Johdanto

Tämä ajettava vaakatasoleikkuri on tarkoitettu kotikäyttöön asuinalueille. Se on tarkoitettu pääasiassa viheralueiden ruohonleikkuuseen. Tuotteen käyttäminen muuhun kuin sen aiottuun käyttötarkoitukseen voi olla vaarallista käyttäjälle ja sivullisille.

Lue nämä tiedot huolellisesti, jotta oppisit käyttämään ja huoltamaan laitetta asianmukaisesti sekä välttämään tapaturmia ja tuotevaurioita. Olet itse vastuussa tuotteen asianmukaisesta ja turvallisesta käytöstä.

Käy osoitteessa www.Toro.com, jos tarvitset tuoteturvallisuuteen ja käyttökoulutukseen liittyviä materiaaleja, tietoja lisävarusteista tai lähimmästä jälleenmyyjästä tai haluat rekisteröidä tuotteesi.

Aina kun tarvitset huoltoa, alkuperäisiä Toro-varaosia tai lisätietoja, ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen tai Toron asiakaspalveluun. Ota tällöin tuotteen malli- ja sarjanumerot valmiiksi esiin. Kuva 1 näyttää laitteen malli ja sarjanumeron sijainnin. Kirjoita numerot annettuun tilaan.

Important: Skannaamalla sarjanumerokilvessä (jos varusteena) olevan QR-koodin mobiililaitteella saat tuotetietoja sekä takuu- ja varaosatietoja.

g345284

Kirjoita tuotteen malli- ja sarjanumerot alla olevaan tilaan:

Tässä käyttöoppaassa käytetään kahta termiä tietojen korostamiseksi. Tärkeää kiinnittää huomiota mekaanisiin erikoistietoihin ja Huomautus korostaa erityishuomion ansaitsevia yleistietoja.

Turvallisuusvaroitusmerkki (Kuva 2) näkyy sekä tässä käyttöoppaassa että koneessa. Se osoittaa tärkeitä turvallisuusilmoituksia, joiden ohjeita on noudatettava onnettomuuksien välttämiseksi. Tämän merkin yhteydessä näkyy sana Hengenvaara, Vaara tai Varoitus.

 • Hengenvaara: ilmaisee välittömästi vaarallisen tilanteen, joka jatkuessaan johtaa kuolemaan tai vakavaan loukkaantumiseen.

 • Vaara: ilmaisee mahdollisesti vaarallisen tilanteen, joka jatkuessaan voi johtaa kuolemaan tai vakavaan loukkaantumiseen.

 • Varoitus: ilmaisee mahdollisesti vaarallisen tilanteen, joka jatkuessaan saattaa johtaa vähäiseen tai lievään loukkaantumiseen.

sa-black

Turvaohjeet

Sähkötyökalun yleiset turvallisuusvaroitukset

Vaara

Lue kaikki tämän sähkötyökalun mukana toimitetut turvallisuusvaroitukset, ohjeet ja tekniset tiedot sekä katso kaikki kuvat.

Varoitusten ja ohjeiden laiminlyönti saattaa johtaa sähköiskuun, tulipaloon ja/tai vakavaan loukkaantumiseen.

Varoituksissa sähkötyökalulla tarkoitetaan hankkimaasi verkkovirralla toimivaa (johdollista) sähkötyökalua tai akkukäyttöistä (johdotonta) sähkötyökalua.

 1. Työskentelyalueen turvallisuus

  1. Pidä työskentelyalue siistinä ja hyvin valaistuna. Sotkuisilla tai pimeillä alueilla sattuu helposti onnettomuuksia.

  2. Älä käytä sähkötyökaluja räjähdysvaarallisissa tiloissa, kuten syttyvien nesteiden, kaasujen tai pölyn läheisyydessä.Sähkötyökalujen käytöstä syntyy kipinöitä, jotka voivat sytyttää pölyn tai kaasun.

  3. Pidä lapset ja sivulliset loitolla sähkötyökalua käytettäessä.Häiriötekijät voivat johtaa laitteen hallinnan menettämiseen.

 2. Sähköturvallisuus

  1. Sähkötyökalun pistotulppien on sovittava pistorasiaan. Älä koskaan muokkaa pistotulppaa mitenkään. Älä käytä mitään sovitintulppaa maadoitettujen sähkötyökalujen kanssa.Muuttamattomat pistotulpat ja niihin sopivat pistorasiat vähentävät sähköiskuvaaraa.

  2. Vältä kehon kosketusta maadoitettuihin pintoihin, kuten putkiin, lämpöpattereihin, liesiin ja jääkaappeihin.Sähköiskuvaara kasvaa, jos kehosi on maadoitettu.

  3. Älä altista sähkötyökaluja sateelle tai kosteille olosuhteille. Sähkötyökaluun pääsevä vesi lisää sähköiskuvaaraa.

  4. Virtajohtoa on käsiteltävä varovasti. Älä koskaan käytä johtoa sähkötyökalun kantamiseen, vetämiseen tai irrottamiseen pistorasiasta. Pidä johto loitolla kuumuudesta, öljystä, terävistä reunoista tai liikkuvista osista.Vaurioituneet tai sotkeutuneet johdot lisäävät sähköiskuvaaraa.

  5. Kun käytät sähkötyökalua ulkona, käytä ulkokäyttöön sopivaa jatkojohtoa.Ulkokäyttöön soveltuvan johdon käyttö vähentää sähköiskuvaaraa.

  6. Jos sähkötyökalun käyttöä kosteassa paikassa ei voida välttää, suojaa syöttö vikavirtasuojalla (RCD).RCD:n käyttö vähentää sähköiskuvaaraa.

 3. Henkilöturvallisuus

  1. Pysy valppaana, katso, mitä olet tekemässä, ja käytä maalaisjärkeä sähkötyökalun käytössä. Älä käytä sähkötyökalua väsyneenä tai huumaavien aineiden, alkoholin tai lääkkeiden vaikutuksen alaisena.Keskittymisen herpaantuminen sähkötyökalua käytettäessä voi johtaa vakavaan loukkaantumiseen.

  2. Käytä henkilönsuojaimia.Käytä silmäsuojaimia. Suojavarusteita, kuten pölynsuojanaamaria, luistamattomia turvajalkineita ja kuulosuojaimia, on käytettävä tilanteen mukaan oikealla tavalla, jotta henkilövahinkojen vaara pienenee.

  3. Estä tahaton käynnistys. Varmista, että virtakytkin on Pois-asennossa, ennen kuin laite kytketään virtalähteeseen ja/tai akkuyksikköön tai sitä nostetaan tai kannetaan. Sähkötyökalun kantaminen sormi virtakytkimellä tai virtalähteen kytkeminen sähkötyökaluun, jonka virtakytkin on päällä, altistaa onnettomuuksille.

  4. Irrota kaikenlaiset kiintoavaimet ennen sähkötyökalun käynnistämistä.Sähkötyökalun pyörivässä osassa kiinni oleva kiintoavain voi aiheuttaa loukkaantumisen.

  5. Älä kurota liikaa. Pysy aina tukevassa ja tasapainoisessa asennossa.Tämä parantaa sähkötyökalun hallintaa yllättävissä tilanteissa.

  6. Pukeudu asianmukaisesti. Älä käytä löysiä vaatteita tai riippuvia koruja. Pidä hiukset ja vaatteet etäällä liikkuvista osista.Löysät vaatteet, riippuvat korut tai pitkät hiukset voivat jäädä kiinni liikkuviin osiin.

  7. Jos pölynpoisto- ja keräystoimintojen kytkentää varten on laitteita, varmista, että ne on kytketty ja että niitä käytetään asianmukaisesti.Pölyn keräys voi ehkäistä pölystä johtuvia vaaratilanteita.

  8. Älä ole varomaton, vaikka työkalut olisivat tuttuja toistuvan käytön vuoksi. Noudata aina työkalujen turvallisuusperiaatteita.Huolimattomuus voi aiheuttaa vakavan loukkaantumisen sekunnin murto-osassa.

 4. Sähkötyökalun käyttö ja kunnossapito

  1. Älä käytä sähkötyökalua väkisin. Käytä tarkoitukseen sopivaa sähkötyökalua.Sopiva sähkötyökalu tekee työn paremmin ja turvallisemmin sillä käyttönopeudella, jolle se on suunniteltu.

  2. Älä käytä sähkötyökalua, jos virtakytkin ei kytke sitä päälle ja pois.Sähkötyökalut, joiden virtakytkin ei toimi oikein, ovat vaarallisia, ja ne täytyy korjata.

  3. Irrota sähkötyökalun virtajohto pistorasiasta ja/tai irrota akku (jos se on irrotettavissa) sähkötyökalusta ennen säätöjen tekemistä, tarvikkeiden vaihtamista tai sähkötyökalun varastoimista.Tällaiset ennaltaehkäisevät toimet vähentävät sähkötyökalun vahinkokäynnistyksen riskiä.

  4. Kun sähkötyökalua ei käytetä, säilytä sitä lasten ulottumattomissa, äläkä anna sitä sellaisten henkilöiden käyttöön, jotka eivät tunne työkalua tai näitä ohjeita.Sähkötyökalut ovat vaarallisia kouluttamattomien henkilöiden käsissä.

