

  1. Ustaw maszynę na poziomej nawierzchni, odłącz napęd ostrzy za pomocą przełącznika sterującego ostrzami (WOM) i załącz hamulec postojowy.

  2. Przed opuszczeniem stanowiska operatora wyłącz silnik, wyjmij kluczyk zapłonu i odczekaj, aż wszystkie części ruchome się zatrzymają.

  3. Opuść kosiarkę do położenia wysokości cięcia równego 76 mm.

  4. Poluzuj śrubę na każdej osłonie paska.

  5. Poluzuj dolną śrubę mocującą osłonę do jednostki tnącej, patrz Zwalnianie osłony jednostki tnącej.

  6. Zdejmij osłonę blaszaną, patrz Demontaż osłony blaszanej.

  7. Usuń pokrywy paska i zamocowane do nich śruby (Rysunek 60).

   g027729
  8. Zlikwiduj naprężenie sprężyny sprężynowego jałowego koła pasowego. Patrz Rysunek 62.

   Note: Użyj narzędzia do demontażu sprężyny (część Toro nr 92–5771), aby zdjąć sprężynę ze słupka na podwoziu tnącym (Rysunek 62).

  9. Zdejmij pasek z kół pasowych podwozia tnącego i koła pasowego sprzęgła.

  10. Załóż nowy pasek wokół kół pasowych kosiarki i koła pasowego sprzęgła pod silnikiem (Rysunek 61).

   g036861
   g028279
  11. Zamontuj sprężynę koła pasowego luźnego (Rysunek 61).

   Note: Osadź końce sprężyny w rowkach elementów mocujących.

  12. Zamontuj pokrywy paska i zamocowane do nich śruby (Rysunek 63).

   g027730
  13. Załóż osłonę blaszaną, patrz Demontaż osłony blaszanej.

  14. Dokręć dolną śrubę mocujące osłonę do podwozia tnącego, patrz Zwalnianie osłony jednostki tnącej.

  Wymiana paska hydraulicznej jednostki napędowej

  1. Ustaw maszynę na poziomej nawierzchni, odłącz napęd ostrzy za pomocą przełącznika sterującego ostrzami (WOM) i załącz hamulec postojowy.

  2. Przed opuszczeniem stanowiska operatora wyłącz silnik, wyjmij kluczyk zapłonu i odczekaj, aż wszystkie części ruchome się zatrzymają.

  3. Zdejmij pasek kosiarki, patrz Wymiana paska kosiarki.

  4. Unieś maszynę i oprzyj ją na podporach.

  5. Zdemontuj ogranicznik sprzęgła (Rysunek 64).

   g036860
  6. Odłącz sprężynę koła pasowego luźnego od słupka (Rysunek 65).

  7. Zdejmij dotychczasowy pasek z kół pasowych hydraulicznych jednostek napędowych oraz koła pasowego silnika.

  8. Załóż nowy pasek wokół kół pasowych silnika i dwóch kół pasowych pomp hydraulicznych (Rysunek 65).

   g036859
  9. Zamontuj ogranicznik sprzęgła (Rysunek 64).

  10. Załóż pas kosiarki, patrz Konserwacja pasków napędowych.

  Konserwacja elementów sterowania

  Regulacja położenia uchwytów sterujących

  Jeżeli końce dźwigni uderzają o siebie, patrz Regulacja mechanizmu sterowania jazdą.

  Regulacja wysokości

  Dla lepszego komfortu dźwignie sterowania jazdą można ustawić niżej lub wyżej.

  1. Ustaw maszynę na poziomej nawierzchni, odłącz napęd ostrzy za pomocą przełącznika sterującego ostrzami (WOM) i załącz hamulec postojowy.

  2. Przed opuszczeniem stanowiska operatora wyłącz silnik, wyjmij kluczyk zapłonu i odczekaj, aż wszystkie części ruchome się zatrzymają.

  3. Zdemontuj elementy mocujące dźwignię sterowania do trzpienia ramienia sterującego.

   g035858
  4. Ustaw dźwignię sterowania w następnym zestawie otworów. Zamocuj dźwignię za pomocą elementów mocujących.

  5. Powtórz regulację dla drugiej dźwigni sterującej

  Regulacja wychylenia

  1. Ustaw maszynę na poziomej nawierzchni, odłącz napęd ostrzy za pomocą przełącznika sterującego ostrzami (WOM) i załącz hamulec postojowy.

  2. Przed opuszczeniem stanowiska operatora wyłącz silnik, wyjmij kluczyk zapłonu i odczekaj, aż wszystkie części ruchome się zatrzymają.

  3. Poluzuj górną śrubę mocującą dźwignię sterującą do trzpienia ramienia sterującego.

  4. Poluzuj dolną śrubę tylko na tyle, aby móc obracać dźwignię sterującą do przodu i do tyłu. Dokręć obydwie śruby, aby unieruchomić dźwignię w nowym położeniu.

  5. Powtórz regulację dla drugiej dźwigni sterującej

   g009195

  Regulacja mechanizmu sterowania jazdą

  Po obu stronach maszyny, pod fotelem znajdują się mechanizmy sterujące pomp. Precyzyjne regulacje w celu zapobieżenia poruszaniu się maszyny w położeniu neutralnym są dokonywane poprzez obrócenie nakrętek końcowych za pomocą głębokiego klucza nasadowego ½ cala. Wszelkie regulacje należy dokonywać wyłącznie w położeniu neutralnym.

