Úvod

Tento stroj je určen k použití profesionálními pracovníky najímanými pro komerční účely. Je určen především k přepravě, dávkování a aplikaci posypových materiálů. Používání tohoto výrobku pro jiné účely, než ke kterým je určen, může být nebezpečné uživateli i okolostojícím osobám.

Přečtěte si pečlivě následující informace. Dozvíte se, jak správně výrobek používat a jak jej udržovat. Dále získáte informace, jak zabránit poškození výrobku a úrazu při práci s ním. Za správný a bezpečný provoz výrobku nese odpovědnost majitel.

Na stránkách www.Toro.com najdete informace o bezpečnosti výrobku, podklady pro zaškolení obsluhy a informace o příslušenství. Můžete zde také vyhledat prodejce výrobků Toro nebo zaregistrovat svůj výrobek.

Kdykoli budete potřebovat servis, originální náhradní díly Toro nebo další informace, kontaktujte autorizované servisní středisko nebo centrum zákaznických služeb Toro. Připravte si informace o názvu modelu a sériové číslo. Obrázek 1 znázorňuje umístění čísla modelu a sériového čísla na produktu. Tyto údaje zapište do následujícího pole.

Important: Potřebujete-li informace o záruce, náhradních dílech a jiné údaje o výrobku, pomocí mobilního telefonu můžete naskenovat QR kód (dle výbavy) na štítku sériového čísla.

g269187

Tato příručka identifikuje potenciální rizika a uvádí bezpečnostní sdělení označená varovným bezpečnostním symbolem (Obrázek 2) signalizujícím riziko, které může vést k vážnému úrazu nebo usmrcení, nebudete-li doporučená opatření dodržovat.

g000502

Ke zdůraznění informací se v této příručce používají dva výrazy. Důležité upozorňuje na speciální technické informace a Poznámka zdůrazňuje obecné informace, kterým je třeba věnovat zvláštní pozornost.

Tento výrobek vyhovuje všem příslušným směrnicím Evropské unie. Podrobné informace naleznete v samostatném Prohlášení o shodě k tomuto výrobku.

Důležité upozornění

CALIFORNIA

Důležité upozornění, poučka 65

Používání tohoto výrobku může způsobit vystavení účinkům chemikálií, které jsou státu Kalifornie známy jako karcinogenní, mutagenní nebo reprotoxické.

Bezpečnost

Obecné bezpečnostní informace

Tento výrobek může amputovat ruce a nohy a odmršťovat předměty.

 • Před použitím stroje se seznamte s touto provozní příručkou i provozní příručkou k vozidlu Workman. Každá osoba, která tento výrobek používá, musí znát správný způsob, jak se strojem a vozidlem Workman zacházet, a rozumět všem výstražným upozorněním.

 • Při práci se strojem vynakládejte maximální pozornost. Neprovádějte žádné činnosti, jež by mohly vaši pozornost odvádět. V takovém případě vám hrozí zranění nebo poškození majetku.

 • Nepřibližujte ruce ani nohy do blízkosti rotujících částí stroje.

 • Nikdy neprovozujte stroj, pokud nejsou všechny jeho kryty ve správné poloze nebo pokud nejsou řádně funkční další bezpečnostní ochranná zařízení.

 • Přihlížející osoby, především děti, se musí zdržovat mimo pracovní prostor. Nikdy nedovolte dětem stroj řídit.

 • Před prováděním údržby nebo uvolňováním nahromaděného materiálu stroj odstavte na rovném povrchu, zatáhněte parkovací brzdu, vypněte motor hnací jednotky, vyjměte klíč a počkejte, až se zastaví všechny pohybující se součásti. Před seřizováním, údržbou, čištěním nebo skladováním nechejte stroj vychladnout.

Nesprávné používání nebo údržba této sekačky mohou vést ke zranění. Z důvodu snížení rizika zranění dodržujte tyto bezpečnostní pokyny a vždy věnujte pozornost výstražnému symbolu Graphic, který znamená upozornění, výstrahu nebo nebezpečí – pokyny k zajištění osobní bezpečnosti. Nedodržení těchto pokynů může mít za následek zranění osob nebo jejich usmrcení.

Bezpečnostní a instrukční štítky

Graphic

Bezpečnostní štítky a pokyny jsou umístěny na viditelném místě v blízkosti každého prostoru představujícího potenciální nebezpečí. V případě ztráty nebo poškození původní nálepky nahraďte nálepku novou.

decal58-6520
decal100-7679
decal105-0708
decal99-0016
decal117-4979
decal132-1316
decal133-8061
decal138-5940
decal138-5941
decal138-5949

Nastavení

Montáž oje

Díly potřebné k provedení tohoto kroku:

Montážní celek oje1
Pojistný kolík4
Pojistný kolík2
 1. Zasuňte oj do přední upevňovací trubky, rámu stroje a zadní upevňovací trubky (Obrázek 3).

  g269253
 2. Vyrovnejte otvory v oji s otvory v upevňovacích trubkách a zajistěte oj k trubkám pomocí 2 vidlicových čepů a 4 pojistných kolíků (Obrázek 4).

  g269254

Montáž závěsu na tažnou tyč hnací jednotky

 1. Nastavte polohu vidlice závěsu vůči oji tak, aby byla oj v rovině s tažnou tyčí hnací jednotky (Obrázek 5).

  g269296
 2. Připevněte vidlici závěsu k oji pomocí 2 šroubů, 4 podložek a 2 pojistných matic (Obrázek 5).

 3. Šrouby a pojistné matice utáhněte na utahovací moment 183 až 223 Nm (135 až 165 ft-lb).

 4. Zajistěte závěs na tažné tyči pomocí kolíku závěsu a závlačky (Obrázek 5).

Montáž volitelného zvedáku oje

Díly potřebné k provedení tohoto kroku:

Zvedák (volitelný)1

Montáž volitelného zvedáku na oj

 1. Zvedák nasaďte na montážní trubku zvedáku oje (Obrázek 6).

  g280872
 2. Vyrovnejte otvory ve zvedáku s otvory v montážní trubce a zajistěte zvedák pomocí vidlicového čepu (Obrázek 6).

Instalace kabelového svazku

Díly potřebné k provedení tohoto kroku:

Sestava kabelových svazků (svazek topdresseru, svazek řídicí jednotky a svazek vlečného vozidla)1
 1. Zapojte konektor kabelového svazku topdresseru do elektrického konektoru na elektromagnetickém ventilu stroje (Obrázek 7).

  g012647
 2. Přiveďte kruhové svorky kabelového svazku vlečného vozidla k akumulátoru hnací jednotky.

 3. Připojte kruhovou svorku černého kabelu svazku vlečného vozidla k zápornému kabelu akumulátoru.

 4. Připojte kruhovou svorku červeného kabelu ke kladnému kabelu akumulátoru.

 5. Odpojte konektory zpětného obvodu z každého svazku a navzájem propojte svazek topdresseru, svazek řídicí jednotky a svazek vlečného vozidla.

  Note: Abyste zabránili znečištění nebo korozi kolíků konektorů kabelového svazku, konektory zpětného obvodu zapojujte do elektrických konektorů vždy, když je kabelový svazek vozidla odpojen od kabelového svazku topdresseru.

 6. Veďte kabelový svazek topdresseru podél oje a upevněte jej k oji pomocí stahovacích pásek.

 7. Zapojte konektor svazku řídicí jednotky do konektoru kabelového svazku topdresseru.

 8. Veďte kabelový svazek k místu obsluhy na hnací jednotce a zajistěte jej podél rámové lišty pomocí kabelových stahovacích pásek.

Note: Kabelové svazky mají odnímatelné konektory, které umožňují trvalé připojení kabelového svazku vlečného vozidla k hnací jednotce a kabelového svazku topdresseru ke stroji.

Montáž kluzných lišt

Díly potřebné k provedení tohoto kroku:

Kluzná lišta4
Vratový šroub8
Plochá podložka 8
Pojistná matice 8
 1. Umístěte kluzné lišty, jak uvádí Obrázek 8.

  g012648
 2. Připevněte kluznou lištu k montážnímu držáku pomocí 2 vratových šroubů, 2 plochých podložek a 2 pojistných matic.