  5. Pidä sähkötyökalut ja tarvikkeet kunnossa. Tarkista, että liikkuvia osia ei ole kohdistettu väärin ja etteivät ne ole jumittuneet ja että osat ovat ehjiä. Tarkista myös kaikki muut seikat, jotka voivat vaikuttaa sähkötyökalun toimintaan. Jos sähkötyökalu on vaurioitunut, se on korjattava ennen käyttöä.Monet onnettomuudet johtuvat sähkötyökaluista, joita ei ole pidetty kunnossa.

  6. Pidä leikkuutyökalut terävinä ja puhtaina.Kunnossa pidetyt leikkuutyökalut, joiden leikkuusärmä on terävä, jumiutuvat harvemmin ja ovat helpompia hallita.

  7. Käytä sähkötyökalua, lisävarusteita, työkaluosia jne. näiden ohjeiden mukaan ja huomioi työskentelyolosuhteet ja suoritettavan työn tyyppi.Sähkötyökalun käyttö muihin kuin sille tarkoitettuihin töihin voi johtaa vaaratilanteisiin.

  8. Pidä kahvat ja tarttumapinnat kuivina, puhtaina, öljyttöminä ja rasvattomina.Työkalua ei voi käsitellä ja hallita turvallisesti odottamattomissa tilanteissa, jos sen kahvat ja tarttumapinnat ovat liukkaat.

 5. Akkukäyttöisen työkalun käyttö ja kunnossapito

  1. Lataa vain valmistajan ilmoittamalla laturilla.Tietylle akkuyksikölle suunniteltu laturi voi aiheuttaa tulipalon vaaran, jos sitä käytetään jonkin toisen akkuyksikön kanssa.

  2. Käytä sähkötyökaluja vain niille tarkoitettujen akkujen kanssa.Muiden akkujen käyttö voi aiheuttaa loukkaantumisen tai tulipalon vaaran.

  3. Kun akkuyksikkö ei ole käytössä, pidä se loitolla metalliesineistä, kuten paperiliittimistä, kolikoista, avaimista, nauloista, ruuveista tai muista pienistä metalliesineistä, jotka voivat johtaa sähköä akun napojen välillä.Oikosulku akun napojen välillä voi aiheuttaa palovammoja tai tulipalon.

  4. Jos akkua käsitellään väärin, siitä voi vuotaa nestettä. Vältä kosketusta. Jos vahingossa kosket akkunesteeseen, huuhtele vedellä.Jos nestettä menee silmään, hakeudu lisäksi lääkärin hoitoon. Akusta vuotava neste voi aiheuttaa ärsytystä tai palovammoja.

  5. Älä käytä vaurioitunutta tai muokattua akkuyksikköä tai työkalua. Vaurioituneet tai muokatut akut voivat toimia arvaamattomasti ja aiheuttaa tulipalon, räjähdyksen tai loukkaantumisvaaran.

  6. Älä altista akkuyksikköä tai työkalua tulelle tai liian kuumalle lämpötilalle. Altistuminen tulelle tai yli 130 °C:n lämpötilalle voi aiheuttaa räjähdyksen.

  7. Noudata kaikkia latausohjeita äläkä lataa akkuyksikköä tai työkalua lämpötiloissa, jotka ovat ohjeissa määritetyn lämpötila-alueen ulkopuolella.Lataaminen väärin tai ohjeissa määritetyn lämpötila-alueen ulkopuolella voi vaurioittaa akkua ja lisätä tulipalovaaraa.

 6. Huolto

  1. Huollata sähkötyökalu koulutetulla henkilöllä käyttäen vain alkuperäistä vastaavia varaosia.Näin varmistat, että sähkötyökalu pysyy turvallisena.

  2. Älä koskaan huolla vaurioitunutta akkuyksikköä. Vain valmistaja tai valtuutettu huoltoliike saa huoltaa akkuyksiköitä.

Ruohonleikkurin turvallisuusvaroitukset

 1. Älä käytä ruohonleikkuria huonoissa sääolosuhteissa, etenkään ukonilman aikana. Tämä vähentää salamaniskun riskiä.

 2. Tarkasta leikattava alue huolellisesti villieläinten varalta. Ruohonleikkuri voi vahingoittaa villieläimiä käytön aikana.

 3. Tarkasta huolellisesti leikattava alue ja poista kaikki kivet, kepit, johdot, luut ja muut esineet. Sinkoutuvat esineet voivat aiheuttaa henkilövahinkoja.

 4. Tarkasta aina ennen ruohonleikkurin käyttöä silmämääräisesti, että terä ja teräkokoonpano eivät ole kuluneet tai vaurioituneet. Kuluneet tai vaurioituneet osat lisäävät loukkaantumisriskiä.

 5. Pidä suojukset paikoillaan. Suojusten on oltava toimintakunnossa ja asianmukaisesti asennettu. Jos suojus on löystynyt, vaurioitunut tai ei toimi oikein, seurauksena voi olla henkilövahinko.

 6. Pidä jäähdytysilmakanavat puhtaana roskista. Tukkeutuneista ilmanottoaukoista ja roskista voi seurata ylikuumeneminen tai tulipalovaara.

 7. Älä käytä ruohonleikkuria jyrkillä rinteillä. Tämä vähentää riskiä hallinnan menetyksestä, luistamisesta ja kaatumisesta, mitkä voivat johtaa henkilövahinkoihin.

 8. Käytä ruohonleikkuria käyttäessäsi pitkälahkeisia housuja. Paljas iho lisää sinkoutuneiden esineiden aiheuttaman loukkaantumisen todennäköisyyttä.

 9. Leikkaa rinteessä aina ylös- tai alaspäin – ei koskaan poikittain. Ole erittäin varovainen vaihtaessasi suuntaa rinteillä. Tämä vähentää riskiä hallinnan menetyksestä, luistamisesta ja kaatumisesta, mitkä voivat johtaa henkilövahinkoihin.

 10. Älä kosketa teriä tai muita vaarallisia osia, kun ne vielä liikkuvat. Tämä vähentää liikkuvien osien aiheuttaman loukkaantumisen riskiä.

 11. Ennen kuin poistat jumittunutta materiaalia tai puhdistat ruohonleikkurin, kytke kaikki virtakytkimet pois päältä ja irrota virta-avain. Ruohonleikkurin odottamaton toiminta voi johtaa vakavaan henkilövahinkoon.

 12. Jos kone törmää esteeseen tai alkaa täristä, sammuta ruohonleikkuri välittömästi, irrota virta-avain (jos varusteena) ja odota, kunnes kaikki liikkuvat osat ovat pysähtyneet, ja tarkista kone vasta sitten vaurioiden varalta. Suorita tarvittavat korjaukset ennen koneen käytön jatkamista.

 13. Vähennä tulipalon vaaraa poistamalla ennen ruohonleikkurin varastointia ruoho ja roskat leikkuuyksiköstä, käyttöyksiköistä, ruohonkerääjästä ja moottorista.

 14. Optimaalinen suorituskyky varmistetaan käyttämällä vain aitoja Toro-varaosia ja -lisävarusteita. Muiden valmistajien varaosat ja lisävarusteet voivat osoittautua vaarallisiksi, ja niiden käyttö voi johtaa tuotteen takuun raukeamiseen.

 15. Vaihda kuluneet tai vaurioituneet terät ja pultit sarjoissa, jotta tasapaino säilyy.

 16. Ole varovainen käsitellessäsi moniteräisiä koneita, sillä yhden terän kääntäminen saattaa kääntää myös muita teriä.

 17. Älä laita käsiä tai jalkoja koneen liikkuvien osien lähelle.

 18. Sammuta ruohonleikkuri, irrota virta-avain ja odota, että kaikki liikkuvat osat ovat pysähtyneet, ennen kuin poistut kuljettajan paikalta. Anna koneen jäähtyä ennen säätöä, huoltoa, puhdistusta tai varastointia.

 19. Vältä leikkuuta sateella tai ruohon ollessa märkää. Muutoin sähköiskuvaara voi kasvaa.

Toron lisäturvaohjeet

Yleinen turvallisuus

Tämä tuote voi katkaista jalan tai käden sekä singota esineitä. Noudata aina kaikkia turvallisuusohjeita, jotta vakavilta loukkaantumisilta vältytään.

 • Älä anna lasten tai kouluttamattomien henkilöiden käyttää tai huoltaa konetta. Anna vain vastuullisten, koulutettujen, ohjeisiin perehtyneiden ja fyysisesti konetta käyttämään kykenevien henkilöiden käyttää tai huoltaa konetta. Paikalliset säännökset saattavat asettaa rajoituksia käyttäjän iälle.

 • Älä käytä konetta äkkijyrkkien kohtien, ojien, vallien, vesiesteiden tai muiden vaarakohtien lähellä. Älä aja koneella rinteillä, joiden kaltevuus on yli 12 astetta.

Turvallisuus ennen käyttöä

 • Tutustu laitteen turvallisen käytön ohjeisiin, ohjauslaitteisiin ja turvamerkintöihin.

