Въведение

Тази машина представлява самоходна косачка за трева с режещ барабан със спираловидни остриета, предназначена за употреба от професионални наемни оператори за приложения с търговска цел. Косачката е предназначена основно за косене на добре поддържано тревно покритие. Използването на продукта за цели, различни от неговото предназначение, може да бъде опасно за Вас и за лица в близост до Вас.

Прочетете внимателно представената тук информация, за да научите как да работите и да поддържате правилно изделието и да избягвате наранявания и повреди. Отговорността за правилната и безопасна работа с изделието е изцяло Ваша.

Посетете www.Toro.com за учебни материали по безопасност на продукта и експлоатация, информация за аксесоари, помощ при намиране на дилър или за регистриране на продукта.

Във всички случаи, когато се нуждаете от сервизно обслужване, от оригинални резервни части на Тoro или от допълнителна информация, свържете се с упълномощен за сервизно обслужване дилър на Тoro или с Центъра за обслужване на клиентите на Тoro, като не забравите да укажете модела и серийните номера на Вашия продукт. Фигура 1 идентифицира мястото на данните за модела и серийните номера на продукта. Запишете номерата в предвиденото за целта място.

Important: За достъп до данни за гаранцията, резервни части и друга информация за продукта можете с Вашето мобилно устройство да сканирате QR кода (ако има) върху стикера със серийния номер.

g372647

В това ръководство потенциалните опасности са обозначени със съобщения за безопасност и предупредителен символ за опасност (Фигура 2), сигнализиращ опасност, която може да доведе до сериозно нараняване или смърт при неспазване на препоръчаните предпазни мерки.

g000502

За подчертаване на информацията в настоящото ръководство се използват 2 думи. Важно привлича вниманието върху специална техническа информация и Забележка, която набляга на общата информация, заслужаваща специално внимание.

Настоящият продукт отговаря на всички действащи европейски директиви. За подробна информация, моля, вижте Декларацията за съответствие (ДЗС) на конкретния продукт.

Употребата или експлоатацията на двигателя върху земя, покрита с гора, храстовидна растителност или трева, се смята за нарушение на Кодекса на обществените ресурси на Калифорния, точка 4442 или 4443, освен ако двигателят не е оборудван със система за искрогасене, както е дефинирано в точка 4442, поддържан в ефективно работно състояние, или ако двигателят е конструиран, оборудван и поддържан за предотвратяване на пожар.

Приложеното Ръководство за собственика на двигателя се доставя за предоставяне на информация за Агенцията за защита на околната среда на САЩ (EPA) и Съвета за въздушни ресурси на Калифорния, поддръжката и гаранцията. Резервни части могат да бъдат поръчвани чрез производителя на двигателя.

Работата с тази машина на височина над 1500 м над морското равнище изисква височинен двигател. Вижте ръководство за собственика на двигателя Honda.

Внимание

КАЛИФОРНИЯ

Предупреждение за поправка 65 в конституцията

Изгорелите газове от двигателя на този продукт съдържат химикали, признати от щат Калифорния като причинители на рак, вродени пороци и други вреди на възпроизводството.

Използването на този продукт може да доведе до излагане на химикали, признати от щата Калифорния като причиняващи рак, вродени заболявания или репродуктивни проблеми.

Безопасност

Тази машина е проектирана в съответствие с EN ISO 5395 и ANSI B71.4-2017.

Обща безопасност

Продуктът може да отреже крайници и да изхвърля предмети.

 • Преди да стартирате машината, прочетете и разберете съдържанието на това Ръководство за оператора.

 • Заостряйте вниманието си, когато работите с машината. Не се ангажирайте с дейности, които ще Ви разсейват, в противен случай може да възникне телесно нараняване или имуществени щети.

 • Не поставяйте ръцете или краката си в близост до движещите се компоненти на машината.

 • Не работете с машината, без да са поставени на място всички предпазители и без другите защитни устройства за безопасност в машината да функционират правилно.

 • Дръжте страничните лица и децата далеч от работния участък. Никога не допускайте деца да боравят с машината.

 • Изгасете двигателя, извадете ключа за запалването (ако има такъв) и изчакайте всички движещи се части да спрат, преди да напуснете мястото на оператора. Преди настройка, обслужване, почистване или съхранение на машината оставете време на двигателя да изстине.

Неправилната употреба или поддръжка на тази машина може да доведе до наранявания. За намаляване на потенциалната опасност от нараняване, спазвайте следните инструкции за безопасност и винаги обръщайте внимание на предупредителния символ за опасност Graphic, който означава Внимание“, Предупреждение“ или Опасност“ – инструкции, свързани с личната безопасност. Неспазването на тези инструкции може да доведе до нараняване или смърт.

Етикети с указания за безопасност и инструкции

Graphic

Етикетите с предупреждения и инструкции за безопасност са лесно видими за оператора и са разположени в близост до всеки потенциално опасен участък. Заменяйте повредените или липсващи стикери.

decal120-9570
decal130-8322
decal133-8062
decal138-1644
decal138-1589
decal138-2138
decal138-5533
decal138-5534
decal138-5532

Настройка

Note: Определете лявата и дясната страни на машината спрямо нормалното работно положение.

Регулиране и инсталиране на режещия апарат

Части, необходими за тази процедура:

Режещ апарат (поръчва се отделно; свържете се с упълномощен дистрибутор на Toro)1
Съединител1
Пружина (само за модели 04830 и 04840)1
Винт с шестостенно гнездо4

Регулиране и инсталиране на режещия апарат

Модел 04820
 1. Свалете компонента, прикрепващ възела на барабана-задвижващия вал към страничната плоскост (Фигура 3).

  g333187
 2. Демонтирайте възела на барабана-задвижващия вал, плоските шайби, пружинните шайби и дистанционните втулки от страничната плоскост (Фигура 3).

 3. Използвайте 4 винта с шестостенно гнездо за инсталиране на режещия апарат към машината (Фигура 4).

  g333153
 4. Определете подходящата височина на рязане и регулирайте тяговия барабан за тази настройка; вижте Регулиране на позицията на тяговия барабан.

 5. Регулирайте режещия апарат до желаните настройки; вижте процедурите за регулиране в Ръководството за оператора за вашия режещ апарат.

 6. Инсталирайте свързващото приспособление към задвижващия вал на трансмисията (Фигура 5).

  g333165
 7. Използвайте отстранения по-рано хардуер за инсталиране на възела барабан-задвижващ вал към режещия апарат (Фигура 5).

 8. Уверете се, че свързващото приспособление (Фигура 5) може лесно да се движи напред и назад на задвижващия вал на трансмисията.

Регулиране и инсталиране на режещия апарат

За модели 04830 и 04840
 1. Използвайте 4 винта с шестостенно гнездо за инсталиране на режещия апарат към машината (Фигура 6).

  g333212
 2. Определете подходящата височина на рязане и регулирайте тяговия барабан за тази настройка; вижте Регулиране на позицията на тяговия барабан.

 3. Регулирайте режещия апарат до желаните настройки; вижте процедурите за регулиране в Ръководството за оператора за вашия режещ апарат.

 4. Инсталирайте свързващото приспособление и пружината към възела барабан-задвижващ вал на режещия апарат (Фигура 7).

  g333213
 5. Уверете се, че свързващото приспособление (Фигура 7) може лесно да се движи напред и назад на задвижващия вал на трансмисията.

  Ако свързващото приспособление не може да се премести, регулирайте позицията на възела барабан-задвижващ вал или подравняването на двигателя и трансмисията; вижте Подравняване на позицията на задвижващия вал на барабана.