 3. U kluzných lišt na dalších 3 montážních konzolách zopakujte kroky 1 a 2.

Součásti stroje

Ovládání dávkování hradítka

g266287

Pojistný knoflík hradítka a nastavovací rukojeť se nacházejí na levé zadní straně stroje a slouží k nastavení a zajištění hradítka v požadované otevřené výškové poloze (Obrázek 9).

 1. Uvolněte seřizovací pojistný knoflík hradítka natolik, aby se hradítko a knoflík mohly v drážce volně posouvat.

 2. Pohybem nastavovací rukojeti nastavte hradítko do požadované polohy a utáhněte pojistný knoflík hradítka.

Spínač ručního ovládání

Stisknutím spínače ručního ovládání spustíte nebo zastavíte tok materiálu z topdresseru (Obrázek 10).

g269331
DélkaS ojí254 cm
Bez oje153,7 cm
Šířka 185 cm
Výška 107,9 cm
Čistá hmotnost 660 kg (1 455 lb)
Objem násypky 0,7 m³
Maximální nosnost 930 kg (2 050 lb)
Maximální rychlost při vlečeníPrázdný24 km/h
Plně naložený13 km/h

Požadovaná přídavná zařízení

Sada hydraulických brzd topdresseruČ. dílu 106-9680

Volitelné příslušenství

Zvedák oje (CE)Č. dílu 106-9699
Biologicky rozložitelná hydraulická kapalina Mobil EAL 224 H (nádoba s 5 americkými galony čili 18,3 litry)Č. dílu 100-7674
Olejový filtrČ. dílu 86-3010
Přídavný kabelový svazek vozidlaČ. dílu 99-0198

Doporučené příslušenství

Sada páky škrticí klapkyModel č. 07420

Přídavná zařízení / příslušenství

Pro stroj je k dispozici řada přídavných zařízení a příslušenství schválených společností Toro, která vylepšují a rozšiřují možnosti stroje. Seznam schválených přídavných zařízení a příslušenství můžete získat od svého autorizovaného servisního prodejce nebo distributora Toro nebo na stránkách www.Toro.com.

K zajištění optimální výkonnosti a dodržení požadavků na bezpečnost stroje je nutné používat pouze originální náhradní díly a příslušenství společnosti Toro. Náhradní díly a příslušenství jiných výrobců mohou být nebezpečné a jejich použití může mít za následek zneplatnění záruky.

Obsluha

Před provozem

Bezpečnostní kroky před použitím

 • Ve srovnání s některými jinými typy zařízení má stroj rozdílné charakteristiky, jako například vyvážení, hmotnost a způsob manipulace. Před použitím stroje se důkladně seznamte s obsahem této provozní příručky. Obeznamte se také se všemi ovládacími prvky a postupem rychlého vypnutí.

 • Nikdy nedovolte, aby nezaškolené osoby nebo děti obsluhovaly stroj nebo na něm prováděly servis. Věkovou hranici obsluhy mohou určovat místní předpisy. Majitel je zodpovědný za proškolení všech operátorů a mechaniků.

 • Dobře se seznamte se zásadami bezpečného používání zařízení, ovládacími prvky a významem bezpečnostních značek.

 • Před prováděním údržby nebo uvolňováním nahromaděného materiálu stroj odstavte na rovném povrchu, zatáhněte parkovací brzdu, vypněte motor hnací jednotky, vyjměte klíč a počkejte, až se zastaví všechny pohybující se součásti. Před seřizováním, údržbou, čištěním nebo skladováním nechejte stroj vychladnout.

 • Naučte se, jak rychle stroj zastavit a vypnout motor.

 • Všechny kryty a bezpečnostní zařízení musí být na příslušném místě. V případě defektu krytu či bezpečnostního zařízení nebo v případě, že je některý ze štítků nečitelný nebo chybí, před uvedením stroje do provozu odstraňte všechny závady nebo proveďte výměnu příslušných prvků.

 • Dotáhněte všechny uvolněné matice, šrouby a vruty. Tím zajistíte bezpečný provozní stav stroje. Přesvědčte se, zda jsou součásti stroje na svých místech a zabezpečené.

 • Poraďte se s dodavatelem nebo výrobcem vlečného vozidla, zda je vozidlo vhodné k použití se zařízením této hmotnosti.

 • Toto zařízení žádným způsobem neupravujte.

 • Oj je část stroje, která se připojuje k závěsu vlečného vozidla. Hmotnost oje ovlivňuje stabilitu stroje.

  • Záporné nebo kladné zatížení oje může způsobit zranění při připojování stroje k vlečnému vozidlu nebo odpojování od něj. Po montáži se ujistěte, že je volitelný zvedák správně upevněn.

  • Pokud je oj v závěsu vlečného vozidla hmotností zvedána nahoru, vzniká záporné zatížení oje.

  • Pokud je oj v závěsu vlečného vozidla hmotností tlačena dolů, vzniká kladné zatížení oje.

 • Pokud je v násypce materiál, nikdy stroj k hnací jednotce nepřipojujte ani jej od ní neodpojujte. Oj se může prudce zvednout nahoru a způsobit zranění.

Zvláštní pokyny pro stroj Workman a jiné hnací jednotky

Important: Použijte hnací jednotku se závěsem a brzdami dimenzovanými pro nosnost 680 kg.

Note: Pro lepší tahový výkon a při vlečení stroje přidejte na korbu hnací jednotky závaží.

 • Pro provoz na golfových hřištích může stroj táhnout většina hnacích jednotek vybavených tzv. flotačními pneumatikami.

 • Pro svažité nebo úzké terasovité nájezdy na greeny jsou nejvhodnější hnací jednotky s pohonem 4WD.

 • Při manipulaci se strojem na svažitém terénu používejte brzdy přívěsu. Pro vozidlo Workman je k dispozici speciální sada brzd přívěsu. Tuto sadu můžete u jiných hnacích jednotek přizpůsobit s 12V zdrojem brzdového světla.

Kontrola stroje před zahájením provozu

Během provozu

Bezpečnost za provozu

 • Majitel nebo obsluha odpovídá za nehody, jež mohou vést ke zranění osob nebo poškození majetku, a má jim předcházet.

 • Používejte vhodné oblečení a pomůcky, včetně ochranných brýlí, dlouhých kalhot, pevné protiskluzové obuvi a chráničů sluchu. Svažte si dlouhé vlasy a nenoste volné oděvy či volně se pohybující šperky.

 • Stroj neobsluhujte, jste-li nemocní, unaveni nebo pod vlivem alkoholu nebo drog.

 • Při práci se strojem vynakládejte maximální pozornost. Neprovádějte žádné činnosti, jež by mohly vaši pozornost odvádět. V takovém případě vám hrozí zranění nebo poškození majetku.

 • Ruce a nohy udržujte v dostatečné vzdálenosti od násypky.

 • Kdykoli je vozidlo v pohybu, nevstávejte ze sedadla.

 • Obsluha stroje vyžaduje pozornost. Pokud nebudete vozidlo obsluhovat bezpečným způsobem, může dojít k nehodě, převrácení vozidla a k vážnému úrazu nebo usmrcení. Jezděte opatrně a předcházejte nebezpečí převrácení nebo ztrátě kontroly nad vozidlem následovně:

  • Buďte mimořádně opatrní, snižujte rychlost a udržujte bezpečnou vzdálenost od písečných bunkrů, příkopů, vodních ploch, ramp, neznámých míst a jiných rizikových oblastí.

  • Při projíždění terénními nerovnostmi snižte rychlost naloženého stroje, abyste neohrozili jeho stabilitu.

  • Se strojem pracujte jen za dobré viditelnosti, abyste se mohli vyhnout výmolům a skrytému nebezpečí.

  • Před couváním se podívejte dozadu a dolů a ověřte si, že máte volnou cestu.

  • Buďte opatrní, pokud se blížíte k nepřehledným zatáčkám, křovinám, stromům nebo jiným objektům, jež vám mohou bránit ve výhledu.

  • Při práci na prudkém svahu buďte opatrní. Po svahu jezděte přímo nahoru nebo dolů. Při ostrém zatáčení nebo při otáčení na úbočí kopce snižte rychlost. Neotáčejte se na svahu kopce, je-li to možné.