 • Tarkista, että käyttäjän pitokytkimet, turvakytkimet ja suojukset ovat paikoillaan ja toimivat oikein. Älä käytä konetta, mikäli ne eivät toimi kunnolla.

 • Tarkista ennen leikkaamista, että koneen leikkuukokoonpanot toimivat oikein.

 • Tutki maasto, jotta voit arvioida, mitä tarvikkeita sekä lisälaitteita ja -varusteita koneen turvallinen käyttö edellyttää.

 • Älä kuljeta koneessa matkustajia.

Turvallisuus käytön aikana

 • Omistaja ja käyttäjä voivat estää loukkaantumisia tai omaisuusvahinkoja aiheuttavat tapaturmat ja ovat siksi vastuussa niistä.

 • Pidä kädet ja jalat etäällä leikkuuyksiköistä. Pysy etäällä heittoaukosta.

 • Älä leikkaa ruohoa, kun heittokanavan suuntain on ylhäällä, irti tai muuten epätavallisessa asennossa, ellei ruohonleikkuriin ole asennettu toimivaa ruohonkeräysjärjestelmää tai levityssarjaa.

 • Katso alas ja taakse aina ennen kuin konetta liikutetaan taaksepäin.

 • Ole erityisen varovainen lähestyessäsi kulmia, joissa on huono näkyvyys, pensaita, puita tai muita esteitä, jotka voivat haitata näkyvyyttä.

 • Pysäytä terät, jos et leikkaa ruohoa.

 • Hidasta ja ole varovainen kääntyessäsi koneella ja ylittäessäsi teitä ja jalkakäytäviä. Anna muille aina etuajo-oikeus.

 • Tee seuraavat toimet ennen käyttäjän paikalta poistumista:

  • Pysäköi kone tasaiselle alustalle.

  • Vapauta voimanulosotto.

  • Kytke seisontajarru.

  • Sammuta moottori ja irrota virta-avain.

  • Odota, kunnes kaikki liikkuvat osat ovat pysähtyneet.

 • Älä jätä käynnissä olevaa konetta ilman valvontaa.

 • Ota huomioon ruohonleikkurin heittosuunta ja suuntaa leikkuujäte muista poispäin. Vältä leikkuujätteen linkoamista seinää tai muuta estettä kohti, sillä se voi kimmota takaisin sinua kohti.

 • Pysäytä terät, hidasta konetta ja noudata varovaisuutta, kun ylität muita pintoja kuin ruohoa tai kun kuljetat konetta työskentelyalueelle ja pois siltä.

 • Lapset ovat usein kiinnostuneita koneesta ja ruohon leikkaamisesta. Älä koskaan oleta, että lapset pysyvät siellä, missä näit heidät viimeksi.

 • Pidä lapset poissa koneen työskentelyalueelta ja aikuisen (muun kuin koneen käyttäjän) valvonnan alaisena.

 • Ole tarkkaavainen ja sammuta kone heti, jos lapsia tulee koneen työskentelyalueelle.

 • Ennen kuin peruutat koneella tai teet käännöstä, katso alas ja ympärillesi pienten lasten varalta.

 • Älä kuljeta lapsia koneessa edes silloin, kun terät eivät liiku. Lapset voivat pudota ja loukkaantua vakavasti tai estää koneen turvallisen käytön. Aiemmin koneen kyydissä olleet lapset saattavat tulla työskentelyalueelle varoittamatta ja jäädä liikkuvan tai peruuttavan koneen alle.

 • Ole erityisen varovainen käyttäessäsi lisälaitteita. Ne voivat vaikuttaa koneen vakauteen.

 • Älä yritä tasapainottaa konetta laskemalla jalkasi maahan.

Turvallisuus rinteissä

 • Rinteissä on huomattava koneen hallinnan menettämisen ja kaatumisen vaara. Tällaiset onnettomuudet voivat aiheuttaa vakavan tapaturman tai kuoleman. Käyttäjä on vastuussa turvallisesta käytöstä rinteissä. Koneen käyttö rinteissä edellyttää erityistä huolellisuutta. Suorita seuraavat toimenpiteet ennen koneen käyttöä rinteessä:

  • Lue ja sisäistä käyttöoppaassa ja koneessa olevat rinnekäytön ohjeet.

  • Määritä alueen likimääräinen rinnekulma kulman osoittimella.

  • Älä koskaan käytä ruohonleikkuria rinteissä, joiden kaltevuus on yli 12 astetta.

  • Arvioi leikkuupaikan olosuhteet ja määritä niiden perusteella, onko rinne turvallinen koneen käyttöön. Tee arviointi huolellisesti ja harkiten. Maaston muutokset, kuten kosteus, saattavat vaikuttaa nopeasti koneen toimintaan rinteessä.

 • Tunnista vaarat rinteen juurella. Älä käytä konetta pudotusten, ojien, vallien, vesiesteiden tai muiden vaarojen lähellä. Kone voi kaatua yllättäen, jos pyörä menee reunan yli tai jos reuna sortuu. Pidä kone turvallisen etäisyyden (kahden koneen leveyden) päässä vaara-alueista. Leikkaa tällaisten alueiden ruoho työnnettävällä koneella tai käsikäyttöisellä trimmerillä.

  g231393
 • Aja rinteet ylös ja alas, ei poikittain. Noudata erittäin suurta varovaisuutta vaihtaessasi suuntaa rinteillä.

 • Vältä koneen käynnistämistä, pysäyttämistä tai kääntämistä rinteissä. Vältä nopeuden tai suunnan äkillistä muuttamista. Käänny hitaasti ja vähän kerrallaan.

 • Jos kone pysähtyy ylämäkeen, pysäytä terät ja peruuta hitaasti alaspäin.

 • Älä käytä konetta olosuhteissa, joissa pito, ohjaus tai vakaus ovat kyseenalaisia. Huomaa, että koneen käyttö märässä ruohossa, poikittain rinteissä tai alamäessä saattaa johtaa koneen pidon menettämiseen. Pidon menetys vetopyörissä saattaa aiheuttaa luisumisen ja jarrujen ja ohjauksen hallinnan menetyksen. Kone voi luisua, vaikka vetopyörät on pysäytetty.

 • Poista tai merkitse esteet, kuten ojat, kuopat, urat, töyssyt, kivet tai muut piilevät vaarat. Korkea ruoho voi peittää esteet. Maaston epätasaisuudet voivat kaataa koneen.

 • Jos mahdollista, pidä leikkuupöytä laskettuna alas rinteissä käytön aikana. Leikkuupöydän nostaminen rinteissä käytön aikana voi heikentää koneen vakautta.

Turvallisuus käytön jälkeen

Irrota avain ennen koneen varastointia tai kuljetusta.

Akun ja laturin turvallisuus

Yleistä

 • Käytä akkujen lataamiseen vain mukana toimitettua virtajohtoa.

 • Tarkista maassasi käytettävä jännite ennen laturin käyttöä.

 • Muualla kuin Yhdysvalloissa on tarvittaessa käytettävä oikeaa pistorasiasovitinta.

 • Älä lataa konetta sateessa tai märissä olosuhteissa.

 • Muun kuin Toron suositteleman tai myymän lisävarusteen käyttö voi aiheuttaa tapaturman, palovaaran tai sähköiskun.

 • Akun räjähdysvaaraa voi vähentää noudattamalla näitä ohjeita ja akkulaturin läheisyydessä käytettävien laitteiden ohjeita.

 • Älä avaa akkuja.

 • Jos akku vuotaa, vältä kosketusta nesteeseen. Jos vahingossa joudut kosketuksiin nesteen kanssa, huuhtele vedellä ja hakeudu lääkärin hoitoon. Akusta vuotava neste voi aiheuttaa ärsytystä tai palovammoja.

 • Ota yhteys valtuutettuun Toro-jälleenmyyjään akun huoltamista tai vaihtamista varten.

Koulutus

Älä anna lasten tai kouluttamattomien henkilöiden käyttää tai ladata laitetta. Paikalliset säännökset saattavat asettaa rajoituksia käyttäjän iälle. Omistaja vastaa käyttäjien ja mekaanikkojen koulutuksesta.

Valmistelut

 • Pidä sivulliset ja lapset loitolla latauksen aikana.

 • Ennen latauksen aloittamista sammuta kone ja odota, kunnes se on kokonaan sammunut. Jos näin ei tehdä, saattaa syntyä valokaari.

 • Lue kaikki latauksen varotoimet ja noudata niitä.

 • Käytä vain Toron hyväksymää virtajohtoa.

Käyttö

 • Lue latausohjeet huolellisesti ennen akkujen lataamista. Muista myös seuraavat varotoimet akkujen latauksen aikana:

  • Sammuta kone ennen laturin kytkemistä virtalähteeseen.

  • Käytä akkujen lataamiseen vain laitteen mukana toimitettua akkulaturia.

  • Lataa akku avoimessa tilassa, jossa on hyvä ilmanvaihto, kaukana kipinöistä ja avotulesta. Irrota laturin virtajohto ennen kuin kytket laturin akkuun tai irrotat sen akusta. Käytä suojavaatetusta ja eristettyjä työkaluja.

  • Älä lataa vaurioitunutta tai jäätynyttä akkua.