Монтиране на вала на транспортното колело

Само за модел 04840

Части, необходими за тази процедура:

Ос на лявото колело1

Note: Валът на дясното колело е инсталиран фабрично.

 1. Нанесете лепило за резба със средна сила по резбите на вала на колелото.

 2. Завийте оста на лявото колело в комплекта барабан-задвижване от лявата страна на машината.

  Note: Валът на лявото задвижващо колело е маркиран с L“ в края на вала и има дясна резба.

  g330266
 3. Затегнете вала до въртящ момент 54 до 68 N∙m.

Монтиране на транспортните колела

Опция

Части, необходими за тази процедура:

Комплект на транспортното колело (поръчва се отделно; свържете се с упълномощен дилър на Toro)1

За инсталиране на транспортните колела трябва първо да получите комплект на транспортно колело (модел 04123). Свържете се с Вашия оторизиран дистрибутор на Toro за този комплект.

 1. Монтирайте транспортните колела; вижте Монтиране на транспортните колела.

 2. Уверете се, че гумите са напомпани до налягане 0,83 до 1,03 бар.

Монтиране на коша за трева

Части, необходими за тази процедура:

Кош за трева1

Хванете коша за горния ръб и го плъзнете върху монтажните пръти за коша (Фигура 9).

g278331

Регулиране на оборотите на двигателя

За държави, съвместими с ЕС

Части, необходими за тази процедура:

Стикер СЕ1

Ако използвате машината си в държава, която съответства на стандартите на ЕС, постигнете съответствие с разпоредбите за шума като регулирате оборотите на двигателя при високи обороти на празен ход и поставите стикер с обозначение CE:

 • Регулирайте високите обороти при празен ход на двигателя до постигане на следните спецификации:

  • машини 1018: 3000 об/мин

  • машини 1021 и 1026: 3150 об/мин

  Вижте Регулиране на високите обороти на двигателя на празен ход.

 • Поставете стикера CE под табелката със серийния номер (Фигура 10).

  g372646

Преглед на продукта

g274957
g271082

Задвижваща скоба

Използвайте задвижващата скоба (Фигура 12), за да задействате или освободите тяговото задвижване.

 • Задействане на тяговото задвижване: издърпайте нагоре и задръжте лостчето към ръкохватката.

 • Освобождаване на тяговото задвижване: освободете лостчето.

Орган за регулиране на газта

Използвайте средството за регулиране на газта (Фигура 12), за да регулирате скоростта на двигателя.

 • Увеличаване на оборотите на двигателя: завъртете лоста надолу.

 • Намаляване на оборотите на двигателя: завъртете лоста нагоре.

Превключвател On/Off (Включено/Изключено)

Превключвателят (Фигура 12) Ви позволява да стартирате или изгасите двигателя.

 • Стартиране на двигателя: натиснете горната част на превключвателя.

 • Изгасяне на двигателя: натиснете долната част на превключвателя.

Лост на работната спирачка

Използвайте работната спирачка (Фигура 12), за да забавите или спрете машината. Издърпайте лоста към ръкохватката, за да освободите работната спирачка.

Лостче на ръчната спирачка

Използвайте лостчето на ръчната спирачка (Фигура 12) за задействане на ръчната спирачка, докато сте далеч от машината.

 • Задействане на ръчната спирачка: задействайте и задръжте лоста на работната спирачка и завъртете лостчето на ръчната спирачка към вас.

 • Освобождаване на ръчната спирачка: издърпайте лоста на работната спирачка към ръкохватката.

Лост за задвижване на режещия апарат

Използвайте лоста за задвижване на режещия апарат (Фигура 12), за да задействате или освободите режещия апарат, докато е задействана задвижващата скоба.

 • Задействане на режещия апарат: преместете лоста надолу.

 • Освобождаване на режещ апарат: преместете лоста нагоре.

Брояч на работните часове

Броячът на работните часове (Фигура 12) записва общия брой часове, през които е работил двигателят. Вижте измервателя за планиране на периодична поддръжка.

Ръкохватка за подпомагане на вдигането

Използвайте ръкохватката за подпомагане на вдигането (Фигура 12), за да си помогнете при регулиране на височината на ръкохватката или вдигане и спускане на стойката.

Регулатор за височината на ръкохватката

Използвайте регулатора за височината на ръкохватката (Фигура 13), за да преместите височината на ръкохватката на удобна позиция. Вдигнете регулатора нагоре и използвайте ръкохватката за вдигане или спускане на ръкохватката за височина.

g271081

Лост за смукача

Лостът за дроселната клапа (Фигура 14) се намира в предната лява част на двигателя. Използвайте лоста, за да си помогнете при стартирането на студен двигател; вижте Използване на лоста за смукача.

g265059

Кранче за спиране на притока на гориво

Кранчето за спиране на притока на гориво се намира отстрани на двигателя, под органа за управление на смукача (Фигура 14).

Note: Затваряйте кранчето за спиране на притока на гориво, ако машината няма да се използва няколко дни, по време на транспортиране към и от работната зона или когато машината се паркира вътре в сграда; направете справка с Отваряне и затваряне на кранчето за спиране на притока на гориво.

Ръкохватка за ръчно пускане

Дръпнете ръкохватката за ръчно пускане (Фигура 14), за да стартирате двигателя.

Стойка

Стойката (Фигура 15) е монтирана в задната част на машината. Използвайте стойката, когато монтирате или сваляте транспортните колела или режещия апарат.

 • Позиция за обслужване на транспортно колело:

  За да използвате стойката за инсталиране на транспортните колела, поставете крак върху стойката, като същевременно дърпате нагоре и назад ръкохватката за подпомагане на вдигането (Фигура 15).

  Предупреждение

  Машината е тежка и може да причини болки в гърба, ако бъде вдигната неправилно.

  Натиснете стойката с крак и използвайте само ръкохватката за подпомагане на вдигането, за да вдигнете машината. Ако опитате да вдигнете машината върху стойката по друг начин, може да си причините нараняване.

 • Позиция за обслужване на режещ апарат:

  За да предотвратите преобръщане на машината назад, когато отстранявате режещия апарат, спуснете стойката и избутайте навън пружинния щифт, така че да задържи стойката на позиция, както е показано на Фигура 16.

 • Прибиране на стойката в позиция за съхранение:

  1. Дръжте крак върху стойката, докато спускате тяговия барабан към земята.

  2. Отстранете крак от стойката и оставете пространство за стойката, за да се прибере в позиция за съхранение.

g273507
g341757
Модел 04820Модел 04830Модел 04840
Широчина84 см91 см104 см
Сухо тегло*95 кг100 кг107 кг
Ширина на откоса46 см53 см66 см
Височина на рязанеЗависи от позицията на тягова система-барабан [вижте Регулиране на позицията на тяговия барабан] и използва комплекта за голяма височина на рязане.
ОткосЗависи от скоростта на барабана и позицията ролка-задвижваща планшайба; вижте Регулиране на скоростта на косене.
Обороти на двигателяНиски на празен ход: 1900 ±100 rpm; високи на празен ход: 3450 ±100 об/мин
Скорост на косене3,2 км/ч до 5,6 км/ч
Скорост на транспортиране8,5 км/ч
*Само самоходната машина. Вижте Ръководство за оператора на режещия апарат за теглото на всеки режещ апарат.

Приставки/аксесоари

Налични са одобрени от Toro приставки и аксесоари за използване с машината, за да се подобрят и разширят възможностите й. Свържете се с упълномощен дилър за сервизно обслужване или дистрибутор на Toro или посетете www.Toro.com за списък с всички одобрени приставки и аксесоари.