  • Buďte zvláště opatrní při práci na mokrém povrchu, při vysoké rychlosti nebo s plným nákladem. S plným nákladem se prodlužuje doba potřebná k zastavení. Před jízdou nahoru nebo dolů svahem zařaďte nižší rychlostní stupeň.

  • Vyhýbejte se prudkým zastavením a rozjezdům. Před změnou směru jízdy (jak vpřed, tak vzad) vždy vozidlo úplně zastavte.

  • S vozidlem nezatáčejte ostře, neprovádějte prudké manévry a řiďte bezpečně, abyste neztratili kontrolu nad řízením.

  • Při otáčení nebo couvání se strojem sledujte své okolí. Zkontrolujte, zda je prostor volný a zda se přihlížející osoby nacházejí mimo pracovní prostor. Jeďte pomalu.

  • Při zatáčení a jízdě přes silnice nebo chodníky stroj zpomalte a počínejte si opatrně. Vždy dávejte přednost jiným vozidlům.

  • Vždy dávejte pozor na nízké přečnívající překážky, jako jsou větve stromů, ostění dveří, nadzemní lávky apod., a vyhýbejte se jim. Ujistěte se, že podjezdová výška umožňuje hladký průjezd vozidla (včetně hlavy obsluhy).

  • Se strojem pracujte jen za dobré viditelnosti a za vhodného počasí. Nepracujte se strojem, pokud hrozí nebezpečí zásahu bleskem.

  • Máte-li jakékoliv pochybnosti o bezpečnosti provozu, zastavte práci a zeptejte se svého nadřízeného.

  • Nenechávejte stroj bez dozoru, pokud je vlečné vozidlo spuštěné.

 • Před plněním se ujistěte, že je stroj připojen k vlečnému vozidlu.

 • Nepřevážejte náklad, který překračuje limit zatížení stroje nebo vlečného vozidla.

 • Stabilita břemen se může lišit – například vysoká břemena mají těžiště ve vyšší poloze. V zájmu zajištění lepší stability snižte v případě potřeby maximální mez zatížení.

 • Abyste zabránili převrhnutí stroje, postupujte takto:

  • Pečlivě sledujte výšku a hmotnost nákladu. Vyšší a těžší náklady mohou zvýšit riziko převrácení.

  • Náklad rozložte rovnoměrně, tedy zepředu dozadu a ze strany na stranu.

  • Při zatáčení buďte opatrní a vyhýbejte se nebezpečným manévrům.

  • Před plněním se vždy ujistěte, že je stroj připojen k vozidlu.

  • Do násypky nedávejte velké nebo těžké předměty. Mohlo by dojít k poškození pásu a válečků. Zajistěte také, aby náklad měl rovnoměrnou strukturu. Stroj může nepředvídaně vymrštit kamínky nacházející se v písku.

 • Před opuštěním pozice obsluhy proveďte následující opatření:

  • Zaparkujte stroj na rovném povrchu.

  • Vypněte stroj.

  • Zatáhněte parkovací brzdu.

  • Vypněte motor a vyjměte klíč (dle výbavy).

  • Počkejte, dokud se nezastaví všechny pohybující se části.

 • Při vyprazdňování nestůjte za strojem.

 • Topdresser vyprazdňujte a odpojujte od vozidla jen na rovném povrchu.

 • Před vyprazdňováním se ujistěte, že stroj je připojen k vlečnému vozidlu.

 • Před tím, než se přiblížíte k lidem, jiným vozidlům, přejezdům vozidel nebo přechodům pro chodce, přídavné zařízení vypněte.

 • Pokud jsou ve výbavě hydraulické brzdy přívěsu, může při jejich nepřetržitém používání dojít k přehřátí kapaliny v hydraulickém okruhu. Při sjíždění dlouhých kopců vždy zařazujte nižší rychlostní stupeň. Brzdy používejte přerušovaně, aby mohly probíhat cykly ochlazování vozidla i topdresseru.

Bezpečnost při práci ve svahu

 • Zkontrolujte technické údaje vozidla a ujistěte se, že nepřekračujete přípustné hodnoty náklonu na svahu.

 • Svahy jsou významným faktorem při nehodách způsobených ztrátou kontroly nebo převrácením. Takové nehody mohou vést k vážnému poranění nebo usmrcení. Při práci na svahu odpovídá za bezpečnost pracovník obsluhy. Při práci se strojem na jakémkoli svahu je třeba dbát zvýšené pozornosti.

 • Průzkumem stavu pracoviště musí obsluha stanovit, zda je svah pro provoz stroje bezpečný. Při provádění průzkumu se vždy řiďte zdravým rozumem a dobrým úsudkem.

 • Je důležité, aby si obsluha prostudovala níže uvedené pokyny pro práci se strojem na svahu. Zvažte provozní podmínky v daný den a ujistěte se, zda je možné se strojem na daném místě pracovat. Změny v terénu mohou vést ke změně provozního sklonu stroje.

 • Na svahu stroj nerozjíždějte, nezastavujte ani jej neotáčejte. Neměňte náhle rychlost ani směr. Zatáčejte pomalu a postupně.

 • Nepracujte se strojem v podmínkách, kde je ohrožena tahová síla a stabilita stroje nebo vaše schopnost řízení.

 • Odstraňte nebo vyznačte překážky, jako jsou příkopy, výmoly, koleje, hrboly, kameny nebo jiná skrytá nebezpečná místa. Vysoká tráva může překážky skrýt. Stroj se může na nerovném terénu převrhnout.

 • Uvědomte si, že při práci se strojem na mokré trávě, napříč svahem nebo po svahu dolů může dojít ke ztrátě tahového výkonu stroje. V případě ztráty tahového výkonu hnacích kol hrozí sklouznutí a ztráta brzdného účinku nebo kontroly nad řízením.

 • Při práci se strojem v blízkosti svahů, příkopů, náspů, vodních ploch nebo jiných nebezpečných míst si počínejte velmi opatrně. Při přejetí kola přes okraj nebo propadnutí okraje se stroj může náhle převrhnout. Mezi strojem a jakýmkoliv nebezpečným místem udržujte bezpečnou vzdálenost.

Podepření stroje volitelným zvedákem

Zvedák používejte při odpojování stroje od hnací jednotky.

 1. Vyjměte vidlicový čep.

 2. Otočte zvedák do svislé polohy (Obrázek 11).

  g280875
 3. Připevněte jej k montážní trubce pomocí vidlicového čepu (Obrázek 11).

 4. Vysunutím zvedáku podepřete stroj.

Uložení volitelného zvedáku

 1. Připojte stroj k vlečnému vozidlu.

 2. Zvedák zcela zvedněte.

 3. Vyjměte vidlicový čep.

 4. Otočte zvedák do vodorovné polohy (Obrázek 12).

  g280874
 5. Zajistěte zvedák na montážní trubce pomocí vidlicového čepu (Obrázek 12).

Provoz stroje

Important: Před použitím stroje se vždy důkladně seznamte s provozní příručkou k hnací jednotce.

 1. Spusťte hnací jednotku – viz provozní příručka k hnací jednotce.

 2. Před naplněním násypky materiálem se s hnací jednotkou a topdresserem projeďte a zkontrolujte, zda se pás pohybuje hladce.

  Note: Provoz stroje v chladném počasí viz Příprava na provoz v chladném počasí.

 3. Do násypky naložte písek nebo jiný posypový materiál; viz Plnění násypky.

  Important: Přetížení násypky může mít za následek promáčknutí bočních stěn pneumatiky a vznik stopy na greenu při několika prvních přejezdech. Zkontrolujte tlak vzduchu ve všech pneumatikách, viz Kontrola tlaku vzduchu v pneumatikách

 4. Přepravte stroj na místo, kde má být provedeno ošetření povrchu posypem.

 5. Nastavte dávkovací hradítko na požadovanou aplikační dávku a zajistěte hradítko v příslušné poloze pojistným knoflíkem hradítka.

  V případě aplikace písku si přečtěte další informace v kapitole Aplikační dávka písku.

 6. Nejlepších výsledků dosáhnete, když hnací jednotku nastavíte na NíZKý rozsah. Jeďte s hnací jednotkou dopředu požadovanou rychlostí.