  • Irrota virtajohto pistorasiasta aina ennen kuin irrotat sen laitteen latausliittimestä, jotta ei synny kipinöitä.

  • Jos akku kuumenee latauksen aikana tai jos siitä alkaa vuotaa suuria määriä kaasuja tai akkunestettä, irrota laturin virtajohto välittömästi pistorasiasta. Toimita laite valtuutettuun huoltoliikkeeseen ennen kuin käytät sitä uudelleen.

 • Virtajohtoa on käsiteltävä varovasti: älä irrota laturia pistorasiasta vetämällä johdosta. Suojaa johto kuumuudelta, öljyltä ja teräviltä kulmilta.

 • Kytke laturi suoraan maadoitettuun pistorasiaan. Älä lataa maadoittamattomasta pistorasiasta, vaikka käyttäisit sovitinta.

 • Älä muuta laitteen mukana toimitettua virtajohtoa tai pistotulppaa.

 • Käytä sopivaa jatkojohtoa.

 • Jos virtalähteen johto vaurioituu, kun se on kytketty pistorasiaan, irrota johto pistorasiasta ja hanki uusi johto valtuutetulta Toro-jälleenmyyjältä.

 • Irrota laturi pistorasiasta, kun laturia ei käytetä, ennen kuin laturia siirretään ja ennen kuin laturi huolletaan.

Kunnossapito ja varastointi

 • Vähennä sähköiskuvaaraa irrottamalla virtajohto pistorasiasta ennen huoltoa tai puhdistusta.

 • Älä lataa akkuja koneen huollon aikana.

 • Kun irrotat tai asennat akkuja, älä anna akun napojen koskettaa laitteen metalliosia.

 • Pidä akun pidikkeet aina paikoillaan akkujen suojaamiseksi ja kiinnittämiseksi.

 • Jos laturi tai virtajohto on vaurioitunut, älä käytä sitä. Toimita se valtuutetulle Toro-jälleenmyyjälle.

 • Palovaara pienenee, kun akut ja moottoritila pidetään puhtaana liiallisesta rasvasta sekä ruohosta, lehdistä ja liasta.

 • Älä lataa, jos johto tai pistotulppa on vaurioitunut. Vaihda vaurioitunut johto tai pistotulppa heti.

 • Pidä turva- ja käyttöohjemerkinnät hyvässä kunnossa ja vaihda ne tarvittaessa.

 • Säilytä konetta sisätiloissa kuivassa ja turvallisessa paikassa asiattomien henkilöiden ulottumattomissa.

Turvallisuus huollon aikana

 • Jos jätät avaimen virtalukkoon, joku voi vahingossa käynnistää koneen ja vahingoittaa vakavasti lähellä olijoita. Irrota avain virtalukosta ennen huoltoa.

 • Suorita seuraavat toimenpiteet ennen käyttäjän paikalta poistumista:

  • Pysäköi kone tasaiselle alustalle.

  • Vapauta käytöt.

  • Kytke seisontajarru.

  • Sammuta moottori ja irrota virta-avain.

  • Anna koneen osien jäähtyä ennen huollon suorittamista.

 • Älä anna tehtävään kouluttamattomien henkilöiden huoltaa konetta.

 • Vapauta paine varovasti osista, joihin on varastoitunut energiaa.

 • Tarkista seisontajarrun toiminta säännöllisesti. Säädä ja huolla sitä tarvittaessa.

 • Älä koskaan peukaloi turvalaitteita. Tarkista säännöllisesti, että ne toimivat asianmukaisesti.

 • Älä tue konetta hydraulisen tai mekaanisen tunkin varaan. Kun kone nostetaan, tue se alustapukeilla.

 • Pidä kaikki osat hyvässä kunnossa ja kaikki kiinnitysosat tiukalla, erityisesti terien kiinnikkeet. Vaihda kaikki kuluneet tai vaurioituneet tarrat.

 • Irrota akun kytkennät ennen kuin korjaat konetta. Irrota ensin miinusnavan akkukenkä ja vasta sitten plusnavan akkukenkä. Kytke ensin plusnavan akkukenkä ja vasta sitten miinusnavan akkukenkä.

 • Terät on tarkistettava säännöllisesti kulumisen ja vaurioiden varalta.

 • Ole varovainen, kun tarkastat teriä. Kiedo terien ympärille esimerkiksi kangas tai käytä käsineitä ja noudata varovaisuutta teriä huoltaessasi. Terät saa ainoastaan vaihtaa tai teroittaa. Niitä ei saa suoristaa eikä hitsata.

Turvallisuus varastoinnin aikana

 • Sammuta kone, irrota avain ja odota, että kaikki liikkuvat osat ovat pysähtyneet, ennen kuin poistut kuljettajan paikalta. Anna koneen jäähtyä ennen säätöä, huoltoa, puhdistusta tai varastointia.

 • Älä säilytä konetta tilassa, jossa on avotuli, kipinöitä tai varmistusliekki (esimerkiksi vedenlämmitin tai muu vastaava laite).

Säilytä kaikki varoitukset ja ohjeet myöhempää tarvetta varten.

Kaltevuuskaavio

g011841

Turva- ja ohjetarrat

Graphic

Turva- ja ohjetarrat on sijoitettu hyvin näkyville paikoille mahdollisten vaara-alueiden lähettyville. Korvaa vioittuneet tai kadonneet tarrat uusilla.

decal134-6026
decal134-6029
decal134-6032
decal134-6033
decal134-6069
decal134-6070
decal134-6027
decal134-6028
decal134-6900

Käyttöönotto

Akkukaapelin kytkentä

 1. Kallista istuin eteen.

 2. Irrota takasuojus, jotta pääset käsiksi akkuihin. Katso kohta Akkuihin pääsy.

 3. Kytke kaksi kaapelia.

  g343324
 4. Varmista, että kaikki johdot on kytketty kunnolla.

 5. Asenna yläsuojus ja kiinnitä se neljällä ruuvilla.

 6. Laske istuin alas.

Akkujen lataus

Laitteen yleiskatsaus

g340907

Tutustu kaikkiin ohjauslaitteisiin, ennen kuin käynnistät koneen ja käytät konetta.

Ohjauspaneeli

g340906

Avainkytkin

Avainkytkimessä on kaksi asentoa: KäYNNISSä ja PYSäYTYS. Käynnistä tai sammuta kone virta-avaimella.

Teräkytkin (voimanulosotto)

Teräkytkin, joka on merkitty voimanulosoton (PTO) kuvakkeella, kytkee ja vapauttaa voimansiirron leikkuuteriin.

Jarrupoljin

Jarrupolkimella voidaan pysäyttää kone tai hidastaa sen vauhtia.

Seisontajarruvipu

Aina kun sammutat koneen, kytke seisontajarru, jotta kone ei pääse liikkumaan vahingossa.

 • Seisontajarru kytketään vetämällä seisontajarruvipua ylös.

  g341485
 • Seisontajarru vapautetaan painamalla seisontajarruvivun painiketta ja sitten työntämällä vipua eteenpäin.

Ajopoljin

Kuljettaja voi vaihdella koneen ajonopeutta ajopolkimella. Mitä pidemmälle poljinta painetaan, sitä nopeammin kone liikkuu.

Käyttötilan kytkin

Käyttötilan kytkimessä on kolme asentoa: ETEENPäIN, VAPAA ja PERUUTUS. Ennen leikkuuterien käynnistämistä käyttötilan kytkimen on oltava ETEENPäIN-asennossa.

Note: Äänimerkki kuuluu, kun käyttötilan kytkin on PERUUTUS-asennossa. Peruutusvaihteella kone liikkuu puolella eteenpäin ajon nopeudesta.

Peruutusvaihteella leikkauksen (

Kun konetta ajetaan peruuttaen, käytä leikkuuteriä peruutusvaihteella leikkauksen (RMO) painikkeella.

Kytke peruutusvaihteella leikkauksen tila seuraavilla tavoilla:

 • Ennen terien kytkentää

  • Paina peruutusvaihteella leikkauksen painiketta, kytke leikkuuterät ja siirrä käyttötilan kytkin sitten PERUUTUS-asentoon.

  • Kytke leikkuuterät, paina peruutusvaihteella leikkauksen painiketta ja siirrä käyttötilan kytkin sitten PERUUTUS-asentoon.

 • Leikattaessa eteenpäin

  • Paina peruutusvaihteella leikkauksen painiketta ja siirrä käyttötilan kytkin sitten PERUUTUS-asentoon.

  • Siirrä käyttötilan kytkin PERUUTUS-asentoon, vapauta leikkuuterät, paina peruutusvaihteella leikkauksen painiketta ja kytke sitten leikkuuterät.

Vakionopeussäätimen (

Vakionopeussäätimellä (CCO) voit pitää ajonopeutta yllä pitämättä jalkaa polkimella.

Paina ajopoljinta haluttuun nopeuteen, pidä vakionopeussäädintä painettuna noin kolmen sekunnin ajan ja vapauta sitten jalkasi polkimelta.

Vapauta vakionopeussäädin painamalla ajopoljinta tai jarrupoljinta.