За гарантиране на оптимална работа и непрекъснато сертифициране на машината за безопасност, използвайте само оригинални резервни части и принадлежности от Toro. Резервни части и принадлежности, произведени от други производители, могат да бъдат опасни, а тяхната употреба може да анулира гаранцията на продукта.

Действие

Note: Определете лявата и дясната страни на машината спрямо нормалното работно положение.

Преди започване на работа

Мерки за безопасност преди започване на работа

Обща безопасност

 • Никога не допускайте работа или обслужване на машината от деца или персонал без необходимото обучение. Местните наредби могат да ограничават възрастта на оператора. Собственикът носи отговорност за обучението на всички оператори и механици.

 • Запознайте се с начините за безопасна експлоатация на оборудването, органите за управление на оператора и предупредителните обозначения за безопасност.

 • Изключете машината, извадете ключа (ако е оборудвана с такъв) и изчакайте спирането на всякакво движение, преди да напуснете мястото на оператора. Преди настройка, обслужване, почистване или съхранение на машината оставете време на двигателя да изстине.

 • Научете как бързо да спирате и изключвате машината.

 • Проверете дали средствата за контрол на присъствието на оператор, защитните превключватели и предпазните устройства са поставени и в изправност. Не работете с машината, ако те не функционират правилно.

 • Проверете участъка, в който ще използвате машината, и отстранете всички обекти, които тя може да изхвърли.

Безопасност на горивото

 • Бъдете изключително внимателни при боравене с гориво. То е изключително запалимо, а па́рите му са експлозивни.

 • Гасете всички цигари, пури, лули и други източници, които могат да предизвикат запалване.

 • Използвайте само одобрен за целта контейнер за гориво.

 • Не сваляйте капачката за гориво и не доливайте гориво в резервоара, докато двигателят работи или е горещ.

 • Не добавяйте или източвайте гориво в затворено помещение.

 • Не съхранявайте машината или контейнер за гориво на места с открит пламък, искри или където има индикаторни лампи от типа на използваните в бойлери или други уреди.

 • Ако разлеете гориво, не опитвайте да стартирате двигателя, избягвайте създаване на източници на запалване, докато горивните пари не се разпръснат.

 • Не пълнете съдове в превозно средство или в камион или ремарке с пластмасова облицовка. Винаги поставяйте съда на земята, далеч от превозното средство, преди да пристъпите към пълнене.

 • Свалете оборудването от камиона или ремаркето и налейте горивото на земята. Ако това не е възможно, наливайте горивото в оборудване с преносим контейнер, а не чрез пистолет за пълнене.

 • През цялото време дръжте пистолета за пълнене в контакт с борда на горивния резервоар или гърлото на контейнера, докато не приключите с пълненето.

Ежедневно техническо обслужване

Изпълнете процедурите за ежедневно обслужване; вижте Контролна карта за ежедневно обслужване.

Проверка на нивото на маслото на двигателя

Проверявайте нивото на маслото на двигателя преди всяка употреба или на всеки 8 часа работа, вижте Проверка на нивото на маслото на двигателя.

Спецификации на горивото

Вместимост на горивния резервоар: 2,0 литра

Препоръчително гориво: безоловен бензин с октаново число 87 или по-високо (метод за определяне на числото(R+M)/2)

Етанол: Приема се използване на бензин с до 10% етанол (газьол) или 15% MTBE (метил-третичен-бутил-етер) по обем. Етанол и MTBE не е едно и също. Бензин с 15% етанол (E15) по обем не е одобрен за използване.

 • Никога не използвайте бензин, съдържащ повече от 10% етанол по обем, като E15 (съдържа 15% етанол), E20 (съдържа 20% етанол) или E85 (съдържа до 85% етанол).

 • Не използвайте бензин, съдържащ метанол.

 • Не съхранявайте гориво в резервоара за гориво или в съдове за гориво през зимата, освен ако не използвате стабилизатор за гориво.

 • Не добавяйте масло в бензина.

 • За най-добри резултати използвайте само чисто, прясно гориво (на не повече от 30 дни).

 • Използването на неодобрен бензин може да причини проблеми с ефективността и/или повреда на двигателя, която може да не се покрива от гаранцията.

Зареждане на резервоара за гориво

 1. Почистете около капачката на резервоара за гориво и я свалете от резервоара (Фигура 17). Напълнете горивния резервоар до основата на отвора на гърловината; вижте Ръководство за оператора на двигателя.

  Important: Не препълвайте резервоара с гориво.

  g265976
 2. Сложете капачката на резервоара за гориво и я избършете пръските от гориво.

Регулиране на скоростта на косене

Скоростта на косене се определя от следните настройки на машината:

 • Скорост на барабана: можете да регулирате скоростта на барабана на висока или ниска настройка; вижте Регулиране на скоростта на барабана.

 • Позиция на барабан-задвижваща планшайба: можете да настроите възела барабан-задвижващи планшайби на 2 позиции; вижте Ръководство за оператора на режещия апарат.

За да определите позицията на възела барабан-задвижваща планшайба за подходящо косене, вижте следната таблица:

Скорост на косене

Скорост на барабанаПозиция на ремъкаРежещ апарат
8-ножов11-ножов14-ножов
НискаНиска7,3 мм5,3 мм4,2 мм
НискаВисока6,1 мм4,4 мм3,5 мм
ВисокаНиска5,9 мм4,3 мм3,4 мм
ВисокаВисока5,0 мм3,6 мм2,8 мм

Регулиране на скоростта на барабана

Използвайте кръглия регулатор за контрол на скоростта на барабана (Фигура 18), за да регулирате скоростта на барабана.

 • Висока скорост на барабана: завъртете кръглия регулатор, така че H“ на кръглия регулатор да е насочено към предната част на машината.

 • Ниска скорост на барабана: завъртете кръглия регулатор така, че L“ на кръглия регулатор да е насочено към предната част на машината.

g275053

Регулиране на позицията на тяговия барабан

Тяговият барабан може да се регулира в 2 позиции:

 • Ниска позиция: използвайте тази позиция за косене при ниска височина на рязане (напр. косене на тревната площ на голф игрище).

 • Висока позиция: използвайте тази позиция за косене при голяма височина на рязане (напр. площта около дървета на голф игрище).

 1. Преместете стойката в позиция за обслужване на транспортното колело; вижте Стойка.

 2. Отстранете раменните болтове (Фигура 19) от всяка страна на машината, които фиксират корпуса на задвижването на барабана към шасито.

  g277026
 3. Подравнете отворите в шасито с отворите в корпуса на задвижването.

 4. Използвайте отстранените по-рано раменни болтове, за да обезопасите корпуса на задвижването към шасито (Фигура 19).

 5. Преместете стойката в позицията за съхранение; вижте Стойка.

Регулиране на височината на ръкохватката

Използвайте регулатора за височината на ръкохватката, за да регулирате височината до удобна позиция за работа; вижте Регулатор за височината на ръкохватката.

Транспортиране на машината до обекта

Транспортиране на машината с използване на колелата за транспортиране

Използвайте колелата за транспортиране, за да транспортирате машината на кратко разстояние.

 1. Монтирайте транспортните колела; вижте Монтиране на транспортните колела.

 2. Уверете се, че органите за управление на движението и задвижването на барабана са в положение NEUTRAL (Неутрално).

 3. Стартирайте двигателя; вижте Стартиране на двигателя.

 4. Поставете органа за управление на газта на SLOW (Бавно), вдигнете предната част на машината, постепенно задействайте задвижването за движение и бавно увеличавайте оборотите на двигателя.