  Ostrzeżenie

  Aby przeprowadzić regulację sterowania jazdą, silnik musi być włączony, a koła napędowe muszą się obracać. Dotknięcie ruchomych części lub gorących powierzchni może spowodować obrażenia.

  Palce, ręce i odzież muszą znajdować się z dala od obracających się elementów i gorących powierzchni.

  1. Ustaw maszynę na poziomej nawierzchni, odłącz napęd ostrzy za pomocą przełącznika sterującego ostrzami (WOM) i załącz hamulec postojowy.

  2. Przed opuszczeniem stanowiska operatora wyłącz silnik, wyjmij kluczyk zapłonu i odczekaj, aż wszystkie części ruchome się zatrzymają.

  3. Wciśnij pedał podnoszenia podwozia, wyjmij sworzeń wysokości koszenia i opuść podwozie kosiarki do podłoża.

  4. Unieś tył maszyny i podeprzyj go podporami (lub innymi podpórkami) nie wyżej niż na takiej wysokości, aby koła napędowe mogły się swobodnie obracać.

  5. Odłącz przewody od czujnika bezpieczeństwa fotela znajdującego się pod siedziskiem.

   Note: Przełącznik wchodzi w skład zespołu fotela.

  6. Zainstaluj tymczasowo przewód zwierający między wyprowadzeniami złącza głównej wiązki przewodów.

  7. Uruchom silnik i ustaw przepustnicę w pozycji maksymalnych obrotów, a następnie zwolnij hamulec postojowy.

   Note: Przed uruchomieniem silnika, upewnij się, że hamulec postojowy jest załączony, a dźwignie sterowania jazdą są w położeniu odłączonego napędu. Nie musisz siedzieć w fotelu.

  8. Zostaw silnik pracujący przez co najmniej 5 minut z dźwigniami sterowania jazdą ustawionymi w położeniu pełnej szybkości jazdy do przodu, aby olej hydrauliczny osiągnął temperaturę roboczą.

   Note: Podczas przeprowadzania regulacji dźwignie sterowania jazdą muszą znajdować się w położeniu neutralnym.

  9. Ustaw dźwignie sterowania jazdą w położeniu NEUTRALNYM.

  10. Sprawdź i upewnij się, że wypustki płyty sterującej dotykają płyt powrotu do położenia neutralnego na jednostkach hydraulicznych.

  11. Wyreguluj długości prętów sterujących pompami, obracając nakrętkę w odpowiednim kierunku, aż koła zaczną powoli obracać się do tyłu (patrz Rysunek 68).

   g036753
  12. Ustaw dźwignie sterowania jazdą w położeniu JAZDY DO TYłU i naciskając lekko dźwignię, pozwól, aby sprężyny wskaźnika biegu wstecznego przesunęły dźwignie z powrotem do położenia neutralnego.

   Note: Koło powinno przestać się obracać lub przestać lekko pełzać podczas jazdy do tyłu.

   Note: W celu uzyskania dostępu konieczne może być zdjęcie pokrywy dźwigni sterowania jazdą.

  13. Wyłącz maszynę.

  14. Usuń przewód zwierający ze złącza wiązki przewodów i podłącz złącze do przełącznika fotela.

  15. Usuń podpory.

  16. Unieś podwozie tnące kosiarki i włóż sworzeń wysokości koszenia.

  17. Sprawdź i upewnij się, że po zwolnieniu hamulca postojowego i ustawieniu dźwigni w położeniu neutralnym maszyna nie zaczyna powoli jechać.

  Konserwacja instalacji hydraulicznej

  Bezpieczeństwo obsługi układu hydraulicznego

  • Jeżeli płyn przedostanie się pod skórę, natychmiast wezwij pomoc medyczną. Olej wstrzyknięty pod skórę musi zostać usunięty chirurgicznie w ciągu kilku najbliższych godzin przez lekarza.

  • Przed podaniem ciśnienia na układ hydrauliczny upewnij się, że wszystkie jego przewody i węże są w dobrym stanie, a połączenia/złączki – szczelne.

  • Operator musi znajdować się w bezpiecznej odległości od wycieków z otworów sworzni lub dysz, które wyrzucają olej hydrauliczny pod dużym ciśnieniem.

  • Używaj kartonu lub papieru, aby sprawdzić wycieki hydrauliczne.

  • Przed przystąpieniem do jakichkolwiek czynności związanych z układem hydraulicznym w bezpieczny sposób uwolnij całe ciśnienie z układu.

  Specyfikacja oleju hydraulicznego

  Typ oleju hydraulicznego: olej hydrauliczny Toro® HYPR-OIL 500 lub Mobil 1 15W-50.

  Important: Używaj zalecanego rodzaju oleju. Inne płyny mogą uszkodzić układ hydrauliczny.

  Pojemność układu hydraulicznego (ze zdemontowanymi filtrami): 4,45 l

  Sprawdzanie poziomu płynu hydraulicznego

  Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
  Przed każdym użyciem lub codziennie
 • Sprawdź poziom płynu hydraulicznego w zbiorniku wyrównawczym.
  1. Poczekaj, aż olej hydrauliczny ostygnie. Po ostygnięciu sprawdź poziom oleju.