Akun varauksen ilmaisin

Akun varauksen ilmaisin näyttää akkujen jäljellä olevan varauksen. Kun akut on ladattu täyteen, ilmaisimen kymmenen palkkia syttyvät, ja varauksen vähentyessä palkkeja häviää. Kun akun varaus on alhainen, merkkivalot ovat punaisia ja leikkuuterät vapautuvat automaattisesti. Kun näin käy, lataa akut.

Note: Akun varauksen ilmaisin näkyy vain, kun käyttäjä istuu käyttäjän istuimella.

Leikkuukorkeusvipu

Leikkuukorkeusvivun avulla leikkuupöytää voidaan laskea ja nostaa istualtaan. Vivun siirtäminen kuljettajaa kohti nostaa leikkuupöydän maasta, ja vivun siirtäminen poispäin kuljettajasta laskee leikkuupöydän maahan. Säädä leikkuukorkeutta vain koneen ollessa paikallaan.

Note: Ominaisuuksia ja rakennetta voidaan muuttaa ilmoittamatta.

Leikkuuleveys76 cm
Leveys ilman suuntainta80 cm
Pituus148 cm
Paino188 kg
Korkeus106 cm
Latauksen kesto11 tuntia

Lisätarvikkeet/lisävarusteet

Koneeseen on saatavana valikoima Toron hyväksymiä lisälaitteita ja -varusteita, joiden avulla voidaan parantaa ja laajentaa sen ominaisuuksia. Ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen tai valtuutettuun Toro-jälleenmyyjään tai siirry osoitteeseen www.Toro.com, jossa on luettelo hyväksytyistä lisälaitteista ja -varusteista.

Käytä vain aitoja Toro-varaosia ja -lisävarusteita, jotta kone toimisi parhaalla mahdollisella tavalla ja sen turvasertifiointi pysyisi voimassa. Muiden valmistajien varaosat ja lisävarusteet voivat osoittautua vaarallisiksi, ja niiden käyttö voi johtaa tuotteen takuun raukeamiseen.

Käyttö

Note: Koneen vasen ja oikea puoli määritellään normaalista käyttöasennosta käsin.

Ennen käyttöä

Päivittäisen huollon suorittaminen

Suorita kohdan osassa ”Ennen jokaista käyttökertaa tai päivittäin” mainitut toimet ennen koneen käynnistystä päivittäin.

Turvajärjestelmän käyttö

Vaara

Jos turvakytkimet ovat irronneet tai vaurioituneet, kone saattaa toimia odottamattomalla tavalla ja aiheuttaa henkilövahinkoja.

 • Älä kajoa turvakytkimiin.

 • Tarkista turvakytkimien toimivuus päivittäin ja vaihda mahdolliset vaurioituneet kytkimet ennen koneen käyttämistä.

Tietoa turvajärjestelmästä

Turvajärjestelmä huolehtii siitä, että kone käynnistyy vain, kun:

 • teräkytkin (voimanulosotto) on vapautettu

 • Seisontajarru on vapautettuna.

 • Istut käyttäjän istuimella.

 • Käyttötilan kytkin on ETEENPäIN- tai VAPAA-asennossa.

Turvajärjestelmä huolehtii myös siitä, että leikkuuterät eivät kytkeydy ennen kuin käyttötilan kytkin on ETEENPäIN-asennossa.

Turvajärjestelmän testaus

HuoltoväliHuoltotoimenpide
Aina ennen käyttöä tai päivittäin
 • Tarkista turvajärjestelmän toiminta.
 • Tarkista turvajärjestelmän toimivuus aina ennen koneen käyttöä. Jos turvajärjestelmä ei toimi alla kuvatulla tavalla, se on välittömästi korjautettava valtuutetussa huoltoliikkeessä.

  1. Istu istuimella, kytke seisontajarru, siirrä käyttötilan kytkin ETEENPäIN-asentoon ja siirrä teräkytkin POIS-asentoon. Käännä virta-avain KäYNNISSä-asentoon. Kone antaa yhden äänimerkin. Paina ajopoljinta. Kone ei saa liikkua eteenpäin. Käännä virta-avainPYSäYTYS-asentoon.

  2. Istu istuimella, vapauta seisontajarru, siirrä käyttötilan kytkin ETEENPäIN-asentoon ja siirrä teräkytkin PääLLä-asentoon. Käännä virta-avain KäYNNISSä-asentoon. Kone antaa viisi äänimerkkiä. Paina ajopoljinta. Kone ei saa liikkua eteenpäin. Käännä virta-avainPYSäYTYS-asentoon.

  3. Istu istuimella, vapauta seisontajarru, siirrä käyttötilan kytkin PERUUTUS-asentoon ja siirrä teräkytkin POIS-asentoon. Käännä virta-avain KäYNNISSä-asentoon. Kone antaa yhden äänimerkin. Paina ajopoljinta. Kone ei saa liikkua eteenpäin. Käännä virta-avainPYSäYTYS-asentoon.

  4. Istu istuimella, vapauta seisontajarru, siirrä käyttötilan kytkin VAPAA-asentoon ja siirrä teräkytkin POIS-asentoon. Käännä virta-avain KäYNNISSä-asentoon. Kone antaa yhden äänimerkin. Siirrä käyttötilan kytkin ETEENPäIN-asentoon. Paina ajopoljinta. Koneen pitäisi liikkua eteenpäin. Ajaessasi eteenpäin nouse hieman istuimelta. Koneen pitäisi lopettaa liikkuminen ja antaa viisi äänimerkkiä. Käännä virta-avainPYSäYTYS-asentoon.

  5. Istu istuimella, vapauta seisontajarru, siirrä käyttötilan kytkin VAPAA-asentoon ja siirrä teräkytkin POIS-asentoon. Käännä virta-avain KäYNNISSä-asentoon. Kone antaa yhden äänimerkin. Kytke leikkuuterät ja nouse hieman istuimelta. Leikkuuterien pitäisi vapautua ja koneesta kuulua viisi äänimerkkiä. Käännä virta-avainPYSäYTYS-asentoon.

  6. Istu istuimella, vapauta seisontajarru, siirrä käyttötilan kytkin VAPAA-asentoon ja siirrä teräkytkin POIS-asentoon. Käännä virta-avain KäYNNISSä-asentoon. Kone antaa yhden äänimerkin. Siirrä käyttötilan kytkin ETEENPäIN-asentoon ja kytke leikkuuterät. Siirrä käyttötilan kytkin PERUUTUS-asentoon. Leikkuuterien pitäisi vapautua. Käännä virta-avainPYSäYTYS-asentoon.

  Istuimen säätö

  Istuin siirtyy eteen- ja taaksepäin. Säädä istuin siten, että pystyt ohjaamaan konetta parhaiten ja asentosi on mahdollisimman mukava.

  g341496

  Leikkurin muuntaminen sivulle poistavaksi tai levittäväksi

  Hengenvaara

  Ellei suuntainta, poistolevyä tai ruohonkerääjää ole asennettu, liikkuvat terät ja ilmaan sinkoutuvat roskat saattavat vahingoittaa käyttäjää tai sivullisia. Teräkosketus tai ulossinkoutuva jäte voi aiheuttaa loukkaantumisen tai kuoleman.

  • Älä koskaan irrota suuntainta leikkuupöydästä, sillä se ohjaa materiaalin nurmea kohti. Jos suuntain vaurioituu, vaihda se heti.

  • Älä koskaan pane käsiä tai jalkoja leikkurin leikkuupöydän alle.

  • Kytke voimanulosotto (teräkytkin, voimanulosotto) POIS-asentoon, käännä avain PYSäYTYS-asentoon ja irrota avain aina ennen poistoalueen tai leikkuuterien puhdistusta.

  • Varmista, että suuntain on ala-asennossa.

  1. Pysäköi kone tasaiselle alustalle, vapauta teräkytkin ja kytke seisontajarru.

  2. Sammuta moottori ja irrota virta-avain.

  3. Muunna leikkuupöytä sivulle poistavaksi tai levittäväksi.

   • Muunna leikkuupöytä sivulle poistavaksi seuraavasti:

    1. Avaa levityksen suojus painamalla sen vipua.

     g341499
    2. Asenna heittokanavan suuntain suojuksen alle niin, että suuntain on kiinnitetty levityksen suojuksen tapeilla.

    g341498
   • Muunna leikkuupöytä levittäväksi poistamalla suuntain ja sulkemalla levityksen suojus.

    Note: Suojus lukittuu automaattisesti, kun se suljetaan kokonaan.

  Käytön aikana

  Koneen käynnistys

  1. Istu käyttäjän istuimelle.

  2. Vapauta seisontajarru.

  3. Varmista, että teräkytkin (voimanulosotto) on vapautettu.

  4. Siirrä käyttötilan kytkin VAPAA-asentoon.

  5. Käännä virta-avain KäYNNISSä-asentoon.

  Koneella ajo

  Note: Noudata varovaisuutta peruutettaessa ja käännyttäessä.

  1. Vapauta seisontajarru.

  2. Siirrä käyttötilan kytkin ETEENPäIN- tai PERUUTUS-asentoon.

  3. Aseta jalka ajopolkimelle. Kun haluat liikkua eteenpäin, paina sitä hitaasti.

   Note: Mitä pidemmälle poljinta painetaan, sitä nopeammin kone liikkuu.