 5. Регулирайте газта за работа на косачката с желаната скорост на движение и транспортирайте машината до нужното място.

Транспортиране на машината с използване на ремарке

Използвайте ремарке, за да транспортирате машината на значително разстояние. Проявете внимание, когато натоварвате или разтоварвате машината на/от ремаркето.

 1. Внимателно придвижете машината върху ремаркето.

 2. Спрете двигателя, задействайте ръчната спирачка и завъртете кранчето за горивото в положение OFF (Изключено).

 3. Използвайте широка рампа, когато натоварвате машината на ремарке или камион.

 4. Завържете стабилно машината към ремаркето.

Note: Можете да използвате ремаркето Toro Trans Pro за транспортиране на машината. За инструкции за натоварване върху ремаркето вижте Ръководство за оператора за Вашето ремарке.

Important: Не пускайте двигателя по време на транспортиране върху ремарке, защото машината може да се повреди.

Сваляне на транспортните колела

 1. Освободете задвижващата скоба, използвайте управлението на газта, за да намалите оборотите на двигателя и да изгасите двигателя.

 2. Преместете стойката до позиция за обслужване на транспортното колело; вижте Стойка.

 3. Свалете транспортните колела като избутате закрепващите скоби на колелата навън от осите (Фигура 20).

  g274946
 4. Внимателно спуснете машината от стойката като бавно я бутате напред или чрез вдигане на долната опора на ръкохватката, позволявайки на стойката да отскочи назад към положението за съхранение; вижте Стойка.

Използване на лоста за смукача

Използвайте лоста за смукача за подпомагане на стартирането при студен двигател. Придвижете лоста в положение CHOKE (Дроселиране), когато стартирате студен двигател. След стартиране на двигателя, придвижете лоста в положение RUN (Работа).

g273508

Отваряне и затваряне на кранчето за спиране на притока на гориво

Регулирайте притока на гориво към двигателя с помощта на кранчето за спиране на притока на гориво, както следва:

 • За да отворите горивния клапан, завъртете лоста за спиране на притока на гориво към ръкохватката за ръчно стартиране на двигателя (Фигура 22).

 • За да затворите горивния клапан, завъртете лоста за спиране на притока на гориво, отдалечавайки я от ръкохватката за ръчно стартиране на двигателя (Фигура 22).

  g273576

По време на работа

Мерки за безопасност по време на работа

Обща безопасност

 • Собственикът/операторът е в състояние да предотврати и носи отговорност за произшествия, които могат да причинят телесно нараняване или имуществени щети.

 • Носете подходящо облекло, включително защита за очите, дълги панталони, стабилни, устойчиви на хлъзгане обувки и защита за слуха. Вържете дългата коса отзад и не носете свободни дрехи или бижута.

 • Не работете с машината, когато сте болни, уморени или под въздействието на алкохол или лекарства/опиати.

 • Заостряйте вниманието си, когато работите с машината. Не се ангажирайте с дейности, които ще Ви разсейват, в противен случай може да възникне телесно нараняване или имуществени щети.

 • Преди да стартирате машината, се уверете, че всички задвижвания са в неутрално положение, ръчната спирачка е задействана и Вие сте в работна позиция.

 • Дръжте страничните лица и децата далеч от работния участък. Ако трябва да присъстват ваши колеги, бъдете изключително внимателни и се уверете, че кошът за трева е поставена на машината.

 • Работете с машината само при добра видимост, за да избегнете дупки или скрити опасности.

 • Не работете с машината, когато има риск от светкавици.

 • Внимавайте когато косите мокра трева. Неравен терен може да причини злополука вследствие на подхлъзване и падане.

 • Дръжте ръцете и краката си далеч от режещия апарат.

 • Преди да се придвижите назад, погледнете назад и надолу, за да сте сигурни, че пътят ви е чист.

 • Бъдете внимателни, когато се приближавате към завои без видимост, храсти, дървета или други обекти, затрудняващи видимостта.

 • Спирайте режещия апарат, когато не косите.

 • Освободете задвижването на режещия апарат и изгасете машината, преди да регулирате височината на рязане.

 • Никога не пускайте двигателя в зона, в която отработените газове са затворени.

 • Никога не оставяйте работещата машина без наблюдение.

 • Преди да напуснете мястото на оператора, направете следното:

  • Паркирайте машината върху равна повърхност.

  • Спуснете режещия(те) апарат(и).

  • Задействайте ръчната спирачка.

  • Изключете машината и извадете ключа (ако има такъв).

  • Изчакайте всички движения на машината да спрат.

 • Изключвайте машината, преди да изпразвате коша.

 • Не докосвайте двигателя, ауспуха, или изпускателната тръба, докато двигателят работи или скоро след спирането му, тъй като тези участъци може да са достатъчно нагорещени, за да причинят изгаряне.

 • Изгасете машината и изключете задвижването на режещия апарат в следните ситуации:

  • Преди зареждане с гориво

  • Преди почистване на задръствания

  • Преди сваляне на коша за трева

  • Преди проверка, почистване или обслужване на режещия апарат

  • След удар в чужд обект или при възникване на необичайна вибрация. Проверете режещия апарат за повреди и извършете ремонт, преди да стартирате и работите с машината

  • Преди напускане на работното положение

 • Използвайте само принадлежности и приставки, които са одобрени от дружеството Toro®.

Безопасност при работа по склон

 • Склоновете са основен фактор, свързан със загуба на управление и случаи на преобръщане, което може да доведе до тежки наранявания или смърт. Вие носите отговорност за безопасната работа върху склон. Върху всеки склон работата с машината изисква особено внимание. Преди да използвате машината върху наклон, направете следното:

  • Да прегледа и да разбере инструкциите за наклона в ръководството и на машината.

  • Оценявайте условията на обекта, за да определите дали наклонът е безопасен за работа с машината. Осланяйте се на здравия разум и добрата преценка при извършване на това оценяване. Промените в терена, като влага, могат бързо да повлияят на работата на машината на наклон.

 • Работете напречно на наклоните, никога нагоре и надолу. Избягвайте работа при прекалено стръмни или мокри наклони. Неравен терен може да причини злополука вследствие на подхлъзване и падане.

 • Идентифицирайте опасностите в основата на склона. Не работете с машината близо до свлачища, канавки, насипи или други опасности. Машината може внезапно да се преобърне, ако колелото премине ръба или ако ръбът рухне. Поддържайте безопасно разстояние между машината и всяка опасност. Използвайте ръчен инструмент, за да работите в тези зони.

 • Избягвайте стартиране, спиране или завиване с машината върху склонове. Избягвайте внезапни промени в скоростта или посоката; обръщайте бавно и постепенно.

 • Не работете с машината при каквито и да било условия, в които съществува опасност от загуба на сцепление, управление или стабилност. Имайте предвид, че работата на машината върху влажна трева, напречен наклон или по нанадолнище може да предизвика загуба на сцепление на машината. Загубата на сцепление на задвижването може да доведе до приплъзване и невъзможност за спиране и управление. Машината може да се плъзне, дори да спрете задвижването.

 • Отстранете или маркирайте препятствия като канавки, дупки, коловози, издатини, камъни или други скрити опасности. Високата трева може да крие препятствия. Неравният терен може да обърне машината.

 • Ако изгубите управление над машината, се отдалечете от посоката на движение на машината.

 • Винаги дръжте машината на скорост при движение надолу по склонове. Не се спускайте по инерция по хълмовете (приложимо само за устройства с предавки).

Стартиране на двигателя

Note: За илюстрации и описания на органите за управление, цитирани в този раздел, вижте Органи за управление.