  2. Sprawdź zbiornik wyrównawczy, w razie potrzeby dolej oleju hydraulicznego Toro® HYPR-OIL 500 tak, aby osiągnął poziom znaku PEŁNY, ZIMNO.

   g037051

  Wymiana oleju hydraulicznego i filtrów

  Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
  Po pierwszych 75 godzinach
 • Wymień filtry i olej hydrauliczny.
 • Co 250 godzin
 • Po pierwszej wymianie — wymień filtry i olej hydrauliczny (dotyczy korzystania z oleju Mobil 1 15W50)(częściej w warunkach o znacznym zanieczyszczeniu lub zapyleniu).
 • Co 500 godzin
 • Po pierwszej wymianie — wymień filtry i olej hydrauliczny (dotyczy korzystania z oleju Toro® HYPR-OIL™500).(częściej w warunkach o znacznym zanieczyszczeniu lub zapyleniu).
 • W celu wymiany oleju hydraulicznego zdemontuj filtry. Wymieniaj oba filtry jednocześnie. Zapoznaj się ze specyfikacją oleju, którą można znaleźć w Specyfikacja oleju hydraulicznego.

  Po zamontowaniu nowych filtrów i wlaniu nowego oleju odpowietrz układ. Patrz Odpowietrzaniem układu hydraulicznego. Powtarzaj proces odpowietrzania, aż po przepłukaniu olej pozostanie na poziomie znaku PEłNY ZIMNY zbiornika. Niewłaściwe wykonanie tej procedury może doprowadzić do nienaprawialnego uszkodzenia układu przekładni napędowej.

  Demontaż filtrów w układzie hydraulicznym

  1. Ustaw maszynę na poziomej nawierzchni, odłącz napęd ostrzy za pomocą przełącznika sterującego ostrzami (WOM) i załącz hamulec postojowy.

  2. Przed opuszczeniem stanowiska operatora wyłącz silnik, wyjmij kluczyk zapłonu i odczekaj, aż wszystkie części ruchome się zatrzymają.

  3. Poczekaj, aż silnik ostygnie.

  4. Zlokalizuj filtr i osłony na każdym z układów przekładnia-napęd (Rysunek 70).

  5. Odkręcić 3 śruby mocujące osłonę filtra i osłonę (Rysunek 70).

   g017444
  6. Ostrożnie oczyść obszar wokół filtrów.

   Important: Chroń układ hydrauliczny przed dostaniem się zanieczyszczeń, w przeciwnym wypadku zostanie on zabrudzony.

  7. Umieść miskę spustową pod filtrem, aby zebrać olej spływający po wykręceniu filtra i korka odpowietrzającego.

  8. Znajdź i wykręć korek odpowietrzenia na każdej przekładni

  9. Odkręć filtr w celu zdemontowania i poczekaj, aż olej spłynie z układu napędu.

  10. Powtórz tę procedurę dla obydwu filtrów.

  Instalacja filtrów w układzie hydraulicznym

  1. Posmaruj powierzchnię gumowej uszczelki w każdym filtrze cienką warstwą oleju hydraulicznego.

  2. Przekręcaj filtr zgodnie z ruchem wskazówek zegara do momentu, aż gumowa uszczelka zetknie się z adapterem filtra, a następnie dokręć filtr o dodatkowe od 3/4 do 1 pełnego obrotu.

  3. Powtórz dla filtra po przeciwnej stronie.

  4. Załóż zdemontowane wcześniej osłony filtrów wokół każdego z filtrów.

  5. Zamocuj osłony filtrów za pomocą 3 śrub.

  6. Przed dolaniem oleju upewnij się, że korki odpowietrzające są wykręcone.

  7. Powoli wlewaj olej zalecanego typu do momentu, gdy zacznie wypływać z jednego z otworów odpowietrzających.

  8. Wkręć korek w otwór odpowietrzający.

  9. Dokręć korek z momentem 20 N∙m.

  10. Dolewaj olej do zbiornika wyrównawczego do momentu, gdy olej zacznie wypływać z drugiego z otworów odpowietrzających na drugiej przekładni.

  11. Wkręć korek odpowietrzający po drugiej stronie.

  12. Dokręć korek z momentem 20 N∙m.

  13. Dolewaj olej do zbiornika wyrównawczego do momentu osiągnięcia poziomu znaku PEłNY ZIMNY na zbiorniku wyrównawczym.

  14. Przejdź do Odpowietrzaniem układu hydraulicznego.

   Important: Niewykonanie procedury Odpowietrzanie układu hydraulicznego po wymianie oleju hydraulicznego i filtrów może doprowadzić do nienaprawialnego uszkodzenia układu przekładni napędowych.

  g027477

  Odpowietrzaniem układu hydraulicznego

  1. Unieś tył maszyny i podeprzyj go podporami (lub innymi podpórkami) nie wyżej niż na takiej wysokości, aby koła napędowe mogły się swobodnie obracać.

   g017625
  2. Uruchom silnik, przesuń dźwignię przepustnicy do połowy skoku i zwolnij hamulec postojowy.

   1. Przestaw dźwignie obejścia do pozycji pchania maszyny. Przy otwartych zaworach obejścia i pracującym silniku powoli przesuwaj dźwignie sterujące jazdą 5 do 6 razy w kierunku jazdy do przodu oraz do tyłu.

   2. Przestaw dźwignie obejścia do pozycji używania maszyny.

   3. Przy zamkniętych zaworach obejścia i pracującym silniku, powoli przesuwaj dźwignię sterującą 5 do 6 razy w kierunku jazdy do przodu oraz do tyłu.

   4. Wyłącz silnik i sprawdź poziom oleju w zbiorniku wyrównawczym. Wlej olej zalecanego typu do momentu osiągnięcia poziomu znaku PEłNY ZIMNY na zbiorniku wyrównawczym.