 7. Stisknutím spínače ručního ovládání spustíte nebo zastavíte tok materiálu z topdresseru.

Plnění násypky

 • Maximální objem násypky je 0,7 m³.

 • Obecně platí, že suchý písek váží 1 602 kg/m³, mokrý písek váží 1 922 až 2 082 kg/m³. Pokud do násypky naložíte více než 930 kg písku, stroj přetížíte.

 • Rozložte hmotnost nákladu rovnoměrným rozmístěním zepředu dozadu a do stran.

 • Přeprava nebo posyp se zcela naloženým strojem může způsobit posun písku. K posunu dochází nejčastěji během zatáčení, při jízdě nahoru nebo dolů po svahu, náhlé změně rychlostního stupně nebo jízdě po nerovném povrchu. Posun nákladu může zapříčinit převrácení vozidla. Při přepravě nebo provádění posypu se zcela naloženým strojem dbejte zvýšené opatrnosti.

 • Těžký náklad prodlužuje brzdnou dráhu a snižuje schopnost rychle zatočit, aniž by se vozidlo převrátilo.

Aplikační dávka písku

Množství aplikovaného písku závisí na nastavení hradítka. Konzistence písku se mění v závislosti na vlhkosti a hrubosti (velikosti zrn), což ovlivňuje aplikační dávku. Tyto faktory je třeba vzít v úvahu při rozhodování o množství písku potřebného pro aplikaci. Pro určení správného množství vyzkoušejte aplikaci na malé ploše. Chcete-li aplikační dávku zvýšit, otevřete hradítko na vyšší značku stupnice.

Stroj je poháněn pojezdem, což zajišťuje konzistentní aplikaci na všech greenech při vlečení stroje rychlostí 3,2 až 13 km/h.

Bezpečnostní opatření při aplikaci písku

Stroj je vybaven pružným břitem hradítka (Obrázek 13) a pružinovým uvolňovacím mechanismem, který snižuje možnost uvíznutí hrudek písku nebo kamení během provozu. V zájmu zajištění dlouhé životnosti pásu písek prosejte nebo zkontrolujte, zda neobsahuje kameny s ostrými hranami, které by mohly pás dopravníku poškodit.

g012651

Příprava na provoz v chladném počasí

Stroj můžete používat za chladného počasí, přestože je trakce hnacích pneumatik omezena. S určitými omezeními můžete za účelem ošetření náledí stroj použít k aplikaci směsi soli a písku na chodníky. Materiál pásu dopravníku z PVC v chladném počasí velmi ztuhne a k pohonu pásu je potřeba větší výkon. Životnost pásu se snižuje přibližně o 50 %, pokud je provozován při teplotách nižších než 5 °C.

Important: Nepoužívejte topdresser při teplotách pod -7 °C.

 1. Zvyšte napnutí pásu dopravníku nastavením stlačení pružiny na 101 mm, viz Napnutí pásu dopravníku.

 2. Před naplněním násypky materiálem spusťte pás, abyste se ujistili, že se pásový systém volně pohybuje.

  Important: Pokud dochází k prokluzu pásu/pohonu, může dojít k poškození pásu nebo válce.

Important: Před provozem stroje za teplého počasí nastavte napnutí pásu tak, aby byla pružina stlačena na 112 mm.

Provozní tipy

 • Systém aplikace materiálu topdresseru je poháněn pojezdem, takže je třeba stroj táhnout, abyste mohli zkontrolovat funkci pásu a kartáče.

 • Rozmetání materiálu funguje nejlépe při vlečení stroje rychlostí 3,2 až 13 km/h. Stroj kompenzuje změny rychlosti jízdy a poskytuje konzistentní rozmetání i při měnící se pojezdové rychlosti během přejezdu po greenu. Obsluha/správce musí zvolit nastavení hradítka (proměnné v krocích po 1/8 až 13) a provést první přejezd. Tím si ověří, zda je aplikační dávka přijatelná.

  V případě aplikace písku si přečtěte další informace v kapitole Aplikační dávka písku.

 • Po uvedení stroje do pohybu se provoz zahájí aktivací spínače ručního ovládání. Spuštění a zastavení toku materiálu v požadované oblasti greenu nebo odpaliště může vyžadovat nácvik.

 • Před nakládáním násypky se ujistěte, že je topdresser řádně připojen k vlečnému vozidlu, aby nedošlo k převrácení nebo nechtěnému pohybu oje. Neodpojujte topdresser od vlečného vozidla, dokud je materiál v násypce. Oj se může prudce zvednout nahoru a způsobit zranění.

 • Topdresser je širší než většina hnacích jednotek. Před průjezdem úzkým prostorem, jako jsou brány, dveřní vstupy apod., zkontrolujte šířku otvoru a ponechejte volný prostor pro otočení stroje.

 • Topdresser zvyšuje přes tažnou oj hmotnost hnací jednotky. Jezděte bezpečně.

  • Nejezděte na veřejných komunikacích nebo dálnicích.

  • Hnací jednotku vždy zpomalte před zatáčkou a jejím projížděním.

  • Hnací jednotku vždy zpomalte při jízdě v neznámé oblasti nebo náročném terénu.

  • Hnací jednotku zpomalte při změně směru jízdy nebo přípravě k zastavení.

  • Při otáčení nebo jízdě se strojem na svahu vždy hnací jednotku zpomalte a teprve poté stroj otočte, abyste zabránili ztrátě kontroly a možnému převrácení.

  • Nezatáčejte náhle nebo prudce. Na svahu, nájezdové plošině, šikmém povrchu, kopci nebo na obdobném povrchu neměňte náhle směr jízdy.

  • Vždy přizpůsobte rychlost jízdy hnací jednotky stávajícím podmínkám povrchu, jako jsou mokré nebo kluzké povrchy, kyprý písek či štěrk, a podmínkám s nízkou viditelností, jako je tlumené nebo ostré světlo, mlha, mrholení nebo déšť.

  • Obzvláště opatrně si počínejte při jízdě s nadměrně zatíženým vozidlem při sjíždění ze svahu dolů. Po svahu, šikmé ploše či v terasách jezděte s vozidlem ve směru nahoru nebo dolů, kdykoli to je možné. Nejezděte napříč svahem, je-li to možné. Hrozí nebezpečí převrácení stroje, což může vést k vážnému zranění nebo usmrcení.

  Důležité upozornění

  Převrácení nebo rolování vlečného vozidla po svahu může zapříčinit vážný úraz.

  • Jestliže se motor v kopci přetížením zastaví nebo se vozidlo přestane pohybovat dopředu, nikdy se nesnažte vlečné vozidlo otočit.

  • Vždy couvejte přímo dolů z kopce se zařazeným zpětným chodem.

  • Z kopce necouvejte se zařazeným neutrálem převodovky nebo se sešlápnutou spojkou – používejte pouze brzdy.

  • Na horní část násypky nepřidávejte bočnice nebo panely, abyste zvýšili kapacitu pro náklad. Dodatečná hmotnost může způsobit převrácení nebo rolování vlečného vozidla a vést k vážným zraněním.

  • Nejezděte napříč svahem, vždy jezděte přímo nahoru nebo dolů. Na svahu se neotáčejte. Nepouštějte spojku“ a nedupejte“ na brzdy. Náhlá změna rychlosti může být příčinou převrácení.

 • V těsných místech, kde není možný přímý průjezd přes green, můžete se strojem bezpečně zacouvat na plochu a jízdou vpřed zahájit rozmetávání.

 • Před couváním se podívejte dozadu a ujistěte se, že za vozidlem nikdo nestojí. Couvejte pomalu a pečlivě sledujte stroj.

 • Při couvání se strojem a hnací jednotkou jezděte velmi pomalu a opatrně.

 • Maximální doporučená rychlost vlečení prázdného stroje je 24 km/h a naloženého stroje 13 km/h. Stejně jako u každého přívěsu dbejte při otáčení nebo couvání zvýšené opatrnosti. Dávejte pozor na osoby nebo předměty v blízkosti dráhy pojezdu topdresseru.

 • Při přejíždění silnic nebo v jejich blízkosti dávejte pozor na provoz. Vždy dejte přednost chodcům a jiným vozidlům.