Note: Уверете се, че кабелът за свещта и свързан с нея.

 1. Уверете се, че лостът на тяговото задвижване е в положение NEUTRAL (Неутрално).

 2. Уверете се, че кранчето за спиране на притока на гориво е отворено; вижте Отваряне и затваряне на кранчето за спиране на притока на гориво

 3. Превключете ключа Вкл./Изкл. в положение ON (Включено).

 4. Използвайте управлението на газта, за да увеличите оборотите на двигателя.

 5. Преместете лоста за смукача наполовина между позициите на смукач и за работа, когато стартирате студен двигател; вижте Използване на лоста за смукача

  Note: Може да не се изисква използване на дроселната клапа, когато стартирате топъл двигател.

 6. Дръпнете ръкохватката за ръчно пускане, докато усетите зацепване, след което я дръпнете рязко, за да стартирате двигателя.

  Important: Не издърпвайте въжето докрай или да излезе от ръкохватката за ръчно пускане, по време на дърпането въжето може да се скъса или механизмът за ръчно пускане да се повреди.

 7. Придвижете лоста за дроселната клапа в положение RUN (Работа), когато двигателят загрее.

Съвети за ползване

Important: Окосената трева действа като смазка по време на косене. Работата с режещия апарат продължително време без окосена трева може да го повреди.

 • Обработвайте тревните площи чрез прекосяването им по права линия напред и назад.

 • Избягвайте кръгово движение или завиване с машината върху тревните площи, за да избегнете задиране.

 • Излизайте от тревните площи с машината като вдигате режещия барабан (с натискане на ръкохватката надолу) и извършвате завиване във формата на капка на тяговия барабан (Фигура 23).

  g271799
 • Косете със скоростта на нормално ходене. При по-бързо движение се спестява някакво време, но качеството на косенето се влошава.

 • Като помощно средство за поддържане на права линия по тревната площ и за поддържане на машината на еднакво разстояние от ръбовете при предишното косене, използвайте ивиците за изравняване върху коша (Фигура 24).

  g272991

Работа с машината в условия на слабо осветление

Използвайте светодиодния светлинен комплект, когато работите с машината в условия на слабо осветление. Свържете се с Вашия оторизиран дистрибутор на Toro за този комплект.

Important: Не използвайте други комплекти за осветление с тази машина, тъй като те няма да работят правилно с променливотоковото изходно напрежение на машината.

Работа с органите за управление по време на косене

 1. Стартирайте двигателя, задайте газта за работа с намалени обороти, натиснете надолу ръкохватката, за да вдигнете режещия апарат и задействайте тяговото задвижване за транспортиране на машината върху тревния участък.

 2. Спрете машината на тревния участък.

 3. Използвайте лоста за задвижване на режещия апарат, увеличете с газта оборотите, докато машината започне да се движи с желаната наземна скорост, задействайте тяговото задвижване, за да придвижите машината към тревния участък, спуснете режещия апарат до земята и започнете косенето.

Спиране на двигателя

 1. Освободете задвижващата скоба.

 2. Придвижете лоста за газта в положение SLOW (Бавно).

 3. Превключете ключа Вкл./Изкл. в положение OFF (Изключено).

 4. Затворете кранчето за спиране на притока на гориво, преди да съхранявате или транспортирате машината

След приключване на работа

Мерки за безопасност след работа

Обща безопасност

 • Изключете машината, извадете ключа (ако е оборудвана с такъв) и изчакайте спирането на всякакво движение, преди да напуснете мястото на оператора. Преди настройка, обслужване, почистване или съхранение на машината оставете време на двигателя да изстине.

 • За предотвратяване на пожар, почиствайте машината от треви и отломки. Почистете разливанията на масло или гориво.

 • Преди да я оставите за съхранение в затворено пространство, изчакайте машината да изстине.

 • Не съхранявайте машината или контейнер за гориво на места с открит пламък или искри или където има индикаторни лампи от типа на използваните в бойлери или други уреди.

 • Преди да спрете двигателя, намалете газта, и изключете клапана за спиране на притока на гориво (ако има) след края на косенето.

Работа с органите за управление след косене

 1. Шофирайте машината извън тревната площ, натиснете ръкохватката, за да вдигнете режещия апарат, освободете режещия апарат и изгасете двигателя.

 2. Отстранете коша за трева и изпразнете коша от отрезките.

 3. Сложете коша за трева върху машината и транспортирайте машината за съхранение.

Транспортиране на машината

Монтиране на транспортните колела

 1. Придвижете лоста за газта в положение за обслужване на транспортното колело; вижте Стойка

 2. Плъзнете колелото върху оста (Фигура 25).

  g273510
 3. Отместете скобата за закрепване на колелото (Фигура 25) на разстояние от центъра на колелото, за да може то да се плъзне навътре върху оста.

 4. Въртете колелото напред и назад, докато се плъзне докрай върху оста и закрепващата скоба се закрепи в жлеба върху оста.

 5. Повторете процедурата за противоположната страна на машината.

 6. Внимателно спуснете машината от стойката.

Задействане или освобождаване на трансмисията

Можете да освободите барабана от трансмисията, за да позволите маневриране с машината. Освободете трансмисията, когато трябва да преместите машината без да стартирате двигателя (напр. да извършите поддръжка в затворено пространство).

Преди да пристъпите към работа с машината се уверете, че трансмисията е задействана.

 1. Намерете лоста за задействане на сцеплението на предавателната кутия на трансмисията (Фигура 23).

  g272196
 2. Изпълнете следната стъпка за задействане или освобождаване на трансмисията:

  • Освобождаване на трансмисията: завъртете лоста на позиция освободена.

  • Задействане на трансмисията: завъртете лоста на позиция задействана.

Поддръжка

Внимание

Ако машината не се поддържа правилно, може да се стигне до преждевременно повреждане на системите на машината, което може да навреди на Вас и на околните.

Поддържайте машината добре обслужвана и в добро работно състояние, както е посочено в тези инструкции.

Note: Определете лявата и дясната страни на машината спрямо нормалното работно положение.

Important: Не накланяйте машината под ъгъл, превишаващ 25°. Накланяне на машината над 25° води до протичане на масло в горивната камера и/или на гориво от капачето на резервоара за гориво.

Important: Вижте ръководството на притежателя на двигателя за допълнителна информация относно процедурите по поддръжка.

Безопасност по време на поддръжка и обслужване

 • Преди да напуснете мястото на оператора, направете следното:

  • Паркирайте машината върху равна повърхност.

  • Придвижете газта в позиция за ниски обороти на празен ход.

  • Спуснете режещия(те) апарат(и).

  • Уверете се, че зацепването е в неутрално положение.

  • Задействайте ръчната спирачка.

  • Изключете машината и извадете ключа (ако има такъв).

  • Изчакайте всички движения на машината да спрат.

 • Оставете компонентите на машината да се охладят преди извършване на дейности за поддръжка.

 • Ако е възможно, не извършвайте дейности по поддръжката, докато машината работи. Стойте далеч от движещи се части.

 • Ако все пак двигателят трябва да работи, за извършване на регулировки по поддръжката, дръжте ръцете, краката, дрехите и тялото си далеч от режещия апарат, приставките и всякакви други подвижни части. Дръжте страничните лица на безопасно разстояние.

 • За предотвратяване на пожар почиствайте режещия апарат, задвижването, шумозаглушителя, решетката на радиатора и отделението на двигателя от треви и отломки. Почистете разливанията на масло или гориво.

 • Поддържайте всички части в добро работно състояние. Заменете всички износени, повредени или липсващи части и стикери. Поддържайте всички хардуерни елементи притегнати, за да се гарантира безопасното работно състояние на машината.