  3. Powtórz krok 2, aż całe powietrze zostanie całkowicie usunięte z układu.

   Note: Prawidłowe odpowietrzenie można poznać po normalnym poziomie hałasu podczas pracy przekładni oraz płynnej jeździe do przodu i do tyłu z normalną prędkością.

  4. Po raz ostatni sprawdź poziom oleju w zbiorniku wyrównawczym. Wlej olej zalecanego typu do momentu osiągnięcia poziomu znaku PEłNY ZIMNY na zbiorniku wyrównawczym.

  Konserwacja podwozia kosiarki

  Zachowanie bezpieczeństwa w przypadku postępowania z ostrzami

  • Regularnie sprawdzaj ostrza pod kątem zużycia i uszkodzeń.

  • Podczas sprawdzania stanu ostrzy zachowaj szczególną ostrożność. Na czas wykonywania czynności serwisowych owiń ostrza lub załóż rękawice i zachowaj ostrożność. Ostrza należy wymienić lub naostrzyć, nie wolno ich prostować ani spawać.

  • Zachowaj szczególną ostrożność w przypadku maszyn wieloostrzowych, ponieważ obrót jednego ostrza może spowodować obracanie się innych.

  • Aby zachować równowagę zespołu tnącego, wymieniaj cały zestaw zużytych lub uszkodzonych ostrzy i śrub.

  Konserwacja ostrzy tnących

  Przed sprawdzeniem lub konserwacją ostrzy

  1. Ustaw maszynę na poziomej nawierzchni, odłącz napęd ostrzy za pomocą przełącznika sterującego ostrzami (WOM) i załącz hamulec postojowy.

  2. Wyłącz silnik, wyjmij kluczyk zapłonu i odłącz przewody od świec zapłonowych.

  Sprawdzanie ostrzy

  Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
  Przed każdym użyciem lub codziennie
 • Sprawdź ostrza.
  1. Sprawdź krawędzie tnące (Rysunek 73).

  2. Jeżeli krawędzie nie są ostre lub mają wyszczerbienia, zdejmij i naostrz ostrze; patrz Ostrzenie ostrzy.

  3. Sprawdź ostrza, a w szczególności ich wygięty obszar.

  4. Jeżeli zauważysz jakiekolwiek pęknięcia, zużycie lub szczeliny powstające w tym obszarze, natychmiast zamontuj nowe ostrze (Rysunek 73).

   g006530

  Sprawdzanie ostrzy po kątem zagięcia

  Note: Poniższa procedura wymaga ustawienia maszyny na poziomym podłożu.

  1. Unieś podwozie tnące na najwyższą wysokość koszenia.

  2. Korzystając z grubych rękawic lub innej ochrony dłoni, powoli obracaj ostrzem i ustaw je w pozycji, w której będzie można zmierzyć odległość między krawędzią tnącą a poziomą powierzchnią, na której stoi maszyna (Rysunek 74).

   g014972
  3. Zmierz odległość od końcówki ostrza do płaskiej powierzchni (Rysunek 75).

   g014973
  4. Obróć to samo ostrze o 180 stopni tak, aby w pozycji mierzenia znalazła się przeciwległa krawędź tnąca (Rysunek 76).

   g014974
  5. Zmierz odległość od końcówki ostrza do płaskiej powierzchni (Rysunek 77).

   Note: Różnica nie może być większa niż 3 mm.

   g014973
   1. Jeżeli różnica między A a B jest większa niż 3 mm, ostrze należy wymienić na nowe; patrz Demontaż ostrzy oraz Montaż ostrzy.

    Note: Jeżeli po wymianie zgiętego ostrza na nowe uzyskiwana różnica wymiarów nadal będzie przekraczać 3 mm, prawdopodobnie zgięta jest oś wrzeciona ostrza. Skontaktuj się z przedstawicielem autoryzowanego serwisu, aby przeprowadzić przegląd.

   2. Jeżeli różnica mieści się w granicach tolerancji, dokonaj pomiaru dla kolejnego ostrza.

  6. Powtórz powyższe kroki dla każdego ostrza.

  Demontaż ostrzy

  Wymień ostrza, jeżeli uderzą w twardy przedmiot, są niewyważone lub wygięte.

  1. Przytrzymaj kluczem wał wrzeciona.

  2. Odkręć śrubę ostrza, podkładkę wygiętą i zdejmij ostrze z wału wrzeciona (Rysunek 78).

   g017443

  Ostrzenie ostrzy

  1. Użyj pilnika w celu naostrzenia krawędzi tnącej na obu końcach każdego ostrza (Rysunek 79).

   Note: Zachowaj oryginalny kąt ostrza.

   Note: Ostrze będzie wyważone, jeśli usuniesz tę samą ilość materiału z obu krawędzi tnących.

   g000552
  2. Sprawdź wyważenie ostrza, układając je na równoważniku ostrzy (Rysunek 80).

   Note: Jeżeli ostrze pozostaje w położeniu poziomym, wówczas jest wyważone i można je stosować.

   Note: Jeżeli ostrze nie jest wyważone, spiłuj nieco metalu z obszaru łopatki (Rysunek 79).

   g000553
  3. Powtarzaj tę procedurę do momentu wyważenia ostrza.

  Montaż ostrzy

  1. Zamontuj ostrze na wale wrzeciona (Rysunek 78).

   Important: Aby zapewnić poprawne koszenie, wygięta część ostrza musi być skierowana w górę po stronie wnętrza kosiarki.

  2. Zamontuj podkładkę wygiętą i śrubę ostrza (Rysunek 78).

   Note: Zamontuj stożek podkładki wygiętej w stronę łba śruby.