 • Pokud začne topdresser abnormálně vibrovat, zastavte hnací jednotku, zatáhněte parkovací brzdu, vypněte motor, vyjměte klíč a počkejte, až se zastaví všechny pohybující se části. Před vlečením stroje opravte veškerá opotřebení nebo poškození.

 • Pokud při přepravě stroje po golfovém hřišti uslyšíte kavitační hluk (praskání), zpomalte, uveďte stroj do stavu potřebného k provedení údržby a zjistěte příčinu. Při vlečení nepřekračujte rychlost 13 km/h. Tento stroj neslouží k jízdě po silnicích. Vlečení stroje rychlostí vyšší než 24 km/h poškodí vnitřní součásti hydraulického systému.

 • Před údržbou nebo jakýmkoli seřizováním topdresseru:

  • Zastavte hnací jednotku a zatáhněte parkovací brzdu.

  • Před opuštěním sedadla obsluhy vypněte motor, vyjměte klíč a počkejte, dokud se nezastaví všechny pohybující se součásti.

 • Všechny upevňovací prvky udržujte správně utažené. Namontujte všechny opravitelné díly, které byly demontovány během údržby nebo seřizování.

 • Při nakládání materiálu určeného k rozmetání do násypky dávejte pozor, aby nakladač nebo smykem řízený nakladač nenarazil do násypky a nepoškodil ji. Přestože je násypka dostatečně široká pro většinu lžic, není natolik pevná, aby odolala nárazu lžíce – mohlo by dojít k deformaci plechu.

 • Materiál se vždy nejlépe rozmetá, pokud je suchý – se strojem však lze rozmetávat i mokrý písek. Je možné, že bude nutné upravit nastavení brány tak, aby se materiál mohl sypat a docházelo k jeho relativně plynulému a rovnoměrnému rozmetání. Pokud prokluzuje pás, zkontrolujte jeho napnutí a míru znečištění.

 • Materiál určený k rozmetání se může lišit velikostí zrn i vlhkostí. Může také obsahovat nečistoty, které mohou poškodit sekačky greenů nebo rostlinnou tkáň. Vždy kontrolujte zdroj rozmetávaného materiálu a při manipulaci s ním a při nakládání buďte opatrní.

 • Na pravém předním panelu násypky je průzor, jímž lze při rozmetávání sledovat zbývající materiál. Před zahájením aplikace doporučujeme zkontrolovat průzor a množství materiálu v násypce, abyste se ujistili, že vám uprostřed přejezdu rozmetávaný materiál nedojde.

 • Speciální kyvné hnací nápravy stroje jsou navrženy tak, aby nepřetržitě poháněly hydraulický systém, když se stroj pohybuje po nerovnostech povrchu greenu nebo odpaliště. K velmi úzkému terasovitému nájezdu vždy přijíždějte pomalu, abyste se vyhnuli náhlému nárazu náprav do trávníku a snížili možnost zanechání stop po pneumatikách při nájezdu na green.

  Důležité upozornění

  Rotující části stroje vás mohou zachytit nebo skřípnout.

  Za chodu zařízení se nepřibližujte ke kartáčům a pásu dopravníku.

 • Na bezpečný provoz je třeba dbát, ještě než vyjedete s topdresserem ke každodenní práci. Před použitím topdresseru se důkladně seznamte s provozní příručkou ke stroji Toro Workman nebo jiné hnací jednotce.

Po provozu

Bezpečnostní kroky po provozu

 • Před prováděním údržby nebo uvolňováním nahromaděného materiálu stroj odstavte na rovném povrchu, zatáhněte parkovací brzdu, vypněte motor hnací jednotky, vyjměte klíč a počkejte, až se zastaví všechny pohybující se součásti. Před seřizováním, údržbou, čištěním nebo skladováním nechejte stroj vychladnout.

 • Vyvarujte se měkkého terénu, neboť noha zvedáku by se mohla zabořit a způsobit převrácení stroje.

 • Před přepravou nebo odstavením stroj vždy vypněte.

 • Udržujte všechny díly stroje v dobrém provozním stavu a dbejte na to, aby byly utaženy všechny upevňovací prvky.

 • Veškeré opotřebené, poškozené nebo chybějící štítky nahraďte novými.

Údržba

Note: Levou a pravou stranu stroje určete z pohledu běžné pozice obsluhy.

Bezpečnost při provádění úkonů údržby

 • Před opuštěním pozice obsluhy proveďte následující opatření:

  • Zaparkujte stroj na rovném povrchu.

  • Vypněte stroj.

  • Zatáhněte parkovací brzdu.

  • Vypněte motor a vyjměte klíč (dle výbavy).

  • Počkejte, dokud se nezastaví všechny pohybující se části.

 • Před prováděním údržby nechejte vychladnout všechny součásti stroje.

 • Provádějte pouze kroky údržby uvedené v této příručce. Pokud potřebujete rozsáhlejší opravu nebo pomoc, obraťte se na autorizovaného distributora společnosti Toro.

 • Je-li to možné, neprovádějte údržbu se spuštěným motorem. Nepřibližujte se k pohybujícím se částem.

 • Nekontrolujte ani nenastavujte napnutí řetězu při spuštěném motoru vozidla.

 • Opatrně uvolněte tlak z dílů s akumulovanou energií.

 • Pokaždé, když pracujete pod strojem, podepřete jej montážními stolicemi.

 • Po provedení údržby nebo seřízení stroje zkontrolujte, zda jsou namontovány všechny ochranné kryty.

 • Udržujte všechny díly stroje v dobrém provozním stavu a dbejte na to, aby byly utaženy všechny upevňovací prvky.

 • Nahraďte všechny opotřebené nebo poškozené nálepky.

 • K zajištění bezpečnosti a optimálního výkonu stroje je nutné používat pouze originální náhradní díly společnosti Toro. Náhradní díly jiných výrobců mohou být nebezpečné a jejich použití může mít za následek zneplatnění záruky.

Doporučený harmonogram údržby

Servisní intervalPostup při údržbě
Po první hodině
 • Utáhněte šrouby kol.
 • Po prvních 10 hodinách
 • Utáhněte šrouby kol.
 • Při každém použití nebo denně
 • Zkontrolujte tlak vzduchu v pneumatikách.
 • Zkontrolujte hydraulické potrubí a hadice.
 • Zkontrolujte hladinu hydraulické kapaliny.
 • Po každých 40 hodinách provozu
 • Zkontrolujte polohu a opotřebení kartáče.
 • Po každých 200 hodinách provozu
 • Promažte všechny maznice.
 • Utáhněte šrouby kol.
 • Po každých 800 hodinách provozu
 • Pokud nepoužíváte doporučenou hydraulickou kapalinu nebo jste již někdy nádrž naplnili alternativní kapalinou, vyměňte hydraulický filtr.
 • Pokud nepoužíváte doporučenou hydraulickou kapalinu nebo jste již někdy nádrž naplnili alternativní kapalinou, vyměňte hydraulickou kapalinu.
 • Po každých 1000 hodinách provozu
 • Pokud používáte doporučenou hydraulickou kapalinu, vyměňte hydraulický filtr.
 • Po každých 2000 hodinách provozu
 • Pokud používáte doporučenou hydraulickou kapalinu, vyměňte hydraulickou kapalinu.
 • Postupy před údržbou stroje

  Příprava na údržbu

  1. Vypněte spínač ručního ovládání topdresseru.

  2. Umístěte stroj na rovnou plochu.

  3. Před opuštěním sedadla obsluhy zatáhněte parkovací brzdu hnací jednotky, vypněte motor, vyjměte klíč a počkejte, dokud se nezastaví všechny pohybující se součásti.

  Zvedání stroje

  1. Vyprázdněte násypku.

  2. Proveďte kroky uvedené v části Příprava na údržbu.

  3. Jako zvedací body použijte kluzné lišty.

   g012654
  4. Podepřete stroj montážními stolicemi.

  5. Pokud budete provádět práci na kolech, otočte je nahoru nebo dolů, abyste odkryli šrouby kol.

   Important: Pokud jste kola demontovali a následně namontovali zpět, šrouby kol utáhněte podle pokynů v části Utažení šroubů kol. Nesprávný utahovací moment šroubů může vést k poruše nebo ztrátě kola.