  4. Pysäytä kone tai hidasta sen vauhtia vapauttamalla ajopoljin ja painamalla jarrupoljinta hitaasti.

   Note: Pysäytä kone ennen suunnan vaihtamista eteen- tai taaksepäin.

  Koneen sammutus

  1. Pysäköi kone tasaiselle alustalle.

  2. Vapauta leikkuuterät.

  3. Kytke seisontajarru.

  4. Käännä avainkytkin PYSäYTYS-asentoon ja irrota avain.

  Ruohonleikkurin teräkytkimen (voimanulosotto) käyttö

  Teräkytkin (voimanulosotto) käynnistää ja pysäyttää leikkuuterät.

  Teräkytkimen (voimanulosotto) kytkentä

  Varmista ennen leikkuuterien käynnistämistä, että käyttötilan kytkin on ETEENPäIN-asennossa. Katso peruutusvaihteella leikkausta koskevat ohjeet kohdasta Peruutusvaihteella leikkauksen (RMO, Reverse-Mowing Operation) painike.

  g008945

  Teräkytkimen (voimanulosotto) vapautus

  Note: Leikkuuterät vapautuvat automaattisesti, kun konetta käytetään peruutusvaihteella (kun ei paineta peruutusvaihteella leikkauksen painiketta) tai kun käyttäjä nousee istuimelta.

  g009174

  Leikkuukorkeuden säätö

  Leikkuukorkeus on säädettävissä 25–104,7 mm:n korkeudelle. Vedä vipua oikealle, siirrä se haluttuun korkeuteen ja vapauta vipu aukkoon. Katso leikkuukorkeusasennot taulukosta.

  g343035
  LeikkuukorkeusasentoKorkeus
  125 mm
  231,8 mm
  340,7 mm
  451,2 mm
  562,4 mm
  673,4 mm
  783,4 mm
  891,9 mm
  999 mm
  10104,7 mm

  Käyttövihjeitä

  Ruohon leikkaus ensimmäisen kerran

  Varmista, ettei leikkuupöytä leikkaa nurmen mahdollisia epätasaisia kohtia paljaaksi, leikkaamalla ruoho hieman tavallista pidemmäksi. Aikaisemmin käytetty leikkuukorkeus on kuitenkin yleensä sopivin. Kun leikattava ruoho on yli 15 cm:n pituista, hyvä leikkuujälki voidaan varmistaa leikkaamalla se kaksi kertaa.

  Kolmasosan leikkaus ruohon pituudesta

  Ruohonkorren pituudesta kannattaa leikata vain noin kolmasosa tai enintään 2,5 cm. Suuremman määrän leikkaamista ei suositella, ellei ruoho ole harvaa tai ole myöhäinen syksy, jolloin ruoho kasvaa hitaammin.

  Leikkuusuunnan vaihto

  Vaihtele leikkuusuuntaa, jotta ruoho pysyy pystyssä. Tämä helpottaa myös leikkuujätteen levittämistä, joka puolestaan edistää maatumista ja lannoitusta.

  Leikkaaminen sopivin aikavälein

  Ruoho kasvaa eri nopeudella eri vuodenaikoina. Leikkuukorkeus voidaan pitää samana leikkaamalla ruoho useammin keväällä. Vähennä leikkuukertoja keskikesällä, jolloin ruohon kasvu hidastuu. Jos ruohoa ei jostain syystä voida leikata pitkähköön aikaan, käytä ensin korkeaa leikkuukorkeutta. Leikkaa ruoho sitten uudelleen parin päivän kuluttua alemmalla korkeusasetuksella.

  Hitaamman leikkuunopeuden käyttö

  Leikkuujäljen parantamiseksi ajonopeutta kannattaa hidastaa tietyissä olosuhteissa.

  Varo leikkaamasta ruohoa liian lyhyeksi

  Suurenna leikkuukorkeutta epätasaista nurmea leikattaessa, jotta nurmi ei leikkaudu paljaaksi.

  Koneen pysäytys

  Jos koneen liike eteenpäin on pysäytettävä kesken leikkuun, nurmikolle saattaa pudota kasa leikkuujätettä. Jotta näin ei kävisi, siirry aiemmin leikatulle alueelle terät kytkettyinä tai vapauta leikkuupöytä eteenpäin ajaessasi.

  Leikkuupöydän alapuolen puhtaanapito

  Poista leikkuujätteet ja lika leikkuupöydän alapuolelta aina käytön jälkeen. Jos leikkuupöydän sisälle kertyy ruohoa ja likaa, leikkuujäljestä tulee ennen pitkää epätyydyttävä.

  Terien huolto

  Pidä terä terävänä koko leikkuukauden ajan. Terävä terä leikkaa ruohon siistimmin ruohonkorsia repimättä. Repeytymien vuoksi ruohon reunat muuttuvat ruskeiksi, mikä heikentää kasvua ja altistaa kasvisairauksille. Tarkista aina käytön jälkeen, että leikkuuterät ovat terävät ja että ne eivät ole kuluneet tai vaurioituneet. Viilaa mahdolliset lovet pois ja teroita terät tarpeen mukaan. Jos terä on vaurioitunut tai kulunut, vaihda se aitoon Toro-vaihtoterään.

  Käytön jälkeen

  Koneen kuljetus

  Käytä koneen kuljetukseen raskaaseen käyttöön tarkoitettua perävaunua tai kuorma-autoa. Käytä täysleveää ramppia. Varmista, että perävaunussa tai kuljetusajoneuvossa on kaikki lain vaatimat jarrut, valot ja merkinnät. Lue huolellisesti kaikki turvaohjeet. Nämä tiedot auttavat suojaamaan sinua ja sivullisia loukkaantumiselta. Noudata perävaunujen käyttöä ja kiinnitysvaatimuksia koskevia paikallisia määräyksiä.

  Vaara

  Kaduilla ja teillä ajaminen ilman suuntavilkkuja, valoja, heijastavia merkintöjä tai hitaan ajoneuvon merkkiä on vaarallista ja saattaa aiheuttaa henkilövahinkoihin johtavan onnettomuuden.

  Älä aja koneella julkisella tiellä tai kadulla.

  Perävaunun valinta

  Vaara

  Koneen lastaaminen perävaunuun tai kuorma-autoon lisää kaatumisen mahdollisuutta, mikä voi aiheuttaa vakavan loukkaantumisen tai kuoleman (Kuva 15).

  • Käytä vain täysleveää ramppia. Älä käytä erillisiä ramppeja koneen molemmilla puolilla.

  • Rampin ja maan tai rampin ja perävaunun tai auton lavan välinen kulma ei saa olla yli 12 astetta.

  • Varmista, että rampin pituus on vähintään neljä kertaa pidempi kuin perävaunun tai auton lavan korkeus maahan. Näin varmistetaan, että rampin kulma tasaiseen maahan ei ylitä 12:ta astetta.

  g027996

  Koneen lastaus

  Vaara

  Koneen lastaaminen perävaunuun tai kuorma-autoon lisää kaatumisen mahdollisuutta, mikä voi aiheuttaa vakavan loukkaantumisen tai kuoleman.

  • Ole erittäin varovainen käyttäessäsi konetta rampilla.

  • Peruuta kone ylös ramppia ja aja eteenpäin alas ramppia.

  • Vältä äkillistä kiihdytystä tai hidastusta konetta rampilla ajettaessa, sillä tämä voi aiheuttaa hallinnan menetyksen tai kaatumisen.

  1. Jos käytät perävaunua, kiinnitä se vetoajoneuvoon ja käytä turvaketjuja.

  2. Kytke tarvittaessa perävaunun jarrut ja valot.

  3. Laske ramppi ja varmista, että rampin ja maan välinen kulma ei ylitä 12:ta astetta (Kuva 15).

  4. Aja ramppia ylös peruuttamalla.

   g028294
  5. Sammuta kone, irrota avain ja kytke seisontajarru.

  6. Kiinnitä kone etu- ja taka-akseleista hihnoilla, ketjuilla, kaapelilla tai köysillä. Noudata kiinnitysvaatimuksia koskevia paikallisia määräyksiä.

   g343282

  Koneen purku

  1. Laske ramppi ja varmista, että rampin ja maan välinen kulma ei ylitä 12:ta astetta (Kuva 15).

  2. Aja ramppia alas etupuoli edellä (Kuva 16).

  Epäkuntoisen koneen siirtäminen

  Kone varoittaa, kun akun varaus on alhainen, jotta virtaa on tarpeeksi jäljellä lataussijaintiin palauttamiseen. Katso kohta Akun varauksen ilmaisin.

  Jos sinun on hinattava konetta, vapauta seisontajarru ja hinaa konetta kävelynopeudella.

  Kunnossapito

  Note: Koneen vasen ja oikea puoli määritellään normaalista käyttöasennosta käsin.