  3. Dokręć śrubę ostrza momentem od 115 do 150 N∙m.

  Regulacja wypoziomowania poprzecznego i pochylenia ostrza

  Zawsze po montażu kosiarki lub w razie zauważenia nierównomiernie skoszonych obszarów na trawniku upewnij się, że podwozie tnące jest ustawione poziomo.

  Przed wypoziomowaniem podwozia tnącego należy sprawdzić, czy ostrza nie są wygięte. Przed kontynuowaniem należy zdemontować i wymienić wszystkie wygięte ostrza na nowe; patrz Sprawdzanie ostrzy po kątem zagięcia.

  Wykonaj poziomowanie poprzeczne podwozia tnącego przed przystąpieniem do dostosowania przechyłu wzdłużnego.

  Wymagania:

  1. Ustaw maszynę na poziomej nawierzchni, odłącz napęd ostrzy za pomocą przełącznika sterującego ostrzami (WOM) i załącz hamulec postojowy.

  2. Przed opuszczeniem stanowiska operatora wyłącz silnik, wyjmij kluczyk zapłonu i odczekaj, aż wszystkie części ruchome się zatrzymają.

  3. Sprawdź ciśnienie w oponach kół napędowych. Patrz Sprawdzanie ciśnienia w oponach.

  4. Ustaw podwozie tnące w pozycji blokady transportowej.

  5. Ostrożnie przekręć ostrza tak, aby były ustawione poprzecznie.

  6. Zmierz odległość między końcówką ostrza a poziomą powierzchnią (Rysunek 81). Jeżeli pomiary różnią się o więcej niż 5 mm, wymagane jest dokonanie regulacji wypoziomowania, którą należy wykonać zgodnie z poniższą procedurą.

   g229303g229305
  7. Sprawdź wypoziomowanie wzdłużne ostrzy (Rysunek 82). Upewnij się, że przedni koniec ostrza znajduje się niżej niż tylny koniec ostrza, zgodnie z tabelą wysokości i podcięcia klocka. Jeżeli wymagana jest regulacja, wykonuj dalsze czynności tej procedury.

   g229304
  8. W celu wykonania tej regulacji ustaw rolki zapobiegające zdzieraniu darni w górnych otworach lub zdemontuj je.

  9. Umieść 2 klocki (zob. poniższa tabela) pod tylną krawędzią fartucha podwozia tnącego, po jednym na każdą stronę podwozia tnącego (Rysunek 83).

  10. Ustaw dźwignię wysokości koszenia w pozycji 76 mm.

  11. Umieść dwa klocki po obu stronach przedniej krawędzi jednostki tnącej, ale nie pod rolkami zapobiegającymi zdzieraniu darni lub spoinami.

   g038090

   Tabela wysokości i podcięcia klocka

   Podwozie tnące WielkośćWysokość klocka Podcięcie
   Wszystkie podwozia kosiarek7,3 cm4,8 do 6,4 mm
  12. Ostrożnie ustaw ostrza poprzecznie (Rysunek 81).

  13. Poluzuj nakrętki zabezpieczające (Rysunek 84) w każdym z 4 naroży i upewnij się, że podwozie tnące spoczywa bezpiecznie na każdym z 4 klocków.

  14. Zlikwiduj luzy na wieszakach jednostki tnącej i upewnij się, że dźwignia pedału podnoszenia podwozia tnącego jest całkowicie dociśnięta do ogranicznika.

  15. Dokręć 4 nakrętki zabezpieczające.

   g035851
  16. Upewnij się, że klocki siedzą pewnie pod fartuchem podwozia tnącego i wszystkie śruby mocujące są mocno dokręcone

  17. Kontynuuj poziomowanie podwozia tnącego poprzez sprawdzenie pochylenia wzdłużnego ostrza.

  18. Sprawdź wypoziomowanie ostrzy, w razie potrzeby powtórz procedurę poziomowania jednostki tnącej.

  Zdejmowanie jednostki tnącej

  1. Ustaw maszynę na poziomej nawierzchni, odłącz napęd ostrzy za pomocą przełącznika sterującego ostrzami (WOM) i załącz hamulec postojowy.

  2. Wyłącz silnik, wyjmij kluczyk zapłonu i odłącz przewody od świec zapłonowych.

  3. Włóż sworzeń wysokości koszenia w położenie odpowiadające wysokości koszenia 7,6 cm.

  4. Usuń pokrywy paska.

  5. Poluzuj jałowe koło pasowe podwozia tnącego i zdejmij pasek kosiarki, patrz Konserwacja pasków napędowych.

  6. Wykręć śruby i nakrętki przy przedniej krawędzi płyty pod podnóżkiem.

  7. Odkręć śruby i nakrętki po obu stronach maszyny i zachowaj je (Rysunek 85).

   g036866
  8. Wysuń jednostkę tnącą spod prawej strony maszyny.

  Wymiana deflektora trawy

  Ostrzeżenie

  Niezasłonięty otwór wyrzutowy może spowodować, że maszyna będzie wyrzucać przedmioty w kierunku operatora lub osób postronnych, powodując poważne urazy. Może również nastąpić kontakt z ostrzem.

  Nie używaj maszyny bez zamocowanej płyty rozdrabniacza, deflektora wyrzutowego lub układu zbierania trawy.

  1. Odkręć przeciwnakrętkę, śrubę, sprężynę i element dystansowy mocujące deflektor do wsporników osi obrotu (Rysunek 86).