  Mazání

  Specifikace maziva

  Mazivo na bázi lithia č. 2

  Mazání ložisek a pouzder

  Servisní intervalPostup při údržbě
  Po každých 200 hodinách provozu
 • Promažte všechny maznice.
  1. Proveďte kroky uvedené v části Příprava na údržbu.

  2. Promažte každou maznici popsanou v tabulce maznic předepsaným mazivem.

  Tabulka maznic

  UmístěníMnožství
  Ložisko hřídele válce (Obrázek 15)4
  Ložisko hřídele kartáče (Obrázek 15)1
  Ložisko otočného čepu (Obrázek 16)4
  Ložisko kola (Obrázek 16)4

  Important: Ložiska namažte tak, aby mezi ložisky a pouzdry docházelo k mírnému úniku maziva. Příliš mnoho maziva může způsobit přehřátí nebo poškození těsnění.

  g012652
  g012653

  Note: Hnací řetězy nemažte, pokud nejsou ztuhlé v důsledku koroze. Pokud řetěz zkoroduje, lehce jej namažte suchým mazivem. Snižuje se tak pravděpodobnost, že se na řetěz přilepí písek nebo jiný materiál určený k rozmetání.

  Údržba hnací soustavy

  Kontrola tlaku vzduchu v pneumatikách

  Servisní intervalPostup při údržbě
  Při každém použití nebo denně
 • Zkontrolujte tlak vzduchu v pneumatikách.
  1. Proveďte kroky uvedené v části Příprava na údržbu.

  2. Zkontrolujte tlak vzduchu v pneumatikách.

   Měli byste naměřit tlak vzduchu 1,38 až 2,07 bar (138 až 207 kPa).

  3. Pokud je tlak vzduchu v pneumatikách příliš nízký nebo příliš vysoký, upravte jej tak, abyste dosáhli hodnoty 1,38 až 2,07 bar (138 až 207 kPa).

  Utažení šroubů kol

  Servisní intervalPostup při údržbě
  Po první hodině
 • Utáhněte šrouby kol.
 • Po prvních 10 hodinách
 • Utáhněte šrouby kol.
 • Po každých 200 hodinách provozu
 • Utáhněte šrouby kol.
 • Important: Pokud nejsou kola utažena na správný utahovací moment, hrozí nebezpečí poškození nebo ztráty kola.

  1. Proveďte kroky uvedené v části Příprava na údržbu.

  2. Utáhněte 20 šroubů kol na utahovací moment 109 až 122 Nm (80 až 90 ft-lb).

  Napnutí řetězu pohonu kol

  1. Proveďte kroky uvedené v části Příprava na údržbu.

  2. Povolte vratové šrouby a matice, které upevňují hydromotor/čerpadlo k rámu nápravy (Obrázek 17).

   g012661
  3. Otočte sestavou řetězového kola motoru (Obrázek 17) tak, aby měl řetěz pohonu kol průvěs 3,2 mm.

   Note: Přístup k řetězu je výřezem na spodní straně rámu nápravy.

   Important: Řetěz příliš nenapínejte, jinak dojde k jeho předčasnému opotřebení. Řetěz nenechávejte volný, jinak dojde k opotřebení řetězového kola.

  4. Dotáhněte upevňovací šrouby.

  Napnutí řetězu pásu dopravníku

  1. Proveďte kroky uvedené v části Příprava na údržbu.

  2. Demontujte kryt řetězu (Obrázek 18).

   g012659
  3. Povolte šrouby a matice, které upevňují sestavu motoru a řetězového kola k hlavnímu rámu (Obrázek 19).

  4. Otočte sestavu motoru a řetězového kola (Obrázek 19) v montážních otvorech tak, aby měl řetěz pásu dopravníku průvěs 3,2 mm.

   Important: Řetěz příliš nenapínejte, jinak dojde k jeho předčasnému opotřebení. Řetěz nenechávejte volný, jinak dojde k opotřebení řetězového kola.

   g012660
  5. Utáhněte upevňovací šrouby (Obrázek 19).

  6. Namontujte kryt řetězu (Obrázek 18).

  Údržba řemenů

  Napnutí pásu dopravníku

  Při správném nastavení pásu dopravníku musí mít každá přítlačná pružina ve stlačené poloze délku 112 mm. Pás dopravníku seřiďte následujícím způsobem:

  1. Vyprázdněte násypku.

  2. Proveďte kroky uvedené v části Příprava na údržbu.

  3. Povolte zadní pojistnou matici (Obrázek 20).

   g012662
  4. Nastavte přední pojistnou matici tak, aby délka tlačné pružiny byla 112 mm.

  5. Utáhněte zadní pojistnou matici.

  6. Uvedený postup 3 až 5 zopakujte na druhé straně stroje.

  7. Změřte vzdálenost mezi středovými body hřídelí válců pásu na obou stranách stroje, abyste se ujistili, že jsou rozměry stejné (Obrázek 21).

   Vzdálenost (stejná pro obě strany) je přibližně 895 mm.

   g012663

  Výměna pásu dopravníku

  Příprava stroje

  1. Vyprázdněte násypku.

  2. Proveďte kroky uvedené v části Příprava na údržbu.

  3. Zkontrolujte, zda těsnění násypky a břit hradítka nejsou opotřebované nebo nemají roztřepené okraje (Obrázek 22).

   Vyměňte opotřebené nebo poškozené součásti, abyste zajistili správnou funkci nového pásu dopravníku.

   g012664

  Demontáž řetězu dopravníku

  1. Demontujte kryt řetězu (Obrázek 23).

   g012659
  2. Demontujte spojovací článek řetězu a sejměte řetěz z řetězového kola (Obrázek 24).

   V případě potřeby povolte upevňovací šrouby motoru a demontujte spojovací článek.

   g012666

  Demontáž posuvného lože

  1. Povolte přední a zadní pojistnou matici na napínací tyči, abyste uvolnili napnutí pružiny (Obrázek 25).

   g012667
  2. Na každé straně stroje demontujte 2 šrouby, 2 podložky a 2 pojistné matice, které upevňují násypku k lištám posuvného rámu (Obrázek 26).

   g012668
  3. Otočte násypku dozadu a opřete ji o stěnu, sloup, žebřík apod. (Obrázek 27).

   Important: Nedovolte, aby se násypka opírala o zadní část stroje, aby nedošlo k poškození kartáče nebo hydraulických spojek.Ujistěte se, že je násypka vyklopena mimo střed a/nebo zabezpečena u stěny nebo sloupu, aby nedošlo k jejímu náhodnému pádu na pracovní plochu (Obrázek 27).

   g012669
  4. Na pravé straně stroje povolte 2 šrouby, které upevňují lištu posuvného rámu k pravému blatníku (Obrázek 28). Ujistěte se, že jsou šrouby dostatečně volné, aby umožnily vyklopení posuvného lože.

   g012670
  5. Na levé straně stroje demontujte 2 šrouby a 2 podložky, které upevňují lištu posuvného rámu k levému blatníku (Obrázek 29).

   g012671

  Sejmutí pásu

  Odřízněte pás a sejměte jej z válců.

  Nasazení pásu

  1. Zasuňte zvedací tyč do otvoru v levé liště posuvného rámu a zvedněte zvedací tyč tak, aby se lišta rámu mírně vychýlila; viz Obrázek 29 v části Demontáž posuvného lože.

  2. Nasaďte pás přes zvedací tyč a válce co nejdále.

  3. Mezi každý válec a pás vložte plastový nástroj na řemeny.

   Otáčejte válci, dokud nebude každý nástroj umístěn na vnější straně každého válce. Zasuňte nástroj za žebro na středu pásu.

  4. Posuňte pás a nástroje na pásy dále na válce tak, aby se pás na válcích vystředil.

  5. Nástroje na pásy odstraňte.

  6. Vyrovnejte pás tak, aby žebro pásu zapadlo do vyrovnávacích drážek v každém válci.

  Montáž posuvného lože

  1. Na levé straně stroje namontujte lištu posuvného rámu k levému blatníku (Obrázek 30) pomocí 2 šroubů a 2 podložek, které jste demontovali v části Demontáž posuvného lože, a šrouby utáhněte.

   g012671
  2. Na pravé straně stroje utáhněte 2 šrouby, které upevňují lištu posuvného rámu k pravému blatníku (Obrázek 31).

   g012670
  3. Opatrně otočte násypku dolů na lišty posuvného rámu; viz Obrázek 27 v části Demontáž posuvného lože.