 • Проверявайте често компонентите за улавянето на трева и ги заменяйте, ако е нужно.

 • За гарантиране на безопасна и оптимална работа на машината за безопасност използвайте само оригинални резервни части от Toro. Резервни части, произведени от други производители, могат да бъдат опасни, а тяхната употреба може да анулира гаранцията на продукта.

 • При необходимост от основен ремонт или съдействие се обърнете към упълномощен дистрибутор на Toro.

Препоръчителен график (-ци) за поддръжка

Интервал на техническо обслужванеПроцедура по поддръжка
След първите 20 часа
 • Сменете маслото на двигателя.
 • Преди всяка употреба или ежедневно
 • Проверете нивото на маслото в двигателя.
 • Проверете елементите на въздушния филтър.
 • На всеки 50 часа
 • Почистете елементите на въздушния филтър.
 • На всеки 100 часа
 • Сменете маслото на двигателя.
 • Проверете и настройте свещта; ако е нужно, я сменете.
 • На всеки 300 часа
 • Сменете хартиения елемент на филтъра (в запрашени условия на работа го сменяйте по-често).
 • Сменете свещта.
 • Контролна карта за ежедневно обслужване

  Important: Направете копия от тази карта за ежедневна рутинна употреба.

  Проверявана позиция при поддръжкаЗа седмица:
  Пон.Втор.Ср.Четв.Пет.Съб.Нед.
  Проверете работата на лоста за блокиране на спирачката.       
  Проверете нивото на горивото.       
  Проверете нивото на маслото в двигателя.       
  Проверете въздушния филтър.       
  Почистете охлаждащите ребра на двигателя.       
  Проверете за необичайни шумове от двигателя.       
  Проверете за необичайни шумове при работа.       
  Проверете регулировката барабан-опорен нож.       
  Проверете регулировката за височина на откоса.       
  Поправете дребните повреди по боята.       
  Почистете машината.       

  Отбелязване на участъци, изискващи повишено внимание

  Инспекцията е извършена от:
  ПозицияДатаИнформация
     
     
     
     
     
     
     
     

  Предварителни операции по техническо обслужване

  Подготовка на машината за поддръжка

  Внимание

  Докато обслужвате или регулирате машината, възможно е двигателят да бъде стартиран от друг човек. Случайното стартиране на двигателя може сериозно да нарани вас и стоящите наблизо.

  Освободете задвижващата скоба, задействайте ръчната спирачка и издърпайте кабела на свещта, преди да пристъпите към поддръжка. Също така отместете кабела настрани, за да не влезе случайно в контакт със свещите.

  Преди обслужване, почистване или каквито и да било настройки по машината, направете следното.

  1. Паркирайте машината върху равна повърхност.

  2. Изгасете двигателя.

  3. Задействайте ръчната спирачка.

  4. Преди обслужване, съхраняване или ремонт на части изчакайте всички движещи се части и оставете време на двигателя да изстине.

  5. Разкачете кабела на свещта (Фигура 27).

   g265998

  Техническо обслужване на двигателя

  Безопасност на двигателя

  • Не променяйте оборотите на регулатора за хода на машината и не допускайте прекомерно високи обороти на двигателя.

  • Работете с машината, докато бензинът свърши или го източете с ръчна помпа, но никога с фуния. Ако се налага да източите горивния резервоар, трябва да е на открито, а не в помещение.

  Обслужване във връзка с маслото на двигателя

  Преди стартиране, налейте в картера приблизително 0,56 литра масло с подходящ вискозитет. Двигателят използва висококачествено масло с класификация за използване от Американския институт по петрола (API) SJ, или по-висока. Избирайте масло с подходящ вискозитет (тегло) за околната температура. Фигура 28 илюстрира препоръчителните температура/вискозитет.

  g013375

  Note: Универсалните масла (5W-20, 10W-30 и 10W-40) увеличават разхода на масло. Проверявайте нивото на маслото в двигателя по-често, ако използвате такива масла.

  Проверка на нивото на маслото на двигателя

  Интервал на техническо обслужванеПроцедура по поддръжка
  Преди всяка употреба или ежедневно
 • Проверете нивото на маслото в двигателя.
 • Най-доброто време за проверка на маслото на двигателя е когато двигателят е изстинал, или преди да бъде стартиран за работа през деня. Ако двигателят вече е работил, преди проверка на нивото на маслото на двигателя оставете маслото да се стича в картера за поне 10 минути.

  1. Спрете двигателя и изчакайте спирането на всички движещи се части; направете справка с Спиране на двигателя.

  2. Разположете машината по такъв начин, че двигателят да е нивелиран в хоризонтално положение и почистете мястото около тръбата за пълнене с масло (Фигура 29).

   g266053
  3. Извадете маслоизмерителната щека като я въртите обратно на часовниковата стрелка.

  4. Извадете маслоизмерителната щека и избършете края ѝ, за да бъде чист.

  5. Вкарайте маслоизмерителната щека в тръбата за пълнене с масло, но не я завивайте.

  6. Извадете маслоизмерителната щека и проверете нивото на маслото на двигателя (Фигура 30).

   g019686
  7. Ако нивото на маслото на двигателя не е правило, долейте или източете масло до правилното ниво; направете справка с Проверка на нивото на маслото на двигателя.

  Смяна на маслото на двигателя

  Интервал на техническо обслужванеПроцедура по поддръжка
  След първите 20 часа
 • Сменете маслото на двигателя.
 • На всеки 100 часа
 • Сменете маслото на двигателя.
 • Внимание

  След като двигателят е работил, маслото може да е горещо, а контакт с горещо масло може да предизвиква тежки изгаряния.

  Избягвайте контакт с горещото маслото на двигателя, докато го източвате.

  1. Спрете двигателя и изчакайте спирането на всички движещи се части; направете справка с Спиране на двигателя.

  2. Поставете съд под изпускателната пробка, за да съберете маслото.

  3. Отстранете изпускателната пробка, шайбата и маслоизмервателната щека (Фигура 29).

  4. Позиционирайте двигателя така, че да се източи маслото от двигателя.

  5. Когато маслото се източи напълно, преместете двигателя на равна повърхности и инсталирайте изпускателната пробка и новата шайба.

   Note: Отнесете отработеното масло в сертифициран център за рециклиране на масла.

  6. Бавно налейте масло в отвора на гърловината за пълнене, докато се постигне правилното ниво на маслото.

  7. Уверете се, че нивото на маслото върху маслоизмервателната щека е правилно; вижте Проверка на нивото на маслото на двигателя.

  8. Поставете маслоизмервателната щека в тръбата за пълнене на масло.

  9. Ако има разлято гориво, избършете го.

  10. Свържете кабела към свещта.

  Обслужване на въздухопречиствателя

  Интервал на техническо обслужванеПроцедура по поддръжка
  Преди всяка употреба или ежедневно
 • Проверете елементите на въздушния филтър.
 • На всеки 50 часа
 • Почистете елементите на въздушния филтър.
 • На всеки 300 часа
 • Сменете хартиения елемент на филтъра (в запрашени условия на работа го сменяйте по-често).
 • Important: Не работете с двигателя без поставен елемент на въздушния филтър; това може да предизвика прекалено сериозна повреда на двигателя.

  1. Спрете двигателя и изчакайте спирането на всички движещи се части; направете справка с Спиране на двигателя.

  2. Свалете крилчатата гайка за закрепване на капака на въздухопречиствателя (Фигура 31).

  3. Свалете капака на въздухопречиствателя.