  2. Usuń uszkodzony lub zużyty deflektor trawy (Rysunek 86).

   g015594
  3. Umieść element dystansowy i sprężynę na deflektorze trawy.

  4. Zahacz jeden z końców sprężyny w kształcie litery J za krawędź obudowy jednostki tnącej.

   Note: Przed przykręceniem śruby upewnij się, że koniec sprężyny w kształcie literyJ jest zaczepiony za krawędź obudowy jednostki tnącej (zob. Rysunek 86).

  5. Zamocuj śrubę i nakrętkę.

  6. Umieść jeden z końców sprężyny z zaczepem w kształcie litery J wokół deflektora trawy (Rysunek 86).

   Important: Deflektor trawy musi mieć możliwość obrotu. Unieś deflektor do pozycji pełnego otwarcia, aby sprawdzić, czy opuści się do samego końca.

  Czyszczenie

  Czyszczenie podwozia tnącego od spodu

  Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
  Przed każdym użyciem lub codziennie
 • Oczyść podwozie kosiarki.
  1. Ustaw maszynę na poziomej nawierzchni, odłącz napęd ostrzy za pomocą przełącznika sterującego ostrzami (WOM) i załącz hamulec postojowy.

  2. Przed opuszczeniem stanowiska operatora wyłącz silnik, wyjmij kluczyk zapłonu i odczekaj, aż wszystkie części ruchome się zatrzymają.

  3. Unieś podwozie tnące kosiarki do położenia TRANSPORTOWEGO.

  Czyszczenie systemu zawieszenia

  Wyczyść system zawieszenia przy pomocy sprężonego powietrza.

  Note: Zespołów amortyzujących nie wolno myć wodą pod ciśnieniem (Rysunek 87).

  g195820

  Utylizacja odpadków

  Olej silnikowy, akumulatory, olej hydrauliczny oraz płyn chłodzący mogą zanieczyścić środowisko. Usuwaj je zgodnie z lokalnymi przepisami.

  Przechowywanie

  Bezpieczeństwo przy przechowywaniu

  • Zanim opuścisz stanowisko operatora, wyłącz silnik, wyjmij kluczyk i zaczekaj, aż wszystkie ruchome części zatrzymają się. Przed przystąpieniem do regulacji, obsługi technicznej, czyszczenia lub przed przechowywaniem maszyny odczekaj aż ostygnie.

  • Nie wolno przechowywać maszyny ani paliwa w pobliżu ognia ani spuszczać paliwa w pomieszczeniu ani w zamkniętej przyczepie.

  • Nie przechowuj maszyny ani kanistra na paliwo w miejscach występowania otwartego ognia, tam gdzie występuje iskrzenie lub stosowany jest płomień pilotowy, na przykład przy piecykach gazowych lub innych urządzeniach tego typu.

  Czyszczenie i przechowywanie

  1. Ustaw przełącznik sterowania ostrzem (WOM) w pozycji rozłączenia i załącz hamulec postojowy.

  2. Przed opuszczeniem stanowiska operatora wyłącz silnik, wyjmij kluczyk zapłonu i odczekaj, aż wszystkie części ruchome się zatrzymają.

  3. Usuń pozostałości trawy, zanieczyszczenia i zabrudzenia z zewnętrznych elementów maszyny, zwłaszcza z silnika i układu hydraulicznego. Usuń zanieczyszczenia i plewy z zewnętrznej części żeberek głowicy cylindra silnika i obudowy dmuchawy.

   Important: Maszynę można umyć za pomocą delikatnego środka czyszczącego i wody. Zabrania się mycia za pomocą urządzeń ciśnieniowych. Unikaj stosowania nadmiernej ilości wody, zwłaszcza w pobliżu panelu sterowania, silnika, pomp hydraulicznych i silników elektrycznych.

  4. Sprawdź działanie hamulca postojowego, patrz Regulacja hamulca postojowego.

  5. Oczyść filtr powietrza; patrz Konserwacja oczyszczacza powietrza.

  6. Nasmaruj maszynę; patrz Smarowanie.

  7. Wymień olej przekładniowy; patrz Wymiana oleju silnikowego.

  8. Sprawdź ciśnienie w oponach; patrz Sprawdzanie ciśnienia w oponach.

  9. Wymień filtry oleju hydraulicznego; patrz Wymiana oleju hydraulicznego i filtrów.

  10. Naładuj akumulator; patrz Ładowanie akumulatora.

  11. Usuń całą nagromadzoną trawę i zanieczyszczenia ze spodniej części kosiarki, a następnie umyj kosiarkę wężem ogrodowym.

   Note: Po umyciu uruchom maszynę z załączonym przełącznikiem sterowania ostrzem (WOM) i pozostaw maszynę na 2 do 5 minut na wysokich obrotach biegu jałowego silnika.

  12. Sprawdź stan ostrzy; patrz Konserwacja ostrzy tnących.

  13. Jeśli maszyna ma być przechowywana przez ponad 30 dni, należy ją odpowiednio przygotować. Przygotuj maszynę do przechowywania w następujący sposób:

   1. Do paliwa w zbiorniku dodaj środek stabilizujący/dodatek uszlachetniający na bazie ropy naftowej. Przestrzegaj instrukcji mieszania podanych przez producenta środka stabilizującego. Nie stosuj środka stabilizującego na bazie alkoholu (etanolu lub metanolu).

    Note: Środek stabilizujący/kondycjonujący jest najskuteczniejszy, gdy zostanie wymieszany ze świeżym paliwem i będzie stosowany przez cały czas.