  4. Na každé straně stroje připevněte násypku k lištám posuvného rámu (Obrázek 32) pomocí 2 šroubů, 2 podložek a 2 pojistných matic, které jste demontovali v části Demontáž posuvného lože.

   g012668
  5. Napnutí pásu dopravníku; viz Napnutí pásu dopravníku.

  Montáž řetězu dopravníku

  1. Namontujte řetěz na malé řetězové kolo a zajistěte jej spojovacím článkem (Obrázek 33).

   g012666
  2. Pokud povolíte upevňovací šrouby motoru, napněte řetěz pásu dopravníku, viz Napnutí řetězu pásu dopravníku.

  3. Namontujte kryt řetězu (Obrázek 34).

   g012659

  Údržba hydraulického systému

  Bezpečnost při práci s hydraulickým systémem

  • Pokud kapalina pronikne kůží, vyhledejte okamžitě lékařskou pomoc. Vstříknutou kapalinu musí lékař chirurgicky odstranit během několika hodin.

  • Před natlakováním hydraulické soustavy zkontrolujte bezvadný stav všech hydraulických hadic a potrubí a utažení všech hydraulických spojek a přípojek.

  • Udržujte tělo a ruce v dostatečné vzdálenosti od netěsných otvorů nebo trysek, ze kterých uniká hydraulická kapalina pod vysokým tlakem.

  • K nalezení úniků hydraulické kapaliny použijte karton nebo papír.

  • Před prováděním jakékoli práce na hydraulické soustavě bezpečně uvolněte tlak v této soustavě.

  Kontrola hydraulického potrubí a hadic

  Servisní intervalPostup při údržbě
  Při každém použití nebo denně
 • Zkontrolujte hydraulické potrubí a hadice.
 • Denně kontrolujte, zda není hydraulické potrubí a hadice netěsné, zda není potrubí zalomené, montážní držáky a spoje uvolněné a zda nedošlo k opotřebení a narušení vlivem počasí a chemikálií. Před použitím stroje proveďte všechny nezbytné opravy.

  Specifikace hydraulické kapaliny

  Nádrž je z výroby naplněna vysoce kvalitní hydraulickou kapalinou. Zkontrolujte hladinu hydraulické kapaliny před prvním nastartováním motoru a poté každý den, viz Kontrola hladiny hydraulické kapaliny.

  Doporučená hydraulická kapalina: Toro PX Extended Life Hydraulic Fluid, k dispozici v 19litrových kbelících nebo 208litrových sudech.

  Note: Pokud ve stroji používáte doporučenou náhradní kapalinu, prodloužíte interval výměny kapaliny a filtru.

  Alternativní hydraulické kapaliny: Pokud kapalinu Toro PX Extended Life Hydraulic Fluid nemáte k dispozici, můžete použít jinou běžnou hydraulickou kapalinu na ropné bázi za předpokladu, že její specifikace spadají u všech materiálových vlastností do uvedeného rozsahu a že kapalina odpovídá průmyslovým normám. Nepoužívejte syntetickou kapalinu. Požádejte distributora maziv o doporučení vhodného výrobku.

  Note: Společnost Toro nepřebírá odpovědnost za žádné škody způsobené nevhodnými náhražkami, proto používejte jen produkty osvědčených výrobců, kteří si za svými doporučeními stojí.

  Vysoký index viskozity / hydraulická kapalina s ochranou proti opotřebení a nízkým bodem tuhnutí, ISO VG 46

  Materiálové vlastnosti: 
   Viskozita, ASTM D445cSt při 40 °C: 44 až 48
   Index viskozity ASTM D2270140 nebo vyšší
   Bod tání, ASTM D97-37 °C až -45 °C
   Oborové specifikace:Eaton Vickers 694 (I-286-S, M-2950-S/35VQ25 nebo M-2952-S)

  Note: Mnoho hydraulických kapalin je téměř čirých, takže zjišťování úniků může být obtížné. Pro hydraulickou kapalinu je k dispozici přísada s červeným barvivem v lahvičkách o objemu 20 ml. Lahvička dostačuje pro 15 až 22 l hydraulické kapaliny. Od autorizovaného prodejce Toro si opatřete díl s objednacím číslem 44-2500.

  Important: Toro Premium Synthetic Biodegradable Hydraulic Fluid je jediná syntetická biologicky rozložitelná hydraulická kapalina schválená společností Toro. Tato kapalina je kompatibilní s elastomery použitými v hydraulických soustavách společnosti Toro a je vhodná pro široké rozmezí teplot. Tato kapalina je kompatibilní s běžnými minerálními oleji, avšak z důvodu maximální biologické odbouratelnosti a výkonnosti je nutné z hydraulické soustavy důkladně vypláchnout běžnou kapalinu. Olej je k dispozici od autorizovaného prodejce společnosti Toro v 19litrových kbelících nebo 208litrových sudech.

  Kontrola hladiny hydraulické kapaliny

  Servisní intervalPostup při údržbě
  Při každém použití nebo denně
 • Zkontrolujte hladinu hydraulické kapaliny.
  1. Proveďte kroky uvedené v části Příprava na údržbu.

  2. Očistěte okolí plnicího hrdla a uzávěru nádrže hydraulické kapaliny a sejměte uzávěr (Obrázek 35).

   g280776
  3. Zkontrolujte hladinu hydraulické kapaliny.

   Hladina kapaliny musí sahat do 1/2 výšky sítka v plnicím hrdle (Obrázek 35).

  4. Pokud je hladina nízká, doplňte specifikovanou hydraulickou kapalinu do správné výše.

  5. Nasaďte uzávěr nádrže hydraulické kapaliny (Obrázek 35).

  Výměna hydraulického filtru

  Servisní intervalPostup při údržbě
  Po každých 800 hodinách provozu
 • Pokud nepoužíváte doporučenou hydraulickou kapalinu nebo jste již někdy nádrž naplnili alternativní kapalinou, vyměňte hydraulický filtr.
 • Po každých 1000 hodinách provozu
 • Pokud používáte doporučenou hydraulickou kapalinu, vyměňte hydraulický filtr.
  1. Proveďte kroky uvedené v části Příprava na údržbu.

  2. Očistěte okolí filtru a hydraulického potrubí, pod filtr umístěte vypouštěcí nádobu a filtr demontujte (Obrázek 36).

   g280778
  3. Namažte těsnění nového filtru specifikovanou hydraulickou kapalinou podle pokynů v části Specifikace hydraulické kapaliny.

  4. Očistěte montážní plochu filtru hydraulického rozdělovače (Obrázek 36).

  5. Našroubujte filtr na držák filtru tak, aby těsnění dosedlo na hydraulický rozdělovač, a potom jej utáhněte o polovinu otáčky.

  6. Vlečením stroje uveďte v činnost pohon hydraulického systému a zkontrolujte jeho těsnost.

  Výměna hydraulické kapaliny

  Servisní intervalPostup při údržbě
  Po každých 800 hodinách provozu
 • Pokud nepoužíváte doporučenou hydraulickou kapalinu nebo jste již někdy nádrž naplnili alternativní kapalinou, vyměňte hydraulickou kapalinu.
 • Po každých 2000 hodinách provozu
 • Pokud používáte doporučenou hydraulickou kapalinu, vyměňte hydraulickou kapalinu.
 • Objem nádrže hydraulické kapaliny: přibližně 9,5 l

  Important: Pokud dojde ke znečištění kapaliny, obraťte se na autorizovaného prodejce Toro, protože je třeba vypustit celý hydraulický systém. Znečištěná kapalina může mít ve srovnání s čistým olejem mléčnou nebo černou barvu.