   Note: Уверете се, че няма замърсявания или частици върху капака на въздухопречиствателя, които да паднат в основата.

  4. Отстранете дунапреновия и хартиения елементи от основата.

  5. Свалете дунапреновия елемент от хартиения елемент.

  6. Проверете дунапреновите и хартиените елементи; сменете ги, ако са повредени или силно замърсени.

   g265999
  7. Почистете хартиения елемент като го почуквате леко, за да отстраните замърсяванията.

   Note: Не се опитвайте да изчетквате мръсотията от хартиения елемент; изчеткването ще набие мръсотията във влакната. Заменете елемента, ако чрез почукване не може да се отстранят замърсяванията.

  8. Почистете дунапреновия елемент в топла вода със сапун или незапалим разтворител.

   Note: Не използвайте бензин за почистване на дунапреновия елемент, защото това може да предизвика риск от пожар или експлозия.

  9. Изплакнете и изсушете грижливо дунапреновия елемент.

  10. Избършете мръсотията от основата и капака с влажна кърпа.

   Note: Уверете се, че няма замърсявания или частици върху капака на въздухопречиствателя, които да попаднат във въздуховода към карбуратора.

  11. Инсталирайте елементите на въздухопречиствателя и се уверете, че те са разположени правилно. Инсталирайте долната крилчата гайка.

  12. Инсталирайте капака и горната крилчата гайка, за да го закрепите.

  Обслужване на свещта

  Интервал на техническо обслужванеПроцедура по поддръжка
  На всеки 100 часа
 • Проверете и настройте свещта; ако е нужно, я сменете.
 • На всеки 300 часа
 • Сменете свещта.
 • Използвайте свещ NGK BPR6ES или еквивалентен тип.

  1. Спрете двигателя и изчакайте спирането на всички движещи се части; направете справка с Спиране на двигателя.

  2. Почистете участъка около свещта.

  3. Свалете свещта от главата на цилиндъра.

   Important: Ако тя е напукана или замърсена, сменете я. За почистване на електродите не използвайте пясъкоструене или изстъргване, защото образуващите се дребни частици, попадайки в цилиндъра, може да повредят двигателя.

  4. Регулирайте луфта на свещта от 0,7 мм до 0,8 мм

   g000533
  5. Внимателно инсталирайте свещта с ръка (за да се избегне повреждане на резбата), докато тя се окаже затегната с ръка.

  6. Притегнете свещта допълнително с ½ оборот, ако е нова; в противния случай я притегнете допълнително с ⅛ до ¼ оборота.

   Important: Свещ, която е хлабава, може силно да се нагрее и да повреди двигателя; прекалено затягане на свещ може да повреди резбата в главата на цилиндъра.

  7. Свържете кабела към свещта.

  Техническо обслужване на системата за управление

  Жило на органа за управление на движението

  Регулирайте жилото за управление на движението за постигане на пролука от 1,1 мм между фрикционния диск и притискащата планка.

  1. Достигнете до фрикционния диск и притискащата планка като отстраните капака на съединителя (Фигура 33).

   g274480
  2. Разхлабете контрагайката и регулирайте жилото за управление на движението (Фигура 34), така че да има пролука от 1,1 мм между фрикционния диск и притискащата плоча (Фигура 35).

   g274532
   g373491

  Регулиране на работната/ръчната спирачка

  Регулирайте работната/ръчната спирачка, ако по време на работа приплъзва.

  1. Освободете ръчната спирачка.

  2. Измерете свободната хлабина в края на ръкохватката на ръчната спирачка (Фигура 36).

   Свободната хлабина на ръкохватката трябва да е между 12,7 и 25,4 мм. Ако свободната хлабина не е в тези рамки, продължете към стъпка 3, за да регулирате спирачното жило.

   g373542
  3. Изпълнете следните стъпки, за да регулирате обтягането на спирачното жило:

   • За увеличаване на обтягането на жилото, разхлабете предната блокираща гайка на въжето и притегнете задната блокираща гайка (Фигура 37). Повторете стъпка 2, и ако е необходимо, регулирайте обтягането.

   • За намаляване на обтягането на жилото, разхлабете задната контрагайка и притегнете контрагайката на предното въже (Фигура 37). Повторете стъпка 2, и ако е необходимо, регулирайте обтягането.

  g345043

  Регулиране на жилото за управление на барабана

  За отстраняване на провисване на жилото за управление на барабана извършете следните стъпки:

  1. Преместете кръглия регулатор за управление на оборотите на барабана на позиция за високи обороти на барабана, вижте Регулиране на скоростта на барабана.

  2. Разхлабете задната контрагайка и затегнете предната контрагайка (Фигура 38).

  g311125

  Регулиране на жилото на газта

  За регулиране на оборотите на двигателя при ниски и високи обороти на празен ход, регулирайте жилото и спирането на управлението на газта; вижте Регулиране на ниските обороти на двигателя на празен ход и Регулиране на високите обороти на двигателя на празен ход.

  Регулиране на ниските обороти на двигателя на празен ход

  Note: Използвайте оборотомер, за да следите оборотите на двигателя.

  1. Паркирайте машината върху равна повърхност и задействайте ръчната спирачка.

   Note: Уверете се, че двигателят е с нормална работна температура, преди да регулирате жилото на газта.

  2. Стартирайте двигателя и използвайте управлението на газта, за да намалите ниските обороти на празен ход.

  3. Наблюдавайте ниските обороти на празен ход на оборотомера.

   Идеалният диапазон за ниски обороти на празен ход е 1800 до 2,000 об/мин.

  4. Разхлабете винта на скобата на жилото (Фигура 39).

   g315295
  5. Преместете жилото, докато на оборотомера бъдат отчетени 1900 об/мин

  6. Затегнете скобата на жилото.

  Регулиране на високите обороти на двигателя на празен ход

  Note: Използвайте оборотомер, за да следите оборотите на двигателя.

  1. Паркирайте машината върху равна повърхност и задействайте ръчната спирачка.

   Note: Уверете се, че двигателят е с нормална работна температура, преди да регулирате жилото на газта.

  2. Стартирайте двигателя и използвайте управлението на газта, за да увеличите високите обороти на двигателя на празен ход.

  3. Следете високите обороти на двигателя на празен ход на оборотомера.

   Идеалният диапазон за високи обороти на празен ход (за употреба в държави без съответствие с ЕС) е 3350 до 3550 об/мин. Ако оборотомерът показва обороти под 3350 или над 3550 об/мин, изпълнете стъпките от 4 до 7, докато се постигнат обороти между 3350 и 3550 об/мин.

   Ако използвате машината в държава със съответствие със стандартите на ЕС, регулирайте високите обороти на празен ход според следните спецификации:

   • машини 1018: 3000 об/мин

   • машини 1021 и 1026: 3150 об/мин

  4. Изгасете двигателя.

  5. Изпълнете следните стъпки, за да отстраните капака на управлението от следните машини:

   • Машини 1018: сериен номер 405619513 и по-нисък

   • Машини 1021: сериен номер 405674843 и по-нисък

   • Машини 1026: сериен номер 405583584 и по-нисък

   1. Разединете конектора на кабелния сноп от брояча на работните часове (Фигура 40).

    g280735
   2. Отстранете капака на управлението като отстраните винтовете, които фиксират капака на управлението към задния панел (Фигура 41).

    g280734
  6. Регулирайте спирането на управлението на газта според показанията на оборотомера за високи обороти на празен ход.

   • За увеличаване на прага за високи обороти на празен ход преместете спирането на управлението на газта нагоре.

   • За намаляване на прага за високи обороти на празен ход преместете спирането на управлението на газта надолу.