   2. Uruchom silnik na 5 minut w celu rozprowadzenia paliwa z dodatkiem uszlachetniającym w układzie paliwowym.

   3. Wyłącz silnik, poczekaj, aż ostygnie, i opróżnij zbiornik paliwa.

   4. Uruchom silnik i zostaw uruchomiony, aż się zatrzyma.

   5. Odpowiednio usuń paliwo. Utylizacji paliwa dokonaj zgodnie z lokalnymi przepisami kodeksów.

    Important: Paliwa z dodatkiem środka stabilizującego/uszlachetniającego nie przechowuj dłużej niż okres zalecany przez producenta środka stabilizującego.

  14. Zdemontuj i sprawdź stan iskier zapłonowych; patrz Konserwacja świecy zapłonowej. Po wykręceniu świec zapłonowych z silnika wlej dwie łyżki stołowe (30 ml) oleju silnikowego przez otwór po świecy zapłonowej. Następnie użyj rozrusznika, aby obracać wałem korbowym silnika i rozprowadzić olej wewnątrz cylindra. Zamontuj świece zapłonowe. Nie podłączaj przewodów do świec zapłonowych.

  15. Sprawdzić i dokręcić wszystkie śruby, nakrętki i wkręty. Napraw lub wymień wszystkie części, które są uszkodzone.

  16. Pomalować miejsca, z których farba została usunięta. Farba jest dostępna u autoryzowanego przedstawiciela serwisowego.

  17. Przechowywać maszynę w czystym i suchym garażu lub innym miejscu tego typu. Wyjmij kluczyk ze stacyjki i umieść go w miejscu niedostępnym dla dzieci lub innych nieupoważnionych użytkowników. Przykryj maszynę w celu jej zabezpieczenia i utrzymania w czystości.