  1. Proveďte kroky uvedené v části Příprava na údržbu.

  2. Pod hydraulický rozdělovač umístěte nádobu na zachycení oleje o objemu 9,5 l (Obrázek 37).

   g280774g280775
  3. Odpojte vratnou hadici od šroubení v hydraulickém rozdělovači a nechejte hydraulickou kapalinu zcela vytéct (Obrázek 37).

  4. Připojte a utáhněte vratnou hadici (Obrázek 37).

  5. Očistěte okolí plnicího hrdla a uzávěru nádrže hydraulické kapaliny a sejměte uzávěr, viz Obrázek 35 v části Kontrola hladiny hydraulické kapaliny.

  6. Doplňte přibližně 9,5 l specifikované hydraulické kapaliny, viz Specifikace hydraulické kapaliny.

   Important: Používejte pouze specifikované značky hydraulické kapaliny. Jiné kapaliny mohou způsobit poškození součástí hydraulického systému.

  7. Zkontrolujte hladinu kapaliny a doplňte ji v dostatečném množství, aby odpovídala hladině uvedené v části Kontrola hladiny hydraulické kapaliny.

   Important: Nádrž hydraulickou kapalinou nepřeplňujte.

  8. Namontujte uzávěr hydraulické nádrže; viz Obrázek 35 v části Kontrola hladiny hydraulické kapaliny.

  Údržba kartáče

  Kontrola polohy a opotřebení kartáče

  Servisní intervalPostup při údržbě
  Po každých 40 hodinách provozu
 • Zkontrolujte polohu a opotřebení kartáče.
 • Kartáč musí být v dostatečném kontaktu s pásem dopravníku, aby rozptyloval posypový materiál, ale neomezoval otáčení kartáče. Pro kontrolu nastavení lze mezi pás dopravníku a kartáč zasunout kousek tvrdého papíru.

  1. Chcete-li zkontrolovat nastavení, zasuňte mezi pás dopravníku a kartáč kousek tvrdého papíru.

  2. Zkontrolujte, zda je kartáč na obou stranách stejně vysoko.

  3. Zkontrolujte stav štětin kartáče.

   Pokud jsou štětiny příliš opotřebované, kartáč vyměňte. Pokud jsou štětiny opotřebované nerovnoměrně, vyměňte kartáč nebo upravte jeho polohu; viz Nastavení polohy kartáče.

  Nastavení polohy kartáče

  Note: Pokud používáte vlhký posypový materiál, může být nutné upravit polohu kartáče tak, aby štětiny vymetaly materiál mezi výstupky pásu dopravníku, ale nadměrně se nedotýkaly hladké části pásu.

  1. Povolte matice, které upevňují pouzdro ložiska (Obrázek 38) k pravé straně stroje.

   g012657
  2. Uvolněte matice, které upevňují motor kartáče (Obrázek 39) k levé straně stroje.

   g012658
  3. Zasuňte kartáč na místo na pravé straně a utáhněte matice.

  4. Zasuňte kartáč na místo na levé straně a utáhněte matice.

  5. Mezi kartáč a pás dopravníku zasuňte kousek tvrdého papíru.

   Kartáč musí být na obou stranách stejně vysoko.

  6. Pokud je poloha kartáče správná, utáhněte matice.

   Pokud není poloha kartáče správná, opakujte kroky 1 až 6.

  Čištění

  Mytí stroje

  • Stroj důkladně vyčistěte, zejména uvnitř násypky. Vyčistěte násypku a prostor pásu dopravníku od všech částeček písku.

  • Stroj myjte podle potřeby použitím samotné vody nebo mírného čisticího prostředku. Při mytí stroje můžete používat hadr.

  Important: Stroj nikdy nemyjte brakickou nebo recyklovanou vodou.

  Important: Stroj nikdy nemyjte pomocí vysokotlakého čisticího zařízení. Vysokotlaké čisticí zařízení může vážně poškodit elektroinstalaci stroje, uvolnit důležité štítky, případně spláchnout potřebnou vrstvu mazacího tuku z míst se zvýšeným třením. Vyvarujte se také nadměrného používání vody v okolí kabeláže a hydraulického rozdělovače.

  Uskladnění

  Bezpečnost při skladování

  • Před opuštěním místa obsluhy vypněte stroj, vyjměte klíč (dle výbavy) a počkejte, až se zastaví všechny pohybující se části. Před seřizováním, údržbou, čištěním nebo skladováním nechejte stroj vychladnout.

  • Neskladujte stroj nebo nádobu s palivem v blízkosti otevřeného ohně, zdroje jisker nebo tepla, například u ohřívače vody nebo jiného zařízení.

  Příprava stroje na uskladnění

  • Než stroj opustíte, odstavte jej na pevném rovném povrchu, zatáhněte parkovací brzdu, vypněte motor, vyjměte klíč a počkejte, až se zastaví všechny pohybující se součásti.

  • Pokud je namontován volitelný zvedák, otočte jej z vodorovné (jízdní) polohy do svislé polohy.

  • Topdresser důkladně vyčistěte, zejména uvnitř násypky. V násypce a prostoru pásu dopravníku nesmí zůstat žádné částice písku.

  • Všechny šrouby a matice utáhněte.

  • Promažte všechny maznice a ložiska. Přebytečné mazivo utřete.

  • V zájmu prodloužení životnosti pásu dopravníku musí být jednotka skladována tak, aby nebyla vystavena slunečním paprskům. Při skladování venku se doporučuje násypku zakrýt.

  • Zkontrolujte napnutí hnacího řetězu. V případě potřeby napnutí seřiďte.

  • Zkontrolujte napnutí pásu dopravníku. V případě potřeby napnutí seřiďte.

  • Pokud chcete topdresser po uskladnění znovu uvést do provozu, před naplněním násypky materiálem zkontrolujte, zda pás správně pracuje.

  Odstraňování závad

  ProblemPossible CauseCorrective Action
  Ovládací vodiče se obtížně připojují nebo odpojují.
  1. Hnací jednotka má špatný konektor.
  2. Přípojky pro zapínání/vypínání se spínají pomocí brzdového vedení.
  1. Další svazek zakoupíte u autorizovaného prodejce Toro.
  2. Opravte připojení.
  Topdresser lze s hnací jednotkou vléci jen s obtížemi.
  1. Netočí se motory/čerpadla kol.
  2. Je aktivován elektromagnetický ventil brzdového systému.
  3. Hydraulický olej je horký.
  1. Hydraulický rozvod je obrácený.
  2. Zkontrolujte zapojení.
  3. Situaci napravte.
  Ze stroje uniká hydraulická kapalina.
  1. Jsou uvolněná šroubení.
  2. Je uvolněný olejový filtr.
  3. Ve šroubení chybí O-kroužek.
  4. Nádrž hydraulické kapaliny je přeplněna kapalinou.
  1. Šroubení utáhněte.
  2. Olejový filtr utáhněte.
  3. Vložte chybějící O-kroužek.
  4. Z nádrže odčerpejte určité množství hydraulické kapaliny.
  Pás dopravníku a/nebo kartáč nefunguje.
  1. Kabeláž elektromagnetického ventilu nepřivádí napájení 12 V.
  2. Spínač ručního ovládání je opotřebovaný nebo poškozený.
  3. Hydromotory/čerpadla se netočí.
  4. Pás dopravníku prokluzuje.
  1. Zkontrolujte pojistku a elektrické přípoje.
  2. Ověřte si spojitost přes spínač a zkontrolujte diodu v elektrickém konektoru elektromagnetického ventilu.
  3. Zkontrolujte řetěz pohonu kol.
  4. Zkontrolujte napnutí pásu dopravníku.
  Pás dopravníku je špatně seřízen nebo se pohybuje mimo dráhu.
  1. Válce nemají stejnou osovou vzdálenost.
  2. Pás není správně napnut.
  3. Pojistné kroužky ložisek válce nejsou těsné.
  4. Žebro pásu není zarovnáno s drážkou ve válcích.
  1. Upravte vzdálenost mezi stranami.
  2. Ujistěte se, že pružiny jsou na každé straně stroje stejně stlačeny.
  3. Utáhněte pojistné kroužky ložisek.
  4. Vyrovnejte žebro pásu s drážkou ve válcích.

  Schémata

  Hydraulické schéma 138-5972

  g280721

  Elektrické schéma 100-7687

  g269551