  Kunnossapitotaulukko

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  Aina ennen käyttöä tai päivittäin
 • Tarkista turvajärjestelmän toiminta.
 • Akkujen lataus
 • Tarkasta terät.
 • Jokaisen käytön jälkeen
 • Puhdista leikkuupöydän kotelo.
 • 25 käyttötunnin välein
 • Rasvaa etupyörien laakerit.
 • Puhdista akut.
 • Rengaspaineen tarkistus
 • Ennen varastointia
 • Tee kaikki yllä mainitut huoltotoimenpiteet ennen varastointia.
 • Maalaa kuluneet pinnat.
 • Kuukausittain
 • Tarkista akkuvuodot.
 • Varoitus

  Jos jätät avaimen virtalukkoon, joku voi vahingossa käynnistää moottorin ja vahingoittaa vakavasti lähellä olijoita.

  Sammuta kone ja irrota virta-avain virtalukosta ennen kaikkia huoltotoimia.

  Huoltoa edeltävät toimenpiteet

  Akkuihin pääsy

  1. Pysäköi kone tasaiselle alustalle, vapauta teräkytkin ja kytke seisontajarru.

  2. Sammuta moottori ja irrota virta-avain.

  3. Kallista istuin eteen.

   g358655
  4. Siirrä leikkuukorkeuden säätövipu keskimmäiseen asentoon ja irrota kahva.

   g358658
  5. Aseta johdinsarjan liittimet ohjauspaneelin reikään.

  6. Irrota neljä pulttia, joilla suojus on kiinnitetty koneen vasemmalle puolelle. Toista sama oikealla puolella.

   g358653
  7. Irrota kolme takaruuvia suojuksesta.

   g358652
  8. Irrota neljä eturuuvia suojuksesta.

   g358654
  9. Nosta suojus varovasti ja aseta se koneen viereen.

   Note: Johdinsarjaa ei tarvitse irrottaa ohjaimista.

   g358651
  10. Asenna suojus tekemällä nämä toimenpiteet päinvastaisessa järjestyksessä.

  Important: Varmista huollon jälkeen, että koneessa ei ole avoimia piirejä tai löystyneitä johtoja.

  Voitelu

  Etupyörien laakerien rasvaus

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  25 käyttötunnin välein
 • Rasvaa etupyörien laakerit.
 • Rasvatyyppi: yleisrasva

  1. Pysäköi kone tasaiselle alustalle, vapauta teräkytkin ja kytke seisontajarru.

  2. Sammuta moottori ja irrota virta-avain.

  3. Puhdista rasvanipat rievulla.

   Note: Hankaa mahdolliset maaliläiskät pois nipasta (nipoista).

  4. Liitä voitelupistooli nippaan.

  5. Pumppaa rasvaa nippoihin, kunnes rasvaa alkaa tihkua laakereista.

  6. Pyyhi pois liika rasva.

  g343313

  Sähköjärjestelmän huolto

  Akkujen huolto

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  Kuukausittain
 • Tarkista akkuvuodot.
 • Note: Alkuperäiset akut ovat huoltovapaita eivätkä edellytä huoltoa.

  Vaara

  Akun navat tai metallityökalut voivat aiheuttaa oikosulun koskettaessaan metalliosia, mistä voi seurata kipinöitä. Kipinät voivat saada akun kaasut räjähtämään ja aiheuttaa siten henkilövahingon.

  • Kun irrotat tai asennat akun, älä anna akun napojen koskettaa koneen metalliosia.

  • Älä anna metallityökalujen aiheuttaa oikosulkua akun napojen ja koneen metalliosien välille.

  • Käytä akkujen huoltoon eristettyjä työkaluja.

  • Pidä akun pidikkeet aina paikoillaan akkujen suojaamiseksi ja kiinnittämiseksi.

  Hengenvaara

  Älä kosketa mitään sähköosia tai moottorin koskettimia.

  Näiden osien koskettaminen voi aiheuttaa vakavan loukkaantumisen tai hengenvaaran.

  Akkujen puhdistus

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  25 käyttötunnin välein
 • Puhdista akut.
  1. Varmista, että kaikki akkujen korkit ovat tiukasti kiinni.

  2. Puhdista akut paperipyyhkeellä.

  3. Jos akun navat ovat syöpyneet, puhdista ne liuoksella, jossa on neljä osaa vettä ja yksi osa ruokasoodaa. Puhdista myös navat ja kaapelien liittimet niille tarkoitetulla puhdistusaineella.

   Note: Napojen ja liittimien pitäisi olla kirkkaan metalliset.

  4. Levitä kevyt kerros akun navoille tarkoitettua Toro-suojausainetta.

  Akkujen lataus

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  Aina ennen käyttöä tai päivittäin
 • Akkujen lataus
 • Varmista akkujen mahdollisimman pitkä käyttöikä kuluttamalla akut mahdollisimman tyhjiksi ennen lataamista. Kun akkujen varaus on vähentynyt huomattavasti, lataa ne välittömästi. Akkujen virrantuotto paranee, kun niitä on ladattu ja tyhjennetty useita kertoja.

  Note: Normaali latausaika on noin 11 tuntia.

  Important: Lataa akut 0–40 °C:n lämpötilassa.

  Vaara

  Akun latauksen yhteydessä syntyy räjähdysherkkiä kaasuja.

  Älä tupakoi akkujen lähettyvillä. Pidä kipinät ja liekit loitolla akuista.

  1. Pysäköi kone tasaiselle alustalle sopivan sähköpistorasian lähelle paikkaan, jossa on hyvä ilmanvaihto.

  2. Vapauta teräkytkin ja kytke seisontajarru.

  3. Sammuta kone, irrota avain ja odota, että kaikki liikkuvat osat ovat pysähtyneet, ennen kuin poistut käyttäjän paikalta.

  4. Kytke laturi latausliittimeen ja kiinnitä se kiertämällä pistoketta myötäpäivään (Kuva 25).

   Note: Latauspistoke sopii koneeseen vain yhdellä tavalla.

   Note: Varmista, että laturin jänniteasetus vastaa käytettävän pistorasian jännitettä.

   Note: Jos akkulaturi on liian kuuma, se ei ehkä lataa tehokkaasti. Kylmissä lämpötiloissa akkujen lataaminen saattaa kestää kauemmin.

   g354110g341469
  5. Kytke laturin virtajohto pistorasiaan.

   Note: Laturin merkkivalo palaa punaisena, kun akku on yhdistetty laturiin.

  6. Anna akun latautua.

   Note: Akku on ladattu täyteen, kun laturin merkkivalo palaa vihreänä.

  7. Latauksen jälkeen irrota virtajohto pistorasiasta.

  8. Liu’uta pistokkeen painike taaksepäin, käännä pistoketta vastapäivään ja vedä pistoke ulos pistorasiasta (Kuva 26).

   g341470

  Akkujen vaihto

  Lisätietoja akkujen vaihtamisesta saa valtuutetusta huoltoliikkeestä.

  Vetojärjestelmän huolto

  Rengaspaineen tarkistus

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  25 käyttötunnin välein
 • Rengaspaineen tarkistus
 • Pidä etu- ja takarenkaiden rengaspaine ohjeiden mukaisena. Epätasainen rengaspaine voi aiheuttaa epätasaisen leikkuujäljen. Tarkista venttiilin paine, kun renkaat ovat kylmät, jotta painelukema on mahdollisimman tarkka.

  Täytä renkaat paineeseen 1,38 bar.

  g000554

  Vaihteistoöljyn lisäys

  Öljylaatu: SAE 90 -vaihteistoöljy

  Vaihteiston tilavuus: 200 ml

  Taka-akselin vaihteisto ei vaadi huoltoa. Öljyä voi kuitenkin lisätä, jos öljyä on vuotanut.

  1. Pysäköi kone tasaiselle alustalle, vapauta teräkytkin ja kytke seisontajarru.

  2. Sammuta moottori ja irrota virta-avain.

  3. Irrota tulppa vaihteistosta.

   g392333
  4. Täytä vaihteisto öljyllä.

  5. Asenna tulppa.

  Leikkurin huolto

  Leikkuuterien huolto

  Terät on pidettävä terävinä, jotta leikkausjälki pysyy ensiluokkaisena. Jotta terien teroitus ja vaihto kävisi vaivattomasti, on hyvä pitää vaihtoteriä saatavilla.

  Ennen terien tarkastusta tai huoltoa

  1. Pysäköi kone tasaiselle alustalle, vapauta teräkytkin ja kytke seisontajarru.

  2. Sammuta moottori ja irrota virta-avain.

  3. Nosta kone irti maasta, jotta pääset sen alle. Tue kone akselipukeilla.

   Vaara

   Mekaaniset tai hydrauliset tunkit saattavat pettää ja aiheuttaa vakavan loukkaantumisen.

   Tue kone akselipukeilla.

  Terien tarkastus

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  Aina ennen käyttöä tai päivittäin
 • Tarkasta terät.
  1. Tarkasta leikkuusärmät (Kuva 29).

  2. Jos särmät eivät ole teräviä tai niissä on lovia, irrota terä ja teroita se. Katso Terien teroitus.

  3. Tarkasta terät, etenkin kupera alue.

  4. Jos havaitset vähäisiäkään murtumisen, kulumisen tai urautumisen merkkejä tällä alueella, asenna uusi terä välittömästi (Kuva 29).

   g006530

  Taipuneiden terien tarkistus

  Note: Koneen on oltava tasaisella alustalla seuraavaa toimenpidettä varten.