  Rozwiązywanie problemów

  ProblemPossible CauseCorrective Action
  Przegrzewanie się silnika.
  1. Nadmiernie obciążony silnik.
  2. Niski poziom oleju w skrzyni korbowej.
  3. Żeberka chłodzące i przewody powietrzne pod obudową dmuchawy silnika są zablokowane.
  4. Zabrudzony filtr powietrza.
  5. W układzie paliwowym znajdują się zabrudzenia, woda lub stare paliwo.
  1. Należy zmniejszyć prędkość jazdy.
  2. Dolej oleju do skrzyni korbowej.
  3. Należy usunąć wszelkie przeszkody z żeberek chłodzących i przewodów powietrznych.
  4. Wyczyść lub wymień wkład filtra powietrza.
  5. Skontaktuj się z autoryzowanym przedstawicielem serwisowym
  Rozrusznik nie działa.
  1. Przełącznik sterujący ostrzem jest w położeniu załączonym.
  2. Hamulec postojowy jest zwolniony.
  3. Dźwignie sterowania nie znajdują się w położeniu neutralnym zablokowanym.
  4. Operator nie zajmuje fotela operatora.
  5. Akumulator jest rozładowany.
  6. Połączenia elektryczne skorodowały lub są poluzowane.
  7. Przepalony bezpiecznik.
  8. Uszkodzony przekaźnik lub przełącznik.
  1. Zwolnij przełącznik sterujący ostrzem.
  2. Załącz hamulec postojowy.
  3. Przesuń dźwignie sterowania na zewnątrz w położenie neutralne zablokowane.
  4. Usiądź na fotelu operatora.
  5. Naładuj akumulator.
  6. Sprawdź połączenia elektryczne pod kątem prawidłowego styku.
  7. Wymień bezpiecznik.
  8. Skontaktuj się z autoryzowanym przedstawicielem serwisowym.
  Silnik nie uruchamia się, dławi się lub po chwili gaśnie.
  1. Zbiornik paliwa jest pusty.
  2. Zawór odcinający paliwo jest zamknięty.
  3. Niski poziom oleju w skrzyni korbowej.
  4. Przepustnica nie jest w odpowiedniej pozycji.
  5. Zabrudzony filtr paliwa.
  6. W układzie paliwowym znajdują się zabrudzenia, woda lub stare paliwo.
  7. Zabrudzony filtr powietrza.
  8. Przełącznik fotela działa nieprawidłowo.
  9. Połączenia elektryczne skorodowały, poluzowały się lub są uszkodzone.
  10. Przekaźnik lub przełącznik jest zużyty lub uszkodzony.
  11. Świeca zapłonowa jest zanieczyszczona lub ma niewłaściwą szczelinę.
  12. Przewód zapłonowy nie jest podłączony do świecy zapłonowej.
  1. Napełnij zbiornik paliwa.
  2. Otwórz zawór odcięcia paliwa.
  3. Dolej oleju do skrzyni korbowej.
  4. Ustaw dźwignię przepustnicy w połowie między pozycjami wolną a szybką.
  5. Wymień filtr paliwa.
  6. Skontaktuj się z autoryzowanym przedstawicielem serwisowym.
  7. Wyczyść lub wymień wkład filtra powietrza.
  8. Sprawdź wskaźnik czujnika fotela. W razie potrzeby wymień fotel.
  9. Sprawdź połączenia elektryczne pod kątem prawidłowego styku. Dokładnie oczyść styki złącza płynem do czyszczenia styków, nałóż pastę przewodzącą i wykonaj połączenia.
  10. Skontaktuj się z autoryzowanym przedstawicielem serwisowym.
  11. Wyreguluj lub wymień świecę zapłonową.
  12. Odłącz przewód od świecy zapłonowej.
  Silnik traci moc.
  1. Nadmiernie obciążony silnik.
  2. Zabrudzony filtr powietrza.
  3. Niski poziom oleju w skrzyni korbowej.
  4. Zablokowane żeberka chłodzące i kanały powietrzne nad silnikiem.
  5. Zablokowany otwór odpowietrzający w korku paliwa.
  6. Zabrudzony filtr paliwa.
  7. W układzie paliwowym znajdują się zanieczyszczenia, woda lub stare paliwo.
  1. Należy zmniejszyć prędkość jazdy.
  2. Wymień wkład filtra powietrza.
  3. Dolej oleju do skrzyni korbowej.
  4. Należy usunąć wszelkie przeszkody z żeberek chłodzących i kanałów powietrznych.
  5. Oczyść lub wymień korek paliwa.
  6. Wymień filtr paliwa.
  7. Skontaktuj się z autoryzowanym przedstawicielem serwisowym.
  Kosiarka zbacza w lewo lub w prawo (przy dźwigniach sterowania jazdą wychylonych maksymalnie do przodu).
  1. Konieczne jest wyregulowanie jazdy na wprost.
  2. Niewłaściwe ciśnienie w oponach kół napędowych.
  1. Wyreguluj utrzymywanie kierunku.
  2. Wyreguluj ciśnienie w oponach kół napędowych.
  Maszyna nie jedzie.
  1. Zawory obejścia nie są całkowicie zamknięte.
  2. Pasek pompy jest zużyty, poluzowany lub zerwany.
  3. Pasek pompy spadł z koła pasowego.
  4. Sprężyna koła pasowego luźnego jest uszkodzona lub jej nie ma.
  5. Poziom oleju hydraulicznego jest niski lub olej jest za gorący.
  1. Dokręć zawory obejścia.
  2. Wymień pasek.
  3. Wymień pasek.
  4. Wymień sprężynę.
  5. Dolej oleju hydraulicznego do zbiorników lub pozostaw go do ostygnięcia.
  Maszyna zaczyna nieprawidłowo drgać.
  1. Ostrze/-a tnące są zgięte lub niewyważone.
  2. Śruba mocująca ostrze jest poluzowana.
  3. Śruby mocujące silnik są poluzowane.
  4. Koło pasowe silnika, koło pasowe luźne lub koło pasowe ostrza są poluzowane.
  5. Uszkodzone koło pasowe silnika.
  6. Zgięte wrzeciono ostrza.
  7. Mocowanie silnika jest poluzowane lub zużyte.
  1. Zamontuj nowe ostrza tnące.
  2. Dokręć śrubę mocującą ostrze.
  3. Dokręć śruby mocujące silnik.
  4. Dokręć odpowiednie koło pasowe.
  5. Skontaktuj się z autoryzowanym przedstawicielem serwisowym.
  6. Skontaktuj się z autoryzowanym przedstawicielem serwisowym.
  7. Skontaktuj się z autoryzowanym przedstawicielem serwisowym.
  Nierówna wysokość koszenia.
  1. Ostrze nie jest ostre.
  2. Ostrza tnące są zgięte.
  3. Kosiarka nie jest wypoziomowana.
  4. Kółko zapobiegające zdzieraniu darni (jeśli występuje) nie jest ustawione prawidłowo.
  5. Spodnia część podwozia tnącego jest zabrudzona.
  6. Nieprawidłowe ciśnienie w oponach.
  7. Wrzeciono ostrza jest zgięte.
  1. Naostrz ostrza.
  2. Zamontuj nowe ostrza tnące.
  3. Wypoziomuj kosiarkę w osi poprzecznej i podłużnej.
  4. Wyreguluj wysokość ustawienia kółka zapobiegającego zdzieraniu darni.
  5. Oczyść spodnią część podwozia tnącego kosiarki.
  6. Ustaw odpowiednie ciśnienie w oponach.
  7. Skontaktuj się z autoryzowanym przedstawicielem serwisowym.
  Ostrza się nie obracają.
  1. Pasek napędowy jest zużyty, poluzowany lub zerwany.
  2. Pasek napędowy spadł z koła pasowego.
  3. Przełącznik lub sprzęgło wału odbioru mocy (WOM) są wadliwe.
  4. Pasek kosiarki jest zużyty, poluzowany lub zerwany.
  1. Zamontuj nowy pasek napędowy.
  2. Zamontuj pasek napędowy i sprawdź, czy wałki regulacyjne i prowadnice paska są we właściwym położeniu.
  3. Skontaktuj się z autoryzowanym przedstawicielem serwisowym.
  4. Zamontuj nowy pasek kosiarki.
  Sprzęgło nie daje się załączyć.
  1. Przepalony bezpiecznik.
  2. Do sprzęgła dopływa prąd o niskim napięciu.
  3. Uszkodzona cewka.
  4. Niewystarczające natężenie prądu zasilającego.
  5. Zbyt duża szczelina między wirnikiem a stojanem.
  1. Wymień bezpiecznik. Sprawdź opór cewki, stopień naładowania akumulatora, układ ładowania oraz połączenia przewodów. W razie potrzeby wymień wadliwe elementy.
  2. Sprawdź opór cewki, stopień naładowania akumulatora, układ ładowania oraz połączenia przewodów, w razie potrzeby wymień wadliwe elementy.
  3. Wymień sprzęgło.
  4. Napraw lub wymień przewody zasilające sprzęgło lub instalację elektryczną. Oczyść styki złącza.
  5. Wyjmij podkładkę lub wymień sprzęgło.

  Schematy

  Schemat elektryczny

  g037072