   Note: За регулиране на спирането на управлението на газта можете да използвате тресчотка за регулиране на спирането.Ако имате по-стара машина (серийният номер е посочен в стъпка 5), използвайте гаечен ключ, за да задържите фланцовата гайка под конзолата. По-новите машини имат заварена гайка; използването на гаечен ключ не е необходимо.

   g315331
  7. Стартирайте двигателя и наблюдавайте новите показания за високи обороти на празен ход.

   Ако оборотомерът показва подходящата скорост, както е описано подробно в стъпка 3, настройката е завършена.

  8. Ако сте отстранили капака на управлението, изпълнете следните стъпки:

   1. Използвайте по-рано отстранените болтове, за да фиксирате капака на управлението към задния панел.

   2. Свържете конектора на кабелния сноп към брояча на работните часове.

  Поддръжка на режещия апарат

  Безопасност във връзка с ножовете

  • Бъдете внимателни, когато проверявате барабана на режещия апарат. Носете ръкавици и внимавайте при обслужването на барабана.

  • Износен или повредено острие или опорен нож може да се счупи и част може да бъде изхвърлена към Вас или към намиращи се наоколо хора, което да доведе до тежко телесно нараняване или смърт.

  • Инспектирайте периодично режещите ножове и опорните ножове за прекомерно износване или повреда.

  • Бъдете внимателни при проверка на режещите ножове. Носете ръкавици и внимавайте при обслужването им. Само сменяйте или лепинговайте барабаните и опорните ножове; никога не ги изправяйте или заварявайте.

  Инсталиране на режещия апарат

  Инсталиране на режещия апарат (модел 04820)

  1. Придвижете стойката в положение за обслужване на режещия апарат; вижте Стойка.

  2. Свалете компонента, прикрепващ възела на барабана-задвижващия вал към страничната плоскост (Фигура 43).

   g333187
  3. Демонтирайте възела на барабана-задвижващия вал, плоските шайби, пружинните шайби и дистанционните втулки от страничната плоскост (Фигура 43).

  4. Подравняване на режещия апарат по рамата.

  5. Използвайте 4 винта с шестостенно гнездо, за да фиксирате режещия апарат към рамата (Фигура 44).

   g333153
  6. Използвайте свалените по-рано винтове с шестостенни гнезда, шайби и дистанционни втулки, за да прикрепите възела на барабана-задвижващия вал към страничната плоскост на режещия апарат (Фигура 45).

   Уверете се, че задвижващия вал на възела барабан-задвижване е инсталиран към съединението трансмисия-задвижващ вал (Фигура 45).

   g333165

  Инсталиране на режещия апарат (модели 04830 и 04840)

  1. Придвижете стойката в положение за обслужване на режещия апарат; вижте Стойка.

  2. Подравняване на режещия апарат по рамата.

  3. Използвайте 4 винта с шестостенно гнездо, за да фиксирате режещия апарат към рамата (Фигура 46).

   g333188
  4. Плъзнете съединителя върху задвижващия вал на трансмисията (Фигура 46).

   Съединителят трябва да се плъзга върху задвижващия вал на трансмисията без съпротивление. Ако има съпротивление се уверете, че задвижващия вал на барабана и задвижващия вал на трансмисията са подравнени; вижте Подравняване на позицията на задвижващия вал на барабана

  5. Монтирайте коша за трева.

  Подравняване на позицията на задвижващия вал на барабана

  Можете да регулирате позицията на задвижващия вал на барабана като регулирате позицията на възела барабан-задвижване:

  1. Разхлабете болта, показан на Фигура 47.

   g304660
  2. Завъртете възела барабан-задвижване, така че задвижващият вал да е правилно подравнен със задвижващия вал на трансмисията.

  3. Затегнете болтовете, които по-рано разхлабихте.

  Ако съпротивлението продължава, регулирайте подравняването на двигателя и трансмисията; вижте Ръководство за обслужване.

  Отстраняване на режещия апарат

  Отстраняване на режещия апарат (модел 04820)

  1. Придвижете стойката в положение за обслужване на режещия апарат; вижте Стойка.

  2. Отстранете коша за трева (ако има).

  3. Отстранете възела барабан-задвижване от режещия апарат (Фигура 48) и запазете хардуера.

   g333165
  4. Свалете винтовете с шестостенно гнездо, които фиксират режещия апарат към рамата (Фигура 49).

   g333153
  5. Извадете режещия апарат от рамата.

  Отстраняване на режещия апарат (модел 04830 и 04840)

  1. Придвижете стойката в положение за обслужване на режещия апарат; вижте Стойка.

  2. Отстранете коша за трева (ако има).

  3. Освободете съединителя режещ апарат-задвижване от задвижващия вал на трансмисията (Фигура 50).

   g333189
  4. Свалете винтовете с шестостенно гнездо, които фиксират режещия апарат към рамата (Фигура 50).

  5. Извадете режещия апарат от рамата.

  Лепинговане на режещия апарат

  Вижте следващата таблица за съответните комплекти за лепинговане за вашата самоходна машина:

  Име на комплект/моделСъвместими самоходни машини
  Достъп до комплекта за лепинговане (модел 139-4342)Модели 04820, 04830 и 04840
  Комплект за лепинговане (модел 04800)За модели 04830 и 04840

  Вижте работните инструкции в конкретния комплект Инструкции за инсталиране. За закупуване на един от тези комплекти се свържете с Вашия оторизиран дистрибутор на Toro.

  Съхранение

  Безопасност при съхранение

  • Изгасете двигателя, извадете ключа за запалването (ако има такъв) и изчакайте всички движещи се части да спрат, преди да напуснете мястото на оператора. Преди настройка, обслужване, почистване или съхранение на машината оставете време на двигателя да изстине.

  • Не съхранявайте машината или контейнер за гориво на места с открит пламък, искри или където има индикаторни лампи от типа на използваните в бойлери или други уреди.

  Съхраняване на машината

  1. Махнете всички остатъци от трева, замърсявания и боклуци от външните части на машината, особено от двигателя. Почистете замърсяванията и парчетата трева от външната част на ребрата на цилиндровата глава на двигателя и корпуса на вентилатора.

   Important: Можете да миете машината с неагресивен препарат и вода. Не мийте машината с течност под налягане. Избягвайте да използвате прекалено много вода при миене, особено близо до плочата с лостовете и двигателя.

  2. За продължително съхранение (повече от 30 дни) използвайте добавка за стабилизиране/кондициониране на горивото в резервоара.

   1. Оставете двигателя да работи 5 минути, за да се разпространи кондиционираното гориво по горивната система.

   2. Или спрете двигателя и го оставете да изстине, след което източете горивото от резервоара, или оставете двигателя да работи, докато сам изгасне.

   3. Стартирайте двигателя и го оставете да работи, докато изгасне. Стартирайте двигателя отново при затворена дроселна клапа, докато повече не може да запали.

   4. Откачете кабела за свещта от свещта.

   5. Изхвърлете горивото по подходящ начин. Рециклирайте го в съответствие с местните правила.

    Note: Не съхранявайте гориво, което съдържа добавка за стабилизиране/кондициониране по-дълго от времето, препоръчано от производителя на стабилизатора за гориво.

  3. Проверете и притегнете всички болтове, гайки и винтове. Ремонтирайте или заменете всички части, които са износени или повредени.

  4. Боядисайте всички надраскани или оголени метални повърхности. Боя може да бъде доставена от Вашия упълномощен дилър на Toro.

  5. Съхранявайте машината в чист, сух гараж или място за съхранение. Покрийте машината, за да я предпазите, и я поддържайте чиста.