  1. Nosta leikkuupöytä ylimpään leikkuukorkeusasentoon.

  2. Käytä pehmustettuja paksuja suojakäsineitä tai muita soveltuvia käsisuojaimia. Käännä terä hitaasti asentoon, jossa etäisyys leikkuusärmästä tasaiseen alustaan voidaan mitata (Kuva 30).

   g343366
  3. Mittaa etäisyys terän kärjestä tasaiseen alustaan (Kuva 31).

   g343365
  4. Käännä samaa terää 180 astetta niin, että vastakkainen leikkuusärmä on samassa asennossa (Kuva 32).

   g343369
  5. Mittaa etäisyys terän kärjestä tasaiseen alustaan (Kuva 33).

   Note: Ero saa olla enintään 3 mm.

   g343365
   1. Jos A:n ja B:n välinen ero on suurempi kuin 3 mm, vaihda terä uuteen. Katso kohdat Terien irrotus ja Terien asennus.

    Note: Jos taipuneen terän tilalle vaihdetaan uusi ja mittaustulos on edelleen yli 3 mm, terän kara saattaa olla taipunut. Ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen.

   2. Jos ero on hyväksytyissä rajoissa, siirry seuraavaan terään.

  6. Toista toimenpide kullekin terälle.

  Terien irrotus

  Vaihda terät, jos ne osuvat kiinteään esineeseen tai jos terä on epätasapainossa tai taipunut.

  1. Aseta puukappale terän ja leikkurin kotelon väliin, jotta terä ei pyöri.

  2. Tartu terän päähän liinan tai paksun hansikkaan avulla.

  3. Irrota terä.

   g343371

  Terien teroitus

  1. Viilaa leikkuusärmä teräväksi terän molemmista päistä (Kuva 35).

   Note: Säilytä alkuperäinen kulma.

   Note: Terä säilyttää tasapainonsa, kun molemmista leikkuusärmistä poistetaan materiaalia yhtä paljon.

   g000552
  2. Tarkista terän tasapaino asettamalla se terän tasaimeen (Kuva 36).

   Note: Jos terä pysyy vaaka-asennossa, se on tasapainossa ja sitä voidaan käyttää.

   Note: Jos terä ei ole tasapainossa, viilaa sitä vähän vain siipialueelta (Kuva 35).

   g000553
  3. Toista, kunnes terä on tasapainossa.

  Terien asennus

  1. Asenna terä ja sovitin kara-akseliin (Kuva 37).

   Important: Terän kuperan puolen on osoitettava ylöspäin leikkurin sisäpuolta kohti, jotta leikkuujäljestä tulee kunnollinen.

   g343371
  2. Asenna jousialuslaatta (kovera puoli terää kohden) ja mutteri.

  3. Kiristä mutteri momenttiin 35 N·m.

  Puhdistus

  Leikkuupöydän alapuolen puhdistus

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  Jokaisen käytön jälkeen
 • Puhdista leikkuupöydän kotelo.
 • Puhdista leikkuupöydän alapuoli aina käytön jälkeen, jotta ruohoa ei pääse kertymään ja jotta leikkuujäte hajaantuu paremmin.

  Important: Älä puhdista leikkuupöytää vedellä, jotta sähkömoottorit eivät vaurioidu.

  1. Pysäköi kone tasaiselle alustalle, vapauta teräkytkin (voimanulosotto) ja kytke seisontajarru.

  2. Sammuta kone, irrota avain ja odota, että kaikki liikkuvat osat ovat pysähtyneet, ennen kuin poistut käyttäjän paikalta.

  3. Nosta kone irti maasta, jotta pääset sen alle. Tue kone akselipukeilla.

   Vaara

   Mekaaniset tai hydrauliset tunkit saattavat pettää ja aiheuttaa vakavan loukkaantumisen.

   Tue kone akselipukeilla.

  4. Kaavi kertynyt ruoho ja muu roska leikkuupöydästä, viimeistelypinnoilta ja pyöristä.

  Jätteiden hävitys

  Moottoriöljy, akut, hydraulineste ja moottorin jäähdytysneste saastuttavat ympäristöä. Ne on hävitettävä kansallisten ja paikallisten määräysten mukaisesti.

  Varastointi

  Puhdistus ja varastointi

  1. Pysäköi kone tasaiselle alustalle, vapauta teräkytkin (voimanulosotto) ja kytke seisontajarru.

  2. Sammuta kone, irrota avain ja odota, että kaikki liikkuvat osat ovat pysähtyneet, ennen kuin poistut käyttäjän paikalta.

  3. Poista ruohon jäämät, lika ja rasva koneen kaikista ulkoisista osista, etenkin moottorista.

  4. Tarkista seisontajarrujen toiminta. Katso Seisontajarruvipu.

  5. Rasvaa kone. Katso kohta Voitelu.

  6. Tarkista rengaspaine. Katso kohta Rengaspaineen tarkistus.

  7. Lataa akut. Katso kohta Akkujen lataus.

  8. Kaavi ruoho ja lika leikkurin alta.

  9. Tarkista terien kunto. Katso kohta Leikkuuterien huolto.

  10. Tarkista ja kiristä kaikki kiinnikkeet. Korjaa tai vaihda kaikki vaurioituneet osat.

  11. Maalaa kaikki naarmuuntuneet tai paljaat metallipinnat. Maalia on saatavissa valtuutetusta huoltoliikkeestä.

  12. Varastoi kone puhtaaseen, kuivaan autotalliin tai varastotilaan. Irrota avain avainkytkimestä ja säilytä se lasten ja muiden luvattomien käyttäjien ulottumattomissa. Peitä kone, jotta se pysyy suojassa ja puhtaana.

  Akun varastointi

  HuoltoväliHuoltotoimenpide

  Important: Varastoi akut –10–40 °C:n lämpötilassa.

  1. Lataa akut täyteen ennen koneen varastointia. Katso kohta Akkujen lataus. Irrota laturi, kun akut on ladattu täyteen.

  2. Lataa akku vähintään 60 päivän välein.

   Important: Älä jätä laturia kytketyksi koneeseen varastoinnin aikana.

  Vianetsintä

  ProblemPossible CauseCorrective Action
  Käyttömoottori ei käynnisty.
  1. Käyttötilan kytkin on Vapaa-asennossa.
  2. Seisontajarru on kytkettynä.
  3. Jarrupoljin on kytkettynä.
  4. Ajopoljin on kytkettynä.
  5. Terämoottori on tukkeutunut.
  6. Käyttömoottori on tukkeutunut.
  7. Akun varaus on alhainen.
  1. Siirrä käyttötilan kytkin Eteenpäin- tai Peruutus-asentoon.
  2. Vapauta seisontajarru.
  3. Vapauta jarrupoljin.
  4. Vapauta ajopoljin.
  5. Sammuta kone ja poista roskat tai odota, kunnes ohjaimen lukitus aukeaa automaattisesti viiden sekunnin kuluttua.
  6. Poista roskat ja esteet käyttömoottorista.
  7. Akkujen lataus
  Terämoottori ei käynnisty.
  1. Käyttötilan kytkin on Vapaa-asennossa.
  2. Seisontajarru on kytkettynä.
  3. Terämoottori on tukkeutunut.
  4. Akun varaus on alhainen.
  1. Siirrä käyttötilan kytkin Eteenpäin-asentoon.
  2. Vapauta seisontajarru.
  3. Sammuta kone ja poista roskat tai odota, kunnes ohjaimen lukitus aukeaa automaattisesti viiden sekunnin kuluttua.
  4. Akkujen lataus
  Kone ei käynnisty.
  1. Ohjain tai moottori on vaurioitunut.
  2. Akku on vaurioitunut.
  1. Sammuta kone ja käynnistä se uudelleen viiden sekunnin kuluttua. Jos kone ei käynnisty usean yrityskerran jälkeen, vaihda ohjain.
  2. Vaihda akku.
  Kone tärisee epänormaalisti.
  1. Leikkuuterä(t) on taipunut / ovat taipuneet tai epätasapainossa.
  2. Terän kiinnityspultti on löysällä.
  3. Terän kara on taipunut.
  4. Moottorin pidin löysällä tai kulunut.
  1. Asenna uusi leikkuuterä / uudet leikkuuterät.
  2. Kiristä terän kiinnityspultti.
  3. Ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
  4. Ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
  Epätasainen leikkuukorkeus.
  1. Leikkuuterät eivät ole terävät.
  2. Leikkuuterät ovat taipuneet.
  3. Leikkuupöydän alapuoli on likainen.
  4. Väärä rengaspaine.
  5. Terän kara on taipunut.
  1. Teroita terä(t).
  2. Asenna uusi leikkuuterä(t).
  3. Puhdista leikkuupöydän alapuoli.
  4. Aseta oikea rengaspaine.
  5. Ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
  Kone ei poista tai poistaa leikkuujätettä virheellisesti.
  1. Ruoho on liian raskasta tai pitkää.
  2. Ruoho on liian kosteaa.
  1. Leikkaa ensin korkeimmalla leikkuukorkeudella ja sitten halutulla korkeudella.
  2. Odota, kunnes ruoho on kuivaa.

  Kaaviot

  Kytkentäkaavio

  g355680